Soubor pracovních listů pro žáky. CZ.1.07/1.1.34/ Trvale udržitelný rozvoj a jeho aspekty v podnikatelské praxi. Voda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soubor pracovních listů pro žáky. CZ.1.07/1.1.34/02.0014 Trvale udržitelný rozvoj a jeho aspekty v podnikatelské praxi. Voda"

Transkript

1 Soubor pracovních listů pro žáky CZ.1.07/1.1.34/ Trvale udržitelný rozvoj a jeho aspekty v podnikatelské praxi Voda

2

3 Voda Soubor pracovních listů pro žáky 2013

4 Realizátor: Seductus, s.r.o. Vladimíra Majakovského 2092/ Most IČ: Zhotovitel: IMPOWER ENERGY, s.r.o. Sadová Most IČ: Projekt Trvale udržitelný rozvoj a jeho aspekty v podnikatelské praxi reg. č. CZ.1.07/1.1.34/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

5 Úvod Voda Úvod Předmětem souboru je komplexní příprava vzdělávacího materiálu pro volitelný předmět určený pro 2. stupeň základních škol (7. 8. ročník). Komplexní příprava vzdělávacího materiálu obsahuje následující oblasti: modul Ovzduší modul Voda modul Alternativní zdroje energie Cílem vytvořeného vzdělávacího programu pro žáky 2. stupně základních škol je stimulace ekologického myšlení a jednání žáků a uvědomění si spoluzodpovědnosti člověka za stav životního prostředí a to prostřednictvím interaktivních, tvořivých nebo kooperativních metod. Vytvořený vzdělávací program zahrnuje ekologický, environmentální, biologický a ochranářský prvek. Podstatným prvkem programu je návaznost a respektování školních výukových osnov, které vedou ke stimulaci zájmů cílových skupin, dále také k rozvoji tvořivosti a podpoře vzájemné spolupráce mezi žáky. Velký důraz je kladen na maximální míru popularizace a srozumitelnosti celého programu. Soubor pracovních listů pro žáky, kromě tematického zaměření z daných oblastí, obsahuje ekonomický aspekt, který upozorní žáky s potřebou dodržování objektivních limitů s ohledem na zabezpečení kvality života budoucích generací. Je žádoucí, aby žáci byli obeznámeni s ekonomickými souvislostmi plynoucími z podnikání v souladu s principy udržitelného rozvoje. 3

6 Voda Obsah Obsah Úvod...3 Pracovní list 1 Krajina a voda...6 Pracovní list 2 Voda, základní podmínka života na Zemi Pracovní list 3 Vodní obal Země - hydrosféra Pracovní list 4 Voda ve vesmíru...24 Pracovní list 5 Voda ve vesmíru II...29 Pracovní list 6 Koloběh vody v přírodě hydrologický cyklus Pracovní list 7 Teorie o vodě voda jako chemická sloučenina...33 Pracovní list 8 Cena vody...38 Pracovní list 9 Vodní zdroje (moře, oceány, řeky, potoky, mokřady, jezera, přehrady, rybníky a kvalita vody) Pracovní list 10 Vodní zdroje II (moře, oceány, řeky, potoky, mokřady, jezera, přehrady, rybníky) Pracovní list 11 Vodní zdroje III (moře, oceány, řeky, potoky, mokřady, jezera, přehrady, rybníky) Pracovní list 12 Ochrana vody (svět, EU)...53 Pracovní list 13 Voda a Česká republika...62 Pracovní list 14 Poplatky za vodu (vodné) Pracovní list 15 Ochrana vody (Česká republika)...70 Pracovní list 16 Vodní hospodářství v ČR...74 Pracovní list 17 Pitná voda...79 Pracovní list 18 Pitná voda II exkurze Pracovní list 19 Odpadní voda Pracovní list 20 Odpadní voda II exkurze Pracovní list 21 Ekosystém a voda...95 Pracovní list 22 Ekosystém a voda II Pracovní list 23 Ekosystém a voda III Pracovní list 24 Energie z vody

7 Obsah Voda Pracovní list 25 Energie z vody II Pracovní list 26 Nedostatek a nadbytek vody Pracovní list 27 Voda a lidské zdraví Pracovní list 28 Vodní stopa Pracovní list 29 Ani kapka nazmar aneb jak hospodařit s vodou Pracovní list 30 Vodní konference

8 Voda Krajina a voda Pracovní list 1 Krajina a voda 1.1. Úvod Krajina je slovo, které slýcháme a používáme každou chvíli. Kupodivu se jedná o slovo velmi mladé, které není starší než 150 let a i dnes je obtížné nalézt jednu a úplnou odpověď. Pokud se podíváme na učebnicové definice, nalezneme řadu odpovědí. Například: Nebo: Krajina je část zemského povrchu s typickým seskupením přírodních a kulturních prvků a charakteristickým vzhledem. Krajina je odborný geografický a ekologický pojem, který vědeckým způsobem popisuje vybranou část zemského povrchu s typickou kombinací přírodních a kulturních prvků a charakteristickou scenérií. Ale pokuste se říci vlastními slovy, co to krajina je? 1.2. Teoretická část Základní složky krajiny K základním složkám krajiny patří reliéf, půda, vodstvo, klima, vegetační pokryv, zvířena a člověk. Jako přírodní krajina se nazývá území nedotčené lidskou činností, v němž dominují přirozené prvky, takových oblastí však na Zemi zbývá velmi málo. V současnosti převládá kulturní krajina vzniklá přetvořením původní přírodní krajiny činností člověka. Krajina je z hlediska ekologie ucelený systém, jehož popis v sobě propojuje problematiku mnoha oborů. V krajině na sebe působí přírodní a člověkem utvářené složky. Sousedící ekosystémy jsou vazbami propojeny do vyšších systémů a navzájem se ovlivňují i na velikou vzdálenost. Pro člověka je krajina prostorem, kde chce realizovat širokou paletu potřeb od získávání potravy a materiálu pro oděv a obydlí, stavbu sídel, po rekreaci a estetické zážitky, inspiraci. Aby mohly být uspokojovány tyto různorodé potřeby zároveň, nelze krajinu využívat živelně. Neuváženým zásahům, které by mohly mít na krajinu negativní a nevratné důsledky, mají předcházet nástroje k plánování využití krajiny (územní plánování, pozemkové úpravy) a k její ochraně (územní systémy ekologické stability, chráněné oblasti, Natura 2000) Evropská úmluva o krajině Pro účely Evropské úmluvy o krajině krajina znamená část území, tak jak je vnímána obyvatelstvem, a jejíž charakter je výsledkem činnosti a vzájemného působení přírodních a/ nebo lidských faktorů. Evropská úmluva o krajině byla podepsaná 20. října 2000 ve Florencii, Česká republika ji podepsala ve Štrasburku 28. listopadu V platnost vstoupila 1. března 2004 a jejími smluvními stranami je k je 37 členských států Rady Evropy. Úmluva se věnuje krajině pozoruhodné, běžné i narušené Předmětem úmluvy je krajina přírodní, venkov- 6

