Úspěch má v sobě zakódován. ročník 8 (6 / 2006) KLIMATIZOVANÉ SKŘÍNĚ NA VÍNO A DOUTNÍKY. Kde můžete naše výrobky použít?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úspěch má v sobě zakódován. ročník 8 (6 / 2006) KLIMATIZOVANÉ SKŘÍNĚ NA VÍNO A DOUTNÍKY. Kde můžete naše výrobky použít?"

Transkript

1 ročník 8 (6 / 2006) www. premium.prosperita.info Za pár let ještě více vyrosteme a já se do Monte Carla zkusím zase vrátit, rozhodl se Radim Jančura, majitel a ředitel společnosti Student Agency, Podnikatel roku 2005 v České republice Úspěch má v sobě zakódován rozmanité veličiny. Někdy si je člověk uvědomí až na základě hodnocení jiných prostřednictvím žebříčků, anket, soutěží, přesto, že sám o sobě ví, že je v tom a tom oboru na takové a takové příčce ve srovnání s ostatními Že je třeba nejlepší, nejziskovější, nejinovativnější. Někdo začíná v podnikání pomaleji, rozvážně, jiný je střelec a riskuje až nebývale. Někdo váhá, jiný startuje jako čerstvě ořezaná tužka. Touha udělat něco a něčeho dosáhnout, hledat a nalézat svůj směr života, člověka často přemůže. Takovou osobností je i Radim Jančura ze Student Agency, který se právě vrátil z Monte Carla, kde se 10. června uskutečnilo slavnostní vyhlášení nového držitele titulu Světový podnikatel roku (World Entrepreneur of the Year 2006). Zastupoval naši zemi jako majitel společnosti Student Agency, nositel titulu Podnikatel roku 2005 České republiky. Cestovní ruch ze všech stran (str. 4-15) Kooperativa obhájila titul Pojišťovna roku v oblasti občanských pojištění a pojištění průmyslu a podnikatelů Druh nejvïtöì pojiöùovna ËeskÈho trhu - Kooperativa - obh jila loúsk titul Pojiöùovna roku v oblasti pojiötïnì obëan a opït zvìtïzila i v kategorii pojiötïnì pr myslu a podnikatel. NejlepöÌho pojistitele vybìrajì kaûdoroënï v anketï zprost edkovatelè pojiötïnì a v sledky vyhlaöuje potè jejich profesnì sdruûenì - Asociace Ëesk ch pojiöùovacìch maklè. "OcenÏnÌ si samoz ejmï velmi v ûìme. Je pro n s d kazem, ûe naöe spolupr ce s maklè i je na vysokè rovni," uvedl Ëlen p edstavenstva Kooperativy Martin Diviö. pokraëov nì na stranï 2 ady americk ch spoleënostì - nap Ìklad Waste Management, Inc., Republic Industries, Blockbuster Entertainment a AutoNation. V»eskÈ republice probïhla soutïû Podnikatel roku jiû poöestè, nynì se tato mezin rodnì soutïû, kterou zaloûila spoleënost Ernst & Young v roce 1986 v USA, po d pravidelnï ve vìce neû t iceti zemìch svïta. Radimu JanËurovi jsme v souvislosti s jeho ocenïnìm Podnikatel roku 2005 v»eskè republice p ipravili soubor ot zek, jejichû prost ednictvìm jsme v m, v ûenì Ëten i, chtïli umoûnit nahlèdnout do jeho podnikatelskè duöe zase pod jin m hlem neû tak, jak to b v obvyklè, tedy tak, jak se stalo v naöem Ëasopise tradicì. é dn investigativnì rozhovor, û dnè provokace. Naopak - na titulnì str nce radost z jeho vìtïzstvì, radost z toho, ûe se mu a celèmu jeho t mu podnik nì da Ì. NenÌ tak tïûkè zaëìt - daleko sloûitïjöì je stoupat vzh ru. pokraëov nì na stranï 7 Radim JanËura a jeho spoleënost Student Agency organizuje jazykovè a pracovnì programy v zahraniëì, zab v se prodejem letenek a vnitrost tnì a mezin rodnì autobusovou dopravou. OstatnÏ - vìce snad nenì t eba jeho firmu ani p edstavovat. Je natolik popul rnì, ûe jsme tèmï vöichni Ëas od Ëasu jejìmi klienty. P inejmenöìm jako cestujìcì ve ûlut ch autobusech, kdyû jedeme t eba z Prahy do Brna Ëi naopak. Kdyû se tïöìme z pohodovè jìzdy, z vonìcìho kafìëka, kterè cestou upìjìme, a sp d me dalöì sny a pl ny o budoucnosti nejbliûöì, minutovè, anebo o tè vzd lenè spojenè s vizìö SlavnostnÌ vyhl öenì vìtïze fin le World Entrepreneur of the Year bylo vyvrcholenìm svïtovèho summitu podnikatel World Summit 2006, p iëemû o vìtïzstvì bojovalo 34 podnikatel z r zn ch zemì svïta. James S. Turley, p edseda p edstavenstva a CEO Ernst & Young, k tomu ekl: "V roce 2006 probìh jiû dvac t roënìk soutïûe Podnikatel roku, kter oslavuje a vyzdvihuje podnikatelskèho ducha. RozöÌ enì tohoto ocenïnì do mnoha zemì svïta je d kazem velice d leûitè role podnikatel jako motor r stu - nejen lok lnì ale i glob lnì ekonomiky." P ipomeúme, ûe v loúskèm roce se nositelem titulu SvÏtov Podnikatel roku 2005 stal Wayne Huizenga z Huizenga Holdings, Inc., jedin ËlovÏk v historii podnik - nì, kter zaloûil t i spoleënosti za azenè do p ehledu Fortune 500. Wayne Huizenga je z roveú zakladatelem "Titulu Podnikatel roku si velice vážím jako ocenění, které po několik let poukazuje nejen na podnikatelské úspěchy jednotlivců, ale i na přínos podnikatelů obecně. Je mi proto ctí, že jsem se mohl zúčastnit světového finále této soutěže, na němž jsem měl příležitost setkat se s významnými osobnostmi z různých zemí světa a soutěžit o titul Světového podnikatele roku," řekl Radim Jančura. KLIMATIZOVANÉ SKŘÍNĚ NA VÍNO A DOUTNÍKY V souëasnè dobï stoup z jem nejen o kvalitnì vìna, kter jsou nedìlnou souë stì vöech restauracì, vin ren a vïtöiny dom cnostì, ale i o jejich profesion lnì a spr vnè uskladnïnì. Kde můžete naše výrobky použít? V restauraci Výčepní zařízení pro lahvová vína V kuchyni V garáži Ve sklepě (klimatizace a regálové systémy) V obývacím pokoji MIKA CZ, s.r.o. Černovická 2b, Brno Tel.: Fax:

2 ZRCADLO červen 2006 Mediální partnerství v roce N rodnì politika podpory jakosti 2. Akce»eskÈ manaûerskè asociace a ManaûerskÈho svazovèho fondu 3. Aktivity SdruûenÌ KorektnÌ podnik nì 4. VybranÈ konference a semin e VzdÏl vacì agentury 1. VOX a.s. 5. Akce spoleënosti Point Consulting mezin rodnì konference Hled nì novè Evropy Veletrh Pragooffice - veletrh kancel skèho n bytku a vybavenì 8. VybranÈ semin e CzechTrade 9. Znojemsk hrozen SoutÏû Zlat koruna Konference GenderovÈ aspekty spoleëenskè zodpovïdnosti firem aneb Kde jsme a kde bychom chtïli b t? 12. SoutÏû MarketÈr roku 13. Motocykl roku Mezin rodnì konference Jakost roënìk 15. Konference CestovnÌ ruch na prahu 3. tisìciletì - 7. roënìk Prosperita je mïsìënì periodikum o podnik nì a vz jemnè komunikaci mezi firmami a jejich velk mi skupinami, mezi profesnìmi uskupenìmi a navz jem v prost edì ËeskÈho trhu. P ednostnï informuje svè Ëten e o dïnì v ËeskÈ ekonomice p edevöìm oëima jednotliv ch podnikatelsk ch subjekt a svaz, asociacì, sdruûenì, uniì, komor a Konfederace zamïstnavatelsk ch a podnikatelsk ch svaz»r. Velk prostor je vïnov n prezentacìm formou Ël nk a rozhovor anebo klasickè reklamï, kter je jedin m zdrojem financov nì tohoto Ëasopisu. CÌlem je oslovit öirokè spektrum podnikatel a manaûer s tìm, ûe p ednost majì informace o aktivnìm postoji k podnik nì a vytv enì trval ch hodnot. Najdete nás Doba je drav, svït glob lnì a informace znaënï promïnnè.»asopis p en öìme i na internet. K tomu n m pom hajì nìûe uveden mìsta. MonitoringovÈ firmy Newton IT Anopress EkoInfo.cz V bïr z partnersk ch webov ch str nek Servery spoleënosti inet Solutions s.r.o. - Svaz podnikatel ve stavebnictvì v»r - Asociace mal ch a st ednìch podnik a ûivnostnìk»r - RozhodËÌ soud p i HK»R a AK»R - N rodnì politika podpory jakosti - KatalogovÈ a fulltextovè vyhled vaëe 2 Z obsahu: Str Blok informací Cestovní ruch ze všech stran Str. 16 Nové jméno, lepší služby - to je TNT Post ČR Str. 23 Zabavené zboží půjde na humanitární účely Str. 25 Podřízené úvěry pro malé podnikatele výhodněji Str. 26 Každý finalista je představitel firmy se zajímavý příběhem nebo vynikajícím výkonem Dobrá rada nad zlato Stahování loga či melodie přináší nové problémy Vyzv nïcì melodie, loga, spo iëe displej mobil, s tìm vöìm se dnes Ëile obchoduje. MladÌ si je kaûdou chvìli mïnì, samoz ejmï to nenì zadarmo a navìc, p i stahov nì tïchto nejr znïjöìch produkt sluûeb hrozì z kaznìk m specifickè Vítejte na www. Hledáte reference? R di byste si u n s zadali design a v robu webov ch str nek? Pot ebujete inovovat logo nebo vymyslet plnï novè pro dalöì smïr vaöeho podnik nì? Pot ebujete let ky, kterè na prvnì pohled zaujmou? Pak hled te p irozenï takè reference, chcete se podìvat, komu jsme jiû poslouûili, jak je v sledek. Tomu rozumìme. Proto postupnï na firemnì webovè str nky za azujeme odkazy na naöe z kaznìky. M te moûnost se p esvïdëit, ûe se naöim klient m snaûìme poskytnout skuteënè hodnoty. Martin äimek, autor internetov ch projekt , Kooperativa obhájila titul Pojišťovna roku v oblasti občanských pojištění a pojištění průmyslu a podnikatelů pokraëov nì ze strany 1 V hlavnì kategorii hodnocenì pojiöùoven se Kooperativa umìstila na druhèm mìstï. CelkovÏ skonëila za öest roënìk tèto prestiûnì ankety Ëty ikr t zlat a dvakr t st Ìbrn. AnketnÌ lìstky zaslala asociace celkem 492 registrovan m pojiöùovacìm maklè m, z toho se 12 vr tilo jako nedoruëiteln ch. SvÈ hlasy poslalo 117 respondent, tedy 24,4 %. Vyhl öenì v sledk ankety se uskuteënilo 13. Ëervna v Praze za p Ìtomnosti z stupc pojiöùoven, pojiöùovacìch maklè a dalöìch osobnostì pojistnèho trhu. JednotlivÈ pojiöùovny byly pojiöùovacìmi maklè i hodnoceny za rok 2005 celkem v osmi kategoriìch. ObËansk pojiötïnì: Kooperativa, pojiöùovna, a. s.,»esk pojiöùovna a. s., Generali Pojiöùovna a. s. PojiötÏnÌ pr myslu a podnikatel : Kooperativa, pojiöùovna, a. s.,»esk pojiöùovna a. s., Generali Pojiöùovna a. s. HlavnÌ kategorie:»esk pojiöùovna a. s. Kooperativa, pojiöùovna, a. s. Generali Pojiöùovna a. s. Kooperativa, pojiöùovna, a. s., je druhou nejvïtöì pojiöùovnou v»r. V souëasnè dobï m vìce neû 300 obchodnìch mìst a produkty Kooperativy lze sjednat i v poboëk ch»eskè spo itelny. Klient m je k dispozici d le nïkolik tisìc externìch spolupracovnìk, nonstop zelen linka a internetovè str nky Firma m z kladnì kapit l 2,8 miliardy KË. V loúskèm roce zv öila p edepsanè pojistnè o 9,8 procenta na 26,5 miliardy KË, coû je s v razn m n skokem nejvïtöì p Ìr stek pojistnèho na ËeskÈm trhu. RekordnÌho v sledku dos hla Kooperativa rovnïû v oblasti zisku, jehoû v öe p ed zdanïnìm Ëinila za loúsk rok milion korun - v meziroënìm srovn nì o 70 procent vìce. Kooperativa je souë stì jednè z nejvïtöìch evropsk ch pojiöùovacìch skupi Vienna Insurance Group, kter loni zìskala od prestiûnì agentury Standard & Poor s rating A+ se stabilnìm v hledem. Koncern zaujìm v souëasnosti prvnì Ëi druhou pozici na trzìch v Rakousku, v»eskè republice, na Slovensku a v Rumunsku. K dalöìm klìëov m trh m n leûì Polsko, MaÔarsko, Chorvatsko, Srbsko a»ern Hora a Bulharsko. D le je skupina zastoupena v BÏlorusku, na UkrajinÏ, v NÏmecku, v Lichtenötejnsku, v It lii a ve Slovinsku. é dn jin pojiöùovacì koncern do takovè mìry prostor zemì st ednì a v chodnì Evropy nepokr v. RedakËnÌ rada pracuje ve sloûenì: Ing. Jaroslav Hába, člen představenstva a ředitel úseku Správa společnosti, Západočeská energetika, a. s. Václav Kadlus, předseda představenstva a výkonný ředitel společnosti Prodeco, a. s. Ing. Vladimír Feix, generální ředitel společnosti Český porcelán a. s. Dubí Jan Wiesner, předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev Ing. Milan Gerža, místopředseda představenstva a výkonný ředitel společnosti CAC Leasing, a. s. Ing. Tomáš Nidetzký, místopředseda představenstva a 1. náměstek gen. ředitele Stavební spořitelny České spořitelny PhDr. Hana Vaněčková, tisková mluvčí Modré pyramidy stavební spořitelny, a. s. problèmy. UpozorÚuje na to SdruûenÌ obrany spot ebitel (SOS). Protoûe lidè na potìûe spojenè s "vylepöenìm" sv ch mobil nejsou Ëasto p ipravenì, vyz v SOS ËeskÈ spot ebitele k tomu, aby se se sv mi zkuöenostmi podïlili v kr tkè anketï. Pomohou tak ke zlepöenì podmìnek na celosvïtovè