Váš názor na strategii Evropa 2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Váš názor na strategii Evropa 2020"

Transkript

1 KONZULTACE S EVROPSKÝMI REGIONY A MĚSTY Váš názor na strategii Evropa 2020 (v návaznosti na konzultaci s evropskými regiony a městy ohledně nové strategie pro udržitelný růst, kterou VR provedl v roce 2009) Dne 3. března 2010 navrhla Evropská komise strategii Evropa 2020 strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, která je nástupcem Lisabonské strategie (viz popis v příloze II). Evropská rada má nyní podpořit celkový přístup strategie a hlavní cíle EU a s konečnou platností tuto strategii schválit. Některé důležité otázky, které mají význam pro místní a regionální orgány, však ve strategii zůstávají i nadále otevřené. To se týká např. potřeby odlišných cílů pro územní celky, potřeby ukazatelů nad rámec HDP, stávající úlohy místních a regionálních orgánů při vytváření a provádění strategie, vztahu mezi strategií Evropa 2020, politikou soudržnosti a rozpočtem EU a potřeby informovat o nové strategii všechny občany EU (viz informační poznámka v příloze I). Je velmi důležité, aby tyto otázky byly odpovídajícím způsobem řešeny před konečným přijetím strategie Evropa 2020, ke kterému má dojít na červnovém zasedání Evropské rady. Zašlete váš názor čelním představitelům a EU a členských států, kteří budou jednat na červnovém zasedání Evropské rady. Váš příspěvek je důležitý. Všechny podrobnosti naleznete na: Příspěvky je možné zasílat v jakémkoliv úředním jazyce EU. Budou zveřejněny na této internetové stránce v původním jazyce a v angličtině (bez vašich kontaktních údajů) Své odpovědi prosím zašlete ve formátu Word (doc) na tuto adresu: Pokud možno, použijte prázdné kolonky přímo v tomto dokumentu. Lhůta pro zaslání: pondělí 12. dubna 2010 CS

2 - 2 - Jméno a příjmení odesílatele 1 : Kontaktní údaje (adresa, telefon, ) Zastupovaná instituce Země Liberec Region Czech Republic 1. Cíle strategie EVROPA 2020 Komise převedla 3 priority strategie Evropa 2020 (inteligentní, udržitelný růst podporující začlenění) na 5 hlavních cílů na evropské úrovni: % obyvatelstva ve věku od 20 do 64 let by mělo mít zaměstnání, 2. 3 % HDP Evropské unie by měla být investována do výzkumu a vývoje, 3. v oblasti klimatu a energie by mělo být dosaženo takzvaných cílů (včetně zvýšení závazku na snížení emisí na 30% za příznivých podmínek), 4. podíl dětí, které předčasně ukončí školní docházku, by měl být pod hranicí 10 % a nejméně 40 % mladší generace by mělo mít vysokoškolské vzdělání, 5. počet osob ohrožených chudobou by měl klesnout o 20 milionů. Komise žádá členské státy, aby do červnového zasedání Evropské rady převedly tyto cíle do podoby cílů vnitrostátních, a tak přizpůsobily strategii své konkrétní situaci a zohlednily odlišné podmínky a výchozí pozice v různých státech. 1.1 Jsou tři rozměry strategie (hospodářský, sociální a environmentální) dobře vyváženy? Pokud ne, uveďte proč. Cíle nezahrnují strukturální reformy a zlepšení podnikatelského prostředí a trhu práce, u cíle snížit počet osob ohrožených chudobou by bylo vhodné vzhledem jednak k rozdílným systémům sociálního zabezpečení v jednotlivých zemích i rozdílného vnímání kvality života i životní úrovně jej blíže specifikovat. 1.2 Je počet cílů odpovídající a mají dostatečně jasné zaměření? Chybí zaměření na strukturální reformy a zlepšení podnikatelského prostředí a trhu práce. 1.3 Jaké další cíle by váš stát měl navrhnout jako vnitrostátní cíle, aby se zohlednily regionální podmínky a různé výchozí pozice na místní a regionální úrovni? Jelikož se jedná o cíle na úrovni celé EU, bude důležitý mechanismus, jakým se budou cíle koordinovat. Jak se bude postupovat v oblastech, kde členské státy již cílů dosahují? 1 Prohlášení o ochraně soukromí: Pokud přispějete do konzultace, bude nutné učinit záznam o vašich osobních údajích (jméno, kontaktní údaje atd.). Pokud požadujete další informace nebo chcete uplatnit svá práva podle nařízení (ES) č. 45/2001 (tj. např. práva na přístup k údajům nebo na jejich opravu), kontaktujte prosím správce údajů (vedoucího oddělení Sítě a subsidiarita) na adrese V případě potřeby můžete rovněž kontaktovat inspektora ochrany údajů Výboru regionů Máte právo obrátit se kdykoli na evropského inspektora ochrany údajů ( Vaše osobní údaje nebudou zveřejněny na webových stránkách.

3 Ukazatele strategie EVROPA 2020 Evropská komise uvedla, že bude každoročně sledovat výsledky strategie na základě souboru ukazatelů celkového pokroku směrem k inteligentní a ekologické ekonomice podporující sociální začlenění, jež bude vykazovat vysokou úroveň zaměstnanosti, produktivity a sociální soudržnosti. Ve strategii však nejsou specifikovány žádné ukazatele. Politické směry ekonomických strategií jsou stanoveny na základě měřeného výkonu. V současnosti panuje široká shoda ohledně potřeby kombinovat HDP s ukazateli, které lépe měří výkonnost hospodářství a životní úroveň a kvalitu života lidí. 2.1 Jaký typ ukazatelů by měl být použit k monitorování pokroku v dosažení cílů stanovených na evropské úrovni? Souhlasíme s ukazateli kombinovanými s HDP ve sledovaných oblastech. Další ukazatele by měly být sledovány i na nižších úrovních než je státní. Ukazatele by měly být konkrétní a neměly by stát na měkkých datech ze socioekonomických výzkumů, ale na konkrétních kvalitních tvrdých datech. Velmi vhodné by bylo nesledovat pouze prostou výši HDP, ale také strukturu tvorby HDP i dopad tvorby HDP na životní prostředí a společnost, např stále více se používá indikátor Ekologická stopa jako ukazatel sledující spotřebu zdrojů se schopností environmentálního prostředí tyto zdroje poskytovat a obnovovat; jako ukazatel rozvoje společnosti je vhodný Index lidského rozvoje zahrnující i úroveň vzdělání a očekávanou délku života 2.2 Jaké problémy budou podle vás spojeny s používáním těchto ukazatelů? Problematika získávání dat na nižších než státních úrovních, která budou srovnatelná. Velkým problémem je zjišťování těchto dat na nižší než státní úrovni včetně finanční náročnosti získávání dat. Otázkou je také provázanost výsledků monitoringu na další rozhodování místních samospráv 3. EVROPA 2020: úloha místních a regionálních orgánů Komise navrhuje, aby všechny celostátní, regionální a místní orgány uplatňovaly partnerský přístup, sbližovaly parlamenty, sociální partnery a zástupce občanské společnosti a přispívaly k vypracovávání i provádění národních programů reforem. Co se však týče zavedení této zásady do praxe především pokud jde o sedm stěžejních iniciativ, kterými by se měly sledovat konečné cíle strategie Evropa 2020 (viz informace v příloze) navrhuje Komise koordinovat činnost a iniciativy na úrovni EU a na úrovni jednotlivých států; úloha místní a regionální úrovně však není podrobně zpracovaná. 3.1 Existuje ve vašem státě nějaký institucionální mechanismus, který by mohl pomoci účinně zapojit regiony a města do přípravy strategie (definování vnitrostátních cílů a přípravy programů reforem) a do jejího provádění? Jak mohou regiony a města zajistit, aby byla strategie více zaměřena na rozdíly mezi místními a regionálními

