SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi"

Transkript

1 Číslo smlouvy. SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi obchodní společností.., IČ:.., sídlo zapsané v obchodním rejstříku, vedeném.. soudem v..., oddíl, vložka.. bankovní spojení: zastoupené.. na straně jedné jakožto pronajímatelem obchodní společností/fyzickou osobou:. se sídlem/bydliště:.. zastoupenou:.. IČ: OP/PAS: RČ:. ŘP: zapsané v obchodním rejstříku vedeném soudem v., oddíl, vložka bankovní spojení: kreditní/platební karta:. kontaktní telefon:.. na straně druhé jakožto nájemcem a 1. Předmět smlouvy a podmínky nájmu 1.1. Pronajímatel touto smlouvou přenechává nájemci k dočasnému užívání v souladu s účelem nájmu (jak je definován níže) vozidlo (jak je definováno níže) za podmínek stanovených touto smlouvou na dobu nájmu (jak je definována níže) a za nájemné (jak je definováno níže) a nájemce vozidlo za takových podmínek k dočasnému užívání přijímá a zavazuje se toto zaplatit nájemné (jak je definováno níže) pronajímateli Předmět nájmu (dále jen vozidlo ): tovární značka: typ: registrační značka: VIN: palivo: zvláštní výbava: dálniční známka:

2 zákonné a havarijní pojištění se spoluúčastí % min..,- Kč doklady: ORV, formulář Oznámení o dopravní nehodě - zelená karta klíče: ks od vozidla 1.3. Doba nájmu (dále jen doba nájmu ): místo a čas předání vozidla nájemci:,... hodin místo a čas vrácení vozidla pronajímateli:..,.. hodin 1.4. Účel nájmu (dále jen účel nájmu ): 1.5. Nájemné (dále jen nájemné ):.,- Kč/ EUR (včetně DPH) za 24 hodin. Ve sjednané ceně je zahrnuto: zákonné pojistné + havarijní pojištění na území ČR a ve státech EU, dálniční poplatek v ČR a běžné opravy. Ve sjednané ceně nejsou zahrnuty PHM Způsob platby (dále jen platba ): 1.7. Kauce (dále jen kauce ):..,- Kč 1.8. Další oprávněná osoba k převzetí a řízení vozidla (dále jen oprávněná osoba ): Jméno a příjmení: č. OP/PAS:, č. ŘP.. tel Limity (dále jen limity ):.. km za 24 hodin, max... km za 7 dní, při překročení tohoto limitu bude účtována částka. Kč vč. DPH za každý najetý km přes stanovený limit Území (dále jen území ): Česká republika, dle domluvy dále 2. Předání a vrácení vozidla 2.1. Při uzavření této smlouvy pronajímatel předal nájemci a nájemce převzal od pronajímatele vozidlo. Nájemce tímto prohlašuje a potvrzuje následující: veškeré údaje jím poskytnuté pronajímateli jsou pravdivé a úplné, oprávněná osoba je plně způsobilá, je starší 21 let a má nezbytná oprávnění k užívání vozidla v souladu s touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, byl seznámen s obsluhou vozidla a návodem k užívání a údržbě vozidla, vozidlo mu bylo předáno čisté, nepoškozené, s výjimkou povrchových poškození zobrazených ve schematickém nákresu vozidla, připojeném k předávacímu protokolu, s povinnou a zvláštní výbavou, doklady a klíči dle článku 1.2 této smlouvy, s veškerými provozními náplněmi a ve stavu způsobilém k užívání v souladu s touto smlouvou a příslušnými právními předpisy Veškeré zjištěné vady a připomínky nájemce k předávanému vozidlu musí nájemce 2

