Námitkám společnosti Abellio CZ a.s., se sídlem: Pod Hájem 97, Králův Dvůr, IČO: , se nevyhovuje.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Námitkám společnosti Abellio CZ a.s., se sídlem: Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr, IČO: 281 70 911, se nevyhovuje."

Transkript

1 Ministerstvo dopravy Odbor veřejné dopravy nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, Praha 1 Č. j.: ROZHODNUTÍ Česká republika - Ministerstvo dopravy, se sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, jako objednatel veřejných služeb podle ustanovení 4 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů (dále jen ZVS ) v rámci nabídkového řízení ve věci Poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky celostátní dopravy na lince R27 Ostrava Opava Krnov - Olomouc (dále jen Nabídkové řízení ), přezkoumalo námitky společnosti Abellio CZ a.s., se sídlem: Pod Hájem 97, Králův Dvůr, IČO: ze dne 17. května 2012 proti zadávacím podmínkám, a rozhodlo podle ustanovení 13 odst. 2 ZVS ve spojení s ustanovením 111 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) takto: Námitkám společnosti Abellio CZ a.s., se sídlem: Pod Hájem 97, Králův Dvůr, IČO: , se nevyhovuje. Odůvodnění: Dne 18. května 2012 obdržela Česká republika Ministerstvo dopravy (dále jen MD nebo Objednatel ) námitky společnosti Abellio CZ a.s., se sídlem: Pod Hájem 97, Králův Dvůr, IČO: (dále jen Stěžovatel ) proti zadávacím podmínkám stanoveným v Nabídkovém řízení. Námitky Stěžovatel předložil podle ustanovení 13 odst. 2 ZVS. Podle tohoto ustanovení ZVS se pro podání námitek použijí obdobně ustanovení ZVZ. Lze konstatovat, že ZVZ upravuje rozsah a způsob podání námitek a postup Objednatele při jejich přezkoumání v ustanovení 110 a následujících. Objednatel posoudil podané námitky Stěžovatele a shledal, že obsahují náležitosti podle ustanovení 13 odst. 2 ZVS ve spojení s ustanovením 110 odst. 7 ZVZ. Následně Objednatel posuzoval důvodnost podaných námitek, jak je uvedeno dále. Stěžovatel v námitkách v bodech 1.4 a 1.5 uvedl, že ačkoliv je ze strany Objednatele předpokládáno na základě výsledků Nabídkového řízení uzavření tzv. netto smlouvy, Objednatel neuvedl v dokumentaci Nabídkového řízení potřebné údaje pro kvalifikovaný odhad úplných nákladů a tržeb z jízdného včetně jejich nezbytné prognózy. Stěžovatel se domnívá, že Objednatel v dokumentaci Nabídkového řízení neuvedl zejména následující nezbytné údaje: a) aktuální, resp. očekávanou budoucí výši a strukturu tržeb z prodeje jízdních dokladů cestujícím na předmětné relaci (námitka Stěžovatele v bodě 1.5.1), b) časové řady, které by posloužily uchazečům jako ukazatel vývoje tržeb z prodeje jízdních dokladů cestujících v předmětné relaci (námitka Stěžovatele v bodě 1.5.2), c) strukturu jízdních dokladů (námitka Stěžovatele v bodě 1.5.3) a

2 4. d) způsob, harmonogram a dopad na tarifní výnosy na předmětné relaci postupného rozšiřování integrovaných dopravních systémů propojených s předmětnou relací (námitka Stěžovatele v bodě 1.5.4). Stěžovatel se domnívá, že Objednatel svým postupem porušil ty požadavky ZVZ, podle nichž má být předmět veřejné zakázky vymezen v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Stěžovatel zároveň v bodech 1.9 a 1.10 předložených námitek uvádí, že o poskytnutí těchto údajů žádal Objednatele prostřednictvím dodatečných informací k dokumentaci Nabídkového řízení, avšak nebyly mu poskytnuty. V souvislosti s uvedenými námitkami Stěžovatele lze obecně uvést, že tzv. čistá ( netto ) smlouva je běžně užívaný, nikoli však právní1 pojem pro takovou smlouvu o veřejných službách, u které rizika a příležitosti, spojená s výší dosahovaných tržeb, nese dopravce. Rozdílně u hrubé ( brutto ) smlouvy rizika a příležitosti, spojená s výší výnosů, nese objednatel. Oba druhy smlouvy o veřejných službách právní předpisy EU i České republiky připouštějí, resp. dělbu výnosových rizik upravují pouze zcela okrajově. Obecně lze konstatovat, že u různých typů nabídkových řízení jsou vhodné různé druhy dělby výnosových rizik. V případě tohoto Nabídkového řízení se Objednatel rozhodl pro převažující charakter čisté smlouvy, mj. s ohledem na předpoklad, že čistá smlouva s ohledem na rizika a příležitosti spojená s výší tržeb na straně dopravce bude vítězného uchazeče motivovat k oslovení co možná největší skupiny cestujících na předmětných dopravních službách po celou dobu plnění předmětné zakázky, což je cílem Objednatele a obecně i dopravní politiky České republiky2 v předmětné oblasti. Objednatel v této souvislosti dále připomíná, že hrubé ( brutto ) smlouvy využívají především objednatelé regionální dopravy, a to z důvodu, že zajišťují dopravní obslužnost formou integrovaných dopravních systémů a plně určují tarif3 dopravců. 5. U čistých smluv je úkolem uchazeče, aby v rámci své nabídky předložil požadovanou výši kompenzace, která je zpravidla, jakož i v předmětném Nabídkovém řízení, nejzávažnějším hodnotícím kritériem nabídek. Vedle svých předpokládaných nákladů musí proto uchazeč v nabídce odhadnout i své předpokládané výnosy. S ohledem na tyto skutečnosti usiloval Objednatel o to, aby mohl v dokumentaci Nabídkového řízení zveřejnit i nadstandardní a jinak nezveřejňované údaje, potřebné pro kvalifikovaný odhad zejména výnosů, jichž vítězný dopravce bude moci dosahovat. Proto je součástí dokumentace Nabídkového řízení osm frekvenčních průzkumů stávajícího dopravce České dráhy, a.s., který na předmětných dráhách v současnosti podobné služby v objednávce MD provozuje. Sčítací kampaně probíhaly ve vlacích dálkové dopravy objednávaných MD na předmětných dráhách, a to zpravidla po dobu 7-11 dní 4 x ročně. Objednatelem poskytnuté údaje obsahují data o nástupech a výstupech cestujících za každou stanici, kterou v současné době vlaky objednané MD na předmětné dráze obsluhují. Dále jsou předložena data z výše uvedených sčítání o obsazení vlaků v každém mezistaničním úseku. Tato data jsou předložena za jednotlivé kalendářní dny za každý vlak v objednávce MD. Tato data dávají úplný přehled o přepravní frekvenci na předmětných dráhách, pokud se týče vlaků, které v současné době MD na předmětných dráhách objednává. 6. Konkrétně k bodu námitek, tj. otázce poskytnutí dat o současné výši a struktuře tržeb z prodeje jízdních dokladů Objednatel uvádí, že vlaky, které Objednatel předpokládá na základě nabídkového řízení objednat (dále jen Předmětné vlaky ) jsou v současné době zpravidla, avšak s řadou výjimek, objednány na základě Smlouvy o závazku veřejné služby, uzavřené mezi Objednatelem a dopravcem České dráhy, a.s., která zahrnuje naprostou většinu objednávaných linek dálkové dopravy v České republice. Některé z Předmětných vlaků ale nejsou v rámci této smlouvy dnes objednány a naopak, 1 Související právní předpisy, zejména jak nařízení EP a Rady č. 1370/2007 o veřejných službách v přípravě cestujících po železnici a silnici, tak i ZVS, uvádějí výhradně pojem smlouva o veřejných službách, přičemž dělbu výnosových rizik upravují pouze rámcově a ponechávají prostor k jejímu sjednání či určení na základě konkrétních podmínek jednotlivých veřejných služeb v přepravě cestujících. 2 Dopravní politika České republiky pro léta (Aktualizace 2011) v bodě Zkvalitnění přepravní práce ve veřejné dopravě osob k této problematice uvádí: postupně zavádět dopravní plánování včetně kritérií výkonnosti a kvality, dopravní, provozní, informační, tarifní a odbavovací integraci veřejné dopravy tak, aby kolejová doprava tvořila páteř systému a dále poskytovat kompenzace ve shodě se Zákonem o veřejných službách v přepravě cestujících dopravcům, kteří jsou ekonomicky stabilní a schopni zajistit přepravní služby v požadované kvalitě a tyto služby garantovat včetně převzetí části výnosového rizika. 3 Tarif je definován v ustanovení 2 odst. 7 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů jako sazebník cen za jednotlivé přepravní výkony při poskytování přepravních služeb a podmínky jejich použití. 2/9

