Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva obce Příbram na Moravě dne v hod. v kulturním domě sále U zahrádkářů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva obce Příbram na Moravě dne 11.2.2015 v 18. 00 hod. v kulturním domě sále U zahrádkářů"

Transkript

1 Zapisovatel: Jitka Trávníčková Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva obce Příbram na Moravě dne v hod. v kulturním domě sále U zahrádkářů Přítomni: dle prezenční listiny 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 1. Zahájení, administrativní záležitosti Starosta všechny přítomné přivítal a v 18:00 zahájil zasedání zastupitelstva. Dále konstatoval, že informace o konání zasedání zastupitelstva podle 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Příbram na Moravě zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na,,elektronické úřední desce. Předsedající konstatoval, že přítomno je sedm členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( 92 odst. 3 Zákona o obcích) - viz prezenční listina. Návrh na doplnění programu - starosta navrhuje za bod č.8 vložit bod č.9 Dodatek Veřejnoprávní smlouvy s městem Rosice, dále bod č.10 - Ochrana obyvatel, bod č.11 Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření a bod č.12 - Směrnice o zadávání veřejných zakázek, ostatní body se posouvají. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. ZO schvaluje upravený program jednání Navržený program: 1. Zahájení, administrativní záležitosti (určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele, návrh na doplnění programu jednání, schválení předloženého resp. upraveného programu jednání. 2. Odstoupení člena zastupitelstva 3. Složení slibu nastupujícího člena zastupitelstva 4. Zřízení výboru správy webových stránek určení počtu členů, volba předsedy a dalších členů 5. Volba místostarosty určení způsobu hlasování 6. Informace o činnosti výborů zastupitelstva - Finanční, Kontrolní, Stavební, Kulturní 7. Informace o činnosti zřízených příspěvkových organizacích - ZŠ a MŠ 8. Dotační tituly JMK (OKH, PRV, JSDH, podpora sportu), OPŽP, SFDI, MMR, E2020, MAS, MR.. 9. Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě s městem Rosice 10. Ochrana obyvatel 11. Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření 12. Směrnice o zadávání veřejných zakázek 13. Koncepce rozvoje pro roky Rybník Kuchyňka - Soudní žaloba o vypořádání rybí obsádky podaná Moravským rybářským svazem Brno - kvalita vody pro koupání /zarybňovací plán - černé odběry vody revokace usnesení č. 9/9 z Smlouva o poradenské a konzultační činnosti Mgr. Hanzelová 16. Podmínky žádosti o grant z rozpočtových prostředků obce Příbram n. M. pro rok 2015 a Sdružení Rybáři Příbram 18. Dopravní situace parkování (osobní a nákladní vozy) 19. Rekonstrukce budovy OÚ výběr dodavatele okapů a dveří 20. Inventarizace majetku Splašková kanalizace a čistička odpadních vod 22. Rozpočtové opatření 23. Různé- videospot Příbram n. M., oprava mostu 3958/3, oprava komunikace 395, Lesní hospodářství, revitalizace Příbramského potoka, SVaK Ivančice, MR Kahan, MAS Brána brněnska,. 24. Usnesení 25. Závěr Předsedající pověřil za ověřovatele zápisu: pana Roberta Čeléniho a pana Ladislava Blažka Připomínky hostů jednání hosté neměli připomínek K ověřenému zápisu ze 4. jednání zasedání zastupitelstva obce konaného nebylo připomínek. 1

