1 Zajímá se o kolektivní (skupinové) zájmy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Zajímá se o kolektivní (skupinové) zájmy"

Transkript

1 SOKRATES Teorie práva - letní semestr cvičení: Zákonnost a ústavnost, právní záruky zákonnosti. 11. Zákonnost a ústavnost, právní záruky zákonnosti a. Základní lidská práva a jejich ochrana. b. Rozhodování sporů Česká republika je demokratickým státem, kdy je lidu svěřena veškerá moc ve státě. Lid však výkonem této státní a veřejné moci pověřuje jiné zastupitelské orgány, které mají prosazovat a hájit práva svých občanů. Současná demokracie je vykládána jako a) většinová vůle lidu b) zároveň ochrana rovných lidských (občanských a politických) práv a základních svobod jedince. Lidská práva a základní svobody tedy vytvářejí nepřekročitelné meze uplatnění vůle většiny. Zajištění těchto práv je základní funkcí demokratického právního státu a zároveň bází pluralitní demokracie. 1 Základní práva jsou prvotní oproti suverenitě lidu, jsou omezením této suverenity, vymezením sféry, kde je jednotlivec suverénní. Výkon veřejné moci zastupitelskými orgány je zabezpečen dělbou moci mezi moc soudní, zákonodárnou a výkonnou. Základní lidská práva a svobody jsou vtělena jednak do Ústavy ČR, zákon č. 1/1993 Sb., a do Listiny základních práv a svobod, která byla přijata usnesením ČNR č. 2/1993 Sb. Lidská práva a svobody mají povahu absolutních subjektivních práv veřejnoprávního charakteru. Při jejich využívání je povinností všech nikoho ve výkonu jejich základních lidských práva a svobod nerušit, neomezovat, neklást překážky výkonu subjektivního práva. Mezi základní lidská práva řadíme i práva sociální, která mají charakter relativních subjektivních práv veřejnoprávní povahy. Sociálním právům odpovídá od počátku povinnost státu něco dát nebo konat. Jejich míra však nemůže být určena ústavou ani zákonem. Kvalita i kvantita sociální jistoty je dána až hospodářskou prosperitou společnosti vzhledem k ekonomickému profitu a stabilitě státu jako celku. Lze říci, že základní lidská práva mají přirozenoprávní charakter, tzn., byla by zde, ačkoli by je zákon nepřiznával. Jsou nám dána od Boha, svrchu, přirozeně. Listina základních práv a svobod Osnova I. obecná ustanovení II. Lidská práva a základní svobody Základní lidská práva a svobody Politická práva III. Práva národnostních a etnických menšin IV. Hospodářská, sociální a kulturní práva V. Právo na soudní a jinou ochranu VI. Ustanovení společná Listina je prvním uceleným ústavním dokumentem, který zakotvil tradiční demokratická práva a svobody. Listina je srovnatelná s ústavními zákony. V případě rozporu Listiny s Ústavou má však přednost Ústava, zejména vzhledem k ústavnímu pořádku a zásadě Lex posteriori derogat legi priori. Pokud se však týče základních lidských práv, má přednost Listina ze zásady Lex specialis derogat legi generali. 1 Zajímá se o kolektivní (skupinové) zájmy

2 Listina je založena na východiscích mezinárodních dokumentů, př. Všeobecné deklarace lidských práv, Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, Mezinárodního paktu o ekonomických, sociálních a kulturních právech, i z dokumentů přijatých na evropské úrovni, př. Evropské konvence o ochraně práv člověka a základních svobodách, Evropské sociální charty, atp. Listina je založena na respektu k přirozeným právům člověka, respektu k právům občana, uznává svrchovanost zákona a návaznost na tradice humanismu, demokracie a samosprávy. Základní náležitosti demokracie jsou vláda lidu, lidem a pro lid, vláda většiny, vláda na čas, vyloučení násilné vlády, právo na odpor a ochrana menšin. Listina proklamuje zásadu demokracie, vylučuje vázanost státu na výlučnou ideologii, př. komunismus (jak tomu bylo dříve). Stanoví, že veřejnou moc lze uplatňovat jen v případech, mezích a způsoby, které stanoví zákon. Dále pak, že povinnosti mohou být ukládány pouze na základě zákona v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. Naproti tomu jedinec smí činit vše, co mu zákon nezakazuje. Listina prosazuje rovnost v důstojnosti a právech. Základní práva jsou nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná. Nezadatelnost: základní lidská práva a svobody nelze zadat, postoupit, dát do zástavy, apod. Nezcizitelnost: nelze je převést, darovat, zřeknout se jich, apod. Nepromlčitelnost: nejde o ně přijít, ani pokud by nebyla třeba po určitou dobu vykonávána, nevztahuje se na ně žádná promlčecí doba. Nezrušitelnost: státní moc je nemůže žádným způsobem zrušit nebo prohlásit za neplatná. Katalog základních práv Základní lidská práva - záruka právní subjektivity; - právo na život a zdraví: lidský život je hoden ochrany již před narozením, nikdo nesmí být zbaven života; - nepřípustnost a nepřijatelnost trestu smrti: zrušen k ; - právo na osobní svobodu: nikdo nemůže být stíhán jinak než ze zákonných důvodů a způsobem, který zákon stanoví. Záruky jsou pak dány zvláštními zákony, příkladně trestním řádem, který omezuje dobu a důvody, na niž a za nichž může být osoba vzata do vazby; - nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám; - právo lidskou důstojnost, osobní čest a dobrou pověst. Každý má právo na ochranu před zasahováním do soukromého a rodinného života; - každý má právo vlastnit a tato vlastnická práva jsou si rovna: právo i povinnost vlastnictví zavazuje. Vlastnické právo může být omezeno jen na základě zákona, za náhradu, na nezbytně nutnou dobu, v nezbytně nutném rozsahu, nelze-li účelu dosáhnout jinak apod.; - ochrana domovní svobody; - právo na listovní tajemství; - každý má právo na svobodu pohybu a pobytu; - každému je zaručena svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání Politická práva - svoboda projevu: vyjadřovat své názory, postoje, ideje a je šířit, včetně volebního práva; - petiční právo; - právo shromažďovací a sdružovací; - garance účasti na politickém a veřejném životě: zejména pak prostřednictvím svobodných voleb;

