Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva obce Příbram na Moravě dne v hod. v kulturním domě sále U zahrádkářů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva obce Příbram na Moravě dne 11.2.2015 v 18. 00 hod. v kulturním domě sále U zahrádkářů"

Transkript

1 Zapisovatel: Jitka Trávníčková Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva obce Příbram na Moravě dne v hod. v kulturním domě sále U zahrádkářů Přítomni: dle prezenční listiny 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 1. Zahájení, administrativní záležitosti Starosta všechny přítomné přivítal a v 18:00 zahájil zasedání zastupitelstva. Dále konstatoval, že informace o konání zasedání zastupitelstva podle 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Příbram na Moravě zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na,,elektronické úřední desce. Předsedající konstatoval, že přítomno je sedm členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( 92 odst. 3 Zákona o obcích) - viz prezenční listina. Návrh na doplnění programu - starosta navrhuje za bod č.8 vložit bod č.9 Dodatek Veřejnoprávní smlouvy s městem Rosice, dále bod č.10 - Ochrana obyvatel, bod č.11 Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření a bod č.12 - Směrnice o zadávání veřejných zakázek, ostatní body se posouvají. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. ZO schvaluje upravený program jednání Navržený program: 1. Zahájení, administrativní záležitosti (určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele, návrh na doplnění programu jednání, schválení předloženého resp. upraveného programu jednání. 2. Odstoupení člena zastupitelstva 3. Složení slibu nastupujícího člena zastupitelstva 4. Zřízení výboru správy webových stránek určení počtu členů, volba předsedy a dalších členů 5. Volba místostarosty určení způsobu hlasování 6. Informace o činnosti výborů zastupitelstva - Finanční, Kontrolní, Stavební, Kulturní 7. Informace o činnosti zřízených příspěvkových organizacích - ZŠ a MŠ 8. Dotační tituly JMK (OKH, PRV, JSDH, podpora sportu), OPŽP, SFDI, MMR, E2020, MAS, MR.. 9. Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě s městem Rosice 10. Ochrana obyvatel 11. Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření 12. Směrnice o zadávání veřejných zakázek 13. Koncepce rozvoje pro roky Rybník Kuchyňka - Soudní žaloba o vypořádání rybí obsádky podaná Moravským rybářským svazem Brno - kvalita vody pro koupání /zarybňovací plán - černé odběry vody revokace usnesení č. 9/9 z Smlouva o poradenské a konzultační činnosti Mgr. Hanzelová 16. Podmínky žádosti o grant z rozpočtových prostředků obce Příbram n. M. pro rok 2015 a Sdružení Rybáři Příbram 18. Dopravní situace parkování (osobní a nákladní vozy) 19. Rekonstrukce budovy OÚ výběr dodavatele okapů a dveří 20. Inventarizace majetku Splašková kanalizace a čistička odpadních vod 22. Rozpočtové opatření 23. Různé- videospot Příbram n. M., oprava mostu 3958/3, oprava komunikace 395, Lesní hospodářství, revitalizace Příbramského potoka, SVaK Ivančice, MR Kahan, MAS Brána brněnska,. 24. Usnesení 25. Závěr Předsedající pověřil za ověřovatele zápisu: pana Roberta Čeléniho a pana Ladislava Blažka Připomínky hostů jednání hosté neměli připomínek K ověřenému zápisu ze 4. jednání zasedání zastupitelstva obce konaného nebylo připomínek. 1

