Soubor pracovních listů pro žáky. CZ.1.07/1.1.34/ Trvale udržitelný rozvoj a jeho aspekty v podnikatelské praxi. Voda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soubor pracovních listů pro žáky. CZ.1.07/1.1.34/02.0014 Trvale udržitelný rozvoj a jeho aspekty v podnikatelské praxi. Voda"

Transkript

1 Soubor pracovních listů pro žáky CZ.1.07/1.1.34/ Trvale udržitelný rozvoj a jeho aspekty v podnikatelské praxi Voda

2

3 Voda Soubor pracovních listů pro žáky 2013

4 Realizátor: Seductus, s.r.o. Vladimíra Majakovského 2092/ Most IČ: Zhotovitel: IMPOWER ENERGY, s.r.o. Sadová Most IČ: Projekt Trvale udržitelný rozvoj a jeho aspekty v podnikatelské praxi reg. č. CZ.1.07/1.1.34/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

5 Úvod Voda Úvod Předmětem souboru je komplexní příprava vzdělávacího materiálu pro volitelný předmět určený pro 2. stupeň základních škol (7. 8. ročník). Komplexní příprava vzdělávacího materiálu obsahuje následující oblasti: modul Ovzduší modul Voda modul Alternativní zdroje energie Cílem vytvořeného vzdělávacího programu pro žáky 2. stupně základních škol je stimulace ekologického myšlení a jednání žáků a uvědomění si spoluzodpovědnosti člověka za stav životního prostředí a to prostřednictvím interaktivních, tvořivých nebo kooperativních metod. Vytvořený vzdělávací program zahrnuje ekologický, environmentální, biologický a ochranářský prvek. Podstatným prvkem programu je návaznost a respektování školních výukových osnov, které vedou ke stimulaci zájmů cílových skupin, dále také k rozvoji tvořivosti a podpoře vzájemné spolupráce mezi žáky. Velký důraz je kladen na maximální míru popularizace a srozumitelnosti celého programu. Soubor pracovních listů pro žáky, kromě tematického zaměření z daných oblastí, obsahuje ekonomický aspekt, který upozorní žáky s potřebou dodržování objektivních limitů s ohledem na zabezpečení kvality života budoucích generací. Je žádoucí, aby žáci byli obeznámeni s ekonomickými souvislostmi plynoucími z podnikání v souladu s principy udržitelného rozvoje. 3

6 Voda Obsah Obsah Úvod...3 Pracovní list 1 Krajina a voda...6 Pracovní list 2 Voda, základní podmínka života na Zemi Pracovní list 3 Vodní obal Země - hydrosféra Pracovní list 4 Voda ve vesmíru...24 Pracovní list 5 Voda ve vesmíru II...29 Pracovní list 6 Koloběh vody v přírodě hydrologický cyklus Pracovní list 7 Teorie o vodě voda jako chemická sloučenina...33 Pracovní list 8 Cena vody...38 Pracovní list 9 Vodní zdroje (moře, oceány, řeky, potoky, mokřady, jezera, přehrady, rybníky a kvalita vody) Pracovní list 10 Vodní zdroje II (moře, oceány, řeky, potoky, mokřady, jezera, přehrady, rybníky) Pracovní list 11 Vodní zdroje III (moře, oceány, řeky, potoky, mokřady, jezera, přehrady, rybníky) Pracovní list 12 Ochrana vody (svět, EU)...53 Pracovní list 13 Voda a Česká republika...62 Pracovní list 14 Poplatky za vodu (vodné) Pracovní list 15 Ochrana vody (Česká republika)...70 Pracovní list 16 Vodní hospodářství v ČR...74 Pracovní list 17 Pitná voda...79 Pracovní list 18 Pitná voda II exkurze Pracovní list 19 Odpadní voda Pracovní list 20 Odpadní voda II exkurze Pracovní list 21 Ekosystém a voda...95 Pracovní list 22 Ekosystém a voda II Pracovní list 23 Ekosystém a voda III Pracovní list 24 Energie z vody

7 Obsah Voda Pracovní list 25 Energie z vody II Pracovní list 26 Nedostatek a nadbytek vody Pracovní list 27 Voda a lidské zdraví Pracovní list 28 Vodní stopa Pracovní list 29 Ani kapka nazmar aneb jak hospodařit s vodou Pracovní list 30 Vodní konference

8 Voda Krajina a voda Pracovní list 1 Krajina a voda 1.1. Úvod Krajina je slovo, které slýcháme a používáme každou chvíli. Kupodivu se jedná o slovo velmi mladé, které není starší než 150 let a i dnes je obtížné nalézt jednu a úplnou odpověď. Pokud se podíváme na učebnicové definice, nalezneme řadu odpovědí. Například: Nebo: Krajina je část zemského povrchu s typickým seskupením přírodních a kulturních prvků a charakteristickým vzhledem. Krajina je odborný geografický a ekologický pojem, který vědeckým způsobem popisuje vybranou část zemského povrchu s typickou kombinací přírodních a kulturních prvků a charakteristickou scenérií. Ale pokuste se říci vlastními slovy, co to krajina je? 1.2. Teoretická část Základní složky krajiny K základním složkám krajiny patří reliéf, půda, vodstvo, klima, vegetační pokryv, zvířena a člověk. Jako přírodní krajina se nazývá území nedotčené lidskou činností, v němž dominují přirozené prvky, takových oblastí však na Zemi zbývá velmi málo. V současnosti převládá kulturní krajina vzniklá přetvořením původní přírodní krajiny činností člověka. Krajina je z hlediska ekologie ucelený systém, jehož popis v sobě propojuje problematiku mnoha oborů. V krajině na sebe působí přírodní a člověkem utvářené složky. Sousedící ekosystémy jsou vazbami propojeny do vyšších systémů a navzájem se ovlivňují i na velikou vzdálenost. Pro člověka je krajina prostorem, kde chce realizovat širokou paletu potřeb od získávání potravy a materiálu pro oděv a obydlí, stavbu sídel, po rekreaci a estetické zážitky, inspiraci. Aby mohly být uspokojovány tyto různorodé potřeby zároveň, nelze krajinu využívat živelně. Neuváženým zásahům, které by mohly mít na krajinu negativní a nevratné důsledky, mají předcházet nástroje k plánování využití krajiny (územní plánování, pozemkové úpravy) a k její ochraně (územní systémy ekologické stability, chráněné oblasti, Natura 2000) Evropská úmluva o krajině Pro účely Evropské úmluvy o krajině krajina znamená část území, tak jak je vnímána obyvatelstvem, a jejíž charakter je výsledkem činnosti a vzájemného působení přírodních a/ nebo lidských faktorů. Evropská úmluva o krajině byla podepsaná 20. října 2000 ve Florencii, Česká republika ji podepsala ve Štrasburku 28. listopadu V platnost vstoupila 1. března 2004 a jejími smluvními stranami je k je 37 členských států Rady Evropy. Úmluva se věnuje krajině pozoruhodné, běžné i narušené Předmětem úmluvy je krajina přírodní, venkov- 6

