Potravináøské. aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Potravináøské. aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa"

Transkript

1 3 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Jakost potravin 16 Rizika z potravin 21 Nové výrobky 23 Legislativa 25 Potravináøské výstavy a veletrhy 33 Využití pohanky pro diabetiky Krátké zprávy Nahradí bramborový škrob želatinu? Alergenita manga Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa Vydává Ústav zemìdìlských a potravináøských informací, Slezská 7, Praha 2, v elektronické podobì pouze jako soubor PDF. Vychází mìsíènì, cena 60 Kè, celoroèní pøedplatné 660 Kè Bìhem posledních 20 let vzrostl znaènì zájem o konzumaci potravin, které ovlivòují glykemii jen málo. To umožòuje, aby tyto potraviny (tzn. potravin s nízkým glykemickým indexem, GI) pøijímaly také diabetici. Obsah rezistentního škrobu v potravinì ovlivòuje GI. U vìtšiny zdravých osob se potraviny s vysokým obsahem rezistentního škrobu považují za prospìšné. Obsah rezistentního škrobu se zjiš oval v rùzných produktech z pohanky (mouce, kroupách, chlebu s obsahem pohankové mouky nebo krup) a zjistilo se, že prostøednictvím pohanky lze ovlivnit prùbìh trávení škrobu obsaženého v potravinì. Po konzumaci tepelnì opracovaných pohankových krup nebo pšenièného chleba s 50% obsahem pohankových krup dochází ve srovnání s bílým pšenièným chlebem k významnému snížení cukru a insulinu v krvi. Glykemický index (GI) a insulinemický index (II) byl u pohankových krup 61 a 53, u pohankového chleba 66 a 74. Vaøené pohankové kroupy vedly k vysokému zasycení. Pohanka by se tak mohla využívat pro výrobu potravin s nízkým GI. J. Agric. Food Chem., 49,, 2001, è. 1, s (kv) V souvislost s BSE se spotøebitelé obávají konzumace øady živoèišných produktù a zvláštì pak tìch, které se získávají z odpadního materiálu z jatek. Švýcarský podnik Swiss Caps se již delší dobu zabýval možností nahradit želatinu používanou na výrobu kapslí jiným materiálem, který by souèasnì akceptovali muslimové, vegetariáni nebo židé. Po pìtiletém výzkumu nabízí dnes podnik pod názvem VegaGels mìkké kapsle z bramborového škrobu, které lze, na rozdíl od døívìjších kapslí, plnit nejen suchým, ale i tekutým materiálem. Kapsle se snadno polykají, dokonce bez vody, a jsou bez chuti. Výrobce garantuje, že škrob pro výrobu kapslí nepochází k geneticky modifikovaných plodin. Verpackungs-Rundschau, 52,, 2001, è. 2, s. 34, 37 (kv) Mango patøí mezi nejpopulárnìjší druhy tropického ovoce. Pìstuje se ho více než druhù, pøièemž nejèastìjšími odrùdami, které se konzumují, jsou: Eden, Ngowe, Osteen a Tommy Atkins. Na Univerzitì v Hamburku vyšetøovali tyto odrùdy manga získané z rùzných èástí svìta a zjistili, že všechny obsahují minimálnì pìt alergenù, a to s molekulovou hmotností 14, 30, 40, 43 a U tìchto ètyø odrùd manga neexistuje témìø žádný rozdíl mezi alergenním potenciálem. 1 (kv) (kv)

2 Výživový doplnìk na bázi karotenoidù Úèinek léèiv zvyšují probiotika Krátké zprávy Okurky s vyšším obsahem superoxiddismutázy Rajèata s vyšším obsahem sacharózy Sirup z pohankového ového škrobu Použití systému HACCP v domácnostech Karotenoidy se zvýšenou biologickou využitelností jsou pøedmìtem US patentu è Jde o smìs složenou z: 200 mg luteinu a 125 mg zeaxantinu, 10 mg cholesterolu, 100 mg olivového oleje, 20 mg fosfolipidù z vajeèného žloutku, 250 mg α-tokoferolu a 0,375 ml 0,15M vodného roztoku chloridu sodného. Smìs se pøipravuje tak, že se lipidové složky vmísí do etanolu, ten se pak odpaøí a lipidy se dispergují v roztoku chloridu sodného. Touto smìsí se plní želatinové kapsle. Denní dávka jsou dvì kapsle. Trends in Food Science & Technology echnology, 11,, 2000, è. 1, s. 34 (kv) Podle indického patentu è léèebný úèinek lékù, vèetnì lékù na bázi bylin, zvyšuje a urychluje souèasná aplikace probiotik, zvláštì z rodu: Lactococcus, Lactobacillus, Pediococcus, Streptococcus, Propionibacterium, Brevibacterium, Penicillium a Saccharomyces. Trends in Food Science & Technology echnology, 11,, 2000, è. 1, s. 34 (kv) Metoda produkce transgenních okurek, které mají vysoký obsah superoxiddismutázy je pøedmìtem korejského patentu è Gen pro produkci superoxiddismutázy byl pøenesen z kassavy. Transgenní okurka nalezne uplatnìní kromì kosmetického a farmaceutického prùmyslu také v prùmyslu potravináøském, a to jako pøísada do funkèních potravin. Trends in Food Science & Technology echnology, 11,, 2000, è. 1, s. 35 (kv) Nový kultivar rajèat (kanadský patent è ) má schopnost akumulovat sacharózu. Zvýšený obsah sacharózy vede k vyššímu obsahu celkové rozpustné sušiny ve zralých plodech, což je zvláštì dùležité pro zpracovatelský prùmysl. Trends in Food Science & Technology echnology, 11,, 2000, è. 1, s. 35 (kv) V Japonsku patentovali (patent è ) výrobu sirupu ze škrobu pohanky. Postup spoèívá ve ztekucení, zcukøení a proteolýze škrobu z pohankové mouky. Získaný sirup obsahuje rùzné aminokyseliny a minerální látky a dále rutin, který je úèinný v prevenci aterosklerózy. Uvedený sirup lze použít do rùzných potravin. Trends in Food Science & Technology echnology, 11,, 2000, è. 1, s. 35 (kv) HACCP je systematický pøístup k identifikaci, stanovení a kontrole nebezpeèí. Systém HACCP pøedstavuje úèinný prostøedek k zajiš ování nezávadnosti potravin v rámci celého potravního øetìzce. Principy HACCP byly zabudovány do legislativy týkající se výroby, zpracování, distribuce a skladování potravin, a to v Evropì, USA, Kanadì, Austrálii a na Novém Zélandu. Byla vydána také èetná doporuèení pro aplikaci HACCP v domácnostech. Dosud se vìtšina informací o HACCP v domácnostech zamìøovala na mikrobiologické nebezpeèí. Aby systém HACCP byl úèinný, je tøeba brát do úvahy všechna nebezpeèí, tj. chemické, mikrobiologické i fyzikální. Popisují se hlavní kroky systému HACCP pro stanovení chemického rizika v domácnostech. 2 11, 2000, è. 3, s (kv) Trends in Food Science & Technology echnology, 11, 2000, è. 3, s (kv)