4 - 4 - celky a aby těmto rozdílům byla více přizpůsobena? Vytvoření pracovních skupin složených ze zástupců lokálních a regionálních autorit, které budou mít možnost vyjádřit se a podílet se na přípravách a definování vnitrostátních cílů. Dále by bylo vhodné vytvořit koordinační skupinou pro EU 2020, kde by se jednotlivé kraje mohly vyjadřovat ke všem krokům na národní úrovni a aktivně se podílet na přípravě i implementaci EU Jak chápete svoji úlohu v provádění strategie Evropa 2020 (obecně a konkrétně při přípravě stěžejních iniciativ)? Spolupráce v rámci monitorovací Platformy Evropa 2020, zapojení do systému vypracování zpráv o jednotlivých zemích, spolupráce na zpracování strategií jednotlivých zemí a jejich převedení do regionálních a místních podmínek, spolupráce na provádění monitoringu, realizaci partnerského přístupu a maximální otevřenosti vůči všem aktérům, kteří uvádějí strategii Evropa 2020 v život. 7 navržených iniciativ EU by mělo mít jasně definovaný regionální rozměr (regionální opatření) vč. vyčleněných prostředků pro jejich realizaci. 4. EVROPA 2020, financování EU a politika soudržnosti Výbor regionů zdůrazňuje, že cílem politiky soudržnosti je snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů (článek 174 Smlouvy o Evropské unii). Pokud má priorita začlenění strategie Evropa 2020 zajistit hlavní vazbu mezi růstem a cíli (hospodářské, sociální a územní) soudržnosti, musí být převedena na věrohodné cíle. V návrhu strategie Evropa 2020, který předložila Evropské komise se uvádí, že (...) politika soudržnosti a strukturální fondy jsou samy o sobě velmi důležité a představují klíčové mechanismy pro dosažení priorit inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění v členských státech a jejich regionech. Dále je doplněno, že diskutovat by se mělo nejen o úrovních financování, ale rovněž o tom, jak lze s maximálním možným účinkem, efektivností a přínosem pro EU zaměřit na plnění cílů strategie Evropa 2020 různé nástroje financování, jako jsou strukturální fondy, fondy v oblasti zemědělství a rozvoje venkova, rámcový program výzkumu a program pro konkurenceschopnost a inovace a uznává se, že je rovněž zásadní rozšířit výhody plynoucí z hospodářského růstu na všechny části Unie včetně jejích nejvzdálenějších regionů, čímž se posílí územní soudržnost. 4.1 Jak a za jakých podmínek by mohla politika soudržnosti dosáhnout svého hlavního cíle stanoveného Smlouvou, tj. snížení rozdílů a současně přispět k prioritám strategie Evropa 2020, jimiž je inteligentní, udržitelný růst podporující začlenění?

5 - 5 - EU by měla najít nové prostředky na naplňování cílů EU2020. EU2020 by měla mít vlastní rozpočet, zaměřený přímo na projekty v cílových oblastech. Odděleně od politiky soudržnosti pak může pružněji a rychleji reagovat a zaměřit se na oblasti, které je třeba řešit prioritně. Za současné ekonomické situace však bude složité najít v rozpočtu EU nové finanční prostředky. Aby nešly na úkor kohezní politiky, bude muset být kohezní politika na strategii EU 2020 nějakým způsobem navázána. V tomto případě navrhujeme navázání (lisabonizaci) přes dosažení regionálně stanovených lisabonských cílů (klidně měřeno indikátory) a ne přes svazování (kategorizaci) vhodných výdajů strukturálních fondů a FS. 4.2 Jak by mělo financování EU přispět k územní soudržnosti a k inteligentnímu, udržitelnému růstu podporujícímu začlenění, tj. (A) jaká by měla být jeho celková výše a (B) jak by mělo být rozděleno mezi různé nástroje financování, jako jsou např. strukturální fondy, fondy na rozvoj zemědělství a venkova, rámcový program pro výzkum a rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP)? Rozdělení finančních prostředků mezi stávající nástroje financování politik EU je nutné stanovit na základě seriózně připravených analýz a propočtů vůči stanoveným měřitelným cílům strategie EU Analýzou cílů všech politik a podpůrných programů EU by měla být identifikována jejich návaznost na EU Stanoveným poměrem by měla být stanovena poměrná výše prostředků zaměřená na realizaci konkrétních cílů EU 2020 v těchto programech a politikách. K naplnění cílů strategie je naprosto klíčová stabilita finančních systémů, a to nejen na úrovni EU, ale též ve vztahu EU vůči třetím zemím. Strategie Evropa 2020 nestanovuje postoj k tzv. suverénním fondům tvořícím sice možné investiční zdroje, na druhé straně však silný finanční zdroj třetích zemí nepodléhající regulačním pravidlům. To může vyvolávat i určité obavy o budoucí suverenitu i zachování evropských společenských tradic i evropského sociálního modelu. Uvažuje EU o vytvoření podobného finančního nástroje jako protiváhy suverénních fondů? 5. Informování o strategii EVROPA 2020 Přispěvatelé do konzultace o budoucnosti Lisabonské strategie v roce 2009 tvrdili, že slabinou Lisabonské strategie je to, že se řadoví občané domnívají, že se jich netýká. Evropská komise uznává, že regiony mají důležitou úlohu při objasňování nutnosti zavázat se k plnění strategie EVROPA 2020 a toho, jaký příspěvek očekává Evropa a členské státy od svých občanů, podniků a subjektů, které je zastupují, k provádění nezbytných reforem. Za tímto účelem navrhne společné komunikační nástroje a zohlední přitom odlišné podmínky a tradice v různých státech.