9 Krajina a voda Voda Pohled na typickou krajinu Českého středohoří. Nejvyšší hora středohoří Milešovka. ní, městská i industriální. Ochrana, správa a plánování krajin jsou podle úmluvy právem a povinností každého jednotlivce a všech evropských zemí. V kontextu výtvarného umění se slovo krajina používá pro malířské zobrazení krajiny pomocí malby či kresby. Jeho vytvářením se zabývá krajinomalba. Pro zobrazení měst v krajině se používá termín veduta. Existuji i další abstraktní přenesené významy, např. krajiny ucha nebo krajiny srdce, sousloví obvykle vyjadřuje nějakou imaginární krajinu v naší mysli. Slovo krajina také v hovorové mluvě občas splývá s také obecným významem slova kraj - je používáno jako hovorové synonymum (třeba pro nějaké blíže nespecifikované území) Krajina je víc než definice Krajina je však víc zcela reálný základ našich životů a po generace dotýkaný a proměňovaný kus země, který pro nás její obyvatele byl vždy předmětem zvláštní péče, úcty a obdivu. Všimněme si, jak hluboce jsou vodní přirovnání zastoupena v jazyce, kterým mluvíme: do čeho všeho se noříme, v čem všem se topíme, hledáme prameny a zdroje, jdeme proti proudu, nebo plyneme s proudem, dotkneme se dna, nebo se konečně nadechneme nad hladinou, unášejí nás vlny naší mysli, spíme, jak když nás do vody hodí, naše trpělivost přeteče, rosteme jak z vody, žízníme nejen po tekutinách, příležitost nám protekla mezi prsty, nevstoupili jsme dvakrát do téže řeky, protože čas plyne jako voda. Vyřešíme-li nějaký problém, vlastně jsme ho rozpustili: solution řešení roztok. Dokonce i odpouštění je skutek tekutý a neuchopitelný. S tématem vody se setkáváme v našich zvycích, písních, tancích, literární i divadelní tvorbě, náboženství, malířství, fotografiích Definice krajiny dle odborníků Emil Hadač , profesor, přírodovědec a biolog. Nadšenec Islandu. Výsledky jeho bádání pomohly pochopit některé přírodní děje u nás. Krajina představuje konkrétní soustavu biotických útvarů, geobiocenóz, hydrobiocenóz a technoantropocenóz. Technoantropocenózy jsou chápány jako systémy tvořené společenstvem lidí, pěstovaných a synantropních rostlin a živočichů a veškerým kulturním vybavením, které společenstvo využívá a prostředím, s nímž je toto společenstvo v interakci. 7

10 Voda Krajina a voda Richart T. T. Forman Spolu s Godronem napsal mj. knihu Krajinná ekologie, Věnuje se výzkumu a psaní knih o krajinné ekologii. Nechť se duch mládí zahledí do budoucna, nechť se vcítí do krajiny, nechť myslí s krajinou. Ve své knize píší autoři o tom, že většinu svých potřeb naplňujeme z rozmanitosti krajiny, ve které žijeme. Přírodní síly krajiny nás naplňují úctou. Měníme ji, ničíme a někdy i zkrášlujeme. Zároveň nás ohromuje divokost a síla přírody v odlehlých nedotčených místech. Václav Cílek Geolog, spisovatel, překladatel taoistických textů. Krajina bývala nutnost k žití, dnes je možností. Rekreant a turista je v krajině spíš nastaven na polohu ber, dobij si baterky, pro domácí je to poloha ber i dávej. Důležitější je malé místo, s nímž souzním, než velké poutní místo, kde jsem návštěvníkem. Pravidlo nenahraditelnosti: Existují místa, která nelze nahradit jinými místy. Ve své knize Krajiny vnitřní a vnější se autor zabývá naším vztahem ke krajině. Ne vždy chráníme krajinu, která nám přináší užitek, ale vždy jsme citliví ke krajině, kde se cítíme doma, kterou máme rádi. Pocit domova ztrácíme tam, kde došlo k narušení horizontu, kde nevnímáme hranice (např. to naruší stavba dálnice, nebo když mizí místní názvy a příběhy). Oldřich Janota Zpívá meditativní písně o kráse a o životě. Svou hudební dráhu začal v letech, kdy spolu s Jakubem Nohou hráli folkrock. Postupně se vrátil jen ke kytaře, přírodě a starým japonským básníkům. Pomalu se zdvíhám nad svůj čas, nebe v dálce skrývá křídla první tmou paměť stromu, síla řeky, úžas barvy trvá tady dál. Přerušená jezem, řeka mizí v mlze vlastních ran. Zahojí se ledem, cestou dál na sever míří mrak, vran hejno se zdvíhá. I. S. Zonnenveld Krajina je část prostoru na zemském povrchu, zahrnující komplex systémů, tvořených vzájemnou interakcí horniny, vzduchu, rostlin, živočichů a člověka, která svou fyziognomií vytváří zřetelnou jednotku Jaroslav Anděl Z textu pro katalog výstavy Proměny krajiny. Jestliže krajinu pochopíme jako existenciální dimenzi naší tělesnosti, a naopak naše tělo jako součást většího přírodního celku, pochopíme, že devastace krajiny je naší sebedestrukcí, fyzickou i duchovní. Katalog výstavy Proměny krajiny Krajina slovanské označení znamená okraj, krajinu jako pomezí, hranici a tedy i možnost násilných střetů. Na něj navazuje jihoslovanský význam vésti válku. Proto jméno Krajina a Ukrajina. Jiří Sádlo Geobotanik Krajina: To, proč lezeme na rozhlednu Krajinný ráz Dle znění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je krajinný ráz definován takto: Krajinný ráz je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Ochrana krajinného rázu je především ochranou estetických a přírodních hodnot významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka a vztahů v krajině ( 12 zákona č. 114/1992 Sb.). Genius loci Je něco podobného, ale ještě méně uchopitelného než krajinný ráz. Asi nejlepší definicí ducha místa je to, že je způsoben důvodem, který neumíme pojmenovat, ale kvůli kterému se vracíme. V římské mytologii byl Genius loci duch či bůžek, ochraňující určité místo, často býval zobrazován jako had. V dnešním slovníku má však tento obrat spíš význam specifické atmosféry dané oblasti, než jakési místní ochraňující síly Voda v krajině Bez vody není života. Nejvýznamnější funkce vody v krajině jsou: biologická hospodářská zdravotní a rekreační kulturní a estetická energetická a transportní krajinotvorná a estetická ekologická vodní prostředí ekosystémů Přirozená voda v krajině má ještě jeden význam: je krásná. Bez potůčků, říček a řek, tůněk a rybníků si krajinu České republiky ani neumíme představit. Proudící voda nebo hladina rybníka zčeřená větrem oživí nehybné okolí a pohled na ně podvědomě přitahuje lidské oko. Jen si všimněte, na kolika malebných fotografiích je zachycena voda v různých podobách. 8

11 Krajina a voda Voda 1.3. Praktická část 1. Prohlédněte si film Zkusme myslet jako voda. Budeme si s ní lépe rozumět (2003), scénář a režie T. Škrdlant Odkaz na film: Film pojímá vodu nejen jako základní a životně důležitou složku našeho prostředí, ale jako živel jako archetypální metaforu všech plynoucích procesů: myšlení, času, života. Všechny živly jsou archetypy něco, co se člověk současné civilizace snaží vymýtit ze svého vědomí, avšak nemůže zabránit tomu, aby mytické myšlení dál pracovalo v našem nevědomí. Závěrečným posláním filmu by mělo být zjištění (či ujištění), že je možný živý, partnerský vztah s vodou, vzájemné spolužití a spolupráce, namísto trvalé války. Strategie win-win a ne win-lose. K tomu je ovšem třeba nenahlížet vodu jako H 2 O, jako využitelnou věc existující k naší potřebě, ani jako přírodní sílu, kterou musíme porazit (pokořit!), spoutat a vnutit jí naše libovolná přání, ale jako bytost, ke které se můžeme vztahovat jako k partnerovi s kterým hledáme oboustranně prospěšné soužití, koexistenci v harmonické jednotě života na zemi. 2. Prohlédněte si následující obrázky, případně další obrázky na webových stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny české republiky a pokuste se vlastními slovy vyjádřit co to krajina je, co ji tvoří. fotogalerie.nature.cz/default.aspx Popište, jakou krajinu znáte ze svého okolí a vyjádřete, jak by měla dle Vás krajina vypadat za dalších 20, 30 či 100 let. Zdroje ucebnice3.enviregion.cz/9_-kulturni-krajina/co-je- -to-krajina_ -vody/ /video/ fotogalerie.nature.cz/default.aspx 9

