Potravináøské. aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Potravináøské. aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa"

Transkript

1 3 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Jakost potravin 16 Rizika z potravin 21 Nové výrobky 23 Legislativa 25 Potravináøské výstavy a veletrhy 33 Využití pohanky pro diabetiky Krátké zprávy Nahradí bramborový škrob želatinu? Alergenita manga Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa Vydává Ústav zemìdìlských a potravináøských informací, Slezská 7, Praha 2, v elektronické podobì pouze jako soubor PDF. Vychází mìsíènì, cena 60 Kè, celoroèní pøedplatné 660 Kè Bìhem posledních 20 let vzrostl znaènì zájem o konzumaci potravin, které ovlivòují glykemii jen málo. To umožòuje, aby tyto potraviny (tzn. potravin s nízkým glykemickým indexem, GI) pøijímaly také diabetici. Obsah rezistentního škrobu v potravinì ovlivòuje GI. U vìtšiny zdravých osob se potraviny s vysokým obsahem rezistentního škrobu považují za prospìšné. Obsah rezistentního škrobu se zjiš oval v rùzných produktech z pohanky (mouce, kroupách, chlebu s obsahem pohankové mouky nebo krup) a zjistilo se, že prostøednictvím pohanky lze ovlivnit prùbìh trávení škrobu obsaženého v potravinì. Po konzumaci tepelnì opracovaných pohankových krup nebo pšenièného chleba s 50% obsahem pohankových krup dochází ve srovnání s bílým pšenièným chlebem k významnému snížení cukru a insulinu v krvi. Glykemický index (GI) a insulinemický index (II) byl u pohankových krup 61 a 53, u pohankového chleba 66 a 74. Vaøené pohankové kroupy vedly k vysokému zasycení. Pohanka by se tak mohla využívat pro výrobu potravin s nízkým GI. J. Agric. Food Chem., 49,, 2001, è. 1, s (kv) V souvislost s BSE se spotøebitelé obávají konzumace øady živoèišných produktù a zvláštì pak tìch, které se získávají z odpadního materiálu z jatek. Švýcarský podnik Swiss Caps se již delší dobu zabýval možností nahradit želatinu používanou na výrobu kapslí jiným materiálem, který by souèasnì akceptovali muslimové, vegetariáni nebo židé. Po pìtiletém výzkumu nabízí dnes podnik pod názvem VegaGels mìkké kapsle z bramborového škrobu, které lze, na rozdíl od døívìjších kapslí, plnit nejen suchým, ale i tekutým materiálem. Kapsle se snadno polykají, dokonce bez vody, a jsou bez chuti. Výrobce garantuje, že škrob pro výrobu kapslí nepochází k geneticky modifikovaných plodin. Verpackungs-Rundschau, 52,, 2001, è. 2, s. 34, 37 (kv) Mango patøí mezi nejpopulárnìjší druhy tropického ovoce. Pìstuje se ho více než druhù, pøièemž nejèastìjšími odrùdami, které se konzumují, jsou: Eden, Ngowe, Osteen a Tommy Atkins. Na Univerzitì v Hamburku vyšetøovali tyto odrùdy manga získané z rùzných èástí svìta a zjistili, že všechny obsahují minimálnì pìt alergenù, a to s molekulovou hmotností 14, 30, 40, 43 a U tìchto ètyø odrùd manga neexistuje témìø žádný rozdíl mezi alergenním potenciálem. 1 (kv) (kv)

2 Výživový doplnìk na bázi karotenoidù Úèinek léèiv zvyšují probiotika Krátké zprávy Okurky s vyšším obsahem superoxiddismutázy Rajèata s vyšším obsahem sacharózy Sirup z pohankového ového škrobu Použití systému HACCP v domácnostech Karotenoidy se zvýšenou biologickou využitelností jsou pøedmìtem US patentu è Jde o smìs složenou z: 200 mg luteinu a 125 mg zeaxantinu, 10 mg cholesterolu, 100 mg olivového oleje, 20 mg fosfolipidù z vajeèného žloutku, 250 mg α-tokoferolu a 0,375 ml 0,15M vodného roztoku chloridu sodného. Smìs se pøipravuje tak, že se lipidové složky vmísí do etanolu, ten se pak odpaøí a lipidy se dispergují v roztoku chloridu sodného. Touto smìsí se plní želatinové kapsle. Denní dávka jsou dvì kapsle. Trends in Food Science & Technology echnology, 11,, 2000, è. 1, s. 34 (kv) Podle indického patentu è léèebný úèinek lékù, vèetnì lékù na bázi bylin, zvyšuje a urychluje souèasná aplikace probiotik, zvláštì z rodu: Lactococcus, Lactobacillus, Pediococcus, Streptococcus, Propionibacterium, Brevibacterium, Penicillium a Saccharomyces. Trends in Food Science & Technology echnology, 11,, 2000, è. 1, s. 34 (kv) Metoda produkce transgenních okurek, které mají vysoký obsah superoxiddismutázy je pøedmìtem korejského patentu è Gen pro produkci superoxiddismutázy byl pøenesen z kassavy. Transgenní okurka nalezne uplatnìní kromì kosmetického a farmaceutického prùmyslu také v prùmyslu potravináøském, a to jako pøísada do funkèních potravin. Trends in Food Science & Technology echnology, 11,, 2000, è. 1, s. 35 (kv) Nový kultivar rajèat (kanadský patent è ) má schopnost akumulovat sacharózu. Zvýšený obsah sacharózy vede k vyššímu obsahu celkové rozpustné sušiny ve zralých plodech, což je zvláštì dùležité pro zpracovatelský prùmysl. Trends in Food Science & Technology echnology, 11,, 2000, è. 1, s. 35 (kv) V Japonsku patentovali (patent è ) výrobu sirupu ze škrobu pohanky. Postup spoèívá ve ztekucení, zcukøení a proteolýze škrobu z pohankové mouky. Získaný sirup obsahuje rùzné aminokyseliny a minerální látky a dále rutin, který je úèinný v prevenci aterosklerózy. Uvedený sirup lze použít do rùzných potravin. Trends in Food Science & Technology echnology, 11,, 2000, è. 1, s. 35 (kv) HACCP je systematický pøístup k identifikaci, stanovení a kontrole nebezpeèí. Systém HACCP pøedstavuje úèinný prostøedek k zajiš ování nezávadnosti potravin v rámci celého potravního øetìzce. Principy HACCP byly zabudovány do legislativy týkající se výroby, zpracování, distribuce a skladování potravin, a to v Evropì, USA, Kanadì, Austrálii a na Novém Zélandu. Byla vydána také èetná doporuèení pro aplikaci HACCP v domácnostech. Dosud se vìtšina informací o HACCP v domácnostech zamìøovala na mikrobiologické nebezpeèí. Aby systém HACCP byl úèinný, je tøeba brát do úvahy všechna nebezpeèí, tj. chemické, mikrobiologické i fyzikální. Popisují se hlavní kroky systému HACCP pro stanovení chemického rizika v domácnostech. 2 11, 2000, è. 3, s (kv) Trends in Food Science & Technology echnology, 11, 2000, è. 3, s (kv)