6 Myslíte si, že lze občany EU o návrhu strategie Evropa 2020 informovat lépe než o Lisabonské strategii? Na informování kterých složek evropské společnosti a kterých územních celků by na základě zkušeností s Lisabonskou strategií mělo být vyvinuto zvláštní úsilí? Ano! Zvláštní úsilí by mělo být vyvinuto na občany, podniky a lokální politiky čili informování na regionální a lokální úrovni. Je nutné rozšířit povědomí o EU2020 mezi občany, kde např. povědomí o Lisabonské strategii bylo minimální a nedostačující. Již vzhledem k dlouhodobosti strategie by bylo třeba věnovat zvláštní pozornost mládeži a studentům, jako velmi vnímavé a svobodomyslné vrstvě společnosti. Bylo by vhodné zapojovat místní aktéry do hodnocení dopadů realizace strategie na hospodářský, environmentální i sociální pilíř i hodnotit jejich vzájemné provázanosti, nezaměřovat se pouze na růst jako takový, ale spíše na podporu podmínek pro růst. 5.2 Jaké prvky by měly být zahrnuty do společných nástrojů navrhovaných Komisí? Jak by tyto nástroje měly zohledňovat hospodářské, sociální a kulturní rozdíly ve státech a regionech EU? V rámci komunikační strategie by měly být vyčleněny prostředky pro jednotlivé regiony EU k zajištění informovanosti občanů o EU 2020 jimi zvoleným způsobem (decentralizace). Každý region by si měl mít možnost určit zaměření komunikační strategie (její zaměření např. na studenty, podnikatele, apod. např i v rámci inovační strategie). EK by pak měla shromáždit soubor příkladů nejlepší praxe v oblasti informování, který by mohly regiony využívat. Samozřejmě by měla existovat i národní a evropská složka informační strategie, ovšem hlavní část by měla být regionální. Je třeba přiblížit EU2020 občanovi EU a tím dostat myšlenku EU2020 do celé společnosti. Na základě všeobecného povědomí o cílech a politikách EU2020 poté vyvíjet kroky k jejich naplňování. Stále lze nalézt mnoho překážek v naplňování společného trhu, nejednotnost právního prostředí, nedostatečné fungování sítí, např. podpora klastrových iniciativ je některými podnikatelskými subjekty vnímána jako neefektivní zásah veřejné správy do konkurenčního podnikatelského prostředí. Bylo by vhodné v maximální možné míře využívat komunikační nástroje k vysvětlení použití nástrojů Komise na místní úrovni.

7 - 7 - Příloha I Evropa 2020 informační poznámka od pracovníků platformy Výboru regionů pro monitorování strategie Evropa Návrh strategie Evropa 2020 od EK splňuje některé zásadní požadavky měst a regionů EU Návrh, který Evropská komise předložila ve sdělení EVROPA 2020 Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění 2, do velké míry řeší pět hlavních otázek, což požadoval Výbor regionů, a dává tak konstruktivní odpověď na stanovisko z vlastní iniciativy VR přijaté na plenárním zasedání ve dnech 3. a 4. prosince a rovněž na některé Otázky týkající se budoucnosti Lisabonské strategie, jež vyplynuly z konzultace VR s evropskými regiony a městy ohledně nové strategie pro udržitelný růst, která byla provedena dříve v roce Po 5. územním dialogu, který se konal 5. ledna 2010, byly tyto otázky shrnuty do společného dopisu předsedy VR a španělského předsednictví v Radě. Dopis byl zaslán předsedovi Evropské rady Hermanu Van Rompuyovi. Za prvé, návrh EK především uznává, že místní a regionální orgány EU je třeba považovat za stálé partnery při vytváření a provádění strategie. O to VR žádá již od roku V oddílu Rozdělení činností návrhu EK (odstavec 5.2) se konkrétně uvádí, že (podtrhli jsme my) všechny celostátní, regionální a místní orgány by měly uplatňovat partnerský přístup, sbližovat parlamenty, sociální partnery a zástupce občanské společnosti a přispívat k vypracovávání i provádění národních programů reforem. Vytvoření stálého dialogu mezi různými úrovněmi správy pomůže přiblížit priority Unie občanům a posílí pocit odpovědnosti nutný k plnění strategie Evropa V návrhu se navíc uznává, že dalším užitečným nástrojem pro upevnění odpovědnosti a dynamiky týkajících se nutnosti reformy je výměna osvědčených postupů, srovnávacích ukazatelů a sítí, podporovaná několika členskými státy. Navzdory tvrzením Komise však tyto sítě vytváří různé zainteresované subjekty, např. regiony, města a VR, spíše než samotné členské státy. Měla by být důrazněji uznána jejich úloha a měl by být lépe definován prostor, ve kterém mohou přispívat. Za druhé, ve strategii EVROPA 2020 se prohlašuje, že Výbor regionů by měl být blíže přidružen, jak o to VR žádal v jednom ze svých stanovisek KOM(2010) 2020 ze dne Budoucnost Lisabonské strategie v období po roce 2010 (CdR 25/2009). Budoucnost Lisabonské strategie v období po roce 2010 (CdR 25/2009).