3 součástí dnešní linky R27 provozované nyní na dané relaci, jsou vlaky, které předmětem Nabídkového řízení nejsou. Například lze uvést, že Předmětné vlaky předpokládá Objednatel objednat na relaci Ostrava Krnov Olomouc, avšak v současné době je objednávána linka R27 v relaci Ostrava Krnov Jeseník/Olomouc, jejíž jedno rameno (Krnov Jeseník) již není součástí nabídkového řízení4. Zároveň 2 páry vlaků na relaci Krnov Olomouc, jakož i většina vlaků v úseku Ostrava-Svinov Ostrava střed v současné době Objednatelem naopak není objednávána vůbec, ale přesto bude s ohledem na ucelenost provozního konceptu a dobrou obratovost vozidel součástí Předmětných výkonů. Takové změny jsou před konáním nabídkového řízení standardní, neboť vhodný a promyšlený provozní koncept ze strany Objednatele je zásadní pro úspěšnost celého procesu nabídkového řízení. Objednatel má v současné době k dispozici údaje o celkových předpokládaných i skutečných výnosech vlaků dálkové dopravy podle této současné smlouvy o závazku veřejné služby, na základě které jsou zajišťovány dopravní služby na většině linek dálkové dopravy v České republice. Lze upozornit, že právní předpisy Objednateli neukládají, aby takovými daty disponoval v členění na jednotlivé linky dálkové dopravy, natož na části objednaných linek či jednotlivé vlaky. Vzhledem k tomu, že řada vlaků, které jsou součástí dokumentace Nabídkového řízení, není dnes objednána nebo není objednána v celém úseku, a zároveň, část současně provozované linky R27 vůbec nebude předmětem nabídkového řízení, předmětnými údaji o výši a struktuře tržeb, dosahovaných na Předmětných vlacích Objednatel vůbec nedisponuje. Objednatel má k dispozici pouze určitá souhrnná data za současnou linku R27, tato data však podléhají obchodnímu tajemství společnosti České dráhy, a.s. tak, jak jej definují platné a účinné obecně závazné předpisy České republiky, a tudíž Objednatel s nimi nemůže disponovat způsobem, jakým požaduje Stěžovatel. Z uvedených důvodů Objednatel této námitce nevyhověl. Údaje o očekávané budoucí výši a struktuře tržeb z prodeje jízdních dokladů, kterých se Stěžovatel rovněž dožaduje (v druhé části bodu předložených námitek), Objednatel nemůže poskytnout, protože taková data o budoucích skutečnostech neexistují. Jejich odhad musí být nutně předmětem činnosti dopravce, resp. uchazeče o předmětnou zakázku. Z uvedených důvodů Objednatel této námitce nevyhověl. K požadavku Stěžovatele v bodu lze uvést, že Stěžovatel se v námitkách dožaduje časové řady dat, která by posloužila uchazečům jako ukazatel vývoje tržeb. Takovými časovými řadami jsou i počty nastupujících a vystupujících cestujících v jednotlivých stanicích, které Objednatel v dokumentaci Nabídkového řízení zveřejnil. Pokud má Stěžovatel na mysli přímo časové řady dat, které jsou předmětem jeho požadavku v předchozím bodě 1.5.1, pak s ohledem na vysvětlení uvedené zejména v bodech 6 až 8 tohoto rozhodnutí je třeba uvést, že pokud Objednatel z objektivních důvodů nemůže uchazečům předložit určitá data, nemůže předložit ani časové řady těchto dat, a to ze stejných důvodů uvedených v předchozích bodech. Z uvedených důvodů Objednatel této námitce nevyhověl. K požadavku Stěžovatele v bodu 1.5.3, ve kterém požaduje stěžovatel strukturu jízdních dokladů vztahující se k Předmětným vlakům, Objednatel uvádí, že Objednatel data o struktuře jízdních dokladů na jednotlivých linkách dnes objednávané dálkové dopravy nemá k dispozici. Kromě již uvedeného faktu, že Předmětné vlaky nejsou v současné době objednány v rozsahu (ani v kvalitě) které předpokládá dokumentace Nabídkového řízení od prosince 2014, a tedy ani nelze taková data předložit, je nutné uvést, že jízdenky v oblasti drážní dopravy nejsou vydávány adresně na jednotlivé vlaky, a mohou být cestujícími použity jak v dálkové tak i v regionální dopravě. Proto nelze stanovit přesný podíl jednotlivých druhů jízdních dokladů ani na Předmětných vlacích, lze jej však na základě poskytnutých dat o nástupech a výstupech cestujících podle názoru Objednatele odhadnout5. Lze shrnout, že rovněž těmito daty Objednatel nedisponuje, ke své činnosti je nepotřebuje a podle právních předpisů jimi disponovat v současné době nemusí. Z výše uvedených důvodů Objednatel této námitce nevyhověl. 4 Jedná se o vysoce nákladné výkony s úsekem provozovaným po území Polské republiky v blízkosti železniční stanice Głuchołazy. Poměr nákladů a výnosů na těchto vlacích je pro objednatele dálkové dopravy neuspokojivý a s ohledem na napjatost veřejných finančních prostředků a nízkou frekvenci na této části linky spojenou s nadprůměrnými jednotkovými náklady MD nepředpokládá tyto výkony dále objednávat. Nejsou proto součástí nabídkového řízení, ačkoli v současné době jsou součástí linky R27. 5 Přesné přidělení jízdních dokladů ke konkrétním vlakům na základě průkazné evidence se předpokládá s ohledem na naplňování smlouvy o uznávání tarifu, která je součástí dokumentace Nabídkového řízení. 3/9