3 Práva národnostních menšin - antidiskriminační ustanovení Čl. 24 Příslušnost ke kterékoli národnostní nebo etnické menšině nesmí být nikomu na újmu. Čl. 25 (1) Občanům tvořícím národní nebo etnické menšiny se zaručuje všestranný rozvoj, zejména právo společně s jinými příslušníky menšiny rozvíjet vlastní kulturu, právo rozšiřovat a přijímat informace v jejich mateřském jazyku a sdružovat se v národnostních sdruženích. Podrobnosti stanoví zákon. (2) Občanům příslušejícím k národnostním a etnickým menšinám se za podmínek stanovených zákonem zaručuje též a) právo na vzdělání v jejich jazyku, b) právo užívat jejich jazyka v úředním styku, c) právo účasti na řešení věcí týkajících se národnostních a etnických menšin. Hospodářská, sociální a kulturní práva - právo podnikat; - práva na spravedlivou odměnu a uspokojivé pracovní podmínky: zejména prostřednictvím odborových organizací. Zvlášť je zdůrazněna ochrana žen, mladistvých a tělesně postižených; - právo na hmotné zabezpečení: ve stáří, při nezaměstnanosti, apod. Odpovídá roli sociálního státu; - právo na ochranu zdraví, právo na bezplatnou zdravotní péči; - ochrana rodiny a péče o těhotné ženy, rovnost manželských a mimomanželských dětí; - právo na vzdělání; - právo na kulturní bohatství; - právo na příznivé životní prostředí a včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů Právo na soudní a jinou právní ochranu - právo na spravedlivý proces, které zahrnuje spoustu subkapitol jako je nezávislost a nestrannost soudce, právo na přiměřenou dobu trestního řízení, princip presumpce neviny, právo na tlumočníka, apod.; - právo odepřít výpověď, byla-li by způsobena újma Vám nebo osobě Vám blízké; - rovnost účastníků; - právo na zákonného soudce, - nullum crimen sine lege (není trestu bez zákona), - ne bis in idem (ne dvakrát v téže věci) + res iudicata (věc rozsouzená) Závěrečná ustanovení potom mimo jiné řeší možnost poskytnout azyl těm osobám, jejichž život je v zemi jejich původu či v jiné zemi ohrožen (několik forem azylu, př. politický, humanitární, etc.). Listina umožňuje omezit právo na podnikání, na stávku, na sdružování se v politických stranách apod. určitým osobám vykonávajícím státní správu či samosprávu.

