Úspěch má v sobě zakódován. ročník 8 (6 / 2006) KLIMATIZOVANÉ SKŘÍNĚ NA VÍNO A DOUTNÍKY. Kde můžete naše výrobky použít?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úspěch má v sobě zakódován. ročník 8 (6 / 2006) KLIMATIZOVANÉ SKŘÍNĚ NA VÍNO A DOUTNÍKY. Kde můžete naše výrobky použít?"

Transkript

1 ročník 8 (6 / 2006) www. premium.prosperita.info Za pár let ještě více vyrosteme a já se do Monte Carla zkusím zase vrátit, rozhodl se Radim Jančura, majitel a ředitel společnosti Student Agency, Podnikatel roku 2005 v České republice Úspěch má v sobě zakódován rozmanité veličiny. Někdy si je člověk uvědomí až na základě hodnocení jiných prostřednictvím žebříčků, anket, soutěží, přesto, že sám o sobě ví, že je v tom a tom oboru na takové a takové příčce ve srovnání s ostatními Že je třeba nejlepší, nejziskovější, nejinovativnější. Někdo začíná v podnikání pomaleji, rozvážně, jiný je střelec a riskuje až nebývale. Někdo váhá, jiný startuje jako čerstvě ořezaná tužka. Touha udělat něco a něčeho dosáhnout, hledat a nalézat svůj směr života, člověka často přemůže. Takovou osobností je i Radim Jančura ze Student Agency, který se právě vrátil z Monte Carla, kde se 10. června uskutečnilo slavnostní vyhlášení nového držitele titulu Světový podnikatel roku (World Entrepreneur of the Year 2006). Zastupoval naši zemi jako majitel společnosti Student Agency, nositel titulu Podnikatel roku 2005 České republiky. Cestovní ruch ze všech stran (str. 4-15) Kooperativa obhájila titul Pojišťovna roku v oblasti občanských pojištění a pojištění průmyslu a podnikatelů Druh nejvïtöì pojiöùovna ËeskÈho trhu - Kooperativa - obh jila loúsk titul Pojiöùovna roku v oblasti pojiötïnì obëan a opït zvìtïzila i v kategorii pojiötïnì pr myslu a podnikatel. NejlepöÌho pojistitele vybìrajì kaûdoroënï v anketï zprost edkovatelè pojiötïnì a v sledky vyhlaöuje potè jejich profesnì sdruûenì - Asociace Ëesk ch pojiöùovacìch maklè. "OcenÏnÌ si samoz ejmï velmi v ûìme. Je pro n s d kazem, ûe naöe spolupr ce s maklè i je na vysokè rovni," uvedl Ëlen p edstavenstva Kooperativy Martin Diviö. pokraëov nì na stranï 2 ady americk ch spoleënostì - nap Ìklad Waste Management, Inc., Republic Industries, Blockbuster Entertainment a AutoNation. V»eskÈ republice probïhla soutïû Podnikatel roku jiû poöestè, nynì se tato mezin rodnì soutïû, kterou zaloûila spoleënost Ernst & Young v roce 1986 v USA, po d pravidelnï ve vìce neû t iceti zemìch svïta. Radimu JanËurovi jsme v souvislosti s jeho ocenïnìm Podnikatel roku 2005 v»eskè republice p ipravili soubor ot zek, jejichû prost ednictvìm jsme v m, v ûenì Ëten i, chtïli umoûnit nahlèdnout do jeho podnikatelskè duöe zase pod jin m hlem neû tak, jak to b v obvyklè, tedy tak, jak se stalo v naöem Ëasopise tradicì. é dn investigativnì rozhovor, û dnè provokace. Naopak - na titulnì str nce radost z jeho vìtïzstvì, radost z toho, ûe se mu a celèmu jeho t mu podnik nì da Ì. NenÌ tak tïûkè zaëìt - daleko sloûitïjöì je stoupat vzh ru. pokraëov nì na stranï 7 Radim JanËura a jeho spoleënost Student Agency organizuje jazykovè a pracovnì programy v zahraniëì, zab v se prodejem letenek a vnitrost tnì a mezin rodnì autobusovou dopravou. OstatnÏ - vìce snad nenì t eba jeho firmu ani p edstavovat. Je natolik popul rnì, ûe jsme tèmï vöichni Ëas od Ëasu jejìmi klienty. P inejmenöìm jako cestujìcì ve ûlut ch autobusech, kdyû jedeme t eba z Prahy do Brna Ëi naopak. Kdyû se tïöìme z pohodovè jìzdy, z vonìcìho kafìëka, kterè cestou upìjìme, a sp d me dalöì sny a pl ny o budoucnosti nejbliûöì, minutovè, anebo o tè vzd lenè spojenè s vizìö SlavnostnÌ vyhl öenì vìtïze fin le World Entrepreneur of the Year bylo vyvrcholenìm svïtovèho summitu podnikatel World Summit 2006, p iëemû o vìtïzstvì bojovalo 34 podnikatel z r zn ch zemì svïta. James S. Turley, p edseda p edstavenstva a CEO Ernst & Young, k tomu ekl: "V roce 2006 probìh jiû dvac t roënìk soutïûe Podnikatel roku, kter oslavuje a vyzdvihuje podnikatelskèho ducha. RozöÌ enì tohoto ocenïnì do mnoha zemì svïta je d kazem velice d leûitè role podnikatel jako motor r stu - nejen lok lnì ale i glob lnì ekonomiky." P ipomeúme, ûe v loúskèm roce se nositelem titulu SvÏtov Podnikatel roku 2005 stal Wayne Huizenga z Huizenga Holdings, Inc., jedin ËlovÏk v historii podnik - nì, kter zaloûil t i spoleënosti za azenè do p ehledu Fortune 500. Wayne Huizenga je z roveú zakladatelem "Titulu Podnikatel roku si velice vážím jako ocenění, které po několik let poukazuje nejen na podnikatelské úspěchy jednotlivců, ale i na přínos podnikatelů obecně. Je mi proto ctí, že jsem se mohl zúčastnit světového finále této soutěže, na němž jsem měl příležitost setkat se s významnými osobnostmi z různých zemí světa a soutěžit o titul Světového podnikatele roku," řekl Radim Jančura. KLIMATIZOVANÉ SKŘÍNĚ NA VÍNO A DOUTNÍKY V souëasnè dobï stoup z jem nejen o kvalitnì vìna, kter jsou nedìlnou souë stì vöech restauracì, vin ren a vïtöiny dom cnostì, ale i o jejich profesion lnì a spr vnè uskladnïnì. Kde můžete naše výrobky použít? V restauraci Výčepní zařízení pro lahvová vína V kuchyni V garáži Ve sklepě (klimatizace a regálové systémy) V obývacím pokoji MIKA CZ, s.r.o. Černovická 2b, Brno Tel.: Fax:

2 ZRCADLO červen 2006 Mediální partnerství v roce N rodnì politika podpory jakosti 2. Akce»eskÈ manaûerskè asociace a ManaûerskÈho svazovèho fondu 3. Aktivity SdruûenÌ KorektnÌ podnik nì 4. VybranÈ konference a semin e VzdÏl vacì agentury 1. VOX a.s. 5. Akce spoleënosti Point Consulting mezin rodnì konference Hled nì novè Evropy Veletrh Pragooffice - veletrh kancel skèho n bytku a vybavenì 8. VybranÈ semin e CzechTrade 9. Znojemsk hrozen SoutÏû Zlat koruna Konference GenderovÈ aspekty spoleëenskè zodpovïdnosti firem aneb Kde jsme a kde bychom chtïli b t? 12. SoutÏû MarketÈr roku 13. Motocykl roku Mezin rodnì konference Jakost roënìk 15. Konference CestovnÌ ruch na prahu 3. tisìciletì - 7. roënìk Prosperita je mïsìënì periodikum o podnik nì a vz jemnè komunikaci mezi firmami a jejich velk mi skupinami, mezi profesnìmi uskupenìmi a navz jem v prost edì ËeskÈho trhu. P ednostnï informuje svè Ëten e o dïnì v ËeskÈ ekonomice p edevöìm oëima jednotliv ch podnikatelsk ch subjekt a svaz, asociacì, sdruûenì, uniì, komor a Konfederace zamïstnavatelsk ch a podnikatelsk ch svaz»r. Velk prostor je vïnov n prezentacìm formou Ël nk a rozhovor anebo klasickè reklamï, kter je jedin m zdrojem financov nì tohoto Ëasopisu. CÌlem je oslovit öirokè spektrum podnikatel a manaûer s tìm, ûe p ednost majì informace o aktivnìm postoji k podnik nì a vytv enì trval ch hodnot. Najdete nás Doba je drav, svït glob lnì a informace znaënï promïnnè.»asopis p en öìme i na internet. K tomu n m pom hajì nìûe uveden mìsta. MonitoringovÈ firmy Newton IT Anopress EkoInfo.cz V bïr z partnersk ch webov ch str nek Servery spoleënosti inet Solutions s.r.o. - Svaz podnikatel ve stavebnictvì v»r - Asociace mal ch a st ednìch podnik a ûivnostnìk»r - RozhodËÌ soud p i HK»R a AK»R - N rodnì politika podpory jakosti - KatalogovÈ a fulltextovè vyhled vaëe 2 Z obsahu: Str Blok informací Cestovní ruch ze všech stran Str. 16 Nové jméno, lepší služby - to je TNT Post ČR Str. 23 Zabavené zboží půjde na humanitární účely Str. 25 Podřízené úvěry pro malé podnikatele výhodněji Str. 26 Každý finalista je představitel firmy se zajímavý příběhem nebo vynikajícím výkonem Dobrá rada nad zlato Stahování loga či melodie přináší nové problémy Vyzv nïcì melodie, loga, spo iëe displej mobil, s tìm vöìm se dnes Ëile obchoduje. MladÌ si je kaûdou chvìli mïnì, samoz ejmï to nenì zadarmo a navìc, p i stahov nì tïchto nejr znïjöìch produkt sluûeb hrozì z kaznìk m specifickè Vítejte na www. Hledáte reference? R di byste si u n s zadali design a v robu webov ch str nek? Pot ebujete inovovat logo nebo vymyslet plnï novè pro dalöì smïr vaöeho podnik nì? Pot ebujete let ky, kterè na prvnì pohled zaujmou? Pak hled te p irozenï takè reference, chcete se podìvat, komu jsme jiû poslouûili, jak je v sledek. Tomu rozumìme. Proto postupnï na firemnì webovè str nky za azujeme odkazy na naöe z kaznìky. M te moûnost se p esvïdëit, ûe se naöim klient m snaûìme poskytnout skuteënè hodnoty. Martin äimek, autor internetov ch projekt , Kooperativa obhájila titul Pojišťovna roku v oblasti občanských pojištění a pojištění průmyslu a podnikatelů pokraëov nì ze strany 1 V hlavnì kategorii hodnocenì pojiöùoven se Kooperativa umìstila na druhèm mìstï. CelkovÏ skonëila za öest roënìk tèto prestiûnì ankety Ëty ikr t zlat a dvakr t st Ìbrn. AnketnÌ lìstky zaslala asociace celkem 492 registrovan m pojiöùovacìm maklè m, z toho se 12 vr tilo jako nedoruëiteln ch. SvÈ hlasy poslalo 117 respondent, tedy 24,4 %. Vyhl öenì v sledk ankety se uskuteënilo 13. Ëervna v Praze za p Ìtomnosti z stupc pojiöùoven, pojiöùovacìch maklè a dalöìch osobnostì pojistnèho trhu. JednotlivÈ pojiöùovny byly pojiöùovacìmi maklè i hodnoceny za rok 2005 celkem v osmi kategoriìch. ObËansk pojiötïnì: Kooperativa, pojiöùovna, a. s.,»esk pojiöùovna a. s., Generali Pojiöùovna a. s. PojiötÏnÌ pr myslu a podnikatel : Kooperativa, pojiöùovna, a. s.,»esk pojiöùovna a. s., Generali Pojiöùovna a. s. HlavnÌ kategorie:»esk pojiöùovna a. s. Kooperativa, pojiöùovna, a. s. Generali Pojiöùovna a. s. Kooperativa, pojiöùovna, a. s., je druhou nejvïtöì pojiöùovnou v»r. V souëasnè dobï m vìce neû 300 obchodnìch mìst a produkty