3 uplatnit formou záznamu v předávacím protokolu vozidla Nájemce je povinen vrátit pronajímateli vozidlo včetně předaného příslušenství a dokumentů na místě a době sjednané touto smlouvou, ve stavu, ve kterém bylo vozidlo předáno s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. O převzetí vozidla bude pracovníkem pronajímatele sepsán předávací protokol, bez sepsání předávacího protokolu se nejedná o řádné předání vozidla zpět pronajímateli Vozidlo nájemce přebírá s plnou nádrží pohonných hmot a v tomto stavu je i povinen vozidlo vrátit. 3. Prodloužení doby nájmu 3.1. Dobu trvání nájmu sjednanou v této smlouvě lze prodloužit, pokud o to nájemce požádá pronajímatele nejpozději do.. hodin před uplynutím doby sjednaného nájmu dle čl. 1 bod 1.3. a pronajímatel toto prodloužení písemně potvrdí nejpozději do Takové písemné ujednání o prodloužení doby nájmu bude považováno jako písemný dodatek k této smlouvě o prodloužení doby nájmu s tím, že ostatní ustanovení smlouvy zůstanou v platnosti. 4. Cena nájmu, platby 4.1. Cena nájmu je stanovena dohodou na pevnou částku za 24 hodin s omezením najetých km.. a měsíčního limitu, který činí.. km. Při překročení tohoto limitu bude účtována částka.. vč. DPH za každý najetý km přes stanovený limit Ve sjednané ceně je zahrnuto: zákonné pojistné + havarijní pojištění na území ČR a ve státech EU, dálniční poplatek v ČR a běžné opravy. Ve sjednané ceně nejsou zahrnuty PHM Platba nájmu bude prováděna: hotově při předání vozidla, kdy nájemce uhradí nájem v hotovosti při předání vozidla, platební kartou při předání vozidla, kdy nájemce může uhradit nájem platební kartou (VISA, MasterCard, Diners Club, Discover, JCB, American Express) při předání vozidla, avšak v takovém případě bude cena nájmu automobilu navýšena o poplatek bance cca o % v závislosti na typu platební karty. Platbu kartou je nutné hlásit předem, bankovním převodem: platba bankovním převodem probíhá předem, tedy částka za nájem vozidla musí být připsána na účet pronajímatele nejpozději den před samotným nájmem vozidla Nájemce je povinen před převzetím vozidla a započetím doby nájmu složit kauci, která je specifikována v čl. 1 bod 7 a to formou hotovosti anebo platební/kreditní kartou V případě pronajímateli neohlášeného výjezdu za hranice ČR bude nájemci doúčtován 3

4 standardní poplatek za tuto službu plus sankční poplatek ve výši..,- Kč a dále pak náklady, které pronajímateli vzniknou v důsledku porušení smlouvy ze strany nájemce Při zrušení rezervace (objednávky) je nájemce povinen uhradit pronajímateli storno poplatek v následující výši: do 29 dní před půjčením vozidla činí storno poplatek Kč, od 14 dní 10% vypočteného nájmu, od 7 dní 25% vypočteného nájmu, od 5 dní 50% vypočteného nájmu, a při zrušení od 2 dnů předem činí storno poplatek částku 100% vypočteného nájmu. Den, ve kterém došlo ke zrušení rezervace, se započítává do výše uvedeného počtu dnů rozhodných pro výpočet storno poplatku. Do tohoto počtu dnů se nezapočítává den počátku nájmu vozidla. 5. Náhrada škody a smluvní pokuty 5.1. Nájemce je povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací škody, která vznikla na vozidle nebo v souvislosti s jeho provozem v období pronájmu, pokud nedodrží ustanovení této smlouvy Nájemce je povinen při dopravní nehodě způsobené jeho vinou, při nezjištění pachatele nehody, nebo při jakémkoli poškození vozidla a jeho příslušenství, či v případech, kdy nelze uplatnit náhradu škody ze sjednaného pojištění, zaplatit spoluúčast., min. však..,- Kč (nedohodnou-li se obě strany jinak) a zaplatit odtah do pronajímatelem určené opravny, popř. po dohodě obou smluvních stran do sídla pronajímatele (nedohodnou-li se obě strany jinak) Při krádeži pronajatého vozidla je nájemce povinen zaplatit pronajímateli spoluúčast % z pořizovací ceny vozidla Při neoprávněném užívání cizí věci, při získání vozidla od pronajímatele podvodným jednáním, při nepředložení klíčů v případě odcizení vozidla nebo při poskytnutí vozidla třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele, či při získání vozidla od nájemce další osobou podvodným jednáním, je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši (až ev. pořizovací cenu vozidla) Ve všech případech může dále pronajímatel požadovat po nájemci náhradu ušlého zisku v podobě nájemného za dobu opravy Nájemce je povinen uhradit pronajímateli veškeré oprávněné nároky či případné srážky pojišťovacího ústavu, u kterého je předmětné vozidlo pojištěno dle příslušných pojistných podmínek Každou škodní událost, tedy i takovou, při níž nedojde ke škodě na pronajatém vozidle, poškození nebo jeho zničení, odcizení vozidla nebo jeho části, musí nájemce ihned ohlásit pronajímateli a policii, a zároveň musí zajistit soupis všech účastníků, svědků, vozidel a jiných dotčených předmětů. Při nesplnění této povinnosti bude případný postih pojišťovny uplatněn proti nájemci. 4

