Zápis a USNESENÍ RADY OBCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis a USNESENÍ RADY OBCE"

Transkript

1 Zápis a USNESENÍ RADY OBCE 26. schůze konaná dne: Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Boček, Ing. Kohut, p. Kiková, Ing. Veselá Omluven: Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová starostka obce 26. schůze RO konaná dne: strana 1. ze 7

2 Přehled usnesení Rady obce Číslo usnesení poř.č./orgán/schůze č. 1/RO/26 RO pověřila: 2/RO/24 6/RO/6 09/RO/13 8/RO/14 RO pověřila: 4/RO/17 Stručný název či jméno projednávaného bodu konkrétní schválené údaje Schválení programu program zasedání rady obce č. 26 konané dne Ing. Jaromíra Kohuta zapisovatelem tohoto zasedání RO Kontrola usnesení Žádost ZŠ Lučina na rozšíření počtu tříd starostce uzavřít se společností Artory-Consulting, s.r.o., Evaldova 2099/34, Šumperk, smlouvu o dílo v rozsahu schválené nabídky ze dne trvá. Vybudování dětského koutku na fotbalovém hřišti starostce na základě doporučení komise pro rozvoj obce a územní plánování vyčkat s dalším postupem případné realizace na základě získání, či nezískání dotace na realizaci herních prvků v areálu ZŠ - trvá. místostarostce zahrnout náklady spojené s realizací dětského koutku na fotbalovém hřišti do návrhu rozpočtu na rok trvá Výpověď ze smlouvy o dílo č. S uzavřené dne se společností.a.s.a. spol.s.r.o., Ďáblická 791/89, Praha 8, starostku vypsat v termínu do v souladu se zákonem o veřejných zakázkách výběrové řízení na dodavatele svozu veškerých komunálních odpadů - trvá Zpracování aktualizace dopravního značení obce Lučina ve spolupráci s Magistrátem statutárního města Frýdek- Místek v návaznosti na doporučení komise pro rozvoj obce a územní plánování místostarostce předložit RO ve spolupráci s odborem dopravy a silničního hospodářství Magistrátu statutárního města Frýdek-Místek a Policie ČR aktualizaci dopravního značení obce Lučina trvá místostarostce předložit ke schválení na zasedání ZO schvalující rozpočet na rok 2012 vyčlenění finančních prostředků do příslušné položky na realizaci RO schválené výměny DZ v obci - trvá Hlasování Pro: 4 Ing. Kohut se zdržel 26. schůze RO konaná dne: strana 2. ze 7

3 9/RO/18 10/RO/20 6/RO/21 7/RO/21 8/RO/21 3/RO/22 Obec LUČINA Nové grafické zpracování Zpravodaje obce Lučina místostarostce předložit nové grafické zpracování Zpravodaje obce Lučina po zpracování a odsouhlasení grafické podoby nových webových stránek obce viz usnesení 7/RO/21 - trvá Pracovní řád obce Lučina členům RO připravit v souladu s Jednacím řádem RO připomínky k předloženému návrhu Pracovního řádu obce Lučina - trvá starostce předložit na další zasedání RO návrhy pracovních náplní všech zaměstnanců obecního úřadu, na které se vztahuje nově předložený Pracovní řád. splněno Doporučení Komise pro rozvoj obce a územní plánování (dále jen KPROaÚP) v otázce havarijního stavu sokolovny a řešení PD Rekonstrukce sportovního areálu TJ Sokol Lučina členu RO a předsedovi KPROaÚP Ing. Bohumíru Bočkovi, ověřit další možnosti financování SO 01 rekonstrukce šaten formou získání dotací z některého z dosud fungujících dotačních titulů - splněno. Nabídka p. Tibora Racka, bytem Soběšovice č.p.218, , týkající se zhotovení nových webových stránek obce Lučina místostarostce předložit ZO v rámci projednávání a schvalování rozpočtu obce na rok 2012 položku ve výši ,-Kč na výrobu a zpracování nových webových stránek obce Lučina - trvá Informace společnosti INNOVA Int.,s.r.o., Tyršova 1832/9, Ostrava, , týkající se formy hlasování v projektu Prazdroj lidem-obec Lučina starostce uzavřít smlouvu o dílo se společnosti INNOVA Int.,s.r.o., Tyršova 1832/9, Ostrava, , týkající se zpracování žádosti o finanční podporu v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje za částku ve výši 8.000,-Kč bez DPH + 3% z celkové částky získané dotace v cenách bez DPH - splněno. místostarostce předložit ZO v rámci schvalování rozpočtu na rok 2012 položku zahrnující zpracování a předložení projektu a žádosti o finanční podporu v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje za částku ve výši 8.000,-Kč bez DPH + 3% z celkové částky získané dotace v cenách bez DPH - trvá. Žádost Ing. Martina Bartečka, Collo Louky 126, Frýdek- Místek, , týkající se souhlasu s umístěním kabelového vedení nízkého napětí na pozemcích p.č. 166/3 26. schůze RO konaná dne: strana 3. ze 7

