Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1

2 Datum zahájení zadávacího řízení: prosinec

3 Obsah 1. Název veřejné zakázky 2. Zadavatel 3. Druh zadávacího řízení 4. Předmět veřejné zakázky 5. Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky 6. Kvalifikace dodavatelů (1) Subdodávky.. (2) Obchodní podmínky.. (3) Zpracování nabídkové ceny. (4) Návrh smlouvy (5) Požadavky na zpracování a členění nabídky včetně dokladů k posouzení splnění kvalifikace.. (6) Způsob, doba a místo podání nabídek.. (7) Kritéria pro zadání veřejné zakázky (8) Další podmínky a práva zadavatele.. (9) Přílohy k zadávací dokumentaci 3

4 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZÁKONNÉ A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ AUTOPARKU MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 2. ZADAVATEL ZadavateI: Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské nám Praha 1 Odpovědný útvar: Odbor hospodářských služeb Michal Kříž, ředitel odboru Kontaktní osoba: Bc. Jan Spáčil tel.:

5 3. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Zjednodušené podlimitní řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších zákonů (dále jen zákon o veřejných zakázkách nebo ZVZ ) 4. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 4.1. Obecný popis předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je zákonné a havarijní pojištění autoparku MMR v minimálním rozsahu uvedeném níže. zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla; havarijní pojištění vozidel, které musí zahrnovat: pojištění zavazadel; úrazové pojištění osob dopravovaných pojištěným motorovým vozidlem; pojištění čelního skla; maximální spoluúčast 5%; zajištění bezplatného odtahu vozidla do 100 km vzdálenosti od sídla zadavatele (Staroměstské náměstí 6, Praha 1). Uchazeč je povinen držet stálou pohotovost na telefonu s režimem 24 hodin/7 dnů v týdnu a reagovat na jakýkoliv požadavek ze strany zadavatele týkající se předmětu plnění veřejné zakázky (například: zajistit registraci pojistné události včetně následného nahlášení čísla pojistné události a to nejpozději do dvou dnů od obdržení hlášení o vzniku pojistné události zadavatelem) Vymezení předmětu veřejné zakázky Předmět veřejné zakázky je zařazen do kategorie č. 6 Finanční služby a) pojišťovací služby b) bankovnictví a investiční služby přílohy č. 1 k zákonu o veřejných zakázkách. 5

6 Kódy klasifikace veřejné zakázky CPV: Zákonné pojištění a sdružené pojištění Pojištění nákladu a pojistné služby vztahující se k dopravě Pojištění vztahující se k dopravě Pojištění motorových vozidel Pojištění nákladu 4.3. Podrobný popis předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je pojištění autoparku MMR, kterým se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí soubor motorových vozidel, které provozuje zadavatel. Autopark MMR se v průběhu času postupně obměňuje. Ojetá motorová vozidla jsou vyřazována, zadavatel pořizuje nová motorová vozidla. Autopark MMR ke dni je popsán v příloze č. 1 závazného návrhu rámcové smlouvy. Závazný návrh rámcové smlouvy je přílohou zadávací dokumentace. Zadávací podmínky zohledňují skutečnost, že zadavatel průběžně modernizuje svůj autopark. 5. Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky 5.1. Doba plnění: od data uzavření smlouvy po dobu 4 let. Zadavatel předpokládá podpis smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co bude dle zákona o veřejných zakázkách přípustné podepsat smlouvu s vybraným uchazečem Místo plnění: Česká republika a celé území EU Prohlídka místa plnění: Vzhledem k povaze předmětu plnění veřejné zakázky se před podáním nabídek prohlídka místa plnění veřejné zakázky nekoná. 6

7 6. Kvalifikace dodavatelů 6.1. Splnění kvalifikace Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění a) základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona (specifikováno v bodě 6.4.), b) profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona (specifikováno v bodě 6.5.) c) ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle 55 (specifikováno v bodě 6.6.) a 6.2. Pravost a stáří dokladů k prokázání kvalifikace Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů Prokázání kvalifikace zahraniční osoby Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem o veřejných zakázkách a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce Základní kvalifikační předpoklady Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 53 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách, jako uchazeč 7