9 Krajina a voda Voda Pohled na typickou krajinu Českého středohoří. Nejvyšší hora středohoří Milešovka. ní, městská i industriální. Ochrana, správa a plánování krajin jsou podle úmluvy právem a povinností každého jednotlivce a všech evropských zemí. V kontextu výtvarného umění se slovo krajina používá pro malířské zobrazení krajiny pomocí malby či kresby. Jeho vytvářením se zabývá krajinomalba. Pro zobrazení měst v krajině se používá termín veduta. Existuji i další abstraktní přenesené významy, např. krajiny ucha nebo krajiny srdce, sousloví obvykle vyjadřuje nějakou imaginární krajinu v naší mysli. Slovo krajina také v hovorové mluvě občas splývá s také obecným významem slova kraj - je používáno jako hovorové synonymum (třeba pro nějaké blíže nespecifikované území) Krajina je víc než definice Krajina je však víc zcela reálný základ našich životů a po generace dotýkaný a proměňovaný kus země, který pro nás její obyvatele byl vždy předmětem zvláštní péče, úcty a obdivu. Všimněme si, jak hluboce jsou vodní přirovnání zastoupena v jazyce, kterým mluvíme: do čeho všeho se noříme, v čem všem se topíme, hledáme prameny a zdroje, jdeme proti proudu, nebo plyneme s proudem, dotkneme se dna, nebo se konečně nadechneme nad hladinou, unášejí nás vlny naší mysli, spíme, jak když nás do vody hodí, naše trpělivost přeteče, rosteme jak z vody, žízníme nejen po tekutinách, příležitost nám protekla mezi prsty, nevstoupili jsme dvakrát do téže řeky, protože čas plyne jako voda. Vyřešíme-li nějaký problém, vlastně jsme ho rozpustili: solution řešení roztok. Dokonce i odpouštění je skutek tekutý a neuchopitelný. S tématem vody se setkáváme v našich zvycích, písních, tancích, literární i divadelní tvorbě, náboženství, malířství, fotografiích Definice krajiny dle odborníků Emil Hadač , profesor, přírodovědec a biolog. Nadšenec Islandu. Výsledky jeho bádání pomohly pochopit některé přírodní děje u nás. Krajina představuje konkrétní soustavu biotických útvarů, geobiocenóz, hydrobiocenóz a technoantropocenóz. Technoantropocenózy jsou chápány jako systémy tvořené společenstvem lidí, pěstovaných a synantropních rostlin a živočichů a veškerým kulturním vybavením, které společenstvo využívá a prostředím, s nímž je toto společenstvo v interakci. 7

10 Voda Krajina a voda Richart T. T. Forman Spolu s Godronem napsal mj. knihu Krajinná ekologie, Věnuje se výzkumu a psaní knih o krajinné ekologii. Nechť se duch mládí zahledí do budoucna, nechť se vcítí do krajiny, nechť myslí s krajinou. Ve své knize píší autoři o tom, že většinu svých potřeb naplňujeme z rozmanitosti krajiny, ve které žijeme. Přírodní síly krajiny nás naplňují úctou. Měníme ji, ničíme a někdy i zkrášlujeme. Zároveň nás ohromuje divokost a síla přírody v odlehlých nedotčených místech. Václav Cílek Geolog, spisovatel, překladatel taoistických textů. Krajina bývala nutnost k žití, dnes je možností. Rekreant a turista je v krajině spíš nastaven na polohu ber, dobij si baterky, pro domácí je to poloha ber i dávej. Důležitější je malé místo, s nímž souzním, než velké poutní místo, kde jsem návštěvníkem. Pravidlo nenahraditelnosti: Existují místa, která nelze nahradit jinými místy. Ve své knize Krajiny vnitřní a vnější se autor zabývá naším vztahem ke krajině. Ne vždy chráníme krajinu, která nám přináší užitek, ale vždy jsme citliví ke krajině, kde se cítíme doma, kterou máme rádi. Pocit domova ztrácíme tam, kde došlo k narušení horizontu, kde nevnímáme hranice (např. to naruší stavba dálnice, nebo když mizí místní názvy a příběhy). Oldřich Janota Zpívá meditativní písně o kráse a o životě. Svou hudební dráhu začal v letech, kdy spolu s Jakubem Nohou hráli folkrock. Postupně se vrátil jen ke kytaře, přírodě a starým japonským básníkům. Pomalu se zdvíhám nad svůj čas, nebe v dálce skrývá křídla první tmou paměť stromu, síla řeky, úžas barvy trvá tady dál. Přerušená jezem, řeka mizí v mlze vlastních ran. Zahojí se ledem, cestou dál na sever míří mrak, vran hejno se zdvíhá. I. S. Zonnenveld Krajina je část prostoru na zemském povrchu, zahrnující komplex systémů, tvořených vzájemnou interakcí horniny, vzduchu, rostlin, živočichů a člověka, která svou fyziognomií vytváří zřetelnou jednotku Jaroslav Anděl Z textu pro katalog výstavy Proměny krajiny. Jestliže krajinu pochopíme jako existenciální dimenzi naší tělesnosti, a naopak naše tělo jako součást většího přírodního celku, pochopíme, že devastace krajiny je naší sebedestrukcí, fyzickou i duchovní. Katalog výstavy Proměny krajiny Krajina slovanské označení znamená okraj, krajinu jako pomezí, hranici a tedy i možnost násilných střetů. Na něj navazuje jihoslovanský význam vésti válku. Proto jméno Krajina a Ukrajina. Jiří Sádlo Geobotanik Krajina: To, proč lezeme na rozhlednu Krajinný ráz Dle znění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je krajinný ráz definován takto: Krajinný ráz je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Ochrana krajinného rázu je především ochranou estetických a přírodních hodnot významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka a vztahů v krajině ( 12 zákona č. 114/1992 Sb.). Genius loci Je něco podobného, ale ještě méně uchopitelného než krajinný ráz. Asi nejlepší definicí ducha místa je to, že je způsoben důvodem, který neumíme pojmenovat, ale kvůli kterému se vracíme. V římské mytologii byl Genius loci duch či bůžek, ochraňující určité místo, často býval zobrazován jako had. V dnešním slovníku má však tento obrat spíš význam specifické atmosféry dané oblasti, než jakési místní ochraňující síly Voda v krajině Bez vody není života. Nejvýznamnější funkce vody v krajině jsou: biologická hospodářská zdravotní a rekreační kulturní a estetická energetická a transportní krajinotvorná a estetická ekologická vodní prostředí ekosystémů Přirozená voda v krajině má ještě jeden význam: je krásná. Bez potůčků, říček a řek, tůněk a rybníků si krajinu České republiky ani neumíme představit. Proudící voda nebo hladina rybníka zčeřená větrem oživí nehybné okolí a pohled na ně podvědomě přitahuje lidské oko. Jen si všimněte, na kolika malebných fotografiích je zachycena voda v různých podobách. 8

