STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení"

Transkript

1 STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek 2 Symbolika organizace Článek 3 Sídlo organizace Sídlem ÚAMK je Praha 4, Na Strži 1837/9, PSČ ÚAMK má právní subjektivitu. Článek 4 Právní postavení organizace Článek 5 Charakteristika organizace ÚAMK je nezávislé dobrovolné občanské sdružení pracující na demokratických principech, které sdružuje zejména motoristy a příznivce motorismu a působí na území celé České republiky. ÚAMK je pokračovatelem motoristických organizací a klubů na území Čech, Moravy a Slezska; jeho založení v roce 1904 je spjato se vznikem motorismu v českých zemích. Článek 6 Poslání a úkoly organizace 1. ÚAMK zaměřuje svoji činnost na: a) všestranné zabezpečování potřeb motoristů a na podporu a obhajobu jejich zájmů, b) poskytování motoristických služeb, zejména speciální pojištění motoristů, silniční a odtahovou službu, opravy vozidel včetně distribuce náhradních dílů, provoz ubytovacích zařízení a s tím spojených služeb, včetně obchodní činnosti, směnárenskou činnost, výkup, regeneraci a prodej olejů, vrakování vozidel, výkup a likvidaci autobaterií, výrobu, servis a prodej sportovních strojů a součástek k nim, poskytování reklamních ploch v zařízeních a na prostředcích používaných při zájmové činnosti, atd., c) rozvoj mototuristiky a cestovního ruchu, včetně informační služby a cestovní kanceláře, d) výuku řidičů motorových vozidel a jejich další vzdělávání, dopravní a technickou výchovu a na růst bezpečnosti silničního provozu, e) motoristický sport, f) práci s mládeží a dětmi, g) zastupování zájmů motoristů v mezinárodních organizacích a mezinárodních vztazích, h) uspokojování ostatních kolektivních a individuálních zájmů motoristů. 2. ÚAMK zejména: a) prosazuje zájmy motoristů a příznivců motorismu, b) usiluje o vytváření podmínek pro rozvoj motorismu a současně pro řešení a odstraňování jeho negativních vlivů zejména v silniční dopravě a vlivů na životní prostředí, podílí se na zpracování koncepce rozvoje motorismu; přitom spolupracuje se státními orgány, zájmovými organizacemi a s předními odborníky v dané problematice, c) v zájmu rozvoje motorismu se aktivně zapojuje do mezinárodní odborné spolupráce, zejména účastí v mezinárodních odborných organizacích a v rámci dvoustranné spolupráce se zahraničními kluby, d) rozvíjí zájmovou a sportovní činnost v oblasti motorismu, nemotorových disciplin, historických vozidel, organizuje motoristické a mototuristické akce, soutěže, závody apod., 1/8

