1 Zajímá se o kolektivní (skupinové) zájmy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Zajímá se o kolektivní (skupinové) zájmy"

Transkript

1 SOKRATES Teorie práva - letní semestr cvičení: Zákonnost a ústavnost, právní záruky zákonnosti. 11. Zákonnost a ústavnost, právní záruky zákonnosti a. Základní lidská práva a jejich ochrana. b. Rozhodování sporů Česká republika je demokratickým státem, kdy je lidu svěřena veškerá moc ve státě. Lid však výkonem této státní a veřejné moci pověřuje jiné zastupitelské orgány, které mají prosazovat a hájit práva svých občanů. Současná demokracie je vykládána jako a) většinová vůle lidu b) zároveň ochrana rovných lidských (občanských a politických) práv a základních svobod jedince. Lidská práva a základní svobody tedy vytvářejí nepřekročitelné meze uplatnění vůle většiny. Zajištění těchto práv je základní funkcí demokratického právního státu a zároveň bází pluralitní demokracie. 1 Základní práva jsou prvotní oproti suverenitě lidu, jsou omezením této suverenity, vymezením sféry, kde je jednotlivec suverénní. Výkon veřejné moci zastupitelskými orgány je zabezpečen dělbou moci mezi moc soudní, zákonodárnou a výkonnou. Základní lidská práva a svobody jsou vtělena jednak do Ústavy ČR, zákon č. 1/1993 Sb., a do Listiny základních práv a svobod, která byla přijata usnesením ČNR č. 2/1993 Sb. Lidská práva a svobody mají povahu absolutních subjektivních práv veřejnoprávního charakteru. Při jejich využívání je povinností všech nikoho ve výkonu jejich základních lidských práva a svobod nerušit, neomezovat, neklást překážky výkonu subjektivního práva. Mezi základní lidská práva řadíme i práva sociální, která mají charakter relativních subjektivních práv veřejnoprávní povahy. Sociálním právům odpovídá od počátku povinnost státu něco dát nebo konat. Jejich míra však nemůže být určena ústavou ani zákonem. Kvalita i kvantita sociální jistoty je dána až hospodářskou prosperitou společnosti vzhledem k ekonomickému profitu a stabilitě státu jako celku. Lze říci, že základní lidská práva mají přirozenoprávní charakter, tzn., byla by zde, ačkoli by je zákon nepřiznával. Jsou nám dána od Boha, svrchu, přirozeně. Listina základních práv a svobod Osnova I. obecná ustanovení II. Lidská práva a základní svobody Základní lidská práva a svobody Politická práva III. Práva národnostních a etnických menšin IV. Hospodářská, sociální a kulturní práva V. Právo na soudní a jinou ochranu VI. Ustanovení společná Listina je prvním uceleným ústavním dokumentem, který zakotvil tradiční demokratická práva a svobody. Listina je srovnatelná s ústavními zákony. V případě rozporu Listiny s Ústavou má však přednost Ústava, zejména vzhledem k ústavnímu pořádku a zásadě Lex posteriori derogat legi priori. Pokud se však týče základních lidských práv, má přednost Listina ze zásady Lex specialis derogat legi generali. 1 Zajímá se o kolektivní (skupinové) zájmy

