Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Vypracoval : Mgr. Jan Preiss ředitel škol

2 2

3 budova ZŠ praktické, Šaldova 6 3

4 budova ZŠ speciální, Praktické školy dvouleté a SPC, Dalimilova 2 budova ZŠ praktické, 1. máje Úštěk 4

5 Obsah: 1. Základní informace o zařízení 6 2. Vzdělávací programy 8 3. Rámcový popis personálního zabezpečení 9 4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Počty žáků Výsledky vzdělávání ZŠ praktická ZŠ speciální Praktická škola dvouletá Vycházející žáci ve školním roce 2013/ Počítačová učebna Školní družiny Školní družina při ZŠ speciální Akce školní družiny Školní družina při ZŠ praktické Zpráva ŠD a ŠK při ZŠ praktické, Úštěk Zpráva školního metodika prevence Zpráva výchovného poradce 35 Žákovský senát 37 ŠVP KLÍČ 37 Školní časopis Zpráva o činnosti školské rady Speciálně pedagogické centrum Přehled akcí škol za školní rok 2013/ Akce ZŠ praktické Akce ZŠ praktické, Úštěk Akce ZŠ speciální Akce praktické školy dvouleté Zpráva za detašované pracoviště ZŠ speciální, Dalimilova Zpráva za detašované pracoviště ZŠ praktické, Úštěk Propagace zařízení Základní údaje o hospodaření škol Závěr a schvalovací doložka 54 Fotodokumentace za školní rok 2013/2014 5

6 1. Základní informace o zařízení Úplný název zřizovatele Zřizovatelem organizace je Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ: , IČO: V souladu s ustanovením 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, přešla funkce zřizovatele na kraj ke dni 1. října 2001, tj. ke dni účinnosti rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č.j / ze dne 25. září Název organizace Název organizace zní: Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace Kontakty tel./fax www. stránky Vedení školy Statutární orgán Zástupce statutárního orgánu Mgr. Jan Preiss Mgr. Jana Vrtílková Vedoucí pracovníci Pracovník pověřený chodem SPC Vedoucí učitelka, Dalimilova 2 Vedoucí učitelka, ZŠ praktická, 1.máje 59, Úštěk PhDr. Václava Tomická, Ph.D. Mgr. Jana Voráčková Mgr. Jitka Vavroušková Sídlo organizace Sídlem organizace je : Šaldova 6, Litoměřice Identifikační číslo organizace Identifikační číslo příspěvkové organizace je : Právní forma organizace Právní formou organizace je : příspěvková organizace 6

7 Hlavní účel organizace Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena je poskytování základního vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení. Aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické a duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. Organizace též poskytuje vzdělávání žákům s těžkým mentálním postižením, žákům s více vadami a žákům s autismem. Organizace dále zajišťuje zájmové vzdělávání, které poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Dále organizace poskytuje střední vzdělávání, které rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince. Dalším účelem je poskytování žákům obsahově širšího všeobecného vzdělání nebo odborného vzdělání spojeného se všeobecným vzděláním a upevňováním jejich hodnotové orientace, dále pak vytváření předpokladů pro plnoprávný, osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravě pro výkon povolání nebo pracovní činnosti. Organizace zajišťuje pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytují odborné speciálně pedagogické a pedagogicko psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhají při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě budoucího povolání. Školská poradenská zařízení spolupracují s orgány sociálněprávní ochrany dětí a s orgány péče o mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími orgány a institucemi. Předmět činnosti organizace Předmět činnosti organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Základní škola - hlavní účel a předmět činnosti je vymezen 44 a 48 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Střední škola hlavní účel a předmět činnosti je vymezen 58 a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Školské účelové zařízení - Přípravný stupeň základní školy speciální hlavní účel a předmět činnosti je vymezen 120 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Zájmové vzdělávání - Školní družina hlavní účel a předmět činnosti je vymezen 111 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 7

