Nová tváø Mìstské knihovny v Náchodì

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nová tváø Mìstské knihovny v Náchodì"

Transkript

1 ský zpravodaj 1 Nová tváø Mìstské knihovny v ì ský zpravodaj Obsah Slavnostním otevøením nových prostor pøízemí a mezipatra v budovì mìstské knihovny byla dovršena první etapa probíhajících stavebních úprav. Obèané mìsta mají k dispozici novì vybavené oddìlení pro dospìlé s rozsáhlým volným výbìrem krásné i nauèné literatury všech vìdních oborù, dále je zde regionální literatura, týkající se mìsta a a regionu ska, mapy, sbírka poezie, hudebniny notové materiály a cizojazyèné knihy v angliètinì, nìmèinì, francouzštinì a ruštinì. Novinkou v pøízemí jsou ètyøi pracovní místa pro návštìvníky s pøístupem na internet a možností tištìného výstupu. K dispozici je rovnìž kopírovací služba z materiálù knihovny. Poskytované informaèní služby se týkají orientace v knihovnì a v knihovních fondech, své místo zde našly informace pro neziskový sektor a na základì spolupráce s ministerstvem zahranièí také materiály k problematice Evropské unie. Pro konkrétní vyhledávání další literatury urèitého autora nebo tématu slouží elektronický katalog. Také celá agenda registrace ètenáøù a výpùjèek je vedena na poèítaèi. K tomu se vrátíme podrobnìji v dalším èísle ského zpravodaje. Pøínosem pro návštìvníky je bezbariérový pøístup a také pøíjemné prostøedí originálnì øešeného interiéru s místy pro posezení s knihou pøípadnì pro studium èi napsání poznámek. Je zde i prostor pro komorní výstavy fotografií, ilustrací a drobné grafiky. V souèasné dobì je instalována výstava dokumentující prùbìh stavebních prací, vždy v pohledu na pùvodní a souèasný stav. V centrální èásti nového oddìlení jsou prezentovány pøírùstky do knihovního fondu a také právì vrácené knihy, které návštìvníci s oblibou vyhledávají. Suterén obsahuje technické zázemí a modernì øešený depozitáø knihovního fondu s posuvnými regály. Na místì je celá øada podìkování. Dìdicùm pùvodního majitele domu, zastupovaných univerzitním profesorem Josefem Bartonìm Dobenínem. Podle jeho pøání má dùm, který byl pøeveden do majetku mìsta bezúplatnì, dále sloužit kulturní èinnosti knihovny. Zastupitelstvu mìsta a, které rozhodlo o investici zhodnocující památkovì chránìný dùm a zároveò øešící moderní provoz knihovny na úrovni souèasné doby. Autorùm projektu stavby a interiéru ing. arch. Aleši Pøibylovi a akad. arch. Zdeòku Tomkovi. irmì STAVOS Jiøí abián, stavbyvedoucímu ing. Jiøímu Èuhanièovi, stavebnímu dozoru p. Václavu Rohlíèkovi a p. Evì Zákravské a mnoha dalším za zdárné dovršení tohoto díla. Knihovna je pøipravena plnit svou roli pøi uchovávání kulturního dìdictví a jeho zpøístupnìní všem obèanùm, je pøipravena pomáhat pøi celoživotním vzdìlávání, také pøinášet relaxaci a pøíjemné prožitky. Chce být živým místem pro vytváøení a tøíbení názorù, myšlenek a kulturního cítìní. První dny provozu v podobì velkého zájmu veøejnosti ukázaly, že jsme na dobré cestì. Mgr. Marie Sobotková, øeditelka Zprávy z radnice... str. 2, 3 Kronika... str. 4 Komunitní plánování... str. 4 Parkování v ì... str. 5 Ze starého a... str. 6 Listopadová výroèí... str. 6 Historie náchodských úøadù... str. 7 Odbor školství, kultury a sportu... str. 8 Primátor... str. 10 EKOutek... str. 11 Sport... str. 12 Vzdìlávání a výstavy... str. 12, 13 Déèko... str. 14 Zubní pohotovost... str. 14 Loutková scéna... str. 14 Hopsáèek... str. 14 Senior klub... str. 15 Galerie... str. 15 Církve... str. 15 Koncerty... str. 16 Kino, zvláštní pøíloha... vnitøní dvojlist Èlovìèe nezlob se, školní rok zaèíná

2 2 Zprávy z radnice Rada mìsta Majetkoprávní úkony obce RM souhlasila s uzavøením Smlouvy o zøízení vìcného bøemene se spoleèností ZETA, a. s., na umístìní dvou kamerových bodù na domì èp. 155 v ulici Kamenice. Mìsto uhradí náklady související s vkladem vìcného bøemene na katastrální úøad (KÚ). RM souhlasila s uzavøením Smlouvy o zøízení vìcného bøemene s vlastníky domu èp. 65, Masarykovo námìstí,. Mìsto opìt uhradí náklady související se vkladem vìcného bøemene na KÚ. Bøemeno se týká strpìní kamerového bodu na tomto domì. RM uložila zpracovat návrh na úpravu znìní zásad prodeje domù tak, aby bylo možno splnit podmínky pro získání hypoteèního úvìru k zaplacení bytu. RM schválila uzavøení nájemní smlouvy s TJ na nebytové prostory v ì v Hurdálkovì ulici èp Nebytové prostory bude využívat šachový oddíl. Rekonstrukce stadionu Hamra RM souhlasila s pøedloženou studií na rekonstrukci stadionu Hamra a uložila do návrhu rozpoètu na rok 2004 zahrnout 120 tis. Kè na hydrogeologický prùzkum sportovištì a projektovou dokumentaci na tuto akci. Dále uložila odboru správy majetku pøipravit v roce 2004 tuto akci až do fáze stavebního povolení, pøièemž se akce rozèlení do etap, poèínaje budováním fotbalového høištì v I. etapì. Souèasnì rada uložila odboru územního plánu a regionálního rozvoje hledat vhodné dotaèní tituly pro tuto rekonstrukci. Nabídka dotaèního programu Phare 2003 II. èást Na základì nabídky Euroregionu Glacensis na získání dotace z nabídky dotaèního programu Phare 2003 II. èást, který je smìrován na stavbu a rekonstrukci pøístupových komunikací (komunikace svìøené krajùm a obcím) k podnikatelským objektùm a rozvoj souvisejících inženýrských sítí byla vybrána prùmyslová oblast ve Starém Mìstì nad Metují u øeky Metuje. RM souhlasila s harmonogramem postupu prací pro získání dotace a souèasnì souhlasila se zahájením jednání s firmami Integraf a Merkurtisk o pozemcích a již zpracované projektové dokumentaci na komunikace spojené s touto akcí. Stavební úpravy Mìstské knihovny rozpoètové opatøení K byla v souladu s usnesením rady mìsta ze dne dokonèena 1. etapa stavebních úprav Mìstské knihovny v ì spoèívající ve zprovoznìní suterénu, 1. nadzemního podlaží (NP), mezipatra a výtahu. V souèasné dobì je knihovna uzavøena pro veøejnost a provádí se stìhování pùjèovny pro dospìlé do nových prostor. Pùjèovna pro dospìlé byla pro veøejnost novì otevøena od II. etapu stavby, spoèívající v provedení stavebních úprav 2. NP, je možné zahájit až po úplném vyklizení tìchto prostor, tj. nejdøíve v listopadu Vzhledem k tìmto uvedeným skuteènostem není možné do konce roku 2003 z èasových dùvodù provést stavební práce v hodnotì dle schváleného rozpoètu mìsta, a proto také bude èerpání finanèních prostøedkù v letošním roce sníženo o 2,5 mil. Kè. Práce budou provedeny v roce 2004 a termín dokonèení bude posunut o tøi mìsíce. RM schválila rozpoètové opatøení týkající se snížení finanèních prostøedkù o 2,5 mil. Kè a zaøazení položky mìstská knihovna realizace do návrhu rozpoètu na rok 2004 ve výši 6 mil. Kè. Dále Rada mìsta schválila termín dokonèení stavebních prací II. etapy na Rozšíøení mìstského kamerového dohlížecího systému pro mìsto II. etapa RM uzavøela Smlouvu o dílo a smlouvu o záruèním servisu k této smlouvì s firmou Gepard, s. r. o., Pardubice na realizaci stavby kamerových bodù è. 3 a 4. Kupní smlouva plynová pøípojka ZŠ Bìloves RM souhlasila s prodejem plynovodní pøípojky k ZŠ Bìloves v ulici 1. Máje a doporuèila zastupitelstvu mìsta schválit prodej pøípojky Východoèeské plynárenské, a. s., se sídlem v Hradci Králové. Další fungování a. s. Beránek RM schválila variantu provozu komerèní èásti staré budovy akciovou spoleèností Pivovar a vzala na vìdomí navrhovaná øešení. TELEGRA ICKY: RM schválila pøevod finanèních prostøedkù z rezervního fondu do fondu reprodukce majetku na nákup vozidla pro potøeby peèovatelské služby. RM schválila kontrolní komisi k celoplošné deratizaci na území mìsta a, která bude kontrolovat jak práci deratizaèní firmy, tak i provedení deratizace u vybraných firem pùsobících v ì. Komise bude tøíèlenná a budou ji tvoøit zástupci MìÚ, Krajské hygienické stanice a Mìstské policie. RM vzala na vìdomí zápis z komise pro výchovu a vzdìlávání ze dne a zápis z tìlovýchovné komise ze dne RM jmenovala p. Julianu Krupovou èlenkou komise bytového hospodáøství. Rada mìsta Školská zaøízení RM souhlasila s vyhlášením pøednostního zápisu do 1. roèníku v ZŠ, Pavlišovská (na Babí) v lednu 2004, jehož výsledek bude rozhodující pro další zachování této školy. Dále RM vzala na vìdomí informaci o základních a mateøských školách a školních jídelnách, ve kterých stav neodpovídá souèasným požadavkùm zákona è. 258/2000 Sb. o ochranì veøejného zdraví a doporuèila zvážit úèelnost pøípadných nákladných rekonstrukcí. Rada souhlasila s návrhem posunout termín realizace tìchto rekonstrukcí pravdìpodobnì nejpozdìji do roku 2007 s pøihlédnutím k naplnìnosti tøíd a další perspektivì škol v okrajových èástech mìsta. Náhradní parkování v souvislosti se stavebním øízením pøi výstavbì budov v ì RM souhlasila se zøízením podúètu na pøíspìvek pro zøízení nových parkovacích ploch v ì od investorù, kterým stavební zákon ukládá zøízení parkovacích míst a kterým to podmínky místa a stavby neumožòují. Obecnì závazné vyhlášky RM doporuèila zastupitelstvu mìsta ke schválení návrh obecnì závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù a návrh obecnì závazné vyhlášky o místních poplatcích na území mìsta a. Pohledávky po splatnosti nad 15 tis. Kè RM vzala na vìdomí pravidelnou informaci o pohledávkách Mìsta a po lhùtì splatnosti nad 15 tis. Kè a uložila prokazatelnì nedobytné pohledávky pøedkládat škodní komisi k projednání jejich odpisu. Majetkoprávní úkony obce RM stanovila, že k nákladùm na prodej bytù bude pøipoètena cena za novì zpracovaný znalecký posudek, vše k tíži strany kupující. RM souhlasila se zámìrem na umístìní psího útulku v lokalitì Na Brzdách a ulo-