2 Listina je založena na východiscích mezinárodních dokumentů, př. Všeobecné deklarace lidských práv, Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, Mezinárodního paktu o ekonomických, sociálních a kulturních právech, i z dokumentů přijatých na evropské úrovni, př. Evropské konvence o ochraně práv člověka a základních svobodách, Evropské sociální charty, atp. Listina je založena na respektu k přirozeným právům člověka, respektu k právům občana, uznává svrchovanost zákona a návaznost na tradice humanismu, demokracie a samosprávy. Základní náležitosti demokracie jsou vláda lidu, lidem a pro lid, vláda většiny, vláda na čas, vyloučení násilné vlády, právo na odpor a ochrana menšin. Listina proklamuje zásadu demokracie, vylučuje vázanost státu na výlučnou ideologii, př. komunismus (jak tomu bylo dříve). Stanoví, že veřejnou moc lze uplatňovat jen v případech, mezích a způsoby, které stanoví zákon. Dále pak, že povinnosti mohou být ukládány pouze na základě zákona v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. Naproti tomu jedinec smí činit vše, co mu zákon nezakazuje. Listina prosazuje rovnost v důstojnosti a právech. Základní práva jsou nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná. Nezadatelnost: základní lidská práva a svobody nelze zadat, postoupit, dát do zástavy, apod. Nezcizitelnost: nelze je převést, darovat, zřeknout se jich, apod. Nepromlčitelnost: nejde o ně přijít, ani pokud by nebyla třeba po určitou dobu vykonávána, nevztahuje se na ně žádná promlčecí doba. Nezrušitelnost: státní moc je nemůže žádným způsobem zrušit nebo prohlásit za neplatná. Katalog základních práv Základní lidská práva - záruka právní subjektivity; - právo na život a zdraví: lidský život je hoden ochrany již před narozením, nikdo nesmí být zbaven života; - nepřípustnost a nepřijatelnost trestu smrti: zrušen k ; - právo na osobní svobodu: nikdo nemůže být stíhán jinak než ze zákonných důvodů a způsobem, který zákon stanoví. Záruky jsou pak dány zvláštními zákony, příkladně trestním řádem, který omezuje dobu a důvody, na niž a za nichž může být osoba vzata do vazby; - nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám; - právo lidskou důstojnost, osobní čest a dobrou pověst. Každý má právo na ochranu před zasahováním do soukromého a rodinného života; - každý má právo vlastnit a tato vlastnická práva jsou si rovna: právo i povinnost vlastnictví zavazuje. Vlastnické právo může být omezeno jen na základě zákona, za náhradu, na nezbytně nutnou dobu, v nezbytně nutném rozsahu, nelze-li účelu dosáhnout jinak apod.; - ochrana domovní svobody; - právo na listovní tajemství; - každý má právo na svobodu pohybu a pobytu; - každému je zaručena svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání Politická práva - svoboda projevu: vyjadřovat své názory, postoje, ideje a je šířit, včetně volebního práva; - petiční právo; - právo shromažďovací a sdružovací; - garance účasti na politickém a veřejném životě: zejména pak prostřednictvím svobodných voleb;

3 Práva národnostních menšin - antidiskriminační ustanovení Čl. 24 Příslušnost ke kterékoli národnostní nebo etnické menšině nesmí být nikomu na újmu. Čl. 25 (1) Občanům tvořícím národní nebo etnické menšiny se zaručuje všestranný rozvoj, zejména právo společně s jinými příslušníky menšiny rozvíjet vlastní kulturu, právo rozšiřovat a přijímat informace v jejich mateřském jazyku a sdružovat se v národnostních sdruženích. Podrobnosti stanoví zákon. (2) Občanům příslušejícím k národnostním a etnickým menšinám se za podmínek stanovených zákonem zaručuje též a) právo na vzdělání v jejich jazyku, b) právo užívat jejich jazyka v úředním styku, c) právo účasti na řešení věcí týkajících se národnostních a etnických menšin. Hospodářská, sociální a kulturní práva - právo podnikat; - práva na spravedlivou odměnu a uspokojivé pracovní podmínky: zejména prostřednictvím odborových organizací. Zvlášť je zdůrazněna ochrana žen, mladistvých a tělesně postižených; - právo na hmotné zabezpečení: ve stáří, při nezaměstnanosti, apod. Odpovídá roli sociálního státu; - právo na ochranu zdraví, právo na bezplatnou zdravotní péči; - ochrana rodiny a péče o těhotné ženy, rovnost manželských a mimomanželských dětí; - právo na vzdělání; - právo na kulturní bohatství; - právo na příznivé životní prostředí a včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů Právo na soudní a jinou právní ochranu - právo na spravedlivý proces, které zahrnuje spoustu subkapitol jako je nezávislost a nestrannost soudce, právo na přiměřenou dobu trestního řízení, princip presumpce neviny, právo na tlumočníka, apod.; - právo odepřít výpověď, byla-li by způsobena újma Vám nebo osobě Vám blízké; - rovnost účastníků; - právo na zákonného soudce, - nullum crimen sine lege (není trestu bez zákona), - ne bis in idem (ne dvakrát v téže věci) + res iudicata (věc rozsouzená) Závěrečná ustanovení potom mimo jiné řeší možnost poskytnout azyl těm osobám, jejichž život je v zemi jejich původu či v jiné zemi ohrožen (několik forem azylu, př. politický, humanitární, etc.). Listina umožňuje omezit právo na podnikání, na stávku, na sdružování se v politických stranách apod. určitým osobám vykonávajícím státní správu či samosprávu.