11 Krajina a voda Voda 1.3. Praktická část 1. Prohlédněte si film Zkusme myslet jako voda. Budeme si s ní lépe rozumět (2003), scénář a režie T. Škrdlant Odkaz na film: Film pojímá vodu nejen jako základní a životně důležitou složku našeho prostředí, ale jako živel jako archetypální metaforu všech plynoucích procesů: myšlení, času, života. Všechny živly jsou archetypy něco, co se člověk současné civilizace snaží vymýtit ze svého vědomí, avšak nemůže zabránit tomu, aby mytické myšlení dál pracovalo v našem nevědomí. Závěrečným posláním filmu by mělo být zjištění (či ujištění), že je možný živý, partnerský vztah s vodou, vzájemné spolužití a spolupráce, namísto trvalé války. Strategie win-win a ne win-lose. K tomu je ovšem třeba nenahlížet vodu jako H 2 O, jako využitelnou věc existující k naší potřebě, ani jako přírodní sílu, kterou musíme porazit (pokořit!), spoutat a vnutit jí naše libovolná přání, ale jako bytost, ke které se můžeme vztahovat jako k partnerovi s kterým hledáme oboustranně prospěšné soužití, koexistenci v harmonické jednotě života na zemi. 2. Prohlédněte si následující obrázky, případně další obrázky na webových stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny české republiky a pokuste se vlastními slovy vyjádřit co to krajina je, co ji tvoří. fotogalerie.nature.cz/default.aspx Popište, jakou krajinu znáte ze svého okolí a vyjádřete, jak by měla dle Vás krajina vypadat za dalších 20, 30 či 100 let. Zdroje ucebnice3.enviregion.cz/9_-kulturni-krajina/co-je- -to-krajina_ -vody/ /video/ fotogalerie.nature.cz/default.aspx 9

12 Voda Voda, základní podmínka života na Zemi Pracovní list 2 Voda, základní podmínka života na Zemi 2.1. Úvod Životním prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie. Voda patří mezi neživé (anorganické) složky životního prostředí. Je základem života na Zemi Teoretická část Voda základ života Základem všeho živého na této planetě je voda. První jednoduché jednobuněčné organismy vznikly kdysi dávno před stovkami milióny lety právě ve vodním prostředí. Vodě vděčíme za vznik prvotní atmosféry i za naši existenci, neboť voda je základní složkou životního prostředí a nezbytnou podmínkou života na Zemi. Modrobílá planeta Naše planeta se odlišuje od všech ostatních, které známe, jednou látkou, a to je voda, i když se v malém množství vyskytuje i na jiných planetách. Při pohledu z vesmíru vypadá Země jako modrobílá planeta: bílá od vodní páry a modrá od vody. A zákonitě všechny formy života závisejí na vodě. Vodu ke svému životu potřebuje fauna i flóra, člověk je také úzce spjatý s vodou, s místem jejího výskytu. Proč je voda modrá? Modrá barva moře nemá nic společného s barvou oblohy. Vždyť zbarvení vody má široké spektrum od temně indigově modré až po žlutozelenou. Souvisí to jak s množstvím rozptýlených pevných částic, tak s množstvím a typem fytoplanktonu obsaženého ve vodě. Pobřežní moře a oblasti výstupných proudů bývají bohaté na živiny, a proto mívají téměř vždy nazelenalou nebo žlutozelenou barvu. Obsahují totiž velké množství mikroskopických řas a jiných rozptýlených částic, které nejvíce odrážejí vlnové délky zeleného a žlutého světla. Naopak voda na otevřeném oceánu a v subtropických mořích mívá málo živin, obsahuje minimum rozptýlených částic, takže převažuje indigově modrá barva. Souvisí to i s rozptylem světla na molekulách vody, které nejvíce rozptylují právě modré vlnové délky. Výjimečně má moře i jiné barevné odstíny v oblasti bermudského trojúhelníku a v tropických mořích Perského zálivu by zaujaly pruhy bílé vody. Příčinou jsou drobné krystaly aragonitu (modifikace uhličitanu vápenatého) a jedinečně velké množství teplých vod. Když se mořská voda rychle zahřeje, krystaly aragonitu se z roztoku vysrážejí a vzniká bílé zbarvení moře. 10

13 Voda, základní podmínka života na Zemi Voda Velká modrá jáma, Belize Kde je voda, tam je i člověk Odedávna se člověk usazoval a budoval svá sídla v blízkosti vodních toků a ploch. V celé historii lidstva tvořila voda vždy významnou podmínku pro osídlení a rozvoj v dané oblasti. První starověké civilizace vznikaly u toků velkých řek Tigridu, Eufratu, Gangy, Nilu apod. I v současné době vyspělých technologií zůstává voda základní podmínkou pro rozvoj regionů ve všech zemích. Voda vždy byla pro člověka nezbytnou složkou potravy, surovinou, zdrojem energie i dopravní cestou, v současnosti navíc i místem rekreace. Ne náhodou v údolích velkých řek vznikly první vyspělé civilizace, lidé se spojovali při budování zavodňovacích soustav a ochranných hrází. Voda dobrý služebník, zlý pán Voda nejen člověku slouží, ale dokáže být i nebezpečná. V období povodní dokáže svou silou ničit vše, co jí přijde do cesty, nezřídka bere i lidské životy. Nejen nadbytek vody, ale i její nedostatek přináší člověku problémy a škody. Dlouhotrvající sucha a s nimi i nedostatek vláhy způsobují škody v přírodě i na zemědělských plodinách. Stále zřetelněji se ukazuje, že voda ve všech jejích podobách je základní složkou životního prostředí, je významnou součástí přírodního bohatství a je nezbytným předpokladem dalšího rozvoje společnosti. Díky zásahům člověka do životního prostředí je stále náročnější zabezpečit dostatek kvalitní vody, ochrana jejích zdrojů je stále obtížnější a složitější. Význam a použití vody Je základní podmínkou života. Ve vodě vznikl život. Je to rozpouštědlo, ve kterém probíhají veškeré chemické děje v organismu. Je nejdůležitější surovinou všech průmyslových odvětví, používá se ke chlazení, ohřevu, oplachu, k výrobě elektrické energie ve formě páry a v potravinářství k výrobě nápojů atd. Je základní podmínkou rostlinné a živočišné výroby. Je zdrojem obživy v přímořských státech. Vodní toky (řeky) a plochy (oceány, moře, jezera) hrají významnou roli v dopravě. Přítomnost vodních ploch má vliv na klima krajiny. Voda je využívána při rekreaci a sportu. Minerální voda má léčivé účinky. 11