3 ský zpravodaj 3 žila jednat s vlastníky pozemkù o cenì a pøístupu k nim. Zjištìné skuteènosti uložila pøedložit RM k dalšímu projednání a doporuèení pro zastupitelstvo mìsta. RM souhlasila s podélným parkování vozidel v Tepenské ulici a vodorovným vyznaèením na komunikaci a uložila Technickým službám, s. r. o., zajistit toto vodorovné znaèení. RM souhlasila s uzavøením nájemní smlouvy s TJ na užívání dvou místností v èp v Pražské ulici. Smlouva se uzavírá na dobu neurèitou s úèinností od Nájemce bude hradit kromì nájmu i provozní náklady, tj. pomìrná èást el. energie, topení, teplá voda, apod. a náklady na úklid spoleèných prostorù na úèet Správy budov, s. r. o. RM souhlasila s uzavøením nájemní smlouvy s firmou STAMP, s. r. o., na pronájem èásti pozemku p.è. 110/1 v k.ú. Staré Mìsto, který bude užívat jako zaøízení staveništì pro výstavbu nových bytových domù, a zároveò nebytových prostor na sídlišti SUN, od do , které bude firma využívat pro úèely související s další výstavbou sídlištì. RM vzala na vìdomí souhlasné vyjádøení dopravní komise se záborem veøejného prostranství pro stavbu Ubytovací zaøízení U Beránka v ì. RM zamítla žádost na pronájem èásti pozemku p.è. 1203/7 v k.ú. (u jídelny Rubeny) pro stavbu montované garáže. RM zamítla žádost na pronájem èásti pozemku p.è. 1213/1 v k.ú. (za prodejnou Albert) pro umístìní novinového stánku. Uvedený pozemek je urèen pro parkování a zatím není stavebnì dokonèen. RM schválila uzavøení nájemní smlouvy na nebytový prostor kanceláøe ve tøetím nadzemním podlaží v ì, Masarykovo nám. èp. 1 se spoleèností Èeské regionální noviny Orlický týdeník, s. r. o., s platností od RM doporuèila zastupitelstvu mìsta schválit návrh na úpravu znìní zásad prodeje domù tak, aby bylo možno dát bytovou jednotku do zástavy na získání hypoteèního úvìru. Plán zimní údržby 2003/2004 RM schválila plán zimní údržby 2003/ 2004 zpracovaný Technickými službami, s. r. o. Objednání akustické studie zimního stadionu RM souhlasila s vypracováním akustické studie zimního stadionu v ì. Zavedení automatických regulaèních ventilù s termostatickými hlavicemi u topných tìles v objektech ve vlastnictví Mìsta a RM souhlasila s vyzváním spoleèností BYTHERM, spol. s r. o., Myslbekova ulice v ì, R.O.K., spol. s r. o., Kladská ul., Trutnov 3, TECHPRO I spol. s r. o., Velká 93, Hradec Králové, k podání nabídky na zajištìní odborného projektu pro instalaci automatických regulaèních ventilù, zajištìní odborné montáže regulaèních ventilù a zajištìní vyregulování topné soustavy v celém objektu za úèelem dosažení rovnomìrného vytápìní pro všechny objekty k tomu urèené, které budou rekonstruovány v letech 2004 a Navýšení prací na komunikaci 1. Máje z roku 2004 do roku 2003 RM schválila povýšení stavebních prací na akci Stavební úpravy komunikace ul. 1. Máje -Bìloves na hodnotu 5,2 mil. Kè v roce 2003 na úkor snížení objemu stavebních prací v roce Rekonstrukce staré budovy ZŠ Komenského RM schválila zadání vypracování projektové dokumentace øešící kompletní rekonstrukci ZŠ Komenského, firmì Proxion. Veøejné osvìtlení Plhov RM uložila realizovat pouze èást veøejného osvìtlení v úseku od koupalištì po oznaèení do èástky 320 tisíc korun. Organizaèní zmìny v MìÚ RM zrušila 3 funkèní místa a rozhodla o vytvoøení 1 nového funkèního místa na odboru správním pracovník(ce) pro informaèní centrum a o vytvoøení 1 nového funkèního místa na odboru výstavby administrativní pracovník(ce). Podle zákona o obcích stanovila rada mìsta celkový pøepoètený poèet zamìstnancù zaøazených v MìÚ na 196. TELEGRA ICKY: RM schválila uzavøení veøejnoprávní smlouvy na úseku projednávání pøestupkù pro obec Kramolna. RM schválila uzavøení rámcové kupní smlouvy na dodávky øezaných kvìtin do obøadní sínì Mìstského úøadu v ì s firmou Pavla, Police nad Metují. RM nesouhlasila s požadovanou instalací dopravního znaèení na Pavlišovì. RM vzala na vìdomí pøidìlení grantù Kulturní a sportovní nadace Mìsta a na sport a kulturu ve II. kole roku RM souhlasila s distribucí a prodejem kalendáøe na rok 2004, jehož doporuèená prodejní cena bude 100 Kè. (Více str. 11.) RM schválila zpùsob èerpání dotace Základní školy Plhov na projekt prevence kriminality. Pøístavba hotelu U Beránka V sobotu byla zahájena dostavba hotelu u Beránka s tím, že hotel bude dostavìn na základì smlouvy o dílo do Stavbu na základì výbìrového øízení provádí náchodská firma Prùmstav, s. r. o. Cena za stavební èást je 40 milionù Kè vèetnì DPH a investor Pivovar, a. s., pøedpokládá, že cena interiéru, který je již vyprojektován, nepøesáhne ve výbìrovém øízení cenu 10 milionù Kè. Náklad na dostavbu hotelové èásti hotelu Beránek by mìl dosáhnout celkové výše 50 mil. Kè. Investor Pivovar má zajištìn za pomoci mìsta dlouhodobý úvìr, kterým bude stavbu finanènì zajiš ovat. Na základì rozhodnutí rady mìsta bude po dokonèení dostavby hotelu provozovat Pivovar, a. s., jak nový hotel, tak i komerèní èást v historické budovì. Dle technicko-ekonomické studie, která byla zpracována nezávislou firmou, je pøedpoklad návratnosti celé investice do 15 let. Nývlt Pavel, pøedseda pøedstavenstva Pivovaru, a. s.

4 4 Schodolez Budova Mìstského úøadu na námìstí T. G. Masaryka è.p. 40 je od øíjna 2003 dostupná i pro tìžce zdravotnì postižené obèany. Podìkování patøí pøedevším paní Marii Pøibylové z Nového Hrádku, která darovala Mìstu schodolez. Toto zaøízení umožní èlovìku na vozíku pøekonat schodiš ovou bariéru za pomoci jediného asistenta, který ovládá schodolez. Pøístup do objektu radnice bude zajištìn zadním vchodem a oznaèen pøíslušnými tabulkami pro zdravotnì postižené. V souèasné dobì probíhají drobné stavební úpravy pro bezbariérový vstup zadními dveømi. Pavel Schuma, vedoucí odboru sociálních vìcí a zdravotnictví Pozvánka na výstavu Na Vánoce dlouhé noce Už potøetí se sejdeme u pøíležitosti expozice výstavy s Vánoèní tématikou Na Vánoce dlouhé noce. Poøadateli výstavy jsou STACIONÁØ CESTA a POMOCNÁ ŠKOLA v ì-bìlovsi a STÁTNÍ MUZEUM v ì. Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží v pondìlí dne v 17 hodin. O kulturní program se podìlí dìtské pìvecké sbory a další hosté. Výstava bude pøístupná dennì od 2. prosince až do nedìle 7. prosince vždy od 8.30 do hod. Od 4. prosince budou k dos-tání tradièní Barborky do vázy a drobné dáreèky. Dne 5. prosince bude hostem v muzeu Mikuláš. Všichni jste srdeènì zváni, dìti i dospìlí. Dìkujeme a blahopøejeme V èervnu tohoto roku se v Rychnovì n. Kn. uskuteènil koncert u pøíležitosti uzavøení dohody o spolupráci s Èeským rozhlasem. Pìvecký sbor pracuje pod vedením sbormistra Karla Štrégla již deset let. Koncertu se zúèastnili øeditel Èeského rozhlasu ing. Václav Kasík a poslankynì Mgr. Zdeòka Horníková, která pøevzala výtìžek z koncertu pro Stacionáø CESTA v ì. Výtìžek èinil 14 tis. Kè a bude použit na poøízení vícemístného automobilu pro dopravu postižených dìtí navštìvujících stacionáø. Dìkujeme srdeènì za finanèní dar, který nás velmi pøekvapil. Pøedevším si však ceníme skuteènosti, že jsou okolo nás lidé, kteøí mají pochopení pro dìti s postižením a jsou ochotni pøispìt darem a pomocí k øešení jejich spoleèenského znevýhodnìní. Dìkujeme jménem všech dìtí ze stacionáøe, rodièù i peèujícího personálu a pøejeme hodnì zdraví a radosti v životì. Rychnovskému pìveckému sboru pak pøejeme hodnì úspìchù v novì zapoèaté práci a nespoèet krásných koncertù a umìleckých zážitkù. KRONIKA Byli oddáni v záøí Aleš Øíha Karolína Horáková Daniel Bauštein Kateøina Cejnarová Radek Rùèka Romana Petøáková Petr Míšek Vita Lytvynìnko Borová Nový Hrádek Žatec Ukrajina Jiøí Lazarik Lhota p. Hoøièkami Èeská Skalice Ilona Procházková M. Skalice, Svìtlá Martin Tulach Štìpánka Hrudíková, Staré Mìsto n. M Lukáš Habr Pavla Ryšavá Hronov Petr Kodym Anna Polonèeková Týništì n. Orlicí V minulém èísle jsem Vás informoval o Komunitním plánování sociálních služeb, jeho významu, cílech s výzvou o spolupráci a zapojení se do procesu komunitního plánování. Tato výzva stále trvá. Dnes bych Vás chtìl informovat o sociálních službách a jejich dostupnosti v našem mìstì. Sociální službou se rozumí veøejná služba, urèená osobám nebo skupinám osob, které se ocitnou v nepøíznivé sociální situaci, nabízející možnosti, jak tuto situaci øešit. Mezi základní druhy služeb patøí služby rezidenèní (napø. domov dùchodcù), asistenèní služby (peèovatelská služba) a služby sociální intervence (nízkoprahové zaøízení pro dìti a mládež). V našem mìstì pùsobí mnoho organizací, které poskytují sociální služby: w Okresní centrum sociálních služeb w Domov dùchodcù w Domov penzion pro dùchodce Harmonie w Mìstské støedisko sociálních služeb Marie (DPD, DPS, peèovatelská služba) w Azylový dùm pro matky s dìtmi w Cesta stacionáø pro zdravotnì postižené dìti w Betanie domov pro zdravotnì postižené obèany Aleš Cvrèek Vysokov Martina Prokopová Studnice, Starkoè Martin Vašíèek Petra rymlová Petr Bezdíèek Hradec Králové, Slezské Pøedmìstí Ilona Dynterová, Bìloves Martin Jirsak Nìmecko Simona Holecová Narodili se v záøí Tomáš Cisár Aleš Galba Natálie Reichrtová Klára Eichlerová Kryštof Veverka Eliška Teplá Jessica Kurová Barbora Jirsová Jan Škrabka Tomáš Taufman Pavel Binko Komunitní plánování II. w Charitní ošetøovatelská služba w Dùm na pùli cesty w Bezbariérové bydlení na SUN II w Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy w Speciální pedagogické centrum w Pedagogicko-psychologická poradna w DDÚ SVP Kompas w Kontaktní a krizové centrum Archa w Dùm dìtí a mládeže Déèko w Sdružení zdravotnì postižených w Spoleènost vozíèkáøù w Centrum pro zdravotnì postižené Jistì se nejedná o úplný výèet organizací a služeb, které poskytují, nebo se nìkteré novì zøizují, jiné zanikají, pøípadnì se transformují. Obèanské poradenské støedisko Hradec Králové vytvoøilo aktuální Adresáø sociálních služeb na úrovni Královéhradeckého kraje, ve kterém jsou zahrnuty organizace poskytující sociální služby v našem mìstì a který je prùbìžnì aktualizován. Podrobnìjší informace a kontakty na poskytovatele sociálních služeb mùžete získat na adrese Bc. Pavel Schuma, vedoucí odboru sociálních vìcí a zdravotnictví