8 a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, 8

9 f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) který předloží seznam společníků nebo členů, jde-li o právnickou osobu, l) který předloží seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o veřejných zakázkách a m) který, má-li formu akciové společnosti, má vydány pouze akcie na jméno a předložil aktuální seznam akcionářů ve lhůtě podle 52 zákona o veřejných zakázkách. Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením. Dodavatel může použít vzor čestného prohlášení dle přílohy zadávací dokumentace Profesní kvalifikační předpoklady K prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů uchazeč předloží podle 54 písm. a) zákona o veřejných zakázkách prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být uchazeč zapsán podle zvláštních právních předpisů. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídky starší než 90 kalendářních dnů, podle 54 písm. b) zákona o veřejných zakázkách prostou kopii oprávnění k podnikání v rozsahu pokrývajícím předmět veřejné zakázky. 9

10 6.6. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Zadavatel nestanovuje ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady. Zadavatel ale upozorňuje, že dle závazného návrhu rámcové smlouvy je dodavatel povinen, aby jeho nabídka pojištění byla souladná s obecně závaznými právními předpisy; zejména s požadavky na zajištění pojistné smlouvy dle zvláštních předpisů. 7. Subdodávky 7.1. Zadavatel neomezuje rozsah případných subdodávek V případě, že uchazeč prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel poskytovat tomu odpovídající část plnění Dodavatel je oprávněn nabízet plnění prostřednictvím subdodavatele pouze v rozsahu přípustném dle obecně závazných právních předpisů. 8. Obchodní podmínky Zadavatel stanovuje obchodní podmínky formou závazného návrhu rámcové smlouvy, která je přílohou této zadávací dokumentace. 9. Zpracování nabídkové ceny 9.1. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako cenu s DPH za jednotlivé pojistné produkty u jednotlivých vozů autoparku MMR dle přílohy č. 1 závazného návrhu rámcové smlouvy Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná a zahrnující veškeré náklady. Rámcová smlouva stanoví podmínky pro výpočet pojistného u nově pořizovaných vozů autoparku MMR. Nabídková cena může být měněna v souvislosti se změnou daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. 10

11 10. Návrh smlouvy Uchazeč je povinen předložit v nabídce návrh rámcové smlouvy dle závazného vzoru v příloze zadávací dokumentace; součástí návrhu smlouvy bude i CD ROM s informativní kopií návrhu rámcové smlouvy a případně soubor se zjednodušeným matematickým vzorcem včetně jeho elektronické kopie. Uchazeč je povinen podat jako součást nabídky dle 68 ZVZ také nabídku na základě závazného návrhu rámcové smlouvy dle 92 odst. 1 písm. b) ZVZ, která bude mít formu návrhu na uzavření první smlouvy na dílčí veřejnou zakázku, jejímž předmětem je pojištění vozů autoparku MMR, které jsou uvedeny v příloze č. 1 závazného návrhu rámcové smlouvy), v letech 2011 až Návrh na uzavření smlouvy na dílčí veřejnou zakázku může mít podobu standardizované smlouvy dodavatele (lze i včetně odkazu na všeobecné obchodní podmínky dodavatele); pro případ rozporu ovšem platí, že: 1. úprava v rámcové smlouvě (jejím závazném návrhu) má přednost před smlouvou na dílčí veřejnou zakázku a jejími všeobecnými obchodními podmínkami, 2. úprava ve smlouvě na dílčí veřejnou zakázku má přednost před všeobecnými obchodními podmínkami. Návrhy všech smluv musí být ze strany uchazeče podepsány statutárním orgánem nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Předložení řádně nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka uchazeče se v takovém případě stává neúplnou a zadavatel vyloučí uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. 11. Požadavky na zpracování a členění nabídky včetně dokladů k posouzení splnění kvalifikace Doporučené formální požadavky na zpracování nabídky a) Nabídka bude zpracována v českém jazyce. b) Nabídka bude vyhotovena v 1 originále a v 1 kopii c) Nabídka bude obsahovat datum a podpis statutárního orgánu uchazeče. 11