2 2. Odstoupení člena zastupitelstva odstoupila z funkce místostarostky a členky zastupitelstva z osobních důvodů Marie Nevřivá. Počet zastupitelů dle pořadí z kandidátní listiny Sdružení nezávislých kandidátů doplní první náhradník p. Jiří Hájek. 3. SLOŽENÍ SLIBU ZASTUPITELE p. Jiří Hájek složil slib člena zastupitele a tím se zařadil mezi stávající zastupitele. 4. Zřízení výboru správy webových stránek určení počtu členů, volba předsedy a dalších členů Starosta navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo Výbor správy webových stránek jednočlenný. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádný jiný návrh vznesen nebyl. ZO schvaluje zřízení Výboru správy webových stránek, který bude jednočlenný Starosta navrhuje jako předsedy Výboru správy webových stránek pana Jiřího Hájka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádný jiný návrh na funkci předsedy Výboru správy webových stránek vznesen nebyl. ZO volí předsedou Výboru správy webových stránek Jiřího Hájka Starosta navrhuje měsíční odměnu neuvolněnému předsedovi výboru správy webových stránek ve výši 1 060,- Kč (tj. 880 Kč za výkon funkce předsedy výboru + příplatek za obyvatele ve výši 180 Kč). Odměna bude vyplácena od Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádný návrh vznesen nebyl. ZO schvaluje měsíční odměnu předsedovi výboru správy webových stránek ve výši 1 060,- Kč (tj. 880 Kč za výkon funkce předsedy výboru + příplatek za obyvatele ve výši 180 Kč). Odměna bude vyplácena od Volba místostarosty určení způsobu hlasování Starosta navrhuje volit veřejným hlasováním. Vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhu na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány. 7 přítomných souhlasí, 0 proti, 0 se zdržel. ZO souhlasí s veřejnou volbou neuvolněného místostarosty Dále starosta navrhl do funkce místostarosty pana Ladislava Hvězdu a vyzval členy zastupitelstva k podání dalších návrhů na funkci místostarosty. Dalším navrženým kandidátem na funkci byl p. Robert Čeléni, který se navrhl sám. Nejdříve předsedající vyzval zastupitele k volbě p. Ladislava Hvězdy. Výsledek hlasování: 6 přítomných souhlasí (Hvězda, Trtilek, Vaverka, Blažek, Novák, Hájek), 1proti (Čeléni), 0 se zdržel Dále předsedající vyzval zastupitele k volbě p. Roberta Čeléniho. Výsledek hlasování: 1 přítomný souhlasí (Čeléni), 6proti, 0 se zdržel ZO zvolilo do funkce neuvolněného místostarosty pana Ladislava Hvězdu Starosta navrhuje měsíční odměnu neuvolněnému místostarostovi obce ve výši 5 000,- Kč. Odměna mu bude vyplácena od Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádný návrh vznesen nebyl. 7 přítomných souhlasí, 0 proti, 0 se zdržel ZO schvaluje měsíční odměnu neuvolněnému místostarostovi ve výši 5 000,- Kč, která bude vyplácena ode dne Informace o činnosti výborů zastupitelstva Výbor stavební pan Novák informoval o přípravě rekonstrukce chodníku nad školou. V pátek proběhne jednání s pracovníky odboru dopravy a občany, kteří jsou vlastníky nemovitostí v sousedství citovaného chodníku. Kulturní výbor Zájezd do sklepa který se uskuteční prozatím není naplněn. Počátkem března se zájezd nabídne Příbramskům a pokud nebude dostatečný zájem, tak se nabídne v okolních obcích. Prozatím se přihlásilo 15 lidí. Odjezd autobusu bude v od kaple se zastavením na Brodku. Kontrolní výbor informoval pan Blažek, žádné nedostatky nebyly zjištěny Finanční výbor pan Vaverka informoval o zprávě z finančního výboru, byla kontrolovaná pokladna, nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky. 2

3 7. Informace o činnosti zřízených příspěvkových organizacích - ZŠ a MŠ paní ředitelka informovala o akcích, které škola plánuje v druhém pololetí (dopravní výchova, návštěva divadla, vlastivědná exkurze, škola v přírodě, zahradní slavnost aj.) Dále informovala o zápise do školy, kde bylo vydáno 10 rozhodnutí o přijetí a 2 návrhy na odklad. Po dlouhé době by škola neměla být podlimitní. Zápis do školky proběhne v březnu. Ředitelka seznámila zastupitele s požadavky na modernizaci školy a školky. Bylo by potřeba opravit WC ve školce, zakoupit pojízdnou lázeň, plynový sporák, rekonstrukce podlahy ve školce, doplnit židle a stolečky do školky, rozšířit elektroinstalaci na připojení PC, opravit výdejní okénko, které neodpovídá požadavkům hygieny. Jako akutní vidí ředitelka opravu sociálního zařízení ve školce. Dále vznesla požadavek na zakoupení počítače v ředitelně. Nynější je zastaralý a pomalý. Starosta náklady prověří, okénko opraví obecní zaměstnanci, elektroinstalace nebude problém, opravu podlahy vidí až na příští rok. Na opravu sociálního zařízení ve školce žádá obec dotaci z JMK PRV. Za důležitou starosta považuje výměnu počítače, tudíž navrhuje navýšit příspěvek škole o 8 500,- Kč. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. ZO schvaluje navýšení příspěvku PO ZŠ o 8 500,- Kč na zakoupení počítače 8. Dotační tituly JMK (OKH, PRV, JSDH, podpora sportu), OPŽP, SFDI, MMR, E2020, MAS, MR.. V současné době jsou podány následující žádosti o finanční podporu.m Všechny jsou podány na Jihomoravském kraji. Jedná se o: - Žádost o finanční podporu v oblasti Požární ochrany pro JSDH obcí JMK zde žádáme o 35tis. na koupi plovoucího čerpadla, jednoho zásahového obleku a osvětlení pro noční zásahy. Spoluúčast obce je 15tis. - Žádost o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2015 (OKH) zde žádáme o 200tis. na opravu střechy budovy obecního úřadu budovy č. II. technické zázemí. Spoluúčast obce je 202,754tis. - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK z Programu rozvoje venkova pro rok 2015 zde žádáme o 59,3tis. na opravu sociálního zařízení MŠ. Spoluúčast obce 142,384tis. Mimo žádosti obce zažádala i TJ Sokol o finanční podporu z dotačního programu v oblasti tělovýchovy a sportu v roce 2015 z programu Zkvalitnění sportovního prostředí v JMK okruh A o 200tis. na opravu víceúčelového prostoru pro zájmovou činnost v budově kabin č. 25E. Spoluúčast žadatele je 174,535tis. Zde předpokládám, že v případě úspěšnosti, půjdou tyto prostředky z rozpočtu obce. Vzhledem k aktivitě JSDH i SDH a absenci hasičské zbrojnice navrhuje starosta zvážit možnou realizaci těchto prostor v budově bývalé hasičské zbrojnice. Pozitivní okolností je i nově vyhlášený dotační titul Jihomoravským krajem, který je určen na rekonstrukce hasičských zbrojnic. Alokováno je 25mil. a na jednu žádost lze žádat do 0,5mil.. Nejdříve je nutné kontaktovat statika a projektanta k prověření reálnosti tohoto záměru. Bude zakreslen stávající stav a navrženy možnosti realizace hasičské zbrojnice, zázemí pro JSDH včetně sociálního zařízení, zázemí pro zaměstnance obce i případné přemístění kadeřnictví. K uvedenému záměru na statické a projekční zhodnocení reálnosti tohoto záměru nebylo připomínek. Starosta tedy osloví citované odborníky. Souběžnou pozitivní zprávou je i jednání naší JSDH s JSDH Rosice, která bude vyřazovat Avii a o kterou máme zájem. Pan Novák upozornil, že by nebylo dobré kadeřnictví rušit. Bylo by dobré zajistit případné přemístění do náhradních prostor. Starosta sdělil zastupitelům, že nový vlastník domu po pí. Ovsové vedle školky má záměr v příštím roce realizovat ve své nemovitosti kadeřnictví. Zpracování projektu budou mít na starosti p. Novák a starosta. K různým návrhům budou mít samozřejmě možnost vyjadřovat se všichni zastupitelé, hasiči i občané. Souběžně nechá starosta zpracovat cenovou nabídku na opravu pláště hasičky a obecního bytu která bude zahrnovat výměnu vrat, oken, dveří a opravu fasády bez zateplení. Tato varianta by mohla být využitelná v případě, kdy nebudeme úspěšní při získávání dotace na opravu hasičské zbrojnice. Pan Čalkovský, zástupce velitele hasičů seznámil zastupitele s možností zakoupení vycházkových uniforem, které hasičům chybí. Pořízení jedné uniformy se pohybuje cca ve výši 4 000,- Kč, Nášivky a popisky uniforem včetně obecního znaku cca do 1 000,- Kč. Starosta navrhuje zakoupit maximálně 2 ks v celkové výši do ,- Kč. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádný návrh vznesen nebyl. ZO schvaluje nákup 2ks hasičských vycházkových uniforem v celkové výši do ,- Kč. 9. Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě s městem Rosice - jde o změnu smlouvy o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel a rodných čísel v oblasti navýšení platby za každé správní řízení o zrušení trvalého pobytu z 800,- Kč na 1 500,- Kč za jedno řízení. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádný návrh vznesen nebyl. ZO schvaluje Dodatek č.1 Veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel a rodných čísel 1500,- Kč za jedno řízení o rušení trvalého pobytu 3

