Co je standardní alkoholická dávka?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co je standardní alkoholická dávka?"

Transkript

1 ICAP Reports 5 ZÁØÍ 1998 Co je standardní alkoholická dávka? SITUACE Praxe standardizování nápojù je už dlouho používána v komerèních prostorách, kde je k dispozici alkohol. Míra nápojù nabízených zákazníkùm v podnicích s pøíslušnými licencemi se øídí standardizovaným objemem urèeným pro jednotlivé nápoje a dodržování odpovídající míry kontrolují úøady, které licence udìlují. Komerèní míry v jednotlivých zemích se u vìtšiny typù alkoholických nápojù èasto liší a jsou silnì ovlivòovány místními konzumaèními zvyklostmi. V øadì evropských zemí je napøíklad víno servírováno v decilitrových objemech a v Británii je obvyklou mírou u piva nabízeného v restauracích pinta nebo pùlpinta (pøibližnì pùl a ètvrt litru). Ve vìtšinì vyspìlých zemí jsou standardizovány také objemy nabízených lihovin. Z hlediska zdraví veøejnosti byl pojem standardní dávka zaveden jako prostøedek umožòující informování veøejnosti o tom, zda je jejich konzumace v rámci rozumných hranic, v nichž nehrozí potenciální riziko, a zda jim konzumace alkoholu pravdìpodobnì pøinese pozitivní zdravotní úèinky. Od té doby se standardní dávka stala ústøedním tématem nìkterých vzdìlávacích kampaní týkajících se alkoholu, pøedevším v anglicky mluvících zemích 1, a zaèal se využívat jako praktický zpùsob realizace vládních doporuèení a naøízení v oblasti konzumace alkoholu. Stanovení bezpeèného nebo málo rizikového poètu standardních dávek vychází ve znaèné míøe z dostupných lékaøských poznatkù týkajících se dlouhodobých škodlivých úèinkù odpovídajících rùzným úrovním pití a jeho cílem je pomoci veøejnosti pøedcházet potenciálním rizikùm. Zatímco pøedpoklady, z nichž princip standardní dávky vychází, jsou jasné a jednoznaèné, zpùsoby jeho využívání mohou být zavádìjící. Mezinárodní srovnávání komplikuje existence spousty rùzných definic. Tyto rozdíly se pøi interpretaci a srovnávání údajù z rùzných zemí týkajících se politiky v oblasti konzumace alkoholu, které èasto obsahují vymezení pomocí poètu standardních dávek nebo jednotek, mnohdy neberou v úvahu. Neexistence jednotnì uznávané standardní míry rovnìž vytváøí urèité problémy v oblasti výzkumu. MEZINÁRODNÍ DEFINICE STANDARDNÍ ALKOHOLICKÉ DÁVKY Pùvodnì se pojem standardní dávka mìl vztahovat na nápoje standardní síly. V praxi se obsah alkoholu u rùzných typù piva, vína a lihovin liší. Navíc v rùzných zemích platí rozdílné interpretace stanovující, kolik alkoholu obsahuje jedna standardní dávka. Jak ukazuje obrázek 1, rozpìtí oficiálních definic standardní dávky je znaèné. 2 Velikost jedné jednotky se pohybuje od ekvivalentu 8g etanolu ve Velké Británii po 19,75g etanolu v japonské standardní dávce neboli go. 3 Standardní servírovací míry se mohou rùznit rovnìž v rámci jedné zemì podle typu nabízeného nápoje, takže množství alkoholu obsaženého v jedné sklenici piva se mùže lišit od množství alkoholu ve sklence vína nebo lihoviny 4. Napøíklad v Rakousku je Trinkeinheit, neboli nápojová jednotka, ekvivalentem 12 g etanolu v pøípadì piva a vína a 6 gramù etanolu 1

