N á v r h ČÁST PRVNÍ OCHRANA ZDRAVÍ PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY TABÁKU, ALKOHOLU A JINÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK. Hlava I Obecná ustanovení.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N á v r h ČÁST PRVNÍ OCHRANA ZDRAVÍ PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY TABÁKU, ALKOHOLU A JINÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK. Hlava I Obecná ustanovení."

Transkript

1 N á v r h ZÁKON ze dne 2013 o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně zdraví před návykovými látkami) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OCHRANA ZDRAVÍ PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY TABÁKU, ALKOHOLU A JINÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK Hlava I Obecná ustanovení 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje a) opatření k ochraně před škodami působenými návykovými látkami, b) opatření omezující dostupnost tabákových výrobků, netabákových výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret a alkoholických nápojů, c) opatření omezující rizika spojená s užíváním návykových látek, d) působnost správních úřadů a územních samosprávných celků při tvorbě, organizaci a provádění protidrogové politiky. (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí 2 Vymezení pojmů a) návykovou látkou látka s psychoaktivními účinky, jejíž užívání způsobuje nebo se podílí na vzniku duševních poruch a poruch chování uvedených v Mezinárodní statistické klasifikaci nemocí a přidružených zdravotních problémů; za návykovou látku se považují zejména tabák, alkohol a omamné a psychotropní látky podle zákona o návykových látkách 1), b) tabákovým výrobkem výrobek určený ke kouření, šňupání, sání nebo žvýkání, pokud je vyroben zcela nebo zčásti z tabáku, včetně tabáku geneticky upraveného, 1) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2 - 2 - c) tabákovou potřebou pomůcka umožňující kouření, vdechování, šňupání, sání nebo žvýkání tabáku; za tabákovou potřebu se považují zejména dýmka a vodní dýmka, cigaretový papír pro ruční výrobu cigaret, pomůcky pro ruční balení cigaret a pomůcky pro čištění dýmek, s výjimkou zápalek a zapalovačů a potřeb plnících funkci uměleckého předmětu, d) netabákovým výrobkem určeným ke kouření výrobek určený ke kouření, vyrobený z jiných rostlin než tabáku, e) elektronickou cigaretou výrobek napodobující funkci tabákového výrobku nebo tabákové potřeby, jehož účelem je vdechování nikotinových nebo jiných výparů z něj vycházejících, včetně příslušenství takového výrobku, f) kouřením užívání nebo jiná manipulace s hořícím tabákovým nebo netabákovým výrobkem určeným ke kouření nebo aktivování elektronické cigarety, g) alkoholickým nápojem lihovina 2), víno, pivo a jiné nápoje, pokud obsahují více než 0,5 objemového procenta alkoholu, h) prodejnou provozovna určená k prodeji zboží a poskytování služeb kolaudačním rozhodnutím nebo jiným způsobem schválení tohoto účelu užívání stavby podle jiného právního předpisu 3), i) velkoplošnou prodejnou prodejní prostory obchodních domů, nákupních středisek a velkoprodejen se specializovanými odděleními nebo pulty, j) specializovaným oddělením velkoplošných prodejen zjevně a viditelně označené prostory provozoven, a to i stavebně neoddělené, určené k prodeji tabákových výrobků, tabákových potřeb, netabákových výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret nebo alkoholických nápojů, k) specializovanou prodejnou prodejna s úzkým sortimentem zboží stejného nebo obdobného charakteru, která je zaměřena na sortiment tabákových výrobků, tabákových potřeb, netabákových výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret nebo alkoholických nápojů, l) prodejnou denního a jiného periodického tisku prodejna s převažujícím sortimentem denního a jiného periodického tisku, ve které jsou prodávány jako doplňkový sortiment i tabákové výrobky, tabákové potřeby, netabákové výrobky určené ke kouření nebo elektronické cigarety, m) tržištěm (tržnicí) prostor, který není prodejnou, ve kterém je prodáváno zboží, nebo jsou poskytovány služby a ve kterém je umístěn více než jeden stánek, n) stánkem prostor ohraničený pevnou nebo přenosnou konstrukcí, pult, stolek a obdobné zařízení, kde je prodáváno zboží, o) stánkem s prodejem denního a jiného periodického tisku stánek pevné konstrukce, který se nenachází na tržišti s převažujícím sortimentem denního a jiného periodického tisku, v němž jsou prodávány jako doplňkový sortiment i tabákové výrobky, tabákové potřeby, netabákové výrobky určené ke kouření nebo elektronické cigarety, 2) 3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3 - 3 - p) stánkem s občerstvením stánek pevné konstrukce, který se nenachází na tržišti a splňuje podmínky pro provozování potravinářského podniku 4) za účelem provozování stravovacích služeb podle jiného právního předpisu 5), v němž jsou vedle občerstvení prodávány jako doplňkový sortiment i tabákové výrobky, tabákové potřeby, netabákové výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety nebo alkoholické nápoje, q) provozovnou stravovacích služeb potravinářský podnik, v němž je provozována stravovací služba včetně podávání pokrmů určených k bezprostřední spotřebě v této provozovně, r) stavebně odděleným prostorem vyhrazeným ke kouření prostorově uzavřená část stavby, vymezená podlahou, stropem nebo konstrukcí krovu a pevnými stěnami s uzavíratelnými stavebními výplněmi, jako jsou okna a dveře, kterou lze v přítomnosti osob, které kouří, vhodnými a dostatečnými prostředky větrat do prostor mimo stavbu a ve které lze zajistit v přítomnosti těchto osob uzavření stavebních výplní tak, aby nedocházelo k pronikání kouře do prostor, kde je kouření tímto zákonem zakázáno, s) vnitřním prostorem zastřešený prostor uzavřený nejméně dvěma stěnami, a to bez ohledu na druh materiálu použitého pro střechu nebo stěnu a na to, zda je konstrukce stálá nebo dočasná, t) dovozem dovoz podle zákona upravujícího spotřební daně. (2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí a) škodlivým užíváním způsob užívání návykových látek vedoucí k poškození tělesného nebo duševního zdraví jejich uživatele, b) škodami působenými návykovými látkami škody, které zahrnují škody na zdraví, kterými jsou zejména závažná chronická onemocnění, vznik závislosti, úrazy, otravy, škody způsobené dopravními nehodami, poškození plodu v těhotenství, poškození zdravého vývoje dětí a mladistvých a předčasná úmrtí, negativní sociální a ekonomické dopady, kriminalitu a požáry, a které souvisejí s užíváním návykových látek, c) protidrogovou politikou soubor právních, organizačních a dalších opatření přijímaných a prováděných na úrovni vlády, správních úřadů, územních samosprávných celků a dalších subjektů s cílem omezování nabídky a snižování poptávky po návykových látkách a snižování rizik spojených s jejich užíváním, d) preventivními opatřeními soubor opatření, jejichž cílem je předcházet a snižovat škody způsobené užíváním návykových látek, e) orientačním vyšetřením dechová zkouška, vyšetření slin nebo stěru z kůže nebo sliznic, f) odběrem biologického materiálu zejména odběr vzorku žilní krve, moči, mekonia novorozenců, slin, vlasů nebo stěru z kůže či sliznic, g) odborným lékařským vyšetřením cílené klinické vyšetření lékařem. 4) 5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4 - 4 - Hlava II Omezení dostupnosti tabákových výrobků, tabákových potřeb, netabákových výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret 3 Podmínky prodeje tabákových výrobků, tabákových potřeb, netabákových výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret (1) Tabákové výrobky, tabákové potřeby, netabákové výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety lze prodávat pouze a) ve specializovaných prodejnách, b) ve specializovaných odděleních velkoplošných prodejen, c) v prodejnách, které jsou potravinářským podnikem, jako doplňkový sortiment, d) v prodejnách denního a jiného periodického tisku, e) ve stáncích s občerstvením, f) ve stáncích s prodejem denního a jiného periodického tisku, g) v provozovnách stravovacích služeb, h) v ubytovacích zařízeních, s výjimkou ubytovacích zařízení určených k ubytování osob mladších 18 let. (2) Provozovatel prodejny, stánku, provozovny stravovacích služeb nebo ubytovacího zařízení prodávající tabákové výrobky, tabákové potřeby, netabákové výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety je povinen zajistit, aby toto zboží nabízené k prodeji bylo umístěno a) na vyčleněném místě odděleně od ostatního nabízeného sortimentu zboží, nejedná-li se o prodej podle odstavce 1 písm. a) nebo b), b) způsobem vylučujícím samoobsluhu. (3) Provozovatel uvedený v odstavci 2 je povinen na místech prodeje tabákových výrobků, tabákových potřeb, netabákových výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret umístit pro kupujícího zjevně viditelný text zákazu prodeje tohoto zboží osobám mladším 18 let. Tento text musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě, o velikosti písmen nejméně 2 cm. (4) Osoba prodávající tabákové výrobky, tabákové potřeby, netabákové výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety musí být starší 18 let, pokud se nejedná o žáka připravujícího se soustavně na budoucí povolání v oborech hotelnictví a turismus, kuchařčíšník nebo prodavač. (5) Ustanovením odstavce 1 není dotčen zákaz prodeje tabákových výrobků, tabákových potřeb, netabákových výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret podle 5 odst Prodej tabákových výrobků, tabákových potřeb, netabákových výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret prostřednictvím internetu (1) Tabákové výrobky, tabákové potřeby, netabákové výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety lze prodávat též prostřednictvím internetu, pokud jsou přijata opatření vylučující jejich prodej osobám mladším 18 let.