rovni. Transatlantick spot ebitelsk dialog, jehoû Ëlenem je i SdruûenÌ obrany spot ebitel»r (SOS), se pr vï nynì zab v problematikou mobilnì komerce. Nejen stahov nì vyzv nïcìch melodiì nebo spo ië ale takè vyuûìv nì rozmanit ch placen ch informacì (zpr vy o dopravnì situaci, sportovnì novinky apod.) a z bavnìch sluûeb (SMS chaty, hry, atp.) je nov m mèdiem, kterè p in öì i novè problèmy. "Nap Ìklad jeden spot ebitel pro aktivaci p Ìstupu na internetov server odesìlal SMS za 50 KË s uvedenìm nezbytnèho kûdu, ale p iölo mu hl - öenì, ûe kûd nenì spr vn. Server totiû rozliöoval pìsmeno O a ËÌslici 0, kterè na displeji vypadajì tèmï stejnï. Spot ebitel tak musel zaplatit dvakr t. NenÌ jednoduchè posoudit, zda ölo o z mïr Ëi jen neprofesionalitu provozovatele," uvedl Tom ö LiökutÌn z SOS. Vöichni majitelè mobilnìch telefon se mohou podïlit o svè n zory a poznatky v anketï na P estoûe jde o souë st mezin rodnìho pr zkumu, je vöe v ËeskÈm jazyce. Pr zkum bude aktivnì aû do konce Ëervna. Na stejnè str nce se lidè mohou s ostatnìmi rozdïlit i mimo anketu o svè praktickè zkuöenosti, Ëi se p es ni obr tit na Radu pro stìûnosti v oblasti mobilnìho marketingu a sluûeb. Ta se jim pokusì pomoci zprost edkovat mimosoudnì eöenì jejich problèmu. S tužkou za uchem Létající čas Slovo Ëas uû d vno ztratilo romantick n dech. M lokdy si povzdychneme, jak moc Ëasu m me, jak se ten Ëas vleëe, nebo ûe v bec nevìme, co s Ëasem. Dnes je nedostatek Ëasu tak trochu straö k n s vöech, uspïchan ch, vïënï nïkam p dìcìch lidì. Najednou je den pryë ("To snad ne, uû je pït hodin! Ten den zase utekl,"), t den pryë ("Sakra, to uû je Ëtvrtek!?"), jaro pryëö Kdyû potk me d vnèho zn mèho, p tr me, kdy jsme se naposledy vidïli.»asto jsme ohromeni, kdyû se shodneme na tom, ûe jsme se setkali p ed patn cti lety na t ÌdnÌm srazu. Nebyl zkr tka Ëas.»asÖ slovo, kterè mnohokr t za den vyslovìme, vyskloúujeme, p eëteme. Slovo, kterè m nad n mi moc i p es vöechny naöe pl novacì kalend e, telefonnì pl novaëe a osobnì digit lnì pomocnìky. I p es vöechny peëlivï napl novanè kroky. MarkÈta BartÌkov Účetní a poradenská firma Ing. Mojmír Průša vám nabízí: vedenì jednoduchèho i podvojnèho ËetnictvÌ zpracov nì ËetnictvÌ za cel rok mzdy, DPH, daúov p izn nì vöeho druhu a adu dalöìch sluûeb ekonomick ch a daúov ch (podnikatelskè pl ny, vïry, ekonomickè vedenì firem, krizovè ÌzenÌ apod.) Kontakt: Gorazdova 16, Praha 2 tel.: , fax: , Ing. Eva Zámostná, ředitelka společnosti Bohemia Regia Ing. Irena Vlčková, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Mgr. Václav Kolombo, ředitel marketingu Družstva umělecké výroby Granát v Turnově Marek Vích, tiskový mluvčí a vedoucí odboru PR, Kooperativa, pojišťovna, a. s. Mgr. Pavel Šefl, CSc., odborný konzultant agentury V.I.A. PRAHA Ing. Josef Bratršovský, obchodní ředitel společnosti GMAC. s. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA., ředitel pro obchodní a marketingovou strategii společnosti Sindat Group, místopředseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Prof. Ing. Jaroslav Antonín Jirásek, DrSc., předseda dozorčí rady, Strojírny Tatra Praha Marta Šnoblová, generální ředitelka, TOP HOTEL Praha, s.r.o. Našimi stálými partnery jsou: Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Unie zaměstnavatelských svazů ČR Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Družstevní Asociace ČR Zemědělský svaz ČR Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Sdružení podnikatelů ČR Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství Česká manažerská asociace Manažerský svazový fond Český svaz zaměstnavatelů v energetice Svaz českých a moravských výrobních družstev Svaz českých a moravských spotřebních družstev Svaz výrobců a dodavatelů strojírenské techniky Sdružení automobilového průmyslu Svaz dovozců automobilů Svaz průmyslu a dopravy ČR Unie podnikových právníků ČR Česká společnost pro jakost Sdružení pro cenu ČR za jakost Czech Made Asociace realitních kanceláří Čech, Moravy a Slezska Asociace podnikatelek a manažerek ČR Asociace inovačního podnikání ČR Euro Info Centrum Praha Sdružení pro informační společnost Svaz zdravotních pojišťoven ČR Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Asociace českých pojišťovacích makléřů Svaz průmyslu papíru a celulózy Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Česká leasingová a finanční asociace Hospodářská komora České republiky Český svaz pivovarů a sladoven Sdružení Korektní podnikání Komora auditorů ČR Sdružení CZECH TOP 100 Gender Studies Česká asociace pro soutěžní právo Agrární komora ČR Národní federace hotelů a restaurací Nejhezčí pozvánka na tiskovku Na Jarmark! Pozv nek na tiskovku chodì st le hojnost, dïkujeme za nï. Ta, kter n s "novin sky" i jako medi lnì partnery pozvala na 2. komorov jarmark 15. Ëervna 2006 do prostor Hospod skè komory»r v Praze, byla nejen pïkn, ale d vala tuöit, co vöechno za p Ìpravou tèto akce st lo. Proto ji oceúujeme naöì pomyslnou jedniëkou. Z hlediska obsahu nabìdla vyëerp vajìcì informace, mï eno poûadavky n paditosti, p sobivosti, designu hodnotìme stejnï tak, tedy ËÌslem jedna. (rix) Prosperita Vyd v : RIX, s.r.o. SÌdlo vydavatelstvì a redakce Ocel sk 2274/1, Praha 9 I»: DI»: CZ tel., fax: Datum tisku Datum distribuce: äèfredaktorka PhDr. Eva Brixi-äimkov mobil: Martin äimek, obchodnì editel, mobil: MarkÈta BartÌkov, redaktorka, internetov komunikace mobil: Mgr. Marie VaöÌËkov, redaktorka mobil: Petra»ervenkov, marketingov komunikace mobil: Jarmila NedvÏdov, odborn komunikace mobil: Jind iöka Hauptmanov, inzerce, obchodnì manaûerka tel.: Ing. Marie Sk lov, odborn komunikace tel., fax: Mobil: InternetovÈ str nky: P Ìjem inzerce: Ocel sk 2274/1, Praha 9 PlacenÈ textovè materi ly jsou na str nk ch Ëasopisu oznaëenè grafick m symbolem. Bez oznaëenì jsou publikov ny materi ly poskytnutè redakci d vïryhodn mi zdroji. Materi ly oznaëenè jsou p evzatè, p ÌpadnÏ redakënï upravenè tiskovè zpr vy. Scan, grafickè pravy: Ëep, mobil: Tisk a distribuce: Moravsk typografie Heröpick 6, Brno (zak zkov kancel T: ) Miloö Krm öek, spolupracovnìk redakce - ilustr tor mobil: »asopis je v roce 2006 rozöi ov n dle vlastnìho adres e redakce. Registrace MK»R E 8255 Mezin rodnì standardnì ËÌslo seriov ch publikacì ISSN