4 10. Ochrana obyvatel starosta musí zajistit krizový štáb, včetně krizového plánu pro řešení mimořádných a krizových událostí, jako radiační nebo povodňový poplach. 11. Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření -V souladu s 102 odst.2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pověřuje zastupitelstvo obce starostu k provádění rozpočtových opatření mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva. Jde zejména o provádění opatření v případě příjmu dotací bez omezení. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádný návrh vznesen nebyl. ZO pověřuje starostu k provádění rozpočtových opatření v případě příjmu dotací bez omezení na každé rozpočtové opatření s tím, že na následném zasedání zastupitelstva obce, zastupitelstvo toto rozpočtové opatření schválí 12. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vzhledem k opětovnému vrácení původních limitů pro veřejné zakázky malého rozsahu, kdy veřejná zakázka na dodávky nebo služby nedosáhne 2mil. bez DPH, resp. veřejná zakázka nedosáhne 6mil. bez DPH na stavební práce, nastavujeme tyto limity v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách. Další změnou oproti předcházející Směrnici pro VZMR je snížení hranice pro povinnost uzavřít smlouvu při zakázce nad 200tis. bez DPH. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádný návrh vznesen nebyl. ZO schvaluje Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 13. Koncepce rozvoje obce pro roky pro následující volební období, je nutné zpracovat program rozvoje naší obce. Starosta vyzval zastupitele, aby přicházeli s náměty a doplňovali tak danou koncepci 14. Rybník Kuchyňka - Soudní žaloba o vypořádání rybí obsádky podaná Moravským rybářským svazem Brno, k okresnímu soudu Brno venkov pod spisovou značkou 14 C 173/ obec obdržela tuto žalobu, v níž je obec žalována Moravský rybářský svaz Brno. Svoji žalobu MRS opírá o argumenty, že v posledních 3letech před odnětím rybářského práva na rybníku Kuchyňka MRS vytvořil vysazováním násad rybí obsádku v hodnotě ,- Kč. Hodnota násady ryb je vyčíslena za rok 2009 částkou ,- Kč, za rok 2010 částkou ,- Kč a za rok 2011 částkou ,- Kč. V roce 2012, kdy došlo k odnětí výkonu rybářského práva na tomto rybníku, nebyla z důvodu probíhajícího řízení násada vysazována. Po odnětí rybářského práva MRS opakovaně žádal o umožnění slovení rybí obsádky. Argumenty, které obec při jednání odůvodňovala MRS odmítá s ohledem na dohodu, která vznikla při jednání , kdy obec odsouhlasila vypuštění rybníka. Obec nepřistoupila ani na finanční vypořádání za rybí obsádku ve výši ,- Kč. MRS tedy nyní soudní cestou požaduje hodnotu rybí obsádky ve výši ,- Kč. Taktéž náklady soudního řízení. Veškeré výše uvedené argumenty obec rozporuje a tyto rozpory jsou součástí obsáhlého vyjádření k žalobě, které bude zaslané k patřičnému okresnímu soudu. Zastupitel Novák se zeptal, zda stále ještě není možné spor řešit smírnou cestou. Několikrát byl MRS kontaktován, aby doložil, jaká rybí obsádka v rybníku má být. Nedoložili, nekomunikovali. Již nelze řešit smírnou cestou. - kvalita vody pro koupání /zarybňovací plán starosta není spokojen s kvalitou vody v rybníku. Kontaktoval Povodí Moravy a dojednal s nimi možnost zhodnocení kvality vody a zjištění patřičných příčin. K plnohodnotnému vyhodnocení požaduje Povodí Moravy informaci o stavu rybí obsádky. Zastupitel Novák navrhl kontaktovat pracoviště Vodárenské a.s. v Rosicích. Také zastupitel Čeléni souhlasí se změřením kvality vody. Protože k citovanému záměru nebylo připomínek, zajistí starosta toto měření. Vyzval předsedy SRP p. Čeléniho, aby co nejdříve dodal množství rybí obsádky. - černé odběry vody revokace usnesení č. 9/9 z stále dochází k odběru vody z rybníka soukromým zemědělcem panem Patočkou. Na odběr vody není právní opora, vodoprávní úřad v Rosicích odběr vody nepovolil řízením číslo jednací MR-S 11368/11-OZP/6. V manipulačním řádu obce není zmínka o kontrolovaném odběru vody, tzn., že se z rybníka voda odebírat nesmí. Zastupitelstvo obce sice schválilo povolení s odběrem, ale pouze jako podklad k vodoprávnímu řízení. Starosta navrhuje revokovat usnesení z Zastupitel Novák si myslí, že není co revokovat, když odběr vody Vodoprávní úřad nepovolil a řízení je zastaveno. Starosta přesto navrhuje revokaci usnesení. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádný návrhvznesen nebyl. 4 přítomní zastupitelé souhlasí (Trtilek, Hájek, Hvězda, Vaverka)3 proti (Čeléni, Blažek, Novák) 0 se zdržel. ZO schvaluje revokaci usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne bod 9/9,které tímto pozbývá platnosti 15. Smlouva o poradenské a konzultační činnosti Mgr. Hanzelová v souvislosti se zastoupením obce při soudním procesu ve věci žaloby MRS Rosice starosta navrhuje uzavřít smlouvu o poradenské činnosti s Mgr. Hanzelovou. Dle smlouvy bude provádět poradenství a konzultace v právní oblasti nejen elektronickou formou (odpovědí na zaslané dotazy), ale i též osobní konzultace a bude obec zastupovat jako zmocněnec. Poradenství elektronickou formou bude prováděno formou odpovědí na zaslané dotazy. Cena za konzultace poskytnuté prostřednictvím elektronické pošty ve výši Kč za deset odpovědí na dotazy obce. V případě složitějších dotazů, které vyžadují obsáhlou odpověď a případné studium podkladů se obec s paní Hanzelovou dohodnou, že jedna odpověď může být započítána za více jak jednu odpověď. Paušální cena je splatná na základě faktury, bude vystavena po podpisu smlouvy. Lze poskytnout i osobní konzultace v ceně 500 Kč za každou skutečně uplynulou hodinu. V případě zastupování jako zmocněnec bude účtováno 500 Kč za každou i započatou hodinu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádný návrh vznesen nebyl. 4