5 - 5 - (2) Provozovatel internetového prodeje tabákových výrobků, tabákových potřeb, netabákových výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret prostřednictvím internetu, je povinen před jejich prodejem kupujícího informovat o zákazu prodeje tohoto zboží osobám mladším 18 let zjevně viditelným textem způsobem přiměřeným možnostem internetu. Zákazy prodeje tabákových výrobků, tabákových potřeb, netabákových výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret 5 (1) Zakazuje se prodávat tabákové výrobky, tabákové potřeby, netabákové výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety a) v prostorách zdravotnických zařízení, b) v prostorách všech typů škol a školských zařízení, c) v prostorách zařízení sociálně-právní ochrany dětí 6) a v prostorách provozoven, kde je provozována živnost péče o dítě do 3 let věku v denním režimu a činnost ve výchově dětí starších 3 let nebo mimoškolní výchova a vzdělávání dětí do 15 let, d) na všech akcích určených pro osoby mladší 18 let, e) na tržištích (tržnicích). (2) Zakazuje se prodávat tabákové výrobky, tabákové potřeby, netabákové výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety prostřednictvím prodejního automatu. (3) Zakazuje se prodávat tabákové výrobky, tabákové potřeby, netabákové výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety osobám mladším 18 let. 6 (1) Zakazuje se prodej a výroba potravinářských výrobků nebo hraček napodobujících tvar a vzhled tabákových výrobků nebo tabákových potřeb. (2) Zakazuje se dovoz 7) potravinářských výrobků nebo hraček napodobujících tvar a vzhled tabákových výrobků nebo tabákových potřeb. Zákazy kouření 7 Zakazuje se kouřit a) ve veřejnosti volně přístupných vnitřních prostorách, s výjimkou vnitřních prostor budov souvisejících s veřejnou dopravou, ve kterých je dovoleno kouřit ve stavebně oddělených prostorách vyhrazených ke kouření, b) na krytých nástupištích, v přístřešcích a čekárnách veřejné silniční, drážní, lodní, letecké dopravy a městské hromadné dopravy, c) v dopravních prostředcích veřejné silniční a drážní dopravy a městské hromadné dopravy, d) v prostorách zdravotnických zařízení, s výjimkou zdravotnických zařízení lůžkové péče, v nichž je dovoleno kouřit ve stavebně oddělených prostorách vyhrazených ke kouření, 6) 7) Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 3 písm. b) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb. a zákona č. 59/2010 Sb.

6 - 6 - e) v prostorách všech typů škol a školských zařízení, f) v prostorách zařízení sociálně-právní ochrany dětí, a v prostorách provozoven, kde je provozována živnost péče o dítě do 3 let věku v denním režimu a činnost ve výchově dětí starších 3 let nebo mimoškolní výchova a vzdělávání dětí do 15 let, g) v prostorách dětských hřišť a sportovišť určených pro osoby mladší 18 let, h) ve vnitřních prostorách všech typů sportovišť, i) ve vnitřních zábavních prostorách, jako jsou kina, divadla, výstavní a koncertní síně a sportovní haly, a dále v jiných vnitřních prostorách po dobu pořádání kulturní akce, jako jsou divadelní představení, koncerty a taneční akce, s výjimkou stavebně oddělených prostor vyhrazených ke kouření, j) ve vnitřních prostorách provozoven stravovacích služeb. 8 (1) Provozovatel prostor, kde je kouření zakázáno, je povinen zajistit dodržování tohoto zákazu. (2) Prostory, kde je kouření zakázáno, je jejich provozovatel povinen u vstupu označit zjevně viditelnou grafickou značkou Kouření zakázáno. Stavebně oddělené prostory vyhrazené ke kouření je jejich provozovatel povinen označit zjevně viditelnou grafickou značkou Kouření povoleno. Vzhled grafických značek je upraven v příloze k tomuto zákonu. Velikost grafických značek musí být nejméně 12 cm x 16 cm. 9 (1) Provozovatel prostor podle 7 písm. a), d) nebo i) je povinen označit vstup do stavebně oddělených prostor vyhrazených ke kouření zjevně viditelným textem zákazu vstupu osobám mladším 18 let. Tento text musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě, o velikosti písmen nejméně 5 cm. (2) Provozovatel prostor podle 7 písm. a), d) nebo i) je povinen zajistit, aby se ve stavebně oddělených prostorech vyhrazených ke kouření nezdržovala osoba mladší 18 let. Hlava III Omezení dostupnosti alkoholických nápojů 10 Podmínky prodeje alkoholických nápojů (1) Alkoholické nápoje lze prodávat pouze a) ve specializovaných prodejnách, b) ve specializovaných odděleních velkoplošných prodejen, c) v prodejnách, které jsou potravinářským podnikem, jako doplňkový sortiment, d) ve stáncích s občerstvením, e) v provozovnách stravovacích služeb, f) v ubytovacích zařízeních, s výjimkou zařízení určených pro osoby mladší 18 let. (2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na příležitostný prodej alkoholických nápojů, s výjimkou lihovin, na výročních trzích, veřejnosti přístupných slavnostech a kulturních akcích včetně tanečních zábav a diskoték. Ustanovení odstavce 1 se dále nevztahuje na příležitostný prodej lihovin podle 12.

7 - 7 - (3) Provozovatel prodejny, stánku, provozovny stravovacích služeb nebo ubytovacího zařízení prodávající alkoholické nápoje je povinen na místech jejich prodeje umístit pro kupujícího zjevně viditelný text zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. Text musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 2 cm. (4) Osoba prodávající nebo podávající alkoholické nápoje musí být starší 18 let, pokud se nejedná o žáka soustavně se připravujícího na budoucí povolání v oborech hotelnictví a turismus, kuchař-číšník nebo prodavač. (5) Provozovatel provozovny stravovacích služeb nebo stánku s občerstvením, v nichž jsou prodávány alkoholické nápoje, je povinen mít v nabízeném sortimentu nápojů alespoň jeden nealkoholický nápoj levnější, než nejlevnější nabízený alkoholický nápoj stejného objemu. (6) Ustanovením odstavce 1 není dotčen zákaz prodeje alkoholických nápojů podle 13 odst Prodej alkoholických nápojů prostřednictvím internetu (1) Alkoholické nápoje lze prodávat též prostřednictvím internetu, pokud jsou přijata opatření vylučující jejich prodej osobám mladším 18 let. (2) Provozovatel internetového prodeje alkoholických nápojů je povinen před jejich prodejem kupujícího informovat o zákazu prodeje tohoto zboží osobám mladším 18 let zjevně viditelným textem, a to způsobem přiměřeným možnostem internetu. 12 Příležitostný prodej lihovin (1) Lihoviny lze v rámci příležitostného prodeje prodávat pouze na kulturních akcích, včetně tanečních zábav a diskoték. (2) Osoba, která hodlá prodávat lihoviny podle odstavce 1, je povinna prodej lihovin písemně oznámit příslušnému správci spotřební daně, v jehož územní působnosti se bude prodej uskutečňovat, a to nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením prodeje. (3) Oznámení podle odstavce 2 musí obsahovat údaje o a) osobě, která hodlá lihoviny prodávat, a to 1. obchodní firmu nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo právnické osoby, hodlá-li lihoviny prodávat právnická osoba, 2. jméno (jména) a příjmení, popřípadě obchodní firmu, adresu bydliště a daňové identifikační číslo fyzické osoby, hodlá-li lihoviny prodávat fyzická osoba, b) druhu a množství lihovin nabízených k prodeji, c) místu prodeje, d) druhu akce podle odstavce 1 a e) dni zahájení a ukončení prodeje.

