Potravináøské. aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Potravináøské. aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa"

Transkript

1 3 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Jakost potravin 16 Rizika z potravin 21 Nové výrobky 23 Legislativa 25 Potravináøské výstavy a veletrhy 33 Využití pohanky pro diabetiky Krátké zprávy Nahradí bramborový škrob želatinu? Alergenita manga Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa Vydává Ústav zemìdìlských a potravináøských informací, Slezská 7, Praha 2, v elektronické podobì pouze jako soubor PDF. Vychází mìsíènì, cena 60 Kè, celoroèní pøedplatné 660 Kè Bìhem posledních 20 let vzrostl znaènì zájem o konzumaci potravin, které ovlivòují glykemii jen málo. To umožòuje, aby tyto potraviny (tzn. potravin s nízkým glykemickým indexem, GI) pøijímaly také diabetici. Obsah rezistentního škrobu v potravinì ovlivòuje GI. U vìtšiny zdravých osob se potraviny s vysokým obsahem rezistentního škrobu považují za prospìšné. Obsah rezistentního škrobu se zjiš oval v rùzných produktech z pohanky (mouce, kroupách, chlebu s obsahem pohankové mouky nebo krup) a zjistilo se, že prostøednictvím pohanky lze ovlivnit prùbìh trávení škrobu obsaženého v potravinì. Po konzumaci tepelnì opracovaných pohankových krup nebo pšenièného chleba s 50% obsahem pohankových krup dochází ve srovnání s bílým pšenièným chlebem k významnému snížení cukru a insulinu v krvi. Glykemický index (GI) a insulinemický index (II) byl u pohankových krup 61 a 53, u pohankového chleba 66 a 74. Vaøené pohankové kroupy vedly k vysokému zasycení. Pohanka by se tak mohla využívat pro výrobu potravin s nízkým GI. J. Agric. Food Chem., 49,, 2001, è. 1, s (kv) V souvislost s BSE se spotøebitelé obávají konzumace øady živoèišných produktù a zvláštì pak tìch, které se získávají z odpadního materiálu z jatek. Švýcarský podnik Swiss Caps se již delší dobu zabýval možností nahradit želatinu používanou na výrobu kapslí jiným materiálem, který by souèasnì akceptovali muslimové, vegetariáni nebo židé. Po pìtiletém výzkumu nabízí dnes podnik pod názvem VegaGels mìkké kapsle z bramborového škrobu, které lze, na rozdíl od døívìjších kapslí, plnit nejen suchým, ale i tekutým materiálem. Kapsle se snadno polykají, dokonce bez vody, a jsou bez chuti. Výrobce garantuje, že škrob pro výrobu kapslí nepochází k geneticky modifikovaných plodin. Verpackungs-Rundschau, 52,, 2001, è. 2, s. 34, 37 (kv) Mango patøí mezi nejpopulárnìjší druhy tropického ovoce. Pìstuje se ho více než druhù, pøièemž nejèastìjšími odrùdami, které se konzumují, jsou: Eden, Ngowe, Osteen a Tommy Atkins. Na Univerzitì v Hamburku vyšetøovali tyto odrùdy manga získané z rùzných èástí svìta a zjistili, že všechny obsahují minimálnì pìt alergenù, a to s molekulovou hmotností 14, 30, 40, 43 a U tìchto ètyø odrùd manga neexistuje témìø žádný rozdíl mezi alergenním potenciálem. 1 (kv) (kv)

2 Výživový doplnìk na bázi karotenoidù Úèinek léèiv zvyšují probiotika Krátké zprávy Okurky s vyšším obsahem superoxiddismutázy Rajèata s vyšším obsahem sacharózy Sirup z pohankového ového škrobu Použití systému HACCP v domácnostech Karotenoidy se zvýšenou biologickou využitelností jsou pøedmìtem US patentu è Jde o smìs složenou z: 200 mg luteinu a 125 mg zeaxantinu, 10 mg cholesterolu, 100 mg olivového oleje, 20 mg fosfolipidù z vajeèného žloutku, 250 mg α-tokoferolu a 0,375 ml 0,15M vodného roztoku chloridu sodného. Smìs se pøipravuje tak, že se lipidové složky vmísí do etanolu, ten se pak odpaøí a lipidy se dispergují v roztoku chloridu sodného. Touto smìsí se plní želatinové kapsle. Denní dávka jsou dvì kapsle. Trends in Food Science & Technology echnology, 11,, 2000, è. 1, s. 34 (kv) Podle indického patentu è léèebný úèinek lékù, vèetnì lékù na bázi bylin, zvyšuje a urychluje souèasná aplikace probiotik, zvláštì z rodu: Lactococcus, Lactobacillus, Pediococcus, Streptococcus, Propionibacterium, Brevibacterium, Penicillium a Saccharomyces. Trends in Food Science & Technology echnology, 11,, 2000, è. 1, s. 34 (kv) Metoda produkce transgenních okurek, které mají vysoký obsah superoxiddismutázy je pøedmìtem korejského patentu è Gen pro produkci superoxiddismutázy byl pøenesen z kassavy. Transgenní okurka nalezne uplatnìní kromì kosmetického a farmaceutického prùmyslu také v prùmyslu potravináøském, a to jako pøísada do funkèních potravin. Trends in Food Science & Technology echnology, 11,, 2000, è. 1, s. 35 (kv) Nový kultivar rajèat (kanadský patent è ) má schopnost akumulovat sacharózu. Zvýšený obsah sacharózy vede k vyššímu obsahu celkové rozpustné sušiny ve zralých plodech, což je zvláštì dùležité pro zpracovatelský prùmysl. Trends in Food Science & Technology echnology, 11,, 2000, è. 1, s. 35 (kv) V Japonsku patentovali (patent è ) výrobu sirupu ze škrobu pohanky. Postup spoèívá ve ztekucení, zcukøení a proteolýze škrobu z pohankové mouky. Získaný sirup obsahuje rùzné aminokyseliny a minerální látky a dále rutin, který je úèinný v prevenci aterosklerózy. Uvedený sirup lze použít do rùzných potravin. Trends in Food Science & Technology echnology, 11,, 2000, è. 1, s. 35 (kv) HACCP je systematický pøístup k identifikaci, stanovení a kontrole nebezpeèí. Systém HACCP pøedstavuje úèinný prostøedek k zajiš ování nezávadnosti potravin v rámci celého potravního øetìzce. Principy HACCP byly zabudovány do legislativy týkající se výroby, zpracování, distribuce a skladování potravin, a to v Evropì, USA, Kanadì, Austrálii a na Novém Zélandu. Byla vydána také èetná doporuèení pro aplikaci HACCP v domácnostech. Dosud se vìtšina informací o HACCP v domácnostech zamìøovala na mikrobiologické nebezpeèí. Aby systém HACCP byl úèinný, je tøeba brát do úvahy všechna nebezpeèí, tj. chemické, mikrobiologické i fyzikální. Popisují se hlavní kroky systému HACCP pro stanovení chemického rizika v domácnostech. 2 11, 2000, è. 3, s (kv) Trends in Food Science & Technology echnology, 11, 2000, è. 3, s (kv)