8 Školské poradenské zařízení Speciálně pedagogické centrum hlavní účel a předmět činnosti je vymezen 116 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena Organizace je zřízena na dobu neurčitou. Součásti organizace, detašovaná pracoviště (DP) Základní škola praktická, Šaldova 6, Litoměřice (ředitelství zařízení) ZŠ praktická, Úštěk, 1. máje 59 Praktická škola dvouletá, Litoměřice, Dalimilova 2 (DP) Základní škola speciální, Litoměřice, Dalimilova 2 (DP) Speciálně pedagogické centrum, Litoměřice, Dalimilova 2 (DP) SPC Roudnice n/l, Školní 1805 (DP) SPC Lovosice, Osvoboditelů 97 (DP) třídy Základní školy speciální při DNZ Liběšice (DP) třída Základní školy speciální při DNS Čížkovice (DP) třída Základní školy speciální, Litoměřice, Revoluční 32 (DP) kurz k doplnění základů vzdělání při ZŠ speciální, Dalimilova 2, Litoměřice a při DNZ Liběšice 2. Vzdělávací programy vzdělávací programy Pomocná škola č.j /97-22 Rehabilitační třídy PŠ č.j / ŠVP Praktické školy dvouleté KLÍČ ŠVP Základní školy praktické KLÍČ ŠVP Základní školy speciální KLÍČ 8

9 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Ve školním roce 2013/2014 bylo při Základní škole speciální, Základní škole praktické a Praktické škole, Litoměřice smluvně zaměstnáno celkem 58 zaměstnanců. Celkový počet zaměstnanců 58 Pedagogičtí pracovníci z toho: kvalifikovaných Z celkového počtu pedagogických pracovníků: učitelé 33 psycholog 2 vychovatelky ŠD 3 asistenti pedagoga 7 speciální pedagog SPC 4 Nepedagogičtí pracovníci 9 Z celkového počtu nepedagogických pracovníků: sociální pracovnice 1 účetní 1 hospodářka 1 školník 1 uklízečky 5 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem do 20 let let let let let a více let celkem Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem základní vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné vysokoškolské celkem

10 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem kvalifikaci kvalifikaci učitel ZŠ se spec. ped vychovatelky asistent pedagoga speciální pedagog SPC psycholog celkem Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium v oblasti pedagogických věd 1x UJAK Praha b) Studium spec. pedagogiky 1x PPP ÚK Teplice c) Studium pro asistenta pedagoga - d) Studium pro ředitele škol - 1x UJEP Ústí n/l e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace 1x Diagnostika třídních kolektivů f ) Studium sociální pedagogiky - Studium k prohlubování odborné kvalifikace Počet pracovníků 5x 10x 2x 1x 1x 2x 4x 2x 3x 3x 11x 2x 2x SPC 2x SPC 3x SPC 2x SPC rok 2013, 2014 Téma ADHD Šikana Příznivé školní klima prevence proti šikaně Znakový jazyk Výukový kurz znakové řeči Epilepsie Kurz Vv náměty pro výtvarné techniky Kreativní tvoření Matematika na 1. stupni ZŠ Jednání s problémovým rodičem K-centrum Asertivní chování a zvládání konfliktních situací speciálně pedagogická diagnostika Diagnostika struktury matematických schopností (DISMAS) Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky workshop Baterie testů fonologických schopností pro děti předškolního a raného školního věku Semináře a školení ředitelů k platným právním 10

11 2x 3x 3x 2x 2x 2x 3x 2x 2x 1x 3x 2x 3x 1x 2x předpisům Řešení konfliktů pro ped. pracovníky Interaktivní učebnice Anglický jazyk na 1. stupni ZŠ Nauka o perspektivě Trenérský kurz pro 2. stupeň ZŠ Enviromentální výchova exkurze po Českém středohoří Kapradí krajská ekologická konference Analýza stavu enviromentálního vzdělávání Sociální znevýhodnění a jeho důsledky ve vzdělávání Kouření a reprodukce Sympozium o autismu v dětském, dorostovém a dospělém věku Levák a jeho svět Péče o žáky s autismem Vzdělávání v oblasti prevence HIV/AIDS a pohlavně přenosných nemocí Tvořivá dramatika 5. Počty žáků k Počty žáků školy ZŠ praktická, ŠVP Základní školy praktické - KLÍČ třída počet žáků z toho z toho dívek chlapců I III III.U IV. (4./2.) V VI.A VI.B VI.U VII VIII IX.A IX.B IX.U CELKEM

