DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR"

Transkript

1 DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Daňový systém měl stanoveny následující principy: spravedlivost zdanění stejné podmínky pro různé typy subjektů všeobecnost zdanění zdanění podléhají všechny typy vlastnictví účinnost zdanění vhodným zdaněním stimulovat žádoucí aktivity harmonizace sbližování naší daňové soustavy se systémem Evropské unie. Míra daňového zatížení Daňová kvóta Daňové zatížení poplatníků se vyjadřuje pojmem daňová kvóta. Daňová kvóta představuje mezinárodní srovnávací ukazatel pro podíl vybraných daní v daném státě na hrubém domácím produktu. Běžně se můžeme setkat se dvojím vyjádřením daňové kvóty. Zjednodušená daňová kvóta (DK) suma daní vybraných ve státě DK = * 100 HDP Složená daňová kvóta (SDK) suma daní vybraných ve státě pojistné SDK = * 100 HDP Zjednodušená daňová kvóta i složená daňová kvóta se udávají v %. Složená daňová kvóta bývá vždy vyšší. V České republice se daňová kvóta pohybuje okolo 21 % a složená daňová kvóta okolo 38 %. V současné době patříme k zemím s nejnižším zjednodušenou daňovou kvótou, ale s nejvyšší složenou daňovou kvótou. Funkce daní Funkce fiskální je nejdůležitější funkcí a je to schopnost naplnit veřejný rozpočet. Funkce alokační koriguje na některých specifických trzích efektivnost tržních mechanismů. Daně mohou tento stav korigovat a vybírat se proto, aby umísťovaly prostředky tam, kde se jich při tržní alokaci nedostávalo. Funkce nedistribuční přesunuje část důchodů od bohatších jedinců k chudším. Daně zmírňují rozdíly v důchodech jednotlivých subjektů tím, že vybírají více od bohatších, což umožňuje státu prostřednictvím transferů zvyšovat příjmy chudším. Funkce stabilizační umožňuje přispívat ke zmírňování cyklických výkyvů v ekonomice.

2 Daně a daňová soustava České republiky Pro začátek uvedeme definici daní. Daň je povinná, zákonem stanovená platba do veřejného rozpočtu. Charakteristickou vlastností daní je skutečnost, že splnění daňové povinnosti nezakládá nárok na žádné konkrétní plnění ze strany státu. Protikladem daně v tomto smyslu jsou poplatky. Poplatky představují platby za konkrétní služby poskytované veřejným sektorem. Daňový systém je v každé zemi stanoven příslušnými zákony a jednotlivé země se mohou v daních výrazně lišit. Daňová soustava určitého státu vždy odráží konkrétní ekonomické podmínky a ne náhodou patří daňové zákony ve všech zemích světa mezi zákony nejčastěji novelizované. Obr. Daňová soustava České republiky. DANĚ Přímé daně Nepřímé daně Důchodové daně Majetkové daně Univerzální daň Selektivní daně daň z příjmů FO daň z nemovitostí daň z přidané hodnoty daň spotřební daň z příjmů PO daň silniční daň dědická daň darovací daň z převodu nemovitostí Daňové prvky Daňové povinnosti a způsoby jejich plnění jsou stanoveny daňovými zákony. Zákony vymezují náležitosti daňového vztahu, tedy tzv. daňové prvky: subjekt daně předmět daně (objekt) základ daně sazba daně osvobození od daně splatnost daně daňové sankce.

3 Subjekt daně Daňovým subjektem se rozumí: poplatník plátce právní nástupce. Poplatníkem rozumíme fyzickou nebo právnickou osobu, jejíž majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny dani. Plátce je osoba fyzická nebo právnická, která pod vlastní majetkovou odpovědností daň vypočítává, vybírá a odvádí do státního rozpočtu prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu. Právní nástupce (fyzická či právnická osoba), která je jako daňový subjekt vymezena zákonem. Předmět (objekt) daně Je vymezen jako určitá hospodářská skutečnost, jež je předmětem zdanění. Podle předmětu daně se zpravidla určuje i název daně. Základ daně Daňový základ je stanovován a určován konkrétními hospodářskými skutečnostmi např. velikostí úplaty při převodu nemovitostí, výší příjmů, velikostí dědictví a udáván v měřitelných jednotkách. je algoritmus, prostřednictvím kterého se z upraveného základu daně stanoví velikost daňové povinnosti. V daňové soustavě se můžeme setkat s těmito typy daňových sazeb. Osvobození od daně Daňové zákony stanovují podmínky, při kterých je možné nárokovat osvobození od daně a to buď částečně nebo plně. Osvobození většinou sleduje sociální rozměr problematiky. Splatnost daně Daňové zákony vymezují splatnost daně. Určují do kdy a v jakých termínech je nutné daň vůči státnímu rozpočtu vypořádat.