2 e) vytváří podmínky pro aktivní zapojení specifických skupin členů do činnosti organizace (děti, mládež, zdravotně postižení apod.), f) vychovává profesionální i dobrovolné motoristické odborníky, g) vytváří pro svoji činnost potřebné materiální zabezpečení, organizuje vlastní podnikatelskou činnost, h) provádí dle potřeby ediční činnost, vydává periodika a další tiskoviny, i) zajišťuje služby pro své členy a ostatní motoristy, j) organizuje pro své členy kurzy a školení, k) poskytuje svým základním článkům odbornou metodickou pomoc při plnění jejich úkolů, l) vytváří podmínky pro uchovávání a restaurování památek dokladujících vývoj motorismu, m) uzavírá smlouvy a dohody s dalšími subjekty o spolupráci při zabezpečení zájmů motoristů a příznivců motorismu. Část II Členství v organizaci Článek 7 Druhy členství 1. Členství v ÚAMK je: a) individuální v automotoklubech (místních), b) individuální přímé, c) kolektivní přímé (právnických subjektů), d) čestné. 2. Věková hranice pro individuální členství je: a) do 18 let - děti a mládež, b) nad 18 let - dospělí. Článek 8 Vznik členství 1. Členem ÚAMK se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, bez rozdílu národnosti, politické a státní příslušnosti, pokud sympatizuje s cíli ÚAMK a uznává jeho stanovy. 2. Členství v ÚAMK je dobrovolné. U přímých členů (čl. 7. odst. 1. písm. b) a c)) vzniká registrací přihlášky a zaplacením členského příspěvku. U členů AMK vzniká členství jejich přijetím výborem AMK a zaplacením členského příspěvku. Dokladem o členství je platná členská nebo klubová karta, případně jiný členský dokument. 3. Čestné členství vzniká schválením příslušným orgánem. Článek 9 Práva členů 1. Člen ÚAMK má právo: a) využívat výhod vyplývajících z členství v organizaci, b) podílet se na práci a rozvoji organizace, předkládat námitky, návrhy, doporučení a podněty směřující ke zlepšení práce a odstranění nedostatků, c) volit a být volen do orgánů ÚAMK (dospělí), d) domáhat se ochrany svých členských práv a oprávněných zájmů. 2. Na čestné členy se nevztahuje ustanovení odst.1. písm. c) a d). Článek 10 Povinnosti členů 1. Člen ÚAMK je povinen: a) dodržovat stanovy organizace, b) chránit zájmy a dobré jméno organizace a chránit její majetek, c) platit řádně a včas stanovené členské příspěvky. 2. Na čestné členy se nevztahuje ustanovení odst. 1. písm. c). 2/8

3 Článek 11 Zánik členství 1. Členství v ÚAMK zaniká: a) vystoupením člena, které musí mít písemnou formu, b) nezaplacením stanoveného členského příspěvku nejpozději do šesti měsíců po splatnosti, c) vyloučením člena na základě porušení čl. 10 stanov, d) úmrtím člena, e) zánikem organizace. 2. O vyloučení člena podle odst. 1. písm. c), rozhoduje organizační složka u níž je člen v době rozhodování registrován. 3. Ve zcela výjimečných a mimořádných případech, které se dotýkají zájmu organizace jako celku, může o vyloučení člena rozhodnout Výkonná rada ÚAMK. Takto vyloučeného člena lze do organizace přijmout zpět pouze se souhlasem prezidia ÚAMK. Orgány ÚAMK tvoří: a) valná hromada ÚAMK, b) prezidium ÚAMK, c) výkonná rada ÚAMK, d) prezident ÚAMK, e) dozorčí komise ÚAMK, f) členské schůze (konference) AMK, g) výbory AMK, h) dozorčí komise (revizoři) AMK. Část III Organizační struktura Článek 12 Orgány organizace Článek 13 Zastupování organizace Jménem ÚAMK je oprávněn jednat a podepisovat ve všech věcech prezident ÚAMK, nebo v rozsahu písemného zmocnění prezidenta ÚAMK viceprezidenti, případně další osoby. Článek 14 Pomocné orgány 1. Výkonná rada ÚAMK i AMK mohou k zajištění své činnosti zřizovat podle potřeby volené nebo jmenované pomocné orgány, např. komise, sekce, aktivy, pracovní skupiny apod. 2. Pomocné orgány nemají právní subjektivitu a nemohou jednat svým jménem. Článek 15 Valná hromada 1. Valná hromada ÚAMK je nejvyšším orgánem ÚAMK. Valnou hromadu tvoří zástupci AMK zvolení na valných hromadách v územních oblastech a zástupci přímých členů z územních oblastí podle klíče stanoveného prezidiem ÚAMK, stávající členové prezidia a dozorčí komise. 2. Valná hromada ÚAMK: a) schvaluje stanovy ÚAMK, b) schvaluje základní úkoly a cíle ÚAMK na další období, c) volí prezidium ÚAMK, d) volí dozorčí komisi ÚAMK, e) schvaluje zprávu o činnosti prezidia ÚAMK mezi valnými hromadami, f) schvaluje zprávu dozorčí komise ÚAMK. 3. Řádnou valnou hromadu ÚAMK svolává Prezidium ÚAMK jednou za čtyři roky. Mimořádnou valnou hromadu svolává prezidium ÚAMK, jestliže o to písemně požádá alespoň jedna třetina AMK (čl. 20) anebo dvě třetiny členů prezidia. 3/8