3 Sója jako ochrana pøed UV-záøením Krátké zprávy Yakult: od výzkumu k trhu hu Výživa Klíèky obohacené selenem - fortifikace cereálních výrobkù Množství selenu v naší stravì znaènì závisí na obsahu selenu v pùdì. Ten mùže být v rùzných zemích znaènì rozdílný, což má za následek, že se obsah selenu v potravinách znaènì liší a v dùsledku toho také jeho denní pøíjem. Potraviny na bázi sóji obsahují nìkteré látky, o nichž se zjistilo, že jsou úèinné v prevenci rakoviny. Nejnovìjší výzkum provádìný v USA odhalil, že tyto látky, pokud se aplikují na kùži, chrání pøed vznikem rakoviny v dùsledku pùsobení UV-záøení nebo nìkterých chemikálií, pøièemž úèinnost závisí na aplikované dávce. Se zvyšující se dávkou tìchto látek se snižuje vznik nádorù, vrásek a spálenin od slunce. V souèasné dobì se ovìøuje, jakým zpùsobem tyto látky sóji pokožku chrání. Pøedpokládá se, že se v budoucnu budou tyto látky používat v kosmetických prostøedcích, které budou potlaèovat negativní úèinky svìtla a zpomalovat stárnutí pokožky. COSSMA SMA,, 2001, è. 1, s (kv) V r japonský mikrobiolog Minoru Shirota izoloval speciální kmen mléèných bakterií, který vedl pozdìji k vývoji zakysaných mléèných výrobkù Yakult a v r k založení firmy Yakult Honsha Company. Dnes má tato firma poboèky v 17 zemích svìta. Od r se výzkum ve firmì Yakult zamìøuje na prebiotika a firma Yakult je jedním z nejvìtších výrobcù galaktooligosacharidù. Firma má v Japonsku schváleno 25 potravináøských výrobkù jako tzv. potravin pro speciální zdravotní úèely (FOSHU). Scand. J. Nutr,, 2000, è. 2 (suppl. 37), s. S103 (kv) Ten je napø. v Turecku 30 mg, Nìmecku 55 mg, Japonsku 130 mg. Pøimìøená fyziologická potøeba selenu byla stanovena na 1 mg/kg tìlesné hmotnosti, tj. prùmìrnì asi mg/den. V Rakousku se pøíjem selenu pohybuje v rozmezí mg/den (prùmìrnì 49), což pøedstavuje znaèný nedostatek. Velmi nízké hladiny selenu byly zjištìny u dìtí i dospìlých žijících v jihovýchodní oblasti Rakouska. Tato oblast patøí k jedné z evropských oblastí s nejnižším pøíjmem selenu. Témìø všechny ostatní evropské zemì rovnìž patøí k oblastem s nízkým obsahem selenu, zvláštì pak Skandinávie. Aby se zvýšil pøíjem selenu u lidí i zvíøat, pøidává se selen do pùdy nebo se jím obohacují potraviny a krmiva. Ve Finsku se obohacují selenanem sodným komerèní hnojiva od r Díky tomu se zvýšil obsah selenu v obilí a chlebu o % a v séru zdravých mladých dospìlých z 1,05 na 1,6 mmol Se/l. Hnojení pùdy selenem však mùže vést v praxi k tomu, že se dosáhne nekontrolovatelného nadmìrného pøíjmu, tj. toxických hodnot v obilí, poškodí se životní prostøedí a vyžaduje to vysoké náklady. Kromì celkového obsahu selenu ve stravì ovlivòuje stav každého jedince chemická forma pøijatého selenu. Ta urèuje jeho absorpci a následné využití (biologickou využitelnost). Informace o biologické využitelnosti selenu se rùzní. Studie na lidech ukazují, že organický selenomethionin se absorbuje a zadržuje úèinnìji než selenan a selenièitan. Samotný stupeò absorpce však není dostateèný k tomu, aby se pøedpovìdìla biologická využitelnost, protože fyziologické úèinky spoèívají také v konverzi absorbovaného druhu na aktivní slouèeninu. Aèkoliv se selenièitan a selenan z potravin absorbují ménì než selenomethionin a organicky vázaný selen, ukázalo se, že stejnì nebo dokonce více zvyšují aktivitu glutathionperoxidázy, tj. enzymu, který se používá jako indikátor k odhadu biologické využitelnosti selenu. Organický selen však zajiš uje vyšší postsuplementaèní hladiny než anorganický selen. 3

