Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Vypracoval : Mgr. Jan Preiss ředitel škol

2 2

3 budova ZŠ praktické, Šaldova 6 3

4 budova ZŠ speciální, Praktické školy dvouleté a SPC, Dalimilova 2 budova ZŠ praktické, 1. máje Úštěk 4

5 Obsah: 1. Základní informace o zařízení 6 2. Vzdělávací programy 8 3. Rámcový popis personálního zabezpečení 9 4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Počty žáků Výsledky vzdělávání ZŠ praktická ZŠ speciální Praktická škola dvouletá Vycházející žáci ve školním roce 2013/ Počítačová učebna Školní družiny Školní družina při ZŠ speciální Akce školní družiny Školní družina při ZŠ praktické Zpráva ŠD a ŠK při ZŠ praktické, Úštěk Zpráva školního metodika prevence Zpráva výchovného poradce 35 Žákovský senát 37 ŠVP KLÍČ 37 Školní časopis Zpráva o činnosti školské rady Speciálně pedagogické centrum Přehled akcí škol za školní rok 2013/ Akce ZŠ praktické Akce ZŠ praktické, Úštěk Akce ZŠ speciální Akce praktické školy dvouleté Zpráva za detašované pracoviště ZŠ speciální, Dalimilova Zpráva za detašované pracoviště ZŠ praktické, Úštěk Propagace zařízení Základní údaje o hospodaření škol Závěr a schvalovací doložka 54 Fotodokumentace za školní rok 2013/2014 5

6 1. Základní informace o zařízení Úplný název zřizovatele Zřizovatelem organizace je Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ: , IČO: V souladu s ustanovením 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, přešla funkce zřizovatele na kraj ke dni 1. října 2001, tj. ke dni účinnosti rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č.j / ze dne 25. září Název organizace Název organizace zní: Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace Kontakty tel./fax www. stránky Vedení školy Statutární orgán Zástupce statutárního orgánu Mgr. Jan Preiss Mgr. Jana Vrtílková Vedoucí pracovníci Pracovník pověřený chodem SPC Vedoucí učitelka, Dalimilova 2 Vedoucí učitelka, ZŠ praktická, 1.máje 59, Úštěk PhDr. Václava Tomická, Ph.D. Mgr. Jana Voráčková Mgr. Jitka Vavroušková Sídlo organizace Sídlem organizace je : Šaldova 6, Litoměřice Identifikační číslo organizace Identifikační číslo příspěvkové organizace je : Právní forma organizace Právní formou organizace je : příspěvková organizace 6

7 Hlavní účel organizace Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena je poskytování základního vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení. Aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické a duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. Organizace též poskytuje vzdělávání žákům s těžkým mentálním postižením, žákům s více vadami a žákům s autismem. Organizace dále zajišťuje zájmové vzdělávání, které poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Dále organizace poskytuje střední vzdělávání, které rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince. Dalším účelem je poskytování žákům obsahově širšího všeobecného vzdělání nebo odborného vzdělání spojeného se všeobecným vzděláním a upevňováním jejich hodnotové orientace, dále pak vytváření předpokladů pro plnoprávný, osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravě pro výkon povolání nebo pracovní činnosti. Organizace zajišťuje pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytují odborné speciálně pedagogické a pedagogicko psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhají při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě budoucího povolání. Školská poradenská zařízení spolupracují s orgány sociálněprávní ochrany dětí a s orgány péče o mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími orgány a institucemi. Předmět činnosti organizace Předmět činnosti organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Základní škola - hlavní účel a předmět činnosti je vymezen 44 a 48 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Střední škola hlavní účel a předmět činnosti je vymezen 58 a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Školské účelové zařízení - Přípravný stupeň základní školy speciální hlavní účel a předmět činnosti je vymezen 120 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Zájmové vzdělávání - Školní družina hlavní účel a předmět činnosti je vymezen 111 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 7