12 Voda Voda, základní podmínka života na Zemi Pracovní list 2 Voda, základní podmínka života na Zemi 2.1. Úvod Životním prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie. Voda patří mezi neživé (anorganické) složky životního prostředí. Je základem života na Zemi Teoretická část Voda základ života Základem všeho živého na této planetě je voda. První jednoduché jednobuněčné organismy vznikly kdysi dávno před stovkami milióny lety právě ve vodním prostředí. Vodě vděčíme za vznik prvotní atmosféry i za naši existenci, neboť voda je základní složkou životního prostředí a nezbytnou podmínkou života na Zemi. Modrobílá planeta Naše planeta se odlišuje od všech ostatních, které známe, jednou látkou, a to je voda, i když se v malém množství vyskytuje i na jiných planetách. Při pohledu z vesmíru vypadá Země jako modrobílá planeta: bílá od vodní páry a modrá od vody. A zákonitě všechny formy života závisejí na vodě. Vodu ke svému životu potřebuje fauna i flóra, člověk je také úzce spjatý s vodou, s místem jejího výskytu. Proč je voda modrá? Modrá barva moře nemá nic společného s barvou oblohy. Vždyť zbarvení vody má široké spektrum od temně indigově modré až po žlutozelenou. Souvisí to jak s množstvím rozptýlených pevných částic, tak s množstvím a typem fytoplanktonu obsaženého ve vodě. Pobřežní moře a oblasti výstupných proudů bývají bohaté na živiny, a proto mívají téměř vždy nazelenalou nebo žlutozelenou barvu. Obsahují totiž velké množství mikroskopických řas a jiných rozptýlených částic, které nejvíce odrážejí vlnové délky zeleného a žlutého světla. Naopak voda na otevřeném oceánu a v subtropických mořích mívá málo živin, obsahuje minimum rozptýlených částic, takže převažuje indigově modrá barva. Souvisí to i s rozptylem světla na molekulách vody, které nejvíce rozptylují právě modré vlnové délky. Výjimečně má moře i jiné barevné odstíny v oblasti bermudského trojúhelníku a v tropických mořích Perského zálivu by zaujaly pruhy bílé vody. Příčinou jsou drobné krystaly aragonitu (modifikace uhličitanu vápenatého) a jedinečně velké množství teplých vod. Když se mořská voda rychle zahřeje, krystaly aragonitu se z roztoku vysrážejí a vzniká bílé zbarvení moře. 10

13 Voda, základní podmínka života na Zemi Voda Velká modrá jáma, Belize Kde je voda, tam je i člověk Odedávna se člověk usazoval a budoval svá sídla v blízkosti vodních toků a ploch. V celé historii lidstva tvořila voda vždy významnou podmínku pro osídlení a rozvoj v dané oblasti. První starověké civilizace vznikaly u toků velkých řek Tigridu, Eufratu, Gangy, Nilu apod. I v současné době vyspělých technologií zůstává voda základní podmínkou pro rozvoj regionů ve všech zemích. Voda vždy byla pro člověka nezbytnou složkou potravy, surovinou, zdrojem energie i dopravní cestou, v současnosti navíc i místem rekreace. Ne náhodou v údolích velkých řek vznikly první vyspělé civilizace, lidé se spojovali při budování zavodňovacích soustav a ochranných hrází. Voda dobrý služebník, zlý pán Voda nejen člověku slouží, ale dokáže být i nebezpečná. V období povodní dokáže svou silou ničit vše, co jí přijde do cesty, nezřídka bere i lidské životy. Nejen nadbytek vody, ale i její nedostatek přináší člověku problémy a škody. Dlouhotrvající sucha a s nimi i nedostatek vláhy způsobují škody v přírodě i na zemědělských plodinách. Stále zřetelněji se ukazuje, že voda ve všech jejích podobách je základní složkou životního prostředí, je významnou součástí přírodního bohatství a je nezbytným předpokladem dalšího rozvoje společnosti. Díky zásahům člověka do životního prostředí je stále náročnější zabezpečit dostatek kvalitní vody, ochrana jejích zdrojů je stále obtížnější a složitější. Význam a použití vody Je základní podmínkou života. Ve vodě vznikl život. Je to rozpouštědlo, ve kterém probíhají veškeré chemické děje v organismu. Je nejdůležitější surovinou všech průmyslových odvětví, používá se ke chlazení, ohřevu, oplachu, k výrobě elektrické energie ve formě páry a v potravinářství k výrobě nápojů atd. Je základní podmínkou rostlinné a živočišné výroby. Je zdrojem obživy v přímořských státech. Vodní toky (řeky) a plochy (oceány, moře, jezera) hrají významnou roli v dopravě. Přítomnost vodních ploch má vliv na klima krajiny. Voda je využívána při rekreaci a sportu. Minerální voda má léčivé účinky. 11

14 Voda Voda, základní podmínka života na Zemi Voda je všude kolem nás i v nás Zemský povrch je ze 71 % tvořen světovými oceány, 29 % povrchu Země tvoří souš. Podobně i těla živých organismů včetně člověka jsou přibližně ze dvou třetin tvořena vodou. Povrchová voda na Zemi je soustředěna převážně v mořích a oceánech, dále však také ve vodních tocích, v přírodních vodních nádržích (jezera, bažiny, slatiniště atd.), v umělých vodních nádržích (přehrady, rybníky), ve formě sněhu a ledu. Voda podpovrchová je obsažena v půdních pórech, průlinách, ve formě podzemního ledu v permafrostu (věčně zmrzlá půda). Voda v atmosféře se vyskytuje ve skupenství plynném (vodní páry), ve skupenství kapalném (vodní kapky), ale i ve skupenství pevném (sněhová vločka) a na závěr voda v živých organismech je bezpodmínečnou součástí rostlinných a živočišných těl Praktická část Zamyslete se, diskutujete a společně odpovězte na následující otázky: 1. Je voda samozřejmost? Zažili jste doma někdy situaci, kdy vám doma netekla voda a chodili jste s kbelíky k cisterně? Jaké to bylo? Lidé v České republice mají štěstí. Voda teče až do našich domovů. Otočíme kohoutkem a voda je tu. Tohle ale pro mnoho lidí na světě znamená nedosažitelný sen a velký luxus. Ne každý člověk na světě má snadný přístup ke kvalitní vodě. Každý šestý člověk na světě nemá přístup k čisté pitné vodě! Kolik máš spolužáků? Vyděl jejich počet šesti a zjistíš, kolik z nich by nemělo přístup k vodě, kdyby žili jinde než v České republice. Hodně špatně je na tom Afrika. Tam je hodně sucho a lidé mají s vodou opravdu problém. Tak například v Etiopii jsou místa, kde ženy a děti stráví denně několik hodin na cestě k pitné vodě a čekáním u studny! A takhle každý den! Děti dokonce často nechodí do školy, protože musí pro svou rodinu zajišťovat vodu. Možná si říkáš, že by se ti to líbilo nechodit do školy. Afričanů je právě to, co tebe někdy trochu otravuje škola. Na mnoha místech taky lidé berou vodu z řek a rybníků. Voda v řekách a rybnících je ale špinavá, a tak lidé z vody často onemocní. A léčení v Africe také vypadá úplně jinak doktor není buď vůbec, nebo daleko, stejně tak léky. A tak na nemoci z vody lidé v Africe často také umírají Někteří lidé v Evropě se snaží lidem v Africe pomoct. Staví studny, aby více lidí mělo přístup k dobré vodě. To je skvělé, ale lidí bez vody je na světě stále dost. 2. Proč Organizace spojených národů vyhlásila rok 2013 Mezinárodním rokem vodní spolupráce? Co je cílem? Na konci roku 2010 Valné shromážděné OSN vyhlásilo rok 2013 mezinárodním rokem vodní spolupráce. Cílem Mezinárodního roku vodní spolupráce je mimo jiné prezentovat přínosy spolupráce ve vodním hospodářství na úspěšných příkladech takové spolupráce v různých geografických podmínkách. Na úvodním ceremoniálu k začátku Mezinárodního roku vodní spolupráce v Paříži 11. února 2013 byl vyhlášen i slogan pro tento rok, který vzešel z otevřené soutěže více než návrhů a následného hlasování. Vítězným sloganem je: Water, water everywhere, only if we share. Ve volném českém překladu tedy: Vody není nekonečně, užívejme ji společně. Voda nezná hranic, celkem 148 států má na svém území povodí, které zasahuje na území více států. Na světě je 276 mezinárodních povodí, z toho 68 z nich se rozkládá v Evropě, kde se nachází i povodí s největším počtem sdílejících ho zemí Dunaj, jehož povodí zasahuje do 19 států. Vodní spolupráce UNESCO u příležitosti Mezinárodního roku vodní spolupráce 2013 uvádí jako důvody přínosu, že vodní spolupráce: je klíčem k bezpečnosti, sociální rovnosti a rovnosti pohlaví a odstranění chudoby, přináší ekonomické výhody, je klíčová při ochraně vodních zdrojů a přírodního prostředí, přináší mír. 12