14 Voda Voda, základní podmínka života na Zemi Voda je všude kolem nás i v nás Zemský povrch je ze 71 % tvořen světovými oceány, 29 % povrchu Země tvoří souš. Podobně i těla živých organismů včetně člověka jsou přibližně ze dvou třetin tvořena vodou. Povrchová voda na Zemi je soustředěna převážně v mořích a oceánech, dále však také ve vodních tocích, v přírodních vodních nádržích (jezera, bažiny, slatiniště atd.), v umělých vodních nádržích (přehrady, rybníky), ve formě sněhu a ledu. Voda podpovrchová je obsažena v půdních pórech, průlinách, ve formě podzemního ledu v permafrostu (věčně zmrzlá půda). Voda v atmosféře se vyskytuje ve skupenství plynném (vodní páry), ve skupenství kapalném (vodní kapky), ale i ve skupenství pevném (sněhová vločka) a na závěr voda v živých organismech je bezpodmínečnou součástí rostlinných a živočišných těl Praktická část Zamyslete se, diskutujete a společně odpovězte na následující otázky: 1. Je voda samozřejmost? Zažili jste doma někdy situaci, kdy vám doma netekla voda a chodili jste s kbelíky k cisterně? Jaké to bylo? Lidé v České republice mají štěstí. Voda teče až do našich domovů. Otočíme kohoutkem a voda je tu. Tohle ale pro mnoho lidí na světě znamená nedosažitelný sen a velký luxus. Ne každý člověk na světě má snadný přístup ke kvalitní vodě. Každý šestý člověk na světě nemá přístup k čisté pitné vodě! Kolik máš spolužáků? Vyděl jejich počet šesti a zjistíš, kolik z nich by nemělo přístup k vodě, kdyby žili jinde než v České republice. Hodně špatně je na tom Afrika. Tam je hodně sucho a lidé mají s vodou opravdu problém. Tak například v Etiopii jsou místa, kde ženy a děti stráví denně několik hodin na cestě k pitné vodě a čekáním u studny! A takhle každý den! Děti dokonce často nechodí do školy, protože musí pro svou rodinu zajišťovat vodu. Možná si říkáš, že by se ti to líbilo nechodit do školy. Afričanů je právě to, co tebe někdy trochu otravuje škola. Na mnoha místech taky lidé berou vodu z řek a rybníků. Voda v řekách a rybnících je ale špinavá, a tak lidé z vody často onemocní. A léčení v Africe také vypadá úplně jinak doktor není buď vůbec, nebo daleko, stejně tak léky. A tak na nemoci z vody lidé v Africe často také umírají Někteří lidé v Evropě se snaží lidem v Africe pomoct. Staví studny, aby více lidí mělo přístup k dobré vodě. To je skvělé, ale lidí bez vody je na světě stále dost. 2. Proč Organizace spojených národů vyhlásila rok 2013 Mezinárodním rokem vodní spolupráce? Co je cílem? Na konci roku 2010 Valné shromážděné OSN vyhlásilo rok 2013 mezinárodním rokem vodní spolupráce. Cílem Mezinárodního roku vodní spolupráce je mimo jiné prezentovat přínosy spolupráce ve vodním hospodářství na úspěšných příkladech takové spolupráce v různých geografických podmínkách. Na úvodním ceremoniálu k začátku Mezinárodního roku vodní spolupráce v Paříži 11. února 2013 byl vyhlášen i slogan pro tento rok, který vzešel z otevřené soutěže více než návrhů a následného hlasování. Vítězným sloganem je: Water, water everywhere, only if we share. Ve volném českém překladu tedy: Vody není nekonečně, užívejme ji společně. Voda nezná hranic, celkem 148 států má na svém území povodí, které zasahuje na území více států. Na světě je 276 mezinárodních povodí, z toho 68 z nich se rozkládá v Evropě, kde se nachází i povodí s největším počtem sdílejících ho zemí Dunaj, jehož povodí zasahuje do 19 států. Vodní spolupráce UNESCO u příležitosti Mezinárodního roku vodní spolupráce 2013 uvádí jako důvody přínosu, že vodní spolupráce: je klíčem k bezpečnosti, sociální rovnosti a rovnosti pohlaví a odstranění chudoby, přináší ekonomické výhody, je klíčová při ochraně vodních zdrojů a přírodního prostředí, přináší mír. 12

15 Voda, základní podmínka života na Zemi Voda Voda do etiopských škol 3. Kdy, proč a jak se slaví Světový den vody? Navrhněte, jak ho oslavit v roce Světový den vody byl poprvé vyhlášen v roce 1992 na konferenci Organizace spojených národů v brazilském Riu de Janeiro a dne 22. března 1993 byl slaven vůbec poprvé. Na aktivitách podporujících ochranu vodních zdrojů země a Světový den vody se podílí mnoho organizací jako FAO (Organizace pro výživu a zemědělství - anglicky: Food and Agriculture Organization), UNESCO (Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu, anglicky United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), WHO (Světová zdravotnická organizace, anglicky World Health Organization) a další. Všechny členské státy OSN byly vyzvány, aby pořádaly informační kampaně, které zdůrazní význam vody nejen pro člověka a ekosystémy, ale i pro sociální a ekonomickou úroveň. Každý rok je vyhlášeno heslo související s problémem, který je nutné naléhavě řešit. V minulých letech byla témata Světového dne vody následující Žena a voda, Voda a její dostatek, Voda a zdraví, Zvládání vodní nouze či Sanace. Jen pro zajímavost, Světový den vody 2011 byl zaměřen na problematiku nedostatečného přístupu k pitné vodě a také její absenci právě ve městech, a téma tedy bylo příznačné Voda pro města, v roce 2012 bylo mottem Voda a bezpečnost potravin. Důvod? Je zřejmé, že v budoucnu bude stále akutnější nedostatek vody nemilosrdně narušovat bezpečnost potravin. V roce 2013 pak tématem Světového dne vody pro rok 2013 je Mezinárodní rok vodní spolupráce, protože přístup k čisté vodě je základem pro uspokojování lidských potřeb. V roce 2030 bude 47 % světové populace žít v oblastech s nedostatkem vody. Se stoupajícím počtem obyvatelstva se zvyšují nároky na spotřebu vody. Na zeměkouli je 1,4 miliardy km 2 vodní plochy, ale 97,5 % této vody je příliš slané na to, aby se dala použít jako pitná nebo na zavlažování. Jen 0,26 % připadá na jezera a řeky, z kterých bereme vodu na zavlažování a pro naši potřebu. Spotřeba vody v % Svět Afrika Evropa Zemědělství Průmysl Domácnosti