4 Soudní ochrana Ochranu základních lidských práv a svobod vykonávají jednak tuzemské soudy, jak obecné, správní tak i Ústavní soud, a jednak soudy nadnárodní, příkladně Evropský soud pro lidská práva nebo Mezinárodní trestní soud. Evropský soud pro lidská práva Evropský soud pro lidská práva je mezinárodní soudní dvůr se sídlem ve Štrasburku. Sestává ze stejného počtu soudců jako je počet členských států Rady Evropy, které ratifikovaly Úmluvu na ochranu lidských práv a základních svobod - v současnosti jich je 47. Soudci tohoto soudu zasedají ve svých funkcích individuálně a nezastupují žádný stát. Při vyřizování žádostí soudu pomáhá Kancelář, kde pracují hlavně právníci ze všech členských států (kteří jsou též známí jako soudní tajemníci). Jsou zcela nezávislí na zemi svého původu a nezastupují žádné žadatele ani státy. Mezinárodní trestní soud Jedná se o instituci, díky níž je možno postihovat nejzávažnější trestné činy na mezinárodní úrovni. Před vznikem stálého MTS byly zakládány trestní soudy ad hoc. Po roce 1991 díky Radě bezpečnosti OSN vznikl Mezinárodní tribunál pro bývalou JUG (1991) a pro Rwandu (1994). Na popud OSN byl 17. července 1998 na mezinárodní konferenci v Itálii přijat Římský statut Mezinárodního trestního soudu (Rome Statute of the International Criminal Court). Oficiální vznik soudu je 1. července 2002, což je také datum, od kterého se počítá jeho působnost. Stíhání a trestání zločinů spáchaných před tímto datem není tedy v pravomoci Mezinárodního trestního soudu, a mohou být na mezinárodní úrovni postihovány zřizováním ad hoc mezinárodních trestních soudů či tribunálů - např. Zvláštní soud pro Sierru Leone. USA nejprve statut podepsaly, ale následně jej neratifikovaly a v roce 2001 George W. Bush dokonce odvolal i dřívější podpis. Česká republika Statut podepsala 13. dubna V roce 2008 vyslovil parlament souhlas s ratifikací, prezident pak smlouvu po váhání podepsal 8. července Rozhodování sporů Rozhodování sporů je v České republice svěřeno soudům jako nezávislým orgánům veřejné moci, které dle zákonem stanoveného procesu vydávají rozhodnutí o právech a povinnostech stran sporu. Strany jsou ve vzájemně rovném postavení, žádná z nich není nadřazena. Jejich právní vztahy jsou posuzovány nezávislým třetím, soudem. Půjde zejména o spory soukromoprávního charakteru. Dále je soudům svěřena pravomoc rozhodovat ve věcech trestních a správních. V těchto je však již obsažen veřejnoprávní prvek. V trestních věcech stíhá stát pachatele trestných činů, ve správním soudnictví potom hodnotí projev a výkon orgánů veřejné moci (zejména moci výkonné). Typy soudních řízení jsou rozebírány v předchozích kapitolách (cvičení č. 9). Je však nutno poukázat na to, že vyjma soudů zde existuje možnost vyřešit spor mimosoudní cestou, tzv. mimosoudní řešení sporů. Jedná se o snahu prosazovat efektivní komunikaci a nalézat konstruktivní řešení za aktivní spoluúčasti stran sporu. Tato nová metoda má v naší zemi stále větší a širší podporu odborné veřejnosti, a to jak v řadách advokátů, soudců, ale i psychologů a sociálních pracovníků. Narůstá stále větší počet těch, kteří se snaží ve své práci nalézat nové přístupy řešení konfliktů a nikoliv přenášení odpovědnosti za rozřešení konfliktů na třetí, na sporu nezávislý subjekt soud nebo rozhodce. Dnes rozeznáváme několik způsobů alternativního řešení sporu, mezi něž řadíme a) rozhodčí řízení (arbitráž) b) mediaci c) konciliaci d) negociaci e) facilitaci f) expertízu (nezávislého experta) g) mini-trial h) med-arb

