PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU"

Transkript

1 Projekt: Klíče pro ţivot Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/ PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU k Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky: podle ustanovení 44 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k otevřenému zadávacímu řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem: Tvorba a pilotáţ vzdělávacích programů v oblasti průřezových témat. Zadavatel veřejné zakázky Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Adresa Sámova 3, Praha 10 zastoupený Mgr. Jiřím Veverkou IČ DIČ CZ Identifikační údaje 1.1. Uchazeč Název uchazeče Právní forma Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu Občanské sdružení Altus Občanské sdružení Ulice Strojařů 1387 Město Chrudim PSČ Korespondenční adresa (pokud je odlišná od výše uvedeného sídla či místa podnikání) IČ DIČ CZ

2 Internetová stránka Osoba oprávněná jednat za uchazeče nebo jeho jménem Martin Benák Telefon xx Fax xxx Mobil Kontaktní osoba Martin Benák Telefon xx Fax xxx Mobil Zařízení/organizace, v kterém/které bude probíhat pilotáţ Název zařízení osoby oprávněné jednat za zařízení/organizaci nebo jeho/jejím jménem Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun Bc. Ilona Cinková IČ Člen realizačního týmu Martin Karlík 2. Popis uchazeče/zkušenosti uchazeče s prací s dětmi a mládeţí Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun je státní mimoškolní zařízení s právní subjektivitou. Jeho zřizovatelem je Město Lanškroun. Dům dětí a mládeže rozvíjí svoji činnost v oblasti zájmového vzdělávání dětí, žáků, studentů a dospělých. Prostřednictvím pravidelné zájmové činnosti předkládá dětem a mládeži pestrou nabídku aktivit ve volném čase. Každoročně nabízí zájmové kroužky, kluby a kurzy nejen pro děti školního a předškolního věku, ale i pro mládež a dospělé. Zájmové útvary, kterých je 47, navštěvuje v průměru 530 členů. Pravidelná činnost zahrnuje následující oblasti: tělovýchovu a sport, techniku a přírodovědu, výtvarnou a dramatickou výchovu, výuku cizích jazyků, základů práce s PC atp. Příleţitostné zájmové činnosti:v průběhu školního roku DDM organizuje asi 190 akcí v oblasti zájmové činnosti příležitostné. Jsou to zábavné, výtvarné, naučné, sportovní a jiné soutěže, divadlo, poznávací zájezdy, odborná a vzdělávací víkendová soustředění, zábavné pořady pro děti. Zajišťuje výukové programy v oblasti ekologické výchovy určené žákům ZŠ. DDM připravuje i programy na prázdninové dny (podzimní prázdniny, jednodenní pololetní prázdniny, jarní prázdniny a velikonoční prázdniny).organizace zaměstnává 3 pedagogické a 2 nepedagogické pracovníky. Pedagogičtí pracovníci se věnují zájmovému vzdělávání dětí, mládeže a dospělých. Nepedagogičtí pracovníci: účetní a školník (současně uklizeč). Organizace dále zaměstnává asi 30 externích zaměstnanců (vedoucích zájmových kroužků). V současné době Stránka 2 z 6

3 hostí organizace dobrovolnici ze Švédska v rámci Evropské dobrovolné služby, která je financována z EU prostřednictvím ČNA Mládež. 3. Návrh tvorby a ověření vzdělávacího programu Názorné schéma: Příprava vzdělávacího programu (VP) Cíle organizacezájmové vzdělávání do Analýza potřeb Osobní motivace- Cíle VP Zdroje Hodnotící kritéria (Lidské, technické, Konkrétní cíle finanční, přírodní) Profil a výběr účastníků Komunikace s týmem a účastníky Pokračující hodnocení Obsahové prvky Metodologie, výsledky učení & styly učení, strategie Detailní program a metody, tvorba programových bloků Zapojení účastníků Materiály, dokumentace Využití času, rozvrh Využití prostředí prostoru, zdrojů 3.1. Název vzdělávacího programu Mediální výchova a medializace s Damiánem 3.2. Obsah vzdělávacího programu Stránka 3 z 6

