titulky Pravidlo sazby:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "titulky Pravidlo sazby:"

Transkript

1 Hladká sazba Hladká sazba je sazba z jednoho druhu, řezu a stupně písma. Sází se na stanovený počet cicer nebo milimetrů. Skládá se z odstavců. První řádka se nazývá zarážková a může být podražena. Poslední řádka v odstavci se nazývá východová řádka. Vdova první řádka v odstavci nesmí končit stránku. Sirotek poslední řádka v odstavci nesmí začínat stránku. Proklad musí být vždy větší než velikost písma 12 b písmo, proklad 14 b 12/14 b. Předložky jednohláskové předložky nesmí být na konci řádky (výjimka minuskule a). Nesmí být dvě (a) pod sebou vzniká řeka a také před východovou řádkou. Zkratky M i n u s k o v é sází se s tečkou bez mezer (aj., apod., p. rkp.). S p o j e n é s tečkou a se zúženou mezerou. (a. s., s. r. o., spol. s r. o., hl. m.). Ve r z á l k o v é sází se bez tečky, bez mezer (MHD, DTP, CMYK). Ti t u l y a v ě d e c k é h o d n o s t i sází se bez mezer s tečkou (PhDr., RNDr.). M ě n y a f y z i k á l n í h o d n o t y sází se bez teček a bez mezer (Cu, hl). O s t a t n í cca, fa, 20x, 20krát, 10ti. Čísla v sazbě slovně. Výjimka letopočty, data a spojení čísel se zkratkami). Ostatní čísla po trojicích se zúženou mezerou ( ). Telefonní čísla se sází ve skupinách po třech. Zásadně se nesmějí dělit do dvou řádek. Časové údaje sází se bez mezer: hodiny a minuty tečkou, minuty a vteřiny dvojtečkou, vteřiny a destiny vteřiny čárkou (10.25:25,1 hodin). Sportovní výkony dvojtečkou (10:10:15 hod.). Peněžní hodnoty 100 Kč, Kč 100, (vždy pomlčka) Datum , 2. ledna 2010, 2. I (sází se s mezerami, letopočet vcelku a s použitím apostrofu se vynechají první dvě číslice PF 10). Spojovník (divis) je spojovací (Praha 9-Libeň, česko-anglický slovník) a rozdělovací znaménko (konec). Sází se vždy bez mezer. Pomlčka sází se s mezerami (odkaz, oddech ve větě), nesmí začínat řádku, na konci řádky být může. Na začáku řádky smí být pouze v pořadové sazbě a v přímé řeči, když nahrazuje uvozovky. Výjimka bez mezer se sází v určitém spojení (do, až, versus, a 10 11, Sparta Baník, V W, Kč 10, ). Nesprávné je také její použití místo znaménka mínus, protože obraz neodpovídá šířce znaménka plus (+). Tři tečky Nahrazují na začátku nebo na konci věty nevyslovený text, uprostřed věty nahrazují řeč přímou, vzrušenou, neplynulou. Za slova i mezi tečky se dává malá mezera (v InD znak v glyfech). Interpunkční znaménka sází se těsně za poslední písmeno slova. Apostrof ( ) (odsuvník) sází se bez mezer ke slovu, ke kterému patří (d Artagnan). Při krácení data roku pouze v akcidenční sazbě. Uvozovky české ( ) se sází bez mezer k danému slovu. (Pokud je ve věta uvozená celá sází se interponkční znaménka před uvozovky!) Pokud není uvozená celá věta (sází se za uvozovky)! V cizojazyčné sazbě je nutno dbát pravidel příslušného jazyka. Závorky stejné pravidlo jako u uvozovek. V hladké sazbě se používají závorky oblé (), hranaté [] a výjimečně složené (svorky) {}. Paragraf ( ) sází se bez tečky a odděluje se od čísla zúženou mezerou. Hvězdička a křížek znaménko narození a úmrtí se sází se zúženými mezerami před letopočet. Hvězdička odvolání v textu se sází bez mezery těsně k poslednímu písmenu daného slova. V poznámkách se sází před text s pevnou mezerou a z menšího stupně písma, než základní text. Možno nahradit indexovými číslicemi. Znaménko et (&) se sází z obou stran se zúženými mezerami. Procenta/promile oddělují se zúženou mezerou pokud jde o samostatný výraz (deset procent účastníků: 10 % účastníků) a bez mezery (desetiprocentní účast: 10% účast). Stupeň v označení teploty se sází se zúženou mezerou ( 10 C, +10 C). V označení stupně alkoholu (10 pivo) se sází bez mezery. Matematické značky oddělují se od čísel zúženou mezerou (10 x = 45).