3 Sója jako ochrana pøed UV-záøením Krátké zprávy Yakult: od výzkumu k trhu hu Výživa Klíèky obohacené selenem - fortifikace cereálních výrobkù Množství selenu v naší stravì znaènì závisí na obsahu selenu v pùdì. Ten mùže být v rùzných zemích znaènì rozdílný, což má za následek, že se obsah selenu v potravinách znaènì liší a v dùsledku toho také jeho denní pøíjem. Potraviny na bázi sóji obsahují nìkteré látky, o nichž se zjistilo, že jsou úèinné v prevenci rakoviny. Nejnovìjší výzkum provádìný v USA odhalil, že tyto látky, pokud se aplikují na kùži, chrání pøed vznikem rakoviny v dùsledku pùsobení UV-záøení nebo nìkterých chemikálií, pøièemž úèinnost závisí na aplikované dávce. Se zvyšující se dávkou tìchto látek se snižuje vznik nádorù, vrásek a spálenin od slunce. V souèasné dobì se ovìøuje, jakým zpùsobem tyto látky sóji pokožku chrání. Pøedpokládá se, že se v budoucnu budou tyto látky používat v kosmetických prostøedcích, které budou potlaèovat negativní úèinky svìtla a zpomalovat stárnutí pokožky. COSSMA SMA,, 2001, è. 1, s (kv) V r japonský mikrobiolog Minoru Shirota izoloval speciální kmen mléèných bakterií, který vedl pozdìji k vývoji zakysaných mléèných výrobkù Yakult a v r k založení firmy Yakult Honsha Company. Dnes má tato firma poboèky v 17 zemích svìta. Od r se výzkum ve firmì Yakult zamìøuje na prebiotika a firma Yakult je jedním z nejvìtších výrobcù galaktooligosacharidù. Firma má v Japonsku schváleno 25 potravináøských výrobkù jako tzv. potravin pro speciální zdravotní úèely (FOSHU). Scand. J. Nutr,, 2000, è. 2 (suppl. 37), s. S103 (kv) Ten je napø. v Turecku 30 mg, Nìmecku 55 mg, Japonsku 130 mg. Pøimìøená fyziologická potøeba selenu byla stanovena na 1 mg/kg tìlesné hmotnosti, tj. prùmìrnì asi mg/den. V Rakousku se pøíjem selenu pohybuje v rozmezí mg/den (prùmìrnì 49), což pøedstavuje znaèný nedostatek. Velmi nízké hladiny selenu byly zjištìny u dìtí i dospìlých žijících v jihovýchodní oblasti Rakouska. Tato oblast patøí k jedné z evropských oblastí s nejnižším pøíjmem selenu. Témìø všechny ostatní evropské zemì rovnìž patøí k oblastem s nízkým obsahem selenu, zvláštì pak Skandinávie. Aby se zvýšil pøíjem selenu u lidí i zvíøat, pøidává se selen do pùdy nebo se jím obohacují potraviny a krmiva. Ve Finsku se obohacují selenanem sodným komerèní hnojiva od r Díky tomu se zvýšil obsah selenu v obilí a chlebu o % a v séru zdravých mladých dospìlých z 1,05 na 1,6 mmol Se/l. Hnojení pùdy selenem však mùže vést v praxi k tomu, že se dosáhne nekontrolovatelného nadmìrného pøíjmu, tj. toxických hodnot v obilí, poškodí se životní prostøedí a vyžaduje to vysoké náklady. Kromì celkového obsahu selenu ve stravì ovlivòuje stav každého jedince chemická forma pøijatého selenu. Ta urèuje jeho absorpci a následné využití (biologickou využitelnost). Informace o biologické využitelnosti selenu se rùzní. Studie na lidech ukazují, že organický selenomethionin se absorbuje a zadržuje úèinnìji než selenan a selenièitan. Samotný stupeò absorpce však není dostateèný k tomu, aby se pøedpovìdìla biologická využitelnost, protože fyziologické úèinky spoèívají také v konverzi absorbovaného druhu na aktivní slouèeninu. Aèkoliv se selenièitan a selenan z potravin absorbují ménì než selenomethionin a organicky vázaný selen, ukázalo se, že stejnì nebo dokonce více zvyšují aktivitu glutathionperoxidázy, tj. enzymu, který se používá jako indikátor k odhadu biologické využitelnosti selenu. Organický selen však zajiš uje vyšší postsuplementaèní hladiny než anorganický selen. 3

4 Výživa Marker ery konzumace èerného èaje Zdravotní prospìch èaje se pøisuzuje polyfenolùm obsaženým v èaji. Hlavní formy selenu v potravinách jsou pravdìpodobnì aminokyseliny selenomethionin a selenocystein vázané k bílkovinám. Selenomethionin pøevažuje hlavnì ve stravì z rostlinných zdrojù, zatímco bílkoviny z živoèišných tkání obsahují obì aminokyseliny v rùzných pomìrech. Anorganické slouèeniny selenu se používají v doplòcích, ale není pravdìpodobné, že jsou obsaženy v potravinách. Potravináøské zdroje selenu lze charakterizovat asi takto: k dobrým zdrojùm patøí selenem obohacené kvasinky a pšenice, ke støednì vydatným vìtšina rostlinných materiálù, špatnými zdroji jsou masné a rybí výrobky a sója. Bohužel ve vìtšinì zemí s nízkým pøíjmem selenu jsou hlavním zdrojem denního pøíjmu selenu masné výrobky. V tìchto zemích proto mùže špatná využitelnost selenu z tìchto výrobkù dále zvyšovat problém nízkého pøíjmu selenu. Kromì masa jsou chléb a cereálie druhým nejrozšíøenìjším zdrojem dietetického selenu. Øada studií ukazuje, že pšenièné výrobky bohaté na selen mohou významnì zvýšit hladiny selenu v krvi a aktivitu glutathionperoxidázy. V Norsku jsou hladiny selenu v séru nejvyšší v rámci Evropy bez ohledu na velmi nízký denní pøíjem. Zjistilo se, že pro hladiny selenu v krvi v Norsku je nejdùležitìjší selen pocházející z dovezené pšenice bohaté na selen. Vysoké hladiny selenu v krvi v Norsku lze proto vysvìtlit dobrou biologickou využitelností selenu z pšenice. V Rakousku provedli studii, ve které se vyšetøovalo, zda lze proces klíèení využít k získávání pšenièných klíèkù obohacených o biologicky využitelný selen. Tyto klíèky by se mohly pøímo používat do potravin nebo pro suplementaci rùzných diet. Pšenice, ale také vojtìška a sluneènicová semena se nechala klíèit v roztoku obsahujícím anorganický selen (VI). Podrobnì se sledoval vliv roztoku selenu na vývoj klíèkù a stupeò absorpce a konverze. Klíèení bylo zvoleno proto, že vede ke zvýšení nutrièní hodnoty zrnin, tj. dosahuje se lepší kvality proteinu a pøíznivìjší distribuce aminokyselin, vyššího obsahu polynenasycených mastných kyselin, vyššího obsahu vitaminù a snížení obsahu antinutrièních faktorù. Citlivost klíèkù k selenu se testovala mìøením úrovnì viditelného klíèení a vývojem semenáèe. Velikost pøíjmu se studovala stanovením celkového selenu (metodou ICP-MS, hmotnostní spektrometrií s využitím indukènì vázané plazmy). Metabolismus absorbovaného selenu se analyzoval stanovením slouèenin selenu v extraktech klíèkù (metodou HPLC ve spojení s ICP-MS). Ukázalo se, že klíèky sluneènice byly nejvíce rezistentní a mìly nejvyšší stupeò absorpce selenu (až 900 mg/kg). Témìø 100 % selenu se extrahovalo vodou a zjistilo se, že jde, bohužel, o nemetabolizovatelný selenan. Pšenice a vojtìška byly ménì rezistentní a došlo k obohacení selenem až na koncentrace 100 a 150 mg Se/kg sušiny. Metabolismus selenanu byl nepøímo úmìrný celkové absorpci. Pøi nízkém obohacení selenem (ca 1 2 mg Se/kg) zùstalo ménì než 20 % celkového obsahu selenu v klíèkách jako anorganický selen, což naznaèuje vysoký stupeò metabolismu. Se zvyšováním absorpce se množství selenanu zvyšovalo na ca %. Uvedenou metodou tak lze vyrobit klíèky obohacené selenem, který je však rùznì biologicky využitelný. Ve spojení s obecnì vysokou nutrièní hodnotou klíèkù mohou tyto obohacené klíèky sloužit pro výrobu zdokonalených cereálních výrobkù. J. Agric. Food Chem., 48,, 2000, è. 11, s (kv) Výsledky epidemiologických studií naznaèují, že polyfenoly èerného èaje souvisejí se snížením rizika kardiovaskulárního onemocnìní. 4