4 Článek 16 Prezidium ÚAMK 1. Prezidium ÚAMK je nejvyšším orgánem ÚAMK v období mezi valnými hromadami. Je voleno v počtu jedenácti až devatenácti členů. Schází se nejméně dvakrát ročně. Jeho funkční období začíná volbou na valné hromadě a končí volbou prezidia ÚAMK na příští valné hromadě. 2. Prezidium ÚAMK: a) schvaluje základní směrnice pro práci organizace, b) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady, c) vytváří předpoklady pro činnost organizace a její další rozvoj, zejména pro uspokojování zájmové sféry členské základny, d) vytváří vlastní materiálně-technickou a finanční základnu, zřizuje vlastní podnikatelské subjekty a výchovná zařízení, e) volí ze svého středu prezidenta a viceprezidenty, f) schvaluje čestné členy ÚAMK, g) rozhoduje o členství ÚAMK ve sdruženích a organizacích, včetně mezinárodních, podle potřeby do nich vysílá delegáty nebo zástupce, h) rozhoduje o členských příspěvcích a stanovuje jejich výši, i) zabezpečuje metodickou a podle možností i personální a finanční pomoc AMK, j) schvaluje plány, rozpočty a roční výsledky hospodaření ÚAMK, k) schvaluje zprávy o činnosti výkonné rady v období mezi zasedáními prezidia, l) projednává roční zprávy dozorčí komise ÚAMK, m) schvaluje grafické řešení symbolik ÚAMK, o) schvaluje způsob vydávání a grafické řešení členských průkazů, p) připravuje obsahově a organizačně valnou hromadu ÚAMK. Článek 17 Výkonná rada ÚAMK 1. Výkonná rada ÚAMK řídí činnost ÚAMK mezi zasedáními prezidia ÚAMK. Její funkční období je shodné s funkčním obdobím prezidia ÚAMK. Schází se podle potřeby. 2. Výkonnou radu tvoří: a) prezident, b) viceprezidenti, c) výkonný ředitel. 3. Výkonná rada ÚAMK: a) zabezpečuje úkoly stanovené rozhodnutími prezidia, b) projednává operativní otázky činnosti ÚAMK, pokud nejsou vyhrazeny prezidiu, c) výjimečně projednává i otázky vyhrazené stanovami rozhodovací pravomoci prezidia, pokud je jejich projednání z časových důvodů nezbytné a svolání prezidia je z objektivních důvodů nemožné, anebo by bylo vzhledem k charakteru projednávané záležitosti neekonomické anebo nepřiměřeně náročné a pokud s tímto postupem vysloví souhlas nadpoloviční většina členů výkonné rady, d) postupu podle odst. c) nelze použít pro projednávání otázek uvedených v článku 16. odst. 2. písm. a), e), g), h), k), l), m), o), e) schvaluje organizační strukturu a systemizaci sekretariátu ÚAMK Článek 18 Prezident 1. Jedná jménem ÚAMK. 2. Uzavírá jménem ÚAMK smlouvy a dohody. 3. Svolává zasedání prezidia a výkonné rady ÚAMK. 4. Zabezpečuje plnění závěrů přijatých valnou hromadou, prezidiem a výkonnou radou ÚAMK a o plnění těchto úkolů podává pravidelně zprávy prezidiu. 4/8