2 Dělení v textu Základní pravidlo: Slova se dělí podle pravopisných pravidel a estetických pravidel. Smí se dělit 3x pod sebou, v úzké sazbě 6x pod sebou. Při rozdělení slova musí být na konci řádku dvě písmena a na začátku tři písmena (vý-tah, ví-la,). Dělit se nesmí v těchto případech: na konci řádku nesmí zůstat jedno písmeno (o-pice), titul a příjmení (MUDr._Veselý), zkrácené jméno a příjmení(j._plachta), číslice a název počítaného jevu (10_km, I._kapitola), datum pokud je vysazen pouze čísly se nesmí rozdělit do dvou řádek, smí se rozdělit pouze 21. května_2010, česko-anglický (česko-_-anglický, je zakázáno dělit slova po jejichž rozdělení by vznikly výrazy nevhodné a zvulgarizované (tlu-močit, ředi-tele, kni-hovna, ná-držka, zás-tupci).

3 titulky Titulky jsou nadpisové řádky v knihách, časopisech,novinách, akcidenci i jiných tiskovinách. Mají orientační poslání, protože slovem, někdy i kratší větou shrnují obsah textové části. Výběr písma pro sazbu titulků ovlivňuje umístění titulků na papíře, způsob řádkování, druh tiskoviny. Pravidlo sazby: tituky se nesmí dělit, žádné předložky a spojky nesmí končit řádku, velikost je závislá nejen na stupni základního písma, ale i na formátu papíru, verzálkové titulky jsou méňě čitelné než minuskové a měly by se používat pro kratší titulky, ale naopak působí vážnějším dojmem při jejich sazbě se musí vždy vyrovnat, nesmí končit tečkou, nesmí se použít skákavé číslice, per extensum (perex) sazba přes celou šíři strany, nad titulkem musí být větší mezera než pod titulkem (to platí i pro mezititulky), číslování je vsouladu s navrženou hierarchií I., A., 1., a). Pokud je titulek sázen z minusek musí vždy začínat verzálkou. Základní způsoby řádkování víceřádkové titulky se upravují podle typografického záměru do určitých sestav. Základních způsobů uspořádání je několik: na střední osu, na mimostřední osu, pořadové uspořádávání, se zarážkou, stupňovité, volné, do bloku, perex. Z těchto základních způsobů lze upravit větší množství obměn. V průběžném textu se hlavní titulek odděluje dvěmi volnými řádkami: zákl. písmo 10 b nad tit. 20 b, tit. 24/26 b, pod tit. 10 b., podtitulek vysvětluje nebo doplňuje hlavní titulek - sází se z menšího stupně písma, mezititulek slouží k orientaci čtenářů a umísťuje se mezi textem. Sází se zpravidla ze stejného písma jako základní text, ale používá se k zvýraznění vyznačovací řez.

4 Smíšená sazba Smíšená sazba je sazba, v níž se kromě základního písma používá písem vyznačovacích a může být i použito různých velikostí písma. používá se k zvýraznění či vyznačení slova či textu. Veškerý text vysázený odlišným řezem musí být ve stejném účaří s písmem základním. U smíšené sazby se sázejí všechny značky, interpunkce, uvozovky, závorky stejným vyzn. řezem např. konec? veselo!. U prostrkávání je nutné p r o s t r k a t i mezislovní mezery. Smíšená sazba je z hlediska zpracování obtížnější. Řezy písem Kurzíva Je nejpřirozenějším a vcelku esteticky dokonalým vyznačovacím písmem. Nepůsobí nápadně a nejméně narušuje jednotné zabarvení tisku daného dokumentu. Používá se v krásné literatuře, v časopisech, ve vědeckých a odborných publikacích (obvykle v kombinaci s dalšími vyznačovacími řezy písma), v akcidenci. Tučný a polotučný řez Používá se tam, kde má zdůrazněný text nápadně upoutat čtenáře. Odborná literatura, učebnice, slovníky, časopisy, noviny, akcidence. Např. text vysazený polotučně musí být použita polotučná kurzíva. Kapitálky Působí důstojně, slavnostně. Dramatická díla (pro jména osob), ve vědecké literatuře, odborné literatuře, v publikacích s uměleckou tematikou, akcidence. Prostrkávání Používá se jen v odůvodněných případech, působí dost neklidně a její čtení je namáhavé. Dobré pro použití pouze jednoho základního písma. Novinová sazba, slovníky, akcidence.