4 9/RO/22 10/RO/22 5/RO/23 7/RO/23 8/RO/23 6/RO/24 Obec LUČINA a 170/4, k.ú. Kocurovice za úplatu věcného břemene ve výši 1000,-Kč. starostce uzavřít s ČEZ Distribuce a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene týkající se umístění kabelového vedení nn na pozemcích ve vlastnictví obce Lučina p.č. 166/3 a 170/4, k.ú. Kocurovice za úplatu ve výši ,-Kč. trvá Výběrové řízení k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu projektová příprava pro podání žádosti na OPŽP z dotační výzvy (prioritní osa) na objekt ZŠ a MŠ Lučina starostce v souladu s podmínkami veřejné soutěže malého rozsahu písemně oznámit v termínu do všem uchazečům rozhodnutí RO o zrušení předmětné soutěže splněno Zmocnění starostce uzavřít smlouvu o pojištění majetku s Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, , Praha 2 za celkovou částku ve výši ,-Kč/rok splněno. Nabídka spol. Arc Design s.r.o., Teslova 2, Ostrava, na zpracování stavební dokumentace za účelem podání žádosti o dotaci na akci Zvýšení bezpečnosti chodců na komunikacích v obci Lučina předsedovi komise pro rozvoj obce a územní plánování předložit problematiku zvýšení bezpečnosti chodců v lokalitě ZŠ na nejbližší jednání komise - trvá Nabídka společnosti P-PROJEKTA spol. s.r.o., Junácká 1241/1, Havířov-Podlesí, na přepracování projektové dokumentace Rekonstrukce sportovního areálu TJ Sokol Lučina místostarostce zahrnout náklady spojené s přepracováním PD tohoto projektu do rozpočtu obce na rok trvá. Pravidla pro sjíždění motorových člunů do vodního díla Žermanická přehrada místostarostce zpracovat analýzu pravidel pro sjíždění motorových člunů do vodního díla Žermanické přehrady s cílem předložení návrhů řešení možných vhodných míst na území obce Lučina - trvá Dohoda mezi obcemi Lučina a Dobrá ze dne o úhradě neinvestičních nákladů za žáky navštěvující ZŠ Dobrá starostce předložit na prosincové zasedání ZO k revokaci jeho rozhodnutí ze dne návrh na úhradu nákladů 26. schůze RO konaná dne: strana 4. ze 7

5 spojených s neinvestičními náklady za žáky navštěvující ZŠ Dobrá dohodou ke dni trvá. 8/RO/24 3/RO/26 4/RO/26 5/RO/26 Prodloužení stávající smlouvy o dílo s Moural, Kopecký & Partneři, advokátní kancelář, ul. 28. října 150/2663, Ostrava Moravská Ostrava, místostarostce zahrnout náklady ve výši ,-Kč, spojené s poskytováním právních služeb, do návrhu rozpočtu na rok trvá starostce uzavřít s Moural, Kopecký & Partneři, advokátní kancelář, ul. 28. října 150/2663, Ostrava Moravská Ostrava, dodatek k stávající smlouvě v intencích usnesení RO viz výše - trvá. Žádost p. Pavla Kincla, Za dvorem 335, Ostrava Plesná, o udělení souhlasu s umístěním vodovodní přípojky a udělení souhlasu provedení protlaku pod místní komunikaci pozemku p.č. 598/9 udělení souhlasu s provedením protlaku pod místní komunikaci pozemku p.č. 598/9 za předpokladu uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene za cenu věcného břemene ve výši 1.000,-Kč starostce zaslat žadateli p. Pavlu Kinclovi písemné stanovisko RO a uzavřít s žadatelem p. Pavlem Kinclem smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene za jednorázovou náhradu zřízení věcného břemene ve výši 1.000,-Kč. Žádost Slezskomoravských telekomunikací Opava spol. s.r.o., Příčná 2828/10, Opava, o vyjádření k možnosti optického připojení objektu Telefonica Czech Republic,a.s. v k.ú. Lučina na základě vyjádření společnosti TS a.s., 17. listopadu 910, Frýdek-Místek, umístění optického připojení objektu Telefonica Czech Republic,a.s. v k.ú. Lučina za úplatu věcného břemene ve výši 3.600,-Kč. starostce uzavřít s Telefónica Czech Republic,a.s., Za Brumlovkou 266/2, praha 4, Michle, Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene za úplatu věcného břemene ve výši 3.600,-Kč Žádost Ing. Martina Bartečka, Collo Louky 126, Frýdek- Místek, týkající se stanoviska z hlediska územního plánu a umístění inženýrských sítí obce k možnosti výstavby přípojky NNk na p.č. 170/3 v k.ú. Kocurovice na základě vyjádření společnosti TS a.s., 17. listopadu 910, Frýdek-Místek, umístění kabelového vedení přípojky NNk překopem na pozemcích ve vlastnictví obce Lučina p.č. 166/2, 166/3, 170/4, k.ú. Kocurovice za úplatu věcného břemene ve výši ,-Kč. Pro schůze RO konaná dne: strana 5. ze 7