15 Voda, základní podmínka života na Zemi Voda Voda do etiopských škol 3. Kdy, proč a jak se slaví Světový den vody? Navrhněte, jak ho oslavit v roce Světový den vody byl poprvé vyhlášen v roce 1992 na konferenci Organizace spojených národů v brazilském Riu de Janeiro a dne 22. března 1993 byl slaven vůbec poprvé. Na aktivitách podporujících ochranu vodních zdrojů země a Světový den vody se podílí mnoho organizací jako FAO (Organizace pro výživu a zemědělství - anglicky: Food and Agriculture Organization), UNESCO (Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu, anglicky United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), WHO (Světová zdravotnická organizace, anglicky World Health Organization) a další. Všechny členské státy OSN byly vyzvány, aby pořádaly informační kampaně, které zdůrazní význam vody nejen pro člověka a ekosystémy, ale i pro sociální a ekonomickou úroveň. Každý rok je vyhlášeno heslo související s problémem, který je nutné naléhavě řešit. V minulých letech byla témata Světového dne vody následující Žena a voda, Voda a její dostatek, Voda a zdraví, Zvládání vodní nouze či Sanace. Jen pro zajímavost, Světový den vody 2011 byl zaměřen na problematiku nedostatečného přístupu k pitné vodě a také její absenci právě ve městech, a téma tedy bylo příznačné Voda pro města, v roce 2012 bylo mottem Voda a bezpečnost potravin. Důvod? Je zřejmé, že v budoucnu bude stále akutnější nedostatek vody nemilosrdně narušovat bezpečnost potravin. V roce 2013 pak tématem Světového dne vody pro rok 2013 je Mezinárodní rok vodní spolupráce, protože přístup k čisté vodě je základem pro uspokojování lidských potřeb. V roce 2030 bude 47 % světové populace žít v oblastech s nedostatkem vody. Se stoupajícím počtem obyvatelstva se zvyšují nároky na spotřebu vody. Na zeměkouli je 1,4 miliardy km 2 vodní plochy, ale 97,5 % této vody je příliš slané na to, aby se dala použít jako pitná nebo na zavlažování. Jen 0,26 % připadá na jezera a řeky, z kterých bereme vodu na zavlažování a pro naši potřebu. Spotřeba vody v % Svět Afrika Evropa Zemědělství Průmysl Domácnosti

16 Voda Voda, základní podmínka života na Zemi Zajímavá čísla o spotřebě vody. Voda je opravdu pro náš život důležitá! Kolik vody spotřebujeme na naše každodenní činnosti (údaje v litrech) spláchnutí toalety koupel ve vaně sprchování mytí nádobí v myčce praní v pračce mytí rukou 3 mytí automobilu 200 pití každý den 1,5 denně v kuchyni 5 7 Příklady specifické spotřeby vody (v litrech vody na osobu a den) USA 300 Vyspělé západoevropské země Česká republika 120 Země třetího světa Budeme bojovat o přístup k vodě? Ačkoliv se často uvádí, že v budoucnosti budou vznikat válečné konflikty o vodu, historie ukazuje, že ačkoliv vodní stavby se v minulosti staly cílem vojenských útoků, nedošlo k žádnému vojenskému konfliktu kvůli vodním zdrojům od války městských států Lagash a Umma v Mezopotámii let před naším letopočtem. Soupeření o přístup k vodě však v některých případech vedlo k politické nestabilitě a násilí v lokálním měřítku. Na druhou stranu se uvádí, že mezi roky 1820 a 2002 bylo podepsáno více než 400 mezinárodních dohod o vodě a jejím užívání. Zdá se tedy, že vědomí významu a důležitosti vody jako základní zdroje života a solidarita a spolupráce při jejím využívání převažuje nad spory a konflikty a že voda je nejen výborným rozpouštědlem mnoha chemických látek, je však také moderátorem konfliktů a katalyzátorem vztahů, interakcí a spolupráce mezi jednotlivci, komunitami i státy. 5. Je vody dost? Voda je nezbytná pro lidský život i společnost, voda totiž neslouží jen k pití, ale záleží na ní. Jak již bylo uvedeno výše mnohé další aktivity zemědělství, průmysl, výroba elektrické energie potřebuje vodu pro chlazení apod. Voda je nezbytná i pro uchování krajiny a ekosystémů. Hygienické minimum deklarované Světovou zdravotnickou organizací Neplýtvejte vodou 100 Rostoucí města, rostoucí lidská populace a její nároky stále zvyšují požadavky na využití zdrojů vody, které je stále složitější plně uspokojovat, zejména při výskytu nepříznivých klimatických podmínek a výkyvů. Kapající kohoutek Netěsnící WC Vytékající hadice na zalévání Kolik vody je třeba k výrobě 4 l/hod 80 l/hod 60 l/hod 1 litru piva 25 l 1 kg papíru 300 l 1 kg vlny 150 l Jak slavit? Různě! Ve spojitosti s oslavou Světového dne vody se po celé republice koná řada charitativních či happeningových akcí, kterými lidé vzdávají hold životodárné tekutině. V našich podmínkách zatím nedostatek vody plošně nezaznamenáváme, existují však období a lokality, kde musí docházet k omezování spotřeby vody z důvodu jejího nedostatku. Z hlediska celé Země je však situace mnohem nepříznivější: 780 miliónů lidí nemá přístup k čisté vodě. 6 až 8 miliónu lidí ročně zemře v důsledku katastrof a nemocí spjatých s vodou. Populace Země nadále roste a nadále tak rostou nároky na spotřebu vody, a to více v oblastech již zasažených nedostatkem vody nebo zranitelných z hlediska klimatických oscilací a změn (např. Afrika). Rychle rostoucí města se potýkají s přílišnou spotřebou vody, někde hladiny podzemní vody díky tomu poklesly až o desítky metrů. Za 70 % veškeré spotřeby vody je zodpovědné zemědělství. 14

17 Voda, základní podmínka života na Zemi Voda Virtuální voda Kolik vody spotřebujeme? Velmi snadno lze vypočítat, kolik vody přímo spotřebujeme v domácnostech; podle Českého statistického úřadu v roce 2011 činila spotřeba vody 88,6 litru na osobu a den, při započtení i další spotřeby (např. ve službách a průmyslu) pak dosáhla 135,8 litru na osobu a den. Kromě toho ale ve skutečnosti pro svůj život potřebujeme, byť nepřímo, vody daleko více. Voda se spotřebovává při pěstování plodin, chovu dobytka, výrobě v podstatě všech věcí, při výrobě energie. Takto nepřímo spotřebovaná voda bývá označována jako voda virtuální; odhaduje se, že každý člověk ve vyspělých zemí spotřebuje až litrů virtuální vody denně. V jejím případě však nastupuje ještě jeden další aspekt, a to její import a export. Pokud si zakoupíte výrobek, či potraviny pocházející z Asie, znamená to, že jste vlastně virtuálně spotřebovali i část tamní vody nezbytné pro jejich výrobu. 6. Proč má mnoho lidí problémy se zásobováním vodou, ačkoliv tři čtvrtiny povrchu planety je pokryto vodou? Téměř 98 % veškeré vody na Zemi je soustředěno v mořích a oceánech. Tato voda je však slaná, nedá se užívat jako pitná voda. Voda obsažená ve světovém oceánu je roztok minerálních a organických látek obohacený o plyny, ve které probíhají neustálé fyzikální, chemické a biologické procesy. Jednou důležitou vlastností vody je její slanost (salinita). Jedná se o celkové množství rozpuštěných minerálních látek v 1 kilogramu mořské vody (uvádí se v promile). Průměrná salinita světového oceánu je 35. Hlavními zdroji hořko-slané chuti jsou chlorid sodný, chlorid hořečnatý a síran hořečnatý. Mezi jednotlivými místy značně kolísá podíl salinity, kterou ovlivňuje mnoho faktorů jako výpar, srážky, přítoky atd. Dnes již existují technologie odsolování mořské vody, ale ty jsou stále dosti ekonomicky náročné a jsou využívány pouze v nejbohatších přímořských zemích s nedostatkem jiných zdrojů vody (např. Kuvajt). Jako pitná voda se tedy dá použít jen nepatrná část ze světových zásob vody, sladká podzemní a povrchová voda a také voda atmosférická, tedy dešťová. V některých případech jsme překročili povolenou hranici a četné vodní zdroje zmenšujeme. Už dnes je na mnoha místech ve světě kritický nedostatek pitné vody. Podle odhadů OSN při současném trendu spotřeby vody nebude mít kolem roku 2050 přes 60 % obyvatel Země dostatek vody k pití a vaření. Na následujících obrázcích 1 7, jejichž podkladem jsou data z OECD 1, je přehledně uvedeno, jaký je stav vody ve světě, její zdroje, kolik je k dispozici pitné vody, kolik % obyvatel světa má přístup k upravené vodě, spotřeba vody na obyvatele jednotlivých zemí OECD, i cena vodného a stočného pro domácnosti. Zdroje ucebnice3.enviregion.cz/voda/vodni-obal-zeme/ vodni-obal-zeme vtm.e15.cz/index.php?q=autor/radim-jahoda -do-etiopskych-skol.aspx 1 OECD je zkratka pro Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (z angl.organisation for Economic Co-operation and Development), která je mezivládní organizace 34 ekonomicky nejrozvinutějších států na světě, které přijaly principy demokracie a tržní ekonomiky. 15