4 Příklad struktury obsahu VP Cíl VP Předpokládané metody vzdělávání VP Předpokládané formy vzdělávání VP Obsah vzdělávacích programů VP Inovativnost metody, formy vzdělávání VP Předpokládaná hodinová dotace VP Předpokládaný počet účastníků Požadavky na účastníky VP (profil účastníka) Další dle vlastního uvážení Cílem vzdělávacího programu Medializace a mediální výchova v Domě dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun je vybavit naše žáky mediální gramotností a porozuměním médiím. Na základě těchto cílů vytvoříme 2 typy zájmových kroužků, jednak kroužek zaměřený na vyhledávání informací v elektronické podobě a druhý zaměřený především na vyhledávání informací z přímého styku žáka s prostředím, ve kterém získá informace svým vlastním přičiněním. Dále uskutečníme v době jarních prázdnin tábor s námětem mediální výchovy v Turistické základně ve Strážné. Děti v této pravidelné a prázdninové činnosti budou získávat představy o fungování médií a jejich strategiích, budou u nich rozvíjeny komunikační schopnosti, budeme využívat žákovy schopnosti při týmové práce a vhodně využijeme média jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času. Děti zvládnou vyhledávání informací i v elektronické podobě (internet), budeme rozvíjet citlivost vůči předsudkům a zjednodušování informací v médiích, děti si uvědomí možnosti svobodného vyjádření a odpovědnosti za způsob prezentace svých názorů, budou umět posoudit hodnověrnost informací získaných z internetu. Cílem těchto aktivit bude naučit děti navštěvovat akce konané v Lanškrouně a různé činnosti DDM, poté z nich pořizovat vlastní články do novin, na internet a dokázat z nich zpracovat hodnověrné a kvalitní příspěvky. Předpokládaný počet účastníků: 70 žáků Profil účastníka: děti ve věku od 9-15 let se zájmem o informatiku, výpočetní techniku nebo český jazyk. Stránka 4 z 6

5 3.3. Popis tvorby a ověření vzdělávacího programu Harmonogram vzdělávacího programu: 1. Vytvoření kroužku Webovk y -(září 2011) lektor Pavel Smejkal 2. Vytvoření Publicistického kroužku- (září 2011) lektor Eva Doubravská 3. Vybavení stávajících počítačů grafickým programem a notebookem pro vedoucího kroužku 3. Exkurze v redakcích ve městě (Listy Lanškrounska, Lanškrounsko.cz ) -zabezpečí sl.honzalová 4.Exkurze kabelová televize OIK Česká Třebová - sl. Honzalová 5. Pravidelná činnost kroužků- vytváření webových stránek, návštěva žáků v terénu za účelem zpráv a článků do médií 6. Tábor o jarních prázdninách ve Strážné podporující mediální výchovu mládeže zabezpečí Chromcová, Skalická Vzdělávací program bude financován z více zdrojů. Způsob vyhodnocení vzdělávacího programu: Dotazník pro členy kroužků a účastníky tábora Přínos vzdělávacího programu Měřitelným výstupem budou počty účastníků aktivit ( budou zaznamenávány v táborovém deníku a deníku zájmových kroužků). V neposlední řadě bude měřitelným výstupem počet novinových článků a příspěvků na webových stránkách DDM a města Lanškroun. Počty účastníků v kroužcích a na táborech může ovlivnit nevhodně vybraný lektor a také nedostatečné vybavení grafikou, která je potřebná pro činnost těchto kroužků a tábora. O realizaci a výsledcích projektu budeme informovat v místním tisku (Lanškrounské listy, Lanškrounsko.cz) a regionálním tisku (Orlický deník). Dále nám k informovanosti poslouží naše a městské webové stránky. V těchto médiích budeme o projektu informovat minimálně 1x za měsíc. Výsledky mediální výchovy v těchto kroužcích: publikace vytvořených prací v již zmíněných médiích šíření znalostí a zpráv k ostatním kamarádům využití mediálních znalostí dětí pro DDM k vytvoření různých anket zvýšení zájmu dětí o konverzaci 3.5. Minimální poţadavky vzdělávacích programů v rámci jednotlivých průřezových témat Uchazeč zaškrtne, které konkrétní formy vzdělávacího programu budou podpořeny, je možno formy kombinovat (např. celoroční práce v kroužku, která bude ukončena víkendovou akcí, akce se mohou realizovat vícekrát). Minimální požadavky na délku trvání a počet účastníků musí být dodrženy v každém vzdělávacím programu. Druh formy/činnosti Minimální délka trvání Minimální počet účastníků Zaškrtněte (x), který druh činnosti bude podpořen PŘÍLEŢITOSTNÁ ČINNOST Beseda 8 hodin (možno rozdělit do 15 účastníků více bloků, dnů) Poznávací exkurze 10 hodin 30 účastníků x Přednáška 8 hodin (možno rozdělit do více bloků, dnů) 20 účastníků Stránka 5 z 6

