Nová tváø Mìstské knihovny v Náchodì

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nová tváø Mìstské knihovny v Náchodì"

Transkript

1 ský zpravodaj 1 Nová tváø Mìstské knihovny v ì ský zpravodaj Obsah Slavnostním otevøením nových prostor pøízemí a mezipatra v budovì mìstské knihovny byla dovršena první etapa probíhajících stavebních úprav. Obèané mìsta mají k dispozici novì vybavené oddìlení pro dospìlé s rozsáhlým volným výbìrem krásné i nauèné literatury všech vìdních oborù, dále je zde regionální literatura, týkající se mìsta a a regionu ska, mapy, sbírka poezie, hudebniny notové materiály a cizojazyèné knihy v angliètinì, nìmèinì, francouzštinì a ruštinì. Novinkou v pøízemí jsou ètyøi pracovní místa pro návštìvníky s pøístupem na internet a možností tištìného výstupu. K dispozici je rovnìž kopírovací služba z materiálù knihovny. Poskytované informaèní služby se týkají orientace v knihovnì a v knihovních fondech, své místo zde našly informace pro neziskový sektor a na základì spolupráce s ministerstvem zahranièí také materiály k problematice Evropské unie. Pro konkrétní vyhledávání další literatury urèitého autora nebo tématu slouží elektronický katalog. Také celá agenda registrace ètenáøù a výpùjèek je vedena na poèítaèi. K tomu se vrátíme podrobnìji v dalším èísle ského zpravodaje. Pøínosem pro návštìvníky je bezbariérový pøístup a také pøíjemné prostøedí originálnì øešeného interiéru s místy pro posezení s knihou pøípadnì pro studium èi napsání poznámek. Je zde i prostor pro komorní výstavy fotografií, ilustrací a drobné grafiky. V souèasné dobì je instalována výstava dokumentující prùbìh stavebních prací, vždy v pohledu na pùvodní a souèasný stav. V centrální èásti nového oddìlení jsou prezentovány pøírùstky do knihovního fondu a také právì vrácené knihy, které návštìvníci s oblibou vyhledávají. Suterén obsahuje technické zázemí a modernì øešený depozitáø knihovního fondu s posuvnými regály. Na místì je celá øada podìkování. Dìdicùm pùvodního majitele domu, zastupovaných univerzitním profesorem Josefem Bartonìm Dobenínem. Podle jeho pøání má dùm, který byl pøeveden do majetku mìsta bezúplatnì, dále sloužit kulturní èinnosti knihovny. Zastupitelstvu mìsta a, které rozhodlo o investici zhodnocující památkovì chránìný dùm a zároveò øešící moderní provoz knihovny na úrovni souèasné doby. Autorùm projektu stavby a interiéru ing. arch. Aleši Pøibylovi a akad. arch. Zdeòku Tomkovi. irmì STAVOS Jiøí abián, stavbyvedoucímu ing. Jiøímu Èuhanièovi, stavebnímu dozoru p. Václavu Rohlíèkovi a p. Evì Zákravské a mnoha dalším za zdárné dovršení tohoto díla. Knihovna je pøipravena plnit svou roli pøi uchovávání kulturního dìdictví a jeho zpøístupnìní všem obèanùm, je pøipravena pomáhat pøi celoživotním vzdìlávání, také pøinášet relaxaci a pøíjemné prožitky. Chce být živým místem pro vytváøení a tøíbení názorù, myšlenek a kulturního cítìní. První dny provozu v podobì velkého zájmu veøejnosti ukázaly, že jsme na dobré cestì. Mgr. Marie Sobotková, øeditelka Zprávy z radnice... str. 2, 3 Kronika... str. 4 Komunitní plánování... str. 4 Parkování v ì... str. 5 Ze starého a... str. 6 Listopadová výroèí... str. 6 Historie náchodských úøadù... str. 7 Odbor školství, kultury a sportu... str. 8 Primátor... str. 10 EKOutek... str. 11 Sport... str. 12 Vzdìlávání a výstavy... str. 12, 13 Déèko... str. 14 Zubní pohotovost... str. 14 Loutková scéna... str. 14 Hopsáèek... str. 14 Senior klub... str. 15 Galerie... str. 15 Církve... str. 15 Koncerty... str. 16 Kino, zvláštní pøíloha... vnitøní dvojlist Èlovìèe nezlob se, školní rok zaèíná

2 2 Zprávy z radnice Rada mìsta Majetkoprávní úkony obce RM souhlasila s uzavøením Smlouvy o zøízení vìcného bøemene se spoleèností ZETA, a. s., na umístìní dvou kamerových bodù na domì èp. 155 v ulici Kamenice. Mìsto uhradí náklady související s vkladem vìcného bøemene na katastrální úøad (KÚ). RM souhlasila s uzavøením Smlouvy o zøízení vìcného bøemene s vlastníky domu èp. 65, Masarykovo námìstí,. Mìsto opìt uhradí náklady související se vkladem vìcného bøemene na KÚ. Bøemeno se týká strpìní kamerového bodu na tomto domì. RM uložila zpracovat návrh na úpravu znìní zásad prodeje domù tak, aby bylo možno splnit podmínky pro získání hypoteèního úvìru k zaplacení bytu. RM schválila uzavøení nájemní smlouvy s TJ na nebytové prostory v ì v Hurdálkovì ulici èp Nebytové prostory bude využívat šachový oddíl. Rekonstrukce stadionu Hamra RM souhlasila s pøedloženou studií na rekonstrukci stadionu Hamra a uložila do návrhu rozpoètu na rok 2004 zahrnout 120 tis. Kè na hydrogeologický prùzkum sportovištì a projektovou dokumentaci na tuto akci. Dále uložila odboru správy majetku pøipravit v roce 2004 tuto akci až do fáze stavebního povolení, pøièemž se akce rozèlení do etap, poèínaje budováním fotbalového høištì v I. etapì. Souèasnì rada uložila odboru územního plánu a regionálního rozvoje hledat vhodné dotaèní tituly pro tuto rekonstrukci. Nabídka dotaèního programu Phare 2003 II. èást Na základì nabídky Euroregionu Glacensis na získání dotace z nabídky dotaèního programu Phare 2003 II. èást, který je smìrován na stavbu a rekonstrukci pøístupových komunikací (komunikace svìøené krajùm a obcím) k podnikatelským objektùm a rozvoj souvisejících inženýrských sítí byla vybrána prùmyslová oblast ve Starém Mìstì nad Metují u øeky Metuje. RM souhlasila s harmonogramem postupu prací pro získání dotace a souèasnì souhlasila se zahájením jednání s firmami Integraf a Merkurtisk o pozemcích a již zpracované projektové dokumentaci na komunikace spojené s touto akcí. Stavební úpravy Mìstské knihovny rozpoètové opatøení K byla v souladu s usnesením rady mìsta ze dne dokonèena 1. etapa stavebních úprav Mìstské knihovny v ì spoèívající ve zprovoznìní suterénu, 1. nadzemního podlaží (NP), mezipatra a výtahu. V souèasné dobì je knihovna uzavøena pro veøejnost a provádí se stìhování pùjèovny pro dospìlé do nových prostor. Pùjèovna pro dospìlé byla pro veøejnost novì otevøena od II. etapu stavby, spoèívající v provedení stavebních úprav 2. NP, je možné zahájit až po úplném vyklizení tìchto prostor, tj. nejdøíve v listopadu Vzhledem k tìmto uvedeným skuteènostem není možné do konce roku 2003 z èasových dùvodù provést stavební práce v hodnotì dle schváleného rozpoètu mìsta, a proto také bude èerpání finanèních prostøedkù v letošním roce sníženo o 2,5 mil. Kè. Práce budou provedeny v roce 2004 a termín dokonèení bude posunut o tøi mìsíce. RM schválila rozpoètové opatøení týkající se snížení finanèních prostøedkù o 2,5 mil. Kè a zaøazení položky mìstská knihovna realizace do návrhu rozpoètu na rok 2004 ve výši 6 mil. Kè. Dále Rada mìsta schválila termín dokonèení stavebních prací II. etapy na Rozšíøení mìstského kamerového dohlížecího systému pro mìsto II. etapa RM uzavøela Smlouvu o dílo a smlouvu o záruèním servisu k této smlouvì s firmou Gepard, s. r. o., Pardubice na realizaci stavby kamerových bodù è. 3 a 4. Kupní smlouva plynová pøípojka ZŠ Bìloves RM souhlasila s prodejem plynovodní pøípojky k ZŠ Bìloves v ulici 1. Máje a doporuèila zastupitelstvu mìsta schválit prodej pøípojky Východoèeské plynárenské, a. s., se sídlem v Hradci Králové. Další fungování a. s. Beránek RM schválila variantu provozu komerèní èásti staré budovy akciovou spoleèností Pivovar a vzala na vìdomí navrhovaná øešení. TELEGRA ICKY: RM schválila pøevod finanèních prostøedkù z rezervního fondu do fondu reprodukce majetku na nákup vozidla pro potøeby peèovatelské služby. RM schválila kontrolní komisi k celoplošné deratizaci na území mìsta a, která bude kontrolovat jak práci deratizaèní firmy, tak i provedení deratizace u vybraných firem pùsobících v ì. Komise bude tøíèlenná a budou ji tvoøit zástupci MìÚ, Krajské hygienické stanice a Mìstské policie. RM vzala na vìdomí zápis z komise pro výchovu a vzdìlávání ze dne a zápis z tìlovýchovné komise ze dne RM jmenovala p. Julianu Krupovou èlenkou komise bytového hospodáøství. Rada mìsta Školská zaøízení RM souhlasila s vyhlášením pøednostního zápisu do 1. roèníku v ZŠ, Pavlišovská (na Babí) v lednu 2004, jehož výsledek bude rozhodující pro další zachování této školy. Dále RM vzala na vìdomí informaci o základních a mateøských školách a školních jídelnách, ve kterých stav neodpovídá souèasným požadavkùm zákona è. 258/2000 Sb. o ochranì veøejného zdraví a doporuèila zvážit úèelnost pøípadných nákladných rekonstrukcí. Rada souhlasila s návrhem posunout termín realizace tìchto rekonstrukcí pravdìpodobnì nejpozdìji do roku 2007 s pøihlédnutím k naplnìnosti tøíd a další perspektivì škol v okrajových èástech mìsta. Náhradní parkování v souvislosti se stavebním øízením pøi výstavbì budov v ì RM souhlasila se zøízením podúètu na pøíspìvek pro zøízení nových parkovacích ploch v ì od investorù, kterým stavební zákon ukládá zøízení parkovacích míst a kterým to podmínky místa a stavby neumožòují. Obecnì závazné vyhlášky RM doporuèila zastupitelstvu mìsta ke schválení návrh obecnì závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù a návrh obecnì závazné vyhlášky o místních poplatcích na území mìsta a. Pohledávky po splatnosti nad 15 tis. Kè RM vzala na vìdomí pravidelnou informaci o pohledávkách Mìsta a po lhùtì splatnosti nad 15 tis. Kè a uložila prokazatelnì nedobytné pohledávky pøedkládat škodní komisi k projednání jejich odpisu. Majetkoprávní úkony obce RM stanovila, že k nákladùm na prodej bytù bude pøipoètena cena za novì zpracovaný znalecký posudek, vše k tíži strany kupující. RM souhlasila se zámìrem na umístìní psího útulku v lokalitì Na Brzdách a ulo-