3 červen 2006 PRO VAŠE PODNIKÁNÍ 3

4 CESTOVNÍ RUCH ZE VŠECH STRAN červen 2006 Vstup do EU se v cestovním ruchu projevil větším počtem turistů Vedení Svazu obchodu a cestovního ruchu oceňuje, že v obchodě a turismu se v souvislosti se začleněním naší země do Evropské unie pokračuje - při vzájemné součinnosti partnerských ministerstev a podnikatelských institucí - v praxi konání ekonomických fór. IV. EkonomickÈ fûrum obchodu a CR si klade za cìl znovu posoudit - shodou okolnostì pr vï po dvou letech od vstupu»r do EU: dosavadnì podìl obchodu a CR na hospod skèm v voji»r, zhodnotit v vojovè trendy a p Ìnosy obchodnìho podnik nì pod vlivem ËlenstvÌ v EU a p i zaëlenïnì do jednotnèho trhu spoleëenstvì. K tomuto hodnocenì se p ipojujeme sv mi stanovisky a n zory; souëasnï povaûujeme za nezbytnè, abychom p i tèto p Ìleûitosti jako hlavnì profesnì svaz v obchodï a CR hodnotili naplúov nì vlastnì Strategie Ëinnosti v nov ch evropsk ch podmìnk ch, se z etelem na jejich harmonizaci, roveú liberalizace a regulace v obchodnìm podnik nì a takè se z etelem na proces kultivace a zjednoduöov nì podmìnek podnik nì. Z pozice obchodnìho podnik nì a jeho v sledk v celè makrostruktu e ekonomiky je z ejmè, ûe obchod po vstupu do EU se stal jeötï v znamnïjöì hybnou silou ekonomiky. V tomto smïru jsou velice v mluvnè p edevöìm v sledky zahraniënìho obchodu, kter v poslednìch dvou letech doznal nejen podstatnïjöì zrychlenì svè dynamiky, ale i kvality. Zvl ötï z hlediska vytv enì p ebytku obchodnì bilance, ale i bilance sluûeb, s ohledem na v sledky zahraniënìho CR. JistÏûe v sledek zahraniënìho obchodu nenì jen pozitivnìm odrazem Ëinnosti obchodnìch Ëi velkoobchodnìch podnik, ale je hlavnï odrazem exportujìcìch spoleënostì. Je odrazem rozmachu mezin rodnì spolupr ce naöeho pr myslu a dalöìch odvïtvì n rodnìho hospod stvì za Ëasti zahraniënìho kapit lu. Pozornost bych r da zamï ila p edevöìm na vnit nì obchod a CR, odkud se takè rekrutuje podstatn Ë st ËlenskÈ z kladny naöeho Svazu. Z ekonomick ch a soci lnìch anal z je z ejmè, ûe v poslednìch dvou letech d le znatelnï rostla v kontextu celèho hrubèho dom cìho produktu spot eba, a to jak spot eba dom cnostì, tak i dalöìch ËastnÌk vnit nìho trhu (podnikatelskè sfèry, ve ejnè spr vy, zahraniënìch turist atd.). 4 SouhrnnÏ prokazujì tento r st daje o trûb ch obchodu, ve v slednè realizaënì podobï pak p edevöìm o trûb ch maloobchodu, kterè vzrostly v poslednìch dvou letech o 3 aû 4 %, a to p i vcelku velmi mìrnè inflaci. TudÌû je za nimi re ln r st spot eby. Takov v voj jistï ocenil i spot ebitel a takov v voj byl i odrazem konkrètnì atmosfèry v maloobchodnìm podnik nì. VÌme vöak, ûe konkurenënì prost edì a tolik diskutovan mìra liberalizace Ëi regulace podnik nì na vnit nìm trhu nem jen pozitivnì odraz v udrûenì a v voji cenovè hladiny. Z etelnï vypl v p edevöìm z obchodnìch aktivit a soutïûe velk ch, p ev ûnï mezin - rodnìch spoleënostì, ale nese s sebou i nemalè problèmy v koexistenci mal ch a st ednìch obchodnìch podnikatel s velk mi nadn rodnìmi podniky. Proto takè n ö Svaz d v plnï zelenou vöem vhodn m kooperaënìm aktivit m mal ch a st ednìch podnik. Zvl ötï tïm, kterè vytv - ejì vhodnè aliance schopnè drûet si svè mìsto na trhu. Nad le jsme tedy plnï pro podporu malèho a st ednìho podnik nì. I kdyû vìme, ûe globalizaënì procesy d le vedou, a povedou, k r stu podìlu velk ch podnikatelsk ch celk v obchodï navìc vyzbrojen ch nejmodernïjöìmi velkokapacitnìmi prodejnìmi jednotkami, coû musìme br t i jako jednu ze z kladnìch trendov ch charakteristik evropskèho vnit nìho trhu. Ovöem jestliûe nezb v neû se s mezin rodnìm koncentraënìm trendem vyrovn vat, tìm vìce bychom mïli mezin rodnì, resp. evropskou spolupr ci vyuûìvat v konsolidaci a postavenì malèho a st ednìho podnik nì, tak jak tuto moûnost d vajì struktur lnì fondy a souvisejìcì n stroje a tak, jak ji d vajì i moûnosti spolupr ce po liniì profesnìch podnikatelsk ch sdruûenì, asociacì atd. MusÌm se takè objektivnï vr tit k tomu, ûe v loúskèm roce vìce neû v p edchozì minulosti pouk - zaly na nïkterè jednotlivè kvalitativnì problèmy maloobchodnìho trhu dozorovè org ny, coû jistï dobrèmu jmènu naöeho maloobchodu neposlouûilo. Na jednè stranï jsme i my odsoudili naprosto Autopůjčovna AA AUTO.cz Pronájem vozů SMART,Mercedes, Chevrolet,Škoda a VW Touareg. Ceny již od 190,- Kč + 19%DPH Tel.: , neû doucì poklesky v bezpeënosti a kvalitï potravin, na druhè stranï jsme nemohli akceptovat jejich medi lnì zevöeobecúov nì, coû se pochopitelnï setkalo i s kritikou naöich svazov ch Ëlensk ch, ale i neëlensk ch obchodnìch firem. NavÌc prezident republiky podepsal novelu z kona o ochranï spot ebitele, kter podstatnï prohlubuje represi (pokuty) p i zjiötïnì kvalitativnìch poklesk u potravin. My se nad le domnìv - me, ûe takovè zp ÌsnÏnÌ postihu - bez rozliöenì mìry i subjektu zavinïnì - m sice sv j ohromujìcì, moûn i politick efekt, ale nenì systèmovè. TÌm rozhodnï nechci Ìci, ûe by loúskè zjiötïnè dvï desìtky provinïnì na mnohamiliardovèm trhu nebyly varujìcì. Regiony se otev ou svïtu SoudÌm, ûe nemènï tak z etelnï jako v obchodï, se vstup naöì zemï do EU projevil v cestovnìm ruchu. I kdyû rok 2004 byl s m o sobï i v mezin - rodnìm rozmïru rokem, kdy se vyrovn val p edchozì celosvïtov pokles zp soben zn m mi mimo dn mi vlivy. V tomto kontextu doölo v roce 2004 v nejsledovanïjöìm ukazateli n vötïvnosti vöech druh hromadn ch ubytovacìch za ÌzenÌ cizinci k tèmï pïtinovèmu r stu a v loúskèm roce k dalöìmu tèmï pïtiprocentnìmu zv öenì. Devizov p Ìnos se rovnïû v obou p edchozìch letech zv öil. V roce 2004 o vìce neû 6 % a vloni skoro o 9 %. To jistï zdaleka neznamen, ûe by byly vyuûity vöechny moûnosti, kterè naöe zemï pro cestovnì ruch m, a to hlavnï v jednotliv ch regionech. SpÌöe naopak - o tom koneënï jednala i dubnov sedm konference o rozvoji cestovnìho ruchu "CR v t etìm tisìciletì". VyööÌ n vötïvnost zahraniënìch host i vyööì devizov p Ìnos jistï p ivìtali podnikatelè i ekonomovè. Nem ûeme si vöak odpustit ot zku - jiû pokolik tè a bez jakèkoliv odpovïdi od autor opat enì? ProË z p istoupenì a n slednèho v voje nemohlo vìce tïûit i odvïtvì pohostinstvì, kterè bylo od kvïtna 2004 nespornï potlaëeno uplatnïnìm 19% sazby DPH, coû snìûilo dynamiku trûeb a zv öilo spot ebitelskè ceny stravovacìch sluûeb? P itom i dnes vìme, ûe nad le v evropskè pïtadvacìtce je nejmènï polovina zemì, kde sazba DPH v restauraënìm provozu nenì na tak vysokè rovni jako u n s. VÏ Ìme, ûe naöe kritickè pozn mky v uvedenèm smïru, ale takè k nïkter m jin m problèm m hotelovèho pr myslu a pohostinstvì (nap. autorsk z kon, stravenkovè systèmy) nez stanou bez z jmu a bez eöenì z pozice p Ìsluön ch institucì. A jedna zkuöenost je jist, ûe takovè daúovè excesy, jak se stal nap. v roce 2004, stabilitï i dynamice v voje nepom hajì. Aktivity Svazu obchodu a cestovnìho ruchu»r R da bych v s sezn mila se souëasn mi a blìzk mi aktivitami Svazu obchodu a cestovnìho ruchu»r, a to jak s aktivitami ve vztahu k ËlenskÈ z kladnï, tak k celoodvïtvov m problèm m a kol m. N ö Svaz je vìce neû jeden rok po svè poslednì valnè hromadï, na kterè p ijal dneönì st le platnou Strategii svè Ëinnosti pro obdobì let P ipomìn m struënï, ûe tato Strategie je zamï ena na pït z kladnìch cìl, spoëìvajìcìch v tom, ûe jsme Svaz postavili do stïûejnì sektorovè pozice a jeho koly jsme strukturovali z pozic: 1. VrcholovÈho p edstavitele z jm podnikatelskè sfèry obchodu a cestovnìho ruchu, 2. inici tora zdokonalov nì podnikatelsk ch podmìnek, kultivace podnikatelskèho prost edì a vztah ke spot ebiteli, 3. aktivnìho Ël nku evropskèho podnikatelskèho seskupenì a garanta vyv ûen ch integraënìch a n rodnìch z jm podnik nì v obchodï a cestovnìm ruchu, 4. sektorovèho p edstavitele soci lnìho dialogu v obchodï a cestovnìm ruchu, Autor: Miloš Krmášek 5. svazovè n stroje a prost edky prosazov nì strategick ch cìl a jejich koordinace s podnikatelsk mi Ëlensk mi i neëlensk mi institucemi. V souladu s naöìm statutem jsme p ed ned vnem uskuteënili "ponovu" elektronickou v roënì hodnotìcì Ëlenskou konferenci, kter n m nejen potvrdila opodstatnïnost vloni p ijatè koncepce, ale souëasnï p inesla adu doporuëenì, jak vlastnì program aktivit Svazu d le rozöì it a aktu lnï obohatit. Svaz je dnes zcela konsolidovan m zast ncem z jm podnikatelskè sfèry obchodu a cestovnìho ruchu. Sdruûuje v oboru desìtky asociacì, kolektivnìch Ëlen i jednotliv ch velk ch i menöìch firem s tendencì st le vìce b t sdruûujìcìm faktorem subjekt, kterè samy o sobï majì svè profesnï blìzkè ËlenskÈ z kladny, nicmènï fungujìcì v sektoru, kter si Svaz vymezuje. ObdobÌ od loúskè valnè hromady Ëlensk v roënì konference zhodnotila tak, ûe Svaz obchodu a cestovnìho ruchu dos hl opït vyööì aktivity svèho p sobenì, r stem svèho vlivu a prestiûe v podnikatelsk ch kruzìch a v kontaktech s tripartitnìmi i smluvnìmi partnery (MPO, MMR, MZP,»S ). RovnÏû tak d le pokroëilo organizaënì a v konnè uspo d nì Svazu, spojenì s Ëlenskou z kladnou a dalöìmi v znamn mi a profesnìm institucemi, zejmèna s HK a SPD. Rekonstruuje se krajskè zastoupenì svazu jak v obchodï, tak v cestovnìm ruchu. OsvÏdËuje se svazov platforma cestovnìho ruchu sdruûujìcì oborovï p ÌsluönÈ asociace a federace, d le je t eba obdobnï pokroëit v konsolidaci zastoupenì obchodu (takè platforma). V znamnou ud lostì roku 2005 se stal z iniciativy EvropskÈho svazu EuroCommerce organizovan den obchodu na 4. listopadu 2005 jako uzn nì aktivit obchodnìk v ekonomice, ale i docenïnì ze strany spot ebitelskè ve ejnosti. Z hlediska evropsk ch kontakt je t eba znovu konstatovat, ûe SOCR je dlouholet m Ëlenem evropsk ch podnikatelsk ch struktur, zvl ötï evropskèho svazu obchodu EuroCommerce, d le sdruûenì MSP UGAL, ûe spolupracuje s evropsk mi institucemi v hotelnictvì a pohostinstvì. V poslednìm obdobì se v raznï posiluje napojenì na evropsk zastoupenì»r v Bruselu (CEBRE) a prohlubujì se kontakty s Ëlensk mi svazy v partnersk ch zemìch EU. A nejde o to, ûe bychom tyto kontakty rozvìjeli jen pro "evropskou p Ìsluönost", ale ukazuje se, ûe naöe Strategie pro souëasnè obdobì je v tomto smïru jiû lèta prozìrav a ûe nynì se jejì opodstatnïnì navìc objektivnï potvrzuje p i takov ch opat enìch jako je nap. zah jenì p Ìpravy na zavedenì eura. Pr vï evropsk spolupr ce, resp. naöe kontakty s EuroCommerce, n m dnes umoû- ÚujÌ Ëerpat bohatè zkuöenosti ze zemì eurozûny se zav dïnìm eura v minul ch letech. A jak je to cennè, potvrzuje uû fakt, ûe vlastnï - a to i oproti p vodnìm p edpoklad m p Ìsluön ch institucì - to byl pr vï maloobchod, kter sehr l jednu ze stïûejnìch rolì p i konverzi mïny v Ëlensk ch zemìch. TudÌû p ed nì tïchto zkuöenostì je pro n s nesmìrnï v znamnè a bude takovè i pro org ny, kterè vl da povï ila p Ìpravou celèho mïnovèho p evodu. K aktu lnìm kol m, o kterè jsme po letoönì konferenci doplnili n ö program, pat Ì takè souëinnost na zabezpeëov nì novè Koncepce spot ebitelskè politiky MPO na lèta (i pro n s jde trvale o zajiötïnì ochrany spot ebitele cestou korektnì soutïûe a kultivace obchodnìho prost edì). Za sv j p edmït souëinnosti povaûujeme rovnïû dalöì pr ce na intenzivnïjöìm vyuûìv nì struktur lnìch fond, k tomu na p ÌpravÏ vhodn ch projekt v podmìnk ch ËlenskÈ z kladny Svazu. D le se tèû chceme podìlet na pracìch na evropskè smïrnici o sluûb ch, eöenì problematiky platebnìch karet (spravedlivè a nosnè) a dalöìch aktu lnìch kolech. Ing. Helena PÌskovsk prezidentka Svazu obchodu a cestovnìho ruchu»r (Z vystoupenì na IV. EkonomickÈm fûru obchodu a cestovnìho ruchu)