5 Výživa Chróm Chróm je esenciální stopový prvek, který hraje životnì dùležitou úlohu v metabolismu sacharidù a lipidù. Chróm je zapotøebí pro optimální aktivitu insulinu a zajiš ování normální tolerance glukózy. Èaj pøedstavuje hlavní dietetický zdroj polyfenolù: polyfenoly pøedstavují % hmotnosti èajových lístkù. Z hlediska vyšetøování vlivu èaje na rùzná onemocnìní je užiteèné mít k dispozici markery konzumace èaje. Metody, které umožòují stanovení koncentrace jednotlivých skupin polyfenolových slouèenin nebo celkových polyfenolù jsou sice užiteèné, avšak pro mìøení pøíjmu èerného èaje jsou nespecifické. Gallová kyselina je jednou z hlavních fenolových složek èaje. Vyskytuje se v èaji jako volná nebo esterifikovaná. Odhaduje se, že tvoøí asi 5 % hmotnosti èajových lístkù. Vyšetøovalo se, zda lze metabolity kyseliny gallové, jejichž koncentrace se po konzumaci èerného èaje v moèi zvyšuje, zvolit za markery pøíjmu èerného èaje. Zjistilo se, že se po konzumaci èerného èaje zvyšuje v moèi koncentrace tøí slouèenin, a to: 4-O-metylgallové kyseliny, 3-O-metylgallové kyseliny a 3,4-dimetylgallové kyseliny, tzn. všechno jsou metylétery kyseliny gallové. Pøedpokládá se, že se tyto slouèeniny budou moci používat jako markery pøíjmu èerného èaje. J. Agric. Food Chem., 48,, 2000, s (kv) Deficit chrómu je spojen se zvýšením hladiny glukózy, insulinu a lipidù v krvi a se snížením hladiny HDL-cholesterolu. Deficit chrómu zvyšuje riziko kardiovaskulárního onemocnìní a diabetu. Chróm se obecnì vyskytuje v oxidaèních stupních 2 až +6, z nich nejèastìji jako 0, +2, +3 a +6, pøièemž trojmocný chróm je nejstabilnìjší a pravdìpodobnì se nejvíce vyskytuje v biologických systémech. Šestimocný chróm je naopak toxický. Chróm se absorbuje ve støevech a na jeho absorpci se kromì jednoduché difúze podílejí i jiné mechanismy. Stupeò absorpce je nízký, ménì než 0,5 až 3 %. Množství chrómu, které se absorbuje, je nepøímo úmìrné množství chrómu ve stravì. Zjistilo se napøíklad, že pøi pøíjmu 10 mg dietetického chrómu se absorbují asi 2 %, zatímco pøi pøíjmu 40 mg se absorbuje 0,4 až 0,5 %. Absorpce chrómu je významnì vyšší pøi omezeném pøíjmu stravy (hladovìní). Absorpci chrómu ovlivòuje øada dietetických faktorù. Aminokyseliny se váží ke chrómu v tenkém støevu a zvyšují jeho absorpci. Fytáty významnì snižují absorpci, naopak š avelany absorpci výraznì zvyšují. Etylendiamintetraoctová kyselina (EDTA) a citrany nemají významný vliv na absorpci. Typ cukru ve stravì mùže ovlivnit absorpci chrómu je vyšší v pøítomnosti škrobu než glukózy, fruktózy a sacharózy. Kyselina askorbová zvyšuje absorpci chrómu. Absorpci chrómu rovnìž ovlivòují kovy jako zinek a železo. Pøi deficitu zinku, popø. železa v tìle se absorpce chrómu a obsah chrómu ve støevech zvyšuje. Pøi orální aplikaci zinku, popø. železa se absorpce chrómu snižuje. Toto zjištìní vede k pøedpokladu, že chróm a zinek, popø. železo mají ve støevech spoleènou metabolickou dráhu. Existuje oboustranný antagonismus mezi chrómem a vanadem. Nìkteré volnì prodejné léky mohou také ovlivòovat absorpci, napø. aspirin ji zvyšuje, antacidy ji snižují. Odhaduje se, že zásoba chrómu v tìle dospìlých osob je 4 6 mg. Je obsažen v nízkých koncentracích v celém tìle, neexistují tkánì nebo orgány, ve kterých by se speciálnì soustøeïoval. Odhaduje se, že bezpeèný a pøimìøený denní dietetický pøíjem chrómu u dospìlých je mg. Dosud chybí spolehlivé údaje o obsahu chrómu v rùzných potravinách. Obecnì platí, že technologicky opracovaná masa, celozrnné výrobky, luštìniny a koøení jsou dobrými zdroji chrómu, zatímco mléèné výrobky a vìtšina druhù ovoce a zeleniny špatnými zdroji. Vzhledem k 5