8 Školské poradenské zařízení Speciálně pedagogické centrum hlavní účel a předmět činnosti je vymezen 116 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena Organizace je zřízena na dobu neurčitou. Součásti organizace, detašovaná pracoviště (DP) Základní škola praktická, Šaldova 6, Litoměřice (ředitelství zařízení) ZŠ praktická, Úštěk, 1. máje 59 Praktická škola dvouletá, Litoměřice, Dalimilova 2 (DP) Základní škola speciální, Litoměřice, Dalimilova 2 (DP) Speciálně pedagogické centrum, Litoměřice, Dalimilova 2 (DP) SPC Roudnice n/l, Školní 1805 (DP) SPC Lovosice, Osvoboditelů 97 (DP) třídy Základní školy speciální při DNZ Liběšice (DP) třída Základní školy speciální při DNS Čížkovice (DP) třída Základní školy speciální, Litoměřice, Revoluční 32 (DP) kurz k doplnění základů vzdělání při ZŠ speciální, Dalimilova 2, Litoměřice a při DNZ Liběšice 2. Vzdělávací programy vzdělávací programy Pomocná škola č.j /97-22 Rehabilitační třídy PŠ č.j / ŠVP Praktické školy dvouleté KLÍČ ŠVP Základní školy praktické KLÍČ ŠVP Základní školy speciální KLÍČ 8

9 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Ve školním roce 2013/2014 bylo při Základní škole speciální, Základní škole praktické a Praktické škole, Litoměřice smluvně zaměstnáno celkem 58 zaměstnanců. Celkový počet zaměstnanců 58 Pedagogičtí pracovníci z toho: kvalifikovaných Z celkového počtu pedagogických pracovníků: učitelé 33 psycholog 2 vychovatelky ŠD 3 asistenti pedagoga 7 speciální pedagog SPC 4 Nepedagogičtí pracovníci 9 Z celkového počtu nepedagogických pracovníků: sociální pracovnice 1 účetní 1 hospodářka 1 školník 1 uklízečky 5 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem do 20 let let let let let a více let celkem Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem základní vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné vysokoškolské celkem

10 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem kvalifikaci kvalifikaci učitel ZŠ se spec. ped vychovatelky asistent pedagoga speciální pedagog SPC psycholog celkem Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium v oblasti pedagogických věd 1x UJAK Praha b) Studium spec. pedagogiky 1x PPP ÚK Teplice c) Studium pro asistenta pedagoga - d) Studium pro ředitele škol - 1x UJEP Ústí n/l e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace 1x Diagnostika třídních kolektivů f ) Studium sociální pedagogiky - Studium k prohlubování odborné kvalifikace Počet pracovníků 5x 10x 2x 1x 1x 2x 4x 2x 3x 3x 11x 2x 2x SPC 2x SPC 3x SPC 2x SPC rok 2013, 2014 Téma ADHD Šikana Příznivé školní klima prevence proti šikaně Znakový jazyk Výukový kurz znakové řeči Epilepsie Kurz Vv náměty pro výtvarné techniky Kreativní tvoření Matematika na 1. stupni ZŠ Jednání s problémovým rodičem K-centrum Asertivní chování a zvládání konfliktních situací speciálně pedagogická diagnostika Diagnostika struktury matematických schopností (DISMAS) Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky workshop Baterie testů fonologických schopností pro děti předškolního a raného školního věku Semináře a školení ředitelů k platným právním 10

11 2x 3x 3x 2x 2x 2x 3x 2x 2x 1x 3x 2x 3x 1x 2x předpisům Řešení konfliktů pro ped. pracovníky Interaktivní učebnice Anglický jazyk na 1. stupni ZŠ Nauka o perspektivě Trenérský kurz pro 2. stupeň ZŠ Enviromentální výchova exkurze po Českém středohoří Kapradí krajská ekologická konference Analýza stavu enviromentálního vzdělávání Sociální znevýhodnění a jeho důsledky ve vzdělávání Kouření a reprodukce Sympozium o autismu v dětském, dorostovém a dospělém věku Levák a jeho svět Péče o žáky s autismem Vzdělávání v oblasti prevence HIV/AIDS a pohlavně přenosných nemocí Tvořivá dramatika 5. Počty žáků k Počty žáků školy ZŠ praktická, ŠVP Základní školy praktické - KLÍČ třída počet žáků z toho z toho dívek chlapců I III III.U IV. (4./2.) V VI.A VI.B VI.U VII VIII IX.A IX.B IX.U CELKEM