8 - 8 - Zákazy a omezení prodeje a podávání alkoholických nápojů 13 (1) Zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholické nápoje a) v prostorách zdravotnických zařízení, b) v prostorách všech typů škol a školských zařízení, c) v prostorách zařízení sociálně-právní ochrany dětí a v prostorách provozoven, kde je provozována živnost péče o dítě do 3 let věku v denním režimu a činnost ve výchově dětí starších 3 let nebo mimoškolní výchova a vzdělávání dětí do 15 let, d) na všech akcích určených pro osoby mladší 18 let, e) ve stáncích, s výjimkou příležitostného prodeje podle 10 odst. 2 a 12, f) na tržištích (tržnicích), g) v prostředcích určených výhradně pro veřejnou vnitrostátní hromadnou dopravu osob, s výjimkou prostředků železniční, letecké a dálkové autobusové dopravy, a určených prostor plavidel lodní dopravy, h) na veřejnosti přístupných sportovních akcích, s výjimkou výčepního piva 8). (2) Zakazuje se prodávat alkoholické nápoje prostřednictvím prodejního automatu. (3) Zakazuje se prodávat nebo podávat nebo umožnit prodej nebo podání alkoholického nápoje osobám a) mladším 18 let, b) zjevně ovlivněným alkoholem nebo jinou návykovou látkou. 14 (1) Zakazuje se prodej a výroba hraček napodobujících tvar a vzhled alkoholických nápojů. (2) Zakazuje se dovoz 6) hraček napodobujících tvar a vzhled alkoholických nápojů. 15 (1) Provozovatel prodejny, stánku, provozovny stravovacích služeb nebo ubytovacího zařízení prodávající alkoholické nápoje je povinen zajistit, aby na místech prodeje alkoholických nápojů nedocházelo k požívání těchto nápojů osobou mladší 18 let. (2) Provozovatel provozovny stravovacích služeb, ve které jsou prodávány alkoholické nápoje, je povinen zajistit, aby se v této provozovně nezdržovala osoba mladší 18 let, která je zjevně pod vlivem alkoholu. Hlava IV Další opatření k omezení kouření a požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek 8) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 335/1997 Sb., kterou se provádí 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů.

9 Opatření obcí (1) Obec v samostatné působnosti může obecně závaznou vyhláškou dočasně nebo trvale zakázat kouření na a) veřejně přístupném místě nebo veřejnosti přístupných akcích, pokud jsou tato místa nebo akce přístupné osobám mladším 18 let a b) veřejných prostranstvích, která se nacházejí v blízkosti škol a školských zařízení nebo jiných prostor vyhrazených pro aktivity osob mladších 18 let. (2) Obec v samostatné působnosti může dále obecně závaznou vyhláškou a) dočasně nebo trvale zakázat konzumaci alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě nebo veřejnosti přístupné akci, pokud jsou tato místa nebo akce přístupné osobám mladším 18 let, b) omezit nebo zakázat v určitých dnech nebo hodinách nebo na určitých místech prodej, podávání a konzumaci alkoholických nápojů v případě konání kulturní, sportovní nebo jiné společenské akce přístupné veřejnosti s důvodným rizikem negativních společenských jevů způsobených jednáním osob pod vlivem alkoholu. 17 Zákaz vstupu pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek (1) Osobám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a jsou ve stavu, v němž ohrožují sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek, se zakazuje vstupovat a zdržovat se a) ve veřejných prostorách, kde by mohly způsobit sobě nebo jiné osobě škodu nebo vzbudit veřejné pohoršení, b) v prostředcích veřejné dopravy, c) ve veřejně přístupných prostorách budov souvisejících s veřejnou dopravou, d) v přístřešcích zastávek a nástupišť veřejné silniční, drážní, lodní, letecké dopravy a městské hromadné dopravy, e) v prostorách zdravotnických zařízení, pokud se nejedná o vstup a pobyt spojený s poskytováním zdravotních služeb těmto osobám, f) v prostorách všech typů škol a školských zařízení, g) v prostorách zařízení sociálně-právní ochrany dětí a v prostorách provozoven, kde je provozována živnost péče o dítě do 3 let věku v denním režimu a činnost ve výchově dětí starších 3 let nebo mimoškolní výchova a vzdělávání dětí do 15 let, h) v prostorách dětských hřišť a sportovišť určených pro osoby mladší 18 let, i) v prostorách zařízení sociálních služeb, pokud se nejedná o vstup a pobyt spojený s poskytováním sociálních služeb těmto osobám, j) v prostorách, kde probíhají sportovní akce, k) v prostorách, kde probíhají kulturní akce. (2) Pořadatel sportovní nebo kulturní akce je povinen zajistit zabránění vstupu do prostor a zdržování se v prostorách, kde tyto akce probíhají, osobám podle odstavce 1.

10 Hlava V Vyšetření přítomnosti alkoholu a jiných návykových látek 18 Orientační vyšetření, odběr biologického materiálu a odborné lékařské vyšetření (1) Orientačnímu vyšetření, odběru biologického materiálu a odbornému lékařskému vyšetření za účelem zjištění obsahu alkoholu nebo jiné návykové látky v těle (dále jen vyšetření ) je povinna se podrobit osoba, a) u které je důvodné podezření, že vykonává činnosti, při nichž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek, pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, b) u které je důvodné podezření, že se požitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky uvedla do stavu, v němž bezprostředně ohrožuje život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby, majetek nebo veřejný pořádek, c) u které je důvodné podezření, že přivodila sobě nebo jinému újmu na zdraví v souvislosti s požitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky, d) která je mladší 18 let a u níž je důvodné podezření, 1. že jí byl v rozporu s tímto zákonem prodán nebo podán alkoholický nápoj nebo jí byla konzumace alkoholického nápoje jinak umožněna, nebo 2. že jinou návykovou látku užila, nebo jí bylo užití jiné návykové látky umožněno, e) která je ve výkonu vazby, zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody. (2) Spočívá-li orientační vyšetření zjišťující obsah alkoholu v dechové zkoušce provedené analyzátorem alkoholu v dechu, splňujícím podmínky stanovené jiným právním předpisem 9), odběr biologického materiálu a odborné lékařské vyšetření se neprovede. V případě, že osoba tento způsob orientačního vyšetření odmítne, provede se odběr biologického materiálu a odborné lékařské vyšetření. (3) Odmítne-li osoba vyšetření, hledí se na ni, jako by byla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. 19 Výzva k vyšetření (1) Vyzvat osobu ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření je oprávněn v rámci své činnosti vykonávané podle jiných právních předpisů příslušník Policie České republiky, příslušník Vojenské policie, příslušník nebo občanský zaměstnanec Vězeňské služby České republiky, strážník obecní policie, zaměstnavatel, osoba pověřená kontrolou osob, které vykonávají činnost, při níž by mohly ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek, nebo ošetřující zdravotnický pracovník 10). (2) Má-li být vyšetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, dopravu vyšetřované osoby do zdravotnického zařízení zajistí ten, kdo tuto osobu k vyšetření podle odstavce 1 vyzval. 9) 10) Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů. 3 odst. 2 zákona o zdravotních službách.

11 Osoby provádějící vyšetření (1) Orientační vyšetření provádí příslušník Policie České republiky, příslušník Vojenské policie, příslušník nebo občanský zaměstnanec Vězeňské služby, strážník obecní policie, zaměstnavatel, osoba pověřená kontrolou osob, které vykonávají činnost, při níž by mohly ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek nebo ošetřující zdravotnický pracovník. (2) Odběr biologického materiálu a odborné lékařské vyšetření provádí poskytovatel zdravotních služeb, který splňuje podmínky pro provedení tohoto vyšetření v rámci jím poskytovaných zdravotních služeb. 21 Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb (1) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen na žádost osob uvedených v 19 provést odběr a vyšetření biologického materiálu a odborné lékařského vyšetření, splňuje-li pro tuto činnost podmínky podle jiného právního předpisu. (2) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen sdělit výsledky vyšetření osobě, která podle odstavce 1 o vyšetření požádala. 22 Úhrada nákladů spojených s vyšetřením osoby (1) Vyšetření hradí poskytovateli zdravotních služeb Policie České Republiky, obecní policie, Vězeňská služba České republiky, zaměstnavatel nebo subjekt, který pověřil osobu kontrolou osob, které vykonávají činnost, při níž by mohly ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek, v rámci jejichž působnosti byla učiněná výzva k vyšetření osobou uvedenou v 19 odst. 1. (2) Prokáže-li se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, vyšetření uhradí vyšetřovaná osoba tomu, kdo jej uhradil podle odstavce 1. (3) Dopravu vyšetřované osoby do zdravotnického zařízení za účelem vyšetření hradí Policie České Republiky, obecní policie, Vězeňská služba České Republiky, zaměstnavatel nebo subjekt, který pověřil osobu kontrolou osob, které vykonávají činnost, při níž by mohly ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek, v rámci jejichž působnosti byla učiněná výzva k vyšetření osobou uvedenou v 19 odst. 1. (4) Prokáže-li se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, uhradí dopravu vyšetřované osoby do zdravotnického zařízení za účelem vyšetření vyšetřovaná osoba tomu, kdo dopravu uhradil podle odstavce 3.