6 Výživa tomu, že neexistuje ani jeden výborný zdroj, doporuèuje se konzumovat vyváženou pestrou stravu. Obsah chrómu mùže být i u téže potraviny znaènì rozdílný. Zjistilo se, že chróm v pivu pochází z vnìjších zdrojù, pøièemž se absorbuje podobnì jako chróm z jiných dietetických zdrojù. Bìhem procesù rafinace potravináøských surovin se obsah chrómu snižuje. Napøíklad rafinovaný cukr obsahuje ménì chrómu než cukr nerafinovaný nebo melasa. Existují tøi typy suplementù chrómu: jeden anorganický (chlorid) a dva organické (pikolinát, sùl kyseliny nikotinové). Vzhledem k nízké koncentraci chrómu v biologických materiálech je obtížné odhadnout jeho množství v tìle. Koncentrace chrómu v séru nebo plazmì není dobrým indikátorem jeho stavu v tìle, nebo koncetrace v tkáních jsou nìkolikanásobnì vyšší než v krvi. Ke zjištìní absorpce, retence a exkrece chrómu se používá stanovení jeho vyluèování moèí. Ke zjištìní dlouhodobého stavu chrómu v tìle je užiteèné stanovit jeho obsah ve vlasech. Nízké koncentrace chrómu ve vlasech byly zjištìny u pacientù s diabetem nezávislým na insulinu (NIDDM) a u tìch, kteøí dlouhodobì pøijímali parenterální výživu. Vysoké koncentrace chrómu ve vlasech se uvádìjí u pracovníkù v koželužnách, kteøí jsou vystavováni chrómu z prùmyslové výroby. Koncentrace chrómu v séru, plazmì, moèi a vlasech je dobrým indikátorem nadmìrné expozice chrómu. Upøednostòovanou metodou pro urèení deficitu chrómu je suplementace chrómu na fyziologické hladiny a testování zlepšení glukózové tolerance. Deficit chrómu se projevuje u lidí øadou pøíznakù: narušenou tolerancí glukózy, pøítomností cukru v moèi, hypoglykemií, zvýšeným cirkulujícím insulinem, sníženou libovou svalovinou, zvýšeným obsahem tuku v tìle, zvýšeným oèním tlakem, encefalopatií (onemocnìní mozku), nízkým respiraèním kvocientem, abnormálním metabolismem dusíku aj. Trojmocný chróm má nízkou toxicitu a je toxický pouze v extrémnì vysokých dávkách. Naopak šestimocný chróm je extrémnì toxický. Chróm, tolerance glukózy a diabetes mellitus Chróm je dùležitý pro zajiš ování normální glukózové tolerance. Neodpovídající chróm ve stravì se dává do souvislosti s diabetem typu II. Chróm funguje hlavnì tak, že zvyšuje úèinnost insulinu. Uvádí se, že osoby s diabetem mají vyšší potøebu chrómu. Øada studií naznaèuje, že suplementace chrómu do výše 200 mg/den (jako chlorid chromitý) není postaèující. Odezvu chrómu, který byl aplikován, ovlivòuje øada faktorù, napø. stupeò diabetu, aplikovaná forma a množství, délka trvání suplementace chrómu a poèáteèní stav chrómu u jedincù. Nedostateèný pøíjem chrómu stravou není jedinou pøíèinou abnormální glukózové tolerance pozorované u osob s diabetem mellitus. Protože je chróm nutrièní faktor a ne lék, suplementace chrómu zlepší glukózovou toleranci pouze v tìch pøípadech narušené glukózové tolerance, které jsou zpùsobeny nedostateèným pøíjmem chrómu. Chróm a metabolismus lipidù Adekvátní pøíjem chrómu stravou napomáhá snižovat rizikové faktory spojené s kardiovaskulárním onemocnìním, kterými jsou napø. zvýšené hladiny celkového cholesterolu a triacylglycerolù v séru, vysoký pomìr celkového a HDL-cholesterolu v séru, nízké hladiny HDL-cholesterolu a zvýšené hladiny cirkulujícího insulinu. Na základì øady studií se pøedpokládá, že suplementace chrómu má vliv pouze na jedince se špatným profilem lipidù zpùsobeným suboptimálním stavem chrómu. Množství aplikovaného chrómu a výchozí koncentrace lipidù mají pravdìpodobnì 6

7 Výživa Konjugovaná linolová kyselina a zdraví U rùzných experimentálních živoèichù se prokázalo, že konjugovaná linolová kyselina (CLA) je úèinný inhibitor rakoviny. Dùležitým zdrojem CLA je mléèný tuk. také vliv na zlepšení parametrù lipidù. Èím vìtší je dávka dodávaného chrómu a vyšší výchozí hladiny lipidù, tím vìtšího zlepšení se dosáhne. Chróm, sportování a složení organismu Chróm umocòuje pùsobení insulinu a tím hraje úlohu v metabolismu sacharidù, lipidù a bílkovin. Úèinnost insulinu závisí na zajištìní odpovídajících zásob chrómu. Zapojení chrómu do metabolismu sacharidù, lipidù a bílkovin vedlo k názoru, že suplementy chrómu zvyšují libovou svalovinu (lean body mass, LBM) a snižují obsah tìlního tuku. Pøíjem chrómu je u populace obecnì suboptimální. V dùsledku toho také sportovci pøijímají neodpovídající množství chrómu. Zatímco sportovci s vysokým pøíjmem energie konzumují dostateèné množství chrómu, ti, u kterých se vyžaduje nízká tìlesná hmotnost, konzumují nízkoenergetickou stravu, a mohou tak mít nedostateèný pøívod chrómu. Øada studií se zabývala zjištìním vlivu sportování na hladiny chrómu v séru a moèi. Tyto studie naznaèují, že hladiny chrómu v séru a moèi se zvyšují se zvyšující se nároèností (namáhavostí) sportování. Tyto ztráty však lze kompenzovat zvýšenou absorpcí chrómu. Byla provedena øada studií zabývajících se sledováním úèinkù chrómu na složení tìla pøi sportování. Ukazuje se však, že je obtížné vyhodnotit výsledky tìchto studií, nebo se navzájem lišily v poètu osob zahrnutých do jednotlivých studií, množství, formì a intervalu, po který se aplikoval chróm, a typu a nároènosti sportu. Rovnìž antropometrická mìøení nejsou spolehlivým indikátorem složení tìla. Pøes uvedené problémy s vyhodnocením úèinkù chrómu se zdá, že suplementace nezlepšuje složení tìla (LBM a tìlního tuku). Sledoval se rovnìž vliv chrómu na složení organismu u osob, které nesportovaly. Zjistilo se, že vliv suplementace chrómu na složení tìla zùstává neprùkazný. Podle nejnovìjších poznatkù se však suplementace chrómu nepovažuje za metodu vedoucí ke zvýšení LBM a snížení podílu tuku. Uvádí se, že samotná suplementace chrómu není tak úèinná jako stálé trénování pro zlepšení složení tìla. Zlepšení složení tìla prostøednictvím suplementace chrómu, pokud vùbec nastane, lze oèekávat pouze za dlouhou dobu. Jako prospìšné se doporuèuje u osob s deficitem chrómu konzumovat potraviny bohaté na chróm nebo suplementy, avšak v množství, které odpovídá bezpeènému a adekvátnímu dennímu dietetickému pøíjmu. Další výzkum v této oblasti by se mìl zamìøit na stanovení (pomocí spolehlivých metod), zda jsou významné ztráty chrómu prostøednictvím potu, zvláštì pøi intenzivním sportování. Pøi vyšetøování vlivu chrómu na složení organismu se doporuèuje aplikovat suplementy chrómu dvìma skupinám, jedné skupinì 200 mg chrómu/den, druhé 400 mg/den. Suplementace by mìla probíhat minimálnì po dobu 24 týdnù. CR in Food Science and Nutrition, 40,, 2000, è. 4, s (kv) Dosud chybìly informace o ochranném úèinku CLA u lidí, a proto byl v r zahájen evropský FAIR projekt (F-FE 321/99). CLA se považuje z hlediska svých chemopreventivních úèinkù za jedineènou kyselinu mezi polynenasycenými mastnými kyselinami. U experimentální karcinogeneze se prokázal její úèinek v rùzných orgánech a v rùzných stupních karcinogeneze, pøièemž k jejímu úèinku dochází pøi nízkých dietetických dávkách. CLA má rovnìž kladné úèinky na rizikové faktory kardiovaskulárního onemocnìní. 7