5 Pořadová sazba Pořadová sazba je přehledně rozčleněná sazba. Text je zde uspořádán dopřehledného pořadí pod sebou v samostatných řádkách nebo do sloupců vedle sebe. Používá se k sazbě knižních obsahů, jmenné,místní a pojmové seznamy, statistické přehledy, předměty, míry, číselné hodnoty a jiné. Jednodušší textové skupiny se sázejí zkraje, další se podrážejí zadanou mezerou. Textová posloupnost I. A. 1. (verzálka a věta ukončena tečkou), a) 1a) (minuska a věta ukončená čárkou, poslední věta tečkou). Ukázka textové posloupnosti (obsah) I. Textová poslounost... 4 II. A zase doma... 5 III. Jedeme z kopce... 8 A. Veselý den Konec a) jdeme na to A tak dále Obsah Tečky musí být vždy pod sebou. Mezi posledním písmenem a první tečkou musí být mezera minimálně 1/3 velikosti písma, mezi poslední tečkou a číslicí musí být minimálně 1/2 velikosti písma. Desetinné třídění (kombinace pořazených arabských číslic) 1. hhhhhhhh 1.2 kjkjkj mnmnmnmmmn 2. mnmmnmnmnmn Číslicová sazba Sází se po trojčíslí s interpunkční mezerou. Pokud jdou čísla pod sebou musí být jednotky, desítky, stovky (stejně tak desetinná čísla a desetinná čárka) , , ,222

6 Tabulková sazba Je sazba textu a číslic, přehledně upravená linkami, případně mezerami. Většina tabulek začíná nad základní linkou různě upraveným textem (nadpisem), který se nazývá záhlaví tabulky. Tabulka se skládá ze základní linky, která zároveň patří k rámečku tabulky. Dále je hlavička tabulky s oky, linka pod hlavičkou, příčník, součtová linka. Svislé linky (nohy) rozdělují tabulku na kolonky, linky dělené hlavičky, decimálky. Síla linek: rámeček tabulky 2 b, linka pod hlavičkou 1 b, příčník 0,5 b, součtová linka 1 b, Svislé linky (nohy) 1 b, linky dělené hlavičky 0,5 b, decimálky 0,3 b.

7 Tituly MUDr. doktor medicíny MVDr. doktor veteriny JUDr. doktor práv PhDr. doktor filozofie PaedDr. doktor pedagogiky RNDr. doktor přírodních věd PharmDr. doktor farmacie Mgr. magistr Ing. inženýr Bc. bakalář Dr. doktor PhMr. magistr farmacie prof. profesor doc. docent dr. h. c. čestný doktor (doctor honoris causa) akad. malíř akademický malíř akad. sochař akademický sochař CSc. kandidát věd DrSc. doktor věd MUDr. Jan Balvín, CSc. RNDr. Iva Lírová, DrSc. V současnosti místo CSc. = Ph.D. místo Dr.Sc. = DSc. DiS. - diplomovaný specialista Th.D. - doktor v oblasti teologie

8 Tituly MUDr. doktor medicíny MVDr. doktor veteriny JUDr. doktor práv PhDr. doktor filozofie PaedDr. doktor pedagogiky RNDr. doktor přírodních věd PharmDr. doktor farmacie Mgr. magistr Ing. inženýr Bc. bakalář Dr. doktor PhMr. magistr farmacie prof. profesor doc. docent dr. h. c. čestný doktor (doctor honoris causa) akad. malíř akademický malíř akad. sochař akademický sochař CSc. kandidát věd DrSc. doktor věd MUDr. Jan Balvín, CSc. RNDr. Iva Lírová, DrSc. V současnosti místo CSc. = Ph.D. místo Dr.Sc. = DSc. DiS. - diplomovaný specialista Th.D. - doktor v oblasti teologie

9 Typografická měrná soustava Didotův systém (evropský) 1 bod = 0,376 mm 12 bodů = 1 cicero = 4,513 mm bodů = 1 m, 26,6 bodů = 1 cm Převody: typografické body : 26,6 = cm cicera x 4,51 = mm cicera x 12 = typografické body typografické body : 12 = cicera Angloamerický systém (Pica) points : 12 = picas picas x 12 = points picas x 4,23 = mm points : 2,54 = cm

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA (typus lat. = znak; vzor: grafó lat. = píši) - velké rozšíření počítačů, vývoj software a kvalitního tisku umožňují téměř každému přípravu tiskovin. - řadu drobnějších tiskovin (pozvánky,

