ZHODNOCENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO ŽELEZNIČNÍ TRAŤ OSTRAVA-OLOMOUC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZHODNOCENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO ŽELEZNIČNÍ TRAŤ OSTRAVA-OLOMOUC"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika a mezinárodní vztahy ZHODNOCENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO ŽELEZNIČNÍ TRAŤ OSTRAVA-OLOMOUC Assesment of Ostrava Olomouc Railway Tender Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Monika JANDOVÁ, Ph.D. Autor: Bc. Radek JAITNER Brno, 2014

2 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra ekonomie Akademický rok 2012/2013 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Pro: JAITNER Radek Obor: Hospodářská politika a mezinárodní vztahy Název tématu: ZHODNOCENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO ŽELEZNIČNÍ TRAŤ OSTRAVA OLOMOUC Assesment of Ostrava Olomouc Railway Tender Zásady pro vypracování Problémová oblast: Cíl práce: Postup a použité metody: Tato práce se bude zabývat zhodnocením veřejné zakázky č Poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky celostátní dopravy na lince R27 Ostrava-Opava-Krnov-Olomouc vypsanou ministerstvem dopravy ČR. Cílem práce bude zhodnocení tohoto výběrového řízení a navržení efektivnějšího nastavení podmínek výběrového řízení. Postup řešení: K naplnění cíle práce poslouží zejména analýza dokumentace nabídkového řízení a návrhu smlouvy mezi zadavatelem a vítězným dopravcem. Dále pak ekonomické modely povinně poskytnuté soutěžiteli. V rámci posouzení designu této veřejné zakázky, resp. jeho zlepšení poslouží také zkušenosti s liberalizací železničních tratí v jiných zemích.

3 Rozsah grafických prací: Rozsah práce bez příloh: předpoklad cca 10 tabulek a grafů stran Seznam odborné literatury: TOMEŠ, Zdeněk a Tomáš POSPÍŠIL. Ekonomické aspekty železniční dopravy. I. Brno: Masarykova univerzita, s. Brno. ISBN KVIZDA, Martin, Zdeněk TOMEŠ, Josef KUNC a Daniel SEIDENGLANZ. Železniční doprava - institucionální postavení, hospodářská politika a ekonomická teorie Související webová stránka: attachements/position papers/study rail libera lisation index 2011 complete version.pdf, Vedoucí diplomové práce: Ing. Monika Jandová, Ph.D. Datum zadání diplomové práce: Termín odevzdání diplomové práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku vedoucí katedry děkan V Brně dne

4 Jméno a příjmení autora: Název diplomové práce: Olomouc Název práce v angličtině: Bc. Radek Jaitner Zhodnocení výběrového řízení pro železniční trať Ostrava- Assesment of Ostrava Olomouc Railway Tender Katedra: ekonomie Vedoucí diplomové práce: Ing. Monika Jandová, Ph.D. Rok obhajoby: 2014 Anotace Tato práce se zabývá zhodnocením výběrového řízení pro železniční trať Ostrava-Olomouc. Cílem této práce je prozkoumání výše zmíněné veřejné zakázky, zhodnocení nastavení podmínek tohoto výběrového řízení a nakonec navržení efektivnějších podmínek výběrového řízení. Úvod práce je věnován obecným poznatkům o této veřejné zakázce a jejich zhodnocení. Následně se práce věnuje reakcím na tuto veřejnou zakázku a stížnostmi soutěžitelů. Nakonec dochází k navržení efektivnějších podmínek této veřejné zakázky. Annotation This thesis focuses on assesment of Ostrava-Olomouc railway tender. Aim of this thesis is examine the tender, evaluation of design of the tender and recommendation of better design of the tender. The thesis begins with facts about this tender. Furthermore reactions to this tender is examined as well as complaints of competitors of this tender. Examination of design of this tender is also done as well as recommendation of better design of this tender. Klíčová slova Výběrové řízení, železnice, veřejná zakázka, R27 Keywords Tender, railway, government procurement, R27

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Zhodnocení výběrového řízení pro železniční trať Ostrava-Olomouc vypracoval samostatně pod vedením Ing. Moniky Jandové, Ph.D. a uvedl v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU.

6 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval Ing. Monice Jandové, Ph.D. za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěla k vypracování této diplomové práce.

7 Obsah Úvod Zhodnocení nastavení podmínek výběrového řízení Harmonogram otevírání trhu a evropské směrnice Předmět a rozsah plnění zakázky Požadavky na kvalitu a vybavení vozidel Kvalifikační předpoklady Obchodní a platební podmínky Náležitosti a hodnocení nabídky Reakce na veřejnou zakázku Stížnosti proti veřejné zakázce Stížnost Českých drah Stížnost společnosti Abellio CZ, a. s Stížnost Odborového sdružení železničářů Předběžné opatření ÚOHS Podání nabídek Požadované výše kompenzací Zrušení veřejné zakázky Připomínky k veřejné zakázce a navržení efektivnějších podmínek Připomínky soutěžitelů Zákaznická centra Přístup k infrastruktuře Bankovní záruka Nabytí účinnosti smlouvy Uznávání tarifu Odbavovací zařízení Návazné spoje Nedostatečné ekonomické podklady Stáží vozidlového parku...50

8 3.2. Vlastní připomínky Kvalita poskytovaných služeb Změny společensko-právních poměrů Průzkum spokojenosti cestujících Provozně-marketingová koncepce Shrnující tabulka Závěr Seznam použitých zdrojů Seznam tabulek a obrázků Seznam použitých zkratek... 66

9 Úvod V březnu roku 2012 vypsalo Ministerstvo dopravy České republiky (dále též Objednatel) veřejnou zakázku (dále též nabídkové řízení), jejímž předmětem bylo zajištění dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou vlaky celostátní dopravy na lince R27 vedené v relaci Ostrava Opava Krnov Olomouc (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2012). Tato veřejná zakázka měla být pilotním projektem při otevírání trhu železniční dopravy. Vyvolala však mnoho kontroverze a v konečném důsledku musela být zrušena. Cílem práce bude zhodnocení tohoto výběrového řízení a navržení efektivnějšího nastavení podmínek výběrového řízení. Konkrétně pak prozkoumání výše zmíněné veřejné zakázky, zhodnocení nastavení podmínek tohoto výběrového řízení a nakonec navržení efektivnějších podmínek výběrového řízení. Základním kritériem této práce pro zhodnocení veřejné zakázky, resp. navržení lepších podmínek, je efektivita z hlediska výše požadované kompenzace, resp. množství soutěžitelů v soutěži. Toto kritérium bylo vybráno, jelikož cílem Objednatele bylo zvýšení efektivity vynakládání veřejných prostředků ve smyslu nejvhodnějšího poměru mezi výší poskytované kompenzace z veřejných rozpočtů a kvalitou poskytovaných služeb (Ministerstvo dopravy ČR, 2012h). Jak již bylo výše zmíněno, toto výběrové řízení bylo nakonec zrušeno, to ovšem neznamená, že zhodnocení této veřejné zakázky je zbytečné. Jedním důvodem, proč se zabývat touto veřejnou zakázkou je fakt, že je pravděpodobné, že v budoucnu budou liberalizovány další železniční tratě a zhodnocení této veřejné zakázky by mohlo pomoci poučit se z vlastních chyb Objednatele a příští zakázku vypsat lépe. Druhým důvodem je pak navržení lepších podmínek tohoto výběrového řízení, což by opět mohlo vést k efektivnějšímu nastavení budoucích výběrových řízení vypsaných Ministerstvem dopravy. Úvod práce se zabývá obecnými informacemi o této veřejné zakázce, jako je předmět a cíle veřejné zakázky, předpoklady pro účast na této veřejné zakázce, či kritéria pro hodnocení tohoto výběrového řízení a dochází k jejich zhodnocení. Úvodní kapitola je pak následována chronologickým popisem reakcí, které tato veřejná zakázka vyvolala, jako byla např. stížnost Českých drah či nutnost zrušení této veřejné zakázky. Závěr práce se pak zabývá připomínkami soutěžitelů, resp. vlastními připomínkami k tomuto výběrovému řízení, na jejichž základě dochází k navržení efektivnějších podmínek tohoto výběrového řízení. 9

