Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly"

Transkript

1 Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva od hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav Horák, Martina Matuštíková, Martina Volfová, Robert Nešpor Omluven Zapisovatel Hana Jaegerová Zasedání Zastupitelstva obce ty koly bylo zahájeno v hodin starostou obce panem Št pánem Bencou (dále jen p edsedající ). edsedající sch ze konstatoval, že zasedání bylo ádn svoláno. edsedající sch ze dále dle prezen ní listiny p ítomných len zastupitelstva konstatoval, že je p ítomno 7 len zastupitelstva (z celkového po tu 7 všech len zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Schválení programu: edsedající seznámil p ítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou edanou len m zastupitelstva a v souladu s informací zve ejn nou na ú ední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na dopln ní. P ed hlasováním dal p edsedající možnost vyjád it se len m zastupitelstva. edsedající dal hlasovat o návrhu programu. Zastupitelstvo obce ty koly schvaluje následující program dnešního zasedání: 1. Zahájení 2. Jmenování zapisovatele 3. Jmenování ov ovatel 4. Kontrola pln ní úkol z minulého zasedání 5. Došlá pošta 6. Zprávy starosty, místostarosty a p edsed komisí a výbor 8. Ostatní r zné 9. Záv r Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdržel se - 0 Usnesení. 1 bylo schváleno. Zapisovatel a ov ovatelé: edsedající navrhl ur it zapisovatelem zápisu p. Hanu Jaegerovou a ov ovateli p. Martinu Matuštíkovou a p. Roberta Nešpora. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2 Zastupitelstvo obce ty koly ur uje zapisovatelem zápisu p. Hanu Jaegerovou a ov ovateli p. Martinu Matuštíkovou a p. Roberta Nešpora. Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdržel se - 0 Usnesení. 2 bylo schváleno. Kontrola pln ní úkol z minulého zasedání: Návrh p edb žné smlouvy na pronájem obecního pozemku. 417/2 v k. ú. ty koly na zbudování malého azylu pro psy zpracuje p. Petr Beneš úkol trvá. Zastupitelstvo obce ty koly souhlasí s pronájmem ásti obecního pozemku. k. 417/2v k. ú. ty koly na zbudování malého azylu pro psy. Zám r pronájmu zve ejn n na ú ední desce obce ty koly od do Výsledek hlasování: Pro - 5, Proti - 1, Zdržel se - 1 Usnesení. 3 bylo schváleno. k.150/2011-elmoz Czech, s.r.o. Žádost o uzav ení smlouvy o z ízení v cného emene k pozemku. k. 756/5 v k. ú. ty koly pro napojení nové kabelové sk ín SR 508p ípojka pro pozemek. 415 v k.ú. ty koly. Zastupitelstvo obce ty koly souhlasí se z ízení v cného b emene k.poz.756/5 v k.ú. ty koly, dle Smlouvy o z ízení v cného b emene. IV /1. Rozsah cného b emene ze stávající trafostanice TS 7059 se kabelem napojí nová kabelová sk SR 508 a do ní se p ipojí p ípojka pro pozemek. 415 v k. ú. ty koly dle p iloženého geometrického plánu. Zám r zve ejn n na ú ední desce od do Usnesení. 4 bylo schváleno. Došlá pošta: Byla projednána došlá pošta od. 180/2011 do. 201/2011. k. j. 184/2011- St edo eský krajský ú ad byla podepsána smlouva o p edání datových sad z produkce Zem ického ú adu v etn p edání CD media. k. j. 186/2011- Celní ú ad eské Bud jovice žádost o doru ení ve ejnou vyhláškou oznámení o uložení písemnosti. Radek Lédl. Vyv šeno od k. j. 187/2011- Všeobecná zdravotní pojiš ovna Benešov - Zpráva o výsledku kontroly plateb pojistného na ve ejné zdravotní pojišt ní a dodržování ostatních povinností plátce pojistného od r do r Kontrola prob hla ve dnech Výsledek kontroly provedenou kontrolou nebyly shledány žádné závady. Veškeré povinnosti byly spln ny.

