Úspěch má v sobě zakódován. ročník 8 (6 / 2006) KLIMATIZOVANÉ SKŘÍNĚ NA VÍNO A DOUTNÍKY. Kde můžete naše výrobky použít?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úspěch má v sobě zakódován. ročník 8 (6 / 2006) KLIMATIZOVANÉ SKŘÍNĚ NA VÍNO A DOUTNÍKY. Kde můžete naše výrobky použít?"

Transkript

1 ročník 8 (6 / 2006) www. premium.prosperita.info Za pár let ještě více vyrosteme a já se do Monte Carla zkusím zase vrátit, rozhodl se Radim Jančura, majitel a ředitel společnosti Student Agency, Podnikatel roku 2005 v České republice Úspěch má v sobě zakódován rozmanité veličiny. Někdy si je člověk uvědomí až na základě hodnocení jiných prostřednictvím žebříčků, anket, soutěží, přesto, že sám o sobě ví, že je v tom a tom oboru na takové a takové příčce ve srovnání s ostatními Že je třeba nejlepší, nejziskovější, nejinovativnější. Někdo začíná v podnikání pomaleji, rozvážně, jiný je střelec a riskuje až nebývale. Někdo váhá, jiný startuje jako čerstvě ořezaná tužka. Touha udělat něco a něčeho dosáhnout, hledat a nalézat svůj směr života, člověka často přemůže. Takovou osobností je i Radim Jančura ze Student Agency, který se právě vrátil z Monte Carla, kde se 10. června uskutečnilo slavnostní vyhlášení nového držitele titulu Světový podnikatel roku (World Entrepreneur of the Year 2006). Zastupoval naši zemi jako majitel společnosti Student Agency, nositel titulu Podnikatel roku 2005 České republiky. Cestovní ruch ze všech stran (str. 4-15) Kooperativa obhájila titul Pojišťovna roku v oblasti občanských pojištění a pojištění průmyslu a podnikatelů Druh nejvïtöì pojiöùovna ËeskÈho trhu - Kooperativa - obh jila loúsk titul Pojiöùovna roku v oblasti pojiötïnì obëan a opït zvìtïzila i v kategorii pojiötïnì pr myslu a podnikatel. NejlepöÌho pojistitele vybìrajì kaûdoroënï v anketï zprost edkovatelè pojiötïnì a v sledky vyhlaöuje potè jejich profesnì sdruûenì - Asociace Ëesk ch pojiöùovacìch maklè. "OcenÏnÌ si samoz ejmï velmi v ûìme. Je pro n s d kazem, ûe naöe spolupr ce s maklè i je na vysokè rovni," uvedl Ëlen p edstavenstva Kooperativy Martin Diviö. pokraëov nì na stranï 2 ady americk ch spoleënostì - nap Ìklad Waste Management, Inc., Republic Industries, Blockbuster Entertainment a AutoNation. V»eskÈ republice probïhla soutïû Podnikatel roku jiû poöestè, nynì se tato mezin rodnì soutïû, kterou zaloûila spoleënost Ernst & Young v roce 1986 v USA, po d pravidelnï ve vìce neû t iceti zemìch svïta. Radimu JanËurovi jsme v souvislosti s jeho ocenïnìm Podnikatel roku 2005 v»eskè republice p ipravili soubor ot zek, jejichû prost ednictvìm jsme v m, v ûenì Ëten i, chtïli umoûnit nahlèdnout do jeho podnikatelskè duöe zase pod jin m hlem neû tak, jak to b v obvyklè, tedy tak, jak se stalo v naöem Ëasopise tradicì. é dn investigativnì rozhovor, û dnè provokace. Naopak - na titulnì str nce radost z jeho vìtïzstvì, radost z toho, ûe se mu a celèmu jeho t mu podnik nì da Ì. NenÌ tak tïûkè zaëìt - daleko sloûitïjöì je stoupat vzh ru. pokraëov nì na stranï 7 Radim JanËura a jeho spoleënost Student Agency organizuje jazykovè a pracovnì programy v zahraniëì, zab v se prodejem letenek a vnitrost tnì a mezin rodnì autobusovou dopravou. OstatnÏ - vìce snad nenì t eba jeho firmu ani p edstavovat. Je natolik popul rnì, ûe jsme tèmï vöichni Ëas od Ëasu jejìmi klienty. P inejmenöìm jako cestujìcì ve ûlut ch autobusech, kdyû jedeme t eba z Prahy do Brna Ëi naopak. Kdyû se tïöìme z pohodovè jìzdy, z vonìcìho kafìëka, kterè cestou upìjìme, a sp d me dalöì sny a pl ny o budoucnosti nejbliûöì, minutovè, anebo o tè vzd lenè spojenè s vizìö SlavnostnÌ vyhl öenì vìtïze fin le World Entrepreneur of the Year bylo vyvrcholenìm svïtovèho summitu podnikatel World Summit 2006, p iëemû o vìtïzstvì bojovalo 34 podnikatel z r zn ch zemì svïta. James S. Turley, p edseda p edstavenstva a CEO Ernst & Young, k tomu ekl: "V roce 2006 probìh jiû dvac t roënìk soutïûe Podnikatel roku, kter oslavuje a vyzdvihuje podnikatelskèho ducha. RozöÌ enì tohoto ocenïnì do mnoha zemì svïta je d kazem velice d leûitè role podnikatel jako motor r stu - nejen lok lnì ale i glob lnì ekonomiky." P ipomeúme, ûe v loúskèm roce se nositelem titulu SvÏtov Podnikatel roku 2005 stal Wayne Huizenga z Huizenga Holdings, Inc., jedin ËlovÏk v historii podnik - nì, kter zaloûil t i spoleënosti za azenè do p ehledu Fortune 500. Wayne Huizenga je z roveú zakladatelem "Titulu Podnikatel roku si velice vážím jako ocenění, které po několik let poukazuje nejen na podnikatelské úspěchy jednotlivců, ale i na přínos podnikatelů obecně. Je mi proto ctí, že jsem se mohl zúčastnit světového finále této soutěže, na němž jsem měl příležitost setkat se s významnými osobnostmi z různých zemí světa a soutěžit o titul Světového podnikatele roku," řekl Radim Jančura. KLIMATIZOVANÉ SKŘÍNĚ NA VÍNO A DOUTNÍKY V souëasnè dobï stoup z jem nejen o kvalitnì vìna, kter jsou nedìlnou souë stì vöech restauracì, vin ren a vïtöiny dom cnostì, ale i o jejich profesion lnì a spr vnè uskladnïnì. Kde můžete naše výrobky použít? V restauraci Výčepní zařízení pro lahvová vína V kuchyni V garáži Ve sklepě (klimatizace a regálové systémy) V obývacím pokoji MIKA CZ, s.r.o. Černovická 2b, Brno Tel.: Fax:

2 ZRCADLO červen 2006 Mediální partnerství v roce N rodnì politika podpory jakosti 2. Akce»eskÈ manaûerskè asociace a ManaûerskÈho svazovèho fondu 3. Aktivity SdruûenÌ KorektnÌ podnik nì 4. VybranÈ konference a semin e VzdÏl vacì agentury 1. VOX a.s. 5. Akce spoleënosti Point Consulting mezin rodnì konference Hled nì novè Evropy Veletrh Pragooffice - veletrh kancel skèho n bytku a vybavenì 8. VybranÈ semin e CzechTrade 9. Znojemsk hrozen SoutÏû Zlat koruna Konference GenderovÈ aspekty spoleëenskè zodpovïdnosti firem aneb Kde jsme a kde bychom chtïli b t? 12. SoutÏû MarketÈr roku 13. Motocykl roku Mezin rodnì konference Jakost roënìk 15. Konference CestovnÌ ruch na prahu 3. tisìciletì - 7. roënìk Prosperita je mïsìënì periodikum o podnik nì a vz jemnè komunikaci mezi firmami a jejich velk mi skupinami, mezi profesnìmi uskupenìmi a navz jem v prost edì ËeskÈho trhu. P ednostnï informuje svè Ëten e o dïnì v ËeskÈ ekonomice p edevöìm oëima jednotliv ch podnikatelsk ch subjekt a svaz, asociacì, sdruûenì, uniì, komor a Konfederace zamïstnavatelsk ch a podnikatelsk ch svaz»r. Velk prostor je vïnov n prezentacìm formou Ël nk a rozhovor anebo klasickè reklamï, kter je jedin m zdrojem financov nì tohoto Ëasopisu. CÌlem je oslovit öirokè spektrum podnikatel a manaûer s tìm, ûe p ednost majì informace o aktivnìm postoji k podnik nì a vytv enì trval ch hodnot. Najdete nás Doba je drav, svït glob lnì a informace znaënï promïnnè.»asopis p en öìme i na internet. K tomu n m pom hajì nìûe uveden mìsta. MonitoringovÈ firmy Newton IT Anopress EkoInfo.cz V bïr z partnersk ch webov ch str nek Servery spoleënosti inet Solutions s.r.o Svaz podnikatel ve stavebnictvì v»r - Asociace mal ch a st ednìch podnik a ûivnostnìk»r - RozhodËÌ soud p i HK»R a AK»R - N rodnì politika podpory jakosti - KatalogovÈ a fulltextovè vyhled vaëe 2 Z obsahu: Str Blok informací Cestovní ruch ze všech stran Str. 16 Nové jméno, lepší služby - to je TNT Post ČR Str. 23 Zabavené zboží půjde na humanitární účely Str. 25 Podřízené úvěry pro malé podnikatele výhodněji Str. 26 Každý finalista je představitel firmy se zajímavý příběhem nebo vynikajícím výkonem Dobrá rada nad zlato Stahování loga či melodie přináší nové problémy Vyzv nïcì melodie, loga, spo iëe displej mobil, s tìm vöìm se dnes Ëile obchoduje. MladÌ si je kaûdou chvìli mïnì, samoz ejmï to nenì zadarmo a navìc, p i stahov nì tïchto nejr znïjöìch produkt sluûeb hrozì z kaznìk m specifickè Vítejte na www. Hledáte reference? R di byste si u n s zadali design a v robu webov ch str nek? Pot ebujete inovovat logo nebo vymyslet plnï novè pro dalöì smïr vaöeho podnik nì? Pot ebujete let ky, kterè na prvnì pohled zaujmou? Pak hled te p irozenï takè reference, chcete se podìvat, komu jsme jiû poslouûili, jak je v sledek. Tomu rozumìme. Proto postupnï na firemnì webovè str nky za azujeme odkazy na naöe z kaznìky. M te moûnost se p esvïdëit, ûe se naöim klient m snaûìme poskytnout skuteënè hodnoty. Martin äimek, autor internetov ch projekt , Kooperativa obhájila titul Pojišťovna roku v oblasti občanských pojištění a pojištění průmyslu a podnikatelů pokraëov nì ze strany 1 V hlavnì kategorii hodnocenì pojiöùoven se Kooperativa umìstila na druhèm mìstï. CelkovÏ skonëila za öest roënìk tèto prestiûnì ankety Ëty ikr t zlat a dvakr t st Ìbrn. AnketnÌ lìstky zaslala asociace celkem 492 registrovan m pojiöùovacìm maklè m, z toho se 12 vr tilo jako nedoruëiteln ch. SvÈ hlasy poslalo 117 respondent, tedy 24,4 %. Vyhl öenì v sledk ankety se uskuteënilo 13. Ëervna v Praze za p Ìtomnosti z stupc pojiöùoven, pojiöùovacìch maklè a dalöìch osobnostì pojistnèho trhu. JednotlivÈ pojiöùovny byly pojiöùovacìmi maklè i hodnoceny za rok 2005 celkem v osmi kategoriìch. ObËansk pojiötïnì: Kooperativa, pojiöùovna, a. s.,»esk pojiöùovna a. s., Generali Pojiöùovna a. s. PojiötÏnÌ pr myslu a podnikatel : Kooperativa, pojiöùovna, a. s.,»esk pojiöùovna a. s., Generali Pojiöùovna a. s. HlavnÌ kategorie:»esk pojiöùovna a. s. Kooperativa, pojiöùovna, a. s. Generali Pojiöùovna a. s. Kooperativa, pojiöùovna, a. s., je druhou nejvïtöì pojiöùovnou v»r. V souëasnè dobï m vìce neû 300 obchodnìch mìst a produkty Kooperativy lze sjednat i v poboëk ch»eskè spo itelny. Klient m je k dispozici d le nïkolik tisìc externìch spolupracovnìk, nonstop zelen linka a internetovè str nky Firma m z kladnì kapit l 2,8 miliardy KË. V loúskèm roce zv öila p edepsanè pojistnè o 9,8 procenta na 26,5 miliardy KË, coû je s v razn m n skokem nejvïtöì p Ìr stek pojistnèho na ËeskÈm trhu. RekordnÌho v sledku dos hla Kooperativa rovnïû v oblasti zisku, jehoû v öe p ed zdanïnìm Ëinila za loúsk rok milion korun - v meziroënìm srovn nì o 70 procent vìce. Kooperativa je souë stì jednè z nejvïtöìch evropsk ch pojiöùovacìch skupi Vienna Insurance Group, kter loni zìskala od prestiûnì agentury Standard & Poor s rating A+ se stabilnìm v hledem. Koncern zaujìm v souëasnosti prvnì Ëi druhou pozici na trzìch v Rakousku, v»eskè republice, na Slovensku a v Rumunsku. K dalöìm klìëov m trh m n leûì Polsko, MaÔarsko, Chorvatsko, Srbsko a»ern Hora a Bulharsko. D le je skupina zastoupena v BÏlorusku, na UkrajinÏ, v NÏmecku, v Lichtenötejnsku, v It lii a ve Slovinsku. é dn jin pojiöùovacì koncern do takovè mìry prostor zemì st ednì a v chodnì Evropy nepokr v. RedakËnÌ rada pracuje ve sloûenì: Ing. Jaroslav Hába, člen představenstva a ředitel úseku Správa společnosti, Západočeská energetika, a. s. Václav Kadlus, předseda představenstva a výkonný ředitel společnosti Prodeco, a. s. Ing. Vladimír Feix, generální ředitel společnosti Český porcelán a. s. Dubí Jan Wiesner, předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev Ing. Milan Gerža, místopředseda představenstva a výkonný ředitel společnosti CAC Leasing, a. s. Ing. Tomáš Nidetzký, místopředseda představenstva a 1. náměstek gen. ředitele Stavební spořitelny České spořitelny PhDr. Hana Vaněčková, tisková mluvčí Modré pyramidy stavební spořitelny, a. s. problèmy. UpozorÚuje na to SdruûenÌ obrany spot ebitel (SOS). Protoûe lidè na potìûe spojenè s "vylepöenìm" sv ch mobil nejsou Ëasto p ipravenì, vyz v SOS ËeskÈ spot ebitele k tomu, aby se se sv mi zkuöenostmi podïlili v kr tkè anketï. Pomohou tak ke zlepöenì podmìnek na celosvïtovè