4 Soudní ochrana Ochranu základních lidských práv a svobod vykonávají jednak tuzemské soudy, jak obecné, správní tak i Ústavní soud, a jednak soudy nadnárodní, příkladně Evropský soud pro lidská práva nebo Mezinárodní trestní soud. Evropský soud pro lidská práva Evropský soud pro lidská práva je mezinárodní soudní dvůr se sídlem ve Štrasburku. Sestává ze stejného počtu soudců jako je počet členských států Rady Evropy, které ratifikovaly Úmluvu na ochranu lidských práv a základních svobod - v současnosti jich je 47. Soudci tohoto soudu zasedají ve svých funkcích individuálně a nezastupují žádný stát. Při vyřizování žádostí soudu pomáhá Kancelář, kde pracují hlavně právníci ze všech členských států (kteří jsou též známí jako soudní tajemníci). Jsou zcela nezávislí na zemi svého původu a nezastupují žádné žadatele ani státy. Mezinárodní trestní soud Jedná se o instituci, díky níž je možno postihovat nejzávažnější trestné činy na mezinárodní úrovni. Před vznikem stálého MTS byly zakládány trestní soudy ad hoc. Po roce 1991 díky Radě bezpečnosti OSN vznikl Mezinárodní tribunál pro bývalou JUG (1991) a pro Rwandu (1994). Na popud OSN byl 17. července 1998 na mezinárodní konferenci v Itálii přijat Římský statut Mezinárodního trestního soudu (Rome Statute of the International Criminal Court). Oficiální vznik soudu je 1. července 2002, což je také datum, od kterého se počítá jeho působnost. Stíhání a trestání zločinů spáchaných před tímto datem není tedy v pravomoci Mezinárodního trestního soudu, a mohou být na mezinárodní úrovni postihovány zřizováním ad hoc mezinárodních trestních soudů či tribunálů - např. Zvláštní soud pro Sierru Leone. USA nejprve statut podepsaly, ale následně jej neratifikovaly a v roce 2001 George W. Bush dokonce odvolal i dřívější podpis. Česká republika Statut podepsala 13. dubna V roce 2008 vyslovil parlament souhlas s ratifikací, prezident pak smlouvu po váhání podepsal 8. července Rozhodování sporů Rozhodování sporů je v České republice svěřeno soudům jako nezávislým orgánům veřejné moci, které dle zákonem stanoveného procesu vydávají rozhodnutí o právech a povinnostech stran sporu. Strany jsou ve vzájemně rovném postavení, žádná z nich není nadřazena. Jejich právní vztahy jsou posuzovány nezávislým třetím, soudem. Půjde zejména o spory soukromoprávního charakteru. Dále je soudům svěřena pravomoc rozhodovat ve věcech trestních a správních. V těchto je však již obsažen veřejnoprávní prvek. V trestních věcech stíhá stát pachatele trestných činů, ve správním soudnictví potom hodnotí projev a výkon orgánů veřejné moci (zejména moci výkonné). Typy soudních řízení jsou rozebírány v předchozích kapitolách (cvičení č. 9). Je však nutno poukázat na to, že vyjma soudů zde existuje možnost vyřešit spor mimosoudní cestou, tzv. mimosoudní řešení sporů. Jedná se o snahu prosazovat efektivní komunikaci a nalézat konstruktivní řešení za aktivní spoluúčasti stran sporu. Tato nová metoda má v naší zemi stále větší a širší podporu odborné veřejnosti, a to jak v řadách advokátů, soudců, ale i psychologů a sociálních pracovníků. Narůstá stále větší počet těch, kteří se snaží ve své práci nalézat nové přístupy řešení konfliktů a nikoliv přenášení odpovědnosti za rozřešení konfliktů na třetí, na sporu nezávislý subjekt soud nebo rozhodce. Dnes rozeznáváme několik způsobů alternativního řešení sporu, mezi něž řadíme a) rozhodčí řízení (arbitráž) b) mediaci c) konciliaci d) negociaci e) facilitaci f) expertízu (nezávislého experta) g) mini-trial h) med-arb

5 Rozhodčí řízení (arbitráž) Rozhodčí řízení je obdobně jako soudní řízení formou, kdy je rozhodovací pravomoc svěřena třetímu subjektu. Rozhodčí řízení je v českém právu zakotveno v zákoně č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Rozhodčí řízení neboli arbitráž představuje delegaci rozhodovací pravomoci na úrovni soukromoprávní. Strany si na základě vlastní dohody ujednají, že rozhodnutí jejich sporu svěří neutrální osobě, popř. osobám a současně se zaváží, že se rozhodnutí pověřeného rozhodce (arbitra) podrobí a jeho rozhodnutí budou akceptovat. Ujednání o delegaci pravomoci rozhodování na rozhodce, event. rozhodčí senát neboli větší počet rozhodců zakládá tzv. rozhodčí smlouva. V praxi je často redukována do formy tzv. rozhodčí doložky. Rozhodčí řízení je typickou formou řešení sporů obchodního, zejména pak mezinárodního charakteru, neboť lépe a efektivněji než klasické soudní řízení vede ke konečnému řešení. Podstata využití institutu vychází i z toho, že strany spolu hodlají dále obchodovat a nemají zájem o strohé projednání v soudní síni. Konečné rozhodnutí v rozhodčím řízení se označuje jako rozhodčí nález.v mezinárodní praxi nabízí rozhodčí nález i snazší vykonatelnost v zahraničí, neboť v souladu s mezinárodním právem je ve většině zemí snáze vykonatelný než soudní rozhodnutí. Soudní rozhodnutí totiž zpravidla vyžaduje další rozhodnutí o tzv. uznatelnosti v rámci samostatného řízení i uznání zahraničního rozsudku. V rámci Evropské unie byla tato nevýhoda odstraněna Nařízením Rady o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Rozhodcem se může stát kterýkoliv občan České republiky nebo i cizí státní příslušník, který je zletilý a má plnou způsobilost k právním úkonům. Osoba, která přijme funkci rozhodce, je povinna řídit se zákony a dalšími předpisy. Rozhodce musí být nezávislý a nestranný - o námitkách proti podjatosti však rozhoduje pouze rozhodce sám. Rozhodce je vázán mlčenlivostí ohledně skutečností, které se dozvěděl v souvislosti s rozhodčím řízením. Této mlčenlivosti může být zbaven jen za souhlasu obou stran sporu nebo na základě zákona (například v trestním řízení). Počet rozhodců není nijak omezen co do počtu, vždy jich ale musí být lichý počet, přičemž nejčastěji bývají spory řešeny jedním nebo třemi rozhodci. Rozhodčí řízení se koná u stálých rozhodčích soudů nebo u rozhodčích soudů zřizovaných ad hoc. Mezi nejvýznamnější stálé rozhodčí soudy v ČR jistě patří Rozhodčí soud při hospodářské komoře ČR a při agrární komoře ČR, dále Burzovní rozhodčí soud při Burze cenných papírů Praha (rozhoduje jen spory z obchodů s investičními instrumenty) a Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze Kladno (rozhoduje jen spory z obchodů, uzavřených na Českomoravské komoditní burze Kladno a na Obchodní burze Hradec Králové, jakož i spory z mimoburzovních obchodů, jejichž předmětem jsou komodity, jimiž se na těchto burzách obchoduje). Mediace Mediací se rozumí postup při řešení soukromoprávního sporu za účasti alespoň jednoho mediátora, který podporuje komunikaci mezi osobami na sporu zúčastněnými tak, aby jim pomohl dosáhnout smírného vyřešení sporu. Tento mimosoudní způsob řešení sporů není dosud v tuzemské právní úpravě výslovně zakotven až na pár výjimek, jako je novelizace občanského soudního řádu soud může přerušit řízení za účelem mimosoudního smírčího nebo mediačního jednání. Dále je Česká republika vázána směrnicí Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech. Přesto se v blízké době očekává přijetí právní úpravy, která by toto umožňovala, stanovila podmínky pro výkon funkce mediátora a popsala celý režim mediace v českých poměrech. Česká republika se tak snaží postupovat s celosvětovým trendem, přičemž nastavení současné i uvažované zákonné úpravy v podstatě odpovídá zahraničním standardům. Mediace by se dle návrhu zákona mohla uplatnit ve všech typech sporů, zejména pak v občanskoprávních, rodinných, pracovních, obchodních nebo správně právních vztahů. Mediací nelze vyřešit trestní stíhání určité osoby. Uplatnění se jasně zračí právě v rodinně právní a pracovně právní rovině, jelikož oba typy právních vztahů jsou velmi citlivé a soudní řešení většinou vede jen k prohlubování mezilidských konfliktů. Výsledkem mediace je uzavření mediační dohody, která upravuje vzájemná práva a povinnosti, k nimž strany během mediace došly. Samotná mediační dohoda není exekučním titulem (nelze se s jejím