12 Počty žáků školy ZŠ speciální - KLÍČ, vzdělávací program Pomocná škola, 24035/97-22, ŠVP ZŠ speciální Klíč vzdělávací program Rehabilitační třídy, 15988/ třída počet žáků z toho z toho dívek chlapců A I S I S IV R I R II R III R IV CELKEM KURZ (2x) Počty žáků Praktická škola dvouletá, vzdělávací program Praktická škola dvouletá, 32091/ ročník školní vzdělávací program ŠVP PrŠ KLÍČ 1. ročník třída počet žáků z toho z toho dívek chlapců P I P II CELKEM Celkový počet žáků ve školním roce 2013/2014 počet tříd počet žáků z toho chlapci z toho dívek Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy (zápis, odklady PŠD) počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů ZŠ praktická 14 4 ZŠ speciální 3 1 Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy praktické ročník počet žáků Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ typ školy počet přijatých žáků Praktická škola dvouletá 5 12

13 6. Výsledky vzdělávání za II. pololetí 6.1 ZŠ praktická třída prospěli s prospěli neprospěli vyznamenáním I III III.U IV. (4./2.) V VI.A VI.B VI.U VII VIII IX.A IX.B IX.U CELKEM třída uspokojivé chování neuspokojivé chování I. - - III. - - III.U - - IV. (4./2.) - - V. - - VI.A - - VI.B - - VI.U - - VII. 1 - VIII. 2 1 IX.A - - IX.B - - IX.U - - CELKEM

14 třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele I. 2 4 III. - 7 III.U - 5 IV. (4./2.) - 4 V. 3 9 VI.A 4 6 VI.B - 4 VI.U 3 4 VII VIII. 5 8 IX.A 4 6 IX.B IX.U 4 5 CELKEM třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy I III III.U IV. (4./2.) V VI.A VI.B VI.U VII VIII IX.A IX.B IX.U CELKEM

15 I. pololetí omluvené, neomluvené hodiny třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy I III , III.U ,6 0 0 IV. (4./2.) , V ,8 0 0 VI.A , VI.B , VI.U ,6 0 0 VII , VIII , ,9 IX.A , IX.B ,9 0 0 IX.U ,4 0 0 CELKEM II. pololetí omluvené, neomluvené hodiny třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy I III , III.U ,3 0 0 IV. (4./2.) , V , VI.A , VI.B ,5 5 0,83 VI.U ,1 0 0 VII , ,61 VIII ,09 7 0,63 IX.A , ,13 IX.B ,2 13 2,2 IX.U ,6 0 0 CELKEM

16 6.2 ZŠ speciální třída prospěli neprospěli A I 5 0 S I 9 0 S IV 7 0 R I 10 0 R II 5 0 R III 10 0 R IV 10 0 CELKEM 56 0 KURZ (2x) 15 0 I. pololetí omluvené, neomluvené hodiny třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy A I 62 10, S I S IV ,8 0 0 R I ,1 0 0 R II 59 11,8 0 0 R III ,9 0 0 R IV CELKEM KURZ (2x) 40 5, II. pololetí omluvené, neomluvené hodiny třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy A I ,8 0 0 S I , S IV , R I ,7 0 0 R II R III ,5 0 0 R IV 42 4,2 0 0 CELKEM KURZ (2x) 70 8,

17 6.3 Praktická škola dvouletá třída prospěli s prospěli neprospěli vyznamenáním P I P II Celkem I. pololetí omluvené, neomluvené hodiny třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy P I ,4 0 0 P II , Celkem II. pololetí omluvené, neomluvené hodiny třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy P I , P II ,5 0 0 Celkem Ukončení studia prospěch u závěrečných zkoušek třída prospěli s prospěli neprospěli vyznamenáním P I P II Celkem