5 Rozhodčí řízení (arbitráž) Rozhodčí řízení je obdobně jako soudní řízení formou, kdy je rozhodovací pravomoc svěřena třetímu subjektu. Rozhodčí řízení je v českém právu zakotveno v zákoně č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Rozhodčí řízení neboli arbitráž představuje delegaci rozhodovací pravomoci na úrovni soukromoprávní. Strany si na základě vlastní dohody ujednají, že rozhodnutí jejich sporu svěří neutrální osobě, popř. osobám a současně se zaváží, že se rozhodnutí pověřeného rozhodce (arbitra) podrobí a jeho rozhodnutí budou akceptovat. Ujednání o delegaci pravomoci rozhodování na rozhodce, event. rozhodčí senát neboli větší počet rozhodců zakládá tzv. rozhodčí smlouva. V praxi je často redukována do formy tzv. rozhodčí doložky. Rozhodčí řízení je typickou formou řešení sporů obchodního, zejména pak mezinárodního charakteru, neboť lépe a efektivněji než klasické soudní řízení vede ke konečnému řešení. Podstata využití institutu vychází i z toho, že strany spolu hodlají dále obchodovat a nemají zájem o strohé projednání v soudní síni. Konečné rozhodnutí v rozhodčím řízení se označuje jako rozhodčí nález.v mezinárodní praxi nabízí rozhodčí nález i snazší vykonatelnost v zahraničí, neboť v souladu s mezinárodním právem je ve většině zemí snáze vykonatelný než soudní rozhodnutí. Soudní rozhodnutí totiž zpravidla vyžaduje další rozhodnutí o tzv. uznatelnosti v rámci samostatného řízení i uznání zahraničního rozsudku. V rámci Evropské unie byla tato nevýhoda odstraněna Nařízením Rady o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Rozhodcem se může stát kterýkoliv občan České republiky nebo i cizí státní příslušník, který je zletilý a má plnou způsobilost k právním úkonům. Osoba, která přijme funkci rozhodce, je povinna řídit se zákony a dalšími předpisy. Rozhodce musí být nezávislý a nestranný - o námitkách proti podjatosti však rozhoduje pouze rozhodce sám. Rozhodce je vázán mlčenlivostí ohledně skutečností, které se dozvěděl v souvislosti s rozhodčím řízením. Této mlčenlivosti může být zbaven jen za souhlasu obou stran sporu nebo na základě zákona (například v trestním řízení). Počet rozhodců není nijak omezen co do počtu, vždy jich ale musí být lichý počet, přičemž nejčastěji bývají spory řešeny jedním nebo třemi rozhodci. Rozhodčí řízení se koná u stálých rozhodčích soudů nebo u rozhodčích soudů zřizovaných ad hoc. Mezi nejvýznamnější stálé rozhodčí soudy v ČR jistě patří Rozhodčí soud při hospodářské komoře ČR a při agrární komoře ČR, dále Burzovní rozhodčí soud při Burze cenných papírů Praha (rozhoduje jen spory z obchodů s investičními instrumenty) a Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze Kladno (rozhoduje jen spory z obchodů, uzavřených na Českomoravské komoditní burze Kladno a na Obchodní burze Hradec Králové, jakož i spory z mimoburzovních obchodů, jejichž předmětem jsou komodity, jimiž se na těchto burzách obchoduje). Mediace Mediací se rozumí postup při řešení soukromoprávního sporu za účasti alespoň jednoho mediátora, který podporuje komunikaci mezi osobami na sporu zúčastněnými tak, aby jim pomohl dosáhnout smírného vyřešení sporu. Tento mimosoudní způsob řešení sporů není dosud v tuzemské právní úpravě výslovně zakotven až na pár výjimek, jako je novelizace občanského soudního řádu soud může přerušit řízení za účelem mimosoudního smírčího nebo mediačního jednání. Dále je Česká republika vázána směrnicí Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech. Přesto se v blízké době očekává přijetí právní úpravy, která by toto umožňovala, stanovila podmínky pro výkon funkce mediátora a popsala celý režim mediace v českých poměrech. Česká republika se tak snaží postupovat s celosvětovým trendem, přičemž nastavení současné i uvažované zákonné úpravy v podstatě odpovídá zahraničním standardům. Mediace by se dle návrhu zákona mohla uplatnit ve všech typech sporů, zejména pak v občanskoprávních, rodinných, pracovních, obchodních nebo správně právních vztahů. Mediací nelze vyřešit trestní stíhání určité osoby. Uplatnění se jasně zračí právě v rodinně právní a pracovně právní rovině, jelikož oba typy právních vztahů jsou velmi citlivé a soudní řešení většinou vede jen k prohlubování mezilidských konfliktů. Výsledkem mediace je uzavření mediační dohody, která upravuje vzájemná práva a povinnosti, k nimž strany během mediace došly. Samotná mediační dohoda není exekučním titulem (nelze se s jejím