4 Výživa Marker ery konzumace èerného èaje Zdravotní prospìch èaje se pøisuzuje polyfenolùm obsaženým v èaji. Hlavní formy selenu v potravinách jsou pravdìpodobnì aminokyseliny selenomethionin a selenocystein vázané k bílkovinám. Selenomethionin pøevažuje hlavnì ve stravì z rostlinných zdrojù, zatímco bílkoviny z živoèišných tkání obsahují obì aminokyseliny v rùzných pomìrech. Anorganické slouèeniny selenu se používají v doplòcích, ale není pravdìpodobné, že jsou obsaženy v potravinách. Potravináøské zdroje selenu lze charakterizovat asi takto: k dobrým zdrojùm patøí selenem obohacené kvasinky a pšenice, ke støednì vydatným vìtšina rostlinných materiálù, špatnými zdroji jsou masné a rybí výrobky a sója. Bohužel ve vìtšinì zemí s nízkým pøíjmem selenu jsou hlavním zdrojem denního pøíjmu selenu masné výrobky. V tìchto zemích proto mùže špatná využitelnost selenu z tìchto výrobkù dále zvyšovat problém nízkého pøíjmu selenu. Kromì masa jsou chléb a cereálie druhým nejrozšíøenìjším zdrojem dietetického selenu. Øada studií ukazuje, že pšenièné výrobky bohaté na selen mohou významnì zvýšit hladiny selenu v krvi a aktivitu glutathionperoxidázy. V Norsku jsou hladiny selenu v séru nejvyšší v rámci Evropy bez ohledu na velmi nízký denní pøíjem. Zjistilo se, že pro hladiny selenu v krvi v Norsku je nejdùležitìjší selen pocházející z dovezené pšenice bohaté na selen. Vysoké hladiny selenu v krvi v Norsku lze proto vysvìtlit dobrou biologickou využitelností selenu z pšenice. V Rakousku provedli studii, ve které se vyšetøovalo, zda lze proces klíèení využít k získávání pšenièných klíèkù obohacených o biologicky využitelný selen. Tyto klíèky by se mohly pøímo používat do potravin nebo pro suplementaci rùzných diet. Pšenice, ale také vojtìška a sluneènicová semena se nechala klíèit v roztoku obsahujícím anorganický selen (VI). Podrobnì se sledoval vliv roztoku selenu na vývoj klíèkù a stupeò absorpce a konverze. Klíèení bylo zvoleno proto, že vede ke zvýšení nutrièní hodnoty zrnin, tj. dosahuje se lepší kvality proteinu a pøíznivìjší distribuce aminokyselin, vyššího obsahu polynenasycených mastných kyselin, vyššího obsahu vitaminù a snížení obsahu antinutrièních faktorù. Citlivost klíèkù k selenu se testovala mìøením úrovnì viditelného klíèení a vývojem semenáèe. Velikost pøíjmu se studovala stanovením celkového selenu (metodou ICP-MS, hmotnostní spektrometrií s využitím indukènì vázané plazmy). Metabolismus absorbovaného selenu se analyzoval stanovením slouèenin selenu v extraktech klíèkù (metodou HPLC ve spojení s ICP-MS). Ukázalo se, že klíèky sluneènice byly nejvíce rezistentní a mìly nejvyšší stupeò absorpce selenu (až 900 mg/kg). Témìø 100 % selenu se extrahovalo vodou a zjistilo se, že jde, bohužel, o nemetabolizovatelný selenan. Pšenice a vojtìška byly ménì rezistentní a došlo k obohacení selenem až na koncentrace 100 a 150 mg Se/kg sušiny. Metabolismus selenanu byl nepøímo úmìrný celkové absorpci. Pøi nízkém obohacení selenem (ca 1 2 mg Se/kg) zùstalo ménì než 20 % celkového obsahu selenu v klíèkách jako anorganický selen, což naznaèuje vysoký stupeò metabolismu. Se zvyšováním absorpce se množství selenanu zvyšovalo na ca %. Uvedenou metodou tak lze vyrobit klíèky obohacené selenem, který je však rùznì biologicky využitelný. Ve spojení s obecnì vysokou nutrièní hodnotou klíèkù mohou tyto obohacené klíèky sloužit pro výrobu zdokonalených cereálních výrobkù. J. Agric. Food Chem., 48,, 2000, è. 11, s (kv) Výsledky epidemiologických studií naznaèují, že polyfenoly èerného èaje souvisejí se snížením rizika kardiovaskulárního onemocnìní. 4

5 Výživa Chróm Chróm je esenciální stopový prvek, který hraje životnì dùležitou úlohu v metabolismu sacharidù a lipidù. Chróm je zapotøebí pro optimální aktivitu insulinu a zajiš ování normální tolerance glukózy. Èaj pøedstavuje hlavní dietetický zdroj polyfenolù: polyfenoly pøedstavují % hmotnosti èajových lístkù. Z hlediska vyšetøování vlivu èaje na rùzná onemocnìní je užiteèné mít k dispozici markery konzumace èaje. Metody, které umožòují stanovení koncentrace jednotlivých skupin polyfenolových slouèenin nebo celkových polyfenolù jsou sice užiteèné, avšak pro mìøení pøíjmu èerného èaje jsou nespecifické. Gallová kyselina je jednou z hlavních fenolových složek èaje. Vyskytuje se v èaji jako volná nebo esterifikovaná. Odhaduje se, že tvoøí asi 5 % hmotnosti èajových lístkù. Vyšetøovalo se, zda lze metabolity kyseliny gallové, jejichž koncentrace se po konzumaci èerného èaje v moèi zvyšuje, zvolit za markery pøíjmu èerného èaje. Zjistilo se, že se po konzumaci èerného èaje zvyšuje v moèi koncentrace tøí slouèenin, a to: 4-O-metylgallové kyseliny, 3-O-metylgallové kyseliny a 3,4-dimetylgallové kyseliny, tzn. všechno jsou metylétery kyseliny gallové. Pøedpokládá se, že se tyto slouèeniny budou moci používat jako markery pøíjmu èerného èaje. J. Agric. Food Chem., 48,, 2000, s (kv) Deficit chrómu je spojen se zvýšením hladiny glukózy, insulinu a lipidù v krvi a se snížením hladiny HDL-cholesterolu. Deficit chrómu zvyšuje riziko kardiovaskulárního onemocnìní a diabetu. Chróm se obecnì vyskytuje v oxidaèních stupních 2 až +6, z nich nejèastìji jako 0, +2, +3 a +6, pøièemž trojmocný chróm je nejstabilnìjší a pravdìpodobnì se nejvíce vyskytuje v biologických systémech. Šestimocný chróm je naopak toxický. Chróm se absorbuje ve støevech a na jeho absorpci se kromì jednoduché difúze podílejí i jiné mechanismy. Stupeò absorpce je nízký, ménì než 0,5 až 3 %. Množství chrómu, které se absorbuje, je nepøímo úmìrné množství chrómu ve stravì. Zjistilo se napøíklad, že pøi pøíjmu 10 mg dietetického chrómu se absorbují asi 2 %, zatímco pøi pøíjmu 40 mg se absorbuje 0,4 až 0,5 %. Absorpce chrómu je významnì vyšší pøi omezeném pøíjmu stravy (hladovìní). Absorpci chrómu ovlivòuje øada dietetických faktorù. Aminokyseliny se váží ke chrómu v tenkém støevu a zvyšují jeho absorpci. Fytáty významnì snižují absorpci, naopak š avelany absorpci výraznì zvyšují. Etylendiamintetraoctová kyselina (EDTA) a citrany nemají významný vliv na absorpci. Typ cukru ve stravì mùže ovlivnit absorpci chrómu je vyšší v pøítomnosti škrobu než glukózy, fruktózy a sacharózy. Kyselina askorbová zvyšuje absorpci chrómu. Absorpci chrómu rovnìž ovlivòují kovy jako zinek a železo. Pøi deficitu zinku, popø. železa v tìle se absorpce chrómu a obsah chrómu ve støevech zvyšuje. Pøi orální aplikaci zinku, popø. železa se absorpce chrómu snižuje. Toto zjištìní vede k pøedpokladu, že chróm a zinek, popø. železo mají ve støevech spoleènou metabolickou dráhu. Existuje oboustranný antagonismus mezi chrómem a vanadem. Nìkteré volnì prodejné léky mohou také ovlivòovat absorpci, napø. aspirin ji zvyšuje, antacidy ji snižují. Odhaduje se, že zásoba chrómu v tìle dospìlých osob je 4 6 mg. Je obsažen v nízkých koncentracích v celém tìle, neexistují tkánì nebo orgány, ve kterých by se speciálnì soustøeïoval. Odhaduje se, že bezpeèný a pøimìøený denní dietetický pøíjem chrómu u dospìlých je mg. Dosud chybí spolehlivé údaje o obsahu chrómu v rùzných potravinách. Obecnì platí, že technologicky opracovaná masa, celozrnné výrobky, luštìniny a koøení jsou dobrými zdroji chrómu, zatímco mléèné výrobky a vìtšina druhù ovoce a zeleniny špatnými zdroji. Vzhledem k 5