4 11. K požadavku Stěžovatele v bodu 1.5.4, týkajícímu se dopadu rozšiřování integrovaných dopravních systémů na tarifní výnosy dopravce, je třeba obecně uvést následující skutečnosti. Objednatel je především přesvědčen, že základní podmínkou úspěšného otevření trhu veřejných služeb v železniční dopravě je dosažení stavu, kdy vstup nového(ých) dopravce(ů) na síť dálkové dopravy objednávané státem nezpůsobí zhoršení podmínek pro cestující využívající vlaky na předmětných relacích, nezpůsobí rozpad v současné době existující tarifní sítě. Proto Objednatel pokládá za důležité, aby vítězný uchazeč činil doslovně dle dokumentace nabídkového řízení efektivní kroky k uznávání dalších jízdních dokladů všech dopravců provozujících drážní dopravy v režimu smlouvy o veřejných službách nebo smlouvy o závazku veřejné služby na úsecích drah Ostrava-Svinov Opava východ a Opava východ Krnov Olomouc hl. n.. Pro jízdenky integrovaných dopravních systémů (dále jen IDS ) Moravskoslezského a Olomouckého kraje platí uvedený požadavek obdobně. 12. Objednatel však (přestože je v principu přesvědčen, že integrace do IDS je především v zájmu samotných dopravců s ohledem na výrazně vyšší komfort cestujících při tarifním odbavení v rámci např. ostravské a opavské sídelní oblasti a z toho plynoucí atraktivitu služeb) nemůže předem zcela přesně vymezit portfolio používaných jízdních dokladů na celou dobu platnosti smlouvy. Podle názoru Objednatele je zřejmé, že jak portfolio jiných dopravců, tak i struktura IDS Moravskoslezského a Olomouckého kraje se v čase může měnit, podstatné je, aby byla sjednána dohoda o odpovídajícím vyrovnání mezi dopravci za uznávání jízdenek. Proto není ani požadavek Objednatele v tomto směru absolutní. Podmínky uznávání jízdních dokladů jiných dopravců podle tohoto odstavce bude dopravce podle článku 16 Návrhu smlouvy, který je přílohou č. 9 dokumentace Nabídkového řízení, zproštěn v případě, že se mu nepodaří dosáhnout uzavření ujednání o vyrovnání tržeb za běžných obchodních podmínek na trhu, tj. za takových obchodních podmínek, které pro vítězného uchazeče nebudou nevýhodné. Požadavek Objednatele je tedy zaměřen zejména na to, aby vítězný uchazeč se zástupci jiných dopravců a IDS o uznávání jízdenek aktivně jednal. Požadavek se dále zcela nevztahuje na uznávání jízdních dokladů v rámci akvizičních slev. Z uvedených důvodů Objednatel této námitce nevyhověl. 13. Stěžovatel se dále v bodě 1.8 předložených námitek domnívá, že znalost místních podmínek není pro všechny uchazeče stejná, přičemž vzhledem k absenci důležitých údajů v dokumentaci Nabídkového řízení, jak uvedeno výše, je pro některé uchazeče tato znalost místních podmínek výhodou. V důsledku uvedeného dochází podle názoru Stěžovatele k porušení zásad rovného zacházení a zákazu diskriminace ze strany Objednatele. 14. K takto obecně formulované námitce Objednatel uvádí, že nemůže obecně zcela vyloučit, že stávající poskytovatel služeb na předmětných dráhách má potenciálně některé informace, které obecně jiní uchazeči nemají k dispozici (a naopak). Objednatel nepokládá z pohledu respektování zásady rovného zacházení za relevantní, že uchazeči na základě své dosavadní činnosti disponují vlastním rozsahem informaci. Objednatel je přesvědčen, že poskytl uchazečům v rámci dokumentace Nabídkového řízení dostatečné informace umožňující předložení nabídky. V rámci současných smluvních vztahů s uchazečem České dráhy, a.s. dále Objednatel sjednal, že pro účely dokumentace Nabídkového řízení budou uvolněny i určité informace, které dopravce České dráhy, a.s., jinak pokládá za předmět svého obchodního tajemství (výše uvedené výsledky frekvenčních sčítání ve vlacích, které jsou v současné době objednány na předmětných dráhách6) a které pokládá Objednatel pro tvorbu nabídek ze strany uchazečů za podstatné. Z těchto důvodů Objednatel této námitce nevyhověl. 15. Stěžovatel dále v bodě 1.11 uvádí, že Objednatel požaduje, aby si uchazeči pro plnění předmětu nabídkového řízení zajistili přístup k infrastruktuře, kam patří např. stanice a zastávky, depa kolejových vozidel apod., aniž by však podle názoru Stěžovatele udal, za jakých zejména ekonomických podmínek je tato infrastruktura dostupná. To podle názoru Stěžovatele ztěžuje soutěžní pozici v Nabídkovém řízení těm uchazečům, kteří služby v oblasti osobní dopravy cestujících na předmětné relaci dosud neposkytují, neboť ti požadovanou infrastrukturou nedisponují, popř. nemají její využívání zajištěno. Infrastruktura v předmětném nabídkovém řízení je téměř výhradně ve 6 Pro přesnost je nutné uvést, že data jsou samozřejmě předložena s výjimkou vlaků dálkové dopravy objednávané MD v oblasti ostravské aglomerace, které společně s Předmětnými vlaky užívají krátkých společných úseků drah a dále pokračují do zcela jiných relací (např. linky Ostrava Brno, která užívá společně s linkou R27 úsek Ostrava hl. n. Ostrava Svinov, není však předmětem nabídkového řízení. Sčítání v těchto vlacích není samozřejmě předloženo, neboť pro uchazeče není relevantní). 4/9

5 vlastnictví stávajícího dopravce, společnosti České dráhy, a.s, tedy osoby v přímém soutěžním vztahu k ostatním uchazečům v rámci nabídkového řízení. 16. K tomu je třeba uvést, že přístup k železniční infrastruktuře, kterou tvoří železniční dopravní cesta, je zajištěn za zcela transparentních podmínek, a to na základě splnění určitých v zákoně č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, taxativně stanovených podmínek. Těmito podmínkami je zejména získání licence k provozování drážní dopravy, osvědčení dopravce a přidělení kapacity železniční dopravní cesty. Pokud se týče samotných budov v železničních stanicích, tyto budovy jsou v České republice ve vlastnictví různých subjektů, nejčastěji společnosti České dráhy, a.s. V současné době za využívání veřejně přístupných prostor v těchto budovách železničních stanic není stanoven právními předpisy konkrétní poplatek. Bude-li nicméně takový poplatek v budoucím období stanoven, toto riziko na základě pravidel nastavených v dokumentaci Nabídkového řízení na sebe plně přenáší Objednatel a na základě předem stanovených podmínek uhradí vítěznému dopravci kompenzaci navýšenou o tuto platbu ve skutečné výši. Pokud se týká dep kolejových vozidel, do této otázky Objednatel v žádném případě nepředpokládá vstupovat a naopak předpokládá, že bude plně na vítězném uchazeči, aby zajistil řádné ošetření vozidel, která budou sloužit pro provozování Předmětných vlaků v řádné kvalitě. Z uvedených důvodů Objednatel této námitce taktéž nevyhověl. 17. Stěžovatel se dále v bodě 1.12 uvádí, že Smlouva o uznávání tarifu nestanoví žádný reciproční závazek dopravce České dráhy, a.s. k poskytování recipročního uznávání tarifu uchazeče, nezbytné součinnosti za předem známých zejména technicko-ekonomických podmínek pro vlastní realizaci smlouvy o uznávání tarifu, jako je např. struktura aplikačního rozhraní pro elektronická zařízení určená k odbavování cestujících, povinnost vybavení jízdních dokladů dopravce České dráhy, a.s. strojově čitelnými údaji s předem uveřejněnou strukturou datové věty, způsobem řešení případných sporů týkajících se rozúčtování tržeb a potřebným dohledem nad případnou tarifní změnou dopravce České dráhy, a.s. K reciprocitě uznávání jízdních dokladů Objednatel uvádí, že Nabídkové řízení obsahuje pouze podmínky pro provozování Předmětných vlaků. Objednatel samozřejmě předpokládá, že dopravcem těchto vlaků bude vítězný uchazeč. Nabídkové řízení neobsahuje podmínky pro provozování jiných než Předmětných vlaků a tarifní pravidla, která v nich budou platit. Nad rámec těchto skutečností Objednatel uvádí, že Smlouva o uznávání tarifu byla sjednávána za přítomnosti jak dopravce České dráhy, a.s., tak i za přítomnosti zástupců alternativních dopravců, včetně zástupce Stěžovatele. Dopravci tak měli prostor při vývoji projednávání plně uplatnit své připomínky ke sjednávanému textu. Výsledkem jednání pracovní skupiny je současný text uvedené smlouvy, která je přílohou dokumentace Nabídkového řízení. Konkrétně lze dále uvést, že povinnost vybavení jízdních dokladů dopravce České dráhy, a.s. strojově čitelnými údaji je nicméně ve Smlouvě o uznávání tarifu sjednána, a to v článku 4 smlouvy o uznávání tarifu: Smluvní strana, která prodá jízdní doklad na druh jízdného, který je předmětem uznávání podle této smlouvy, je povinna zabezpečit jízdní doklad způsobem, který umožní jeho prokazatelnou evidenci. Smlouva o uznávání tarifu rovněž řeší podrobně mechanismy možných změn tarifu (v článku 3) a transparentní důsledky těchto změn pro výpočet výše vyrovnání mezi dopravci, jakož i řešení případných sporů mezi dopravci (zejm. v článku 7). Z uvedených důvodů Objednatel této námitce nevyhověl. Stěžovatel dále v bodě 1.13 předložených námitek uvádí, že výhradním poskytovatelem služby pro výpočet ceny jízdného a provozu pokladních systémů dopravce České dráhy, a.s. je společnost CHAPS, s.r.o. Tento subjekt není v rozporu s principem transparentnosti a nediskriminace, účastníkem smlouvy o uznávání tarifu; povinnost a podmínky součinnosti společnosti CHAPS, s.r.o. s uchazeči není v Dokumentaci zveřejněna a uchazeči jsou tak vystaveni potenciální libovůli ze strany tohoto výhradního dodavatele služeb a systémů. Objednatel se domnívá, že není příslušný, aby se k této otázce konkrétně vyjádřil. Obecně lze uvést, že společnost České dráhy, a.s. je povinna při obstarávání majetku a služeb přistupovat hospodárně a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, mj. v souladu s ustanoveními ZVZ o sektorovém zadavateli. Pro Objednatele je podstatné pouze to, aby byl vítězný uchazeč schopen akceptovat jízdenku, kterou vydal jiný dopravce v souladu s podmínkami článku 16 závazného Návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 9 dokumentace Nabídkového řízení a byl schopen cestujícímu vydat jízdenku do sítě české železnice. Z těchto důvodů Objednatel této námitce nevyhověl Stěžovatel dále v bodě 1.18 poukazuje na skutečnost, že Objednatel v dokumentaci Nabídkového řízení negarantuje převod zaměstnanců a náležitostí stávajícího dopravce České dráhy, a.s. na 5/9