6 výkonem obrátit přímo na exekutora). Dále je nutno uvést, že zahájení mediace nemá vliv na právo stran sporu domáhat se svých práv soudní cestou, a to nejen v průběhu mediace, ale i poté, co již byla uzavřena mediační dohoda. Soudní ochrana práv zúčastněných osob tak zůstává vždy zachována. Mediace je řízením zásadně dobrovolným, které je zahajováno jedině z vůle stran sporu uzavřením dohody o provedení mediace. Významným důsledkem mediace je skutečnost, že v jejím průběhu neběží v předmětu mediace promlčecí doba ani lhůta pro zánik práva (prekluzi). Dochází tak ke stavení a strany se tak nevystavují nebezpečí, že během mediace dojde k promlčení nebo propadnutí jejich práv. Registrovaným mediátorem se rozumí osoba, která splňuje zákonem stanovené podmínky, jimiž jsou zejména způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, vysokoškolské právnické vzdělání magisterského studijního programu a úspěšné složení zkoušky mediátora, na základě které je následně osoba zapsána do registru mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti. Postup a obsah zkoušky bude stanoven prováděcím předpisem, přičemž důraz bude mimo jiné kladen na určité základy v oblasti práva, psychologie a komunikace. Mediátor zastává úlohu neutrální osoby, která stranám pomáhá dorozumět se. Mediátor musí být v podstatě nápomocen stranám v jejich snažení přátelsky urovnat jejich neshody. Mediátor strany nesoudí a také nevynáší právní závěr nad jejich právy a povinnostmi. Rovněž více méně nevyslovuje svůj právní názor ani názor na meritum věci a nevystupuje jako právní zástupce stran. Strany by měly řešení najít samy, mediátor jim k tomu jen zprostředkuje prostor, usnadní komunikaci a zmírní napětí. Mediátor je vůdčí osobností procesu, kde psychologie vyjednávání a techniky komunikace hrají stejně důležitou roli jako právní normy a dosavadní vztahy mezi stranami. Mediátor musí umět naslouchat, ovládat neverbální komunikaci, pozorovat, přizpůsobovat se a přehodnocovat situaci tváří v tvář proměnlivému chování lidí. Ideálním vyřešením je mediační dohoda. Mediace však může být ukončena i doručením písemného prohlášení mediátora všem stranám sporu, že mediace je ukončena z důvodu podjatosti mediátora, narušením nezbytné důvěry mezi ním a některou ze stran sporu, z důvodu pozastavení činnosti mediátora nebo jeho vyškrtnutí z registru anebo že se strany spolu nesešly déle než jeden rok. Dále může být mediace ukončena okamžikem, kdy je stranám sporu prostřednictvím mediátora doručeno prohlášení některé ze stran, že v mediaci nebude dále pokračovat nebo uplynutím doby stanovené v dohodě o provedení mediace. Konciliace Konciliace se hodně podobá mediaci, avšak konciliátor se zaměřuje především na zprostředkování komunikace mezi oběma stranami a jeho aktivní zasahování do sporu je v pozadí. Negociace Pod negociací si lze představit kvalifikovanou formu vyjednávání, kdy jsou předem dána pravidla, jak v případě vzniku sporu vyjednávat. Většinou se negociace začíná u pověřených členů managementu a až v případě jejich neúspěšného poklusu o nalezení dohody, snaží se o rozumné vyřešení sporu zástupci vyššího stupně řízení. Větší nadhled pověřených osob umožňuje dohodnout se na smírném způsobu řešení. Facilitace Facilitace slouží jako účinná pomoc při řízení pracovních setkání, porad, práci týmu nad zadaným úkolem nebo projektem. Facilitace popisuje jev, který vede ke zlepšení výkonu jednotlivce za přítomnosti druhých lidí. Zlepšení výkonu platí pro jednoduché, známé a dobře zvládnuté úkoly. V takovém případě má pouhá přítomnost druhých pozitivní vliv na výkon - zvyšuje ho. Facilitátor pomůže pracovní skupině ujasnit společný cíl a bude ji provázet na cestě k jeho naplnění, aniž by diktoval, co a jak má být uděláno. Facilitátor se bude zaměřovat zejména na odstraňování bariér a překážek v komunikaci uvnitř týmu.

7 Expertíza Tento způsob řešení sporu se využívá za situace, kdy k urovnání konfliktu je rozhodující posudek znalce či experta, např. posouzení rozsahu škody. Strany se mohou již ve fázi uzavírání smlouvy na osobě experta (znalce) dohodnout předem. Mini-trial Za mini-trial bývá považováno simulované soudní řízení, které však neprobíhá před soudem, ale před právním odborníkem. Ten v závěru simulace sdělí své právní stanovisko. Med-arb Med-arb je kombinací mediace a rozhodčího řízení. Řízení od samého počátku probíhá před rozhodcem, který však vystupuje jako mediátor a snaží se vést strany ke smírnému řešení sporu. Pokud se mu to však nepodaří, vydává rozhodčí nález.

