Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva obce Příbram na Moravě dne v hod. v kulturním domě sále U zahrádkářů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva obce Příbram na Moravě dne 11.2.2015 v 18. 00 hod. v kulturním domě sále U zahrádkářů"

Transkript

1 Zapisovatel: Jitka Trávníčková Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva obce Příbram na Moravě dne v hod. v kulturním domě sále U zahrádkářů Přítomni: dle prezenční listiny 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 1. Zahájení, administrativní záležitosti Starosta všechny přítomné přivítal a v 18:00 zahájil zasedání zastupitelstva. Dále konstatoval, že informace o konání zasedání zastupitelstva podle 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Příbram na Moravě zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na,,elektronické úřední desce. Předsedající konstatoval, že přítomno je sedm členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( 92 odst. 3 Zákona o obcích) - viz prezenční listina. Návrh na doplnění programu - starosta navrhuje za bod č.8 vložit bod č.9 Dodatek Veřejnoprávní smlouvy s městem Rosice, dále bod č.10 - Ochrana obyvatel, bod č.11 Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření a bod č.12 - Směrnice o zadávání veřejných zakázek, ostatní body se posouvají. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. ZO schvaluje upravený program jednání Navržený program: 1. Zahájení, administrativní záležitosti (určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele, návrh na doplnění programu jednání, schválení předloženého resp. upraveného programu jednání. 2. Odstoupení člena zastupitelstva 3. Složení slibu nastupujícího člena zastupitelstva 4. Zřízení výboru správy webových stránek určení počtu členů, volba předsedy a dalších členů 5. Volba místostarosty určení způsobu hlasování 6. Informace o činnosti výborů zastupitelstva - Finanční, Kontrolní, Stavební, Kulturní 7. Informace o činnosti zřízených příspěvkových organizacích - ZŠ a MŠ 8. Dotační tituly JMK (OKH, PRV, JSDH, podpora sportu), OPŽP, SFDI, MMR, E2020, MAS, MR.. 9. Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě s městem Rosice 10. Ochrana obyvatel 11. Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření 12. Směrnice o zadávání veřejných zakázek 13. Koncepce rozvoje pro roky Rybník Kuchyňka - Soudní žaloba o vypořádání rybí obsádky podaná Moravským rybářským svazem Brno - kvalita vody pro koupání /zarybňovací plán - černé odběry vody revokace usnesení č. 9/9 z Smlouva o poradenské a konzultační činnosti Mgr. Hanzelová 16. Podmínky žádosti o grant z rozpočtových prostředků obce Příbram n. M. pro rok 2015 a Sdružení Rybáři Příbram 18. Dopravní situace parkování (osobní a nákladní vozy) 19. Rekonstrukce budovy OÚ výběr dodavatele okapů a dveří 20. Inventarizace majetku Splašková kanalizace a čistička odpadních vod 22. Rozpočtové opatření 23. Různé- videospot Příbram n. M., oprava mostu 3958/3, oprava komunikace 395, Lesní hospodářství, revitalizace Příbramského potoka, SVaK Ivančice, MR Kahan, MAS Brána brněnska,. 24. Usnesení 25. Závěr Předsedající pověřil za ověřovatele zápisu: pana Roberta Čeléniho a pana Ladislava Blažka Připomínky hostů jednání hosté neměli připomínek K ověřenému zápisu ze 4. jednání zasedání zastupitelstva obce konaného nebylo připomínek. 1