3 ský zpravodaj 3 žila jednat s vlastníky pozemkù o cenì a pøístupu k nim. Zjištìné skuteènosti uložila pøedložit RM k dalšímu projednání a doporuèení pro zastupitelstvo mìsta. RM souhlasila s podélným parkování vozidel v Tepenské ulici a vodorovným vyznaèením na komunikaci a uložila Technickým službám, s. r. o., zajistit toto vodorovné znaèení. RM souhlasila s uzavøením nájemní smlouvy s TJ na užívání dvou místností v èp v Pražské ulici. Smlouva se uzavírá na dobu neurèitou s úèinností od Nájemce bude hradit kromì nájmu i provozní náklady, tj. pomìrná èást el. energie, topení, teplá voda, apod. a náklady na úklid spoleèných prostorù na úèet Správy budov, s. r. o. RM souhlasila s uzavøením nájemní smlouvy s firmou STAMP, s. r. o., na pronájem èásti pozemku p.è. 110/1 v k.ú. Staré Mìsto, který bude užívat jako zaøízení staveništì pro výstavbu nových bytových domù, a zároveò nebytových prostor na sídlišti SUN, od do , které bude firma využívat pro úèely související s další výstavbou sídlištì. RM vzala na vìdomí souhlasné vyjádøení dopravní komise se záborem veøejného prostranství pro stavbu Ubytovací zaøízení U Beránka v ì. RM zamítla žádost na pronájem èásti pozemku p.è. 1203/7 v k.ú. (u jídelny Rubeny) pro stavbu montované garáže. RM zamítla žádost na pronájem èásti pozemku p.è. 1213/1 v k.ú. (za prodejnou Albert) pro umístìní novinového stánku. Uvedený pozemek je urèen pro parkování a zatím není stavebnì dokonèen. RM schválila uzavøení nájemní smlouvy na nebytový prostor kanceláøe ve tøetím nadzemním podlaží v ì, Masarykovo nám. èp. 1 se spoleèností Èeské regionální noviny Orlický týdeník, s. r. o., s platností od RM doporuèila zastupitelstvu mìsta schválit návrh na úpravu znìní zásad prodeje domù tak, aby bylo možno dát bytovou jednotku do zástavy na získání hypoteèního úvìru. Plán zimní údržby 2003/2004 RM schválila plán zimní údržby 2003/ 2004 zpracovaný Technickými službami, s. r. o. Objednání akustické studie zimního stadionu RM souhlasila s vypracováním akustické studie zimního stadionu v ì. Zavedení automatických regulaèních ventilù s termostatickými hlavicemi u topných tìles v objektech ve vlastnictví Mìsta a RM souhlasila s vyzváním spoleèností BYTHERM, spol. s r. o., Myslbekova ulice v ì, R.O.K., spol. s r. o., Kladská ul., Trutnov 3, TECHPRO I spol. s r. o., Velká 93, Hradec Králové, k podání nabídky na zajištìní odborného projektu pro instalaci automatických regulaèních ventilù, zajištìní odborné montáže regulaèních ventilù a zajištìní vyregulování topné soustavy v celém objektu za úèelem dosažení rovnomìrného vytápìní pro všechny objekty k tomu urèené, které budou rekonstruovány v letech 2004 a Navýšení prací na komunikaci 1. Máje z roku 2004 do roku 2003 RM schválila povýšení stavebních prací na akci Stavební úpravy komunikace ul. 1. Máje -Bìloves na hodnotu 5,2 mil. Kè v roce 2003 na úkor snížení objemu stavebních prací v roce Rekonstrukce staré budovy ZŠ Komenského RM schválila zadání vypracování projektové dokumentace øešící kompletní rekonstrukci ZŠ Komenského, firmì Proxion. Veøejné osvìtlení Plhov RM uložila realizovat pouze èást veøejného osvìtlení v úseku od koupalištì po oznaèení do èástky 320 tisíc korun. Organizaèní zmìny v MìÚ RM zrušila 3 funkèní místa a rozhodla o vytvoøení 1 nového funkèního místa na odboru správním pracovník(ce) pro informaèní centrum a o vytvoøení 1 nového funkèního místa na odboru výstavby administrativní pracovník(ce). Podle zákona o obcích stanovila rada mìsta celkový pøepoètený poèet zamìstnancù zaøazených v MìÚ na 196. TELEGRA ICKY: RM schválila uzavøení veøejnoprávní smlouvy na úseku projednávání pøestupkù pro obec Kramolna. RM schválila uzavøení rámcové kupní smlouvy na dodávky øezaných kvìtin do obøadní sínì Mìstského úøadu v ì s firmou Pavla, Police nad Metují. RM nesouhlasila s požadovanou instalací dopravního znaèení na Pavlišovì. RM vzala na vìdomí pøidìlení grantù Kulturní a sportovní nadace Mìsta a na sport a kulturu ve II. kole roku RM souhlasila s distribucí a prodejem kalendáøe na rok 2004, jehož doporuèená prodejní cena bude 100 Kè. (Více str. 11.) RM schválila zpùsob èerpání dotace Základní školy Plhov na projekt prevence kriminality. Pøístavba hotelu U Beránka V sobotu byla zahájena dostavba hotelu u Beránka s tím, že hotel bude dostavìn na základì smlouvy o dílo do Stavbu na základì výbìrového øízení provádí náchodská firma Prùmstav, s. r. o. Cena za stavební èást je 40 milionù Kè vèetnì DPH a investor Pivovar, a. s., pøedpokládá, že cena interiéru, který je již vyprojektován, nepøesáhne ve výbìrovém øízení cenu 10 milionù Kè. Náklad na dostavbu hotelové èásti hotelu Beránek by mìl dosáhnout celkové výše 50 mil. Kè. Investor Pivovar má zajištìn za pomoci mìsta dlouhodobý úvìr, kterým bude stavbu finanènì zajiš ovat. Na základì rozhodnutí rady mìsta bude po dokonèení dostavby hotelu provozovat Pivovar, a. s., jak nový hotel, tak i komerèní èást v historické budovì. Dle technicko-ekonomické studie, která byla zpracována nezávislou firmou, je pøedpoklad návratnosti celé investice do 15 let. Nývlt Pavel, pøedseda pøedstavenstva Pivovaru, a. s.

4 4 Schodolez Budova Mìstského úøadu na námìstí T. G. Masaryka è.p. 40 je od øíjna 2003 dostupná i pro tìžce zdravotnì postižené obèany. Podìkování patøí pøedevším paní Marii Pøibylové z Nového Hrádku, která darovala Mìstu schodolez. Toto zaøízení umožní èlovìku na vozíku pøekonat schodiš ovou bariéru za pomoci jediného asistenta, který ovládá schodolez. Pøístup do objektu radnice bude zajištìn zadním vchodem a oznaèen pøíslušnými tabulkami pro zdravotnì postižené. V souèasné dobì probíhají drobné stavební úpravy pro bezbariérový vstup zadními dveømi. Pavel Schuma, vedoucí odboru sociálních vìcí a zdravotnictví Pozvánka na výstavu Na Vánoce dlouhé noce Už potøetí se sejdeme u pøíležitosti expozice výstavy s Vánoèní tématikou Na Vánoce dlouhé noce. Poøadateli výstavy jsou STACIONÁØ CESTA a POMOCNÁ ŠKOLA v ì-bìlovsi a STÁTNÍ MUZEUM v ì. Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží v pondìlí dne v 17 hodin. O kulturní program se podìlí dìtské pìvecké sbory a další hosté. Výstava bude pøístupná dennì od 2. prosince až do nedìle 7. prosince vždy od 8.30 do hod. Od 4. prosince budou k dos-tání tradièní Barborky do vázy a drobné dáreèky. Dne 5. prosince bude hostem v muzeu Mikuláš. Všichni jste srdeènì zváni, dìti i dospìlí. Dìkujeme a blahopøejeme V èervnu tohoto roku se v Rychnovì n. Kn. uskuteènil koncert u pøíležitosti uzavøení dohody o spolupráci s Èeským rozhlasem. Pìvecký sbor pracuje pod vedením sbormistra Karla Štrégla již deset let. Koncertu se zúèastnili øeditel Èeského rozhlasu ing. Václav Kasík a poslankynì Mgr. Zdeòka Horníková, která pøevzala výtìžek z koncertu pro Stacionáø CESTA v ì. Výtìžek èinil 14 tis. Kè a bude použit na poøízení vícemístného automobilu pro dopravu postižených dìtí navštìvujících stacionáø. Dìkujeme srdeènì za finanèní dar, který nás velmi pøekvapil. Pøedevším si však ceníme skuteènosti, že jsou okolo nás lidé, kteøí mají pochopení pro dìti s postižením a jsou ochotni pøispìt darem a pomocí k øešení jejich spoleèenského znevýhodnìní. Dìkujeme jménem všech dìtí ze stacionáøe, rodièù i peèujícího personálu a pøejeme hodnì zdraví a radosti v životì. Rychnovskému pìveckému sboru pak pøejeme hodnì úspìchù v novì zapoèaté práci a nespoèet krásných koncertù a umìleckých zážitkù. KRONIKA Byli oddáni v záøí Aleš Øíha Karolína Horáková Daniel Bauštein Kateøina Cejnarová Radek Rùèka Romana Petøáková Petr Míšek Vita Lytvynìnko Borová Nový Hrádek Žatec Ukrajina Jiøí Lazarik Lhota p. Hoøièkami Èeská Skalice Ilona Procházková M. Skalice, Svìtlá Martin Tulach Štìpánka Hrudíková, Staré Mìsto n. M Lukáš Habr Pavla Ryšavá Hronov Petr Kodym Anna Polonèeková Týništì n. Orlicí V minulém èísle jsem Vás informoval o Komunitním plánování sociálních služeb, jeho významu, cílech s výzvou o spolupráci a zapojení se do procesu komunitního plánování. Tato výzva stále trvá. Dnes bych Vás chtìl informovat o sociálních službách a jejich dostupnosti v našem mìstì. Sociální službou se rozumí veøejná služba, urèená osobám nebo skupinám osob, které se ocitnou v nepøíznivé sociální situaci, nabízející možnosti, jak tuto situaci øešit. Mezi základní druhy služeb patøí služby rezidenèní (napø. domov dùchodcù), asistenèní služby (peèovatelská služba) a služby sociální intervence (nízkoprahové zaøízení pro dìti a mládež). V našem mìstì pùsobí mnoho organizací, které poskytují sociální služby: w Okresní centrum sociálních služeb w Domov dùchodcù w Domov penzion pro dùchodce Harmonie w Mìstské støedisko sociálních služeb Marie (DPD, DPS, peèovatelská služba) w Azylový dùm pro matky s dìtmi w Cesta stacionáø pro zdravotnì postižené dìti w Betanie domov pro zdravotnì postižené obèany Aleš Cvrèek Vysokov Martina Prokopová Studnice, Starkoè Martin Vašíèek Petra rymlová Petr Bezdíèek Hradec Králové, Slezské Pøedmìstí Ilona Dynterová, Bìloves Martin Jirsak Nìmecko Simona Holecová Narodili se v záøí Tomáš Cisár Aleš Galba Natálie Reichrtová Klára Eichlerová Kryštof Veverka Eliška Teplá Jessica Kurová Barbora Jirsová Jan Škrabka Tomáš Taufman Pavel Binko Komunitní plánování II. w Charitní ošetøovatelská služba w Dùm na pùli cesty w Bezbariérové bydlení na SUN II w Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy w Speciální pedagogické centrum w Pedagogicko-psychologická poradna w DDÚ SVP Kompas w Kontaktní a krizové centrum Archa w Dùm dìtí a mládeže Déèko w Sdružení zdravotnì postižených w Spoleènost vozíèkáøù w Centrum pro zdravotnì postižené Jistì se nejedná o úplný výèet organizací a služeb, které poskytují, nebo se nìkteré novì zøizují, jiné zanikají, pøípadnì se transformují. Obèanské poradenské støedisko Hradec Králové vytvoøilo aktuální Adresáø sociálních služeb na úrovni Královéhradeckého kraje, ve kterém jsou zahrnuty organizace poskytující sociální služby v našem mìstì a který je prùbìžnì aktualizován. Podrobnìjší informace a kontakty na poskytovatele sociálních služeb mùžete získat na adrese Bc. Pavel Schuma, vedoucí odboru sociálních vìcí a zdravotnictví