5 Alarmující zaruèené zprávy o tom, že má být zakázáno parkování automobilù na námìstí a v pøilehlých ulicích se v poslední dobì støetávají stále èastìji z hlasy volajícími po tom, aby už koneènì radnice zaøídila dodržování dopravních pøedpisù na Kamenici, na námìstích, v Tyršovì ul. atd. Centrum mìsta okupované automobily všude, kde se dá zastavit, skuteènì èasto pøipomíná neøízené odkladištì automobilù a ne støed mìsta, které si chce udržet pøívlastek lázeòské. Pøed èasem jsme zavedli na námìstí parkovací automaty. Stalo se tak krátce poté, co pokusy regulovat dopravu od výbìrèího parkovného pøes soukromou firmu selhaly. Selhávají i automaty, protože z 10 øidièù zaplatí na námìstí jen jeden, a aby toho nebylo málo, parkuje se i tam, kde to podélné a svislé dopravní znaèení nedovoluje! Konfliktní situace je èasto spojována s prací mìstské policie a nezøídka je náprava neutìšeného stavu vkládána jen do jejích rukou. To by ale museli mít v permanenci dennì stovky botièek. A strážníkù? Tak tøikrát více a ve službì by je ná- ský zpravodaj 5 Jak dál s parkováním automobilù na náchodském námìstí a v pøilehlých ulicích? èelník musel soustøedit jen do centra! Staèí se porozhlédnout po jiných mìstech ÈR, abychom zjistili, že i tam nebylo a není možné spoléhat se jen na muže v èerných uniformách. Co s tím? Nejprve si pøiznejme, že souèasný stav leckomu z nás vyhovuje. Platí jen cizinci neznalí našich praktik a auto mohu zaparkovat všude, aniž by mi bezprostøednì hrozila újma. Co lepšího si mùže svobodný èlovìk ve svém mìstì pøát? Ano, ale jen do okamžiku, než svoboda moje zaène omezovat svobodu druhého. Na tomto principu se právì rodí konflikty. I ten náš náchodský. Ne všem se totiž bezohledné poèínání øidièù líbí. A øady nespokojených stále rostou. A proto se bez respektování a dodržování jistých pravidel neobejdeme. Neobejde se bez nich žádná poèetná lidská spoleènost a tedy ani ta naše náchodská nemá-li být stále semeništìm nesvárù! Pod tìmito pravidly si tøeba pøedstavme zákony a vyhlášky anebo skuteènì jen pravidla, na kterých se dohodneme a budou platit pro všechny. Tedy ne jen pro neznalé návštìvníky našeho mìsta! To je jedna stránka problému. Významný je i nespolehlivý lidský element. Stále hledá výjimky a viníka všude jinde jen ne u sebe. I v našem pøípadì se oèiš uje konstatováním, že když tam mùže zastavit druhý, tak proè ne já. Máme ještì èas zamyslet se døíve, než nìco podnikneme, nad takovým øešením, kterým se tìmto zbyteèným a neprospìšným spekulacím vyhneme. A dostáváme se tak k tomu nechválenému, poèítaèem øízenému závorovému systému. Nebudu se o nìm vyjadøovat a do podrobností jej rozebírat, protože nic dosud nebylo pro projektanty pøipraveno. Jen jednou vìtou pøipomenu, že toho umí hodnì, je témìø nezneužitelný a napø. ve Zlínì a Rakovníku se již osvìdèil. Broumov si objednal studii za 320 tis. Kè, náchodská rada mìsta zadání studie odroèila. Pokud se k ní vrátí, vèas vás oslovíme a pozveme na veøejné projednání celého zámìru. Ale ještì pøedtím si musíme spoleènì odpovìdìt na základní otázku: Chceme zpoplatnit parkování ve støedu mìsta pro všechny, nebo si dovolíme parkování na námìstí a v pøilehlých ulicích bez poplatku? Obì varianty jsou možné. Druhá bude urèitì bez závor. (Pro mì osobnì je nepøijatelná ta tøetí souèasná diskriminaèní, která peníze vybírá jen od nìkoho ) Jaroslav Rohulán, místostarosta

6 6 ZE STARÉHO NÁCHODA Hùlkova chalupa stávala v nároží Palackého a Hrašeho ulice, tam, kde je dnes proti obchodnímu domu Zefyr prodejna kvìtin. Byla to rázovitá patrová roubená stavba se zdìným pøízemkem, jaké byly v našem mìstì stavìny po požáru v roce V zadní èásti chalupy do Hrašeho ulice byla pekárna. Na levé èásti obrázku vidíme zbytek zajímavé stavby, masných krámù, které bývaly v ploše dnešní Krámské ulice. V masných krámech, které byly dlouhé a kryté šindelovou støechou, byla øada kotcù, které byly pronajímány místním øezníkùm. Bývalo jich až dvacet. Každý krám byl zavírán dveømi, jejichž horní èást se pøi otevøení krámu sklopila a vytvoøila prodejní pult. Zaøízení vedle špalku tvoøily mosazné váhy a háky na zavìšování masa. Maso se do krámù pøiváželo ráno a naveèer se odváželo do sklepa nebo jiného skladištì. Svítilo se tam karbidovými lampami. Podlaha byla hlinìná a pøi deštivém poèasí blátivá. Nebyla tu nouze o potkany. Co by takovému prodeji masa øíkala asi dnešní hygiena!?! Masné krámy byly mìstem vykoupeny v roce 1896 a zboøeny. Oldøich Šafáø T. G. Masaryk pøed sto lety v ì T. G. Masaryk navštívil v letech 1901, 1903, 1904 a naposledy jako prezident v roce K jeho nejdelšímu pobytu na sku došlo právì pøed sto lety v roce 1903, kdy zde trávil s rodinou celé prázdniny. Obliba tohoto kraje nebyla pro Masaryka náhodná. Mìl zde pøátele a obdivovatele, kteøí jej neopustili ani v dobách, kdy si pro své zásadové postoje nadìlal mnoho nepøátel. Bylo to pøedevším v dobì tzv. hilsneriády, kdy odmítl lacinou kampaò proti židovským spoluobèanùm za to, že jeden z nich se mìl dopustit vraždy, která nebyla nikdy prokázána. Zatímco jiná mìsta jeho pøítomnost odmítala, v ì pøednášel v èervnu 1901 v rámci tzv. univerzitních extenzí a byl ubytován u zdejšího uèitele Josefa Zemana. Toto mìsto a jeho okolí jej natolik zaujaly, že se o dva roky pozdìji rozhodl strávit zde dovolenou. Byt u Zemanù v ì však nebyl pro tento úèel dostateènì velký, a proto se nakonec rozhodl pro neda- leký Velký Døevíè, kde byl ubytován u Bohumila Švorèíka. I tentokrát navštìvoval své pøátele v ì. Za Josefem Zemanem pøijel Bìhem obou pobytù nìkolikrát také navštívil pruské pohranièí a velice se zajímal o èeské menšiny. Z tìchto poznatkù vzešel pøíspìvek pod šifrou. O.: V èeských okrajinách krále pruského (Èas è. 209 ze 2. srpna 1903; Od kladského pomezí è. 6, 1925, s ). V polském Stroužném na jeho aktivity ani po tolika letech nezapomnìli a v pøedveèer našeho státního svátku zde byl uspoøádán pøednáškový cyklus o jeho životì a díle. V roce 1904 Masaryk opìt v ì pøednášel. K tomuto výroèí uspoøádá Regionální muzeum v ì pøednáškový veèer ve svých prostorách na Masarykovì námìstí v rámci 750. výroèí první zmínky o tomto mìstì. Pøi této pøíležitosti se zájemci dovìdí podrobnìjší informace. PhDr. Václav Sádlo Listopadová výroèí Studenti z Holic v náchodské knihovnì Mìstská knihovna spolu s Gymnáziem Dr. Emila Holuba v Holicích neustále hledají možnosti, jak pøiblížit studentùm literární díla našich spisovatelù. Velice netradièní a zároveò velmi zajímavý zpùsob popularizace literárního díla a jeho autora pøipravila Mìstská knihovna v ì. Studenti mìli možnost seznámit se s životem a dílem náchodského rodáka Josefa Škvoreckého oèima jeho pøátel. V mi- nulosti se studenty v knihovnì pravidelnì besedoval pan Jaroslav Suchý, nyní pomyslnou štafetu pøevzal pan Bohumír Španiel. Jejich poutavé vyprávìní pak dokreslila literární procházka po stopách Dannyho Smiøického, která probìhla v režii paní knihovnice Vìry Škraòkové. Ta se èetbou krátkých ukázek pokusila budoucím maturantùm pøiblížit román Zbabìlci na místech, kde se dìj románu Na poèátku listopadu vzpomínáme pravidelnì zesnulé, navštìvujeme jejich hroby, rozsvìcíme svíèky, vzpomínáme. I na ty, které jinak tøeba i neprávem opomíjíme. Zde si pøipomeòme výroèí úmrtí dvou náchodských rodákù. Dne 11. listopadu 1973 zemøel malíø Emil Tylš. Namaloval úctyhodné množství krajin, zejména náchodských partií. Byl to Bohem nadaný bohém. Vedle talentu výtvarného mìl i vynikající talent hudební, sestavil a øídil mužský pìvecký sbor, který pozdìji splynul s Hronem. Poslední listopadový den v roce 1983 zemøel v Chicagu rantišek ( rank) Kubina. Pocházel z náchodské hudebnì nadané rodiny, do Ameriky odešel po první svìtové válce a prosadil se tam zejména jako sbormistr krajanských souborù nejen èeských, ale i jako významný hudebník. V rodinì významného profesora náchodského gymnázia Josefa Matouše se 2. listopadu 1908 narodil syn Lubor Matouš, který se vypracoval v pøedního èeského orientalistu. Vedle øady odborných studií se stal známým pøekladem starobabylonského Eposu o Gilgamešovi. Dne 25. listopadu 1873 se narodil lékaø a spisovatel rantišek Skácelík. V letech pùsobil jako okresní lékaø v ì. I na to vzpomíná ve své knize Krásná setkání. Pøipomenout mùžeme i spisovatelku Ilonu Borskou, která vedle øady jiných knih napsala i pozoruhodnou knihu o Josefu Èapkovi Pøíbìh staršího bratra. Aleš etters Podìkování Pracovníci a pøedevším obyvatelé Betanie evangelického domova dìkují firmì Snìžka za zhotovení tzv. fixaèních pásù. Tyto pásy jsou nezbytné k bezpeènému sezení obyvatel s tìlesným postižením na koupacích køeslech. Dìkujeme. odehrává. Po vycházce vždy zbyl ještì dostatek èasu na návštìvu místního zámku èi muzea. Holiètí studenti jezdí od roku 1996 do a pravidelnì, nìkdy i dvakrát do roka. Touto cestou bychom chtìli vyzdvihnout práci náchodské knihovny a zároveò podìkovat paní Škraòkové za vlídné pøijetí, kterého se nám pokaždé dostalo. Anna Boøíková, Mìstská knihovna Holice

