PODROBNÝ NÁVOD K POUŽITÍ MIKROVLNNÉ TROUBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODROBNÝ NÁVOD K POUŽITÍ MIKROVLNNÉ TROUBY"

Transkript

1 CS PODROBNÝ NÁVOD K POUŽITÍ MIKROVLNNÉ TROUBY

2 Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením našeho spotřebiče. Tento podrobný návod k obsluze vám pomůže správně používat výrobek. Pokyny vás co možná nejrychleji seznámí s novým spotřebičem. Přesvědčte se, že spotřebič není poškozený. Pokud zjistíte poškození způsobené přepravou, obraťte se na prodejce, od kterého jste spotřebič zakoupili, nebo na regionální sklad, odkud byl spotřebič dodán. Telefonní číslo naleznete na faktuře nebo dodacím listu. Pokyny pro instalaci a zapojení jsou přiloženy zvlášť. Pokyny pro používání jsou k dispozici také na naší webové stránce: / < gorenje.com /> Důležitá informace Tip, poznámka

3 OBSAH 4 MIKROVLNNÉ TROUBY 7 Technické údaje 8 Řídicí jednotka ÚVOD 10 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 13 Před zapojením trouby 14 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE 15 PRVNÍ ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE 16 KROKY PROCESU VAŘENÍ (1 7) 16 Krok 1: VÝBĚR ZÁKLADNÍCH NABÍDEK PEČENÍ A NASTAVENÍ 19 Krok 2: FUNKCE ČASOVAČE DOBA TRVÁNÍ 20 Krok 3: PEČENÍ KROK ZA KROKEM 22 Krok 4: SPUŠTĚNÍ PROCESU VAŘENÍ 22 Krok 5: ZASTAVENÍ PROCESU VAŘENÍ A VYPNUTÍ TROUBY 24 Krok 6: VÝBĚR DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ 26 Krok 7: VÝBĚR OBECNÝCH NASTAVENÍ PŘÍPRAVA SPOTŘEBIČE NA PRVNÍ POUŽITÍ POSTUP VAŘENÍ 28 POPIS SYSTÉMŮ (REŽIMŮ VAŘENÍ) A TABULKY VAŘENÍ 33 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 34 Konvenční čištění trouby 34 Použití funkce aqua clean pro čištění trouby 35 Odstranění a vyčištění vodicích lišt 36 Výměna žárovky ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 37 TABULKA ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD ODSTRAŇO- VÁNÍ ZÁVAD 38 LIKVIDACE 39 TEST VAŘENÍ JINÉ 3

4 MIKROVLNNÉ TROUBY (POPIS TROUBY A VYBAVENÍ V ZÁVISLOSTI NA MODELU) Obrázek znázorňuje jeden z vestavných modelů spotřebiče. Protože spotřebiče, pro které byly tyto pokyny sestaveny, mohou mít různé vybavení, může se stát, že některé funkce nebo vybavení popsané v tomto návodu nebudou na vašem spotřebiči k dispozici. Řídicí jednotka Vodicí lišty úrovně vaření Dvířka trouby Rukojeť trouby 4

5 DRÁTĚNÉ LIŠTY Drátěné lišty umožňují přípravu jídla na čtyřech úrovních (všimněte si, že úrovně/lišty se počítají odzdola nahoru). VYPÍNAČ DVÍŘEK TROUBY Pokud se dvířka trouby při pečení otevřou, spínače deaktivují mikrovlnný ohřev. Když se dvířka opět zavřou, spínače znovu aktivují mikrovlny. CHLADICÍ VENTILÁTOR Spotřebič je vybaven chladicím ventilátorem, který zajišťuje chlazení pláště a ovládacího panelu spotřebiče. PRODLOUŽENÝ PROVOZ CHLADICÍHO VENTILÁTORU Po vypnutí trouby je chladicí ventilátor po určitou dobu ještě v provozu, aby zajistil další chlazení trouby. (Prodloužený provoz chladicího ventilátoru závisí na době provozu mikrovlnné trouby.) 5

6 VYBAVENÍ TROUBY A PŘÍSLUŠENSTVÍ Pro pečení s mikrovlnami použijte SKLENĚNÝ PEKÁČ. Lze ho použít rovněž jako servírovací podnos. V případě drátěných lišt je nutno vždy zasunout plech do drážky mezi dvěma drátěnými profily. Nikdy nepoužívejte rošt, mělký pečicí plech, hluboký pekáč ani jiné kovové součásti nebo příslušenství při provozu systému s mikrovlnami! 6

7 TECHNICKÉ ÚDAJE (PODLE MODELU) A Výrobní číslo B Kód/ID C Typ D Značka E Model F Technické údaje G Symboly shody Typový štítek uvádějící základní informace o spotřebiči je umístěn na okraji trouby a je vidět, když se otevřou dvířka trouby. 7

8 ŘÍDICÍ JEDNOTKA MIKROVLNY AUTOMATICKÝ REŽIM MINUTKY 1 HLAVNÍ VYPÍNAČ 2 SPÍNAČ ZAPNUTÍ/ VYPNUTÍ OSVĚTLENÍ TROUBY 3 ZPĚTNÉ TLAČÍTKO Krátce stiskněte tlačítko, abyste se vrátili do předchozí nabídky. Stiskněte a podržte tlačítko, abyste se vrátili do hlavní nabídky. 4 KNOFLÍK pro výběr a POTVRZENÍ Otáčením knoflíku vyberte nastavení. Stisknutím knoflíku potvrďte svůj výběr. 8

9 MÉ RECEPTY ZVLÁŠTNÍ FUNKCE OBECNÉ NASTAVENÍ 5 MINUTKA/ ALARM 6 TLAČÍTKO DĚTSKÉ POJISTKY Blokování řídicí jednotky 7 TLAČÍTKO ZAPNUTÍ/ VYPNUTÍ Dlouhé stisknutí: START 8 DISPLEJ zobrazuje veškerá nastavení Dlouhé stisknutí za provozu: STOP POZNÁMKA: Tlačítka reagují lépe, když se jich dotýkáte větší plochou prstu. Každé stisknutí tlačítka je potvrzeno krátkým zvukovým signálem. 9

10 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD A ULOŽTE HO PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. Děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně s nedostatkem zkušeností a znalostí, smí tento spotřebič používat jen tehdy, když jsou pod dozorem nebo dostaly pokyny, jak používat spotřebič bezpečným způsobem, a chápou související nebezpečí. Nenechávejte děti, aby si se spotřebičem hrály. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí vykonávat děti bez dozoru. VÝSTRAHA: Tento spotřebič a některé jeho přístupné části se během používání mohou velmi silně zahřívat. Buďte opatrní a nedotýkejte se topných článků. Děti mladší 8 let musí být pod stálým dozorem. Spotřebič se během používání velmi silně zahřívá. Buďte opatrní a nedotýkejte se topných článků trouby. VÝSTRAHA: Přístupné části spotřebiče se během používání mohou zahřívat. Děti musí být vždy mimo dosah trouby. Používejte jen teplotní sondu doporučenou pro tuto troubu. VÝSTRAHA: Před výměnou žárovky osvětlení se přesvědčte, že je spotřebič odpojený od elektrické sítě, aby bylo eliminováno nebezpečí zasažení elektrickým proudem. 10