2 v pøípadì lihovin. Tyto definice do znaèné míry závisí na uznávaných a pøevažujících praktikách v jednotlivých zemích. Podle zprávy z Èíny zavedl úøad Beijing Technology Supervision Bureau poèátkem roku 1997 jako standardní míru piva jeden litr. 5 U plnohodnotného piva tento objem pøedstavuje ekvivalent zhruba 40g etanolu. V pivnicích v Zimbabwe je standardní míra servírovaného piva 2 litry 6, pøièemž se o takový džbán èasto dìlí více lidí. Ve Spojených státech jsou standardní servírovací míry piva (12 uncí), vína (5 uncí) a lihovin (1,5 unce) oficiálnì definovány jako ekvivalent 14g etanolu 7. Založeno na oficiálních definicích vládních úøadù Nedostatek jednotnosti v definování standardní dávky je navíc komplikován kulturními preferencemi pro používané míry pøi vyjadøování obsahu alkoholu gramy proti uncím, americké a britské unce nebo vyjadøování obsahu alkoholu jako procenta váhy nebo objemu. Pøestože existují oficiální definice standardních dávek, velikost nápojù servírovaných v zaøízeních nabízejících alkohol jim èasto neodpovídá. K podstatné èásti konzumace alkoholických nápojù dochází v domácnostech a v jiných soukromých zaøízeních, kde se nápoje málokdy mìøí podle standardních jednotek. Tyto rozdíly a odchylky ztìžují všechny formy mezinárodního srovnávání údajù o nápojích a konzumaci. Nìkteré zemì se pokoušejí vytvoøit mìøítka umožòující lepší odhady poètu standardních dávek v jednom balení alkoholického nápoje. V Austrálii jsou povinné etikety informující o množství standardních nápojù v pøíslušném balení. Ve Velké Británii se nìkolik velkých výrobcù alkoholických dávek nedávno dobrovolnì rozhodlo uvádìt na etiketì lahve, kolik britských jednotek obsahuje. JEDNA DÁVKA JE PROSTÌ JEDNA DÁVKA NEBO NE? Standardní dávky jsou užiteèným nástrojem pøi zavádìní pravidel týkajících se konzumace alkoholu a pøi rozšiøování informovanosti veøejnosti, ale využívají se také jako výzkumný nástroj pøi kvantifikaci konzumaèních úrovní a pøi popisu konzumaèních zvyklostí jednotlivcù. Vzhledem k potøebì srovnávání a použitelnosti údajù pøes hranice jednotlivých 2

3 zemí považují výzkumní pracovníci neexistenci jednotného vymezení standardního nápoje za mimoøádnì významný problém pro výzkumnou práci. Jednotky používané výzkumnými pracovníky èasto odpovídají standardùm platným v jejich vlastních zemích. Ovšem ne všichni výzkumníci se pøi analýze údajù drží standardù stanovených vládními úøady jejich zemí; nìkteøí si radìji vytváøejí vlastní definice odvozené z rùzných zdrojù. Tato nejednotnost ještì zvyšuje existující zmatek. Této problematice se vìnuje studie, kterou vypracoval Turner. 8 Ze srovnání definic standardních dávek používaných v 125 mezinárodních epidemiologických studiích vyplynulo, že definice dávky se pohybovala v rozmezí od 8 gramù etanolu ve Velké Británii až po 28 gramù etanolu v nìkterých japonských studiích. Problém s definicemi je ještì výraznìjší, když se princip standardní dávky používá k urèení škodlivosti. Epidemiologická literatura èasto používá pøi definování typù konzumaèního chování a konzumaèních úrovní, pøi nichž mohou nastávat problémy, konkrétní poèty dávek. Napøíklad podle nìkterých severoamerických definicí je tìžká pitka u mužù definována jako 5 nebo více alkoholických dávek v øadì za sebou 9. Obdobnì je hranice pro škodlivé pití nìkdy stanovována na úrovni 9 a více dávek v øadì 10. Problém se stane zjevnìjším, když srovnáme, co takové definice tìžké pitky nebo škodlivého pití znamenají podle rozdílných interpretací dávek, což ilustruje obrázek Když použijeme definici 5 dávek, tìžká pitka by v Irsku znamenala ekvivalent 40 gramù èistého etanolu; oproti tomu v Maïarsku by šlo o 85 gramù èistého etanolu, tedy více než dvojnásobné množství. Podobnì by v pøípadì definice stanovující jako hranici škodlivého pití 9 a více dávek musel japonský konzument vypít 178 gramù èistého etanolu, aby dostál definovanému množství. Na druhé stranì Rakušanovi by pro dosažení této hranice staèilo vypít ekvivalent 54 gramù. Pozn. Definice použitá pro tìžkou pitku je pìt a více dávek pøi jedné pøíležitosti a pro škodlivé pití devìt a více dávek. Vìtšina údajù používaných pro urèení škodlivosti se získává prostøednictvím prùzkumù. Respondenti jsou dotazováni na své konzumaèní návyky vyjádøené pomocí poètu dávek, které konzumují. Tyto jejich vlastní uvádìné hodnoty pak výzkumní pracovníci standardizují a pøepoèítávají na ekvivalent dávek nebo etanolu. Zda je tyto standardizované hodnoty možné 3