7 ský zpravodaj 7 HISTORIE NÁCHODSKÝCH ÚØADÙ X. inanèní správa a berní úøad Organizace finanèní správy èeského státu v historickém vývoji se mùže zejména laikovi v tomto oboru jevit pomìrnì složitou. Pokusím se ji proto pøedstavit ve struèném a ponìkud zjednodušujícím pøehledu. Náklady na potøebu státu si hradil panovník nejprve z vlastních pøíjmù tzv. regálù, z nichž nejvýznamnìjším byl horní regál èili pøíjmy z dolování. S jeho úpadkem se ukázala potøeba získat jiný zdroj státních pøíjmù a zaèaly být zavádìny rùzné danì z hlavy, z lánù až roku 1517 byla zavedena odhadní daò z veškerého jmìní, která byla pro odpor šlechty po padesáti letech zrušena a nahrazena daní domovní. Šlechta platila daò podle poètu poddaných, které pøiznala a nìž také danì vypsané zemským snìmem rozvrhovala. Pozemkové vrchnosti zùstaly berní institucí první instance až do roku Roku 1817 byl schválen zákon o zemìmìøièském promìøení celého èeského království, a tak byl získán podklad pro daò pozemkovou, která byla prvnì vymìøena roku S nástupem Habsburkù na èeský trùn byly zavedeny v 16. století danì nepøímé, z nichž nejvýznamnìjší byla daò z piva. Správu nepøímých daní a státního majetku v 19. století vykonávaly v nižší instanci spojené kamerální dùchodkové správy (pro sko sídlila v Hradci Králové) se svými výkonnými orgány finanèní stráží, celními úøady a pohranièní stráží, o nichž byla øeè v minulé èásti seriálu. V roce 1848 bylo zøízeno ministerstvo financí a bylo rozhodnuto o zøízení berních úøadù, které mìly v soudních okresech, jež se tak staly souèasnì okresy berními, vykonávat daòovou agendu v první instanci. Tato organizace rozlišující danì pøímé a nepøímé trvala až do roku Dnem zahájil svou èinnost c.k. berní úøad v ì pro obvod celého náchodského soudního okresu, který se tak stal také okresem berním. Výèet obcí, které zahrnoval, je dlouhý, ale nikoli nepodstatný a nezajímavý. Šlo o obce, Pavlišov, Staré Mìsto nad Metují, Újezdec, Babí, Batòovice, Bìloves, Bohdašín, Borová, Bražec, Chlístov, Èeská Èermná, Malá Èermná, Èervená Hùra, Dobrošov, Havlovice, Rtynì, Hoøièky, Hronov, Jizbice, Kleny, Èervený Kostelec, Horní Kostelec, Lhota za Kostelcem, Lhota pod Hoøièkami, Øešetova Lhota, Libòatov, Lipí, Litoboø, Maršov, Posadov, Velké Poøíèí, Malé Poøíèí, Horní Radechová, Dolní Radechová, Dolní Rybníky, Horní Rybníky, Roketník, Suchovršice, Velké Svatoòovice, Èeská Skalice, Malá Skalice, Slatina nad Úpou, Stolín, Tøtice, Trubìjov, Vestec, Vysokov, Olešnice, Zábrodí, Zbeèník, Žïárky, Žernov, Zlíèko a Zliè. Služebnì byl náchodský berní úøad podøízen okresnímu hejtmanství v Novém Mìstì nad Metují, které vykonávalo vymìøovací agendu v oboru pøímých daní prostøednictvím svých berních inspektorù a podinspektorù. V letech podléhal berní úøad v ì smíšenému okresnímu úøadu v ì. V této dobì byla pravomoc berního úøadu rozšíøena i na vybírání, úètování a vymáhání daní. Roku 1868 byl berní úøad v ì opìt služebnì podøízen okresnímu hejtmanství v Novém Mìstì nad Metují, pøi kterém byl zøízen berní referát. V roce 1899, kdy bylo koneènì zøízeno okresní hejtmanství v ì, pøešla podøízenost úøadu sem. Ke zmìnì v obvodu úøadu došlo k , kdy èást obcí byla pøièlenìna k obvodu novì zøízeného berního úøadu ve Skalici a k témuž datu byla jiná èást obcí pøipojena k obvodu berního úøadu v Trutnovì, který tehdy vykonával berní agendu v obvodu novì zøízeného soudního okresu Úpice. Do roku 1883 spravoval berní úøad v ì i katastr. Podle øíšského zákona è. 83/ 1883 byla tato povinnost pøenesena na mìøického geometra, který sídlil v ì a jehož obvod, tzv. mìøický okres, zahrnoval i berní okresy Broumov a Police nad Metují. Pro zajímavost si mùžeme uvést tituly státních finanèních úøedníkù v ì v roce Na c.k. berním referátu okresního hejtmanství to byli finanèní komisaø, fin. konc. praktikant, berní adjunkti, kancel. oficianti a sluha. V èele berního úøadu stál c.k. berní a pod nìj spadali kontrolor, oficiálové, adjunkti, sluha a exekutor. Zákonem o oddìlení pøímých daní od politické správy è. 153/1919 Sb. ze dne byla z dosavadního berního referátu pøi okresním úøadì v ì vytvoøena berní správa, která se stala vymìøovacím úøadem pro všechny berní okresy v obvodu správního okresu náchodského. Berní úøad v ì skonèil svoji èinnost dnem a jeho agendu pøevzala dnem berní správa v ì podle zákona è. 302/1948 o sjednocení daní pøímých. Agendu berní správy pøevzal pak dnem finanèní referát Okresního národního výboru v ì. Vykonával ji v podstatì až do zrušení ONV v roce V nových politických a spoleèenských podmínkách správy státu byl v ì stejnì jako jinde zøízen inanèní úøad. Mgr. Lydia Baštecká

8 8 Odbor školství, kultury a sportu Oblast školství V souvislosti se zrušením okresních úøadù se od mìsto stalo obcí s rozšíøenou pùsobností v rámci výkonu pøenesené státní správy (obcí III. stupnì). V rámci této kompetence zabezpeèuje na úseku školství pøedevším pøípravné, podpùrné a upøesòující èinnosti v procesu pøípravy rozpoètu pøímých výdajù pro školy, pøedškolní a školská zaøízení zøizovaná jednotlivými obcemi v rámci povìøeného úøadu (jedná se o 58 školských zaøízení). Získané, ovìøené a zpracované údaje jsou podkladem pro odbor školství, mládeže a tìlovýchovy krajského úøadu, který je za rozpis financí ze státního rozpoètu ze zákona zodpovìdný a poskytují mu potøebný pøehled o územních specifikách, k nimž by mìl jinak ztížený pøístup. Pùsobnost odboru v oblasti školství je vymezena dodržováním zákona è. 564/1990 Sb., o státní správì a samosprávì ve školství a dalších zákonù platných v oblasti školství, spoluprací s OŠMT Krajského úøadu, školskými zaøízeními v rámci povìøeného úøadu a zabezpeèením provozních záležitostí škol a školských zaøízení, jejichž zøizovatelem je Mìsto. Pùsobnost odboru v rámci samosprávné èinnosti: pøíprava rozpoètu ve spolupráci s pøísp. organizacemi kontrola èerpání pøíspìvku a jeho využití ke stanovenému úèelu hospodaøení s energiemi v rámci srovnatelnosti zaøízení disponování s rozpoètovou rezervou mimoøádné situace provozní poradenský servis pøíprava materiálù v oblasti školství pro projednání v RM spolupráce s komisemi, Radami škol vyhlášení a vyhodnocení zápisu do škol, rozhodovací øízení, koordinace provozu pøedškolních zaøízení v dobì jejich uzavøení vyhodnocení výroèních zpráv škol spolupráce s institucemi v oblasti školství vyhodnocení podkladù pro stanovení poplatkù v MŠ a ŠD, plateb obec obci spolupráce s odborem sociálních vìcí v oblasti prevence sociálnì patologických jevù Dále odbor zajiš uje poradenský servis v oblasti stravování ve školských zaøízeních, zmìny úvazkù, poèty tøíd, poèty vaøených obìdù, zjiš ování a hlášení zmìn ovlivòujících výši rozpoètù v rámci školských zaøízení povìøeného úøadu, spolupráce se školními jídelnami, uplatòování zákona è. 258/2000 Sb., vyhlášky è. 107/2001 Sb., kontrola nápravných opatøení doporuèených krajskou hygienickou stanicí územní pracovištì, spolupráce s KHS v rámci prevence a konzultaèní a poradenský servis v rámci metodické pomoci pøi zabezpeèení provozu školních jídelen. Oblast kultury a sportu Odbor školství, kultury a sportu je garantem podpory kulturních, sportovních a volnoèasových aktivit ve mìstì a jeho okolí. Spolupracuje s neziskovými organizacemi, spolky, kulturními a sportovními institucemi, Déèkem a církvemi. Zabezpeèuje pøidìlování prostøedkù získaných z NI na základì rozhodnutí správní rady Nadace. Odbor se podílí na zajištìní festivalu ská prima sezóna, na Dnech Polsko èeské køes anské kultury, zajiš uje Reprezentaèní ples mìsta a s pøedáním kulturní a sportovní ceny mìsta a, vèetnì ocenìní Talent roku. Zabezpeèuje tradièní akce jako je Májování, prezentace mìsta, ocenìní titulem Pedagog roku, podporuje vydávání propagaèních materiálù o mìstì. V souèasné dobì se odbor podílí na pøípravì scénáøe oslav 750. výroèí první písemné zmínky o ì, které bude mìsto slavit v roce Prvním výsledkem, na kterém má odbor školství, kultury a sportu zásluhu je kalendáø vydaný mìstem pro rok 2004 s historickými fotografiemi a s názvem Ohlédnutí za minulostí. Iniciativním a poradním orgánem Rady mìsta jsou komise kulturní, tìlovýchovná, letopisecká a komise pro výchovu a vzdìlávání. Svými stanovisky se podílejí na rozhodování o pøidìlování finanèních prostøedkù z rozpoètu mìsta, pøedkládají Radì mìsta podnìty k øešení. Nìkteøí èlenové komisí aktivnì pracují v obèanských sdruženích, spolcích a dalších organizacích. Propojení všech komisí na odbor školství, kultury a sportu je zajiš ováno prostøednictvím pracovníkù odboru, kteøí jsou zároveò tajemníky komisí. Odbor školství kultury a sportu je garantem dodržování pøedmìtu èinností stanovených zøizovacími listinami pøíspìvkových organizací zøizovaných mìstem. V oblasti školství ve ètrnácti pøíspìvkových organizacích šesti základních, sedmi mateøských školách a ZUŠ J. alty. V oblasti sportu ve Sportovních zaøízeních mìsta a, v oblasti kultury v Kinì Vesmír. Dále spolupracuje s Okresní knihovnou, o. p. s., Beránkem, a. s., a všemi kulturními zaøízeními a institucemi ve mìstì. Vpøedu vedoucí odboru E. oøtová, dále zleva: J. Linhart, M. Havlíèková, J. Pšenièková, R. Jirmanová, M. Klofáèová Pøíspìvkové organizace mìsta v oblasti školství ZŠ,, T. G. Masaryka 1005 øeditel Mgr. Milan Simon ZŠ,, Plhov 1186 øeditelka Mgr. Ladislava Simonová ZŠ,, Komenského 425 øeditel Mgr. Ladislav Domáò ZŠ,, Drtinovo nám. 121 øeditelka Mgr. Dagmar Švorcová ZŠ,, 1. Máje 365 øeditel Mgr. Libor Zelený ZŠ,, Pavlišovská 55 øeditelka Mgr. Zuzana Hoffmannová MŠ,, Vanèurova 1345 øeditelka Lenka Jiráková MŠ,, Bøezinova 669 øeditelka Iveta Lukešová MŠ,, Vítkova 304 øeditelka Blanka Posnarová MŠ,, Havlíèkova 1848 øeditelka Jaroslava Dušková MŠ,, Komenského 301 øeditelka Alena Dušánková MŠ,, Alšova 952 øeditelka Vladislava Domáòová MŠ,, Myslbekova 4 øeditelka Šárka Rojšlová ZUŠ J. alty,, Komenského 264 øeditel Jan Schejbal Pøíspìvkové organizace mìsta v oblasti kultury a sportu Sportovní zaøízení mìsta a,, Pražská 178 øeditelka Ing. Jaroslava Justová Mìstská knihovna, o. p. s.,, Kamenice 105 øeditelka Mgr. Marie Sobotková Kino Vesmír,, Hurdálkova 147 øeditel Zdenìk Duba