3 Zastupitelstvo obce ty koly schvaluje Zprávu o výsledku kontroly plateb pojistného na ve ejné zdravotní pojišt ní a dodržování ostatních povinností plátce pojistného od r do r Usnesení. 5 bylo schváleno. k. j. 194/ St edo eský krajský ú ad, odbor finan ní kontroly - Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce ty koly za rok 2010 záv r - p i ezkoumání hospoda ení obce ty koly za rok 2010 nebyly zjišt ny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo obce ty koly schvaluje Zprávu o výsledku p ezkoumání hospoda ení za rok Usnesení. 6 bylo schváleno. k. j. 196/ Rozhodnutí o okamžité úplné uzavírce provozu na místní komunikaci vedoucí p es most z obce Lšt ní do obce ty koly z d vodu havarijního stavu mostu. Zastupitelstvo obce ty koly souhlasí s okamžitou uzavírkou místní komunikace vedoucí p es most z obce Lšt ní do obce ty koly. Nutno provést revize mostu - zajistí p. Vladislav Horák. Lávky pro p ší z stávají v provozu. Usnesení. 7 bylo schváleno. k. j. 199/ Obecní ú ad ty koly podal žádost o p ezkoumání hospoda ení za rok 2011 odesláno Krajský ú ad St edo eského kraje, Praha 5 a Finan ní ú ad Benešov. Zpráva starosty- p. Št pán Benca: K. j. 151/ firma Lucida, s.r.o. p edávací protokol o p evzetí 1 paré projektové dokumentace na rekonstrukci chodník a komunikace ve ty kolech Javorníku. Zastupitelstvo obce ty koly souhlasí s p ípravou a následnou realizací akce Rekonstrukce chodník a komunikací ve ty kolech Javorníku, dle projekce zpracované firmou LUCIDA, spol. s r.o. a pov uje jmenovanou firmu k zajišt ní územního rozhodnutí. Usnesení. 8 bylo schváleno. Žádost p. Hrstky o povolení protlaku pod silnicí, za ú elem pokládky odpadního potrubí z OV na pozemku. k. 1/4 v k. ú. ty koly. Zastupitelstvo obce ty koly souhlasí s protlakem pod místní komunikací za ú elem pokládky odpadního potrubí z OV u RD. 35 ve ty kolech.

4 Usnesení. 9 bylo schváleno. Odm na pro hospodá ku obce: Starosta obce ty koly p. Št pán Benca ud luje p. Han Jaegerové - hospodá ce obce ty koly odm nu dle usnesení par.134, zákona. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném zn ní. Odm na je ud lena za dobré výsledky p i kontrolách nad ízenými orgány. Usnesení. 10 bylo schváleno. Zpráva místostarosty p. Libor Jaeger: Byla dokon ena oprava ásti schodišt za tunelem, v etn zábradlí - p ístup na zastávku D. Zprávy finan ního výboru: Záv re ný ú et obce ty koly: Byl zpracován záv re ný ú et obce ty koly za rok 2010, který bude zve ejn n na ední desce po dobu 15 dn. Záv re ný ú et DSO Malé Posázaví: Zastupitelstvo obce ty koly projednalo Záv re ný ú et Dobrovolného svazku obcí Malé Posázaví za rok 2010, který byl zve ejn n na ú ední desce Obecního ú adu ty koly po dobu 15 dn (od do ). Zastupitelstvo obce ty koly schvaluje Záv re ný ú et DSO Malé Posázaví za rok 2010 BEZ VÝHRAD. Usnesení. 11 bylo schváleno. Návrh na vy azení majetku z evidence obce: 1. ZP-I/2 autobusová ekárna plechová malá z roku 1967, po izovací cena 6.765,- K. Zastávka již dlouho dobu neslouží ke svému ú elu, v sou asné dob jsou vytlu ena všechna postranní okna a celá konstrukce je již zreziv lá - hrozí nebezpe í úrazu. 2. DHIM-III/135 - tiskárna PRN HEWLETT PACKARD LT 7680 z roku 2008, po izovací cena 7.777,-K. Tiskárnu nelze opravit. Vystaveno potvrzení od odborné firmy. Zastupitelstvo obce ty koly souhlasí s vy azením výše uvedeného majetku. Usnesení. 12 bylo schváleno. Ostatní r zné: Smlouva o smlouv budoucí o z ízení v cného b emene a souhlasu se z ízením stavby plynárenského za ízení STL plynovodu a p ípojek na pozemku. kat. 770/2 v k. ú. ty koly pro RWE GasNet, s.r.o..