rovni. Transatlantick spot ebitelsk dialog, jehoû Ëlenem je i SdruûenÌ obrany spot ebitel»r (SOS), se pr vï nynì zab v problematikou mobilnì komerce. Nejen stahov nì vyzv nïcìch melodiì nebo spo ië ale takè vyuûìv nì rozmanit ch placen ch informacì (zpr vy o dopravnì situaci, sportovnì novinky apod.) a z bavnìch sluûeb (SMS chaty, hry, atp.) je nov m mèdiem, kterè p in öì i novè problèmy. "Nap Ìklad jeden spot ebitel pro aktivaci p Ìstupu na internetov server odesìlal SMS za 50 KË s uvedenìm nezbytnèho kûdu, ale p iölo mu hl - öenì, ûe kûd nenì spr vn. Server totiû rozliöoval pìsmeno O a ËÌslici 0, kterè na displeji vypadajì tèmï stejnï. Spot ebitel tak musel zaplatit dvakr t. NenÌ jednoduchè posoudit, zda ölo o z mïr Ëi jen neprofesionalitu provozovatele," uvedl Tom ö LiökutÌn z SOS. Vöichni majitelè mobilnìch telefon se mohou podïlit o svè n zory a poznatky v anketï na P estoûe jde o souë st mezin rodnìho pr zkumu, je vöe v ËeskÈm jazyce. Pr zkum bude aktivnì aû do konce Ëervna. Na stejnè str nce se lidè mohou s ostatnìmi rozdïlit i mimo anketu o svè praktickè zkuöenosti, Ëi se p es ni obr tit na Radu pro stìûnosti v oblasti mobilnìho marketingu a sluûeb. Ta se jim pokusì pomoci zprost edkovat mimosoudnì eöenì jejich problèmu. S tužkou za uchem Létající čas Slovo Ëas uû d vno ztratilo romantick n dech. M lokdy si povzdychneme, jak moc Ëasu m me, jak se ten Ëas vleëe, nebo ûe v bec nevìme, co s Ëasem. Dnes je nedostatek Ëasu tak trochu straö k n s vöech, uspïchan ch, vïënï nïkam p dìcìch lidì. Najednou je den pryë ("To snad ne, uû je pït hodin! Ten den zase utekl,"), t den pryë ("Sakra, to uû je Ëtvrtek!?"), jaro pryëö Kdyû potk me d vnèho zn mèho, p tr me, kdy jsme se naposledy vidïli.»asto jsme ohromeni, kdyû se shodneme na tom, ûe jsme se setkali p ed patn cti lety na t ÌdnÌm srazu. Nebyl zkr tka Ëas.»asÖ slovo, kterè mnohokr t za den vyslovìme, vyskloúujeme, p eëteme. Slovo, kterè m nad n mi moc i p es vöechny naöe pl novacì kalend e, telefonnì pl novaëe a osobnì digit lnì pomocnìky. I p es vöechny peëlivï napl novanè kroky. MarkÈta BartÌkov Účetní a poradenská firma Ing. Mojmír Průša vám nabízí: vedenì jednoduchèho i podvojnèho ËetnictvÌ zpracov nì ËetnictvÌ za cel rok mzdy, DPH, daúov p izn nì vöeho druhu a adu dalöìch sluûeb ekonomick ch a daúov ch (podnikatelskè pl ny, vïry, ekonomickè vedenì firem, krizovè ÌzenÌ apod.) Kontakt: Gorazdova 16, Praha 2 tel.: , fax: , Ing. Eva Zámostná, ředitelka společnosti Bohemia Regia Ing. Irena Vlčková, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Mgr. Václav Kolombo, ředitel marketingu Družstva umělecké výroby Granát v Turnově Marek Vích, tiskový mluvčí a vedoucí odboru PR, Kooperativa, pojišťovna, a. s. Mgr. Pavel Šefl, CSc., odborný konzultant agentury V.I.A. PRAHA Ing. Josef Bratršovský, obchodní ředitel společnosti GMAC. s. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA., ředitel pro obchodní a marketingovou strategii společnosti Sindat Group, místopředseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Prof. Ing. Jaroslav Antonín Jirásek, DrSc., předseda dozorčí rady, Strojírny Tatra Praha Marta Šnoblová, generální ředitelka, TOP HOTEL Praha, s.r.o. Našimi stálými partnery jsou: Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Unie zaměstnavatelských svazů ČR Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Družstevní Asociace ČR Zemědělský svaz ČR Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Sdružení podnikatelů ČR Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství Česká manažerská asociace Manažerský svazový fond Český svaz zaměstnavatelů v energetice Svaz českých a moravských výrobních družstev Svaz českých a moravských spotřebních družstev Svaz výrobců a dodavatelů strojírenské techniky Sdružení automobilového průmyslu Svaz dovozců automobilů Svaz průmyslu a dopravy ČR Unie podnikových právníků ČR Česká společnost pro jakost Sdružení pro cenu ČR za jakost Czech Made Asociace realitních kanceláří Čech, Moravy a Slezska Asociace podnikatelek a manažerek ČR Asociace inovačního podnikání ČR Euro Info Centrum Praha Sdružení pro informační společnost Svaz zdravotních pojišťoven ČR Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Asociace českých pojišťovacích makléřů Svaz průmyslu papíru a celulózy Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Česká leasingová a finanční asociace Hospodářská komora České republiky Český svaz pivovarů a sladoven Sdružení Korektní podnikání Komora auditorů ČR Sdružení CZECH TOP 100 Gender Studies Česká asociace pro soutěžní právo Agrární komora ČR Národní federace hotelů a restaurací Nejhezčí pozvánka na tiskovku Na Jarmark! Pozv nek na tiskovku chodì st le hojnost, dïkujeme za nï. Ta, kter n s "novin sky" i jako medi lnì partnery pozvala na 2. komorov jarmark 15. Ëervna 2006 do prostor Hospod skè komory»r v Praze, byla nejen pïkn, ale d vala tuöit, co vöechno za p Ìpravou tèto akce st lo. Proto ji oceúujeme naöì pomyslnou jedniëkou. Z hlediska obsahu nabìdla vyëerp vajìcì informace, mï eno poûadavky n paditosti, p sobivosti, designu hodnotìme stejnï tak, tedy ËÌslem jedna. (rix) Prosperita Vyd v : RIX, s.r.o. SÌdlo vydavatelstvì a redakce Ocel sk 2274/1, Praha 9 I»: DI»: CZ tel., fax: Datum tisku Datum distribuce: äèfredaktorka PhDr. Eva Brixi-äimkov mobil: Martin äimek, obchodnì editel, mobil: MarkÈta BartÌkov, redaktorka, internetov komunikace mobil: Mgr. Marie VaöÌËkov, redaktorka mobil: Petra»ervenkov, marketingov komunikace mobil: Jarmila NedvÏdov, odborn komunikace mobil: Jind iöka Hauptmanov, inzerce, obchodnì manaûerka tel.: Ing. Marie Sk lov, odborn komunikace tel., fax: Mobil: InternetovÈ str nky: P Ìjem inzerce: Ocel sk 2274/1, Praha 9 PlacenÈ textovè materi ly jsou na str nk ch Ëasopisu oznaëenè grafick m symbolem. Bez oznaëenì jsou publikov ny materi ly poskytnutè redakci d vïryhodn mi zdroji. Materi ly oznaëenè jsou p evzatè, p ÌpadnÏ redakënï upravenè tiskovè zpr vy. Scan, grafickè pravy: Ëep, mobil: Tisk a distribuce: Moravsk typografie Heröpick 6, Brno (zak zkov kancel T: ) Miloö Krm öek, spolupracovnìk redakce - ilustr tor mobil: »asopis je v roce 2006 rozöi ov n dle vlastnìho adres e redakce. Registrace MK»R E 8255 Mezin rodnì standardnì ËÌslo seriov ch publikacì ISSN