12 Počty žáků školy ZŠ speciální - KLÍČ, vzdělávací program Pomocná škola, 24035/97-22, ŠVP ZŠ speciální Klíč vzdělávací program Rehabilitační třídy, 15988/ třída počet žáků z toho z toho dívek chlapců A I S I S IV R I R II R III R IV CELKEM KURZ (2x) Počty žáků Praktická škola dvouletá, vzdělávací program Praktická škola dvouletá, 32091/ ročník školní vzdělávací program ŠVP PrŠ KLÍČ 1. ročník třída počet žáků z toho z toho dívek chlapců P I P II CELKEM Celkový počet žáků ve školním roce 2013/2014 počet tříd počet žáků z toho chlapci z toho dívek Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy (zápis, odklady PŠD) počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů ZŠ praktická 14 4 ZŠ speciální 3 1 Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy praktické ročník počet žáků Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ typ školy počet přijatých žáků Praktická škola dvouletá 5 12

13 6. Výsledky vzdělávání za II. pololetí 6.1 ZŠ praktická třída prospěli s prospěli neprospěli vyznamenáním I III III.U IV. (4./2.) V VI.A VI.B VI.U VII VIII IX.A IX.B IX.U CELKEM třída uspokojivé chování neuspokojivé chování I. - - III. - - III.U - - IV. (4./2.) - - V. - - VI.A - - VI.B - - VI.U - - VII. 1 - VIII. 2 1 IX.A - - IX.B - - IX.U - - CELKEM

14 třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele I. 2 4 III. - 7 III.U - 5 IV. (4./2.) - 4 V. 3 9 VI.A 4 6 VI.B - 4 VI.U 3 4 VII VIII. 5 8 IX.A 4 6 IX.B IX.U 4 5 CELKEM třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy I III III.U IV. (4./2.) V VI.A VI.B VI.U VII VIII IX.A IX.B IX.U CELKEM

15 I. pololetí omluvené, neomluvené hodiny třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy I III , III.U ,6 0 0 IV. (4./2.) , V ,8 0 0 VI.A , VI.B , VI.U ,6 0 0 VII , VIII , ,9 IX.A , IX.B ,9 0 0 IX.U ,4 0 0 CELKEM II. pololetí omluvené, neomluvené hodiny třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy I III , III.U ,3 0 0 IV. (4./2.) , V , VI.A , VI.B ,5 5 0,83 VI.U ,1 0 0 VII , ,61 VIII ,09 7 0,63 IX.A , ,13 IX.B ,2 13 2,2 IX.U ,6 0 0 CELKEM

16 6.2 ZŠ speciální třída prospěli neprospěli A I 5 0 S I 9 0 S IV 7 0 R I 10 0 R II 5 0 R III 10 0 R IV 10 0 CELKEM 56 0 KURZ (2x) 15 0 I. pololetí omluvené, neomluvené hodiny třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy A I 62 10, S I S IV ,8 0 0 R I ,1 0 0 R II 59 11,8 0 0 R III ,9 0 0 R IV CELKEM KURZ (2x) 40 5, II. pololetí omluvené, neomluvené hodiny třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy A I ,8 0 0 S I , S IV , R I ,7 0 0 R II R III ,5 0 0 R IV 42 4,2 0 0 CELKEM KURZ (2x) 70 8,

17 6.3 Praktická škola dvouletá třída prospěli s prospěli neprospěli vyznamenáním P I P II Celkem I. pololetí omluvené, neomluvené hodiny třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy P I ,4 0 0 P II , Celkem II. pololetí omluvené, neomluvené hodiny třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy P I , P II ,5 0 0 Celkem Ukončení studia prospěch u závěrečných zkoušek třída prospěli s prospěli neprospěli vyznamenáním P I P II Celkem