18 Voda Vodní obal Země hydrosféra Pracovní list 3 Vodní obal Země - hydrosféra 3.1. Úvod Veškerá voda na Zemi a v atmosféře, bez rozdílu skupenství, se nazývá hydrosféra vodní obal Země. Zahrnuje všechny formy vody vyskytující se na Zemi: vodní páry v atmosféře, podzemní vody a povrchové vody ve vodních tocích, v nádržích, jezerech, mořích a v oceánech Teoretická část Zásoby vody na Zemi Hydrosféra zahrnuje veškerou vodní hmotu na zemském povrchu, pod ním a v zemské atmosféře ve skupenství kapalném, pevném i plynném. Hydrogeologové uvažují za hydrosféru i podzemní vodu hlubokých horizontů (až do 800 m) a mělo by jít o vodu, která se zapojuje do oběhu vody na Zemi. V atmosféře bereme za součást hydrosféry troposféru, neboť se zde vyskytuje voda, která se zapojuje do hydrologického cyklu (výpar, přenos, srážky). Zásoby vody v hydrosféře jsou velmi nerovnoměrně rozmístěny. Značná část těchto zásob je pro člověka v současné době obtížně využitelná, např. voda v ledovcích, podzemní voda ve velkých hloubkách, slané vody oceánu. Z celkové plochy povrchu Země 510 mil. km 2 zaujímají oceány a moře 360,7 mil. km 2 (70,7 %) a pevnina 149,3 mil. km 2 (29,3 %). Voda a souše jsou na povrchu Země rozloženy nerovnoměrně. Na severní polokouli připadá na souši 100 mil. km 2 a na vodní plochu 155 mil. km 2, na jižní polokouli na souši 49 mil. km 2 a na vodní plochu 206 mil. km 2. Na Zemi máme 4 oceány a k nim patří okrajová a středozemní moře (např. Středozemní moře, Rudé moře, Mexický záliv apod.). Zásoby vody v dílčích částech hydrosféry Část hydrosféry Objem vody (tisíce km 3 ) % celkových zásob Světový oceán ,6784 Ledovce a dlouhodobá sněhová pokrývka ,7237 Voda v atmosféře (do výšky cca 11 km) 13 0,0009 Povrchová voda na souši Sladkovodní jezera 130 0,0093 Slaná jezera 105 0,0075 Umělé vodní nádrže 6 0,0004 Močály, bažiny 6 0,0004 Koryta řek (průměr roku) 1,25 0,

19 Vodní obal Země hydrosféra Voda Podpovrchová voda Půdní vláha 25 0,0018 Voda v pásmu provzdušnění (zóna aerace) 40 0,0029 Voda v pásmu nasycení (zóna saturace) ,5746 Celkové zásoby vody na Zemi 1, ,25 100,0000 Světový oceán V oceánech je soustředěno skoro 98 % veškeré vody. Průměrná salinita mořské vody je 35. Světový oceán je tvořen pěti oceány: Tichý (nazývaný Pacifik), Atlantský, Indický, Jižní neboli Antarktický, a Severní ledový oceán. Největší je Tichý oceán, který zabírá 178,7 mil. km 2 (35 % zemského povrchu) a můžeme v něm navštívit nejhlubší místo Země Mariánský příkop (průrva v zemské kůře o hloubce metrů). Druhým největším je Atlantský oceán s (18 % zemského povrchu), třetí pak Indický oceán (14,9 %) čtvrtý je Jižní oceán se svými km 2 a nakonec Severní ledový se svými km 2. Oceány, jež se rozprostírají mezi kontinenty, mají hluboké pánve, samostatný systém proudů a dmutí a vlastní vodní masy s typickým rozložením teplot a salinity. Moře jsou části oceánů vnikající do pevniny nebo oddělené od oceánu řetězem ostrovů. Jejich plošná rozloha může být značně rozdílná a není pro jejich označení rozhodující (např. nejrozlehlejší Korálové moře km 2, nejmenší Marmarské moře km 2 ). Moře se rozdělují na okrajová a vnitřní. Okrajová moře jsou oddělena souší od oceánu nedokonale, s oceány jsou široce a volně spojena alespoň svrchními vrstvami svých vod. Jejich proudový systém bývá součástí oceánského proudového systému a teplota a salinita vod se příliš neliší od teploty a salinity vod oceánských. Vnitřní moře jsou téměř úplně obklopena souší a s oceánem jsou spojena jen průlivy. Mají samostatný proudový systém. Bilance oběhu vody v nich je silně závislá na přítoku vody z okolní pevniny, na poměru mezi srážkami a výparem a na rozsahu spojení s oceánem. Zvláštním typem vnitřních moří jsou moře středozemní. Jejich označení vyplývá z jejich polohy mezi dvěma pevninami (Středozemní a Karibské moře, Mexický záliv, Rudé moře a Indonéské středomoří). Výpar z povrchu světového oceánu je hlavním zdrojem vláhy v atmosféře Země. Světový oceán je významným regulátorem teploty naší planety, neboť zabírá obrovské území a tím také zachytává i nejvíce slunečního světla a tepla (asi 85 %). Tímto oceán zabraňuje náhlým výkyvům teplot, což blahodárně působí na biosféru a celkově na život na Zemi. Ledovce Ledovce zaujímají plochu přes 14,9 milionů km 2 a je v nich akumulována převážná část sladké vody na pevnině (kolem 74 %). 90 % ledovcové hmoty na pevnině zaujímá antarktický pevninský ledovec, 8 % zaujímá ledovec grónský. Další ledovce pevninského typu nalezneme např. v části Kanadského arktického archipelagu (např. na Ellesmerově ostrově, Devonu; celkem zde ledovce zaujímají km 2 ), v Aljašských horách (pásmo Coastal Mountains, km 2 ; např. Malaspina Glacier), Špicberky ( km 2 ), Nová země ( km 2 ), Severní země ( km 2 ), země Františka Josefa ( km 2 ), Island ( km 2 ; např. Vatnajökull, největší evropský ledovec). Horské (alpínské) ledovce tvoří 0,6 % objemu ledovců na Zemi. Jsou rozšířeny ve všech velehorách. V Asii zaujímají km 2, z toho v Himálaji km 2, Karákoramu km 2, Ťan-Šanu km 2 (zde se nacházejí ledovce s nejdelšími splazy, dlouhými až 70 km, např. Fedčenkův, Velký a Malý Inilček) a Pamíru (a Alajském pohoří) km 2. Zálivy a zátoky jsou definovány jako menší části oceánu nebo moře vnikající do pevniny. Zálivy jsou plošně rozsáhlejší než zátoky. Při respektování historických názvů se toto pravidlo mnohdy nedodržuje a některé zálivy mají všechny vlastnosti okrajových moří (např. Guinejský, Biskajský, Aljašský záliv) nebo naopak moře spíše vlastnosti zálivů (Bílé, Azovské moře). Míra spojení s oceánem nebo mořem ovlivňuje i mnohé vlastnosti jejich vody a její pohyb. 17