3 Sója jako ochrana pøed UV-záøením Krátké zprávy Yakult: od výzkumu k trhu hu Výživa Klíèky obohacené selenem - fortifikace cereálních výrobkù Množství selenu v naší stravì znaènì závisí na obsahu selenu v pùdì. Ten mùže být v rùzných zemích znaènì rozdílný, což má za následek, že se obsah selenu v potravinách znaènì liší a v dùsledku toho také jeho denní pøíjem. Potraviny na bázi sóji obsahují nìkteré látky, o nichž se zjistilo, že jsou úèinné v prevenci rakoviny. Nejnovìjší výzkum provádìný v USA odhalil, že tyto látky, pokud se aplikují na kùži, chrání pøed vznikem rakoviny v dùsledku pùsobení UV-záøení nebo nìkterých chemikálií, pøièemž úèinnost závisí na aplikované dávce. Se zvyšující se dávkou tìchto látek se snižuje vznik nádorù, vrásek a spálenin od slunce. V souèasné dobì se ovìøuje, jakým zpùsobem tyto látky sóji pokožku chrání. Pøedpokládá se, že se v budoucnu budou tyto látky používat v kosmetických prostøedcích, které budou potlaèovat negativní úèinky svìtla a zpomalovat stárnutí pokožky. COSSMA SMA,, 2001, è. 1, s (kv) V r japonský mikrobiolog Minoru Shirota izoloval speciální kmen mléèných bakterií, který vedl pozdìji k vývoji zakysaných mléèných výrobkù Yakult a v r k založení firmy Yakult Honsha Company. Dnes má tato firma poboèky v 17 zemích svìta. Od r se výzkum ve firmì Yakult zamìøuje na prebiotika a firma Yakult je jedním z nejvìtších výrobcù galaktooligosacharidù. Firma má v Japonsku schváleno 25 potravináøských výrobkù jako tzv. potravin pro speciální zdravotní úèely (FOSHU). Scand. J. Nutr,, 2000, è. 2 (suppl. 37), s. S103 (kv) Ten je napø. v Turecku 30 mg, Nìmecku 55 mg, Japonsku 130 mg. Pøimìøená fyziologická potøeba selenu byla stanovena na 1 mg/kg tìlesné hmotnosti, tj. prùmìrnì asi mg/den. V Rakousku se pøíjem selenu pohybuje v rozmezí mg/den (prùmìrnì 49), což pøedstavuje znaèný nedostatek. Velmi nízké hladiny selenu byly zjištìny u dìtí i dospìlých žijících v jihovýchodní oblasti Rakouska. Tato oblast patøí k jedné z evropských oblastí s nejnižším pøíjmem selenu. Témìø všechny ostatní evropské zemì rovnìž patøí k oblastem s nízkým obsahem selenu, zvláštì pak Skandinávie. Aby se zvýšil pøíjem selenu u lidí i zvíøat, pøidává se selen do pùdy nebo se jím obohacují potraviny a krmiva. Ve Finsku se obohacují selenanem sodným komerèní hnojiva od r Díky tomu se zvýšil obsah selenu v obilí a chlebu o % a v séru zdravých mladých dospìlých z 1,05 na 1,6 mmol Se/l. Hnojení pùdy selenem však mùže vést v praxi k tomu, že se dosáhne nekontrolovatelného nadmìrného pøíjmu, tj. toxických hodnot v obilí, poškodí se životní prostøedí a vyžaduje to vysoké náklady. Kromì celkového obsahu selenu ve stravì ovlivòuje stav každého jedince chemická forma pøijatého selenu. Ta urèuje jeho absorpci a následné využití (biologickou využitelnost). Informace o biologické využitelnosti selenu se rùzní. Studie na lidech ukazují, že organický selenomethionin se absorbuje a zadržuje úèinnìji než selenan a selenièitan. Samotný stupeò absorpce však není dostateèný k tomu, aby se pøedpovìdìla biologická využitelnost, protože fyziologické úèinky spoèívají také v konverzi absorbovaného druhu na aktivní slouèeninu. Aèkoliv se selenièitan a selenan z potravin absorbují ménì než selenomethionin a organicky vázaný selen, ukázalo se, že stejnì nebo dokonce více zvyšují aktivitu glutathionperoxidázy, tj. enzymu, který se používá jako indikátor k odhadu biologické využitelnosti selenu. Organický selen však zajiš uje vyšší postsuplementaèní hladiny než anorganický selen. 3

