Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec 2015 Příjmy: v Kč Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec 2015 Příjmy: v Kč Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace"

Transkript

1 Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec 2015 parag. polož. org. Příjmy: v Kč Daňové příjmy 1111 daň z příj. FO ze závislé činnosti daň z příj. FO - OSVČ daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů daň z příjmu právnických osob daň z příjmu právnických osob-za obce daň z přidané hodnoty popl. za vypouštění škodl.látek poplatek za provoz systému-komunální odpady poplatek ze psů poplatky za rekreační pobyt poplatek za užívání veř. prostr poplatek z ubytovací kapacity odvod výtěžku z provozování loterií odvod z výher.hracích přístrojů správní poplatky daň z nemovitých věcí Nedaňové příjmy 2460 splátky půjček (FRB,soc.fond) příjmy z poskyt služeb a výrobků (honitby) příjmy z úhr. dob. prostor- písník příj.z poskyt.služeb a výrobků příjmy z prodeje zboží-cest.ruch-památky příjmy ze vstupného - divadel.spolek Heřman - divadla, taneční příj.z poskyt.služeb - knihovna poplatky příjmy z výstav - vstupné příjmy ze vstupného-pěvec.sbor Vlastislav - koncerty příjmy z úroků (část) FRB příjmy z poskyt služeb a výrobků (Bytep) příjmy z pronájmu bytů příjmy z poskyt.služ. a výr.(rhnet,omega,cr Freenet) příjmy z pronáj.ost.nem.- nebyt.hosp.(bytep kotelny, Radovánek..) příjmy z poskyt služeb (reklama sloupy VO) příjmy z pronájmu - hřbitov+služby ost.příjmy z vlast. činnosti (věcná břemena) příjmy z pronájmu pozemků přij.nekapit přísp. a náhrady (Asekol) přij.nekapit přísp. a náhrady (Eko-kom) příjmy za poskytovanou pečovatelskou službu pečovatelská služba (za obědy od klientů) ost.nedaň.příj.(do soc.f. z VH, provize, známky, mylné platby) příjmy z úroků (část) Kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků Přijaté dotace 4112 neinvestiční dotace ze SR-souhrn.dotač.vztah neinvestiční transfery od DSO HM - na infocentrum Celkem příjmy Převody fondů a financování 4134 převody ze sociálního fondu převody z fondu rozvoje bydlení krátkodobý přijatý revolvingový úvěr - KB Stránka 1

2 Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec 2015 parag. polož. org. Výdaje: v Kč Ochrana druhů a stanovišť (psí útulek): DDHM materiál ost.služby - péče o psy opravy a udržování Vedlejší hospodářství (VH) - lesy, hala, kino, veř.wc, hřbitov ztráta vedl.hospodářství Cestovní ruch: infocentrum - mzdy infocentrum - soc.pojištění infocentrum - zdr.pojištění propagace města-mater(knihy, tiskoviny) nákup zboží (prodej turistům) materiál (kanc.potřeby) telefony ostatní služby (propagace města) rozsvícení vánočního stromu opravy a udržování (běžné) neinv.transfer nezisk org.-asociace turist.inf.center (ATIC) neinv.transfer Město Chrudim-propag. TO Chrudim.Hlinecko Doprava: materiál (drť, posyp.sůl) materiál (nákup dopr.značení) nájemné - průchod čp. 290 (Dramličová) úklid komunikací (vč.zimní údrž.konopáč) ostatní služby (dovoz drtě) všeobecná údržba chodníků a komunikací výměna a údržba dopravního značení na MK požadavky osadního výboru Chotěnice požadavky komise pro rozvoj Konopáče bezbariérové přechody ( 4x sídl V Lukách) rezerva - sněhová kalamita Odvádění a čištění odpadních vod srážková voda (faktury VaK) všeobecná údržba kanalizační sítě ( vč.šachty v Chotěnicích od postinství k čp. 67 ) všeobecná údržba dešťové kanalizace Školství: neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jonášova ul neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jiráskova ul neinv.př.-základní škola a jídelna neinv.př.-základní škola praktická neinv.př.-základní umělecká škola poplatky za provoz internetu (MěÚ, škola, správa Web stránek.města ) náklady na opravy a údržbu budov škol.zařízení: z toho: MŠ Jonášova - opravy ZŠ-běžné opr.(žlaby,odvhlčení,úpr.zeleně a parkoviště, vým.zámků a klíčů atp.) ZŠ praktická - opravy oblož.stropů a vým.zářivek ZUŠ - opravy a udržování ZUŠ - projekt na rekonstrukci elektroinstalace Stránka