12 d) Nabídku a doklady k prokázání kvalifikace je uchazeč povinen podat písemně. Nabídka musí být svázána do jednoho svazku. Originál musí být na titulní straně označena jako Originál. e) Nabídka, včetně případných příloh, bude opatřena bezpečnostními prvky, které ji zajistí proti poškození a proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení. Zadavatel doporučuje jako jeden v bezpečnostních prvků použití provázku a přelepek opatřených podpisem statutárního orgánu uchazeče a jeho razítkem. f) Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče, nebo je třeba doložit plnou moc podepsanou statutárním orgánem uchazeče. g) Veškeré doklady musí být kvalitně vytištěny, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. h) Všechny listy nabídky musejí být očíslovány průběžnou číselnou řadou počínaje číslem 1. Výjimka z povinnosti číslovat listy se vztahuje na úřední doklady nebo jejich úředně ověřené kopie, které nemusejí být očíslovány. Vkládá-li uchazeč přílohu či některý samostatný celek, který má již listy očíslovány, není nutné, aby tyto listy čísloval znovu průběžnou číselnou řadou. To platí pouze tehdy, je-li číslování listů samostatného celku zřetelně odlišeno od číslování ostatních listů nabídky Doporučené požadavky na členění nabídky Nabídka uchazeče bude strukturována následujícím způsobem: 1. krycí list obsahuje identifikaci veřejné zakázky, prohlášení o počtu listů (do tohoto počtu se zahrnou jak listy číslované jako samostatný celek, tak listy nečíslované) a identifikační údaje o uchazeči včetně osobních údajů v rozsahu 17 písm. d) zákona o veřejných zakázkách: i) v případě právnických osob obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby, j) v případě fyzických osob obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno 2. obsah nabídky 12

13 3. doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů 4. podepsaný návrh smlouvy 12. Způsob, doba a místo podání nabídek Uchazeči podají písemnou nabídku v listinné podobě v zalepené obálce označené heslem VZ ZÁKONNÉ A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ AUTOPARKU MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR, IČ uchazeče a slovy Neotvírat osobně nebo doporučeně poštou do podatelny na adresu zadavatele: Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor hospodářských služeb, Staroměstské náměstí 6, Praha 1, PSČ do , do 9:00 hodin. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné podle 71 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách zaslat oznámení. 13. Kritéria pro zadání veřejné zakázky 13.1 Základní hodnotící kritérium Základním kritériem pro zadání této veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena s DPH. Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídková cena bude zpracována způsobem dle bodu 9 zadávací dokumentace a dle závazného návrhu rámcové smlouvy. Nabídkovou cenou se pro účely hodnocení rozumí cena za zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla a havarijní pojištění všech vozidel autoparku MMR v letech 2011 až 2014, které jsou uvedeny v příloze č. 1 závazného návrhu rámcové smlouvy. Dodavatel zahrne do nabídkové ceny i kalkulaci pojistných bonusů, vychází přitom z předpokladu, že by žádné vozidlo autoparku MMR nemělo v letech 2011 až 2014 ani jednu pojistnou událost. Pojistný bonus je vždy finanční a je stanoven formou slevy na pojistném Způsob hodnocení Zadavatel určí pořadí jednotlivých uchazečů dle výše jejich nabídkové ceny s DPH od nejnižší po nejvyšší. 13

14 14. Další podmínky a práva zadavatele Zadavatel nepřipouští variantní řešení Zadavatel stanoví lhůtu, ve které je uchazeč vázán svou nabídkou lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a její délka je stanovena na 45 dní Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty. 14