Kooperativy lze sjednat i v poboëk ch»eskè spo itelny. Klient m je k dispozici d le nïkolik tisìc externìch spolupracovnìk, nonstop zelen linka a internetovè str nky Firma m z kladnì kapit l 2,8 miliardy KË. V loúskèm roce zv öila p edepsanè pojistnè o 9,8 procenta na 26,5 miliardy KË, coû je s v razn m n skokem nejvïtöì p Ìr stek pojistnèho na ËeskÈm trhu. RekordnÌho v sledku dos hla Kooperativa rovnïû v oblasti zisku, jehoû v öe p ed zdanïnìm Ëinila za loúsk rok milion korun - v meziroënìm srovn nì o 70 procent vìce. Kooperativa je souë stì jednè z nejvïtöìch evropsk ch pojiöùovacìch skupi Vienna Insurance Group, kter loni zìskala od prestiûnì agentury Standard & Poor s rating A+ se stabilnìm v hledem. Koncern zaujìm v souëasnosti prvnì Ëi druhou pozici na trzìch v Rakousku, v»eskè republice, na Slovensku a v Rumunsku. K dalöìm klìëov m trh m n leûì Polsko, MaÔarsko, Chorvatsko, Srbsko a»ern Hora a Bulharsko. D le je skupina zastoupena v BÏlorusku, na UkrajinÏ, v NÏmecku, v Lichtenötejnsku, v It lii a ve Slovinsku. é dn jin pojiöùovacì koncern do takovè mìry prostor zemì st ednì a v chodnì Evropy nepokr v. RedakËnÌ rada pracuje ve sloûenì: Ing. Jaroslav Hába, člen představenstva a ředitel úseku Správa společnosti, Západočeská energetika, a. s. Václav Kadlus, předseda představenstva a výkonný ředitel společnosti Prodeco, a. s. Ing. Vladimír Feix, generální ředitel společnosti Český porcelán a. s. Dubí Jan Wiesner, předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev Ing. Milan Gerža, místopředseda představenstva a výkonný ředitel společnosti CAC Leasing, a. s. Ing. Tomáš Nidetzký, místopředseda představenstva a 1. náměstek gen. ředitele Stavební spořitelny České spořitelny PhDr. Hana Vaněčková, tisková mluvčí Modré pyramidy stavební spořitelny, a. s. problèmy. UpozorÚuje na to SdruûenÌ obrany spot ebitel (SOS). Protoûe lidè na potìûe spojenè s "vylepöenìm" sv ch mobil nejsou Ëasto p ipravenì, vyz v SOS ËeskÈ spot ebitele k tomu, aby se se sv mi zkuöenostmi podïlili v kr tkè anketï. Pomohou tak ke zlepöenì podmìnek na celosvïtovè rovni. Transatlantick spot ebitelsk dialog, jehoû Ëlenem je i SdruûenÌ obrany spot ebitel»r (SOS), se pr vï nynì zab v problematikou mobilnì komerce. Nejen stahov nì vyzv nïcìch melodiì nebo spo ië ale takè vyuûìv nì rozmanit ch placen ch informacì (zpr vy o dopravnì situaci, sportovnì novinky apod.) a z bavnìch sluûeb (SMS chaty, hry, atp.) je nov m mèdiem, kterè p in öì i novè problèmy. "Nap Ìklad jeden spot ebitel pro aktivaci p Ìstupu na internetov server odesìlal SMS za 50 KË s uvedenìm nezbytnèho kûdu, ale p iölo mu hl - öenì, ûe kûd nenì spr vn. Server totiû rozliöoval pìsmeno O a ËÌslici 0, kterè na displeji vypadajì tèmï stejnï. Spot ebitel tak musel zaplatit dvakr t. NenÌ jednoduchè posoudit, zda ölo o z mïr Ëi jen neprofesionalitu provozovatele," uvedl Tom ö LiökutÌn z SOS. Vöichni majitelè mobilnìch telefon se mohou podïlit o svè n zory a poznatky v anketï na P estoûe jde o souë st mezin rodnìho pr zkumu, je vöe v ËeskÈm jazyce. Pr zkum bude aktivnì aû do konce Ëervna. Na stejnè str nce se lidè mohou s ostatnìmi rozdïlit i mimo anketu o svè praktickè zkuöenosti, Ëi se p es ni obr tit na Radu pro stìûnosti v oblasti mobilnìho marketingu a sluûeb. Ta se jim pokusì pomoci zprost edkovat mimosoudnì eöenì jejich problèmu. S tužkou za uchem Létající čas Slovo Ëas uû d vno ztratilo romantick n dech. M lokdy si povzdychneme, jak moc Ëasu m me, jak se ten Ëas vleëe, nebo ûe v bec nevìme, co s Ëasem. Dnes je nedostatek Ëasu tak trochu straö k n s vöech, uspïchan ch, vïënï nïkam p dìcìch lidì. Najednou je den pryë ("To snad ne, uû je pït hodin! Ten den zase utekl,"), t den pryë ("Sakra, to uû je Ëtvrtek!?"), jaro pryëö Kdyû potk me d vnèho zn mèho, p tr me, kdy jsme se naposledy vidïli.»asto jsme ohromeni, kdyû se shodneme na tom, ûe jsme se setkali p ed patn cti lety na t ÌdnÌm srazu. Nebyl zkr tka Ëas.»asÖ slovo, kterè mnohokr t za den vyslovìme, vyskloúujeme, p eëteme. Slovo, kterè m nad n mi moc i p es vöechny naöe pl novacì kalend e, telefonnì pl novaëe a osobnì digit lnì pomocnìky. I p es vöechny peëlivï napl novanè kroky. MarkÈta