5 Alarmující zaruèené zprávy o tom, že má být zakázáno parkování automobilù na námìstí a v pøilehlých ulicích se v poslední dobì støetávají stále èastìji z hlasy volajícími po tom, aby už koneènì radnice zaøídila dodržování dopravních pøedpisù na Kamenici, na námìstích, v Tyršovì ul. atd. Centrum mìsta okupované automobily všude, kde se dá zastavit, skuteènì èasto pøipomíná neøízené odkladištì automobilù a ne støed mìsta, které si chce udržet pøívlastek lázeòské. Pøed èasem jsme zavedli na námìstí parkovací automaty. Stalo se tak krátce poté, co pokusy regulovat dopravu od výbìrèího parkovného pøes soukromou firmu selhaly. Selhávají i automaty, protože z 10 øidièù zaplatí na námìstí jen jeden, a aby toho nebylo málo, parkuje se i tam, kde to podélné a svislé dopravní znaèení nedovoluje! Konfliktní situace je èasto spojována s prací mìstské policie a nezøídka je náprava neutìšeného stavu vkládána jen do jejích rukou. To by ale museli mít v permanenci dennì stovky botièek. A strážníkù? Tak tøikrát více a ve službì by je ná- ský zpravodaj 5 Jak dál s parkováním automobilù na náchodském námìstí a v pøilehlých ulicích? èelník musel soustøedit jen do centra! Staèí se porozhlédnout po jiných mìstech ÈR, abychom zjistili, že i tam nebylo a není možné spoléhat se jen na muže v èerných uniformách. Co s tím? Nejprve si pøiznejme, že souèasný stav leckomu z nás vyhovuje. Platí jen cizinci neznalí našich praktik a auto mohu zaparkovat všude, aniž by mi bezprostøednì hrozila újma. Co lepšího si mùže svobodný èlovìk ve svém mìstì pøát? Ano, ale jen do okamžiku, než svoboda moje zaène omezovat svobodu druhého. Na tomto principu se právì rodí konflikty. I ten náš náchodský. Ne všem se totiž bezohledné poèínání øidièù líbí. A øady nespokojených stále rostou. A proto se bez respektování a dodržování jistých pravidel neobejdeme. Neobejde se bez nich žádná poèetná lidská spoleènost a tedy ani ta naše náchodská nemá-li být stále semeništìm nesvárù! Pod tìmito pravidly si tøeba pøedstavme zákony a vyhlášky anebo skuteènì jen pravidla, na kterých se dohodneme a budou platit pro všechny. Tedy ne jen pro neznalé návštìvníky našeho mìsta! To je jedna stránka problému. Významný je i nespolehlivý lidský element. Stále hledá výjimky a viníka všude jinde jen ne u sebe. I v našem pøípadì se oèiš uje konstatováním, že když tam mùže zastavit druhý, tak proè ne já. Máme ještì èas zamyslet se døíve, než nìco podnikneme, nad takovým øešením, kterým se tìmto zbyteèným a neprospìšným spekulacím vyhneme. A dostáváme se tak k tomu nechválenému, poèítaèem øízenému závorovému systému. Nebudu se o nìm vyjadøovat a do podrobností jej rozebírat, protože nic dosud nebylo pro projektanty pøipraveno. Jen jednou vìtou pøipomenu, že toho umí hodnì, je témìø nezneužitelný a napø. ve Zlínì a Rakovníku se již osvìdèil. Broumov si objednal studii za 320 tis. Kè, náchodská rada mìsta zadání studie odroèila. Pokud se k ní vrátí, vèas vás oslovíme a pozveme na veøejné projednání celého zámìru. Ale ještì pøedtím si musíme spoleènì odpovìdìt na základní otázku: Chceme zpoplatnit parkování ve støedu mìsta pro všechny, nebo si dovolíme parkování na námìstí a v pøilehlých ulicích bez poplatku? Obì varianty jsou možné. Druhá bude urèitì bez závor. (Pro mì osobnì je nepøijatelná ta tøetí souèasná diskriminaèní, která peníze vybírá jen od nìkoho ) Jaroslav Rohulán, místostarosta

6 6 ZE STARÉHO NÁCHODA Hùlkova chalupa stávala v nároží Palackého a Hrašeho ulice, tam, kde je dnes proti obchodnímu domu Zefyr prodejna kvìtin. Byla to rázovitá patrová roubená stavba se zdìným pøízemkem, jaké byly v našem mìstì stavìny po požáru v roce V zadní èásti chalupy do Hrašeho ulice byla pekárna. Na levé èásti obrázku vidíme zbytek zajímavé stavby, masných krámù, které bývaly v ploše dnešní Krámské ulice. V masných krámech, které byly dlouhé a kryté šindelovou støechou, byla øada kotcù, které byly pronajímány místním øezníkùm. Bývalo jich až dvacet. Každý krám byl zavírán dveømi, jejichž horní èást se pøi otevøení krámu sklopila a vytvoøila prodejní pult. Zaøízení vedle špalku tvoøily mosazné váhy a háky na zavìšování masa. Maso se do krámù pøiváželo ráno a naveèer se odváželo do sklepa nebo jiného skladištì. Svítilo se tam karbidovými lampami. Podlaha byla hlinìná a pøi deštivém poèasí blátivá. Nebyla tu nouze o potkany. Co by takovému prodeji masa øíkala asi dnešní hygiena!?! Masné krámy byly mìstem vykoupeny v roce 1896 a zboøeny. Oldøich Šafáø T. G. Masaryk pøed sto lety v ì T. G. Masaryk navštívil v letech 1901, 1903, 1904 a naposledy jako prezident v roce K jeho nejdelšímu pobytu na sku došlo právì pøed sto lety v roce 1903, kdy zde trávil s rodinou celé prázdniny. Obliba tohoto kraje nebyla pro Masaryka náhodná. Mìl zde pøátele a obdivovatele, kteøí jej neopustili ani v dobách, kdy si pro své zásadové postoje nadìlal mnoho nepøátel. Bylo to pøedevším v dobì tzv. hilsneriády, kdy odmítl lacinou kampaò proti židovským spoluobèanùm za to, že jeden z nich se mìl dopustit vraždy, která nebyla nikdy prokázána. Zatímco jiná mìsta jeho pøítomnost odmítala, v ì pøednášel v èervnu 1901 v rámci tzv. univerzitních extenzí a byl ubytován u zdejšího uèitele Josefa Zemana. Toto mìsto a jeho okolí jej natolik zaujaly, že se o dva roky pozdìji rozhodl strávit zde dovolenou. Byt u Zemanù v ì však nebyl pro tento úèel dostateènì velký, a proto se nakonec rozhodl pro neda- leký Velký Døevíè, kde byl ubytován u Bohumila Švorèíka. I tentokrát navštìvoval své pøátele v ì. Za Josefem Zemanem pøijel Bìhem obou pobytù nìkolikrát také navštívil pruské pohranièí a velice se zajímal o èeské menšiny. Z tìchto poznatkù vzešel pøíspìvek pod šifrou. O.: V èeských okrajinách krále pruského (Èas è. 209 ze 2. srpna 1903; Od kladského pomezí è. 6, 1925, s ). V polském Stroužném na jeho aktivity ani po tolika letech nezapomnìli a v pøedveèer našeho státního svátku zde byl uspoøádán pøednáškový cyklus o jeho životì a díle. V roce 1904 Masaryk opìt v ì pøednášel. K tomuto výroèí uspoøádá Regionální muzeum v ì pøednáškový veèer ve svých prostorách na Masarykovì námìstí v rámci 750. výroèí první zmínky o tomto mìstì. Pøi této pøíležitosti se zájemci dovìdí podrobnìjší informace. PhDr. Václav Sádlo Listopadová výroèí Studenti z Holic v náchodské knihovnì Mìstská knihovna spolu s Gymnáziem Dr. Emila Holuba v Holicích neustále hledají možnosti, jak pøiblížit studentùm literární díla našich spisovatelù. Velice netradièní a zároveò velmi zajímavý zpùsob popularizace literárního díla a jeho autora pøipravila Mìstská knihovna v ì. Studenti mìli možnost seznámit se s životem a dílem náchodského rodáka Josefa Škvoreckého oèima jeho pøátel. V mi- nulosti se studenty v knihovnì pravidelnì besedoval pan Jaroslav Suchý, nyní pomyslnou štafetu pøevzal pan Bohumír Španiel. Jejich poutavé vyprávìní pak dokreslila literární procházka po stopách Dannyho Smiøického, která probìhla v režii paní knihovnice Vìry Škraòkové. Ta se èetbou krátkých ukázek pokusila budoucím maturantùm pøiblížit román Zbabìlci na místech, kde se dìj románu Na poèátku listopadu vzpomínáme pravidelnì zesnulé, navštìvujeme jejich hroby, rozsvìcíme svíèky, vzpomínáme. I na ty, které jinak tøeba i neprávem opomíjíme. Zde si pøipomeòme výroèí úmrtí dvou náchodských rodákù. Dne 11. listopadu 1973 zemøel malíø Emil Tylš. Namaloval úctyhodné množství krajin, zejména náchodských partií. Byl to Bohem nadaný bohém. Vedle talentu výtvarného mìl i vynikající talent hudební, sestavil a øídil mužský pìvecký sbor, který pozdìji splynul s Hronem. Poslední listopadový den v roce 1983 zemøel v Chicagu rantišek ( rank) Kubina. Pocházel z náchodské hudebnì nadané rodiny, do Ameriky odešel po první svìtové válce a prosadil se tam zejména jako sbormistr krajanských souborù nejen èeských, ale i jako významný hudebník. V rodinì významného profesora náchodského gymnázia Josefa Matouše se 2. listopadu 1908 narodil syn Lubor Matouš, který se vypracoval v pøedního èeského orientalistu. Vedle øady odborných studií se stal známým pøekladem starobabylonského Eposu o Gilgamešovi. Dne 25. listopadu 1873 se narodil lékaø a spisovatel rantišek Skácelík. V letech pùsobil jako okresní lékaø v ì. I na to vzpomíná ve své knize Krásná setkání. Pøipomenout mùžeme i spisovatelku Ilonu Borskou, která vedle øady jiných knih napsala i pozoruhodnou knihu o Josefu Èapkovi Pøíbìh staršího bratra. Aleš etters Podìkování Pracovníci a pøedevším obyvatelé Betanie evangelického domova dìkují firmì Snìžka za zhotovení tzv. fixaèních pásù. Tyto pásy jsou nezbytné k bezpeènému sezení obyvatel s tìlesným postižením na koupacích køeslech. Dìkujeme. odehrává. Po vycházce vždy zbyl ještì dostatek èasu na návštìvu místního zámku èi muzea. Holiètí studenti jezdí od roku 1996 do a pravidelnì, nìkdy i dvakrát do roka. Touto cestou bychom chtìli vyzdvihnout práci náchodské knihovny a zároveò podìkovat paní Škraòkové za vlídné pøijetí, kterého se nám pokaždé dostalo. Anna Boøíková, Mìstská knihovna Holice