5 ZO schvaluje smlouvu o poradenské a konzultační činnosti s Mgr. Hanzelovou ve věcech právního poradenství 16. Podmínky žádosti o grant z rozpočtových prostředků obce Příbram n. M. pro rok 2015 a 2016 starosta seznámil zastupitele s dokumentem, který obsahuje pravidla pro čerpání příspěvků z obecního rozpočtu. Starosta vyzval zastupitele, aby se k dokumentu vyjádřili. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádný návrh vznesen nebyl. 6 přítomných zastupitelů souhlasí, 0 proti, 1 se zdržel (Čeléni). ZO schvaluje podmínky žádosti o grant z rozpočtových prostředků obce Příbram na Moravě pro rok přítomných zastupitelů souhlasí, 0 proti, 1 se zdržel (Čeléni). ZO schvaluje podmínky žádosti o grant z rozpočtových prostředků obce Příbram na Moravě pro rok Sdružení Rybáři Příbram předseda Sdružení Rybáři Příbram, zastupitel Čeléni, chtěl seznámit zastupitele s žádostí o poskytnutí příspěvku, která byla doručena na obec Starosta ho zastavil s tím, že je zbytečné v požadavku pokračovat, protože nemá požadované náležitosti dle nyní schválených podmínek žádosti o grant pro rok Je potřeba jej zpracovat podle nových pravidel. 18. Dopravní situace parkování (osobní a nákladní vozy) v souladu s diskutovanou situací byla oslovena společnost Hort Rapotice a na místním šetření byly dohodnuty náležitosti cenových nabídek na parkovací místa v místní části Brodek v ulici Ve vilách. Cenové nabídky budou zpracovány na následující zastupitelstvo. 19. Rekonstrukce budovy OÚ - výběr dodavatele žlabů a svodů mimo dříve zveřejněné CN starosta vyzval zúčastněné firmy na slevě a navíc zajistil další CN od firmy Polach Moravský Krumlov. Oproti původní CN poskytla firma Profiplast slevu a výslednou nabídkovou cenu. Cenové nabídky jsou následující. ProfiPlast s.r.o. Brno ,- Kč Klempířství Novák ,- Kč Lorenc Bíteš ,- Kč Polach Moravský Krumlov ,- Kč Nejlevnější je firma Polach Moravský Krumlov ,- Kč. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. ZO schvaluje zhotovení svodů a žlabů na budově OÚ firmou Polach Moravský Krumlov ve výši ,- Kč výběr dodavatele dveří starosta oslovil tři firmy: IB Mont s.r.o. Diváky ,- Kč ANTRE 3000 s.r.o. Brno ,- Kč PRÜM Modřice ,- Kč Nejlevnější je firma IB Mont Diváky ,- Kč. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. ZO schvaluje zhotovení dveří v budově OÚ firmou IB Mont Diváky ve výši ,- Kč 6. Inventarizace byla projednána inventarizace majetku obce, závazků a pohledávek obce Příbram na Moravě k Byl projednán inventarizační zápis o výsledku řádné inventarizace majetku obce, kterou provedla HIK složená ze zastupitelů Marie Nevřivé, Rostislava Trtilka, Ladislava Blažka a Jana Vaverky. Místostarosta seznámil zastupitele s průběhem inventarizací, předložil jim k nahlédnutí materiály, týkající se celé inventarizace. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. 7přítomných zastupitelů souhlasí, 0 proti, 0 se zdržel. ZO schvaluje inventarizaci majetku a závazků obce k Splašková kanalizace a čistička odpadních vod - starosta seznámil zastupitele s přípravou projektu. Zastupitel Novák navrhuje, aby obec upustila od varianty čističky na Brodku a směřovala se na původní variantu pod bývalým JZD z důvodu lepšího přístupu a lepšího začlenění do krajiny. Budou zpracovány obě varianty. Proběhne pochůzka po obci s projektantem. Kdo bude mít zájem, může se zúčastnit. 13. Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření č. 2/2015 starosta provedl rozpočtové opatření dne a to navýšení příjmů o ,- Kč (příjem dotace VPP), výdaje ,- Kč (VPP a přesuny v položkách) a financování se snižuje o ,-Kč. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 5