16 Voda Voda, základní podmínka života na Zemi Zajímavá čísla o spotřebě vody. Voda je opravdu pro náš život důležitá! Kolik vody spotřebujeme na naše každodenní činnosti (údaje v litrech) spláchnutí toalety koupel ve vaně sprchování mytí nádobí v myčce praní v pračce mytí rukou 3 mytí automobilu 200 pití každý den 1,5 denně v kuchyni 5 7 Příklady specifické spotřeby vody (v litrech vody na osobu a den) USA 300 Vyspělé západoevropské země Česká republika 120 Země třetího světa Budeme bojovat o přístup k vodě? Ačkoliv se často uvádí, že v budoucnosti budou vznikat válečné konflikty o vodu, historie ukazuje, že ačkoliv vodní stavby se v minulosti staly cílem vojenských útoků, nedošlo k žádnému vojenskému konfliktu kvůli vodním zdrojům od války městských států Lagash a Umma v Mezopotámii let před naším letopočtem. Soupeření o přístup k vodě však v některých případech vedlo k politické nestabilitě a násilí v lokálním měřítku. Na druhou stranu se uvádí, že mezi roky 1820 a 2002 bylo podepsáno více než 400 mezinárodních dohod o vodě a jejím užívání. Zdá se tedy, že vědomí významu a důležitosti vody jako základní zdroje života a solidarita a spolupráce při jejím využívání převažuje nad spory a konflikty a že voda je nejen výborným rozpouštědlem mnoha chemických látek, je však také moderátorem konfliktů a katalyzátorem vztahů, interakcí a spolupráce mezi jednotlivci, komunitami i státy. 5. Je vody dost? Voda je nezbytná pro lidský život i společnost, voda totiž neslouží jen k pití, ale záleží na ní. Jak již bylo uvedeno výše mnohé další aktivity zemědělství, průmysl, výroba elektrické energie potřebuje vodu pro chlazení apod. Voda je nezbytná i pro uchování krajiny a ekosystémů. Hygienické minimum deklarované Světovou zdravotnickou organizací Neplýtvejte vodou 100 Rostoucí města, rostoucí lidská populace a její nároky stále zvyšují požadavky na využití zdrojů vody, které je stále složitější plně uspokojovat, zejména při výskytu nepříznivých klimatických podmínek a výkyvů. Kapající kohoutek Netěsnící WC Vytékající hadice na zalévání Kolik vody je třeba k výrobě 4 l/hod 80 l/hod 60 l/hod 1 litru piva 25 l 1 kg papíru 300 l 1 kg vlny 150 l Jak slavit? Různě! Ve spojitosti s oslavou Světového dne vody se po celé republice koná řada charitativních či happeningových akcí, kterými lidé vzdávají hold životodárné tekutině. V našich podmínkách zatím nedostatek vody plošně nezaznamenáváme, existují však období a lokality, kde musí docházet k omezování spotřeby vody z důvodu jejího nedostatku. Z hlediska celé Země je však situace mnohem nepříznivější: 780 miliónů lidí nemá přístup k čisté vodě. 6 až 8 miliónu lidí ročně zemře v důsledku katastrof a nemocí spjatých s vodou. Populace Země nadále roste a nadále tak rostou nároky na spotřebu vody, a to více v oblastech již zasažených nedostatkem vody nebo zranitelných z hlediska klimatických oscilací a změn (např. Afrika). Rychle rostoucí města se potýkají s přílišnou spotřebou vody, někde hladiny podzemní vody díky tomu poklesly až o desítky metrů. Za 70 % veškeré spotřeby vody je zodpovědné zemědělství. 14

17 Voda, základní podmínka života na Zemi Voda Virtuální voda Kolik vody spotřebujeme? Velmi snadno lze vypočítat, kolik vody přímo spotřebujeme v domácnostech; podle Českého statistického úřadu v roce 2011 činila spotřeba vody 88,6 litru na osobu a den, při započtení i další spotřeby (např. ve službách a průmyslu) pak dosáhla 135,8 litru na osobu a den. Kromě toho ale ve skutečnosti pro svůj život potřebujeme, byť nepřímo, vody daleko více. Voda se spotřebovává při pěstování plodin, chovu dobytka, výrobě v podstatě všech věcí, při výrobě energie. Takto nepřímo spotřebovaná voda bývá označována jako voda virtuální; odhaduje se, že každý člověk ve vyspělých zemí spotřebuje až litrů virtuální vody denně. V jejím případě však nastupuje ještě jeden další aspekt, a to její import a export. Pokud si zakoupíte výrobek, či potraviny pocházející z Asie, znamená to, že jste vlastně virtuálně spotřebovali i část tamní vody nezbytné pro jejich výrobu. 6. Proč má mnoho lidí problémy se zásobováním vodou, ačkoliv tři čtvrtiny povrchu planety je pokryto vodou? Téměř 98 % veškeré vody na Zemi je soustředěno v mořích a oceánech. Tato voda je však slaná, nedá se užívat jako pitná voda. Voda obsažená ve světovém oceánu je roztok minerálních a organických látek obohacený o plyny, ve které probíhají neustálé fyzikální, chemické a biologické procesy. Jednou důležitou vlastností vody je její slanost (salinita). Jedná se o celkové množství rozpuštěných minerálních látek v 1 kilogramu mořské vody (uvádí se v promile). Průměrná salinita světového oceánu je 35. Hlavními zdroji hořko-slané chuti jsou chlorid sodný, chlorid hořečnatý a síran hořečnatý. Mezi jednotlivými místy značně kolísá podíl salinity, kterou ovlivňuje mnoho faktorů jako výpar, srážky, přítoky atd. Dnes již existují technologie odsolování mořské vody, ale ty jsou stále dosti ekonomicky náročné a jsou využívány pouze v nejbohatších přímořských zemích s nedostatkem jiných zdrojů vody (např. Kuvajt). Jako pitná voda se tedy dá použít jen nepatrná část ze světových zásob vody, sladká podzemní a povrchová voda a také voda atmosférická, tedy dešťová. V některých případech jsme překročili povolenou hranici a četné vodní zdroje zmenšujeme. Už dnes je na mnoha místech ve světě kritický nedostatek pitné vody. Podle odhadů OSN při současném trendu spotřeby vody nebude mít kolem roku 2050 přes 60 % obyvatel Země dostatek vody k pití a vaření. Na následujících obrázcích 1 7, jejichž podkladem jsou data z OECD 1, je přehledně uvedeno, jaký je stav vody ve světě, její zdroje, kolik je k dispozici pitné vody, kolik % obyvatel světa má přístup k upravené vodě, spotřeba vody na obyvatele jednotlivých zemí OECD, i cena vodného a stočného pro domácnosti. Zdroje ucebnice3.enviregion.cz/voda/vodni-obal-zeme/ vodni-obal-zeme vtm.e15.cz/index.php?q=autor/radim-jahoda -do-etiopskych-skol.aspx 1 OECD je zkratka pro Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (z angl.organisation for Economic Co-operation and Development), která je mezivládní organizace 34 ekonomicky nejrozvinutějších států na světě, které přijaly principy demokracie a tržní ekonomiky. 15