20 Voda Vodní obal Země hydrosféra V Jižní Americe zaujímají horské ledovce km 2 a jsou soustředěny v Andách (např. pohoří Nevados Hentisqueros na pomezí Chile a Argentiny, pohoří Cordillera Blanca v Peru je nejvíce zaledněným tropickým územím na Zemi, ledovce zde zaujímají 723 km 2 ). Na evropském kontinentě nalezneme horské ledovce v Alpách, kde je celkem km 2 ledovců (v Bernských Alpách se nachází největší evropský horský ledovec Aletschgletscher, avšak největší koncentrace ledovců je ve Walliských Alpách), a Skandách s km 2 ledovců (např. Jostedalsbreen). V Oceánii se rozkládá km 2 ledovců na Novém Zélandu (např. Cookův) a 15 km 2 na Nové Guineji. V Africe zaujímají ledovce celkově pouze 15 km 2 a najdeme je na vrcholcích pohoří Ruwenzori, Mount Kenya a Kilimandžáro. Nejdelší ledovce světa: Lambertův (Australské antarktické území), délka 402 km, šířka až 64 km; Petermanův (severní Grónsko), délka 200 km; Beardmoreův (Novozélandské antarktické území), délka 200 km; Hispar Biafo (Karákoram, Pákistán), délka 120 km, šířka až 3,2 km; Hubbardův (pohoří Saint Elias, Aljaška), délka 114 km; Humboldtův (severozápadní Grónsko), délka 114 km, šířka (u konce) 95 km. Poznámka K ústupu ledovců dochází všude až na výjimku, kterou jsou polární oblasti s dostatkem srážek. Bajkalské jezero Klimatická sněžná čára je linie vyrovnané bilance přírůstku a úbytku ledovcové a sněhové hmoty. Tzn. že nad sněžnou čarou ledovce přibývají a pod ní ubývají. Nadmořská výška sněžné čáry klesá od rovníku k pólům, tj. závisí na zeměpisné šířce. Nejvýše položená je sněžná čára kolem obratníků, kde jsou horší srážkové podmínky než na rovníku. Např. nadmořská výška sněžné čáry je v chilsko-argentinských Andách až m n. m. (nejvyšší polohu sněžné čáry na světě vykazuje stratovulkán Llullaillaco), na Cotopaxi, Chimborazu či Kilimandžáru m n. m., naopak v zemi Františka Josefa 50 m n. m. a na severním okraji Špicberku 0 m n. m. Kromě zeměpisné šířky závisí nadmořská výška sněžné čáry i na kontinentalitě klimatu, kdy sněžná čára stoupá např. od západu Evropy do nitra Eurasie (v Alpách je v nadmořské výšce až m n. m., na Kavkaze ve výšce m n. m., v Pamíru ve výšce až m n. m.). Příčinou této skutečnosti je ubývání srážek. Kromě kontinentality ovlivňují výšku sněhové čáry i místní podmínky (např. v Ťan-Šanu v pohoří Kirgizskij chrebet se výška sněžné čáry pohybuje kolem m n. m.) Ledovce vznikají tak, že prachovému sněhu se zvětšuje zrnitost a sníh více uléhá. Zvětšuje hustota a hmotnost sněhu. Jakmile dosáhne hustota sněhu hodnoty 0,84 g cm 3, začne sníh přecházet v ledovec. Podpovrchová voda Pod zemským povrchem se ukrývá asi 25 % sladké pevninské vody, nezahrnujeme-li ledovce tak až 97 %. Mimořádný význam má podpovrchová voda v suchých oblastech, kde je soustředěna v artéských pánvích (např. v Austrálii). Sladkovodní jezera Většina objemu sladkovodních jezer je soustředěna ve třech světových oblastech, a to Severní Americe, kde se nachází 25 % celosvětových zásob sladké jezerní vody (Velká Kanadsko-americká jezera, jezera Kanady např. Velké Medvědí, Velké Otročí, Sobí, Winnipežské, Athabaska, Winnipegosis), a Africe, kde je 22 % celosvětových zásob (jezera Východoafrické příkopové propadliny Tanganika, hluboká m, tj. po Bajkalu druhé nejhlubší jezero na Zemi, Malawi, Ukerewe, Kyoga). Třetím největším soustředěním sladké jezerní vody je jezero Bajkal, které pojímá 18 % jejích celosvětových zásob. Bajkal je hluboký m a jedná se o kryptodepresi ( skrytou proláklinu, kdy jeho hladina je nad úrovní moře a dno pod jeho úrovní). Do Bajkalu ústí 544 řek a jen jedna vytéká (Angara), délka údolnice jezera je 636 km, v nejužším místě je jezero 23 km široké. Trvá 500 let, než se vymění voda v Severní kotlině Bajkalu, a 250 let, než se vymění voda ve Střední kotlině. Bajkal je se svými 1620 m hloubky (někde se uvádí dokonce 1637 m hloubky) nejhlubším jezerem na Zemi. Bajkal se rozkládá v ruské části jižní Sibiře vklíněné mezi vysoká za- 18

Světový den vody. Ústředním tématem kampaně roku 2016 je "Voda a práce".

Světový den vody. Ústředním tématem kampaně roku 2016 je Voda a práce. Světový den vody Voda spolu s dalšími činiteli - ovzduším, energií a výživou podmiňují život a existenci lidstva. Podle dlouhodobé celosvětové bilance se zásoby vody ani nezmenšují a ani nepřibývají. Vzrůstá

Více

Jednotlivé tektonické desky, které tvoří litosférický obal Země

Jednotlivé tektonické desky, které tvoří litosférický obal Země VY_12_INOVACE_122 Krajinná sféra Země { opakování Pro žáky 7. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země Červen 2012 Mgr. Regina Kokešová Určeno k opakování a doplnění učiva 6. ročníku Rozvíjí

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

VY_52_INOVACE_71. Hydrosféra. Určeno pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země - Hydrosféra

VY_52_INOVACE_71. Hydrosféra. Určeno pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země - Hydrosféra VY_52_INOVACE_71 Hydrosféra Určeno pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země - Hydrosféra Leden 2011 Mgr. Regina Kokešová Určeno pro prezentaci učiva Hydrosféra Základní informace

Více

HYDROSFÉRA = VODSTVO. Lenka Pošepná

HYDROSFÉRA = VODSTVO. Lenka Pošepná HYDROSFÉRA = VODSTVO Lenka Pošepná Dělení vodstva 97,2% Ledovce 2,15% Povrchová a podpovrchová voda 0,635% Voda v atmosféře 0,001% Hydrologický cyklus OBĚH Pevnina výpar srážky pevnina OBĚH Oceán výpar

Více

Spojte správně: planety. Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu. vlhkost vzduchu, teplota vzduchu Dusík, kyslík, CO2, vodní páry, ozon, vzácné plyny,

Spojte správně: planety. Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu. vlhkost vzduchu, teplota vzduchu Dusík, kyslík, CO2, vodní páry, ozon, vzácné plyny, Spojte správně: Složení atmosféry Význam atmosféry Meteorologie Počasí Synoptická mapa Meteorologické prvky Zabraňuje přehřátí a zmrznutí planety Okamžitý stav atmosféry Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu.

Více

Země. ZŠ Hejnice M. Hradil

Země. ZŠ Hejnice M. Hradil Země PLANETA ZEMĚ KOLÉBKA ŽIVOTA (U/4/2) Zkusme najít odpovědi na otázky týkající se naší modré planety, o kterých jsme se učili v 5. třídě U/4 Obr.1 Obr.1 Pohled na modrou planetu. Snímek pořízený z Apolla

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01 M A T U R I T N Í T É M A T A Květen 2013 GIO SEMILY ZE ZEMĚPISU 1. Základní poznatky o Zemi Země jako součást vesmíru,planeta Země,rotační a oběžný pohyb,hlavní důsledky oběhu a rotace Země,slapové jevy,zeměpisné

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník Autor: Mgr. Simona Mrázová Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník VODA Obsah 1. SVĚTOVÝ DEN VODY... 2 2. VODA V PŘÍRODĚ... 3 3. TYPY VODY... 4 4. VLASTNOSTI A SKUPENSTVÍ VODY...