11 K čištění trouby nepoužívejte brusné čisticí prostředky ani ostré kovové škrabky, protože by mohly poškodit povrch nebo ochrannou vrstvu smaltu. Takové poškození může vést k prasknutí skla. Pro čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaká čisticí zařízení, protože to může mít za následek úraz elektrickým proudem. Spotřebič není určený pro ovládání externími časovými spínači nebo samostatnými řídicími systémy. Spotřebič je určený výhradně pro použití v domácnosti. Nepoužívejte ho k žádnému jinému účelu, např. vytápění místností, sušení domácích nebo jiných zvířat, papíru, textilu, bylin apod., protože by to mohlo vést ke zranění nebo požáru. Spotřebič smí být připojen k napájecí síti pouze autorizovaným servisním technikem nebo jiným odborným pracovníkem. Nedovolená manipulace se spotřebičem nebo jeho neprofesionální oprava může vést k riziku těžkého zranění osob nebo poškození výrobku. Napájecí šňůry jiných spotřebičů vedené v blízkosti tohoto spotřebiče se mohou poškodit, pokud se např. přiskřípnou ve dvířkách trouby, což může následně vést ke zkratu. Dbejte proto na to, aby napájecí šňůry jiných spotřebičů byly v bezpečné vzdálenosti. Nezakrývejte stěny trouby alobalem a nepokládejte pekáče nebo jiné nádoby na dno trouby. Alobal by zabránil cirkulaci vzduchu, zkomplikoval proces vaření a narušil by smaltovanou vrstvu. Dvířka trouby se během provozu velice silně zahřívají. Pro zvýšenou ochranu je namontováno třetí sklo, které snižuje povrchovou teplotu na vnější straně (pouze u některých modelů). Panty otevřených dvířek se mohou poškodit pod nadměrným zatížením. Na otevřená dvířka trouby nepokládejte těžké pánve a neopírejte se o ně při čištění vnitřku trouby. Na otevřená dvířka si nikdy nestoupejte a nedovolte dětem na ně sedat. Dbejte na to, aby ventilační otvory nebyly nikdy zakryté ani jiným způsobem zahrazené. Jestliže se napájecí šňůra poškodí, smí být z bezpečnostních důvodů vyměněna pouze výrobcem nebo autorizovaným servisním technikem. 11

12 Bezpečné používání mikrovlnné trouby VÝSTRAHA: Pokud vaše trouba umožňuje kombinovaný provoz (mikrovlny v kombinaci s jinými režimy vaření), nedovolte dětem používat troubu bez dozoru dospělé osoby, protože trouba v takových režimech dosahuje velice vysokých teplot. VÝSTRAHA: Jestliže se poškodí dvířka nebo jejich těsnění, nepoužívejte troubu, dokud ji neopraví řádně vyškolený servisní technik. VÝSTRAHA: Pro všechny osoby, jež nemají kvalifikaci odborného opraváře, je velmi nebezpečné provádět servisní práce nebo opravy, jejichž součástí je odstranění krytu, který chrání před účinky mikrovlnného záření. VÝSTRAHA: Tekutiny a ostatní potraviny se nesmějí ohřívat v uzavřených nádobách, protože ty mohou při ohřívání vybuchnout. Dodržujte minimální vzdálenost mezi horním okrajem trouby a nejbližším objektem nad ní. Spotřebič je určený pro použití v domácnostech a podobných prostředích, jako jsou: - přípravny jídel na pracovištích; - rodinné farmy; - ubytovací jednotky pro hosty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních nebo noclehárnách; - noclehárny se snídaní (bed and breakfast). Mikrovlnná trouba je určena k ohřívání jídel a nápojů. Sušení potravin nebo oděvů a ohřev podušek nebo polštářů, papučí, sušení hub, vlhkých hadrů apod. může vést ke zranění, vznícení nebo požáru. Používejte jen nádobí a kuchyňské potřeby vhodné pro použití v mikrovlnné troubě. Při ohřívání pokrmů v plastových nebo papírových nádobách neustále sledujte troubu, protože se takové obaly mohou vznítit. Při mikrovlnném ohřevu nápojů je možné, že se bude ohřívaná tekutina bouřlivě vařit, a proto manipulujte s nádobou, v níž je ohřívaná tekutina, velmi opatrně. Obsah kojeneckých lahví a sklenic s dětskou výživou je nutné před podáváním promíchat nebo protřepat a zkontrolovat teplotu, aby nedošlo k popálení. V mikrovlnných troubách se nesmí ohřívat vejce ve skořápce, protože mohou vybuchnout, a to i po ukončení mikrovlnného ohřevu. Jestliže zpozorujete kouř, vypněte spotřebič nebo vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte dvířka trouby zavřená, abyste udusili případné plameny. 12

13 Při vyjímání pokrmů z trouby vždy používejte chňapky. Některé hrnce, pánve nebo pekáče pohlcují teplo z potravin, a proto se silně zahřívají. Používejte proto jen nádobí vhodné pro použití v mikrovlnné troubě. Nepoužívejte nádobí vyrobené z oceli nebo nádobí se zlatým nebo stříbrným lemováním. Ve vypnuté troubě nenechávejte žádné příslušenství nebo pomůcky. Nezapínejte prázdnou troubu, aby se nepoškodila. Nepoužívejte nádoby vyrobené z porcelánu, keramiky nebo hlíny, jsou-li v materiálu póry nebo není-li vnitřek glazovaný. Během zahřívání by vlhkost, která do těchto pórů vniká, mohla způsobit popraskání. Používejte jen nádobí určené k používání v mikrovlnné troubě. Buďte opatrní při ohřívání pokrmů obsahujících alkohol, protože se uvnitř trouby může vytvořit zápalná směs alkoholu se vzduchem. Opatrně otevírejte dvířka trouby. Při použití mikrovln nebo kombinovaných funkcí mikrovln a konvekce se nedoporučuje používat kovové nádobí, vidličky, lžíce, nože nebo kovové upínací spony na zmrzlé pokrmy. Po ohřátí promíchejte pokrm nebo ho nechte odstát, dokud se v něm rovnoměrně nerozloží teplo. Pravidelně čistěte troubu a odstraňujte veškeré zbytky pokrmů. Neudržování čistoty v troubě může vést k poškození jejích vnitřních povrchů. To může negativně ovlivnit užitečnou životnost spotřebiče a vést k potenciálně nebezpečným situacím. Vždy si přečtěte a dodržujte pokyny pro ohřívání v mikrovlnné troubě, uvedené na obalu pokrmu. PŘED ZAPOJENÍM TROUBY Před zapojením spotřebiče si pozorně přečtěte návod k obsluze. Na opravy nebo na jakékoliv záruční reklamace, které budou způsobeny nesprávným připojením nebo používáním spotřebiče, se nevztahuje záruka. 13

14 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE Po obdržení spotřebiče odstraňte všechny díly, včetně všech přepravních zabezpečení z trouby. Vyčistěte všechno příslušenství i vnitřek s teplou vodou a saponátem, čistěte pravidelně. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky. Před prvním použitím trouby ji vyhřívejte se systémem horního a dolního topného tělesa při 200 C přibližně po dobu jedné hodiny. Dojde k uvolnění zápachu, který je charakteristický pro nový spotřebič ; zajistěte dobré větrání místnosti. MIKROVLNNÁ FUNKCE Mikrovlny se používají pro vaření, pečení a rozmrazování pokrmů. Umožňují rychlé a efektivní vaření beze změny barvy nebo tvaru pokrmu. Mikrovlny jsou druhem elektromagnetického záření. Takové záření se běžně vyskytuje v našem okolí ve formě radioelektrických vln, světla nebo infračervených paprsků. Jejich frekvence je v rozsahu MHz. 1 Jejich chování: - Odrážejí se od kovů. - Procházejí všemi ostatními materiály. - Jsou pohlcovány molekulami vody, tuků a cukru. Když je pokrm vystaven mikrovlnám, začnou se jeho molekuly rychleji pohybovat, čímž vytvářejí teplo. Mikrovlny pronikají přibližně 2,5 centimetru hluboko do pokrmu. Je-li pokrm silnější, ohřívá se vnitřní část pokrmu vedením tepla jako při konvenčním vaření. Nikdy nepoužívejte ani nezapínejte systém mikrovln, pokud je trouba prázdná. 14