18 7. Vycházející žáci ve školním roce 2013/2014 Evidenční číslo Zápisového lístku Obory Počet vydaných přihlášek Výsledek přijímacího řízení Nastoupil na školu (x označena zvolená škola - obor) AA AA AA AA AA SOŠ a SOU, příspěvková organizace Neklanova č.p.1806, Roudnice n. L H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik) SOŠ a SOU, příspěvková organizace Neklanova č.p.1806, Roudnice n. L H/01 Zedník SŠ a MŠ, o.p.s. Jarošova 494/23, Litoměřice H/01 Truhlář SOŠ a SOU, příspěvková organizace Neklanova č.p.1806, Roudnice n. L H/01 Zedník SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace Osvoboditelů č. p. 1/2, Lovosice E/01 Opravářské práce SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace Osvoboditelů č. p. 1/2, Lovosice E/01 Zahradnické práce SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace Osvoboditelů č. p. 1/2, Lovosice E/01 Opravářské práce SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace Osvoboditelů č. p. 1/2, Lovosice H/01 Truhlář (Výroba nábytku) SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace Osvoboditelů č.p.1/2, Lovosice H/01 Opravář zemědělských strojů SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace Osvoboditelů č. p. 1/2, Lovosice 2 přijat x 2 přijat x 2 přijat x 2 přijat x 2 přijat x 18

19 AA E/01 Opravářské práce SŠ a MŠ, o.p.s. Jarošova 494/23, Litoměřice H/01 Kadeřník 2 přijat x AA SŠ Pohoda, s.r.o. Na Vinici č.p. 2244, Předměstí, Litoměřice H/01 Kadeřník SOŠ a SOU, příspěvková organizace Neklanova č.p.1806, Roudnice n.l E/01 Pečovatelské služby 2 přijata x AA AA AA AA AA SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb LTM, Komenského 754/3, Litoměřice E/01 Pečovatelské služby SŠ Pohoda, s.r.o. Na Vinici č.p. 2244, Předměstí, Litoměřice H/01 Cukrář SŠ Pohoda, s.r.o. Na Vinici č.p. 2244, Předměstí, Litoměřice H/01 Kadeřník SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace Osvoboditelů č.p.1/2, Lovosice H/01 Opravář zemědělských strojů SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace Osvoboditelů č. p. 1/2, Lovosice E/01 Opravářské práce SOŠ a SOU, příspěvková organizace Neklanova č.p.1806, Roudnice n.l H/01 Zedník SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace Osvoboditelů č. p. 1/2, Lovosice E/01 Opravářské práce SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace Osvoboditelů č. p. 1/2, Lovosice E/01 Opravářské práce SOŠ a SOU, příspěvková organizace Neklanova č.p.1806, Roudnice n.l H/01 Zedník Neotevřeli obor pro malý zájem 2 přijata x 2 přijat 2 přijat Neschválil dětský lékař 1 přijat x 2 přijat x x x 19

20 AA AA SŠ stavební a technická, Ústí n. L. Čelakovského 5, Ústí n. L H/01 Tesař ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice, Šaldova 6, Litoměřice C/02 Praktická škola dvouletá ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice, Šaldova 6, Litoměřice C/02 Praktická škola dvouletá xxxxxx SŠ a MŠ, o.p.s. Jarošova 494/23, Litoměřice H/01 Truhlář xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx AA AA přijata x 1 přijata x 1 přijat x Pokračuje do 9. ročníku desátým rokem Rozhodl se dále nepokračovat ve studiu, má splněno devět let povinné školní docházky Pokračuje do 9. ročníku desátým rokem Rozhodla se dále nepokračovat ve studiu, má splněno devět let povinné školní docházky Pokračuje do 9. ročníku desátým rokem Rozhodla se dále nepokračovat ve studiu, má splněno devět let povinné školní docházky Rozhodla se dále nepokračovat ve studiu, má splněno devět let povinné školní docházky 1 přijat x ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice, Šaldova 6, Litoměřice C/02 Praktická škola dvouletá SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace Osvoboditelů č. p. 1/2, Lovosice E/01 Opravářské práce 2 přijat x AA AA SŠ Pohoda, s.r.o. Na Vinici č.p. 2244, Předměstí, Litoměřice H/01 Kuchař-číšník SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace Osvoboditelů č. p. 1/2, Lovosice H/01Operátor skladování SOŠ a SOU, příspěvková organizace Neklanova č.p.1806, Roudnice n.l H/01 Instalatér ZŠ spec., ZŠ, prakt. a PrŠ Litoměřice, Šaldova 6, Litoměřice C/02 Praktická škola 2 přijat x 1 přijat x 20