6 Výživa tomu, že neexistuje ani jeden výborný zdroj, doporuèuje se konzumovat vyváženou pestrou stravu. Obsah chrómu mùže být i u téže potraviny znaènì rozdílný. Zjistilo se, že chróm v pivu pochází z vnìjších zdrojù, pøièemž se absorbuje podobnì jako chróm z jiných dietetických zdrojù. Bìhem procesù rafinace potravináøských surovin se obsah chrómu snižuje. Napøíklad rafinovaný cukr obsahuje ménì chrómu než cukr nerafinovaný nebo melasa. Existují tøi typy suplementù chrómu: jeden anorganický (chlorid) a dva organické (pikolinát, sùl kyseliny nikotinové). Vzhledem k nízké koncentraci chrómu v biologických materiálech je obtížné odhadnout jeho množství v tìle. Koncentrace chrómu v séru nebo plazmì není dobrým indikátorem jeho stavu v tìle, nebo koncetrace v tkáních jsou nìkolikanásobnì vyšší než v krvi. Ke zjištìní absorpce, retence a exkrece chrómu se používá stanovení jeho vyluèování moèí. Ke zjištìní dlouhodobého stavu chrómu v tìle je užiteèné stanovit jeho obsah ve vlasech. Nízké koncentrace chrómu ve vlasech byly zjištìny u pacientù s diabetem nezávislým na insulinu (NIDDM) a u tìch, kteøí dlouhodobì pøijímali parenterální výživu. Vysoké koncentrace chrómu ve vlasech se uvádìjí u pracovníkù v koželužnách, kteøí jsou vystavováni chrómu z prùmyslové výroby. Koncentrace chrómu v séru, plazmì, moèi a vlasech je dobrým indikátorem nadmìrné expozice chrómu. Upøednostòovanou metodou pro urèení deficitu chrómu je suplementace chrómu na fyziologické hladiny a testování zlepšení glukózové tolerance. Deficit chrómu se projevuje u lidí øadou pøíznakù: narušenou tolerancí glukózy, pøítomností cukru v moèi, hypoglykemií, zvýšeným cirkulujícím insulinem, sníženou libovou svalovinou, zvýšeným obsahem tuku v tìle, zvýšeným oèním tlakem, encefalopatií (onemocnìní mozku), nízkým respiraèním kvocientem, abnormálním metabolismem dusíku aj. Trojmocný chróm má nízkou toxicitu a je toxický pouze v extrémnì vysokých dávkách. Naopak šestimocný chróm je extrémnì toxický. Chróm, tolerance glukózy a diabetes mellitus Chróm je dùležitý pro zajiš ování normální glukózové tolerance. Neodpovídající chróm ve stravì se dává do souvislosti s diabetem typu II. Chróm funguje hlavnì tak, že zvyšuje úèinnost insulinu. Uvádí se, že osoby s diabetem mají vyšší potøebu chrómu. Øada studií naznaèuje, že suplementace chrómu do výše 200 mg/den (jako chlorid chromitý) není postaèující. Odezvu chrómu, který byl aplikován, ovlivòuje øada faktorù, napø. stupeò diabetu, aplikovaná forma a množství, délka trvání suplementace chrómu a poèáteèní stav chrómu u jedincù. Nedostateèný pøíjem chrómu stravou není jedinou pøíèinou abnormální glukózové tolerance pozorované u osob s diabetem mellitus. Protože je chróm nutrièní faktor a ne lék, suplementace chrómu zlepší glukózovou toleranci pouze v tìch pøípadech narušené glukózové tolerance, které jsou zpùsobeny nedostateèným pøíjmem chrómu. Chróm a metabolismus lipidù Adekvátní pøíjem chrómu stravou napomáhá snižovat rizikové faktory spojené s kardiovaskulárním onemocnìním, kterými jsou napø. zvýšené hladiny celkového cholesterolu a triacylglycerolù v séru, vysoký pomìr celkového a HDL-cholesterolu v séru, nízké hladiny HDL-cholesterolu a zvýšené hladiny cirkulujícího insulinu. Na základì øady studií se pøedpokládá, že suplementace chrómu má vliv pouze na jedince se špatným profilem lipidù zpùsobeným suboptimálním stavem chrómu. Množství aplikovaného chrómu a výchozí koncentrace lipidù mají pravdìpodobnì 6

