Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Zápis č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne od hod na OU v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Vlastimil Fouček, Lenka Svobodová, Ing. Pavel Jelínek, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, Ing. Martina Procházková, Michal Chroust. Pan starosta zahájil zasedání zastupitelstva. Bod č. 1. schválení programu Návrh usnesení č. 1 Pan starosta navrhuje tento program: 1. Prezence 2. Schválení programu 3. Pověření dvou členů zastupitelstva obce k ověřování zápisů ze zasedání ZO Tuklaty 4. Návrh na projednání nabídky poradenských služeb společnosti EUFC na administraci projektu dotace z OPŽP na zateplení MŠ. Předkladatel: Ing. Ivan Franc, pověřený vedením stavební agendy obce. 5. Návrh na projednání žádosti o souhlas s umístěním stavby na parc. č. 147/24 doručené zastupitelstvu obce Tuklaty dne Předkladatel: Ing. Ivan Franc, pověřený vedením stavební agendy obce 6. Návrh na projednání žádosti o umístění zázemí betonárky na parc. č. 1161/2, k. ú. Tuklaty Předkladatel: Ing. Ivan Franc, pověřený vedením stavební agendy obce 7. Návrh na projednání Jednacího řádu zastupitelstva obce Tuklaty Předkladatel: Petr Jenšovský, starosta obce 8. Projednání návrhu na změnu webových stránek Obce Tuklaty 9. Připomínky zastupitelů. Usnesení č. 1 Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1 Bod č. 3. Určení ověřovatelů zápisu Návrh usnesení č. 2 ZO určuje ověřovateli zápisu Mgr. Vladimír Libovický a Michal Chroust. Usnesení č. 2 Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

2 Bod č. 4. Ing. Franc podává návrh na projednání nabídky poradenských služeb společnosti EUFC na administraci projektu dotace z OPŽP na zateplení MŠ. Nabídka rozdělena dvě části: Tendr spolupráce při výběrovém řízení a implementace. Ing. Procházková navrhuje oslovit někoho dalšího na výběrové řízení. Pan Fouček se ptá kdo bude zadávat výběrové řízení. Ing. Franc informuje, že se na zadání bud podílet obec + ten kdo bude projekt administratovat. Pan Fouček navrhuje otevřené výběrové řízení, ing. Franc uzavřené. Zda-li výběrové řízení bude uzavřené nebo otevřené se odkládá na příští zastupitelstvo. Návrh usnesení č. 3 Ing. Franc navrhuje spoluprácí při výběrovým řízení s fi EUFC a implementaci odložit na později s tím, že Ing. Martina Procházková osloví další firmu. Usnesení č. 3 Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1 Bod č. 5. Návrh na projednání žádosti o souhlas s umístěním stavby na parc. č. 147/24 doručené zastupitelstvu obce Tuklaty dne Pan Fouček oznamuje, že je ve střetu zájmů. Ing. Franc informuje, že není přístup z komunikací, není vodovod a ani kanalizace. Za určitých podmínek je možné pozemky zastavět. Pan Fouček navrhuje splnit tyto podmínky na vlastní náklady. Seznam podmínek je přílohou zápisu. Návrh usnesení č. 4 I. s c h v a l u j e umístění stavby RD v souladu se zněním 188a odst. 1) písm.c) s odkazem na odstavec 2 tohoto paragrafu zákona č. 183/2006 Sb. v pozdějším znění na parcele p. č. 147/24 v k. ú. Tuklaty, při splnění podmínek 1-7 důvodové zprávy ze dne , která je přílohou č. 1 tohoto usnesení. I I. s o u h l a s í s napojením tohoto pozemku na veřejný kanalizační řad provozovaný Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Usnesení č. 4 Pro 6 Proti 1 Zdrželi se 2 Bod č. 6. Ing. Franc předkládá návrh na projednání žádosti o umístění zázemí betonárky na parc. č. 1161/2, k. ú. Tuklaty. OÚ Tuklaty obdržel žádost společnosti Konekta o souhlas s umístěním stavby příjezdové zpevněné cesty, zázemí betonárky a stavebního dvora na parc. č. 1161/2 v k.ú. Tuklaty. Dle návrhu bude pozemek využíván jako stavební dvůr, zázemí betonárky a pro umístění mobilního katru pro pilu. Z plochy bude skryta ornice a terén bude zpevněn betonovými panely a asfaltovým recyklátem. Podél příjezdové cesty bude vysázena oddělovací zeleň.