2 2. Odstoupení člena zastupitelstva odstoupila z funkce místostarostky a členky zastupitelstva z osobních důvodů Marie Nevřivá. Počet zastupitelů dle pořadí z kandidátní listiny Sdružení nezávislých kandidátů doplní první náhradník p. Jiří Hájek. 3. SLOŽENÍ SLIBU ZASTUPITELE p. Jiří Hájek složil slib člena zastupitele a tím se zařadil mezi stávající zastupitele. 4. Zřízení výboru správy webových stránek určení počtu členů, volba předsedy a dalších členů Starosta navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo Výbor správy webových stránek jednočlenný. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádný jiný návrh vznesen nebyl. ZO schvaluje zřízení Výboru správy webových stránek, který bude jednočlenný Starosta navrhuje jako předsedy Výboru správy webových stránek pana Jiřího Hájka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádný jiný návrh na funkci předsedy Výboru správy webových stránek vznesen nebyl. ZO volí předsedou Výboru správy webových stránek Jiřího Hájka Starosta navrhuje měsíční odměnu neuvolněnému předsedovi výboru správy webových stránek ve výši 1 060,- Kč (tj. 880 Kč za výkon funkce předsedy výboru + příplatek za obyvatele ve výši 180 Kč). Odměna bude vyplácena od Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádný návrh vznesen nebyl. ZO schvaluje měsíční odměnu předsedovi výboru správy webových stránek ve výši 1 060,- Kč (tj. 880 Kč za výkon funkce předsedy výboru + příplatek za obyvatele ve výši 180 Kč). Odměna bude vyplácena od Volba místostarosty určení způsobu hlasování Starosta navrhuje volit veřejným hlasováním. Vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhu na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány. 7 přítomných souhlasí, 0 proti, 0 se zdržel. ZO souhlasí s veřejnou volbou neuvolněného místostarosty Dále starosta navrhl do funkce místostarosty pana Ladislava Hvězdu a vyzval členy zastupitelstva k podání dalších návrhů na funkci místostarosty. Dalším navrženým kandidátem na funkci byl p. Robert Čeléni, který se navrhl sám. Nejdříve předsedající vyzval zastupitele k volbě p. Ladislava Hvězdy. Výsledek hlasování: 6 přítomných souhlasí (Hvězda, Trtilek, Vaverka, Blažek, Novák, Hájek), 1proti (Čeléni), 0 se zdržel Dále předsedající vyzval zastupitele k volbě p. Roberta Čeléniho. Výsledek hlasování: 1 přítomný souhlasí (Čeléni), 6proti, 0 se zdržel ZO zvolilo do funkce neuvolněného místostarosty pana Ladislava Hvězdu Starosta navrhuje měsíční odměnu neuvolněnému místostarostovi obce ve výši 5 000,- Kč. Odměna mu bude vyplácena od Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádný návrh vznesen nebyl. 7 přítomných souhlasí, 0 proti, 0 se zdržel ZO schvaluje měsíční odměnu neuvolněnému místostarostovi ve výši 5 000,- Kč, která bude vyplácena ode dne Informace o činnosti výborů zastupitelstva Výbor stavební pan Novák informoval o přípravě rekonstrukce chodníku nad školou. V pátek proběhne jednání s pracovníky odboru dopravy a občany, kteří jsou vlastníky nemovitostí v sousedství citovaného chodníku. Kulturní výbor Zájezd do sklepa který se uskuteční prozatím není naplněn. Počátkem března se zájezd nabídne Příbramskům a pokud nebude dostatečný zájem, tak se nabídne v okolních obcích. Prozatím se přihlásilo 15 lidí. Odjezd autobusu bude v od kaple se zastavením na Brodku. Kontrolní výbor informoval pan Blažek, žádné nedostatky nebyly zjištěny Finanční výbor pan Vaverka informoval o zprávě z finančního výboru, byla kontrolovaná pokladna, nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky. 2