6 Kulturní, sportovní, rekreační 8 hodin (možno rozdělit do 50 účastníků a zábavné akce více bloků, dnů) Jednorázové školení, 8 hodin 20 účastníků semináře Otevřené kluby 8 hodin 20 účastníků Spontánní aktivity 8 hodin 30 účastníků PRAVIDELNÁ ČINNOST Kroužky 80 hodin 20 účastníků x Kurzy 32 hodin 12 účastníků TÁBOROVÁ ČINNOST A DALŠÍ ČINNOST SPOJENÁ S POBYTEM Tábory 56 hodin (7 dní) 20 účastníků x Příměstské tábory 40 hodin (5 dní) 20 účastníků Soustředění zájmových útvarů 24 hodin (3 dny) 12 účastníků Víkendové akce 16 hodin (2 dny) 15 účastníků OSTATNÍ ČINNOSTI realizované v rámci vzdělávacího programu - web side (diskuzní fóra, online podpora) - výzkumy, studie, analýza sloužící k většímu porozumění mládeži a uspokojení jejich potřeb - pomůcky k přímé podpoře konkrétní činnosti (modely, pomůcky, tištěné i elektronické podpůrné materiály) např. speciální zdravotnické pomůcky, nejedná se o spotřební materiál. (minimální počet hodin tvorby) Stránka 6 z 6

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V Uh. Hradišti dne: 1. 9. 2013 Zpracovali: pracovníci DDM Uh. Hradiště Vydává: Mgr. Ivana Zůbková, ředitelka DDM Uh. Hradiště AKTUALIZACE k 1. 9. 2013 1 I. Identifikační údaje

Více

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny 1 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 4 HOBBY CENTRUM 4 ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013-2017 2 Obsah: kapitola 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 2.1. Velikost a vybavení 2.2. Charakteristika pedagogického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

Školský vzdělávací program

Školský vzdělávací program Dům dětí a mládeže,praha 5, Štefánikova 11 150 00 Praha 5, Štefánikova 235/11 IČO 45242941, IZO 600027520 fax / tel. 257323918 www.ddmpraha5.cz Školský vzdělávací program Zpracováno na základě podkladů

Více

Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2010-2011

Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2010-2011 Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2010-2011 1. Základní údaje: Název: Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, Vančurova 46 Sídlo: Vančurova 46, Lanškroun 563 01 IČO: 72079878

Více

ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2015-2020 Motto: Jan Ámos Komenský: Činný život je vpravdě životem, zahálka hrob člověka za živa. 2 OBSAH 1. Identifikační údaje --------------------------------------------------------------------