6 22. vítězného uchazeče a neuvádí informace o počtu dotčených zaměstnanců a jejich pracovních podmínkách, které by vítězný uchazeč měl v souvislosti s platnou evropskou legislativou při převzetí dotčených zaměstnanců dodržet. Tím se Stěžovatel domnívá, že Objednatel vystavuje uchazeče riziku nedostupnosti potřebných prostředků a kapacit k poskytování předmětné služby a nedostatku informací pro sestavení nabídky. Objednatel uvádí, že v rámci stávající smlouvy o závazku veřejné služby, která je uzavřena mezi Objednatelem a dopravcem České dráhy, a.s., bylo sjednáno, že na základě ustanovení článku III. odst. 5 této smlouvy (která je zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva dopravy může dopravce České dráhy, a.s. požadovat v případě realizace Nabídkového řízení přechod zaměstnanců k novému dopravci. Objednatel konstatuje, že dopravce České dráhy, a.s. tohoto práva v případě tohoto provozního souboru, který je předmětem Nabídkového řízení, nevyužil a přechod zaměstnanců nepožadoval. Z pohledu Objednatele lze jen obtížně takový přechod realizovat, resp. garantovat přechod dotčených zaměstnanců k novému dopravci, neboť příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, (zejména ust. 338 tohoto zákona a související) v takovém případě přechod zaměstnanců nepředpokládají. Objednatel je však přesvědčen, že zajištění potřebného personálu je však logickou kompetencí vítězného uchazeče, který bude Předmětné vlaky provozovat. Pokud se týká bodu, kde Stěžovatel napadá domnělý nedostatek informací pro předložení nabídky z pohledu rozsahu potřebného personálu, resp. nákladů na jeho zajištění, je z pohledu Objednatele nutné takovou námitku rovněž odmítnout. Tím, že Objednatel jasně popsal požadavky na provoz předmětných vlaků, včetně požadovaného konceptu jízdního řádu, minimálních požadavků na staniční servis a odbavení cestujících ve vlaku, požadavky týkající se potřebného personálu určil dostatečně. Pro stanovení počtu zaměstnanců není podle názoru Objednatele dalších informací zapotřebí. Z uvedených důvodů Objednatel této námitce nevyhověl. 23. Stěžovatel dále v bodě 2.3 poukazuje na skutečnost, že Objednatel v Nabídkovém řízení pomíjí požadavky směrnice 2001/23/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodu podniků. 24. Objednatel v tomto bodě upozorňuje na skutečnost, že uvedená směrnice se vztahuje na ( ) převody podniku závodu nebo části podniku nebo závodu na jiného zaměstnavatele, které vyplývají ze smluvního převodu nebo sloučení a převodem podle této směrnice se rozumí převod hospodářské jednotky, která si zachovává svou identitu ( ). Realizace Nabídkového řízení podle názoru Objednatele není převodem části podniku ve smyslu uvedeného ustanovení a dále nezakládá pro Objednatele ve smyslu předmětné směrnice žádná práva ani povinnosti. Této námitce tedy nelze, z uvedených důvodů, taktéž vyhovět. Stěžovatel dále v bodě 2.2 konstatuje, že Objednatel nezajistil, aby poskytované služby na předmětné relaci byly poskytovány výhradně vybraným uchazečem po dobu trvání smlouvy, tj. aby jiný dopravce nemohl zavést a provozovat obdobnou službu, která by byla v přímém konkurenčním vztahu se službou poskytnutou vítězným uchazečem. Potenciální propad výnosů by však dle tvrzení Stěžovatele mohl znamenat potenciální finanční ztrátu uchazeče. K tomu Objednatel uvádí, že de iure skutečně není ze strany Objednatele v České republice možné zajistit, aby provozování Předmětných vlaků mělo zcela výlučný charakter, tj. aby na předmětné relaci nemohly být provozovány jiné železniční dopravní služby. Naopak Objednatel v dokumentaci Nabídkového řízení uchazeče řádně upozornil, že některé jiné dopravní služby na předmětných dráhách provozovány budou, zejména vlaky zajišťující na základě objednávky krajů dopravní obslužnost v rámci regionální dopravy. Bližší informace ve vztahu k vymezení dopravní koncepce související regionální železniční a linkové autobusové dopravy lze nalézt v plánech dopravní obslužnosti Moravskoslezského a Olomouckého kraje, zpracovaných v návaznosti na 5 ZVS. Ministerstvo dopravy na lince R27 s ohledem na vládou schválený harmonogram otevírání trhu veřejných služeb v dálkové železniční dopravě žádné další vlaky objednávat nebude. Teoreticky nelze vyloučit ani provozování komerčních dopravních služeb, které by nicméně obdržely kapacitu dopravní cesty pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o dráhách, jež určitým způsobem dopravu objednávanou státem v určitých ohledech upřednostňují7. Nad rámec uvedeného lze obecně doplnit, že smyslem objednávky Předmětných vlaků je v principu právě skutečnost, že bez poskytnutí odpovídající kompenzace z veřejných prostředků nemohou být v požadovaném rozsahu provozovány a Například podle 34 f zákona o dráhách může být v určitých případech přednostně přidělena kapacita železniční dopravní cesty žadateli pro provozování veřejné drážní dopravy k zajištění dopravních potřeb státu. 6/9

