Národní ústav odborného vzdělávání 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní ústav odborného vzdělávání 1"

Transkript

1 I SEE! IAA IAB IACEE IACLEA IAE IAEA IAEP IAESTE IAEVG IAF IAG IAI IAIE IAL-CISL IALS IAM IAO IAP IAP IAPS IAQ IARTEM IASC Information System on Education and Employment Informační systém o vzdělání a zaměstnání Industries agroalimentaires Potravinářský průmysl [Francie] Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Ústav pro výzkum trhu práce a povolání [Německo] International Association for Continuing Engineering Education Mezinárodní sdružení pro další inženýrské vzdělávání [Espoo, Finsko] International Association of Campus Law Enforcement Administrators Mezinárodní sdružení administrátorů pro posilování akademických práv [Hartford, USA] Institut d Administration des Entreprises Ústav správy podniků [Francie] International Association for Educational Assessment Mezinárodní asociace pro hodnocení ve vzdělávání [UNESCO] International Assessment of Educational Progress Mezinárodní hodnocení pokroku ve vzdělávání International Association for the Exchange of Students for Technical Experience Mezinárodní sdružení pro výměnu studentů pro technické zkušenosti [Nancy, Francie] International Association of Educational and Vocational Guidance Mezinárodní sdružení pro vzdělávací a profesní poradenství [též AIOSP] [Dublin] International Accreditation Forum Mezinárodní akreditační forum Information, Advice and Guidance Informace a poradenství [Velká Británie] Istituto per l Addestramento dell Industria Ústav pro odbornou přípravu v průmyslu [Itálie] International Association for Intercultural Education Mezinárodní sdružení pro interkulturní vzdělávání [Hilversum, Nizozemsko] Istituto Addestramento Lavoratori - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Ústav přípravy pracovníků - Italská konfederace zaměstnaneckých odborů International Adult Literacy Survey Mezinárodní šetření gramotnosti dospělých [OECD] Institute of Administrative Management Ústav administrativního řízení Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation Ústav ekonomiky práce a organizace [Mannheim, Německo] Individual Action Plan Individuální akční plán Internationale Akademie für Philosophie Mezinárodní filozofická akademie [Lichtenštejnsko] Incorporated Association of Preparatory Schools Samosprávné sdružení přípravných škol [Velká Británie] Institut für Ausbildung und Qualifizierung Ústav pro odbornou přípravu a kvalifikace [Německo] International Association for Research on Textbooks and Educational Media Mezinárodní sdružení pro výzkum učebnic a vzdělávacích prostředků International Accounting Standards Committee Mezinárodní výbor pro normy v účetnictví Národní ústav odborného vzdělávání 1

2 IASEI IASEM IASL IATSE IAU IAUPL IB IB IBBW IBE IBE IBE IBEC IBFFP IBFG IBHW IBIS IBLY IBO IBQM IBRD IBSE IBSTPI ibt IBW Israeli Association for the Study of European Integration Izraelské sdružení pro studium evropské integrace [Jeruzalém] International Association of Students in Economics and Management Mezinárodní sdružení studujících ekonomické vědy a management [též AIESEC] International Association of School Librarianship Mezinárodní asociace školních knihoven Irish Association of Teachers in Special Education Irské sdružení učitelů speciálních škol International Association of Universities Mezinárodní sdružení univerzit [Paříž] [též AIU] International Association of University Professors and Lecturers Mezinárodní sdružení univerzitních profesorů a přednášejících [Paříž] Individueel Beroepsonderwijs Individuální odborné vzdělávání [Nizozemsko] International Baccalaureate / Baccalaureat International / Bachillerato Internacional Mezinárodní maturita Institut für berufliche Bildung und Weiterbildung e.v. Ústav pro odborné vzdělávání a další vzdělávání [Göttingen] Institut für berufsbezogene Erwachsenenbildung Ústav pro vzdělávání dospělých vztahující se k profesi [Rakousko] International Bureau of Education Mezinárodní úřad pro vzdělávání [Ženeva, UNESCO] [též BIE, OIE] Institut für Berufs- und Erwachsenenbildungsforschung Ústav pro výzkum odborného vzdělávání a vzdělávání dospělých [Linec] Irish Business and Employers Confederation Irská konfederace podnikání a zaměstnavatelů Institut Bruxelois Francophone pour la Formation Professionnelle Frankofonní bruselský ústav pro profesní přípravu [Belgie] Internationaler Bund Freier Gewerkschaften Mezinárodní svaz svobodných odborů Institut für Berufsbildung, Hochschuldidaktik und Weiterbildung Ústav pro odborné vzdělávání, vysokoškolskou pedagogiku a další vzdělávání [Německo] Industry and Business Information System Informační systém průmyslu a obchodu [UNIDO] International Board on Books for Young People Mezinárodní výbor pro knihy pro mladé lidi [UNESCO] International Baccalaureate Organization Organizace pro mezinárodní maturitu [Ženeva] Initiativstelle Berufliche Qualifizierung von Migrantinnen und Migranten Iniciativní pracoviště Poskytování odborné kvalifikace migrantům [Německo] International Bank for Reconstruction and Development Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj Inquiry-Based Science Education Přírodovědné vzdělávání založené na zkoumání [EU] International Board of Standards for Training, Performance and Instruction Mezinárodní výbor pro standardy v odborné přípravě, výkonnosti a vyučování Internet Based Testing Testování založené na Internetu [viz TOEFL] Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft Ústav pro výzkum vzdělávání v hospodářství [Rakousko] 2 Národní ústav odborného vzdělávání