2 2. Odstoupení člena zastupitelstva odstoupila z funkce místostarostky a členky zastupitelstva z osobních důvodů Marie Nevřivá. Počet zastupitelů dle pořadí z kandidátní listiny Sdružení nezávislých kandidátů doplní první náhradník p. Jiří Hájek. 3. SLOŽENÍ SLIBU ZASTUPITELE p. Jiří Hájek složil slib člena zastupitele a tím se zařadil mezi stávající zastupitele. 4. Zřízení výboru správy webových stránek určení počtu členů, volba předsedy a dalších členů Starosta navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo Výbor správy webových stránek jednočlenný. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádný jiný návrh vznesen nebyl. ZO schvaluje zřízení Výboru správy webových stránek, který bude jednočlenný Starosta navrhuje jako předsedy Výboru správy webových stránek pana Jiřího Hájka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádný jiný návrh na funkci předsedy Výboru správy webových stránek vznesen nebyl. ZO volí předsedou Výboru správy webových stránek Jiřího Hájka Starosta navrhuje měsíční odměnu neuvolněnému předsedovi výboru správy webových stránek ve výši 1 060,- Kč (tj. 880 Kč za výkon funkce předsedy výboru + příplatek za obyvatele ve výši 180 Kč). Odměna bude vyplácena od Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádný návrh vznesen nebyl. ZO schvaluje měsíční odměnu předsedovi výboru správy webových stránek ve výši 1 060,- Kč (tj. 880 Kč za výkon funkce předsedy výboru + příplatek za obyvatele ve výši 180 Kč). Odměna bude vyplácena od Volba místostarosty určení způsobu hlasování Starosta navrhuje volit veřejným hlasováním. Vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhu na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány. 7 přítomných souhlasí, 0 proti, 0 se zdržel. ZO souhlasí s veřejnou volbou neuvolněného místostarosty Dále starosta navrhl do funkce místostarosty pana Ladislava Hvězdu a vyzval členy zastupitelstva k podání dalších návrhů na funkci místostarosty. Dalším navrženým kandidátem na funkci byl p. Robert Čeléni, který se navrhl sám. Nejdříve předsedající vyzval zastupitele k volbě p. Ladislava Hvězdy. Výsledek hlasování: 6 přítomných souhlasí (Hvězda, Trtilek, Vaverka, Blažek, Novák, Hájek), 1proti (Čeléni), 0 se zdržel Dále předsedající vyzval zastupitele k volbě p. Roberta Čeléniho. Výsledek hlasování: 1 přítomný souhlasí (Čeléni), 6proti, 0 se zdržel ZO zvolilo do funkce neuvolněného místostarosty pana Ladislava Hvězdu Starosta navrhuje měsíční odměnu neuvolněnému místostarostovi obce ve výši 5 000,- Kč. Odměna mu bude vyplácena od Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádný návrh vznesen nebyl. 7 přítomných souhlasí, 0 proti, 0 se zdržel ZO schvaluje měsíční odměnu neuvolněnému místostarostovi ve výši 5 000,- Kč, která bude vyplácena ode dne Informace o činnosti výborů zastupitelstva Výbor stavební pan Novák informoval o přípravě rekonstrukce chodníku nad školou. V pátek proběhne jednání s pracovníky odboru dopravy a občany, kteří jsou vlastníky nemovitostí v sousedství citovaného chodníku. Kulturní výbor Zájezd do sklepa který se uskuteční prozatím není naplněn. Počátkem března se zájezd nabídne Příbramskům a pokud nebude dostatečný zájem, tak se nabídne v okolních obcích. Prozatím se přihlásilo 15 lidí. Odjezd autobusu bude v od kaple se zastavením na Brodku. Kontrolní výbor informoval pan Blažek, žádné nedostatky nebyly zjištěny Finanční výbor pan Vaverka informoval o zprávě z finančního výboru, byla kontrolovaná pokladna, nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky. 2