3 7. Informace o činnosti zřízených příspěvkových organizacích - ZŠ a MŠ paní ředitelka informovala o akcích, které škola plánuje v druhém pololetí (dopravní výchova, návštěva divadla, vlastivědná exkurze, škola v přírodě, zahradní slavnost aj.) Dále informovala o zápise do školy, kde bylo vydáno 10 rozhodnutí o přijetí a 2 návrhy na odklad. Po dlouhé době by škola neměla být podlimitní. Zápis do školky proběhne v březnu. Ředitelka seznámila zastupitele s požadavky na modernizaci školy a školky. Bylo by potřeba opravit WC ve školce, zakoupit pojízdnou lázeň, plynový sporák, rekonstrukce podlahy ve školce, doplnit židle a stolečky do školky, rozšířit elektroinstalaci na připojení PC, opravit výdejní okénko, které neodpovídá požadavkům hygieny. Jako akutní vidí ředitelka opravu sociálního zařízení ve školce. Dále vznesla požadavek na zakoupení počítače v ředitelně. Nynější je zastaralý a pomalý. Starosta náklady prověří, okénko opraví obecní zaměstnanci, elektroinstalace nebude problém, opravu podlahy vidí až na příští rok. Na opravu sociálního zařízení ve školce žádá obec dotaci z JMK PRV. Za důležitou starosta považuje výměnu počítače, tudíž navrhuje navýšit příspěvek škole o 8 500,- Kč. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. ZO schvaluje navýšení příspěvku PO ZŠ o 8 500,- Kč na zakoupení počítače 8. Dotační tituly JMK (OKH, PRV, JSDH, podpora sportu), OPŽP, SFDI, MMR, E2020, MAS, MR.. V současné době jsou podány následující žádosti o finanční podporu.m Všechny jsou podány na Jihomoravském kraji. Jedná se o: - Žádost o finanční podporu v oblasti Požární ochrany pro JSDH obcí JMK zde žádáme o 35tis. na koupi plovoucího čerpadla, jednoho zásahového obleku a osvětlení pro noční zásahy. Spoluúčast obce je 15tis. - Žádost o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2015 (OKH) zde žádáme o 200tis. na opravu střechy budovy obecního úřadu budovy č. II. technické zázemí. Spoluúčast obce je 202,754tis. - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK z Programu rozvoje venkova pro rok 2015 zde žádáme o 59,3tis. na opravu sociálního zařízení MŠ. Spoluúčast obce 142,384tis. Mimo žádosti obce zažádala i TJ Sokol o finanční podporu z dotačního programu v oblasti tělovýchovy a sportu v roce 2015 z programu Zkvalitnění sportovního prostředí v JMK okruh A o 200tis. na opravu víceúčelového prostoru pro zájmovou činnost v budově kabin č. 25E. Spoluúčast žadatele je 174,535tis. Zde předpokládám, že v případě úspěšnosti, půjdou tyto prostředky z rozpočtu obce. Vzhledem k aktivitě JSDH i SDH a absenci hasičské zbrojnice navrhuje starosta zvážit možnou realizaci těchto prostor v budově bývalé hasičské zbrojnice. Pozitivní okolností je i nově vyhlášený dotační titul Jihomoravským krajem, který je určen na rekonstrukce hasičských zbrojnic. Alokováno je 25mil. a na jednu žádost lze žádat do 0,5mil.. Nejdříve je nutné kontaktovat statika a projektanta k prověření reálnosti tohoto záměru. Bude zakreslen stávající stav a navrženy možnosti realizace hasičské zbrojnice, zázemí pro JSDH včetně sociálního zařízení, zázemí pro zaměstnance obce i případné přemístění kadeřnictví. K uvedenému záměru na statické a projekční zhodnocení reálnosti tohoto záměru nebylo připomínek. Starosta tedy osloví citované odborníky. Souběžnou pozitivní zprávou je i jednání naší JSDH s JSDH Rosice, která bude vyřazovat Avii a o kterou máme zájem. Pan Novák upozornil, že by nebylo dobré kadeřnictví rušit. Bylo by dobré zajistit případné přemístění do náhradních prostor. Starosta sdělil zastupitelům, že nový vlastník domu po pí. Ovsové vedle školky má záměr v příštím roce realizovat ve své nemovitosti kadeřnictví. Zpracování projektu budou mít na starosti p. Novák a starosta. K různým návrhům budou mít samozřejmě možnost vyjadřovat se všichni zastupitelé, hasiči i občané. Souběžně nechá starosta zpracovat cenovou nabídku na opravu pláště hasičky a obecního bytu která bude zahrnovat výměnu vrat, oken, dveří a opravu fasády bez zateplení. Tato varianta by mohla být využitelná v případě, kdy nebudeme úspěšní při získávání dotace na opravu hasičské zbrojnice. Pan Čalkovský, zástupce velitele hasičů seznámil zastupitele s možností zakoupení vycházkových uniforem, které hasičům chybí. Pořízení jedné uniformy se pohybuje cca ve výši 4 000,- Kč, Nášivky a popisky uniforem včetně obecního znaku cca do 1 000,- Kč. Starosta navrhuje zakoupit maximálně 2 ks v celkové výši do ,- Kč. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádný návrh vznesen nebyl. ZO schvaluje nákup 2ks hasičských vycházkových uniforem v celkové výši do ,- Kč. 9. Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě s městem Rosice - jde o změnu smlouvy o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel a rodných čísel v oblasti navýšení platby za každé správní řízení o zrušení trvalého pobytu z 800,- Kč na 1 500,- Kč za jedno řízení. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádný návrh vznesen nebyl. ZO schvaluje Dodatek č.1 Veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel a rodných čísel 1500,- Kč za jedno řízení o rušení trvalého pobytu 3