6 výkonem obrátit přímo na exekutora). Dále je nutno uvést, že zahájení mediace nemá vliv na právo stran sporu domáhat se svých práv soudní cestou, a to nejen v průběhu mediace, ale i poté, co již byla uzavřena mediační dohoda. Soudní ochrana práv zúčastněných osob tak zůstává vždy zachována. Mediace je řízením zásadně dobrovolným, které je zahajováno jedině z vůle stran sporu uzavřením dohody o provedení mediace. Významným důsledkem mediace je skutečnost, že v jejím průběhu neběží v předmětu mediace promlčecí doba ani lhůta pro zánik práva (prekluzi). Dochází tak ke stavení a strany se tak nevystavují nebezpečí, že během mediace dojde k promlčení nebo propadnutí jejich práv. Registrovaným mediátorem se rozumí osoba, která splňuje zákonem stanovené podmínky, jimiž jsou zejména způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, vysokoškolské právnické vzdělání magisterského studijního programu a úspěšné složení zkoušky mediátora, na základě které je následně osoba zapsána do registru mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti. Postup a obsah zkoušky bude stanoven prováděcím předpisem, přičemž důraz bude mimo jiné kladen na určité základy v oblasti práva, psychologie a komunikace. Mediátor zastává úlohu neutrální osoby, která stranám pomáhá dorozumět se. Mediátor musí být v podstatě nápomocen stranám v jejich snažení přátelsky urovnat jejich neshody. Mediátor strany nesoudí a také nevynáší právní závěr nad jejich právy a povinnostmi. Rovněž více méně nevyslovuje svůj právní názor ani názor na meritum věci a nevystupuje jako právní zástupce stran. Strany by měly řešení najít samy, mediátor jim k tomu jen zprostředkuje prostor, usnadní komunikaci a zmírní napětí. Mediátor je vůdčí osobností procesu, kde psychologie vyjednávání a techniky komunikace hrají stejně důležitou roli jako právní normy a dosavadní vztahy mezi stranami. Mediátor musí umět naslouchat, ovládat neverbální komunikaci, pozorovat, přizpůsobovat se a přehodnocovat situaci tváří v tvář proměnlivému chování lidí. Ideálním vyřešením je mediační dohoda. Mediace však může být ukončena i doručením písemného prohlášení mediátora všem stranám sporu, že mediace je ukončena z důvodu podjatosti mediátora, narušením nezbytné důvěry mezi ním a některou ze stran sporu, z důvodu pozastavení činnosti mediátora nebo jeho vyškrtnutí z registru anebo že se strany spolu nesešly déle než jeden rok. Dále může být mediace ukončena okamžikem, kdy je stranám sporu prostřednictvím mediátora doručeno prohlášení některé ze stran, že v mediaci nebude dále pokračovat nebo uplynutím doby stanovené v dohodě o provedení mediace. Konciliace Konciliace se hodně podobá mediaci, avšak konciliátor se zaměřuje především na zprostředkování komunikace mezi oběma stranami a jeho aktivní zasahování do sporu je v pozadí. Negociace Pod negociací si lze představit kvalifikovanou formu vyjednávání, kdy jsou předem dána pravidla, jak v případě vzniku sporu vyjednávat. Většinou se negociace začíná u pověřených členů managementu a až v případě jejich neúspěšného poklusu o nalezení dohody, snaží se o rozumné vyřešení sporu zástupci vyššího stupně řízení. Větší nadhled pověřených osob umožňuje dohodnout se na smírném způsobu řešení. Facilitace Facilitace slouží jako účinná pomoc při řízení pracovních setkání, porad, práci týmu nad zadaným úkolem nebo projektem. Facilitace popisuje jev, který vede ke zlepšení výkonu jednotlivce za přítomnosti druhých lidí. Zlepšení výkonu platí pro jednoduché, známé a dobře zvládnuté úkoly. V takovém případě má pouhá přítomnost druhých pozitivní vliv na výkon - zvyšuje ho. Facilitátor pomůže pracovní skupině ujasnit společný cíl a bude ji provázet na cestě k jeho naplnění, aniž by diktoval, co a jak má být uděláno. Facilitátor se bude zaměřovat zejména na odstraňování bariér a překážek v komunikaci uvnitř týmu.