BartÌkov Účetní a poradenská firma Ing. Mojmír Průša vám nabízí: vedenì jednoduchèho i podvojnèho ËetnictvÌ zpracov nì ËetnictvÌ za cel rok mzdy, DPH, daúov p izn nì vöeho druhu a adu dalöìch sluûeb ekonomick ch a daúov ch (podnikatelskè pl ny, vïry, ekonomickè vedenì firem, krizovè ÌzenÌ apod.) Kontakt: Gorazdova 16, Praha 2 tel.: , fax: , Ing. Eva Zámostná, ředitelka společnosti Bohemia Regia Ing. Irena Vlčková, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Mgr. Václav Kolombo, ředitel marketingu Družstva umělecké výroby Granát v Turnově Marek Vích, tiskový mluvčí a vedoucí odboru PR, Kooperativa, pojišťovna, a. s. Mgr. Pavel Šefl, CSc., odborný konzultant agentury V.I.A. PRAHA Ing. Josef Bratršovský, obchodní ředitel společnosti GMAC. s. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA., ředitel pro obchodní a marketingovou strategii společnosti Sindat Group, místopředseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Prof. Ing. Jaroslav Antonín Jirásek, DrSc., předseda dozorčí rady, Strojírny Tatra Praha Marta Šnoblová, generální ředitelka, TOP HOTEL Praha, s.r.o. Našimi stálými partnery jsou: Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Unie zaměstnavatelských svazů ČR Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Družstevní Asociace ČR Zemědělský svaz ČR Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Sdružení podnikatelů ČR Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství Česká manažerská asociace Manažerský svazový fond Český svaz zaměstnavatelů v energetice Svaz českých a moravských výrobních družstev Svaz českých a moravských spotřebních družstev Svaz výrobců a dodavatelů strojírenské techniky Sdružení automobilového průmyslu Svaz dovozců automobilů Svaz průmyslu a dopravy ČR Unie podnikových právníků ČR Česká společnost pro jakost Sdružení pro cenu ČR za jakost Czech Made Asociace realitních kanceláří Čech, Moravy a Slezska Asociace podnikatelek a manažerek ČR Asociace inovačního podnikání ČR Euro Info Centrum Praha Sdružení pro informační společnost Svaz zdravotních pojišťoven ČR Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Asociace českých pojišťovacích makléřů Svaz průmyslu papíru a celulózy Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Česká leasingová a finanční asociace Hospodářská komora České republiky Český svaz pivovarů a sladoven Sdružení Korektní podnikání Komora auditorů ČR Sdružení CZECH TOP 100 Gender Studies Česká asociace pro soutěžní právo Agrární komora ČR Národní federace hotelů a restaurací Nejhezčí pozvánka na tiskovku Na Jarmark! Pozv nek na tiskovku chodì st le hojnost, dïkujeme za nï. Ta, kter n s "novin sky" i jako medi lnì partnery pozvala na 2. komorov jarmark 15. Ëervna 2006 do prostor Hospod skè komory»r v Praze, byla nejen pïkn, ale d vala tuöit, co vöechno za p Ìpravou tèto akce st lo. Proto ji oceúujeme naöì pomyslnou jedniëkou. Z hlediska obsahu nabìdla vyëerp vajìcì informace, mï eno poûadavky n paditosti, p sobivosti, designu hodnotìme stejnï tak, tedy ËÌslem jedna. (rix) Prosperita Vyd v : RIX, s.r.o. SÌdlo vydavatelstvì a redakce Ocel sk 2274/1, Praha 9 I»: DI»: CZ tel., fax: Datum tisku Datum distribuce: äèfredaktorka PhDr. Eva Brixi-äimkov mobil: Martin äimek, obchodnì editel, mobil: MarkÈta BartÌkov, redaktorka, internetov komunikace mobil: Mgr. Marie VaöÌËkov, redaktorka mobil: Petra»ervenkov, marketingov komunikace mobil: Jarmila NedvÏdov, odborn komunikace mobil: Jind iöka Hauptmanov, inzerce, obchodnì manaûerka tel.: Ing. Marie Sk lov, odborn komunikace tel., fax: Mobil: InternetovÈ str nky: P Ìjem inzerce: Ocel sk 2274/1, Praha 9 PlacenÈ textovè materi ly jsou na str nk ch Ëasopisu oznaëenè grafick m symbolem. Bez oznaëenì jsou publikov ny materi ly poskytnutè redakci d vïryhodn mi zdroji. Materi ly oznaëenè jsou p evzatè, p ÌpadnÏ redakënï upravenè tiskovè zpr vy. Scan, grafickè pravy: Ëep, mobil: Tisk a distribuce: Moravsk typografie Heröpick 6, Brno (zak zkov kancel T: ) Miloö Krm öek, spolupracovnìk redakce - ilustr tor mobil: »asopis je v roce 2006 rozöi ov n dle vlastnìho adres e redakce. Registrace MK»R E 8255 Mezin rodnì standardnì ËÌslo seriov ch publikacì ISSN