7 ský zpravodaj 7 HISTORIE NÁCHODSKÝCH ÚØADÙ X. inanèní správa a berní úøad Organizace finanèní správy èeského státu v historickém vývoji se mùže zejména laikovi v tomto oboru jevit pomìrnì složitou. Pokusím se ji proto pøedstavit ve struèném a ponìkud zjednodušujícím pøehledu. Náklady na potøebu státu si hradil panovník nejprve z vlastních pøíjmù tzv. regálù, z nichž nejvýznamnìjším byl horní regál èili pøíjmy z dolování. S jeho úpadkem se ukázala potøeba získat jiný zdroj státních pøíjmù a zaèaly být zavádìny rùzné danì z hlavy, z lánù až roku 1517 byla zavedena odhadní daò z veškerého jmìní, která byla pro odpor šlechty po padesáti letech zrušena a nahrazena daní domovní. Šlechta platila daò podle poètu poddaných, které pøiznala a nìž také danì vypsané zemským snìmem rozvrhovala. Pozemkové vrchnosti zùstaly berní institucí první instance až do roku Roku 1817 byl schválen zákon o zemìmìøièském promìøení celého èeského království, a tak byl získán podklad pro daò pozemkovou, která byla prvnì vymìøena roku S nástupem Habsburkù na èeský trùn byly zavedeny v 16. století danì nepøímé, z nichž nejvýznamnìjší byla daò z piva. Správu nepøímých daní a státního majetku v 19. století vykonávaly v nižší instanci spojené kamerální dùchodkové správy (pro sko sídlila v Hradci Králové) se svými výkonnými orgány finanèní stráží, celními úøady a pohranièní stráží, o nichž byla øeè v minulé èásti seriálu. V roce 1848 bylo zøízeno ministerstvo financí a bylo rozhodnuto o zøízení berních úøadù, které mìly v soudních okresech, jež se tak staly souèasnì okresy berními, vykonávat daòovou agendu v první instanci. Tato organizace rozlišující danì pøímé a nepøímé trvala až do roku Dnem zahájil svou èinnost c.k. berní úøad v ì pro obvod celého náchodského soudního okresu, který se tak stal také okresem berním. Výèet obcí, které zahrnoval, je dlouhý, ale nikoli nepodstatný a nezajímavý. Šlo o obce, Pavlišov, Staré Mìsto nad Metují, Újezdec, Babí, Batòovice, Bìloves, Bohdašín, Borová, Bražec, Chlístov, Èeská Èermná, Malá Èermná, Èervená Hùra, Dobrošov, Havlovice, Rtynì, Hoøièky, Hronov, Jizbice, Kleny, Èervený Kostelec, Horní Kostelec, Lhota za Kostelcem, Lhota pod Hoøièkami, Øešetova Lhota, Libòatov, Lipí, Litoboø, Maršov, Posadov, Velké Poøíèí, Malé Poøíèí, Horní Radechová, Dolní Radechová, Dolní Rybníky, Horní Rybníky, Roketník, Suchovršice, Velké Svatoòovice, Èeská Skalice, Malá Skalice, Slatina nad Úpou, Stolín, Tøtice, Trubìjov, Vestec, Vysokov, Olešnice, Zábrodí, Zbeèník, Žïárky, Žernov, Zlíèko a Zliè. Služebnì byl náchodský berní úøad podøízen okresnímu hejtmanství v Novém Mìstì nad Metují, které vykonávalo vymìøovací agendu v oboru pøímých daní prostøednictvím svých berních inspektorù a podinspektorù. V letech podléhal berní úøad v ì smíšenému okresnímu úøadu v ì. V této dobì byla pravomoc berního úøadu rozšíøena i na vybírání, úètování a vymáhání daní. Roku 1868 byl berní úøad v ì opìt služebnì podøízen okresnímu hejtmanství v Novém Mìstì nad Metují, pøi kterém byl zøízen berní referát. V roce 1899, kdy bylo koneènì zøízeno okresní hejtmanství v ì, pøešla podøízenost úøadu sem. Ke zmìnì v obvodu úøadu došlo k , kdy èást obcí byla pøièlenìna k obvodu novì zøízeného berního úøadu ve Skalici a k témuž datu byla jiná èást obcí pøipojena k obvodu berního úøadu v Trutnovì, který tehdy vykonával berní agendu v obvodu novì zøízeného soudního okresu Úpice. Do roku 1883 spravoval berní úøad v ì i katastr. Podle øíšského zákona è. 83/ 1883 byla tato povinnost pøenesena na mìøického geometra, který sídlil v ì a jehož obvod, tzv. mìøický okres, zahrnoval i berní okresy Broumov a Police nad Metují. Pro zajímavost si mùžeme uvést tituly státních finanèních úøedníkù v ì v roce Na c.k. berním referátu okresního hejtmanství to byli finanèní komisaø, fin. konc. praktikant, berní adjunkti, kancel. oficianti a sluha. V èele berního úøadu stál c.k. berní a pod nìj spadali kontrolor, oficiálové, adjunkti, sluha a exekutor. Zákonem o oddìlení pøímých daní od politické správy è. 153/1919 Sb. ze dne byla z dosavadního berního referátu pøi okresním úøadì v ì vytvoøena berní správa, která se stala vymìøovacím úøadem pro všechny berní okresy v obvodu správního okresu náchodského. Berní úøad v ì skonèil svoji èinnost dnem a jeho agendu pøevzala dnem berní správa v ì podle zákona è. 302/1948 o sjednocení daní pøímých. Agendu berní správy pøevzal pak dnem finanèní referát Okresního národního výboru v ì. Vykonával ji v podstatì až do zrušení ONV v roce V nových politických a spoleèenských podmínkách správy státu byl v ì stejnì jako jinde zøízen inanèní úøad. Mgr. Lydia Baštecká

8 8 Odbor školství, kultury a sportu Oblast školství V souvislosti se zrušením okresních úøadù se od mìsto stalo obcí s rozšíøenou pùsobností v rámci výkonu pøenesené státní správy (obcí III. stupnì). V rámci této kompetence zabezpeèuje na úseku školství pøedevším pøípravné, podpùrné a upøesòující èinnosti v procesu pøípravy rozpoètu pøímých výdajù pro školy, pøedškolní a školská zaøízení zøizovaná jednotlivými obcemi v rámci povìøeného úøadu (jedná se o 58 školských zaøízení). Získané, ovìøené a zpracované údaje jsou podkladem pro odbor školství, mládeže a tìlovýchovy krajského úøadu, který je za rozpis financí ze státního rozpoètu ze zákona zodpovìdný a poskytují mu potøebný pøehled o územních specifikách, k nimž by mìl jinak ztížený pøístup. Pùsobnost odboru v oblasti školství je vymezena dodržováním zákona è. 564/1990 Sb., o státní správì a samosprávì ve školství a dalších zákonù platných v oblasti školství, spoluprací s OŠMT Krajského úøadu, školskými zaøízeními v rámci povìøeného úøadu a zabezpeèením provozních záležitostí škol a školských zaøízení, jejichž zøizovatelem je Mìsto. Pùsobnost odboru v rámci samosprávné èinnosti: pøíprava rozpoètu ve spolupráci s pøísp. organizacemi kontrola èerpání pøíspìvku a jeho využití ke stanovenému úèelu hospodaøení s energiemi v rámci srovnatelnosti zaøízení disponování s rozpoètovou rezervou mimoøádné situace provozní poradenský servis pøíprava materiálù v oblasti školství pro projednání v RM spolupráce s komisemi, Radami škol vyhlášení a vyhodnocení zápisu do škol, rozhodovací øízení, koordinace provozu pøedškolních zaøízení v dobì jejich uzavøení vyhodnocení výroèních zpráv škol spolupráce s institucemi v oblasti školství vyhodnocení podkladù pro stanovení poplatkù v MŠ a ŠD, plateb obec obci spolupráce s odborem sociálních vìcí v oblasti prevence sociálnì patologických jevù Dále odbor zajiš uje poradenský servis v oblasti stravování ve školských zaøízeních, zmìny úvazkù, poèty tøíd, poèty vaøených obìdù, zjiš ování a hlášení zmìn ovlivòujících výši rozpoètù v rámci školských zaøízení povìøeného úøadu, spolupráce se školními jídelnami, uplatòování zákona è. 258/2000 Sb., vyhlášky è. 107/2001 Sb., kontrola nápravných opatøení doporuèených krajskou hygienickou stanicí územní pracovištì, spolupráce s KHS v rámci prevence a konzultaèní a poradenský servis v rámci metodické pomoci pøi zabezpeèení provozu školních jídelen. Oblast kultury a sportu Odbor školství, kultury a sportu je garantem podpory kulturních, sportovních a volnoèasových aktivit ve mìstì a jeho okolí. Spolupracuje s neziskovými organizacemi, spolky, kulturními a sportovními institucemi, Déèkem a církvemi. Zabezpeèuje pøidìlování prostøedkù získaných z NI na základì rozhodnutí správní rady Nadace. Odbor se podílí na zajištìní festivalu ská prima sezóna, na Dnech Polsko èeské køes anské kultury, zajiš uje Reprezentaèní ples mìsta a s pøedáním kulturní a sportovní ceny mìsta a, vèetnì ocenìní Talent roku. Zabezpeèuje tradièní akce jako je Májování, prezentace mìsta, ocenìní titulem Pedagog roku, podporuje vydávání propagaèních materiálù o mìstì. V souèasné dobì se odbor podílí na pøípravì scénáøe oslav 750. výroèí první písemné zmínky o ì, které bude mìsto slavit v roce Prvním výsledkem, na kterém má odbor školství, kultury a sportu zásluhu je kalendáø vydaný mìstem pro rok 2004 s historickými fotografiemi a s názvem Ohlédnutí za minulostí. Iniciativním a poradním orgánem Rady mìsta jsou komise kulturní, tìlovýchovná, letopisecká a komise pro výchovu a vzdìlávání. Svými stanovisky se podílejí na rozhodování o pøidìlování finanèních prostøedkù z rozpoètu mìsta, pøedkládají Radì mìsta podnìty k øešení. Nìkteøí èlenové komisí aktivnì pracují v obèanských sdruženích, spolcích a dalších organizacích. Propojení všech komisí na odbor školství, kultury a sportu je zajiš ováno prostøednictvím pracovníkù odboru, kteøí jsou zároveò tajemníky komisí. Odbor školství kultury a sportu je garantem dodržování pøedmìtu èinností stanovených zøizovacími listinami pøíspìvkových organizací zøizovaných mìstem. V oblasti školství ve ètrnácti pøíspìvkových organizacích šesti základních, sedmi mateøských školách a ZUŠ J. alty. V oblasti sportu ve Sportovních zaøízeních mìsta a, v oblasti kultury v Kinì Vesmír. Dále spolupracuje s Okresní knihovnou, o. p. s., Beránkem, a. s., a všemi kulturními zaøízeními a institucemi ve mìstì. Vpøedu vedoucí odboru E. oøtová, dále zleva: J. Linhart, M. Havlíèková, J. Pšenièková, R. Jirmanová, M. Klofáèová Pøíspìvkové organizace mìsta v oblasti školství ZŠ,, T. G. Masaryka 1005 øeditel Mgr. Milan Simon ZŠ,, Plhov 1186 øeditelka Mgr. Ladislava Simonová ZŠ,, Komenského 425 øeditel Mgr. Ladislav Domáò ZŠ,, Drtinovo nám. 121 øeditelka Mgr. Dagmar Švorcová ZŠ,, 1. Máje 365 øeditel Mgr. Libor Zelený ZŠ,, Pavlišovská 55 øeditelka Mgr. Zuzana Hoffmannová MŠ,, Vanèurova 1345 øeditelka Lenka Jiráková MŠ,, Bøezinova 669 øeditelka Iveta Lukešová MŠ,, Vítkova 304 øeditelka Blanka Posnarová MŠ,, Havlíèkova 1848 øeditelka Jaroslava Dušková MŠ,, Komenského 301 øeditelka Alena Dušánková MŠ,, Alšova 952 øeditelka Vladislava Domáòová MŠ,, Myslbekova 4 øeditelka Šárka Rojšlová ZUŠ J. alty,, Komenského 264 øeditel Jan Schejbal Pøíspìvkové organizace mìsta v oblasti kultury a sportu Sportovní zaøízení mìsta a,, Pražská 178 øeditelka Ing. Jaroslava Justová Mìstská knihovna, o. p. s.,, Kamenice 105 øeditelka Mgr. Marie Sobotková Kino Vesmír,, Hurdálkova 147 øeditel Zdenìk Duba