21 AA xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dvouletá ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice, Šaldova 6, Litoměřice C/02 Praktická škola dvouletá 1 přijat x Nepokračuje ve studiu ze zdravotních důvodů Nepokračuje ve studiu ze zdravotních důvodů Nepokračuje ve studiu ze zdravotních důvodů Nepokračuje ve studiu ze zdravotních důvodů Nepokračuje ve studiu ze zdravotních důvodů Nepokračuje ve studiu ze zdravotních důvodů Nepokračuje ve studiu ze zdravotních důvodů Nepokračuje ve studiu ze zdravotních důvodů Ukončeno vzdělávání z důvodu věku (26 let) Ukončeno studium závěrečnou zkouškou Ukončeno studium závěrečnou zkouškou Ukončeno studium závěrečnou zkouškou Ukončeno studium závěrečnou zkouškou Ukončeno studium závěrečnou zkouškou Ukončeno studium závěrečnou zkouškou 8. Počítačové učebny Provoz tří počítačových učeben byl řízen na základě vydaného Příkazu ředitele škol k provozu počítačové učebny, Provozního řádu počítačové učebny a závazným rozvrhem využití učebny. Dvě počítačové učebny ZŠ praktické jsou vybaveny 19ti počítači - počítače jsou vybaveny operačním programem Windows 7. Učebna ZŠ speciální je vybavena 5ti počítači s operačním programem Windows Ve výuce byly využívány vybrané programy z dodávky MŠMT ČR, zakoupený grafický program Zoner Media explorer 5, výukové programy od firem Langmaster, Terasoft, a BSP Multimedia. / LM Diktáty s piráty, Matematika, Zábavná čeština v ZOO, Diderot; TS Dětský koutek 1,3,5, Matematika 1-4, Matematika pro prvňáčky, Pexesa. Sex. výchova, Dějepis, Diktáty ; Multimedia - Hejbejte se kosti moje, Staň se světošlápkem/. Fyzika kapaliny a plyny, Dynamická geometrie, Herbář, Matematika-geometrie hry, Rostliny kolem nás. Od firmy Silcom : Všeználek to ví, Čím budu, Einstein Junior, Alík veselá matematika, Alík - Než půjdu do školy. Nově byl zakoupen procvičovací program Excel v příkladech, Pravěk z edice Poznáváme minulost od fy. Terasoft a Evropská unie od fy. Silcom. 21