8 Výživa Tuk uky esenciální pro lidské zdraví Bílkoviny, tuky a sacharidy jsou zdrojem energie, pøièemž tuky dodávají organismu dvojnásobné množství energie než bílkoviny a cukry. Snížení rizika osteoporózy prostøednictvím Dosud bylo v rámci EU provedeno 14 dílèích studií zamìøených na CLA, které poskytují velmi cenné informace o této kyselinì. Jsou to: ochranný úèinek CLA proti rakovinì prsu, syntéza radioaktivnì znaèené CLA, zvýšení CLA v kravském mléku dietetickými prostøedky, dietetické suplementy tuku versus CLA v kravském mléku, vliv dietetické CLA na metabolismus lipidù, prùmyslová výroba a èištìní CLA, tvorba dienù bìhem výroby tukù/olejù, CLA a její potenciální prospìch pro zdraví, metody analýzy CLA, metabolismus CLA u krys, analýza CLA pomocí NMR, CLA v mléku, extrakce superkritickým CO 2, CLA v mléku rùzných živoèišných druhù. Pokud se prokáže, že CLA je pro èlovìka opravdu prospìšná, bude to mít obrovské dùsledky pro zdraví evropské populace. Více informací o projektu podá prof. J. L. Sebedio, Ital. J. Food Sci., 12,, 2000, è. 2, s. 244 (kv) Tuky jsou nezbytnou složkou bunìèných membrán, jsou zapotøebí pro transport vitaminù rozpustných v tuku, tj. A, D, E a K. Organismus si sám vyrábí nasycené a mononenasycené mastné kyseliny, avšak vìtšina polynenasycených mastných kyselin se musí tìlu dodávat prostøednictvím stravy. Esenciální mastné kyseliny organismus využívá k produkci látek typu hormonù, které regulují krevní tlak, srážení krve a hladkost svalstva. Jsou také dùležité pro vývoj plodu a bìhem prvních let života. Mezi esenciální mastné kyseliny patøí kyseliny øady n-3 a n-6. Kromì vlastního obsahu n-3 a n-6 mastných kyselin ve stravì je podle nejnovìjších poznatkù dùležitý také jejich vzájemný pomìr. Hlavními zdroji polynenasycených mastných kyselin jsou: a) n-6 mastné kyseliny linolová kyselina (LA): sluneènicový, sezamový, saflorový olej γ-linolenová kyselina (GLA): olej z pupalky dvouleté, brutnáku lékaøského, èerného rybízu a konopí arachidonová kyselina (AA): maso, vejce b) n-3 mastné kyseliny α-linolenová kyselina (ALA): lnìný, øepkový a sójový olej ikosapentaenová kyselina (EPA): rybí olej dokosahexaenová kyselina (DHA): rybí olej, malé množství je ve vejcích Oils & Fats Int., 16,, 2000, è. 6, s. 23 (kv) V zásadì existují dva pøístupy, jak zamezovat osteoporóze: 1. zvýšit maximum kostní hmoty u adolescentù a dospìlých ve vìku let, 2. snížit rychlost úbytku kostí po dosažení maxima ve vìku asi 30 let. Jakého maxima kostní hmoty se dosáhne významnì ovlivòuje dietetický pøíjem vápníku, fosforeènanù a vitaminu D. 8

9 Výživa Odhaduje se, že ve vìku 20 let se strava podílí z % na vytváøení maxima kostní hmoty. Mìlo by se rovnìž podporovat denní cvièení pro udržení hmotnosti, nebo se zjistilo, že cvièení podporuje vytváøení maxima kostní hmoty. U mladých žen vede ke zvýšení až o 9 16 %. Po vytvoøení maxima kostní hmoty následuje úbytek, a to asi 0,5 1,5 % za rok. Bìhem snižování produkce steroidních hormonù u žen, tj. asi 8 10 let pøed a po menopauze se rychlost úbytku kostí zvyšuje na ca 2 5 % za rok. Pak se rychlost ubývání zpomalí a je stejná u mužù i žen. Zjistilo se, že u mužù s narušenou produkcí testosteronu je rychlost úbytku kostí podobná jako u postmenopauzálních žen. Rozdíly mezi jednotlivci v rychlosti úbytku kostí urèuje hormonální stav, pohlaví, fyzická aktivita a strava. Hormonální substituce Fyziologické dávky estrogenù zamezují nebo zpomalují úbytek kostí spojený s menopauzou. Tento úèinek je vyšší než úèinek dávek samotného vápníku nebo vápníku a vitaminu D. Zjistilo se, že u žen ve vìku nad 65 let, které pøijímaly estrogen, byla ztráta kostní hmoty o % nižší než u tìch, které nepodstoupily hormonální substituci. Ochota podstupovat hormonální substituci dlouhodobì je malá (ca 0,5 % déle než jeden rok) a jakmile se ukonèí, dosažené zlepšení rychle mizí. Pøi aplikaci hormonù se mohou vyskytnout rovnìž vedlejší úèinky, napø. zadržování tekutin a mírnì zvýšené riziko hormonálních typù rakoviny. Z tohoto hlediska je výhodná taková dlouhodobá prevence onemocnìní, která je bez vedlejších úèinkù. Odborníci ve zdravotnictví i spotøebitelé kladou stále vyšší dùraz na suplementaci pøirozenými slouèeninami obsaženými v potravinách. Nutrièní faktory Vápník Vápník, fosforeènan a hoøèík jsou hlavní minerální látky kostí. Rovnováha mezi pøíjmem a výdejem vápníku obecnì naznaèuje, že tvorba kostí a resorpce kostí jsou v rovnováze. Pozitivní bilance vápníku naznaèuje tvorbu kostí, negativní bilance resorpci. Obecnì se uznává, že dostateèný pøíjem vápníku, fosforeènanu a hoøèíku má pozitivní vliv na bilanci minerálních látek a obsah minerálních látek v kostech. Pøi dodávání samotného vápníku se však dosahuje rùzných výsledkù. Dokonce vysoký pøíjem vápníku (> mg/den) není jednoznaènì úèinný v prevenci demineralizace. Pøedpokládá se, že vysoce využitelný zdroj vápníku mùže být prospìšný starým osobám, které konzumují relativnì malé množství potravin a mají sníženou absorpci vápníku. V souèasné dobì nejsou k dispozici údaje, které by potvrdily, že samotná zvýšená absorpce vápníku ve støevech snižuje riziko osteoporózy. Pøedpokládá se, že tvorbu kostí optimálnì podporuje doplnìk tìchto tøí faktorù: vápníku, fosforeènanu a vitaminu D. Avšak i v tomto pøípadì mùže docházet k úbytku kostí bez ohledu na adekvátní pøíjem minerálních látek, napø. jako dùsledek nedostatku fyzické aktivity a nízkých hladin estrogenu. Vitamin D Tím, že stimuluje aktivní transport vápníku ve støevech a snižuje ztrátu vápníku moèí, hraje dùležitou roli v absorpci minerálních látek a tvorbì kostí. Napomáhá udržovat normální hladiny vápníku v séru. Nízký obsah vápníku v séru stimuluje produkci hormonu pøíštítné žlázy (PTH), který naopak zvyšuje v ledvinách produkci dihydroxycholekalciferolu biologicky aktivní formy vitaminu D 3, která zvyšuje absorpci vápníku. Vitamin D 2 (ergo- 9