10 1. Zhodnocení nastavení podmínek výběrového řízení Jak již bylo zmíněno výše, tato veřejná zakázka byla vypsána v březnu roku 2012 Ministerstvem dopravy České republiky a předmětem bylo zajištění dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou vlaky celostátní dopravy na lince R27 vedené v relaci Ostrava Opava Krnov Olomouc (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2012). Účelem této kapitoly je prozkoumání a zhodnocení této veřejné zakázky z obecného hlediska. V oddíle 1.1 tak bude popsáno, jaké byly cíle a důvody pro vypsání této veřejné zakázky. Oddíl 1.2 pak navazuje s vymezením předmětu této veřejné zakázky. Požadavky na vozidla a předpoklady nutné k účasti na této veřejné zakázce jsou pak probrány v oddílech 1.3, resp Pro zhodnocení obchodních a platebních podmínek v této veřejné zakázce je přidán oddíl 1.5. Nakonec jsou v oddíle 1.6 probrány náležitosti nabídky a zejména hodnotící kritéria této veřejné zakázky. Na konci každého oddílu dochází ke zhodnocení těchto dílčích podmínek výběrového řízení. 1.1 Harmonogram otevírání trhu a evropské směrnice Tato veřejná zakázka, resp. nutnost liberalizace byla reakcí na tzv. železniční balíčky vydané Evropskou komisí, kdy první balíček vstoupil v platnost již v roce "Železničním balíčkem je označován souhrn návrhů nové, resp. novelizace stávající, legislativy Evropské unie, příp. další opatření, iniciované Evropskou komisí v rámci svých pravomocí s vlivem na evropský železniční trh (Vošta, 2012). V rámci osobní železniční dopravy je nejdůležitější tzv. třetí železniční balíček, který vstoupil v platnost roku Cílem tohoto balíčku je revitalizace evropské železnice. Balíček se skládá z předpisů Společenství a pracovních dokumentů, které mají vést k otevření železničního trhu v rámci osobní dopravy (Ministerstvo dopravy ČR, 2009). Touto veřejnou zakázkou mělo být zahájeno otevírání trhu železniční dopravy v České republice, kdy tato veřejná zakázka měla být pilotním projektem pro plánované otevírání trhu železniční dopravy. Původní plán otevírání trhu zobrazuje následující tabulka: 10

11 Tabulka č. 1: Harmonogram soutěží provozovatelů dálkové osobní železniční dopravy Časový plán otevírání trhu a) Harmonogram otevírání trhu do období platnosti jízdního řádu 2018/2019 Zahájení plnění Notifikace Linky zahrnuté v provozním souboru Trakce Rozsah Podíl 2014/ R 27: Ostrava Opava Krnov Olomouc M 0,5 1,4 2015/ R 5: Praha Ústí n.l. Karlovy Vary Cheb E 2,4 6,5 R 20: Praha Roudnice n. L. Ústí n.l. Děčín 2014/ R 14: Liberec Pardubice M 1,6 4,3 R 15: Liberec Ústí nad Labem 2014/ R 16: Plzeň Most M 0,5 1,2 2015/ Ex 2 (R 18): Praha Olomouc Vsetín (- Slovensko) / Luhačovice E+M 3,7 10,1 2016/ R 6: Praha Plzeň Klatovy R 10: Praha Hradec Králové 2017/ R 9: Praha Havlíčkův Brod Brno R 19: Praha Pardubice Česká Třebová Brno 2018/ R 21: Praha Turnov Tanvald E 2,8 7,7 E 3,2 8,8 M 1,8 5,0 R 24: Praha Kladno Rakovník b) Harmonogram otevírání trhu od období platnosti jízdního řádu 2019/2020 Zahájení plnění Notifikace Linky zahrnuté v provozním souboru Trakce Rozsah Podíl 2019/ R 6 (část Ex): Praha Plzeň Německo/Cheb E+M 2,4 6,6 2020/ R 26: Praha Písek České Budějovice M 0,9 2,4 2021/ R/Ex: Praha Pardubice Olomouc Ostrava Polsko/Slovensko E 2,6 7,2 2022/ R 7 (+Ex): Praha České Budějovice Rakousko E 1,9 (3,0) 5,2 (8,2) 2024/ část R 11: Plzeň České Budějovice část R 11: České Budějovice Jihlava Brno E E+M 0,7 1,2 2,0 3,3 2025/ R 8: Brno Ostrava Bohumín E 3,5 9,5 R 12: Brno Šumperk R 13: Brno Břeclav Otrokovice Olomouc R (nový): Brno Zlín 2026/ Ex: Brno Ostrava Bohumín Ex 4: Rakousko/Slovensko Břeclav Otrokovice Ostrava Polsko E 0,7 a více 2,0 a více 2027/ Ex 3: Německo Děčín Praha Brno Břeclav Rakousko/Slovensko E 4,1 11,1 Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR (2012g) Původní plán otevírání trhu počítal se zahájením plnění zakázky již od začátku platnosti jízdního řádu 2013/2014. Ze strany dopravců však byl v souvislosti s přípravou zadávacích dokumentací vznesen požadavek, aby Ministerstvo dopravy zveřejnilo v předstihu základní 11

12 parametry požadovaného vozidlového parku. Tomuto požadavku Ministerstvo dopravy vyhovělo. Zároveň požádalo potenciální soutěžitele o posouzení možnosti plnění zakázky dle kvalitativních požadavků na vozidla již od roku 2013 a jejich stanovisko k reálnosti zajištění zakázky, příp. k možnostem posunu termínu zakázky o jeden rok (Ministerstvo dopravy ČR, 2012f). Někteří ze soutěžitelů možnost odložení uvítali a Ministerstvo dopravy na tomto základě posunulo zahájení plnění této zakázky na rok 2014/2015. Jak vyplývá z tiskové zprávy Ministerstva dopravy, konkrétním cílem této veřejné zakázky pak mělo být zvýšení efektivity vynakládání veřejných prostředků ve smyslu nejvhodnějšího poměru mezi výší poskytované kompenzace z veřejných rozpočtů a kvalitou poskytovaných služeb. Konkrétně na relaci Ostrava Opava Olomouc se od prosince 2014 předpokládají podmínky tendru nasazení klimatizovaných, alespoň částečně nízkopodlažních vozidel s účelným vnitřním vybavením. Zatímco v minulém období se podařilo zajistit hustou síť vlaků dálkové dopravy formou integrovaného taktového jízdního řádu, do budoucího období je zásadní zaměřit se i na kvalitu poskytovaných služeb, která je pro další rozvoj systému veřejné dopravy potřebná (Ministerstvo dopravy ČR, 2012h). Dle tiskového mluvčího Ministerstva dopravy měly na této zakázce záviset další výběrová řízení. Jelikož se jedná o relativně izolované spojení, případné chyby by se neprojevily v celé síti a před vypsáním dalšího výběrového řízení lze tyto chyby odstranit (ČTK, 2012). V rámci hodnocení záměru liberalizovat železniční trať je na úvod nutné poznamenat, že liberalizace může zvyšovat efektivitu (Oum et al., 1998) a dle argumentu Ministerstva dopravy ČR dokonce v zahraničí dochází k nárůstu cestujících až o 30 procent (Ministerstvo dopravy ČR, 2012b). Z hlediska hodnocení této veřejné zakázky je proto tento fakt pozitivním jevem a je pravděpodobné, že liberalizace české železnice zvýší efektivitu z hlediska zkvalitnění poskytovaných služeb. V rámci poskytnuté výše kompenzace je dopad této veřejné zakázky nejednoznačný a jak se ukáže v oddíle 2.4 pravděpodobně negativní. Ambivalentně lze vnímat fakt, že Ministerstvo dopravy vyhovělo požadavku na odložení zahájení plnění této zakázky o jeden rok. Pozitivně tak lze vnímat to, že soutěžitelé měli více času na zajištění vozidel, což mělo vést k vyšší účasti na této veřejné zakázce, na druhou stranu došlo k prodloužení neefektivního stavu, kdy dopravu na předmětné trati provozuje státní dopravce. 1.2 Předmět a rozsah plnění zakázky Jak již bylo zmíněno výše, předmětem zakázky zadávané v rámci tohoto nabídkového řízení je zajištění dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní 12

13 osobní dopravou vlaky celostátní dopravy na lince R27 vedené v relaci Ostrava Opava Krnov Olomouc ve smyslu 4 ZVS. Objednatel stanoví, že za poskytování Veřejných služeb v drážní dopravě náleží vybranému dopravci kompenzace (Ministerstvo dopravy ČR, 2012e). Předpokládaný rozsah této veřejné zakázky byl vlakokilometrů za rok, tj ,514 vlakokilometrů denně. Doba provozování této veřejné služby byla stanovena na patnáct období platnosti jízdního řádu s možností změny ze strany Objednatele. Předpokládaná hodnota veřejných služeb v drážní dopravě za celou dobu realizace zakázky činila mil. Kč v cenové hladině roku 2012 (Ministerstvo dopravy ČR, 2012e). Následující obrázek č. 1 zobrazuje předmětnou linku R27 zvýrazněnou červenou barvou (tučně): Obrázek č. 1: Mapa linky R27 Zdroj: Zlinský (2012) Z hlediska hodnocení záměru vybrat linku R27 jako prvotní trať, na které má být provedena liberalizace, vnímám tento fakt pozitivně. Jak totiž bylo zmíněno výše, pokud by došlo 13