3 7. Informace o činnosti zřízených příspěvkových organizacích - ZŠ a MŠ paní ředitelka informovala o akcích, které škola plánuje v druhém pololetí (dopravní výchova, návštěva divadla, vlastivědná exkurze, škola v přírodě, zahradní slavnost aj.) Dále informovala o zápise do školy, kde bylo vydáno 10 rozhodnutí o přijetí a 2 návrhy na odklad. Po dlouhé době by škola neměla být podlimitní. Zápis do školky proběhne v březnu. Ředitelka seznámila zastupitele s požadavky na modernizaci školy a školky. Bylo by potřeba opravit WC ve školce, zakoupit pojízdnou lázeň, plynový sporák, rekonstrukce podlahy ve školce, doplnit židle a stolečky do školky, rozšířit elektroinstalaci na připojení PC, opravit výdejní okénko, které neodpovídá požadavkům hygieny. Jako akutní vidí ředitelka opravu sociálního zařízení ve školce. Dále vznesla požadavek na zakoupení počítače v ředitelně. Nynější je zastaralý a pomalý. Starosta náklady prověří, okénko opraví obecní zaměstnanci, elektroinstalace nebude problém, opravu podlahy vidí až na příští rok. Na opravu sociálního zařízení ve školce žádá obec dotaci z JMK PRV. Za důležitou starosta považuje výměnu počítače, tudíž navrhuje navýšit příspěvek škole o 8 500,- Kč. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. ZO schvaluje navýšení příspěvku PO ZŠ o 8 500,- Kč na zakoupení počítače 8. Dotační tituly JMK (OKH, PRV, JSDH, podpora sportu), OPŽP, SFDI, MMR, E2020, MAS, MR.. V současné době jsou podány následující žádosti o finanční podporu.m Všechny jsou podány na Jihomoravském kraji. Jedná se o: - Žádost o finanční podporu v oblasti Požární ochrany pro JSDH obcí JMK zde žádáme o 35tis. na koupi plovoucího čerpadla, jednoho zásahového obleku a osvětlení pro noční zásahy. Spoluúčast obce je 15tis. - Žádost o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2015 (OKH) zde žádáme o 200tis. na opravu střechy budovy obecního úřadu budovy č. II. technické zázemí. Spoluúčast obce je 202,754tis. - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK z Programu rozvoje venkova pro rok 2015 zde žádáme o 59,3tis. na opravu sociálního zařízení MŠ. Spoluúčast obce 142,384tis. Mimo žádosti obce zažádala i TJ Sokol o finanční podporu z dotačního programu v oblasti tělovýchovy a sportu v roce 2015 z programu Zkvalitnění sportovního prostředí v JMK okruh A o 200tis. na opravu víceúčelového prostoru pro zájmovou činnost v budově kabin č. 25E. Spoluúčast žadatele je 174,535tis. Zde předpokládám, že v případě úspěšnosti, půjdou tyto prostředky z rozpočtu obce. Vzhledem k aktivitě JSDH i SDH a absenci hasičské zbrojnice navrhuje starosta zvážit možnou realizaci těchto prostor v budově bývalé hasičské zbrojnice. Pozitivní okolností je i nově vyhlášený dotační titul Jihomoravským krajem, který je určen na rekonstrukce hasičských zbrojnic. Alokováno je 25mil. a na jednu žádost lze žádat do 0,5mil.. Nejdříve je nutné kontaktovat statika a projektanta k prověření reálnosti tohoto záměru. Bude zakreslen stávající stav a navrženy možnosti realizace hasičské zbrojnice, zázemí pro JSDH včetně sociálního zařízení, zázemí pro zaměstnance obce i případné přemístění kadeřnictví. K uvedenému záměru na statické a projekční zhodnocení reálnosti tohoto záměru nebylo připomínek. Starosta tedy osloví citované odborníky. Souběžnou pozitivní zprávou je i jednání naší JSDH s JSDH Rosice, která bude vyřazovat Avii a o kterou máme zájem. Pan Novák upozornil, že by nebylo dobré kadeřnictví rušit. Bylo by dobré zajistit případné přemístění do náhradních prostor. Starosta sdělil zastupitelům, že nový vlastník domu po pí. Ovsové vedle školky má záměr v příštím roce realizovat ve své nemovitosti kadeřnictví. Zpracování projektu budou mít na starosti p. Novák a starosta. K různým návrhům budou mít samozřejmě možnost vyjadřovat se všichni zastupitelé, hasiči i občané. Souběžně nechá starosta zpracovat cenovou nabídku na opravu pláště hasičky a obecního bytu která bude zahrnovat výměnu vrat, oken, dveří a opravu fasády bez zateplení. Tato varianta by mohla být využitelná v případě, kdy nebudeme úspěšní při získávání dotace na opravu hasičské zbrojnice. Pan Čalkovský, zástupce velitele hasičů seznámil zastupitele s možností zakoupení vycházkových uniforem, které hasičům chybí. Pořízení jedné uniformy se pohybuje cca ve výši 4 000,- Kč, Nášivky a popisky uniforem včetně obecního znaku cca do 1 000,- Kč. Starosta navrhuje zakoupit maximálně 2 ks v celkové výši do ,- Kč. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádný návrh vznesen nebyl. ZO schvaluje nákup 2ks hasičských vycházkových uniforem v celkové výši do ,- Kč. 9. Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě s městem Rosice - jde o změnu smlouvy o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel a rodných čísel v oblasti navýšení platby za každé správní řízení o zrušení trvalého pobytu z 800,- Kč na 1 500,- Kč za jedno řízení. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádný návrh vznesen nebyl. ZO schvaluje Dodatek č.1 Veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel a rodných čísel 1500,- Kč za jedno řízení o rušení trvalého pobytu 3