5 5.8. Nájemce výslovně souhlasí, že nájemné, škody a všechny další oprávněné pohledávky za nájemcem uvedené ve smlouvě o pronájmu nebo v těchto podmínkách, mohou být pronajímatelem čerpány z kauce Nájemce hradí veškeré škody, včetně ušlého zisku po dobu opravy vozidla, které vznikly řízením pronajatého vozu pod vlivem alkoholu, léčiv nebo drog Nájemce podpisem smlouvy bere na vědomí, že veškerá případná doúčtování budou prováděna dle platného ceníku pronajímatele Veškeré zjevné vady, stížnosti a připomínky týkající se pronajatého vozidla musí být nájemcem uplatněny nejpozději při převzetí vozidla a musí být zaznamenány v předávacím protokolu Nájemce nesmí pod smluvní pokutou ve výši.,- Kč : přenechat řízení vozidla jiné osobě než osobě oprávněné dle této smlouvy, účastnit se s vozidlem motoristických závodů a soutěží a používat Vozidlo při soukromých nebo testovacích jízdách na uzavřeném okruhu, používat vozidlo za úplatu za účelem transportu osob nebo majetku, provádět na vozidle změny a úpravy Pokuty za dopravní přestupky v době trvání pronájmu na základě této smlouvy a dále škody, ke kterým dojde na základě ztráty dokladů, klíčů nebo nářadí, patřících do vybavení vozidla, hradí vždy Nájemce V případě nedodržení sjednané doby nájmu vozidla nájemcem a nevrácení vozidla ve sjednaném termínu zpět pronajímateli, dojde k podstatnému porušení této smlouvy nájemcem a k neoprávněnému užití cizí věci nájemcem. V tomto případě je nájemce povinen uhradit pronajímateli mimo sjednaný nájem za každý den překročení doby nájmu i smluvní pokutu za každý den prodlení s navrácením vozidla ve výši dvojnásobku sjednaného nájemného Je-li nájemce v prodlení s úhradou nájmu či poplatků spojených s nájmem, je povinen pronajímateli zaplatit kromě dlužné částky i smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná den následující po jejím vzniku. Nehrazení nájemného a dalších poplatků dle pokynu pronajímatele je považováno za podstatné porušení smlouvy. 6. Odstoupení od smlouvy 6.1. Porušuje-li nájemce ustanovení této smlouvy postatně (zejména v případě nezaplacení jakékoliv pohledávky nebo včasného nevrácení vozu), vznikne-li pronajímateli škoda anebo hrozí vznik škody na vozidle, může pronajímatel jednostranně odstoupit od této smlouvy. 5

6 6.2. Porušuje-li pronajímatel podstatně ustanovení této smlouvy, může nájemce jednostranně odstoupit od této smlouvy Odstoupení je účinné vůči druhé smluvní straně okamžikem jeho doručení či oznámení. 7. Závěrečná ustanovení 7.1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Platnosti a účinnosti tato smlouva nabývá podpisem oběma stranami Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění ze závazku zřízeného touto smlouvou, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno náleží každé smluvní straně Veškeré dohody, ústní či písemné, učiněné před podpisem této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily Tato smlouva se řídí úpravou dle zák. č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této smlouvy, jsou považovány za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila Nájemce podpisem této smlouvy potvrzuje, že si je vědom svých práv týkajících se ochrany osobních údajů vyplývající z obecně závazných předpisů, zejména ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Nájemce je srozuměn s tím, že údaje o jeho osobě, které od něj pronajímatel získal v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy, uchová v evidenci po dobu, po kterou to vyžadují obecně závazné právní předpisy a po kterou je to nezbytné pro ochranu zájmu pronajímatele, a že tyto údaje bude pronajímatel využívat výhradně pro zajišťování svých potřeb, zejména pro účely spravování nájemní smlouvy, nabízení dalších služeb, popřípadě vymáhání pohledávek po nájemci, přičemž uvedené služby mohou zajišťovat pro pronajímatele i třetí osoby Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. V Praze dne..., v hodin 6

7 za pronajímatele za nájemce 7

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Č. 2014/.