12 Hlava VI Záchytná služba 23 Vymezení záchytné služby (1) Záchytná služba je zdravotní službou, která je poskytována osobě, která pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nekontroluje své chování a tím bezprostředně ohrožuje sebe nebo jinou osobu, veřejný pořádek nebo majetek nebo vzbuzuje veřejné pohoršení. (2) Záchytná služba zahrnuje vyšetření, ošetření a pobyt osoby podle odstavce 1 v záchytné stanici. Záchytná stanice je zdravotnické zařízení. (3) Na poskytování záchytné služby se použijí ustanovení zákona o zdravotních službách, nestanoví-li tento zákon jinak. (4) Záchytnou službu zajišťuje na svém území kraj v samostatné působnosti. 24 Umístění v záchytné stanici (1) Osoba, která pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nekontroluje své chování a tím bezprostředně ohrožuje sebe nebo jinou osobu, veřejný pořádek nebo majetek nebo vzbuzuje veřejné pohoršení, je povinna se podrobit vyšetření, ošetření a pobytu v záchytné stanici po dobu nezbytně nutnou, ne však delší než 24 hodin. (2) Do záchytné stanice se neumisťuje osoba a) ohrožená na životě selháním základních životních funkcí, v bezvědomí, s neošetřeným zraněním, masivním krvácením nebo osoba jevící známky onemocnění vyžadující specializovanou péči, nebo b) mladší 15 let. (3) Osobu lze umístit do záchytné stanice pouze se souhlasem lékaře určeného poskytovatelem záchytné služby. (4) Pokud osoba, které je poskytována záchytná služba, ohrožuje sebe, jinou osobu nebo majetek poskytovatele záchytné služby, může poskytovatel záchytné služby požádat o součinnost Policii České republiky nebo obecní policii, které jsou povinny tuto součinnost poskytnout. 25 Doprava do záchytné stanice (1) Dopravu osoby do záchytné stanice zajistí ten, kdo tuto osobu k vyšetření podle 19 vyzval. (2) Pokud je při dopravě osoby do záchytné stanice v rámci poskytnutí zdravotnické záchranné služby nebo zdravotnické dopravní služby nezbytná součinnost Policie České republiky nebo obecní policie, jsou tyto orgány povinny tuto součinnost poskytnout.

13 Oznamovací povinnost (1) Ošetření osoby v záchytné stanici oznamuje poskytovatel záchytné služby jejímu registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru pro děti a dorost, je-li mu tento poskytovatel znám. (2) Ošetření osoby mladší 18 let v záchytné stanici oznamuje poskytovatel záchytné služby též a) zákonnému zástupci ošetřované osoby, popřípadě jiné osobě odpovědné za její výchovu, b) orgánu sociálně-právní ochrany dětí. (3) Jde-li o osobu s omezenou svéprávností, oznamuje se ošetření osoby v záchytné stanici jejímu opatrovníkovi. 27 Úhrada záchytné služby (1) Prokáže-li se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, hradí poskytovateli záchytné služby poskytnutou záchytnou službu ošetřovaná osoba. V tomto případě ošetřovaná osoba rovněž uhradí dopravu do záchytné stanice. (2) Prokáže-li se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky u osoby mladší 18 let, hradí dopravu a poskytování zdravotních služeb na záchytné stanici zákonný zástupce této osoby. (3) V případě, že se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky neprokáže, hradí dopravu do záchytné stanice a poskytnutou záchytnou službu Policie ČR, obecní policie, Vězeňská služba, zaměstnavatel nebo subjekt, který pověřil osobu kontrolou osob, které vykonávají činnost, při níž by mohly ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek, v rámci jejichž působnosti byla učiněna výzva k vyšetření osobou uvedenou v 19 odst. 1. Hlava VII Orientační diagnostika, krátká intervence a odborná péče poskytovaná osobám rizikově nebo škodlivě užívající návykové látky 28 Orientační diagnostika a krátká intervence Zdravotničtí pracovníci 11) jsou při výkonu svého povolání povinni v rámci poskytovaných zdravotních služeb provést u pacientů orientační diagnostiku rizikového a 11) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

14 škodlivého užívání návykové látky a u pacienta užívajícího návykovou látku provést krátkou intervenci zahrnující poskytnutí informací o možných důsledcích a rizicích pokračujícího užívání návykové látky a postupech, které směřují k ukončení nebo omezení užívání návykové látky a k omezení rizik z užívání návykové látky vyplývajících. 29 Odborná péče poskytovaná osobám rizikově nebo škodlivě užívajícím návykové látky (1) Odbornou péči osobám rizikově nebo škodlivě užívajícím návykové látky, s cílem předcházet užívání těchto látek nebo zmírňovat důsledky jejich užívání (dále jen odborná péče ), poskytuje poskytovatel zdravotních služeb, jde-li o zdravotní služby a poskytovatel sociálních služeb, jde-li o sociální služby 12). (2) Odbornou péči osobám rizikově nebo škodlivě užívajícím návykové látky, které jsou ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence zajišťuje Vězeňská služba České republiky. Hlava VIII Protidrogová politika 30 Organizace a provádění protidrogové politiky (1) Vláda přijímá Národní protidrogovou strategii, v níž stanoví cíle a opatření protidrogové politiky. Plnění opatření protidrogové politiky koordinuje vláda. (2) Opatření protidrogové politiky organizačně zajišťují a provádějí v rámci své působnosti a) ministerstva a další ústřední orgány státní správy 13), a to zejména 1. Ministerstvo zdravotnictví, jde-li o preventivní opatření v oblasti škod na zdraví působených užíváním návykových látek, 2. Ministerstvo práce a sociálních věcí v oblasti sociálních služeb, jde-li o preventivní opatření v oblasti sociálních škod působených užíváním návykových látek, a v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, 3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jde-li o preventivní opatření ve školách a školských zařízeních, zařízeních s výchovnou péčí o děti a mladistvé do 18 let a o uživatele návykových látek mladší 18 let, 4. Ministerstvo spravedlnosti, jde-li o preventivní opatření pro osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence, 5. Ministerstvo obrany, jde-li o preventivní opatření pro vojáky v činné službě 14), jejich rodinné příslušníky 15), občanské zaměstnance Ministerstva obrany a žáky vojenských středních škol, kteří nejsou vojáky v činné službě a kteří se soustavně studiem připravují na výkon služby vojáka z povolání, 12) 13) 14) 15) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 1 odst. 4 zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon). 71 odst. 5 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb.

15 Ministerstvo vnitra, jde-li o preventivní opatření v oblastech veřejného pořádku, vnitřního pořádku a bezpečnosti a bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. b) územní samosprávné celky. (3) Vláda, ministerstva a další ústřední orgány státní správy se podílejí na financování programů protidrogové politiky a kontrolují účelné využití finančních prostředků ze státního rozpočtu. (4) Vláda, ministerstva a další ústřední orgány státní správy při své činnosti při provádění protidrogové politiky spolupracují s územními samosprávnými celky. (1) Kraj v samostatné působnosti 31 Územní samosprávné celky a) organizačně zajišťuje a provádí opatření protidrogové politiky na svém území, za tím účelem spolupracuje s orgány státní správy, obcemi a s poskytovateli služeb v oblasti protidrogové politiky, b) podílí se na financování programů a služeb protidrogové politiky, a to tak, aby byla zajištěna dostupnost odborné péče podle potřeb kraje, a kontroluje účelné využití těchto finančních prostředků, c) koordinuje zajišťování dostupnosti odborné péče na svém území, d) zřizuje za účelem koordinace protidrogové politiky na svém území funkci krajského protidrogového koordinátora, e) soustřeďuje, vyhodnocuje a nejméně jedenkrát ročně zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje týkající se rizikového a škodlivého užívání návykových látek a výsledky realizace protidrogové politiky na svém území. (2) Obec v samostatné působnosti a) organizačně zajišťuje a provádí opatření protidrogové politiky na svém území, za tím účelem spolupracuje s orgány státní správy, krajem a s poskytovateli služeb v oblasti protidrogové politiky, b) podílí se na financování programů a služeb protidrogové politiky, a to tak, aby byla zajištěna dostupnost odborné péče podle potřeb obce, a kontroluje účelné využití těchto finančních prostředků, c) ve spolupráci s krajem se podílí na zajišťování dostupnosti odborné péče podle potřeb obce, d) v případě potřeby zřizuje za účelem koordinace protidrogové politiky na svém území funkci místního protidrogového koordinátora. 32 Krajský protidrogový koordinátor Krajský protidrogový koordinátor a) napomáhá při uskutečňování veškerých činností kraje v oblasti protidrogové politiky, b) koordinuje, průběžně kontroluje a vyhodnocuje situaci v oblasti protidrogové politiky na území kraje,