4 10. Ochrana obyvatel starosta musí zajistit krizový štáb, včetně krizového plánu pro řešení mimořádných a krizových událostí, jako radiační nebo povodňový poplach. 11. Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření -V souladu s 102 odst.2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pověřuje zastupitelstvo obce starostu k provádění rozpočtových opatření mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva. Jde zejména o provádění opatření v případě příjmu dotací bez omezení. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádný návrh vznesen nebyl. ZO pověřuje starostu k provádění rozpočtových opatření v případě příjmu dotací bez omezení na každé rozpočtové opatření s tím, že na následném zasedání zastupitelstva obce, zastupitelstvo toto rozpočtové opatření schválí 12. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vzhledem k opětovnému vrácení původních limitů pro veřejné zakázky malého rozsahu, kdy veřejná zakázka na dodávky nebo služby nedosáhne 2mil. bez DPH, resp. veřejná zakázka nedosáhne 6mil. bez DPH na stavební práce, nastavujeme tyto limity v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách. Další změnou oproti předcházející Směrnici pro VZMR je snížení hranice pro povinnost uzavřít smlouvu při zakázce nad 200tis. bez DPH. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádný návrh vznesen nebyl. ZO schvaluje Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 13. Koncepce rozvoje obce pro roky pro následující volební období, je nutné zpracovat program rozvoje naší obce. Starosta vyzval zastupitele, aby přicházeli s náměty a doplňovali tak danou koncepci 14. Rybník Kuchyňka - Soudní žaloba o vypořádání rybí obsádky podaná Moravským rybářským svazem Brno, k okresnímu soudu Brno venkov pod spisovou značkou 14 C 173/ obec obdržela tuto žalobu, v níž je obec žalována Moravský rybářský svaz Brno. Svoji žalobu MRS opírá o argumenty, že v posledních 3letech před odnětím rybářského práva na rybníku Kuchyňka MRS vytvořil vysazováním násad rybí obsádku v hodnotě ,- Kč. Hodnota násady ryb je vyčíslena za rok 2009 částkou ,- Kč, za rok 2010 částkou ,- Kč a za rok 2011 částkou ,- Kč. V roce 2012, kdy došlo k odnětí výkonu rybářského práva na tomto rybníku, nebyla z důvodu probíhajícího řízení násada vysazována. Po odnětí rybářského práva MRS opakovaně žádal o umožnění slovení rybí obsádky. Argumenty, které obec při jednání odůvodňovala MRS odmítá s ohledem na dohodu, která vznikla při jednání , kdy obec odsouhlasila vypuštění rybníka. Obec nepřistoupila ani na finanční vypořádání za rybí obsádku ve výši ,- Kč. MRS tedy nyní soudní cestou požaduje hodnotu rybí obsádky ve výši ,- Kč. Taktéž náklady soudního řízení. Veškeré výše uvedené argumenty obec rozporuje a tyto rozpory jsou součástí obsáhlého vyjádření k žalobě, které bude zaslané k patřičnému okresnímu soudu. Zastupitel Novák se zeptal, zda stále ještě není možné spor řešit smírnou cestou. Několikrát byl MRS kontaktován, aby doložil, jaká rybí obsádka v rybníku má být. Nedoložili, nekomunikovali. Již nelze řešit smírnou cestou. - kvalita vody pro koupání /zarybňovací plán starosta není spokojen s kvalitou vody v rybníku. Kontaktoval Povodí Moravy a dojednal s nimi možnost zhodnocení kvality vody a zjištění patřičných příčin. K plnohodnotnému vyhodnocení požaduje Povodí Moravy informaci o stavu rybí obsádky. Zastupitel Novák navrhl kontaktovat pracoviště Vodárenské a.s. v Rosicích. Také zastupitel Čeléni souhlasí se změřením kvality vody. Protože k citovanému záměru nebylo připomínek, zajistí starosta toto měření. Vyzval předsedy SRP p. Čeléniho, aby co nejdříve dodal množství rybí obsádky. - černé odběry vody revokace usnesení č. 9/9 z stále dochází k odběru vody z rybníka soukromým zemědělcem panem Patočkou. Na odběr vody není právní opora, vodoprávní úřad v Rosicích odběr vody nepovolil řízením číslo jednací MR-S 11368/11-OZP/6. V manipulačním řádu obce není zmínka o kontrolovaném odběru vody, tzn., že se z rybníka voda odebírat nesmí. Zastupitelstvo obce sice schválilo povolení s odběrem, ale pouze jako podklad k vodoprávnímu řízení. Starosta navrhuje revokovat usnesení z Zastupitel Novák si myslí, že není co revokovat, když odběr vody Vodoprávní úřad nepovolil a řízení je zastaveno. Starosta přesto navrhuje revokaci usnesení. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádný návrhvznesen nebyl. 4 přítomní zastupitelé souhlasí (Trtilek, Hájek, Hvězda, Vaverka)3 proti (Čeléni, Blažek, Novák) 0 se zdržel. ZO schvaluje revokaci usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne bod 9/9,které tímto pozbývá platnosti 15. Smlouva o poradenské a konzultační činnosti Mgr. Hanzelová v souvislosti se zastoupením obce při soudním procesu ve věci žaloby MRS Rosice starosta navrhuje uzavřít smlouvu o poradenské činnosti s Mgr. Hanzelovou. Dle smlouvy bude provádět poradenství a konzultace v právní oblasti nejen elektronickou formou (odpovědí na zaslané dotazy), ale i též osobní konzultace a bude obec zastupovat jako zmocněnec. Poradenství elektronickou formou bude prováděno formou odpovědí na zaslané dotazy. Cena za konzultace poskytnuté prostřednictvím elektronické pošty ve výši Kč za deset odpovědí na dotazy obce. V případě složitějších dotazů, které vyžadují obsáhlou odpověď a případné studium podkladů se obec s paní Hanzelovou dohodnou, že jedna odpověď může být započítána za více jak jednu odpověď. Paušální cena je splatná na základě faktury, bude vystavena po podpisu smlouvy. Lze poskytnout i osobní konzultace v ceně 500 Kč za každou skutečně uplynulou hodinu. V případě zastupování jako zmocněnec bude účtováno 500 Kč za každou i započatou hodinu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádný návrh vznesen nebyl. 4

