Tvoříme základy Mandantenbrief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvoříme základy Mandantenbrief"

Transkript

1 Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Červenec / Srpen Obsah: Právo aktuálně > Právo krátce > Účinná lítost aneb jak zabránit trestní odpovědnosti v daňové oblasti Daně aktuálně > Zdaňování zatajených příjmů Ekonomika aktuálně > Novela zákona o účetnictví aneb zjednodušení výkaznictví pro malé podnikatele Rödl & Partner Intern > Noví partneři > Rödl & Partner pomáhá Právo krátce Manažerské služby v daňové judikatuře V poslední době přibývají v praxi spory týkající se problematiky služeb poskytovaných ve skupině, u kterých chybí nějaký hmatatelný hmotný výstup. Nejčastěji se jedná o nejrůznější poradenské služby mateřské společnosti poskytované v oblasti marketingu, managementu, zprostředkování obchodu, výroby, obchodu, strategického plánování, IT, ale například i o poskytnutí licence. Řada těchto sporů již byla řešena před Nejvyšším správním soudem. Připravili jsme pro Vás stručné shrnutí jeho závěrů na toto téma. Podle Nejvyššího správního soudu obecně platí, že tento druh činnosti mateřské společnosti nemusí a priori představovat výkon práv a povinností společníka či akcionáře a není vyloučeno, aby byla tato činnost mateřskou společností dceřiné společnosti poskytována za úplatu. Judikatura tedy potvrzuje, že úplatné poskytování poradenských služeb mateřskou společností dceřiné společnosti v zásadě může být daňovým nákladem dceřiné společnosti. V případě poradenských služeb jsou ovšem na daňové subjekty kladeny vyšší nároky z hlediska jejich prokazování, což je dáno tím, že se tyto služby z povahy věci zpravidla přímo neodrážejí ve výnosech z činnosti. Daňový subjekt musí být schopen v prvé řadě prokázat samotné uskutečnění dané činnosti. V tomto ohledu z judikatury Nejvyššího správního soudu vyplývá, že předložení smlouvy a faktury samo o sobě nepostačuje. Dokladem není ani obecně koncipovaný seznam provedených úkonů bez upřesnění, v čem dané úkony přesně spočívaly. Tyto dokumenty totiž musí být provázány s doklady či jinými důkazy prokazujícími přijetí konkrétních služeb, tedy nějakým hmatatelným výstupem či konkrétním výsledkem činnosti. Následně pak musí daňový subjekt prokázat to, zda a jakým způsobem přijaté služby využil pro svou činnost. 1

2 Právo aktuálně Dále platí, že pokud je více služeb fakturováno jedinou částkou a daňovému subjektu se podaří prokázat, že byly realizovány a sloužily k dosažení, zajištění či udržení jeho zdanitelných příjmů pouze u části z nich, nelze vyloučit jako nedaňový náklad veškeré náklady fakturované mateřskou společností, ale právě a pouze onu část vztahující se k neprokázaným nákladům. Kontakt: > Účinná lítost aneb jak zabránit trestní odpovědnosti v daňové oblasti Jiří Zoubek, Kateřina Jordanovová Rödl & Partner Praha Úvodem > Celosvětový trend dosažení plné transparence v daňové oblasti a snahy odhalit zatajované příjmy se nejen v České republice zintenzivňuje. Využití takzvané účinné lítosti může být pro daňové subjekty efektivní obranou proti případnému trestněprávnímu řízení. Ministerstvo financí se snaží o plnou transparenci v daňové oblasti. Pro dosažení tohoto cíle jsou fyzické osoby od roku 2015 povinny hlásit i příjmy osvobozené od daně z příjmů (například příjmy z dědictví nebo daru), pokud jsou vyšší než 5 mil. Kč. Dále budou daňové subjekty na základě zákona o prokazování původu majetku s předpokládanou účinností od roku 2016 povinny prokázat původ svého majetku správci daně, pokud ten dospěje k závěru, že jejich zdaňované nebo oznámené příjmy neodpovídají výši jejich majetku a rozdíl přesáhne 7 mil. Kč. Vedle národních předpisů zaměřujících se převážně na odhalení zatajovaných příjmů se také zintenzivňuje spolupráce v daňové oblasti na mezinárodní úrovni. Tato spolupráce se projevuje zejména důrazem na automatickou přeshraniční výměnu informací o kapitálových příjmech (a od roku 2016 i zůstatků na bankovních účtech) fyzických osob. Tato automatická výměna informací bude navíc do budoucna rozšířena o další typy příjmů, například příjmy ze zaměstnání, z životního či penzijního pojištění. Nejpozději od roku 2018 se výměna informací rozšíří také na poslední z evropských států, které tuto povinnost doposud neuplatňovaly, a to Lucembursko, Švýcarsko a Rakousko. Na základě tzv. Lex FATCA dochází již nyní k výměně informací o finančních účtech (zůstatky peněžních prostředků) i se Spojenými státy americkými. Daňové trestné činy Jedním z daňových trestných činů je dle 240 trestního zákoníku zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (dále jen "zkrácení daně"). Tento trestný čin se vztahuje jak na neodvedení daně nebo její odvedení ve snížené výši, tak i na neoprávněné vylákání výhody na dani (například nároku na dani z přidané hodnoty) ve výši nejméně 50 tis. Kč. Za tento trestný čin hrozí dle výše zkrácené daně trest odnětí svobody až na 10 let. Daň bývá zpravidla krácena ve více zdaňovacích obdobích. Je tomu tak proto, že daňový subjekt, který například zatajil a nepřiznal některý ze svých příjmů, je de facto nucen postupovat v rozporu se zákonem i nadále a tento příjem dále zatajovat. Obdobně například subjekt, který vložil peněžní prostředky na zahraniční účty (například v Lucembursku, Rakousku či Švýcarsku) a nepřiznává úroky z nich plynoucí, tak činí po delší dobu. V současné době se řada fyzických osob, zejména takzvaných duálních rezidentů, kteří v minulosti pobývali nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí, vrací do České republiky a v té souvislosti prověřují řádné vypořádání své daňové povinnosti (např. ve vztahu ke kapitálovým příjmům ze zahraničí). Daňovou povinnost je třeba vypořádat nejen do budoucnosti, ale také ve vztahu k minulosti, která bude předmětem zvýšeného zájmu finanční správy. Lze však daň vypořádat bez jakéhokoliv trestněprávního postihu? Účinná lítost Zániku trestní odpovědnosti lze dosáhnout takzvanou účinnou lítostí, tedy napravením škodlivého následku trestného činu. V případě zkrácení daně je účinné lítosti dosaženo dobrovolným přiznáním dříve zatajovaných příjmů a úplným uhrazením zkrácené daně včetně příslušenství (daňových sankcí, například úroků z prodlení). Pro uplatnění účinné lítosti umožňuje daňový řád podat daňové přiznání i za již promlčená zdaňovací období a správce daně může daň stanovit bez ohledu na to, zda již uplynula lhůta pro stanovení daně. V praxi však aplikace účinné lítosti vyžaduje individuální posouzení každého jednotlivého případu tak, aby došlo k naplnění všech podmínek, za kterých trestní odpovědnost zaniká, a daňový subjekt se tak nemusel 2

