Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne v na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích."

Transkript

1 OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, Říčany, IČ Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne v na Obecním úřadě v Dobřejovicích. Přítomni: Ţiliková, Čmolík, Doleţalová, Dvořáčková, Holeš, Kappel, Krejčí, Šindelář Omluveni: Koubová, I. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice (dále téţ jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v hod. starostkou obce Ing. Marií Ţilikovou (dále jako předsedající). Předsedající schůze konstatovala, ţe zasedání bylo řádně svoláno tak, aby informace podle 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Dobřejovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní a to od do Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. Předsedající schůze dále konstatovala, ţe přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu devíti všech členů zastupitelstva), takţe zastupitelstvo je usnášeníschopné ( 92 odst. 3 zákona o obcích). II. URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Marii Dvořáčkovou a. Jana Krejčího a zapisovatelem Miroslava Holeše. K návrhu nebyly vzneseny protinávrhy. Návrh usnesení č. 2011/11/07/01: Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovateli zápisu Marii Dvořáčkovou a Jana Krejčího a zapisovatelem Miroslava Holeše. III. PROGRAM ZASEDÁNÍ. Předsedající seznámila zastupitele s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu byly vzneseny návrhy na doplnění o informaci o dalším postupu v přípravě nových webových stránek a termínu otevření podjezdu pod D1 a EXITu8 a vypuštění bodu č. 5. Předsedající dala hlasovat o návrhu programu. Návrh usnesení č. 2011/11/07/02: Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje následující program zasedání: 1) Kontrola zápisu a usnesení č. 10 2) Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na dodávku vodovodu a 3) Zápis ze setkání starostů v Jesenici z ) Ţádost MŠ o grant na projekt na dětské hřiště ZAHRADA HROU. 5) Darovací smlouva mezi Obcí Dobřejovice a ČR Krajské ředitelství policie Středočeského 6) Pronájem pozemků na meziskládku zeminy zařízení staveniště výběr 7) Dohoda č. 114/2011/FS o finančním příspěvku na úhradu neinvestičních výdajů za ţáka 8) Stanovisko Národního institutu zdraví, a.s. k vyjádření obce na výstavbu v lokalitě u 1

2 Průhonického parku. 9) Informace o Vyjádření se k Odstoupení od Smlouvy o poradenské činnosti. 10) Nové webové stránky obce Dobřejovice. 11) Termín otevření podjezdu pod D1 u Tescomy a EXITu8. IV. KONTROLA ZÁPISU A USNESENÍ Č Kontrola zápisu a usnesení č. 10 Návrh usnesení č. 2011/11/07/03: Zápis a usnesení č. 10 byly schváleny bez připomínek. V. PROJEDNÁNÍ ÚKOLŮ 2. Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na dodavatele vodovodu a Původně plánovaný termín ukončení výzvy na předkládání nabídek na veřejnou zakázku vodovod, kanalizace a plynovod v obci Dobřejovice byl z posunut na v 9:00 hod. Důvodem je pozdní zveřejnění zakázky na Informačním systému veřejných zakázek a tím i moţné znevýhodnění zájemců. Dne v 13:00 hod. proběhne otevírání obálek na veřejnou zakázku obce. Komise bude pětičlenná a bude v ní zastoupena obec dvěma členy zastupitelstva, jeden zástupce společnosti, která zajišťuje výběrové řízení a dva odborníci. Uvedená komise bude následně pracovat jako Komise hodnotící. Členové komise (případně náhradníci) budou na jednání komise pozvání v termínu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Návrh usnesení č. 2011/11/07/04: Zastupitelstvo schvaluje termín v 9:00 hod. jako termín ukončení podávání nabídek a termín v hod. na otevírání obálek s nabídkami dodavatelů na dodávku vodovodu, splaškové kanalizace a plynu na vědomí. Schvaluje shodný počet pěti členů Komise pro otevírání obálek a Komise pro hodnocení nabídek. Ukládá starostce dále postupovat v souladu se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 3. Zápis ze setkání starostů v Jesenici z proběhla v obci Jesenice schůzka starostů na pozvání Ing. Wijase, starosty obce Jesenice, který pozval starosty okolních obcí na jednání ohledně problematiky zásad územního rozvoje Středočeského kraje, moţnosti spolupráce při společném postupu při vypisování veřejných zakázek na některé komodity, jako je elektrická energie, plyn, případně další sluţby a také za účelem diskuse ohledně dalších moţných společných témat, která by zajímala zástupce okolních obcí. V diskusi na téma spolupráce obcí byl iniciován vznik sdruţení obcí s pracovním názvem mikroregion Jesenicko. Bylo identifikováno několik moţných společných oblastí k řešení, např. cyklostezky, školství, kulturní a sportovní spolupráce, moţnost přípravy některých společných investičních projektů financovaných z dotací, atd. Starosta Jesenice vyzval kolegyně a kolegy z okolních obcí, aby sdělili, zda by měli o členství v mikroregionu zájem, event. ochotu zapojit se do příprav zaloţení sdruţení obcí mikroregionu Jesenicko. Návrh usnesení č. 2011/11/07/05: Zastupitelstvo bere informaci o iniciativě obce Jesenice na vytvoření mikroregionu Jesenicko na vědomí. 2