5 ZO schvaluje smlouvu o poradenské a konzultační činnosti s Mgr. Hanzelovou ve věcech právního poradenství 16. Podmínky žádosti o grant z rozpočtových prostředků obce Příbram n. M. pro rok 2015 a 2016 starosta seznámil zastupitele s dokumentem, který obsahuje pravidla pro čerpání příspěvků z obecního rozpočtu. Starosta vyzval zastupitele, aby se k dokumentu vyjádřili. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádný návrh vznesen nebyl. 6 přítomných zastupitelů souhlasí, 0 proti, 1 se zdržel (Čeléni). ZO schvaluje podmínky žádosti o grant z rozpočtových prostředků obce Příbram na Moravě pro rok přítomných zastupitelů souhlasí, 0 proti, 1 se zdržel (Čeléni). ZO schvaluje podmínky žádosti o grant z rozpočtových prostředků obce Příbram na Moravě pro rok Sdružení Rybáři Příbram předseda Sdružení Rybáři Příbram, zastupitel Čeléni, chtěl seznámit zastupitele s žádostí o poskytnutí příspěvku, která byla doručena na obec Starosta ho zastavil s tím, že je zbytečné v požadavku pokračovat, protože nemá požadované náležitosti dle nyní schválených podmínek žádosti o grant pro rok Je potřeba jej zpracovat podle nových pravidel. 18. Dopravní situace parkování (osobní a nákladní vozy) v souladu s diskutovanou situací byla oslovena společnost Hort Rapotice a na místním šetření byly dohodnuty náležitosti cenových nabídek na parkovací místa v místní části Brodek v ulici Ve vilách. Cenové nabídky budou zpracovány na následující zastupitelstvo. 19. Rekonstrukce budovy OÚ - výběr dodavatele žlabů a svodů mimo dříve zveřejněné CN starosta vyzval zúčastněné firmy na slevě a navíc zajistil další CN od firmy Polach Moravský Krumlov. Oproti původní CN poskytla firma Profiplast slevu a výslednou nabídkovou cenu. Cenové nabídky jsou následující. ProfiPlast s.r.o. Brno ,- Kč Klempířství Novák ,- Kč Lorenc Bíteš ,- Kč Polach Moravský Krumlov ,- Kč Nejlevnější je firma Polach Moravský Krumlov ,- Kč. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. ZO schvaluje zhotovení svodů a žlabů na budově OÚ firmou Polach Moravský Krumlov ve výši ,- Kč výběr dodavatele dveří starosta oslovil tři firmy: IB Mont s.r.o. Diváky ,- Kč ANTRE 3000 s.r.o. Brno ,- Kč PRÜM Modřice ,- Kč Nejlevnější je firma IB Mont Diváky ,- Kč. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. ZO schvaluje zhotovení dveří v budově OÚ firmou IB Mont Diváky ve výši ,- Kč 6. Inventarizace byla projednána inventarizace majetku obce, závazků a pohledávek obce Příbram na Moravě k Byl projednán inventarizační zápis o výsledku řádné inventarizace majetku obce, kterou provedla HIK složená ze zastupitelů Marie Nevřivé, Rostislava Trtilka, Ladislava Blažka a Jana Vaverky. Místostarosta seznámil zastupitele s průběhem inventarizací, předložil jim k nahlédnutí materiály, týkající se celé inventarizace. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. 7přítomných zastupitelů souhlasí, 0 proti, 0 se zdržel. ZO schvaluje inventarizaci majetku a závazků obce k Splašková kanalizace a čistička odpadních vod - starosta seznámil zastupitele s přípravou projektu. Zastupitel Novák navrhuje, aby obec upustila od varianty čističky na Brodku a směřovala se na původní variantu pod bývalým JZD z důvodu lepšího přístupu a lepšího začlenění do krajiny. Budou zpracovány obě varianty. Proběhne pochůzka po obci s projektantem. Kdo bude mít zájem, může se zúčastnit. 13. Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření č. 2/2015 starosta provedl rozpočtové opatření dne a to navýšení příjmů o ,- Kč (příjem dotace VPP), výdaje ,- Kč (VPP a přesuny v položkách) a financování se snižuje o ,-Kč. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 5