5 5. Navrhuje Výkonné radě ÚAMK organizační strukturu sekretariátu ÚAMK. 6. Jmenuje a odvolává výkonného ředitele ÚAMK. Článek 19 Sekretariát ÚAMK 1. Sekretariát ÚAMK je výkonným orgánem ÚAMK. 2. Sekretariát ÚAMK řídí výkonný ředitel, který je odpovědný Výkonné radě ÚAMK. 3. Výkonný ředitel je ve věcech práce sekretariátu oprávněn jednat a podepisovat jménem organizace a to v rozsahu písemného zmocnění prezidenta ÚAMK. Článek 20 Místní automotokluby (AMK) 1. AMK jsou základním článkem ÚAMK. Ve své činnosti se řídí stanovami ÚAMK a obecně závaznými právními normami. 2. AMK mají právní subjektivitu, kterou nabývají dnem jejich vzniku (odst. 6). 3. AMK musí používat razítko dle Výkonnou radou ÚAMK schváleného vzoru. 4. Nejmenší počet členů v AMK je sedm, z toho pět starších osmnácti let. V případě, že počet členů poklesne pod stanovenou hranici, AMK do šesti měsíců doplní potřebný počet členů nebo přistoupí k likvidaci AMK. Výkonná rada ÚAMK může schválit výjimky. 5. AMK je založen na ustavující schůzi AMK. 6. AMK vznikne na základě písemné přihlášky dnem jeho registrace v sekretariátu ÚAMK, který mu vydá registrační list. Jestliže založený AMK nesplňuje podmínky vyžadované stanovami anebo jestliže někteří členové založeného AMK poškodili zájmy ÚAMK, může Výkonná rada ÚAMK přihlášku a registraci odmítnout. V takovém případě AMK nevznikne. 7. V případě rozhodnutí o zrušení AMK jmenuje členská schůze (konference) zároveň likvidátora AMK. Pokud není likvidátor jmenován, je takové rozhodnutí neúčinné. 8. Prezidium ÚAMK může na návrh Výkonné rady ÚAMK zrušit AMK, který po dobu nejméně jednoho roku neodvádí řádně členské příspěvky, neudržuje styk se sekretariátem ÚAMK, nereaguje na jeho výzvy apod. O tomto zrušení informuje příslušný AMK prezident ÚAMK doporučeným dopisem adresovaným na sídlo AMK. AMK je zrušen dnem, kdy byl dopis doručen anebo dnem, kdy byl jako nedoručitelný nebo adresátem nepřevzatý vrácen poštou zpět na sekretariát ÚAMK. Výbor AMK je povinen v takovém případě neprodleně svolat členskou chůzi, která jmenuje likvidátora AMK. Pokud z jakéhokoliv důvodu není likvidátor AMK jmenován do třiceti dnů ode dne zrušení, provede likvidaci AMK likvidační komise tvořená členy výboru ve složení ke dni zrušení AMK. 9. V době od zrušení (odst. 6-8) do zániku AMK přebírá pravomoce výboru likvidátor (event. likvidační komise). AMK je oprávněn provádět pouze takové úkony, které přímo souvisejí a směřují k likvidaci AMK. Členská schůze (konference) je oprávněna likvidátora v průběhu likvidace odvolat a jmenovat jiného; to platí i o možnosti nahradit likvidační komisi likvidátorem. Jestliže se likvidátor vzdá funkce, musí členská schůze (konference) jmenovat nového likvidátora. Funkce dosavadního likvidátora končí dnem jmenování nového likvidátora. Ve zcela výjimečných případech, není-li svolání členské schůze nebo konference z objektivních důvodů možné, může nového likvidátora schválit výbor AMK po souhlasu revizní komise (revizora). 10. AMK zanikne dnem zrušení jeho registrace na sekretariátu ÚAMK. Zrušení registrace provede sekretariát ÚAMK po projednání ve Výkonné radě ÚAMK na základě písemné žádosti AMK po ukončení likvidace a vydá o tom písemné rozhodnutí. AMK je povinen po vydání rozhodnutí o zrušení registrace vrátit registrační list (odst. 6) nejpozději do dvaceti dnů. 11. AMK může přijmout vlastní organizační řád, který svým obsahem musí být v souladu se stanovami ÚAMK a který bude řešit organizační náležitosti příslušného AMK. Článek 21 Členská schůze (konference) AMK 1. Nejvyšším orgánem AMK je členská schůze nebo konference. Schází se podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně nebo požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech jeho členů. 5/8