7 Expertíza Tento způsob řešení sporu se využívá za situace, kdy k urovnání konfliktu je rozhodující posudek znalce či experta, např. posouzení rozsahu škody. Strany se mohou již ve fázi uzavírání smlouvy na osobě experta (znalce) dohodnout předem. Mini-trial Za mini-trial bývá považováno simulované soudní řízení, které však neprobíhá před soudem, ale před právním odborníkem. Ten v závěru simulace sdělí své právní stanovisko. Med-arb Med-arb je kombinací mediace a rozhodčího řízení. Řízení od samého počátku probíhá před rozhodcem, který však vystupuje jako mediátor a snaží se vést strany ke smírnému řešení sporu. Pokud se mu to však nepodaří, vydává rozhodčí nález.

8 PŘÍKLADY 11. cvičení 1. Z hlediska konfliktu hodnot, zájmů a dopadu (efektivity) analyzujte některé aktuálně diskutované legislativní změny a) uzákonění euthanasie b) zavedení zákazu umělého přerušení těhotenství c) zrušení zákazu některých těžších prací ženám d) podstatné snížení věkové hranice trestní odpovědnosti e) registrované partnerství f) legalizace prostituce g) zavedení pozitivní diskriminace některých skupin obyvatel h) omezení privilegovaného postavení poslanců i) nahrazení důchodového systému na principu mezigenerační solidarity systémem na bázi individuálního spoření j) legalizace měkkých drog k) zákaz kouření na veřejných prostranstvích 2. Posuďte uvedená omezení či úpravu z hlediska efektivity práva a) snížení maximální povolené rychlosti v obci na 50 km/h a. mělo toto opatření nějaký význam? b) zvýšení spotřební daně na benzín a naftu a. co vše je třeba zvážit? 3. Výroba, prodej, podávání a konzumace alkoholických nápojů jsou regulovány řadou právních předpisů: a) 3 odst. 1 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu upravuje podmínky pro výrobu a úpravu lihu Líh lze vyrábět a upravovat pouze v lihovaru nebo zvláštním lihovaru schváleném ústředním orgánem státní správy uvedeným v odstavci 2, a to jen právnickou nebo fyzickou osobou, které bylo, nejde-li o pěstitelské pálení, vydáno státní povolení podle zvláštního právního předpisu (dále jen "koncese"). Jaké účely sledují ta to omezení? Jaké hodnoty se snaží zákonodárce chránit? Jaké hodnoty jsou těmito normami dotčeny? Jak je naopak obcházeno toto ustanovení? b) 27 odst. 9 z.č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví stanoví Při prodeji rozlévaného vína je zakázáno mísit víno z načatých lahví. Víno je dovoleno mísit ve vinný střik nebo s jiným nealkoholickým nápojem pouze na přání kupujícího a v jeho přítomnosti. Při podávání vína v obalu určeném pro spotřebitele může být obal otevřen pouze před kupujícím. Jaké hodnoty jsou chráněny? co je účelem těchto norem?

9 c) 1 odst. 1 zákona o spotřebních daních uvádí, že Tento zákon stanoví podmínky zdaňování minerálních olejů, lihu, piva, vína a tabákových výrobků spotřebními daněmi a způsob značení tabákových výrobků. Jaké účely mohou být zdaňováním alkoholu sledovány? d) 4 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy stanoví, že Reklama na alkoholické nápoje nesmí a) nabádat k nestřídmému užívání alkoholických nápojů anebo záporně či ironicky hodnotit abstinenci nebo zdrženlivost, b) být zaměřena na osoby mladší 18 let, zejména nesmí tyto osoby ani osoby, které jako mladší 18 let vyhlížejí, zobrazovat při spotřebě alkoholických nápojů nebo nesmí využívat prvky, prostředky nebo akce, které osoby mladší 18 let oslovují, c) spojovat spotřebu alkoholu se zvýšenými výkony nebo být užita v souvislosti s řízením vozidla, d) vytvářet dojem, že spotřeba alkoholu přispívá ke společenskému nebo sexuálnímu úspěchu, e) tvrdit, že alkohol v nápoji má léčebné vlastnosti nebo povzbuzující nebo uklidňující účinek anebo že je prostředkem řešení osobních problémů, f) zdůrazňovat obsah alkoholu jako kladnou vlastnost nápoje. Sleduje-li zákonodárce účel omezení konzumace alkoholických nápojů vůbec a mladistvými a řidiči obzvlášť, jsou tyto zákazy účinné? e) v zákoně č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky se stanoví 12 (1) Zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholické nápoje a) osobám mladším 18 let, b) na všech akcích určených osobám mladším 18 let, c) osobám zjevně ovlivněným alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou, d) ve zdravotnických zařízeních, e) v prostředcích výlučně určených pro vnitrostátní hromadnou doprav osob s výjimkou železničních jídelních vozů, palub letadel a určených prostor plavidel veřejné lodní dopravy, f) na sportovních akcích, s výjimkou výčepního piva s extraktem původní mladiny do 10 hmotnostních procent, g) ve všech typech škol a školských zařízení. (2) Prodej alkoholických nápojů pomocí prodejních automatů, u nichž nelze vyloučit prodej osobám mladším 18 let věku, se zakazuje. Zásilkový prodej a veškeré další formy prodeje, při kterých není možno ověřit věk kupujícího, jsou zakázány. (3) Další omezení a zákazy prodeje lihovin stanoví zvláštní právní předpis. Zamyslete se nad efektivitou zákazů uvedených v 12. Jaké účely tyto zákazy sledují? Lze těchto účelů dosahovat účinněji?