6 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/ to navýšení příjmů o ,- Kč(příjem dotace VPP), výdaje ,- Kč (VPP a přesuny v položkách) a financování se snižuje o ,-Kč 14. Různé - videospot Příbram n. M., oprava mostu 3958/3, oprava komunikace 395, Lesní hospodářství, revitalizace Příbramského potoka, SVaK Ivančice, MR Kahan, MAS Brána brněnska,. Starosta seznámil zastupitele s právě provedeným přezkumem hospodaření obce vše bez závad. Dále informoval zastupitele o působení firmy E.ON, která bude v následujících dnech do protierozního pásu nad obcí směrem na Zbraslav instalovat vedení VN a trafostanici. Vše pro posílení podpětí v místní části Brodek. Dále informoval zastupitele o možnosti zhotovení nového videospotu, kde by byla prezentována obec. Dále informoval o přípravě rekonstrukce mostu na Brodku, která proběhne pravděpodobně v roce V lese dále probíhá těžba polomů z námrazy. Počátkem března, bude probíhat nabízení dřeva které nelze prodat se ziskem na pilu k samovýrobě občanům. S každým zájemcem bude sepsána smlouva, bude mu vyznačen prostor pro vytěžení a po vytěžení bude vyměřeno množství které vytěžil a které následně zaplatí. Prostorový metr se bude prodávat za 50,- Kč, resp. plnometr za 100,- Kč. Revitalizace potoka od rybníka po mostek na Brodku by dle informací z Lesů ČR mělo proběhnout v letošním roce. Likvidační komise po odstoupení Marie Nevřivé, která byla předsedkyní likvidační komise navrhuje starosta nového předsedu a to Jiřího Hájka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. ZO schvaluje předsedou likvidační komise Jiřího Hájka 15. Návrh usnesení předsedající přečetl návrh usnesení z 5. zasedání ZO konaného ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru - ZO bere na vědomí informace o SVaK Ivančice, MR Kahan a MAS Brána Brněnska Závěr Ukončení zasedání: hod. Zápis vyhotoven: Zapsala: Trávníčková Přílohy: Rozpočtové opatření č. 2(2015) 6