3 4. Ţádost MŠ o grant na projekt na dětské hřiště ZAHRADA HROU. Na základě výzvy Grantové nadace Proměny určené pro mateřské školy v Praze a Středočeském kraji s počtem dětí vyšším neţ 50, se ředitelka MŠ Dobřejovice přihlásila se záměrem úpravy zahrady. Zda grant na úpravu zahrady MŠ získá, bude zveřejněno v září Návrh usnesení č. 2011/11/07/06: Zastupitelstvo bere informaci o podání ţádosti o grant z Grantové nadace Proměny na vědomí a souhlasí s předáním plné moci k vyřizování agendy spojené se ţádostí ředitelce MŠ. 5. Darovací smlouva mezi Obcí Dobřejovice a ČR Krajské ředitelství policie Středočeského Na základě souhlasu Zastupitelstva byl pro potřeby Policie ČR Obvodní oddělení policie ČR Čestlice zakoupen netbook s příslušenstvím. Ředitel krajského ředitelství dal souhlas Obvodnímu oddělení policie ČR Čestlice k přijetí daru a předkládá Zastupitelstvu návrh darovací smlouvy. Součástí Darovací smlouvy bude předávací protokol na výpočetní techniku v ceně 7.795,- Kč. Návrh usnesení č. 2011/11/07/07: Zastupitelstvo schvaluje uzavření Darovací smlouvy na výpočetní techniku v ceně 7.795,- Kč Obvodnímu oddělení policie ČR Čestlice, se sídlem v Nupakách a pověřuje starostku podpisem. 6. Pronájem pozemků na meziskládku zeminy zařízení staveniště výběr. Tento bod bude řešen v návaznosti na vybraného dodavatele vodovodu a kanalizace a jeho moţnosti a poţadavky. Na vědomí bez usnesení. 7. Dohoda č. 114/2011/FS o finančním příspěvku na úhradu neinvestičních výdajů za ţáka Obec Dobřejovice má uzavřenou s Městským úřadem Říčany Smlouvu o spádovosti s ohledem na docházku dětí do základních škol. Mezi těmito školami však není uvedena ZŠ Nerudova, typu praktická. Tuto školu navštěvuje z Dobřejovic jedna ţákyně roční náklad je 12 tis. Kč. Smlouvy na neinvestiční náklady s ostatními obcemi (Čestlice, Průhonice, Jesenice a některé praţské školy) obec uzavírá u praţských teď jiţ uvádíme, ţe máme uzavřenou smlouvu o spádovosti s městem Říčany. Průměrný roční náklad na děti v základních školách činí 500 tis. Kč. Důvodem uzavírání smluv a následných plateb je povinnost obce zajistit povinnou školní docházku a pokud nemá svojí školu, je ze zákona povinna hradit neinvestiční náklady za ţáky obce, kteří jsou v obci trvale hlášeni. Návrh usnesení č. 2011/11/07/08: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o uzavírání dohod a úhradě neinvestičních nákladů na ţáky do základních škol v jiných obcích. 8. Stanovisko Národního institutu zdraví, a.s. k vyjádření obce na výstavbu v lokalitě u Průhonického parku. Zastupitelstvo bylo seznámeno se Stanoviskem a.s. Národní institut zdraví (dále jen NIZ) na vyjádření obce k jejich investičnímu záměru u Průhonického parku. Návrh usnesení č. 2011/11/07/09: Zastupitelstvo bere Stanovisko Národního institutu zdraví, a.s. k přípisu obce ze dne na vědomí. 3