4 10. Ochrana obyvatel starosta musí zajistit krizový štáb, včetně krizového plánu pro řešení mimořádných a krizových událostí, jako radiační nebo povodňový poplach. 11. Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření -V souladu s 102 odst.2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pověřuje zastupitelstvo obce starostu k provádění rozpočtových opatření mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva. Jde zejména o provádění opatření v případě příjmu dotací bez omezení. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádný návrh vznesen nebyl. ZO pověřuje starostu k provádění rozpočtových opatření v případě příjmu dotací bez omezení na každé rozpočtové opatření s tím, že na následném zasedání zastupitelstva obce, zastupitelstvo toto rozpočtové opatření schválí 12. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vzhledem k opětovnému vrácení původních limitů pro veřejné zakázky malého rozsahu, kdy veřejná zakázka na dodávky nebo služby nedosáhne 2mil. bez DPH, resp. veřejná zakázka nedosáhne 6mil. bez DPH na stavební práce, nastavujeme tyto limity v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách. Další změnou oproti předcházející Směrnici pro VZMR je snížení hranice pro povinnost uzavřít smlouvu při zakázce nad 200tis. bez DPH. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádný návrh vznesen nebyl. ZO schvaluje Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 13. Koncepce rozvoje obce pro roky pro následující volební období, je nutné zpracovat program rozvoje naší obce. Starosta vyzval zastupitele, aby přicházeli s náměty a doplňovali tak danou koncepci 14. Rybník Kuchyňka - Soudní žaloba o vypořádání rybí obsádky podaná Moravským rybářským svazem Brno, k okresnímu soudu Brno venkov pod spisovou značkou 14 C 173/ obec obdržela tuto žalobu, v níž je obec žalována Moravský rybářský svaz Brno. Svoji žalobu MRS opírá o argumenty, že v posledních 3letech před odnětím rybářského práva na rybníku Kuchyňka MRS vytvořil vysazováním násad rybí obsádku v hodnotě ,- Kč. Hodnota násady ryb je vyčíslena za rok 2009 částkou ,- Kč, za rok 2010 částkou ,- Kč a za rok 2011 částkou ,- Kč. V roce 2012, kdy došlo k odnětí výkonu rybářského práva na tomto rybníku, nebyla z důvodu probíhajícího řízení násada vysazována. Po odnětí rybářského práva MRS opakovaně žádal o umožnění slovení rybí obsádky. Argumenty, které obec při jednání odůvodňovala MRS odmítá s ohledem na dohodu, která vznikla při jednání , kdy obec odsouhlasila vypuštění rybníka. Obec nepřistoupila ani na finanční vypořádání za rybí obsádku ve výši ,- Kč. MRS tedy nyní soudní cestou požaduje hodnotu rybí obsádky ve výši ,- Kč. Taktéž náklady soudního řízení. Veškeré výše uvedené argumenty obec rozporuje a tyto rozpory jsou součástí obsáhlého vyjádření k žalobě, které bude zaslané k patřičnému okresnímu soudu. Zastupitel Novák se zeptal, zda stále ještě není možné spor řešit smírnou cestou. Několikrát byl MRS kontaktován, aby doložil, jaká rybí obsádka v rybníku má být. Nedoložili, nekomunikovali. Již nelze řešit smírnou cestou. - kvalita vody pro koupání /zarybňovací plán starosta není spokojen s kvalitou vody v rybníku. Kontaktoval Povodí Moravy a dojednal s nimi možnost zhodnocení kvality vody a zjištění patřičných příčin. K plnohodnotnému vyhodnocení požaduje Povodí Moravy informaci o stavu rybí obsádky. Zastupitel Novák navrhl kontaktovat pracoviště Vodárenské a.s. v Rosicích. Také zastupitel Čeléni souhlasí se změřením kvality vody. Protože k citovanému záměru nebylo připomínek, zajistí starosta toto měření. Vyzval předsedy SRP p. Čeléniho, aby co nejdříve dodal množství rybí obsádky. - černé odběry vody revokace usnesení č. 9/9 z stále dochází k odběru vody z rybníka soukromým zemědělcem panem Patočkou. Na odběr vody není právní opora, vodoprávní úřad v Rosicích odběr vody nepovolil řízením číslo jednací MR-S 11368/11-OZP/6. V manipulačním řádu obce není zmínka o kontrolovaném odběru vody, tzn., že se z rybníka voda odebírat nesmí. Zastupitelstvo obce sice schválilo povolení s odběrem, ale pouze jako podklad k vodoprávnímu řízení. Starosta navrhuje revokovat usnesení z Zastupitel Novák si myslí, že není co revokovat, když odběr vody Vodoprávní úřad nepovolil a řízení je zastaveno. Starosta přesto navrhuje revokaci usnesení. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádný návrhvznesen nebyl. 4 přítomní zastupitelé souhlasí (Trtilek, Hájek, Hvězda, Vaverka)3 proti (Čeléni, Blažek, Novák) 0 se zdržel. ZO schvaluje revokaci usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne bod 9/9,které tímto pozbývá platnosti 15. Smlouva o poradenské a konzultační činnosti Mgr. Hanzelová v souvislosti se zastoupením obce při soudním procesu ve věci žaloby MRS Rosice starosta navrhuje uzavřít smlouvu o poradenské činnosti s Mgr. Hanzelovou. Dle smlouvy bude provádět poradenství a konzultace v právní oblasti nejen elektronickou formou (odpovědí na zaslané dotazy), ale i též osobní konzultace a bude obec zastupovat jako zmocněnec. Poradenství elektronickou formou bude prováděno formou odpovědí na zaslané dotazy. Cena za konzultace poskytnuté prostřednictvím elektronické pošty ve výši Kč za deset odpovědí na dotazy obce. V případě složitějších dotazů, které vyžadují obsáhlou odpověď a případné studium podkladů se obec s paní Hanzelovou dohodnou, že jedna odpověď může být započítána za více jak jednu odpověď. Paušální cena je splatná na základě faktury, bude vystavena po podpisu smlouvy. Lze poskytnout i osobní konzultace v ceně 500 Kč za každou skutečně uplynulou hodinu. V případě zastupování jako zmocněnec bude účtováno 500 Kč za každou i započatou hodinu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádný návrh vznesen nebyl. 4