5 Zastupitelstvo obce ty koly souhlasí s uzav ením Smlouvy o smlouv budoucí o ízení b emene a souhlasu se z ízením stavby plynárenského za ízení na pozemku. kat. 770/2 v k. ú. ty koly. Usnesení. 13 bylo schváleno. Obecní ú ad ty koly Pan Robert Nešpor seznámil zastupitele s nabídkou firmy Galileo Corporation na profesionální tvorbu webových stránek a aplikací. Zastupitelstvo obce ty koly zatím nebude sjednávat profesionální firmu na provoz webových stránek. Výsledek hlasování: Pro - 5, Proti - 1, Zdržel se 1 Usnesení. 14 bylo schváleno. Návrh obecn závazné vyhlášky: o stanovení místního koeficientu pro výpo et dan z nemovitostí a o stanovení koeficientu pro výpo et dan z nemovitostí na koeficient ve výši 2. Zastupitelstvo obce ty koly souhlasí s návrhem výše uvedené obecn závazné vyhlášky o stanovení koeficientu ve výši 2. Návrh vyhlášky bude zve ejn n na ú ední desce obce po dobu 15 dn. Usnesení. 15 bylo schváleno. Další zasedání ZO ty koly se uskute ní dne Záv r: Starosta obce ty koly p. Št pán Benca pod koval za ú ast a ve hodin dnešní zasedání ukon il. Ve ty kolech dne Hana Jaegerová zapisovatel Martina Matuštíková ov ovatel zápisu Robert Nešpor ov ovatel zápisu Št pán Benca starosta obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov

Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov ítomni : Ing. Jaroslav Balhar, Karel Bank, PhDr Stanislav Balík, Ing. Franti ek B ezina, MVDr. Josef Hlásný, CSc., David

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009

Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009 Zápis z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009 P ítomni: Omluven: Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Tomá Jirsa, Ing. Josef P r, Ale Raus, Karel Vácha, Jan Piska Ing.

Více

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis. zn.: CR 073580/2013 V Chrudimi dne 5. 12. 2014 ís. jedn.: CR 083102/2014 STO/Št

Více

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 j. HSOS-358/K -K -2009 V Ostrav dne 31. b ezna 2009 Zpracoval: kolektiv autor plk. Ing. Zden k Nytra editel

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

Titulní strana. estavlky

Titulní strana. estavlky Titulní strana estavlky Redakce úvodem Z obsahu Zprávy obce Borovnice: Co se d je v obci - záznam z ve ejného zasedání Další informace: Stomatologická léka ská pohotovost Ve ejná vyhláška a informace k

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 4817/10-842 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M STSKÁ ÁST PRAHA 16 Ú AD M STSKÉ ÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozd lovníku Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 016283/14/OVDŽP/Mh Vy izuje Praha. j.: 006879/15/OVDŽP

Více

O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2. Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3

O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2. Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3 O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2 Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za ú etní období roku 2009 4 Stanovisko dozor

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. C Přílohová část

Technické standardy veřejné kanalizace. C Přílohová část Technické standardy veřejné kanalizace C Přílohová část Ing. Iva Barboriková Prosinec 2010 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové Technické standardy veřejných

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-124 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21.04.2004

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21.04.2004 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21.04.2004 Starosta p ivítal všechny všechny p ítomné. P ítomni : p.k.koch, p.l.dyková, p.r.sýkora, p.a.krejnický, p.b.wolf, p. K.Dyk, p.m.topinková,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu

Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu Zadávací dokumentace Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu ODDÍL 1 Organizační a právní aspekty zadávací dokumentace... 3 1.1

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 22. 06. 2015 od 16:00

Více

KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA

KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, sotva jsme zahájili vydávání nového m stského zpravodaje, tak se naplno rozjely práce na nových webových stránkách m sta.

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více