3 červen 2006 PRO VAŠE PODNIKÁNÍ 3

4 CESTOVNÍ RUCH ZE VŠECH STRAN červen 2006 Vstup do EU se v cestovním ruchu projevil větším počtem turistů Vedení Svazu obchodu a cestovního ruchu oceňuje, že v obchodě a turismu se v souvislosti se začleněním naší země do Evropské unie pokračuje - při vzájemné součinnosti partnerských ministerstev a podnikatelských institucí - v praxi konání ekonomických fór. IV. EkonomickÈ fûrum obchodu a CR si klade za cìl znovu posoudit - shodou okolnostì pr vï po dvou letech od vstupu»r do EU: dosavadnì podìl obchodu a CR na hospod skèm v voji»r, zhodnotit v vojovè trendy a p Ìnosy obchodnìho podnik nì pod vlivem ËlenstvÌ v EU a p i zaëlenïnì do jednotnèho trhu spoleëenstvì. K tomuto hodnocenì se p ipojujeme sv mi stanovisky a n zory; souëasnï povaûujeme za nezbytnè, abychom p i tèto p Ìleûitosti jako hlavnì profesnì svaz v obchodï a CR hodnotili naplúov nì vlastnì Strategie Ëinnosti v nov ch evropsk ch podmìnk ch, se z etelem na jejich harmonizaci, roveú liberalizace a regulace v obchodnìm podnik nì a takè se z etelem na proces kultivace a zjednoduöov nì podmìnek podnik nì. Z pozice obchodnìho podnik nì a jeho v sledk v celè makrostruktu e ekonomiky je z ejmè, ûe obchod po vstupu do EU se stal jeötï v znamnïjöì hybnou silou ekonomiky. V tomto smïru jsou velice v mluvnè p edevöìm v sledky zahraniënìho obchodu, kter v poslednìch dvou letech doznal nejen podstatnïjöì zrychlenì svè dynamiky, ale i kvality. Zvl ötï z hlediska vytv enì p ebytku obchodnì bilance, ale i bilance sluûeb, s ohledem na v sledky zahraniënìho CR. JistÏûe v sledek zahraniënìho obchodu nenì jen pozitivnìm odrazem Ëinnosti obchodnìch Ëi velkoobchodnìch podnik, ale je hlavnï odrazem exportujìcìch spoleënostì. Je odrazem rozmachu mezin rodnì spolupr ce naöeho pr myslu a dalöìch odvïtvì n rodnìho hospod stvì za Ëasti zahraniënìho kapit lu. Pozornost bych r da zamï ila p edevöìm na vnit nì obchod a CR, odkud se takè rekrutuje podstatn Ë st ËlenskÈ z kladny naöeho Svazu. Z ekonomick ch a soci lnìch anal z je z ejmè, ûe v poslednìch dvou letech d le znatelnï rostla v kontextu celèho hrubèho dom cìho produktu spot eba, a to jak spot eba dom cnostì, tak i dalöìch ËastnÌk vnit nìho trhu (podnikatelskè sfèry, ve ejnè spr vy, zahraniënìch turist atd.). 4 SouhrnnÏ prokazujì tento r st daje o trûb ch obchodu, ve v slednè realizaënì podobï pak p edevöìm o trûb ch maloobchodu, kterè vzrostly v poslednìch dvou letech o 3 aû 4 %, a to p i vcelku velmi mìrnè inflaci. TudÌû je za nimi re ln r st spot eby. Takov v voj jistï ocenil i spot ebitel a takov v voj byl i odrazem konkrètnì atmosfèry v maloobchodnìm podnik nì. VÌme vöak, ûe konkurenënì prost edì a tolik diskutovan mìra liberalizace Ëi regulace podnik nì na vnit nìm trhu nem jen pozitivnì odraz v udrûenì a v voji cenovè hladiny. Z etelnï vypl v p edevöìm z obchodnìch aktivit a soutïûe velk ch, p ev ûnï mezin - rodnìch spoleënostì, ale nese s sebou i nemalè problèmy v koexistenci mal ch a st ednìch obchodnìch podnikatel s velk mi nadn rodnìmi podniky. Proto takè n ö Svaz d v plnï zelenou vöem vhodn m kooperaënìm aktivit m mal ch a st ednìch podnik. Zvl ötï tïm, kterè vytv - ejì vhodnè aliance schopnè drûet si svè mìsto na trhu. Nad le jsme tedy plnï pro podporu malèho a st ednìho podnik nì. I kdyû vìme, ûe globalizaënì procesy d le vedou, a povedou, k r stu podìlu velk ch podnikatelsk ch celk v obchodï navìc vyzbrojen ch nejmodernïjöìmi velkokapacitnìmi prodejnìmi jednotkami, coû musìme br t i jako jednu ze z kladnìch trendov ch charakteristik evropskèho vnit nìho trhu. Ovöem jestliûe nezb v neû se s mezin rodnìm koncentraënìm trendem vyrovn vat, tìm vìce bychom mïli mezin rodnì, resp. evropskou spolupr ci vyuûìvat v konsolidaci a postavenì malèho a st ednìho podnik nì, tak jak tuto moûnost d vajì struktur lnì fondy a souvisejìcì n stroje a tak, jak ji d vajì i moûnosti spolupr ce po liniì profesnìch podnikatelsk ch sdruûenì, asociacì atd. MusÌm se takè objektivnï vr tit k tomu, ûe v loúskèm roce vìce neû v p edchozì minulosti pouk - zaly na nïkterè jednotlivè kvalitativnì problèmy maloobchodnìho trhu dozorovè org ny, coû jistï dobrèmu jmènu naöeho maloobchodu neposlouûilo. Na jednè stranï jsme i my odsoudili naprosto Autopůjčovna AA AUTO.cz Pronájem vozů SMART,Mercedes, Chevrolet,Škoda a VW Touareg. Ceny již od 190,- Kč + 19%DPH Tel.: , neû doucì poklesky v bezpeënosti a kvalitï potravin, na druhè stranï jsme nemohli akceptovat jejich medi lnì zevöeobecúov nì, coû se pochopitelnï setkalo i s kritikou naöich svazov ch Ëlensk ch, ale i neëlensk ch obchodnìch firem. NavÌc prezident republiky podepsal novelu z kona o ochranï spot ebitele, kter podstatnï prohlubuje represi (pokuty) p i zjiötïnì kvalitativnìch poklesk u potravin. My se nad le domnìv - me, ûe takovè zp ÌsnÏnÌ postihu - bez rozliöenì mìry i subjektu zavinïnì - m sice sv j ohromujìcì, moûn i politick efekt, ale nenì systèmovè. TÌm rozhodnï nechci Ìci, ûe by loúskè zjiötïnè dvï desìtky provinïnì na mnohamiliardovèm trhu nebyly varujìcì. Regiony se otev ou svïtu SoudÌm, ûe nemènï tak z etelnï jako v obchodï, se vstup naöì zemï do EU projevil v cestovnìm ruchu. I kdyû rok 2004 byl s m o sobï i v mezin - rodnìm rozmïru rokem, kdy se vyrovn val p edchozì celosvïtov pokles zp soben zn m mi mimo dn mi vlivy. V tomto kontextu doölo v roce 2004 v nejsledovanïjöìm ukazateli n vötïvnosti vöech druh hromadn ch ubytovacìch za ÌzenÌ cizinci k tèmï pïtinovèmu r stu a v loúskèm roce k dalöìmu tèmï pïtiprocentnìmu zv öenì. Devizov p Ìnos se rovnïû v obou p edchozìch letech zv öil. V roce 2004 o vìce neû 6 % a vloni skoro o 9 %. To jistï zdaleka neznamen, ûe by byly vyuûity vöechny moûnosti, kterè naöe zemï pro cestovnì ruch m, a to hlavnï v jednotliv ch regionech. SpÌöe