14 k určitým problémům na této trati, negativní efekty by se nepřenesly do zbytku sítě díky určité izolaci této tratě. Jediná výtka v tomto oddíle se tak týká Objednatelem špatně udaného rozsahu Veřejných služeb v návrhu smlouvy. V návrhu smlouvy bylo totiž zadáno, že předpokládaný rozsah Veřejných služeb je průměrně 2505,281 vlakokilometrů denně, což neodpovídá realitě. Objednatel však byl na tento problém upozorněn a je tudíž pravděpodobné, že ve finální verzi návrhu smlouvy by se tento problém již nevyskytoval. 1.3 Požadavky na kvalitu a vybavení vozidel Mezi technické parametry, které muselo vozidlo splňovat, patřily zejména tyto podmínky (Ministerstvo dopravy ČR, 2013c): maximální rychlost vozidla musí činit alespoň 100 km/h, vozidlo musí být schopno úvratě (změny směru jízdy) v době nejvýše tří (3) minut pobytu ve stanici disponovat dostatečnými dynamickými vlastnostmi pro rychlé dosažení maximální traťové rychlosti; požadovaný výkon soupravy je nejméně 4,2 kw/t při všech pravidelných variantách řazení souprav vozidla s aktivním či pasivním naklápěním vozové skříně a vozidla bateriová nebo hybridní jsou Objednatelem připuštěna, Objednatel však stanoví, že nebudou při vyhodnocování zakázky bodově zvýhodněna. Co se týká vnitřního uspořádání vozidla, mezi nejvýznamnější podmínky patřily zejména (Ministerstvo dopravy ČR, 2013c): alespoň 10 procent z celkového počtu míst k sezení musí být určeno pro cestující 1. třídy, prostor pro cestující 1. třídy musí být prostorově oddělen od prostoru pro cestující 2. třídy přeprava stojících cestujících musí být minimalizována a je přípustná pouze po dobu maximálně 30 minut přepravní doby v rozsahu 10 procent stojících cestujících bez místa k sezení alespoň 20 procent celkové plochy vozidel v každém vlaku ve 2. vozové třídě musí být v nízkopodlažním uspořádání a to včetně alespoň jedněch nástupních dveří ve vlaku z každé strany vozidla vnitřní prostory vozidla pro cestující musí být klimatizované a dobře větrané, za účelem udržování tepelné pohody ve vozidle po celé období roku 14

15 cestující v 1. i 2. vozové třídě musí mít k dispozici funkční zásuvky na 230 V pro osobní počítače a drobnou elektroniku (v 2. vozové třídě nejméně 1 zásuvka na 4 místa k sezení, v 1. vozové třídě nejméně 1 zásuvka na 2 místa k sezení) volitelnými podmínkami pak bylo zajištění občerstvení a připojení k internetu. Z těchto podmínek lze vidět, že avizovaný záměr Objednatele zvýšit kvalitu poskytovaných služeb nebyl pouze prázdnými slovy. Oproti současnému stavu lze vidět značný kvalitativní posun ve vybavení vozidel. Na druhou stranu je však nutné pamatovat, že se vzrůstajícími požadavky na kvalitu roste zároveň i požadovaná výše kompenzace, resp. klesá počet účastníků v soutěži. Dle informací z médií (Jas, 2012) tak právě přehnané požadavky na vozidla byly jedním z důvodů nízké účasti na této veřejné zakázce. 1.4 Kvalifikační předpoklady Mezi základní kvalifikační předpoklady patřily obecně předpokládané podmínky, jako je nutnost nebýt v minulosti odsouzen za trestný čin související s podnikáním dopravce (dále též soutěžitele), nutnost nebýt odsouzen v posledních třech letech za nekalou soutěž, či nutnost nebýt v likvidaci a mnoho dalších (Ministerstvo dopravy ČR, 2012e). Tyto podmínky jsou však očekávatelné a není proto třeba jejich hlubšího zkoumání. Z hlediska profesních kvalifikačních předpokladů bylo nutné vlastnit licenci k provozování veřejné drážní osobní dopravy podle Zákona o dráhách, která představuje doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu této zakázky (Ministerstvo dopravy ČR, 2012e). V rámci technických kvalifikačních předpokladů byla důležitá podmínka předložení seznamu významných služeb v dopravě v posledních třech letech. Za významné služby pak byly považovány následující služby (Ministerstvo dopravy ČR, 2012e): služby v drážní dopravě s hodnotou převyšující ,- Kč (slovy deset milionů korun českých), služby v silniční osobní dopravě s hodnotou převyšující ,- Kč (slovy deset milionů korun českých) nebo služby v dopravě s hodnotou převyšující ,- Kč (slovy dvacet milionů korun českých). 15

16 Podmínka, která se nakonec ukázala jako kámen úrazu pro jednoho ze soutěžitelů, byla nutnost dodat osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dopravce nebo vedoucích zaměstnanců dopravce nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb. Objednatel stanovil, že pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu musí dopravce doložit alespoň u dvou vedoucích pracovníků (Ministerstvo dopravy ČR, 2012e): doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání ekonomického nebo dopravního nebo technického nebo právního zaměření a doklad o vykonání tříleté praxe v řídící činnosti v oboru drážní dopravy, nebo doklad o ukončení úplného středního odborného vzdělání ekonomického nebo dopravního nebo technického zaměření a dokladem o vykonání pětileté praxe v řídící činnosti v oboru drážní dopravy. Zhodnocení kvalifikačních předpokladů pro účast na této veřejné zakázce není jednoduché. Zásadním problémem zde bylo zmíněné doložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci u dvou vedoucích pracovníků. Tento požadavek vedl ke snížení počtu účastníků v soutěži 1, což lze vnímat v rámci hodnocení nastavení podmínek této veřejné zakázky negativně. Zákon o dráhách totiž požaduje doložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci pouze u jednoho z vedoucích pracovníků. Na druhou stranu Objednatel argumentoval, že Ministerstvo tím chtělo zabránit situaci, kdy by budoucí provozovatel z nějakého důvodu o takovéhoto zaměstnance přišel, aby i nadále splňoval podmínky zákona (Lidovky.cz, 2013). 1.5 Obchodní a platební podmínky Platební podmínky byly navrženy na základě kompenzací za poskytnuté služby. Objednatel měl vybranému dopravci hradit kompenzaci za poskytování veřejných služeb v drážní dopravě, které jsou předmětem tohoto nabídkového řízení. Smlouva měla být uzavřena jako tzv. netto smlouva tedy že příležitosti a rizika, spojená s časovým vývojem výše výnosů, jsou plně na straně dopravce (Ministerstvo dopravy ČR, 2012e). Jelikož je tato trať ztrátová, je logické, že Objednatel zvolil model tzv. kompenzačních plateb, z tohoto hlediska tak nelze nic vytknout. Problém lze vnímat v tzv. netto smlouvě, která s největší pravděpodobností zvýšila požadovanou výši kompenzace, popř. mohla ovlivnit výši 1 Jak uvidíme v oddíle

17 účastníků v soutěži. V rámci hodnocení podmínek této veřejné zakázky je tak nutno tento požadavek vnímat negativně. Jedná se však o logický požadavek ze strany Objednatele, jelikož v případě tzv. brutto smlouvy by se Objednatel vystavoval přílišnému riziku. 1.6 Náležitosti a hodnocení nabídky Nabídky musely být podány nejpozději Mezi náležitosti nabídky patřila povinnost stanovit výši požadované kompenzace. Dále pak bylo ze strany soutěžitelů nutné poskytnout závazný ekonomický model. Zmíněný ekonomický model je zobrazen na obrázku č. 2: 17

18 Obrázek č. 2: Ekonomický model Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR (2013a) 18

19 Hodnocení nabídek mělo být prováděno podle základního kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, v souladu s níže uvedenými dílčími hodnotícími kritérii, které měly mít při hodnocení následující procentní váhu (Ministerstvo dopravy ČR, 2012e): Tabulka č. 2: Hodnotící kritéria Pozn.: *těch stanicích, které nebyly požadovány ve smlouvě Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR (2012e) Ad 1: Pro kritérium výše požadované jednotkové kompenzace se použije následující vzorec (Ministerstvo dopravy ČR, 2012e): H1 = 100 * (K1 / K1A) kde H1 je hodnota dílčího kritéria 1, K1 je výše kompenzace požadovaná v nejlepší nabídce (nejnižší požadavek na kompenzaci), K1A je výše kompenzace požadovaná v hodnocené nabídce. Ad 2: Pro kritérium variabilní část kompenzace při změně dopravního výkonu se použije následující vzorec: H2 = 100 * (VK / VKA) kde H2 je hodnota dílčího kritéria 2, 19