3 Právo aktuálně / Daně aktuálně Vydání: Červenec / Srpen 2015 obávat dalšího trestního řízení. Účinná lítost tak představuje jakýsi "zlatý můstek", který umožňuje daňovým subjektům návrat do legality a vyhnutí se trestněprávnímu řízení. Vaše kontaktní osoba: Mgr. Jiří Zoubek, LL.M. advokát, daňový poradce / Associate Partner Tel.: Mgr. Kateřina Jordanovová, LL.M. advokátka, daňová poradkyně / Senior Associate Tel.: > Zdaňování zatajených příjmů Lukáš Pflug, Rödl & Partner Praha Úvodem > Finanční správa bude mít prostředek ke zdanění zatajených příjmů, a to již od počátku Návrh novely zákona o prokazování původu majetku totiž již schválila vláda v květnu letošního roku, nyní se čeká na souhlas parlamentu a podpis prezidenta. Finanční správa tak dostane prostředek ke zdanění zatajených příjmů, a to již od počátku V případě nové úpravy se bude v zásadě jednat o nástroj pro účely analýzy výše majetku v souvislosti s daňovým přiznáním. Pokud bude mít správce daně informace nebo podezření, že příjmy uvedené v daňovém přiznání poplatníka nemohou pokrýt jeho spotřebu nebo výdaje na majetek, který vlastní, o více než 7 mil. Kč, vyzve jej správce daně k prokázání původu příjmů. K podání podrobného prohlášení o majetku správce daně vyzve poplatníka tehdy, kdy to shledá důvodné. V prohlášení bude uveden majetek, který správce daně nemůže zjistit z veřejných evidencí, pokud jeho hodnota v souhrnu přesáhne 10 mil. Kč. V opačném případě poplatník čestně prohlásí, že souhrn jeho majetku nepřesáhl uvedenou hranici. Za odmítnutí podání prohlášení o majetku nebo uvedení nepravdivých či zkreslených údajů hrozí trestní stíhání, peněžitý trest či zákaz činnosti. Pokud poplatník neprokáže, že jeho výdaje odpovídají jeho příjmům, že tyto byly skutečně zdaněny, přistoupí správce daně k dodatečnému zdanění. Nelze-li stanovit daň na základě dokazování, stanoví ji správce podle pomůcek. Pokud správce daně bude předpokládat, že daň ze zatajeného příjmu přesáhne 2 mil. Kč, bude daň stanovena takzvaně podle pomůcek zvláštním způsobem. Správce daně tak stanoví základ daně odhadem výše příjmů, kterých by poplatník musel dosáhnout, aby to odpovídalo nárůstu jeho jmění, spotřebě nebo jinému vydání. Nad rámec zdanění zatajených příjmů má správce daně možnost vyměřit penále. V návaznosti na míru součinnosti poplatníka při stanovení daně bude vyměřená sankce činit 50 až 100 % stanovené daně. Pokud předpokládaná daň nedosáhne limitu 2 mil. Kč, bude penále vyměřeno ve výši 20 % daně. Kromě finančního postihu má dle projednávaného návrhu dojít ke zvýšení maximální sazby odnětí svobody za trestný čin porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku z jednoho na tři roky. Uvedený institut je doplněn již zavedenou povinností poplatníka oznamovat osvobozené příjmy nad 5 mil. Kč, která je platná od 1. ledna Touto oznamovací povinností by tak měla být limitována potenciální obrana poplatníka, že majetek byl nabyt prostřednictvím osvobozeného příjmu (například darem). Primárně bude uvedený nástroj cílit na fyzické osoby, avšak z důvodu zabránění jeho obcházení založením právnické osoby může správce daně vyzvat k prokázání původu majetku také právnické osoby. V obou případech bez ohledu na to, zda se jedná o rezidenty nebo nerezidenty České republiky. Daň bude možné stanovit pouze za neprekludovaná období, tedy obecně za období tří let zpětně. Pokud však příjmy poplatníka, o kterých se správce bude domnívat, že nebyly zdaněny, vznikly v již prekludovaném období, musí poplatník prokázat, že tomu tak skutečně je. Ačkoli tedy správa daní má sice možnost doměřit daň jen za tři roky, bude oprávněna zjišťovat původ majetku i dále do minulosti. A pokud poplatník neunese důkazní břemeno vazby na starší roky, bude se předpokládat, že příjmy vznikly v období bezprostředně předcházejícím stanovení daně. 3

4 Daně aktuálně / Ekonomika aktuálně Správce daně bude informace získávat z vlastní vyhledávací činnosti, tedy z místních šetření, podaných vysvětlení, daňových kontrol, postupů k odstranění pochybností. Dále může požadovat poskytnutí informací od orgánů veřejné moci, bank, pošt, zdravotních pojišťoven nebo je může získávat z veřejných evidencí katastru nemovitostí, základního registru obyvatel, evidence občanských průkazů nebo evidence vedené rejstříkem trestů. Dalším významným zdrojem dat však může být podnět podaný v zásadě kýmkoli (například propuštěným zaměstnancem či nepřejícím sousedem). Ačkoli k chystané novele zaznívají kritické hlasy, které zejména připomínají její neúčinnost při přesunutí majetku do zahraničí, přesun důkazního břemene na poplatníky, závislost na subjektivním pohledu správce daně či široké možnosti udání, lze očekávat její schválení. Praktické dopady a potenciální rozšíření i na nižší hraniční hodnoty zatajených příjmů však ukáže až budoucnost. Vaše kontaktní osoba: Ing. Lukáš Pflug, LL.M. daňový poradce / Associate Partner Tel.: > Novela zákona o účetnictví aneb zjednodušení výkaznictví pro malé podnikatele Radim Botek, Ladislav Čížek, Rödl & Partner Praha Úvodem > Zákon o účetnictví se řadí spíše k těm několika málo zákonům, které se dlouhodobě významně nemění. Od 1. ledna 2016 však i tento zákon projde rozsáhlejší novelizací. Novela zákona o účetnictví, která je aktuálně v legislativním procesu, je výsledkem transpozice nové směrnice EU (2013/34/EU). Nadále nebude účetnictví v pojetí EU regulováno takzvanou čtvrtou a sedmou směrnicí (78/660/EHS, 83/349/EHS), ale pouze touto novou, která od svého zveřejnění již stihla projít formální novelizací. Vydáním nové směrnice pro oblast finančního účetnictví se Evropská unie snaží snížit administrativní zátěž a zlepšit podnikatelské prostředí zejména pro malé a střední podniky. Co novela zákona o účetnictví přináší zcela nově, je především kategorizace účetních jednotek, vymezení subjektu veřejného zájmu či znovuzavedení jednoduchého účetnictví. Kategorizace účetních jednotek V úvodu novelizovaného znění zákona lze nalézt rozdělení účetních jednotek (dále též ÚJ) do skupin podle jejich velikosti. Zařazení účetní jednotky do příslušné skupiny má v pojetí nového zákona zcela zásadní význam a je určující pro celou řadu povinností či úlev. Kategorizace účetních jednotek je vhodným nástrojem, jak odlišit informační povinnosti pro jednotlivé účetní jednotky. V důvodové zprávě k rozebírané novele se odhaduje, že až 95 % všech účetních jednotek bude zařazeno v kategoriích mikro či malá. Uvedený předpoklad jsme se rozhodli porovnat s náhodně vybraným vzorkem 200 společností z řad našich klientů. Přehled kategorií a stanovených kritérií shrnuje níže uvedená tabulka. Kategorie ÚJ Podmínka: K rozvahovému dni Aktiva (brutto) tis. Kč Čistý obrat tis. Kč Průměrný počet zaměstnanců Zastoupení společností dle důvodové zprávy Vzorek Rödl & Partner Mikro nepřekračuje alespoň 2 kritéria ,6 % 12,0 % Malá nepřekračuje alespoň 2 kritéria ,2 % 33,5 % Střední nepřekračuje alespoň 2 kritéria ,1 % 39,5 % Velká překračuje alespoň 2 kritéria ,4 % 15,0 % Zdroj: Důvodová zpráva k novele zákona o účetnictví, upraveno 4