Více

DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU 2006 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ DTP a pokročilé zpracování textu 1 PÍSMO... 4 1.1 Historie... 4 1.1.1 Johannes Gensfleisch - Gutenberg... 4 1.1.2 Claude Garamond

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Formální úprava bakalářské práce Typografická pravidla pro studenty VŠPJ RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. Jihlava 2009 Obsah 1 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 3 1.1 ODSTAVEC... 3 1.2

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Pokyny pro autory popularizačně propagační edice

Pokyny pro autory popularizačně propagační edice Příloha 4b Směrnice děkana č. 12/2015 Pokyny pro autory popularizačně propagační edice I. Harmonogram přípravy textů II. Grafický manuál pro publikace MFF UK III. Poznámky k přípravě textu v MS Word IV.

Více

Písmo a základy typografie

Písmo a základy typografie Písmo a základy typografie Skripta pro akreditovaný rekvalifikační kurz Pracovník grafického studia Studijní materiál Liberecké školy fotografie facebook.com/lsf.liberec Vypracovala Ing. Eva Rozkovcová

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Doporučení pro úpravu závěrečných prací Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Jan Novák Brno 2009 2 Je mou povinností

Více

Seminární práce. Jak psát správně dokumenty

Seminární práce. Jak psát správně dokumenty Seminární práce Jak psát správně dokumenty ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO PSANÍ TEXTU...3 LÁMÁNÍ ODSTAVCŮ...3 LÁMÁNÍ ŘÁDEK...3 NEODDĚLITELNÉ PRVKY...4 DĚLENÍ SLOV...4 SPECIALITY...5 SPOJOVNÍK» - «...5 POMLČKA»

Více

Typografie. Písemná a elektronická komunikace, typografické zásady, zpracování dlouhých dokumentů. Ing. Libor Zámecký, Ing.

Typografie. Písemná a elektronická komunikace, typografické zásady, zpracování dlouhých dokumentů. Ing. Libor Zámecký, Ing. Typografie Písemná a elektronická komunikace, typografické zásady, zpracování dlouhých dokumentů Ing. Libor Zámecký, Ing. Jakub Šmolík Pravidla písemné a elektronické komunikace Závazná pravidla dána obecně

Více

Věrtel typografických pravidel a doporučení (pro psaní DP)

Věrtel typografických pravidel a doporučení (pro psaní DP) Věrtel typografických pravidel a doporučení (pro psaní DP) 1 JSME UVÁDĚNI DO TAJŮ PŘÍRUČKY...1 2 DOZVÍDÁME SE NÁLEŽITOSTI DIPLOMOVÉ PRÁCE...2 3 SÁZÍME TEXT...2 3.1 ROZVRHUJEME STRÁNKY...2 3.2 DÁVÁME SI

Více

Specifika katedry KŘ (PA) ke zpracování a odevzdání BP a DP (určeno přednostně pro vedoucí prací)

Specifika katedry KŘ (PA) ke zpracování a odevzdání BP a DP (určeno přednostně pro vedoucí prací) Specifika katedry KŘ (PA) ke zpracování a odevzdání BP a DP (určeno přednostně pro vedoucí prací) Chronologie postupu (uvedené termíny vždy zkontrolovat s aktuálními požadavky na příslušný AR, které jsou

Více

NĚKOLIK DOPORUČENÍ K PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ

NĚKOLIK DOPORUČENÍ K PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NĚKOLIK DOPORUČENÍ K PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ Karel Nesměrák Katedra analytické chemie PřF UK e-mail: nesmerak@natur.cuni.cz Praha 2004 1 ÚVOD Nedílnou součástí státní závěrečné magisterské zkoušky je vypracování

Více

její základní velikost je třetina stupně písma (třetina čtverčíku) čtverčík čtverec o straně velikosti kuželky mezera na čtverčík ⅓čtverčíku

její základní velikost je třetina stupně písma (třetina čtverčíku) čtverčík čtverec o straně velikosti kuželky mezera na čtverčík ⅓čtverčíku 1. Učíme se správně psát skládáme slova zarovnání psaní znamének dělení slov hladká sazba Skládáme slova mezislovní mezera vzdálenost mezi slovy; její základní velikost je třetina stupně písma (třetina

Více

Å Ç ÅâÅ. písmo, tok textu, sazba

Å Ç ÅâÅ. písmo, tok textu, sazba y Typografickéf Å Ç ÅâÅ písmo, tok textu, sazba Typografie Typografie: umělecko-technický obor o písmu Typograf: člověk, který navrhuje a vyrábí písma Písmo: soubor znaků používaných při psané komunikaci

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA JANA KAPOUNOVÁ

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA JANA KAPOUNOVÁ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE JANA KAPOUNOVÁ OSTRAVA 2003 Obsah 1 Úvod...................................................... 2 Diplomová práce..............................................