4 Výživa Marker ery konzumace èerného èaje Zdravotní prospìch èaje se pøisuzuje polyfenolùm obsaženým v èaji. Hlavní formy selenu v potravinách jsou pravdìpodobnì aminokyseliny selenomethionin a selenocystein vázané k bílkovinám. Selenomethionin pøevažuje hlavnì ve stravì z rostlinných zdrojù, zatímco bílkoviny z živoèišných tkání obsahují obì aminokyseliny v rùzných pomìrech. Anorganické slouèeniny selenu se používají v doplòcích, ale není pravdìpodobné, že jsou obsaženy v potravinách. Potravináøské zdroje selenu lze charakterizovat asi takto: k dobrým zdrojùm patøí selenem obohacené kvasinky a pšenice, ke støednì vydatným vìtšina rostlinných materiálù, špatnými zdroji jsou masné a rybí výrobky a sója. Bohužel ve vìtšinì zemí s nízkým pøíjmem selenu jsou hlavním zdrojem denního pøíjmu selenu masné výrobky. V tìchto zemích proto mùže špatná využitelnost selenu z tìchto výrobkù dále zvyšovat problém nízkého pøíjmu selenu. Kromì masa jsou chléb a cereálie druhým nejrozšíøenìjším zdrojem dietetického selenu. Øada studií ukazuje, že pšenièné výrobky bohaté na selen mohou významnì zvýšit hladiny selenu v krvi a aktivitu glutathionperoxidázy. V Norsku jsou hladiny selenu v séru nejvyšší v rámci Evropy bez ohledu na velmi nízký denní pøíjem. Zjistilo se, že pro hladiny selenu v krvi v Norsku je nejdùležitìjší selen pocházející z dovezené pšenice bohaté na selen. Vysoké hladiny selenu v krvi v Norsku lze proto vysvìtlit dobrou biologickou využitelností selenu z pšenice. V Rakousku provedli studii, ve které se vyšetøovalo, zda lze proces klíèení využít k získávání pšenièných klíèkù obohacených o biologicky využitelný selen. Tyto klíèky by se mohly pøímo používat do potravin nebo pro suplementaci rùzných diet. Pšenice, ale také vojtìška a sluneènicová semena se nechala klíèit v roztoku obsahujícím anorganický selen (VI). Podrobnì se sledoval vliv roztoku selenu na vývoj klíèkù a stupeò absorpce a konverze. Klíèení bylo zvoleno proto, že vede ke zvýšení nutrièní hodnoty zrnin, tj. dosahuje se lepší kvality proteinu a pøíznivìjší distribuce aminokyselin, vyššího obsahu polynenasycených mastných kyselin, vyššího obsahu vitaminù a snížení obsahu antinutrièních faktorù. Citlivost klíèkù k selenu se testovala mìøením úrovnì viditelného klíèení a vývojem semenáèe. Velikost pøíjmu se studovala stanovením celkového selenu (metodou ICP-MS, hmotnostní spektrometrií s využitím indukènì vázané plazmy). Metabolismus absorbovaného selenu se analyzoval stanovením slouèenin selenu v extraktech klíèkù (metodou HPLC ve spojení s ICP-MS). Ukázalo se, že klíèky sluneènice byly nejvíce rezistentní a mìly nejvyšší stupeò absorpce selenu (až 900 mg/kg). Témìø 100 % selenu se extrahovalo vodou a zjistilo se, že jde, bohužel, o nemetabolizovatelný selenan. Pšenice a vojtìška byly ménì rezistentní a došlo k obohacení selenem až na koncentrace 100 a 150 mg Se/kg sušiny. Metabolismus selenanu byl nepøímo úmìrný celkové absorpci. Pøi nízkém obohacení selenem (ca 1 2 mg Se/kg) zùstalo ménì než 20 % celkového obsahu selenu v klíèkách jako anorganický selen, což naznaèuje vysoký stupeò metabolismu. Se zvyšováním absorpce se množství selenanu zvyšovalo na ca %. Uvedenou metodou tak lze vyrobit klíèky obohacené selenem, který je však rùznì biologicky využitelný. Ve spojení s obecnì vysokou nutrièní hodnotou klíèkù mohou tyto obohacené klíèky sloužit pro výrobu zdokonalených cereálních výrobkù. J. Agric. Food Chem., 48,, 2000, è. 11, s (kv) Výsledky epidemiologických studií naznaèují, že polyfenoly èerného èaje souvisejí se snížením rizika kardiovaskulárního onemocnìní. 4

5 Výživa Chróm Chróm je esenciální stopový prvek, který hraje životnì dùležitou úlohu v metabolismu sacharidù a lipidù. Chróm je zapotøebí pro optimální aktivitu insulinu a zajiš ování normální tolerance glukózy. Èaj pøedstavuje hlavní dietetický zdroj polyfenolù: polyfenoly pøedstavují % hmotnosti èajových lístkù. Z hlediska vyšetøování vlivu èaje na rùzná onemocnìní je užiteèné mít k dispozici markery konzumace èaje. Metody, které umožòují stanovení koncentrace jednotlivých skupin polyfenolových slouèenin nebo celkových polyfenolù jsou sice užiteèné, avšak pro mìøení pøíjmu èerného èaje jsou nespecifické. Gallová kyselina je jednou z hlavních fenolových složek èaje. Vyskytuje se v èaji jako volná nebo esterifikovaná. Odhaduje se, že tvoøí asi 5 % hmotnosti èajových lístkù. Vyšetøovalo se, zda lze metabolity kyseliny gallové, jejichž koncentrace se po konzumaci èerného èaje v moèi zvyšuje, zvolit za markery pøíjmu èerného èaje. Zjistilo se, že se po konzumaci èerného èaje zvyšuje v moèi koncentrace tøí slouèenin, a to: 4-O-metylgallové kyseliny, 3-O-metylgallové kyseliny a 3,4-dimetylgallové kyseliny, tzn. všechno jsou metylétery kyseliny gallové. Pøedpokládá se, že se tyto slouèeniny budou moci používat jako markery pøíjmu èerného èaje. J. Agric. Food Chem., 48,, 2000, s (kv) Deficit chrómu je spojen se zvýšením hladiny glukózy, insulinu a lipidù v krvi a se snížením hladiny HDL-cholesterolu. Deficit chrómu zvyšuje riziko kardiovaskulárního onemocnìní a diabetu. Chróm se obecnì vyskytuje v oxidaèních stupních 2 až +6, z nich nejèastìji jako 0, +2, +3 a +6, pøièemž trojmocný chróm je nejstabilnìjší a pravdìpodobnì se nejvíce vyskytuje v biologických systémech. Šestimocný chróm je naopak toxický. Chróm se absorbuje ve støevech a na jeho absorpci se kromì jednoduché difúze podílejí i jiné mechanismy. Stupeò absorpce je nízký, ménì než 0,5 až 3 %. Množství chrómu, které se absorbuje, je nepøímo úmìrné množství chrómu ve stravì. Zjistilo se napøíklad, že pøi pøíjmu 10 mg dietetického chrómu se absorbují asi 2 %, zatímco pøi pøíjmu 40 mg se absorbuje 0,4 až 0,5 %. Absorpce chrómu je významnì vyšší pøi omezeném pøíjmu stravy (hladovìní). Absorpci chrómu ovlivòuje øada dietetických faktorù. Aminokyseliny se váží ke chrómu v tenkém støevu a zvyšují jeho absorpci. Fytáty významnì snižují absorpci, naopak š avelany absorpci výraznì zvyšují. Etylendiamintetraoctová kyselina (EDTA) a citrany nemají významný vliv na absorpci. Typ cukru ve stravì mùže ovlivnit absorpci chrómu je vyšší v pøítomnosti škrobu než glukózy, fruktózy a sacharózy. Kyselina askorbová zvyšuje absorpci chrómu. Absorpci chrómu rovnìž ovlivòují kovy jako zinek a železo. Pøi deficitu zinku, popø. železa v tìle se absorpce chrómu a obsah chrómu ve støevech zvyšuje. Pøi orální aplikaci zinku, popø. železa se absorpce chrómu snižuje. Toto zjištìní vede k pøedpokladu, že chróm a zinek, popø. železo mají ve støevech spoleènou metabolickou dráhu. Existuje oboustranný antagonismus mezi chrómem a vanadem. Nìkteré volnì prodejné léky mohou také ovlivòovat absorpci, napø. aspirin ji zvyšuje, antacidy ji snižují. Odhaduje se, že zásoba chrómu v tìle dospìlých osob je 4 6 mg. Je obsažen v nízkých koncentracích v celém tìle, neexistují tkánì nebo orgány, ve kterých by se speciálnì soustøeïoval. Odhaduje se, že bezpeèný a pøimìøený denní dietetický pøíjem chrómu u dospìlých je mg. Dosud chybí spolehlivé údaje o obsahu chrómu v rùzných potravinách. Obecnì platí, že technologicky opracovaná masa, celozrnné výrobky, luštìniny a koøení jsou dobrými zdroji chrómu, zatímco mléèné výrobky a vìtšina druhù ovoce a zeleniny špatnými zdroji. Vzhledem k 5