9 ský zpravodaj 9 Støední odborná škola a Støední odborné uèilištì Školní ul. 1377, Nové Mìsto nad Metují vás zve na pátek , sobota , žákùm z 9. tøíd základní školy nabízíme tyto obory: STUDIJNÍ OBORY: Technické obory: Mechanik elektronik Mechanik seøizovaè Mechanik strojù a zaøízení Obory služeb: Èíšník servírka Kuchaø kuchaøka Obchodník, obchodnice UÈEBNÍ OBORY: Technické obory: Zámeèník Elektrikáø silnoproud Obrábìè kovù Nástrojaø Truhláø výroba nábytku Klempíø strojírenská výroba (autoklempíø) Mechanik, mechanièka elektronických zaøízení Obory služeb: Cukráø, cukráøka výroba Kuchaø, kuchaøka èíšník, servírka pro pohostinství Prodavaè, prodavaèka smíšené zboží Prodavaè a výrobce lahùdek Kadeøník, kadeønice Pracovištì: Nové Mìsto nad Metují, Školní 1377, telefon: , , URL: Dobruška, Pulická 695, telefon: Vyšší odborná škola a Støední zemìdìlská škola Kostelec nad Orlicí tel fax ; Pro školní rok 2004/05 nabízíme ètyøleté maturitní obory 1. Agropodnikání (lékaøské potvrzení) zdarma øidièský prùkaz T, možnost výhodného rozšíøení na A, B. Po dvou letech spoleèné výuky si studenti volí od 3. roèníku z tìchto specializací: a) Zemìdìlský a lesní provoz možnost doplòkových kurzù kombajn, motorových pil, inseminace, myslivecké zkoušky, lovecký lístek, zbrojní prùkaz b) Chovatelství a kynologie s výchovou a výcvikem psù (NO) od štìòat po služební využitelnost. Možnost výhodného odkoupení vycvièeného psa. 2. Podnikání a služby ekonomický obor s výukou 2 cizích jazykù souèasnì a orientací na agroturistiku a cestovní ruch 3. Ekologie a ochrana krajiny pøírodovìdný obor vychovávající odborníky na životní prostøedí. U všech oborù je rozšíøená hodinová dotace cizích jazykù, výpoèetní techniky a možnost pøípravy na státní zkoušku z psaní strojem/poèítaèem. Pro absolventy s maturitou 3leté denní specializaèní studium obor Šlechtitelství Tento obor nabízíme jako jediná škola v ÈR. Po 1. roèníku možnost specializace na problematiku šlechtìní rostlin a semenáøství nebo šlechtìní zvíøat a plemenáøství. Studium je zakonèeno absolutoriem a získáním titulu DiS. Souèástí areálu školy jsou DM pro dívky i chlapce, stravovací zaøízení (celodenní strava) a moderní tìlocvièna s gymnastickým sálem. Pro využití volného èasu je na domovì mládeže èinných 17 zájmových kroužkù.

10 10 V prùbìhu mìsíce øíjna se v obchodní síti objevila novinka z našeho pivovaru, kterou se stal originální Primátor Weizenbier neboli svrchnì kvašené svìtlé pšenièné nefiltrované pivo s typickou høebíèkovou vùní a pøíjemnou osvìžující klasicky pšeniènou chutí. Pivo se vyznaèuje vysokým pøíjemnì osvìžujícím øízem a støední plností s nižší intenzitou hoøkosti jemného žateckého aroma. Charakteristickým rysem tohoto lahodného nápoje je výrazná zlatožlutá barva, bohatá hustá pìna a typicky pøírodní opálový zákal (jež je u této technologie pøímo charakteristickým znakem), který je zpùsoben kvasinkami, které trvale zùstávají v pivu. Pivo je dodáváno v klasických 0,5 lt lahvích s atraktivní èelní etiketou a šáteèkem místo etikety krèkové obsah alkoholu èiní 5 % a minimální trvanlivost je 6 mìsícù. Podle prvních ohlasù se dá oèekávat úspìšný vstup nového pøírùstku do rodiny náchodských pivních speciálù. Dovolíme si proto vyzvat naše pøíznivce ke dvìma malým testùm. Testu chuti tohoto piva, které se pøed staletími vaøilo i ve starém náchodském pivovaru a jde tedy vlastnì o pokraèování ve zdejší nejstarší pivovarnické tradici. V Dìjinách a, které Novinka na trhu Primátor Weizenbier sepsal náchodský historik a mìstský archiváø Jan Karel Hraše (vydány 1895 v ì), se totiž mùžeme na stranì 532 doèíst, že Pøi r postøehli jsme, že dìlal se slad i pšenièný a vaøilo pivo pšenièné èili bílé vedle jeèného. Nová podoba etiket tohoto piva se zároveò stává v podstatì i zkušebním vzorkem nové øady etiket, která svým grafickým zpracováním i obsahem odpovídá souèasným trendùm a se kterou by pivovar v pøíštím roce chtìl v rámci boje s konkurencí pøijít. Rádi proto pøivítáme formální i neformální názory a podnìty našich zákazníkù k obìma otázkám. Primátor je znaèka, která nedomyslitelnì patøila a patøí ke zdejšímu regionu. Vážíme si patriotismu spotøebitelù k naší znaèce, a proto chceme, aby vždy poskytovala našim zákazníkùm nìco navíc než konkurenèní znaèky myslíme si, že právì Primátor Weizenbier bude i jedním z konkrétních pøíspìvkù k této naší snaze. Na konci záøí byla vyhodnocena velká letní spotøebitelská soutìž pivovaru Hlaste žízeò s Primátorem. Soutìž se setkala s nebývalým ohlasem a registrovaných úèastníkù je velkým úspìchem. A jaké byly správné odpovìdi na otázku Kolik zátek od piva znaèky Primátor váží stejnì jako vybraná hlavní cena (zahradní traktor STIGA èi skútr HON- DA LEAD)? U traktoru zní odpovìï kusù a u skútru to bylo zátek. Dvì hlavní ceny byly výhercùm: paní Alenì Kylingerové ze Solnice (skútr) a panu Jaroslavu Rydlovi z Nového Mìsta nad Metují (traktor) pøedány na speciální soukromé zahradní párty. Všem dìkujeme za úèast v této soutìži a za celkovou zákaznickou podporu znaèky Primátor a vìøíme, že i ti, kteøí tentokrát nevyhráli, nám zachovají svou pøízeò. Ing. rantišek Meduna VÁNOÈNÍ ÚKLID PØENECHTE NÁM!!! KOMPLETNÍ ÚKLIDOVÉ PRÁCE domácností, budov a kanceláøí, èištìní kobercù, sedacích souprav a interiérù vozidel, mytí oken a výloh, úklid po øemeslnících, veškeré bìžné i spec. úklidové práce, žehlení prádla Kontaktujte nás: Daniel Turek, Hronov, tel.: , mobil: Marek Musil, Èervený Kostelec, mobil: Realitní kanceláø Jiøí Boukal nabízí komplexní realitní služby v ì na Masarykovì námìstí èp. 56 U hodnotnìjších nemovitostí budete pøekvapeni nízkou provizí! Serioznost, komplexnost, kvalita. Buïte bez starosti! Pracovní doba v pracovních dnech hod., v sobotu 8 11 hod. Kontakt tel./fax: ; mobil:

11 Bude v roce 2004 kvetoucí zahradou? Do konce roku 2003 sice ještì zbývají dva mìsíce, ale již nyní se naše mìsto pøipravuje na ten pøíští. V roce 2004 oslaví 750 let od doby, kdy bylo poprvé zmínìno v historických listinách. Je to pøíležitost pro každého našeho obèana, který nechce zùstat stranou a svým malým dílem k tomuto kulatému jubileu nìèím pozitivním pøispìt. Zaèít lze napøíklad u svého bytu, domu èi ulice. Když tak procházím upravenými èistými obcemi a mìsty plnými kvìtinové výzdoby, èastokrát mì napadne, že i by tak jednou mohl vypadat. Co se tak zamyslet nad našimi strohými šedými okny, balkony èi neudržovanými plochami zelenì na sídlištích? Kvetoucích polštáøù muškátù pøíliš po mìstì v letních mìsí- ský zpravodaj 11 cích nebylo a zejména naše historické centrum má co dohánìt. Svìtlým výjimkám majitelù domù na námìstí, Kamenici a v pøilehlých ulicích je vhodné pøi této pøíležitosti podìkovat. Byli jste ostatním dobrým pøíkladem! Jde to, ale musí se chtít a vìnovat pøirozené kráse také trochu èasu. Jsme schopni alespoò v tom slavném roce pøíštím zaèít, spojit síly a naše mìsto zkrášlit? Oèekáváme Vaše návrhy. Dobrých nápadù není nikdy dost stejnì jako ochotných rukou podílet se nezištnì na spoleèném díle. To, jak naše mìsto bude v roce 2004 vypadat, nemùže být a není jen záležitostí radnice. Ta je pøipravena zaèít tam, kde je to nejvíce vidìt, ale bez pomoci Vás obèanù to nezvládne. Jaroslav Rohulán, místostarosta Mezinárodní semináø o kulturním dìdictví lidstva Sekretariát UNESCO v Praze vypsal podmínky pro úèast na mezinárodním semináøi Stezky kulturního dìdictví lidstva v norském Rorosu. Základním pøedpokladem byla znalost angliètiny a aktivita v ochranì životního prostøedí. Komise vybrala jako reprezentanty Èeské republiky dva studenty Soukromé støední školy podnikatelské v ì Petra Wagnera a Moniku Bláhovou. V norském Rorosu se sešli studenti z celé Evropy. Naslouchali odborníkùm, diskutovali, úèastnili se akce na zachování hornického mìsteèka, které skonèilo svou èinnost pøed sto lety. Natírali, pracovali s lopatou, krumpáèem, upravovali norské baráèky s travnatou støechou. Uèili se péèi o zachování dìdictví našich otcù a dìdù pro další generace. Uèili se s pøírodou a tímto dìdictvím žít. Až naše školy vychovají stovky a tisíce takových reprezentantù, bude naše zemì ještì krásnìjší a zajímavìjší. Ing. Anna Ptáèková, øeditelka SSŠP Kalendáø k 750. výroèí a Mìsto vydalo k 750. výroèí první zmínky o ì stolní kalendáø s názvem Ohlédnutí za minulostí. Kalendáø zachycuje na dobových fotografiích historii a za posledních 100 let. Neopakovatelnou atmosféru dotváøejí texty kronikáøe mìsta p. Šafáøe, který zapùjèil fotografie z vlastní sbírky. Historické postavy na obalu kalendáøe jsou ze dvou triptychù J. Weniga dìjiny a, jehož originál lze vidìt na stìnách v malém sále Beránku a který bude základním motivem oslav. V kalendáøi je pøehled akcí a událostí, které organizátoøi obèanùm mìsta v roce oslav nabízejí. Spoleènì s mìstskými oslavami jsou pøipomenuta i další významná výroèí, která ozdobí jubilejní rok. Slavit budeme 100. výroèí otevøení nové radnice, 90. výroèí otevøení Beránku, tradiènì se uskuteèní 7. roèník Prima sezóny, již II. mezinárodní festival Vìnceslava Metelky, výjimeènou akcí bude Konference o životì a díle Josefa Škvoreckého k jeho 80. narozeninám, historicky významné bude i svìcení mìstského praporu. Do programu oslav pøispìjí náchodské kulturní instituce, církve, spolky, školy a organizace. Vydání kalendáøe je dárkem obèanùm mìsta, rodákùm, jeho návštìvníkùm i turistùm. Pøipravován byl s velkou chutí a radostí. Lze si jen pøát, aby stejnì potìšil a oslovil všechny, kteøí mají rádi mìsto a chtìjí vlastnit neopakovatelný historický dokument v zajímavé formì. Eva oøtová Doporuèená cena kalendáøe je 100 Kè. EKOutek Pøeji pìkný den, aè se to zdá na první pohled nepravdìpodobné, existuje velká èást domácích a kanceláøských elektrospotøebièù, které žerou energii, i když jsou vypnuty. Jde hlavnì o elektroniku televizory, videa, satelitní pøijímaèe, hi-fi vìže, osobní poèítaèe, tiskárny, faxy, kopírky, ale i mnoho druhù lampièek. Jak je to možné? Cožpak tyto pøístroje nemají vypínaè? Mají, ale Uvedené spotøebièe se vyznaèují tím, že mají zabudované trafo, které spotøebovává proud neustále. Vypínaè je až za tímto transformátorem, který je k síti pøipojen trvale. Nìkdy je trafo dokonce zvláš a zapíná se rovnou do elektrické zásuvky. Spotøeba samotného trafa není velká (obvykle 5 až 30 W), zato je však trafo zapnuto celý den a vlastnì celý rok. Vzhledem k tomu, že takových spotøebièù je v domácnosti a zejména pak v kanceláøích nìkolik, tak celoroèní spotøeba už zanedbatelná není. Mnohdy dochází k paradoxní situaci nový moderní výrobek nakonec spotøebuje více než starý. Pro názornost: vymìníme-li starou lampièku za novou s úspornou záøivkou, zjistíme, že stará žárovka spotøebovávala 40 W jen když svítila. Nová lampièka spotøebovává 11 W když svítí, ale 5 W, když zhasne. Pøi tøech hodinách svícení dennì spotøebuje nová úsporná lampa více než stará. Spotøebitel, který je šetrný, byl mìl upøednostòovat výrobky, které se dají vypnout doopravdy, tedy pøed trafem. Takových výrobkù je však na trhu zatím málo. Øešení? Vypnout spotøebiè a ještì jej vytáhnout ze zásuvky. To je však nepraktické. Lepší je opatøit si zásuvkovou lištu s vypínaèem a jedním vypnutím pak vypnout všechny pøipojené spotøebièe najednou. Možná, že jste pøišli èi pøijdete na lepší zpùsob, jak zbyteèné spotøebì zabránit. Pøíklady spotøeby nìkterých výrobkù: Výrobek Zapnuto Vypnuto Televize 120 W 30 W Video 80W 20 W Hi-fi vìž 60 až 200 W 30 W Poèítaè s monitorem 100 W 20 W Stolní lampièka 11 W 5 W Listopad pøi svíèkách a dny s modrou oblohou, Mgr. Kateøina Geržová, odbor ŽP (Zdroj: Receptáø 12/2001)

12 12 Centrum vzdìlávání Listopad 2003 u Základy orientálního tance 2. (pro širokou veøejnost); lektor: Mgr. Dana Hrušková, , hod., ZŠ -Plhov u Vyjmenovaná slova s pohádkou èepice, projektové vyuèování na 1. stupni ZŠ; lektor: Mgr. Alena Aigelová, , hod., CV u Motivaèní hry v èeském jazyce IV.; lektor: Mgr. Kvìta Jeèná, , hod., CV u Hlísti v uèivu pøírodopisu a biologie; lektor: Doc. RNDr. Václav Ducháè, Ph.D., , 2003, hod., ZŠ -Plhov u Linoryt; lektor: Mgr. Jiøí Kuèík, , hod., CV u Region, Evropa a svìt v promìnách doby Východní Èechy století XII. èást; lektor: doc. PhDr. rantišek Musil, CSc., , hod., CV u Práce s textem a mluvený projev v hodinách èeského jazyka a literatury; Mistrovská utkání v kuželkáøské hale SKK Primátor listopad SO C Josefov KP dorost SO D Èervený Kostelec KP dorost SO C Solnice III. liga muži SO B Zábøeh B III. liga muži PÁ Josefov B KP III. tø. B SO Jirkov I. liga ženy SO Vyškov I. liga muži NE Podìbrady I. liga dorostenci NE Jièín I. liga dorostenky PÁ E Josefov A KP II. tø. A PÁ D Svitavy B KP II. tø. B SO Pohár Mladých nadìjí žáci celostátní turnaj PÁ Èervený Kostelec D KP III. tø. B SO C Solnice KP dorost SO C Jablonec III. liga muži SO B Hoøice III. liga muži PÁ D Dobruška B KP II. tø. B PÁ E Rokytnice n. Jiz. B KP II. tø. A SO Slavia Praha I. liga ženy SO Olomouc I. liga muži NE Zábøeh I. liga dorostenci NE Zábøeh I. liga dorostenky Ve volných termínech pokraèuje 31. roèník turnaje neregistrovaných o pohár øeditele Pivovaru dennì od v sobotu a v nedìli od 8.00 hod. rantišek Majer st., sekretáø klubu lektor: PhDr. J. Hoffmannová a doc. PhDr. O. Müllerová, , hod., CV u Pøedvánoèní tvoøení pro rodièe s dìtmi nebo pro prarodièe s vnouèaty; lektor: Ines Š ovíèková, , hod., CV u Pøedškolní dítì a dítì na zaèátku školní docházky; lektor: PhDr. Jarmila Klégrová, , hod., CV u Malba na hedvábí v duchu malby nejen štìtcem (pro širokou veøejnost); lektor: Mgr. Lenka Prokešová, , hod., CV u Osobnost uèitele na ZŠ (pro øeditele a uèitele ZŠ a SŠ); lektor: PhDr. Václav Mrštík, , hod., CV u Metodické øady tìlesné výchovy na 1. stupni ZŠ 3. poøadová cvièení + názvosloví, úpoly v TV, hry pro zpestøení, zábavná cvièení, koordinaèní cvièení, co s necvièícími žáky; lektor: Mgr. Adriana Koláøová, , hod., ZŠ -Plhov u Ateliér øemeslné tvorby 8., 9. Vyšívání (pro širokou veøejnost), lektor: Ines Š ovíèková, a , hod., CV u Metodické øady v anglické gramatice 4. minulý èas 2. pøedminulý, souslednost, lektor: Mgr. Zdena Jirková, , hod., CV Pozvánka na volejbalovou ligu v listopadu 2003 v nedìli SK RUBENA proti SLAVII Hradec Králové královéhradecké derby v sobotu SK RUBENA proti TJ SOKOL Pardubice východoèeské derby ve sportovní hale Na Hamrech od hod. Pozvánka pro chlapce žáky ZŠ roèníky narození Pøijímáme chlapce do pøípravky volejbalu a to: v kanceláøi SK RUBENY na Pražské ul. 696, hlavní vchod z parkovištì, osobnì nebo na tel. èísle na el. adrese: trenér Pavel Kábrt tel. spojení , mobil Pokud se nám pøihlásí dostateèný poèet chlapcù, s trénováním zaèneme od zaèátku roku SK RUBENA, Hana Kopecká u Pohybové hry soutìže v družstvech a Od pohybových her ke sportovním; lektor: Doc. PhDr. erdinand Mazal, CSc., , hod., ZŠ - -Plhov u Výtvarné dílny 2. Vánoce 2003 (pro širokou veøejnost), lektor: Mgr. Jana Matoušová, mistr florista, , 8 12 a hod., CV u Vánoèní setkání s novými nápady; lektor: PaedDr. Marta Pohnerová, , a hod., CV u Program pro speciální školy II. diagnostika; lektor: Mgr. Dana Hrušková, , pá 15 20, so 9 18, CV u Pleteme z pedigového proutí 3. Vánoèní zvonky (pro širokou veøejnost); lektor: Mgr. Eva a Jitka Poláškovy, , 8 12 a hod., CV u Inspirativní námìty ve výtvarné výchovì a praktických èinnostech; lektor: Mgr. Karla Cikánová, , hod., CV u Práce s voskem ve výtvarné výchovì; lektor: PaedDr. Marta Pohnerová, , hod., CV u Nápravné terapie a další doplòkové programy a formy péèe pro dìti s SPU a LMDsy; lektor: Mgr. Zdeòka Skluzáèková, Mgr. Lucie Bošová, , pá , so , CV