4 Daňové sankce Daňové zákony vymezují finanční sankce za pozdní vypořádání daní, jejich nesprávnou výši, či případné daňové úniky. PŘÍMÉ DANĚ Přímé daně u nás představují daň z příjmů fyzických a právnických osob. Obě daně jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon upravující daně z příjmů má tři základní části: daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení. Daň z příjmů fyzických osob Charakteristika DzP FO Příjmy jednotlivých osob podléhají jediné universální dani z příjmů fyzických osob, kromě příjmů z dědění a darování. Jedná se o nejsložitější daň. Subjekt daně Subjekty DPFO se rozdělují na: daňové rezidenty daňové nerezidenty. Rozdělení souvisí s bydlištěm nebo s aktivitami na našem území. Daňový rezident je osoba, která má v ČR bydliště nebo osoba, která se na našem území obvykle zdržuje (alespoň 183 dnů v kalendářním roce). Daňový nerezidenty je osoba, která nemá v ČR bydliště, osoba, která se na území ČR zdržuje méně než 183 dní v kalendářním roce nebo osoba, která nemá v ČR bydliště, zdržuje se na území ČR alespoň 183 dnů v kalendářním roce, důvodem pobytu u nás je léčení nebo studium. Podle způsobu výběru daně rozlišujeme daňové subjekty na: poplatníky plátce. U určení předmětu daně je nutné vymezit příjmy, které nejsou předmětem dané a příjmy osvobozené.

5 Příjmy, které nejsou předmětem daně příjmy z nabytí majetku v rámci restituce a rehabilitace příjmy získané děděním a darováním přijaté úvěry a půjčky. Příjmy osvobozené většina příjmů sociálního charakteru přijaté náhrady škod a pojistná plnění (osvobození se nevztahuje na náhrady škod na obchodním majetku) příjmy z prodeje majetku (netýká se opět obchodního majetku) u vyjmenovaného majetku je osvobození vázáno na dobu, která uplyne od jeho nabytí některé výhry, osvobození je vztaženo na výši výhry (do limitu), nebo vztaženo na povolení loterie ministerstvem financí. Obr. vyjádřený schematicky. VEŠKERÉ PŘÍJMY - příjmy, které nejsou předmětem daně - osvobozené příjmy = příjmy ZDANĚNÉ Základním dělením příjmů fyzických osob je jejich rozdělení do 5 skupin. Tyto skupiny jsou v zákoně o daních z příjmů uvedeny v samostatných paragrafech a vžilo se je označovat příslušným paragrafem. Takto rozdělené příjmy slouží při celkovém zdanění k stanovení dílčích základů daně (dílčích základů z jednoho druhu příjmů). Jedná se o těchto 5 skupin příjmů: 6 Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky Jedná se o příjmy ze zaměstnání a příjmy, které mají podobný charakter. Zaměstnání je charakteristické tím, že pracovník má svého vedoucího, který mu přiděluje práci, zaměstnavatel zajišťuje pracovníkovi podmínky pro výkon práce a za práci jej odměňuje. Funkční požitky jsou odměny osob jmenovaných nebo zvolených do funkcí. 7 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti Samostatná výdělečná činnost je opakem zaměstnání. Osoba sama rozhoduje, sama si obstarává podmínky pro svojí výdělečnou činnost a její disponibilní příjmy záleží na podnikající osobě.