18 7. Vycházející žáci ve školním roce 2013/2014 Evidenční číslo Zápisového lístku Obory Počet vydaných přihlášek Výsledek přijímacího řízení Nastoupil na školu (x označena zvolená škola - obor) AA AA AA AA AA SOŠ a SOU, příspěvková organizace Neklanova č.p.1806, Roudnice n. L H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik) SOŠ a SOU, příspěvková organizace Neklanova č.p.1806, Roudnice n. L H/01 Zedník SŠ a MŠ, o.p.s. Jarošova 494/23, Litoměřice H/01 Truhlář SOŠ a SOU, příspěvková organizace Neklanova č.p.1806, Roudnice n. L H/01 Zedník SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace Osvoboditelů č. p. 1/2, Lovosice E/01 Opravářské práce SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace Osvoboditelů č. p. 1/2, Lovosice E/01 Zahradnické práce SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace Osvoboditelů č. p. 1/2, Lovosice E/01 Opravářské práce SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace Osvoboditelů č. p. 1/2, Lovosice H/01 Truhlář (Výroba nábytku) SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace Osvoboditelů č.p.1/2, Lovosice H/01 Opravář zemědělských strojů SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace Osvoboditelů č. p. 1/2, Lovosice 2 přijat x 2 přijat x 2 přijat x 2 přijat x 2 přijat x 18

19 AA E/01 Opravářské práce SŠ a MŠ, o.p.s. Jarošova 494/23, Litoměřice H/01 Kadeřník 2 přijat x AA SŠ Pohoda, s.r.o. Na Vinici č.p. 2244, Předměstí, Litoměřice H/01 Kadeřník SOŠ a SOU, příspěvková organizace Neklanova č.p.1806, Roudnice n.l E/01 Pečovatelské služby 2 přijata x AA AA AA AA AA SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb LTM, Komenského 754/3, Litoměřice E/01 Pečovatelské služby SŠ Pohoda, s.r.o. Na Vinici č.p. 2244, Předměstí, Litoměřice H/01 Cukrář SŠ Pohoda, s.r.o. Na Vinici č.p. 2244, Předměstí, Litoměřice H/01 Kadeřník SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace Osvoboditelů č.p.1/2, Lovosice H/01 Opravář zemědělských strojů SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace Osvoboditelů č. p. 1/2, Lovosice E/01 Opravářské práce SOŠ a SOU, příspěvková organizace Neklanova č.p.1806, Roudnice n.l H/01 Zedník SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace Osvoboditelů č. p. 1/2, Lovosice E/01 Opravářské práce SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace Osvoboditelů č. p. 1/2, Lovosice E/01 Opravářské práce SOŠ a SOU, příspěvková organizace Neklanova č.p.1806, Roudnice n.l H/01 Zedník Neotevřeli obor pro malý zájem 2 přijata x 2 přijat 2 přijat Neschválil dětský lékař 1 přijat x 2 přijat x x x 19

20 AA AA SŠ stavební a technická, Ústí n. L. Čelakovského 5, Ústí n. L H/01 Tesař ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice, Šaldova 6, Litoměřice C/02 Praktická škola dvouletá ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice, Šaldova 6, Litoměřice C/02 Praktická škola dvouletá xxxxxx SŠ a MŠ, o.p.s. Jarošova 494/23, Litoměřice H/01 Truhlář xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx AA AA přijata x 1 přijata x 1 přijat x Pokračuje do 9. ročníku desátým rokem Rozhodl se dále nepokračovat ve studiu, má splněno devět let povinné školní docházky Pokračuje do 9. ročníku desátým rokem Rozhodla se dále nepokračovat ve studiu, má splněno devět let povinné školní docházky Pokračuje do 9. ročníku desátým rokem Rozhodla se dále nepokračovat ve studiu, má splněno devět let povinné školní docházky Rozhodla se dále nepokračovat ve studiu, má splněno devět let povinné školní docházky 1 přijat x ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice, Šaldova 6, Litoměřice C/02 Praktická škola dvouletá SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace Osvoboditelů č. p. 1/2, Lovosice E/01 Opravářské práce 2 přijat x AA AA SŠ Pohoda, s.r.o. Na Vinici č.p. 2244, Předměstí, Litoměřice H/01 Kuchař-číšník SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace Osvoboditelů č. p. 1/2, Lovosice H/01Operátor skladování SOŠ a SOU, příspěvková organizace Neklanova č.p.1806, Roudnice n.l H/01 Instalatér ZŠ spec., ZŠ, prakt. a PrŠ Litoměřice, Šaldova 6, Litoměřice C/02 Praktická škola 2 přijat x 1 přijat x 20