8 - 8 - Za třetí, sociální a environmentální pilíř jsou ve strategii postaveny na stejnou úroveň jako hospodářský pilíř, a nepřehlíží se tedy již sociální a environmentální aspekty, což města a regiony EU považovaly za největší slabinu Lisabonské strategie. Komise v návrhu rovněž správně poukazuje na to, že cíle související s prioritami strategie Evropa 2020 (inteligentní, udržitelný rozvoj podporující začlenění) jsou ve vzájemném vztahu a vzájemně se posilují. Návrh rovněž zohledňuje požadavek VR rozvíjet konkurenceschopnost Evropy v ekologickém hospodářství 6. Za čtvrté, v návrhu se uznává, že strategie by se měla flexibilně přizpůsobit různým výchozím pozicím. Komise při stanovení cílů pokrývajících tři zmíněné priority uznává, že každý členský stát je jiný a EU složená z 27 zemí je rozmanitější, než byla před desíti lety a že tradiční odvětví, venkovské oblasti a vysoce kvalifikovaná hospodářská odvětví založená na službách se nacházejí v odlišných situacích. EK proto navrhuje, aby každý členský stát převedl cíle EU na vnitrostátní cíle a směry, takže investice do výzkumu, vývoje a inovací, do vzdělání a technologií méně náročných na zdroje (...) podpoří hospodářskou, sociální a územní soudržnost. Za páté, EK v návrhu rovněž uznává, že strategie Evropa 2020 musí naplnit potřebu solidarity mezi nejbohatšími a nejchudšími oblastmi Unie, a domnívá se, že výsledky strategie přispějí k uskutečňování cíle územní soudržnosti uvedeného v Lisabonské smlouvě. V tomto smyslu uvádí: Zásadní je rovněž rozšířit výhody plynoucí z hospodářského růstu na všechny části Unie včetně jejích nejvzdálenějších regionů, čímž se posílí územní soudržnost. 2. Jiným otázkám týkajícím se místních a regionálních orgánů EU však není věnována dostatečná pozornost Dalším hlavním otázkám, na které VR upozornil, se návrh strategie Evropa 2020 nevěnuje dostatečně, zejména: Návrh strategie Evropa 2020 uznává potřebu lepšího řízení ekonomiky, nereaguje však na požadavek VR, aby národní vlády členských států EU dostaly silnější pobídky, aby se zavázaly k realizaci cílů nové strategie 7. Spoléhá se namísto toho na efektivitu mechanismů vycházejících z doporučení, která Evropská rada vydala pro jednotlivé členské státy, a na politická varování, která by mohla vydat Komise, pokud členský stát do dvou let nebude na doporučení reagovat. Co se týče úlohy místních a regionálních orgánů, návrh v rozporu s výše uvedeným pozitivním uznáním nezdůrazňuje potřebu zapojit tyto orgány trvalým a strukturovaným způsobem do přípravy a provádění stěžejních iniciativ. 6 7 Tamtéž. Tamtéž.

9 - 9 - V návrhu se sice uznává, že VR by měl být blížeji přidružen, není v něm však podrobně popsáno, jakým způsobem by měl být zapojen do přípravy, provádění a monitorování nové strategie. V návrhu se požaduje diskuse o tom, jak lze (...) zaměřit na plnění cílů strategie Evropa 2020 různé nástroje financování, jako jsou strukturální fondy. Prosté uznání toho, že politika soudržnosti a strukturální fondy jsou samy o sobě velmi důležité, by mělo být podrobněji rozpracováno. VR vždy upozorňoval na nebezpečí stále rostoucích rozdílů mezi regiony (zatímco rozdíly mezi státy se snižují) a tím i nerovností sociálních podmínek, které jdou proti evropskému sociálnímu modelu. Vazba mezi politikou soudržnosti a strategií Evropa 2020 by měla být opět zvážena v rámci diskuse o výši a odůvodněnosti rozpočtu EU a měla by přitom být brána v úvahu úloha, kterou hraje politika soudržnosti v začleňování. V návrhu se nemluví o požadavku VR nepoužívat pouze HDP jako hlavní ukazatel při měření hospodářské výkonnosti 8 a následné potřebě doplnit ho o nové ukazatele, pomocí nichž by bylo možné lépe popsat některé jevy ovlivňující kvalitu života a otázky (hospodářské, sociální a environmentální) udržitelnosti. V celém světě panuje široké povědomí a probíhá široká diskuse o potřebě kombinovat HDP s ukazateli, které měří výkonnost hospodářství a kvalitu života a životní úroveň občanů lépe 9. V návrhu se oznamuje, že Evropská komise bude každoročně sledovat situaci na základě souboru ukazatelů celkového pokroku směrem k inteligentní a ekologické ekonomice podporující sociální začlenění, jež bude vykazovat vysokou úroveň zaměstnanosti, produktivity a sociální soudržnosti, ale není v něm již uvedeno, jaké tyto ukazatele budou. Ve strategii Evropa 2020 se uvádí, že cíle navržené pro úroveň EU jsou reprezentativní, nikoliv však vyčerpávající, a členské státy jsou vyzvány, aby si, pokud chtějí, stanovily dodatečné ukazatele a cíle. Návrh strategie Evropa 2020 však nepodporuje stanovení dodatečných ukazatelů na úrovni EU, které je zásadní, pokud mají být tyto ukazatele použity v celé EU pro účely řízení (porovnávání a benchmarking, monitorování a hodnocení, řízení územních politik). Z hlediska potřeby účinněji informovat občany a zúčastněné strany je v návrhu oznámeno vytvoření společných komunikačních nástrojů, k nimž však nejsou poskytnuty žádné podrobnosti. Tyto nástroje jsou základním prvkem úspěchu strategie Evropa 2020 v praxi. VR v jednom ze svých stanovisek 10 požadoval efektivnější komunikační strategii, jež by Tamtéž. Je možné uvést velký počet studií na toto téma (např. iniciativu OECD Měření pokroku společností nebo komisi pro měření hospodářského výkonu a sociálního pokroku pod vedením pánů Stiglitze, Sena a Fitoussiho) a rovněž pokročilou činnost samotné Evropské komise (sdělení Překročit HDP, KOM(2010) 433 v konečném znění). Budoucnost Lisabonské strategie v období po roce 2010 (CdR 25/2009).