naopak - o tom koneënï jednala i dubnov sedm konference o rozvoji cestovnìho ruchu "CR v t etìm tisìciletì". VyööÌ n vötïvnost zahraniënìch host i vyööì devizov p Ìnos jistï p ivìtali podnikatelè i ekonomovè. Nem ûeme si vöak odpustit ot zku - jiû pokolik tè a bez jakèkoliv odpovïdi od autor opat enì? ProË z p istoupenì a n slednèho v voje nemohlo vìce tïûit i odvïtvì pohostinstvì, kterè bylo od kvïtna 2004 nespornï potlaëeno uplatnïnìm 19% sazby DPH, coû snìûilo dynamiku trûeb a zv öilo spot ebitelskè ceny stravovacìch sluûeb? P itom i dnes vìme, ûe nad le v evropskè pïtadvacìtce je nejmènï polovina zemì, kde sazba DPH v restauraënìm provozu nenì na tak vysokè rovni jako u n s. VÏ Ìme, ûe naöe kritickè pozn mky v uvedenèm smïru, ale takè k nïkter m jin m problèm m hotelovèho pr myslu a pohostinstvì (nap. autorsk z kon, stravenkovè systèmy) nez stanou bez z jmu a bez eöenì z pozice p Ìsluön ch institucì. A jedna zkuöenost je jist, ûe takovè daúovè excesy, jak se stal nap. v roce 2004, stabilitï i dynamice v voje nepom hajì. Aktivity Svazu obchodu a cestovnìho ruchu»r R da bych v s sezn mila se souëasn mi a blìzk mi aktivitami Svazu obchodu a cestovnìho ruchu»r, a to jak s aktivitami ve vztahu k ËlenskÈ z kladnï, tak k celoodvïtvov m problèm m a kol m. N ö Svaz je vìce neû jeden rok po svè poslednì valnè hromadï, na kterè p ijal dneönì st le platnou Strategii svè Ëinnosti pro obdobì let P ipomìn m struënï, ûe tato Strategie je zamï ena na pït z kladnìch cìl, spoëìvajìcìch v tom, ûe jsme Svaz postavili do stïûejnì sektorovè pozice a jeho koly jsme strukturovali z pozic: 1. VrcholovÈho p edstavitele z jm podnikatelskè sfèry obchodu a cestovnìho ruchu, 2. inici tora zdokonalov nì podnikatelsk ch podmìnek, kultivace podnikatelskèho prost edì a vztah ke spot ebiteli, 3. aktivnìho Ël nku evropskèho podnikatelskèho seskupenì a garanta vyv ûen ch integraënìch a n rodnìch z jm podnik nì v obchodï a cestovnìm ruchu, 4. sektorovèho p edstavitele soci lnìho dialogu v obchodï a cestovnìm ruchu, Autor: Miloš Krmášek 5. svazovè n stroje a prost edky prosazov nì strategick ch cìl a jejich koordinace s podnikatelsk mi Ëlensk mi i neëlensk mi institucemi. V souladu s naöìm statutem jsme p ed ned vnem uskuteënili "ponovu" elektronickou v roënì hodnotìcì Ëlenskou konferenci, kter n m nejen potvrdila opodstatnïnost vloni p ijatè koncepce, ale souëasnï p inesla adu doporuëenì, jak vlastnì program aktivit Svazu d le rozöì it a aktu lnï obohatit. Svaz je dnes zcela konsolidovan m zast ncem z jm podnikatelskè sfèry obchodu a cestovnìho ruchu. Sdruûuje v oboru desìtky asociacì, kolektivnìch Ëlen i jednotliv ch velk ch i menöìch firem s tendencì st le vìce b t sdruûujìcìm faktorem subjekt, kterè samy o sobï majì svè profesnï blìzkè ËlenskÈ z kladny, nicmènï fungujìcì v sektoru, kter si Svaz vymezuje. ObdobÌ od loúskè valnè hromady Ëlensk v roënì konference zhodnotila tak, ûe Svaz obchodu a cestovnìho ruchu dos hl opït vyööì aktivity svèho p sobenì, r stem svèho vlivu a prestiûe v podnikatelsk ch kruzìch a v kontaktech s tripartitnìmi i smluvnìmi partnery (MPO, MMR, MZP,»S ). RovnÏû tak d le pokroëilo organizaënì a v konnè uspo d nì Svazu, spojenì s Ëlenskou z kladnou a dalöìmi v znamn mi a profesnìm institucemi, zejmèna s HK a SPD. Rekonstruuje se krajskè zastoupenì svazu jak v obchodï, tak v cestovnìm ruchu. OsvÏdËuje se svazov platforma cestovnìho ruchu sdruûujìcì oborovï p ÌsluönÈ asociace a federace, d le je t eba obdobnï pokroëit v konsolidaci zastoupenì obchodu (takè platforma). V znamnou ud lostì roku 2005 se stal z iniciativy EvropskÈho svazu EuroCommerce organizovan den obchodu na 4. listopadu 2005 jako uzn nì aktivit obchodnìk v ekonomice, ale i docenïnì ze strany spot ebitelskè ve ejnosti. Z hlediska evropsk ch kontakt je t eba znovu konstatovat, ûe SOCR je dlouholet m Ëlenem evropsk ch podnikatelsk ch struktur, zvl ötï evropskèho svazu obchodu EuroCommerce, d le sdruûenì MSP UGAL, ûe spolupracuje s evropsk mi institucemi v hotelnictvì a pohostinstvì. V poslednìm obdobì se v raznï posiluje napojenì na evropsk zastoupenì»r v Bruselu (CEBRE) a prohlubujì se kontakty s Ëlensk mi svazy v partnersk ch zemìch EU. A nejde o to, ûe bychom tyto kontakty rozvìjeli jen pro "evropskou p Ìsluönost", ale ukazuje se, ûe naöe Strategie pro souëasnè obdobì je v tomto smïru jiû lèta prozìrav a ûe nynì se jejì opodstatnïnì navìc objektivnï potvrzuje p i takov ch opat enìch jako je nap. zah jenì p Ìpravy na zavedenì eura. Pr vï evropsk spolupr ce, resp. naöe kontakty s EuroCommerce, n m dnes umoû- ÚujÌ Ëerpat bohatè zkuöenosti ze zemì eurozûny se zav dïnìm eura v minul ch letech. A jak je to cennè, potvrzuje uû fakt, ûe vlastnï - a to i oproti p vodnìm p edpoklad m p Ìsluön ch institucì - to byl pr vï maloobchod, kter sehr l jednu ze stïûejnìch rolì p i konverzi mïny v Ëlensk ch zemìch. TudÌû p ed nì tïchto zkuöenostì je pro n s nesmìrnï v znamnè a bude takovè i pro org ny, kterè vl da povï ila p Ìpravou celèho mïnovèho p evodu. K aktu lnìm kol m, o kterè jsme po letoönì konferenci doplnili n ö program, pat Ì takè souëinnost na zabezpeëov nì novè Koncepce spot ebitelskè politiky MPO na lèta (i pro n s jde trvale o zajiötïnì ochrany spot ebitele cestou korektnì soutïûe a kultivace obchodnìho prost edì). Za sv j p edmït souëinnosti povaûujeme rovnïû dalöì pr ce na intenzivnïjöìm vyuûìv nì struktur lnìch fond, k tomu na p ÌpravÏ vhodn ch projekt v podmìnk ch ËlenskÈ z kladny Svazu. D le se tèû chceme podìlet na pracìch na evropskè smïrnici o sluûb ch, eöenì problematiky platebnìch karet (spravedlivè a nosnè) a dalöìch aktu lnìch kolech. Ing. Helena PÌskovsk prezidentka Svazu obchodu a cestovnìho ruchu»r (Z vystoupenì na IV. EkonomickÈm fûru obchodu a cestovnìho ruchu)