9 ský zpravodaj 9 Støední odborná škola a Støední odborné uèilištì Školní ul. 1377, Nové Mìsto nad Metují vás zve na pátek , sobota , žákùm z 9. tøíd základní školy nabízíme tyto obory: STUDIJNÍ OBORY: Technické obory: Mechanik elektronik Mechanik seøizovaè Mechanik strojù a zaøízení Obory služeb: Èíšník servírka Kuchaø kuchaøka Obchodník, obchodnice UÈEBNÍ OBORY: Technické obory: Zámeèník Elektrikáø silnoproud Obrábìè kovù Nástrojaø Truhláø výroba nábytku Klempíø strojírenská výroba (autoklempíø) Mechanik, mechanièka elektronických zaøízení Obory služeb: Cukráø, cukráøka výroba Kuchaø, kuchaøka èíšník, servírka pro pohostinství Prodavaè, prodavaèka smíšené zboží Prodavaè a výrobce lahùdek Kadeøník, kadeønice Pracovištì: Nové Mìsto nad Metují, Školní 1377, telefon: , , URL: Dobruška, Pulická 695, telefon: Vyšší odborná škola a Støední zemìdìlská škola Kostelec nad Orlicí tel fax ; Pro školní rok 2004/05 nabízíme ètyøleté maturitní obory 1. Agropodnikání (lékaøské potvrzení) zdarma øidièský prùkaz T, možnost výhodného rozšíøení na A, B. Po dvou letech spoleèné výuky si studenti volí od 3. roèníku z tìchto specializací: a) Zemìdìlský a lesní provoz možnost doplòkových kurzù kombajn, motorových pil, inseminace, myslivecké zkoušky, lovecký lístek, zbrojní prùkaz b) Chovatelství a kynologie s výchovou a výcvikem psù (NO) od štìòat po služební využitelnost. Možnost výhodného odkoupení vycvièeného psa. 2. Podnikání a služby ekonomický obor s výukou 2 cizích jazykù souèasnì a orientací na agroturistiku a cestovní ruch 3. Ekologie a ochrana krajiny pøírodovìdný obor vychovávající odborníky na životní prostøedí. U všech oborù je rozšíøená hodinová dotace cizích jazykù, výpoèetní techniky a možnost pøípravy na státní zkoušku z psaní strojem/poèítaèem. Pro absolventy s maturitou 3leté denní specializaèní studium obor Šlechtitelství Tento obor nabízíme jako jediná škola v ÈR. Po 1. roèníku možnost specializace na problematiku šlechtìní rostlin a semenáøství nebo šlechtìní zvíøat a plemenáøství. Studium je zakonèeno absolutoriem a získáním titulu DiS. Souèástí areálu školy jsou DM pro dívky i chlapce, stravovací zaøízení (celodenní strava) a moderní tìlocvièna s gymnastickým sálem. Pro využití volného èasu je na domovì mládeže èinných 17 zájmových kroužkù.

10 10 V prùbìhu mìsíce øíjna se v obchodní síti objevila novinka z našeho pivovaru, kterou se stal originální Primátor Weizenbier neboli svrchnì kvašené svìtlé pšenièné nefiltrované pivo s typickou høebíèkovou vùní a pøíjemnou osvìžující klasicky pšeniènou chutí. Pivo se vyznaèuje vysokým pøíjemnì osvìžujícím øízem a støední plností s nižší intenzitou hoøkosti jemného žateckého aroma. Charakteristickým rysem tohoto lahodného nápoje je výrazná zlatožlutá barva, bohatá hustá pìna a typicky pøírodní opálový zákal (jež je u této technologie pøímo charakteristickým znakem), který je zpùsoben kvasinkami, které trvale zùstávají v pivu. Pivo je dodáváno v klasických 0,5 lt lahvích s atraktivní èelní etiketou a šáteèkem místo etikety krèkové obsah alkoholu èiní 5 % a minimální trvanlivost je 6 mìsícù. Podle prvních ohlasù se dá oèekávat úspìšný vstup nového pøírùstku do rodiny náchodských pivních speciálù. Dovolíme si proto vyzvat naše pøíznivce ke dvìma malým testùm. Testu chuti tohoto piva, které se pøed staletími vaøilo i ve starém náchodském pivovaru a jde tedy vlastnì o pokraèování ve zdejší nejstarší pivovarnické tradici. V Dìjinách a, které Novinka na trhu Primátor Weizenbier sepsal náchodský historik a mìstský archiváø Jan Karel Hraše (vydány 1895 v ì), se totiž mùžeme na stranì 532 doèíst, že Pøi r postøehli jsme, že dìlal se slad i pšenièný a vaøilo pivo pšenièné èili bílé vedle jeèného. Nová podoba etiket tohoto piva se zároveò stává v podstatì i zkušebním vzorkem nové øady etiket, která svým grafickým zpracováním i obsahem odpovídá souèasným trendùm a se kterou by pivovar v pøíštím roce chtìl v rámci boje s konkurencí pøijít. Rádi proto pøivítáme formální i neformální názory a podnìty našich zákazníkù k obìma otázkám. Primátor je znaèka, která nedomyslitelnì patøila a patøí ke zdejšímu regionu. Vážíme si patriotismu spotøebitelù k naší znaèce, a proto chceme, aby vždy poskytovala našim zákazníkùm nìco navíc než konkurenèní znaèky myslíme si, že právì Primátor Weizenbier bude i jedním z konkrétních pøíspìvkù k této naší snaze. Na konci záøí byla vyhodnocena velká letní spotøebitelská soutìž pivovaru Hlaste žízeò s Primátorem. Soutìž se setkala s nebývalým ohlasem a registrovaných úèastníkù je velkým úspìchem. A jaké byly správné odpovìdi na otázku Kolik zátek od piva znaèky Primátor váží stejnì jako vybraná hlavní cena (zahradní traktor STIGA èi skútr HON- DA LEAD)? U traktoru zní odpovìï kusù a u skútru to bylo zátek. Dvì hlavní ceny byly výhercùm: paní Alenì Kylingerové ze Solnice (skútr) a panu Jaroslavu Rydlovi z Nového Mìsta nad Metují (traktor) pøedány na speciální soukromé zahradní párty. Všem dìkujeme za úèast v této soutìži a za celkovou zákaznickou podporu znaèky Primátor a vìøíme, že i ti, kteøí tentokrát nevyhráli, nám zachovají svou pøízeò. Ing. rantišek Meduna VÁNOÈNÍ ÚKLID PØENECHTE NÁM!!! KOMPLETNÍ ÚKLIDOVÉ PRÁCE domácností, budov a kanceláøí, èištìní kobercù, sedacích souprav a interiérù vozidel, mytí oken a výloh, úklid po øemeslnících, veškeré bìžné i spec. úklidové práce, žehlení prádla Kontaktujte nás: Daniel Turek, Hronov, tel.: , mobil: Marek Musil, Èervený Kostelec, mobil: Realitní kanceláø Jiøí Boukal nabízí komplexní realitní služby v ì na Masarykovì námìstí èp. 56 U hodnotnìjších nemovitostí budete pøekvapeni nízkou provizí! Serioznost, komplexnost, kvalita. Buïte bez starosti! Pracovní doba v pracovních dnech hod., v sobotu 8 11 hod. Kontakt tel./fax: ; mobil:

11 Bude v roce 2004 kvetoucí zahradou? Do konce roku 2003 sice ještì zbývají dva mìsíce, ale již nyní se naše mìsto pøipravuje na ten pøíští. V roce 2004 oslaví 750 let od doby, kdy bylo poprvé zmínìno v historických listinách. Je to pøíležitost pro každého našeho obèana, který nechce zùstat stranou a svým malým dílem k tomuto kulatému jubileu nìèím pozitivním pøispìt. Zaèít lze napøíklad u svého bytu, domu èi ulice. Když tak procházím upravenými èistými obcemi a mìsty plnými kvìtinové výzdoby, èastokrát mì napadne, že i by tak jednou mohl vypadat. Co se tak zamyslet nad našimi strohými šedými okny, balkony èi neudržovanými plochami zelenì na sídlištích? Kvetoucích polštáøù muškátù pøíliš po mìstì v letních mìsí- ský zpravodaj 11 cích nebylo a zejména naše historické centrum má co dohánìt. Svìtlým výjimkám majitelù domù na námìstí, Kamenici a v pøilehlých ulicích je vhodné pøi této pøíležitosti podìkovat. Byli jste ostatním dobrým pøíkladem! Jde to, ale musí se chtít a vìnovat pøirozené kráse také trochu èasu. Jsme schopni alespoò v tom slavném roce pøíštím zaèít, spojit síly a naše mìsto zkrášlit? Oèekáváme Vaše návrhy. Dobrých nápadù není nikdy dost stejnì jako ochotných rukou podílet se nezištnì na spoleèném díle. To, jak naše mìsto bude v roce 2004 vypadat, nemùže být a není jen záležitostí radnice. Ta je pøipravena zaèít tam, kde je to nejvíce vidìt, ale bez pomoci Vás obèanù to nezvládne. Jaroslav Rohulán, místostarosta Mezinárodní semináø o kulturním dìdictví lidstva Sekretariát UNESCO v Praze vypsal podmínky pro úèast na mezinárodním semináøi Stezky kulturního dìdictví lidstva v norském Rorosu. Základním pøedpokladem byla znalost angliètiny a aktivita v ochranì životního prostøedí. Komise vybrala jako reprezentanty Èeské republiky dva studenty Soukromé støední školy podnikatelské v ì Petra Wagnera a Moniku Bláhovou. V norském Rorosu se sešli studenti z celé Evropy. Naslouchali odborníkùm, diskutovali, úèastnili se akce na zachování hornického mìsteèka, které skonèilo svou èinnost pøed sto lety. Natírali, pracovali s lopatou, krumpáèem, upravovali norské baráèky s travnatou støechou. Uèili se péèi o zachování dìdictví našich otcù a dìdù pro další generace. Uèili se s pøírodou a tímto dìdictvím žít. Až naše školy vychovají stovky a tisíce takových reprezentantù, bude naše zemì ještì krásnìjší a zajímavìjší. Ing. Anna Ptáèková, øeditelka SSŠP Kalendáø k 750. výroèí a Mìsto vydalo k 750. výroèí první zmínky o ì stolní kalendáø s názvem Ohlédnutí za minulostí. Kalendáø zachycuje na dobových fotografiích historii a za posledních 100 let. Neopakovatelnou atmosféru dotváøejí texty kronikáøe mìsta p. Šafáøe, který zapùjèil fotografie z vlastní sbírky. Historické postavy na obalu kalendáøe jsou ze dvou triptychù J. Weniga dìjiny a, jehož originál lze vidìt na stìnách v malém sále Beránku a který bude základním motivem oslav. V kalendáøi je pøehled akcí a událostí, které organizátoøi obèanùm mìsta v roce oslav nabízejí. Spoleènì s mìstskými oslavami jsou pøipomenuta i další významná výroèí, která ozdobí jubilejní rok. Slavit budeme 100. výroèí otevøení nové radnice, 90. výroèí otevøení Beránku, tradiènì se uskuteèní 7. roèník Prima sezóny, již II. mezinárodní festival Vìnceslava Metelky, výjimeènou akcí bude Konference o životì a díle Josefa Škvoreckého k jeho 80. narozeninám, historicky významné bude i svìcení mìstského praporu. Do programu oslav pøispìjí náchodské kulturní instituce, církve, spolky, školy a organizace. Vydání kalendáøe je dárkem obèanùm mìsta, rodákùm, jeho návštìvníkùm i turistùm. Pøipravován byl s velkou chutí a radostí. Lze si jen pøát, aby stejnì potìšil a oslovil všechny, kteøí mají rádi mìsto a chtìjí vlastnit neopakovatelný historický dokument v zajímavé formì. Eva oøtová Doporuèená cena kalendáøe je 100 Kè. EKOutek Pøeji pìkný den, aè se to zdá na první pohled nepravdìpodobné, existuje velká èást domácích a kanceláøských elektrospotøebièù, které žerou energii, i když jsou vypnuty. Jde hlavnì o elektroniku televizory, videa, satelitní pøijímaèe, hi-fi vìže, osobní poèítaèe, tiskárny, faxy, kopírky, ale i mnoho druhù lampièek. Jak je to možné? Cožpak tyto pøístroje nemají vypínaè? Mají, ale Uvedené spotøebièe se vyznaèují tím, že mají zabudované trafo, které spotøebovává proud neustále. Vypínaè je až za tímto transformátorem, který je k síti pøipojen trvale. Nìkdy je trafo dokonce zvláš a zapíná se rovnou do elektrické zásuvky. Spotøeba samotného trafa není velká (obvykle 5 až 30 W), zato je však trafo zapnuto celý den a vlastnì celý rok. Vzhledem k tomu, že takových spotøebièù je v domácnosti a zejména pak v kanceláøích nìkolik, tak celoroèní spotøeba už zanedbatelná není. Mnohdy dochází k paradoxní situaci nový moderní výrobek nakonec spotøebuje více než starý. Pro názornost: vymìníme-li starou lampièku za novou s úspornou záøivkou, zjistíme, že stará žárovka spotøebovávala 40 W jen když svítila. Nová lampièka spotøebovává 11 W když svítí, ale 5 W, když zhasne. Pøi tøech hodinách svícení dennì spotøebuje nová úsporná lampa více než stará. Spotøebitel, který je šetrný, byl mìl upøednostòovat výrobky, které se dají vypnout doopravdy, tedy pøed trafem. Takových výrobkù je však na trhu zatím málo. Øešení? Vypnout spotøebiè a ještì jej vytáhnout ze zásuvky. To je však nepraktické. Lepší je opatøit si zásuvkovou lištu s vypínaèem a jedním vypnutím pak vypnout všechny pøipojené spotøebièe najednou. Možná, že jste pøišli èi pøijdete na lepší zpùsob, jak zbyteèné spotøebì zabránit. Pøíklady spotøeby nìkterých výrobkù: Výrobek Zapnuto Vypnuto Televize 120 W 30 W Video 80W 20 W Hi-fi vìž 60 až 200 W 30 W Poèítaè s monitorem 100 W 20 W Stolní lampièka 11 W 5 W Listopad pøi svíèkách a dny s modrou oblohou, Mgr. Kateøina Geržová, odbor ŽP (Zdroj: Receptáø 12/2001)

12 12 Centrum vzdìlávání Listopad 2003 u Základy orientálního tance 2. (pro širokou veøejnost); lektor: Mgr. Dana Hrušková, , hod., ZŠ -Plhov u Vyjmenovaná slova s pohádkou èepice, projektové vyuèování na 1. stupni ZŠ; lektor: Mgr. Alena Aigelová, , hod., CV u Motivaèní hry v èeském jazyce IV.; lektor: Mgr. Kvìta Jeèná, , hod., CV u Hlísti v uèivu pøírodopisu a biologie; lektor: Doc. RNDr. Václav Ducháè, Ph.D., , 2003, hod., ZŠ -Plhov u Linoryt; lektor: Mgr. Jiøí Kuèík, , hod., CV u Region, Evropa a svìt v promìnách doby Východní Èechy století XII. èást; lektor: doc. PhDr. rantišek Musil, CSc., , hod., CV u Práce s textem a mluvený projev v hodinách èeského jazyka a literatury; Mistrovská utkání v kuželkáøské hale SKK Primátor listopad SO C Josefov KP dorost SO D Èervený Kostelec KP dorost SO C Solnice III. liga muži SO B Zábøeh B III. liga muži PÁ Josefov B KP III. tø. B SO Jirkov I. liga ženy SO Vyškov I. liga muži NE Podìbrady I. liga dorostenci NE Jièín I. liga dorostenky PÁ E Josefov A KP II. tø. A PÁ D Svitavy B KP II. tø. B SO Pohár Mladých nadìjí žáci celostátní turnaj PÁ Èervený Kostelec D KP III. tø. B SO C Solnice KP dorost SO C Jablonec III. liga muži SO B Hoøice III. liga muži PÁ D Dobruška B KP II. tø. B PÁ E Rokytnice n. Jiz. B KP II. tø. A SO Slavia Praha I. liga ženy SO Olomouc I. liga muži NE Zábøeh I. liga dorostenci NE Zábøeh I. liga dorostenky Ve volných termínech pokraèuje 31. roèník turnaje neregistrovaných o pohár øeditele Pivovaru dennì od v sobotu a v nedìli od 8.00 hod. rantišek Majer st., sekretáø klubu lektor: PhDr. J. Hoffmannová a doc. PhDr. O. Müllerová, , hod., CV u Pøedvánoèní tvoøení pro rodièe s dìtmi nebo pro prarodièe s vnouèaty; lektor: Ines Š ovíèková, , hod., CV u Pøedškolní dítì a dítì na zaèátku školní docházky; lektor: PhDr. Jarmila Klégrová, , hod., CV u Malba na hedvábí v duchu malby nejen štìtcem (pro širokou veøejnost); lektor: Mgr. Lenka Prokešová, , hod., CV u Osobnost uèitele na ZŠ (pro øeditele a uèitele ZŠ a SŠ); lektor: PhDr. Václav Mrštík, , hod., CV u Metodické øady tìlesné výchovy na 1. stupni ZŠ 3. poøadová cvièení + názvosloví, úpoly v TV, hry pro zpestøení, zábavná cvièení, koordinaèní cvièení, co s necvièícími žáky; lektor: Mgr. Adriana Koláøová, , hod., ZŠ -Plhov u Ateliér øemeslné tvorby 8., 9. Vyšívání (pro širokou veøejnost), lektor: Ines Š ovíèková, a , hod., CV u Metodické øady v anglické gramatice 4. minulý èas 2. pøedminulý, souslednost, lektor: Mgr. Zdena Jirková, , hod., CV Pozvánka na volejbalovou ligu v listopadu 2003 v nedìli SK RUBENA proti SLAVII Hradec Králové královéhradecké derby v sobotu SK RUBENA proti TJ SOKOL Pardubice východoèeské derby ve sportovní hale Na Hamrech od hod. Pozvánka pro chlapce žáky ZŠ roèníky narození Pøijímáme chlapce do pøípravky volejbalu a to: v kanceláøi SK RUBENY na Pražské ul. 696, hlavní vchod z parkovištì, osobnì nebo na tel. èísle na el. adrese: trenér Pavel Kábrt tel. spojení , mobil Pokud se nám pøihlásí dostateèný poèet chlapcù, s trénováním zaèneme od zaèátku roku SK RUBENA, Hana Kopecká u Pohybové hry soutìže v družstvech a Od pohybových her ke sportovním; lektor: Doc. PhDr. erdinand Mazal, CSc., , hod., ZŠ - -Plhov u Výtvarné dílny 2. Vánoce 2003 (pro širokou veøejnost), lektor: Mgr. Jana Matoušová, mistr florista, , 8 12 a hod., CV u Vánoèní setkání s novými nápady; lektor: PaedDr. Marta Pohnerová, , a hod., CV u Program pro speciální školy II. diagnostika; lektor: Mgr. Dana Hrušková, , pá 15 20, so 9 18, CV u Pleteme z pedigového proutí 3. Vánoèní zvonky (pro širokou veøejnost); lektor: Mgr. Eva a Jitka Poláškovy, , 8 12 a hod., CV u Inspirativní námìty ve výtvarné výchovì a praktických èinnostech; lektor: Mgr. Karla Cikánová, , hod., CV u Práce s voskem ve výtvarné výchovì; lektor: PaedDr. Marta Pohnerová, , hod., CV u Nápravné terapie a další doplòkové programy a formy péèe pro dìti s SPU a LMDsy; lektor: Mgr. Zdeòka Skluzáèková, Mgr. Lucie Bošová, , pá , so , CV

