Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně"

Transkript

1 Výsledky průzkumu úrovně podpory znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně v akademickém roce 2011/2012

2 Podpora znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně Úvod Dotazníkové šetření, provedené v září 2011, bylo určeno k vyplnění pedagogickým pracovníkům VUT v Brně a bylo zaměřeno na zmapování úrovně podpory znevýhodněných studentů VUT. Cílem průzkumu bylo zjistit, jakým způsobem pracují pedagogové na VUT v Brně se studenty s různými typy znevýhodnění (zdravotní postižení, specifické poruchy učení např. dyslexie, dysgrafie, dysortografie, duševní onemocnění). Jaké způsoby podpory těmto studentům se specifickými nároky k usnadnění studia poskytují či neposkytují. Průzkum byl realizován za podpory rozvojového projektu MŠMT Podpora znevýhodněných uchazečů na VUT v Brně. Základní charakteristika respondentů Průzkumu se zúčastnilo celkem 228 pedagogických pracovníků ze všech fakult VUT v Brně, z toho 65 % mužů a 35 % žen. Nejvíce respondentů, kteří se zapojili do průzkumu, vyučuje na fakultě stavební (35 %) a fakultě strojního inženýrství (31 %). Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií byla v průzkumu zastoupena 15 % respondentů. Nejméně respondentů pocházelo z fakulty výtvarných umění (1 %). Bylo zjištěno, že respondenti se věnují aktivní výuce v průměru 11 let. Velkou část těchto respondentů tvořili vyučující doktorandi a polovinu respondentů představovali učitelé, kteří učí 6 let nebo méně. Respondenti učí v průměru 11 hodin týdně. Mezi respondenty byl velký podíl učitelů s menším počtem hodin (cca 4 hodiny týdně). Zkušenosti vyučujících se znevýhodněnými studenty S některým typem znevýhodnění studentů se již setkalo při výuce 39 % vyučujících, 61 % vyučujících takovou zkušenost dosud nemá. Na dotaz, zda mají vyučující k dispozici informace, jak s různými typy znevýhodněných (studentů se specifickými nároky) ve výuce pracovat, odpovědělo záporně 80 % respondentů, kladně 11 % a 9 % uvedlo, že částečně disponují nějakými informacemi. Mez těmi, kteří mají dané informace, se neprojevil příliš velký rozdíl mezi poměrem žen a mužů. Poměr byl 48 % žen a 52 % mužů. Tito respondenti se aktivně věnují výuce v průměru 14 let, přičemž velká část z nich má dlouholeté zkušenosti s výukou (20 let a více). U respondentů, kteří nedisponují žádnými informacemi, byl poměr 38 % žen a 66 % mužů. Učí v průměru 11 let, ale velkou část těchto respondentů tvořili vyučující doktorandi. Typy znevýhodnění Vyučující, kteří se již setkali během výuky se znevýhodněním studentů, nejčastěji uváděli specifickou poruchu učení v 64 % případů (SPU, tj. např. dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) a dále zdravotní postižení studentů (60 %). V 31 % případů uvedli sociální znevýhodnění (např. etnické menšiny), v 17 % bylo znevýhodnění dáno psychiatrickou diagnózou a 11 % případů představovalo jiná další znevýhodnění. Jak je zřejmé z uvedených hodnot, někteří vyučující se setkali s více typy znevýhodnění. Z průzkumu vyplynulo, že vyučující se v průběhu roku setkají s celkem 290 znevýhodněnými studenty, tj. průměrně 3 studenti na jednoho vyučujícího. Z celkového počtu znevýhodněných studentů za rok má více jako polovina (55 %) specifickou poruchu učení a druhý největší 2