3 červen 2006 PRO VAŠE PODNIKÁNÍ 3

4 CESTOVNÍ RUCH ZE VŠECH STRAN červen 2006 Vstup do EU se v cestovním ruchu projevil větším počtem turistů Vedení Svazu obchodu a cestovního ruchu oceňuje, že v obchodě a turismu se v souvislosti se začleněním naší země do Evropské unie pokračuje - při vzájemné součinnosti partnerských ministerstev a podnikatelských institucí - v praxi konání ekonomických fór. IV. EkonomickÈ fûrum obchodu a CR si klade za cìl znovu posoudit - shodou okolnostì pr vï po dvou letech od vstupu»r do EU: dosavadnì podìl obchodu a CR na hospod skèm v voji»r, zhodnotit v vojovè trendy a p Ìnosy obchodnìho podnik nì pod vlivem ËlenstvÌ v EU a p i zaëlenïnì do jednotnèho trhu spoleëenstvì. K tomuto hodnocenì se p ipojujeme sv mi stanovisky a n zory; souëasnï povaûujeme za nezbytnè, abychom p i tèto p Ìleûitosti jako hlavnì profesnì svaz v obchodï a CR hodnotili naplúov nì vlastnì Strategie Ëinnosti v nov ch evropsk ch podmìnk ch, se z etelem na jejich harmonizaci, roveú liberalizace a regulace v obchodnìm podnik nì a takè se z etelem na proces kultivace a zjednoduöov nì podmìnek podnik nì. Z pozice obchodnìho podnik nì a jeho v sledk v celè makrostruktu e ekonomiky je z ejmè, ûe obchod po vstupu do EU se stal jeötï v znamnïjöì hybnou silou ekonomiky. V tomto smïru jsou velice v mluvnè p edevöìm v sledky zahraniënìho obchodu, kter v poslednìch dvou letech doznal nejen podstatnïjöì zrychlenì svè dynamiky, ale i kvality. Zvl ötï z hlediska vytv enì p ebytku obchodnì bilance, ale i bilance sluûeb, s ohledem na v sledky zahraniënìho CR. JistÏûe v sledek zahraniënìho obchodu nenì jen pozitivnìm odrazem Ëinnosti obchodnìch Ëi velkoobchodnìch podnik, ale je hlavnï odrazem exportujìcìch spoleënostì. Je odrazem rozmachu mezin rodnì spolupr ce naöeho pr myslu a dalöìch odvïtvì n rodnìho hospod stvì za Ëasti zahraniënìho kapit lu. Pozornost bych r da zamï ila p edevöìm na vnit nì obchod a CR, odkud se takè rekrutuje podstatn Ë st ËlenskÈ z kladny naöeho Svazu. Z ekonomick ch a soci lnìch anal z je z ejmè, ûe v poslednìch dvou letech d le znatelnï rostla v kontextu celèho hrubèho dom cìho produktu spot eba, a to jak spot eba dom cnostì, tak i dalöìch ËastnÌk vnit nìho trhu (podnikatelskè sfèry, ve ejnè spr vy, zahraniënìch turist atd.). 4 SouhrnnÏ prokazujì tento r st daje o trûb ch obchodu, ve v slednè realizaënì podobï pak p edevöìm o trûb ch maloobchodu, kterè vzrostly v poslednìch dvou letech o 3 aû 4 %, a to p i vcelku velmi mìrnè inflaci. TudÌû je za nimi re ln r st spot eby. Takov v voj jistï ocenil i spot ebitel a takov v voj byl i odrazem konkrètnì atmosfèry v maloobchodnìm podnik nì. VÌme vöak, ûe konkurenënì prost edì a tolik diskutovan mìra liberalizace Ëi regulace podnik nì na vnit nìm trhu nem jen pozitivnì odraz v udrûenì a v voji cenovè hladiny. Z etelnï vypl v p edevöìm z obchodnìch aktivit a soutïûe velk ch, p ev ûnï mezin - rodnìch spoleënostì, ale nese s sebou i nemalè problèmy v koexistenci mal ch a st ednìch obchodnìch podnikatel s velk mi nadn rodnìmi podniky. Proto takè n ö Svaz d v plnï zelenou vöem vhodn m kooperaënìm aktivit m mal ch a st ednìch podnik. Zvl ötï tïm, kterè vytv - ejì vhodnè aliance schopnè drûet si svè mìsto na trhu. Nad le jsme tedy plnï pro podporu malèho a st ednìho podnik nì. I kdyû vìme, ûe globalizaënì procesy d le vedou, a povedou, k r stu podìlu velk ch podnikatelsk ch celk v obchodï navìc vyzbrojen ch nejmodernïjöìmi velkokapacitnìmi prodejnìmi jednotkami, coû musìme br t i jako jednu ze z kladnìch trendov ch charakteristik evropskèho vnit nìho trhu. Ovöem jestliûe nezb v neû se s mezin rodnìm koncentraënìm trendem vyrovn vat, tìm vìce bychom mïli mezin rodnì, resp. evropskou spolupr ci vyuûìvat v konsolidaci a postavenì malèho a st ednìho podnik nì, tak jak tuto moûnost d vajì struktur lnì fondy a souvisejìcì n stroje a tak, jak ji d vajì i moûnosti spolupr ce po liniì profesnìch podnikatelsk ch sdruûenì, asociacì atd. MusÌm se takè objektivnï vr tit k tomu, ûe v loúskèm roce vìce neû v p edchozì minulosti pouk - zaly na nïkterè jednotlivè kvalitativnì problèmy maloobchodnìho trhu dozorovè org ny, coû jistï dobrèmu jmènu naöeho maloobchodu neposlouûilo. Na jednè stranï jsme i my odsoudili naprosto Autopůjčovna AA AUTO.cz Pronájem vozů SMART,Mercedes, Chevrolet,Škoda a VW Touareg. Ceny již od 190,- Kč + 19%DPH Tel.: , neû doucì poklesky v bezpeënosti a kvalitï potravin, na druhè stranï jsme nemohli akceptovat jejich medi lnì zevöeobecúov nì, coû se pochopitelnï setkalo i s kritikou naöich svazov ch Ëlensk ch, ale i neëlensk ch obchodnìch firem. NavÌc prezident republiky podepsal novelu z kona o ochranï spot ebitele, kter podstatnï prohlubuje represi (pokuty) p i zjiötïnì kvalitativnìch poklesk u potravin. My se nad le domnìv - me, ûe takovè zp ÌsnÏnÌ postihu - bez rozliöenì mìry i subjektu zavinïnì - m sice sv j ohromujìcì, moûn i politick efekt, ale nenì systèmovè. TÌm rozhodnï nechci Ìci, ûe by loúskè zjiötïnè dvï desìtky provinïnì na mnohamiliardovèm trhu nebyly varujìcì. Regiony se otev ou svïtu SoudÌm, ûe nemènï tak z etelnï jako v obchodï, se vstup naöì zemï do EU projevil v cestovnìm ruchu. I kdyû rok 2004 byl s m o sobï i v mezin - rodnìm rozmïru rokem, kdy se vyrovn val p edchozì celosvïtov pokles zp soben zn m mi mimo dn mi vlivy. V tomto kontextu doölo v roce 2004 v nejsledovanïjöìm ukazateli n vötïvnosti vöech druh hromadn ch ubytovacìch za ÌzenÌ cizinci k tèmï pïtinovèmu r stu a v loúskèm roce k dalöìmu tèmï pïtiprocentnìmu zv öenì. Devizov p Ìnos se rovnïû v obou p edchozìch letech zv öil. V roce 2004 o vìce neû 6 % a vloni skoro o 9 %. To jistï zdaleka neznamen, ûe by byly vyuûity vöechny moûnosti, kterè naöe zemï pro cestovnì ruch m, a to hlavnï v jednotliv ch regionech. SpÌöe