20 VK je variabilní část kompenzace, požadovaná při změně dopravního výkonu v nejlepší nabídce (nejnižší požadavek na nárůst kompenzace), VKA je variabilní část kompenzace, požadovaná při změně dopravního výkonu v hodnocené nabídce. V rámci hodnocení nastavení podmínek výběrového řízení se domnívám, že dílčí hodnotící kritéria určena Objednatelem byla nastavena efektivně. Na jednu stranu má výraznou důležitost požadovaná výše kompenzace, což by zajistilo nutnost soutěžitelů nabídnout co nejnižší výši kompenzace a zároveň ostatní kritéria, ač mají velmi nízký podíl, by zvýšila kvalitu poskytovaných služeb, což bylo cílem Objednatele. Z hlediska hodnocení této veřejné zakázky tak v rámci tohoto oddílu nelze nic vytknout. 20

21 2. Reakce na veřejnou zakázku Vypsání této veřejné zakázky vyvolalo mnoho kontroverze, což v konečném důsledku vedlo k několika stížnostem na neplatnost či nezákonnost této veřejné zakázky. Účelem této kapitoly je přehledným chronologickým způsobem popsat, jaké reakce vyvolalo vypsání této veřejné zakázky a popsat vývoj celé kauzy týkající se této veřejné zakázky. Výše zmíněné stížnosti budou prozkoumány v oddíle 2.1. Kvůli těmto stížnostem vydal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže předběžné opatření, které bude detailně probráno v oddíle 2.2. Oddíl 2.3 pak prozkoumá množství podaných nabídek. Spor o výši kompenzací bude probrán v oddíle 2.4 a oddíl 2.5 pak prozkoumá důvody, proč musela být tato veřejná zakázka nakonec zrušena. Obrázek č. 3 zobrazuje významné milníky této veřejné zakázky: Obrázek č. 3: Časový vývoj Zdroj: Vlastní zpracování 2.1 Stížnosti proti veřejné zakázce Proti vypsání této veřejné zakázky se výrazně ohradil současný dopravce provozující železniční dopravu na předmětné trati České dráhy (dále též ČD). Argumentace ČD byla značně rozsáhlá a jejich stížnost adresovaná Ministerstvu dopravy a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále též ÚOHS) bude prozkoumána v pododdíle Následující pododdíl prozkoumá stížnost společnosti Abellio CZ a. s. a pododdíl pak stížnost Odborového sdružení železničářů. 21

22 2.1.1 Stížnost Českých drah Jak již bylo zmíněno výše, České dráhy podaly stížnost proti této veřejné zakázce. Tento oddíl proto prozkoumá nejvýznamnější body této stížnosti včetně argumentů, kterými Ministerstvo dopravy obhájilo platnost této veřejné zakázky a na tomto základě námitkám ČD nevyhovělo. Na konci tohoto pododdílu je zobrazena tabulka s přehledným shrnutím nejvýznamnějších bodů této stížnosti. Ekonomický model Na úvod své stížnosti napadly ČD kritéria povinného ekonomického modelu. ČD argumentovaly, že požadovaný ekonomický model musí odpovídat nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici (dále jen Nařízení). Konkrétně se jednalo o článek týkající se kompenzace, kdy Nařízení přímo určuje vzorec, podle kterého se vypočítá tzv. čistý finanční dopad kompenzace. Podle ČD došlo k porušení tohoto bodu Nařízení, protože vypočtená výše kompenzace měla být v rozporu s tímto Nařízením. Ministerstvo dopravy však tuto výtku smetlo poukázáním na fakt, že tento článek Nařízení se použije pouze v případě u přímo uzavřených smluv o veřejných službách, což nebyl tento případ 2 (Ministerstvo dopravy ČR, 2012i). Staniční poplatek U ekonomického modelu, v rámci své kritiky, ČD zůstaly. Konkrétně spatřovaly problém v řádku Staniční poplatek, který byl předem vyplněn hodnotou 0. 3 Argument ČD byl takový, že jelikož je vlastníkem mnoha železničních stanic, musí vynakládat náklady na jejich údržbu a správu. Tyto náklady proto bude muset zohlednit ve svém ekonomickém modelu, což se promítne do výše požadované kompenzace. Naopak ostatní soutěžitelé tyto náklady nemusí zohledňovat, jelikož staniční poplatek je nulový. Z tohoto důvodu se tak ČD cítily diskriminovány a dovolávaly se nezákonnosti této veřejné zakázky. S touto výtkou se Objednatel vypořádal následovně: To, že s převedením vlastnického práva nemovitostí na Stěžovatele [ČD] byla spojena povinnost umožnit veřejnou přístupnost prostor určených pro veřejnost, nástupišť a přístupových cesty k nim a prostor v budovách nacházejících se v obvodu dráhy, pokud jsou v nich poskytovány služby související s drážní dopravou, je 2 Zde je však nutné poznamenat, že v případě, že by Objednatel chtěl v budoucnu zadat zakázku dopravci přímo, musí mít na paměti, že tento dopravce bude muset dodat ekonomický model v souladu s Nařízením. 3 Pro připomenutí ekonomického modelu viz obrázek č

23 skutečnost, která nemá přímou souvislost s obsahem Nabídkové dokumentace. Pro příklad lze uvést, že i v případě, že by ekonomický model neobsahoval položku staniční poplatek byl by Stěžovatel [ČD] nucen posoudit, zda a případně jakým způsobem obecně ovlivňuje portfolio jeho vlastnických vztahů (a závazků) jeho nabídku (Ministerstvo dopravy ČR, 2012i). Výpočet kompenzace Ekonomický model byl problémem i v dalším bodě námitek. Konkrétně si České dráhy stěžovaly na to, že skutečnost, že parametry, na jejichž základě se kompenzace vypočte, nejsou předem stanoveny objektivně a transparentně, je v rozporu s pravidly pro vyplácení kompenzací dle bodů rozsudku Altmark [...], podle něhož nejsou-li parametry, na jejichž základě je vyrovnání vypočteno, předem stanoveny objektivním a transparentním způsobem, jedná se o veřejnou podporu. Na rozsudek Altmark odkazuje i odst. 33 preambule Nařízení. Kompenzaci tedy za podmínek, které jsou stanoveny v Nabídkové dokumentaci nelze podle Stěžovatele [ČD] vyplatit (Ministerstvo dopravy ČR, 2012i). Objednatel však argumentoval tím, že výše zmíněný rozsudek se vztahoval ke specifickému případu, kdy bylo využito dnes již zrušené nařízení, a proto se na tuto situaci nemůže vztahovat. Objednatel navíc ještě poznamenal, že byl ekonomický model stanoven objektivním a transparentním způsobem, neboť v době, kdy jednotný systém staničního poplatku není zaveden a nelze prozatím předjímat, kdy a v jaké výši bude nastaven, Objednatel v Nabídkové dokumentaci jednoznačně deklaroval, že vítěznému dopravci tento vzniklý náklad v plné výši uhradí (Ministerstvo dopravy ČR, 2012i). Přidělování kapacity železniční infrastruktury Dalším problémem, na který České dráhy upozorňovaly, byla diskriminace ohledně přidělování kapacity železniční infrastruktury. V návrhu smlouvy této veřejné zakázky totiž byl následující odstavec: Pokud bude Dopravce informován o tom, že kapacitu dopravní cesty nebude možné přidělit [...], naváže Dopravce jednání s přídělcem kapacity dopravní cesty ve smyslu 34e odstavce 3 Zákona o dráhách. O tomto postupu musí Dopravce Objednatele bezodkladně informovat a zajistit, aby Objednatel měl možnost se účastnit příslušných jednání s provozovatelem dráhy v předmětné věci (Ministerstvo dopravy ČR, článek 5, 2013f). České dráhy se obávaly, že pokud by nastala takováto situace, kdy by se alternativnímu dopravci nepodařilo získat zmíněnou kapacitu a Objednatel vstoupil do jednání o přidělení této kapacity, došlo by k diskriminaci ostatních žadatelů. Diskriminace by to byla 23