15 PRVNÍ ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE NASTAVENÍ HODIN Po zapojení spotřebiče nebo po delším výpadku elektřiny bude na displeji blikat 12:00. Nastavte časový údaj. Jednotlivá nastavení potvrďte stisknutím knoflíku. Stisknutím knoflíku nastavte čas. Otočte knoflíkem a potvrďte výběrem. Trouba bude pracovat i bez nastavených hodin. V tomto případě však nebudou k dispozici funkce časovače (viz kapitola NASTAVENÍ FUNKCÍ ČASOVAČE). Po několika minutách nečinnosti spotřebič přepne do záložního režimu. ZMĚNA NASTAVENÍ HODIN Nastavení hodin lze změnit, když není aktivována žádná funkce časovače (viz kapitola VÝBĚR OBECNÝCH NASTAVENÍ). VÝBĚR JAZYKA Pokud nejste spokojeni s jazykem, ve kterém se zobrazují zprávy na displeji, vyberte jiný. Předem nastavený jazyk je angličtina. Otočte KNOFLÍKEM a vyberte ze seznamu svůj jazyk. POTVRĎTE výběr. Objeví se HLAVNÍ MENU. 15

16 KROKY PROCESU VAŘENÍ (1 7) KROK 1: VÝBĚR ZÁKLADNÍCH NABÍDEK PEČENÍ A NASTAVENÍ Proces přípravy jídla ve vaší troubě lze řídit několika způsoby: Otočte KNOFLÍKEM a vyberte symbol. Symbol zbělá. NÁZEV vybrané nabídky se objeví nahoře.nahoře. Jednotlivá nastavení potvrďte stisknutím KNOFLÍKU. Automatický režim VV tomto režimu vyberte nejprve typ jídla. Následuje automatické nastavení množství, úrovně propečenosti a konečného času pečení. Program nabízí velký výběr předem nastavených receptů vyzkoušených profesionálními šéfkuchaři a odborníky na výživu. Minutky Tento režim nabízí volbu předem nastavených postupů pečení pro konkrétní jídla. Postupy pečení lze změnit. Mikrovlny Tento režim je vhodný pro vaření, pečení a rozmrazování jídel. 16

17 A) PEČENÍ PODLE VÝBĚRU TYPU JÍDLA (Automatický režim) Každé nastavení potvrďte stisknutím KNOFLÍKU. Otočením KNOFLÍKU zvolte Automatický režim. Nastavení potvrďte stisknutím KNOFLÍKU. Vyberte typ jídla a nádobu. Potvrďte výběr Zobrazí se předvolené hodnoty. Otočením a stisknutím knoflíku lze tato nastavení změnit. 1 Množství 2 Úroveň propečení 3 Odložené spuštění 4 Doba vaření 5 Systém vaření a doporučená úroveň Když v automatickém (Auto) a rychlém (Rapid) režimu zvolíte symbol doby trvání nebo systému, přejdete do profesionálního (Pro) režimu (viz kapitola NASTAVENÍ PRO VAŘENÍ PODLE VÝBĚRU PROVOZNÍHO REŽIMU). Stisknutím tlačítka START/STOP spusťte provoz trouby. Veškerá vybraná nastavení jsou vidět na displeji. 17

18 B) PEČENÍ S MIKROVLNAMI Každé nastavení potvrďte stisknutím KNOFLÍKU. Otočte KNOFLÍKEM a zvolte Mikrovlny. Nastavení potvrďte stisknutím KNOFLÍKU. Zvolte nastavení otočením KNOFLÍKU a pro potvrzení ho stiskněte Systém mikrovln 2 Výkon vaření 3 Doba vaření 4 Odložené spuštění 5 Krokový režim (viz část VAŘENÍ KROK ZA KROKEM) U systémů mikrovln není funkce časového spínače odložené spuštění k dispozici. Stisknutím tlačítka START/STOP spusťte provoz trouby. Vybrané nastavení a čas odpočítávání se zobrazí na displeji. ÚROVEŇ VÝKONU POUŽITÍ 1000 W Rychlé ohřívání nápojů, vody a nádob obsahujících velký objem kapaliny. Vaření pokrmů s vysokým obsahem vody (polévky, omáčky apod.). 750 W Vaření čerstvé nebo mražené zeleniny. 600 W Rozpouštění čokolády. Vaření ryb a mořských plodů; ohřívání na dvou úrovních. Vaření sušených fazolí při nízké teplotě. Ohřívání a vaření jemných vaječných jídel. 360 W Vaření mléčných výrobků nebo zavařenin při nízké teplotě. 180 W Ruční rozmrazování; rozpouštění másla nebo zmrzliny. 90 W Rozmrazování pečiva naplněného krémem. 18

19 KROK 2: FUNKCE ČASOVAČE DOBA TRVÁNÍ Nastavení doby trvání Duration lze zvolit v základním režimu Mikrovlna. Nastavení doby pečení V tomto režimu můžete definovat dobu provozu trouby (doba pečení). Nastavte požadovanou dobu pečení a potvrďte nastavení. (Maximální provozní doba je 10 hodin.) Konec doby pečení se nastaví v souladu s tímto nastavením. Stisknutím tlačítka START spustíte pečení. Veškerá vybraná nastavení jsou vidět na displeji. Všechny funkce časovače je možné zrušit nastavením času na 0. Po uplynutí nastavené doby se trouba automaticky vypne (konec pečení). Zazní zvukový signál, který můžete vypnout stisknutím tlačítka ALARM. Po jedné minutě se zvukový signál vypne automaticky. Po několika minutách nečinnosti spotřebič přepne do záložního režimu. Zobrazí se časový údaj. 19

20 KROK 3: PEČENÍ KROK ZA KROKEM Tento režim umožňuje kombinovat postupně tři různé režimy vaření během jednoho procesu vaření. Zvolte odlišná nastavení tak, abyste si mohli své jídlo připravit vámi požadovaným způsobem. Nastavení Step Cook lze zvolit v základním režimu Mikrovlna. Nastavení potvrďte stisknutím KNOFLÍKU. Vyberte: Krok 2, krok 3 Potvrďte nastavení stisknutím KNOFLÍKU. První krok je již navolen. Nastavte výkon a dobu vaření. Potvrďte volbu zaškrtnutím při stisknutí KNOFLÍKU. Celková doba vaření konec. Výkon vaření a doba trvání vybraného kroku Aktuální krok 20

21 Pro zapnutí trouby stiskněte symbol START. Trouba začne okamžitě pracovat, s nastavením definovaným v kroku č. 1. (Proužek ve spodní části displeje ukazuje právě probíhající krok pečení.) Po uplynutí nastavené doby pečení se aktivuje krok č. 2 a krok č. 3, pokud jsou stanoveny. Chcete-li vymazat krok za provozu, otočte KNOFLÍKEM, vyberte krok a zrušte ho potvrzením značky X. Toto lze provést pouze u kroků, které zatím nezačaly. 21

22 KROK 4: SPUŠTĚNÍ PROCESU VAŘENÍ Před spuštěním pečení bude blikat tlačítko START/STOP. Stiskněte krátce tlačítko START pro spuštění pečení. Otáčením knoflíku změníte aktuální nastavení během vaření. KROK 5: ZASTAVENÍ PROCESU VAŘENÍ A VYPNUTÍ TROUBY Pro pozastavení procesu vaření stiskněte a na chvíli podržte tlačítko START/STOP. Otočením KNOFLÍKU zobrazíte nabídku pro Konec se zobrazením symbolů. Konec! Vyberte ikonu a ukončete pečení. Na displeji se objeví hlavní nabídka. Prodloužit dobu pečení Dobu pečení lze prodloužit výběrem ikony. Je možné vybrat nový konec pečení (viz kapitola Funkce časovače). Přidat do mých receptů Tento režim umožňuje uložit vybraná nastavení do paměti trouby a později je znovu použít. 22