5 Ekonomika aktuálně Vydání: Červenec / Srpen 2015 Uvedené procentní zastoupení společností v jednotlivých kategoriích je však třeba vnímat jen jako orientační. V důvodové zprávě jsou data zkreslena nedostatkem informací (některé účetní jednotky nezveřejnily data tak, aby je bylo možné kategorizovat). Soubor společností, na nichž byla analýza Rödl & Partner provedena, reprezentuje především povinně auditované účetní jednotky, výsledná data jsou proto neporovnatelná s předpokládaným poměrným zastoupením dle důvodové zprávy. Pro úplnost uveďme ke kategorizaci účetní jednotky ještě dvě poznámky: > Za velkou účetní jednotku jsou vždy považovány takzvané vybrané účetní jednotky a subjekty veřejného zájmu; > Samostatně je upravena povinnost konsolidace, respektive definice konsolidujících a konsolidovaných účetních jednotek. Novela totiž kromě kategorizace samotných účetních jednotek zavádí i kategorizaci konsolidačních skupin na obdobném principu. Za zvlášť důležitou považujeme definici takzvané malé skupiny účetních jednotek, a to s ohledem na osvobození od povinnosti sestavovat konsolidovanou účetní závěrku (detailně viz níže). Účetní závěrka Účetní závěrka se povinně skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy a nově i z přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu. Zde se dostáváme k významu kategorizace. Přestože zákon obecně uvádí povinnost zahrnout přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu do účetní závěrky, mikro a malé účetní jednotky jsou této povinnosti zproštěny. Současně mikro a malé jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nemusí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty. V praxi tedy takové účetní jednotky zveřejní pouze rozvahu, a to navíc ve zkráceném rozsahu. Informační požadavky na rozvahu ve zkráceném rozsahu stanoví pro jednotlivé skupiny účetních jednotek podle kategorií příslušná vyhláška (pozn.: novelizované znění vyhlášek nebylo v době redakční uzávěrky dostupné). Stejně tak i na přílohu jsou v případě malých a mikro účetních jednotek kladeny nižší informační nároky, než tomu bylo doposud. Povinnost ověření účetní závěrky auditorem V novele jsou také upraveny podmínky pro povinnost účetních jednotek mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Nově se takzvaný povinný audit týká všech velkých a středních účetních jednotek, a to bez ohledu na právní formu podnikání. V případě malých a mikro účetních jednotek se uplatní stejný princip, který platí doposud. Malé či mikro akciové společnosti budou mít povinnost nechat si účetní závěrku ověřit auditorem za předpokladu, že k rozvahovému dni účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího dosáhly alespoň jednoho kritéria. Ostatní malé a mikro účetní jednotky, pokud za stejné období dosáhly alespoň dvou kritérií. Samotná kritéria přitom zůstávají nezměněna (aktiva brutto 40 mil. Kč, roční úhrn čistého obratu 80 mil. Kč, průměrný přepočtený stav zaměstnanců 50). Nová úprava tak zpřísňuje podmínky pro povinný audit středních a velkých účetních jednotek v tom smyslu, že upouští od dvouletého testu stanovených kritérií. Tato změna bude především u společností, u nichž by došlo k významnému jednorázovému dosažení posuzovaných ukazatelů (obrat, bilanční suma, počet zaměstnanců), například z důvodů fúze, představovat jisté urychlení povinnosti mít účetní závěrku ověřenu auditorem. Na vybraném vzorku 200 společností se však ukázalo, že tato úprava bude mít v praxi zanedbatelný vliv. Velké a střední účetní jednotky již běžně měly povinnost mít účetní závěrku ověřenou, neboť dosavadní stanovená kritéria již dlouhodobě překračovaly. Významově se pro ně tedy nic nezměnilo. Naopak ty společnosti, které kritéria nepřekročily, jsou zařazeny do kategorií mikro a malých účetních jednotek, a pro ně se tedy také nic nemění. Přesto doporučujeme prověřit, zda novela zákona o účetnictví nepřináší povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Změnu způsobenou novelou zákona o účetnictví nelze vyloučit. 5