naopak - o tom koneënï jednala i dubnov sedm konference o rozvoji cestovnìho ruchu "CR v t etìm tisìciletì". VyööÌ n vötïvnost zahraniënìch host i vyööì devizov p Ìnos jistï p ivìtali podnikatelè i ekonomovè. Nem ûeme si vöak odpustit ot zku - jiû pokolik tè a bez jakèkoliv odpovïdi od autor opat enì? ProË z p istoupenì a n slednèho v voje nemohlo vìce tïûit i odvïtvì pohostinstvì, kterè bylo od kvïtna 2004 nespornï potlaëeno uplatnïnìm 19% sazby DPH, coû snìûilo dynamiku trûeb a zv öilo spot ebitelskè ceny stravovacìch sluûeb? P itom i dnes vìme, ûe nad le v evropskè pïtadvacìtce je nejmènï polovina zemì, kde sazba DPH v restauraënìm provozu nenì na tak vysokè rovni jako u n s. VÏ Ìme, ûe naöe kritickè pozn mky v uvedenèm smïru, ale takè k nïkter m jin m problèm m hotelovèho pr myslu a pohostinstvì (nap. autorsk z kon, stravenkovè systèmy) nez stanou bez z jmu a bez eöenì z pozice p Ìsluön ch institucì. A jedna zkuöenost je jist, ûe takovè daúovè excesy, jak se stal nap. v roce 2004, stabilitï i dynamice v voje nepom hajì. Aktivity Svazu obchodu a cestovnìho ruchu»r R da bych v s sezn mila se souëasn mi a blìzk mi aktivitami Svazu obchodu a cestovnìho ruchu»r, a to jak s aktivitami ve vztahu k ËlenskÈ z kladnï, tak k celoodvïtvov m problèm m a kol m. N ö Svaz je vìce neû jeden rok po svè poslednì valnè hromadï, na kterè p ijal dneönì st le platnou Strategii svè Ëinnosti pro obdobì let P ipomìn m struënï, ûe tato Strategie je zamï ena na pït z kladnìch cìl, spoëìvajìcìch v tom, ûe jsme Svaz postavili do stïûejnì sektorovè pozice a jeho koly jsme strukturovali z pozic: 1. VrcholovÈho p edstavitele z jm podnikatelskè sfèry obchodu a cestovnìho ruchu, 2. inici tora zdokonalov nì podnikatelsk ch podmìnek, kultivace podnikatelskèho prost edì a vztah ke spot ebiteli, 3. aktivnìho Ël nku evropskèho podnikatelskèho seskupenì a garanta vyv ûen ch integraënìch a n rodnìch z jm podnik nì v obchodï a cestovnìm ruchu, 4. sektorovèho p edstavitele soci lnìho dialogu v obchodï a cestovnìm ruchu, Autor: Miloš Krmášek 5. svazovè n stroje a prost edky prosazov nì strategick ch cìl a jejich koordinace s podnikatelsk mi Ëlensk mi i neëlensk mi institucemi. V souladu s naöìm statutem jsme p ed ned vnem uskuteënili "ponovu" elektronickou v roënì hodnotìcì Ëlenskou konferenci, kter n m nejen potvrdila opodstatnïnost vloni p ijatè koncepce, ale souëasnï p inesla adu doporuëenì, jak vlastnì program aktivit Svazu d le rozöì it a aktu lnï obohatit. Svaz je dnes zcela konsolidovan m zast ncem z jm podnikatelskè sfèry obchodu a cestovnìho ruchu. Sdruûuje v oboru desìtky asociacì, kolektivnìch Ëlen i jednotliv ch velk ch i menöìch firem s tendencì st le vìce b t sdruûujìcìm faktorem subjekt, kterè samy o sobï majì svè profesnï blìzkè ËlenskÈ z kladny, nicmènï fungujìcì v sektoru, kter si Svaz vymezuje. ObdobÌ od loúskè valnè hromady Ëlensk v roënì konference zhodnotila tak, ûe Svaz obchodu a cestovnìho ruchu dos hl opït vyööì aktivity svèho p sobenì, r stem svèho vlivu a prestiûe v podnikatelsk ch kruzìch a v kontaktech s tripartitnìmi i smluvnìmi partnery (MPO, MMR, MZP,»S ). RovnÏû tak d le pokroëilo organizaënì a v konnè uspo d nì Svazu, spojenì s Ëlenskou z kladnou a dalöìmi v znamn mi a profesnìm institucemi, zejmèna s HK a SPD. Rekonstruuje se krajskè zastoupenì svazu jak v obchodï, tak v cestovnìm ruchu. OsvÏdËuje se svazov platforma cestovnìho ruchu sdruûujìcì oborovï p ÌsluönÈ asociace a federace, d le je t eba obdobnï pokroëit v konsolidaci zastoupenì obchodu (takè platforma). V znamnou ud lostì roku 2005 se stal z iniciativy EvropskÈho svazu EuroCommerce organizovan den obchodu na 4. listopadu 2005 jako uzn nì aktivit obchodnìk v ekonomice, ale i docenïnì ze strany spot ebitelskè ve ejnosti. Z hlediska evropsk ch kontakt je t eba znovu konstatovat, ûe SOCR je dlouholet m Ëlenem evropsk ch podnikatelsk ch struktur, zvl ötï evropskèho svazu obchodu EuroCommerce, d le sdruûenì MSP UGAL, ûe spolupracuje s evropsk mi institucemi v hotelnictvì a pohostinstvì. V poslednìm obdobì se v raznï posiluje napojenì na evropsk zastoupenì»r v Bruselu (CEBRE) a prohlubujì se kontakty s Ëlensk mi svazy v partnersk ch zemìch EU. A nejde o to, ûe bychom tyto kontakty rozvìjeli jen pro "evropskou p Ìsluönost", ale ukazuje se, ûe naöe Strategie pro souëasnè obdobì je v tomto smïru jiû lèta prozìrav a ûe nynì se jejì opodstatnïnì navìc objektivnï potvrzuje p i takov ch opat enìch jako je nap. zah jenì p Ìpravy na zavedenì eura. Pr vï evropsk spolupr ce, resp. naöe kontakty s EuroCommerce, n m dnes umoû- ÚujÌ Ëerpat bohatè zkuöenosti ze zemì eurozûny se zav dïnìm eura v minul ch letech. A jak je to cennè, potvrzuje uû fakt, ûe vlastnï - a to i oproti p vodnìm p edpoklad m p Ìsluön ch institucì - to byl pr vï maloobchod, kter sehr l jednu ze stïûejnìch rolì p i konverzi mïny v Ëlensk ch zemìch. TudÌû p ed nì tïchto zkuöenostì je pro n s nesmìrnï v znamnè a bude takovè i pro org ny, kterè vl da povï ila p Ìpravou celèho mïnovèho p evodu. K aktu lnìm kol m, o kterè jsme po letoönì konferenci doplnili n ö program, pat Ì takè souëinnost na zabezpeëov nì novè Koncepce spot ebitelskè politiky MPO na lèta (i pro n s jde trvale o zajiötïnì ochrany spot ebitele cestou korektnì soutïûe a kultivace obchodnìho prost edì). Za sv j p edmït souëinnosti povaûujeme rovnïû dalöì pr ce na intenzivnïjöìm vyuûìv nì struktur lnìch fond, k tomu na p ÌpravÏ vhodn ch projekt v podmìnk ch ËlenskÈ z kladny Svazu. D le se tèû chceme podìlet na pracìch na evropskè smïrnici o sluûb ch, eöenì problematiky platebnìch karet (spravedlivè a nosnè) a dalöìch aktu lnìch kolech. Ing. Helena PÌskovsk prezidentka Svazu obchodu a cestovnìho ruchu»r (Z vystoupenì na IV. EkonomickÈm fûru obchodu a cestovnìho ruchu)