5 ZO schvaluje smlouvu o poradenské a konzultační činnosti s Mgr. Hanzelovou ve věcech právního poradenství 16. Podmínky žádosti o grant z rozpočtových prostředků obce Příbram n. M. pro rok 2015 a 2016 starosta seznámil zastupitele s dokumentem, který obsahuje pravidla pro čerpání příspěvků z obecního rozpočtu. Starosta vyzval zastupitele, aby se k dokumentu vyjádřili. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádný návrh vznesen nebyl. 6 přítomných zastupitelů souhlasí, 0 proti, 1 se zdržel (Čeléni). ZO schvaluje podmínky žádosti o grant z rozpočtových prostředků obce Příbram na Moravě pro rok přítomných zastupitelů souhlasí, 0 proti, 1 se zdržel (Čeléni). ZO schvaluje podmínky žádosti o grant z rozpočtových prostředků obce Příbram na Moravě pro rok Sdružení Rybáři Příbram předseda Sdružení Rybáři Příbram, zastupitel Čeléni, chtěl seznámit zastupitele s žádostí o poskytnutí příspěvku, která byla doručena na obec Starosta ho zastavil s tím, že je zbytečné v požadavku pokračovat, protože nemá požadované náležitosti dle nyní schválených podmínek žádosti o grant pro rok Je potřeba jej zpracovat podle nových pravidel. 18. Dopravní situace parkování (osobní a nákladní vozy) v souladu s diskutovanou situací byla oslovena společnost Hort Rapotice a na místním šetření byly dohodnuty náležitosti cenových nabídek na parkovací místa v místní části Brodek v ulici Ve vilách. Cenové nabídky budou zpracovány na následující zastupitelstvo. 19. Rekonstrukce budovy OÚ - výběr dodavatele žlabů a svodů mimo dříve zveřejněné CN starosta vyzval zúčastněné firmy na slevě a navíc zajistil další CN od firmy Polach Moravský Krumlov. Oproti původní CN poskytla firma Profiplast slevu a výslednou nabídkovou cenu. Cenové nabídky jsou následující. ProfiPlast s.r.o. Brno ,- Kč Klempířství Novák ,- Kč Lorenc Bíteš ,- Kč Polach Moravský Krumlov ,- Kč Nejlevnější je firma Polach Moravský Krumlov ,- Kč. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. ZO schvaluje zhotovení svodů a žlabů na budově OÚ firmou Polach Moravský Krumlov ve výši ,- Kč výběr dodavatele dveří starosta oslovil tři firmy: IB Mont s.r.o. Diváky ,- Kč ANTRE 3000 s.r.o. Brno ,- Kč PRÜM Modřice ,- Kč Nejlevnější je firma IB Mont Diváky ,- Kč. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. ZO schvaluje zhotovení dveří v budově OÚ firmou IB Mont Diváky ve výši ,- Kč 6. Inventarizace byla projednána inventarizace majetku obce, závazků a pohledávek obce Příbram na Moravě k Byl projednán inventarizační zápis o výsledku řádné inventarizace majetku obce, kterou provedla HIK složená ze zastupitelů Marie Nevřivé, Rostislava Trtilka, Ladislava Blažka a Jana Vaverky. Místostarosta seznámil zastupitele s průběhem inventarizací, předložil jim k nahlédnutí materiály, týkající se celé inventarizace. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. 7přítomných zastupitelů souhlasí, 0 proti, 0 se zdržel. ZO schvaluje inventarizaci majetku a závazků obce k Splašková kanalizace a čistička odpadních vod - starosta seznámil zastupitele s přípravou projektu. Zastupitel Novák navrhuje, aby obec upustila od varianty čističky na Brodku a směřovala se na původní variantu pod bývalým JZD z důvodu lepšího přístupu a lepšího začlenění do krajiny. Budou zpracovány obě varianty. Proběhne pochůzka po obci s projektantem. Kdo bude mít zájem, může se zúčastnit. 13. Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření č. 2/2015 starosta provedl rozpočtové opatření dne a to navýšení příjmů o ,- Kč (příjem dotace VPP), výdaje ,- Kč (VPP a přesuny v položkách) a financování se snižuje o ,-Kč. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 5