Více

HYDROSFÉRA. Opakování

HYDROSFÉRA. Opakování HYDROSFÉRA Opakování Co je HYDROSFÉRA? = VODNÍ obal Země Modrá planeta Proč bývá planeta Země takto označována? O čem to vypovídá? Funkce vody Vyjmenujte co nejvíce způsobů, jak člověk využíval vodu v

Více

EU V/2 1/Z27. Světový oceán

EU V/2 1/Z27. Světový oceán EU V/2 1/Z27 Světový oceán Výukový materiál (prezentace PPTX) lze využít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Světový oceán. Prezentace slouží jako výklad i motivace v podobě fotografií

Více

Hydrologie a pedologie

Hydrologie a pedologie Hydrologie a pedologie Ing. Dana Pokorná, CSc. č.dv.136 1.patro pokornd@vscht.cz http://web.vscht.cz/pokornd/hp Předmět hydrologie a pedologie ORGANIZACE PŘEDMĚTU 2 hodiny přednáška + 1 hodina cvičení

Více

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Maturitní témata Školní rok: 2016/2017 Ředitel školy: PhDr. Karel Goš Předmětová komise: Zeměpis Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Předmět: Zeměpis VIII. A 8 Mgr. Václav Krejčíř IV. A Mgr.

Více

Vysvětlí strukturu vesmíru. Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu a porovná planety sluneční soustavy.

Vysvětlí strukturu vesmíru. Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu a porovná planety sluneční soustavy. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Zeměpis (Z) Školní výstupy Učivo (pojmy) 6 Z F Vysvětlí strukturu vesmíru. vesmír 6 Z F Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu

Více

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Obsah tématu: 1) Vzdušný obal země 2) Složení vzduchu 3) Tlak vzduchu 4) Vítr 5) Voda 1) VZDUŠNÝ OBAL ZEMĚ Vzdušný obal Země.. je směs

Více

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno e-mail:roznovsky@chmi.cz http://www.chmi.cz telefon: 541 421 020, 724 185 617 Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ VODSTVO, HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELÉ. 5. třída ZŠ BŘEŢANY

EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ VODSTVO, HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELÉ. 5. třída ZŠ BŘEŢANY EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ VODSTVO, HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELÉ 5. třída ZŠ BŘEŢANY Evropa VODSTVO Slané vody Evropu oblévají slané oceánské vody Atlantského a Severního ledového oceánu. Součástí těchto oceánů

Více

OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Hydrosféra Vodstvo na pevninách 3 Učební pomůcky: Viz zeměpisný test OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ

OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Hydrosféra Vodstvo na pevninách 3 Učební pomůcky: Viz zeměpisný test OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ Materiál pro domácí VY_03_Z6E_25 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Týdenní dotace: 2h/týden Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Zeměpis 1 (Vstupte na planetu Zemi) - Novák, S. a kol., Nová škola, Praha 2014. Zeměpis 2 (Přírodní obraz Země) - Novák, S. a kol.,

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 431 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 14.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS Afrika nejteplejší kontinent Anotace: Prezentace seznamuje žáky s Africkým kontinentem, jeho polohou a rozlohou, členitostí, podnebím a vodstvem. Autor: Ing. Ivana Přikrylová

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS Výstupní test ze zeměpisu Anotace: Výstupní test je vhodný pro závěrečné zhodnocení celoroční práce v zeměpise. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci píší formou

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Tematický celek: Asie úvod do studia regionální geografie, vodstvo Asie

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Tematický celek: Asie úvod do studia regionální geografie, vodstvo Asie Název: Vodstvo Asie Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, ekologie Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia) Tematický

Více

Voda. Pevné: sníh, led, kroupy, jinovatka, námraza Kapalné Plynné: vodní pára

Voda. Pevné: sníh, led, kroupy, jinovatka, námraza Kapalné Plynné: vodní pára Voda Voda je jednou z podmínek pro život. je tekutina bez barvy, chuti a zápachu. na Zemi stále koluje, mění skupenství. vznikla v prehistorickém období a už nevzniká. má chemický vzorec H2O. je obsažena

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 10. Voda jako podmínka života Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Tomáš Krásenský

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály  III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe

Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe Obsah: Podnebí Podnebné pásy Podnebí v České republice Počasí Předpověď počasí Co meteorologové sledují a používají Meteorologické přístroje Meteorologická stanice

Více

1. Hydrosférou rozumíme (vyberte nejsprávnější tvrzení):

1. Hydrosférou rozumíme (vyberte nejsprávnější tvrzení): VODSTVO Voda je nejdůležitější složkou přírodního prostředí. Voda má v krajinné sféře funkci látky umožňující nejen pohyb hmoty, ale i její nepřetržitě probíhající výměnu. Je i velmi významným přírodním

Více

Vzdělávací oblast:člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a příroda - objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše planetární systém a tělesa sluneční soustavy - charakterizuje polohu, povrch, pohyby Měsíce, jednotlivé fáze Měsíce - aplikuje

Více

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční

Více

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země Třída: Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země 1) Zemské těleso je tvořeno vyber správnou variantu: a) kůrou, zrnem a jádrem b) kůrou, slupkou a pláštěm c) kůrou, pláštěm a jádrem

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

KARTOGRAFIE. 6. Polohopisný a výškopisný obsah map

KARTOGRAFIE. 6. Polohopisný a výškopisný obsah map KARTOGRAFIE 6. Polohopisný a výškopisný obsah map Vodstvo Základní orientační prvek na mapách. Zahrnuje veškerou stojatou a tekoucí vodu na zemském povrchu i pod povrchem. Na topografických mapách lze

Více

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Vesmír a jeho vývoj práce s učebnicí, Žák má pochopit postupné poznávání Vesmíru vznik vesmíru, kosmické objekty, gravitační síla. ČJ psaní velkých písmen. Př,Fy život ve vesmíru, M vzdálenosti Hvězdy

Více

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země Jméno autora výukového materiálu: Mgr. Lenka Bělohlávková Škola: ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory Datum (období) vytvoření: únor 2014 Ročník,

Více

Půdní voda. *vyplňuje póry v půdách. *nevytváří souvislou hladinu. *je důležitá pro růst rostlin.

Půdní voda. *vyplňuje póry v půdách. *nevytváří souvislou hladinu. *je důležitá pro růst rostlin. PODPOVRCHOVÁ VODA Půdní voda *vyplňuje póry v půdách. *nevytváří souvislou hladinu. *je důležitá pro růst rostlin. Podzemní voda hromadí se na horninách, které jsou málo propustné pro vodu vytváří souvislou

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 11. Atmosféra Země - vlastnosti Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Tomáš Krásenský

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Otázka: Struktura, diverzita, únosnost a potenciál krajiny, krajinný ráz

Otázka: Struktura, diverzita, únosnost a potenciál krajiny, krajinný ráz Otázka: Struktura, diverzita, únosnost a potenciál krajiny, krajinný ráz Předmět: Biologie Přidal(a): Králová Struktura krajiny rozdělujeme podle 2 hledisek na: a) prvotní struktura krajiny (makrostruktura)

Více

PŘÍČINY ZMĚNY KLIMATU

PŘÍČINY ZMĚNY KLIMATU PŘÍČINY ZMĚNY KLIMATU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Příčiny změny klimatu V této kapitole se dozvíte: Jaké jsou změny astronomických faktorů. Jaké jsou změny pozemského původu. Jaké jsou změny příčinou

Více

EU peníze školám VY_52_INOVACE_PV3B_36

EU peníze školám VY_52_INOVACE_PV3B_36 VY_52_INOVACE_PV3B_36 Předmět: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa Ročník: 7. Školní rok: 2012/2013 Anotace: Pracovní list slouží k procvičování a prověření učiva o Asii, Austrálii, Oceánii, polárních

Více

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Současná etapa je charakterizována: populační explozí a nebývalým rozvojem hospodářské činnosti společnosti řadou antropogenních činností s nadměrnou produkcí škodlivin

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie A krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Práce bez atlasu autorské řešení 40 minut 1) S využitím všech pojmů spojte správně dvojice: 1. azimut

Více

Přednášející: DOBRÝ DEN. Jaromír Novák. "Hospodaření s vodními zdroji - specifika rozvojových zemí"

Přednášející: DOBRÝ DEN. Jaromír Novák. Hospodaření s vodními zdroji - specifika rozvojových zemí "Hospodaření s vodními zdroji - specifika rozvojových zemí" Přednášející: Jaromír Novák DOBRÝ DEN Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 9. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Neživá příroda objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání popíše planetu jako zemské těleso, stavbu,

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0115 0311

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0115 0311 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 11 VY 32 INOVACE 0115 0311 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země strana 2 Co je DPZ Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

26. Hydrosféra Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

26. Hydrosféra Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Krajinná sféra a její zákl.části 26. Hydrosféra Hydrosféra Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se

Více

Učivo. žák Je seznámen se základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologií.