3 IBW IC ICA ICAE ICAI ICAL ICASE ICC ICC ICCP ICCU ICDE ICDL ICDL ICE ICE ICED ICEF ICEF ICEM ICEM ICER ICET ICEU ICG ICM ICMT Internationales Begegnungszentrum für Weiterbildung Mezinárodní setkávací středisko pro další vzdělávání [Regensdorf] Integrated Circuit Integrovaný obvod Irish Countrywomens Association Sdružení irských venkovských žen International Council for Adult Education Mezinárodní rada pro vzdělávání dospělých [Toronto] Inteligent Computer Assisted Instruction Vyučování podporované počítačovou inteligencí Intelligent Computer Aided Learning Učení pomocí počítačové inteligence International Council of Associations for Science Education Mezinárodní rada asociací pro přírodovědné vzdělávání [Limassol, Kypr] International Certificate Conference (European language network) Evropská síť pro jazykové vzdělávání Intercultural Communicative Competence Interkulturní komunikativní kompetence Commitee for Information, Computer and Communication Policy Výbor pro politiku v oblasti informací, výpočetní techniky a telekomunikací International Centre for Croatian Universities Mezinárodní středisko pro chorvatské univerzity [Dubrovník] International Council for Distance Education Mezinárodní rada pro distanční vzdělávání [Oslo] International Centre for Distance Learning Mezinárodní středisko pro distanční vzdělávání [Velká Británie] International Career Development Library Mezinárodní knihovna pro vývoj kariéry [USA] Instituto de Ciencias de la Educación Ústav pedagogických věd [Madrid] International Conference on Education Mezinárodní konference o vzdělávání International Consortium of Educational Development Mezinárodní konsorcium rozvoje vzdělávání [Oxford] International Conferences, Exhibitions and Fairs Mezinárodní konference, výstavy a veletrhy [Berlín] International Consultants for Education and Fairs GmbH Mezinárodní konzultanti pro vzdělávání a veletrhy, s.r.o. Institut coopératif de l école moderne Ústav spolupráce v moderní škole (pedagogické hnutí) [Francie] International Council for Educational Media Mezinárodní rada pro vzdělávací prostředky Institute for Comparative Education Research Ústav pro srovnávací výzkum vzdělávání [Vídeň] International Council on Education for Teaching Mezinárodní rada o vzdělávání pro výuku Informační centrum Evropské unie EU Information Centre [Praha] Institute of Careers Guidance Ústav kariérního poradenství [Velká Británie] Informační centrum mládeže [Praha] Indicateurs clés du marché du travail Klíčové ukazatele trhu práce [OIT] Národní ústav odborného vzdělávání 3