23 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELEM DEFINOVANÝCH PROGRAMŮ (MOJE RECEPTY) Vyberte symbol a zadejte název otáčením KNOFLÍKU a potvrzením příslušných písmen. V případě potřeby vymažte znak s použitím šipky; pro potvrzení názvu použijte zaškrtnutí nebo se dotkněte tlačítka START/STOP. Vyberte typ jídla. Vyberte typ jídla. Stiskněte ovladač pro uložení nastavení. Vaše oblíbené recepty, které jste si dříve uložili do paměti, je možné kdykoli vyhledat a použít. V hlavní nabídce vyberte proces a nastavení výběrem symbolu. Objeví se předem nastavené hodnoty, které můžete ještě změnit. Potvrďte a stisknutím tlačítka START spusťte provoz trouby. V paměti může být uloženo až 10 receptů. VYMAZÁNÍ RECEPTU Vyberte recept, který chcete vymazat. Pro vymazání receptu stiskněte a podržte KNOFLÍK; zazní zvukový signál. 23

24 KROK 6: VÝBĚR DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ V hlavní nabídce zvolte Extra a zobrazí se nabídka extra/doplňkových funkcí. Některé funkce nejsou u některých systémů k dispozici; v takových případech zazní zvukový signál. Funkce Aqua clean Tato funkce slouží k odstraňování skvrn. Nalijte do hlubokého pekáče 0,6 l vody a zasuňte ho do dolní vodicí lišty. Po 4 minutách připečené zbytky potravin na smaltovém povrchu změknou a budete je moci jednoduše setřít vlhkým hadříkem. Tuto funkci aktivujte až po úplném vychladnutí trouby! (Viz kapitola ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.) Rozmrazování V tomto režimu cirkuluje vzduch bez aktivovaných topných těles. Aktivuje se pouze ventilátor. Tato funkce se používá k pomalému rozmrazování zmrazených potravin (dorty, pečivo, chléb, rohlíky a hluboce zmrazené ovoce). Výběrem příslušného symbolu můžete specifikovat typ potraviny, hmotnost nebo začátek a konec rozmrazování. V polovině doby rozmrazování je nutné potraviny otočit, promíchat a oddělit od sebe, jestliže byly zmrazeny dohromady. Po ukončení pečení se na displeji objeví následující zpráva: Program je ukončen. Dobrou chuť! Otočením KNOFLÍKU zobrazíte nabídku pro Konec se zobrazením symbolů. 24

25 DĚTSKÁ POJISTKA Aktivujte stisknutím tlačítka LOCK (symbol klíče). Následující zpráva se zobrazí na displeji: "Dětský zámek aktivován." Pro deaktivaci dětské pojistky znovu stiskněte tlačítko. ". Pokud je dětská pojistka aktivována bez nastavení funkce časovače (na displeji jsou pouze hodiny), trouba nebude pracovat. Pokud je dětská pojistka aktivována po nastavení funkce časovače, pak trouba bude pracovat normálně, ale nebude možné změnit nastavení. Když je aktivována dětská pojistka, režimy nebo dodatečné funkce nemohou být změněn. Můžete jedině zastavit nebo vypnout process vaření / pečení. Dětská pojistka zůstává aktivní i po vypnutí trouby. Jestliže chcete zvolit nový systém, musíte nejprve dětskou pojistku deaktivovat. OSVĚTLENÍ TROUBY Osvětlení trouby se zapíná automaticky při otevření dvířek nebo zapnutí trouby. Na konci vaření nebo když jsou dvířka zavřená, zůstává světlo ještě minutu rozsvícené. Světlo uvnitř trouby lze zapnout nebo vypnout stisknutím tlačítka SVĚTLO. NASTAVENÍ MINUTKY Minutku lze používat nezávisle na provozu trouby. Aktivuje se stisknutím tlačítka. Nejdelší možné nastavení je 10 hodin. Po uplynutí této doby uslyšíte zvukový signál, který můžete vypnout tak, že se dotknete kteréhokoli tlačítka. Po jedné minutě se zvukový signál vypne automaticky. 25

26 KROK 7: VÝBĚR OBECNÝCH NASTAVENÍ V hlavní nabídce vyberte Nastavení a zobrazí se nabídka pro různá nastavení. Jazyk Vyberte jazyk pro text na displeji. Otočte KNOFLÍKEM pro procházení nabídkou. Každé nastavení potvrďte stisknutím KNOFLÍKU. Čas Časový údaj nastavte po prvním zapojení spotřebiče do sítě nebo po odpojení ze sítě na delší dobu (déle než jeden týden). Nastavte HODINY čas. Nastavte režim zobrazení v poli Time Design : digitální nebo analogové. Zvuk Hlasitost zvukového signálu lze nastavit, když není aktivována žádná funkce časového spínače (je zobrazen pouze přesný čas). V této nabídce můžete nastavit následující: hlasitost. Displej V této nabídce můžete nastavit následující: Osvětlení Noční režim - specifikujte čas, dokdy chcete, aby byl displej ztlumený. 26

27 Nastavení během pečení V této nabídce můžete nastavit následující: Osvětlení trouby za provozu - osvětlení je vypnuté, když jsou dvířka trouby za provozu otevřená. Další nastavení Tovární nastavení Po výpadku elektřiny nebo po vypnutí spotřebiče se obnoví veškerá přídavná uživatelská nastavení. 27

28 POPIS SYSTÉMŮ (REŽIMŮ VAŘENÍ) A TABULKY VAŘENÍ Jestliže požadované jídlo nemůžete najít v tabulce pro pečení, vyhledejte informace pro podobné jídlo. Uvedené informace platí pro pečení na jedné úrovni. Doby pečení jsou hrubé odhady a za určitých podmínek se mohou lišit. Symbol * znamená, že troubu je nutno předehřát s použitím vybraného systému pečení. Při pečení větších kusů masa, zeleniny nebo pečiva se uvnitř trouby vytvoří velké množství páry, která se postupně může srážet na dvířkách trouby. Jde o běžný jev, který nemá vliv na provoz spotřebiče. Na konci pečení otřete dvířka a sklo dvířek do sucha. 28

29 MIKROVLNNÉ SYSTÉMY MIKROVLNY Mikrovlny se používají pro vaření a rozmrazování. Úrovně výkonu: 90, 180, 360, 600, 750, 1000 W. 1 Vložte skleněnou pečicí nádobu do vodicí lišty na 1. úrovni. Rozmrazování Typ potravin Váha (g) Výko (W) Doba rozmrazování (minut) Mleté maso** Maso nakrájené na kostky ** Plátky / steaky ** Velké kusy masa ** Drůbež, porce ** Ryby ** PEČIVO Chléb ** Rohlíky ** Potica (plněné sladké pečivo) ** Ovocný koláč ** OVOCE A ZELENINA Ovoce Zelenina * Během ohřívání potraviny několikrát zamíchejte. ** V průběhu vaření přepněte na poloviční hodnotu. Oddělte jednotlivé kusy. Na konci postupu ponechte potraviny po dobu 10 až 20 minut za pokojové teploty, aby se umožnila rovnoměrná distribuce teploty v potravinách. 29