Učivo. žák Je seznámen se základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologií. Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Zeměpis pro 2. stupeň základní školy Ukázka zpracována s využitím

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_Z678HO_13_02_07

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 05 VY 32 INOVACE

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 05 VY 32 INOVACE Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 05 VY 32 INOVACE 0115 0305 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

Vodní a lesní hospodářství VY_32_INOVACE_Z.2.19

Vodní a lesní hospodářství VY_32_INOVACE_Z.2.19 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím

Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím Variace 1 Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný SaHP: Obyvatelstvo Žák: zhodnotí vývoj počtu obyvatel na Zemi objasní pojmy porodnost a úmrtnost vypočítá na konkrétním příkladu přirozený přírůstek Obyvatelstvo Společenské a sídelní

Více

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi nimi nelze vést zcela ostrou hranici Definice: Geografie

Více

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení Zemská atmosféra je vrstva plynů obklopující planetu Zemi, udržovaná na místě zemskou gravitací. Obsahuje přibližně 78 % dusíku a 21 % kyslíku, se stopovým množstvím

Více

7/12. Vlhkost vzduchu Výpar

7/12. Vlhkost vzduchu Výpar 7/12 Vlhkost vzduchu Výpar VLHKOST VZDUCHU Obsah vodní páry v ovzduší Obsah vodní páry závisí na teplotě vzduchu Vzduch obsahuje vždy proměnlivé množství vodních par Vodní pára vzniká ustavičným vypařováním

Více

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika 2. Globální aspekty světového hospodářství Ekonomika 2.1. Ekonomika a populační problém 2.1.1 Vývoj lidské populace Ekonomika je úzce spojena s populací.proto dříve než se zaměříme na jednotlivé ekonomické

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

Téma 3: Voda jako biotop mořské biotopy

Téma 3: Voda jako biotop mořské biotopy KBE 343 Hydrobiologie pro terrestrické biology JEN SCHEMATA, BEZ FOTO! Téma 3: Voda jako biotop mořské biotopy Proč moře? Děje v moři a nad mořem rozhodují o klimatu pevnin Produkční procesy v moři ovlivňují

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA POLÁRNÍOBLASTI -ARKTIDA Mgr. Iva Svobodová Polární oblasti obecná charakteristika rozsáhlá území obklopující oba zemské póly přesněji vymezené polárním

Více

Název: Zonálnost Afriky

Název: Zonálnost Afriky Název: Zonálnost Afriky Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace, biologie Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍVÝUKOVÁPREZENTACE REGIONŮ SEVERNÍ AMERIKA HYDROLOGIE USA A KANADY Mgr. Iva Svobodová Hydrologická charakteristika příznivé orografické podmínky pro vznik řek

Více

VY_32_INOVACE_018. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_018. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_018 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Biosféra - prezentace Vyučovací předmět:

Více

Vývoj zemědělského půdního fondu ve světě

Vývoj zemědělského půdního fondu ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Vývoj zemědělského půdního fondu ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka 1.1 Vývoj zemědělského půdního fondu podle makroregionů

Více

VY_32_INOVACE_ZIK_III-2_3. Šablona č. III, sada č. 2. Tematický okruh. Přírodní podmínky Afriky. Ročník 7.

VY_32_INOVACE_ZIK_III-2_3. Šablona č. III, sada č. 2. Tematický okruh. Přírodní podmínky Afriky. Ročník 7. Šablona č. III, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a příroda Zeměpis Afrika Přírodní podmínky Afriky Ročník 7. Anotace Pracovní list je zaměřen na přírodní podmínky

Více

KRAJINA A POZEMKOVÉ ÚPRAVY. 1. část

KRAJINA A POZEMKOVÉ ÚPRAVY. 1. část 11.11. 2009 ŠOV Klenčí pod Čerchovem KRAJINA A POZEMKOVÉ ÚPRAVY 1. část Ing. Jiří Hladík Ph.D., VÚMOP Krajina a pozemkové úpravy Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY 3. přednáška Klima Faktory ovlivňující klima (obecně): astronomické geografické: zeměpisná šířka a délka, vzdálenost od oceánu, reliéf všeobecná cirkulace atmosféry

Více

CO JE TO KLIMATOLOGIE

CO JE TO KLIMATOLOGIE CO JE TO KLIMATOLOGIE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to klimatologie V této kapitole se dozvíte: Co je to klimatologie. Co potřebují znát meteorologové pro předpověď počasí. Jaké jsou klimatické

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Otázka 1: Říční niva Na kterém obrázku jsou správně označená místa, kde probíhá nejintenzivnější eroze břehů? Zakroužkujte jednu z možností.

Otázka 1: Říční niva Na kterém obrázku jsou správně označená místa, kde probíhá nejintenzivnější eroze břehů? Zakroužkujte jednu z možností. ŘÍČNÍ NIVA Text 1: Říční niva Říční niva je část údolí, která je zaplavována a ovlivňována povodněmi. Z geomorfologického hlediska se jedná o ploché říční dno, které je tvořeno říčními nánosy. V nivě řeka

Více

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením.

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením. Pracovní list č. 2 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část. 1 Obsah tématu: Obsah tématu: 1) Vlivy působící na rostlinu 2) Povětrnostní činitelé a pojmy související s povětrnostními činiteli 3) Světlo

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VODA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VODA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VODA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - voda V této kapitole se dozvíte: Jaké složky znečišťují vodu. Příčiny znečištěné vody. Nástroje ke snížení

Více

SAMOSTUDIUM, KONTROLA OTÁZEK

SAMOSTUDIUM, KONTROLA OTÁZEK Materiál pro domácí VY_03_Z6E_22 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE)

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) 1. Podle následujících charakteristik doplň, jak se jednotlivé lokality jmenují. A Tento průplav byl prokopán mezi Rudým a Středozemním mořem. Jmenuje se. B Výška

Více

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky Jaroslav Rožnovský Naše podnebí proč je takové Extrémy počasí v posledních

Více

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy prokáže na konkrétních

Více

Klimatické podmínky výskytů sucha

Klimatické podmínky výskytů sucha Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno Klimatické podmínky výskytů sucha Jaroslav Rožnovský, Filip Chuchma PŘEDPOVĚĎ POČASÍ PRO KRAJ VYSOČINA na středu až pátek Situace:

Více

Zeměpis - Prima. Země k demonstraci rozmístění oceánů, kontinentů a základních tvarů zemského povrchu

Zeměpis - Prima. Země k demonstraci rozmístění oceánů, kontinentů a základních tvarů zemského povrchu - Prima Zeměpis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence pracovní Kompetence k učení postavení

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

Krajinná sféra 33.TEST. k ověření znalostí. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Krajinná sféra 33.TEST. k ověření znalostí. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Krajinná sféra 33.TEST k ověření znalostí Planeta Země - TEST Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí

Více

28.Oceány a moře Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

28.Oceány a moře Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Krajinná sféra a její zákl.části 28.Oceány a moře Oceány a moře Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí

Více

Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů na život jedince, m

Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů na život jedince, m Přednáška č. 4 Pěstitelství, základy ekologie, pedologie a fenologie Země Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 5. Průřezové téma - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Ekosystémy les (les v našem okolí; produkční a mimoprodukční významy lesa) pole (změny okolní krajiny vlivem význam způsoby

Více