6 Ekonomika aktuálně Teoreticky je možné získat ještě podrobnější členění (kategorizaci) účetních jednotek, a sice s využitím povinnosti mít účetní závěrku ověřenou auditorem. O takovém členění se zmiňuje i důvodová zpráva, analýzu počtu jednotek již ale nenabízí, uvádíme proto pouze výsledky z našeho vzorku. Kategorie ÚJ Vzorek Rödl & Partner Mikro s povinností auditu 0,5 % Mikro bez povinnosti auditu 11,0 % Malá s povinností auditu 15,0 % Malá bez povinnosti auditu 19,0 % Střední (vždy povinný audit) 39,5 % Velká (vždy povinný audit) 15,0 % Jednoduché účetnictví Za další zajímavou změnu lze označit opětovné zavedení jednoduchého účetnictví. Možnost vést jednoduché účetnictví se do zákona vrací po dvanácti letech. Tato varianta vedení účetnictví se týká těch nejmenších ÚJ, které zákon explicitně jmenuje, po splnění řady podmínek (například není plátcem DPH, její celkové příjmy nepřesáhnou 3 mil. Kč za poslední účetní období, hodnota majetku nepřesáhne 1,5 mil. Kč). V této souvislosti je zapotřebí zmínit, že současně nebyla zrušena takzvaná daňová evidence, která právě jednoduché účetnictví nahrazovala. Vymezení subjektů veřejného zájmu Novela přesouvá definici subjektů veřejného zájmu ze zákona o auditorech (dále též ZoA) právě do zákona o účetnictví. Vymezení subjektu veřejného zájmu přitom zůstává v podstatě obdobné s jediným rozdílem. Nově se za subjekt veřejného zájmu nepovažují (jak tomu bylo doposud podle ZoA) obchodní korporace, kde průměrný přepočtený stav zaměstnanců za účetní období převýšil zaměstnanců. Tato změna tak může pro některé podniky, a potažmo i auditory, znamenat významné zjednodušení administrativy. Osvobození od povinnosti sestavení konsolidované účetní závěrky Současné znění zákona o účetnictví pracuje s možností osvobození od povinnosti sestavovat konsolidovanou účetní závěrku mimo jiné v situaci, kdy konsolidující a konsolidované účetní jednotky společně, na základě svých posledních řádných účetních závěrek, nesplnily stanovená kritéria. Tato kritéria byla doposud stanovena na nekonsolidovaném základu, to znamená prostým součtem obratů a aktiv u všech účetních jednotek zahrnutých do konsolidačního celku. Novela počítá s obdobným osvobozením (jak již bylo zmíněno pro takzvanou malou skupinu ÚJ) ovšem na konsolidovaném základu, což s sebou samozřejmě nese i úpravu těchto kritérií. Tato zdánlivě malá formulační úprava má významný dopad na konsolidující účetní jednotku. Uvedené nové vymezení kritérií je definičně přesnější, neboť eliminuje odlišnou míru vzájemných vazeb u různých konsolidačních skupin. Paradoxně tak ovšem nově bude muset konsolidující ÚJ sestavovat alespoň ve zjednodušeném rozsahu konsolidované výkazy, aby zjistila, zda se jí týká osvobození od povinné konsolidace. V konečném důsledku by ovšem toto ustanovení mělo vést ke snížení počtu povinně konsolidujících účetních jednotek, což by mělo platit primárně pro skupiny, u nichž tvoří vzájemná fakturace velkou část celkových tržeb. Ostatní změny Kromě již uvedených významnějších věcných změn novela obsahuje i řadu dílčích či obecně méně významných změn. Uvedeme jen několik příkladů. Po několika letech, kdy se účel účetní závěrky pouze odvozoval (např. z IFRS), se nově v zákonu explicitně uvádí, že účetní závěrka musí podávat věrný a poctivý obraz tak, aby na jejím základě mohla osoba, která tyto informace využívá, činit ekonomická rozhodnutí. Novela také přináší formulační zpřesnění v oblasti událostí po rozvahovém dni nebo ve vymezení vlastních nákladů pro ocenění aktiv vytvořených vlastní činností (zásob, dlouhodobého majetku). 6

7 Ekonomika aktuálně / Rödl & Partner Intern Vydání: Červenec / Srpen 2015 > Noví partneři Jana Švédová, Rödl & Partner Praha U příležitosti celosvětového setkání Rödl & Partner International Convention konaného 20. června 2015 v centrále v Norimberku byli slavnostně uvedeni do pozice PARTNER Ivan Brož Jaroslav Dubský Andreas Höfinghoff Lucie Vorlíčková Tomáš Zatloukal Jiným příkladem méně významných změn může být použití ocenění v tzv. reálné hodnotě, kdy mikro ÚJ reálnou hodnotu používat nemohou. Posledním příkladem, který v tomto článku zmíníme, je zcela nová tzv. zpráva o platbách. Tato zpráva se týká velkých ÚJ podnikajících v těžebním průmyslu. Jejím obsahem jsou především informace o výši plateb souvisejících s těžbou, které byly zaplaceny orgánům veřejné moci. Je tak zřejmé, že sestavování této zprávy se většiny ÚJ nedotkne. Závěrem Novela zákona účetnictví je v podstatě nezbytnou reakcí na směrnici EU a zavádí celou řadu více či méně významných změn, které se dotknou prakticky všech účetních jednotek. Doporučujeme proto se s novelou zákona o účetnictví včas detailně seznámit. Komentář konečné podoby zákona o účetnictví Vám jistě přineseme v některém z dalších vydání našeho časopisu. S případnými dotazy jsme samozřejmě připraveni Vám kvalifikovaně a ochotně pomoci. V této souvislosti bychom Vás také rádi pozvali na setkání u kulatého stolu na téma Aktuální vývoj a novinky v českém účetnictví, které se bude konat 2. prosince Současně byli tamtéž do pozice ASSOCIATE PARTNER slavnostně jmenováni kolegové Miroslava Bělohoubková Peter Burnus Albrecht Hobe Pavel Humplík Petr Koubovský Milan Mareš Lukáš Pflug Peter Pschorr Petr Tomeš Jiří Zoubek Již v průběhu měsíce května 2015 bylo centrálou v Norimberku oznámeno i nové jmenování do pozice SENIOR ASSOCIATE u kolegů Jan Čadílek Jana Kocurková Martin Krásný Zuzana Ortmanová Jindřich Vilim Lukáš Vorel Všem nově jmenovaným kolegům patří srdečná gratulace a přání mnoha úspěchů a spokojenosti jak v profesním, tak i osobním životě. -jsd- Vaše kontaktní osoba: Ing. Radim Botek auditor / Associate Partner Tel.:

8 Mandantenbrief Rödl & Partner Intern > Rödl & Partner pomáhá Jana Švédová, Rödl & Partner Praha Myslíme na děti Vedení kanceláře Rödl & Partner se rozhodlo finančně podpořit projekty Nadace Naše dítě, jejímž cílem je podpora humanitárních projektů přispívajících k vytvoření účinného systému ochrany dětí v České republice a zajišťování ochrany dětských práv. Nadace také poskytuje přímou podporu dětí, které se nacházejí v obtížných životních situacích, zejména dětí handicapovaných, týraných, zneužívaných a dětí v ústavní výchově. Šek bude slavnostně předán ředitelce nadace Monice Šimůnkové na adventním koncertu v Rudolfinu v prosinci letošního roku. Více: myslíme i na ty, kteří jsou na konci svého života Cesta Domů je domácí hospic, jehož činnost se rozhodli podpořit kolegové z Rödl & Partner, a to poskytnutím právní podpory a překladatelskými službami. Hospic se zabývá komplexní pomocí lidem na konci života a jejich rodinám; jejím cílem je zlepšení podmínek péče o umírající. Cesta domů se také snaží o zlepšení postoje společnosti ve vztahu k lidem na konci života a k tématu smrti a umírání jako takovému. Více: také sportujeme, abychom pomohli Běžíme maraton Kolegové Rödl & Partner se zúčastnili závodu firemních štafet v rámci pražského Volkswagen maratonu, přičemž reprezentovali dvě neziskové organizace, a to Výbor dobré vůle Olgy Havlové a Klub nemocných cystickou fibrózou. Posláním Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých o sebe sami postarat. Posláním Klubu nemocných cystickou fibrózou je zlepšování kvality života nemocných cystickou fibrózou a dále zvyšování informovanosti veřejnosti o tomto onemocnění. Více: Více: Hrajeme malou kopanou Firemní tým Rödl & Partner přijal účast na benefičním turnaji firem v malé kopané Sue Ryder Charity Cup Tím podpoří činnost Domova Sue Ryder, ústavu poskytujícího sociální služby seniorům, kteří potřebují z důvodu nemoci či vysokého věku pomoc druhých. Více: -jsd- Tvoříme základy Naše znalosti tvoří základ našeho poradenství. Na nich stavíme, společně s našimi klienty. Rödl & Partner Jedinečné lidské věže mohou vyrůst pouze tehdy, mají-li pevný základ. Castellers de Barcelona Celek se skládá z jednotlivců u Castellers, i v naší společnosti. Lidské věže symbolizují jedinečným způsobem firemní kulturu společnosti Rödl & Partner. Ztělesňují naši filozofii soudržnosti, rovnováhy, odvahy a týmového ducha. Jsou paralelou růstu vlastní silou, který Rödl & Partner promítl do dnešní podoby. Heslem všech Castellers, jež je i vyjádřením jejich základních životních hodnot, je Força, Equilibri, Valor i Seny (síla, stabilita, odvaha a rozum). Toto heslo charakterizuje i nás. To bylo i jedním z důvodů, proč společnost Rödl & Partner v květnu 2011 navázala spolupráci s Castellers de Barcelona, reprezentanty dlouholeté tradice stavby lidských věží. Mandantenbrief Červenec / Srpen 2015, MK ČR E Vydavatel: Redakce: Rödl & Partner Consulting, s.r.o. Platnéřská 2, Praha 1 Tel.: Ing. Jana Švédová Layout/Sazba: Rödl & Partner Tento newsletter je nezávaznou informační bro žurou a slouží obecným informačním účelům. Nepředstavuje právní, daňové ani podnikové poradenství, jeho cílem není ani nahrazení individuálního pora denství. Při zpracování newsletteru se společnost Rödl & Part ner snaží o maximální pečlivost, nemůže ale pře vzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost in for mací. Protože se zde obsažené informace nezabývají konkrétními tématy jednotlivých fyzických nebo právnických osob, měl by si klient požadované informace vždy ověřit pora dens kou za kázkou. Rödl & Partner nepřejímá od povědnost za rozhodnutí, která čtenáři na základě článků news letteru učiní. Naši poradci jsou Vám rádi k dispozici.

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Únor 2013 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Řidiči pozor: častá finta s osobou blízkou končí Daně aktuálně

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Duben 2013 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem ve světle

Více

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek Vydání Květen 2009 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Datové schránky z pohledu podnikatele Daně aktuálně Pravidla podkapitalizace opět zmírněna Zrychlení odpisů jako součást protikrizové politiky Ekonomika

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Leden 2013 www.roedl.cz Obsah: Novoroční editorial > Pošleme mu výpověď e-mailem > Změny DPH v roce 2013 >

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Listopad 2012 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Právo ve zkratce Novela občanského soudního řádu náklady

Více

Zákon o prokazování původu majetku Mgr. Edita Ševcovicová, daňový poradce partner

Zákon o prokazování původu majetku Mgr. Edita Ševcovicová, daňový poradce partner Zákon o prokazování původu majetku Mgr. Edita Ševcovicová, daňový poradce partner v zastoupení prezentuje: Ing. Milan Kolář 25.listopadu 2015 Daňové příjmy ČR v letech 2002-2014 (mld. Kč, běžné ceny, mimo

Více

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016 Jana Pilátová Zákon o účetnictví s komentářem s účinností od 1. 1. 2016 ѼѼ rozsáhlá novela, týkající se všech účetních jednotek ѼѼ nové členění účetních jednotek ѼѼ nová pravidla pro účetní závěrku ѼѼ

Více

Vážení klienti, předkládáme stručné informace k tzv. technické novele zákona o dani z přidané hodnoty.

Vážení klienti, předkládáme stručné informace k tzv. technické novele zákona o dani z přidané hodnoty. 1. NOVELA ZÁKONA O DPH 2. OSTATNÍ INFORMACE K NOVELE ZÁKONA O DPH Vážení klienti, předkládáme stručné informace k tzv. technické novele zákona o dani z přidané hodnoty. Pod číslem 502/2012 Sb. byla publikována

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R087 Podniková ekonomika a management obchodu Porovnání daňového zatížení fyzických a právnických osob

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

Věstník Oswald 1. Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 12. května 2008 7 stran 2008

Věstník Oswald 1. Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 12. května 2008 7 stran 2008 ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 1 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 12. května 2008 7 stran 2008 Dnes na téma: Nová kniha Úvodní slovo Vážení a milí, děkujeme Vám za Vaši přízeň. Říkáte

Více

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 verze (stav práva) 2012.1

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 verze (stav práva) 2012.1 Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 verze (stav práva) 2012.1 Ing. Pavel Hanuš asistent Katedry matematiky PřF UHK garant ekonomických předmětů katedry daňový poradce externí vyučující Katedry

Více

Zamezení dvojího zdanění při realizaci zakázek českých podnikatelů na Slovensku, v Bulharsku a Polsku

Zamezení dvojího zdanění při realizaci zakázek českých podnikatelů na Slovensku, v Bulharsku a Polsku Zamezení dvojího zdanění při realizaci zakázek českých podnikatelů na Slovensku, v Bulharsku a Polsku MEZINÁRODNI ZDANĚNÍ Mgr. Magdaléna Vyškovská, daňový poradce č. 2371, PETERKA & PARTNERS v. o. s. advokátní

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad I. Důvod předložení Návrh zákona, kterým se mění zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších

Více

Novinky v daňové oblasti Prosinec 2010

Novinky v daňové oblasti Prosinec 2010 Novinky v daňové oblasti Prosinec 2010 Obsah: 1. Daň z příjmů 2. Zákon o rezervách 3. Nový poplatek pro solární elektrárny 4. Novela trojdaně Daň darovací 5. Daň z přidané hodnoty 6. Daňový řád 7. Účetní