21 AA xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dvouletá ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice, Šaldova 6, Litoměřice C/02 Praktická škola dvouletá 1 přijat x Nepokračuje ve studiu ze zdravotních důvodů Nepokračuje ve studiu ze zdravotních důvodů Nepokračuje ve studiu ze zdravotních důvodů Nepokračuje ve studiu ze zdravotních důvodů Nepokračuje ve studiu ze zdravotních důvodů Nepokračuje ve studiu ze zdravotních důvodů Nepokračuje ve studiu ze zdravotních důvodů Nepokračuje ve studiu ze zdravotních důvodů Ukončeno vzdělávání z důvodu věku (26 let) Ukončeno studium závěrečnou zkouškou Ukončeno studium závěrečnou zkouškou Ukončeno studium závěrečnou zkouškou Ukončeno studium závěrečnou zkouškou Ukončeno studium závěrečnou zkouškou Ukončeno studium závěrečnou zkouškou 8. Počítačové učebny Provoz tří počítačových učeben byl řízen na základě vydaného Příkazu ředitele škol k provozu počítačové učebny, Provozního řádu počítačové učebny a závazným rozvrhem využití učebny. Dvě počítačové učebny ZŠ praktické jsou vybaveny 19ti počítači - počítače jsou vybaveny operačním programem Windows 7. Učebna ZŠ speciální je vybavena 5ti počítači s operačním programem Windows Ve výuce byly využívány vybrané programy z dodávky MŠMT ČR, zakoupený grafický program Zoner Media explorer 5, výukové programy od firem Langmaster, Terasoft, a BSP Multimedia. / LM Diktáty s piráty, Matematika, Zábavná čeština v ZOO, Diderot; TS Dětský koutek 1,3,5, Matematika 1-4, Matematika pro prvňáčky, Pexesa. Sex. výchova, Dějepis, Diktáty ; Multimedia - Hejbejte se kosti moje, Staň se světošlápkem/. Fyzika kapaliny a plyny, Dynamická geometrie, Herbář, Matematika-geometrie hry, Rostliny kolem nás. Od firmy Silcom : Všeználek to ví, Čím budu, Einstein Junior, Alík veselá matematika, Alík - Než půjdu do školy. Nově byl zakoupen procvičovací program Excel v příkladech, Pravěk z edice Poznáváme minulost od fy. Terasoft a Evropská unie od fy. Silcom. 21