7 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘÍBRAM NA MORAVĚ KONANÉHO DNE Zastupitelstvo se v počtu 7 přítomných zastupitelů z celkového počtu 7 usneslo takto: ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE: 5/1 ZO schvaluje upravený program jednání 5/2 ZO schvaluje zřízení Výboru správy webových stránek, který bude jednočlenný 5/3 ZO volí předsedou Výboru správy webových stránek Jiřího Hájka 5/4 ZO schvaluje měsíční odměnu předsedovi výboru správy webových stránek ve výši 1 060,- Kč (tj. 880 Kč za výkon funkce předsedy výboru + příplatek za obyvatele ve výši 180 Kč). Odměna bude vyplácena od /5 ZO souhlasí s veřejnou volbou neuvolněného místostarosty 5/6 ZO zvolilo do funkce neuvolněného místostarosty pana Ladislava Hvězdu 5/7 ZO schvaluje měsíční odměnu neuvolněnému místostarostovi ve výši 5 000,- Kč, která bude vyplácena ode dne /8 5/9 ZO schvaluje navýšení příspěvku PO ZŠ o 8 500,- Kč na zakoupení počítače ZO schvaluje nákup 2ks hasičských vycházkových uniforem v celkové výši do ,- Kč 5/10 ZO schvaluje Dodatek č.1 Veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel a rodných čísel 1500,- Kč za jedno řízení o rušení trvalého pobytu 5/11 ZO pověřuje starostu k provádění rozpočtových opatření v případě příjmu dotací bez omezení na každé rozpočtové opatření s tím, že na následném zasedání zastupitelstva obce, zastupitelstvo toto rozpočtové opatření schválí 5/12 ZO schvaluje směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 5/13 5/14 5/15 5/16 ZO schvaluje revokaci usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne bod 9/9, které tímto pozbývá platnosti ZO schvaluje smlouvu o poradenské a konzultační činnosti s Mgr. Hanzelovou ve věcech právního poradenství ZO schvaluje podmínky žádosti o grant z rozpočtových prostředků obce Příbram na Moravě pro rok 2015 ZO schvaluje podmínky žádosti o grant z rozpočtových prostředků obce Příbram na Moravě pro rok /17 ZO schvaluje zhotovení svodů a žlabů na budově OÚ firmou Polach Moravský Krumlov ve výši ,- Kč 5/18 ZO schvaluje zhotovení dveří v budově OÚ firmou IB Mont Diváky ve výši ,- Kč 5/19 5/20 5/21 ZO schvaluje inventarizaci majetku a závazků obce k ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/ to navýšení příjmů o ,- Kč (příjem dotace VPP), výdaje ,- Kč (VPP a přesuny v položkách) a financování se snižuje o ,-Kč ZO schvaluje předsedou likvidační komise Jiřího Hájka ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ: ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru ZO bere na vědomí informace o SVaK Ivančice, MR Kahan a MAS Brána Brněnska Zapsala: Jitka Trávníčková Ověřovatelé zápisu: Robert Čeléni... Ladislav Blažek.. starosta Rostislav Trtilek. místostarosta Ladislav Hvězda 7

Z á p i s z 9. zasedání zastupitelstva obce Příbram na Moravě dne 13.5.2015 v 18. 00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s z 9. zasedání zastupitelstva obce Příbram na Moravě dne 13.5.2015 v 18. 00 hod. v zasedací místnosti OÚ Z á p i s z 9. zasedání zastupitelstva obce Příbram na Moravě dne 13.5.2015 v 18. 00 hod. v zasedací místnosti OÚ Zapisovatel: Jitka Trávníčková Přítomni: dle prezenční listiny 6 členů zastupitelstva z

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 23. 12. 2015 od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Chleby konaného dne od 18,00 hodin

Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Chleby konaného dne od 18,00 hodin Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Chleby konaného dne 4. 2. 2016 od 18,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Chleby bylo zahájeno v 18,00 hodin starostkou Ing. Lucií Šafránkovou (dále jako předsedající).

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Březí Zastupitelstvo obce Březí Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne 5.11.2014, od 18:00 hodin. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Autor: administrator , Téma: Zápisy ze zasedání, Vydáno dne: 15. 11. 2010 konaného dne 10. listopadu 2010 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014

ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014 ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší (příchod

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2013 v 17.30 hod.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zbožíčko, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zbožíčko, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Zbožíčko Zastupitelstvo obce Zbožíčko Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zbožíčko, konaného dne 5. 11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 11. listopadu 2010 v 18.00 hod. v sále Hasičské

Více

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice.

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice. Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne 10. 08. 2016, od 18.00 hodin v budově hasičské zbrojnice. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne od hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne od hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 5.11.2014 od 19.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 19.00 Přítomni: Ing. Dubský, p. Jurkeník, p.tvrdý, p.jandovská, p. Wachtl,

Více

hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádná připomínka

hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádná připomínka Obec Kojetice, se sídlem Lipová 155, 250 72 Kojetice Zastupitelstvo obce Kojetice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kojetice, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Pucov Zastupitelstvo obce Pucov Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne 1. 11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pucov

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne 7.11.2014 v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Účast : Petr Elis, Mgr. Zdeněk Gajdoš, Alfréd Kadavý, PhDr. Jiřina Rozsypalová, Radek Zelinka Hodina

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014 Den a místo zasedání: 6.11.2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Roudná Zasedání zahájeno: 18:05 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 24. 8. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Jaroslava Šlapanská, Petr Brázda, Ing. Hana Zárubová (zapisovatelka)

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 16. 11. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Přítomni: Omluveni: Vlastimil Řezníček, Ludmila Juráková, Bc. Ivana Hlavínová,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Obec Valtrovice Zastupitelstvo obce Valtrovice. Zahájení zasedání zastupitelstva

Obec Valtrovice Zastupitelstvo obce Valtrovice. Zahájení zasedání zastupitelstva Obec Valtrovice Zastupitelstvo obce Valtrovice Zápis číslo 7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Valtrovice,konaného dne 5. listopadu 2014, od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Více

Zápis č.2/2014 z jednání Zastupitelstva obce Lesná konaného dne v budově OÚ Lesná

Zápis č.2/2014 z jednání Zastupitelstva obce Lesná konaného dne v budově OÚ Lesná Zápis č.2/2014 z jednání Zastupitelstva obce Lesná konaného dne 20. 11. 2014 v budově OÚ Lesná Přítomni: Jíra Jindřich, Rokos Vladislav, Hájková Miluše, Kott Jaroslav, Kott František, Berka František,

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Přítomni: Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Mgr. Jan Hojda, Josef Hušek, Jana Kuthanová, Milan Novák, Helena Pavlíková, Otakar Rejfek.