3 podíl znevýhodnění tvoří zdravotní postižení (20 %). Sociální znevýhodnění se vyskytovalo v 16 % případů. Podíl dalších typů znevýhodnění je zřejmý z následujícího grafu č. 1 Graf č. 1 Typy znevýhodnění 5% 4% SPU (specifická porucha učení) 16% 2 55% Zdravotní postižení Sociální Psychiatrická diagnóza (duševní onemocnění) Jiné Podpora znevýhodněných studentů Na dotaz, zda respondenti se zkušeností se znevýhodněnými poskytují jako vyučující nějakou podporu těmto studentům, odpovědělo 68 % kladně. 32 % uvedlo, že neposkytuje studentům žádnou podporu či úlevy. V případě, že je znevýhodněným studentům poskytována nějaká podpora, jedná se o formy podpory uvedené v grafech dle jednotlivých typů znevýhodnění studentů: graf č. 2 Podpora studentů s SPU graf č. 3 Podpora studentů s SPU u jazykových zkoušek graf č. 4 Podpora studentů se zdravotním hendikepem graf č. 5 Podpora studentů s duševním onemocněním (např. s narušenou komunikační schopností zapříčiněnou psychickými obtížemi jako je Aspergerův syndrom). Hodnoty v grafech vyjadřují, kolik procent respondentů poskytujících znevýhodněným studentům podporu odpovědělo na danou formu podpory kladně. 3

4 Graf č. 2 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% Podpora studentů s SPU 18% 14% 13% 12% 9% 8% 7% 6% 6% 5% 1% 1% 1% Navýšení časového limitu písemné zkoušky Využívání názorných pomůcek při výuce (videa, PPT atd.) Zkouška ústní místo písemné (volba typu zkoušení) Skripta v elektronické podobě Využití počítače pro psaní protokolů/písemných odpovědí Přehled obsahu přednášky v tištěné podobě Individuální výuka (zejména cizích jazyků) Delší čas na přípravu bakalářské/magisterské práce Konzultace SPU a návrhy řešení Odlišná podoba studijních materiálů Technická podpora studentům (čtecí software) Diagnostika SPU Graf č Podpora studentů s SPU - u jazykových zkoušek 6 54% 23% 8% 8% 8% Tolerance specifických chyb při hodnocení Poskytnutí více času v rámci jednodenní zkoušky Zvětšení textu, změna písemného formátu zkoušky Při poslechu více opakování Rozložení zkoušky do několika dní Vynechání některých částí zkoušky (např. poslechu) Realizace zkoušky v oddělené místnosti Znakové a artikulační tlumočnictví při výuce Zapisovatelské služby Asistence při dopravě na výuku a zpět 4

5 Graf č. 4 Podpora studentů se zdravotním hendikepem 25% 24% 2 15% 19% 17% 14% 12% 1 5% 7% 5% 3% Skripta v elektronické podobě Individuálně uzpůsobené zkoušky Technická podpora v podobě hardwaru a softwaru Výuka v malých skupinách příp. individuální Monitoring přístupnosti nově opravených budov a jejich zpřístupňování Skenování studijní literatury Asistence při dopravě na výuku a zpět Odečítače obrazovky Softwarové lupy Braillské displeje Stolní lupy Tiskárny bodového písma Nástroje a zařízení pro tvorbu hmatové grafiky Asistence- Nácvik prostorové orientace pro zrakově postižené po VUT Asistence - Znakové a artikulační tlumočnictví při výuce Asistence - Zapisovatelské služby Graf č. 5 Podpora studentů s duševním onemocněním 4 33% % 19% 14% 14% Adaptace zkušebních podmínek Organizační modifikace celého studia Individuální zkušební plán Přestávky v průběhu zkoušky 5