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zapoj se ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domova mládeže a Školní jídelny, zpracovaný podle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Zpracovala: PaedDr. Helena Pisarčiková, zástupkyně ředitele školy

Více

Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012 1. Základní údaje: Název: Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, Vančurova 46 Sídlo: Vančurova 46, Lanškroun 563 01 IČO: 720

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM Směrnice 2/1-9-2006 Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U L I T A B R O U M O V VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bc. Miroslav Frömmel ředitel 2006 OBSAH 1 VYMEZENÍ ŠKOLNÍHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školského zařízení: Dům dětí a mládeže Litovel Adresa školského zařízení: Komenského 719/6, 784 01 Litovel Ředitel: Mgr. Jana Čekelová Kontakty: Telefon: 585342448, 585371172

Více

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Rok 2007 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Cíle vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Ševčíkova 273/II, 383 01 Prachatice IČO 75 04 44 98 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM PRACHATICE Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Sídlo organizace:

Více

Dům dětí a mládeže Olomouc. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2009/2010

Dům dětí a mládeže Olomouc. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2009/2010 Dům dětí a mládeže Olomouc Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2009/2010 Olomouc, listopad 2010 1 Obsah Obsah...2 A Základní údaje o školském zařízení...4 A. 1 Předkladatel výroční zprávy...4 A.

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE. na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE. na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018 2014 1 Obsah Školního vzdělávacího programu domova mládeže a školní jídelny 1. Úvod 2. Identifikační údaje 3. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program domova mládeže

Školní vzdělávací program domova mládeže INTERNÍ TISKOPIS / Č. j. : SOSDCR/01283/2012 Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu Krnov, p.o. Revoluční 92, 794 01 Krnov Školní vzdělávací program pro

Více

III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Č. j.: 5515/2011-27 III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vyhlašuje v souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb.,

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

školní vzdělávací program Informační technologie RVP 18-20-M/01 Informační technologie Zábavná škola Kompletní ŠVP VOŠ, OA a SZŠ Domažlice

školní vzdělávací program Informační technologie RVP 18-20-M/01 Informační technologie Zábavná škola Kompletní ŠVP VOŠ, OA a SZŠ Domažlice školní vzdělávací program Informační technologie Zábavná škola Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika

Více

Církevní střední odborná škola Bojkovice. Školní vzdělávací program. 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Církevní střední odborná škola Bojkovice. Školní vzdělávací program. 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Církevní střední odborná škola Bojkovice Školní vzdělávací program 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Obsah ŠVP PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA...5 AUTORSKÝ KOLEKTIV...5 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ

Více

FUNKČNÍ STUDIUM - 3. ROČNÍK, ŘEDITEL MANAŽER ZÁVĚREČNÁ ROČNÍKOVÁ PRÁCE ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB INTERNÍCH A EXTERNÍCH PEDAGOGŮ

FUNKČNÍ STUDIUM - 3. ROČNÍK, ŘEDITEL MANAŽER ZÁVĚREČNÁ ROČNÍKOVÁ PRÁCE ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB INTERNÍCH A EXTERNÍCH PEDAGOGŮ FUNKČNÍ STUDIUM - 3. ROČNÍK, ŘEDITEL MANAŽER ZÁVĚREČNÁ ROČNÍKOVÁ PRÁCE ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB INTERNÍCH A EXTERNÍCH PEDAGOGŮ Autorka: Mgr. Andrea Kulichová Podbřezí, březen 2011 Prohlašuji, že jsem

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program DDM

Školní vzdělávací program DDM Arcibiskupské gymnázium STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE AG Korunní 2, Praha 2 - Vinohrady Školní vzdělávací program DDM 1 Preambule Školní vzdělávací program Střediska volného času Domu dětí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, 8. KVĚTNA 63 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 č.j.: ZŠHL/229/2013 30.8. 2013 platnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění -

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění - Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - platné znění - 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní

Více