6 8 Příjmy z kapitálového majetku Jedná se o příjmy z držby majetku a jsou to zejména tyto příjmy: úroky z vkladů, poskytnutých úvěrů a půjček podíly na zisku z majetkového podílu ve společnostech dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem plnění ze soukromého životního pojištění. 9 Příjmy z pronájmu Rozumíme příjmy z pronájmu nemovitostí v osobním vlastnictví a příjmy z dlouhodobého nebo opakovaného pronájmu movitých věcí, které nejsou obchodním majetkem. 10 Ostatní příjmy Jsou příjmy, které nelze zařadit do předchozích skupin. Jsou to příjmy příležitostné, nahodilé a příjmy osvobozené, při nesplnění podmínek osvobození. Jedná se o tyto příjmy: z příležitostných činností z prodeje neobchodního majetku ceny z veřejných soutěží a výhry v loteriích ze zděděných práv z duševního vlastnictví a ze zděděných práv autorských. Schéma celkového zdanění příjmů FO vychází z rozdělení příjmů do 5 skupin a v každé skupině určujeme dílčí základ daně DZD. Vychází se z předpokladu, že jsou zdaněny disponibilní příjmy, proto se předepsaných způsobem mohou příjmy snižovat o výdaje, které sloužily pro dosažení příslušných příjmů. V každé skupině příjmů jsou jinak stanovená pravidla pro možné uplatnění výdajů. z příjmů fyzických osob je 15 %. Vyúčtování a odvádění daně kalendářní rok hospodářský rok (pouze pro příjmy z podnikání ) jiné období (při zahájení nebo ukončení podnikání, změně mezi kalendářním a hospodářským rokem ) účetní období.

7 Daňové přiznání Základní termín je k poslednímu dni 3. měsíce po skončení zdaňovacího období. Prodloužený termín je k poslednímu dni 6. měsíce po skončení zdaňovacího období. Podmínkou je, že přiznání zpracovává daňový poradce nebo je povinné ověření závěrky auditorem. účetní Prodloužený termín je možný jen na žádost poplatníka. Správce daně může termín pro podání daňového přiznání prodloužit až o 3 měsíce. Pokud součástí přiznání jsou i příjmy zdaněné v zahraničí, může správce daně posunout termín až na 10 měsíců (celkem) po skončení zdaňovacího období. Daň z příjmů právnických osob Charakteristika DzP PO Příjmy společností podléhají univerzální dani, která byla u nás nazvána daň z příjmů právnických osob DzP PO. O zdanění společností se v daňové teorii diskutuje, jsou předkládány návrhy na zrušení této daně. Subjekt daně Subjektem daně jsou všechny právnické osoby (negativní vymezení je, že to jsou všechny osoby mimo fyzických osob). Od daně je osvobozena Česká národní banka. Právnické osoby jsou umělé útvary, vzniklé spojením fyzických nebo právnických osob. Pro účely daně z příjmů dělíme právnické osoby na: podnikatelské subjekty neziskové organizace (zákon je označuje jako poplatníky, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání ). Rozdělení PO podle sídla společnosti rezidenti jsou společnosti se sídlem na území ČR, mají neomezenou daňovou povinnost, českým daňovým zákonům podléhají veškeré jejich příjmy nerezidenti mají sídlo v zahraničí, našemu zdanění podléhají příjmy ze zdrojů na našem území. Předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem. Rozlišujeme výnosy (příjmy) které:

8 nejsou předmětem daně (jsou vyjmuty ze zdanění) osvobozené od daně (bývají osvobozeny za stanovených podmínek) nezahrnované do základu daně (zdaněné samostatně) jsou zdaněné. Příjmy, které nejsou předmětem daně výnosy získané vydáním akcií, restitucemi, děděním, darováním výnosy získané na základě rehabilitace výnosy Správy úložišť radioaktivního odpadu. Příjmy osvobozené od daně výnosy z regulovaného nájemného u bytových družstev výnosy z ekologických zdrojů energie úrokové výnosy spořitelních a úvěrových družstev. Základní sazba daně je ve výši 19 %. Sazba 5 % se použije u investičního a penzijního fondu, podílového fondu a pro použití samostatného základu daně. V rámci slevy na dani se používá poloviční sazba ze základní (10 %), když poplatník zaměstnává osoby se změněnou pracovní schopností, těchto osob je nejméně 20 a tvoří více než 50 % všech zaměstnanců. Tato výhoda se nazývá relativní sleva na dani. Vyúčtování a odvádění daně kalendářní rok hospodářský rok jiné období účetní období. Daňové přiznání Základní termín je k poslednímu dni 3. měsíce po skončení zdaňovacího období. Prodloužený termín je k poslednímu dni 6. měsíce po skončení zdaňovacího období. Podmínkou je, že přiznání zpracovává daňový poradce nebo je povinné ověření účetní závěrky auditorem.