6 Diagnostika a doklad o znevýhodnění Součástí průzkumu bylo i zjišťování, zda studenti s SPU dokládají zprávu z pedagogickopsychologické poradny (PPP) či střední školy. Z těch respondentů, kteří tuto otázku zodpověděli, 24 % uvedlo, že studenti dokládají své znevýhodnění. 76 % respondentů odpovědělo, že studenti nedokládají žádné potvrzení (často jsou poskytovány úlevy i bez dokladu o SPU). Na dotaz jakým způsobem se diagnostikuje či dokládá způsob a míra znevýhodnění, byly nejčastější odpovědi, buď že se znevýhodnění nedokládá, nebo případně stačí ústní oznámení či dohoda. Pokud se dokládá, předloží se lékařský posudek nebo zpráva z PPP. U fyzického znevýhodnění netřeba dokládat, je zjevné. Schvalování způsobu podpory znevýhodněných V průzkumu jsme se rovněž zeptali, kdo schvaluje způsob podpory znevýhodněných studentů. Jak je zřejmé z grafu č. 6, v nadpoloviční většině schvaluje způsob podpory znevýhodněného studenta konkrétní vyučující. Graf č. 6 Kdo schvaluje způsob podpory znevýhodněných? 15% 15% 6% 1% 63% Vyučující Vedoucí katedry Proděkan Děkan Názor respondentů na studenty se znevýhodněním Respondenti průzkumu měli možnost vyjádřit se, jak vnímají studenty se znevýhodněním ve vztahu ke studiu na vysoké škole (např.: zda by měli mít nějaké úlevy či neměli, jiné podmínky u zkoušení apod.). 89 % respondentů této možnosti využilo a napsalo svůj názor. Ve třetině odpovědí se respondenti shodovali v tom, že by znevýhodnění studenti neměli mít úlevy. Přičemž se vesměs shodli s respondenty, kteří by úlevy znevýhodněným povolili, a to v tom názoru, že by podporovali individuální přístup k znevýhodněným studentům (např.: více konzultačních hodin, delší čas na zpracování projektů, prodloužení doby na vypracování testů apod.). Z uvedených názorů tedy vyplynulo, že úlevy by sice neměly být poskytovány (míněno jako úlevy ve znalostech a nárocích na studovaný předmět), avšak individuální přístup, případné modifikace podmínek pro zkoušení (časové podmínky, zkoušení písemné či ústní) a podpora materiálního vybavení pro výuku je vhodná. 6

7 Nicméně byl poměrně rozšířen názor, že by znevýhodnění studenti (především s SPU dysgrafici, dyskalkulici) měli pečlivě zvážit studium na technické vysoké škole a své následné uplatnění v oboru, protože mohou mít problém na pracovním trhu, např.: při zpracování technické dokumentace vzhledem k chybám způsobených jejich poruchou. Co se týkalo studentů s fyzickým hendikepem, nemají vyučující důvod slevovat ze svých nároků na studovaný předmět, pokud je takto znevýhodněnému studentovi k dispozici bezbariérový přístup do učeben, případně specifické materiální vybavení dle jeho postižení. Závěr Vysokoškolský zákon na rozdíl od školského zákona, kterým se řídí střední i základní školy, neukládá vysokým školám povinnost se znevýhodněnými studenty a studenty se specifickými vzdělávacími potřebami pracovat, tedy ani je nějak evidovat či při studiu brát v úvahu jejich znevýhodnění. Integrace znevýhodněných studentů vysokých škol však představuje nejen cíl, ale i prostředek humanizace celého univerzitního života, neboť vysoká škola, která umožňuje studium těmto studentům, představuje i kvalitnější vzdělávací instituci pro studenty zdravé. (Čihounková, 2010) 7

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY Závěrečná zpráva Zpracovala: Jana Čihounková Brno 2010 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR svými

Více

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami Příručka pro pedagogické pracovníky a poradce obsahující základní doporučení ohledně přístupu ke znevýhodněným studentům Určeno

Více

K VYTVÁŘENÍ PODPORY PRO STUDENTY

K VYTVÁŘENÍ PODPORY PRO STUDENTY METODICKÁ INSTRUKCE K VYTVÁŘENÍ PODPORY PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA VYSOKÉ ŠKOLE TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH České Budějovice 2013 Tato metodická příručka vznikla

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009 Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2009 Volba střední

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková Studijní a pracovní záměry absolventů středních škol se zdravotním postižením Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2010 OBSAH

Více

VYHODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ V ROCE 2012/2013. Libor Berný, Jana Motyková, Dana Kočková

VYHODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ V ROCE 2012/2013. Libor Berný, Jana Motyková, Dana Kočková Libor Berný, Jana Motyková, Dana Kočková VYHODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ V ROCE 2012/2013 Z pohledu škol, editorů a odborníků z praxe Libor Berný, Jana Motyková, Dana Kočková VYHODNOCENÍ