6 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/ to navýšení příjmů o ,- Kč(příjem dotace VPP), výdaje ,- Kč (VPP a přesuny v položkách) a financování se snižuje o ,-Kč 14. Různé - videospot Příbram n. M., oprava mostu 3958/3, oprava komunikace 395, Lesní hospodářství, revitalizace Příbramského potoka, SVaK Ivančice, MR Kahan, MAS Brána brněnska,. Starosta seznámil zastupitele s právě provedeným přezkumem hospodaření obce vše bez závad. Dále informoval zastupitele o působení firmy E.ON, která bude v následujících dnech do protierozního pásu nad obcí směrem na Zbraslav instalovat vedení VN a trafostanici. Vše pro posílení podpětí v místní části Brodek. Dále informoval zastupitele o možnosti zhotovení nového videospotu, kde by byla prezentována obec. Dále informoval o přípravě rekonstrukce mostu na Brodku, která proběhne pravděpodobně v roce V lese dále probíhá těžba polomů z námrazy. Počátkem března, bude probíhat nabízení dřeva které nelze prodat se ziskem na pilu k samovýrobě občanům. S každým zájemcem bude sepsána smlouva, bude mu vyznačen prostor pro vytěžení a po vytěžení bude vyměřeno množství které vytěžil a které následně zaplatí. Prostorový metr se bude prodávat za 50,- Kč, resp. plnometr za 100,- Kč. Revitalizace potoka od rybníka po mostek na Brodku by dle informací z Lesů ČR mělo proběhnout v letošním roce. Likvidační komise po odstoupení Marie Nevřivé, která byla předsedkyní likvidační komise navrhuje starosta nového předsedu a to Jiřího Hájka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. ZO schvaluje předsedou likvidační komise Jiřího Hájka 15. Návrh usnesení předsedající přečetl návrh usnesení z 5. zasedání ZO konaného ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru - ZO bere na vědomí informace o SVaK Ivančice, MR Kahan a MAS Brána Brněnska Závěr Ukončení zasedání: hod. Zápis vyhotoven: Zapsala: Trávníčková Přílohy: Rozpočtové opatření č. 2(2015) 6