9 Prodloužený termín je možný jen na žádost poplatníka. Správce daně může termín pro podání daňového přiznání prodloužit až o 3 měsíce. Pokud součástí přiznání jsou i příjmy zdaněné v zahraničí, může správce daně posunout termín až na 10 měsíců (celkem) po skončení zdaňovacího období. NEPŘÍMÉ DANĚ Nepřímé daně se od přímých liší tím, že je platíme při každém nákupu zboží a služeb, kterými jsou tyto daně zatížené. Častokrát si jako kupující ani neuvědomujeme, kolik takto státu odvedeme peněz. Neplatíme je ale přímo státním institucím, ale celou cenu (včetně daně) uhradíme prodávajícímu, který má pak povinnost tuto daň státu odvést. Odtud tedy název nepřímé daně. U přímých daní každý poplatník podává přímo na finančním úřadě daňové přiznání a daň přímo uhradí. Daň z přidané hodnoty Charakteristika DPH DPH je charakterizována jako daň: všeobecná jedním systémem zdaníme dodání zboží, nemovitosti a poskytnutí služeb se zachycením dovozu i vývozu vícestupňová znamená zdanění každého stupně při výrobě a dodání výrobků, zboží a služeb nepřímá plátci DPH nejsou subjekty, na které daň dopadá ze spotřeby touto daní je zatížena spotřeba zboží a služeb. V názvu daně je obsaženo, že se na každém stupni daní pouze přidaná hodnota. Obecně je přidanou hodnotou vklad firmy do výsledku své činnosti, který odpovídá rozdílu mezi hodnotou výstupu z firmy a hodnotou příslušných nakoupených vstupů. Tento princip zajišťuje konstantní podíl daně ve výstupech firem. Přidaná hodnota je tvořena: náklady na pracovní sílu jedná se o vlastní zaměstnance firmy režijními náklady firmy, vložením výsledků vlastní činnosti do výroby ziskovou přirážkou. Subjekt daně Daňovým subjektem u DPH je plátce. Jedná se o osobu povinnou k dani. Podle registrace u finančních úřadů rozlišujeme podnikatelské subjekty na:

10 neplátce DPH plátce DPH. Registrace Ze zákona se registrují subjekty, které jsou: FO nebo PO, jejichž obrat za posledních 12 kalendářních měsíců přesáhl výši Kč. Předmětem tuzemské DPH jsou ta plnění, u kterých je místem plnění tuzemsko a uskutečňuje je osoba povinná k dani a zabývající se ekonomickými činnostmi. Podle nového zákona jsou předmětem plnění následující plnění: dodání zboží nebo převod nemovitosti s místem plnění v tuzemsku poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku pořízení zboží z jiného členského státu EU za úplatu pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu EU soukromou osobou (občanem) dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku (z nečlenských států EU). Uplatňování DPH v tuzemsku Poplatníkem daně je kupující, plátcem daně je prodávající. Každá firma registrovaná v České republice k placení daní dostává daňové identifikační číslo (DIČ). U fyzických osob má tvar CZ a rodné číslo podnikatele, u právnických osob má tvar CZ a IČO právnické osoby. Uskutečnění zdanitelného plnění a vznik daňové povinnosti je dnem dodání zboží či poskytnutí služby. Plátce je povinen přiznat daň ke dni zdanitelného plnění nebo ke dni platby, podle toho, který den nastane dříve. Nárok na odpočet daně zaplacené na vstupu Nárok na odpočet daně na vstupu mají osoby povinné k dani a odpočet daně na vstupu snižuje jejich daňovou povinnost v rámci vyúčtování daně. Zákon stanoví podmínky pro nárok na uplatnění odpočtu. Plátce má nárok na uplatnění odpočtu u přijatých zdanitelných plnění, která použije k uskutečnění: zdanitelných plnění, u kterých vzniká povinnost přiznat daň na výstupu plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet plnění v rámci své ekonomické činnosti s místem plnění mimo tuzemsko, pokud

11 u těchto přijatých zdanitelných plnění by plátce měl nárok na odpočet daně, pokud by zdanitelná plnění uskutečnil s místem plnění v tuzemsku plnění týkajících se některých finančních a pojišťovacích činností uvedených v zákoně uskutečněných pro zahraniční osobu, která neuskutečňuje ekonomickou činnost v tuzemsku, nebo pokud jsou tato plnění přímo spojena s vývozem zboží. Uplatněním odpočtu se rozumí uvedení odpočtu v daňovém přiznání. Nárok na odpočet daně prokazuje plátce daňovým dokladem. Základ daně Základem daně je peněžní částka snížená o daň, kterou jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby. V České republice se používají dvě sazby: základní: 20 % snížená: 10 %. V zákoně o DPH je určeno, kdy se použije sazba základní a kdy snížená. U zboží a služeb se používá základní sazba, v přílohách zákona o DPH jsou uvedeny výjimky. Vyúčtování a odvádění daně Vždy po stanovené době, kterou nazýváme zdaňovacím obdobím, je plátce povinen vyúčtovat DPH správci daně. Jsou dvě možnosti zdaňovacích období: měsíční čtvrtletní. Měsíční období, je povinné pro plátce, jehož obrat v předchozím kalendářním roce překročil 10 milionů korun. Při obratu v předchozím roce do 2 milionů použije plátce čtvrtletní zdaňovací období. Pokud se obrat plátce nachází mezi těmito limity, může si plátce vybrat délku zdaňovacího období.