Přítomni: Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Mgr. Jan Hojda, Josef Hušek, Jana Kuthanová, Milan Novák, Helena Pavlíková, Otakar Rejfek. Obec Hořiněves Zastupitelstvo obce Hořiněves Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves, konaného dne 3.11.2014, od 17,00 hodin. Přítomni: Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle,

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lom, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lom, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Lom Zastupitelstvo obce Lom Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lom, konaného dne 7. 11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Lom (dále

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Přítomni: Ing. Aleš Maloch, Jiří Vondrák, Václav Lhota, Michal Šindelář, Miroslav

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 11. 2014 Zahájení: 19:05 hodin na OÚ Tisem, Tisem 36 Přítomni: Bohuslav Čermoch, Milan Albrecht, Jana Starostová DiS, Zdeněk Hlaváček,

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

Zápis 23. zasedání zastupitelstva obce Stružnice konaného dne 18. dubna 2013

Zápis 23. zasedání zastupitelstva obce Stružnice konaného dne 18. dubna 2013 Obec Stružnice Zápis 23. zasedání zastupitelstva obce Stružnice konaného dne 18. dubna 2013 Přítomní zastupitelé: Bělová Anita, Blažek Zdenek, Brejchová Darja, Hančín Milan do 19:10 hod, Kotek Robert od

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 21. 9. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Ing. Stanislav Kužel, Jaroslava Šlapanská,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Loučka konané dne , od 17:00 hodin na obecním úřadě

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Loučka konané dne , od 17:00 hodin na obecním úřadě Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Loučka konané dne 31. 10. 2014, od 17:00 hodin na obecním úřadě Program

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2015 ze dne 30.3.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2015 ze dne 30.3.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2015 ze dne 30.3.2015 Čas: 19.05-21.10h Místo konání: kancelář starosty, budova OU Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol Přílohy: zastupitelé

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne , od hodin v restauraci Česká hospoda

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne , od hodin v restauraci Česká hospoda ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne 6. 11. 2014, od 19.00 hodin v restauraci Česká hospoda Přítomni: Vnislav Konvalinka, Karel Čech, Vojtěch Musil, Miroslav Stříbrný,

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin.

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne , od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne 3.11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice (dále jen zastupitelstvo)

Více

Zápis č. 2. ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č.2. dne

Zápis č. 2. ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č.2. dne Zápis č. 2. ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č.2. dne 17. 11. 2014 Přítomni: dle presenční listiny, všichni členové zastupitelstva Omluveni: 0 Ověřovatelé zápisu: Ing. Vítězslav Jílek, Oldřich

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 24.11.2010, od 18.00 hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 1) Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání ZO Hluboš bylo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 2/2016 ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 2/2016 ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 2/2016 ze dne 23.2.2016 Čas: 19.10 21.15 h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třeština, konaného dne , od 16:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třeština, konaného dne , od 16:00 hodin. Obec Třeština Zastupitelstvo obce Třeština Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třeština, konaného dne 6. 11. 2010, od 16:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Před konáním ustavujícího

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin. Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 11. 2014 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Z Á P I S č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne

Z Á P I S č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne Z Á P I S č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 01. 11. 2015 Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, M. Necudová, Z. Jestřábová, J. Meloun Omluveni: D. Vohryzková, R. Vaněčková Přítomno 5 členů ze

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne v hod. na OÚ

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne v hod. na OÚ Obec Horní Loučky Zastupitelstvo obce Horní Loučky Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne 3.11.2014 v 19.00 hod. na OÚ Bod 1/ Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 11. 9. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:00 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce Kořenice schvaluje zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 36 ze dne

Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce Kořenice schvaluje zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 36 ze dne Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 37, konaného dne 12. 2. 2014, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 4.11. 2014 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Jiří Jeff Calda, Eva Nosková, Pavel Pouček, Josef Beran

Více

OBEC HORNÍ BRANNÁ. Horní Branná čp. 1, Horní Branná, Tel.: ,

OBEC HORNÍ BRANNÁ. Horní Branná čp. 1, Horní Branná, Tel.: , OBEC HORNÍ BRANNÁ Horní Branná čp. 1, 512 36 Horní Branná, Tel.: 481 584 178, E-mail: ou@hbranna.cz Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná, konaného dne 6. listopadu 2014, od 18:00

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:30 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:30 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 27. 09. 2016 od 17:30 hodin na OÚ v Malešovicích 1. Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Rudice Zastupitelstvo obce Rudice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudice, konaného dne 4.11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Rudice

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne , od 15:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne , od 15:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 10.11. 2014, od 15:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo

Více

OBECNÍ ÚŘAD JAROV. ZÁPIS z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obecního úřadu Jarov, které se uskutečnilo dne od hod.