24 z toho důvodu, že ostatním zájemcům o přidělení kapacity by se takovéto podpory ze strany Objednatele nedostalo. České dráhy se proto domnívaly, že se jedná o úmysl Objednatele ovlivnit řízení o přidělení kapacity dopravní cesty a mohlo by tak dojít k nekalému soutěžnímu jednání (Ministerstvo dopravy ČR, 2012i). Objednatel měl na tuto problematiku jiný názor. Účast Objednatele podle článku 5 Návrhu smlouvy v žádném případě nemá sloužit k ovlivňování přídělce kapacity dopravní cesty, ale k tomu, aby Objednatel měl v reálném čase dostatečné informace o vývoji v předmětné věci, zvláště za situace, kdy ve smyslu 34e odst. 3 Zákona o dráhách probíhá koordinace požadavků žadatelů a přídělce navrhuje všem žadatelům v přiměřené míře jinou kapacitu dopravní cesty, která neodpovídá v plném rozsahu jednotlivým žádostem. [...] Podle názoru Objednatele tak nemůže samotná účast na jednání o koordinaci požadavků přivodit žádnou újmu jiným dopravcům. Objednatel se proto domnívá, že v případě využití postupu dle článku 5 odst. 5 Návrhu smlouvy nedochází k porušení principu nediskriminace při přidělování kapacity dopravní cesty (Ministerstvo dopravy ČR, 2012i). Narušení síťového charakteru Důležitá část stížnosti Českých drah se týkala též narušení tzv. síťového charakteru drážní dopravy. České dráhy se domnívaly, že dojde k izolaci předmětné linky díky tomu, že nedojde k recipročnímu uznávání tarifů mezi všemi dopravci provozujících drážní dopravu. Dle odpovědi Objednatele nedojde k narušení síťového charakteru právě díky podpisu Smlouvy o uznávání tarifu: Existuje-li potenciálně uvedená povinnost uznávání tarifu ze Zákona o dráhách, [...], pak bude takovou povinnost každý dopravce nucen respektovat a nebude to v rozporu ani s Nabídkovou dokumentací. Pokud však taková povinnost právními předpisy stanovena není, přispívá smlouva o uznávání tarifu velmi výrazně k tomu, aby cestující nepozbyl výhod tarifní provázanosti, na kterou je v současné době zvyklý a která je z pohledu Stěžovatele [ČD] i Objednatele v drážní dopravě zásadní (Ministerstvo dopravy ČR, 2012i). Jak však uvidíme v pododdíle 3.1.5, smlouva o uznávání tarifu není dostatečnou zárukou proti narušení síťového charakteru. Maximální výše kompenzace České dráhy si dále stěžovaly na maximální výši kompenzace. Jejich argument byl, že dle zákona o veřejných službách v přepravě cestujících musí být ještě před zahájením nabídkového řízení stanovena maximální výše kompenzace. Tato výše měla být stanovena na základě dohody mezi Ministerstvem dopravy a Ministerstvem financí, případně rozhodnutím 24

25 vlády. Dle Českých drah však nedošlo k takovéto dohodě, a proto považovaly tuto situaci za porušení zákona o veřejných službách v přepravě cestujících. České dráhy si však špatně vyložily zákon, na což Objednatel upozorňuje. Objednatel se neztotožňuje s námitkou Stěžovatele, že ke stanovení maximální možné kompenzace má dojít již před samotným zahájením Nabídkového řízení. Obdobně jako u stávajících smluv o závazku veřejné služby je s Ministerstvem financí sjednán procesní postup, kdy se Ministerstvo financí vyjádří k obsahu smlouvy a především k finančním limitům možné kompenzace bezprostředně před sjednáním smlouvy o veřejných službách. [...] Objednatel však odmítá, aby byl ze strany Stěžovatele [ČD] nucen tuto dohodu sjednat ještě před zahájením Nabídkového řízení, kdy ještě nebyla ze strany dopravců specifikována výše požadované kompenzace (Ministerstvo dopravy ČR, 2012i). Neobjektivita Ministerstva dopravy Zajímavým argumentem Českých drah bylo poukázání na fakt, že Ministerstvo dopravy se nachází v dvojjediné pozici. Na jednu stranu totiž musí být objektivním Objednatelem nabídkového řízení a na stranu druhou je to právě Ministerstvo dopravy, které jménem státu založilo akciovou společnost České dráhy. Argument Českých drah tak byl namířen právě proti tomuto vztahu mezi Objednatelem a Českými dráhami. Objednatel se však domníval, že samotným zahájením nabídkového řízení nijak nedošlo k porušení zákona, jelikož základní informace o nabídkovém řízení byly zveřejněny již rok dopředu. Lze proto předpokládat, že podnikatelský plán Stěžovatele [ČD] zahájení Nabídkového řízení předpokládá. V tuto fázi je plně na Stěžovateli [ČD], aby jeho případná nabídka v soutěži odpovídala jeho obchodním zájmům (Ministerstvo dopravy ČR, 2012i). Zajištění vozidel Ve své stížnosti adresovaly České dráhy samozřejmě i fakt, kvůli kterému se nakonec nemohly tohoto nabídkového řízení zúčastnit. České dráhy se cítily znevýhodněny díky tomu faktu, že na rozdíl od ostatních soutěžitelů by musely postupovat dle pravidel pro zadávání veřejných zakázek při nákupu nových vozidel pro toto nabídkové řízení. České dráhy se tak domnívaly, že nejsou schopny z objektivních důvodů, zapříčiněných časovými lhůtami nastavenými Objednatelem v Nabídkové dokumentaci, přesně stanovit výši kompenzace, jelikož mu v době přípravy nabídky nebudou známy přesná výše nákladů. Na rozdíl od Stěžovatele [ČD] ostatní dopravci mohou přímo uzavřít před podáním nabídky s výrobcem smlouvy na dodávku drážních vozidel s odkládací podmínkou, která stanoví její účinnost na 25

26 uzavření smlouvy o poskytování závazku veřejné služby v přepravě cestujících na dané trati (Ministerstvo dopravy ČR, 2012i). Argument Objednatele, proč této námitce nevyhoví, se opíral o dva fakty. První z nich byl, že tato povinnost Českých drah vyplývá ze zákona o veřejných zakázkách a tuto právní úpravu nemůže Objednatel nijak ovlivnit. Druhým argumentem pak bylo konstatování Objednatele, že získání vozidel je v principu odpovědností dopravce a že musí předložit takovou nabídku, aby byl schopen nabídnuté parametry splnit (Ministerstvo dopravy ČR, 2012i). České dráhy dále argumentovaly tím, že požadavkům Objednatele na požadovaná vozidla neodpovídá žádné vozidlo na trhu v době vyhlášení nabídkového řízení a celkově České dráhy považovaly požadavky na vozidla za nepřiměřené povaze nabídkového řízení. Objednatel naopak tuto skutečnost, že požadavkům neodpovídá žádné vozidlo na trhu, považoval za správné, neboť v opačném případě by mohl svým postupem preferovat některého z výrobců. To samozřejmě neznamená, [že] na trhu takové vozidlo není, ostatně je realizovatelné i modernizací vozidlového parku (Ministerstvo dopravy ČR, 2012i). Zde je však nutno ještě poznamenat, že požadavky na vozidla mohly být opravdu jedním ze zásadních důvodů nízké účasti na této veřejné zakázce. Jak se totiž v průběhu této veřejné zakázky ukázalo, zájem o dodání vozidel pro České dráhy měl pouze jeden dodavatel, ten stejný dodavatel pak měl být i dodavatelem pro RegioJet (Sůra, 2013b). Naopak Ministerstvo dopravy argumentovalo možnou modernizací již existujících vlaků (Ministerstvo dopravy ČR, 2012i). Shrnutí stížnosti Pododdíl týkající se nejvýznamnějších bodů stížnosti Českých drah shrnuje přehledným způsobem následující tabulka č. 3: Tabulka č. 3: Shrnutí stížnosti ČD Stížnost Českých drah Ekonomický model: Požadovaný ekonomický model musí odpovídat nařízení EU, což neodpovídal. Staniční poplatek: Jelikož je ČD vlastníkem mnoha železničních stanic, musí vynakládat náklady na jejich údržbu. V ekonomickém Protiargument Ministerstva dopravy Nařízení EU se použije pouze v případě u přímo uzavřených smluv, což nebyl tento případ. Fakt, že ČD vlastní zmíněné prostory nemá přímou souvislost s nabídkovým řízením. I v případě, že by ekonomický model 26