13 ský zpravodaj 13 u Sexuální výchova jak na to? , hod., Jiráskovo gymnázium, Øezníèkova 451, lektor: PaedDr. Helena Jarotková, ZŠ Hradební Broumov u Na pomoc pìveckým sboreèkùm a sborùm, , 9 12 hod., zkušebna Rychnovského dìtského sboru, Komenského 1579, Rychnov nad Knìžnou, lektor: Karel Štrégl, sbormistr Rychnovského dìtského sboru u Pohádky z tašky, 7. listopadu 2003, 9 13 hod., DDM Déèko, Zámecká 243,, lektor: Jaroslava Holasová, uèitelka ZUŠ Jaromìø u Zázraky genetiky, , hod., JG, Øezníèkova 451,, lektor: RNDr. Zdenìk Martinec, CSc., odborný asistent Pd UHK u Zdravý životní styl a zdravá výživa, 13. listopadu 2003, hod., Jiráskovo gymnázium, Øezníèkova 451,, lektor: MVDr. Marcela Dvoøáková, Státní zdravotní ústav,, Dagu Kouzelník aneb tajemné Vánoce, projektové vyuèování na 1. stupni ZŠ, lektor: Mgr. Alena Aigelová, , hod., CV u Kontrolní systém školy; lektor: RNDr. Pavel altýsek, , 9 15 hod., CV u Romové jací jsou a jednání s rodièi romských dìtí, lektor: Mgr. Viktor Sekyt, , hod., CV u Základy dekorativní tvorby 4., lektor: PaedDr. Marta Pohnerová, , hod., CV u Gentlemanství a slušné chování (pro širokou veøejnost), lektor: herec a pedagog Jan Pøeuèil, , hod., CV Prùbìžnì probíhají celoroèní kurzy cizích jazykù, kurzy výpoèetní techniky, pøíprava k pøijímacím zkouškám. Pøihlásit se mùžete tìmito zpùsoby: l písemnì: Centrum vzdìlávání, Smiøických 1237, l elektronickou poštou: lprostøednictvím webových stránek: Více informací na tel.: , CENTRUM VZDÌLÁVÁNÍ NÁCHOD Vás zve na VÁNOÈNÍ VÝSTAVU DÁRKOVÝCH UMÌLECKÝCH PØEDMÌTÙ ve dnech Výstava bude otevøena dennì 8 17 hod. v prostorách Centra vzdìlávání, Smiøických 1237 (cesta z Plhova na zámek). vitráže drobnou keramiku malbu na hedvábí šátky, šálky vánoèní pøání Pedagogické centrum Hradec Králové Program vzdìlávacích akcí v listopadu v ì Mikulášská nadílka na Lipí Mùžete shlédnout a nakoupit pro své blízké: perníèky polštáøky, deky, deèky z patchworku chòapky šité, háèkované ponožky vlnìné ruènì pletené mar Serbousková, Státní zdravotní ústav, Rychnov n. Kn., Hana Dvoøáèková, Státní zdravotní ústav, Trutnov u Prvky lidové tvoøivosti ve výtvarné a pracovní výchovì, 19. listopadu 2003, hod., Jiráskovo gymnázium, Øezníèkova 451,, lektor: Bc. Daniela Kochová, MŠ Chlum, Dagmar Mašková, MŠ Slavíèkova, Hradec Králové u Využití relaxaèních technik ve školní praxi. Koncentrace a meditace 2, , 9 12 hod., DDM Déèko, Zámecká 243,, lektor: Mgr. Jarmila Koudelková, cvièitelka Jógy u Sexuální výchova 2 jak na to? , hod., JG, Øezníèkova 451,, lektor: PaedDr. Helena Jarotková, ZŠ Hradební, Broumov u K novému zákonu o sociálnì právní ochranì dìtí, , hod., Jiráskovo gymnázium, Øezníèkova 451,, lektor: Olga Landová, sociální pracovnice MìÚ u Jak zvládnout soužití minorit a majorit ve škole, listopadu 2003, 9 16 hod., Zvláštní škola, Broumov, lektor: Mgr. Alice Matuchová, ZŠ Železnická, Jièín, Mgr. Jana Doležalová, Pd UHK u Využití gymnastických míèù v MŠ a ŠD. Overbally; , hod., DDM Déèko, Zámecká 243,, lektor: Mgr. Ludmila Boháèová, uèitelka zdravotní TV, ZŠ Trutnov Srdeènì zveme všechny dìti, maminky, tatínky, dìdeèky i babièky do hospùdky na Lipí. Právì tam totiž bude v sobotu v 16 hodin opìt nadìlovat zaruèenì pravý sv. MIKULÁŠ! S sebou: rodièe nadílku pro své dìti, dìti básnièku pro sv. Mikuláše. Vstupné dobrovolné. Vaše LIPSKÉ MAMKY. prostírání taštièky tkané polštáøe a kobereèky šaty Pøehled výstav poøádaných v listopadu 2003 Regionálním muzeem v ì Židovské tradice a zvyky a Historie Židù v Èechách a na Moravì Výstavní síò v Tyršovì ulici, pøednáškový salonek a chodba stálé expozice Okresního muzea, Masarykovo námìstí, èp. 18, , dennì mimo pondìlí 9 12; hod. Dvì putovní výstavy Židovského muzea v Praze k Evropskému dni židovské kultury Výstavy budou doplnìny o náchodské reálie a artefakty. Obì výstavy je možno zhlédnout jako souèást prohlídky stálé expozice nebo samostatnì za snížené vstupné 10 a 5 Kè. Dìjiny a a ska, Masarykovo námìstí, èp. 18, dennì mimo pondìlí 9 12, hod. Vstupné: 30; 15 Kè, studenti v rámci školní výpravy 10 Kè, uèitelé jako doprovod zdarma. Organizované výpravy lze objednat na èísle: Pevnost Dobrošov Otevøeno dennì mimo pondìlí 10 12; hod. Vstupné: 40; 20 Kè. Návštìvu pevnosti lze objednat na tel.: ; na adrese: Okresní muzeum, Zámek 1284, ; nebo elektronicky: Podrobnosti o aktuálních, pøipravovaných, ale i ukonèených výstavách získáte na internetové adrese muzeum.nachod.web.wo.cz

14 14 Zubní pohotovost v listopadu a MUDr. Grummichová Blanka, Raisova a MUDr. Hulánová Blanka Nové Mìsto n. M. bývalý Stavostroj závodní støedisko 15. a MUDr. Hýbl Milan, Hálkova MUDr. Klikarová Anna Hronov, Havlíèkova a MUDr. Jánská Ludmila, Bartoòova ul. školy TGM 29. a MUDr. Jirmanová Miroslava Nové Mìsto nad Metují Komenského 48 PROGRAM Víkendovka u koní prodloužený víkend u koní, výlet do Broumovských stìn. Ubytování v myslivecké chatì v Polici nad Metují. Odjezd autobusové nádraží hod. Pøíjezd autobusové nádraží hod. Cena 440 Kè (ubytování, strava, jízdné, pojištìní) ská minimiss aerobic Jiráskovo gymnázium v ì. Zúèastnit se mohou dívky ve vìku Upozornìní HOPSÁÈEK Zmìna Dìtský klub HOPSÁÈEK si Vás dovoluje upozornit na zmìnu v hlavním týdenním programu, a to: Šikovné ruèièky: úterý, sudý týden, hod., støeda lichý týden hod, 10 Kè Ostatní týdenní programy beze zmìn. Další informace najdete na Rádi bychom se omluvili všem, kteøí v mìsíci záøí nebyli vèas informováni o této zmìnì, ke které bohužel nedošlo naší vinnou. Dìkujeme za pochopení. Dále bychom rádi podìkovali Mìstskému úøadu v ì za finanèní pøíspìvek, který nám byl pøidìlen na základì podané žádosti o pøidìlení grantu na podporu a rozvoj obèanských iniciativ v kultuøe vypisovaný Kulturní a sportovní nadací mìsta a. Ještì jednou dìkujeme. Èeské vánoèní trhy Srdeènì zveme všechny na 0. roèník pøedvánoèní prodejní výstavy , hod., sídlištì u nemocnice objekt výmìníku tepla, ulice Bílá,. Tìšit se mùžete na: drhání a jiné bytové doplòky výrobky z vèelích produktù peèení z hronovického tìsta kapsáøe a jiné šité výrobky 7 16 let, organizované i neorganizované v kroužcích. Sobota základní kolo cvièení aerobiku podle lektorky, zkouška sportovní dovednosti, neveøejné. Nedìle semifinále cvièení aerobicu podle lektorky, moderní tanec s lektorkou, neveøejné finále rozhovor s moderátorem, pøedvedení vlastní cvièební skladby, módní pøehlídka ve sportovním obleèení, volná disciplína, veøejné. Pro všechny dìti je pøipraven bohatý program, drobné ceny a pamìtní list. Registrace: , stravování: restaurace Beránek, cena za celý víkend 260 Kè. Info v Déèku Soòa Ježková. šustí, døevìné rámeèky palièkované výrobky (krajky) a další zajímavosti. Vstup: dospìlí 5 Kè, dìti zdarma Zubní pohotovost je v sobotu, v nedìli a svátek vždy od 8.00 do hodin. Lékárenská pohotovostní služba v obchodním domì Kaufland dennì 7 20 hodin, v nedìli 8 20 hodin. Loutkové divadélko Dìtem pro radost v náchodské sokolovnì uvádí a pohádku Den Ku áska a Kutilky a , a pohádku Ostrov splnìných pøání Pøedstavení zaèínají vždy v 15 hodin, a navíc i v 17 hodin pro starší dìti a dospìlé. Srdeènì zveme dìti i rodièe. Loutkáøi. Ukázka èinnosti dìtí pøi jedné z hodin, která nese výstižný název Šikovné ruèièky. Toto setkání bylo pojmenováno Jak se ježci pøipravují na zimní spánek.