16 c) spolupracuje s obcemi v oblasti protidrogové politiky, d) spolupracuje se subjekty uskutečňujícími programy a poskytujícími služby v oblasti protidrogové politiky, e) řeší úkoly v oblasti protidrogové politiky na úrovni kraje a poskytuje součinnost orgány státní správy v oblasti protidrogové politiky, f) navrhuje kraji programy a služby v oblasti protidrogové politiky. 33 Místní protidrogový koordinátor Místní protidrogový koordinátor a) napomáhá při uskutečňování veškerých činností obce v oblasti protidrogové politiky, b) koordinuje, průběžně kontroluje a vyhodnocuje situaci v oblasti protidrogové politiky na území obce, c) spolupracuje se subjekty uskutečňujícími programy a poskytujícími služby v oblasti protidrogové politiky. Hlava IX Působnost správních orgánů Kontrola 34 (1) Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem vykonávají a) obec v přenesené působnosti, b) obecní policie, c) Policie České republiky, d) orgán ochrany veřejného zdraví, e) Česká obchodní inspekce, f) Státní zemědělská a potravinářská inspekce, g) Česká školní inspekce. (2) Obec, obecní policie a Policie České republiky vykonávají kontrolu dodržování všech povinností stanovených tímto zákonem s výjimkou povinností podle 6 a 14. (3) Orgán ochrany veřejného zdraví vykonává kontrolu dodržování povinností stanovených v 3 odst. 2 až 4, 5 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2, 7 písm. d) až f) a j), 8, 9 odst. 1, 10 odst. 3 a 4 a 13 odst. 1 písm. a) až c) a h) a odst. 2. (4) Česká obchodní inspekce vykonává kontrolu dodržování povinností stanovených v 3 odst. 1 až 3, 4, 5 odst. 1 písm. e), odst. 2 a 3, 6 odst. 1, pokud jde o hračky, 10 odst. 1 a 3, 11, 13 odst. 1 písm. e) a f), odst. 2 a 3 písm. a), 14 odst. 1 a 15. V případě kontrol dodržování povinností stanovených v 13 odst. 3 písm. a) a 15 poskytne Policie České republiky nebo obecní policie České obchodní inspekci nezbytnou součinnost. (5) Státní zemědělská a potravinářská inspekce vykonává kontrolu dodržování povinností stanovených v 3 odst. 1 až 3 a 5 odst. 1 písm. e) a odst. 2, pokud jde o tabákové výrobky,

17 odst. 1, pokud jde o potravinářské výrobky, 10 odst. 1 a 3 a 13 odst. 1 písm. e) a f) a odst. 2. (6) Česká školní inspekce vykonává kontrolu dodržování povinností stanovených v 5 odst. 1 písm. b) a d), 7 písm. e), 8 a 13 odst. 1 písm. b) a d), pokud jde o školy a školská zařízení a akce určené osobám mladším 18 let. 35 (1) Zjistí-li kontrolní orgány podle odstavce 1, že byla porušena některá z povinností uvedených v 3 odst. 1, 5 odst. 1 a 2 a 10 odst. 1, sdělí to bezodkladně správci spotřební daně a obecnímu živnostenskému úřadu. (2) Tabákové výrobky a lihoviny zjištěné na místě, kde je zakázán jejich prodej, kontrolní orgán podle 35 odstavce 1 písm. b), c), e) nebo f) zajistí. (3) Tabákové potřeby, netabákové výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety a alkoholické nápoje, s výjimkou lihovin, zjištěné na místě, kde je zakázán jejich prodej, kontrolní orgán podle 35 odstavce 1 písm. b), c), e) nebo f) může zajistit. (4) Tabákové výrobky, tabákové potřeby, netabákové výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety a alkoholické nápoje zjištěné na místě, kde je zakázán jejich prodej, kontrolní orgán podle 35 odstavce 1 písm. a) může zajistit. (5) Rozhodnutí o zajištění zboží podle odstavců 2 až 4 kontrolní orgán bez zbytečného odkladu předá osobě dotčené tímto rozhodnutím. Nelze-li rozhodnutí o zajištění takto doručit, zakládá se toto rozhodnutí jako nedoručitelné do spisu. (6) Zjistí-li Policie České republiky nebo obecní policie při výkonu své působnosti podle jiného právního předpisu zboží podle odstavce 2, na náklady dotčené osoby tuto věc zajistí a předá správci spotřební daně a současně sdělí tuto skutečnost bezodkladně obecnímu živnostenskému úřadu; to neplatí po dobu, po kterou by tím došlo k ohrožení plnění úkolů Policie České republiky nebo k ohrožení účelu trestního řízení. (7) Při provádění kontroly postupují kontrolní orgány podle jiných právních předpisů 16), nestanoví-li tento zákon jinak. 36 Působnost správce spotřební daně, orgánů Celní správy České republiky a orgánů Finanční správy České republiky (1) Zjistí-li správce spotřební daně, že byla porušena některá z povinností uvedených v 3 odst. 1, 4, 5 odst. 1 písm. e) a odst. 2, 10 odst. 1, 11, 12 nebo 13 odst. 1 písm. e) a f) a odst. 2, a) postupuje podle daňového řádu a b) sdělí tuto skutečnost bezodkladně obecnímu živnostenskému úřadu. 16) Například zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18 (2) Zjistí-li orgán Celní správy České republiky, že byla porušena některá z povinností uvedených v 3 odst. 1, 4, 5 odst. 1 písm. e) a odst. 2, 6 odst. 2, 10 odst. 1, 11, 12, 13 odst. 1 písm. e) a f) a odst. 2 nebo 14 odst. 2, a) postupuje podle daňového řádu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie a b) sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci spotřební daně a obecnímu živnostenskému úřadu. (3) Zjistí-li orgán Finanční správy České republiky, že byla porušena některá z povinností uvedených v 3 odst. 1, 5 odst. 1 písm. e) a odst. 2, 10 odst. 1, 12 nebo 13 odst. 1 písm. e) a f) a odst. 2, a) postupuje podle daňového řádu a b) sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci spotřební daně a obecnímu živnostenskému úřadu. (4) Tabákové výrobky a lihoviny zjištěné na místě, kde je zakázán jejich prodej, správce spotřební daně nebo orgán uvedený v odstavci 2 nebo 3 zajistí. (5) Tabákové potřeby, netabákové výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety a alkoholické nápoje, s výjimkou lihovin, zjištěné na místě, kde je zakázán jejich prodej, správce spotřební daně nebo orgán uvedený v odstavci 2 nebo 3 může zajistit. (6) Rozhodnutí o zajištění podle odstavců 4 a 5 správce spotřební daně nebo orgán uvedený v odstavci 2 nebo 3 bez zbytečného odkladu předá osobě dotčené tímto rozhodnutím. Nelze-li rozhodnutí o zajištění takto doručit, zakládá se toto rozhodnutí jako nedoručitelné do spisu. Hlava X Správní delikty 37 Provozovatel se dopustí správního deliktu tím, že a) v rozporu s 3 odst. 1 nebo 5 odst. 1 nebo 2 prodá tabákový výrobek, tabákovou potřebu, netabákový výrobek určený ke kouření nebo elektronickou cigaretu, nebo v rozporu s 10 odst. 1 nebo 13 odst. 1 nebo 2 prodá alkoholický nápoj na místech, kde je tento prodej zakázán nebo tyto výrobky prodá prostřednictvím prodejního automatu, b) nezajistí, aby tabákový výrobek, tabáková potřeba, netabákový výrobek určený ke kouření nebo elektronická cigareta byly umístěny na vyčleněném místě nebo umístěny způsobem vylučujícím samoobsluhu podle 3 odst. 2, c) nesplní povinnost podle 3 odst. 3, 4 odst. 2, 8 odst. 2, 9 odst. 1, 10 odst. 3 nebo 11 odst. 2, d) v rozporu s 3 odst. 4 nebo 10 odst. 4 nezajistí prodej tabákových výrobků, tabákových potřeb, netabákových výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret nebo alkoholických nápojů anebo podávání alkoholických nápojů osobou starší 18 let, e) nepřijal opatření vylučující prodej tabákových výrobků, tabákových potřeb, netabákových výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret nebo alkoholických nápojů osobám mladším 18 let, jde-li o internetový prodej podle 4 odst. 1 nebo 11 odst. 1,