6 Výživa tomu, že neexistuje ani jeden výborný zdroj, doporuèuje se konzumovat vyváženou pestrou stravu. Obsah chrómu mùže být i u téže potraviny znaènì rozdílný. Zjistilo se, že chróm v pivu pochází z vnìjších zdrojù, pøièemž se absorbuje podobnì jako chróm z jiných dietetických zdrojù. Bìhem procesù rafinace potravináøských surovin se obsah chrómu snižuje. Napøíklad rafinovaný cukr obsahuje ménì chrómu než cukr nerafinovaný nebo melasa. Existují tøi typy suplementù chrómu: jeden anorganický (chlorid) a dva organické (pikolinát, sùl kyseliny nikotinové). Vzhledem k nízké koncentraci chrómu v biologických materiálech je obtížné odhadnout jeho množství v tìle. Koncentrace chrómu v séru nebo plazmì není dobrým indikátorem jeho stavu v tìle, nebo koncetrace v tkáních jsou nìkolikanásobnì vyšší než v krvi. Ke zjištìní absorpce, retence a exkrece chrómu se používá stanovení jeho vyluèování moèí. Ke zjištìní dlouhodobého stavu chrómu v tìle je užiteèné stanovit jeho obsah ve vlasech. Nízké koncentrace chrómu ve vlasech byly zjištìny u pacientù s diabetem nezávislým na insulinu (NIDDM) a u tìch, kteøí dlouhodobì pøijímali parenterální výživu. Vysoké koncentrace chrómu ve vlasech se uvádìjí u pracovníkù v koželužnách, kteøí jsou vystavováni chrómu z prùmyslové výroby. Koncentrace chrómu v séru, plazmì, moèi a vlasech je dobrým indikátorem nadmìrné expozice chrómu. Upøednostòovanou metodou pro urèení deficitu chrómu je suplementace chrómu na fyziologické hladiny a testování zlepšení glukózové tolerance. Deficit chrómu se projevuje u lidí øadou pøíznakù: narušenou tolerancí glukózy, pøítomností cukru v moèi, hypoglykemií, zvýšeným cirkulujícím insulinem, sníženou libovou svalovinou, zvýšeným obsahem tuku v tìle, zvýšeným oèním tlakem, encefalopatií (onemocnìní mozku), nízkým respiraèním kvocientem, abnormálním metabolismem dusíku aj. Trojmocný chróm má nízkou toxicitu a je toxický pouze v extrémnì vysokých dávkách. Naopak šestimocný chróm je extrémnì toxický. Chróm, tolerance glukózy a diabetes mellitus Chróm je dùležitý pro zajiš ování normální glukózové tolerance. Neodpovídající chróm ve stravì se dává do souvislosti s diabetem typu II. Chróm funguje hlavnì tak, že zvyšuje úèinnost insulinu. Uvádí se, že osoby s diabetem mají vyšší potøebu chrómu. Øada studií naznaèuje, že suplementace chrómu do výše 200 mg/den (jako chlorid chromitý) není postaèující. Odezvu chrómu, který byl aplikován, ovlivòuje øada faktorù, napø. stupeò diabetu, aplikovaná forma a množství, délka trvání suplementace chrómu a poèáteèní stav chrómu u jedincù. Nedostateèný pøíjem chrómu stravou není jedinou pøíèinou abnormální glukózové tolerance pozorované u osob s diabetem mellitus. Protože je chróm nutrièní faktor a ne lék, suplementace chrómu zlepší glukózovou toleranci pouze v tìch pøípadech narušené glukózové tolerance, které jsou zpùsobeny nedostateèným pøíjmem chrómu. Chróm a metabolismus lipidù Adekvátní pøíjem chrómu stravou napomáhá snižovat rizikové faktory spojené s kardiovaskulárním onemocnìním, kterými jsou napø. zvýšené hladiny celkového cholesterolu a triacylglycerolù v séru, vysoký pomìr celkového a HDL-cholesterolu v séru, nízké hladiny HDL-cholesterolu a zvýšené hladiny cirkulujícího insulinu. Na základì øady studií se pøedpokládá, že suplementace chrómu má vliv pouze na jedince se špatným profilem lipidù zpùsobeným suboptimálním stavem chrómu. Množství aplikovaného chrómu a výchozí koncentrace lipidù mají pravdìpodobnì 6