8 PŘÍKLADY 11. cvičení 1. Z hlediska konfliktu hodnot, zájmů a dopadu (efektivity) analyzujte některé aktuálně diskutované legislativní změny a) uzákonění euthanasie b) zavedení zákazu umělého přerušení těhotenství c) zrušení zákazu některých těžších prací ženám d) podstatné snížení věkové hranice trestní odpovědnosti e) registrované partnerství f) legalizace prostituce g) zavedení pozitivní diskriminace některých skupin obyvatel h) omezení privilegovaného postavení poslanců i) nahrazení důchodového systému na principu mezigenerační solidarity systémem na bázi individuálního spoření j) legalizace měkkých drog k) zákaz kouření na veřejných prostranstvích 2. Posuďte uvedená omezení či úpravu z hlediska efektivity práva a) snížení maximální povolené rychlosti v obci na 50 km/h a. mělo toto opatření nějaký význam? b) zvýšení spotřební daně na benzín a naftu a. co vše je třeba zvážit? 3. Výroba, prodej, podávání a konzumace alkoholických nápojů jsou regulovány řadou právních předpisů: a) 3 odst. 1 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu upravuje podmínky pro výrobu a úpravu lihu Líh lze vyrábět a upravovat pouze v lihovaru nebo zvláštním lihovaru schváleném ústředním orgánem státní správy uvedeným v odstavci 2, a to jen právnickou nebo fyzickou osobou, které bylo, nejde-li o pěstitelské pálení, vydáno státní povolení podle zvláštního právního předpisu (dále jen "koncese"). Jaké účely sledují ta to omezení? Jaké hodnoty se snaží zákonodárce chránit? Jaké hodnoty jsou těmito normami dotčeny? Jak je naopak obcházeno toto ustanovení? b) 27 odst. 9 z.č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví stanoví Při prodeji rozlévaného vína je zakázáno mísit víno z načatých lahví. Víno je dovoleno mísit ve vinný střik nebo s jiným nealkoholickým nápojem pouze na přání kupujícího a v jeho přítomnosti. Při podávání vína v obalu určeném pro spotřebitele může být obal otevřen pouze před kupujícím. Jaké hodnoty jsou chráněny? co je účelem těchto norem?

9 c) 1 odst. 1 zákona o spotřebních daních uvádí, že Tento zákon stanoví podmínky zdaňování minerálních olejů, lihu, piva, vína a tabákových výrobků spotřebními daněmi a způsob značení tabákových výrobků. Jaké účely mohou být zdaňováním alkoholu sledovány? d) 4 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy stanoví, že Reklama na alkoholické nápoje nesmí a) nabádat k nestřídmému užívání alkoholických nápojů anebo záporně či ironicky hodnotit abstinenci nebo zdrženlivost, b) být zaměřena na osoby mladší 18 let, zejména nesmí tyto osoby ani osoby, které jako mladší 18 let vyhlížejí, zobrazovat při spotřebě alkoholických nápojů nebo nesmí využívat prvky, prostředky nebo akce, které osoby mladší 18 let oslovují, c) spojovat spotřebu alkoholu se zvýšenými výkony nebo být užita v souvislosti s řízením vozidla, d) vytvářet dojem, že spotřeba alkoholu přispívá ke společenskému nebo sexuálnímu úspěchu, e) tvrdit, že alkohol v nápoji má léčebné vlastnosti nebo povzbuzující nebo uklidňující účinek anebo že je prostředkem řešení osobních problémů, f) zdůrazňovat obsah alkoholu jako kladnou vlastnost nápoje. Sleduje-li zákonodárce účel omezení konzumace alkoholických nápojů vůbec a mladistvými a řidiči obzvlášť, jsou tyto zákazy účinné? e) v zákoně č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky se stanoví 12 (1) Zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholické nápoje a) osobám mladším 18 let, b) na všech akcích určených osobám mladším 18 let, c) osobám zjevně ovlivněným alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou, d) ve zdravotnických zařízeních, e) v prostředcích výlučně určených pro vnitrostátní hromadnou doprav osob s výjimkou železničních jídelních vozů, palub letadel a určených prostor plavidel veřejné lodní dopravy, f) na sportovních akcích, s výjimkou výčepního piva s extraktem původní mladiny do 10 hmotnostních procent, g) ve všech typech škol a školských zařízení. (2) Prodej alkoholických nápojů pomocí prodejních automatů, u nichž nelze vyloučit prodej osobám mladším 18 let věku, se zakazuje. Zásilkový prodej a veškeré další formy prodeje, při kterých není možno ověřit věk kupujícího, jsou zakázány. (3) Další omezení a zákazy prodeje lihovin stanoví zvláštní právní předpis. Zamyslete se nad efektivitou zákazů uvedených v 12. Jaké účely tyto zákazy sledují? Lze těchto účelů dosahovat účinněji?