19 f) v rozporu s 5 odst. 1 písm. d) prodá tabákový výrobek, tabákovou potřebu, netabákový výrobek určený ke kouření nebo elektronickou cigaretu nebo v rozporu s 13 odst. 1 písm. d) prodá nebo podá alkoholický nápoj na akci určené pro osoby mladší 18 let, g) v rozporu s 5 odst. 3 prodá tabákový výrobek, netabákový výrobek určený ke kouření nebo elektronickou cigaretu osobě mladší 18 let, h) v rozporu s 5 odst. 3 prodá tabákovou potřebu osobě mladší 18 let, i) v rozporu s 6 prodá, vyrobí nebo doveze potravinářský výrobek nebo hračku napodobující tvar a vzhled tabákového výrobku nebo tabákové potřeby nebo v rozporu s 14 prodá, vyrobí nebo doveze hračku napodobující tvar a vzhled alkoholického nápoje, j) v rozporu s 7 a 8 odst. 1 umožní kouření na místě, na němž je kouření tímto zákonem nebo obecně závaznou vyhláškou obce podle 15 odst. 1 zakázáno, k) nezajistí, aby se ve stavebně oddělených prostorech vyhrazených ke kouření nezdržovala osoba mladší 18 let podle 9 odst. 2, l) nesplní povinnost podle 10 odst. 5, m) nesplní oznamovací povinnost podle 12, n) v rozporu s 13 odst. 3 písm. a) prodá nebo podá nebo umožní prodej nebo podání alkoholického nápoje osobě mladší 18 let, o) nezajistí, aby na místě prodeje alkoholických nápojů nedocházelo k požívání alkoholického nápoje osobou mladší 18 let podle 15 odst. 1, p) nezajistí, aby se v provozovně stravovacích služeb, ve které jsou prodávány alkoholické nápoje, nezdržovala osoba mladší 18 let, která je zjevně pod vlivem alkoholu podle 15 odst. 2, q) v rozporu s 13 odst. 3 písm. b) prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě zjevně ovlivněné alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou, nebo r) nesplní opatření podle 45 odst Sankce (1) Za správní delikt podle tohoto zákona lze uložit tyto sankce: a) pokutu, b) zákaz činnosti, c) propadnutí věci. (2) Zákaz činnosti a propadnutí věci lze uložit pouze s pokutou. Zákaz činnosti a propadnutí věci lze uložit též spolu. (1) Za správní delikt se uloží pokuta 39 Pokuta a) do Kč, jde-li o správní delikt podle 37 písm. b) nebo c), b) od Kč do Kč, jde-li o správní delikt podle 38 písm. j), c) do Kč, jde-li o správní delikt podle 37 písm. h), k), l) nebo q), d) od Kč do Kč, jde-li o správní delikt podle 37 písm. d), f) nebo i), e) od do Kč, jde-li o správní delikt podle 37 písm. o) nebo p), f) do Kč, jde-li o správní delikt podle 37 písm. a), e) nebo m),

20 g) od Kč do Kč, jde-li o správní delikt podle 37 písm. g), n) nebo r). (2) Je-li spáchán správní delikt podle 37 písm. g) nebo n) vůči osobě mladší 15 let, horní hranice sazby pokuty podle odstavce 1 písm. g) se zvyšuje na dvojnásobek. (3) Dojde-li v době 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty podle tohoto zákona k opětovnému porušení stejné povinnosti, za kterou byla rozhodnutím pokuta uložena, horní hranice sazby pokuty se zvyšuje na dvojnásobek. (4) Správní orgán, který pokutu uložil, ji vybírá. Pokuta je příjmem státního rozpočtu, s výjimkou pokuty uložené obcí, která je příjmem rozpočtu obce. Při vybírání a vymáhání pokut se postupuje podle daňového řádu. 40 Zákaz činnosti (1) Zákaz činnosti až na dobu 6 měsíců lze uložit za správní delikt podle 37 písm. m), o) nebo p). (2) Zákaz činnosti až na dobu 2 let lze uložit za správní delikt podle 37 písm. a), d) až g), i) nebo n). 41 Propadnutí věci (1) Propadnutí tabákových výrobků, tabákových potřeb, netabákových výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret a alkoholických nápojů lze uložit za správní delikt podle 37 písm. a). (2) Propadnutí věci podle odstavce 1 lze uložit, jestliže a) náleží pachateli správního deliktu a b) byly ke spáchání správního deliktu užity nebo určeny. (3) Vlastníkem propadlé věci se stává stát. (4) Propadlé tabákové výrobky a lihoviny předá správní orgán, který uložil propadnutí věci, správci spotřební daně. Propadlé tabákové výrobky správce spotřební daně zničí. Propadlé lihoviny, správce spotřební daně zničí, nenaloží-li s lihovinami jinak podle jiného právního předpisu. (5) Propadlé tabákové potřeby, netabákové výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety a alkoholické nápoje, s výjimkou lihovin, předá správní orgán, který uložil propadnutí věci, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který je zničí. (6) Orgán Finanční správy České republiky propadlé tabákové potřeby, netabákové výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety nebo alkoholické nápoje, s výjimkou lihovin, předá Generálnímu finančnímu ředitelství, které je zničí. (7) Pachateli správního deliktu, kterému bylo uloženo propadnutí věci, uloží správní orgán, jemuž vznikly náklady spojené s její správou nebo zničením, povinnost tyto náklady nahradit.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: HLAVA I Obecná ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: HLAVA I Obecná ustanovení 379/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů ve znění zákona č. 225/2006

Více

VÝROBKŮ A ZÁKAZY KOUŘENÍ

VÝROBKŮ A ZÁKAZY KOUŘENÍ Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami (s účinností od 1. 1. 2009) ČÁST PRVNÍ OCHRANA PŘED ŠKODAMI PŮSOBENÝMI TABÁKOVÝMI

Více

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne 2015 o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Hlava I Obecná ustanovení.

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne 2015 o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Hlava I Obecná ustanovení. V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2015 o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OCHRANA ZDRAVÍ PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY NÁVYKOVÝCH

Více

2005/379 Sb. Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami

2005/379 Sb. Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 2005/379 Sb. Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 379/2005 ve znění 247/2014 Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými

Více

379/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 ČÁST PRVNÍ HLAVA I

379/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 ČÁST PRVNÍ HLAVA I 379/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů Změna: 225/2006 Sb. Změna:

Více

Datum účinnosti: 1. ledna 2006 Poslední změny a doplňky předpisu: č. 305/2009 Sb. s účinností dnem 1.7.2010

Datum účinnosti: 1. ledna 2006 Poslední změny a doplňky předpisu: č. 305/2009 Sb. s účinností dnem 1.7.2010 Zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů Datum účinnosti: 1. ledna 2006 Poslední změny

Více

379/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 ČÁST PRVNÍ OCHRANA PŘED ŠKODAMI PŮSOBENÝMI TABÁKOVÝMI VÝROBKY, ALKOHOLEM A JINÝMI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

379/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 ČÁST PRVNÍ OCHRANA PŘED ŠKODAMI PŮSOBENÝMI TABÁKOVÝMI VÝROBKY, ALKOHOLEM A JINÝMI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI Systém ASPI - stav k 7.12.2008 do částky 137/2008 Sb. a 31/2008 Sb.m.s. Obsah a text 379/2005 Sb. - poslední stav textu 379/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými

Více

11. funkční období. Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

11. funkční období. Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 28 11. funkční období 28 Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (Navazuje na sněmovní tisk č. 828 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. ledna

Více

Část první. tabákovými výrobky, alkoholem. a jinými návykovými látkami ( 1-27)

Část první. tabákovými výrobky, alkoholem. a jinými návykovými látkami ( 1-27) 379/2005 Sb. znění účinné od 29. 11. 2014 Ustanovení části první 4, 5, 11 odst. 1 a 12 odst. 2 nabývají účinnosti dnem 1. července 2006. Ustanovení části páté nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007. změněno

Více

ČÁST PRVNÍ Ochrana před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami

ČÁST PRVNÍ Ochrana před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 379/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 225/2006

Více

ČÁST PRVNÍ Ochrana před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ Ochrana před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. HLAVA I Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 379/2005 Sb. Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými t... - znění dle 247/14 Sb. 379/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o opatřeních k

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 828/0. Vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 828/0. Vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 828/0 Vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek Zástupce předkladatele: ministr zdravotnictví Doručeno

Více

Zákon č. 379/2005 Sb.

Zákon č. 379/2005 Sb. Zákon č. 379/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů Parlament se usnesl

Více

Částka: 133/2005 Sb. Datum účinnosti: 1. ledna 2006 Včetně posledních změn zákonem č. 225/2006 Sb.