Více

bcizek@spcr.cz NÁZEV MATERIÁLU

bcizek@spcr.cz NÁZEV MATERIÁLU NÁZEV MATERIÁLU Stanovisko k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní Č. J. GŘ/27/SHP/2016 DATUM ZPRACOVÁNÍ 22.3.2016 KONTAKTNÍ OSOBA Bohuslav Čížek TELEFON 225 279 203 E-MAIL bcizek@spcr.cz

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami ( 17 zákona

Více

Soubor vnitřních směrnic

Soubor vnitřních směrnic Obec Dětenice zastoupená starostou obce ing. Radomírem Vališkou tel.: 493596007, 725081036, 603874846, e-mail:detenice@iol.cz, http://obecdetenice.cz Soubor vnitřních směrnic Platnost: od 1.1.2015 Tímto

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997, NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98 ze dne 11. prosince 1997, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silniční přepravu cestujících uvnitř členského státu RADA EVROPSKÉ

Více

Účetní novinky. Účetní novinky. únor 2016. Deloitte Česká republika US GAAP

Účetní novinky. Účetní novinky. únor 2016. Deloitte Česká republika US GAAP Účetní novinky Deloitte Česká republika Změny Českých účetních Dne 17. prosince 2015 uveřejnilo Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji č. 6/2015 změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky,

Více

Právní novinky. Právní novinky. březen 2016. Deloitte Česká republika. Jaké změny nás čekají v právní úpravě pro oblast kybernetické bezpečnosti

Právní novinky. Právní novinky. březen 2016. Deloitte Česká republika. Jaké změny nás čekají v právní úpravě pro oblast kybernetické bezpečnosti Právní novinky Deloitte Česká republika Jaké změny nás čekají v právní Že to Evropa s kybernetickou a online bezpečností myslí vážně svědčí i prosincové dohody o znění směrnice o opatřeních k zajištění

Více

P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6

P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6 P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6 Otázka: Je někde stanovena povinnost chodit na preventivní prohlídky? Odpověď: Ano, tato povinnost je uložena zákonem, a to zákonem o veřejném zdravotním pojištění.

Více

Pobočné spolky Účetnictví a daně

Pobočné spolky Účetnictví a daně Pobočné spolky Účetnictví a daně Autoklub České republiky Ing. Jaromír Adamec ADAMEC AUDIT s.r.o. 17. května 2014 Legislativní východiska účetnictví Zák. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ) Vyhláška 504/2002

Více

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky je nutno považovat za výrazně liberální opatření,

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ze dne 5. června 2008 ve znění zákona č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2.5.2014 Počet stran: 74 Počet příloh: 8 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista Číselný kód adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého volného listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : I. Dosavadní průběh řízení

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : I. Dosavadní průběh řízení 5 Afs 54/2012 33 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v rozšířeném senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína, Mgr. Davida Hipšra, JUDr. Barbary Pořízkové, Mgr.

Více

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 7 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 10 CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY 11 VÝCHODISKA PRO

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií. Právní formy podnikání z pohledu účetního a daňového

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií. Právní formy podnikání z pohledu účetního a daňového VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií Právní formy podnikání z pohledu účetního a daňového Bakalářská práce Autor: Monika Severová Vedoucí práce: Ing. Irena Fatrová Jihlava 2015

Více

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Příloha k PID: MFCR6XXMFJ Č. j.: MF-1062/2016/10-3 Počet stran 15 INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Tento materiál byl připraven na základě usnesení

Více

a obcí, práva a povinnosti, návrh nového

a obcí, práva a povinnosti, návrh nového Veřejné zakázky z pohledu starostů měst a obcí, práva a povinnosti, návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek Regionservis s.r.o., dne 19. 11. 2015 JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM Kontakt: tel.:

Více

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Ing. Kateřina Illetško D P 1. Zásadní změny zákona o daních z příjmů V této kapitole jsou souhrnně uvedeny zásadní změny týkající se

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 6. volební období. Návrh. poslance Ladislava Skopala. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 6. volební období. Návrh. poslance Ladislava Skopala. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 6. volební období 481 Návrh poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění ve znění

Více

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Úvodní ustanovení

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Úvodní ustanovení Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Ve znění: zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994

Více

Legislativní novinky. Přehled významných nových právních předpisů. Přehled významných nových. právních předpisů, které nabyly účinnosti

Legislativní novinky. Přehled významných nových právních předpisů. Přehled významných nových. právních předpisů, které nabyly účinnosti Legislativní novinky Říjen 2012 www.roedl.cz Obsah: Přehled významných nových právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů Přehled významných nových právních předpisů, které nabyly účinnosti Upozornění

Více

Úvodem. Obsah. PRÁVNÍ AKTUALITY prosinec 2015. Vážení klienti a obchodní partneři,

Úvodem. Obsah. PRÁVNÍ AKTUALITY prosinec 2015. Vážení klienti a obchodní partneři, prosinec 2015 Obsah Může věřitel spoléhat na to, že namísto společnosti zaplatí její dluh manažer? 2 Kdo dostal a zaplatil za krácení daně penále, nemůže již být trestně stíhán? 3 (Ne)diskriminace zájemce

Více

Základní prospekt Dluhopisového programu. Raiffeisenbank a.s.

Základní prospekt Dluhopisového programu. Raiffeisenbank a.s. Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2015, o žádostech podle zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2015, o žádostech podle zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2015, o žádostech podle zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. /2015 Sb., k provedení 13

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Zákon č. 124/2002 Sb. ze dne 13. března 2002 o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) Ve znění změn podle zákona č. 257/2004

Více

ZÁKON ze dne. 2003, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ZÁKON ze dne. 2003, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ZÁKON ze dne. 2003, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona

Více

I. Sněmovní tisk č. 235 - poslanecký návrh (KSČM) zákona o majetkovém přiznání + novela ZDP - P1

I. Sněmovní tisk č. 235 - poslanecký návrh (KSČM) zákona o majetkovém přiznání + novela ZDP - P1 1. Novely (slova novela se vztahuje k příslušné novele uvedené v daném bodě) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP ) a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z

Více

Doporučený postup č. 2 /2014

Doporučený postup č. 2 /2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb Doporučený postup č. 2 /2014 Problematika neregistrovaných sociálních služeb a stíhání správního deliktu poskytování sociálních služeb bez oprávnění

Více

OBCHODNÍ REJSTŘÍK V ROCE 2015 CO VÁM NESMÍ UNIKNOUT

OBCHODNÍ REJSTŘÍK V ROCE 2015 CO VÁM NESMÍ UNIKNOUT NEWSLETTER 2/2015 NEWSLETTER 2/2015 OBCHODNÍ REJSTŘÍK V ROCE 2015 CO VÁM NESMÍ UNIKNOUT Obsah: I. Úvodem II. Současná právní úprava obchodního rejstříku III. Obchodní rejstřík pojem, zapisované osoby a