10 šířila osvětu a prosazovala hlavní sdělení nové strategie. Přispěvatelé do konzultace VR 11 zase požadovali strategii, která bude v užším spojení s životem běžných občanů. Příloha II Evropa 2020: Komise navrhuje novou evropskou hospodářskou strategii (tisková zpráva IP/10/225 ze dne 3. března 2010) Evropská komise dnes zahájila strategii Evropa 2020, jež má dostat hospodářství EU z krize a připravit je na další desetiletí. Komise jmenuje tři klíčové hybné síly růstu, k nimž by se prostřednictvím konkrétních opatření na úrovni EU a členských států mělo přistoupit: inteligentní růst (podpora znalostí, inovací, vzdělávání a digitální společnosti), udržitelný růst (produkce méně náročná na zdroje a podpora konkurenceschopnosti EU) a růst podporující začleňování (zvýšení účasti na trhu práce, získávání dovedností a boj proti chudobě). Je třeba, aby se o hospodářský růst a tvorbu pracovních míst přičinili všichni aktéři v Evropě a aby byla přijata odpovědnost na nejvyšší politické úrovni. Stanoveno bylo pět cílů, jež definují, kde by se EU měla nacházet v roce 2020, a jež budou sloužit k posuzování pokroku. Předseda Barosso prohlásil: Evropa 2020 pojednává o tom, co musíme učinit dnes a zítra, aby se hospodářství EU opět dostalo na správnou cestu. Krize odhalila zásadní problémy a neudržitelné tendence, které už nelze dále opomíjet. Evropa trpí deficitem růstu, jenž ohrožuje naši budoucnost. Je třeba, abychom rázně řešili naše slabá místa a těžili z mnoha našich předností. Musíme vybudovat nový ekonomický model založený na znalostech, nízkouhlíkovém hospodářství a vysoké zaměstnanosti. O toto vše se musí přičinit všichni aktéři v Evropě. Evropa si v prvé řadě musí vzít ponaučení ze světové hospodářské a finanční krize. Naše ekonomiky jsou neoddělitelně propojeny. Žádný členský stát, jenž jedná jen sám za sebe, nemůže účinně čelit globálním výzvám. Vzájemná spolupráce nás posiluje, a proto úspěšné překonání krize závisí na úzké koordinaci hospodářské politiky. Selhání v tomto bodě by mohlo vést ke ztracenému desetiletí relativního poklesu, trvale poškozených možností růstu a vysoké strukturální nezaměstnanosti. Strategie Evropa 2020 proto přináší vizi pro evropské sociálně-tržní hospodářství na příští desetiletí, jež spočívá ve třech propojených a vzájemně se posilujících prioritních oblastech. Jsou to inteligentní růst rozvíjející ekonomiku založenou na znalostech a inovacích, udržitelný růst podporující nízkouhlíkové, konkurenceschopné a na zdroje méně náročné hospodářství a růst podporující začlenění, tj. růst podporující ekonomiku s vysokou zaměstnaností a se sociální a územní soudržností. Hodnocení pokroku v těchto oblastech bude vycházet z pěti reprezentativních hlavních cílů stanovených na úrovni EU, které by měly členské státy při zohlednění své konkrétní výchozí situace převést do podoby cílů vnitrostátních: 11 Konzultace Výboru regionů s evropskými regiony a městy o nové strategii pro udržitelný růst,

11 % obyvatelstva ve věku od 20 do 64 let by mělo mít zaměstnání, 3 % HDP Evropské unie by měla být investována do výzkumu a vývoje, v oblasti klimatu a energie by mělo být dosaženo takzvaných cílů , podíl dětí, které předčasně ukončí školní docházku, by měl být pod hranicí 10 % a nejméně 40 % mladší generace by mělo mít vysokoškolské vzdělání, počet osob ohrožených chudobou by měl klesnout o 20 milionů. Ke splnění těchto cílů navrhuje Komise program Evropa 2020 obsahující řadu stěžejních iniciativ. Jejich provedení je společnou prioritou s tím, že opatření budou muset být přijímána na všech úrovních: na úrovni organizací EU, členských států, místních a regionálních orgánů. Inovace v Unii přeorientování politiky výzkumu, vývoje a inovací na zásadní výzvy a sbližování vědy a trhu s cílem proměnit invence v produkty. Například díky patentu Společenství by mohly podniky každoročně ušetřit 289 milionů EUR. Mládež v pohybu lepší kvalita a mezinárodní atraktivita evropského systému vysokoškolského vzdělávání, a to prostřednictvím podpory mobility studentů a mladých odborníků. Konkrétně by měl být v celé EU usnadněn přístup k volným místům ve všech členských státech, dále by měla být řádně uznávána odborná kvalifikace a praxe. Digitální program pro Evropu zajištění udržitelného hospodářského a sociálního přínosu jednotného digitálního trhu, založeného na superrychlém internetu. Do roku 2013 by měli mít přístup k vysokorychlostnímu internetu všichni Evropané. Evropa méně náročná na zdroje posun směrem k nízkouhlíkovému hospodářství a hospodářství méně náročnému na zdroje. V oblasti výroby a spotřeby elektrické energie a energetické účinnosti by se Evropa měla držet cílů pro rok Výsledkem by do roku 2020 mohlo být snížení výdajů na dovoz ropy a zemního plynu o 60 miliard EUR. Průmyslová politika pro ekologický růst opatření s cílem udržet po skončení krize konkurenceschopnost průmyslové základny EU ve světě, podpora podnikání a rozvoj nových dovedností. Díky tomu by došlo k vytvoření milionů nových pracovních míst. Program pro nové dovednosti a pracovní místa vytvoření podmínek pro modernizaci pracovních trhů s cílem zvýšit zaměstnanost a zajistit udržitelnost sociálních modelů EU v době, kdy silné populační ročníky budou odcházet do důchodu. Evropská platforma pro boj proti chudobě zajištění hospodářské, sociální a územní soudržnosti, a to poskytováním podpory chudým a sociálně vyloučeným osobám, kterým bude umožněno aktivně se zapojit do společnosti. S ohledem na ambice Evropy 2020 se vedoucí role a odpovědnost musí posunout na novou úroveň. Komise vyzývá hlavy států a předsedy vlád, aby se k této nové strategii přihlásili a schválili ji na jarním zasedání Evropské rady. Dojde rovněž k rozšíření úlohy Evropského parlamentu. Převedení závazků do konkrétních a účinných opatření bude zajištěno upevněním metod řízení. Komise bude sledovat dosažené pokroky. V zájmu větší soudržnosti bude podávání zpráv a hodnocení

12 v rámci strategie Evropa 2020 i Paktu o stabilitě a růstu probíhat současně, což oběma strategiím umožní sledovat podobné reformní cíle a zůstat přitom samostatnými nástroji. Text návrhu strategie Evropa 2020 a další informace naleznete na:

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.6.2006 KOM(2006) 302 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} CS CS SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

práce přes EURES a možných budoucích opatření EU v oblasti pracovní mobility

práce přes EURES a možných budoucích opatření EU v oblasti pracovní mobility Veřejná online konzultace týkající se programu pracovní mobility Tvoje první práce přes EURES a možných budoucích opatření EU v oblasti pracovní mobility mladých lidí uvnitř EU Tato otevřená veřejná online