4 pøesnì využívat pro výzkumné úèely, to je komplikovaná otázka. Údaje získané z dotazníkù vyplòovaných pøímo respondenty silnì spoléhají na schopnost respondentù zapamatovat si poèet dávek, jež zkonzumovali bìhem stanoveného období, kterým mùže být den, týden, mìsíc nebo dokonce rok. Spolehlivost této metody je dále zpochybòována nedostatkem jednotných definic používaných vládními institucemi nebo výzkumníky. Také je zde problém, že prùzkumy od respondentù vyžadují, aby si vybavili, jaké množství alkoholu zkonzumovali a uvedli pøíslušné množství v poètu dávek (sklenièek). Velikost jedné dávky je tøeba odhadovat a brát pøitom v úvahu obsah alkoholu v daném nápoji a velikost lahve èi sklenice. Obì tyto promìnné jsou obtížnì mìøitelné. Jak prokázala Stockwellova a Stirlingova studie, vìtšina lidí nedokáže pøesnì odhadnout velikost nebo sílu alkoholického nápoje 12. Stupeò pøesnosti je ještì nižší, pokud jde o nápoj s obsahem alkoholu nižším èi vyšším než je prùmìr. Podle jiné studie se zdá, že nejvyšší odchylky jsou u lihovin a nejnižší u vína 13. V nìkterých zemích jsou v øadì zaøízení na sklenicích, v nichž se servíruje víno, pivo nebo lihoviny, znaèky oznaèující urèitou míru, takže množství konzumovaného alkoholu je možné mìøit. V jiných zemích, napøíklad ve Spojených státech, nejsou vyžadovány standardní míry servírovaných nápojù, což znamená, že se množství alkoholu v jednom konkrétním nápoji mùže lišit a èasto pøesahuje oficiální vládní definici standardní dávky. Velká èást konzumace se také odehrává mimo restauraèní a jiná zaøízení, a v takových pøípadech se obecnì neservírují nápoje ve standardních velikostech, pøípadnì se dolévají sklenice èi džbány, které ještì nejsou zcela prázdné, což komplikuje odhady množství zkonzumovaných dávek. V øadì rozvojových zemí, kde je konzumace alkoholu spoleèenskou záležitostí a nápoje se èasto pijí ze spoleèné nádoby, mohou být jakékoli pokusy o kvantifikaci poètu dávek zcela marné. ZÁVÌRY Jak se tato zpráva snažila ukázat, souèasný zpùsob používání konceptu standardní dávky v mezinárodním kontextu má hodnì daleko k dokonalosti. Pro úèely výzkumu a mezikulturních srovnání závisí použitelnost standardní dávky na mezinárodním konsensu ohlednì zpùsobu jeho definování. Je tøeba vytvoøit pøijatelná kritéria pro standardizaci jednotek mìøení a usilovat o vìtší harmonizaci ve zpùsobu, jak se koncept standardní dávky používá. Jedním z návrhù bylo využít ke standardizaci standardních dávek jednotné používání jednotek mìøení vyjádøených v gramech etanolu. Zároveò platí, že harmonizace velikostí dávek nemusí být vhodná, pokud jde o vzdìlávání veøejnosti. Vìtšina konzumentù obvykle nepoèítá zkonzumované nápoje pro využití v epidemiologických prùzkumech a používané míry dávek jsou v rámci jednotlivých zemí èasto odrazem pøíslušné kultury. Koncept standardní dávky možná nebude snadné sladit s øadou obecnì akceptovaných konzumaèníc h zvyklostí. Z hlediska vzdìlávání veøejnosti v oblasti odpovìdné konzumace alkoholu se zdá být rozumnìjším pøístupem používání zásad formulovaných v souladu s místními konzumaèními zvyklostmi. Vysvìtlivky 1 Stockwell, T. a Single, E Standard unit labeling of alcohol containers. V Alcohol: Minimising the Harm. M. Plant, E. Single a T. Stockwell, eds. Londýn: Free Association Books, Ltd., str