7 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘÍBRAM NA MORAVĚ KONANÉHO DNE Zastupitelstvo se v počtu 7 přítomných zastupitelů z celkového počtu 7 usneslo takto: ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE: 5/1 ZO schvaluje upravený program jednání 5/2 ZO schvaluje zřízení Výboru správy webových stránek, který bude jednočlenný 5/3 ZO volí předsedou Výboru správy webových stránek Jiřího Hájka 5/4 ZO schvaluje měsíční odměnu předsedovi výboru správy webových stránek ve výši 1 060,- Kč (tj. 880 Kč za výkon funkce předsedy výboru + příplatek za obyvatele ve výši 180 Kč). Odměna bude vyplácena od /5 ZO souhlasí s veřejnou volbou neuvolněného místostarosty 5/6 ZO zvolilo do funkce neuvolněného místostarosty pana Ladislava Hvězdu 5/7 ZO schvaluje měsíční odměnu neuvolněnému místostarostovi ve výši 5 000,- Kč, která bude vyplácena ode dne /8 5/9 ZO schvaluje navýšení příspěvku PO ZŠ o 8 500,- Kč na zakoupení počítače ZO schvaluje nákup 2ks hasičských vycházkových uniforem v celkové výši do ,- Kč 5/10 ZO schvaluje Dodatek č.1 Veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel a rodných čísel 1500,- Kč za jedno řízení o rušení trvalého pobytu 5/11 ZO pověřuje starostu k provádění rozpočtových opatření v případě příjmu dotací bez omezení na každé rozpočtové opatření s tím, že na následném zasedání zastupitelstva obce, zastupitelstvo toto rozpočtové opatření schválí 5/12 ZO schvaluje směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 5/13 5/14 5/15 5/16 ZO schvaluje revokaci usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne bod 9/9, které tímto pozbývá platnosti ZO schvaluje smlouvu o poradenské a konzultační činnosti s Mgr. Hanzelovou ve věcech právního poradenství ZO schvaluje podmínky žádosti o grant z rozpočtových prostředků obce Příbram na Moravě pro rok 2015 ZO schvaluje podmínky žádosti o grant z rozpočtových prostředků obce Příbram na Moravě pro rok /17 ZO schvaluje zhotovení svodů a žlabů na budově OÚ firmou Polach Moravský Krumlov ve výši ,- Kč 5/18 ZO schvaluje zhotovení dveří v budově OÚ firmou IB Mont Diváky ve výši ,- Kč 5/19 5/20 5/21 ZO schvaluje inventarizaci majetku a závazků obce k ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/ to navýšení příjmů o ,- Kč (příjem dotace VPP), výdaje ,- Kč (VPP a přesuny v položkách) a financování se snižuje o ,-Kč ZO schvaluje předsedou likvidační komise Jiřího Hájka ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ: ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru ZO bere na vědomí informace o SVaK Ivančice, MR Kahan a MAS Brána Brněnska Zapsala: Jitka Trávníčková Ověřovatelé zápisu: Robert Čeléni... Ladislav Blažek.. starosta Rostislav Trtilek. místostarosta Ladislav Hvězda 7

Z á p i s z 9. zasedání zastupitelstva obce Příbram na Moravě dne 13.5.2015 v 18. 00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s z 9. zasedání zastupitelstva obce Příbram na Moravě dne 13.5.2015 v 18. 00 hod. v zasedací místnosti OÚ Z á p i s z 9. zasedání zastupitelstva obce Příbram na Moravě dne 13.5.2015 v 18. 00 hod. v zasedací místnosti OÚ Zapisovatel: Jitka Trávníčková Přítomni: dle prezenční listiny 6 členů zastupitelstva z