30 Ohřev Typ potravin Množství Výkon (W) Ohřev /doba vaření (minuty) POTRAVINA Plátky / steaky 300 g Ryby 200 g Směs zeleniny * 500 g Přílohy * 500 g Omáčky * 500 g Polévky / guláše * 5 dl Pizza 500 g Drůbeží medailonky 500 g Sendviče / popcorn 90 g Rozpouštění čokolády 100 g Měknutí másla 250 g Dětská láhev 2 dl Dětská výživa 4 dl NÁPOJE Voda 2 dl Káva 2 dl Svařené víno 2 dl Mléko 2 dl * Během ohřívání potraviny několikrát zamíchejte. 30

31 Varný Typ potravin Množství Výkon (W) POTRAVINA Doba vaření (minut) Kuřecí stehna ** 1000 g Kuřecí křídla ** 1000 g Kuřecí maso dušené v omáčce * 500 g Kuře celé ** 1500 g Vepřová pečeně ** 1000 g Vepřové řízky ** 500 g Plátky / steaky ** 500 g Sekaná ** 700 g Masové kuličky * 1000 g Ryby ** 200 g DEZERTY Čokoládový nákyp Tvarohový nákyp skleněný pekáč Ovocné pyré skleněný pekáč Pudink skleněný pekáč ZELENINA Brambory 500 g Lilek / baklažán 500 g Cuketa 500 g Mrkev 500 g Cibule 200 g Fazolové lusky 500 g Brokolice 1000 g Zelené papriky 500 g Květák 1000 g Pórek 200 g Růžičková kapusta 500 g Houby / žampiony 500 g Chřest 500 g Hrách *** 500 g Zelí 500 g

32 Typ potravin Množství Výkon (W) PŘÍLOHY Doba vaření (minut) Rýže **** 200 g Těstoviny **** 200 g Celozrnné těstoviny **** 200 g Ovesná kaše **** 500 g Tmavá rýže **** 200 g Rizoto **** 500 g Kuskus **** 250 g Polenta ***** 250 g Jáhly ***** 250 g MRAŽENÉ Sekaná ** 1000 g Kuře celé ** 1500 g Vepřová pečeně ** 1000 g Drůbeží medailonky ** 500 g Směs zeleniny * 500 g Ryby ** 200 g * Během ohřívání potraviny několikrát zamíchejte. ** V průběhu vaření přepněte na poloviční hodnotu. ***Přidejte vodu v poměru 1 : 1. ****Přidejte vodu v poměru 1 : 2. *****Přidejte vodu v poměru 1 : 3. 32

33 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ Nezapomeňte odpojit spotřebič od elektrického napájení a počkejte, až se spotřebič ochladí. Děti nesmí čistit spotřebič ani provádět jakékoliv údržbové práce bez řádného dozoru. Hliníková povrchová úprava Hliníkovou povrchovou úpravu čistěte nebrusnými tekutými čisticími prostředky určenými pro takové povrchy. Naneste čisticí prostředek na vlhký hadr a vyčistěte povrch. Potom povrch opláchněte vodou. Nenanášejte čisticí prostředek přímo na hliníkový povrch. Nepoužívejte brusné čisticí prostředky nebo abrazivní houby. Poznámka: Povrch nesmí přijít do kontaktu s čisticími spreji na trouby, protože by to mohlo vést k viditelnému a trvalému poškození. Přední strana skříně z nerezové oceli (podle modelu) Tento povrch čistěte pouze jemným čisticím prostředkem (mýdlovou vodou) a měkkou houbou, která nepoškrábe povrch. Nepoužívejte brusné čisticí prostředky nebo čistidla obsahující rozpouštědla, protože by mohlo dojít k poškození povrchové úpravy skříně. Lakované povrchy a plastové součásti (v závislosti na modelu) Na čištění knoflíků a tlačítek, ručky dveří, štítky, nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo čisticí prostředky na bázi alkoholu nebo s alkoholem. Ihned odstraňte všechny skvrny jemnou neabrazivní hadříkem s trochou vody, aby nedošlo k poškození povrchu. Můžete také použít čisticí prostředky a čisticí prostředky určené pro tyto plochy podle pokynů jejich výrobců. Povrchy potažené hliníkem nesmí přijít do kontaktu s čisticími spreji na trouby, protože by to mohlo vést k viditelnému a trvalému poškození. Dvířka spotřebiče Dvířka jsou připevněna ke spotřebiči a nesmí být odstraněna. Dvířka též nesmí být demontována a nesmí se s nimi ani jinak manipulovat. 33

34 KONVENČNÍ ČIŠTĚNÍ TROUBY K odstraňování nečistot usazených v troubě můžete používat standardní postup čištění (použití čisticích prostředků nebo spreje na trouby). Po takovém vyčištění důkladně opláchněte zbytky čisticích prostředků. Troubu a příslušenství čistěte po každém použití, abyste zabránili zapečení nečistot do povrchu. Nejsnazším způsobem, jak odstranit tuk, je použít teplou mýdlovou vodu, dokud je trouba ještě teplá. Na usazené nečistoty a špínu používejte konvenční čisticí prostředky na trouby. Důkladně opláchněte troubu čistou vodou, abyste odstranili všechny zbytky čisticích prostředků. Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, brusná čistidla, abrazivní houby, odstraňovače skvrn a rzi apod. Příslušenství (pečící plechy a pekáče, rošty atd.) čistěte horkou vodou a saponátem. Trouba, vnitřní prostor trouby a pekáče jsou potaženy speciálním smaltovaným povlakem, díky němuž jsou hladké a odolné. Tento speciální povlak usnadňuje čištění při pokojové teplotě. POUŽITÍ FUNKCE AQUA CLEAN PRO ČIŠTĚNÍ TROUBY Nalijte do hlubokého pekáče 0,6 l vody a zasuňte ho do dolní vodicí lišty. V hlavní nabídce zvolte možnost Extra/Additional Functions (přídavné funkce) a vyberte symbol Aqua Clean. Stiskněte tlačítko START. Po 4 minutách připečené zbytky na smaltovém povrchu trouby změknou a jednoduše je budete moci setřít vlhkým hadříkem. Funkci Aqua Clean aktivujte až po vychladnutí trouby. 34

35 ODSTRANĚNÍ A VYČIŠTĚNÍ VODICÍCH LIŠT K čištění vodicích lišt používejte běžné čisticí prostředky. 1 Vymontujte šroub. Použijte šroubovák. 2 Vyjměte vodicí lišty z otvorů v zadní stěně trouby. Dávejte pozor, aby se neztratily rozpěry namontované na drátěných vodicích lištách. Po vyčištění vraťte rozpěry na místo; jinak se mohou objevit jiskry. Po vyčištění vodicí lišty opět nasaďte a utáhněte šrouby pomocí šroubováku. Při vracení drátěných vodicích lišt na místo dávejte pozor, abyste je namontovali na stejnou stranu, kde byla před demontáží. 35

36 VÝMĚNA ŽÁROVKY Žárovka patří mezi spotřební materiál, a proto se na ni nevztahuje záruka. Před výměnou žárovky vyjměte pekáče, rošt a vodicí lišty. Použijte křížový šroubovák (Phillips). (Halogenová žárovka: G9, 230 V, 25 W) 1 Odstraňte čtyři šrouby na krytu. Odstraňte kryt a sklo. 2 Vyjměte halogenovou žárovku a vyměňte ji za novou. Při manipulaci se žárovkou použijte ochranu. Na krytu je těsnění, které nesmí být odstraněno. Nedovolte, aby se těsnění oddělilo od krytu. Těsnění musí správně zapadnout do stěny vnitřního prostoru trouby. S použitím šroubováku pevně utáhněte šrouby na krytu; jinak se mohou objevit jiskry. 36