27 modelu je však staniční poplatek přednastaven na hodnotu 0, což ČD znevýhodňuje. Výpočet kompenzace: ČD tvrdily, že parametry, na jejichž základě se vypočte kompenzace, nejsou předem stanoveny objektivně a transparentně kvůli staničnímu poplatku. Přidělování kapacity železniční infrastruktury: ČD se domnívaly, že dojde k diskriminaci ostatních žadatelů o kapacitu železniční infrastruktury v případě, že by se vítěznému soutěžiteli nepodařilo pro sebe získat kapacitu, jelikož v takovém případě by se mu ze strany Objednatele dostalo podpory. Narušení síťového charakteru: České dráhy se domnívaly, že dojde k izolaci předmětné linky díky tomu, že nedojde k recipročnímu uznávání tarifů mezi všemi dopravci. Maximální výše kompenzace: Dle ČD musí být ještě před zahájením nabídkového řízení stanovena maximální výše kompenzace. Neobjektivita Ministerstva dopravy: ČD argumentovaly proti neobjektivitě Objednatele. Na jednu stranu totiž musí být objektivním Objednatelem nabídkového řízení a na stranu druhou je to právě Ministerstvo dopravy, které jménem státu založilo akciovou společnost České dráhy neobsahoval položku staniční poplatek musely by ČD posoudit, jak ovlivňuje portfolio jejich vlastnických vztahů jejich nabídku. Ekonomický model byl stanoven objektivním a transparentním způsobem, neboť v době, kdy jednotný systém staničního poplatku není zaveden, Objednatel deklaroval, že případný vzniklý náklad uhradí v plné výši. Účast Objednatele v žádném případě nemá sloužit k ovlivňování přídělce kapacity dopravní cesty. Účast Objednatele na jednání o koordinaci požadavků nemůže přivodit žádnou újmu jiným dopravcům. Dle Objednatele nedojde k narušení síťového charakteru díky podpisu Smlouvy o uznávání tarifu. Objednatel odmítá, aby byl nucen tuto dohodu sjednat ještě před zahájením nabídkového řízení, kdy ještě nebyla ze strany dopravců specifikována výše požadované kompenzace. Samotným zahájením nabídkového řízení nijak nedošlo k porušení zákona, jelikož základní informace o nabídkovém řízení byly zveřejněny již rok dopředu. Lze proto předpokládat, že podnikatelský plán ČD zahájení nabídkového řízení předpokládá. 27

28 Zajištění vozidel: České dráhy se cítily znevýhodněny díky tomu faktu, že na rozdíl od ostatních soutěžitelů by musely postupovat dle pravidel pro zadávání veřejných zakázek při nákupu nových vozidel pro toto nabídkové řízení. Tato povinnost Českých drah vyplývá ze zákona o veřejných zakázkách a tuto právní úpravu nemůže Objednatel nijak ovlivnit. Získání vozidel je v principu odpovědností dopravce a ten musí předložit takovou nabídku, aby byl schopen nabídnuté parametry splnit Zdroj: Vlastní zpracování Stížnost společnosti Abellio CZ a. s. Stížnost proti této veřejné zakázce podala i společnost Abellio CZ a. s. Dle této společnosti porušuje nabídkové řízení základní zákonné principy veřejného zadávání, dále, že [nabídková] dokumentace obsahuje požadavky na uchazeče, pro které neexistuje zákonná opora a konečně, že nabídkové řízení porušuje zásadu hospodárnosti nakládání s veřejnými prostředky (Abellio, 2012). Tato společnost však nesložila požadovanou výši kauce a správní řízení tak bylo zastaveno (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 2012a) Stížnost Odborového sdružení železničářů Svoji stížnost zaslalo Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže též Odborové sdružení železničářů (dále též OSŽ). V zaslaném podnětu OSŽ vytýká Ministerstvu dopravy ČR diskriminaci Českých drah, a. s., nerovné podmínky soutěže a zhoršení postavení cestujících, způsobené ztrátou dosavadního síťového charakteru železniční osobní dopravy. Dále OSŽ vytýká Ministerstvu dopravy ČR skutečnost, že zahájilo nabídkové řízení, aniž připravilo pro plnou liberalizaci trhu železniční dopravy odpovídající právní prostředí. Trh železniční dopravy v ČR je totiž právně regulován zákonem o dráhách, který vznikal pro právní prostředí, ve kterém provozoval osobní železniční dopravu národní dopravce České dráhy, a. s., jako integrovaná společnost, která současně provozovala i železniční dopravní cestu. Ministerstvo dopravy ČR nemůže vyhlásit spravedlivou soutěž dopravců, protože je v postavení jak vlastníka národního dopravce, tak v pozici organizátora trhu osobní železniční 28

29 dopravy, Objednatele veřejné dopravy kompenzované ze státního rozpočtu a regulátora trhu železniční dopravy (Pejša, 2012). 2.2 Předběžné opatření ÚOHS Na základě výše zmíněné stížnosti ČD, vydal v srpnu 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže předběžné opatření, ve kterém zakázal Ministerstvu dopravy uzavřít smlouvu s vítězným soutěžitelem v tomto nabídkovém řízení. Zároveň v tomto předběžném opatření nevyhověl návrhu ČD, aby toto nabídkové řízení bylo pozastaveno. Následně pak Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zkoumal, zda Objednatel v nabídkové dokumentaci vymezil veřejné služby v přepravě cestujících v souladu se zákonem, tak aby nenarušovaly síťový charakter drážní dopravy (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 2012b). Předseda ÚOHS se v té době vyjádřil, že musí termín "síťový charakter" teprve kvalifikovaně definovat a potřebuje pomoc externích odborníků (Petrák, 2012). V lednu 2013 vydal ÚOHS rozsáhlé rozhodnutí, ve kterém zamítá návrh ČD, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 2013a). Ze stejného důvodu pak o několik dní později bylo vydáno rozhodnutí, které rušilo předchozí předběžné opatření, ve kterém bylo Ministerstvu dopravy zakázáno uzavřít smlouvu v tomto nabídkovém řízení (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 2013b). Z právního hlediska tak již nic nebránilo pokračování této veřejné zakázky a uzavření smlouvy s vítězným soutěžitelem. 2.3 Podání nabídek Dle informací z médií si zadávací dokumentaci na tuto veřejnou zakázku vyzvedlo deset soutěžitelů, mezi nimi: RegioJet, Arriva (společně s Transcentrum Bus), České dráhy, Leo Express (společně s GW train regio), Abellio CZ, JHMD, Viamont Regio, Veolia transport či Olomoucká dopravní (Zlinský, 2012). Mimo výše zmíněné stížnosti potenciálních soutěžitelů ČD a Abellio, byla na Ministerstvo dopravy vznesena řada dotazů a připomínek. Problémy spatřovali potenciální soutěžitelé zejména v oblasti nedokonalého oddělení majetku Správy železniční dopravní cesty (dále též SŽDC) a Českých drah a z toho vyplývajících problémů. Mezi další záležitosti, které přinášely nejistotu ba dokonce kontroverzi lze považovat požadavek na vzájemné uznávání tarifů, délku trvání bankovní záruky, řešení návazných spojů a mnoho dalších. Tyto připomínky budou důkladně probrány v kapitole č

30 Nejenom z výše zmíněných důvodů se pro potenciální soutěžitele stala tato veřejná zakázka nezajímavou a většina z nich svoji nabídku v účasti na této veřejné zakázce nepodala. Jiný problém potkal České dráhy, jak již bylo naznačeno výše. Tato společnost na rozdíl od ostatních soutěžitelů musela vypsat veřejnou soutěž na požadovaná vozidla k plnění této zakázky. Pravděpodobně díky specifickým nárokům Objednatele na vozidla se však přihlásil pouze jediný dodavatel pro České dráhy a ty proto musely, dle zákona, tuto soutěž zrušit. České dráhy tak musely z této veřejné zakázky odstoupit. Svoji nabídku v této veřejné zakázce nakonec podaly pouze dvě společnosti, RegioJet a Arriva (Jas, 2012). 2.4 Požadované výše kompenzací Po podání nabídek byly zveřejněny požadované výše kompenzací. RegioJet požadoval 188,- Kč za vlakokilometr, Arriva pak 189,10 Kč. V této fázi nebylo jasné, zda je požadovaná výše dotace vyšší, než dotace, kterou v té době pobíraly České dráhy či nikoliv. Společnosti RegioJet se po dlouhém domáhání zveřejnění ztrát jednotlivých rychlíkových linek podařilo tato data získat s příchodem nového ministra dopravy. Ten nesdílel myšlenku, že tato data jsou obchodním tajemstvím Českých drah a dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tato data zveřejnil. Společnost RegioJet tato data podrobila zkoumání a dospěla k závěru, že jejich nabídka byla o 16 procent výhodnější než předchozí dotace Českým drahám. Dle tiskové zprávy RegioJet dotace za rok 2010 byly 216 Kč / vlkm. (255 Kč minus 3,9%), dotace na rok 2011 navýšené o inflaci 1,5% již 219,2 Kč / vlkm., dotace na rok 2012 navýšené o inflaci 1,9 % již 223,4 Kč / vlkm. 4 (Student Agency, 2013) Proti tomuto tvrzení se však ohradily České dráhy a zveřejnily jejich výši tzv. prokazatelné ztráty. Dle Českých drah tak měla být za rok 2011 výše dotace 169 Kč / vlkm, za rok 2012 pak 159 Kč / vlkm. Dle informací z médií však čísla Českých drah nemusí mít vypovídající hodnotu z toho důvodu, že Ministerstvo dopravy neplatí pro každou trať jinou taxu, nýbrž dává Českým drahám plošně 120 korun za vlakový kilometr. Dráhy pak z výnosnějších tratí, kde je ztráta nižší než 120 korun na kilometr, přesouvají peníze na méně výnosné tratě, jako je ta krnovská (Šindelář, 2012). Druhým problémem s těmito čísly je také rychlost snižování této ztráty. Ještě za rok 2010 stát platil za rychlíky Olomouc - Krnov - Ostrava 225 korun, v probíhající soutěži nabídli soukromí dopravci 188 korun. ČD pak přišly s tím, že už [v roce 2011] jezdily na této trati jen za 159 korun díky snížení nákladů a větší racionalizaci. Není 4 Pro celou argumentaci a výpočet viz Student agency (2013). 30