4 ICN ICO ICODOC ICOLC ICONE ICP ICPF ICSA ICSE ICSEI ICSID ICSTI ICSU ICT ICTU ICU ICUAE ICVT IDA IDA IDA IDA IDC IDEA IDEA IDEAL IDEI Informační centrum nadací Institute of Careers Officers Ústav poradců pro volbu povolání Incorcommunautair Documentatiecentrum voor Beroepsopleiding Interkomunitní dokumentační středisko pro odborné vzdělávání [Belgie, Brusel] International Coalition of Library Consortia Mezinárodní koalice knihovnických asociací Index comparative des normes nationales et européenes Srovnávací rejstřík národních a evropských norem Inter-university Cooperation Spolupráce mezi univerzitami Institut de certification des professionnels de la formation Ústav pro certifikaci pracovníků odborné přípravy [Francie] Institute of Chartered Secretaries and Administrators Ústav diplomovaných sekretářů a úředníků International Classification of Status in Employment Mezinárodní klasifikace postavení v zaměstnání [ILO] International Congress on School Effectiveness and Improvement Mezinárodní kongres o efektivnosti a pokroku ve školství International Centre for Settlement of Investment Disputes Mezinárodní středisko pro urovnávání investičních sporů International council for scientific and technical information Mezinárodní rada pro vědecké a technické informace [Paříž] International Council for Science Mezinárodní rada pro vědu Information and Communication Technologies Informační a komunikační technologie [též IKT, TIC] Irish Congress of Trade Unions Irský kongres odborových svazů Istituto per la Cooperazione Universitaria Ústav pro spolupráci mezi univerzitami [Řím] International Council for Universities Adult Education Mezinárodní rada pro univerzity vzdělávání dospělých Initial and continuing vocational training Počáteční a další profesní příprava Industrial Development Authority Úřad pro rozvoj průmyslu [Irsko] Informatik dienst allen Informatika slouží všem Interchange of Data between Administrations Výměna údajů mezi státními správami [EU] International Development Association Mezinárodní sdružení pro rozvoj International Data Corporation Mezinárodní sdružení pro práci s daty Individuals with Disabilities Educational Act Zákon o vzdělávání osob se zdravotním postižením Skupina pro vzdělávací alternativy Interactive Dialogues for Explanation and Learning Interaktivní dialogy pro vysvětlování a učení Institut d Economie Industrielle of the Université des Sciences Sociales de Toulouse Ústav průmyslové ekonomie Univerzity společenských věd v Toulouse 4 Národní ústav odborného vzdělávání

5 IDM IDP IDPM IDQ IDRC IE IEA IEE IEEE IEEPS IEES IEFP IEFP IEHEI IEJ IEK IELTS IEN IEP IER IERF IES IES IES IES IES Institut dětí a mládeže (MŠMT) The Children and Youth Institute (of the Ministry of Education, Youth and Sports) Integrated Development Programmes Integrované rozvojové programy Institute for Development Policy and Management Ústav pro rozvojovou politiku a management [Manchester] Instrumentarium zur Dauerbeobachtung der Qualifikationsentwicklung Instrumentář pro trvalé sledování vývoje kvalifikací [viz FreQueNz] International Development Research Centre Středisko výzkumů pro mezinárodní rozvoj [Ottawa] [též CRDI] Irsko International Association for Evaluation of Educational Achievement Mezinárodní sdružení pro hodnocení výsledků vzdělávání [Amsterdam] Institution of Electrical Engineers Instituce elektrotechnických inženýrů Institute of Electrical and Electronics Engineers Ústav elektrotechnických a elektronických inženýrů [USA] Institut européen d éducation et de politique sociale Evropský ústav vzdělávání a sociální politiky [Paříž] [viz EIESP] Institut d études éducatives et sociales Ústav pedagogických a sociálních studií [Lucembursko] Institut européen pour la formation professionnelle Evropský ústav pro odborné vzdělávání [též EIB] [Paříž] Instituto do emprego e formação profissional Ústav pro zaměstnanost a přípravu na povolání [Portugalsko] Institut européen des hautes études internationales Evropský ústav vysokých mezinárodních studií Instituts d études judicaires Ústavy právnických studií Instituta Epangelmatikis Katartissis Ústav profesní přípravy [Řecko] International English Testing System Mezinárodní systém testování angličtiny Inspecteur d éducation Inspektor vzdělávání Instituts d études politiques Instituty politických studií Institute for Employment Research Ústav pro výzkum zaměstnanosti [University of Warwick, Coventry] International Education Research Foundation Mezinárodní nadace pro pedagogický výzkum [Los Angeles] Information Exchange Systems Systémy výměny informací Institute for European Studies Ústav pro evropská studia [Chicago] Institute of Education Sciences Ústav pedagogických věd [USA] Institut für Entwicklungsplanung und Strukturforschung an der Universität Hannover Ústav pro plánování vývoje a strukturální výzkum na univerzitě v Hannoveru Intelligent Educational System Vzdělávací systém s umělou inteligencí Národní ústav odborného vzdělávání 5