5 červen 2006 CESTOVNÍ RUCH ZE VŠECH STRAN V roce 2001 jsme vytiskli první on-line letenku Potřebujete zajistit letenku na dovolenou, nebo na služební cestu, ale potýkáte se s nedostatkem času? Nemusíte mít po ruce ani šikovnou asistentku, která za vás vše vyběhá. Stačí si sednout k počítači, napsat webovou adresu a pak už do jednoduchého formuláře zadáte místo, kam chcete letět a datum. Rezervační systém LETUSKA.cz za vás vše vyřídí. Podle vašeho požadavku vyhledá vhodné lety, konkrétní časy odletů a ceny. Stačí si vybrat. Kurýr vám vystavenou letenku doručí přímo do vaší kanceláře. Letenkový rezervační systém LETUSKA.cz provozuje společnost Asiana spol. s.r.o. Ředitel Josef Trejbal si o víkendu rád zahraje fotbal na okresní úrovni. V cestovním ruchu pracuje už třináct let. Mluví nadšeně a zapáleně. Z každého jeho slova je cítit, jak ho tento obor baví. M firma Asiana spol. s.r.o. nïco spoleënèho s AsiÌ, nebo proë ten n zev? N zev spoleënosti vznikl s motivacì po dat z jezdy do Asie. St le vìce se vöak firma dìky zalìbenì v nov ch technologiìch a s n stupem internetu soust eôovala na prodej letenek, v nïmû pat Ì v souëasnosti v»esku mezi absolutnì öpiëku. Zlomem v r stu firmy se stal n pad na vytvo enì internetovèho port lu pro prodej letenek. N zev port lu LETUSKA.cz, kter v souëasnosti zn kaûd cestovatel, vymyslel Alexej LitvÌn, jeden ze öèf firmy. SpoleËnost Asiana spol. s.r.o., kter je nejvïtöìm on-line prodejcem letenek u n s vedete t in ct m rokem. Kdy jste prodali v bec prvnì letenku a jak to probìhalo v prvopoë tcìch agentury? PrvnÌ letenku jsme prodali na zaë tku roku V malè kancel i v Praze 6 jsme tehdy jeötï nemïli û dn rezervaënì systèm. VzpomÌn m si, jak jsem na z kladï popt vek naöich prvnìch z kaznìk obvol val leteckè spoleënosti a zjiöùoval jejich ceny. Tarif jsem pak ponìûil v r mci moûnostì naöì provize, aby byl pro klienta v hodnïjöì neû p Ìmo od p epravce. Vyinkasoval jsem od z kaznìka penìze a druh den mu odnesl letenku do jeho kancel e. NynÌ uû prod v te takè letenky on-lineö P esnï tak, po nïkolikamïsìënìm v voji jsme na tiskovè konferenci dne 30. Ëervence 2001 v hotelu Diplomat zarezervovali a vytiskli prvnì letenku, tzv. on-line. Kur r ji k divu vöech p Ìtomn ch host donesl vystavenou bïhem p r minut do s lu. KromÏ on-line letenek ale prod - v me st le takè prost ednictvìm klasick ch distribuënìch kan l. M me silnè oddïlenì korpor tnìch z kaznìk nebo call centrum, kde naöi oper to i vy izujì telefonickè Ëi ovè popt vky. Kolik rezervacì dïl te dnes, eknïme t eba za den, a jak je n vötïvnost str nek Za rok 2005 se LETUSKA.cz m ûe pochlubit dvï stï t iceti rezervacemi za den, dennì n vötïvnostì öest tisìc uûivatel internetu a roënìm obratem cca dvï stï pades t milionu korun. StejnÏ d leûit jako prodejnì systèm je servis, kter naöim z kaznìk m poskytujeme. V sou- Ëasnosti Asiana zamïstn v osmdes t odbornìk na leteckou dopravu, kte Ì pracujì v deseti kamenn ch kancel Ìch v Praze a Karlov ch Varech. Jsme letenkovou firmou s nejvïtöìm zastoupenìm na letiöti v Praze (Ëty i kancel e), coû d v naöim z kaznìk m jistotu, ûe pom ûeme i nap Ìklad s odbavenìm nebo s eöenìm p Ìpadn ch problèm p Ìmo na mìstï. O kvalitï naöich sluûeb hovo Ì rovnïû skuteënost, ûe jsme p ed dvïma lety vyhr li pro nabìzenè nejniûöì ceny p ÌsnÏ kontrolovanè v bïrovè ÌzenÌ na dodavatele letenek pro Ministerstvo zahraniënìch vïcì. Je to pro n s velmi prestiûnì z leûitost. V ûìme si toho. JeötÏ bych r d zmìnil, ûe LETUSKA.cz v souëasnosti dìky vstupu»eskè republiky do EvropskÈ Unie dok ûe uspokojit takè cestovatele z jin ch mìst v EvropÏ, protoûe doölo ke zve ejnïnì nejniûöìch cen i z jin ch smïr. NejvÌce prodan ch letenek je vöak st le s odletem z Prahy, p ev ûnï do destinacì Pa Ìû, Lond n, Amsterdam, Brusel. Z mimoevropsk ch mìst je to pak New York a Bangkok. Ned vno jste spustili dalöì webov port l na adrese V Ëem je jin neû LETUSKA.cz? Internetov port l SUPERLETUSKA.cz m b t odbornìkem na komplexnì cestovnì sluûby. Na jeden dotaz zìsk te nïkolik informacì jako je cena letenky, hotelu, pron jmu auta, ceny pojiötïnì atd. NynÌ si z kaznìk p Ìmo ze svè kancel e m ûe na port le rezervovat vhodnè ubytov nì anebo objednat z jezd. V brzkè dobï se objevì moûnost pronajmout automobil, sjednat cestovnì pojiötïnì Ëi okruûnì plavbu. Sou- Ëasn m cìlem je upevnit naöe postavenì v nabìdce on-line cestovnìch sluûeb a k tomu SUPERLETUSKA.cz v znamnï p ispïje. Jak jste na tom s cestov nìm vy? Moje profese mi umoûnila podìvat se na mnoho zajìmav ch mìst po svïtï. Ale vïtöinou to kv li pracovnì zanepr zdnïnosti byly jen nïkolikadennì v jezdy. Nap Ìklad v Asii jsem byl snad patn ctkr t, maxim lnï vöak s pobytem na pït dnì. Jinak dojìûdìm dennï do kancel e do Prahy vìce neû öedes t kilometr. Chci mìt totiû klid alespoú doma. A domov je pro mne takovou o zou. Vöude plno zelenï a na pozemku se mi proh nïjì ovce. za rozhovor dïkuje MarkÈta BartÌkov Letní život na webu S lètem, dovolen mi, cestov nìm je Ëasto spojen stres, zv öen v kon, aby poslèze p iöel odpoëinek, relaxace, to pravè lenoöenì. T eba. Na takovè okamûiky se p ipravujeme zpravidla peëlivï. VybÌr me takè vhodnè p Ìpravky proti n sledk m pocenì. Moûn se v m tedy bude hodit informace, ûe znaëka Rexona v souëasnè dobï p ich zì s nov mi str nkami Rexona jako expert na problematiku pocenì chce uûivatel m zprost edkovat zajìmavè informace nejen o deodorantech a antiperspirantech. vodnì rozcestnìk V s navede na Rexonu pro ûeny, Rexonu pro muûe a na str nky Stop pocenì. Rexona pro ûeny nabìzì kromï p ehledu produkt jeötï dalöì zajìmavosti. Vyhl öena je dlouhodob soutïû s n zvem "Momenty ûivota s Rexonou", kam mohou ûeny ps t svè p ÌbÏhy, kdy se "nejvìce zapotily". Kaûd mïsìc budou na webu t i nejzajìmavïjöì p ÌbÏhy zve ejnïny a ocenïny balìëkem Rexona. Rexona pro muûe p Ìmo bou Ì fandïnìm. Fanouöci zde najdou zajìmavè rady, jak si svè fandïnì jeötï lèpe uûìt a z roveú otestujì sami sebe, do jakè zvì- ecì skupiny pat Ì. StaËÌ odpovïdït na p r ot zek a pozn te, s k m si m te jìt zafandit. Ani zde samoz ejmï nem ûe sch zet p ehled produkt. NovÏ v provozu jsou takè str nky Zde se m ûete doëìst, jak nap Ìklad dopadl Evropsk pr zkum pocenì, kde se»eöi v pouûìv nì deodorant a antiperspirant umìstili aû mezi nïkolika poslednìmi. 5