10 Výživa kalciferol) a D 3 (cholekalciferol) vznikají z prekurzorù, ergosterolu a 7-dehydrocholesterolu pùsobením UV-svìtla. V zemích s nízkým sluneèním svitem jsou hladiny cirkulujícího vitaminu D 3 relativnì nízké. To je spojeno s rychlejším vznikem osteoporózy. Bìhem stárnutí existuje obecná tendence snižovat obsah vitaminu D v séru. Dùvodem je nedostateèný pobyt starých osob na sluneèním svìtle a nižší schopnost pokožky produkovat D 3. Fosforeènany Spoleènì s vápníkem jsou nejrozšíøenìjší minerální složkou kostní tkánì. Aktivnì se podílejí na tvorbì kostí. Fosfáty jsou bìžnou složkou potravin a není znám výskyt jejich deficitu. Uvádí se, že pøíliš vysoký pøíjem fosfátù stravou má negativní vliv na homeostázu vápníku a metabolismus kostí. Zvýšený pøíjem stravou zvyšuje úbytek vápníku ve stolici, ale snižuje vyluèování vápníku moèí. Výsledkem tohoto je, že obsah fosfátu ve stravì významnì neovlivòuje bilanci vápníku. Strava s vysokým obsahem fosforu a s nízkým obsahem vápníku vede k trvalému zvýšení PTH a snížení produkce vitaminu D v ledvinách. Vysoký pøíjem dietetického fosforu je nepøímo úmìrný hustotì kostí. Hoøèík Deficit hoøèíku hraje významnou úlohu u postmenopauzální osteoporózy, nebo se podílí na regulaci metabolismu vápníku, syntéze vitaminu D a zajiš ování integrity kostí. Mnoho lidí konzumuje podstatnì ménì hoøèíku, než se doporuèuje. Existuje domnìnka, že nedostateèný pøíjem hoøèíku zvyšuje progresi osteoporózy. Zjistilo se, že dodatky hoøèíku vedou ke zvýšení minerální hustoty kostí. Kromì uvedených nutrièních faktorù ovlivòují metabolismus kostí rùzné stopové prvky: Mìï Údaje nejsou jednoznaèné. Pøedpokládá se, že mírný deficit mìdi se mùže podílet na vývoji a progresi osteoporózy. Existují však také práce, podle kterých neexistuje souvislost mezi osteoporózou a nízkou hladinou mìdi v séru nebo nízkým pøíjmem mìdi. Zjistilo se, že také vysoké hladiny mìdi indukují osteoporotické zmìny. O skuteèné úloze mìdi v souvislosti s osteoporózou se v souèasné dobì pouze spekuluje. Zinek Vzhledem k tomu, že u pacientù s osteoporózou byly zjištìny zvýšené ztráty zinku moèí, usuzovalo se na to, že se zinek podílí na metabolismu kostí. Vliv zinku na kosti však také zùstává dosud nejasný. Bór Vzhledem k jeho interakcím s jinými minerálními látkami a vitaminy, napø. vápníkem, hoøèíkem a vitaminem D se pøedpokládalo, že bór hraje urèitou úlohu v metabolismu kostí. Existují studie, podle kterých má bór pozitivní vliv na kosti, jiné práce toto zjištìní nepotvrzují. Dosud nebyl stanoven doporuèený denní pøíjem (hodnota RDA) bóru a klinické pøíznaky nedostatku. Fyziologické množství bóru se odhaduje na minimálnì 1 mg/den a možná i více než 3 mg/den. Ostatní dietetické faktory Proteiny Aèkoliv se pøedpokládá, že vysoký pøíjem proteinu mùže pøispívat k osteoporóze, není to potvrzeno klinickými dùkazy. Z litera- 10

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Význam STH a agonistů. Pig Nutr., 21/2 Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Somatotropin Somatotropin je přírodní protein přibližně 191 aminokyselinových zbytků, které jsou syntetizovány

Více

Chemické složení rybího těla

Chemické složení rybího těla Chemické složení rybího těla Produkce ryb (2001) 24,7 tisíc tun (20,1 tis. t odchovaných, 4,6 tis. tun odlovených na udici) Spotřeba ryb v ČR 4,6-5,4 kg, sladkovodní ryby 0,9-1,1 kg Průměrná celosvětová

Více

Nutrienty v potravě Energetická bilance. Mgr. Jitka Pokorná Mgr. Veronika Březková

Nutrienty v potravě Energetická bilance. Mgr. Jitka Pokorná Mgr. Veronika Březková Nutrienty v potravě Energetická bilance Mgr. Jitka Pokorná Mgr. Veronika Březková Energetická bilance energetický příjem ve formě chemické energie živin (sacharidů 4kcal/17kJ, tuků 9kcal/38kJ, bílkovin

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

DÙVODY: * Od roku 1900 je každoroènì KVO (kardiovaskulární onemocnìní) na 1. místì v úmrtí v USA a podobnì také v ostatních civilizovaných zemích *

DÙVODY: * Od roku 1900 je každoroènì KVO (kardiovaskulární onemocnìní) na 1. místì v úmrtí v USA a podobnì také v ostatních civilizovaných zemích * Factor Base NO DÙVODY: * Od roku 1900 je každoroènì KVO (kardiovaskulární onemocnìní) na 1. místì v úmrtí v USA a podobnì také v ostatních civilizovaných zemích * Na KVO zemøe tolik lidí, jako na dalších

Více

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci)

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci) 1 Základní informace o klientovi Jméno:... Vìk:... Tìlesná výška:... cm Tìlesná hmotnost:... kg Tel.: 608 85 01 72 8 Olbramice Osobní zdravotní anamnéza Choroby :... Operace a úrazy:... Užívané léky:...