OBECNÍ ÚŘAD JAROV. ZÁPIS z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obecního úřadu Jarov, které se uskutečnilo dne od hod. 1 OBECNÍ ÚŘAD JAROV ZÁPIS z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obecního úřadu Jarov, které se uskutečnilo dne 7. 11. 2014 od 20 00 hod.. Přítomno: 7 členů zastupitelstva obce (viz prezenční

Více

Zápis č. 1/11/ 2014 z ustanovujícího zasedání Z. O. Vevčice konaného dne od 19. hodiny.

Zápis č. 1/11/ 2014 z ustanovujícího zasedání Z. O. Vevčice konaného dne od 19. hodiny. Zápis č. 1/11/ 2014 z ustanovujícího zasedání Z. O. Vevčice konaného dne 7. 11. 2014 od 19. hodiny. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Vevčice bylo zahájeno v 19. hodin dosavadním

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Strana 1 Č.j. 899/02/2016 konaného dne 19.12.2016 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ladislav

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Obec Nedvězí. Zastupitelstvo obce Nedvězí

Obec Nedvězí. Zastupitelstvo obce Nedvězí Obec Nedvězí Zastupitelstvo obce Nedvězí Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nedvězí, konaného dne 4.11.2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Konaného dne 10. 11. 2014 v 18,00 hodin na Obecním úřadě ve Vohančicích Přítomni: Milan Šejnoha, Roman Nejez, Veronika Slámová, Pavla Poláčková, Ing. Petr

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobčice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobčice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobčice konaného dne 6.11.2014 od 18,30 hodin v zasedací místnosti OÚ Sobčice - Zasedání bylo řádně svoláno - Počet zúčastněných zastupitelů obce: 7 -

Více

Výsledky hlasování : Pro 9x, Proti -0, Zdržel se - ( Hlasování č. 2) Usnesení č.2 bylo schváleno

Výsledky hlasování : Pro 9x, Proti -0, Zdržel se - ( Hlasování č. 2) Usnesení č.2 bylo schváleno Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne 04. 11. 2014 od 19.00 hodin v obřadní místnosti dublovické radnice. Přítomni: Josef Hájek, Ing. Vladislav Brejška,

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Obec Stanovice Zastupitelstvo obce Stanovice Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Stanovice konaného dne 30.6.2015, od 18:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staňkovice, konaného dne , od 16:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staňkovice, konaného dne , od 16:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staňkovice, konaného dne 6.11.2014, od 16:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Staňkovice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 10.12.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Milana Mišůnová, Felix Šrámek,

Více

Zápis. z ustanovujícího zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne , od 17:00 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice.

Zápis. z ustanovujícího zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne , od 17:00 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice. Zápis z ustanovujícího zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne 5.11.2014, od 17:00 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice. Zasedání Zastupitelstva obce Vilémov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne 25. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kačice (dále též jako zastupitelstvo )

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Doubravice Zastupitelstvo obce Doubravice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravice, konaného dne 3.11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www:

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www: Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS z ustavující schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 01.11. 2014

Více

Z á p i s z 6. zasedání zastupitelstva obce Příbram na Moravě dne 11.3.2015 v 18. 00 hod. v kulturním domě sále U zahrádkářů

Z á p i s z 6. zasedání zastupitelstva obce Příbram na Moravě dne 11.3.2015 v 18. 00 hod. v kulturním domě sále U zahrádkářů Zapisovatel: Jitka Trávníčková Z á p i s z 6. zasedání zastupitelstva obce Příbram na Moravě dne 11.3.2015 v 18. 00 hod. v kulturním domě sále U zahrádkářů Přítomni: dle prezenční listiny 7 členů zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne 3.11. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, 440 01 Louny Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Petráveč. mob: , Č.j.: Datum:

Obec Petráveč. mob: ,    Č.j.: Datum: Obec Petráveč Petráveč 40, 594 01 Velké Meziříčí, Ič: 00842559 mob: 603 838 161, email: obec@petravec.cz, http://www.petravec.cz Č.j.: Datum: 5.11.2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis č. 7/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř

Zápis č. 7/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Zápis č. 7/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Místo konání: Střezimíř zasedací místnost Obecního úřadu, Střezimíř čp. 110 Doba konání: 23. listopadu 2016 od 19:00 Přítomni: Miloš Jelínek, Jaruška

Více

Zápis z valné hromady č. 2/2015 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 2/2015 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 2/2015 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 29.6.2015 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV 22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 11.11.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Novák Milan, Pavlíková Helena, Jan Hojda Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny Začátek

Více

OBEC VOLEČ Lázně Bohdaneč, IČO :

OBEC VOLEČ Lázně Bohdaneč, IČO : OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 Zápis č. 6/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne 23.9.2016 od 19:00 hodin Přítomni: p. Ing. Soňa Machurová, p. Petr Heteš,,

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 18:00 hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 13.11.2010, od 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Šimanov, konaném dne v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov.

Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Šimanov, konaném dne v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov. Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Šimanov, konaném dne 8. 11. 2010 v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov. Starosta obce p. Petr Hlaváček jako předsedající zahájil

Více

Zápis 5/15 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lhota, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis 5/15 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lhota, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Lhota obce Lhota Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis 5/15 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lhota, konaného dne 9.4 2015, od 18:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Lhota (dále též

Více

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: 7.11.2014 od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici Zasedání zastupitelstva obce Březnice bylo zahájeno v 18:01 hod., dne: 7.11.2014

Více