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 8. 5. 2013 2013/2038(INI) NÁVRH ZPRÁVY o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

Lisabonská strategie z pohledu zdravotnictví a sociáln

Lisabonská strategie z pohledu zdravotnictví a sociáln Lisabonská strategie z pohledu zdravotnictví a sociáln lních věcív Brno, 25. listopadu 2005 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu člen Výboru pro zaměstnanost a sociální politiku www.cabrnoch.cz

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.7.2006 KOM(2006) 386 v konečném znění 2006/0131 (AVC) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929}

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro regionální rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro regionální rozvoj EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro regionální rozvoj 2009 2008/0245(COD) 29. 1. 2009 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 5. 6. 2012 2011/0281(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008. o řešení ropné krize (2008/2212(INI))

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008. o řešení ropné krize (2008/2212(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008 NÁVRH ZPRÁVY o řešení ropné krize (2008/2212(INI)) Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj: Herbert

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2011) 556 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2011) 556 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. září 2011 (OR. en) 14268/11 AUDIO 36 JEUN 48 TELECOM 126 CONSOM 144 JAI 630 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

Evropská politika zaměstnanosti a Možnosti práce a studia v zemích EU. 10.3.2009, Pardubice Karlíková Táňa

Evropská politika zaměstnanosti a Možnosti práce a studia v zemích EU. 10.3.2009, Pardubice Karlíková Táňa Evropská politika zaměstnanosti a Možnosti práce a studia v zemích EU 10.3.2009, Pardubice Karlíková Táňa Politiky EU Výlučné EU přijímá a určuje pravidla a členské státy mohou v těchto oblastech zasahovat

Více

PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU

PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/335 PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU podepsanou dne 13. prosince 2007 30.3.2010 Úřední věstník

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. února 2009 (03.02) (OR. en) 6006/09 ECOFIN 79 ENER 43 AGRIFIN 11 AGRISTR 3

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. února 2009 (03.02) (OR. en) 6006/09 ECOFIN 79 ENER 43 AGRIFIN 11 AGRISTR 3 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 2. února 2009 (03.02) (OR. en) 6006/09 ECOFIN 79 ENER 43 AGRIFIN 11 AGRISTR 3 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. - Shrnutí -

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. - Shrnutí - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 12.7.2006 SEK(2006) 926 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE - Shrnutí - POSOUZENÍ DOPADŮ MOŽNÝCH POLITIK, POKUD JDE O KOMISÍ PŘEDLOŽENÝ NÁVRH NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. března 2009 (12.03) (OR. en) 7322/09 UEM 77 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.07.2004 KOM(2004) 474 v konečném znění 2004/0153 (COD) Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zavádí integrovaný akční program v oblasti

Více

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké RADA EVROPSKÉ UNIE Praha 14. května 2009 8436/09 (Presse 79) VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké 1. Šesté zasedání Smíšené rady Evropské unie a Mexika se

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2235(INI) 8. 2. 2011. o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011 2020 (2010/2235(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2235(INI) 8. 2. 2011. o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011 2020 (2010/2235(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 8. 2. 2011 2010/2235(INI) NÁVRH ZPRÁVY o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011 2020 (2010/2235(INI)) Výbor pro dopravu a cestovní

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro regionální rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro regionální rozvoj EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro regionální rozvoj 21. 4. 2015 2015/2052(INI) NÁVRH ZPRÁVY o evropských strukturálních a investičních fondech a řádné správě ekonomických záležitostí: pokyny k uplatňování

Více

Stabilní makroekonomická politika podporuje kvalitní výkonnost trhu práce

Stabilní makroekonomická politika podporuje kvalitní výkonnost trhu práce OECD Employment Outlook 2006 Edition: Boosting Jobs and Incomes Summary in Czech Výhled zaměstnanosti v zemích OECD Vydání 2006: Nárůst pracovních míst a příjmů Přehled v českém jazyce V roce 1994, po

Více

(Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA

(Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA 4.12.2013 Úřední věstník Evropské unie C 354/1 I (Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA DOPORUČENÍ RADY ze dne 26. listopadu 2013 o podpoře zdraví upevňující tělesné aktivity ve všech odvětvích

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-76

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-76 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 25. 3. 2011 2011/2051(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-76 Czesław Adam Siekierski (PE460.746v01-00) Budoucnost SZP do roku 2020: Řešení problémů v oblasti

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ

SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 7.10.2009 SEK(2009) 1298 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU

Více

P7_TA(2014)0281 Jednotný evropský trh elektronických komunikací ***I

P7_TA(2014)0281 Jednotný evropský trh elektronických komunikací ***I P7_TA(2014)0281 Jednotný evropský trh elektronických komunikací ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. dubna 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 20.5.2014 Úřední věstník Evropské unie L 149/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2013 COM(2013) 762 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise {SWD(2013) 445 final} {SWD(2013) 446 final}

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/136/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/136/ES 18.12.2009 Úřední věstník Evropské unie L 337/11 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem

P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2012 o obchodních jednáních EU s Japonskem (2012/2711(RSP)) Evropský parlament, s ohledem na své usnesení

Více

2. Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení na plenárním zasedání dne 16. prosince 2010.

2. Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení na plenárním zasedání dne 16. prosince 2010. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. dubna 2011 (29.04) (OR. en) 9213/11 Interinstitucionální spis: 2010/0044(COD) CULT 29 CODEC 669 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 27.5.2013 Úřední věstník Evropské unie L 140/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 472/2013 ze dne 21. května 2013 o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Reakce na krizi v evropském automobilovém průmyslu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Reakce na krizi v evropském automobilovém průmyslu CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.2.2009 KOM(2009) 104 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Reakce na krizi v evropském automobilovém průmyslu CS CS SDĚLENÍ KOMISE Reakce na krizi v evropském

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o dobrovolném systému pro ekodesign herních konzolí. {SWD(2015) 88 final} {SWD(2015) 89 final}

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o dobrovolném systému pro ekodesign herních konzolí. {SWD(2015) 88 final} {SWD(2015) 89 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.4.2015 COM(2015) 178 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o dobrovolném systému pro ekodesign herních konzolí {SWD(2015) 88 final} {SWD(2015) 89 final} CS CS