5 2 Údaje poskytnuté Centrem pro informace o alkoholických nápojích (Centre for Information on Beverage Alcohol; CBA). Viz také AIM (2):11; ICAP Reports 1 (Pøíloha) Údaje poskytnuté CBA. 4 Rakouské ministerstvo Bundesministerium für Gesundheit und Konsumentenschutz definuje standardní velikost nápoje, neboli Trinkeinheiten, podle jednotlivých typù nápojù. Používané míry jsou 125ml (pøibližnì 12g et anolu) vína, 300ml (pøibližnì 12g etanolu) piva a 20ml (pøibližnì 6g etanolu) lihovin. 5 South China Morning Post. 19. záøí Jernigan, D. H Thirsting for markets: The Global Impact of Corporate Alcohol. San Rafael, CA: The Marin Institute. 7 United States Department of Agriculture/ United States Department of Health and Human Services. (USDA/USDHHS) Nutrition and Your Health: Dietary Guidelines for Americans. 4. vydání. Washington, DC: USGPO. 8 Turner, C How much alcohol is in a standard drink? An analysis of 125 studies. British Journal of Addiction, 85: Wechsler, H., Davenport, A., Dowdall, G., Moeykens, B. a Castillo, S Health and behavioral consequences of binge drinking in college: A national survey of students at 140 campuses. JAMA, 272: ; International Center for Alcohol Policies ICAP Reports 2: The Limits of Binge Drinking. 10 Williams, G. D., Deitz, D. K. a Campbell, K. E Frequency of consuming 5+ vs. 9+ drinks a day as predictors of alcohol-related morbidity. Pøednáška na International Workshop on Consumption Measures and Models for Use in Policy Development and Evaluation kvìtna, Bethesda, Maryland. 11 Pro úèely tohoto srovnání je tìžká pitka definována jako pìt a více nápojù a škodlivé pití jako devìt a více nápojù. 12 Stockwell, T. a Stirling, L Estimating alcohol contents of drinks: common errors in applying the unit system. British Medical Journal, 298: Lemmens, P. H The alcohol content of self-report and standard drinks. Addiction, 89: ICAP (International Center for Alcohol Policies; Mezinárodní centrum pro politiky v oblasti alkoholu) se snaží napomáhat snižování míry zneužívání alkoholu po celém svìtì a propagovat správné chápání role alkoholu ve spoleènosti prostøednictvím dialogu a partnerství, do nichž zapojuje odvìtví výrobcù alkoholu, instituce zabývající se problematikou zdravotnictví a jiné subjekty zabývající se politikou v oblasti alkoholu. ICAP je nezisková organizace, kterou finanènì podporuje deset hlavních mezinárodních spoleèností vyrábìjících alkoholické nápoje. Další zprávy ICAP (ICAP Reports) se vìnují tìmto otázkám: Èíslo 1: Bezpeèná konzumace alkoholu: srovnání materiálù Výživa a vaše zdraví: Stravovací zásady pro Amerièany a Rozumná konzumace alkoholu Èíslo 2: Problematika tìžkého pití Èíslo 3: Etikety upozoròující na zdravotní rizika Èíslo 4: Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu International Center for Alcohol Policies 1519 New Hampshire Avenue, NW Washington, DC Telefon: Fax: Web stránky: 5

ICAP Reports 8 ÈERVEN 2000

ICAP Reports 8 ÈERVEN 2000 ICAP Reports 8 ÈERVEN 2000 Kdo jsou abstinenti? Tam, kde je znám alkohol, existují pravidla pro jeho užívání i pro abstinenci, obvykle rozebírající tuto otázku do nejmenších detailù. - Mandelbaum 1979

Více

Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství

Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství ICAP Reports 6 LEDEN 1999 Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství SITUACE V prùbìhu posledního desetiletí se otázce alkoholu a tìhotenství zaèalo dostávat stále více pozornosti, což je do znaèné

Více

Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu

Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu ICAP Reports 4 BØEZEN 1998 Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu ÚVOD Toto vydání ICAP Reports se vìnuje vìkovým hranicím v oblasti konzumace alkoholu a pøináší údaje o zákonem stanovených minimálních

Více

ICAP Reports 11 KVÌTEN 2002 KONCENTRACE ALKOHOLU V KRVI LIMITY V RÙZNÝCH ZEMÍCH SVÌTA

ICAP Reports 11 KVÌTEN 2002 KONCENTRACE ALKOHOLU V KRVI LIMITY V RÙZNÝCH ZEMÍCH SVÌTA ICAP Reports 11 KVÌTEN 2002 KONCENTRACE ALKOHOLU V KRVI LIMITY V RÙZNÝCH ZEMÍCH SVÌTA ÚVOD Zámìrem tohoto vydání ICAP Reports je poskytnout mezinárodní srovnání maximálních koncentrací alkoholu v krvi

Více

ALKOHOL A ZVLÁŠTNÍ POPULACE : BIOLOGICKÁ CITLIVOST

ALKOHOL A ZVLÁŠTNÍ POPULACE : BIOLOGICKÁ CITLIVOST ICAP Reports 10 LISTOPAD 2001 ALKOHOL A ZVLÁŠTNÍ POPULACE : BIOLOGICKÁ CITLIVOST ÚVOD Alkohol je ve vìtšinì spoleèností po celém svìtì konzumován od poèátku jejich zaznamenávané historie, a pravdìpodobnì