7 Výživa Konjugovaná linolová kyselina a zdraví U rùzných experimentálních živoèichù se prokázalo, že konjugovaná linolová kyselina (CLA) je úèinný inhibitor rakoviny. Dùležitým zdrojem CLA je mléèný tuk. také vliv na zlepšení parametrù lipidù. Èím vìtší je dávka dodávaného chrómu a vyšší výchozí hladiny lipidù, tím vìtšího zlepšení se dosáhne. Chróm, sportování a složení organismu Chróm umocòuje pùsobení insulinu a tím hraje úlohu v metabolismu sacharidù, lipidù a bílkovin. Úèinnost insulinu závisí na zajištìní odpovídajících zásob chrómu. Zapojení chrómu do metabolismu sacharidù, lipidù a bílkovin vedlo k názoru, že suplementy chrómu zvyšují libovou svalovinu (lean body mass, LBM) a snižují obsah tìlního tuku. Pøíjem chrómu je u populace obecnì suboptimální. V dùsledku toho také sportovci pøijímají neodpovídající množství chrómu. Zatímco sportovci s vysokým pøíjmem energie konzumují dostateèné množství chrómu, ti, u kterých se vyžaduje nízká tìlesná hmotnost, konzumují nízkoenergetickou stravu, a mohou tak mít nedostateèný pøívod chrómu. Øada studií se zabývala zjištìním vlivu sportování na hladiny chrómu v séru a moèi. Tyto studie naznaèují, že hladiny chrómu v séru a moèi se zvyšují se zvyšující se nároèností (namáhavostí) sportování. Tyto ztráty však lze kompenzovat zvýšenou absorpcí chrómu. Byla provedena øada studií zabývajících se sledováním úèinkù chrómu na složení tìla pøi sportování. Ukazuje se však, že je obtížné vyhodnotit výsledky tìchto studií, nebo se navzájem lišily v poètu osob zahrnutých do jednotlivých studií, množství, formì a intervalu, po který se aplikoval chróm, a typu a nároènosti sportu. Rovnìž antropometrická mìøení nejsou spolehlivým indikátorem složení tìla. Pøes uvedené problémy s vyhodnocením úèinkù chrómu se zdá, že suplementace nezlepšuje složení tìla (LBM a tìlního tuku). Sledoval se rovnìž vliv chrómu na složení organismu u osob, které nesportovaly. Zjistilo se, že vliv suplementace chrómu na složení tìla zùstává neprùkazný. Podle nejnovìjších poznatkù se však suplementace chrómu nepovažuje za metodu vedoucí ke zvýšení LBM a snížení podílu tuku. Uvádí se, že samotná suplementace chrómu není tak úèinná jako stálé trénování pro zlepšení složení tìla. Zlepšení složení tìla prostøednictvím suplementace chrómu, pokud vùbec nastane, lze oèekávat pouze za dlouhou dobu. Jako prospìšné se doporuèuje u osob s deficitem chrómu konzumovat potraviny bohaté na chróm nebo suplementy, avšak v množství, které odpovídá bezpeènému a adekvátnímu dennímu dietetickému pøíjmu. Další výzkum v této oblasti by se mìl zamìøit na stanovení (pomocí spolehlivých metod), zda jsou významné ztráty chrómu prostøednictvím potu, zvláštì pøi intenzivním sportování. Pøi vyšetøování vlivu chrómu na složení organismu se doporuèuje aplikovat suplementy chrómu dvìma skupinám, jedné skupinì 200 mg chrómu/den, druhé 400 mg/den. Suplementace by mìla probíhat minimálnì po dobu 24 týdnù. CR in Food Science and Nutrition, 40,, 2000, è. 4, s (kv) Dosud chybìly informace o ochranném úèinku CLA u lidí, a proto byl v r zahájen evropský FAIR projekt (F-FE 321/99). CLA se považuje z hlediska svých chemopreventivních úèinkù za jedineènou kyselinu mezi polynenasycenými mastnými kyselinami. U experimentální karcinogeneze se prokázal její úèinek v rùzných orgánech a v rùzných stupních karcinogeneze, pøièemž k jejímu úèinku dochází pøi nízkých dietetických dávkách. CLA má rovnìž kladné úèinky na rizikové faktory kardiovaskulárního onemocnìní. 7