5 červen 2006 CESTOVNÍ RUCH ZE VŠECH STRAN V roce 2001 jsme vytiskli první on-line letenku Potřebujete zajistit letenku na dovolenou, nebo na služební cestu, ale potýkáte se s nedostatkem času? Nemusíte mít po ruce ani šikovnou asistentku, která za vás vše vyběhá. Stačí si sednout k počítači, napsat webovou adresu a pak už do jednoduchého formuláře zadáte místo, kam chcete letět a datum. Rezervační systém LETUSKA.cz za vás vše vyřídí. Podle vašeho požadavku vyhledá vhodné lety, konkrétní časy odletů a ceny. Stačí si vybrat. Kurýr vám vystavenou letenku doručí přímo do vaší kanceláře. Letenkový rezervační systém LETUSKA.cz provozuje společnost Asiana spol. s.r.o. Ředitel Josef Trejbal si o víkendu rád zahraje fotbal na okresní úrovni. V cestovním ruchu pracuje už třináct let. Mluví nadšeně a zapáleně. Z každého jeho slova je cítit, jak ho tento obor baví. M firma Asiana spol. s.r.o. nïco spoleënèho s AsiÌ, nebo proë ten n zev? N zev spoleënosti vznikl s motivacì po dat z jezdy do Asie. St le vìce se vöak firma dìky zalìbenì v nov ch technologiìch a s n stupem internetu soust eôovala na prodej letenek, v nïmû pat Ì v souëasnosti v»esku mezi absolutnì öpiëku. Zlomem v r stu firmy se stal n pad na vytvo enì internetovèho port lu pro prodej letenek. N zev port lu LETUSKA.cz, kter v souëasnosti zn kaûd cestovatel, vymyslel Alexej LitvÌn, jeden ze öèf firmy. SpoleËnost Asiana spol. s.r.o., kter je nejvïtöìm on-line prodejcem letenek u n s vedete t in ct m rokem. Kdy jste prodali v bec prvnì letenku a jak to probìhalo v prvopoë tcìch agentury? PrvnÌ letenku jsme prodali na zaë tku roku V malè kancel i v Praze 6 jsme tehdy jeötï nemïli û dn rezervaënì systèm. VzpomÌn m si, jak jsem na z kladï popt vek naöich prvnìch z kaznìk obvol val leteckè spoleënosti a zjiöùoval jejich ceny. Tarif jsem pak ponìûil v r mci moûnostì naöì provize, aby byl pro klienta v hodnïjöì neû p Ìmo od p epravce. Vyinkasoval jsem od z kaznìka penìze a druh den mu odnesl letenku do jeho kancel e. NynÌ uû prod v te takè letenky on-lineö P esnï tak, po nïkolikamïsìënìm v voji jsme na tiskovè konferenci dne 30. Ëervence 2001 v hotelu Diplomat zarezervovali a vytiskli prvnì letenku, tzv. on-line. Kur r ji k divu vöech p Ìtomn ch host donesl vystavenou bïhem p r minut do s lu. KromÏ on-line letenek ale prod - v me st le takè prost ednictvìm klasick ch distribuënìch kan l. M me silnè oddïlenì korpor tnìch z kaznìk nebo call centrum, kde naöi oper to i vy izujì telefonickè Ëi ovè popt vky. Kolik rezervacì dïl te dnes, eknïme t eba za den, a jak je n vötïvnost str nek Za rok 2005 se LETUSKA.cz m ûe pochlubit dvï stï t iceti rezervacemi za den, dennì n vötïvnostì öest tisìc uûivatel internetu a roënìm obratem cca dvï stï pades t milionu korun. StejnÏ d leûit jako prodejnì systèm je servis, kter naöim z kaznìk m poskytujeme. V sou- Ëasnosti Asiana zamïstn v osmdes t odbornìk na leteckou dopravu, kte Ì pracujì v deseti kamenn ch kancel Ìch v Praze a Karlov ch Varech. Jsme letenkovou firmou s nejvïtöìm zastoupenìm na letiöti v Praze (Ëty i kancel e), coû d v naöim z kaznìk m jistotu, ûe pom ûeme i nap Ìklad s odbavenìm nebo s eöenìm p Ìpadn ch problèm p Ìmo na mìstï. O kvalitï naöich sluûeb hovo Ì rovnïû skuteënost, ûe jsme p ed dvïma lety vyhr li pro nabìzenè nejniûöì ceny p ÌsnÏ kontrolovanè v bïrovè ÌzenÌ na dodavatele letenek pro Ministerstvo zahraniënìch vïcì. Je to pro n s velmi prestiûnì z leûitost. V ûìme si toho. JeötÏ bych r d zmìnil, ûe LETUSKA.cz v souëasnosti dìky vstupu»eskè republiky do EvropskÈ Unie dok ûe uspokojit takè cestovatele z jin ch mìst v EvropÏ, protoûe doölo ke zve ejnïnì nejniûöìch cen i z jin ch smïr. NejvÌce prodan ch letenek je vöak st le s odletem z Prahy, p ev ûnï do destinacì Pa Ìû, Lond n, Amsterdam, Brusel. Z mimoevropsk ch mìst je to pak New York a Bangkok. Ned vno jste spustili dalöì webov port l na adrese V Ëem je jin neû LETUSKA.cz? Internetov port l SUPERLETUSKA.cz m b t odbornìkem na komplexnì cestovnì sluûby. Na jeden dotaz zìsk te nïkolik informacì jako je cena letenky, hotelu, pron jmu auta, ceny pojiötïnì atd. NynÌ si z kaznìk p Ìmo ze svè kancel e m ûe na port le rezervovat vhodnè ubytov nì anebo objednat z jezd. V brzkè dobï se objevì moûnost pronajmout automobil, sjednat cestovnì pojiötïnì Ëi okruûnì plavbu. Sou- Ëasn m cìlem je upevnit naöe postavenì v nabìdce on-line cestovnìch sluûeb a k tomu SUPERLETUSKA.cz v znamnï p ispïje. Jak jste na tom s cestov nìm vy? Moje profese mi umoûnila podìvat se na mnoho zajìmav ch mìst po svïtï. Ale vïtöinou to kv li pracovnì zanepr zdnïnosti byly jen nïkolikadennì v jezdy. Nap Ìklad v Asii jsem byl snad patn ctkr t, maxim lnï vöak s pobytem na pït dnì. Jinak dojìûdìm dennï do kancel e do Prahy vìce neû öedes t kilometr. Chci mìt totiû klid alespoú doma. A domov je pro mne takovou o zou. Vöude plno zelenï a na pozemku se mi proh nïjì ovce. za rozhovor dïkuje MarkÈta BartÌkov Letní život na webu S lètem, dovolen mi, cestov nìm je Ëasto spojen stres, zv öen v kon, aby poslèze p iöel odpoëinek, relaxace, to pravè lenoöenì. T eba. Na takovè okamûiky se p ipravujeme zpravidla peëlivï. VybÌr me takè vhodnè p Ìpravky proti n sledk m pocenì. Moûn se v m tedy bude hodit informace, ûe znaëka Rexona v souëasnè dobï p ich zì s nov mi str nkami Rexona jako expert na problematiku pocenì chce uûivatel m zprost edkovat zajìmavè informace nejen o deodorantech a antiperspirantech. vodnì rozcestnìk V s navede na Rexonu pro ûeny, Rexonu pro muûe a na str nky Stop pocenì. Rexona pro ûeny nabìzì kromï p ehledu produkt jeötï dalöì zajìmavosti. Vyhl öena je dlouhodob soutïû s n zvem "Momenty ûivota s Rexonou", kam mohou ûeny ps t svè p ÌbÏhy, kdy se "nejvìce zapotily". Kaûd mïsìc budou na webu t i nejzajìmavïjöì p ÌbÏhy zve ejnïny a ocenïny balìëkem Rexona. Rexona pro muûe p Ìmo bou Ì fandïnìm. Fanouöci zde najdou zajìmavè rady, jak si svè fandïnì jeötï lèpe uûìt a z roveú otestujì sami sebe, do jakè zvì- ecì skupiny pat Ì. StaËÌ odpovïdït na p r ot zek a pozn te, s k m si m te jìt zafandit. Ani zde samoz ejmï nem ûe sch zet p ehled produkt. NovÏ v provozu jsou takè str nky Zde se m ûete doëìst, jak nap Ìklad dopadl Evropsk pr zkum pocenì, kde se»eöi v pouûìv nì deodorant a antiperspirant umìstili aû mezi nïkolika poslednìmi. 5