6 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/ to navýšení příjmů o ,- Kč(příjem dotace VPP), výdaje ,- Kč (VPP a přesuny v položkách) a financování se snižuje o ,-Kč 14. Různé - videospot Příbram n. M., oprava mostu 3958/3, oprava komunikace 395, Lesní hospodářství, revitalizace Příbramského potoka, SVaK Ivančice, MR Kahan, MAS Brána brněnska,. Starosta seznámil zastupitele s právě provedeným přezkumem hospodaření obce vše bez závad. Dále informoval zastupitele o působení firmy E.ON, která bude v následujících dnech do protierozního pásu nad obcí směrem na Zbraslav instalovat vedení VN a trafostanici. Vše pro posílení podpětí v místní části Brodek. Dále informoval zastupitele o možnosti zhotovení nového videospotu, kde by byla prezentována obec. Dále informoval o přípravě rekonstrukce mostu na Brodku, která proběhne pravděpodobně v roce V lese dále probíhá těžba polomů z námrazy. Počátkem března, bude probíhat nabízení dřeva které nelze prodat se ziskem na pilu k samovýrobě občanům. S každým zájemcem bude sepsána smlouva, bude mu vyznačen prostor pro vytěžení a po vytěžení bude vyměřeno množství které vytěžil a které následně zaplatí. Prostorový metr se bude prodávat za 50,- Kč, resp. plnometr za 100,- Kč. Revitalizace potoka od rybníka po mostek na Brodku by dle informací z Lesů ČR mělo proběhnout v letošním roce. Likvidační komise po odstoupení Marie Nevřivé, která byla předsedkyní likvidační komise navrhuje starosta nového předsedu a to Jiřího Hájka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. ZO schvaluje předsedou likvidační komise Jiřího Hájka 15. Návrh usnesení předsedající přečetl návrh usnesení z 5. zasedání ZO konaného ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru - ZO bere na vědomí informace o SVaK Ivančice, MR Kahan a MAS Brána Brněnska Závěr Ukončení zasedání: hod. Zápis vyhotoven: Zapsala: Trávníčková Přílohy: Rozpočtové opatření č. 2(2015) 6