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. června 2012 (06.06) (OR. en) 10276/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2011/0380 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. června 2012 (06.06) (OR. en) 10276/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2011/0380 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 7. června 2012 (06.06) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2011/0380 (COD) 10276/1/12 REV 1 PECHE 180 CADREFIN 265 CODEC 1407 REVIDOVANÁ ZPRÁVA Odesílatel: Předsednictví Příjemce:

Více

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD) Návrh na směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otvírání poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži (KOM(2000) 319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

Více

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 148 České vydání Právní předpisy Svazek 57 20. května 2014 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 3. 12. 2009 M I NISTERSTVO ŽIVOTNÍ HO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOT NÍ HO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.3.2005 KOM(2005) 64 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

Více

Příprava na využití evropských fondů po roce 2013

Příprava na využití evropských fondů po roce 2013 Příprava na využití evropských fondů po roce 2013 Daniel Braun 1. náměstek ministra Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční konference ROP SZ, 10. listopadu 2011 Kohezní politika ve víceletém finančním

Více

(Legislativní akty) ROZHODNUTÍ

(Legislativní akty) ROZHODNUTÍ 22.3.2013 Úřední věstník Evropské unie L 82/1 I (Legislativní akty) ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 258/2013/EU ze dne 13. března 2013, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES, rozhodnutí

Více

Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2012 COM(2012) 380 final 2012/0184 (COD) Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o pravidelných technických

Více

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika 02.11.2010 Dunajská strategie Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika Další z projektů regionálního partnerství podporovaného Evropskou unií, tzv. Dunajská strategie, se

Více

PŘÍLOHA TEXTŮM PŘIJATÝM

PŘÍLOHA TEXTŮM PŘIJATÝM EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2010 PŘÍLOHA k TEXTŮM PŘIJATÝM na zasedání konaném ve čtvrtek 22. října 2009 Změny a pozměňovací návrhy k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie pro rozpočtový rok 2010 Cast 1/1

Více

ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA

ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.2.2015 COM(2015) 77 final ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA VNITROZEMSKÁ VODNÍ DOPRAVA V EVROPĚ: OD ROKU 2001 SE VÝZNAMNĚ NEZVÝŠIL PODÍL TOHOTO

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.5.2013 COM(2013) 278 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Program Marco Polo výsledky a výhledy

Více

Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu. (53. týden) M 073 / 06 M 073 / 06

Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu. (53. týden) M 073 / 06 M 073 / 06 M 073 / 06 6. funkční období M 073 / 06 Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu 2007 (53. týden) P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I

Více

Udržitelný rozvoj a strategické řízení na úrovni ČR 18. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR

Udržitelný rozvoj a strategické řízení na úrovni ČR 18. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Udržitelný rozvoj a strategické řízení na úrovni ČR 18. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR 28.II.20II, Autoklub ČR (Opletalova 29, Praha 1) Obsah Informace o udržitelném rozvoji Strategické

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.7.2011 KOM(2011) 453 v konečném znění 2011/0203 (COD) C7-0210/11 CS Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním

Více

Dokument ze zasedání 7. 3. 2012 B7-0148/2012 NÁVRH USNESENÍ. předložený na základě prohlášení Rady a Komise

Dokument ze zasedání 7. 3. 2012 B7-0148/2012 NÁVRH USNESENÍ. předložený na základě prohlášení Rady a Komise EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 7. 3. 2012 B7-0148/2012 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě prohlášení Rady a Komise v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu o vytvoření strategie

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.10.2015 COM(2015) 502 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 CS CS OBSAH 1. Úvod... 3 2. Nové žádosti

Více

Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu

Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu Ing. Pavel Pešek, CSc. Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně v Ústí

Více

Rámcová pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU

Rámcová pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU Rámcová pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU Verze 2009 - schválena vládou dne 5. října 2009 Ministerstvo pro místní rozvoj Sekce NOK a evropských záležitostí Obsah Úvod...2 1. Kontext diskusí o

Více

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 3. 9. 2013 2013/0080(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění

Více

PODMÍNKY PRO KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII

PODMÍNKY PRO KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII PODMÍNKY PRO KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII Ivana MANDYSOVÁ Univerzita Pardubice ivana.mandysova@upce.cz Abstrakt Podniky a podnikatelé jsou hlavním

Více

513. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 20. 21. 1. 2016)

513. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 20. 21. 1. 2016) 513. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 20. 21. 1. 2016) Plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) projednalo a přijalo následující stanoviska:

Více

EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ

EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ Preambule Tato evropská rámcová dohoda stanoví zásady, které umožní zavedení anticipativního řízení zaměstnanosti a kompetencí

Více

ZPRAVODAJ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

ZPRAVODAJ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ZPRAVODAJ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY DUBEN 2016 Zaměřeno na profesní růst pedagogů ÚVODNÍ SLOVO MINISTRYNĚ Již třetí číslo ministerského Zpravodaje. 1 KARIÉRNÍ ŘÁD V BODECH Novelu zákona

Více

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (ROP) MORAVSKOSLEZSKO TÉMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA REGION MORAVSKOSLEZSKO

Více

Příprava budoucí kohezní politiky Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, Ph.D. MBA

Příprava budoucí kohezní politiky Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, Ph.D. MBA Příprava budoucí kohezní politiky Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, Ph.D. MBA Setkání řešitelů projektů OP VaVpI Brno, 27. července 2011 Otázky zůstávají stejné, nebo podobné, po dlouhou dobu, avšak odpovědi

Více

ČESKÁ REPUBLIKA A NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE NA CESTĚ DO EUROZÓNY CZECH REPUBLIC AND NEW MEMBERS OF EUROPEAN UNION ON THE WAY TO EUROZONE

ČESKÁ REPUBLIKA A NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE NA CESTĚ DO EUROZÓNY CZECH REPUBLIC AND NEW MEMBERS OF EUROPEAN UNION ON THE WAY TO EUROZONE ČESKÁ REPUBLIKA A NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE NA CESTĚ DO EUROZÓNY CZECH REPUBLIC AND NEW MEMBERS OF EUROPEAN UNION ON THE WAY TO EUROZONE Růžena Breuerová Anotace: Článek se zabývá strategií přistoupení

Více

ZPRÁVA. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Dokument ze zasedání A7-0234/2010 20. 7. 2010