3 Multifunkční centrum: materiál (týká se celého objektu bez knihovny) voda (týká se celého objektu bez knihovny) plyn (týká se celého objektu bez knihovny) elektřina (týká se celého objektu bez knihovny) telefon, internet (knihovna,tic) nákup služeb (obstaravatelská činnost, hlídání objektu PCO) opravy a udržování Kultura: měst.knih.- OON Chotěnice městská knihovna - provoz (vč.předpl.chotěnice) voda, plyn, el.energie měst.knih.- mzdy měst.knih.- OON měst.knih.- sociální pojištění měst.knih.- zdravotní pojištění měst.knih.- honoráře měst.knih.- členský příspěvek materiál na výstavy divadelní spolek Heřman (OON, činnost, taneční..) pěvecký sbor Vlastislav (OON, činnost) kronikář (OON,DDHM,materiál,služby,včetně vybavení) svatby OON - mzdy hudební doprovod materiál-obřady (svatby,vít.občánků, tiskopisy,atp.) životní výročí občanů (dary, květina) Zachování a obnova památek: OON - mzdy obsluhy v památkových objektech města sociální pojištění zdravotní pojištění materiál (žárovky.svíce, úklid.prostředky) voda plyn elektrická energie ostatní služby - obstaravatelská.činnost, revize kotelen židovská škola a synagoga-údržba židovská škola revize EZS zabezpeč.obj židovská škola, židovský dvojdomek, synagoga-nátěr oken a dveří Rozhlas: servis bezdrát.rozhlasu údržba protipovodň.hlásičů (srážkoměr -útulek,hladinoměry Konopáč, Kostelec) Sdělovací prostředky: OON-mzdy za roznášku Leknínu tisk Leknínu Ost.tělovýchovná činnost: neinvestiční příspěvek TJ Sokol (na provozní náklady, opravy) Využití vol. času mládeže: městský dům dětí - příspěvek /provoz/ Radovánek-neinv.příspěvek na činnost venkovní mobiliář města nákup materiálu na opravy dětská hřiště (kontrola, údržba) DDM - rozvody vody, opravy sprch a podlah (havarijní stav) opravy a udrž. - chata Konopáč Stránka

4 Bytové hospodářství: OON - mzda domovníka v čp voda - pevná složka neobsaz.byty, spotř. při opravách plyn (zálohy v dočasně neobsaz.měst.bytech) elektr.energie (zálohy v dočasně neobsaz.měst.bytech) obstaravatelská činnost údržba bytového fondu výměna oken v čp.6 (19 dřevěné) k tomu z FRB ,- Kč oprava střechy čp. 6 ( výměna krytiny ) k tomu z FRB ,- Kč Medov odstranění záklopu (zaměř.zhlaví vazních trámů) čp. 123 oprava části krovu - havarijní stav Veřejné osvětlení: OON mzda - natahování hodin - věž kostela sociální pojištění zdravotní pojištění el.energie VO revize sloupů VO oprava vánoční výzdoby (náhrada žárovek za LED) všeobecná údržba VO výměna nevyhovujících sloupů VO Pohřebnictví: ochranné pracovní prostředky DDHM materiál (struny, náhr.díly, štítky na označ.hrob.míst atp.) voda PHM služby školení a vzdělávání ost.služby-odvoz odpadu opravy a udržování (sekačka atp.) oprava bývalé márnice oprava městské hrobky-pro ulož.ostatků po exhumaci do společ.hrobu nákl.města na pohřby zesnulých (bez příbuzných) realizace rozptylové loučky Komunální služby a komunál.rozvoj: platy zaměstnanců OON sociální pojištění zdravotní pojištění mzdy- prádelna MŠ Jiráskova " - sociální pojištění " - zdravotní pojištění ochranné nápoje ochranné pomůcky-zaměstnanci mimo VH DHDM a nářadí materiál na opravy voda za odebr.teplo-vytápění provoz.v Lukách-základna tech.sk (plyn) elektrická energie pohonné hmoty a maziva nájemné (pozemky -Vávra V.,.) nákup služeb -STK, emise, znal.pos.,geom.plány, deratizace revize elektro v objektech města opravy a udržování (běžné) údržba základny tech.skupiny Stránka 4