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh Hypotek rnì trh ObecnÏ lze Ìci, ûe rok 2 a prvnì polovina roku 24 se nesly ve svïtle rostoucìho z jmu o vïrovè produkty hypoteënìch bank, a to i p es nulovou st tnì rokovou dotaci k hypoteënìm vïr m na

Více

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

vod a ediënì pozn mka 1»lenïnì 2

vod a ediënì pozn mka 1»lenïnì 2 Obsah vod a ediënì pozn mka 1»lenÏnÌ 2» st I UZAVÕR NÕ KUPNÕ SMLOUVY 3 SouvisejÌcÌ legislativa 4 ZobecnÏnÌ dotaz a odpovïdì 4 KAPITOLA 1 P Ìprava na n kup zboûì nebo sluûby 5 Kdo je spot ebitel? 5 Uzav

Více

SOS MaS, z. s. POZOR NA FALEŠNÉ KAMENÍKY!

SOS MaS, z. s. POZOR NA FALEŠNÉ KAMENÍKY! Dovolujeme si Vám zaslat tiskovou zprávu Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. Děkujeme za zveřejnění zprávy a jsme připraveni zodpovědět případné dotazy. SOS MaS, z. s. POZOR NA FALEŠNÉ

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2010 Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2010 SMS je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky. Mladými rozumíme lidi nejen věkem, ale hlavně duchem a aktivním přístupem k životu.

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXI SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH» st normativnì ñ Protokol z mimo dnèho zased nì SmÌöenÈ komise, ustavenè

Více

Auditorské postupy z pohledu managementu

Auditorské postupy z pohledu managementu 3. KAPITOLA Auditorské postupy z pohledu managementu 3.1 Dokumentace auditorského postupu P i prov dïnì auditu je povinnostì auditora respektovat z kon Ë. 254/2002 Sb., o auditorech, ve znïnì pozdïjöìch

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o.

Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o. Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o. vzdělávací instituce akreditované Ministerstvem vnitra ČR číslo akreditace AK/I 49/2010 IČ: 29218705 tel.: 516.442.310, mobil 602.568.728

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

Obsah. Úvodem 7. Procházíme Internet 11. Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9

Obsah. Úvodem 7. Procházíme Internet 11. Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9 Obsah Úvodem 7 Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9 Procházíme Internet 11 Co pot ebujeme 11 Pohyb po Internetu 11 Jak to funguje 11 Popis prohlìûeëe Internet Explorer

Více

Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2010

Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2010 REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 1. března 2011 Fortuna Entertainment Group N.V. Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2010 Amsterdam - Fortuna Entertainment Group N.V., největší středoevropský provozovatel

Více

Obsah. Úvodem 7. Komu je kniha určena 8 Co v knize najdete 8 Konvence použité v knize 9

Obsah. Úvodem 7. Komu je kniha určena 8 Co v knize najdete 8 Konvence použité v knize 9 Obsah Úvodem 7 Komu je kniha určena 8 Co v knize najdete 8 Konvence použité v knize 9 Procházíme Internet 11 Co pot ebujeme 11 Pohyb po Internetu 11 Jak to funguje 11 Popis prohlížeče Internet Explorer

Více

Smlouva o koupi tří osobních automobilů

Smlouva o koupi tří osobních automobilů Smlouva o koupi tří osobních automobilů I. Smluvní strany městská část Praha 12 zastoupená : Mgr. Petrem Prchalem - starostou se sídlem: Písková 830/25, 143 12 Praha 4 IČO: 00231151 DIČ: CZ00231151 bankovní

Více

VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. VÝROBEK JAKO SOUČÁST MARKETINGOVÉHO MIXU PRODUKT PRODUCT charakteristika - jakost, značka, design, vlastnosti, balení, velikost, služby, záruka, rozmanitost,

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 12 Vydáno: PROSINEC 2003 Cena: 40 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 12 Vydáno: PROSINEC 2003 Cena: 40 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 12 Vydáno: PROSINEC 2003 Cena: 40 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ Ujedn nì mezi Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a

Více

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Kontaktní osoba: Filip Cabaj Tel.: 267 994 287 Fax: 272 936 597 E-mail: Filip.Cabaj@sfzp.cz Název

Více

Všeobecné obchodní podmínky zprostředkovatele

Všeobecné obchodní podmínky zprostředkovatele Všeobecné obchodní podmínky zprostředkovatele Všeobecné obchodní podmínky cestovní agentury GoFishing.cz 1. Úvod 1.1 Ing. Monika Slapničková, podnikající pod označením Cestovní agentura GoFishing.cz nám.