12 Spotřební daně Charakteristika spotřebních daní Daně ze spotřeby byly hojně využívány už od středověku a i dnes jsou významné pro celkový daňový výnos. Spotřební daně jsou selektivní, což znamená, že těmto daním podléhá jen úzký okruh vybraných výrobků. Zdaněné výrobky jsou vybrány z hlediska: zdravotního, to jsou výrobky, jejichž konzumace nebo používání poškozuje zdraví a použití není nezbytné pro člověka (nápoje obsahující líh a tabákové výrobky) ekologického, spotřeba výrobků škodí životnímu prostředí (uhlovodíková paliva) fiskálního, výdaje na tyto výrobky jsou značné (zajišťují dobrý daňový výnos). Předmětem spotřebních daní jsou na daňovém území České republiky vyrobené nebo dovezené vybrané výrobky. Předmětem daně jsou též vybrané výrobky na území Evropského společenství vyrobené nebo sem dovezené. Vybrané výrobky jsou členěny do pěti skupin a podle těchto skupin jsou nazvány jednotlivé spotřební daně: daň z minerálních olejů daň z lihu daň z piva daň z vína a meziproduktů daň z tabákových výrobků. Daň z minerálních olejů Plátce daně Plátcem této daně jsou fyzické nebo právnické osoby, které nakoupí minerální oleje do státních hmotných rezerv. Plátci jsou také osoby, kterým vznikne povinnost daň přiznat a zaplatit při použití minerálních olejů, které nebyly zdaněny, pro pohon motorů, výrobu tepla, minerálních směsí olejů. motorové a technické benziny a letecké pohonné hmoty těžké topné oleje odpadní oleje zkapalněné ropné plyny určené k prodeji pro další účely směsi benzinu s další látkou.

13 Základ daně Základem této daně je množství minerálních olejů vyjádřené v litrech při teplotě 15 C. U zkapalněných a stlačených plynů je základ udáván v tunách čisté hmotnosti. Sazby daně jsou podrobně pro jednotlivé předměty daně uvedeny v zákoně. Daň z lihu Záměrem zákona je zdanit konzumaci lihu ve všech formách, zdanit všechny nápoje obsahující etylalkohol. U lihu je velké nebezpečí daňových úniků, protože líh se používá i pro jiné účely, než je výroba nápojů. Technickým řešením je znehodnocení lihu denaturace. Nezdaněný je též líh použitý pro výrobu potravin, potravinových doplňků a pro výrobu léčiv. Pro použití lihu při výrobě potravin je stanoven limitní obsah lihu v potravině, do limitu není líh zdaněn. Plátce daně Plátcem daně jsou právnické osoby, které nakoupí nebo dovezou líh osvobozený od daně do státních hmotných rezerv. Dále fyzické a právnické osoby, které nakoupí nebo dovezou výrobky obsahující osvobozeny líh, skladují nebo uvádějí do volného oběhu líh, který je předmětem daně, a které překročí při výrobě nebo oběhu lihu stanovené normy ztrát. líh (etanol) včetně neodděleného lihu vzniklého kvašením a obsaženém ve výrobcích, pokud obsah lihu je vyšší než 1,2 % objemových etanolu nebo u některých výrobků více než 22 % objemových etanolu dani nepodléhá líh, který již byl jednou zdaněn. Základ daně Základem je množství lihu vyjádřené v hektolitrech etanolu při teplotě 20 C zaokrouhlené na dvě desetinná místa. základní: Kč na 1 hektolitr etanolu snížená: Kč na 1 hektolitr etanolu platí pouze pro líh obsažený v destilátech z pěstitelského pálení.