8 Výživa Tuk uky esenciální pro lidské zdraví Bílkoviny, tuky a sacharidy jsou zdrojem energie, pøièemž tuky dodávají organismu dvojnásobné množství energie než bílkoviny a cukry. Snížení rizika osteoporózy prostøednictvím Dosud bylo v rámci EU provedeno 14 dílèích studií zamìøených na CLA, které poskytují velmi cenné informace o této kyselinì. Jsou to: ochranný úèinek CLA proti rakovinì prsu, syntéza radioaktivnì znaèené CLA, zvýšení CLA v kravském mléku dietetickými prostøedky, dietetické suplementy tuku versus CLA v kravském mléku, vliv dietetické CLA na metabolismus lipidù, prùmyslová výroba a èištìní CLA, tvorba dienù bìhem výroby tukù/olejù, CLA a její potenciální prospìch pro zdraví, metody analýzy CLA, metabolismus CLA u krys, analýza CLA pomocí NMR, CLA v mléku, extrakce superkritickým CO 2, CLA v mléku rùzných živoèišných druhù. Pokud se prokáže, že CLA je pro èlovìka opravdu prospìšná, bude to mít obrovské dùsledky pro zdraví evropské populace. Více informací o projektu podá prof. J. L. Sebedio, Ital. J. Food Sci., 12,, 2000, è. 2, s. 244 (kv) Tuky jsou nezbytnou složkou bunìèných membrán, jsou zapotøebí pro transport vitaminù rozpustných v tuku, tj. A, D, E a K. Organismus si sám vyrábí nasycené a mononenasycené mastné kyseliny, avšak vìtšina polynenasycených mastných kyselin se musí tìlu dodávat prostøednictvím stravy. Esenciální mastné kyseliny organismus využívá k produkci látek typu hormonù, které regulují krevní tlak, srážení krve a hladkost svalstva. Jsou také dùležité pro vývoj plodu a bìhem prvních let života. Mezi esenciální mastné kyseliny patøí kyseliny øady n-3 a n-6. Kromì vlastního obsahu n-3 a n-6 mastných kyselin ve stravì je podle nejnovìjších poznatkù dùležitý také jejich vzájemný pomìr. Hlavními zdroji polynenasycených mastných kyselin jsou: a) n-6 mastné kyseliny linolová kyselina (LA): sluneènicový, sezamový, saflorový olej γ-linolenová kyselina (GLA): olej z pupalky dvouleté, brutnáku lékaøského, èerného rybízu a konopí arachidonová kyselina (AA): maso, vejce b) n-3 mastné kyseliny α-linolenová kyselina (ALA): lnìný, øepkový a sójový olej ikosapentaenová kyselina (EPA): rybí olej dokosahexaenová kyselina (DHA): rybí olej, malé množství je ve vejcích Oils & Fats Int., 16,, 2000, è. 6, s. 23 (kv) V zásadì existují dva pøístupy, jak zamezovat osteoporóze: 1. zvýšit maximum kostní hmoty u adolescentù a dospìlých ve vìku let, 2. snížit rychlost úbytku kostí po dosažení maxima ve vìku asi 30 let. Jakého maxima kostní hmoty se dosáhne významnì ovlivòuje dietetický pøíjem vápníku, fosforeènanù a vitaminu D. 8

9 Výživa Odhaduje se, že ve vìku 20 let se strava podílí z % na vytváøení maxima kostní hmoty. Mìlo by se rovnìž podporovat denní cvièení pro udržení hmotnosti, nebo se zjistilo, že cvièení podporuje vytváøení maxima kostní hmoty. U mladých žen vede ke zvýšení až o 9 16 %. Po vytvoøení maxima kostní hmoty následuje úbytek, a to asi 0,5 1,5 % za rok. Bìhem snižování produkce steroidních hormonù u žen, tj. asi 8 10 let pøed a po menopauze se rychlost úbytku kostí zvyšuje na ca 2 5 % za rok. Pak se rychlost ubývání zpomalí a je stejná u mužù i žen. Zjistilo se, že u mužù s narušenou produkcí testosteronu je rychlost úbytku kostí podobná jako u postmenopauzálních žen. Rozdíly mezi jednotlivci v rychlosti úbytku kostí urèuje hormonální stav, pohlaví, fyzická aktivita a strava. Hormonální substituce Fyziologické dávky estrogenù zamezují nebo zpomalují úbytek kostí spojený s menopauzou. Tento úèinek je vyšší než úèinek dávek samotného vápníku nebo vápníku a vitaminu D. Zjistilo se, že u žen ve vìku nad 65 let, které pøijímaly estrogen, byla ztráta kostní hmoty o % nižší než u tìch, které nepodstoupily hormonální substituci. Ochota podstupovat hormonální substituci dlouhodobì je malá (ca 0,5 % déle než jeden rok) a jakmile se ukonèí, dosažené zlepšení rychle mizí. Pøi aplikaci hormonù se mohou vyskytnout rovnìž vedlejší úèinky, napø. zadržování tekutin a mírnì zvýšené riziko hormonálních typù rakoviny. Z tohoto hlediska je výhodná taková dlouhodobá prevence onemocnìní, která je bez vedlejších úèinkù. Odborníci ve zdravotnictví i spotøebitelé kladou stále vyšší dùraz na suplementaci pøirozenými slouèeninami obsaženými v potravinách. Nutrièní faktory Vápník Vápník, fosforeènan a hoøèík jsou hlavní minerální látky kostí. Rovnováha mezi pøíjmem a výdejem vápníku obecnì naznaèuje, že tvorba kostí a resorpce kostí jsou v rovnováze. Pozitivní bilance vápníku naznaèuje tvorbu kostí, negativní bilance resorpci. Obecnì se uznává, že dostateèný pøíjem vápníku, fosforeènanu a hoøèíku má pozitivní vliv na bilanci minerálních látek a obsah minerálních látek v kostech. Pøi dodávání samotného vápníku se však dosahuje rùzných výsledkù. Dokonce vysoký pøíjem vápníku (> mg/den) není jednoznaènì úèinný v prevenci demineralizace. Pøedpokládá se, že vysoce využitelný zdroj vápníku mùže být prospìšný starým osobám, které konzumují relativnì malé množství potravin a mají sníženou absorpci vápníku. V souèasné dobì nejsou k dispozici údaje, které by potvrdily, že samotná zvýšená absorpce vápníku ve støevech snižuje riziko osteoporózy. Pøedpokládá se, že tvorbu kostí optimálnì podporuje doplnìk tìchto tøí faktorù: vápníku, fosforeènanu a vitaminu D. Avšak i v tomto pøípadì mùže docházet k úbytku kostí bez ohledu na adekvátní pøíjem minerálních látek, napø. jako dùsledek nedostatku fyzické aktivity a nízkých hladin estrogenu. Vitamin D Tím, že stimuluje aktivní transport vápníku ve støevech a snižuje ztrátu vápníku moèí, hraje dùležitou roli v absorpci minerálních látek a tvorbì kostí. Napomáhá udržovat normální hladiny vápníku v séru. Nízký obsah vápníku v séru stimuluje produkci hormonu pøíštítné žlázy (PTH), který naopak zvyšuje v ledvinách produkci dihydroxycholekalciferolu biologicky aktivní formy vitaminu D 3, která zvyšuje absorpci vápníku. Vitamin D 2 (ergo- 9