5 GO vozidla Avia malování průchodu v čp.290 z nám.do ul. Jiráskova nákup kontejneru pro hákový nosič výkupy pozemků Nakládání s odpady: materiál (pytle na odpad) násl prodej občanům svoz tříděného odpadu včetně sběrných nádob odvoz kom.odp. na skládku - úklid města (skládka Chvaletice) úprava sběrných míst separovaného odpadu opravy kontejnerů na nákladní auta voda-sběrný dvůr svoz směsného komunálního odpadu (AVE) provoz sběrného dvora sběrný dvůr (revize, opravy) 1x za 2 r.na stroje ve SD Monitoring půdy a podzemní vody monitoring vrtů-analýza rizik ohrožení jímacího území HM (5 vrtů) Péče o vzhled obcí a veř. zeleň: materiál-sadba, hnojiva, postřiky, náhr.díly pohonné hmoty - sekačky údržba a dosadba veř.zeleně všeob. (vč.míst.částí) (Bydžovský, Kindl Sociální věci-pečovatelská služba-částečně kryto dotací: mzdy - pečovatelky soc. pojištění zdr. pojištění ochranné pomůcky DDHM (jídlonosiče) materiál (kanc.potř, potř.na úklid, praní.-peč.služ) voda v domech s peč.službou plyn v domech s peč.službou elektrická energie pohonné hmoty a mazadla služby telekomunikací (internet, mobilní a pevné telef.) pojištění - auto pečov školení ost.služby (inzerce,supervize, obstarav.činnost, služby PO a BOZP) opravy a udržování cestovné Služby sociální péče-domy s peč.službou: mzdy úklid domů s peč.služ.(společ.prostory) soc. pojištění zdr. pojištění ochranné pomůcky DDHM (stůl, lavičky přístřešek- DPS U Baž.) nákup materiálu služby telekomunikací nákup ost.služeb ost.služby(rozhlas,televize-spol.prostory v DPS, obědy klientů, služby PO a BOZP) ost.služby-předáv.stanice DPS U Baž.čp.964 (dálkové topení Bytep) opravy a udržování pohoštění (pečovatelská služba-besídky, setkání, vánoč.posez.) Stránka 5

6 Domov pro seniory: neinvestiční příspěvek Civilní obrana, příspěvky, poplatky: nájemné za sklad CO čp rezerva pro krizové situace Bezpečnost a veř. pořádek: materiál (písek, drť, kolíky) ost.služby,zajištění pořádku - pouť Požární ochrana: hasiči Heřm. Městec hasiči Konopáč hasiči Chotěnice Místní zastupitelské orgány: odměny členů zastupitelstev obcí sociální pojištění zdravotní pojištění Činnost místní správy: platy zaměstnanců sociální pojištění zdravotní pojištění povinné úrazové pojištění hrazené zaměstnavatelem sbírky, noviny, knihy, předplatné DDHM (nábytek nový úřad) nákup materiálu ( kancel potř, uklíz, obřady-květ.výzd) voda včetně čp plyn včetně čp el.energie včetně čp pohon. hmoty a maziva služby pošt (poštovné, příhrádečné, kredit frankovač) služby telekomunikací (mobilní a pevné telef.) životní pojištění (přev ze soc.fondu) konzultační, poradenské a právní služby (Plavec, Nejezchleb, Všetečka ) školení a vzdělávání, konference ost.služby-zdr.prohl,certifikáty,parkovné, auditor, předpl rozhl.a telev,stravenky běžné opravy a udržování cestovné (všichni mimo soc.věcí) pohoštění poskyt.neinv.příspěvky, náhrady věcné dary (poháry při soutěžích) odvody za nezaměstn.zdrav.postiž.osob nákup kolků platby- živ.výročí, ošatné (přev. ze soc.fondu) půjčky zaměstn. (přev ze soc.fondu) DDHM výpočetní technika: hardware, monitory k počítačům software-licence tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny) tech.pomoc,servis kopírek (SW-opravy PC, údrž.serveru) opravy kopírek, PC upgrade software (Windows, Office) v případě nutnosti upgrade serverů vč.software na MěÚ Stránka 6