7 Výživa Konjugovaná linolová kyselina a zdraví U rùzných experimentálních živoèichù se prokázalo, že konjugovaná linolová kyselina (CLA) je úèinný inhibitor rakoviny. Dùležitým zdrojem CLA je mléèný tuk. také vliv na zlepšení parametrù lipidù. Èím vìtší je dávka dodávaného chrómu a vyšší výchozí hladiny lipidù, tím vìtšího zlepšení se dosáhne. Chróm, sportování a složení organismu Chróm umocòuje pùsobení insulinu a tím hraje úlohu v metabolismu sacharidù, lipidù a bílkovin. Úèinnost insulinu závisí na zajištìní odpovídajících zásob chrómu. Zapojení chrómu do metabolismu sacharidù, lipidù a bílkovin vedlo k názoru, že suplementy chrómu zvyšují libovou svalovinu (lean body mass, LBM) a snižují obsah tìlního tuku. Pøíjem chrómu je u populace obecnì suboptimální. V dùsledku toho také sportovci pøijímají neodpovídající množství chrómu. Zatímco sportovci s vysokým pøíjmem energie konzumují dostateèné množství chrómu, ti, u kterých se vyžaduje nízká tìlesná hmotnost, konzumují nízkoenergetickou stravu, a mohou tak mít nedostateèný pøívod chrómu. Øada studií se zabývala zjištìním vlivu sportování na hladiny chrómu v séru a moèi. Tyto studie naznaèují, že hladiny chrómu v séru a moèi se zvyšují se zvyšující se nároèností (namáhavostí) sportování. Tyto ztráty však lze kompenzovat zvýšenou absorpcí chrómu. Byla provedena øada studií zabývajících se sledováním úèinkù chrómu na složení tìla pøi sportování. Ukazuje se však, že je obtížné vyhodnotit výsledky tìchto studií, nebo se navzájem lišily v poètu osob zahrnutých do jednotlivých studií, množství, formì a intervalu, po který se aplikoval chróm, a typu a nároènosti sportu. Rovnìž antropometrická mìøení nejsou spolehlivým indikátorem složení tìla. Pøes uvedené problémy s vyhodnocením úèinkù chrómu se zdá, že suplementace nezlepšuje složení tìla (LBM a tìlního tuku). Sledoval se rovnìž vliv chrómu na složení organismu u osob, které nesportovaly. Zjistilo se, že vliv suplementace chrómu na složení tìla zùstává neprùkazný. Podle nejnovìjších poznatkù se však suplementace chrómu nepovažuje za metodu vedoucí ke zvýšení LBM a snížení podílu tuku. Uvádí se, že samotná suplementace chrómu není tak úèinná jako stálé trénování pro zlepšení složení tìla. Zlepšení složení tìla prostøednictvím suplementace chrómu, pokud vùbec nastane, lze oèekávat pouze za dlouhou dobu. Jako prospìšné se doporuèuje u osob s deficitem chrómu konzumovat potraviny bohaté na chróm nebo suplementy, avšak v množství, které odpovídá bezpeènému a adekvátnímu dennímu dietetickému pøíjmu. Další výzkum v této oblasti by se mìl zamìøit na stanovení (pomocí spolehlivých metod), zda jsou významné ztráty chrómu prostøednictvím potu, zvláštì pøi intenzivním sportování. Pøi vyšetøování vlivu chrómu na složení organismu se doporuèuje aplikovat suplementy chrómu dvìma skupinám, jedné skupinì 200 mg chrómu/den, druhé 400 mg/den. Suplementace by mìla probíhat minimálnì po dobu 24 týdnù. CR in Food Science and Nutrition, 40,, 2000, è. 4, s (kv) Dosud chybìly informace o ochranném úèinku CLA u lidí, a proto byl v r zahájen evropský FAIR projekt (F-FE 321/99). CLA se považuje z hlediska svých chemopreventivních úèinkù za jedineènou kyselinu mezi polynenasycenými mastnými kyselinami. U experimentální karcinogeneze se prokázal její úèinek v rùzných orgánech a v rùzných stupních karcinogeneze, pøièemž k jejímu úèinku dochází pøi nízkých dietetických dávkách. CLA má rovnìž kladné úèinky na rizikové faktory kardiovaskulárního onemocnìní. 7

8 Výživa Tuk uky esenciální pro lidské zdraví Bílkoviny, tuky a sacharidy jsou zdrojem energie, pøièemž tuky dodávají organismu dvojnásobné množství energie než bílkoviny a cukry. Snížení rizika osteoporózy prostøednictvím Dosud bylo v rámci EU provedeno 14 dílèích studií zamìøených na CLA, které poskytují velmi cenné informace o této kyselinì. Jsou to: ochranný úèinek CLA proti rakovinì prsu, syntéza radioaktivnì znaèené CLA, zvýšení CLA v kravském mléku dietetickými prostøedky, dietetické suplementy tuku versus CLA v kravském mléku, vliv dietetické CLA na metabolismus lipidù, prùmyslová výroba a èištìní CLA, tvorba dienù bìhem výroby tukù/olejù, CLA a její potenciální prospìch pro zdraví, metody analýzy CLA, metabolismus CLA u krys, analýza CLA pomocí NMR, CLA v mléku, extrakce superkritickým CO 2, CLA v mléku rùzných živoèišných druhù. Pokud se prokáže, že CLA je pro èlovìka opravdu prospìšná, bude to mít obrovské dùsledky pro zdraví evropské populace. Více informací o projektu podá prof. J. L. Sebedio, Ital. J. Food Sci., 12,, 2000, è. 2, s. 244 (kv) Tuky jsou nezbytnou složkou bunìèných membrán, jsou zapotøebí pro transport vitaminù rozpustných v tuku, tj. A, D, E a K. Organismus si sám vyrábí nasycené a mononenasycené mastné kyseliny, avšak vìtšina polynenasycených mastných kyselin se musí tìlu dodávat prostøednictvím stravy. Esenciální mastné kyseliny organismus využívá k produkci látek typu hormonù, které regulují krevní tlak, srážení krve a hladkost svalstva. Jsou také dùležité pro vývoj plodu a bìhem prvních let života. Mezi esenciální mastné kyseliny patøí kyseliny øady n-3 a n-6. Kromì vlastního obsahu n-3 a n-6 mastných kyselin ve stravì je podle nejnovìjších poznatkù dùležitý také jejich vzájemný pomìr. Hlavními zdroji polynenasycených mastných kyselin jsou: a) n-6 mastné kyseliny linolová kyselina (LA): sluneènicový, sezamový, saflorový olej γ-linolenová kyselina (GLA): olej z pupalky dvouleté, brutnáku lékaøského, èerného rybízu a konopí arachidonová kyselina (AA): maso, vejce b) n-3 mastné kyseliny α-linolenová kyselina (ALA): lnìný, øepkový a sójový olej ikosapentaenová kyselina (EPA): rybí olej dokosahexaenová kyselina (DHA): rybí olej, malé množství je ve vejcích Oils & Fats Int., 16,, 2000, è. 6, s. 23 (kv) V zásadì existují dva pøístupy, jak zamezovat osteoporóze: 1. zvýšit maximum kostní hmoty u adolescentù a dospìlých ve vìku let, 2. snížit rychlost úbytku kostí po dosažení maxima ve vìku asi 30 let. Jakého maxima kostní hmoty se dosáhne významnì ovlivòuje dietetický pøíjem vápníku, fosforeènanù a vitaminu D. 8