18 Voda Vodní obal Země hydrosféra Pracovní list 3 Vodní obal Země - hydrosféra 3.1. Úvod Veškerá voda na Zemi a v atmosféře, bez rozdílu skupenství, se nazývá hydrosféra vodní obal Země. Zahrnuje všechny formy vody vyskytující se na Zemi: vodní páry v atmosféře, podzemní vody a povrchové vody ve vodních tocích, v nádržích, jezerech, mořích a v oceánech Teoretická část Zásoby vody na Zemi Hydrosféra zahrnuje veškerou vodní hmotu na zemském povrchu, pod ním a v zemské atmosféře ve skupenství kapalném, pevném i plynném. Hydrogeologové uvažují za hydrosféru i podzemní vodu hlubokých horizontů (až do 800 m) a mělo by jít o vodu, která se zapojuje do oběhu vody na Zemi. V atmosféře bereme za součást hydrosféry troposféru, neboť se zde vyskytuje voda, která se zapojuje do hydrologického cyklu (výpar, přenos, srážky). Zásoby vody v hydrosféře jsou velmi nerovnoměrně rozmístěny. Značná část těchto zásob je pro člověka v současné době obtížně využitelná, např. voda v ledovcích, podzemní voda ve velkých hloubkách, slané vody oceánu. Z celkové plochy povrchu Země 510 mil. km 2 zaujímají oceány a moře 360,7 mil. km 2 (70,7 %) a pevnina 149,3 mil. km 2 (29,3 %). Voda a souše jsou na povrchu Země rozloženy nerovnoměrně. Na severní polokouli připadá na souši 100 mil. km 2 a na vodní plochu 155 mil. km 2, na jižní polokouli na souši 49 mil. km 2 a na vodní plochu 206 mil. km 2. Na Zemi máme 4 oceány a k nim patří okrajová a středozemní moře (např. Středozemní moře, Rudé moře, Mexický záliv apod.). Zásoby vody v dílčích částech hydrosféry Část hydrosféry Objem vody (tisíce km 3 ) % celkových zásob Světový oceán ,6784 Ledovce a dlouhodobá sněhová pokrývka ,7237 Voda v atmosféře (do výšky cca 11 km) 13 0,0009 Povrchová voda na souši Sladkovodní jezera 130 0,0093 Slaná jezera 105 0,0075 Umělé vodní nádrže 6 0,0004 Močály, bažiny 6 0,0004 Koryta řek (průměr roku) 1,25 0,

19 Vodní obal Země hydrosféra Voda Podpovrchová voda Půdní vláha 25 0,0018 Voda v pásmu provzdušnění (zóna aerace) 40 0,0029 Voda v pásmu nasycení (zóna saturace) ,5746 Celkové zásoby vody na Zemi 1, ,25 100,0000 Světový oceán V oceánech je soustředěno skoro 98 % veškeré vody. Průměrná salinita mořské vody je 35. Světový oceán je tvořen pěti oceány: Tichý (nazývaný Pacifik), Atlantský, Indický, Jižní neboli Antarktický, a Severní ledový oceán. Největší je Tichý oceán, který zabírá 178,7 mil. km 2 (35 % zemského povrchu) a můžeme v něm navštívit nejhlubší místo Země Mariánský příkop (průrva v zemské kůře o hloubce metrů). Druhým největším je Atlantský oceán s (18 % zemského povrchu), třetí pak Indický oceán (14,9 %) čtvrtý je Jižní oceán se svými km 2 a nakonec Severní ledový se svými km 2. Oceány, jež se rozprostírají mezi kontinenty, mají hluboké pánve, samostatný systém proudů a dmutí a vlastní vodní masy s typickým rozložením teplot a salinity. Moře jsou části oceánů vnikající do pevniny nebo oddělené od oceánu řetězem ostrovů. Jejich plošná rozloha může být značně rozdílná a není pro jejich označení rozhodující (např. nejrozlehlejší Korálové moře km 2, nejmenší Marmarské moře km 2 ). Moře se rozdělují na okrajová a vnitřní. Okrajová moře jsou oddělena souší od oceánu nedokonale, s oceány jsou široce a volně spojena alespoň svrchními vrstvami svých vod. Jejich proudový systém bývá součástí oceánského proudového systému a teplota a salinita vod se příliš neliší od teploty a salinity vod oceánských. Vnitřní moře jsou téměř úplně obklopena souší a s oceánem jsou spojena jen průlivy. Mají samostatný proudový systém. Bilance oběhu vody v nich je silně závislá na přítoku vody z okolní pevniny, na poměru mezi srážkami a výparem a na rozsahu spojení s oceánem. Zvláštním typem vnitřních moří jsou moře středozemní. Jejich označení vyplývá z jejich polohy mezi dvěma pevninami (Středozemní a Karibské moře, Mexický záliv, Rudé moře a Indonéské středomoří). Výpar z povrchu světového oceánu je hlavním zdrojem vláhy v atmosféře Země. Světový oceán je významným regulátorem teploty naší planety, neboť zabírá obrovské území a tím také zachytává i nejvíce slunečního světla a tepla (asi 85 %). Tímto oceán zabraňuje náhlým výkyvům teplot, což blahodárně působí na biosféru a celkově na život na Zemi. Ledovce Ledovce zaujímají plochu přes 14,9 milionů km 2 a je v nich akumulována převážná část sladké vody na pevnině (kolem 74 %). 90 % ledovcové hmoty na pevnině zaujímá antarktický pevninský ledovec, 8 % zaujímá ledovec grónský. Další ledovce pevninského typu nalezneme např. v části Kanadského arktického archipelagu (např. na Ellesmerově ostrově, Devonu; celkem zde ledovce zaujímají km 2 ), v Aljašských horách (pásmo Coastal Mountains, km 2 ; např. Malaspina Glacier), Špicberky ( km 2 ), Nová země ( km 2 ), Severní země ( km 2 ), země Františka Josefa ( km 2 ), Island ( km 2 ; např. Vatnajökull, největší evropský ledovec). Horské (alpínské) ledovce tvoří 0,6 % objemu ledovců na Zemi. Jsou rozšířeny ve všech velehorách. V Asii zaujímají km 2, z toho v Himálaji km 2, Karákoramu km 2, Ťan-Šanu km 2 (zde se nacházejí ledovce s nejdelšími splazy, dlouhými až 70 km, např. Fedčenkův, Velký a Malý Inilček) a Pamíru (a Alajském pohoří) km 2. Zálivy a zátoky jsou definovány jako menší části oceánu nebo moře vnikající do pevniny. Zálivy jsou plošně rozsáhlejší než zátoky. Při respektování historických názvů se toto pravidlo mnohdy nedodržuje a některé zálivy mají všechny vlastnosti okrajových moří (např. Guinejský, Biskajský, Aljašský záliv) nebo naopak moře spíše vlastnosti zálivů (Bílé, Azovské moře). Míra spojení s oceánem nebo mořem ovlivňuje i mnohé vlastnosti jejich vody a její pohyb. 17