14 Daň z piva Pivo je v zákoně definováno jako alkoholický výrobek vzniklý zkvašením mladiny. Zdanění podléhá pivo s obsahem alkoholu překračujícím 0,5 % objemového. je stanovena na koncentraci piva a velikost pivovaru. Pro malé nezávislé pivovary se používá snížená sazba, odstupňovaná v závislosti na ročním výstavu piva (množství vyrobeného piva v kalendářním roce). Plátce daně Plátcem daně je malý nezávislý pivovar (roční výroba piva není větší než hl a splňuje podmínky zákona) a velký pivovar (roční výroba nad hl). Plátcem daně z piva podle zákona není fyzická osoba, která spolu s osobami tvořícími s ní domácnost, vyrobí doma pro svoji spotřebu maximálně 200 l piva za rok, s podmínkou, že nedojde k jeho prodeji. výrobek obsahující více než 0,5 % objemových alkoholu směsi výrobku s nealkoholickými nápoji obsahující opět více než 0,5 % objemových alkoholu. Základ daně Základem daně je množství piva vyjádřené v hektolitrech. Daň z vína a meziproduktů Plátce daně Plátcem daně z vína a meziproduktů jsou fyzické nebo právnické osoby, které vyrábí víno a meziprodukty. Malý výrobce vína je osoba, která vyrábí výhradně tiché víno a průměrná roční výroba nepřevýší hl. Plátcem daně z vína nejsou fyzické osoby, které vyrábí výhradně tiché víno a celkové množství vyrobeného vína za kalendářní rok nepřesáhne litrů. vína s obsahem alkoholu v rozmezí od 1,2 % do 22 % objemových alkoholu šumivá vína tichá vína meziprodukty.

15 Základ daně Je uváděn v jako množství vína a meziproduktů vyjádřené v hektolitrech. Sazby daně jsou uvedené v zákoně s rozdělení na tichá a šumivá vína a meziprodukty. Daň z tabákových výrobků Plátce daně Plátcem daně z tabákových výrobků jsou výrobci, dovozci a jejich prodejci. cigarety doutníky cigarillos tabák. Základ daně Základ daně má dvě části. Základ daně pro procentní část daně je cena pro konečného spotřebitele. Pro pevnou část daně množství vyjádřené v kusech nebo u tabáku v kilogramech. Odvod a splatnost daně Tabákové výrobky vyrobené na daňovém území České republiky, nebo dovezené, musí být značeny tabákovou nálepkou. Objednávka tabákových nálepek plní funkci daňového přiznání. Daň je zaplacena použitím tabákové nálepky. Povinnost uhradit hodnotu tabákové nálepky vzniká odběrem těchto nálepek a hodnota odpovídá daňové povinnosti tabákového výrobku. Hodnota tabákových nálepek je splatná u cigaret a tabáku do 60 dní a u doutníků a cigarillos do 60 dnů ode dne odebrání od pověřeného celního úřadu. Sazba této daně je stanovena jednak procentně a jednak pevně. A to podle pravidel stanovených zákonem.

Člověk a společnost. 9. Daně a daňová soustava v ČR. Daně a daňová soustava v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 9. Daně a daňová soustava v ČR. Daně a daňová soustava v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Integrovaná Integrovaná střední střední škola škola polygrafická, polygrafická, Brno, Brno, Šmahova Šmahova 110 110 Šmahova Šmahova

Více

1. Charakteristika spotřebních daní.

1. Charakteristika spotřebních daní. Spotřební daně 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7. Zdaňování lihu. 8. Zdaňování piva.

Více

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7.

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Michaela Voráčková Jan Zábrodský 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Předmět daně 1 Tabákové výrobky Minerální oleje Líh Víno & meziprodukty Pivo 2 Správce daně = celní úřady a ředitelství

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA POJEM DAŇ UMĚNÍ VÝBĚRU DANÍ SPOČÍVÁ V TOM, JAK OŠKUBAT HUSU, TAK ABY CO NEJMÉNĚ SYČELA. JEAN-BAPTIST

Více

Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních), který se zákona (povinně) odčerpává část

Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních), který se zákona (povinně) odčerpává část Otázka: Daně Předmět: Ekonomie Přidal(a): FIbicko Historicky je vznik daní spojen se vznikem a rozvojem státu. Setkáváme se s ní již ve Starém Řecku a Římě. Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních),

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ Historie daní - Otrokářská společnost daně přímé, nepřímé, nepravidelné, dobrovolné - Feudální společnost daně naturální, nepravidelné, dobrovolné - Rozvinutý