Více

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (Obsah a forma bakalářské práce) Antonín Řehoř 2006 OBSAH 1. Poznámky související s legislativou 3 2. Vše podstatné kolem bakalářské práce 5 3. Role subjektů

Více

02 typografická pravidla interpunkční znaménka / znaky / symboly TYPOGRAFIE. strana 3

02 typografická pravidla interpunkční znaménka / znaky / symboly TYPOGRAFIE. strana 3 02 typografická pravidla interpunkční znaménka / znaky / symboly strana 3 02 typografická pojmosloví PÍSMO / FONT / ŘEZ / RODINA PÍSMA / PÍSMO FONT ŘEZ RODINA PÍSMA PÍSMO FONT ŘEZ RODINA PÍSMA OVÉ PÍSMO

Více

Jak správně vytvářet textové dokumenty

Jak správně vytvářet textové dokumenty Mgr. Monika Dvořáková 2005 1. Hladká sazba Jak správně vytvářet textové dokumenty Pravidla hladké sazby Sazba je stránka připravená k vytištění, hladká sazba obsahuje plynulý text. Jiné druhy sazby jsou

Více

Základní zásady pro psaní textů ve Wordu:

Základní zásady pro psaní textů ve Wordu: Jak psát Účelem tohoto materiálu není suplovat pravidla českého pravopisu, slovník spisovné češtiny, slovník cizích slov či učebnici mluvnice; jejich používání lze naopak jen doporučit. Zmiňuje se zejména

Více

Počítač jako nástroj ke zpracování textů

Počítač jako nástroj ke zpracování textů Papír skutečně znamenal převrat v rozšiřování psaného slova. Knihy se musely psát ručně a to jejich cenu zvyšovalo. Bylo nutné vymyslet způsob, jak zrychlit a zjednodušit výrobu knih. Doposud ruční opisování

Více

Elektronická korespondence

Elektronická korespondence Elektronická korespondence Naděžda Kosová Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze Registrační

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179,116 28 Praha 1 URL: http://www.mssch.cz Tel: 222 924 444 e-mail: info@mssch.cz Formální úprava ročníkové práce Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU

Více

Kapitola 5. Zpracování textů v programu MS Word

Kapitola 5. Zpracování textů v programu MS Word Kapitola 5 Zpracování textů v programu MS Word Úvodní poznámky Typografická pravidla je nutné realizovat při každém zpracování textu s knižním písmem. Některé systémy však nemají dostatek služeb pro to,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

LATEX, sazba a typografie

LATEX, sazba a typografie L A TEX, sazba a typografie představení aplikace pro sazbu textu, pravidla sazby a typografie 13. května 2010, sazba a typografie Obsah I 1 L A TEX Co je L A TEX Principy a rozdíly oproti WYSIWYG editorům

Více

Zatímco TP, WTP dávají důraz na vizuální hodnotu, ÚJČ a PČP na jazykovou. ČSN zohledňuje především přístupnost pravidel pro běžné uživatele.

Zatímco TP, WTP dávají důraz na vizuální hodnotu, ÚJČ a PČP na jazykovou. ČSN zohledňuje především přístupnost pravidel pro běžné uživatele. Zdroje uváděných pravidel Litéra z 2 28.5.2011 8.40 odp. Pro úpravu elektronických textů existuje několik zdrojů pravidel, které si v jistých situacích vzájemně protiřečí. S odkazem na tyto zdroje lze

Více

Úprava diplomových prací. Ing. Vilém Sklenák, CSc.

Úprava diplomových prací. Ing. Vilém Sklenák, CSc. Úprava diplomových prací Ing. Vilém Sklenák, CSc. KIZI, červenec 2002 Obsah Několik slov úvodem 1 1 Výběr tématu diplomové práce 2 2 Struktura diplomové práce 3 3 Obsahové náležitosti 4 4 Abstrakt 5 4.1

Více

Úprava seminárních prací na středních školách

Úprava seminárních prací na středních školách Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání SVSČ - Koordinace v oblasti ICT Úprava seminárních prací na středních školách Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová

Více

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ Eva Juláková Praha 2007 Tento text vznikl pro potřeby projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002 v grantovém schématu JPD3 Spolupráce

Více