10 Výživa kalciferol) a D 3 (cholekalciferol) vznikají z prekurzorù, ergosterolu a 7-dehydrocholesterolu pùsobením UV-svìtla. V zemích s nízkým sluneèním svitem jsou hladiny cirkulujícího vitaminu D 3 relativnì nízké. To je spojeno s rychlejším vznikem osteoporózy. Bìhem stárnutí existuje obecná tendence snižovat obsah vitaminu D v séru. Dùvodem je nedostateèný pobyt starých osob na sluneèním svìtle a nižší schopnost pokožky produkovat D 3. Fosforeènany Spoleènì s vápníkem jsou nejrozšíøenìjší minerální složkou kostní tkánì. Aktivnì se podílejí na tvorbì kostí. Fosfáty jsou bìžnou složkou potravin a není znám výskyt jejich deficitu. Uvádí se, že pøíliš vysoký pøíjem fosfátù stravou má negativní vliv na homeostázu vápníku a metabolismus kostí. Zvýšený pøíjem stravou zvyšuje úbytek vápníku ve stolici, ale snižuje vyluèování vápníku moèí. Výsledkem tohoto je, že obsah fosfátu ve stravì významnì neovlivòuje bilanci vápníku. Strava s vysokým obsahem fosforu a s nízkým obsahem vápníku vede k trvalému zvýšení PTH a snížení produkce vitaminu D v ledvinách. Vysoký pøíjem dietetického fosforu je nepøímo úmìrný hustotì kostí. Hoøèík Deficit hoøèíku hraje významnou úlohu u postmenopauzální osteoporózy, nebo se podílí na regulaci metabolismu vápníku, syntéze vitaminu D a zajiš ování integrity kostí. Mnoho lidí konzumuje podstatnì ménì hoøèíku, než se doporuèuje. Existuje domnìnka, že nedostateèný pøíjem hoøèíku zvyšuje progresi osteoporózy. Zjistilo se, že dodatky hoøèíku vedou ke zvýšení minerální hustoty kostí. Kromì uvedených nutrièních faktorù ovlivòují metabolismus kostí rùzné stopové prvky: Mìï Údaje nejsou jednoznaèné. Pøedpokládá se, že mírný deficit mìdi se mùže podílet na vývoji a progresi osteoporózy. Existují však také práce, podle kterých neexistuje souvislost mezi osteoporózou a nízkou hladinou mìdi v séru nebo nízkým pøíjmem mìdi. Zjistilo se, že také vysoké hladiny mìdi indukují osteoporotické zmìny. O skuteèné úloze mìdi v souvislosti s osteoporózou se v souèasné dobì pouze spekuluje. Zinek Vzhledem k tomu, že u pacientù s osteoporózou byly zjištìny zvýšené ztráty zinku moèí, usuzovalo se na to, že se zinek podílí na metabolismu kostí. Vliv zinku na kosti však také zùstává dosud nejasný. Bór Vzhledem k jeho interakcím s jinými minerálními látkami a vitaminy, napø. vápníkem, hoøèíkem a vitaminem D se pøedpokládalo, že bór hraje urèitou úlohu v metabolismu kostí. Existují studie, podle kterých má bór pozitivní vliv na kosti, jiné práce toto zjištìní nepotvrzují. Dosud nebyl stanoven doporuèený denní pøíjem (hodnota RDA) bóru a klinické pøíznaky nedostatku. Fyziologické množství bóru se odhaduje na minimálnì 1 mg/den a možná i více než 3 mg/den. Ostatní dietetické faktory Proteiny Aèkoliv se pøedpokládá, že vysoký pøíjem proteinu mùže pøispívat k osteoporóze, není to potvrzeno klinickými dùkazy. Z litera- 10

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 1 Z OBSAHU 2001 Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa Vydává Ústav zemìdìlských a potravináøských informací, Slezská 7, 120 56 Praha 2, uzpi@uzpi.cz, v elektronické podobì

Více

Potravináøské aktuality výživa, trendy v potravináøství, legislativa

Potravináøské aktuality výživa, trendy v potravináøství, legislativa 4 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 2 Jakost potravin 6 Rizika z potravin 11 Nové výrobky 16 Legislativa 19 Potravináøské konference a výstavy 27 Lecitinem proti tvrdnutí jater Krátké zprávy Cukry a

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 9 2002 Z OBSAHU Výživa 1 Jakost 14 Rizika z potravin 18 Zaøízení a technologie 20 Podniky a trhy 24 Nové výrobky 31 Legislativa 33 Akce 42 Nové knihy 44 Zdraví prospešná karobová vláknina Karobové lusky,

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 6 2002 Z OBSAHU Výživa 1 Jakost potravin 14 Rizika z potravin 16 Analýzy a pøístroje 20 Zaøízení a technologie 22 Podniky a trhy 27 Nové výrobky 29 Legislativa 32 Akce 38 Nové knihy 39 Makadamy pro zdravé

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 6 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Rizika z potravin 11 Nové výrobky 15 Legislativa 23 Konference a veletrhy 30 Léèivý olej z pštrosa emu Krátké zprávy Lahodné irské medy Italské vinné octy Potravináøské

Více

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly MLÉKO, ANO ÈI NE? Již v roce 1974 poskytnul rozsáhlý prùzkum odborné literatury vìdcùm jasný dùkaz o tom, že ne každý èlovìk potøebuje kravské mléko, jak to po dlouhá léta hlásaly billboardy mlékárenského

Více

zemìdìlské aktuality ze svìta

zemìdìlské aktuality ze svìta 2 2001 zemìdìlské aktuality ze svìta Z OBSAHU Krátké zprávy 1 Zemìdìlská praxe 4 Poradenství7 Poznatky ze svìta 9 Životní prostøedí 23 Lidská výživa 25 Zahradnictví29 Kyselina mléèná v pitné vodì mùže

Více

MÍSTO MASA RYBY, ALE...