4 9. Informace o Vyjádření se k Odstoupení od Smlouvy o poradenské činnosti. V souladu s unesením zastupitelstva byla společnosti In solidum, s.r.o. Praha zaslána výpověď ze Smlouvy o poradenské činnosti a se ţádostí o vrácení části uhrazené faktury. Společnost In solidum, s.r.o. s tímto postupem nesouhlasí a poţaduje předání informací k moţnosti splnění povinností zpracování ţádostí o dotace. Dle jejich sdělení podle uzavřené smlouvy neměla společnost povinnost informovat obec Dobřejovice o moţnostech podání ţádosti o dotace. Tato ţádost je v současné době bezpředmětná, ţádosti jiţ byly podané - výběrové řízení na dodavatele je zveřejněno a na společnost byl vydán platební rozkaz na úhradu části uhrazené faktury. Návrh usnesení č. 2011/11/07/10: Zastupitelstvo poţaduje pokračovat v řízení o vrácení části uhrazené faktury společnosti In solidum, s.r.o. 10. Web obce. Na základě výzvy na vytvoření nových stránek pro obec Dobřejovice se přihlásilo celkem 35 zájemců. Členům zastupitelstva byly předány adresy webových stránek obcí, které někteří zájemci o tvorbu stránek uvedli a to bez uvedení autorů. Ti, kteří neuvedli ţádné stránky obcí, byli z výběru vyřazeni. Zastupitelé do pondělí předají náměty na obsah webových stránek obce. Návrh usnesení č. 2011/11//07/11: Poţadavky a návrhy na obsah webových stránek předají zastupitelé do Budou následně porovnány s nabídkami tří vybraných zájemců. 11. Termín otevření podjezdu pod D1 (u Tescomy) a EXITu8. Dle informace dodavatele rozšíření dálnice D1 (opravy římsy nad podjezdem a řešení dešťové kanalizace) bude podjezd pod D1 otevřen EXIT8 (ve směru na Čestlice) by měl být otevřen také počátkem června Na vědomí bez usnesení. V. SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ ZE DNE usnesení č. 2011/11/07/01: Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovateli zápisu Marii Dvořáčkovou a Jana Krejčího a zapisovatelem Miroslava Holeše. usnesení č. 2010/01/01/02: Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje následující program zasedání: 1) Kontrola zápisu a usnesení č ) Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na dodávku vodovodu a 3) Zápis ze setkání starostů v Jesenici z ) Ţádost MŠ o grant na projekt na dětské hřiště ZAHRADA HROU. 5) Úklid místních komunikací po zimě. 6) Darovací smlouva mezi Obcí Dobřejovice a ČR Krajské ředitelství policie Středočeského 7) Pronájem pozemků na meziskládku zeminy zařízení staveniště. 8) Dohoda č. 114/2011/FS o finančním příspěvku na úhradu neinvestičních výdajů za ţáka 9) Stanovisko Národního institutu zdraví, a.s. k vyjádření obce na výstavbu v lokalitě u Průhonického parku. 10) Informace o Vyjádření se k Odstoupení od Smlouvy o poradenské činnosti. 11) Nové webové stránky obce Dobřejovice. 4

5 12) Termín otevření podjezdu pod D1 u Tescomy a EXITu8. usnesení č. 2011/11/07/03: Zápis a usnesení č. 10 byly schváleny bez připomínek. usnesení č. 2011/11/07/04: Zastupitelstvo schvaluje termín v 9:00 hod. jako termín ukončení podávání nabídek a termín hod. na otevírání obálek s nabídkami dodavatelů na dodávku vodovodu, splaškové kanalizace a plynu na vědomí. Schvaluje shodný počet pěti členů Komise pro otevírání obálek a Komise pro hodnocení nabídek. Ukládá starostce dále postupovat v souladu se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. usnesení č. 2011/11/07/05: Zastupitelstvo bere informaci o iniciativě obce Jesenice na vytvoření mikroregionu Jesenicko na vědomí. usnesení č. 2011/11/07/06: Zastupitelstvo bere informaci o podání ţádosti o grant z Grantové nadace Proměny na vědomí a souhlasí s předáním plné moci k vyřizování agendy spojené se ţádostí ředitelce MŠ. usnesení č. 2011/11/07/07: Zastupitelstvo bere na vědomí informace o uzavírání dohod a úhradě neinvestičních nákladů na ţáky do základních škol v jiných obcích. usnesení č. 2011/11/07/08: Zastupitelstvo schvaluje uzavření Darovací smlouvy na výpočetní techniku v ceně 7.795,- Kč a pověřuje starostku podpisem. usnesení č. 2011/11/07/09: Zastupitelstvo bere Stanovisko Národního institutu zdraví, a.s. k přípisu obce ze dne na vědomí. usnesení č. 2011/11/07/10: Zastupitelstvo bere na vědomí informace o uzavírání dohod a úhradě neinvestičních nákladů na ţáky do základních škol v jiných obcích usnesení č. 2011/11//07/11: Poţadavky a návrhy na obsah webových stránek obce předají zastupitelé do Budou následně porovnány s nabídkami tří vybraných zájemců. VI. ZÁVĚR Zasedání zastupitelstva obce ukončila předsedající ve hod. Přílohy zápisu: 1) Prezenční listina 2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle 93 odst. 1 zákona o obcích Zápis byl vyhotoven dne Zapisovatel: Ověřovatelé:... dne dne dne... Starosta:... dne... 5

Zápis č. 9 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 9 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 9 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová PhD., František

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin. Obec Ţichlínek Zastupitelstvo obce Ţichlínek Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Ţichlínek

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 26. 1. 2011, od 18:00 hodin.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 26. 1. 2011, od 18:00 hodin. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 26. 1. 2011, od 18:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, Jaroslava Večeřová

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.1.2015 Program: 1. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. (plyn.zařízení lokalita

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015 Usnesení 115/2015 - RM 4 ze dne 9. 2. 2015 Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Více

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice ZÁPIS z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 6.11.2013 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.

Více

Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 8. 3. 2012

Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 8. 3. 2012 Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 8. 3. 2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov Čas konání: od: 19:00 do: 22:00 Přítomni: František Bouček,

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky Starostka

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal p. Frohlich příchod v 19.21 hod.

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin

Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více