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Č. 2014/. SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Č. 2014/. TREND PARK s.r.o. Prštné 526 760 01 Zlín IČ: 02763974, DIČ: CZ02763974 Číslo účtu: 8600 8600 / 2700 vedený u UniCredit Bank dále jen jako Pronajímatel a

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

Všeobecné podmínky k pronájmu vozidel. I. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky k pronájmu vozidel. I. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky k pronájmu vozidel I. Úvodní ustanovení 1. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o nájmu dopravního prostředku uzavřené mezi fyzickou osobou Petr Vychodil, IČ: 68924721, se sídlem

Více

1. Předmět pronájmu je zapůjčen pouze osobě, která v den počátku pronájmu dovršila požadovaný věk uvedený konkrétně u předmětu pronájmu.

1. Předmět pronájmu je zapůjčen pouze osobě, která v den počátku pronájmu dovršila požadovaný věk uvedený konkrétně u předmětu pronájmu. Všeobecné obchodní podmínky provozovatele : GBARD HOLDING s.r.o. se sídlem : Přímá 1650/15, 150 00 Praha 5 IČ: 28948327 DIČ: CZ28948327 Společnost je zapsána u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s.

Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s. Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) upravují vzájemná práva a povinnosti Pražské plynárenské a. s. (dále jen pronajímatel) a osoby, která přijímá k dočasnému

Více

AUTOPŮJČOVNA www.maxrental.cz

AUTOPŮJČOVNA www.maxrental.cz Všeobecné smluvní podmínky nájmu vozidla MAX Rental s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč, IČ 29293561, DIČ CZ29293561 Všeobecné obchodní podmínky nájmu vozidla (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo

Více

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu Smlouva o nájmu Pronajímatel: Autocentrum RK cb s.r.o. se sídlem : Balbínova 223/5, 120 00, Praha 2 zastoupení ve věcech smluvních : Ing. Roman Kříha, jednatel IČ : 26089564 DIČ : CZ26089564 telefon/fax

Více

Smlouva o nájmu obytného auta

Smlouva o nájmu obytného auta Smlouva o nájmu obytného auta Bankovní účet: PRONAJÍMATEL NÁJEMCE Aleš Kříž Štíbrova 1214/16 182 00 Praha 8 DIČ 6806081359 Email: kriz@akobytnevozy.cz Telefon: 603 453 396 Bankovní účet: uzavřeli níže

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Článek I. Obecná a úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen jako VSP ) upravují právní vztahy vznikající mezi pronajímatelem a nájemcem při pronájmu vozidel

Více

Smlouva o pronájmu dopravního prostředku (uzavřená podle 630 až 637 zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

Smlouva o pronájmu dopravního prostředku (uzavřená podle 630 až 637 zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku) Smlouva o pronájmu dopravního prostředku (uzavřená podle 630 až 637 zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku) I. Smluvní strany 1. Pronajímatel: Auto tuning plus s.r.o., Sámova 5, 62700, Brno, IČO: 25509365,

Více

Smlouva o nájmu obytného automobilu

Smlouva o nájmu obytného automobilu Smlouva o nájmu obytného automobilu Pronajímatel: Nájemce: uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu obytného automobilu I. Předmět nájmu Pronajímatel se zavazuje, že přenechá nájemci

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce]

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce] Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce] (platnost od 15.5.2015) I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky společnosti [ ], IČ: [ ] se sídlem [ ] (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZAPŮJČENÍ LUXUSNÍCH VOZIDEL, PLAVIDEL A JINÝCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A PŘÍSTROJŮ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZAPŮJČENÍ LUXUSNÍCH VOZIDEL, PLAVIDEL A JINÝCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A PŘÍSTROJŮ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZAPŮJČENÍ LUXUSNÍCH VOZIDEL, PLAVIDEL A JINÝCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A PŘÍSTROJŮ OBSAH Článek Strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 2. DEFINICE... 1 3. PŘEDMĚT NÁJMU... 4 4. OBJEDNÁVKA,

Více

PŮJČOVNA OBYTNÝCH AUT HOLEŠOV

PŮJČOVNA OBYTNÝCH AUT HOLEŠOV I. OBECNÁ A ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen jako VSP ) upravují právní vztahy vznikající mezi pronajímatelem a nájemcem při pronájmu vozidel a jsou

Více

Obchodní firma/ Jméno a příjmení: Sídlo/Bytem: Telefonní spojení: Email:

Obchodní firma/ Jméno a příjmení: Sídlo/Bytem: Telefonní spojení: Email: Smlouva o nájmu dopravního prostředku číslo: S000xxx/2015 uzavřená podle 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ ) níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1.

VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1. Všeobecné obchodní podmínky společnosti A. Charouz, spol. s r.o. - Pronájem vozidel včetně služeb Easy Lease ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel

Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel 1. Předmět úpravy 1. Na základě Smlouvy o nájmu dopravního prostředku

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU č. / EasyLease dále jen Smlouva uzavřená podle ustanovení 2321 a násl. zákona. Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále OZ ) mezi A. Charouz, spol. s r.o. se sídlem:

Více

Všeobecné podmínky pro pronájmy vozidel

Všeobecné podmínky pro pronájmy vozidel půjčovna kontejnerových a dodávkových vozidel a vozíků do 3,5t Jan Mika sdružení Auto cont Provozovna: Drahy 516, 768 11 Chropyně IČ: 15244172 DIČ:CZ491119002 Tel./fax: 573 355 227 mobil: 603 532 528,

Více

Všeobecné podmínky autopůjčovny

Všeobecné podmínky autopůjčovny Všeobecné podmínky autopůjčovny Tyto podmínky jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy uzavřené mezi: Autodoprava Benke, Svitavská 299, Ráječko 679 02, IČO:75130955, DIČ:CZ8906204021, Zapsaný MÚ Blansko

Více

Nájemce musí splňovat zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla. Vypůjčené vozidlo nesmí nájemce používat ke sportovním nebo zkušebním účelům.

Nájemce musí splňovat zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla. Vypůjčené vozidlo nesmí nájemce používat ke sportovním nebo zkušebním účelům. Podmínky pronájmu Podmínky - autopůjčovny Drelante s.r.o Nájemce musí splňovat zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla. Vypůjčené vozidlo nesmí nájemce používat ke sportovním nebo zkušebním účelům.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Klimek Motion s.r.o. se sídlem Nádražní 99, 683 52 Křenovice IČ: 021 15 948 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80341 k

Více

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:...

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:... SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: do do hodin, místo předání: mezi: František Seidl jméno:... Sokolovská 153 adresa:... 356 01 Lomnice datum

Více

MANUÁL pro smluvní servisy k pronájmu náhradních vozidel ČP DIRECT klientům České pojišťovny (ČP)

MANUÁL pro smluvní servisy k pronájmu náhradních vozidel ČP DIRECT klientům České pojišťovny (ČP) MANUÁL pro smluvní servisy k pronájmu náhradních vozidel ČP DIRECT klientům České pojišťovny (ČP) Praha, 4.4.2012, stránka 1 z 31 Obsah: Problematika náhradních vozidel ČP rozšiřuje spolupráci s autodealery

Více

platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě č. Čl. I Základní ustanovení Čl. II Účel LS

platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě č. Čl. I Základní ustanovení Čl. II Účel LS Všeobecné obchodní podmínky pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) poskytovaný obchodní společností Credium, a.s. s oprávněním klienta nabýt předmět leasingu platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě

Více

N Á J E M N Í S M L O U V A

N Á J E M N Í S M L O U V A N Á J E M N Í S M L O U V A uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 685 a násl. občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami BUDE DOPLNENO a BUDE DOPLNENO (dále jako pronajímatel)

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ. mezi. Obytná zóna Sylván a.s. [BUDE DOPLNĚNO]

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ. mezi. Obytná zóna Sylván a.s. [BUDE DOPLNĚNO] SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ mezi Obytná zóna Sylván a.s. a [BUDE DOPLNĚNO] 1 Níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY LEASINGU

OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY LEASINGU STAMAR LEASING s.r.o. Příloha č. 3 Janovského 43 170 00 Praha 7-1 - I. Úvod OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY LEASINGU Tyto Obecné smluvní podmínky leasingu ( dále jen Smluvní podmínky ) jsou nedílnou součástí leasingové

Více

Smlouva o pronájmu obytného vozu

Smlouva o pronájmu obytného vozu Smlouva o pronájmu obytného vozu Pronajímatel: Laracon s.r.o. Kaprova 42/14, 11000 Praha 1 IČ: 243 01 574 DIČ: CZ 24301574 Zapsaná u Městského soudu v Praze, složka C 194577 Zastoupená: Jiří Gabrhelík,

Více