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu Otázka: Přímé daně Předmět: Ekonomie a účetnictví Přidal(a): KAYTYN Daňový systém - v každé zemi je stanoven příslušným zákonem (odpovídá ekonomickému systém) - jednotlivé země se mohou v daních výrazně

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Spotřební daně 2011 Charakteristika a právní úprava Nepřímé

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Daňový systém, jeho charakteristika a geneze.. 3. Základní prvky daňové techniky. 4. Zdravotní pojištění. 5. Sociální pojištění. 6. Zdaňování příjmů fyzických

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová Daň z přidané hodnoty Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty DPH Daň z přidané hodnoty je - daň nepřímá (plátce je výrobce, obchodník, dovozce a poplatník je konečný

Více

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Historie daní dobrovolné dary božstvům dávání pro potřeby knížete a jeho družiny zpočátku jednorázové (středověk až počátek novověku), později pravidelně odváděné dávky collecta generalis

Více

Daňový systém České republiky. Ing. Jakub Fischer Politický klub Třídního fondu VŠE Praha

Daňový systém České republiky. Ing. Jakub Fischer Politický klub Třídního fondu VŠE Praha Daňový systém České republiky Ing. Jakub Fischer Politický klub Třídního fondu VŠE Praha Struktura přednášky Pojem daně Historické ohlédnutí Tři hlavní funkce daní Daňové principy Druhy daní Coffee break

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR Podniková ekonomika Daňový systém Veřejný příjem Daňová kvóta Požadavky na daňový systém Daňový mix v ČR Právní úprava daní v ČR zákon o soustavě daní 212/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků č. 337/1992

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Obsah. 2.2.4 Prokázání zdanění vybraných výrobků, nebo oprávněného nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně a doklady s tím související...

Obsah. 2.2.4 Prokázání zdanění vybraných výrobků, nebo oprávněného nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně a doklady s tím související... Obsah Obsah ČÁST PRVNÍ Komentář k zákonu o spotřebních daních... 11 1. Preambule rychlý start...12 1.1 Rychlý start...13 1.2 Zaměření komentáře...17 2. Společná ustanovení...21 2.1 Význam spotřebních daní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE )

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1413 Autor Ing. Martina Macháčková

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

Základy finančního práva. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Základy finančního práva. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Základy finančního práva JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Obsah 1) Daň z přidané hodnoty 2) Daně spotřební 3) Daně ekologické 2 Ad 1) Daň z přidané hodnoty Právní úprava zákon č. 235/2004 Sb., o

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ. Seminář Finanční právo II. 3.12.2012 Alice Vykydalová. Irene Geaney

NEPŘÍMÉ DANĚ. Seminář Finanční právo II. 3.12.2012 Alice Vykydalová. Irene Geaney NEPŘÍMÉ DANĚ Seminář Finanční právo II Irene Geaney 3.12.2012 Alice Vykydalová Nepřímé daně - definice Přenáší se na jiný subjekt prostřednictvím ceny (především na spotřebitele) Nepřímé daně univerzální:

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 7.3 - Spotřební daně LS 2012. Spotřební daně (SD)

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 7.3 - Spotřební daně LS 2012. Spotřební daně (SD) Předmět SD = vybraný výrobek (VV), tj.: Spotřební daně (SD) minerální oleje líh... pivo... alkoholické nápoje víno + meziprodukty... tabákové výrobky Vynětí z předmětu SD (výběr) pivo obsahující 0,5 %

Více

Daně z alkoholu a jiných neřestí. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z alkoholu a jiných neřestí. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z alkoholu a jiných neřestí Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Východiska přednášky Daňový systém ČR (J. Fischer) Dělení alkoholu (P. Míka) Druhy daní spotřební daně daň z přidané hodnoty Souvislosti makroekonomické

Více

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR Podniková ekonomika Daňový systém Veřejný příjem Daňová kvóta Požadavky na daňový systém Daňový mix v ČR Právní úprava daní v ČR zákon o soustavě daní 212/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků č. 337/1992

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e5_daňová soustava daně přímé Výpočet daně z příjmů fyzických osob Ekonomika M4D Anotace:

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Charakteristika nepřímých daní Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Charakteristika nepřímých daní Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně 23) DANĚ NEPŘÍMÉ Daňová soustava ČR. Charakteristika nepřímých daní. Členění nepřímých daní. DPH právní normy, předmět daně, poplatník a plátce, registrace, sazby daně, osvobození od daně, zdaňovací období,

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Daňová politika České republiky