22 V dopoledních hodinách byla učebna využívána na 100% k osvojování počítačové gramotnosti u žáků a k doplňování učiva prostřednictvím instalovaných programů a internetových stránek. Každá třída využívala počítačovou učebnu minimálně 1 hodinu týdně po celý školní rok. Přednostně bylo umožněno třídám, kterým byly do rozvrhu zařazeny tzv. disponibilní hodiny, využívat těchto hodin k výuce informatiky. V odpoledních hodinách počítačovou učebnu využíval kroužek informatiky vedený Dr. Zdeňkem Duškem v pondělí (2 hodiny 14 žáků škol). V kroužku se žáci hlouběji seznamovali, dle svých schopností, s využitím SW a HW, grafickými programy, možnostmi internetu a elektronické pošty. V odpoledních hodinách využívala počítačovou učebnu také školní družina. Za chod počítačové učebny odpovídal ICTK správce, koordinátor a manažer v jedné osobě Dr. Zdeněk Dušek, který byl do funkce ustaven v červnu Třída dětí s autismem využívá k výuce ipady s výukovými programy. V rámci výuky je v zařízení využíváno 5 interaktivních tabulí. Kvalifikační předpoklady : Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali proškolení ze znalostí a ovládání počítačů. Další vzdělání si doplňovali samostudiem a absolvováním kurzů a konferencí týkajících se využití počítačových sítí ve školství. Údržba a provoz sítě : správce prováděl po celý školní rok pravidelnou údržbu IKI dle manuálu. Zavedl a pravidelně redigoval seznam a uživatelský adresář všem pracovníkům škol. Provedl instalaci dodaných a zakoupených programů. Byl zpracován Plán ICT sítě na roky Školní družiny 9.1 Školní družina při ZŠ speciální Školní družina je součástí ZŠ speciální, Dalimilova 2. Hlavním úkolem je výchovně vzdělávací činnost v době mimo vyučování. Dětem je vytvořeno klidné prostředí, ve kterém mají dostatek prostoru pro zájmové vyžití, vlastní seberealizaci, tvořivost, aktivní odpočinek a regeneraci sil po vyučování. Jsou plně respektovány individuální potřeby a možnosti dětí. ŠD se nachází v přízemí budovy. Pro svoji činnost má vlastní hernu, která je prostorná, světlá a účelně vybavená. Vybavení hračkami, pomůckami a materiály je každoročně doplňováno. Je zde také nainstalována interaktivní tabule. Pro další aktivity využíváme prostory ve škole tělocvičnu, keramickou dílnu a cvičnou kuchyňku. K rekreačním a sportovním činnostem využíváme školní zahradu a hřiště. Dětem je zajišťováno stravování v CŠJ ve Svojsíkově ulici. Děti musí mít ke stravování čipové karty. Pitný režim v ŠD zajišťují rodiče. ŠD má jedno oddělení s počtem 9 žáků. Provoz družiny je řízen požadavky ze strany rodičů: ranní družina od 6:45 hod. 7:45 hod. a odpolední po skončení vyučování od 11:40 hod. 15:00 hod. Mezi ŠD a rodiči je oboustranná důvěra, porozumění a ochota spolupracovat. Na začátku školního roku jsou rodiče seznámeni s řádem ŠD, bezpečností a organizací nastávajícího školního roku. Ekonomické a personální podmínky: Spotřeba tepla, světla a vody je hrazena zřizovatelem v rámci rozpočtu kraje pro naši školu. Poplatek za částečnou úhradu neinvestičních nákladů se ve ŠD neplatí. Spotřební materiál na výrobky používají děti vlastní. Pro prezentaci družiny jsou náklady hrazeny z neinvestičních prostředků školy, které jsou průběžně doplňovány. Zájmové vzdělávání je řízeno kvalifikovanou vychovatelkou. 22