37 TABULKA ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD Problém/chyba Čidla nereagují; displej je zamrzlý. Hlavní jistič u vás doma často vypadává. Osvětlení trouby nefunguje. Pečivo je nedopečené. Zobrazí se chybový kód: ERRXX... * XX značí číslo/kód chyby. V troubě se objeví jiskry. Řešení Odpojte spotřebič na několik minut od elektrického napájení (vymontujte pojistku nebo vypněte hlavní vypínač); potom spotřebič opět připojte a zapněte. Volejte servisního technika. Postup výměny žárovky osvětlení je popsán v kapitole Čištění a údržba. Zvolili jste správnou teplotu a systém ohřevu? Jsou dvířka trouby zavřená? Vyskytla se chyba v elektronickém modulu. Na několik minut odpojte spotřebič od síťového napájení. Poté ho znovu připojte a nastavte čas. Pokud se chyba znovu objeví, obraťte se na servisního technika. Přesvědčte se, že jsou všechny kryty svítidel upevněné a že jsou na drátěných vodicích lištách namontovány všechny rozpěry. Přesvědčte se, že jsou vodicí lišty správně vloženy ve spotřebiči. Jestliže problém navzdory dodržení výše uvedených pokynů přetrvává, zavolejte autorizovaného servisního technika. Na opravy nebo na jakékoliv záruční reklamace, které budou způsobeny nesprávným připojením nebo používáním spotřebiče, se nevztahuje záruka. V takovém případě hradí uživatel náklady na opravu. Před opravou odpojte spotřebič od síťového napájení (vyjmutím pojistky nebo vytažením zástrčky ze zásuvky ve zdi). 37

38 LIKVIDACE Obal je vyroben z ekologických materiálů, které lze recyklovat, odstraňovat nebo likvidovat bez jakéhokoliv nebezpečí pro životní prostředí. Za tímto účelem jsou obalové materiály příslušným způsobem označeny. Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem se nesmí nakládat jako s normálním domácím odpadem. Výrobek je nutné odvézt do sběrného centra pro zpracování odpadu z elektrického a elektronického zařízení. Správná likvidace výrobku pomůže zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví osob, ke kterým by mohlo dojít v případě nesprávného nakládání s výrobkem. Budete-li chtít zjistit přesné informace o likvidaci a zpracování výrobku, obraťte se na příslušný orgán veřejné správy pro nakládání s odpadem, na svou službu likvidace odpadu nebo obchod, v němž jste výrobek zakoupili. Vyhrazujeme si právo na jakékoliv změny a chyby v návodu k používání. 38

39 TEST VAŘENÍ Pokrmy testovány v souladu s normou EN Mikrovlny Pokrm Poznámka Úroveň vodicí lišty (zdola) Výkon (W) Systém Čas (minuty) Vaječný krém Piškotový koláč Sekaná Rozmrazování mletého masa 1 90 W* (automatický program) 20:30 39

40 SOLO MW_DM cs (11-15)

PODROBNÝ NÁVOD K POUŽITÍ KOMBINOVANÉ MIKROVLNNÉ TROUBY

PODROBNÝ NÁVOD K POUŽITÍ KOMBINOVANÉ MIKROVLNNÉ TROUBY CZ PODROBNÝ NÁVOD K POUŽITÍ KOMBINOVANÉ MIKROVLNNÉ TROUBY www.gorenje.com Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením našeho spotřebiče. Tento podrobný návod k obsluze vám pomůže správně

Více

PODROBNÝ NÁVOD K POUŽITÍ KOMBINOVANÉ PARNÍ TROUBY

PODROBNÝ NÁVOD K POUŽITÍ KOMBINOVANÉ PARNÍ TROUBY CS PODROBNÝ NÁVOD K POUŽITÍ KOMBINOVANÉ PARNÍ TROUBY www.gorenje.com Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením našeho spotřebiče. Tento podrobný návod k obsluze vám pomůže správně používat

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

PODROBNÝ NÁVOD K POUŽITÍ PRO ELEKTRICKOU PYROLYTICKOU TROUBU

PODROBNÝ NÁVOD K POUŽITÍ PRO ELEKTRICKOU PYROLYTICKOU TROUBU CZ PODROBNÝ NÁVOD K POUŽITÍ PRO ELEKTRICKOU PYROLYTICKOU TROUBU www.gorenje.com Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením našeho spotřebiče. Tento podrobný návod k obsluze vám pomůže

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

Mikrovlnná trouba pro vestavbu

Mikrovlnná trouba pro vestavbu Mikrovlnná trouba pro vestavbu MIC 232 EX Návod k obsluze 1 Obsah Informace výrobce...3 Technické údaje...3 Nejdříve si přečtěte!...3 Důležité bezpečnostní informace...4 Pokyny k použití...5 Bezpečnost

Více

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

MAX 24 EKOLOGICKÉ TIPY TECHNICKÉ ÚDAJE. www.whirlpool.com

MAX 24 EKOLOGICKÉ TIPY TECHNICKÉ ÚDAJE. www.whirlpool.com Whirlpool Sweden AB 12 Krabici, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat, jak dokládá recyklační symbol. Při její likvidaci se řiďte místními předpisy. Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

MODEL: MT05 SERIAL NO:

MODEL: MT05 SERIAL NO: MODEL: MT05 1. Pøed instalací a uvedením mikrovlnné trouby do chodu si pozornì pøeètìte tento návod, který je nedílnou souèástí výrobku. Uschovejte pro pozdìjší použití. 2. Do místa dole vepište výrobní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X CZ NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI Mikrovlnná trouba DME715X 2 OBSAH Důležité bezpečnostní pokyny. Pozorně si je pročtěte a uschovejte si je pro příští použití. Pokyny k ochraně životního prostředí...........................

Více

BM6340AX NÁVOD K OBSLUZE

BM6340AX NÁVOD K OBSLUZE BM6340AX NÁVOD K OBSLUZE OBSAH OBSAH...0 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, KTERÁ ZABRÁNÍ MOŽNÉMU RIZIKU VYSTAVENÍ NADMĚRNÉ MIKROVLNNÉ ENERGII...2 SPECIFIKACE...2 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ...3 INSTALACE...4

Více

PODROBNÝ NÁVOD K POUŽITÍ PRO ELEKTRICKOU TROUBU

PODROBNÝ NÁVOD K POUŽITÍ PRO ELEKTRICKOU TROUBU CS PODROBNÝ NÁVOD K POUŽITÍ PRO ELEKTRICKOU TROUBU www.gorenje.com Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením našeho spotřebiče. Tento podrobný návod k obsluze vám pomůže správně používat

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený M i k r o v l n n á t r o u b a M I C 2 0 2 X N á v o d k p o u ž i t í M o n t á ž n í n á v o d Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Model: R-2302. Uživatelská příručka

MIKROVLNNÁ TROUBA. Model: R-2302. Uživatelská příručka CZ MIKROVLNNÁ TROUBA Model: R-2302 Uživatelská příručka Čtěte pozorně tuto uživatelskou příručku před instalací a před prvním použití přístroje. Uschovejte ji pro pozdější reference. OPATŘENÍ PROTI MOŽNÉMU

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

Mikrovlnná trouba MT 4417

Mikrovlnná trouba MT 4417 Česky Návod k použití Mikrovlnná trouba MT 4417 1. Před instalací a uvedením mikrovlnné trouby do chodu si pozorně přečtěte tento návod. Uschovejte pro pozdější použití. 2. Do místa dole vepište výrobní

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka CZ Uživatelská příručka MODEL: VMT542X Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku své mikrovlnné

Více

Příručka uživatele MODEL: MT07

Příručka uživatele MODEL: MT07 MODEL: MT07 Příručka uživatele Před instalací a použitím mikrovlnné trouby si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku své mikrovlnné trouby. Tyto