Částka: 133/2005 Sb. Datum účinnosti: 1. ledna 2006 Včetně posledních změn zákonem č. 225/2006 Sb. Zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů Částka: 133/2005 Sb. Datum účinnosti: 1. ledna

Více

379/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OCHRANA PŘED ŠKODAMI PŮSOBENÝMI TABÁKOVÝMI VÝROBKY, ALKOHOLEM A JINÝMI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

379/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OCHRANA PŘED ŠKODAMI PŮSOBENÝMI TABÁKOVÝMI VÝROBKY, ALKOHOLEM A JINÝMI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI Stav k 31.7.2014 do částky 64/2014 Sb. a 17/2014 Sb. 379/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a

Více

379/2005 ZÁKON. ze dne 19. srpna 2005

379/2005 ZÁKON. ze dne 19. srpna 2005 379/2005 ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Zákazy a omezení prodeje tabákových výrobků a povinnosti osob prodávajících tabákové výrobky

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Zákazy a omezení prodeje tabákových výrobků a povinnosti osob prodávajících tabákové výrobky VYBRANÁ USTANOVENÍ 3 Tabákové výrobky, tabákové potřeby a elektronické cigarety lze prodávat pouze v prodejnách podle zvláštního právního předpisu^3), a to na vyčleněném místě, dále ve stáncích s prodejem

Více

379/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 ČÁST PRVNÍ OCHRANA PŘED ŠKODAMI PŮSOBENÝMI TABÁKOVÝMI VÝROBKY, ALKOHOLEM A JINÝMI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

379/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 ČÁST PRVNÍ OCHRANA PŘED ŠKODAMI PŮSOBENÝMI TABÁKOVÝMI VÝROBKY, ALKOHOLEM A JINÝMI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI 379/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů Změna: 225/2006 Sb. Změna:

Více

o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů

o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů 379/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů Změna: 225/2006 Sb. Změna:

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Zákaz kouření. (1) Zakazuje se kouřit. a) na veřejných místech, kterými jsou. 1. veřejnosti volně přístupné uzavřené prostory;

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Zákaz kouření. (1) Zakazuje se kouřit. a) na veřejných místech, kterými jsou. 1. veřejnosti volně přístupné uzavřené prostory; VYBRANÁ USTANOVENÍ Zákaz kouření 8 (1) Zakazuje se kouřit a) na veřejných místech, kterými jsou 1. veřejnosti volně přístupné uzavřené prostory; 2. veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory budov státních

Více

379/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 19. srpna 2005 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

379/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 19. srpna 2005 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 379/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna VII. volební období. Pozměňovací návrh

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna VII. volební období. Pozměňovací návrh PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2016 VII. volební období Pozměňovací návrh Vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (sněmovní tisk č. 508) Předkladatel:

Více

Preventivní akce hazard, alkohol a děti

Preventivní akce hazard, alkohol a děti Preventivní akce hazard, alkohol a děti V souvislosti s preventivní akcí uvádíme legislativní změny v dané oblasti. Dne 31. května 2017 nabyl účinnosti dlouho diskutovaný tzv. protikuřácký zákon, tedy

Více

BOZP ALKOHOL A NÁVYKOVÉ LÁTKY

BOZP ALKOHOL A NÁVYKOVÉ LÁTKY ALKOHOL A NÁVYKOVÉ LÁTKY SPOLEČNOST: Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o. A. ZÁKAZ POŽÍVÁNÍ ALKOHOLU A NÁVYKOVÝCH LÁTEK ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI 1. Všichni zaměstnanci firmy musí dodržovat ustanovení Zákoníku

Více

Než naliješ skleničku. Nepovedený večer v Music Baru Canistr

Než naliješ skleničku. Nepovedený večer v Music Baru Canistr Než naliješ skleničku Nepovedený večer v Music Baru Canistr Projekt Olomouckého kraje a Policie České republiky Problém!? Alkohol Lucka Kuba Číšník Vedoucí baru Kontrola Zákon Pátek třináctého Na konci

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne 2015 o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

N á v r h. ZÁKON ze dne 2015 o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek III. N á v r h ZÁKON ze dne 2015 o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OCHRANA ZDRAVÍ PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY NÁVYKOVÝCH

Více

115/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu ve znění zákonů č. 219/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 183/2010 Sb.

115/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu ve znění zákonů č. 219/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 183/2010 Sb. 115/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu ve znění zákonů č. 219/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 183/2010 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. P o s l a n e c k á s n ě m o v n a

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. P o s l a n e c k á s n ě m o v n a P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2005 4. volební období 265/9 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými

Více

Zákony a alkohol - paragrafy, předpisy, nařízení a zákazy spjaté s pitím alkoholických nápojů - Alkoholik.c

Zákony a alkohol - paragrafy, předpisy, nařízení a zákazy spjaté s pitím alkoholických nápojů - Alkoholik.c Před alkoholem ve specifických případech, tedy především při výkonu zaměstnání a ve věku pod 18 let nás chrání zákon, který zakazuje podávání nebo požívání alkoholických nápojů. Zákony týkající se alkoholu

Více

Pozměňovací a jiné návrhy k návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. (tisk 828)

Pozměňovací a jiné návrhy k návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. (tisk 828) Pozměňovací a jiné návrhy k návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (tisk 828) Návrh na zamítnutí návrhu zákona ve 2. čtení nebyl podán. A. Pozměňovací návrhy obsažené v

Více

226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný

Více

MĚSTO OSTROV. Nařízení města č. 2/2009, kterým se vydává tržní řád

MĚSTO OSTROV. Nařízení města č. 2/2009, kterým se vydává tržní řád MĚSTO OSTROV Nařízení města č. 2/2009, kterým se vydává tržní řád Rada města Ostrov se na svém jednání dne 28. 05. 2009 usnesením č. 370/09, usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.,

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her 258 10. funkční období 258 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her (Navazuje na sněmovní tisk č. 580 ze 7. volebního

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

Částka 126. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: b) práva a povinnosti osob, které dovážejí zboží dvojího použití do České republiky.

Částka 126. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: b) práva a povinnosti osob, které dovážejí zboží dvojího použití do České republiky. Strana 4714 Sbírka zákonů č.343 / 2010 Částka 126 343 ZÁKON ze dne 27. října 2010, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií

Více

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování M Ě S T O P Ř Í B R A M Nařízení města č. 19/2003 ze dne 10.11.2003 Tržní řád Rada města Příbram se na svém zasedání dne 10.11.2003 usnesla v souladu s ustanovením 11 a 102 odst. 2 písmeno d) zákona č.

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne 2013,

N á v r h ZÁKON. ze dne 2013, N á v r h III. ZÁKON ze dne 2013, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých

Více

Vynucování práva týkající se řízení pod vlivem alkoholu v ČR

Vynucování práva týkající se řízení pod vlivem alkoholu v ČR Vynucování práva týkající se řízení pod vlivem plk. Ing. Leoš Tržil, ŘSDP PP ČR Praha 26. září 2012 Alkohol a jeho řešení Resortní akční program MV pro plnění Národní strategie bezpečnosti Národní strategie

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ČÁST PRVNÍ. Čl. I Změna zákona o střetu zájmů

ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ČÁST PRVNÍ. Čl. I Změna zákona o střetu zájmů ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Čl. I Změna zákona o střetu zájmů Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 503 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 23.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 503 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 23. 236 10. funkční období 236 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 03.04.1989 Účinnosť od: 01.07.1989

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 03.04.1989 Účinnosť od: 01.07.1989 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1989 Uverejnené: 03.04.1989 Účinnosť od: 01.07.1989 37 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. března 1989 o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 380 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 26.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 380 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 26. 98 10. funkční období 98 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, ve

Více

Nařízení města č. 1/2012, kterým se stanoví tržní řád pro stánkový prodej v Plané

Nařízení města č. 1/2012, kterým se stanoví tržní řád pro stánkový prodej v Plané Nařízení města č. 1/2012, kterým se stanoví tržní řád pro stánkový prodej v Plané Rada města Planá se na svém zasedání dne 23.5.2012 usnesením č. 172/12 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č.

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 257 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 257 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. 349 9. funkční období 349 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,

Více

7 Zvláštní podmínky provozování živnosti

7 Zvláštní podmínky provozování živnosti 7 Zvláštní podmínky provozování živnosti (1) Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost, pokud je tento zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují. (2) V případě změny nebo

Více

Dechová zkouška na alkohol provedená zaměstnavatelem

Dechová zkouška na alkohol provedená zaměstnavatelem Zákon ukládá "nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo ně" a "nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele".

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ DOTČENÝCH ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ DOTČENÝCH ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ DOTČENÝCH ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN K ČÁSTI DRUHÉ Platné znění 2a zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 407/2012 Sb. a zákona č. 308/2013 Sb.,

Více

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje 215/2004 Sb. ZÁKON ze dne 2. dubna 2004 o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část) Změna: 109/2009 Sb.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4546 Sbírka zákonů č. 300 / 2016 300 ZÁKON ze dne 24. srpna 2016 o centrální evidenci účtů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět a účel úpravy Tento zákon upravuje práva

Více

25/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

25/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečiťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlaovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 372 USNESENÍ hospodářského výboru z 64. schůze konané dne 15.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 372 USNESENÍ hospodářského výboru z 64. schůze konané dne 15. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2001 3. volební období 372 USNESENÍ hospodářského výboru z 64. schůze konané dne 15. listopadu 2001 k vládnímu návrhu zákona o akciové společnosti České dráhy,

Více

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona.