ZPRÁVA. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Dokument ze zasedání A7-0234/2010 20. 7. 2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 20. 7. 2010 A7-0234/2010 ZPRÁVA o rozvíjení potenciálu k tvorbě pracovních příležitostí v novém udržitelném hospodářství (2010/2010(INI)) Výbor pro zaměstnanost

Více

93. plenární zasedání 14. a 15. prosince 2011. STANOVISKO Výboru regionů ENERGETICKÁ ÚČINNOST

93. plenární zasedání 14. a 15. prosince 2011. STANOVISKO Výboru regionů ENERGETICKÁ ÚČINNOST 93. plenární zasedání 14. a 15. prosince 2011 ENVE-V-014 STANOVISKO Výboru regionů ENERGETICKÁ ÚČINNOST VÝBOR REGIONŮ připomíná, že při uplatňování opatření ke zvyšování energetické účinnosti je velice

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Věk odchodu do důchodu a valorizace důchodů

Věk odchodu do důchodu a valorizace důchodů Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu Věk odchodu do důchodu a valorizace důchodů datum: 12. listopadu 2015, 9:00 11:30 místo: Klub, Na Poříčním právu 1, Praha 1 přítomni:

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1394 CS 02.07.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1394/2007

Více

Výzva k vyjádření zájmu pro sestavení rezervního seznamu na pozici. referent/ka pro lidské zdroje (platová třída AD 7)

Výzva k vyjádření zájmu pro sestavení rezervního seznamu na pozici. referent/ka pro lidské zdroje (platová třída AD 7) Výzva k vyjádření zájmu pro sestavení rezervního seznamu na pozici referent/ka pro lidské zdroje (platová třída AD 7) v Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů REF.: ACER/2015/09 Zveřejnění

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2013R1379 CS 01.06.2015 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1379/2013

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.10.2015 COM(2015) 516 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o jednáních uskutečněných Komisí v oblasti vývozních úvěrů, ve smyslu nařízení (EU)

Více

Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně

Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně (Společný dokument vlády ČR a ČNB) Úvod 1. Česká republika (ČR) se od data vstupu do Evropské unie (EU) účastní třetí fáze hospodářské a měnové

Více

V Bruselu dne 26.11.2015 COM(2015) 690 final

V Bruselu dne 26.11.2015 COM(2015) 690 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.11.2015 COM(2015) 690 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ A EVROPSKÉ

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990 Prvky konečného kompromisu týkající se části o energetice a změně klimatu návrhu závěrů ze zasedání Evropské rady konajícího se dne 11. a 12. prosince 2008 (viz 16864/08). Prozatímní právní převod prvků

Více

Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU

Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU Východiska KP EU 2014+ Strategie EU 2020 - Priority Inteligentní růst - rozvoj hospodářství založeného na znalostech a inovacích

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) TRANS 80 AGRILEG 37 DENLEG 16 COMPET 73 CODEC 219 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne:

Více

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky Speciální analýzy prosinec 2010 ozvojové priority regionů Č z pohledu budoucí kohezní politiky Petr Zahradník EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Poláčkova 1976/2 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 073 308 fax:

Více

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně Strategie přistoupení České republiky k eurozóně (Společný dokument vlády ČR a ČNB) 1. Přístupový proces České republiky (ČR) do Evropské unie (EU) se úspěšně završuje. V prosinci 2002 byla na summitu

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013 SEZNAM ZMĚN Kapitola č. Název dokumentu Změny v textu oproti verzi předcházející 1-x. Odstavec/formulace/slovo/tabulka/graf..

Více

VEŘEJNÉ ZDRAVÍ PRÁVNÍ ZÁKLAD CÍLE DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY

VEŘEJNÉ ZDRAVÍ PRÁVNÍ ZÁKLAD CÍLE DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY VEŘEJNÉ ZDRAVÍ Lisabonská smlouva zdůrazňuje význam politiky v oblasti zdraví a uvádí, že při vymezení a provádění všech politik a činností Společenství je zajištěn vysoký stupeň ochrany lidského zdraví.

Více

Věc : Návrh postupů a priorit vlády při prosazování rovnosti mužů a žen

Věc : Návrh postupů a priorit vlády při prosazování rovnosti mužů a žen Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Č. j. : 71/7714/98 V Praze dne března 1998 Výtisk č. : Pro schůzi vlády České republiky Věc : Návrh postupů a priorit vlády při prosazování rovnosti mužů a žen Důvod

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, VÝBORU REGIONŮ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, VÝBORU REGIONŮ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 6.10.2008 KOM(2008) 616 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, VÝBORU REGIONŮ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU

Více

Komise předložila dne 7. prosince 2009 návrh rozhodnutí Rady k výše uvedené otázce 1.

Komise předložila dne 7. prosince 2009 návrh rozhodnutí Rady k výše uvedené otázce 1. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 21. ledna 2010 (22.01) (OR. en) 5323/1/10 REV 1 LIMITE FRONT 6 COMIX 46 POZNÁMKA K BODU A Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu: 5044/10

Více

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření C. STRATEGICKÁ ČÁST 5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Tato kapitola představuje klíčovou část strategické části SCLLD MAS ORLICKO. V celém procesu zpracování SCLLD se zaměřuje

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2015

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 16.12.2014 COM(2014) 910 final ANNEX 3 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Pracovní program

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro kulturu a vzdělávání. Navrhovatelka(*): Sylvia-Yvonne Kaufmannová, Výboru pro ústavní záležitosti

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro kulturu a vzdělávání. Navrhovatelka(*): Sylvia-Yvonne Kaufmannová, Výboru pro ústavní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro kulturu a vzdělávání 2009 2008/2224(INI) 12. 11. 2008 NÁVRH ZPRÁVY o aktivním dialogu s občany o Evropě (2008/2224(INI)) Výbor pro kulturu a vzdělávání Zpravodaj: Gyula

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/2218(INI) 9. 2. 2010

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/2218(INI) 9. 2. 2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 9. 2. 2010 2009/2218(INI) NÁVRH ZPRÁVY k soudržnosti politik EU ve prospěch rozvoje a ke koncepci oficiální rozvojové pomoci plus (ODA +) (2009/2218(INI))

Více

Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) 10859/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 30. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 435 final Předmět: SOC 445 EMPL 294 FSTR 42

Více

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE)

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) Příloha A (Informativní) POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) 1. MODEL SYSTÉMU MANAGEMENTU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIRMY Současný pohled na problematiku společenské

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva

(Legislativní akty) SMĚRNICE. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva 28.10.2014 L 307/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více