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro spotřebitele M1711N. Trouba...2. Příslušenství...2

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro spotřebitele M1711N. Trouba...2. Příslušenství...2 MIKROVLNNÁ TROUBA Příručka pro spotřebitele M1711N Údaje o vaření a pečení mají informativní charakter. Produkt je určen pro použití v domácnosti. Záruka zaniká, pokud je přístroj používán jinak než v

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV CS Návod k použití Trouba ZOB10401XV Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím 5 Denní používání 6 Doplňkové funkce 6 Tipy a rady 7 Čištění a údržba 11

Více

Návod k použití HB 38AB590

Návod k použití HB 38AB590 Návod k použití HB 38AB590 Q4ACZM1292 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před montáží... 4 Upozornění týkající se Vaší bezpečnosti... 4 Příčiny poškození... 6 Ovládací panel... 7 Vaše nová pečicí trouba...7

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 PŘED PŘIPOJENÍM INSTALACE Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. K zajištění dostatečné ventilace je třeba

Více

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13 6cz33013.fm5 Page 10 Thursday, February 8, 2001 6:03 PM CZ NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 VÝMĚNA ŽÁROVKY STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA

Více

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ AKP 230 CZ Poslední úroveň První úroveň Hliníkový plech na moučníky: Hluboký plech: PŘÍSLUŠENSTVÍ POPIS VÝROBKU 1. Ovládací panel 2. Chladicí ventilátor (není vidět) 3. Horní topné těleso 4. Topné těleso

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

67670K-MN. indukční varná deska

67670K-MN. indukční varná deska 67670K-MN Návod k použití Sklokeramická indukční varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili

Více

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ AWG 812 / PRO ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte

Více

LR 7312. Mixér Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7312. Mixér Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7312 Mixér Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C.

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C. Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! TLAČÍTKO VOLBY PROGRAMU Stiskněte několikrát tlačítko Programy, až se rozsvítí

Více

Instalace a zapojení

Instalace a zapojení Instalace a zapojení Prohlédněte mikrovlnnou troubu Troubu vybalte, odstraňte veškerý obalový materiál a pečlivě ji prohlédněte, zda není poškozená, zda na ní nejsou promáčknutá místa, není poškozená západka

Více

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH Zavařovací hrnec Hrniec na zaváranie Garnek do pasteryzacji Sterilizēšanas katls Canning pot Einkochautomat CZ SK PL LV EN DE PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FP 1264 FP 1061

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FP 1264 FP 1061 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FP 1264 FP 1061 2 3 4 5 6 7 NÁVOD K POUŽITÍ ř č Odstraňte dokumentaci a příslušenství z vnitřku trouby. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - Přečtěte si

Více

NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A

NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A 1 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE. Přečtěte si všechny pokyny před použitím. UPOZORNĚNÍ! Tato varování jsou pro Vaší bezpečnost. Před instalací spotřebiče se ujistěte,

Více

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů Používání a údržba Před prvním použitím spotřebiče Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí a frekvence odpovídá údajům na typovém štítku varné desky, který je umístěn na spodní

Více

MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE

MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE POPIS SPOTŘEBIČE Vážení zákazníci, chcete-li plně využít kapacity tohoto spotřebiče a prodloužit jeho životnost,

Více

........ EOC5751AA CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EOC5751AA CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ EOC5751AA...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

letakgpa3.indd 1 2.9.2010 23:00:50

letakgpa3.indd 1 2.9.2010 23:00:50 letakgpa3.indd 1 2.9.2010 23:00:50 I C2 B C1 A D F G I1 I2 I3 E J H K letakgpa3.indd 2 2.9.2010 23:00:52 Děkujeme vám za nákup tohoto spotřebiče z našeho sortimentu. Tento výrobek je určen výhradně pro

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 3216C SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

B4101-5 Návod k použití Vestavná elektrická trouba

B4101-5 Návod k použití Vestavná elektrická trouba B4101-5 Návod k použití Vestavná elektrická trouba 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a *podle modelu / * pod a modelu ČESKY Ochrana životního prostředí " Váš spotřebič byl navržen tak, aby jste ho mohli používat po mnoho let. Rozhodnete-li

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4101-5-B. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Návod k použití Mikrovlnné trouby KMV 25 X

Návod k použití Mikrovlnné trouby KMV 25 X Návod k použití Mikrovlnné trouby KMV 25 X Před používáním Vaší mikrovlnné trouby si přečtěte tyto pokyny a při používání trouby je dodržujte. Při dodržování těchto pokynů Vám bude trouba kvalitně sloužit

Více

Doba použití: max. 3 minuty + odpočinek 10 minut Třída ochrany: II

Doba použití: max. 3 minuty + odpočinek 10 minut Třída ochrany: II Návod k obsluze a údržbě RUČNÍ MIXÉR S MÍSOU SOLID HM201B Výrobky značky SOLID dodává: SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika; web: www.solid-czech.cz Popis spotřebiče:

Více

Žádné nároky jakéhokoliv druhu nebudou přijaty za škody vyplývající z použití spotřebiče pro jiný než zamýšlený účel. Riziko nese výhradně uživatel.

Žádné nároky jakéhokoliv druhu nebudou přijaty za škody vyplývající z použití spotřebiče pro jiný než zamýšlený účel. Riziko nese výhradně uživatel. Vážený zákazníku, Před použitím spotřebiče si přečtěte pokyny obsažené v tomto návodu k obsluze na startu, bezpečnost, zamýšlené použití stejně jako čištění a péče. Otevřete stránku na začátku a na konci

Více

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE OBSAH BEZPEČNOST TOUSTOVAČE Důležité bezpečnostní pokyny... 6 Elektrotechnické požadavky... 8 Likvidace elektrického odpadu... 8 SOUČÁSTI A FUNKCE Součásti toustovače... 9 Funkce ovladačů...0 Funkce toustovače...

Více

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 VÝHRADNÍ DOVOZCE: ELMAX STORE a.s. Dlouhá třída 860/1a Havířov Město KONTAKTNÍ ADRESA: Horní Těrlicko 777 735 42 Těrlicko Tel.: 559 529 251 Fax:

Více

FG-18 Hrnec k vaření rýže

FG-18 Hrnec k vaření rýže FG-18 Hrnec k vaření rýže Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny - K zabránění poruch si tento Návod k obsluze pečlivé přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace se

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 DŮLEŽITÉ INFORMACE INSTALACE SPOTŘEBIČE SPOTŘEBIČ se smí používat jen tehdy, když byl správně vestavěn (instalován). PŘI INSTALACI SPOTŘEBIČE se řiďte samostatnými přiloženými

Více

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Více

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH. Upozornění: Před provedením výměny žárovky odpojte vždy přístroj ze sítě.

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH. Upozornění: Před provedením výměny žárovky odpojte vždy přístroj ze sítě. 2 19 EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Brandt, s výjimkou dřevěných materiálů, jsou recyklovatelné,

Více

ST-FP8521. Zmrzlinovač Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-FP8521. Zmrzlinovač Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-FP8521 Zmrzlinovač Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E41.243-1M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4401-4-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci COMPETENCE C3100-1 Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou Návod k použití Návod k instalaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod. Velmi dùležité

Více

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo)

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka TLAČÍTKO ZAPNUTO UKAZATEL PORUCH A ČASU MYTÍ Při normálním provozu udává zbývající čas (h:mm), ale u volby Odložený udává čas zbývající do spuštění programu (hh). Objeví-li se ukazatel

Více

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover.