9 Výživa Odhaduje se, že ve vìku 20 let se strava podílí z % na vytváøení maxima kostní hmoty. Mìlo by se rovnìž podporovat denní cvièení pro udržení hmotnosti, nebo se zjistilo, že cvièení podporuje vytváøení maxima kostní hmoty. U mladých žen vede ke zvýšení až o 9 16 %. Po vytvoøení maxima kostní hmoty následuje úbytek, a to asi 0,5 1,5 % za rok. Bìhem snižování produkce steroidních hormonù u žen, tj. asi 8 10 let pøed a po menopauze se rychlost úbytku kostí zvyšuje na ca 2 5 % za rok. Pak se rychlost ubývání zpomalí a je stejná u mužù i žen. Zjistilo se, že u mužù s narušenou produkcí testosteronu je rychlost úbytku kostí podobná jako u postmenopauzálních žen. Rozdíly mezi jednotlivci v rychlosti úbytku kostí urèuje hormonální stav, pohlaví, fyzická aktivita a strava. Hormonální substituce Fyziologické dávky estrogenù zamezují nebo zpomalují úbytek kostí spojený s menopauzou. Tento úèinek je vyšší než úèinek dávek samotného vápníku nebo vápníku a vitaminu D. Zjistilo se, že u žen ve vìku nad 65 let, které pøijímaly estrogen, byla ztráta kostní hmoty o % nižší než u tìch, které nepodstoupily hormonální substituci. Ochota podstupovat hormonální substituci dlouhodobì je malá (ca 0,5 % déle než jeden rok) a jakmile se ukonèí, dosažené zlepšení rychle mizí. Pøi aplikaci hormonù se mohou vyskytnout rovnìž vedlejší úèinky, napø. zadržování tekutin a mírnì zvýšené riziko hormonálních typù rakoviny. Z tohoto hlediska je výhodná taková dlouhodobá prevence onemocnìní, která je bez vedlejších úèinkù. Odborníci ve zdravotnictví i spotøebitelé kladou stále vyšší dùraz na suplementaci pøirozenými slouèeninami obsaženými v potravinách. Nutrièní faktory Vápník Vápník, fosforeènan a hoøèík jsou hlavní minerální látky kostí. Rovnováha mezi pøíjmem a výdejem vápníku obecnì naznaèuje, že tvorba kostí a resorpce kostí jsou v rovnováze. Pozitivní bilance vápníku naznaèuje tvorbu kostí, negativní bilance resorpci. Obecnì se uznává, že dostateèný pøíjem vápníku, fosforeènanu a hoøèíku má pozitivní vliv na bilanci minerálních látek a obsah minerálních látek v kostech. Pøi dodávání samotného vápníku se však dosahuje rùzných výsledkù. Dokonce vysoký pøíjem vápníku (> mg/den) není jednoznaènì úèinný v prevenci demineralizace. Pøedpokládá se, že vysoce využitelný zdroj vápníku mùže být prospìšný starým osobám, které konzumují relativnì malé množství potravin a mají sníženou absorpci vápníku. V souèasné dobì nejsou k dispozici údaje, které by potvrdily, že samotná zvýšená absorpce vápníku ve støevech snižuje riziko osteoporózy. Pøedpokládá se, že tvorbu kostí optimálnì podporuje doplnìk tìchto tøí faktorù: vápníku, fosforeènanu a vitaminu D. Avšak i v tomto pøípadì mùže docházet k úbytku kostí bez ohledu na adekvátní pøíjem minerálních látek, napø. jako dùsledek nedostatku fyzické aktivity a nízkých hladin estrogenu. Vitamin D Tím, že stimuluje aktivní transport vápníku ve støevech a snižuje ztrátu vápníku moèí, hraje dùležitou roli v absorpci minerálních látek a tvorbì kostí. Napomáhá udržovat normální hladiny vápníku v séru. Nízký obsah vápníku v séru stimuluje produkci hormonu pøíštítné žlázy (PTH), který naopak zvyšuje v ledvinách produkci dihydroxycholekalciferolu biologicky aktivní formy vitaminu D 3, která zvyšuje absorpci vápníku. Vitamin D 2 (ergo- 9

10 Výživa kalciferol) a D 3 (cholekalciferol) vznikají z prekurzorù, ergosterolu a 7-dehydrocholesterolu pùsobením UV-svìtla. V zemích s nízkým sluneèním svitem jsou hladiny cirkulujícího vitaminu D 3 relativnì nízké. To je spojeno s rychlejším vznikem osteoporózy. Bìhem stárnutí existuje obecná tendence snižovat obsah vitaminu D v séru. Dùvodem je nedostateèný pobyt starých osob na sluneèním svìtle a nižší schopnost pokožky produkovat D 3. Fosforeènany Spoleènì s vápníkem jsou nejrozšíøenìjší minerální složkou kostní tkánì. Aktivnì se podílejí na tvorbì kostí. Fosfáty jsou bìžnou složkou potravin a není znám výskyt jejich deficitu. Uvádí se, že pøíliš vysoký pøíjem fosfátù stravou má negativní vliv na homeostázu vápníku a metabolismus kostí. Zvýšený pøíjem stravou zvyšuje úbytek vápníku ve stolici, ale snižuje vyluèování vápníku moèí. Výsledkem tohoto je, že obsah fosfátu ve stravì významnì neovlivòuje bilanci vápníku. Strava s vysokým obsahem fosforu a s nízkým obsahem vápníku vede k trvalému zvýšení PTH a snížení produkce vitaminu D v ledvinách. Vysoký pøíjem dietetického fosforu je nepøímo úmìrný hustotì kostí. Hoøèík Deficit hoøèíku hraje významnou úlohu u postmenopauzální osteoporózy, nebo se podílí na regulaci metabolismu vápníku, syntéze vitaminu D a zajiš ování integrity kostí. Mnoho lidí konzumuje podstatnì ménì hoøèíku, než se doporuèuje. Existuje domnìnka, že nedostateèný pøíjem hoøèíku zvyšuje progresi osteoporózy. Zjistilo se, že dodatky hoøèíku vedou ke zvýšení minerální hustoty kostí. Kromì uvedených nutrièních faktorù ovlivòují metabolismus kostí rùzné stopové prvky: Mìï Údaje nejsou jednoznaèné. Pøedpokládá se, že mírný deficit mìdi se mùže podílet na vývoji a progresi osteoporózy. Existují však také práce, podle kterých neexistuje souvislost mezi osteoporózou a nízkou hladinou mìdi v séru nebo nízkým pøíjmem mìdi. Zjistilo se, že také vysoké hladiny mìdi indukují osteoporotické zmìny. O skuteèné úloze mìdi v souvislosti s osteoporózou se v souèasné dobì pouze spekuluje. Zinek Vzhledem k tomu, že u pacientù s osteoporózou byly zjištìny zvýšené ztráty zinku moèí, usuzovalo se na to, že se zinek podílí na metabolismu kostí. Vliv zinku na kosti však také zùstává dosud nejasný. Bór Vzhledem k jeho interakcím s jinými minerálními látkami a vitaminy, napø. vápníkem, hoøèíkem a vitaminem D se pøedpokládalo, že bór hraje urèitou úlohu v metabolismu kostí. Existují studie, podle kterých má bór pozitivní vliv na kosti, jiné práce toto zjištìní nepotvrzují. Dosud nebyl stanoven doporuèený denní pøíjem (hodnota RDA) bóru a klinické pøíznaky nedostatku. Fyziologické množství bóru se odhaduje na minimálnì 1 mg/den a možná i více než 3 mg/den. Ostatní dietetické faktory Proteiny Aèkoliv se pøedpokládá, že vysoký pøíjem proteinu mùže pøispívat k osteoporóze, není to potvrzeno klinickými dùkazy. Z litera- 10