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

Vládou přijatá strategie celoživotního učení

Vládou přijatá strategie celoživotního učení příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (11 / 2007) www. premium.prosperita.info Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi,

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, Příloha Z rozmanitých oborů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (9 / 2006) www. premium.prosperita.info Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, kteří jsou schopni "s tím

Více

Češi mají auta v genech

Češi mají auta v genech www.prosperita.info ročník 8 (5 / 2006) www. premium.prosperita.info Češi mají auta v genech MyslÌm, ûe doba, kdy budeme vìce a vìce hledat pravdu, aù v ekonomickèm snaûenì podnik nebo v sobï sam ch veëer,

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (7 / 2006) www. premium.prosperita.info Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Martin Dlouhý, generální ředitel společnosti Makro,

Více

Kvalita bydlení je velký trh

Kvalita bydlení je velký trh Podnikání a význam auditu (str. 28-40) O největší slévárně přesného lití pracující metodou vytavitelného modelu v České republice si přečtěte zajímavé informace na str. 3. V ČR je v současné době 11 sléváren

Více

Jaký bude svět podle Deloitte

Jaký bude svět podle Deloitte Příloha Stavebnictví a Podnikání Auto i studie vych zejì z vlastnìho v zkumu vyuûìv nì ICT v minulosti, dnes a v budoucnu, z rozhovor s vìce neû 5000 partnery, vysok mi manaûery podnik a editeli institucì

Více

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet,

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (11 / 2006) mi vadì sl vko "zbyteënï". Zkuste udïlat anketu mezi exportèry a zeptejte se jich, jestli chtïjì vydïl vat. Jinak, jestli chtïjì hodnï vydïl

Více

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (7 / 2007) www. premium.prosperita.info Reakce TNT Post na odsunutí termínu liberalizace poštovních služeb OdsunutÌm termìnu liberalizace poötovnìho

Více

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými,

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zvítězili jste v prestižní anketě pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku 2006. Vaše prvenství je obrovským úspěchem i proto, že jste zlomili éru vítězství pojišťovacích

Více

Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze,

Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze, Příloha: Zalistujte si s námi IdentifikaËnÌ systèmy Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (10 / 2006) www. premium.prosperita.info Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze, řekl bez

Více

Jak udělat šikovnou penzijní reformu?