20 Voda Vodní obal Země hydrosféra V Jižní Americe zaujímají horské ledovce km 2 a jsou soustředěny v Andách (např. pohoří Nevados Hentisqueros na pomezí Chile a Argentiny, pohoří Cordillera Blanca v Peru je nejvíce zaledněným tropickým územím na Zemi, ledovce zde zaujímají 723 km 2 ). Na evropském kontinentě nalezneme horské ledovce v Alpách, kde je celkem km 2 ledovců (v Bernských Alpách se nachází největší evropský horský ledovec Aletschgletscher, avšak největší koncentrace ledovců je ve Walliských Alpách), a Skandách s km 2 ledovců (např. Jostedalsbreen). V Oceánii se rozkládá km 2 ledovců na Novém Zélandu (např. Cookův) a 15 km 2 na Nové Guineji. V Africe zaujímají ledovce celkově pouze 15 km 2 a najdeme je na vrcholcích pohoří Ruwenzori, Mount Kenya a Kilimandžáro. Nejdelší ledovce světa: Lambertův (Australské antarktické území), délka 402 km, šířka až 64 km; Petermanův (severní Grónsko), délka 200 km; Beardmoreův (Novozélandské antarktické území), délka 200 km; Hispar Biafo (Karákoram, Pákistán), délka 120 km, šířka až 3,2 km; Hubbardův (pohoří Saint Elias, Aljaška), délka 114 km; Humboldtův (severozápadní Grónsko), délka 114 km, šířka (u konce) 95 km. Poznámka K ústupu ledovců dochází všude až na výjimku, kterou jsou polární oblasti s dostatkem srážek. Bajkalské jezero Klimatická sněžná čára je linie vyrovnané bilance přírůstku a úbytku ledovcové a sněhové hmoty. Tzn. že nad sněžnou čarou ledovce přibývají a pod ní ubývají. Nadmořská výška sněžné čáry klesá od rovníku k pólům, tj. závisí na zeměpisné šířce. Nejvýše položená je sněžná čára kolem obratníků, kde jsou horší srážkové podmínky než na rovníku. Např. nadmořská výška sněžné čáry je v chilsko-argentinských Andách až m n. m. (nejvyšší polohu sněžné čáry na světě vykazuje stratovulkán Llullaillaco), na Cotopaxi, Chimborazu či Kilimandžáru m n. m., naopak v zemi Františka Josefa 50 m n. m. a na severním okraji Špicberku 0 m n. m. Kromě zeměpisné šířky závisí nadmořská výška sněžné čáry i na kontinentalitě klimatu, kdy sněžná čára stoupá např. od západu Evropy do nitra Eurasie (v Alpách je v nadmořské výšce až m n. m., na Kavkaze ve výšce m n. m., v Pamíru ve výšce až m n. m.). Příčinou této skutečnosti je ubývání srážek. Kromě kontinentality ovlivňují výšku sněhové čáry i místní podmínky (např. v Ťan-Šanu v pohoří Kirgizskij chrebet se výška sněžné čáry pohybuje kolem m n. m.) Ledovce vznikají tak, že prachovému sněhu se zvětšuje zrnitost a sníh více uléhá. Zvětšuje hustota a hmotnost sněhu. Jakmile dosáhne hustota sněhu hodnoty 0,84 g cm 3, začne sníh přecházet v ledovec. Podpovrchová voda Pod zemským povrchem se ukrývá asi 25 % sladké pevninské vody, nezahrnujeme-li ledovce tak až 97 %. Mimořádný význam má podpovrchová voda v suchých oblastech, kde je soustředěna v artéských pánvích (např. v Austrálii). Sladkovodní jezera Většina objemu sladkovodních jezer je soustředěna ve třech světových oblastech, a to Severní Americe, kde se nachází 25 % celosvětových zásob sladké jezerní vody (Velká Kanadsko-americká jezera, jezera Kanady např. Velké Medvědí, Velké Otročí, Sobí, Winnipežské, Athabaska, Winnipegosis), a Africe, kde je 22 % celosvětových zásob (jezera Východoafrické příkopové propadliny Tanganika, hluboká m, tj. po Bajkalu druhé nejhlubší jezero na Zemi, Malawi, Ukerewe, Kyoga). Třetím největším soustředěním sladké jezerní vody je jezero Bajkal, které pojímá 18 % jejích celosvětových zásob. Bajkal je hluboký m a jedná se o kryptodepresi ( skrytou proláklinu, kdy jeho hladina je nad úrovní moře a dno pod jeho úrovní). Do Bajkalu ústí 544 řek a jen jedna vytéká (Angara), délka údolnice jezera je 636 km, v nejužším místě je jezero 23 km široké. Trvá 500 let, než se vymění voda v Severní kotlině Bajkalu, a 250 let, než se vymění voda ve Střední kotlině. Bajkal je se svými 1620 m hloubky (někde se uvádí dokonce 1637 m hloubky) nejhlubším jezerem na Zemi. Bajkal se rozkládá v ruské části jižní Sibiře vklíněné mezi vysoká za- 18

HYDROLOGIE. Ing. Milan BUMERL, CSc. (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Veselí nad Lužnicí, 2003

HYDROLOGIE. Ing. Milan BUMERL, CSc. (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Veselí nad Lužnicí, 2003 HYDROLOGIE (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Ing. Milan BUMERL, CSc. Veselí nad Lužnicí, 2003 - text smí být používán pouze se souhlasem autora textu Moto:Hledání pramenů I člověk