6 2. Členské schůze se mohou zúčastnit všichni členové AMK starší osmnácti let. AMK s počtem členů starších osmnácti let vyšším než třicet, mohou namísto členské schůze svolat konferenci. O svolání konference rozhodne výbor AMK, který zároveň stanoví klíč pro volbu delegátů konference. Pokud s konáním konference nebude souhlasit více než třetina všech členů AMK starších osmnácti let, nelze konferenci uskutečnit a musí se konat členská schůze. 3. Výbor AMK může na členskou schůzi (konferenci) přizvat členy AMK mladší osmnácti let jako hosty s hlasem poradním. 4. Členská schůze (konference): a) rozhoduje o zrušení AMK včetně majetkového vypořádání v souladu s obecně platnými právními předpisy a těmito stanovami, b) schvaluje název AMK, ke kterému musí být předřazena písmena ÚAMK, jeho symboliku a organizační uspořádání, c) schvaluje základní úkoly a cíle AMK na další období, d) schvaluje rozpočet AMK, jeho čerpání a členské příspěvky v rámci AMK, včetně termínu jejich úhrady (mimo příspěvku ÚAMK), e) volí výbor AMK, f) volí dozorčí komisi nebo revizora AMK, g) rozhoduje o formách a předmětu podnikatelské činnosti AMK, h) schvaluje zprávy o činnosti výboru AMK, i) schvaluje zprávy dozorčí komise nebo revizora AMK, j) schvaluje čestné členy AMK, k) rozhoduje o znovupřijetí členů vyloučených podle čl. 22 odst. 2. písm. k). Článek 22 Výbor AMK 1. Výbor AMK je nejvyšším orgánem AMK v období mezi členskými schůzemi. Je volen maximálně na čtyři roky a schází se dle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Počet členů výboru musí být minimálně tři osoby starší osmnácti let a lichý. 2. Výbor AMK plní zejména tyto úkoly: a) zabezpečuje plnění závěrů členské schůze (konference) AMK, b) řídí činnost AMK a vytváří předpoklady pro další rozvoj jeho aktivity, zejména pro uspokojování zájmové sféry členské základny, c) volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a hospodáře, event. další funkcionáře AMK, d) zřizuje dle potřeby pomocné orgány AMK, e) schvaluje smlouvy a dohody uzavírané AMK, f) schvaluje přijetí nových členů, g) vede evidenci členů AMK, h) schvaluje přijímání (propouštění) placených zaměstnanců AMK a výši jejich odměny, i) zodpovídá za vedení daňové, účetní a ostatní evidence AMK dle platných předpisů, j) organizačně a obsahově připravuje členské schůze nebo konference AMK, k) rozhoduje o vyloučení členů AMK (článek 11 odst. 2. stanov). Článek 23 Předseda AMK 1. Předseda AMK je představitelem AMK, který je oprávněn samostatně jednat a podepisovat jménem AMK. (ustanovení čl. 22 odst. 2. písm. e) tím není dotčeno). 2. Výbor AMK může předsedu AMK písemně zmocnit k řešení všech záležitostí, které podle stanov ÚAMK anebo rozhodnutí členské schůze nebo konference AMK byly svěřeny do působnosti výboru AMK (s výjimkou voleb dle článku 22, odst. 2. písm. c)). 3. Výbor AMK může stanovit, ve kterých případech je předseda AMK oprávněn jednat a podepisovat na základě předchozího písemného pověření výborem. 6/8