Jak udělat šikovnou penzijní reformu? Rád bych jménem našich členů - výrobních družstev poděkoval všem, kteří s námi v letošním roce úspěšně spolupracovali, za jejich přízeň, a popřál jim hodně příjemných zpráv a dobré podmínky pro podnikání

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

POJISTN OBZOR 10 2004

POJISTN OBZOR 10 2004 POJISTN OBZOR 10 2004 RO»NÕK LXXXI Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, Otokar Cudlman, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop

Více

POJISTNÝ OBZOR 12/2001

POJISTNÝ OBZOR 12/2001 POJISTN OBZOR 12 2001 RO»NÕK LXXVIII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Ing. Martin

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 ISSN 0862-6162 OBSAH Semin pr vnìk»ap ñ letos jiû patn ct roënìk... 4 Workshop of the lawyers of Czech insurance Association ñ 15th Anniversary Ing.

Více

Chceme být vidět a slyšet, máme své kvality a ty hodláme prodat

Chceme být vidět a slyšet, máme své kvality a ty hodláme prodat Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (5 / 2007) www. premium.prosperita.info Chceme být vidět a slyšet, máme své kvality a ty hodláme prodat O společnosti, za jejíž výsledky zodpovídá, hovoří

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 2 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 KVÃTEN 2006 Zpr va o Ëinnosti za rok 2005 1 Obsah vod... Kapitola I. IMPLEMENTACE NOV HO REGULA»NÕHO R MCE EVROPSK UNIE... RegulaËnÌ pravidla

Více

Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní. Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu,

Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní. Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu, příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (12 / 2007) www. premium.prosperita.info Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu, řekl

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Ceně veřejnosti Zlaté koruny letos dominují účty zdarma

Ceně veřejnosti Zlaté koruny letos dominují účty zdarma 62 000 lidí vybíralo nejoblíbenější finanční produkt pro rok 2013 Ceně veřejnosti Zlaté koruny letos dominují účty zdarma Praha, 27. května 2013 Účty zdarma a pohodlné internetové bankovnictví to jsou

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002» stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË POBSAH vod............................................................ 1602 I. Registrace AbecednÌ seznam zaregistrovan ch

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1 B ezen 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 1 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems MilÌ p telè, v vodu prvnìho letoönìho vyd nì Adobe novin bychom v m r di

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 4 / ČÍSLO 2 / KVĚTEN 2005 MBA graduanti Grˆbeho vila Gener lnì editelka odpovìd na ot zky»eskèho rozhlasu Florida ñ koneën stanice 2 roënìk

Více

ČÁST I: ZÁKLADNA INTEGROVANÉ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

ČÁST I: ZÁKLADNA INTEGROVANÉ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE iii OBSAH STRUČNÝ PodÏkov nì P edmluva XVII XIX ČÁST I: ZÁKLADNA INTEGROVANÉ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE 3 Integrovan marketingov komunikace 3 FiremnÌ image a ÌzenÌ znaëky 27 N kupnì chov nì 57 Anal za propagaënìch

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

Sorento. do hor i do divadla. Sponzorujeme AUSTRALIAN OPEN. Carens jen těžko najde srovnání. Rio je pro rodinu ideální

Sorento. do hor i do divadla. Sponzorujeme AUSTRALIAN OPEN. Carens jen těžko najde srovnání. Rio je pro rodinu ideální VISION1 KIA MAGAZÍN SPOLEČNOSTI KIA MOTORS CZECH 2002 Sorento do hor i do divadla Sponzorujeme AUSTRALIAN OPEN Carens jen těžko najde srovnání Rio je pro rodinu ideální Obsah Editorial 4-5 KIA Sorento

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY!

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! Letos se poprvé soub žn s našimi veletrhy Sb ratel, Investor a Minerály a drahé kameny uskute ní v sousední hale v termínu od pátku 7. do soboty 8. zá í veletrh World of Beauty

Více

ZLATO JAKO INVESTICE

ZLATO JAKO INVESTICE ZLATO JAKO INVESTICE Jiû v roce 1966 napsal Alan Greenspan ve své stati Zlato a finanëní svoboda : «...bez zlatého standardu neexistuje moûnost, jak ochránit úspory p ed zcizením inflací. Bez nïj neexistuje

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 3 Grada Publishing (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6067-4 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) 4 Fotografujeme digit lnï

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

NÏkolik dobr ch rad. pro dloooooouh ûivot vaöich plastov ch oken

NÏkolik dobr ch rad. pro dloooooouh ûivot vaöich plastov ch oken NÏkolik dobr ch rad pro dloooooouh ûivot vaöich plastov ch oken OdstranÏnÌ fûlie ó zaë tek nïëeho novèho Fólie slouží k ochraně profilů proti poškození ve výrobě (nikoli na stavbě). Pokud manipulace s

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange ČESKO-ASIJSKÉ FÓRUM obchodní, kulturní a vzdělávací výměna CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange 2. ROČNÍK/2 nd EDITION Březen / March 2008 ČESKO-ASIJSKÉ FÓRUM obchodní, kulturní

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky LIBOR DUäEK LIBER LNÕ INSTITUT»ERVEN 1998 KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA

ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA Partnerem čísla je společnostpolečnost ŽDB GROUP ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA Akademický rok zahájen str. 4 5 Slavnostní veřejné zasedání Vědecké rady FBI str. 6 7 Hodnocení projektu INTERREG IIIA str.

Více

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7 6»erven 2005 Pro obëany Juli nova, Z brdovic a éidenic vyd v Statut rnì mïsto Brno ñ M» Brno-éidenice Gajdoöova 7, 615 00 Brno, tel. st edna 548 426 111, fax 548 426 129 S L O V O S T A R O S T Y V ûenì

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï Pr vodce pro zdravotnìky a profesion lnì peëovatele Ambulance pro poruchy pamïti stav lèka skè etiky 3. LF UK Praha Praha, listopad 2002 Tato publikace byla

Více

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2013 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Obsah

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

ROČNÍK X ČÍSLO 1/2006 ZDARMA

ROČNÍK X ČÍSLO 1/2006 ZDARMA Sponzorem čísla je společnost ROČNÍK X ČÍSLO 1/2006 ZDARMA Zasedala Vědecká rada VŠB-TUO str. 4 5 Studentům přednášeli poslanci Evropského parlamentu str. 6 V současné době řada českých spolupracovníků

Více

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy Získávání zakázek jako východisko z krize CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy 2 Český trh se nemůže vyhnout globální krizi. Krize zásadním způsobem mění trh a urychluje trendy nastartované

Více

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Přítomní členové 1JGKB: viz přiloha č.1 1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta Klubu Prezident přivítal všechny přítomné členy a seznámil je s programem

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

FKK 2012. CestovnÌ kancel NATUR TRAVEL s.r.o. www.naturtravel.cz www.plavby-jadran.cz

FKK 2012. CestovnÌ kancel NATUR TRAVEL s.r.o. www.naturtravel.cz www.plavby-jadran.cz FKK 2012 www.plavby-jadran.cz vod, cestovnì pojiötïnì, informace, slevy... 1-5»ern Hora Ulcinj... 6 Z jezd roku Autobusem do»ernè Hory a Alb nie... 7 ÿecko KrÈta, Zakynthos... 8-9 Chorvatsko Istrie...

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více