7 s ohledem na přepravní výkony takové komerční podnikání lze označit za problematické. Této námitce s ohledem na uvedené skutečnosti Objednatel nevyhověl. 27. Dále se Stěžovatel v bodě 3.2 a v bodě 3.9 předložených námitek domnívá, že Objednatel v dokumentaci Nabídkového řízení nastavil takové podmínky, které neodpovídají požadavkům hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti nakládání s veřejnými prostředky vedou k nadbytečné výši požadované kompenzace. Toto obecné tvrzení je konkrétně odůvodněno v následujících bodech předložených námitek. 28. Předně v bodě 3.3. Stěžovatel uvádí, že Objednatel nestanoví, aby stávající dopravce České dráhy, a.s. byl povinen stávající vozidla prodat vítěznému uchazeči. Stěžovatel se v této souvislosti obává zmaření prostředků, které do nich stávající dopravce investoval. 29. Objednatel k tomu uvádí, že tuto povinnost v dokumentaci Nabídkového řízení vědomě nezakotvil, neboť jeho cílem není, aby současný vozidlový park, který je na obdobných dopravních výkonech na lince R27 dnes provozován, byl užíván po dobu dalších 15 let, tj. až do roku Naopak jedním z cílů nabídkových řízení je určitým způsobem zlepšit kvalitu poskytování veřejných služeb v České republice. Objednatel pokládá za vhodné, aby byla nabídnuta vozidla kvalitnější, ať už užitá, pronajatá či nově pořízená. V bodě 3.4 dále Stěžovatel uvádí, že zatímco smlouva, kterou Objednatel předpokládá na základě Nabídkového řízení uzavřít, je koncipována na dobu 15 let, železniční vozidla, která je dopravce povinen de facto pro plnění zakázky pořídit, mají průměrnou životnost 25 let. Stěžovatel v tomto smyslu poukazuje na riziko zmařené zůstatkové hodnoty Objednatel k tomu uvádí, že po uchazečích naopak nepožaduje, aby si k plnění zakázky pořídili nutně jen nová vozidla. Požaduje toliko zvýšení kvality vozidlového parku, a to procesem, který je plně na uvážení dopravce. K plnění zakázky mohou být nasazena i vozidla užitá. Kromě toho lze doplnit, že nabídkovou cenu neovlivňuje primárně zůstatková hodnota vozidla na konci smluvního období, ale zejména způsob financování vozidel použitých pro plnění zakázky. Bez ohledu na skutečnost, zda bude dopravce financovat vozidla na základě úvěru, nebo jiným způsobem, pronájmem vozidla atd., takové financování nebude časově synchronní s odpisovou dobou vozidel či dobou jejich technické a ekonomické životnosti nýbrž bude odvozeno právě od časového průběhu úvěru, leasingu či plateb spojených s pronájmem. Zajištění převodu vozidel na nového dopravce upravuje 20 ZVS, s ohledem na požadavky Objednatele v dokumentaci Nabídkového řízení se však uvedené ustanovení na soutěžená vozidla nevztahuje. Z uvedených důvodů Objednatel této námitce nevyhověl. V bodě 3.5 a 3.6 Stěžovatel upozorňuje na skutečnost, že Objednatel požaduje minimální kapacitu jednoho vlaku týdně 420 míst k sezení, tento požadavek vyžaduje, aby dopravce udržoval nadbytečnou a jinde neuplatnitelnou kapacitní rezervu míst k sezení, což představuje podle názoru Stěžovatele nadbytečný náklad ve výši pořízení rezervních vozidel ve výši mil. Kč. Stěžovatel dále uvádí domněnku, že kdyby u předmětného vlaku 1510 Objednatel toleroval buď vyšší procento stojících cestujících, nebo umožnil marketingovými prostředky (slevou na jízdném mimo tuto časovou polohu) eliminovat kumulaci cestujících v předmětném vlaku, nedošlo by k neodůvodněnému prodražení předmětné zakázky. Podle názoru Objednatele je toto koncepční střet mezi korektní komerční úvahou dopravce a úvahou objednatele veřejných služeb. V uvedeném vlaku, který tvoří vrchol páteční přepravní špičky, bylo na základě sčítání cestujících dopravcem České dráhy, a.s. opakovaně zaznamenáno výrazně více než požadovaných 420 cestujících, a to nejen v celistvém úseku mezi Ostravou a Opavou, ale i dále do Krnova8. Podle zkušeností zahraničních objednatelů, například společnosti Bayerische Eisenbahngesellschaft, která je pověřena objednávkou železniční dopravy ve spolkové zemi Bavorsko a realizuje již rutinně nabídková řízení na jednotlivé provozní soubory železniční dopravy v této oblasti, dochází po zahájení provozu nabídkového řízení ve venkovských oblastech k nárůstu cestujících (zejména ve špičkových vlacích) o %, v aglomeracích i více. Právě tento nárůst cestujících je jedním z motivů konání nabídkových řízení v Bavorsku. Přitom z pohledu Objednatele dopravní obslužnosti by mělo být právě zásadní, aby podmínkou užívání systému cestujícími v odpovídající kvalitě nebyla předchozí rezervace (jako u řady komerčních dopravních služeb jako 8 Pro ilustraci lez například uvést, že špičková hodnota z březnového frekvenčního sčítání roku 2012 je 484 cestujících v úseku mezi Opavou a Krnovem. MD však při stanovování požadovaných kapacit jednotlivých vlaků vycházelo z průměrných hodnot, nicméně vztažených ke konkrétním vlakům v konkrétních kalendářních dnech. 7/9

8 34. SC Pendolino či RegioJet). Cílem Objednatele prioritně není odklonit cestující do jiných vlaků jak uvádí Stěžovatel, protože přitom dochází k jevu, který není v souladu s cíli Objednatele ani s obecnými dopravně-politickými zásadami České republiky, kdy cestující s nižší časovou flexibilitou nepřejdou do jiných spojů veřejné dopravy, ale přímo využijí individuální automobilovou dopravu. Objednatel dopravci však nebude bránit v jím naznačených marketingových opatřeních jak kumulaci cestujících ve špičkových vlacích zmírnit (např. zmíněnou slevou na jízdném mimo tuto časovou polohu). Očekává, že se bude jednat o doplňkovou tarifní nabídku zaměřenou na cestující s vysokou časovou flexibilitou a vysokou citlivostí na cenu služby. Přes tato doprovodná opatření, na základě disponibilních dat, se Objednateli jeví požadavky na minimální sedadlovou kapacitu špičkových vlaků jako zcela oprávněné. Objednatel pokládá za vhodné v uvedeném kontextu zároveň doplnit, že podle jeho názoru není úkolem Stěžovatele, aby posuzoval efektivnost zadání. Objednatel přesto podává vysvětlení výše, neboť si je požadavku na efektivitu vynakládání veřejných prostředků plně vědom. Z hlediska dimenzování vozidel Objednatel dále upozorňuje v souvislosti s bodem 3.8 na skutečnost, že požadavek na úměru mezi počtem míst ve vlaku a počtem míst pro jízdní kola, lyže atd. pokládá s ohledem na přepravní poptávku za zcela racionální a nespatřuje v něm žádný vnitřní rozpor. U velmi kapacitních souprav nad 300 cestujících dále stanoví pro dodatečnou kapacitu nad uvedených 300 osob výrazně výhodnější podmínky (které jsou vymezeny v článku 5 přílohy č. 8 k Návrhu smlouvy). Z uvedených důvodů Objednatel této námitce nevyhověl. 35. V bodě 3.7 svých námitek Stěžovatel dále upozorňuje na skutečnost, že Objednatel negarantuje dodržování přípojných dopravních vazeb v návaznosti na relaci, která je předmětem Nabídkového řízení, přičemž tyto navazující spoje a z nich se rekrutující cestující byli prokazatelně využiti ve statistice sčítání počtu cestujících na předmětné relaci, uveřejněné v dokumentaci Nabídkového řízení. Stěžovatel se domnívá, že nelze po vítězném uchazeči spravedlivě požadovat, aby při případném zrušení spojů zajišťujících návoz cestujících ze sídel mimo docházkovou vzdálenost od zastávek a stanic na předmětné relaci, které by znamenalo nepředpokládaný a uchazečem nezaviněný propad tržeb, dodržel v nabídkovém řízení požadovanou výši kompenzace. 36. Objednatel obecně uvádí, že na základě svých kompetencí v žádném případě nemůže garantovat dodržování přestupních vazeb ze strany dopravců (které je pro akceptaci přestupních služeb ze strany cestující veřejnosti rovněž důležité), toto riziko nese stejně Objednatel jako uchazeč. Stejně tak existuje riziko, že cestující budou ve zvýšené míře používat osobních automobilů, že zaniknou některé komerční služby na trati Praha Ostrava atd. Tato rizika z velké části ani Objednatel nemůže ovlivnit9. Objednatel se domnívá, že je na uchazeči, aby ve své nabídce zhodnotil tato rizika, která nejsou ani na jedné straně smluvního vztahu ovlivnitelná, a do nabídky je zapracoval. Z uvedených důvodů Objednatel této námitce nevyhověl. S ohledem na výše uvedené je Objednatel přesvědčen, že svým postupem při přípravě Nabídkového řízení se nedopustil diskriminace jakýchkoli subjektů, a to ani skryté. Objednatel je toho názoru, že svým postupem neporušil zásadu transparentnosti, neboť informace potřebné pro přípravu nabídky jsou prostřednictvím dokumentace nabídkového řízení poskytnuty všem uchazečům. Konečně je Objednatel přesvědčen, že svým postupem neporušil ani zásadu rovného zacházení, neboť nezbytné informace poskytl všem uchazečům zcela rovným způsobem, aniž by jakéhokoli uchazeče svým postupem zvýhodnil. Objednatel má tedy vzhledem k dříve uvedenému za to, že Stěžovateli v důsledku namítaných skutečností nebyla způsobena tvrzená újma na jeho právech a právem chráněných zájmech, a ani způsobení takové újmy nehrozí. Objednatel nepovažuje za důvodný závěrem formulovaný požadavek Stěžovatele na zrušení Nabídkového řízení a jeho opakované vyhlášení na uzavření brutto smlouvy, neboť vymezení práv a povinností ve smlouvě o veřejných službách, o jejíž uzavření se jedná, stejně tak jako volba jejího charakteru jako brutto nebo netto smlouvy, spadá za předpokladu dodržení příslušných právních předpisů plně do kompetence Objednatele. Je pak na volbě Stěžovatele, zda projeví zájem s Objednatelem soutěženou netto smlouvu uzavřít. 9 Na straně uchazeče jsou v některých případech tato rizika zčásti ovlivnitelná. Nelze vyloučit možnost, že uchazeč v některých případech může návoz cestujících zajistit sám či prostřednictvím třetích osob (podobně jako společnost RegioJet, a.s. při nabídce přepravních služeb do oblasti Zlínského kraje, nebo společnost České dráhy, a.s. při nabídce dopravních služeb do západního okraje Moravskoslezské aglomerace). 8/9