6 6/RO/26 RO projednala: 7/RO/26 8/RO/26 9/RO/26 10/RO/26 Obec LUČINA starostce uzavřít s ČEZ Distribuce a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene týkající se umístění kabelového vedení NNk na pozemcích ve vlastnictví obce Lučina p.č. 166/2, 166/3 a 170/4, k.ú. Kocurovice za úplatu ve výši ,-Kč. Žádost p. Josefa Kuliga, Lučina č.p. 419, o odkoupení areálu autocampu Lučina Žádost p. Josefa Kuliga, Lučina č.p. 419, o odkoupení areálu autocampu Lučina předsedovi komise pro rozvoj obce a územní plánování předložit problematiku žádosti p. Josefa Kuliga na nejbližší jednání komise a předložit RO návrh dalšího řešení. Vyhodnocení plánu činnosti RO v roce 2011 a schválení plánu činnosti RO na rok 2012 členu RO Ing. Jaromíru Kohutovi předložit RO na její příští zasedání vyhodnocení plánu činnosti RO v roce 2011 členu RO Ing. Jaromíru Kohutovi předložit RO na její příští zasedání v návaznosti na programové prohlášení ke schválení návrh Plánu činnosti RO v roce Termíny konání RO a ZO v 1. pololetí roku 2012 termíny konání RO v 1. pololetí roku 2012 takto: 4.1., 23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 19.3., 2.4., 16.4., 2.5., 14.5., 28.5., 18.6., předpokládané termíny konání ZO v 1. pololetí roku 2012 takto: 31.1., 28.3., Termíny předložení podkladů pro vydání Zpravodaje RO v 1. pololetí roku 2012 starostce předložit RO v termínech 23.1., 20.2., 19.3., 16.4., 28.5., a 20.6., podklady ke schválení pro vydání Zpravodaje obce v daném měsíci Náklady na zajištění dopravní obslužnosti v rámci veřejné linkové dopravy v období od do poskytnutí finančních prostředků ve výši ,-Kč pro společnost Veolia Transport a.s. a poskytnutí finančních prostředků ve výši ,-Kč pro společnost ČSAD Frýdek- Místek a.s. na zajištění dopravní obslužnosti v rámci veřejné linkové dopravy v období od do starostce uzavřít s Veolia Transport a.s., Vítkovická 3133/5, Ostrava - Vítkovice, dodatek k stávající smlouvě o poskytnutí finančních prostředků na částku ve výši ,-Kč a dodatek č. 4 k stávající smlouvě s ČSAD Frýdek-Místek a.s., Politických obětí 2238, Frýdek-Místek, o poskytnutí finančních prostředků na částku ve výši ,-Kč místostarostce zahrnout celkové náklady ve výši ,-Kč 26. schůze RO konaná dne: strana 6. ze 7

7 spojené se zajištěním dopravní obslužnosti v rámci veřejné linkové dopravy v období od do do rozpočtu obce na rok 2012 Zapsal: Ing. Jaromír Kohut Schválila: Ing. Soňa Blahutová 26. schůze RO konaná dne: strana 7. ze 7

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban Ing.

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 15/2012

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 15/2012 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 00 29 66 86 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 15/2012 z 15. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 1. srpna 2012 V Horních Bludovicích dne 1.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

RO 83. VÝTAH z USNESENÍ z 83. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 2. 12. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 83. VÝTAH z USNESENÍ z 83. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 2. 12. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 83. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 Plnění usnesení rady města za měsíc listopad a prosinec 2014 Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 12/2012

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 12/2012 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 00 29 66 86 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 12/2012 z 12. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 13. června 2012 V Horních Bludovicích dne 13.

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

Z á p i s z 20. jednání Rady města Strakonice konaného 27. dubna 2011 v kanceláři starosty

Z á p i s z 20. jednání Rady města Strakonice konaného 27. dubna 2011 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

na víceúčelovém hřišti za rok 2011

na víceúčelovém hřišti za rok 2011 ze dne usnesení text usnesení termín plnění zodpovědná osoba splněné/nesplněnáhradní termín poznámka 23.1.2012 1/1/12 Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 01.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 01.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0299/RM15/2015 Výběrové řízení na ředitele/ku Městské knihovny

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

Z Á P I S. z 35. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. prosince 2012

Z Á P I S. z 35. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. prosince 2012 1 Z Á P I S z 35. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. prosince 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 23. 2. 2015 od 14.40 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Markéta

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková

Více

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu Bod programu: Schválení programu RM č. 22

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu Bod programu: Schválení programu RM č. 22 VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 16. září 2014 (RM č. 22) č.j.mukv*****/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb.,

Více