31 však zcela jasné, jak se drahám mohlo podařit během dvou let snížit náklady téměř o třetinu, když na jiných tratích náklady rostly (Sůra, 2013a). V rámci objektivnosti této práce je proto nutné držet se oficiálních informací zveřejněných přímo Ministerstvem dopravy, ačkoliv je nutné mít na paměti výše zmíněné připomínky. Dle těchto dokumentů by tak nový dopravce za cenu 188 Kč / vlkm byl z finančního hlediska pro stát méně výhodný než České dráhy. Oficiální čísla zveřejněné Ministerstvem dopravy ukazuje následující tabulka: Tabulka č. 4: Výkaz nákladů a výnosů na lince R27 Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR Pozn.: Tato tabulka zahrnuje i zajížďku do Jeseníku, která nebyla předmětem této veřejné zakázky. České dráhy cenu za tuto zajížďku vyčíslily na 6 Kč / vlkm. 31

32 2.5 Zrušení veřejné zakázky Jak již bylo naznačeno výše, Arriva nesplnila podmínku doložení kvalifikačního předpokladu alespoň u dvou vedoucích pracovníků, přičemž požadavek zněl (Ministerstvo dopravy ČR, 2012e): doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání ekonomického nebo dopravního nebo technického nebo právního zaměření a doklad o vykonání tříleté praxe v řídící činnosti v oboru drážní dopravy, nebo doklad o ukončení úplného středního odborného vzdělání ekonomického nebo dopravního nebo technického zaměření a dokladem o vykonání pětileté praxe v řídící činnosti v oboru drážní dopravy. Konkrétně se jednalo o problém, že jeden z vedoucích pracovníků měl dokončené pouze všeobecné střední vzdělání, což nevyhovovalo požadavku na odborné vzdělání. Tento dopravce tak nesplnil kvalifikaci v požadovaném rozsahu a proto byl vyloučen z nabídkového řízení (Ministerstvo dopravy ČR, 2013e). V této veřejné zakázce tak zůstala pouze společnost Regiojet. Jak vyplývá z 84 Zákona o veřejných zakázkách (Zákon č. 137/2006 Sb, 2006): (1) Zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud: e) obdržel pouze jednu nabídku nebo po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka. Ministerstvo dopravy proto v souladu se zákonem tuto zakázku zrušilo. Následně pak tuto zakázku chtělo zadat společnosti RegioJet tzv. přímým zadáním. Tehdejší ministr dopravy se k tomuto kroku vyjádřil následovně: Společnost RegioJet nebyla vybrána náhodně, ani účelově. Kdyby soutěž nemusela být zrušena, Regiojet by se v nabídkovém řízení stal vítězem, protože nabídl nejnižší cenu a zároveň splnil všechny požadavky. České dráhy se nabídkového řízení nezúčastnily. S RegioJetem nyní probíhají jednání o podmínkách smlouvy, která však musí být v intencích nabídky podané v soutěži. Zvolenou variantu považuji za optimální, neboť tím dáváme jasně najevo, že železnici chceme liberalizovat. Zdravý rozum jsem upřednostnil před přílišnou byrokracií (Ministerstvo dopravy ČR, 2013b). 32

33 tak Ministerstvo dopravy zveřejnilo v Úředním věstníku EU notifikaci přímého zadání a po uplynutí jednoho roku by mohl Objednatel uzavřít se společností RegioJet smlouvu o veřejných službách (Ministerstvo dopravy ČR, 2013b). Nedošlo však k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí a osud této zakázky tak byl nejistý (Jančura, 2013). Rozhodnutí přidělit tuto zakázku přímo totiž bylo některými subjekty kritizováno. Navíc proběhly nové volby a dle informací z médií nový ministr dopravy Antonín Prachař odmítl harmonogram liberalizace železniční dopravy, [...] podle něhož se měli do roku 2027 na čtyřiadvaceti trasách objevit vedle Českých drah i jiní dopravci (Kaláb, 2014). Aktuálně platný časový harmonogram otevírání trhu železniční dopravy tak lze vidět na následující tabulce č. 5. Jak však bylo zmíněno výše, nový ministr dopravy tento harmonogram odmítl, a tudíž je otázka liberalizace železnice v České republice značně nejistá. Jak uvedl tiskový mluvčí Ministerstva dopravy: Především je nutné vytvořit prostředí pro efektivní a nediskriminační trh, to znamená například zavedení nezávislého regulátora drah či vyřešení převodu budov na správce infrastruktury (Kaláb, 2014). Tabulka č. 5: Aktualizovaný harmonogram otevírání trhu 33

34 34 Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Ladislav Němec náměstek ministra Právní prostředí v oblasti železniční

Více

Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel

Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel Článek Technické požadavky Vozidla určená k plnění zakázky musí splňovat alespoň následující požadavky: Vozidlo musí být ke dni zahájení provozu

Více

VEŘEJNÁ DOPRAVA V ČESKÉ REPUBLICE. její milníky a vliv dopravní politiky 2005-2013. Václav Rederer Masarykova univerzita

VEŘEJNÁ DOPRAVA V ČESKÉ REPUBLICE. její milníky a vliv dopravní politiky 2005-2013. Václav Rederer Masarykova univerzita VEŘEJNÁ DOPRAVA V ČESKÉ REPUBLICE její milníky a vliv dopravní politiky 2005-2013 Václav Rederer Masarykova univerzita 1 Veřejná doprava do roku1989 Počátky spojené s rozvojem železniční sítě v 19. století

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Zadavatel: Veřejná zakázka: Předmět veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: Pardubický kraj Výběr dopravce pro uzavření

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ pro účely splnění povinností zadavatele dle ust. 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Analogické využití v koncesním

Více

*uohsx001ova6* ROZHODNUTÍ UOHSX001OVA6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S48/2010/VZ-5059/2010/540/DCh V Brně dne: 1.

*uohsx001ova6* ROZHODNUTÍ UOHSX001OVA6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S48/2010/VZ-5059/2010/540/DCh V Brně dne: 1. *uohsx001ova6* UOHSX001OVA6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S48/2010/VZ-5059/2010/540/DCh V Brně dne: 1. června 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška ) Název veřejné zakázky: Letní a

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny b) v popisu předmětu veřejné zakázky c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. "Revitalizace centra obce Střítež"

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. Revitalizace centra obce Střítež VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro ostatní zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00600 "Revitalizace centra obce Střítež" Výzva k podání cenových nabídek byla zpracována

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK ZADAVATEL: Obec Chýně Sídlem: Hlavní 00, 53 01 Hostivice Zastoupený: starostkou města Ing. Věrou Kovářovou IČO : 004196 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: CHÝNĚ ROZŠÍŘENÍ ČOV Tato

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 238 325 552 066; e mail: kopecky@mestolysa.cz Č. j. V Lysé nad Labem 3. 2. 2015 Vyřizuje: Ing. Vladimír

Více

zadavatele, právní forma: jménem zadavatele, vč. v.kundratova@centrum.cz IČ zadavatele: 61716391 emailová adresa)

zadavatele, právní forma: jménem zadavatele, vč. v.kundratova@centrum.cz IČ zadavatele: 61716391 emailová adresa) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Poskytování služeb veřejné dopravy očima dopravce

Poskytování služeb veřejné dopravy očima dopravce Poskytování služeb veřejné dopravy očima dopravce Konference Integrované dopravní systémy 20. května 2014 Předvídatelnost objednávky veřejné dopravy zákon o veřejných služeb sice formálně stanoví povinnost

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a v souladu s Vyhláškou č. 231/2012 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 25.6.2012

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejné zakázky malého rozsahu Výstavba inženýrských sítí a obslužné komunikace pro 14 rodinných domků v lokalitě 1/6 výběr generálního dodavatele souboru stavebních prací Zadavatel:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1793 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1793 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (dále jen PPVD) a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015 *UOHSX0072045* UOHSX0072045 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ustanovení 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona Zadavatel veřejné zakázky: Město Železný Brod náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod IČ: 00262633 Statutární zástupce : André Jakubička, starosta Název veřejné zakázky: Terminál Železný Brod - 1. etapa

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor Zastoupený: Ing. Lenkou Horejskovou místostarostkou města IČ: 00253014 DIČ: CZ00253014 NÁZEV

Více

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky:

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele,

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Výběr poskytovatele SW aplikace umožňující kvantitativní hodnocení výkonnosti procesů integrovaného systému