3 V návrhu územního plánu je pozemek určen jako územní rezerva průmyslové zóny s využitím pro nerušící výrobu a sklady. Zamýšlené využití pozemku je v souladu s návrhem územního plánu. Pozemek by měl být pro zamýšlený účel využit až po zastavění ostatních pozemků plánované průmyslové zóny. S ohledem na vlastnictví dotčeného pozemku jednatelem a majitelem společnosti Konekta a dosavadní dobrou spolupráci společnosti s obcí navrhuji netrvat na této podmínce. Návrh usnesení č. 5 Zastupitelstvo obce Tuklaty souhlasí s umístěním zázemí betonárky a stavebního dvora na pozemku parc. č. 1161/2 v k.ú. Tuklaty dle předložené dokumentace pro ÚR zpracované Milanem Kubelkou v 09/2010 při splnění následujících podmínek: - Ocelové konstrukce a vnější pohledové plochy umisťovaného skladu, kontejnerů a mobilních buněk budou barevně sladěny a sjednoceny tak, aby nenarušovaly vzhled krajiny, - V navazujícím stupni projektové dokumentace bude prověřena potřeba případného předčištění dešťové vody zachycované ze zpevněných ploch před jejím

4 vsakováním na pozemku tak, aby nemohlo dojít ke znečištění spodních vod ropnými produkty smývanými ze zpevněné plochy. Usnesení č. 5 Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 2 Bod č. 7. Pan starosta předložil návrh na projednání Jednacího řádu zastupitelstva obce Tuklaty Návrh usnesení č. 6 Obecní zastupitelstvo schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce Tuklaty Usnesení č. 6 Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1 Bod č. 8. Připomínky zastupitelů Pan Fouček předložil body k projednání - Seznam všech probíhajících akcí Pan starosta odpovídá, seznam probíhajících akcí je následující probíhá zateplení MŠ, sociálního zařízení ZŠ odhad ceny 300tis, fara projekt na rekonstrukci střechy, KD rekonstruuje sochy v obci Tuklaty. - Ustanovení stavební komise z důvodu zastupitelnosti a průhlednosti, Pan starosta vysvětluje, že není nutné, protože se vyjadřuje zastupitelstvo + nastavená pravidla dle stavebního zákona a územního plánu. Obec se vyjadřuje jako účastník řízení. Pan Fouček navrhuje do stavební komise výstavby pana Chrousta a pana Formánka. Pan Franc navrhuje odložení s tím, že si připraví protinávrhy. Tento bod se odkládá na příští zastupitelstvo. - Navržení členů do komise životního prostředí Tento bod se odkládá na příští zastupitelstvo. - Navržení předsedy a členů Sboru pro občanské záležitosti Pan starosta informuje OZ o tom, že se jedná o samostatný spolek, do kterého může kdokoliv vstoupit a tak není důvod zasahovat do složení. - Seznam připomínek k územnímu plánu zohledněné a nezohledněné Pan starosta a Ing. Franc informují, že připomínky jsou součástí dokumentace. Územní plán je k nahlédnutí i s připomínkami na Obecním úřadě je veřejné projednání na stavebním odboru v Českém Brodě. - Předložení zpráv o auditu hospodaření Výsledky zpráv hospodaření jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě. - Návrh plánu práce kontrolního výboru Odkládá se na příští zastupitelstvo vzhledem k rozsáhlosti, pozdního podání a nepřipravenosti zastupitelů. Mgr. Libovický žádá vyplacení částky pro Čechii odkládá se na příští zastupitelstvo. Bod č. 9 Projednání webových stránek obce. Pan starosta obdržel novou nabídku pouze od p. Roubíčka, kde však chybí grafická podoba stránek. Pan starosta požádá p. Roubíčka o doplnění.

5 Bod č. 10 Pí Petrisková žádá o schválení dotace na Mikulášskou + Koncert v Kostele za celkem 5.000,-- Kč Návrh usnesení č. 7 OZ schvaluje dotaci Kulturnímu sdružení ve výši 5000,-- Kč. Usnesení č. 7 Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 zapsal Ing. Zbyněk Růžička Ověřovatelé zápisu: Mgr. Vladimír Libovický.... Michla Chroust. Petr Jenšovský, starosta

Zápis č. 1/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29.1.2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 1/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29.1.2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 1/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29.1.2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 19.11.20 OÚ v Tuklatech

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 19.11.20 OÚ v Tuklatech Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 19.11.20 OÚ v Tuklatech 4 od 19.00 hod na Přítomni: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, Lukáš K(b níček, Petr Horký,

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC

ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC 1 ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC 27. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Zastupitelstva obce Dubenec konaného dne 20.12.2012 Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 18:05 hodin. Přítomno bylo 7 členů ZO: Jaroslav Huňat,

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

Zápis č. 37-11/2009. Komínková

Zápis č. 37-11/2009. Komínková Zápis č. 37-11/2009 ze zasedání zastupitelstva obce konané v pondělí, dne 9.11.2009, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod Zasedání zastupitelstva obce svolal, (zasláním pozvánek vč.

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 13. dubna 2011 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 13. dubna 2011 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 13. dubna 2011 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ, Radek DVOŘÁK, František

Více

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek.

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek. 1 Z á p i s č. 2 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 27.11.2006 v 17.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Kudrna Josef, Vobrová Drahoslava, Brunnerová Alena, Kálal Robert, Ing. Šamal Vladimír,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 10.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva obce 3. Volba

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 15. 9. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 8 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 3 členi

Více

Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 5/2013

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 5/2013 ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 5/2013 konaného dne 18. dubna 2013 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni: Luboš Berger DiS., Ing. Leoš Bláha,

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 10.03.2015

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 10.03.2015 Z á p i s 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 10.03.2015 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více