9 S ohledem na vše výše uvedené je Objednatel přesvědčen, že nabídková dokumentace neobsahuje namítané vady, je úplná, transparentní a nediskriminující. Proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, že námitkám Stěžovatele se nevyhovuje. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné podat dle ustanovení 27 odst. 3 ZVS návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to ve lhůtě do 10 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. V Praze, 28. května 2012 JUDr. Ondřej Michalčík ředitel Odbor veřejné dopravy 9/9

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Zadavatel: Veřejná zakázka: Předmět veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: Pardubický kraj Výběr dopravce pro uzavření

Více

2 Základní pojmy. a) vlaky regionální dopravy takové vlaky, jimiž dopravce zajišťuje základní dopravní obslužnost území kraje závazky veřejné služby,

2 Základní pojmy. a) vlaky regionální dopravy takové vlaky, jimiž dopravce zajišťuje základní dopravní obslužnost území kraje závazky veřejné služby, PŘÍLOHY PŘÍLOHA A Vyhláška č. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy Ministerstvo dopravy stanoví podle 39a odst. 3 a 39b odst.

Více

Poskytování služeb veřejné dopravy očima dopravce

Poskytování služeb veřejné dopravy očima dopravce Poskytování služeb veřejné dopravy očima dopravce Konference Integrované dopravní systémy 20. května 2014 Předvídatelnost objednávky veřejné dopravy zákon o veřejných služeb sice formálně stanoví povinnost

Více

ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR

ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba 16.6.2015 ČESKÉ DRÁHY, A.S. - KLÍČOVÝ HRÁČ OSOBNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY A STRATEGICKÝ PODNIK PRO ČESKOU EKONOMIKU Národní

Více

Unitender, s.r.o. consulting a management

Unitender, s.r.o. consulting a management V Ostravě: 06.04.2013 Vyřizuje, tel.: Ing. Jiří Kiml, +420 733 759 339 Věc: Dodatečné informace č. 04 k zadávacím podmínkám pro veřejnou zakázku Městská autobusová doprava v Přerově 2013-2023 v souladu

Více

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Ladislav Němec náměstek ministra Právní prostředí v oblasti železniční

Více

aktualizace dopravního plánu

aktualizace dopravního plánu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní dialog s cestujícími aktualizace dopravního plánu 1 Statistika IDS JMK k 11. prosinci 2011 Počet vzkm nebo vlkm / rok >90 mil. - městská doprava

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 ZE DNE 24.2.2015 ZADAVATEL: Jihomoravský kraj Sídlem: Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, Česká republika IČ: 708 88 337 Zastoupený: Intenko, s.r.o., sídlem:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů Částka 51 Sbírka zákonů č. 135 / 2016 Strana 2453 135 ZÁKON ze dne 19. dubna 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek 221 10. funkční období 221 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek (Navazuje na sněmovní tisk č. 638 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje. konané dne

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje. konané dne 9. Předkládá: Zpracoval: Rada Olomouckého kraje PhDr. Alois Mačák, MBA 1. náměstek hejtmana Mgr. Jaroslav Tomík ředitel KIDSOK, p.o. Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konané dne 12. 12. 2014 Zajištění

Více

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, Praha 1

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, Praha 1 nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Dodavatelé dle 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Praha

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0087QLG* UOHSX0087QLG ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0127/2016/VZ-11305/2016/533/HKu Brno: 18. března 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

R O Z H O D N U T Í. rozhodl. o m e z e n í p r o v o z o v á n í d r á h y

R O Z H O D N U T Í. rozhodl. o m e z e n í p r o v o z o v á n í d r á h y 1 *crdux006sr75* CRDUX006SR75 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 VINOHRADY Sp. Zn.: OU-OPR0033/13 V Praze dne: 13.02.2014 Č. j.: DUCR-7896/14/Kj Telefon: +420 972241841 Oprávněná úřední osoba:ing.

Více

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH

Více

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém" Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém" Zadávání a kontrola veřejných zakázek Mgr. Jan Kostovič (kostovic@crr.cz) 10.03.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání

Více

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Vydáno: červenec 2016 Číslo: 2/2016 Vydává: odbor vnitřního auditu a kontroly Magistrátu

Více

rozhodnutí č. REM/5/ :

rozhodnutí č. REM/5/ : Rada Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán podle 107 odst. 8 písm. b) bodu 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

Dodatek číslo 7 ke smlouvě č. 010/09/043/00/00 evidovaný pod č. 010/09/043/00/07 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě

Dodatek číslo 7 ke smlouvě č. 010/09/043/00/00 evidovaný pod č. 010/09/043/00/07 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě Příloha návrhu č. 214/ZK/14 Dodatek číslo 7 ke smlouvě č. 010/09/043/00/00 evidovaný pod č. 010/09/043/00/07 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě dle ust. 39 až 39b zákona č. 266/1994

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S228/2011/VZ-14799/2011/520/ABr V Brně dne: 19. října 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S228/2011/VZ-14799/2011/520/ABr V Brně dne: 19. října 2011 *UOHSX003SADG* UOHSX003SADG ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S228/2011/VZ-14799/2011/520/ABr V Brně dne: 19. října 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Zadavatel veřejné zakázky: KORDIS JMK, a.s. Brno, Nové sady č.946/30, PSČ 602 00 IČ: 26298465 (dále jen zadavatel )

Zadavatel veřejné zakázky: KORDIS JMK, a.s. Brno, Nové sady č.946/30, PSČ 602 00 IČ: 26298465 (dále jen zadavatel ) Zadavatel veřejné zakázky: KORDIS JMK, a.s. Brno, Nové sady č.946/30, PSČ 602 00 IČ: 26298465 (dále jen zadavatel ) MODERNIZACE ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V IDS JMK - ELEKTRONICKÉ ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH Evidenční

Více

Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel

Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel Článek Technické požadavky Vozidla určená k plnění zakázky musí splňovat alespoň následující požadavky: Vozidlo musí být ke dni zahájení provozu

Více

Moravskoslezský kraj a regionální železniční doprava.

Moravskoslezský kraj a regionální železniční doprava. Moravskoslezský kraj a regionální železniční doprava Strana 1 Moravskoslezský kraj v číslech Rozloha: 5 427 km 2 Počet obcí: 300 ( z toho 40 měst) Počet obyvatel: 1 220 000 Hustota: 224 obyvatel / km 2

Více

D O D A T E K Č. 1. Krajský úřad. Číslo objednatele: 2721/2009

D O D A T E K Č. 1. Krajský úřad. Číslo objednatele: 2721/2009 Krajský úřad Číslo objednatele: 2721/2009 D O D A T E K Č. 1 KE SMLOUVĚ O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY VE VEŘEJNÉ DRÁŽNÍ OSOBNÍ DOPRAVĚ K ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMNÍHO OBVODU ÚSTECKÉHO KRAJE

Více

Obec Havlovice. Směrnice pro postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v obci Havlovice

Obec Havlovice. Směrnice pro postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v obci Havlovice Obec Havlovice Příloha č. Směrnice pro postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v obci Havlovice Směrnice upravuje zásady a postupy obce Havlovice a jí zřízenou příspěvkovou organizaci (základní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0856/2015/VZ-01346/2016/522/DMa Brno 12. ledna 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0856/2015/VZ-01346/2016/522/DMa Brno 12. ledna 2016 *UOHSX007XRBQ* UOHSX007XRBQ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0856/2015/VZ-01346/2016/522/DMa Brno 12. ledna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK oblast Znojemsko ve smyslu ustanovení 156 odst.