22 V dopoledních hodinách byla učebna využívána na 100% k osvojování počítačové gramotnosti u žáků a k doplňování učiva prostřednictvím instalovaných programů a internetových stránek. Každá třída využívala počítačovou učebnu minimálně 1 hodinu týdně po celý školní rok. Přednostně bylo umožněno třídám, kterým byly do rozvrhu zařazeny tzv. disponibilní hodiny, využívat těchto hodin k výuce informatiky. V odpoledních hodinách počítačovou učebnu využíval kroužek informatiky vedený Dr. Zdeňkem Duškem v pondělí (2 hodiny 14 žáků škol). V kroužku se žáci hlouběji seznamovali, dle svých schopností, s využitím SW a HW, grafickými programy, možnostmi internetu a elektronické pošty. V odpoledních hodinách využívala počítačovou učebnu také školní družina. Za chod počítačové učebny odpovídal ICTK správce, koordinátor a manažer v jedné osobě Dr. Zdeněk Dušek, který byl do funkce ustaven v červnu Třída dětí s autismem využívá k výuce ipady s výukovými programy. V rámci výuky je v zařízení využíváno 5 interaktivních tabulí. Kvalifikační předpoklady : Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali proškolení ze znalostí a ovládání počítačů. Další vzdělání si doplňovali samostudiem a absolvováním kurzů a konferencí týkajících se využití počítačových sítí ve školství. Údržba a provoz sítě : správce prováděl po celý školní rok pravidelnou údržbu IKI dle manuálu. Zavedl a pravidelně redigoval seznam a uživatelský adresář všem pracovníkům škol. Provedl instalaci dodaných a zakoupených programů. Byl zpracován Plán ICT sítě na roky Školní družiny 9.1 Školní družina při ZŠ speciální Školní družina je součástí ZŠ speciální, Dalimilova 2. Hlavním úkolem je výchovně vzdělávací činnost v době mimo vyučování. Dětem je vytvořeno klidné prostředí, ve kterém mají dostatek prostoru pro zájmové vyžití, vlastní seberealizaci, tvořivost, aktivní odpočinek a regeneraci sil po vyučování. Jsou plně respektovány individuální potřeby a možnosti dětí. ŠD se nachází v přízemí budovy. Pro svoji činnost má vlastní hernu, která je prostorná, světlá a účelně vybavená. Vybavení hračkami, pomůckami a materiály je každoročně doplňováno. Je zde také nainstalována interaktivní tabule. Pro další aktivity využíváme prostory ve škole tělocvičnu, keramickou dílnu a cvičnou kuchyňku. K rekreačním a sportovním činnostem využíváme školní zahradu a hřiště. Dětem je zajišťováno stravování v CŠJ ve Svojsíkově ulici. Děti musí mít ke stravování čipové karty. Pitný režim v ŠD zajišťují rodiče. ŠD má jedno oddělení s počtem 9 žáků. Provoz družiny je řízen požadavky ze strany rodičů: ranní družina od 6:45 hod. 7:45 hod. a odpolední po skončení vyučování od 11:40 hod. 15:00 hod. Mezi ŠD a rodiči je oboustranná důvěra, porozumění a ochota spolupracovat. Na začátku školního roku jsou rodiče seznámeni s řádem ŠD, bezpečností a organizací nastávajícího školního roku. Ekonomické a personální podmínky: Spotřeba tepla, světla a vody je hrazena zřizovatelem v rámci rozpočtu kraje pro naši školu. Poplatek za částečnou úhradu neinvestičních nákladů se ve ŠD neplatí. Spotřební materiál na výrobky používají děti vlastní. Pro prezentaci družiny jsou náklady hrazeny z neinvestičních prostředků školy, které jsou průběžně doplňovány. Zájmové vzdělávání je řízeno kvalifikovanou vychovatelkou. 22