13 ský zpravodaj 13 u Sexuální výchova jak na to? , hod., Jiráskovo gymnázium, Øezníèkova 451, lektor: PaedDr. Helena Jarotková, ZŠ Hradební Broumov u Na pomoc pìveckým sboreèkùm a sborùm, , 9 12 hod., zkušebna Rychnovského dìtského sboru, Komenského 1579, Rychnov nad Knìžnou, lektor: Karel Štrégl, sbormistr Rychnovského dìtského sboru u Pohádky z tašky, 7. listopadu 2003, 9 13 hod., DDM Déèko, Zámecká 243,, lektor: Jaroslava Holasová, uèitelka ZUŠ Jaromìø u Zázraky genetiky, , hod., JG, Øezníèkova 451,, lektor: RNDr. Zdenìk Martinec, CSc., odborný asistent Pd UHK u Zdravý životní styl a zdravá výživa, 13. listopadu 2003, hod., Jiráskovo gymnázium, Øezníèkova 451,, lektor: MVDr. Marcela Dvoøáková, Státní zdravotní ústav,, Dagu Kouzelník aneb tajemné Vánoce, projektové vyuèování na 1. stupni ZŠ, lektor: Mgr. Alena Aigelová, , hod., CV u Kontrolní systém školy; lektor: RNDr. Pavel altýsek, , 9 15 hod., CV u Romové jací jsou a jednání s rodièi romských dìtí, lektor: Mgr. Viktor Sekyt, , hod., CV u Základy dekorativní tvorby 4., lektor: PaedDr. Marta Pohnerová, , hod., CV u Gentlemanství a slušné chování (pro širokou veøejnost), lektor: herec a pedagog Jan Pøeuèil, , hod., CV Prùbìžnì probíhají celoroèní kurzy cizích jazykù, kurzy výpoèetní techniky, pøíprava k pøijímacím zkouškám. Pøihlásit se mùžete tìmito zpùsoby: l písemnì: Centrum vzdìlávání, Smiøických 1237, l elektronickou poštou: lprostøednictvím webových stránek: Více informací na tel.: , CENTRUM VZDÌLÁVÁNÍ NÁCHOD Vás zve na VÁNOÈNÍ VÝSTAVU DÁRKOVÝCH UMÌLECKÝCH PØEDMÌTÙ ve dnech Výstava bude otevøena dennì 8 17 hod. v prostorách Centra vzdìlávání, Smiøických 1237 (cesta z Plhova na zámek). vitráže drobnou keramiku malbu na hedvábí šátky, šálky vánoèní pøání Pedagogické centrum Hradec Králové Program vzdìlávacích akcí v listopadu v ì Mikulášská nadílka na Lipí Mùžete shlédnout a nakoupit pro své blízké: perníèky polštáøky, deky, deèky z patchworku chòapky šité, háèkované ponožky vlnìné ruènì pletené mar Serbousková, Státní zdravotní ústav, Rychnov n. Kn., Hana Dvoøáèková, Státní zdravotní ústav, Trutnov u Prvky lidové tvoøivosti ve výtvarné a pracovní výchovì, 19. listopadu 2003, hod., Jiráskovo gymnázium, Øezníèkova 451,, lektor: Bc. Daniela Kochová, MŠ Chlum, Dagmar Mašková, MŠ Slavíèkova, Hradec Králové u Využití relaxaèních technik ve školní praxi. Koncentrace a meditace 2, , 9 12 hod., DDM Déèko, Zámecká 243,, lektor: Mgr. Jarmila Koudelková, cvièitelka Jógy u Sexuální výchova 2 jak na to? , hod., JG, Øezníèkova 451,, lektor: PaedDr. Helena Jarotková, ZŠ Hradební, Broumov u K novému zákonu o sociálnì právní ochranì dìtí, , hod., Jiráskovo gymnázium, Øezníèkova 451,, lektor: Olga Landová, sociální pracovnice MìÚ u Jak zvládnout soužití minorit a majorit ve škole, listopadu 2003, 9 16 hod., Zvláštní škola, Broumov, lektor: Mgr. Alice Matuchová, ZŠ Železnická, Jièín, Mgr. Jana Doležalová, Pd UHK u Využití gymnastických míèù v MŠ a ŠD. Overbally; , hod., DDM Déèko, Zámecká 243,, lektor: Mgr. Ludmila Boháèová, uèitelka zdravotní TV, ZŠ Trutnov Srdeènì zveme všechny dìti, maminky, tatínky, dìdeèky i babièky do hospùdky na Lipí. Právì tam totiž bude v sobotu v 16 hodin opìt nadìlovat zaruèenì pravý sv. MIKULÁŠ! S sebou: rodièe nadílku pro své dìti, dìti básnièku pro sv. Mikuláše. Vstupné dobrovolné. Vaše LIPSKÉ MAMKY. prostírání taštièky tkané polštáøe a kobereèky šaty Pøehled výstav poøádaných v listopadu 2003 Regionálním muzeem v ì Židovské tradice a zvyky a Historie Židù v Èechách a na Moravì Výstavní síò v Tyršovì ulici, pøednáškový salonek a chodba stálé expozice Okresního muzea, Masarykovo námìstí, èp. 18, , dennì mimo pondìlí 9 12; hod. Dvì putovní výstavy Židovského muzea v Praze k Evropskému dni židovské kultury Výstavy budou doplnìny o náchodské reálie a artefakty. Obì výstavy je možno zhlédnout jako souèást prohlídky stálé expozice nebo samostatnì za snížené vstupné 10 a 5 Kè. Dìjiny a a ska, Masarykovo námìstí, èp. 18, dennì mimo pondìlí 9 12, hod. Vstupné: 30; 15 Kè, studenti v rámci školní výpravy 10 Kè, uèitelé jako doprovod zdarma. Organizované výpravy lze objednat na èísle: Pevnost Dobrošov Otevøeno dennì mimo pondìlí 10 12; hod. Vstupné: 40; 20 Kè. Návštìvu pevnosti lze objednat na tel.: ; na adrese: Okresní muzeum, Zámek 1284, ; nebo elektronicky: Podrobnosti o aktuálních, pøipravovaných, ale i ukonèených výstavách získáte na internetové adrese muzeum.nachod.web.wo.cz

14 14 Zubní pohotovost v listopadu a MUDr. Grummichová Blanka, Raisova a MUDr. Hulánová Blanka Nové Mìsto n. M. bývalý Stavostroj závodní støedisko 15. a MUDr. Hýbl Milan, Hálkova MUDr. Klikarová Anna Hronov, Havlíèkova a MUDr. Jánská Ludmila, Bartoòova ul. školy TGM 29. a MUDr. Jirmanová Miroslava Nové Mìsto nad Metují Komenského 48 PROGRAM Víkendovka u koní prodloužený víkend u koní, výlet do Broumovských stìn. Ubytování v myslivecké chatì v Polici nad Metují. Odjezd autobusové nádraží hod. Pøíjezd autobusové nádraží hod. Cena 440 Kè (ubytování, strava, jízdné, pojištìní) ská minimiss aerobic Jiráskovo gymnázium v ì. Zúèastnit se mohou dívky ve vìku Upozornìní HOPSÁÈEK Zmìna Dìtský klub HOPSÁÈEK si Vás dovoluje upozornit na zmìnu v hlavním týdenním programu, a to: Šikovné ruèièky: úterý, sudý týden, hod., støeda lichý týden hod, 10 Kè Ostatní týdenní programy beze zmìn. Další informace najdete na Rádi bychom se omluvili všem, kteøí v mìsíci záøí nebyli vèas informováni o této zmìnì, ke které bohužel nedošlo naší vinnou. Dìkujeme za pochopení. Dále bychom rádi podìkovali Mìstskému úøadu v ì za finanèní pøíspìvek, který nám byl pøidìlen na základì podané žádosti o pøidìlení grantu na podporu a rozvoj obèanských iniciativ v kultuøe vypisovaný Kulturní a sportovní nadací mìsta a. Ještì jednou dìkujeme. Èeské vánoèní trhy Srdeènì zveme všechny na 0. roèník pøedvánoèní prodejní výstavy , hod., sídlištì u nemocnice objekt výmìníku tepla, ulice Bílá,. Tìšit se mùžete na: drhání a jiné bytové doplòky výrobky z vèelích produktù peèení z hronovického tìsta kapsáøe a jiné šité výrobky 7 16 let, organizované i neorganizované v kroužcích. Sobota základní kolo cvièení aerobiku podle lektorky, zkouška sportovní dovednosti, neveøejné. Nedìle semifinále cvièení aerobicu podle lektorky, moderní tanec s lektorkou, neveøejné finále rozhovor s moderátorem, pøedvedení vlastní cvièební skladby, módní pøehlídka ve sportovním obleèení, volná disciplína, veøejné. Pro všechny dìti je pøipraven bohatý program, drobné ceny a pamìtní list. Registrace: , stravování: restaurace Beránek, cena za celý víkend 260 Kè. Info v Déèku Soòa Ježková. šustí, døevìné rámeèky palièkované výrobky (krajky) a další zajímavosti. Vstup: dospìlí 5 Kè, dìti zdarma Zubní pohotovost je v sobotu, v nedìli a svátek vždy od 8.00 do hodin. Lékárenská pohotovostní služba v obchodním domì Kaufland dennì 7 20 hodin, v nedìli 8 20 hodin. Loutkové divadélko Dìtem pro radost v náchodské sokolovnì uvádí a pohádku Den Ku áska a Kutilky a , a pohádku Ostrov splnìných pøání Pøedstavení zaèínají vždy v 15 hodin, a navíc i v 17 hodin pro starší dìti a dospìlé. Srdeènì zveme dìti i rodièe. Loutkáøi. Ukázka èinnosti dìtí pøi jedné z hodin, která nese výstižný název Šikovné ruèièky. Toto setkání bylo pojmenováno Jak se ježci pøipravují na zimní spánek.