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Helena Mertová Listopad 2016 Základní pravidla Pokud příjemce podpory realizuje projekt prostřednictvím zakázky na dodání zboží, poskytnutí

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.1 (34. a 35. výzva) 27.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57:

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57: SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57: INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZADÁVÁNÍ A KONTROLA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Mgr. Lukáš Holub 07. 11. 2016 2 Zadávání veřejných

Více

Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ Vyrovnávací platba

Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ Vyrovnávací platba Obsah Příloha č. 1 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ Vyrovnávací platba 1 Obecná ustanovení... 2 2 Povinné přílohy žádosti o podporu z OPZ... 3 3 Další povinné přílohy předkládané pro přípravu

Více

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v Libereckém kraji Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v LK Dálková železniční doprava - Objednatel: stát - MD ČR - Dopravce: České dráhy, a.s. - 4 vozební ramena - Doplnění systému:

Více

Stanovení ekonomických dopadů vstupu MHD do integrovaného dopravního systému

Stanovení ekonomických dopadů vstupu MHD do integrovaného dopravního systému založeno 1995 20 let práce v oblasti dopravy Stanovení ekonomických dopadů vstupu MHD do integrovaného dopravního systému Ing. Tomáš Matras, Ph.D. technický ředitel t.matras@czechconsult.cz Stanovení ekonomických

Více

EXMP Č PŘÍLOHA Č. 2 - PROMÍJENÍ ODVODŮ ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXMP Č PŘÍLOHA Č. 2 - PROMÍJENÍ ODVODŮ ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXMP Č. 54 - PŘÍLOHA Č. - PROMÍJENÍ ODVODŮ ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ oblast účetnictví 3 způsob porušení rozpočtové kázně proplacení výdajů z jiného než projektového (příp. úvěrového) účtu uvedeného

Více

Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Helena Mertová 9. 11.2. 2016 Základní pravidla Pokud příjemce podpory realizuje projekt prostřednictvím zakázky na

Více

Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba

Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba Příloha č. 9 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba Obsah 1 Obecná ustanovení... 2 2 Povinné přílohy žádosti o podporu z OPZ... 3 3 Další povinné přílohy předkládané pro přípravu

Více

Tabulky postihů za porušení pravidel zadávání veřejných zakázek

Tabulky postihů za porušení pravidel zadávání veřejných zakázek Příloha č. 3 k Rozhodnutí o poskytnutí Tabulky postihů za porušení pravidel zadávání veřejných zakázek Postihy v případech, že již byla žadateli vyplacena část. Postihy stanovené v této příloze budou používány

Více

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH

Více

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍLOHA Č. 5 FINANČNÍ OPRAVY ZA NEDODRŽENÍ POSTUPU, STANOVENÉHO V ZVZ A V MPZ VYDÁNÍ 1.5 PLATNOST OD 1. 7. 2016 Finanční

Více

ORGANIZAČNÍ INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ

ORGANIZAČNÍ INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ ORGANIZAČNÍ INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ Organizační opatření = propojení dopravní nabídky a provozu jednotlivých dopravců resp. druhů dopravy, a to prostřednictvím společného postupu řešení, lepší organizací a

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

1. Otázka zajišťování dopravní obslužnosti mimo územní obvod města

1. Otázka zajišťování dopravní obslužnosti mimo územní obvod města Zn. 448/13 Vážená paní Mgr. Hana Moudrá starostka města Česká Lípa Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 470 36 Česká Lípa Vyjádření k možnosti zajistit dopravní obslužnost mimo území města Česká Lípa Dopisem

Více

Obnova vozidel veřejné hromadné dopravy

Obnova vozidel veřejné hromadné dopravy Obnova vozidel veřejné hromadné dopravy Ing. Mgr. Jiří Nálevka ředitel odboru veřejné dopravy Seminář Možnosti financování a nejnovější trendy modernizace a obnovy prostředků hromadné dopravy Praha, 24.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 9.4.2003,

Více

Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005

Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005 Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.11.2005 z vlastního podnětu podle 96 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb.,

Více

ímorávskosi- VAA poř. čisii; Článek

ímorávskosi- VAA poř. čisii; Článek ímorávskosi- VAA poř. čisii; Článek Sídlo Zástupce IČ DIČ Bankovní spojení Číslo účtu Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna,

Více

odůvodnění veřejné zakázky (dále vyhláška ) Plzeňský kraj Centrální nákup, příspěvková organizace NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

odůvodnění veřejné zakázky (dále vyhláška ) Plzeňský kraj Centrální nákup, příspěvková organizace NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY podle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále ZVZ ) v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 *UOHSX005Y416* UOHSX005Y416 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ. 1. provozní opatření 2. stavební opatření 3. technická opatření 4. organizační opatření

INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ. 1. provozní opatření 2. stavební opatření 3. technická opatření 4. organizační opatření INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ 1. provozní opatření 2. stavební opatření 3. technická opatření 4. organizační opatření ORGANIZAČNÍ INTEGRACE 1. ČÁST - TARIFNÍ INTEGRACE ZÁKLADNÍ DRUHY TARIFŮ nepřestupní přestupní

Více

Bod 7.2 (původně bod 7.3) Nejzazší termín dokončení a předání celého díla: Nový termín:

Bod 7.2 (původně bod 7.3) Nejzazší termín dokončení a předání celého díla: Nový termín: Číslo dopisu: 0072/UNI-OVA/2015 V Ostravě: 26. 2. 2015 Vyřizuje, tel.: Illková Lhotská, +420 596 245 926 Věc: Dodatečné informace č. 06 k zadávacím podmínkám pro veřejnou zakázku Ostravice Staré Město

Více

ÚSTECKÝ KRAJ Krajský úřad

ÚSTECKÝ KRAJ Krajský úřad ÚSTECKÝ KRAJ Krajský úřad Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Číslo smlouvy: Článek I.

Více

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Č.j.: VZ/S 145/05-152/4300/05-AB V Brně dne 30. září 2005 Úřad pro ochranu

Více

Proč podnikat v železniční osobní dopravě. Tomáš Pospíšil Ekonomicko-správní fakulta MU Brno

Proč podnikat v železniční osobní dopravě. Tomáš Pospíšil Ekonomicko-správní fakulta MU Brno železniční osobní Tomáš Pospíšil Ekonomicko-správní fakulta MU Brno Struktura příspěvku 1. Formy podnikání v osobní železniční 2. Klíčové finanční indikátory 3. Zhodnocení podnikání v závazkové (dotované)

Více

Veřejnoprávní smlouva č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín

Veřejnoprávní smlouva č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín Příloha č. 3: Program města Český Těšín pro poskytování účelových dotací na zachování a obnovu vybraných historických prvků v Městské památkové zóně Český Těšín pro rok 2017 Veřejnoprávní smlouva č. o

Více

Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II." Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II." Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Lucie Balounová Ing. Ivana Jašková 13.10.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání

Více

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE Č. 02/2014 Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1. Předmět úpravy Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen zakázka ) ve smyslu

Více

PŘÍKAZ REKTORA. č. 2/2017. I. Úvodní ustanovení. veřejná zakázka ) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

PŘÍKAZ REKTORA. č. 2/2017. I. Úvodní ustanovení. veřejná zakázka ) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, PŘÍKAZ REKTORA č. 2/2017 k zadávání veřejných zakázek ČVUT Č. j.: 0002/17/51937 I. Úvodní ustanovení Tento příkaz upravuje zadávání veřejných zakázek ČVUT (dále též jen zakázka či veřejná zakázka ) v souladu

Více

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných městem Staré Město a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi Článek I Úvodní

Více

Veřejné nakupování v ČR: Kontrola a check-listy

Veřejné nakupování v ČR: Kontrola a check-listy Veřejné nakupování v ČR: Kontrola a check-listy PhDr. Tomáš Vyhnánek Sekce Finanční řízení a audit 29. 10. 2015 Obsah 1. Legislativní rámec veřejného nakupování 2. Veřejná zakázka z pohledu veřejného nakupování

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

Organizátor regionální dopravy. společnost založená a vlastněná Královéhradeckým krajem

Organizátor regionální dopravy. společnost založená a vlastněná Královéhradeckým krajem Organizátor regionální dopravy společnost založená a vlastněná Královéhradeckým krajem V čem spočívá práce OREDO Organizace autobusové a drážní dopravy Analýza autobusové a drážní dopravy Optimalizace

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ELEKTROVOZIDEL PRAHA Elektrické autobusy pro město IV.