Více

Vápník v prevenci a léčbě osteoporózy M. Stránský ISPM UNI Zürich

Vápník v prevenci a léčbě osteoporózy M. Stránský ISPM UNI Zürich Vápník v prevenci a léčbě osteoporózy M. Stránský ISPM UNI Zürich VI. Západoslovenské dni o osteoporóze Nitra 7. -8.2.2008 Osteoporóza je dětská nemoc (Kasper) Definice osteoporózy Osteoporóza je systémové

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

živé organismy získávají energii ze základních živin přeměnou látek v živinách si syntetizují potřebné sloučeniny, dochází k uvolňování energie některé látky organismy nedovedou syntetizovat, proto musí

Více

Pojem funkční potravina:

Pojem funkční potravina: Funkční potraviny Pojem funkční potravina: - výživová hodnota + příznivý vliv na zdraví konzumenta - vyrobena z přirozeně se vyskytujících složek - měla by být součástí každodenní stravy Tvoří přechod

Více

M L É K O. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

M L É K O. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze M L É K O Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Definice a trochu historie Mléko je sekret mléčné žlázy samic savců a je primárně

Více

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY Následující text podává informace o základních minerálních a stopových prvcích, jejich výskytu v potravinách, doporučených denních dávkách a jejich významu pro organismus. Význam

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem CHARAKTERISTIKA STANDARDU Cílem dietní léčby diabetiků je zlepšení kompenzace diabetu, především: Udržováním individuální

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí All-in-one Pure 365 doplněk stravy * Složení přípravku na straně 9 brožury. Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz - poruchy trávení a metabolismu - poruchy způsobené nevhodnou výživou - poruchy způsobené nedostatečnou pohybovou aktivitou nepoměr energetického příjmu a výdeje 1. Příjem energie (určité živiny nebo skupiny

Více

ZDRAVÁ VÝŽIVA PRO KAŽDÝ DEN Fórumzdravé výživy

ZDRAVÁ VÝŽIVA PRO KAŽDÝ DEN Fórumzdravé výživy MUDr. Jan Piťha, CSc. prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc. a kolektiv FÓRUM ZDRAVÉ VÝŽIVY ZDRAVÁ VÝŽIVA PRO KAŽDÝ DEN Fórumzdravé výživy Autorský kolektiv: doc. Ing. Jana Dostálová, CSc. doc. MUDr. Pavel Kohout,

Více

PŘÍLOHA SEZNAM SCHVÁLENÝCH ZDRAVOTNÍCH TVRZENÍ

PŘÍLOHA SEZNAM SCHVÁLENÝCH ZDRAVOTNÍCH TVRZENÍ PŘÍLOHA SEZNAM SCHVÁLENÝCH ZDRAVOTNÍCH TVRZENÍ Živina, látka, potravina Aktivní uhlí Kyselina α-linolenová (ALA) Aktivní uhlí přispívá ke snižování nadměrné plynatosti po jídle ALA přispívá k udržení normální

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

LNĚNÝ OLEJ GLORD, PAMLSKY GLORDIES, MINERAL GLORD

LNĚNÝ OLEJ GLORD, PAMLSKY GLORDIES, MINERAL GLORD LNĚNÝ OLEJ GLORD GLORD.CZ Obchodní rodinná společnost založená v srpnu 2011 Zaměřená na vysoce kvalitní krmiva a doplňky pro koně a malá zvířata Výhradní zastoupení pro ČR a Slovensko německých firem AGROBS

Více

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí Včetně koenzymu Q10, luteinu a OPC * Složení přípravku na straně 9 brožury. Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 1 Z OBSAHU 2001 Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa Vydává Ústav zemìdìlských a potravináøských informací, Slezská 7, 120 56 Praha 2, uzpi@uzpi.cz, v elektronické podobì

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Colostrum ESSENS kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Co je colostrum? Colostrum, česky mlezivo, je první mléko produkované savci několik hodin po porodu. Má jedinečné složení, které se liší od složení

Více

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Jídelníček dorostenců, fotbalistů Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Program přednášky 1. Základní složky výživy 2. Odlišnosti ve stravě dorostenců

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

SACHARIDY. mono- + di- sacharidy -> jednoduché cukry hnědý cukr, melasa rafinovaný cukr, med,...

SACHARIDY. mono- + di- sacharidy -> jednoduché cukry hnědý cukr, melasa rafinovaný cukr, med,... SACHARIDY 50-80 % energetického příjmu funkce využitelných sacharidů: 1. zdroj energie - l g ~ 4kcal 2. stavební jednotky mono- + di- sacharidy -> jednoduché cukry hnědý cukr, melasa rafinovaný cukr, med,...

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Krátké zprávy. Možnosti inzerce. naleznete na posledních stranách. Výživové návyky kanadských kuøákù. Konzumace alkoholu a výživové návyky Z OBSAHU

Krátké zprávy. Možnosti inzerce. naleznete na posledních stranách. Výživové návyky kanadských kuøákù. Konzumace alkoholu a výživové návyky Z OBSAHU 11 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 6 Jakost potravin 17 Rizika z potravin 21 Nové výrobky 24 Legislativa 27 Výživové návyky kanadských kuøákù Krátké zprávy Konzumace alkoholu a výživové návyky Možnosti

Více

Co je to tvrzení...?

Co je to tvrzení...? Co je to tvrzení...? tvrzení je sdělení, které není z hlediska označování povinné živiny jsou bílkoviny, tuky, sacharidy, vláknina, vitaminy, minerální látky (spec. sodík), jiné látky látky další s fysiologickým

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 6 8 MUDr. Jan Piťha, CSc.