23 Program výchovy a vzdělávání Cílem naší práce bylo nabízet dětem smysluplné využití volného času, rozvíjení pohybových schopností v oblasti jemné i hrubé motoriky, rozvíjení slovní zásoby, fantazie, postřehu a soustředění, učení se mezilidské komunikaci, vzájemné spolupráci a toleranci. Dále byly děti vedeny k dodržování zásad slušného chování. Výchovně vzdělávací činnost se uskutečňuje prostřednictvím odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti. Při výběru činností vycházíme mimo jiné z Rámcově vzdělávacího programu. Tématem měsíce září byl projekt : Ve škole s kamarády. Děti hrály seznamovací hry. Výtvarně ztvárnily zážitky z prázdnin, proběhla výtvarná soutěž : Ahoj prázdniny. Vyzkoušely si tvoření obrázků pomocí ubrouskové techniky. Na přání dětí proběhla diskotéka, kde se společně tančilo a soutěžilo. Dále se učily správným zásadám chování ke spolužákům, vrstevníkům a rozvíjely si komunikační schopnosti. Seznamovaly se s pravidly soužití, s denním režimem a s bezpečností. V měsíci říjnu proběhl projektový den : Halloween. Děti byly seznámeny s podzimními tradicemi a zvyklostmi ( dušičky, Halloween - dozvěděly se, kde vznikl a co znamená). Vydlabávaly a zdobily dýně, do kterých umístily svíčky. Navštívili jsme kino Máj shlédnutí filmu Madagaskar. Také proběhla soutěž : pexesiáda. V měsíci listopadu proběhl týdenní projekt : Barvy podzimu - tvoření s veškerým přírodním materiálem. Nově si děti vyzkoušely malbu na hedvábí, kdy si vyrobily šátek pro maminku. Také proběhla soutěž ve skládání puzzle. Dále se děti účastnily akce : Hledáme nový psí domov ( na Mírovém náměstí v Litoměřicích ). V měsíci prosinci se děti seznámily s tradicemi ( Barbora, Mikuláš), s významem adventu (adventní věnečky, svícny). Vyprávěli jsme si o zvycích a tradicích Vánoc, nazdobili jsme stromeček, poslechli jsme si krásné české koledy. Děti vyráběly vánoční dárky, přáníčka a svícny. Zúčastnili jsme se vánoční výstavy v Salva Gardě v Litoměřicích. Velkou radost měly z pečení a zdobení perníků, na kterých si nechaly opravdu záležet. Největším překvapením bylo rozdávání vánočních dárků, z nichž měly všechny děti velikou radost. V měsíci lednu proběhlo batikování - výroba prostírání. Dále děti soutěžily ve sněhových stavbách, jelikož tento rok byla opravdu velká sněhová nadílka. Též se starali o krmítko pro ptáčky. Dále se konala soutěž na téma: Stavíme město. Děti dokázaly postavit z konstrukčních stavebnic a dřevěných kostek celé město. V měsíci únoru jsme navštívili kino, kde jsme shlédli film Tommyho dobrodružství. Dále proběhla pexesiáda soutěž na interaktivní tabuli. Velkou radost měly děti z maškarního karnevalu. V měsíci březnu probíhal týdenní projekt - Velikonoce - zopakovali jsme si velikonoční zvyky a tradice. Různými technikami jsme zdobili vajíčka, vyráběli jsme papírové figurky ( zajíce, slepičky,..), velikonoční košíčky a přáníčka. Konala se literární soutěž - Z pohádky do pohádky. Na vlastivědné vycházce jsme poznávali město Litoměřice. V měsíci dubnu jsme k příležitosti Dne Země pozorovali na přírodovědné vycházce první jarní květiny a změny v přírodě. Navštívili jsme kino Máj - shlédnutí příběhu Croodsovi. Dále proběhla akce - Rej čarodějnic tanec, ze kterého měly děti velikou radost. V měsíci květnu na Den matek vyráběly děti dárky - květiny z látky a papíru, malba srdíček. První červen - na Den dětí proběhlo pásmo soutěží a her, též jsme si zatančili na letní diskotéce. Na závěr školního roku se konal výlet na ekofarmu Babiny. Každému byl dán prostor zaměřit se na své zájmy a záliby, podílet se z části na připravovaném programu, zažít radost a úspěch. 23

24 9.2 Akce školní družiny Měsíc Název akce Počet žáků září říjen listopad prosinec leden únor únor březen duben přírodovědná vycházka Mostná hora výroba obrázků ubrouskovou technikou výtvarná soutěž : Ahoj prázdniny diskotéka- na přání dětí vycházka do historické části města Hallowen dlabání dýní kino film Madagaskar pexesiáda - soutěž týdenní projekt Barvy podzimu soutěž ve skládání puzzle účast na akci Hledáme nový psí domov malba na hedvábí výroba šátků účast na vánoční výstavě v Salva Guardě vánoční jarmark v Litoměřicích výroba vánočních svícnů, dárků a přáníček pečení a zdobení perníků batikování výroba prostírání soutěž sněhové stavby práce v keramické dílně maškarní karneval kino Tomyho dobrodružství pexesiáda - soutěž na interaktivní tabuli týdenní projekt Velikonoce literární soutěž Z pohádky do pohádky vycházka poznej své město kino -Croodsovi Den Země přírodovědná vycházka Rej čarodějnic tanec květen Den matek výroba dárků 6 červen Den dětí pásmo her a soutěží návštěva cukrárny výlet Ekofarma Babiny letní diskotéka