Více

Obsah. Předmluva... 11 Německo ve zkratce... 12

Obsah. Předmluva... 11 Německo ve zkratce... 12 Předmluva........................................... 11 Německo ve zkratce................................. 12 P ednosti a nev hody pr ce v NÏmecku................... 13 Politická a ekonomická situace............................

Více

Sociální podnikání a obce: jak na to

Sociální podnikání a obce: jak na to Sociální podnikání a obce: jak na to Petra Francová Seminář SMO Praha 20.5. 2014 Poslání P3 People, Planet, Profit, o.p.s. P3 přináší a prosazuje nové přístupy v podnikání s pozitivním dopadem na společnost.

Více

Č. j.: S197/2007-00232/2007/550-OŠ V Praze dne 3.9.2007

Č. j.: S197/2007-00232/2007/550-OŠ V Praze dne 3.9.2007 Č. j.: S197/2007-00232/2007/550-OŠ V Praze dne 3.9.2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č.

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o veřejných

Více

Obchodní podmínky II. Objednávka, vznik kupní smlouvy

Obchodní podmínky II. Objednávka, vznik kupní smlouvy Obchodní podmínky I. Hlavní charakteristika zboží a služeb E-shop www.drevenekoliky.cz zastoupený panem Dušanem Marečkem, dále jen prodávající, nabízí koupi výrobků, pomůcek a příslušenství používaných

Více

S 127/01-2368/01 V Brně dne 30.11.2001

S 127/01-2368/01 V Brně dne 30.11.2001 S 127/01-2368/01 V Brně dne 30.11.2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 127/01, zahájeném dne 26. října 2001 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

#13602/Χ/2015 ΗΜΣΥ } 13602/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/10537/2015-HMSU

#13602/Χ/2015 ΗΜΣΥ } 13602/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/10537/2015-HMSU #13602/Χ/2015 ΗΜΣΥ } 13602/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/10537/2015-HMSU Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH

» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2006» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH vod............................................................... 2478 I. Registrace a) DoplnÏnÌ zruöen ch registracì

Více

Vládou přijatá strategie celoživotního učení

Vládou přijatá strategie celoživotního učení příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (11 / 2007) www. premium.prosperita.info Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

PojistnÈ rozpravy 20 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007

PojistnÈ rozpravy 20 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 PojistnÈ rozpravy 20 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 ISSN 0862-6162 OBSAH 50. v roëì podpisu ÿìmsk ch smluv a pojiöùovnictvì... 4 50 th anniversary of the Treaty of Rome and the insurance industry Ing.

Více

OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 2 Kategorie mezinárodních smluv podle jednotlivých kritérií... 21

OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 2 Kategorie mezinárodních smluv podle jednotlivých kritérií... 21 OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 1.1 Historicka pozna mka... 13 1.2 Pojem mezina rodnı smlouvy... 13 1.3 Funkce mezina rodnı smlouvy: smlouva kontraktua lnı a pravotvorna... 16 1.4 Pra vnı rez

Více

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2015

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2015 Strana 1/10 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI, STAVU MAJETKU A ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2015 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Zpráva o činnosti a společnosti za období

Více

Definice, metody měření a výpočtu

Definice, metody měření a výpočtu Číslo Parametr znění Definice, metody měření a výpočtu Subjekt 1 Průměrná doba, za kterou je zřízeno připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti Doba, za kterou je zřízeno připojení v pevném místě

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ Rozdělovník: rektor, kvestor, tajemníci fakult, vedoucí všech rektorátních pracovišť, ředitel KaM Zpracovala:

Více

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi,

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, Příloha Z rozmanitých oborů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (9 / 2006) www. premium.prosperita.info Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, kteří jsou schopni "s tím

Více

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Czech Republic ZA Flash Eurobarometer (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Czech Republic A Číslo Flash FL A B Země FL B C Číslo rozhovoru FL C NACE Kód NACE (Informace o

Více

PojistnÈ rozpravy 13 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2003

PojistnÈ rozpravy 13 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2003 PojistnÈ rozpravy 13 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2003 ISSN 0862-6162 OBSAH Provozov nì pojiöùovacì Ëinnosti v EvropskÈ unii na z kladï pr va zakl dat poboëky a na z kladï svobody poskytovat sluûby... 5

Více

Češi mají auta v genech

Češi mají auta v genech www.prosperita.info ročník 8 (5 / 2006) www. premium.prosperita.info Češi mají auta v genech MyslÌm, ûe doba, kdy budeme vìce a vìce hledat pravdu, aù v ekonomickèm snaûenì podnik nebo v sobï sam ch veëer,

Více

P0203.04. A1-B Informace o žadateli

P0203.04. A1-B Informace o žadateli Instruktážní list pro vyplňování "Žádosti o finanční pomoc z OP Zemědělství" u podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (LEADER +) (nevztahuje se na Žádosti o realizaci strategie Místních akčních skupin) A1-A

Více

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 30. 5. 2012

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 30. 5. 2012 Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 30. 5. 2012 Přítomni: Ing. Vladimír Mikulec - předseda PhDr. Eva Baslerová PhDr. Petr Hanuška Karol Chwistek

Více

S 114/03-2604/03 V Brně dne 16. července 2003

S 114/03-2604/03 V Brně dne 16. července 2003 S 114/03-2604/03 V Brně dne 16. července 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 114/03, zahájeném dne 17. června 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXII SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč Část normativní OBSAH Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným

Více

S 301/06-19997/06/620 V Brně dne 13. listopadu 2006

S 301/06-19997/06/620 V Brně dne 13. listopadu 2006 S 301/06-19997/06/620 V Brně dne 13. listopadu 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 301/06, zahájeném dne 13. října 2006 podle 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Připomínky AMSP ČR k materiálu MPO: Exportní strategie České republiky pro období 2012-2020

Připomínky AMSP ČR k materiálu MPO: Exportní strategie České republiky pro období 2012-2020 Připomínky AMSP ČR k materiálu MPO: Exportní strategie České republiky pro období 2012-2020 Celkové hodnocení materiálu Exportní strategie ČR 2012-2020: Jedná se o logicky uspořádaný dokument, který navazuje

Více

Je mnoho otazníků, k nimž hledáme tečku i pomocí sázek

Je mnoho otazníků, k nimž hledáme tečku i pomocí sázek Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (8 / 2007) Také máte občas chuť si vsadit? To své štěstíčko pokouší snad každý nebo pokusil se o ně alespoň jednou v životě. Vyhraji, nevyhraji? Je to

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, jejímž předmětem

Více

Kvalita bydlení je velký trh

Kvalita bydlení je velký trh Podnikání a význam auditu (str. 28-40) O největší slévárně přesného lití pracující metodou vytavitelného modelu v České republice si přečtěte zajímavé informace na str. 3. V ČR je v současné době 11 sléváren

Více

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D Kariérov rové poradenství Text k modulu Kariérov rové poradenství Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D CO JE TO KARIÉROV ROVÉ PORADENSTVÍ? Kariérové poradenství (dále KP) je systém velmi různorodě zaměřených

Více

Posilování sociálního dialogu v místním a regionálním správním sektoru. Diskusní dokument

Posilování sociálního dialogu v místním a regionálním správním sektoru. Diskusní dokument EPSU/CEMR seminář 11. prosince 2008, Bratislava 1) Co je sociální dialog? Je důležité vysvětlit, co znamená sociální dialog, protože tento termín se obvykle nepoužívá ve všech evropských zemích pro popis

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

2. Vstup do podnikání fyzická osoba

2. Vstup do podnikání fyzická osoba Odbor obecní živnostenský úřad Praktické rady - Jak postupovat při žádosti o živnostenské oprávnění Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Česká pedagogická společnost

Česká pedagogická společnost Česká pedagogická společnost SJEZD ČESKÉ PEDAGOGICKÉ SPOLEČNOSTI - USNESENÍ Praha, Pedagogická fakulta UK 16. 2. 2011 Sjezd České pedagogické společnosti se konal dne 16. února 2011 v Praze na Pedagogické

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

Vaše práva v letecké dopravě

Vaše práva v letecké dopravě Příručka pro cestující Evropské spotřebitelské centrum ČR Vaše práva v letecké dopravě Jak vybrat vhodný tarif leteckou společnost Co dělat při zrušení či zpoždění letu ztrátě či zpoždění zavazadla Slovníček:

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 Reklamace, nekalé spotřebitelské soutěže, bankovní (úvěrové) registry dlužníků Obsah workshopu Reklamace Postup při reklamaci Praktiky

Více

POJISTN OBZOR 6 2003 OBSAH RO»NÕK LXXX CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION

POJISTN OBZOR 6 2003 OBSAH RO»NÕK LXXX CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 6 2003 RO»NÕK LXXX Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Ing. VladimÌr

Více

se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, Reklamační řád Výrobní společnosti SIR JOSEPH s.r.o., se sídlem Koškova 1766, Turnov, 51101, IČ 46506152, DIČ CZ46506152, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl

Více

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (7 / 2006) www. premium.prosperita.info Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Martin Dlouhý, generální ředitel společnosti Makro,

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * 04. 01. 2010, Ing. Petr Kučera Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2010, nové minimální/maximální zálohy

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel Programu rovného zacházení... 2 1.2.