23 Program výchovy a vzdělávání Cílem naší práce bylo nabízet dětem smysluplné využití volného času, rozvíjení pohybových schopností v oblasti jemné i hrubé motoriky, rozvíjení slovní zásoby, fantazie, postřehu a soustředění, učení se mezilidské komunikaci, vzájemné spolupráci a toleranci. Dále byly děti vedeny k dodržování zásad slušného chování. Výchovně vzdělávací činnost se uskutečňuje prostřednictvím odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti. Při výběru činností vycházíme mimo jiné z Rámcově vzdělávacího programu. Tématem měsíce září byl projekt : Ve škole s kamarády. Děti hrály seznamovací hry. Výtvarně ztvárnily zážitky z prázdnin, proběhla výtvarná soutěž : Ahoj prázdniny. Vyzkoušely si tvoření obrázků pomocí ubrouskové techniky. Na přání dětí proběhla diskotéka, kde se společně tančilo a soutěžilo. Dále se učily správným zásadám chování ke spolužákům, vrstevníkům a rozvíjely si komunikační schopnosti. Seznamovaly se s pravidly soužití, s denním režimem a s bezpečností. V měsíci říjnu proběhl projektový den : Halloween. Děti byly seznámeny s podzimními tradicemi a zvyklostmi ( dušičky, Halloween - dozvěděly se, kde vznikl a co znamená). Vydlabávaly a zdobily dýně, do kterých umístily svíčky. Navštívili jsme kino Máj shlédnutí filmu Madagaskar. Také proběhla soutěž : pexesiáda. V měsíci listopadu proběhl týdenní projekt : Barvy podzimu - tvoření s veškerým přírodním materiálem. Nově si děti vyzkoušely malbu na hedvábí, kdy si vyrobily šátek pro maminku. Také proběhla soutěž ve skládání puzzle. Dále se děti účastnily akce : Hledáme nový psí domov ( na Mírovém náměstí v Litoměřicích ). V měsíci prosinci se děti seznámily s tradicemi ( Barbora, Mikuláš), s významem adventu (adventní věnečky, svícny). Vyprávěli jsme si o zvycích a tradicích Vánoc, nazdobili jsme stromeček, poslechli jsme si krásné české koledy. Děti vyráběly vánoční dárky, přáníčka a svícny. Zúčastnili jsme se vánoční výstavy v Salva Gardě v Litoměřicích. Velkou radost měly z pečení a zdobení perníků, na kterých si nechaly opravdu záležet. Největším překvapením bylo rozdávání vánočních dárků, z nichž měly všechny děti velikou radost. V měsíci lednu proběhlo batikování - výroba prostírání. Dále děti soutěžily ve sněhových stavbách, jelikož tento rok byla opravdu velká sněhová nadílka. Též se starali o krmítko pro ptáčky. Dále se konala soutěž na téma: Stavíme město. Děti dokázaly postavit z konstrukčních stavebnic a dřevěných kostek celé město. V měsíci únoru jsme navštívili kino, kde jsme shlédli film Tommyho dobrodružství. Dále proběhla pexesiáda soutěž na interaktivní tabuli. Velkou radost měly děti z maškarního karnevalu. V měsíci březnu probíhal týdenní projekt - Velikonoce - zopakovali jsme si velikonoční zvyky a tradice. Různými technikami jsme zdobili vajíčka, vyráběli jsme papírové figurky ( zajíce, slepičky,..), velikonoční košíčky a přáníčka. Konala se literární soutěž - Z pohádky do pohádky. Na vlastivědné vycházce jsme poznávali město Litoměřice. V měsíci dubnu jsme k příležitosti Dne Země pozorovali na přírodovědné vycházce první jarní květiny a změny v přírodě. Navštívili jsme kino Máj - shlédnutí příběhu Croodsovi. Dále proběhla akce - Rej čarodějnic tanec, ze kterého měly děti velikou radost. V měsíci květnu na Den matek vyráběly děti dárky - květiny z látky a papíru, malba srdíček. První červen - na Den dětí proběhlo pásmo soutěží a her, též jsme si zatančili na letní diskotéce. Na závěr školního roku se konal výlet na ekofarmu Babiny. Každému byl dán prostor zaměřit se na své zájmy a záliby, podílet se z části na připravovaném programu, zažít radost a úspěch. 23

24 9.2 Akce školní družiny Měsíc Název akce Počet žáků září říjen listopad prosinec leden únor únor březen duben přírodovědná vycházka Mostná hora výroba obrázků ubrouskovou technikou výtvarná soutěž : Ahoj prázdniny diskotéka- na přání dětí vycházka do historické části města Hallowen dlabání dýní kino film Madagaskar pexesiáda - soutěž týdenní projekt Barvy podzimu soutěž ve skládání puzzle účast na akci Hledáme nový psí domov malba na hedvábí výroba šátků účast na vánoční výstavě v Salva Guardě vánoční jarmark v Litoměřicích výroba vánočních svícnů, dárků a přáníček pečení a zdobení perníků batikování výroba prostírání soutěž sněhové stavby práce v keramické dílně maškarní karneval kino Tomyho dobrodružství pexesiáda - soutěž na interaktivní tabuli týdenní projekt Velikonoce literární soutěž Z pohádky do pohádky vycházka poznej své město kino -Croodsovi Den Země přírodovědná vycházka Rej čarodějnic tanec květen Den matek výroba dárků 6 červen Den dětí pásmo her a soutěží návštěva cukrárny výlet Ekofarma Babiny letní diskotéka