15 15. Přílohy k zadávací dokumentaci Příloha č. 1 Čestné prohlášení prokazující splnění kvalifikačních předpokladů Uchazeč [obchodní firma] [sídlo] IČO: DIČ: obchodní rejstřík vedený u oddíl. vložka. Jménem uchazeče / Jako oprávněný zástupce uchazeče [obchodní firma] čestně prohlašuji, že [obchodní firma] je uchazeč: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, tak tento předpoklad splňuje statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, tak tento předpoklad splňuje statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, tak předpoklad podle tohoto písmene splňuje vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad dodavatel splňuje jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, tuto podmínku splňuje statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, tak tento předpoklad splňuje statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační 15

16 složky, tak předpoklad podle tohoto písmene splňuje vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad dodavatel splňuje jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, j) který tímto předkládá seznam společníků nebo členů:. 1 k) který tímto předkládá seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o veřejných zakázkách:. 2 a l) který, má-li formu akciové společnosti, má vydány pouze akcie na jméno a v příloze tohoto čestného prohlášení předkládá aktuální seznam akcionářů ve lhůtě podle 52 zákona o veřejných zakázkách 3. V.. dne [jméno, příjmení] [funkce] 1 Pokud uchazeč není právnickou osobou nebo je akciovou společností, toto písmeno z čestného prohlášení vyškrtne. Členy uchazeč identifikuje v rozsahu alespoň jméno, příjmení, datum narození a stálé bydliště. 2 Pokud u uchazeče nejsou takové osoby, doplní žádné osoby. 3 Pokud se nejedná o akciovou společnost, uchazeč toto písmeno z čestného prohlášení vyškrtne. 16

17 Příloha č. 2: Závazný návrh rámcové smlouvy (tvoří samostatný dokument) Příloha č. 3: Výzva k podání návrhu první smlouvy na dílčí veřejnou zakázku Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské nám. 6 Praha 1, PSČ zastoupená : Michalem Křížem, ředitelem odboru hospodářských služeb IČ: bankovní spojení: ČNB Praha 1 číslo účtu: / 0710 (dále jen zadavatel ) vyzývá k podání návrhu dílčí smlouvy na pojištění aktuálního autoparku MMR. Předmětem návrhu bude úprava podmínek týkajících se zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla a havarijního pojištění. Podmínky musí být v souladu s rámcovou smlouvou, autopark MMR je podrobně popsán v příloze č. 1 rámcové smlouvy. Rovněž nabídková cena musí odpovídat kalkulaci dle přílohy č. 1 rámcové smlouvy. Návrh dílčí smlouvy je třeba podat jako součást nabídky na uzavření rámcové smlouvy ve lhůtě stanovené pro tuto nabídku. Návrh dílčí smlouvy musí být v souladu s rámcovou smlouvou. V Praze, dne.... Michal Kříž ředitel odboru hospodářských služeb 17

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla Veřejný zadavatel: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Ústavní ul., 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 5 z. č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva, a Ing. Lubomírem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr ZADAVATEL: Obec Milčice Milčice 32, 289 11 Milčice IČ:

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu Pr., vložka 829 IČ: 481 45 122 bankovní spojení: KB

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vytvoření webových stránek Místní akční skupiny Mladoboleslavský venkov, včetně komunikačního propojení

Více

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Plynová chromatografie (GCxGC)/hmotnostní spektrometrie (TOF)

Plynová chromatografie (GCxGC)/hmotnostní spektrometrie (TOF) VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA S NÁZVEM: Plynová chromatografie (GCxGC)/hmotnostní spektrometrie (TOF) 1. Identifikační údaje zadavatele: Název zadavatele: Univerzita Palackého v Olomouci sídlo

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADAVATEL: Město Stříbro Sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Zastoupený: starostou města Bc. Karlem Lukešem IČ: 00260177 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VZMR 15/2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu: Analýza vnímání externí komunikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zadavatel : Česká republika, Státní ústav

Více