10 4. Objasni smysl následujících výroků či úsloví: a) právo je uměním dobrého a spravedlivého b) nejvyšší právo, nejhorší bezpráví. c) rovnost může být i rovností bídy. d) stejné případy je třeba posuzovat stejně. e) zákon nepůsobí nazpět. f) kde je právo nejisté, tam není právo žádné. g) právo se rodí z práva. h) kde je společnost, je právo. i) nikdo nemůže být zavázán k nemožnému. j) tvrdý zákon, ale zákon. k) co jsou zákony bez mravů? 5. V 1 odst. 1 dekretu presidenta republiky č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy se stanoví Konfiskuje se bez náhrady pokud se tak již nestalo pro Československou republiku majetek nemovitý i movitý, zejména majetková práva (jako pohledávky, cenné papíry, vklady, práva nehmotná), který ke dni faktického skončení německé a maďarské okupace byl nebo ještě jest ve vlastnictví: 2. osob fyzických národnosti německé nebo maďarské, s výjimkou osob, které prokáží, že zůstaly věrny Československé republice, nikdy se neprovinily proti národům českému a slovenskému a buď se činně zúčastnily boje za její osvobození, nebo trpěly pod nacistickým nebo fašistickým terorem Posuďte toto ustanovení z hlediska principů a hodnot soudobého právního státu. Jak je tu konstruována právní odpovědnost. Za jakých podmínek nastupuje sankce konfiskace majetku? občanského zákoníku z roku 1950 stanovil: 1) neplatný je právní úkon, který se příčí zákonu nebo obecnému zájmu. 2) je-li právní úkon neplatným protože se příčí zákonu nebo důležitému zájmu obecnému, může soud na návrh prokurátora vyslovit, že to co bylo plněno straně, která o neplatnosti věděla, propadá ve prospěch státu. Posuďte toto ustanovení z hlediska míry, jak přispívalo k zajištění zákonnosti a právní jistoty. Posuďte jej se soudobými náhledy na meze ingerence státu do práv a svobod občanů, resp. do soukromoprávních záležitostí.

11 7. Ústavní soud zde nepopírá právo obecných soudů na rozhodnutí, zda budou či nebudou prováděny další důkazy ve věci i jejich rozhodnutí, že další důkazy prováděny nebudou. Je pravda, že takové rozhodnutí obecné soudy učinily a řádně je odůvodnily. Na druhou stranu však nelze přehlédnout, že z ustanovení čl. 38 odst. 3 LPS vyplývá právo účastníka řízení, aby věc byla projednávána v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Ústavní soud zastává názor, že k přirozeným právům člověka a občana patří právo, aby ve složitém procesu nalézání práva a spravedlnosti mu alespoň jednou bylo umožněno předstoupit před nezávislý soud či jiný nezávislý tribunál se svojí věcí, tedy aby byl slyšen. Právo na hearing patří i podle judikatury Evropského soudu pro lidská práva mezi základní práva, na jejichž respektování je třeba bezvýhradně trvat. Stručně ke skutkovému stavu: Stěžovatel nebyl v průběhu řízení vyslechnut. Soud neprovedl tzv. účastnický výslech podle 131 o.s.ř.. ačkoliv se toho stěžovatel domáhal. Krom toho neprovedl některé další důkazy, které stěžovatel (ve sporu žalobce) navrhoval. Citovaný čl. 38 odst. 2 LPS stanoví Každý má právo, aby jeho věc byla projednávána veřejně, bez zbytečných a v jeho nepřítomnosti se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Veřejnost může být vyloučena jen v případech stanovených zákonem. 1. jaký v daném případě rozdíl mezi pozitivním a přirozeným právem jednotlivce 2. došlo postupem obecných soudů k porušení subjektivního přirozeného práva nebo pozitivního práva stěžovatele 3. má nějaký význam, když Ústavní soud zdůrazňuje, že jde o právo každého člověka a občana?

Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora

Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora (testové otázky jsou zpracovány za použití legislativních zkratek příslušných právních předpisů a vycházejí z právního stavu platného ke dni 12. 12. 2012)

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVO NA ŽIVOT A JEHO REFLEXE V ČESKÉ ÚSTAVNOSTI ŽANETA SLADKÁ PLZEŇ 2013 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus)

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) www.pravodoskol.cz Úvod do právního systému ČR K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření středoškolského vzdělávacího

Více

Rozhodčí řízení v praxi

Rozhodčí řízení v praxi Rozhodčí řízení v praxi Vypracoval: Vladimír Syruček Duben 2006 OBSAH 1) Úvod 6 2) Historie 7 3) Právní úprava mezinárodní arbitráže 8 4) Tuzemské rozhodčí řízení po roce 1948 16 5) Současná právní úprava

Více

1. Stát, struktura státní moci

1. Stát, struktura státní moci Část I. Právo - PRA 101 1. Stát, struktura státní moci 1.1. Definice státu politická forma organizace lidské společnosti, která vzniká na určitém stupni jejího vývoje 1.2. Znaky státu státní moc suverenita

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová Vypracovala:

Více

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Přílohy Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Obsah této části Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv...............................................................