7 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘÍBRAM NA MORAVĚ KONANÉHO DNE Zastupitelstvo se v počtu 7 přítomných zastupitelů z celkového počtu 7 usneslo takto: ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE: 5/1 ZO schvaluje upravený program jednání 5/2 ZO schvaluje zřízení Výboru správy webových stránek, který bude jednočlenný 5/3 ZO volí předsedou Výboru správy webových stránek Jiřího Hájka 5/4 ZO schvaluje měsíční odměnu předsedovi výboru správy webových stránek ve výši 1 060,- Kč (tj. 880 Kč za výkon funkce předsedy výboru + příplatek za obyvatele ve výši 180 Kč). Odměna bude vyplácena od /5 ZO souhlasí s veřejnou volbou neuvolněného místostarosty 5/6 ZO zvolilo do funkce neuvolněného místostarosty pana Ladislava Hvězdu 5/7 ZO schvaluje měsíční odměnu neuvolněnému místostarostovi ve výši 5 000,- Kč, která bude vyplácena ode dne /8 5/9 ZO schvaluje navýšení příspěvku PO ZŠ o 8 500,- Kč na zakoupení počítače ZO schvaluje nákup 2ks hasičských vycházkových uniforem v celkové výši do ,- Kč 5/10 ZO schvaluje Dodatek č.1 Veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel a rodných čísel 1500,- Kč za jedno řízení o rušení trvalého pobytu 5/11 ZO pověřuje starostu k provádění rozpočtových opatření v případě příjmu dotací bez omezení na každé rozpočtové opatření s tím, že na následném zasedání zastupitelstva obce, zastupitelstvo toto rozpočtové opatření schválí 5/12 ZO schvaluje směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 5/13 5/14 5/15 5/16 ZO schvaluje revokaci usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne bod 9/9, které tímto pozbývá platnosti ZO schvaluje smlouvu o poradenské a konzultační činnosti s Mgr. Hanzelovou ve věcech právního poradenství ZO schvaluje podmínky žádosti o grant z rozpočtových prostředků obce Příbram na Moravě pro rok 2015 ZO schvaluje podmínky žádosti o grant z rozpočtových prostředků obce Příbram na Moravě pro rok /17 ZO schvaluje zhotovení svodů a žlabů na budově OÚ firmou Polach Moravský Krumlov ve výši ,- Kč 5/18 ZO schvaluje zhotovení dveří v budově OÚ firmou IB Mont Diváky ve výši ,- Kč 5/19 5/20 5/21 ZO schvaluje inventarizaci majetku a závazků obce k ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/ to navýšení příjmů o ,- Kč (příjem dotace VPP), výdaje ,- Kč (VPP a přesuny v položkách) a financování se snižuje o ,-Kč ZO schvaluje předsedou likvidační komise Jiřího Hájka ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ: ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru ZO bere na vědomí informace o SVaK Ivančice, MR Kahan a MAS Brána Brněnska Zapsala: Jitka Trávníčková Ověřovatelé zápisu: Robert Čeléni... Ladislav Blažek.. starosta Rostislav Trtilek. místostarosta Ladislav Hvězda 7

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová PhD., František

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno.

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno. Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno. Starosta zahájil zasedání v 17:05, přivítal přítomné zastupitele (občané,

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis z jednání ZO. č. 6/2010. ze dne 7.10.2010 - 1 -

Zápis z jednání ZO. č. 6/2010. ze dne 7.10.2010 - 1 - Zápis z jednání ZO č. 6/2010 ze dne 7.10.2010-1 - P o z v á n k a Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 7.10.2010, v 19.00 hod. na obecním úřadě. Program: 1. Zahájení (místostarosta)

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 13

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 13 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 20.3.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter,

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes.

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes. OTNICKÝ ZPRAVODAJ 27 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 12. ročník 12. března 2007 Pohled na ulici Boženy Němcové před léty... a dnes. 2 Z obsahu: Zpráva o činnosti zastupitelstva 3. strana Výsledky

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.1.2015 Program: 1. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. (plyn.zařízení lokalita

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání zasedání rady města RM 145 (ve volebním období 45. zasedání), ze dne 18.8.2008 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 145 1 Mgr. Bronislava Malijovská Starostka

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více