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL Návod k obsluze Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. 1 Děkujeme za Vaši volbu. Začíná Vám výlet do světa plné vůně a chuti. S Vaši novou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba MODEL: AMM 23E80GI

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba MODEL: AMM 23E80GI NÁVOD K OBSLUZE Mikrovlnná trouba MODEL: AMM 23E80GI Před použitím mikrovlnné trouby si pozorně přečtěte tento návod a uchovávejte jej na takovém místě, abyste do něj mohli kdykoli později nahlédnout.

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Návod k obsluze a k instalaci

Návod k obsluze a k instalaci Vestavná chladnička OBSAH PŘED UVEDENÍM SPOTŘEBIČE DO PROVOZU strana 3 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ strana 3 MODEL: 1 FSI - 120 PREVENCE A VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ strana 4 JAK UŽÍVAT CHLADNIČKU strana 5 JAK

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

Návod pro instalaci a použití KT 185 TX

Návod pro instalaci a použití KT 185 TX Návod pro instalaci a použití KT 185 TX 1 Obsah Před prvním použitím trouby Strana 2 Ekologické balení 2 Důležité bezpečnostní pokyny 3 Dotykové ovládání 4 Tabulky pro vaření 9 Čistění a údržba 13 Řešení

Více

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze Sombra vestavný modul cz Návod k obsluze Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali odsavač par GUTMANN. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte následující informace a vysvětlení o správném

Více

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. PROVOZ SPOTŘEBIČE Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Prádlo roztřiďte podle symbolů péče Nesušit v bubnové sušičce Vhodné

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ. NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘED POUŽITÍM SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY INSTALACE PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SKLOKERAMICKÉ

Více

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 UK Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 2 1 3 Děkujeme za koupi indukční varné desky CANDY. Přečtěte si návod k použití pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě. 1

Více

Trouba FNP 612X. Návod k obsluze

Trouba FNP 612X. Návod k obsluze Trouba FNP 612X Návod k obsluze 1 Všeobecná upozornění Děkujeme za výběr jednoho z našich produktů. Pro dosažení maxima z naší vám doporučujeme: Pozorně si přečtěte návod k použití: obsahuje důležité pokyny

Více

Mikrovlnná trouba MW 7848

Mikrovlnná trouba MW 7848 Mikrovlnná trouba MW 7848 Návod k obsluze Příklady programů Opětovný ohřev jedné porce jídla (přibližně 450 g) Otočte ovládacím knoflíkem (displej A1) + stiskněte + otáčejte ovládacím knoflíkem, až se

Více

MWD 208 MWD 308. www.whirlpool.com

MWD 208 MWD 308. www.whirlpool.com MWD 208 MWD 308.hirlpool.com 1 INSTALACE PŘED PŘIPOJENÍM ZKONTROLUJTE, ZDA NAPĚTÍ na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti. MIKROVLNNOU TROUBU POSTAVTE NA ROVNOU A STABILNÍ PLOCHU, která unese

Více

Mraznička. Model: ZFA 101. Návod k instalaci a obsluze CH 43

Mraznička. Model: ZFA 101. Návod k instalaci a obsluze CH 43 Mraznička Model: ZFA 101 Návod k instalaci a obsluze CH 43 obsah Bezpečnostní pokyny..........................................3 1. INstAlACe spotřebiče.........................................4 Připojení

Více

(viz popis funkcí vpravo)

(viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! (viz popis funkcí vpravo) OVLÁDACÍ PANEL SE U TÉTO MYČKY AKTIVUJE STISKEM JAKÉHOKOLI

Více

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Bezpečnostní pokyny Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny uvedené níže.

Více

60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ

60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ 60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Uživatelská příručka MW87Y

MIKROVLNNÁ TROUBA. Uživatelská příručka MW87Y MIKROVLNNÁ TROUBA Uživatelská příručka MW87Y Údaje o vaření a pečení jsou pouze informativní. Výrobek je určen pro domácí použití. Záruka zaniká, pokud je pístroj používán jinak než v domácnosti, nap.

Více

LIFELINE SH 905 ID GR BK

LIFELINE SH 905 ID GR BK LIFELINE SH 905 ID GR BK CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám a blahopřejeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Tento nový výrobek byl projektován a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a prošel důkladnými

Více

Obsah. 160 MCD2540E-m

Obsah. 160 MCD2540E-m 160 MCD2540E-m Obsah Bezpečnostní pokyny 161 Popis spotřebiče 166 Příslušenství 167 Před prvním použitím 168 Provoz 169 Tabulky programů 171 Čištění a údržba 171 Technické údaje 172 instalace 172 Rady

Více

CIM 6724PW NÁVOD K POUŽITÍ

CIM 6724PW NÁVOD K POUŽITÍ Sporák CIM 67PW NÁVOD K POUŽITÍ 1 Obsah 1. Všeobecná upozornění...3 1.1 Symboly použité v tomto návodu... 3 1. Prohlášení o shodě... 3 1.3 Bezpečnostní pokyny... 3 1. Užitečné tipy... 1.5 Technické údaje....

Více

INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE PHD 4313S Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto

Více

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7902 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE PHD618C Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu.

Více

Vestavná elektronická trouba 2D 467X NÁVOD K POUŽITÍ

Vestavná elektronická trouba 2D 467X NÁVOD K POUŽITÍ Vestavná elektronická trouba 2D 467X NÁVOD K POUŽITÍ Všeobecná upozornění Děkujeme, že jste zakoupili jeden z našich výrobků. Aby vám trouba co nejlépe sloužila, doporučujeme vám: Přečtěte si pečlivě poznámky

Více

Návod k instalaci a použití

Návod k instalaci a použití Návod k instalaci a použití BF230 CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ BF230 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén,

Více

63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ

63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ 63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

TROUBY VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE 2015

TROUBY VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE 2015 TROUBY VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE 2015 8 Vaření Chytrá technologie 6. smysl vám nabídne intuitivní řešení pro každodenní život v kuchyni. Intuitivní vaření Při volbě jednoho z 30 přednastavených technologie 6.

Více

Popis. 1. Ovládací panel 2. Průzor hladiny vody 3. Kanystr na sběr kondenzátu 4. Držadla pro zvedání 5. Otvory pro vstup vzduchu

Popis. 1. Ovládací panel 2. Průzor hladiny vody 3. Kanystr na sběr kondenzátu 4. Držadla pro zvedání 5. Otvory pro vstup vzduchu Některé poznatky o vlhkosti Vzduch obsahuje vždycky určité množství vlhkosti ve formě páry; od tohoto závisí stupeň vlhkosti v daném prostředí. Schopnost vzduchu obsahovat vodní páru je tím vyšší, čím

Více

NÁVOD K OBSLUZE - kombinovaná varná deska TI615

NÁVOD K OBSLUZE - kombinovaná varná deska TI615 NÁVOD K OBSLUZE - kombinovaná varná deska TI615 VÝHRADNÍ DOVOZCE: ELMAX STORE a.s. Dlouhá třída 860/1a Havířov Město KONTAKTNÍ ADRESA: Horní Těrlicko 777 735 42 Těrlicko Tel.: 559 529 251 Fax: 559 529

Více

POB 321 POB 420 POB 417 TROUBA NÁVOD K OBSLUZE

POB 321 POB 420 POB 417 TROUBA NÁVOD K OBSLUZE POB 321 POB 420 POB 417 TROUBA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

NÁVOD K POUŢITÍ MODEL: MWHA 122.1 X MIKROVLNNÁ TROUBA

NÁVOD K POUŢITÍ MODEL: MWHA 122.1 X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K POUŢITÍ MODEL: MWHA 122.1 X MIKROVLNNÁ TROUBA Obsah Opatření a doporučení Instalace trouby Návod k pouţívání Řešení problémů Instalace Před pouţíváním vaší mikrovlnné trouby si řádně přečtěte tyto

Více