7 Část IV Hospodaření ÚAMK Článek 24 Zásady hospodaření 1. Zdrojem majetkové podstaty organizace jsou zejména členské příspěvky, příspěvky za poskytnuté výhody, výnosy z podnikatelské činnosti, dále dotace, výnosy z reklam a propagace, příspěvky sponzorů apod. 2. Organizace hospodaří s vlastním majetkem i s majetkem, který jí byl svěřen do správy. 3. ÚAMK i AMK mohou provádět podnikatelskou činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 4. Organizace je povinna při hospodaření dodržovat obecně závazné předpisy. Článek 25 Vztahy právních subjektů ÚAMK neodpovídá za hospodaření AMK, nepřebírá jejich závazky a neodpovídá za ně a naopak. Část V Dozorčí činnost Článek 26 Dozorčí komise 1. Dozorčí komise pracují na úrovni ÚAMK a AMK, přičemž AMK s počtem do třiceti členů nad osmnáct let mohou volit jednoho revizora, pro kterého platí práva a povinnosti stanovená pro dozorčí komisi. Dozorčí komise ÚAMK i AMK mají tři členy. Jejich funkční období je totožné s délkou funkčního období prezidia nebo výboru AMK. Komise ze svého středu volí předsedu a místopředsedu komise. 2. Dozorčí komise odpovídají za svoji činnost orgánům, které je zvolily. 3. Volba dozorčí komise je podle rozhodnutí orgánu, který je volí, buď tajná nebo veřejná. V případě veřejné volby nemusí být hlasováno o kandidátech jednotlivě, ale složení komise může být předloženo jako celek. 4. Členství v dozorčí komisi je neslučitelné s členstvím ve výboru a jakoukoliv volenou funkcí na daném stupni organizace. Pracovníci sekretariátu ÚAMK v pracovním poměru, nesmějí být členy dozorčí komise ÚAMK. 5. Dozorčí komise si zpracovávají na každý kalendářní rok plán činnosti. Scházejí se dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. O své činnosti a jejích výsledcích zpracovávají zprávy, které předkládají příslušným orgánům. 6. Dozorčí komise má právo požadovat při zjištění nedostatků jejich odstranění, včetně stanovení termínů pro jejich odstranění, případně přijetí dalších opatření nezbytných k nápravě. 7. Předseda dozorčí komise, popřípadě z jeho pověření místopředseda má právo se zúčastňovat jednání prezidia ÚAMK, výkonné rady ÚAMK nebo výboru AMK a předkládat k projednání otázky, které se týkají práce revizní komise. Jednání se zúčastňuje s hlasem poradním. 8. Základní práva a povinnosti dozorčí komise a) kontrolovat veškerou činnost příslušného článku organizace, b) nejméně jedenkrát ročně provést kontrolu hospodaření, zpracovat o ní zprávu a tuto předložit prezídiu ÚAMK nebo členské schůzi (konferenci) AMK, c) provádět mimořádné revize na základě požadavků prezidia ÚAMK, výkonné rady ÚAMK nebo výboru AMK, d) prověřovat stížnosti, oznámení a podněty pokud se vztahují k činnosti organizace a spadají do kompetence příslušné dozorčí komise, e) zpracovávat komplexní zprávu o své činnosti za období mezi valnými hromadami ÚAMK a členskými schůzemi (konferencemi) AMK. 9. Při výkonu své kontrolní pravomoci je dozorčí komise oprávněna nahlížet do všech dokumentů včetně účetních a vyžadovat od jednotlivých členů (orgánů) stanoviska nebo vysvětlivky, a to ve lhůtách, které sama stanoví. 7/8

8 Část VI Všeobecná ustanovení Článek 27 Usnášeníschopnost a hlasování 1. Schůze orgánů jsou usnášeníschopné, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jejich členů (delegátů). Každý člen (delegát) má jeden hlas. 2. Pokud v dobu uvedenou na pozvánce na konání valné hromady ÚAMK nebo členské schůze (konference) AMK nebude přítomen potřebný počet členů (delegátů), vyčká se 30 minut a poté bude valná hromada nebo členská schůze (konference) zahájena bez ohledu na počet přítomných členů (delegátů) a bude usnášeníschopná. 3. Zastupování členů volených orgánů je nepřípustné. 4. Návrh je schválen, jestliže se pro něj vysloví nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Článek 28 Odvolání a kooptace 1. Orgán, který zvolil člena do funkce, má právo ho z ní kdykoliv odvolat a to i před uplynutím funkčního období. 2. Prezidium ÚAMK a dozorčí komise ÚAMK mohou do těchto orgánů za odvolané, odstoupivší nebo zemřelé členy kooptovat nové, a to až do jedné poloviny počtu členů zvolených valnou hromadou. Kooptace musí být provedena v případě, že by počet zbylých členů byl nižší než dvě třetiny členů zvolených valnou hromadou. 3. Za odvolaného, odstoupivšího nebo zemřelého člena výboru a dozorčí komise (revizora) AMK mohou tyto orgány kooptovat nové členy a to až do poloviny členů zvolených členskou schůzí (konferencí). Kooptace je platná do konání nejbližší členské schůze (konference) AMK, která kooptovaného člena buď potvrdí anebo zvolí jiného člena příslušného orgánu. Část VII Závěrečná ustanovení Článek 29 Zánik organizace ÚAMK bude zrušen, pokud se na tom usnese valná hromada ÚAMK nejméně dvoutřetinovou většinou delegátů. Spolu s rozhodnutím o zániku rozhodne valná hromada v souladu s platnými právními předpisy i o způsobu vypořádání majetkových záležitostí. Článek 30 Platnost stanov 1. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem ; tímto dnem se zrušují dosavadní stanovy ÚAMK ze dne Vydané normy ÚAMK, které jsou v rozporu s těmito stanovami, pozbývají dnem schválení těchto stanov platnost v částech, které jsou s těmito stanovami v rozporu. 3. Změnu názvu ve smyslu článku 21 odst. 4, písm. b) jsou AMK povinny provést do /8