15 Program Senior klubu Støeda od hod. Bohatá historie divadla v Bìlovsi beseda s panem Antonínem Samkem Ètvrtek od hod. Posezení u videa Ètvrtek od hod. Vrátila jsem se z oblasti Indického oceánu z ostrovu Réunion a Mauritius o svých zážitcích z cest vypráví a diapozitivy doprovází dr. Pavla Teichmanová Ètvrtek od hod. Kanadské støepinky I. o svém pobytu v Kanadì u videa beseduje Josef Zavøel SENIOR KLUB je otevøen dennì od pondìlí do pátku od do hodin a je k dispozici všem seniorùm a jejich pøátelùm. K využití je denní tisk, knihovnièka, televize, spoleèenské hry, obèerstvení. Programové zprávy sledujte na vývìskách v podloubí radnice, na Husovì námìstí, v pøízemním oknì Klubu, Novinách ska a ECHU. Sdružení zdravotnì postižených Pražská 1759, Sdružení zdravotnì postižených v ì pøipravuje pro své èleny a pøátele pøedvánoèní posezení s fousatým andìlem. Sejdeme se ve ètvrtek 4. prosince od hodin ve velkém sále restaurace VATIKÁN v ì. Veèeøe, káva a živá hudba k tanci i poslechu zajištìna. Nezapomeneme na dárky z pùdy a dobrou náladu. Poplatek èiní pro èlena 60 Kè a neèlena 70 Kè. Pøihlásit se mùžete již nyní, a to každé úterý od do hod v klubovnì na Hamrech. Také pøímo u paní Z. Semerákové na telefonu Nechat déle vyzvánìt. Výbor všechny srdeènì zve a pøeje pøíjemnou zábavu. GALERIE Galerie výtvarného umìní v ì poøádá ve všech prostorách zámecké jízdárny: výstavu brnìnského grafika a typografa Jiøího Šindlera grafika, kaligrafie ( ) ský výtvarný podzim 20. roèník pøehlídky umìní regionu. Obrazy, kresby, grafika, fotografie, typografie, plastika, sklo, keramika. ( ) Výstavy jsou otevøeny dennì kromì pondìlí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. ský zpravodaj 15 Církve v ì Husùv sbor Církve èeskoslovenské husitské Raisova ul., aráø PaedDr. Zdenìk Kovalèík, tel.: , mobil: , bohoslužby každou nedìli v 8.30 hod. Biblické hodiny pro dospìlé v pondìlí v hod. Kolumbárium otevøeno dennì od 9 do 17 hodin. Prodejna a výdejna šatstva a obuvi pro sociálnì slabé provozuje Diakonie Broumov Na Hamrech (v bývalé poslanecké kanceláøi Mgr. Z. Horníkové), otevøeno v úterý, ètvrtek od 9 do 17 a v pátek od 9 do 12 hodin. Zodpovìdnou osobou je paní M. Zítková. Vzpomínkové bohoslužby na zesnulé sobota v 16 hod., nedìle v 8.30 hod. Øímskokatolická farnost Dìkanství, Masarykovo nám. 75, Telefony: kanceláø , dìkan P. ThLic. Boguslaw Partyka , kaplan P. Mgr. Jaroslav Jirásek , , internetová stránka: Bohoslužby: po 7.00, út 18.00, st 18.00, èt 7.00, pá 7.00 a 18.00, so 7.00 a 18.00, ne 7.30, 9.00 a v kostele sv. Vavøince, v kostele sv. Michaela. V kostele sv. Jana Køtitele na høbitovì bohoslužby v a v Èeskobratrská církev evangelická Purkyòova ul. 535, faráø M. Vašina, tel.: , bohoslužby v nedìli v 9.00 hod. a pravidelnì v v Evangelickém domovì Betanie (Špreòarova 1053), kde se støídají kazatelé z køes anských církví v ì. V týdnu je pravidelná biblická hodina v út v hod. Každé tøetí pondìlí v mìsíci je v 19 hod. setkání støední generace (tøicátníci) Den vdìènosti. Bohoslužby v ì v 9.00 s vysluhováním Veèeøe Pánì a koncert a pøednáška, hostem faráø Jan Dus z Prahy. Církev adventistù sedmého dne Tyršova 207, budova Sokola, 2. patro (bývalá Soukromá stø. podnikatelská škola), kazatel Vít Vurst, tel.: , mobil: , Bohoslužby každou sobotu od 9.30 hod., každé pondìlí v 18 hod. studium Bible. Církev bratrská Purkyòova 584, , kazatel Daniel Kvasnièka, tel./fax: ; mobil: Vikáø: David Beòa, LicTheol, kazatel senior: RNDr. Pavel Javornický, CSc., internetová stránka: Bohoslužby v nedìli v 9.30, biblické studium ve støedu v hodin. Akce dìtí a mládeže v oznámení a na telefonu bude v ì kázat Petr Raus, šéfdramaturg brnìnského studia ÈT v bude na Masarykovì námìstí u stromeèku pøed radnicí první adventní zastavení s programem pøipravovaným Církví bratrskou a Evangelickou akademií. V dalších nedìlích se vystøídají ostatní náchodské církve. Jiøí Jirák TRUHLÁØSTVÍ Nábytek, bytové doplòky, kuchyòské linky, okna, dveøe Starkoè 13, tel./fax: mobil:

16 16 UPOZORNÌNÍ pro milovníky zvíøat Ve dnech až bude na Mìstském úøadu v ì probíhat dobroèinná sbírka na pomoc psímu útulku v Lukavici. Útulek žádá obèany hlavnì o potraviny pro zvíøata (granule, konzervy, piškoty aj.), nepotøebné pøikrývky èi deky a radost našim svìøencùm zajisté udìlá i malá hraèka. Vìci mohou obèané nosit na Mìstský úøad v ì vždy bìhem pracovní doby. Kontaktní osoba p. Berka nebo sl. Slabá. Pokud chcete pøispìt i malým penìžním Adventní benefièní koncerty ve prospìch péèe o umírající a nemocné roztroušenou sklerózou Vladimír Merta a Jana Lewitová Sefardské inspirace, Zpívání o Marii a moravské a slovenské balady Vladimír Merta loutna, kytara a zpìv Jana Lewitová zpìv, housle sobota 29. listopadu 2003 v hod. v kostele sv. Anny v Žirèi u Dvora Králové; vstupné: 80 Kè, studenti a dùchodci 40 Kè, zdravotnì postižení a dìti do 15 let zdarma. nedìle 30. listopadu 2003 v hod. v divadle J. K. Tyla v Èerveném obnosem na provoz útulku pro psy, uvádíme è. úètu Psího domova v Lukavici: /0800. Pokud chcete navštívit Psí domov a jen se podívat, pøijïte pouze v urèených dnech, tj. ve dnech otevøených dveøí, nebo v prùbìhu návštìvních hodin, které jsou v pondìlí pátek od do hodin. Návštìvu mimo urèené hodiny si lze domluvit telefonicky na telefonním èísle nebo MT Dìkujeme za pochopení! Kostelci; vstupné: 80 Kè, studenti a dùchodci 40 Kè, zdravotnì postižení a dìti do 15 let zdarma sobota 6. prosince 2003 v hod. v kostele Panny Marie v Hradci Králové pøipravuje benefièní koncert Ladislav Kozderka první trumpetista Národního divadla, vstupné 100 Kè, studenti a dùchodci 50 Kè, zdravotnì postižení a dìti do 15 let zdarma. Vstupenky je možné zakoupit v prodejnì Dali. Poøádá Hospic Anežky Èeské v Èerveném Kostelci a Domov sv. Josefa v Žirèi tel.: nebo ; Sboreèek v Pieszycach Pìvecký sbor Jiráskova Gymnázia se v nedìli zúèastnil koncertu pìveckých sborù v polských Pieszycach. V místním kostele sv. Antonína vystoupilo u pøíležitosti polsko-èeských dnù køes anské kultury 10 polských smíšených a ženských sborù. Naše mìsto reprezentoval pìvecký sbor Jiráskova gymnázia vedený sbormistrem Vlastimilem Èejpem. Po pøednesu písní Což se mnì má milá hezká zdáš, Po šrodku pola a Go down Mores sklidil zasloužený potlesk. Stejnì jako pøi spoleèném pøátelském setkání všech sborù v místní škole na závìr nedìlního veèera. Dovolujeme si Vás pozvat na maturitní ples Jiráskova gymnázia, který se koná 6. prosince 2003 od v Beránku. Ples uvede Sboreèek JG. Tìšit se mùžete na pestrý program: pøedtanèení, diskotéku, bohatou tombolu a ty nejúžasnìjší maturanty roku 2004!!! Všichni jste srdeènì zváni! POZVÁNKA Den veteránù Znovu se pøipojujeme k demokraciím, které v tento den, kdy skonèila 1. svìtová válka, uctívají padlé všech válek. V ì probìhne uctìní v úterý 11. listopadu 2003 v 11 hodin u památníku na Dobrošovì za úèasti Mìstského úøadu v ì, zástupcù ÈSBS a dalších organizací. Odjezd autobusu na Dobrošov od hotelu Beránek (Masarykovo nám. ) je v hodin. Pøedpokládaný návrat ve hodin. Mìsíèník ský zpravodaj. Vydává Mìsto, IÈO: , Masarykovo námìstí 40, Odpovìdný redaktor: Nina Svobodová. Redakèní rada: Ing. Jaroslav Rohulán, Mgr. Lydia Baštecká, Ing. Eva Èejchanová, Hana Kopecká, Libor iedler, Daniel Kvasnièka a Marie Iljašenková. otografie poøídila redakce, autoøi èlánkù a archiv, titulní fotografie Ing. Vlastimil Èejchan. Grafická úprava Garmond DTP studio tel.: Èíslo 11/2003 vychází Náklad 5000 ks. Distribuce zdarma. Registrace: MK ÈR E Za zmìny v programech zodpovídají poøadatelé jednotlivých akcí a poøadù. Pøíspìvky jsou vítány, slušná diskuze má vždy místo. Nevyžádané pøíspìvky se nevracejí. Neoznaèené a nepodepsané pøíspìvky poøídila redakce. Adresa èasopisu: NZ, Mìstský úøad v ì, Masarykovo námìstí 40, , tel./fax: , Uzávìrka tohoto èísla byla a uzávìrka prosincového èísla bude !!!

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292702 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dyjákovice Úèetní

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 71209921 Název: Domov seniorù Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Bobèíková Datum zpracování: 28.03.2014 Èas zpracování: 12h53m55s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù 320/2002 Sb. ZÁKON ze dne 13. èervna 2002 o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù Zmìna: 426/2002 Sb. Zmìna: 518/2002 Sb. Zmìna: 354/2003 Sb. Zmìna: 22/2004

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Konèalová Dagmar Datum zpracování: 12.11.2014 Èas zpracování: 13h41m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Obec Závada ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00635553 název Obec Závada ulice, è.p. 106 obec Závada PSÈ, pošta 747 19 Kontaktní údaje

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

My Home klíè k moderní elektroinstalaci

My Home klíè k moderní elektroinstalaci My Home klíè k moderní elektroinstalaci VZOROVÝ ROZPOÈET Moderní elektroinstalace My Home Vaše správná volba Ovládejte svùj svìt jednoduše a intuitivnì. MODERNÍ ELEKTROINSTALACE 2 Komfort Moderní elektroinstalace

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 I. ÚVODNÍ SLOVO. Vážení uživatelé, partneøi, zamìstnanci a pøíznivci spoleènosti Help-in, o.p.s,

ÚVODNÍ SLOVO 2 I. ÚVODNÍ SLOVO. Vážení uživatelé, partneøi, zamìstnanci a pøíznivci spoleènosti Help-in, o.p.s, OBSAH 1 OBSAH I. Úvodní slovo...2 II. Základní údaje a kontakty...3 III. Poslání...4 IV. Historie...4 V. Mapa pùsobnosti...5 VI. Správa spoleènosti...6 VII. Èinnost v r. 2006...8 1. Služby sociální intervence...8

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 24.02.2014 Èas zpracování: 7h52m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ

Více

Zámìr: Rekonstrukce a dostavba Køemencova 18, è.p. 164/11, Praha 1, k.ú. Nové Mìsto

Zámìr: Rekonstrukce a dostavba Køemencova 18, è.p. 164/11, Praha 1, k.ú. Nové Mìsto pro HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-34921 O/2007/00PNI/EIA/456-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 07.11.2007 podle 7 zákona

Více