Daňová politika České republiky Daňová politika České republiky Obsah 1. Úvod... 2 2. Rešerše... 2 2.1 Daňová soustava... 3 2.1.1 Daň z příjmů... 3 2.1.2 Daň z nemovitosti... 3 2.1.3 Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí... 3

Více

Vystavování daňových dokladů

Vystavování daňových dokladů Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná plnění,

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona 23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní. Zákony. DPH předmět daně, poplatník a plátce, registrace, sazby daně, osvobození od daně, zdaňovací období, správa daně, náležitosti daňového dokladu, daňová povinnost

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 14. Daně přímé Mgr. Zuzana Válková CHARAKTERISTIKA

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13 Obsah Úvodem... 11 1 Spotřební daně v ČR... 13 2 Dva principy výběru daní a jejich využití u spotřebních a ekologických daní... 19 2.1 Princip země původu (výroby)... 20 2.1.1 Princip země původu ve vztahu

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

SSOS_EK_3.10 Daňová soustava - kvíz

SSOS_EK_3.10 Daňová soustava - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46a a 49 50 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná

Více

ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná zúčtovacích

Více

Otázka: Nepřímé daně. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): sarka.bartkova. Charakteristika. - Jsou vázány na určité druhy výrobků nebo služeb

Otázka: Nepřímé daně. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): sarka.bartkova. Charakteristika. - Jsou vázány na určité druhy výrobků nebo služeb Otázka: Nepřímé daně Předmět: Ekonomie Přidal(a): sarka.bartkova Charakteristika - Jsou vázány na určité druhy výrobků nebo služeb - Poplatník je vždy konečný spotřebitel - Poplatník není plátce Struktura

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU a také směrnicemi EU, zejména 2006/112/ES, Je vybírána plátci DPH od poplatníků

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO174

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Veřejné příjmy, daně a daňový systém ČR

Veřejné příjmy, daně a daňový systém ČR Veřejné příjmy, daně a daňový systém ČR 6. přednáška Základní literatura: Maaytová, A. a kol. Veřejné finance v teorii a praxi. Grada publishing. Praha 2015. ISBN 978-80-247-5561-8. 208 stran. Osnova Veřejné

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ. zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ. zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů PŘEDMĚTEM DANĚ jsou stavby a pozemky na území ČR vedené v katastru nemovitostí. U staveb proběhlo kolaudační řízení, daň se vztahuje

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň Obsah předmětu Daň z příjmů fyzických osob Zdravotní a sociální pojištění Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Majetkové daně silniční daň daň z nemovitostí daň dědická, darovací, z převodu

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 8 Kalkulace a jejich funkce Kalkulace

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

OBSAH. Předmluva... XI Seznam použitých zkratek...xv

OBSAH. Předmluva... XI Seznam použitých zkratek...xv OBSAH Předmluva.............................................................. XI Seznam použitých zkratek.................................................xv ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH........................

Více

VY_32_INOVACE 27_EKO. Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor. Spotřební daň, ekologická daň, daňové sklady, plátci, poplatníci, selektivní.

VY_32_INOVACE 27_EKO. Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor. Spotřební daň, ekologická daň, daňové sklady, plátci, poplatníci, selektivní. Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 27_EKO Název DUMu EKO.2712.4F Stupeň a typ vzdělávání Odborné

Více

středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) www.sovastudio.cz info@sovastudio.cz DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Porovnání daňové soustavy ČR a Slovenska Tax system in the Czech Republic and its comparison with Slovakia Marcela Hejnalová Plzeň 2013

Více

Daňový kalendář pro rok 2013

Daňový kalendář pro rok 2013 Daňový kalendář pro rok 2013 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. - zdravotní - záloha OSVČ za prosinec 2012 09.01. - spotřební - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

Metodický list daně a organizační jednotky Junáka českého skauta

Metodický list daně a organizační jednotky Junáka českého skauta Metodický list daně a organizační jednotky Junáka českého skauta Obsah Metodický list daně a organizační jednotky Junáka českého skauta... 1 1 Základní pojmy... 2 2 Právní úprava jednotlivých daňových

Více

ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016

ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016 ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016 LEDEN 2016 Pondělí 11. 1. splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) Středa 20. 1. ze závislé činnosti za prosinec 2015 Pojistné - důchodové spoření

Více

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11)

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11) Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11) Obsah bloku Daně a zdanění Systém daní DPH DPFO Zdanění živnostníků, paušály DPPO Zdanění firem Odvody sociálního a zdravotního pojištění Úkolový

Více