Více

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií Èeská spoleènost pro nové materiály a

Více

PRO SOCIÁLNÍ A TERÉNNÍ PRACOVNÍKY. Vzdělávání pracovníků sociálních služeb v problematice obchodu s lidmi

PRO SOCIÁLNÍ A TERÉNNÍ PRACOVNÍKY. Vzdělávání pracovníků sociálních služeb v problematice obchodu s lidmi INSTRUKTÁŽNÍ MANUÁL PRO SOCIÁLNÍ A TERÉNNÍ PRACOVNÍKY Vzdělávání pracovníků sociálních služeb v problematice obchodu s lidmi OBSAH 1. Úvod str. 1 2. Obecné informace o obchodu s lidmi str. 2 2.1. Definice

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví (OP LZZ, CZ.1.04/5.1.01/12.00115) Centrum pro rozvoj péče Úvodní slovo Publikace, kterou právì držíte v rukou, vznikla v rámci

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 6 2002 Z OBSAHU Výživa 1 Jakost potravin 14 Rizika z potravin 16 Analýzy a pøístroje 20 Zaøízení a technologie 22 Podniky a trhy 27 Nové výrobky 29 Legislativa 32 Akce 38 Nové knihy 39 Makadamy pro zdravé

Více

Archiv 2000 2004 též na www.mediprax.cz

Archiv 2000 2004 též na www.mediprax.cz URGENTNÍ UM MEDICÍNA 2/2006 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Z OBSAHU ÈÍSLA 2/2006: Pøipravenost rezortu zdravotnictví a systémový pøístup k prioritám bezpeènostní politiky ve zdravotnictví Projekt

Více

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie II. díl partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Oldøich Èepelka Vydáno s podporou Nadace rozvoje obèanské spoleènosti z programu PHARE

Více

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy Pracovní pøíruèka EMA è. 1 Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví Postupy a principy Univ.doc.Mg.Dr Christine Jasch Institut für ökologische Wirtschaftsforschung,IÖW,Wien 1043

Více

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací Obèanské sdružení Omega Liberec podporuje neziskový sektor a malé obce a pùsobí na tøech úrovních: a) místní: ve spolupráci s obcemi pøipravuje rozvojové strategie venkovských mikroregionù a projekty pro

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu

Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu ENERGIE Praha 2001 OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií ENERGIE V roce 1990

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 1 Z OBSAHU 2001 Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa Vydává Ústav zemìdìlských a potravináøských informací, Slezská 7, 120 56 Praha 2, uzpi@uzpi.cz, v elektronické podobì

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

zemìdìlské aktuality ze svìta

zemìdìlské aktuality ze svìta 2 2001 zemìdìlské aktuality ze svìta Z OBSAHU Krátké zprávy 1 Zemìdìlská praxe 4 Poradenství7 Poznatky ze svìta 9 Životní prostøedí 23 Lidská výživa 25 Zahradnictví29 Kyselina mléèná v pitné vodì mùže

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Projektový pracovník veøejné správy Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Popis vzniku projektu 4 2.1 Zjiš ování potøeb cílové skupiny

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 6 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Rizika z potravin 11 Nové výrobky 15 Legislativa 23 Konference a veletrhy 30 Léèivý olej z pštrosa emu Krátké zprávy Lahodné irské medy Italské vinné octy Potravináøské

Více

PROFESIONALISMUS A KVALITA VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY

PROFESIONALISMUS A KVALITA VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY Centre by Ostrava University analysis, which was executed in the frame of ESF Projects which were oriented on the increase quality of basic and secondary schools of the Moravian-Silesian region. Research

Více

Potravináøské aktuality výživa, trendy v potravináøství, legislativa

Potravináøské aktuality výživa, trendy v potravináøství, legislativa 4 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 2 Jakost potravin 6 Rizika z potravin 11 Nové výrobky 16 Legislativa 19 Potravináøské konference a výstavy 27 Lecitinem proti tvrdnutí jater Krátké zprávy Cukry a

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 9 2002 Z OBSAHU Výživa 1 Jakost 14 Rizika z potravin 18 Zaøízení a technologie 20 Podniky a trhy 24 Nové výrobky 31 Legislativa 33 Akce 42 Nové knihy 44 Zdraví prospešná karobová vláknina Karobové lusky,

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více