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

PŘÍLOHA SEZNAM SCHVÁLENÝCH ZDRAVOTNÍCH TVRZENÍ

PŘÍLOHA SEZNAM SCHVÁLENÝCH ZDRAVOTNÍCH TVRZENÍ PŘÍLOHA SEZNAM SCHVÁLENÝCH ZDRAVOTNÍCH TVRZENÍ Živina, látka, potravina Aktivní uhlí Kyselina α-linolenová (ALA) Aktivní uhlí přispívá ke snižování nadměrné plynatosti po jídle ALA přispívá k udržení normální

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

ZDRAVÁ VÝŽIVA PRO KAŽDÝ DEN Fórumzdravé výživy

ZDRAVÁ VÝŽIVA PRO KAŽDÝ DEN Fórumzdravé výživy MUDr. Jan Piťha, CSc. prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc. a kolektiv FÓRUM ZDRAVÉ VÝŽIVY ZDRAVÁ VÝŽIVA PRO KAŽDÝ DEN Fórumzdravé výživy Autorský kolektiv: doc. Ing. Jana Dostálová, CSc. doc. MUDr. Pavel Kohout,

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 6 8 MUDr. Jan Piťha, CSc.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 1 Z OBSAHU 2001 Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa Vydává Ústav zemìdìlských a potravináøských informací, Slezská 7, 120 56 Praha 2, uzpi@uzpi.cz, v elektronické podobì

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 6 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Rizika z potravin 11 Nové výrobky 15 Legislativa 23 Konference a veletrhy 30 Léèivý olej z pštrosa emu Krátké zprávy Lahodné irské medy Italské vinné octy Potravináøské

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny?

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupujete potraviny? Zamyslete se, co je vašimi hlavními kritérii při nákupu potravin cena složení výživové údaje přítomnost éček chuť vzhled

Více

Krátké zprávy. Možnosti inzerce. naleznete na posledních stranách. Výživové návyky kanadských kuøákù. Konzumace alkoholu a výživové návyky Z OBSAHU

Krátké zprávy. Možnosti inzerce. naleznete na posledních stranách. Výživové návyky kanadských kuøákù. Konzumace alkoholu a výživové návyky Z OBSAHU 11 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 6 Jakost potravin 17 Rizika z potravin 21 Nové výrobky 24 Legislativa 27 Výživové návyky kanadských kuøákù Krátké zprávy Konzumace alkoholu a výživové návyky Možnosti

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku) / přeměna látek spočívá v těchto dějích: 1. z jednoduchých látek - látky tělu vlastní vznik stavebních součástí buněk a tkání 2. vytváření látek biologického významu hormony, enzymy, krevní barvivo. 3.

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 2 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Složení potravin, energetická a biologická hodnota potravin Význam jednotlivých složek potravin pro výživu Složení

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 10 2002 Z OBSAHU Výživa 1 Jakost potravin 12 Rizika z potravin 15 Analýzy a pøístroje 18 Zaøízení a technologie 20 Podniky a trhy 23 Nové výrobky 26 Legislativa 30 Akce 38 Nové knihy 39 Výživové doplòky

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 2 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 4 Jakost potravin 17 Nové výrobky 20 Legislativa 23 Výstavy a veletrhy 33 Již se nemusíme obávat vajec Lze využít fermentace jako metody ke snižování glykemického

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 6 2002 Z OBSAHU Výživa 1 Jakost potravin 14 Rizika z potravin 16 Analýzy a pøístroje 20 Zaøízení a technologie 22 Podniky a trhy 27 Nové výrobky 29 Legislativa 32 Akce 38 Nové knihy 39 Makadamy pro zdravé

Více

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí Včetně koenzymu Q10, luteinu a OPC * Složení přípravku na straně 9 brožury. Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult John Van Auken EDGAR Eko konzult Mùžeme si významným zpùsobem prodloužit život? Jaké principy tìlu umožòují, aby se neustále obnovovalo? Tato knížka na položené otázky odpoví na základì informací obsažených

Více

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Optimální péče od samého začátku Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem

Více

SCIENTIFIC INFORMATION

SCIENTIFIC INFORMATION SCIENTIFIC INFORMATION Svìtový potravinový problém World food problem V. JENÍÈEK Èeská zemìdìlská univerzita, Praha, Èeská republika Svìtový potravinový problém je obecnì považován za jeden z nejvýznamnìjších

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

BÍLKOVINY A SACHARIDY

BÍLKOVINY A SACHARIDY BÍLKOVINY A SACHARIDY Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr Jebas Bílkoviny

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Zdravotní účinky čaje Pu Er

Zdravotní účinky čaje Pu Er Zdravotní účinky čaje Pu Er Zdravotní účinky čaje Pu Er Chceme-li diskutovat zdravotní účinky čajů Pu Er, máme obvykle na mysli tmavé čaje Pu Er (Shu Cha 熟 茶 ). U těchto čajů, oproti jiným, můžeme skutečně

Více

Úřední věstník L 136. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 55 25. května 2012. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník L 136. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 55 25. května 2012. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie ISSN 1977-0626 L 136 České vydání Právní předpisy Svazek 55 25. května 2012 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise (EU) č. 432/2012 ze dne 16. května 2012, kterým

Více

Potravináøské aktuality výživa, trendy v potravináøství, legislativa

Potravináøské aktuality výživa, trendy v potravináøství, legislativa 4 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 2 Jakost potravin 6 Rizika z potravin 11 Nové výrobky 16 Legislativa 19 Potravináøské konference a výstavy 27 Lecitinem proti tvrdnutí jater Krátké zprávy Cukry a

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk VLIV MLÉČNÉHO TUKU NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ A MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ JEHO SLOŽEN ENÍ V PRVOVÝROBĚ Autoři: Eva Samková,, Milan Pešek, ek, Jiří Špička Rapotín,, 8.10.2008 Výrobní zemědělsk lská praxe a potravinářsk

Více

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ Vegetariánský způsob stravování patří k nejstarším a nejrozšířenějším z alternativních způsobů stravování. Jedná se o bezmasou stravu. Myšlenka bezmasé stravy sahá hluboko do historie,

Více

Přiřazovací úkoly lze provést pomocí barevného odlišení! Kde jsou uvedeny možnosti správnou zatrhni. A

Přiřazovací úkoly lze provést pomocí barevného odlišení! Kde jsou uvedeny možnosti správnou zatrhni. A Přiřazovací úkoly lze provést pomocí barevného odlišení! Kde jsou uvedeny možnosti správnou zatrhni. A 1. Zařaď do správného sloupečku živiny. Shodné termíny napiš vedle sebe na řádek. cukry, stopové prvky,