10 4. Objasni smysl následujících výroků či úsloví: a) právo je uměním dobrého a spravedlivého b) nejvyšší právo, nejhorší bezpráví. c) rovnost může být i rovností bídy. d) stejné případy je třeba posuzovat stejně. e) zákon nepůsobí nazpět. f) kde je právo nejisté, tam není právo žádné. g) právo se rodí z práva. h) kde je společnost, je právo. i) nikdo nemůže být zavázán k nemožnému. j) tvrdý zákon, ale zákon. k) co jsou zákony bez mravů? 5. V 1 odst. 1 dekretu presidenta republiky č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy se stanoví Konfiskuje se bez náhrady pokud se tak již nestalo pro Československou republiku majetek nemovitý i movitý, zejména majetková práva (jako pohledávky, cenné papíry, vklady, práva nehmotná), který ke dni faktického skončení německé a maďarské okupace byl nebo ještě jest ve vlastnictví: 2. osob fyzických národnosti německé nebo maďarské, s výjimkou osob, které prokáží, že zůstaly věrny Československé republice, nikdy se neprovinily proti národům českému a slovenskému a buď se činně zúčastnily boje za její osvobození, nebo trpěly pod nacistickým nebo fašistickým terorem Posuďte toto ustanovení z hlediska principů a hodnot soudobého právního státu. Jak je tu konstruována právní odpovědnost. Za jakých podmínek nastupuje sankce konfiskace majetku? občanského zákoníku z roku 1950 stanovil: 1) neplatný je právní úkon, který se příčí zákonu nebo obecnému zájmu. 2) je-li právní úkon neplatným protože se příčí zákonu nebo důležitému zájmu obecnému, může soud na návrh prokurátora vyslovit, že to co bylo plněno straně, která o neplatnosti věděla, propadá ve prospěch státu. Posuďte toto ustanovení z hlediska míry, jak přispívalo k zajištění zákonnosti a právní jistoty. Posuďte jej se soudobými náhledy na meze ingerence státu do práv a svobod občanů, resp. do soukromoprávních záležitostí.

11 7. Ústavní soud zde nepopírá právo obecných soudů na rozhodnutí, zda budou či nebudou prováděny další důkazy ve věci i jejich rozhodnutí, že další důkazy prováděny nebudou. Je pravda, že takové rozhodnutí obecné soudy učinily a řádně je odůvodnily. Na druhou stranu však nelze přehlédnout, že z ustanovení čl. 38 odst. 3 LPS vyplývá právo účastníka řízení, aby věc byla projednávána v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Ústavní soud zastává názor, že k přirozeným právům člověka a občana patří právo, aby ve složitém procesu nalézání práva a spravedlnosti mu alespoň jednou bylo umožněno předstoupit před nezávislý soud či jiný nezávislý tribunál se svojí věcí, tedy aby byl slyšen. Právo na hearing patří i podle judikatury Evropského soudu pro lidská práva mezi základní práva, na jejichž respektování je třeba bezvýhradně trvat. Stručně ke skutkovému stavu: Stěžovatel nebyl v průběhu řízení vyslechnut. Soud neprovedl tzv. účastnický výslech podle 131 o.s.ř.. ačkoliv se toho stěžovatel domáhal. Krom toho neprovedl některé další důkazy, které stěžovatel (ve sporu žalobce) navrhoval. Citovaný čl. 38 odst. 2 LPS stanoví Každý má právo, aby jeho věc byla projednávána veřejně, bez zbytečných a v jeho nepřítomnosti se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Veřejnost může být vyloučena jen v případech stanovených zákonem. 1. jaký v daném případě rozdíl mezi pozitivním a přirozeným právem jednotlivce 2. došlo postupem obecných soudů k porušení subjektivního přirozeného práva nebo pozitivního práva stěžovatele 3. má nějaký význam, když Ústavní soud zdůrazňuje, že jde o právo každého člověka a občana?

1 Zajímá se o kolektivní (skupinové) zájmy

1 Zajímá se o kolektivní (skupinové) zájmy SOKRATES Teorie práva - letní semestr 2011 12. cvičení: Zákonnost a ústavnost, právní záruky zákonnosti. 11. Zákonnost a ústavnost, právní záruky zákonnosti a. Základní lidská práva a jejich ochrana. b.