7 změna internetového připojení - nový úřad úprava počítačové sítě (nová budova MěÜ) rozvoj informačního systému servisní popl. (SW-Asseco, VITA, Flux, Geovap, PORS,Flamy) stavební příspěvek na nezbytné úpravy koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor administrace dotací a výběrová řízení projekt.dokumentace (PD) na veřejné zakázky přestavba nové budovy MěÚ Příspěvky a dary: poplatky za účast města ve sdruženích- historických sídel, svaz měst a obcí neinv.transfery obcím- varovné SMS Chrudim Mikroregion - příspěvek dle počtu obyvatel věnce obětem války příspěvky sportovním spolkům neinvestič.příspěvek na akci Babí Léto - ATC Konopáč příspěvky různým spolkům Výdaje z fin. operací: služby pošt-poštovné služby peněž.ústavů-bankovní poplatky Pojištění majetku obce: majetek obce Platby daní,úroků: daň z nabytí nemovitých věcí daň z příj.právnic.osob za obce úroky vlastní-platby úroků z úvěru - KB půjčky poskyt. obyv. z FRB platby daní a popl. - dálniční známka platby daní a popl. - kraj, obec Celkem výdaje : Převody fondů a financování převody do sociálního fondu financování - splátka úvěru - KB příjmy výdaje rozdíl = přebytek Stránka 7

Rozpočet města na rok 2006

Rozpočet města na rok 2006 Rozpočet města na rok 2006 Příjmy: Daň z příj.. fyz. os. ze záv. čin. 6 200 000,- Daň z př.fyz.os.sam.výd.čin. 3 150 000,- Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů 380 000,- Daň z příjmu právnických osob 6

Více

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

Přehled schváleného rozpočtu

Přehled schváleného rozpočtu NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 1 / 13 01 KAP odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01.01. rezerva na nepředvídané výdaje 15 308,00 01002 rozpočtová rezerva 0,00 15 308,00 0,00 01.01. bankovní poplatky 01.01.

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2013 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Položka Druh příjmu rozpočet 2013 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 19 000,0 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč)

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč) 1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 201 P Ř Í J M Y - závazné () 10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA Administrace Krajského programu obnovy venkova 2 3,00 Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 Zpracoval: ekonomický odbor Dne: 9. 5. 2010 Strana 1 Komentář k plnění rozpočtu Města Litoměřice za rok 2009 Rozpočet obce Města Litoměřice

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

POZVÁNKA. Majetkové záležitosti:

POZVÁNKA. Majetkové záležitosti: POZVÁNKA na 9. veřejné zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 12.12.2013 od 16 hod. v kongresovém sále Gotického hradu se sídlem Tyršovo nám. 68 v Litoměřicích Program: I. Zahájení, jmenování

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

Komentář k rozpočtu Města Chodova na rok 2015

Komentář k rozpočtu Města Chodova na rok 2015 Komentář k rozpočtu Města Chodova na rok 2015 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2015 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 Vyvěšeno: Sejmuto: 1 KOMENTÁŘ k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2015 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila 22. října 2014 základní údaje

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2014 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu

Více