15 Program Senior klubu Støeda od hod. Bohatá historie divadla v Bìlovsi beseda s panem Antonínem Samkem Ètvrtek od hod. Posezení u videa Ètvrtek od hod. Vrátila jsem se z oblasti Indického oceánu z ostrovu Réunion a Mauritius o svých zážitcích z cest vypráví a diapozitivy doprovází dr. Pavla Teichmanová Ètvrtek od hod. Kanadské støepinky I. o svém pobytu v Kanadì u videa beseduje Josef Zavøel SENIOR KLUB je otevøen dennì od pondìlí do pátku od do hodin a je k dispozici všem seniorùm a jejich pøátelùm. K využití je denní tisk, knihovnièka, televize, spoleèenské hry, obèerstvení. Programové zprávy sledujte na vývìskách v podloubí radnice, na Husovì námìstí, v pøízemním oknì Klubu, Novinách ska a ECHU. Sdružení zdravotnì postižených Pražská 1759, Sdružení zdravotnì postižených v ì pøipravuje pro své èleny a pøátele pøedvánoèní posezení s fousatým andìlem. Sejdeme se ve ètvrtek 4. prosince od hodin ve velkém sále restaurace VATIKÁN v ì. Veèeøe, káva a živá hudba k tanci i poslechu zajištìna. Nezapomeneme na dárky z pùdy a dobrou náladu. Poplatek èiní pro èlena 60 Kè a neèlena 70 Kè. Pøihlásit se mùžete již nyní, a to každé úterý od do hod v klubovnì na Hamrech. Také pøímo u paní Z. Semerákové na telefonu Nechat déle vyzvánìt. Výbor všechny srdeènì zve a pøeje pøíjemnou zábavu. GALERIE Galerie výtvarného umìní v ì poøádá ve všech prostorách zámecké jízdárny: výstavu brnìnského grafika a typografa Jiøího Šindlera grafika, kaligrafie ( ) ský výtvarný podzim 20. roèník pøehlídky umìní regionu. Obrazy, kresby, grafika, fotografie, typografie, plastika, sklo, keramika. ( ) Výstavy jsou otevøeny dennì kromì pondìlí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. ský zpravodaj 15 Církve v ì Husùv sbor Církve èeskoslovenské husitské Raisova ul., aráø PaedDr. Zdenìk Kovalèík, tel.: , mobil: , bohoslužby každou nedìli v 8.30 hod. Biblické hodiny pro dospìlé v pondìlí v hod. Kolumbárium otevøeno dennì od 9 do 17 hodin. Prodejna a výdejna šatstva a obuvi pro sociálnì slabé provozuje Diakonie Broumov Na Hamrech (v bývalé poslanecké kanceláøi Mgr. Z. Horníkové), otevøeno v úterý, ètvrtek od 9 do 17 a v pátek od 9 do 12 hodin. Zodpovìdnou osobou je paní M. Zítková. Vzpomínkové bohoslužby na zesnulé sobota v 16 hod., nedìle v 8.30 hod. Øímskokatolická farnost Dìkanství, Masarykovo nám. 75, Telefony: kanceláø , dìkan P. ThLic. Boguslaw Partyka , kaplan P. Mgr. Jaroslav Jirásek , , internetová stránka: Bohoslužby: po 7.00, út 18.00, st 18.00, èt 7.00, pá 7.00 a 18.00, so 7.00 a 18.00, ne 7.30, 9.00 a v kostele sv. Vavøince, v kostele sv. Michaela. V kostele sv. Jana Køtitele na høbitovì bohoslužby v a v Èeskobratrská církev evangelická Purkyòova ul. 535, faráø M. Vašina, tel.: , bohoslužby v nedìli v 9.00 hod. a pravidelnì v v Evangelickém domovì Betanie (Špreòarova 1053), kde se støídají kazatelé z køes anských církví v ì. V týdnu je pravidelná biblická hodina v út v hod. Každé tøetí pondìlí v mìsíci je v 19 hod. setkání støední generace (tøicátníci) Den vdìènosti. Bohoslužby v ì v 9.00 s vysluhováním Veèeøe Pánì a koncert a pøednáška, hostem faráø Jan Dus z Prahy. Církev adventistù sedmého dne Tyršova 207, budova Sokola, 2. patro (bývalá Soukromá stø. podnikatelská škola), kazatel Vít Vurst, tel.: , mobil: , Bohoslužby každou sobotu od 9.30 hod., každé pondìlí v 18 hod. studium Bible. Církev bratrská Purkyòova 584, , kazatel Daniel Kvasnièka, tel./fax: ; mobil: Vikáø: David Beòa, LicTheol, kazatel senior: RNDr. Pavel Javornický, CSc., internetová stránka: Bohoslužby v nedìli v 9.30, biblické studium ve støedu v hodin. Akce dìtí a mládeže v oznámení a na telefonu bude v ì kázat Petr Raus, šéfdramaturg brnìnského studia ÈT v bude na Masarykovì námìstí u stromeèku pøed radnicí první adventní zastavení s programem pøipravovaným Církví bratrskou a Evangelickou akademií. V dalších nedìlích se vystøídají ostatní náchodské církve. Jiøí Jirák TRUHLÁØSTVÍ Nábytek, bytové doplòky, kuchyòské linky, okna, dveøe Starkoè 13, tel./fax: mobil:

16 16 UPOZORNÌNÍ pro milovníky zvíøat Ve dnech až bude na Mìstském úøadu v ì probíhat dobroèinná sbírka na pomoc psímu útulku v Lukavici. Útulek žádá obèany hlavnì o potraviny pro zvíøata (granule, konzervy, piškoty aj.), nepotøebné pøikrývky èi deky a radost našim svìøencùm zajisté udìlá i malá hraèka. Vìci mohou obèané nosit na Mìstský úøad v ì vždy bìhem pracovní doby. Kontaktní osoba p. Berka nebo sl. Slabá. Pokud chcete pøispìt i malým penìžním Adventní benefièní koncerty ve prospìch péèe o umírající a nemocné roztroušenou sklerózou Vladimír Merta a Jana Lewitová Sefardské inspirace, Zpívání o Marii a moravské a slovenské balady Vladimír Merta loutna, kytara a zpìv Jana Lewitová zpìv, housle sobota 29. listopadu 2003 v hod. v kostele sv. Anny v Žirèi u Dvora Králové; vstupné: 80 Kè, studenti a dùchodci 40 Kè, zdravotnì postižení a dìti do 15 let zdarma. nedìle 30. listopadu 2003 v hod. v divadle J. K. Tyla v Èerveném obnosem na provoz útulku pro psy, uvádíme è. úètu Psího domova v Lukavici: /0800. Pokud chcete navštívit Psí domov a jen se podívat, pøijïte pouze v urèených dnech, tj. ve dnech otevøených dveøí, nebo v prùbìhu návštìvních hodin, které jsou v pondìlí pátek od do hodin. Návštìvu mimo urèené hodiny si lze domluvit telefonicky na telefonním èísle nebo MT Dìkujeme za pochopení! Kostelci; vstupné: 80 Kè, studenti a dùchodci 40 Kè, zdravotnì postižení a dìti do 15 let zdarma sobota 6. prosince 2003 v hod. v kostele Panny Marie v Hradci Králové pøipravuje benefièní koncert Ladislav Kozderka první trumpetista Národního divadla, vstupné 100 Kè, studenti a dùchodci 50 Kè, zdravotnì postižení a dìti do 15 let zdarma. Vstupenky je možné zakoupit v prodejnì Dali. Poøádá Hospic Anežky Èeské v Èerveném Kostelci a Domov sv. Josefa v Žirèi tel.: nebo ; Sboreèek v Pieszycach Pìvecký sbor Jiráskova Gymnázia se v nedìli zúèastnil koncertu pìveckých sborù v polských Pieszycach. V místním kostele sv. Antonína vystoupilo u pøíležitosti polsko-èeských dnù køes anské kultury 10 polských smíšených a ženských sborù. Naše mìsto reprezentoval pìvecký sbor Jiráskova gymnázia vedený sbormistrem Vlastimilem Èejpem. Po pøednesu písní Což se mnì má milá hezká zdáš, Po šrodku pola a Go down Mores sklidil zasloužený potlesk. Stejnì jako pøi spoleèném pøátelském setkání všech sborù v místní škole na závìr nedìlního veèera. Dovolujeme si Vás pozvat na maturitní ples Jiráskova gymnázia, který se koná 6. prosince 2003 od v Beránku. Ples uvede Sboreèek JG. Tìšit se mùžete na pestrý program: pøedtanèení, diskotéku, bohatou tombolu a ty nejúžasnìjší maturanty roku 2004!!! Všichni jste srdeènì zváni! POZVÁNKA Den veteránù Znovu se pøipojujeme k demokraciím, které v tento den, kdy skonèila 1. svìtová válka, uctívají padlé všech válek. V ì probìhne uctìní v úterý 11. listopadu 2003 v 11 hodin u památníku na Dobrošovì za úèasti Mìstského úøadu v ì, zástupcù ÈSBS a dalších organizací. Odjezd autobusu na Dobrošov od hotelu Beránek (Masarykovo nám. ) je v hodin. Pøedpokládaný návrat ve hodin. Mìsíèník ský zpravodaj. Vydává Mìsto, IÈO: , Masarykovo námìstí 40, Odpovìdný redaktor: Nina Svobodová. Redakèní rada: Ing. Jaroslav Rohulán, Mgr. Lydia Baštecká, Ing. Eva Èejchanová, Hana Kopecká, Libor iedler, Daniel Kvasnièka a Marie Iljašenková. otografie poøídila redakce, autoøi èlánkù a archiv, titulní fotografie Ing. Vlastimil Èejchan. Grafická úprava Garmond DTP studio tel.: Èíslo 11/2003 vychází Náklad 5000 ks. Distribuce zdarma. Registrace: MK ÈR E Za zmìny v programech zodpovídají poøadatelé jednotlivých akcí a poøadù. Pøíspìvky jsou vítány, slušná diskuze má vždy místo. Nevyžádané pøíspìvky se nevracejí. Neoznaèené a nepodepsané pøíspìvky poøídila redakce. Adresa èasopisu: NZ, Mìstský úøad v ì, Masarykovo námìstí 40, , tel./fax: , Uzávìrka tohoto èísla byla a uzávìrka prosincového èísla bude !!!

Náchodský zpravodaj 1. L i s t o p a d

Náchodský zpravodaj 1. L i s t o p a d Náchodský zpravodaj 1 Náchodský zpravodaj L i s t o p a d podzimní mìsíc to poslední, mìsíc prvního snìhu o svátku svatomartinském, zvaný též mìsíc svatého Huberta, nejvyššího patrona myslivcù. Obsah Zprávy

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Náchodská prima sezóna 2005

Náchodská prima sezóna 2005 Náchodský zpravodaj 1 Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Za Ladislavem Novotným... str. 6 Kvìtnová výroèí... str. 6 Náchodský

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

3. Setkání Králíkù v Králíkách

3. Setkání Králíkù v Králíkách Králický zpravodaj 6/2006-1 Èerven 2006/èíslo 6 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè 3. Setkání Králíkù v Králíkách V sobotu 17. èervna 2006 se v Králíkách uskuteèní již 3. Setkání Králíkù v Králíkách.

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 2 ² ÚNOR 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny Babièce Viktorii Mazurkové

Více

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 12 IX. roèník Dìtský domov vede dìti k sobìstaènosti V souvislosti s blížícími se vánoèními svátky jsme chtìli napsat dojemný èlánek o smutných dìtech v ostrovském Dìtském domovì, které o Vánocích nemají

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích 2 2006 Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Lesk a bída demokracie (St.Boloòský) ZPRÁVY

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku ZÁØÍ 2005 èíslo 9 III. roèník Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku Roman Langr na Broad Peaku Tøikrát se vydal na expedici do asijských velehor, ale až nyní stanul na vrcholu osmitisícovky. Pøedtím

Více

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi:

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi: Králický zpravodaj 07/2004-1 Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku Pracovní návrh k veøejné diskuzi: 1. Cíl koncepce Koncepce chce být

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce ROČNÍK 15 DUBEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 3. 2006 TISK: 2. 1. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání / Èerven 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 4 Život ve mìstì 5 Školství 9 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj plavky... zrovna tato slova známé písnièky mì napadají

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Záøí 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 10 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Letní doba dovolených a bezstarostných prázdnin nám v em jistì pøinesla nepøeberné

Více

Plánské ozveny ZDARMA

Plánské ozveny ZDARMA Informace pro obèany mìsta Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA èíslo /008 LEDEN 008 roèník V V DNEŠNÍM ÈÍSLE NAJDETE: policie kvalitní ulice odpady módní pøehlídka (str. ) (str. 3) (str. 4) (str. 7)

Více