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výroční zpráva o plnění úkolů Jihočeskou hospodářskou komorou za rok 2015. NÁVRH

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme Interzoo 2016 Mezinárodní odborný veletrh chovatelských potřeb Datum konání: 26. 29. května 2016 Obor: chovatelské potřeby Interzoo je světově největším veletrhem chovatelských

Více

Ochrana spotřebitele v ČR

Ochrana spotřebitele v ČR Ochrana spotřebitele v ČR Dne 4. ledna 2006 schválila vláda novou Koncepci spotřebitelské politiky na léta 2006 až 2010. Koncepce navazuje na pozitivní výsledky z předcházejících let a stanoví nové úkoly

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno 1442/BKM/2016-BKMM Č.j.: UZSVM/BKM/1470/2016-BKMM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno Oznámení o výběrovém řízení č. BKM/32/2016 s následnou

Více

KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni

KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni V souladu se zakl dacì listinou InformačnÌho a kulturnìho střediska města Třeboně, schv lenou Městskou radou v Třeboni dne 22. 4. 1992 podle ß 14/2/b z. č. 367/90

Více

ZA5771. Flash Eurobarometer 336 (Introduction of the Euro in the New Member States, wave 13) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5771. Flash Eurobarometer 336 (Introduction of the Euro in the New Member States, wave 13) Country Questionnaire Czech Republic ZA77 Flash Eurobarometer 6 (Introduction of the Euro in the New Member States, wave ) Country Questionnaire Czech Republic EB FLASH 6 - Euro in NMS - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět",

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova 2009 Výroční zpráva Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova pro seniory. Byl to pro nás velký okamžik, po několika

Více

Trh kapitálu a půdy. formování poptávky po kapitálu (kapitálových. formování nabídky úspor. příležitosti, investice a úspory Trh půdy

Trh kapitálu a půdy. formování poptávky po kapitálu (kapitálových. formování nabídky úspor. příležitosti, investice a úspory Trh půdy Trh kapitálu a půdy formování poptávky po kapitálu (kapitálových statcích) odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Kapitálový trh, investiční prostředky a příležitosti, investice a úspory

Více

Česká ekonomika v globálním kontextu. Kde jsme a kam kráčíme? David Marek Deloitte Czech Republic

Česká ekonomika v globálním kontextu. Kde jsme a kam kráčíme? David Marek Deloitte Czech Republic Česká ekonomika v globálním kontextu Kde jsme a kam kráčíme? David Marek Deloitte Czech Republic Ještě než začneme Misery index 30 25 inflace míra nezaměstnanosti misery index 20 15 10 5 0 1993 1995 1997

Více

S 218/06-14882/06/620 V Brně dne 23. srpna 2006

S 218/06-14882/06/620 V Brně dne 23. srpna 2006 S 218/06-14882/06/620 V Brně dne 23. srpna 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 218/06, zahájeném dne 24. července 2006 podle 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 46/8 23.2.2016 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu

Více

OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

POJISTN OBZOR 7 2002 OBSAH RO»NÕK LXXIX CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION

POJISTN OBZOR 7 2002 OBSAH RO»NÕK LXXIX CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 7 2002 RO»NÕK LXXIX Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Ing. Martin

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6

DOMOVNÍ ŘÁD. DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6 DOMOVNÍ ŘÁD DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6 Družstvo Tobrucká 713, družstvo Tobrucká 713/25, 160 00 Praha 6 IČO: 25148826, tel: 235363485, mob: 602 941235, e-mail: tobrucka713@seznam.cz

Více

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet,

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (11 / 2006) mi vadì sl vko "zbyteënï". Zkuste udïlat anketu mezi exportèry a zeptejte se jich, jestli chtïjì vydïl vat. Jinak, jestli chtïjì hodnï vydïl

Více

POJISTN OBZOR 2 2004 RO»NÕK LXXXI

POJISTN OBZOR 2 2004 RO»NÕK LXXXI POJISTN OBZOR 2 2004 RO»NÕK LXXXI Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Otokar Cudlman, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ

KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2016 KVĚTEN ČERVEN 2013 ÚSTÍ NAD LABEM Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

Zhodnocení konference

Zhodnocení konference Zhodnocení konference ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garan : Produkce a organizační zajištění:

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD.

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD. EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO DANĚ A CELNÍ UNII Nepřímé zdanění a daňová správa DPH a jiné daně z obratu V Bruselu, 01.2010 TAXUD/C/1 DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH

Více

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 9 česká podpora podnikání

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 9 česká podpora podnikání Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku Téma 9 česká podpora podnikání Exportní strategie 2012-2020 Schválena vládou ČR dne 14.3.2012, shrnuje celkovou vizi proexportních aktivit

Více

České kalibrační sdružení Slovinská 47, 612 00 Brno

České kalibrační sdružení Slovinská 47, 612 00 Brno České kalibrační sdružení Slovinská 47, 612 00 Brno www: cks-brno.cz ČESKÉ KALIBRAČNÍ SDRUŽENÍ pořádá 41. KONFERENCI se zaměřením na změny předpisů, akreditaci a autorizaci metrologických pracovišť, harmonizaci

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í 8619/UCV/2015-UCVM Č.j.: UZSVM/UCV/8683/2015-UCVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í o výběrovém

Více

Manpower Index trhu práce Česká republika

Manpower Index trhu práce Česká republika Manpower Index trhu práce Česká republika 2 216 Česká republika Index trhu práce V rámci průzkumu Indexu trhu práce pro druhé čtvrtletí 216 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 75 českých

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

VANDEX - SPECI LNÕ V ROBKY IZOLACE PROTI VODÃ SANACE BETONU SANACE STAR CH STAVEB

VANDEX - SPECI LNÕ V ROBKY IZOLACE PROTI VODÃ SANACE BETONU SANACE STAR CH STAVEB VANDEX - SPECI LNÕ V RBKY IZLACE PRTI VDÃ SANACE BETNU SANACE STAR CH STAVEB Jak p sobì Vandex? Cementem v zanè hydroizolaënì materi- ly Vandex se skl dajì ze speci lnìch cement, k emenn ch pìsk s optim

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Finanční narovnání vztahu mezi statutárním městem Liberec a Michalisem Dzikosem Finanční

Více

#2279/ΒΖΡ/2015 ΒΖΡΜ Α 2279/BZR/2015-BZRM Č.j.: UZSVM/BZR/2247/2015-BZRM

#2279/ΒΖΡ/2015 ΒΖΡΜ Α 2279/BZR/2015-BZRM Č.j.: UZSVM/BZR/2247/2015-BZRM #2279/ΒΖΡ/2015 ΒΖΡΜ Α 2279/BZR/2015-BZRM Č.j.: UZSVM/BZR/2247/2015-BZRM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 604 47 Brno O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007YA3S* UOHSX007YA3S ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0830/2015/KS-45620/2015/840/JMě Brno 21. 12. 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn.

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Brusel 8. června 2012 (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 10274/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2011/0195 (COD) LIMITE PECHE 179 CODEC 1405

Brusel 8. června 2012 (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 10274/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2011/0195 (COD) LIMITE PECHE 179 CODEC 1405 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 8. června 2012 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2011/0195 (COD) 10274/1/12 REV 1 LIMITE PECHE 179 CODEC 1405 REVIDOVANÁ POZNÁMKA Odesílatel: Generální ředitel pro rybolov Příjemce:

Více

I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY

I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY I. OBECNÁ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě prostřednictvím webového rozhraní na adrese www.nakupni-dum.cz/lekarna. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových odbor OP Břeclav nám. T. G. M. 3, 690 15 Břeclav

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových odbor OP Břeclav nám. T. G. M. 3, 690 15 Břeclav 1/2 BBV/15/2015 Be Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových odbor OP Břeclav nám. T. G. M. 3, 690 15 Břeclav BBV/15/2015 Be vyhlašuje výběrové řízení č. BBV/15/2015 o nejvhodnější nabídku na koupi

Více