25 9.3 Školní družina při ZŠ praktické, Šaldova 6 Naše školní družina při ZŠ praktické má jedno oddělení, do kterého bylo v letošním školním roce zapsáno 14 žáků. Provoz školní družiny je každý vyučovací den od 6.00 hod do 7.45 hod a odpolední program od hod do hod. Oddělení školní družiny nadále využívalo školní prostory: vlastní hernu a sociální zařízení, malou tělocvičnu, cvičnou kuchyňku, dřevodílnu, PC učebnu a nově otevřenou keramickou dílnu. Školní družina pracuje podle vlastního výchovně vzdělávacího programu Klíč" pro mimoškolní zájmové vzdělávání, který navazuje na ŠVP. Plán školního roku v družině je rozdělený podle měsíčních tématických období. Hlavním cílem školní družiny: zabezpečení pravidelné výchovné náplně volného času žáků s důrazem na odpočinek, pohyb a zájmové činnosti. Školní družina nabídla dva zájmové kroužky. V keramickém kroužku se děti seznamovaly s keramickou hlínou: základy modelování a tvarování. V počítačovém kroužku si děti osvojovaly základy práce s počítačem. Navštěvujeme pravidelně Dětské dopravní hřiště, kde si děti osvojují pravidla chodce nebo,,řidiče - cylklisty. Chodíme na filmová představení pro školní družiny např.: Šmoulové ve městě, Sammyho dobrodružství, O myšce a medvědovi atd. Na podzim jsme se společně připravovali na Dýňovou slavnost. Dlabali dýně a vyráběli lampiónky. V zimě jsme věnovali čas přípravám Adventu - vázali Adventní věnce, vyráběli dárky pro rodiče, zdobili jsme školní družinu a zabývali se vánočními zvyky. S velkým zájmem jsme s dětmi připravili maškarní - Rej masek, kde jsme společně soutěžili v připravených soutěžích a tančili ve vlastnoručně vyrobených maskách. V letošním roce došlo k zahájení stavby tělocvičny. Tato překážka na čas zkomplikovala činnosti v naší družince, proto závěrečné spaní ve škole jsme přeložili na říjen příští školní rok. Konec školního roku jsme završili družinovým výletem na Ekofarmu na Babinách. Také jsme si rozdělali ohýnek a opekli párečky, které nám maminky připravily Zpráva školní družiny a školního klubu při ZŠ praktické, Úštěk Ve školním roce 2013/2014 bylo otevřeno jedno oddělení ŠD a ŠK. Provoz zajištěn pro žáky třídy. Žáci ŠD a ŠK docházeli v ranním bloku od 6:30 7:40 hodin - zapsáno 14 žáků. V bloku odpoledním od 11:40 16:00 hodin - zapsáno 12 žáků. ŠD, ŠK je především pro dojíždějící žáky z okolních vesnic. Pro naplnění výchovně vzdělávací činnosti byla využívána herna, učebna počítačové techniky, knihovna, dětské hřiště. Plán školního roku je rozdělený na měsíční témata. Hlavním cílem školní družiny je vést žáky k smysluplnému využívání volného času a předat jim dostatek námětů pro zájmovou činnost. Náplní jsou činnosti zájmové tvořivé (vyrábění z různých materiálů), spontánní a odpočinkové činnosti (individuální hry, společenské hry, pohybové a soutěživé hry, poslech pohádek, společné čtení ), příprava na vyučování (didaktické hry). ŠD, ŠK navazuje na výchovné a vzdělávací cíle školy a aktivně se podílí na projektech školy. Žáci mají zajištěno stravování ve školní jídelně ZŠ Aloise Klára v Úštěku. 25

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 Srpen 2013 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace

Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Identifikátor ředitelství školy: 600 023 494 Druh školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ************************************************* V ý r o č n í z p r á v a š k o l y Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ul. J.Seiferta 179 276 01 Mělník

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

OBSAH: Základní údaje o škole II. Charakteristika školy, koncepční záměry a cíle organizace III. Prezentace a aktivity jednotlivých úseků školy

OBSAH: Základní údaje o škole II. Charakteristika školy, koncepční záměry a cíle organizace III. Prezentace a aktivity jednotlivých úseků školy OBSAH: strana I. Základní údaje o škole Název, sídlo, zřizovatel, statutární zástupce, školská rada, pracoviště školy 3 Přehled oborů vzdělání. Přehled o zaměstnancích školy. 4 Přehled učebních plánů.

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA... - 2 - OBSAH... - 3 - I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 1.1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v přímé návaznosti na vyhlášku MŠMT

Více

Strana 1 (celkem 62)

Strana 1 (celkem 62) Strana 1 (celkem 62) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Základní údaje: Název školy: Střední škola,základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 Františka

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 se zařadila mezi 100 nejlepších firem České republiky 2007

Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 se zařadila mezi 100 nejlepších firem České republiky 2007 Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 se zařadila mezi 100 nejlepších firem České republiky 2007 Strana 1 (celkem 59) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje

Více