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013 *UOHSX0056078* UOHSX0056078 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Silnice III/29827 Krňovice-Běleč nad Orlicí-Svinary, 1.etapa

Silnice III/29827 Krňovice-Běleč nad Orlicí-Svinary, 1.etapa ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V SOULADU S VYHL. Č. 232/2012 SB.,O PODROBNOSTECH ROZSAHU ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2011/VZ-7799/2012/310/JSl V Brně dne: 4. května 2012

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2011/VZ-7799/2012/310/JSl V Brně dne: 4. května 2012 *UOHSX0047S9M* UOHSX0047S9M PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2011/VZ-7799/2012/310/JSl V Brně dne: 4. května 2012 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 10. 10.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 570-R/05-473/140/ZH V Praze dne 8.12.2005

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 570-R/05-473/140/ZH V Praze dne 8.12.2005 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 570-R/05-473/140/ZH V Praze dne 8.12.2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 9.11.2005

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Sídlo zadavatele: Praha 1, Staroměstské náměstí 6, PSČ 110 15

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Sídlo zadavatele: Praha 1, Staroměstské náměstí 6, PSČ 110 15 ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název zadavatele: Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Sídlo zadavatele: Praha 1, Staroměstské náměstí 6, PSČ 110 15 IČO: 66002222 Název veřejné zakázky:

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Zadávací dokumentace zadavatel: CEJIZA, s.r.o.

Zadávací dokumentace zadavatel: CEJIZA, s.r.o. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: POSKYTNUTÍ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Perspektivy nádraží na české železnici. Tomáš Drmola, MBA

Perspektivy nádraží na české železnici. Tomáš Drmola, MBA Perspektivy nádraží na české železnici Tomáš Drmola, MBA Konference Křižovatky architektury Praha hlavní nádraží, 3. červen 2015 Obsah 1. Proces transformace železničního sektoru ČR 2. Důvody a přínosy

Více

Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Vydání Schváleno Ministerstvem

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel: Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Sídlo: Nádražní 869/55, 702 00 Ostrava Zastoupený: Ing. Aleš Uvíra, pověřený

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: FN Ostrava - Edukační centrum Ostrava - rekonstrukce operačních sálů

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: FN Ostrava - Edukační centrum Ostrava - rekonstrukce operačních sálů ZADAVATEL: Fakultní nemocnice Ostrava Sídlem: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava Poruba Zastoupený: doc. MUDr. David Feltl, Ph.D,.MBA - náměstek ředitele pro strategii jednající na základě pověření ze

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) A co děti, mají se kde učit? nástavba na budovu ZŠ Mnichovice Toto odůvodnění

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

CZ.043.07/3.1.01.1/0144

CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská vypisuje výběrové řízení na dodávku služby zajištění překladů pro projekt CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Inovace studijního programu, rozšíření studijních

Více

Město NYMBURK Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk

Město NYMBURK Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění k veřejné zakázce (dále také jako VZ ) s názvem: STAVEBNÍ ÚPRAVY NEMOCNICE

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 6. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 6. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce zadané dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpl a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 24.3.20009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı

Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Štěpánská 15 120 00 Praha 2 V Praze dne 17. ledna 2012 Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı podle 110

Více

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: michaela.machlakova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Zadávací dokumentace

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky Realizace ad hoc online průzkumů Evidenční číslo VZ VZ 2013/110/115 Druh

Více

Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843

Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843 Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Rozšíření administrativních prostor II. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j. Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.:34444/2013-54 1. Úvod Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka)

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka) Strana 1 ze 8 Základní údaje zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky vyhlášené v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

odůvodnění veřejné zakázky (dále vyhláška ) Plzeňský kraj Centrální nákup, příspěvková organizace NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

odůvodnění veřejné zakázky (dále vyhláška ) Plzeňský kraj Centrální nákup, příspěvková organizace NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY podle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále ZVZ ) v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Identifikační údaje zadavatele Lázně Velké Losiny s.r.o. Lázeňská 323, 788 15 Velké Losiny IČ: 285 61 813 Zastoupená Ing. Martinem Plachým a Zdeňkem

Více

1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení

1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzaakáázzky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.2680 Název projektu: 21. 8. 2015

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.2680 Název projektu: 21. 8. 2015 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 266 325 552 066; e mail :blazek@mestolysa.

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 266 325 552 066; e mail :blazek@mestolysa. Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 266 325 552 066; e mail :blazek@mestolysa.cz Č.j 1084/2015 V Lysé nad Labem 16.9.2015 Vyřizuje : Blažek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Česká republika-hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2015/S 048-083660. Oznámení o zakázce. Služby

Česká republika-hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2015/S 048-083660. Oznámení o zakázce. Služby 1/21 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83660-2015:text:cs:html Česká republika-hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2015/S 048-083660

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Základní škola SEVER, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.: 14a/2006 Spisový znak: A Změny: 7.4.2008, 1.7.2012 Účinnost od:1.9.2006 Počet příloh:

Více

PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královéhradeckého Zadavatel: Královéhradecký kraj sídlem:

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Vážení přátelé, Naše č. j.: 853/2011 Vyřizuje: Ing. Jan Studený Tel. č.: 724 303 746 E-mail: starosta@ricanyubrna.cz

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR05/2015 na akci: ČRo Zlín - sanace suterénního zdiva Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana: 1 1. NÁZEV ZAKÁZKY ČRo Zlín - sanace suterénního zdiva Č.j.: MR05/2015

Více

Č.j.: S 77/99-150/1419/99-jl V Brně dne 18. června 1999

Č.j.: S 77/99-150/1419/99-jl V Brně dne 18. června 1999 Č.j.: S 77/99-150/1419/99-jl V Brně dne 18. června 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 14.6.1999 z vlastního podnětu podle 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451 Změny Pravidel systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel: SNEO, a.s. se sídlem: Praha 6, Na Dračkách 405/49, PSČ 162 00 IČO: 27114112 Veřejná zakázka: Obytný areál Na Dračkách zadávaná v otevřeném řízení podle ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Splněním veřejné zakázky budou naplněny potřeby zadavatele spočívající

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky (podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška") Název veřejné zakázky: Obec Měděnec,

Více

2 PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ

2 PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ Č. j. Centrálního zadavatele: [BUDE DOPLNĚNO] Č. j. Zadavatele: [BUDE DOPLNĚNO] DOHODA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující účastníci: Česká republika Ministerstvo vnitra,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: EXPOZICE

Více

Oproti informacím uvedených dle 1 vyhlášky nedošlo ke změnám.

Oproti informacím uvedených dle 1 vyhlášky nedošlo ke změnám. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu

Více

veřejná zakázka na stavební práce

veřejná zakázka na stavební práce k podlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zadavatel: Veřejná zakázka dle svého

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: SPORTaS s.r.o. Sídlo: Jiráskova 413; 43601 Litvínov

Více

Zateplení ZŠ Chvalšiny

Zateplení ZŠ Chvalšiny VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení ( 38) podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na podlimitní zakázku na dodávku a v souladu se Závaznými

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 *UOHSX005Y416* UOHSX005Y416 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Rozdělení předmětu VZ v rozporu se zákonem Veřejný zadavatel ve stejném čase

Více

Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu

Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zadavatel veřejné zakázky: Poukázky pro volný čas č. j. : KRPL 24511-4/ČJ-2015-1800VZ Název: Česká republika Krajské ředitelství policie Libereckého

Více

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Revize zadávacích směrnic současné znění z roku 2004 potřeba modernizace (agenda 2020) nový

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PAČEJOV VRT S-3 K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁVAZNÝCH POKYNŮ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY V OPŽP A DLE ZÁVAZNÝCH POSTUPŮ PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU,

Více

Není žádná alternativa. Nepředpokládá se negativní stav.

Není žádná alternativa. Nepředpokládá se negativní stav. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Plánovaný cíl veřejné zakázky Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro město Domažlice a příspěvkové organizace Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou

Více

Rámcová smlouva na přepravu dříví II.

Rámcová smlouva na přepravu dříví II. Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, příspěvková organizace Rámcová smlouva na přepravu dříví II. Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové smlouvy mezi zadavatelem a

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VPRV. Černá Hora, 23. února 2012. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VPRV. Černá Hora, 23. února 2012. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VPRV Černá Hora, 23. února 2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK ŽADATELEM/ PŘÍJEMCEM DOTACE Žadatel/příjemce dotace,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky obuvi je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Kavřík / 544 528 640 Brno, 10.7.2008 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením MVR-1080033 Zlepšení energetické

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. JUDr. Roman Felix

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. JUDr. Roman Felix VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JUDr. Roman Felix Veřejné zakázky - platná legislativa v ČR zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - transpozice evropských směrnic 2004/18/ES, 2005/75/ES, 2004/17/ES, 89/665/EHS,

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více