25 9.3 Školní družina při ZŠ praktické, Šaldova 6 Naše školní družina při ZŠ praktické má jedno oddělení, do kterého bylo v letošním školním roce zapsáno 14 žáků. Provoz školní družiny je každý vyučovací den od 6.00 hod do 7.45 hod a odpolední program od hod do hod. Oddělení školní družiny nadále využívalo školní prostory: vlastní hernu a sociální zařízení, malou tělocvičnu, cvičnou kuchyňku, dřevodílnu, PC učebnu a nově otevřenou keramickou dílnu. Školní družina pracuje podle vlastního výchovně vzdělávacího programu Klíč" pro mimoškolní zájmové vzdělávání, který navazuje na ŠVP. Plán školního roku v družině je rozdělený podle měsíčních tématických období. Hlavním cílem školní družiny: zabezpečení pravidelné výchovné náplně volného času žáků s důrazem na odpočinek, pohyb a zájmové činnosti. Školní družina nabídla dva zájmové kroužky. V keramickém kroužku se děti seznamovaly s keramickou hlínou: základy modelování a tvarování. V počítačovém kroužku si děti osvojovaly základy práce s počítačem. Navštěvujeme pravidelně Dětské dopravní hřiště, kde si děti osvojují pravidla chodce nebo,,řidiče - cylklisty. Chodíme na filmová představení pro školní družiny např.: Šmoulové ve městě, Sammyho dobrodružství, O myšce a medvědovi atd. Na podzim jsme se společně připravovali na Dýňovou slavnost. Dlabali dýně a vyráběli lampiónky. V zimě jsme věnovali čas přípravám Adventu - vázali Adventní věnce, vyráběli dárky pro rodiče, zdobili jsme školní družinu a zabývali se vánočními zvyky. S velkým zájmem jsme s dětmi připravili maškarní - Rej masek, kde jsme společně soutěžili v připravených soutěžích a tančili ve vlastnoručně vyrobených maskách. V letošním roce došlo k zahájení stavby tělocvičny. Tato překážka na čas zkomplikovala činnosti v naší družince, proto závěrečné spaní ve škole jsme přeložili na říjen příští školní rok. Konec školního roku jsme završili družinovým výletem na Ekofarmu na Babinách. Také jsme si rozdělali ohýnek a opekli párečky, které nám maminky připravily Zpráva školní družiny a školního klubu při ZŠ praktické, Úštěk Ve školním roce 2013/2014 bylo otevřeno jedno oddělení ŠD a ŠK. Provoz zajištěn pro žáky třídy. Žáci ŠD a ŠK docházeli v ranním bloku od 6:30 7:40 hodin - zapsáno 14 žáků. V bloku odpoledním od 11:40 16:00 hodin - zapsáno 12 žáků. ŠD, ŠK je především pro dojíždějící žáky z okolních vesnic. Pro naplnění výchovně vzdělávací činnosti byla využívána herna, učebna počítačové techniky, knihovna, dětské hřiště. Plán školního roku je rozdělený na měsíční témata. Hlavním cílem školní družiny je vést žáky k smysluplnému využívání volného času a předat jim dostatek námětů pro zájmovou činnost. Náplní jsou činnosti zájmové tvořivé (vyrábění z různých materiálů), spontánní a odpočinkové činnosti (individuální hry, společenské hry, pohybové a soutěživé hry, poslech pohádek, společné čtení ), příprava na vyučování (didaktické hry). ŠD, ŠK navazuje na výchovné a vzdělávací cíle školy a aktivně se podílí na projektech školy. Žáci mají zajištěno stravování ve školní jídelně ZŠ Aloise Klára v Úštěku. 25

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK./. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Základní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka Erhartová

Více

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 7/8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská

Více

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Vypracoval : Mgr. Jan Preiss ředitel škol 2 budova

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 o plnění MPP Jméno

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/16. TSG a ZŠ Tábor Zavadilská 2472, Tábor 39002

ŠKOLNÍ ROK 2015/16. TSG a ZŠ Tábor Zavadilská 2472, Tábor 39002 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP TSG a ZŠ Tábor Zavadilská 2472, Tábor

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015 Vypracoval : Mgr. Jan Preiss ředitel škol 2 budova

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Litoměřice, Šaldova 6, detašované pracoviště

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:206/207 Minimální preventivní program. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 6047844 Základní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více