Více

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ 2013 1 Obsah Preambule 1 Obecná východiska 2 Evidence

Více

Tematická zpráva. Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013

Tematická zpráva. Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013 Tematická zpráva Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013 Praha, duben 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní vzdělávání... 5 2.1 Základní údaje o žácích a

Více

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Září 2009 1 2 Obsah 1. Souhrn... 5 2. Podrobný popis

Více

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání,

Více

Přístupnost vysokoškolského studia pro studenty se zdravotním postižením na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Přístupnost vysokoškolského studia pro studenty se zdravotním postižením na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přístupnost vysokoškolského studia pro studenty se zdravotním postižením na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Jitka Nelb Sinecká, Eva Brabcová, Jan Marvan AULA, 2012, Vol.20, No. 1: 117-136 Accesibility

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Na Příkopě 16, Praha 1 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ( AUTOEVALUAČNÍ ZPRÁVA PODLE VYHLÁŠKY č. 15/2005 Sb. ) ZA ŠKOLNÍ ROKY 2005/

Více

Školní vzdělávací program Technické lyceum

Školní vzdělávací program Technické lyceum Projekt je financován ESF a rozpočtem ČR, řídí ho MŠMT, metodicky ho vede Národní ústav odborného vzdělávání Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení detašovaných pracovišť Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení detašovaných pracovišť Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Zpráva Akreditační komise o hodnocení detašovaných pracovišť Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně únor 2011 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 1/2010 ve dnech 25. 27. ledna 2010,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01 Krejčí Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 1 ŠVP zpracován

Více

VÝZKUMNÁ STUDIE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI

VÝZKUMNÁ STUDIE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI VÝZKUMNÁ STUDIE Individuální šetření potřeb v cílové skupině realizováno v rámci projektu VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI Zpracovalo: Sdružení pro vzdělávání komunit, o.s. březen 2010 Materiál

Více

Mechanik silničních strojů

Mechanik silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mechanik silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník RVP 23-65 H / 01 Strojník s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1

Více

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH ÚVOD 5 1 ZÁVAZNÝ POSTUP PŘI PRÁCI ŠKOLY S JEDNOTNÝM

Více

Předměty speciálně pedagogické péče, individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Předměty speciálně pedagogické péče, individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

CERMAT INFORMUJE O NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE

CERMAT INFORMUJE O NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE Cermat - Maturitní zpravodaj 4 '08 fin.indd 8.12.2008 9:07:51-1 - CERMAT INFORMUJE O NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE MATURITA ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Při skládání maturitní zkoušky žák uplatňuje

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Ověřování účinnosti podpory uchazečů a studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Hradec Králové

Ověřování účinnosti podpory uchazečů a studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Hradec Králové Ověřování účinnosti podpory uchazečů a studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Hradec Králové Autor: Růžičková Kamila, Kaliba Martin Resumé: Text seznamuje se základními východisky mechanizmu

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Klára Janoušková, Radim Kvasnička ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH

Více

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění -

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění - Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - platné znění - 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní

Více

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Praha 2011 1 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VÝCHODISKA ŠETŘENÍ... 3 3 CÍLE, METODY A TECHNIKY VÝZKUMU...

Více

Hodnocení kvality služeb pedagogickopsychologické. Svatava Měřičková

Hodnocení kvality služeb pedagogickopsychologické. Svatava Měřičková Hodnocení kvality služeb pedagogickopsychologické poradny ve Vsetíně Svatava Měřičková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce popisuje činnost pedagogicko-psychologického poradenství. Teoretická

Více

69 41 L/52. Vlasová kosmetika. Školní vzdělávací program - Platné znění -

69 41 L/52. Vlasová kosmetika. Školní vzdělávací program - Platné znění - Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - Platné znění - VLASOVÁ KOSMETIKA číslo jednací 150815 vydal ředitel školy účinek

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68

1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68 Adresa školy: Jméno ředitele: Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany IZO: 600 054 624 IČO: 47 07 42 99 Libor Novotný

Více

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Andrea Kučerová Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji Olomouc

Více