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum Čl.1 Obecná ustanovení 1. Název sdružení zní: Business Leaders Forum 2. Sídlem sdružení je Štěpánská 61, Palác Lucerna, 116 02 Praha 1.

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka Junák svaz skautů a skautek ČR Organizační řád a systemizace Junáka Obsah řádu 1. Základní a úvodní ustanovení... 4 1.1. Účel a postavení předpisu... 4 1.2. Související předpisy... 4 1.3. Definice pojmů

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi ORGANIZAČNÍ ŘÁD Církve československé husitské přijatý církevním zastupitelstvem konaným ve dnech 8. a 9. 10. 2004 v Praze a vyhlášený v Úředních z právách č. 2/2004 ze dne 31. 10. 2004. Schválen ve znění

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Šaldorfské sklepy z.s. (dále jen spolek). 2) Sídlem spolku je adresa Nový Šaldorf č. ev. 104,

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA ELSA Praha Stanovy Preambule ZÁSADY ELSA CÍL USILOVAT O SPRAVEDLIVĚJŠÍ SVĚT RESPEKTUJÍCÍ LIDSKOU DŮSTOJNOST A KULTURNÍ ROZMANITOST. ÚČEL PŘISPÍVAT K PRÁVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, ZLEPŠOVAT VZÁJEMNÉ POROZUMĚNÍ A

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Občanské sdružení Jak je založit, jak je provozovat a čeho se vyvarovat. aneb Desatero pro občany. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Manuál byl vytvořen jako součást projektu MV ČR Zpřehledňování fungování neziskového

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

Sborový řád. sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady

Sborový řád. sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady Sborový řád sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady Hlava I. Základní ustanovení Čl. 1 Principy 1) Podle svědectví Nového zákona je sbor Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady křesťanskou

Více

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava A. Základní ustanovení. Postavení, název a sídlo. 1. Česká asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava (dále

Více

K tomuto účelu byly sepsány stanovy sdružení, které jsou uvedeny v příloze č. 1.

K tomuto účelu byly sepsány stanovy sdružení, které jsou uvedeny v příloze č. 1. Vznik SRP V roce 1996 vedení Střední odborné školy v Kloboukách u Brna založilo SRPDŠ (Sdružení rodičů, přátel a dětí školy). Toto sdružení mělo vždy předsedu a členy, kteří byli voleni z řad rodičů na

Více

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY schválený usnesením vlády ze dne 16. září 1998 č. 610, usnesením vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, usnesením vlády ze dne 13. září 2000 č. 913, usnesením vlády ze dne 10. ledna 2001

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05 1 STANOVY Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05 1 2 1. Obecná ustanovení 1.1. Společnost radiologických asistentů ČR, o.s.

Více

Stanovy Univerzitní Liga, z.s.

Stanovy Univerzitní Liga, z.s. Stanovy Univerzitní Liga, z.s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Univerzitní Liga, z.s. (dále jen,,spolek ) Sídlo: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno, Česká republika IČO: 02046211 Čl.

Více