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona. Nařízení města Hustopeče č. 3/2005, kterým se vydává Tržní řád Rada města Hustopečí se usnesla na svém zasedání konaném dne 17.5.2005 na základě zmocnění v ustanovení 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

MĚSTO OSTROV Nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád. Čl. 1 Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

MĚSTO OSTROV Nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád. Čl. 1 Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb MĚSTO OSTROV Nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád Rada města Ostrov se na svém zasedání dne 10. června 2013, usnesením č. 428/13, usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

Branná povinnost. 1. Branná povinnost. Informace pro občany - Branná povinnost. Zajišťování branné povinnosti

Branná povinnost. 1. Branná povinnost. Informace pro občany - Branná povinnost. Zajišťování branné povinnosti Informace pro občany - Branná povinnost Branná povinnost Zajišťování branné povinnosti Obecní úřad obce s rozšířenou působností úkoly zajišťuje jako výkon přenesené působnosti. Právní norma Zákon č. 585/2004

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, M Ě S T O J Í L O V É Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o zákazu konzumace a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích města Jílového Zastupitelstvo města

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 23 Sbírka zákonů č. 60 / 2014 Strana 703 60 ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 260 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 260 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. 347 9. funkční období 347 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn *** 61 Povinnosti ošetřujícího lékaře

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn *** 61 Povinnosti ošetřujícího lékaře Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Ošetřující lékař je povinen *** 61 Povinnosti ošetřujícího lékaře a) rozhodnout o vzniku dočasné pracovní

Více

(1) Česká obchodní inspekce kontroluje dodržování. a) povinností při značení tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně,

(1) Česká obchodní inspekce kontroluje dodržování. a) povinností při značení tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně, K ČÁSTI DRUHÉ Platné znění 2a zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 407/2012 Sb. a zákona č. 308/2013 Sb., s vyznačením navrhovaných změn 2a (1) Česká obchodní inspekce kontroluje

Více

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje ČÁST PRVNÍ

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje ČÁST PRVNÍ 215/2004 Sb. ZÁKON ze dne 2. dubna 2004 o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část) Změna: 109/2009 Sb.

Více

ZÁKON ze dne 2011 o zdravotnické záchranné službě. Předmět úpravy

ZÁKON ze dne 2011 o zdravotnické záchranné službě. Předmět úpravy ZÁKON ze dne 2011 o zdravotnické záchranné službě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje podmínky poskytování zdravotnické záchranné služby, práva a

Více

Pokuty na úseku bezpečnosti práce

Pokuty na úseku bezpečnosti práce 5.6.2.1. Pokuty na úseku bezpečnosti práce http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/zakladni-povinnostizamestnavatele-v-oblasti-bozp/pokuty-na-useku-bezpecnosti-prace Zákon č. 251/2005 Sb. rozděluje přestupky

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Pozměňovací návrh. k vládnímu návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek ( sněmovní tisk 508)

Pozměňovací návrh. k vládnímu návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek ( sněmovní tisk 508) Překládá: JUDr. Štěpán Stupčuk Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek ( sněmovní tisk 508) 1. V 2 písm. i) se slova provozovnou stravovacích

Více

1a ) Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

1a ) Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4787 360 ZÁKON ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,

Více

M Ě S TO SEMILY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2016

M Ě S TO SEMILY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2016 M Ě S TO SEMILY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Semily se na svém zasedání dne 20. června 2016 usnesením č. 160620/ZM/86

Více

Úkoly MP a povinnosti strážníka (vybrané části zákona)

Úkoly MP a povinnosti strážníka (vybrané části zákona) Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii Úkoly MP a povinnosti strážníka (vybrané části zákona) (1) Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou.

Více

253/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce ČÁST PRVNÍ

253/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce ČÁST PRVNÍ 253/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce Změna: 138/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň:

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Mgr. Andrea

Více

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 7 Místní příslušnost Místní příslušnost okresní správy

Více

o zdravotnické záchranné službě

o zdravotnické záchranné službě Návrh ZÁKON ze dne.. o zdravotnické záchranné službě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy 1 Tento zákon upravuje podmínky poskytování zdravotnické

Více

ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005,

ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005, ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce Změna: 138/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

V případech, kdy dochází k napadání mezi žáky mimo i v areálu školy a přestupku se dopustil

V případech, kdy dochází k napadání mezi žáky mimo i v areálu školy a přestupku se dopustil Magistrát města Ústí nad Labem Odbor kontroly Manuál pro pracovníky škol V případech, kdy dochází k napadání mezi žáky mimo i v areálu školy a přestupku se dopustil 1) žák, který nedovršil 15. rok věku

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ze dne 31. května 2010 jak vyplývá ze změn provedených nařízením vlády č. 170/2014 Sb. Vláda nařizuje

Více

215/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ NĚKTERÉ VZTAHY V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY

215/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ NĚKTERÉ VZTAHY V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY Systém ASPI - stav k 1.4.2014 do částky 21/2014 Sb. a 8/2014 Sb.m.s. 215/2004 Sb. - o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory - poslední stav textu Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část)

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. Čl. I ZÁKON ze dne 2004, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a některé

Více

Město Chodov NAŘÍZENÍ MĚSTA CHODOVA. č. 2/2013. Tržní řád

Město Chodov NAŘÍZENÍ MĚSTA CHODOVA. č. 2/2013. Tržní řád Město Chodov NAŘÍZENÍ MĚSTA CHODOVA č. 2/2013 Tržní řád Rada města Chodova se na svém zasedání dne 18.7.2013 usnesením č. 15R-246-2013 usnesla vydat na základě 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: daních 14 ) pro dopravní účely nebo která dodává na daňové

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: daních 14 ) pro dopravní účely nebo která dodává na daňové Strana 922 Sbírka zákonů č. 91 / 2011 91 ZÁKON ze dne 3. března 2011, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů

Více

záměrem navrhované úpravy je umožnění pacientům užívajících konopí pro léčebné účely pěstování malého množství rostliny konopí pro vlastní potřebu

záměrem navrhované úpravy je umožnění pacientům užívajících konopí pro léčebné účely pěstování malého množství rostliny konopí pro vlastní potřebu KOZA konopný zákon Zadání záměrem navrhované úpravy je umožnění pacientům užívajících konopí pro léčebné účely pěstování malého množství rostliny konopí pro vlastní potřebu dvě verze novely, jedna orientovaná

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o lihu. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o lihu. Čl. I ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 107/2005 Sb., o školním stravování

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 107/2005 Sb., o školním stravování ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 107/2005 Sb., o školním stravování jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 107/2008 Sb., č. 463/2011 Sb. a č. xxx/2015 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

LEGISLATIVA ŘEŠENÍ PROBLÉMOVÝCH SITUACÍ VE ŠKOLE

LEGISLATIVA ŘEŠENÍ PROBLÉMOVÝCH SITUACÍ VE ŠKOLE LEGISLATIVA ŘEŠENÍ PROBLÉMOVÝCH SITUACÍ VE ŠKOLE Při řešení problémů spojených s rizikovým chováním žáků je velmi důležitá nejen součinnost rodičů a všech pracovníků školy, výchovného poradce, školního

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. nadpis vypuštěn

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. nadpis vypuštěn 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 19. března 1992. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 19. března 1992. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Změna: 161/1993 Sb. Změna: 258/2000 Sb. Změna: 285/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 96/2004 Sb. Změna: 121/2004 Sb. Změna: 480/2004 Sb. 160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o

Více

Nařízení města Nový Bydžov č. 1/2015 o tržním řádu (tržní řád)

Nařízení města Nový Bydžov č. 1/2015 o tržním řádu (tržní řád) Nařízení města Nový Bydžov č. 1/2015 o tržním řádu (tržní řád) Rada města Nový Bydžov se na svém zasedání dne. usnesením č. usnesla vydat na základě ustanovení 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 621/2

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 621/2 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 621/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně

Více

Město Stráž pod Ralskem Nařízení Města č. 1/2013. Nařízení Města Stráž pod Ralskem. č. 1/2013. TRŽNíŘÁo

Město Stráž pod Ralskem Nařízení Města č. 1/2013. Nařízení Města Stráž pod Ralskem. č. 1/2013. TRŽNíŘÁo Nařízení Města Stráž pod Ralskem č. 1/2013 TRŽNíŘÁo 1 Rada města Stráž pod Ralskem se na svém zasedání dne 21. srpna 2013 usnesením č. R/20112013 rozhodla vydat na základě 18, odst. (1) a (3) zákona č.

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007,

NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007, MĚSTO TŘINEC NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ŘÁD Schváleno: 16.4.2007 Vyvěšeno: 25.4.2007 Sejmuto: 11.5.2007 Účinnost: 10.5.2007 Zpracovatel: Odbor živnostenský úřad Změna: 1.5.2013,

Více