Více

Z á p i s z 6. zasedání zastupitelstva obce Příbram na Moravě dne 11.3.2015 v 18. 00 hod. v kulturním domě sále U zahrádkářů

Z á p i s z 6. zasedání zastupitelstva obce Příbram na Moravě dne 11.3.2015 v 18. 00 hod. v kulturním domě sále U zahrádkářů Zapisovatel: Jitka Trávníčková Z á p i s z 6. zasedání zastupitelstva obce Příbram na Moravě dne 11.3.2015 v 18. 00 hod. v kulturním domě sále U zahrádkářů Přítomni: dle prezenční listiny 7 členů zastupitelstva

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2014 v 17.30 hod.

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 1/2012 v 17:30 hod. všechny

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007.

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007. 1 Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007. Starosta (předsedající) Martin Hájek zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn (dále jen zastupitelstvo

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č.

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č. OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz Z á p i s č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konané dne 30. října

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 18. 02. 2015, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 18. 02. 2015, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 18. 02. 2015, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany termín: místo: přítomni: 26. 2. 2015 17.00 hodin Obecní úřad Bukovany dle prezenční listiny Program jednání: 1. Zahájení a uvítání správce obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Přítomni: 13 členů zastupitelstva Omluveni: p. Symerský,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl, Luboš Šmiraus, Dana Kozáková Hosté: viz. prezenční listina

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou.

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou. Obec Drunče Zastupitelstvo obce Drunče ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV 22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 11.11.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Novák Milan, Pavlíková Helena, Jan Hojda Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny Začátek

Více

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin.

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin Přítomni: V. F., J. B., J. B., P. S., P. B., P. Ch., M. M., P. H.-K. Nepřítomni: Omluveni: J. P. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopně

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě Přítomni: p. M. Houška, p. O. Dohnal, p. R. Dohnal, p. M. Pechek, pí. M. Kosová, pí. J. Langová Omluveni:

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Ing. Jiří Čenský, Jana Effenbergerová,

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

ZÁPIS z 5. schůze Zastupitelstva obce Provodov,

ZÁPIS z 5. schůze Zastupitelstva obce Provodov, ZÁPIS z 5. schůze Zastupitelstva obce Provodov, konané dne 2.2.2015 v 19 hodin v kulturním domě Provodov Přítomní zastupitelé: Ing. Marek Prachař, Alfons Slovák DiS., Mgr. Jana Černá, Petra Družbová, Mgr.

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

ZÁPIS. Návrh na ověřovatele zápisu: Štěpán K., Pintýř M.,

ZÁPIS. Návrh na ověřovatele zápisu: Štěpán K., Pintýř M., ZÁPIS o průběhu 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 18. 03. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 25. 2. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.40 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Zápis číslo: 1/2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Bednárec, budova OÚ, dne 13. 2. 2015, 19:10 až 21:30 hodin. Zasedání se zúčastnili členové ZO: P. Hryzák, V. Novák, R. Urban, A. Janůtková, M.

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Přítomní: Michal Šimůnek, Jaroslav Holický, František Kolář, Jaroslav Urbánek, Zdeněk

Více

Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod.

Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod. Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef Karbaš, Jiří Beran,

Více

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 12. 1. 2015 v 18 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych, Tomáš Matušák,

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin Čj Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Mgr. Věra S, Petra H K, Pavel Ch, Jiří P Nepřítomni omluveni: Petr B Zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členi zastupitelstva obce P r o

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 26.8.2015, sokolovna v Borové č.p. 90

OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 26.8.2015, sokolovna v Borové č.p. 90 OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 26.8.2015, sokolovna v Borové č.p. 90 Zahájeno v 19:08 hodin, ukončeno v 20:45 hod. Jednání vedla starostka obce

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 25.4.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Obec Čečovice. Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013

Obec Čečovice. Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013 Obec Čečovice Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013 Program 1. Zahájení 2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 18. prosince 2007

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 18. prosince 2007 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 18. prosince 2007 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Stanislav Kahuda Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 14.5. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 14.5. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 14.5. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

Z Á P I S o průběhu 19. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 7. 5. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 19. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 7. 5. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 19. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 7. 5. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 19. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více