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Základní ideové zdroje nutnost ochrany vyplývá z podstaty demokratického státu Listina základních práv a svobod liberalistická a individualistická

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.02 Téma sady: Listina základních práv a svobod Ročník: Nástavbové

Více

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK, Dubí 1 Listina je Základním souborem práv člověka v měřítku českého

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

Listina základních práv a svobod ČR Ročník 2. Datum tvorby 3.11.2013 Anotace

Listina základních práv a svobod ČR Ročník 2. Datum tvorby 3.11.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Mgr. Kateřina Proroková Základy společenských věd Listina základních práv a svobod ČR Ročník

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Základy právní nauky

Základy právní nauky Základy právní nauky Principy právního státu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li. uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Soudy a soudnictví Vymezení

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Arbitráže ve vnitrostátním a mezinárodním obchodním styku Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti specifického

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz APLIKACE PRÁVA Aplikací práva se rozumí kvalifikovaná forma realizace práva uskutečňovaná orgány veřejné moci, při

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky ve znění zákona č.

Více

Zákon o obětech trestných činů

Zákon o obětech trestných činů Zákon o obětech trestných činů Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Úvodem Historický vývoj proměny trestněprávního vztahu (z hlediska subjektů) stát přejímá roli, kterou měla dříve oběť, zájmy oběti se podřizují

Více

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ 216/1994 Sb. ZÁKON ze dne 1. listopadu 1994 o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Změna: 245/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 7/2009 Sb. Změna: 466/2011 Sb. Změna: 19/2012 Sb. Parlament se

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_04_ÚSTAVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 5-6 VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 5-6 VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 5-6 VŠFS 2014 Odměna rozhodce Zákon výslovně neupravuje Nutno řešit analogiae legis Smlouva příkazní či smlouva o dílo (ObčZ) Přednost dána smluvní úpravě rozhodčí smlouva

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ Studentská komora Rady vysokých škol prohlašuje, že vzdělání, včetně vzdělání vysokoškolského, je základním právem

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD. Hlava první

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD. Hlava první USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního

Více

Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora

Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora (testové otázky jsou zpracovány za použití legislativních zkratek příslušných právních předpisů a vycházejí z právního stavu platného ke dni 12. 12. 2012)

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Právní stav publikace je ke dni 31. 12. 2014 Recenze: doc. JUDr. Josef

Více

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky LIDSKÁ PRÁVA historické mezníky Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

Problémy lidských práv v současné politice

Problémy lidských práv v současné politice Problémy lidských práv v v současn asné politice Lidská práva souhrn práv v a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti důraz na studium lidských práv v je kladen předevp edevším m v demokratické

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Definice pojmu nezřízený život Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.11.2011, sp. zn. 21 Cdo 190/2011 Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího

Více

PRÁVO .... .... právní odvětví

PRÁVO .... .... právní odvětví PRÁVO je nejvýznamnějším prostředkem působení na společnost, je ochráncem společenských vztahů, zárukou jistoty, pořádku a jednoty.... vymezuje obyvatelům, organizacím a státním orgánům práva,.... jim

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 21 HLAVA PRVNÍ: Pojem práva... 23 1 Pojem práva ve smyslu objektivním a subjektivním... 23 2 Třídění práva ve smyslu objektivním...

Více

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006 o provádění mezinárodních sankcí Ve znění zákona č. 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 139/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

2.10.2012 ÚSTAVNÍ RÁMEC PRÁVNÍHO ŘÁDU LIDSKÁ PRÁVA PRÁVO EVROPSKÉ UNIE HIERARCHIE PRÁVNÍCH NOREM ÚSTAVA

2.10.2012 ÚSTAVNÍ RÁMEC PRÁVNÍHO ŘÁDU LIDSKÁ PRÁVA PRÁVO EVROPSKÉ UNIE HIERARCHIE PRÁVNÍCH NOREM ÚSTAVA ÚSTAVNÍ RÁMEC PRÁVNÍHO ŘÁDU LIDSKÁ PRÁVA PRÁVO EVROPSKÉ UNIE JUDr. Tomáš Pezl Katedra ústavního práva FPR ZČU ÚSTAVA základní právní dokument státu formální základ veřejné moci zakládá zásady dělby moci

Více

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY I_P1-2 Číslo projektu:

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem 1 Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Druh orgánu Forma společnosti Osobní společnosti Kapitálové společnosti Nejvyšší Výkonný (statutární)

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T8a) Ústavní základy zajišťování obrany ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.19 Integrovaná střední škola

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Občanský soudní řád (Zákon č. 99/1963 Sb.) Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a

Občanský soudní řád (Zákon č. 99/1963 Sb.) Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a Občanské právo procesní Co k tomu? Občanský soudní řád (Zákon č. 99/1963 Sb.) Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (Exekuční

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Základní právní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_184 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 Olga Kryštofová 29.1.2014 Zákoník práce (Zákon č. 262/2006 Sb.) je součástí soukromého práva a upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci

Více

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád 1. Která z následujících možností není platná pro senát ČR? a) Senátoři jsou voleni na 6 let. b) Senát se nepodílí na volbě prezidenta. c) Po uplynutí 2 let se volí nová třetina senátorů. d) Právo volit

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky?

Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky? Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky? Rozhodčí řízení před rozhodci Rozhodčího soudu při IAL SE je rychlá a levná alternativa ke zdlouhavému a nákladnému soudnímu řízení. Rozhodčí řízení a jeho výhody Rozhodčí

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška VŠFS 2014 Alternativní způsob řešení sporů Obecná charakteristika předpokládá dobrovolnou snahu vyřešit spor bez využití soudní moci užívání alternativních způsobů řešení

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Disciplinární řád upravuje postup při projednávání disciplinárních přestupků a ukládání sankcí studentům Vysoké školy ekonomie a managementu. Disciplinární

Více

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PRINCIP DĚLBY MOCI moc ve státě je rozdělena

Více

Listina základních práv a svobod (ÚZ č. 2/1993 Sb.) Hlava druhá: Lidská práva a základní svobod:oddíl druhý: Politická práva: čl.

Listina základních práv a svobod (ÚZ č. 2/1993 Sb.) Hlava druhá: Lidská práva a základní svobod:oddíl druhý: Politická práva: čl. Politická práva v Listině Listina základních práv a svobod (ÚZ č. 2/1993 Sb.) Hlava druhá: Lidská práva a základní svobod:oddíl druhý: Politická práva: čl. 17 23 Obecná systematika úpravy v Listině Nejprve

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

Informace o ADR řízení pro spotřebitelské spory Ondřej Novák

Informace o ADR řízení pro spotřebitelské spory Ondřej Novák Informace o ADR řízení pro spotřebitelské spory Ondřej Novák Místopředseda Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Hospodářská komora České republiky TELEDIN

Více

Právo - soubor právních předpisů, norem a pravidel, kterými se organizuje život společnosti

Právo - soubor právních předpisů, norem a pravidel, kterými se organizuje život společnosti Otázka: Právo a jeho vývoj Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kuba Vybíral Právo - soubor právních předpisů, norem a pravidel, kterými se organizuje život společnosti - dodržování předpisů je

Více

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce Poprvé se objevila ve Smlouvě o Evropské unii Třetí pilíř Společná politika upravená v ust. čl. 81 89

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní právo soukromé Mezinárodní právo soukromé Generováno 11. 1. 2015 .1 Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva soukromého a procesního.................... 3.3 Kolizní norma, její struktura, třídění kolizních norem,

Více

Podklady k návrhu na zrušení Exekučního řádu ( právní rozbor zákona č. 120/2001 Sb. )

Podklady k návrhu na zrušení Exekučního řádu ( právní rozbor zákona č. 120/2001 Sb. ) Podklady k návrhu na zrušení Exekučního řádu ( právní rozbor zákona č. 120/2001 Sb. ) 19.08.2013 10:14 Ústava čl.2 bod 2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. Ústava čl.94 bod

Více

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD 1 1. Rozhodčí soud při EACCL (dále jen Soud ) je servisní organizací pro rozhodce s ní spolupracující ( 3). Soud není stálým rozhodčím soudem ve smyslu ust. 13 zákona

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_RODINNÉ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Projekt mediace na Vysočině

Projekt mediace na Vysočině MEDIACE na Vysočině Tremedias o.s. o.s. Tremedias - sdružuje již 5 let odborníky z pomáhajících profesí náplň rodinná mediace, facilitace případových konferencí, supervize akreditovaná vzdělávací instituce

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 31. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j. 28/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM

ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM 2012 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ... 8 OBECNÁ USTANOVENÍ... 8 Předmět úpravy... 8 Mezinárodní smlouvy a předpisy Evropské unie... 8 Nutně použitelná ustanovení právních předpisů...

Více

Právní aspekty externích cloudových řešení

Právní aspekty externích cloudových řešení Právní aspekty externích cloudových řešení Bezpečnostní seminář Cloud a jeho bezpečnost Mgr. Ing. Martin Lukáš 19. září 2012 PROBLEMATIKA CLOUDU Dochází k přesunu chráněných dat po internetu, možnost jejich

Více

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ)

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) ZFO Potvrzení přijetí č. jednací... Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) 1) Fyzická osoba

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačenými změnami

Platné znění částí zákonů s vyznačenými změnami Platné znění částí zákonů s vyznačenými změnami 141/1961 Sb. ze dne 29. listopadu 1961 o trestním řízení soudním (trestní řád) 33 Práva obviněného (1) Obviněný má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem,

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

K á r n ý ř á d ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

K á r n ý ř á d ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 5. 2002, Změna: 15. dubna 2005 K á r n ý ř á d Exekutorská komora České republiky (dále jen Komora ) stanoví podle 110 odst. 7 písm. c) zákona

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

Sdružení rozhodců, s. r. o.

Sdružení rozhodců, s. r. o. Sdružení rozhodců, s. r. o. vydalo s účinností ode dne 1. 11. 2002 tento ROZHODČÍ ŘÁD 1 Základním účelem řízení před rozhodci Sdružení rozhodců (dále jen Sdružení ) je efektivní vyřešení majetkového sporu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH ZÁKON O DOHLEDU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU 15/1998 Sb. PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU Předmět úpravy Tento zákon upravuje působnost a pravomoci České národní banky

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více