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

Pracuje pro vaše srdce a krevní cévy

Pracuje pro vaše srdce a krevní cévy Dietetická potravina pro zvláštní lékařské účely Informace pro pacienty Pracuje pro vaše srdce a krevní cévy Vážíme si Vašeho zdraví. Výrobce: Orthomol GmbH, Herzogstraβe 30, 40764 Langenfeld Německo www.orthomol.com

Více

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Častým terčem mýtů je mléko a mléčné výrobky, přesto že mléko

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 3 Z OBSAHU 2002 Výživa 1 Jakost 14 Rizika 16 Analýza 20 Zaøízení 23 Podniky 31 Nové výrobky 33 Legislativa 35 Akce 44 Nové knihy 46 Je tøeba pøehodnotit dietetickou potøebu vitaminu C Kyselina L-askorbová

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

Krátké zprávy. Extrakty z krabích krunýøù pro hojení ran a proti infekcím. Využití extraktu z naklíèených semen v kosmetickém prùmyslu

Krátké zprávy. Extrakty z krabích krunýøù pro hojení ran a proti infekcím. Využití extraktu z naklíèených semen v kosmetickém prùmyslu 9 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Jakost potravin 15 Rizika z potravin 18 Nové výrobky 23 Legislativa 25 Konference a veletrhy 31 Extrakty z krabích krunýøù pro hojení ran a proti infekcím Krátké

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

7/8. Krátké zprávy. Glukavin. Èervený jetel proti nedostatku estrogenu. Nové orgány z tukových bunìk. Bylinami proti Alzheimerovi Z OBSAHU

7/8. Krátké zprávy. Glukavin. Èervený jetel proti nedostatku estrogenu. Nové orgány z tukových bunìk. Bylinami proti Alzheimerovi Z OBSAHU 7/8 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Jakost potravin 26 Rizika z potravin 29 Nové výrobky 32 Legislativa 35 Konference a veletrhy 43 Glukavin Krátké zprávy Èervený jetel proti nedostatku estrogenu

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Význam polynenasycených mastných kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod

Význam polynenasycených mastných kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod Význam polynenasycených mastných kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod Martina Nevrlá FNUSA Vedoucí práce: prof. MUDr. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. I. Úvod Metabolismus PNMK,

Více

Přírodní látky pracovní list

Přírodní látky pracovní list Přírodní látky pracovní list VY_52_INOVACE_199 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Přírodní látky pracovní list 1)Doplňte křížovku Tajenkou je název skupiny přírodních

Více

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Dieta porodnická dia ve FNKV Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Obecná výživová doporučení pro těhotné ženy Příjem energie: Navýšení energetického příjmu od 10. týdne těhotenství u žen s převažující

Více

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život SRPEN 2014 Mastné kyseliny omega-3 a omega-6 Esenciální mastné kyseliny naše tělo neumí produkovat v dostatečném množství. Podporují růst, zrak a správnou funkci mozku. & omega 3 omega 6 Mastné kyseliny

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ CS 25.5.2012 Úřední věstník Evropské unie L 136/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 432/2012 ze dne 16. května 2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při

Více

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ TRÁVICÍ FUNKCE U KONÍ nepřežvýkaví býložravci: trávení v kaud. části GIT tlusté střevo: 80-90l, mikroflóra, enzymy, fermentace kontinuální příjem a trávení množství krmiva

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná volitelná zkouška

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd MYKOTOXINY Jarmila Vytřasová Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT č. C29: Integrovaný systém vzdělávání v oblasti

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 5 2002 Z OBSAHU Výživa 1 Jakost 7 Rizika 8 Analýza a pøístroje 14 Zaøízení a technologie 17 Podniky a trhy 27 Nové výrobky 33 Legislativa 36 Nové knihy 43 Akce 43 Snídanì rozhodujícím èlánkem snižování

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

Vepřové maso je zdravé

Vepřové maso je zdravé Vepřové maso je zdravé V České republice je vepřové maso již tradiční potravinou a jeho spotřeba je stále na vysoké úrovni. Zájem spotřebitelů o vepřové maso a výrobky z něj se udržuje a vytváří několika

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER

MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER Obsah I. Čím je Mind Master jedinečný? S 3 II. Kdy mám Mind Master užívat? S 3 III. Jak se má Mind Master užívat? Může se vyskytnout

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Přehled výsledků klinických studií a mechanismus účinku

Přehled výsledků klinických studií a mechanismus účinku Přehled výsledků klinických studií a mechanismus účinku XL-S MEDICAL Vázání kalorií z tuků s vitaminy A, D, E Litramin = patentovaný, vlákninový komplex z organického rostlinného zdroje (Opuntia ficus

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Akné. www.hormonalni-antikoncepce.cz. Odpovìdi na Vaše otázky a mnoho dalších informací najdete na: Razítko lékaøe:

Akné. www.hormonalni-antikoncepce.cz. Odpovìdi na Vaše otázky a mnoho dalších informací najdete na: Razítko lékaøe: Akné Odpovìdi na Vaše otázky a mnoho dalších informací najdete na: www.hormonalni-antikoncepce.cz Razítko lékaøe: CZ BLR 0407 Obsah Krásná, èistá ple bez chyb Tajemství kùže Týká se to témìø každého Co

Více

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Lubomír Kužela Hlavní formy postižení jater. Akutní hepatitida virová, alkoholická, toxická Posthepatitické potíže, hyperbilirubinemie Chronická hepatitida

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

JAK SE ZBAVIT ALERGIE

JAK SE ZBAVIT ALERGIE MUDr. M. O. Bruker JAK SE ZBAVIT ALERGIE Pøíèiny a léèení astmatu, ekzémù, neurodermitidy, senné rýmy a vyrážek Eko-konzult Když se neví, proè pacient, který byl pùvodnì zdravý, jednoho dne na pyl reaguje

Více

Sport a PKU dieta. Dodržováním diety chrání žena své dítě avjeho zájmu by neměla jídelníček porušit až do jeho narození.

Sport a PKU dieta. Dodržováním diety chrání žena své dítě avjeho zájmu by neměla jídelníček porušit až do jeho narození. Strana 30 Po celou dobu těhotenství je žena s PKU v kontaktu s metabolickým centrem a svůj jídelníček upravuje podle pokynů dietní sestry. Cílem léčby dietou je udržovat hladinu PHE pod 6 mg/dl (360 mol/l).

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 2 2003 Z OBSAHU Výživa 1 Jakost potravin 11 Rizika z potravin 11 Zaøízení a technologie 13 Podniky a trhy 20 Nové výrobky 22 Legislativa 29 Akce 37 unkèní potraviny jako nový vìdní obor Rozšíøené znalosti

Více