Více

SPORY MEZI ZAMĚSTNANCEM A ZAMĚSTNAVATELEM

SPORY MEZI ZAMĚSTNANCEM A ZAMĚSTNAVATELEM SPORY MEZI ZAMĚSTNANCEM A ZAMĚSTNAVATELEM Řešení a předcházení sporům na pracovišti Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPORY MEZI ZAMĚSTNANCEM A ZAMĚSTNAVATELEM

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci

DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci I. Důvod předložení Hlavním důvodem předložení navrhované právní úpravy je snaha umožnit všem osobám

Více

Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky ve znění zákona č.

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD. Hlava první

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD. Hlava první USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního

Více

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole Jan Michalík Studio Press s.r.o. pro Společnost pro MPS, 2013 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha 09: Aktivní přístup o obhajobě svých práv a k získávání informací o svých právech Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný

Více

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ ANEB UPLATNĚNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN V PRAXI

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ ANEB UPLATNĚNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN V PRAXI KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ ANEB UPLATNĚNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN V PRAXI Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS Praha, duben 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/389 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/02) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/391 Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují

Více

Evropská úmluva o ochraně lidských práv

Evropská úmluva o ochraně lidských práv Evropská úmluva o ochraně lidských práv Evropská úmluva o ochraně lidských práv ve znění Protokolů č. 11 a 14 s Protokoly č. 1, 4, 6, 7, 12 a 13 Text Úmluvy je předkládán ve znění novelizovaném ustanoveními

Více

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2004 Štěpán Rybín

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2004 Štěpán Rybín VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE 2004 Štěpán Rybín 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně a všechny citace a prameny řádně vyznačil

Více

1) Kdy rozhoduje senát / kdy samosoudce

1) Kdy rozhoduje senát / kdy samosoudce Příprava na zápočet z PR1 ZS 2011 (Zahradníková) - vycházím z toho, co nadiktovala na semináři 1) kompetence předsedy senátu a samosoudce / senátu okresního soudce co mohou 2) zvláštní subjekty civilního

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Ivana Mazánková AUTOR TEXTU: JUDr. Ivana Mazánková Učební text č. 3 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E

C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E D Ů S T O J N O S T S V O B O D Y R O V N O S T S O L I D A R I T A O B Č A N S K Á P R Á V A S O U D N I C T V Í C H A R T A Z Á K L A D

Více

Pracovně právní vztahy na pracovišti Úvodem Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače vzdělávacího kursu se základními

Pracovně právní vztahy na pracovišti Úvodem Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače vzdělávacího kursu se základními Pracovně právní vztahy na pracovišti Úvodem Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače vzdělávacího kursu se základními dokumenty z oblasti lidských práv, práv pracovníků a odborových

Více

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček Krok k pochopení další vzdělávání pracovníků v sociálních službách, reg. č.: CZ.1.07/3.2.13/03.0029 PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Právnická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Správní trestání na úseku živnostenského podnikání.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Právnická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Správní trestání na úseku živnostenského podnikání. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Právnická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Správní trestání na úseku živnostenského podnikání Lucie Kubaňová Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Správní trestání

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Možnosti sociálně-právní ochrany dětí v praxi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. et Mgr. Zdeňka

Více

3.1 Vymezení právnické osoby, pojem spolek

3.1 Vymezení právnické osoby, pojem spolek 3 SPOLKY 3.1 Vymezení právnické osoby, pojem spolek Spolek je samosprávným dobrovolným (účelově univerzálním) svazkem fyzických a právnických osob, založený k naplňování společného zájmu svých členů. Alespoň

Více

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Lidská práva Lidská práva jsou souhrnem práv a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti. V minulosti byla tato práva přiznávána pouze vladařům a šlechtě, zatímco obyčejným lidem jen v malé míře

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Miloš Závora

DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Miloš Závora METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Miloš Závora METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA Mezinárodní teritoriální studia DIPLOMOVÁ PRÁCE Listina základních práv Evropské unie, její obsah, dopady a

Více

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku Právní formy podnikání - Osobní vlastnictví - Partnerství - Kapitálová společnost - Formy vlastnictví - Druh závazků - Výše zakladatelských nákladů - Doba trvání podnikání - Možnost přenosu práv - Kapitálová

Více

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu Odpovědná řešitelka výzkumu: PhDr. Markéta Štěchová Spoluřešitelé: Mgr. Petr Kotulan Mgr. Jan

Více