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ UČEBNÍ MODUL ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ Mgr. Robert Stojanov, Palacký University (Olomouc) OBSAH 1. ÚVOD... p.3 2. PŘEDSTAVENÍ PROBLEMATIKY... p.4 2.1. VZTAH ROZVOJE, BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Modul 3: Základy ekologie

Modul 3: Základy ekologie Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 3: Základy ekologie autor: doc. RNDr. Martin Braniš, CSc. recenzent: PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D. redakce: Mgr. Milada Rolčíková Výukový program: Environmentální

Více

Uvedení do studia životního prostředí

Uvedení do studia životního prostředí Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Uvedení do studia životního prostředí Kateřina Marková Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Vědecký redaktor: Recenzenti: Uvedení do studia

Více

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru Úvod do geografie Geografie jako věda Oddělila se od filozofie (ve starověku) ve 3-2 století př. n. l. Eratosthenes otec geografie, napsal spis geografika. Tehdy se zajímá o: 1. O Zemi (tvar...), ostatní

Více

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací Potravinový problém ve světě Pavel Rozací Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Potravinový problém je obecně považován za jeden z nejstarších a nejvýznamnějších problémů světa. Tento problém je v dnešní

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Současný stav ekologické výchovy na střední škole v Praze DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. František

Více

Management podzemních vod

Management podzemních vod Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Management podzemních vod Petr Kohout Vít Kodeš Josef Datel Svatopluk Šeda Zbyněk Vencelides Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Management

Více

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva Úvod Ve čtvrtém pokračování Sborníků 2008 se zamýšlíme nad problematikou alternativních škol v soudobém školském systému a historií jejich vývoje a dále pak nad další zajímavou alternativou EVVO - Výchova

Více

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí.

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí. 1 Ekologie nauka o životním prostředí Základní vědecká disciplína, která se zabývá studiem života je biologie. Ekologie je pouze jedním z biologických oborů. Hlavním a společným objektem studia biologie

Více

Vztahy člověka a prostředí

Vztahy člověka a prostředí Vztahy člověka a prostředí Vývoj vztahů člověka a prostředí Vývoj člověka úzce souvisel se změnami probíhajícími v přírodě. Velké klimatické změny jako bylo střídání dob ledových a meziledových i výkyvy

Více

EnvironmEntální výchova

EnvironmEntální výchova EnvironmEntální výchova PhDr. Alena Thorovská Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha (c Z.1.07/1.3.00/19.0002) 1

Více

Život v budoucnosti Udržitelné technologie, které mohou zachránit naši budoucnost

Život v budoucnosti Udržitelné technologie, které mohou zachránit naši budoucnost Život v budoucnosti Udržitelné technologie, které mohou zachránit naši budoucnost Vzdělávací sada chemgeneration.com Úvod Vážení čtenáři, pravděpodobně se také denně držíte konceptu udržitelného rozvoje,

Více

Domácí ekologie, odpadové hospodářství

Domácí ekologie, odpadové hospodářství Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Monika PŮBALOVÁ Domácí ekologie,

Více

Alternativní zdroje energie

Alternativní zdroje energie METODICKÁ PŘÍRUČKA Alternativní zdroje energie Název projektu: Multilaterální vzdělávání v oblasti alternativních zdrojů energie Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.49/02.0004 www.vzdelavani-meres.cz METODICKÁ

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově. Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy.

Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově. Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy. Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy Bakalářská práce Autor práce: Nikola Jelínková Vedoucí práce: Mgr. Miloslav Průka, Ph.D.

Více

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK OBSAH 3 OBSAH Motor civilizace František Honzák 7 Cesty blesků Ivan Laube 17 Energetika živého Šárka Speváková 31 Co

Více

Vývoj vztahu člověka a přírody

Vývoj vztahu člověka a přírody Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Marie HESKOVÁ Vývoj vztahu

Více

ZÁKLADY GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A SÍDEL 1

ZÁKLADY GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A SÍDEL 1 Univerzita Palackého v Olomouci Katedra geografie ZÁKLADY GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A SÍDEL 1 Marián Halás Šárka Brychtová Miloš Fňukal Distanční studijní opora Geografie ve veřejné správě Vytvořeno jako

Více

Kodaň a co dál? Úvod... 2. Globální změny klimatu základní poznatky... 4. Historie bojů proti globálním změnám klimatu... 11

Kodaň a co dál? Úvod... 2. Globální změny klimatu základní poznatky... 4. Historie bojů proti globálním změnám klimatu... 11 Kodaň a co dál? Globální změny klimatu jako jeden z problémů současného světa Obsah Úvod... 2 Globální změny klimatu základní poznatky... 4 Historie bojů proti globálním změnám klimatu... 11 Ekonomické,

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. ZÁVĚREČNÝ PROJEKT 2013 MGR. KATEŘINA MURÁNYI

Evropský polytechnický institut, s.r.o. ZÁVĚREČNÝ PROJEKT 2013 MGR. KATEŘINA MURÁNYI Evropský polytechnický institut, s.r.o. ZÁVĚREČNÝ PROJEKT 2013 MGR. KATEŘINA MURÁNYI 1 Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: CŽV k získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Kombinace: KGE 2. stupeň Zeměpis - Tělesná výchova POMOC POTŘEBNÝM ZEMÍM AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha 01: Odpovědný přístup k životnímu a udržitelnému rozvoji Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu

Více

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075. Dana PROCHÁZKOVÁ Principy

Více

ČASOPIS O PŘÍRODĚ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČASOPIS O PŘÍRODĚ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ n PROSINEC 2012 n VYDÁVÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CENTRUM ENVIRONMENTÁLNÍCH STUDIÍ n ROČNÍK 33 n CENA 40 Kč ČASOPIS O PŘÍRODĚ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TEXT A FOTO: ŠÁRKA NOVÁKOVÁ VÝZNAM OBALŮ NÁM UKÁŽE VÝSTAVA

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÉ A PRACOVNÍ VÝCHOVY ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA (TEXTOVÉ OPORY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM UOP)

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÉ A PRACOVNÍ VÝCHOVY ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA (TEXTOVÉ OPORY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM UOP) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÉ A PRACOVNÍ VÝCHOVY ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA (TEXTOVÉ OPORY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM UOP) ING. MARCELLA ŠIMÍČKOVÁ, CSc. Ostrava Obsah: 1 Předmět

Více

Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež

Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež 1 Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie Bezplatná telefonní linka (*): 00 800 6 7 8 9 10

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. LENKA HORKÁ, DiS.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. LENKA HORKÁ, DiS. Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 LENKA HORKÁ, DiS. Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu POPIS A PŘÍLEŽITOSTI

Více