5 červen 2006 CESTOVNÍ RUCH ZE VŠECH STRAN V roce 2001 jsme vytiskli první on-line letenku Potřebujete zajistit letenku na dovolenou, nebo na služební cestu, ale potýkáte se s nedostatkem času? Nemusíte mít po ruce ani šikovnou asistentku, která za vás vše vyběhá. Stačí si sednout k počítači, napsat webovou adresu a pak už do jednoduchého formuláře zadáte místo, kam chcete letět a datum. Rezervační systém LETUSKA.cz za vás vše vyřídí. Podle vašeho požadavku vyhledá vhodné lety, konkrétní časy odletů a ceny. Stačí si vybrat. Kurýr vám vystavenou letenku doručí přímo do vaší kanceláře. Letenkový rezervační systém LETUSKA.cz provozuje společnost Asiana spol. s.r.o. Ředitel Josef Trejbal si o víkendu rád zahraje fotbal na okresní úrovni. V cestovním ruchu pracuje už třináct let. Mluví nadšeně a zapáleně. Z každého jeho slova je cítit, jak ho tento obor baví. M firma Asiana spol. s.r.o. nïco spoleënèho s AsiÌ, nebo proë ten n zev? N zev spoleënosti vznikl s motivacì po dat z jezdy do Asie. St le vìce se vöak firma dìky zalìbenì v nov ch technologiìch a s n stupem internetu soust eôovala na prodej letenek, v nïmû pat Ì v souëasnosti v»esku mezi absolutnì öpiëku. Zlomem v r stu firmy se stal n pad na vytvo enì internetovèho port lu pro prodej letenek. N zev port lu LETUSKA.cz, kter v souëasnosti zn kaûd cestovatel, vymyslel Alexej LitvÌn, jeden ze öèf firmy. SpoleËnost Asiana spol. s.r.o., kter je nejvïtöìm on-line prodejcem letenek u n s vedete t in ct m rokem. Kdy jste prodali v bec prvnì letenku a jak to probìhalo v prvopoë tcìch agentury? PrvnÌ letenku jsme prodali na zaë tku roku V malè kancel i v Praze 6 jsme tehdy jeötï nemïli û dn rezervaënì systèm. VzpomÌn m si, jak jsem na z kladï popt vek naöich prvnìch z kaznìk obvol val leteckè spoleënosti a zjiöùoval jejich ceny. Tarif jsem pak ponìûil v r mci moûnostì naöì provize, aby byl pro klienta v hodnïjöì neû p Ìmo od p epravce. Vyinkasoval jsem od z kaznìka penìze a druh den mu odnesl letenku do jeho kancel e. NynÌ uû prod v te takè letenky on-lineö P esnï tak, po nïkolikamïsìënìm v voji jsme na tiskovè konferenci dne 30. Ëervence 2001 v hotelu Diplomat zarezervovali a vytiskli prvnì letenku, tzv. on-line. Kur r ji k divu vöech p Ìtomn ch host donesl vystavenou bïhem p r minut do s lu. KromÏ on-line letenek ale prod - v me st le takè prost ednictvìm klasick ch distribuënìch kan l. M me silnè oddïlenì korpor tnìch z kaznìk nebo call centrum, kde naöi oper to i vy izujì telefonickè Ëi ovè popt vky. Kolik rezervacì dïl te dnes, eknïme t eba za den, a jak je n vötïvnost str nek Za rok 2005 se LETUSKA.cz m ûe pochlubit dvï stï t iceti rezervacemi za den, dennì n vötïvnostì öest tisìc uûivatel internetu a roënìm obratem cca dvï stï pades t milionu korun. StejnÏ d leûit jako prodejnì systèm je servis, kter naöim z kaznìk m poskytujeme. V sou- Ëasnosti Asiana zamïstn v osmdes t odbornìk na leteckou dopravu, kte Ì pracujì v deseti kamenn ch kancel Ìch v Praze a Karlov ch Varech. Jsme letenkovou firmou s nejvïtöìm zastoupenìm na letiöti v Praze (Ëty i kancel e), coû d v naöim z kaznìk m jistotu, ûe pom ûeme i nap Ìklad s odbavenìm nebo s eöenìm p Ìpadn ch problèm p Ìmo na mìstï. O kvalitï naöich sluûeb hovo Ì rovnïû skuteënost, ûe jsme p ed dvïma lety vyhr li pro nabìzenè nejniûöì ceny p ÌsnÏ kontrolovanè v bïrovè ÌzenÌ na dodavatele letenek pro Ministerstvo zahraniënìch vïcì. Je to pro n s velmi prestiûnì z leûitost. V ûìme si toho. JeötÏ bych r d zmìnil, ûe LETUSKA.cz v souëasnosti dìky vstupu»eskè republiky do EvropskÈ Unie dok ûe uspokojit takè cestovatele z jin ch mìst v EvropÏ, protoûe doölo ke zve ejnïnì nejniûöìch cen i z jin ch smïr. NejvÌce prodan ch letenek je vöak st le s odletem z Prahy, p ev ûnï do destinacì Pa Ìû, Lond n, Amsterdam, Brusel. Z mimoevropsk ch mìst je to pak New York a Bangkok. Ned vno jste spustili dalöì webov port l na adrese V Ëem je jin neû LETUSKA.cz? Internetov port l SUPERLETUSKA.cz m b t odbornìkem na komplexnì cestovnì sluûby. Na jeden dotaz zìsk te nïkolik informacì jako je cena letenky, hotelu, pron jmu auta, ceny pojiötïnì atd. NynÌ si z kaznìk p Ìmo ze svè kancel e m ûe na port le rezervovat vhodnè ubytov nì anebo objednat z jezd. V brzkè dobï se objevì moûnost pronajmout automobil, sjednat cestovnì pojiötïnì Ëi okruûnì plavbu. Sou- Ëasn m cìlem je upevnit naöe postavenì v nabìdce on-line cestovnìch sluûeb a k tomu SUPERLETUSKA.cz v znamnï p ispïje. Jak jste na tom s cestov nìm vy? Moje profese mi umoûnila podìvat se na mnoho zajìmav ch mìst po svïtï. Ale vïtöinou to kv li pracovnì zanepr zdnïnosti byly jen nïkolikadennì v jezdy. Nap Ìklad v Asii jsem byl snad patn ctkr t, maxim lnï vöak s pobytem na pït dnì. Jinak dojìûdìm dennï do kancel e do Prahy vìce neû öedes t kilometr. Chci mìt totiû klid alespoú doma. A domov je pro mne takovou o zou. Vöude plno zelenï a na pozemku se mi proh nïjì ovce. za rozhovor dïkuje MarkÈta BartÌkov Letní život na webu S lètem, dovolen mi, cestov nìm je Ëasto spojen stres, zv öen v kon, aby poslèze p iöel odpoëinek, relaxace, to pravè lenoöenì. T eba. Na takovè okamûiky se p ipravujeme zpravidla peëlivï. VybÌr me takè vhodnè p Ìpravky proti n sledk m pocenì. Moûn se v m tedy bude hodit informace, ûe znaëka Rexona v souëasnè dobï p ich zì s nov mi str nkami Rexona jako expert na problematiku pocenì chce uûivatel m zprost edkovat zajìmavè informace nejen o deodorantech a antiperspirantech. vodnì rozcestnìk V s navede na Rexonu pro ûeny, Rexonu pro muûe a na str nky Stop pocenì. Rexona pro ûeny nabìzì kromï p ehledu produkt jeötï dalöì zajìmavosti. Vyhl öena je dlouhodob soutïû s n zvem "Momenty ûivota s Rexonou", kam mohou ûeny ps t svè p ÌbÏhy, kdy se "nejvìce zapotily". Kaûd mïsìc budou na webu t i nejzajìmavïjöì p ÌbÏhy zve ejnïny a ocenïny balìëkem Rexona. Rexona pro muûe p Ìmo bou Ì fandïnìm. Fanouöci zde najdou zajìmavè rady, jak si svè fandïnì jeötï lèpe uûìt a z roveú otestujì sami sebe, do jakè zvì- ecì skupiny pat Ì. StaËÌ odpovïdït na p r ot zek a pozn te, s k m si m te jìt zafandit. Ani zde samoz ejmï nem ûe sch zet p ehled produkt. NovÏ v provozu jsou takè str nky Zde se m ûete doëìst, jak nap Ìklad dopadl Evropsk pr zkum pocenì, kde se»eöi v pouûìv nì deodorant a antiperspirant umìstili aû mezi nïkolika poslednìmi. 5