Více

rek. Dále zzákon o účetnictví a navazující předpisy zavádějí novou terminologii (např. účetních jednotek) nebo mění

rek. Dále zzákon o účetnictví a navazující předpisy zavádějí novou terminologii (např. účetních jednotek) nebo mění TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 5 / ŘÍJEN 2016 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ČETNÍ ZÁVĚRKA DALŠÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY V ČESKÝCH ÚČETNÍCH PŘEDPISECH Vážení obchodní přátelé, dne 1. 1. 2016 nabyla účinnosti innosti

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2005 4. volební období tisk 835/4 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními

Více

European Energy Award

European Energy Award European Energy Award European Energy Award (EEA ) EEA je program na realizaci politiky ochrany klimatu a efektivnosti využívání energie v obcích. Program se vztahuje na města a obce, ale i okresy a je

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Zastoupení v České republice ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Zajištění informační a komunikační kampaně na téma práva občanů EU VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

EVROPSKÁ KOMISE. Zastoupení v České republice ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Zajištění informační a komunikační kampaně na téma práva občanů EU VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ EVROPSKÁ KOMISE Zastoupení v České republice ZADÁVACÍ PODMÍNKY Zajištění informační a komunikační kampaně na téma práva občanů EU VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV Zajištění informační a komunikační kampaně na

Více

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016 523 ZÁKON České národní rady ze dne 20. října 1992 o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky ve znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona

Více

OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI

OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI Osnova semináře: 1. Obce a jejich ekonomická činnost 1.1. Právní rámec podnikatelské činnosti obcí 1.2. Posuzování ekonomické činnosti obcí ve vztahu k DPH 1.3. Veřejnoprávní

Více

Otázky a odpovědi. k dotačnímu titulu

Otázky a odpovědi. k dotačnímu titulu Otázky a odpovědi k dotačnímu titulu Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2015 Plzeňský kraj (18. 12. 2015) Čl. V., odst.

Více

Obchodní podmínky intervenčního prodeje másla podle NK (ES) č. 1898/2005, kap. II., v platném znění (dále jen Obchodní podmínky )

Obchodní podmínky intervenčního prodeje másla podle NK (ES) č. 1898/2005, kap. II., v platném znění (dále jen Obchodní podmínky ) Obchodní podmínky intervenčního prodeje másla podle NK (ES) č. 1898/2005, kap. II., v platném znění (dále jen Obchodní podmínky ) Státní zemědělský intervenční fond (dále jen SZIF ) zveřejňuje dle 11c

Více

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Dagmar Štěpánová Obsah 1. Povinnost vést účetnictví.................... 4 2. Volba typu účetnictví...................... 4 3. Zjednodušený

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Přehled hlavních změn vyplývajících

Více

189/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

189/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 189/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o kolektivním investování Změna: 377/2005 Sb. Změna: 57/2006 Sb., 70/2006 Sb. Změna: 224/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Změny a dodatky v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku:

Změny a dodatky v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku: Příloha k účetní závěrce pro podnikatele v plném rozsahu k rozvahovému dni 31.12.2011 účetní období - kalendářní rok 2011 v tisících Kč, údaje v závorce jsou údaje minulého účetního období 1. Základní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Příloha: Závazný návrh smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Č.j.: 873/2012-28 Číslo v CES: BUDE DOPLNĚNO Číslo úkolu: BUDE DOPLNĚNO EU zdroje a BUDE DOPLNĚNO Státní rozpočet ČR

Více

ZÁKON. ze dne 2013. o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 2013. o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) ČÁST PRVNÍ III. ZÁKON ze dne 2013 o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

1. ÚVOD 2. VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

1. ÚVOD 2. VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny pro rok 2011. 1. ÚVOD Ministerstvo práce a sociálních

Více

Ekonomika lesního hospodářství

Ekonomika lesního hospodářství Ekonomika lesního hospodářství Cvičení Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh Ekonomika

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton prosinec 2015 Obsah 2 Změny v dani z nabytí nemovitých věcí od roku 2016 3 Zákon o účetnictví 4 Zákon o auditorech 4 Solární business se od základu mění 6 Kontrolní hlášení

Více

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 7. volební období

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 7. volební období Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 7. volební období Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

FATCA Prohlášení neziskové organizace

FATCA Prohlášení neziskové organizace FATCA Prohlášení neziskové organizace Název klienta IČO Adresa klienta I/ Tímto prohlašuji/prohlašujeme (nehodící se škrtněte), že pro potřeby FATCA dle kapitoly 4, podkapitoly A (sekce 1471 až 1474 zákona

Více

OBSAH. 269/18.03.09 - Aplikace ustanovení 78 (2) ZDPH ve vazbě na nový tiskopis přiznání k DPH... str. 23 JUDr. Ing. Václav Pátek Ing.

OBSAH. 269/18.03.09 - Aplikace ustanovení 78 (2) ZDPH ve vazbě na nový tiskopis přiznání k DPH... str. 23 JUDr. Ing. Václav Pátek Ing. Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 20. 4. 2009 OBSAH ČÁST A PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvky uzavřeny k 20. 4. 2009

Více

PORADENSTVÍ. Ministerstvo průmyslu a obchodu. České republiky. Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI

PORADENSTVÍ. Ministerstvo průmyslu a obchodu. České republiky. Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI PORADENSTVÍ Program realizuje Prioritní osu OPPI 2007-2013 6 Služby pro rozvoj podnikání Platnost od Číslo

Více

Téměř dvě třetiny podnikatelů zvolily Zákonem roku 2015 Registr smluv

Téměř dvě třetiny podnikatelů zvolily Zákonem roku 2015 Registr smluv Tisková zpráva Téměř dvě třetiny podnikatelů zvolily Zákonem roku 2015 Registr smluv Praha, 8. června 2016 Téměř dvě třetiny (61 %) podnikatelů, firem a odborné veřejnosti rozhodly na základě hlasování

Více

NABÍDKOVÝ LIST 2014 - 1 -

NABÍDKOVÝ LIST 2014 - 1 - NABÍDKOVÝ LIST 2014 Česká stomatologická komora pořádá řadu akcí a vyvíjí aktivity v oblastech, které Vám nabízejí možnost prezentace jména, výrobků a služeb. Přehled a stručnou charakteristiku naší nabídky

Více

Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. (dále jen TJ )

Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. (dále jen TJ ) Vnitřní směrnice Interní předpis upravující postup činnosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. (dále jen TJ ) 1 1. Účel směrnice Směrnice slouží k vnitřní potřebě činnosti Výkonného výboru TJ a jednotlivých

Více

1. Ukazatelé likvidity

1. Ukazatelé likvidity Finanční analýza Z údajů rozvahy lze vypočítat ukazatele likvidity, zadluženosti a finanční stability. 1. Ukazatelé likvidity Měří schopnost podniku spokojit (vyrovnat) své běžné (krátkodobé) finanční

Více

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering) a financování terorismu Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu Metodická pomůcka Komory auditorů ČR 1. Účel materiálu Účelem materiálu je poskytnout auditorům

Více

Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek

Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek v kostce 010 ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI 011 Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek 011 Zřizovací výdaje Zřizovacími výdaji je souhrn výdajů vynaložených na založení účetní jednotky do okamžiku jejího vzniku (zápis

Více

CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. OCEŇOVÁNÍ DHM. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ. ODPISOVÁNÍ. POŘÍZENÍ A VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU.

CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. OCEŇOVÁNÍ DHM. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ. ODPISOVÁNÍ. POŘÍZENÍ A VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Opakovací úloha 3 b CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. OCEŇOVÁNÍ DHM. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ. ODPISOVÁNÍ. POŘÍZENÍ A VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Právní úprava: 1. Dlouhodobý hmotný majetek

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. Obecná část A. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM

DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM 2. aktualizované vydání 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Na změny provedené přímou novelizací daňového řádu přijatou zákonem č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o

Více

Název/obchodní firma/jméno se sídlem/místem podnikání: identifikační číslo:

Název/obchodní firma/jméno se sídlem/místem podnikání: identifikační číslo: Smlouva o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru přenosných baterií nebo akumulátorů, zpracování a materiálového využití odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů (SMLOUVA O SPOLEČNÉM PLNĚNÍ)

Více

LEGAL UPDATE ZÁŘÍ 2008

LEGAL UPDATE ZÁŘÍ 2008 LEGAL UPDATE ZÁŘÍ 2008 Připravované právní předpisy Poslanecká sněmovna: Kontrola sněmovních tisků na http://www.psp.cz/sqw/tsky.sqw?stz=1 č. 576-605 do 20.09. 2008 Novela zákona o trestním řízení soudním

Více

JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006

JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006 GRANTOVÉ SCHÉMA JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006 PŘÍLOHA C K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 1 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O GRANTOVÉM SCHÉMATU...4 2.1 Číslo grantového

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 21. května 2013 (OR. en) 2010/0374 (COD) LEX 1338 PE-CONS 77/12 ADD 3 REV 1 STATIS 106 ECOFIN 1090 UEM 345 CODEC 3081 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Více

ČESKÁ ŠIPKOVÁ ORGANIZACE, z. s. Stanovy spolku

ČESKÁ ŠIPKOVÁ ORGANIZACE, z. s. Stanovy spolku ČESKÁ ŠIPKOVÁ ORGANIZACE, z. s. Stanovy spolku Úplné znění ke dni 12. prosince 2015 Čl. I Název a sídlo Spolku 1. Spolek nese název Česká šipková organizace, z. s. (dále také jen Spolek či ČŠO ), používá

Více

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006 o provádění mezinárodních sankcí Ve znění zákona č. 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 139/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

MATERIÁL DO VNĚJŠÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ. 1. Důvodová zpráva. 1.1 I. Obecná část

MATERIÁL DO VNĚJŠÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ. 1. Důvodová zpráva. 1.1 I. Obecná část 1. Důvodová zpráva 1.1 I. Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Zákon o výměně informací o účtech s jinými státy pro účely správy daní (dále jen zákon ) provádí Dohodu mezi Českou republikou

Více

ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ V ČR

ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ V ČR ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ V ČR Východiska : Zvolený způsob oceňování ovlivňuje velikost individuálních aktiv a dluhů podniku a tím i celková sumu aktiv a celkovou sumu dluhů. V návaznosti na výši těchto veličin

Více

METODICKÝ POSTUP. č. 8/2015/ OPŘPO

METODICKÝ POSTUP. č. 8/2015/ OPŘPO METODICKÝ POSTUP č. 8/2015/ OPŘPO k dani z přidané hodnoty pro příspěvkové organizace zřizované OBSAH: Článek 1 Všeobecná ustanovení... 2 Článek 2 Základní pojmy... 2 Článek 3 Povinnosti neplátce DPH...

Více

USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY č. 1/1997 Věstníku. ze dne 31. října 1996,

USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY č. 1/1997 Věstníku. ze dne 31. října 1996, USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex), ve znění

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 7/1

Číslo vydání/ aktualizace: 7/1 PODMÍNKY v rámci prioritní osy 5. Prostředí pro podnikání a inovace, oblast podpory 5.1 Platformy spolupráce, programu PROSPERITA - Výzva II část I. Číslo projektu Částka dotace Název projektu Místo realizace

Více

Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013

Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013 Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013 1. Obce a jejich ekonomická činnost ve vazbě na aplikaci zákona - právní rámec podnikatelské činnosti obcí - posuzování ekonomické činnosti obcí ve vztahu

Více

Daňové zákony 2016 s komentářem změn

Daňové zákony 2016 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zdeněk Krůček, Anna Beutelhauserová Daňové zákony 2016 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2016. Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Aktualizace schválené v průběhu roku

Více

Hlavní změny obchodního zákoníku od 1. 1. 2012

Hlavní změny obchodního zákoníku od 1. 1. 2012 Hlavní změny obchodního zákoníku od 1. 1. 2012 Dne 27.11. 2011 byl zveřejněn v Sbírce zákonů zákon č. 351/2011 ze dne 27.10. 2011, kterým se s účinností od 1.1. 2012 mění zákon č. 513/1991 Sb., v platném

Více

STEREO 24 návody a postupy legislativa 2016

STEREO 24 návody a postupy legislativa 2016 LEGISLATIVA» NÁVODY» ŠKOLENÍ» TIPY, TRIKY» SOUTĚŽE» NÁVODY» AKCE 1 VYDÁNÍ LEDEN 2016 OSTNAC LEGISLATIVNÍ PŘÍLOHA OSTNÁČ 1/2016 SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE STEREO 24 návody a postupy legislativa 2016 MZDY

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011

STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011 STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011 ve znění změn schválených Celostátním sněmem dne 1. března 2015 Programové cíle Naším hlavním cílem je dobře fungující, stabilní a prosperující společnost, ve které demokratická

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Odůvodnění Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Odůvodnění navrhované právní úpravy

Odůvodnění Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Odůvodnění navrhované právní úpravy Odůvodnění Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Na základě zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický

Více

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních:

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních: Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE Metodická sekce Svazu účetních: Odborný tým Svazu účetních: Ing. Jana Pilátová prezidentka Svazu účetních, šéfredaktorka časopisu Metodické aktuality Svazu

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5 Úvod...5 Přehled funkcí modulu účetnictví...6 Účtový rozvrh...11 Výsledovka...12 Rozvaha...12 Saldokonto...12 Druh dokladu...12 Zpracování daňového dokladu...12 Nastavení zpracování DPH (období, sazeb,

Více

50/2016 Sb. ZÁKON. Čl. I

50/2016 Sb. ZÁKON. Čl. I 50/2016 Sb. ZÁKON ze dne 13. ledna 2016, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více