Více

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe Výživa zvířat a její vliv na užitkovost a zdraví zvířete ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe Za podpory Ministerstva

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 6 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Rizika z potravin 11 Nové výrobky 15 Legislativa 23 Konference a veletrhy 30 Léèivý olej z pštrosa emu Krátké zprávy Lahodné irské medy Italské vinné octy Potravináøské

Více

Vážení reprezentanti, dovolte, abychom Vám představili nové produkty uvedené na BUSINESS DAY 10. 12. 2013

Vážení reprezentanti, dovolte, abychom Vám představili nové produkty uvedené na BUSINESS DAY 10. 12. 2013 Vážení reprezentanti, dovolte, abychom Vám představili nové produkty uvedené na BUSINESS DAY 10. 12. 2013 AMINO 1000 STAR pro podporu kostí, chrupavek a cév 525 Kč imunita vitalita tvorba kolagenu nervová

Více

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život SRPEN 2014 Mastné kyseliny omega-3 a omega-6 Esenciální mastné kyseliny naše tělo neumí produkovat v dostatečném množství. Podporují růst, zrak a správnou funkci mozku. & omega 3 omega 6 Mastné kyseliny

Více

ALLKRAFT Naturprodukte ZA STUDENA LISOVANÝ LNĚNÝ OLEJ A POKRUTINY V KVALITĚ POTRAVINY

ALLKRAFT Naturprodukte ZA STUDENA LISOVANÝ LNĚNÝ OLEJ A POKRUTINY V KVALITĚ POTRAVINY ZA STUDENA LISOVANÝ LNĚNÝ OLEJ A POKRUTINY V KVALITĚ POTRAVINY Vlastní výroba a ruční stáčení Lisování za studena při teplotě max. 40 C 100% pro potravinářský průmysl Žádné geneticky modifikované suroviny

Více

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Optimální péče od samého začátku Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 6 2002 Z OBSAHU Výživa 1 Jakost potravin 14 Rizika z potravin 16 Analýzy a pøístroje 20 Zaøízení a technologie 22 Podniky a trhy 27 Nové výrobky 29 Legislativa 32 Akce 38 Nové knihy 39 Makadamy pro zdravé

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 2 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 4 Jakost potravin 17 Nové výrobky 20 Legislativa 23 Výstavy a veletrhy 33 Již se nemusíme obávat vajec Lze využít fermentace jako metody ke snižování glykemického

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

VÝSLEDKY STUDIE STRAVOVACÍCH ZVYKLOSTÍ NAŠICH OBYVATEL (SE ZAMĚŘENÍM NA KONZUMACI VÁPNÍKU A VITAMINU D)

VÝSLEDKY STUDIE STRAVOVACÍCH ZVYKLOSTÍ NAŠICH OBYVATEL (SE ZAMĚŘENÍM NA KONZUMACI VÁPNÍKU A VITAMINU D) VÝSLEDKY STUDIE STRAVOVACÍCH ZVYKLOSTÍ NAŠICH OBYVATEL (SE ZAMĚŘENÍM NA KONZUMACI VÁPNÍKU A VITAMINU D) P. TLÁSKAL FN MOTOL SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU VÁPNÍK VÁPNÍK - jeho ionty jsou nezbytné pro život buněk

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 10 2002 Z OBSAHU Výživa 1 Jakost potravin 12 Rizika z potravin 15 Analýzy a pøístroje 18 Zaøízení a technologie 20 Podniky a trhy 23 Nové výrobky 26 Legislativa 30 Akce 38 Nové knihy 39 Výživové doplòky

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA Ing. Vladimír Jelínek V dnešním kongresovém příspěvku budeme hledat odpovědi na následující otázky: Co jsou to tuky Na co jsou organismu prospěšné a při stavbě

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Častým terčem mýtů je mléko a mléčné výrobky, přesto že mléko

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Bc. Blanka Sekerová Nutriční terapeutka Institut sportovního lékařství a.s. Vlastní poradenská činnost

Více

GLYKEMICKÝ INDEX POTRAVIN. Mgr. Sylva Štajnochrová

GLYKEMICKÝ INDEX POTRAVIN. Mgr. Sylva Štajnochrová GLYKEMICKÝ INDEX POTRAVIN Mgr. Sylva Štajnochrová Co to je? Bezrozměrné číslo Vyjadřuje o kolik se hladina krevní glukózy zvýší za 2-3 hodiny po jídle Dr. Jenkins v roce 1981 Toronto Kanada, snaha řešit

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM Je prvním klinicky prověřeným produktem na světě, který byl vyvinut, aby odbourával uložený tuk a k podpoře zdravých hladin cholesterolu. Je vyroben z přírodních ingrediencí.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10.

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Minerální látky, stopové prvky, vitaminy Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Vápník 99% v kostní tkáni, 1% v ECT DDD 1mg průměrně vstřebá se cca 35-50% v proximální části tenkého střeva Vylučuje se ledvinami

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů

Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno V Pardubicích 1.1. 2016 Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice 530 02, www.appscr.cz Úvod do problematiky

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

SPECIÁLNÍ DRUHY POTRAVIN A ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ

SPECIÁLNÍ DRUHY POTRAVIN A ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ SPECIÁLNÍ DRUHY POTRAVIN A ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ Daniela Winklerová Státní zdravotní ústav Praha Potraviny pro zvláštní výživu Doplňky stravy Obohacené potraviny Legislativa Označování EFSA Reklama Zdravotní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Energetický metabolizmus buňky

Energetický metabolizmus buňky Energetický metabolizmus buňky Buňky vyžadují neustálý přísun energie pro tvorbu a udržování biologického pořádku (život). Tato energie pochází z energie chemických vazeb v molekulách potravy (energie

Více

SCIENTIFIC INFORMATION

SCIENTIFIC INFORMATION SCIENTIFIC INFORMATION Svìtový potravinový problém World food problem V. JENÍÈEK Èeská zemìdìlská univerzita, Praha, Èeská republika Svìtový potravinový problém je obecnì považován za jeden z nejvýznamnìjších

Více

4 (151) 2014 60% 75% 2005. 2012. 2011 2012 65%. V

4 (151) 2014 60% 75% 2005. 2012. 2011 2012 65%. V KVALITA A CENY Výsledky skliznì v ÈR Odhady svìtové produkce cereálií 2014 (v mil. tun) Pramen: IGC k 29.8.2014 Dosavadní výsledky skliznì zemìdìlských plodin podle stavu k 2. záøí 2014 Svìtové trhy -

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku) / přeměna látek spočívá v těchto dějích: 1. z jednoduchých látek - látky tělu vlastní vznik stavebních součástí buněk a tkání 2. vytváření látek biologického významu hormony, enzymy, krevní barvivo. 3.

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

PŘÍRODNÍ NÁPOJ NATURAL BALANCE

PŘÍRODNÍ NÁPOJ NATURAL BALANCE CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O PŘÍRODNÍ NÁPOJ NATURAL BALANCE Chutný, zdravý nápoj pro energii, soustředění a úpravu hmotnosti Obsahuje uhlohydráty s pomalým uvolňováním, díky tomu má nízký glykemický index a udržuje

Více

Čistá výživa pro mozek. Výborná chuť s maximálním účinkem

Čistá výživa pro mozek. Výborná chuť s maximálním účinkem Čistá výživa pro mozek Výborná chuť s maximálním účinkem Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem kvalita. Již déle než 20

Více

Sp.zn.sukls88807/2015

Sp.zn.sukls88807/2015 Sp.zn.sukls88807/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NORMAGLYC 500 mg, potahované tablety NORMAGLYC 850 mg, potahované tablety NORMAGLYC 1000 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny?

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupujete potraviny? Zamyslete se, co je vašimi hlavními kritérii při nákupu potravin cena složení výživové údaje přítomnost éček chuť vzhled

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 2 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Složení potravin, energetická a biologická hodnota potravin Význam jednotlivých složek potravin pro výživu Složení

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více