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky LIBOR DUäEK LIBER LNÕ INSTITUT»ERVEN 1998 KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V

Více

ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA

ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA Partnerem čísla je společnostpolečnost ŽDB GROUP ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA Akademický rok zahájen str. 4 5 Slavnostní veřejné zasedání Vědecké rady FBI str. 6 7 Hodnocení projektu INTERREG IIIA str.

Více

Praha hostí zasedání. UITP pracuje pro lepöì mobilitu na celèm svïtï

Praha hostí zasedání. UITP pracuje pro lepöì mobilitu na celèm svïtï DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost kontakt Ìjen 2001 ï roënìk 6 ï ËÌslo 10 ï zdarma Praha hostí zasedání Řídícího výboru UITP Na pozv nì p edsedy p edstavenstva a gener lnìho editele DopravnÌho

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera 49 PROSINEC 2008 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, cel naöe spoleënost (i ta vinohradsk ) kr ËÌ v ne prosnï plynoucìm toku Ëasu k z vïru roku 2008. StojÌme v Ëase adventnìm, p edv noënìm a v oëek v nì v

Více

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m Budou mezin rodnì ËetnÌ standardy povinnè i pro malè a st ednì firmy? V poslednì dobï se st le vìce pozornosti vïnuje systèmu ËetnictvÌ mal ch a st ednìch podnik (d le jen SME) 1). Z jem svïtovè odbornè

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

Hospodaření v obci řeší kriminálka JIŘÍ LUKEŠ

Hospodaření v obci řeší kriminálka JIŘÍ LUKEŠ Moravský jih tento týden přináší: Zrod nového Územního plánu kraje provázejí další skandály.»tïte na stranï 3. MikulovskÈ VinnÈ trhy nabìdnou nejen vìno.»tïte na stranï 3 NejvyööÌ soud znovu otev el kauzu

Více

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 KVÃTEN 2006 Zpr va o Ëinnosti za rok 2005 1 Obsah vod... Kapitola I. IMPLEMENTACE NOV HO REGULA»NÕHO R MCE EVROPSK UNIE... RegulaËnÌ pravidla

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

P jëuj, rozmnoûuj, rozöi uj! ÿõjen 1998

P jëuj, rozmnoûuj, rozöi uj! ÿõjen 1998 Z PAS P jëuj, rozmnoûuj, rozöi uj! OBSAH Uk iûov n svïtu 1 ExistujÌ z zraky? 4 Transcendent lnì meditace 9 Dve e do kr lovstvì 12 PouËenÌ 13 Duhov festival 16 Larry Flynt 17 Zatloukat 18 Volba ûivotnìho

Více

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou Vydal St tnì zdravotnì stav, PracoviötÏ manaûera N rodnìho programu /AIDS, ve spolupr ci s»eskou spoleënostì AIDS pomoc a firmou GlaxoSmithKline V ûenì p

Více

FrÈdÈric Bastiat CO JE VIDÃT A CO NENÕ VIDÃT

FrÈdÈric Bastiat CO JE VIDÃT A CO NENÕ VIDÃT FrÈdÈric Bastiat CO JE VIDÃT A CO NENÕ VIDÃT LIBER LNÕ INSTITUT a CENTRUM LIBER LNÕCH STUDIÕ dïkujì za podporu, kterou jim p i vyd nì tèto knihy poskytla CREDIT LYONNAIS BANK PRAHA, a.s. a ATLAS ECONOMIC

Více

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily lion_1_2007.qxd 16.3.2007 15:09 StrÆnka 1 n n n n n Předvánoční klubové dobročinné akce Plesová sezóna lionských klubů Zasedání kabinetu Příprava na konvent D122 v Nitře Výstavba nemocnice v Keni zahájena

Více

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009 VelikonoËnÌ v zdoba, kterou vytvo ili û ci Zä MutÏnick V ûenì vinohradötì spoluobëanè, SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 20. dubna v

Více

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï Pr vodce pro zdravotnìky a profesion lnì peëovatele Ambulance pro poruchy pamïti stav lèka skè etiky 3. LF UK Praha Praha, listopad 2002 Tato publikace byla

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ ñ Ujedn nì o ökolsk ch v mïn ch mezi Ministerstvem

Více

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády. REUNION 2006 1 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALEMSKÉHO ROÈNÍK XXX J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost V 1. pololetì jsme se nevïnovali jen hospoda enì roku 2001, ale takè ukonëenì hospoda enì roku 2000. Dne 13. b ezna byl vedenì spoleënosti p ed n audit

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více