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ELEKTROVOZIDEL PRAHA Elektrické autobusy pro město IV. INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA ELEKTROVOZIDEL 26. 11. 2015 PRAHA Elektrické autobusy pro město IV. INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou komisí

Více

Oznámení předběžných informací pro veřejnou zakázku na služby 1

Oznámení předběžných informací pro veřejnou zakázku na služby 1 Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg ojs@publications.europa.eu Informace & on-line formuláře: http://simap.europa.eu Oznámení předběžných informací

Více

Č. j.: S 153/99-150/3125/99-RJ V Brně dne 9.listopadu 1999

Č. j.: S 153/99-150/3125/99-RJ V Brně dne 9.listopadu 1999 Č. j.: S 153/99-150/3125/99-RJ V Brně dne 9.listopadu 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 14.9.1999 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Označení stanoviska: Veřejné zakázky malého rozsahu Právní předpis: zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Více

S jedinou jízdenkou po Praze i Středních Čechách

S jedinou jízdenkou po Praze i Středních Čechách S jedinou jízdenkou po Praze i Středních Čechách Současná situace PID obsluhuje celé území Prahy ale pouze 1/3 obyvatel Středočeského kraje (409 000 obyvatel / 300 obcí) neexistence společného přestupního

Více

METODICKÝ POKYN K PŘÍRUČCE PRO PŘÍJEMCE Č. 2/2012

METODICKÝ POKYN K PŘÍRUČCE PRO PŘÍJEMCE Č. 2/2012 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC METODICKÝ POKYN K PŘÍRUČCE PRO PŘÍJEMCE Č. 2/2012 PRO

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového zákona zpracovaný

Více

Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 135/2016 Sb.

Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 135/2016 Sb. Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 135/2016 Sb. Účinnost od 1. 10. 2016 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj Navrhovaný právní předpis

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona Zadavatel veřejné zakázky: Město Železný Brod náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod IČ: 00262633 Statutární zástupce : André Jakubička, starosta Název veřejné zakázky: Terminál Železný Brod - 1. etapa

Více

Č. j. S160/2006-13822/2006/530-LB/BM V Brně dne 31.7.2006

Č. j. S160/2006-13822/2006/530-LB/BM V Brně dne 31.7.2006 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 23.8.2006. Č. j. S160/2006-13822/2006/530-LB/BM V Brně dne 31.7.2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Směrnice č. 20 Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2 Obec: Rasošky Adresa: Rasošky 50, 552 21 Rasošky IČO: 00272973 Směrnici zpracoval: Kučerová Marie Směrnici schválilo:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006LR3N* UOHSX006LR3N ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S888/2014/VZ-25298/2014/513/JLí/EŠt Brno 18. prosince 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

VEŘEJNÁ DOPRAVA ON-LINE Elektronické odbavovací systémy v ČR očima dodavatelů III

VEŘEJNÁ DOPRAVA ON-LINE Elektronické odbavovací systémy v ČR očima dodavatelů III VEŘEJNÁ DOPRAVA ON-LINE Elektronické odbavovací systémy v ČR očima dodavatelů III RNDr. Jan Kotík, obchodní ředitel Mgr. Bohumír Bartušek, poradce ředitele ČSAD SVT Praha s.r.o. Obsah prezentace Clearingový

Více

Optimalizace a integrace v Královéhradeckém kraji

Optimalizace a integrace v Královéhradeckém kraji Optimalizace a integrace v Královéhradeckém kraji Zodpovědnost kraje ze zákona Základní dopravní obslužností území kraje je zajištění přiměřené dopravy po všechny dny v týdnu z důvodu veřejného zájmu,

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015 *UOHSX0072045* UOHSX0072045 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ustanovení 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Č. j. VZ/S 105/04-152/4104/04-SH V Brně dne 16. srpna 2004

Č. j. VZ/S 105/04-152/4104/04-SH V Brně dne 16. srpna 2004 Č. j. VZ/S 105/04-152/4104/04-SH V Brně dne 16. srpna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 21. 6. 2004 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

Dodatek č. 16 ke S M L O U V Ě

Dodatek č. 16 ke S M L O U V Ě Dodatek č. 16 ke S M L O U V Ě O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY A ÚHRADĚ PROKAZATELNÉ ZTRÁTY Z PROVOZU MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY VE STATUTÁRNÍM MĚSTĚ ÚSTÍ NAD LABEM uzavřený mezi Statutárním městem Ústí nad Labem

Více

OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6,

Více

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 7/2014, ročník LXX 18. dubna 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

Zákon o zadávání veřejných zakázek

Zákon o zadávání veřejných zakázek Zákon o zadávání veřejných zakázek Nová právní úprava hlavní změny v novém zákoně Změna terminologie Výjimky z povinnosti zadávat veřejné zakázky v režimu zákona Předběžná oznámení a zdůvodnění veřejné

Více

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice upravuje zásady a postupy obce při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR) a upřesňuje

Více

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 1. Závaznost a účinnost... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Příprava výběru dodavatele... 2 3.1. Určení předmětu

Více

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS -

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - - Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - Návrh kvalitního systému regionální železniční dopravy v MS kraji Úvod, význam železnice pro Moravskoslezský kraj. Stručné představení Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R144/2013/VZ-16805/2013/310/LPa Brno 5. září 2013

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R144/2013/VZ-16805/2013/310/LPa Brno 5. září 2013 *UOHSX005CK05* UOHSX005CK05 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R144/2013/VZ-16805/2013/310/LPa Brno 5. září 2013 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 6. 5. 2013, doručeném

Více

a jejichž územní obvod je zajišťováním služeb dotčen.

a jejichž územní obvod je zajišťováním služeb dotčen. Strana 2210 Sbírka zákonů č. 194 / 2010 194 ZÁKON ze dne 20. května 2010 o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Rozdělení předmětu VZ v rozporu se zákonem Veřejný zadavatel ve stejném čase

Více

1. Nové provozní smlouvy (část B Návrhu)

1. Nové provozní smlouvy (část B Návrhu) Příloha č. 7: Dohoda mezi Českou republikou a Evropskou komisí na Podmínkách přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí v programovacím období 2007 2013 předložených

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Financování MHD DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Nedotovaná -komerční Dotovaná - v závazku veřejné služby ZÁVAZEK VEŘEJNÉ SLUŽBY závazek, který dopravce přijal ve veřejném

Více

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax: +420 227 010 191 elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Příloha č. 1 Zadavatel:

Více

Námitkám společnosti České dráhy, a.s., se sídlem: Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČ: 70994226, se nevyhovuje.

Námitkám společnosti České dráhy, a.s., se sídlem: Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČ: 70994226, se nevyhovuje. Ministerstvo dopravy Odbor veřejné dopravy nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: ROZHODNUTÍ Česká republika - Ministerstvo dopravy, se sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,

Více

Integrované dopravní systémy-m

Integrované dopravní systémy-m Integrované dopravní systémy-m 4. Organizační integrační opatření doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Organizační integrační opatření Jde o

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Příloha č.p Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Schváleno RM dne 14.12.2016 usnesením č. 788/33/14/1/2016 Nabývá účinnosti dne 19.12.2016 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice se

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2016, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Michal Cichý, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Číslo řídícího dokumentu: Druh řídícího dokumentu: 741.01.0-SM-2016-RMO vnitřní předpis SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Zpracoval: Schválil (vydal): Datum nabytí účinnosti dokumentu:

Více

Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách

Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách Nová právní úprava hlavní změny v novém zákoně Změna terminologie Výjimky z povinnosti zadávat veřejné zakázky v režimu zákona Předběžná oznámení a zdůvodnění

Více