MÍSTO MASA RYBY, ALE... MÍSTO MASA RYBY, ALE... S velkou suverénností se píše, jak jsou ryby zdravé. Ve skuteènosti je to trochu složitìjší. Ryby jsou skuteènì zdravìjší než maso suchozemských živoèichù. V tuku ryb je totiž saturovaných

Více

POHROMA V ŠÁLKU Z OBSAHU:

POHROMA V ŠÁLKU Z OBSAHU: POHROMA V ŠÁLKU Z OBSAHU: ZÁNÌT TLUSTÉHO STØEVA..4 ZDRAVÍ NENÍ VŠECHNO...4 DŽUSOVÝ PÙST...6 OPUŠTÌNÝ MUŽ...8 CO VÍTE O SPÁNKU?...10 ANDÌL POMALOSTI...11 SEBEÚCTA JAKO KLÍÈ...12 VÌDA O STVOØENÍ...14 TOMÁŠ...16

Více

Rizika pesticidù s endokrinními úèinky: srovnání pøístupù a øešení v Èeské republice a Nìmecku

Rizika pesticidù s endokrinními úèinky: srovnání pøístupù a øešení v Èeské republice a Nìmecku Rizika pesticidù s endokrinními úèinky: srovnání pøístupù a øešení v Èeské republice a Nìmecku Vydalo Hnutí DUHA v lednu 2003 Textová èást: Martin Sucharda a Vojtìch Kotecký Zpracování a vydání této studie

Více

Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu

Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu ENERGIE Praha 2001 OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií ENERGIE V roce 1990

Více

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha. Zásady pro obhospodaøování. trvalých travních porostù

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha. Zásady pro obhospodaøování. trvalých travních porostù Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha Zásady pro obhospodaøování trvalých travních porostù Leden 2007 Autoøi: Recenzent: Ing. Maria Kollárová, Ing. Petr Plíva, CSc., Ing. Antonín Jelínek, CSc., doc.

Více

Domácí lékaø STARLIFE Obsah

Domácí lékaø STARLIFE Obsah Domácí lékaø Domácí lékaø STARLIFE Obsah Alergie 4 Akné 5 Angina pectoris 6 Ateroskleróza 7 Artritida 8 Artróza 9 Alzheimerova choroba 10 Astma 11 Borelióza 12 Bronchitida 13 Cirhóza jater 14 Crohnova

Více

20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL

20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL 20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL V minulém èísle Zpravodaje jsme si mohli pøeèíst hezký èlánek paní docentky Vávrové hodnotící 45 let léèby CF ve FN Motol. Také na dospìlé èásti pražského

Více

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal Výživa sportovců v období vrcholové přípravy Bc. Jindřich Zdráhal Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Práce je zaměřena na výživu sportovců v období intenzivního tréninku. Posuzuje vhodnost použití potravinového

Více

TECHNIKY A TECHNOLOGIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vybrané kapitoly

TECHNIKY A TECHNOLOGIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vybrané kapitoly Upozornìní pro ètenáøe a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této tištìné èi elektronické knihy nesmí být reprodukována a šíøena v papírové, elektronické èi jiné podobì bez pøedchozího

Více

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe VLIV VÝŽIVY HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT NA KVALITU ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ S DŮRAZEM NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA vzdělávací seminář v rámci projektu Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné

Více

2012 ročník 8. Δ 9 tetrahydrocannabinol. kanabinoidní receptory

2012 ročník 8. Δ 9 tetrahydrocannabinol. kanabinoidní receptory 2012 ročník 8 Δ 9 tetrahydrocannabinol anandamid kanabinoidní receptory Na obálce tohoto èísla Revue ÈLA obrázek z èlánku doc. RNDr. Lumíra Hanuše Obsah / Table of Contents Editorial... 2 Richard Rokyta

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta ZNALOSTI VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ O TUCÍCH Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: MVDr. Halina Matějová Vypracovala: Bc. Veronika Nešporová Obor: Zdravotní vědy

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Veronika Manyová Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce

Více

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ Zdravotní tvrzení na potravinách Kritéria zdraví Ochrana organismu Hlavní složky stravy Zdravotní tvrzení 1 JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ / Zdravotní tvrzení na

Více

PRO SOCIÁLNÍ A TERÉNNÍ PRACOVNÍKY. Vzdělávání pracovníků sociálních služeb v problematice obchodu s lidmi

PRO SOCIÁLNÍ A TERÉNNÍ PRACOVNÍKY. Vzdělávání pracovníků sociálních služeb v problematice obchodu s lidmi INSTRUKTÁŽNÍ MANUÁL PRO SOCIÁLNÍ A TERÉNNÍ PRACOVNÍKY Vzdělávání pracovníků sociálních služeb v problematice obchodu s lidmi OBSAH 1. Úvod str. 1 2. Obecné informace o obchodu s lidmi str. 2 2.1. Definice

Více

"Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu".

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. "Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu". Druhý díl: Ovlivnění zdravotního stavu dětí a dospívajících výživou Autorský kolektiv pod vedením prof. MUDr. Karla Martiníka, DrSc. Hradec Králové 2007

Více

JE MLÉKO VHODNÉ A ZDRAVÉ PRO DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA?

JE MLÉKO VHODNÉ A ZDRAVÉ PRO DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA? Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta JE MLÉKO VHODNÉ A ZDRAVÉ PRO DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA? Bakalářská práce v oboru výživa člověka Vedoucí bakalářské práce: doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. Autor: Kristýna

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

VÝŽIVA Vydalo Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin ZDRAVÍ

VÝŽIVA Vydalo Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin ZDRAVÍ VÝŽIVA A ZDRAVÍ 2012 Použité zdroje: Výukový portál www.viscojis.cz/teens A-Z slovník pro spotřebitele www.agronavigator.cz/az Vypracoval kolektiv autorů: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D.; MUDr. Jolana Rambousková,CSc.;

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2008 Bc. Anna Perglová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2008 Bc. Anna Perglová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2008 Bc. Anna Perglová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Dnešní společnost, životní styl a zdraví Bc. Anna Perglová Diplomová

Více

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví (OP LZZ, CZ.1.04/5.1.01/12.00115) Centrum pro rozvoj péče Úvodní slovo Publikace, kterou právì držíte v rukou, vznikla v rámci

Více

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele Vyziva a zdraví Skripta pro ucitele Brezen 2013 Obsah Zásady zdravé výživy dětí 4 Potravinová pyramida 5 Pitný režim 9 Základní živiny ve stravě 11 Bílkoviny 12 Tuky 13 Sacharidy 15 Vitaminy a minerální

Více