6 IEWS IFAPLAN IFB IFBL IFC IFCEB IFCU IFEL IFES IFFP IFFTU IFID IFK IFKA IFLA IFMI IFMPT IFO IFOP IFP IFPA IFPCM IFPME IFTDO IFTG Institute for East West Studies Ústav studií Západ-Východ [Praha] Gesellschaft für Angewandte Socialforschung und Planung Společnost pro aplikovaný sociální výzkum a plánování [Německo] Institut de formation des bibliothécaires Ústav pro přípravu knihovníků Institut de formation bancaire Luxembourg Lucemburský ústav pro přípravu v bankovnictví International Finance Corporation Mezinárodní finanční korporace International Foundation for Computer-based Education in Banking and Finance Mezinárodní nadace pro vzdělávání v bankovnictví a financích založené na počítači [Brusel] International Federation of Catholic Universities Mezinárodní federace katolických univerzit [Paříž] [viz FIUC] International Federation for European Law Mezinárodní federace pro evropské právo [Řím] Institut de formation économique et sociale Ústav ekonomického a sociálního vzdělávání [Lucembursko] L Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle Spolkový vysokoškolský ústav pro odborné vzdělávání [Švýcarsko] [též EHB, IUFFP, SFIVET] International Federation of Free Teachers Unions Mezinárodní federace svobodných odborových svazů učitelů International Federation for Information and Documentation Mezinárodní federace pro informace a dokumentaci Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften Mezinárodní středisko pro výzkum kultury [Vídeň] Internationaler Fachkräfteaustausch in der Berufsbildung Mezinárodní výměna odborných pracovníků profesního vzdělávání International Federation of Library Associations Mezinárodní federace knihovnických sdružení [Haag, Nizozemsko] Institut français de la maintenance industrielle Francouzský ústav průmyslové údržby [Francie] Institut de formation aux métier de la montagne et du tourisme Ústav přípravy na povolání v horách a v cestovním ruchu ifo (Information und Forschung) Institut für Wirtschaftsforschung Ústav pro hospodářský výzkum [Mnichov] Instrument financier d orientation de pêche Finanční nástroj poradenství pro rybolov Institut de Formation Professionnelle Ústav profesní přípravy [Francie] Instituto de Formação Profissional Acelerada Ústav pro zrychlenou profesní přípravu [Portugalsko] Institut francophone de formation permanente des classes moyennes Frankofonní ústav pro celoživotní vzdělávání střední vrstvy [Belgie] Institut de formation permanente des classes moyennes et des PME Ústav celoživotního vzdělávání živností a malých a středních podniků [Belgie] International Federation of Training and Development Organisations Mezinárodní federace organizací pro přípravu a rozvoj [Ženeva] Institut Franco Tchèque de gestion Francouzsko český ústav řízení 6 Národní ústav odborného vzdělávání

7 IFTS IFTS IFUT IFV IG IGAEN IGAS IGC IGIP IGLU IGLYO IGSS IHE IHEEN IHEI IHK IHK IHME IIE IIEP IIES IILS IIP IIPE IISP Institut de formation technique supérieure Ústav pro přípravu vyšších techniků Istruzione e formazione tecnica superiore Vyšší technické vzdělávání a příprava [Itálie] Irish Federation of University Teachers Irská federace univerzitních učitelů Instituts de force de vente Ústav pro přípravu prodejců Industriegewerkschaft Průmyslový odborový svaz Inspection générale des services administratifs de l Education nationale Generální inspektorát správních služeb v národním vzdělávání [Francie] Inspection générale des affaires sociales Generální inspekce sociálních záležitostí [Francie] Inter-Governmental Conference Mezivládní konference Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik / International Society for Engineering Education Mezinárodní společnost pro inženýrskou pedagogiku [Klagenfurt, Rakousko] Internationale-Grundschul-Lese-Untersuchung Mezinárodní výzkum čtení na základních školách International Lesbian and Gay Youth Organisation Mezinárodní mládežnická organizace lesbiček a homosexuálů Inspection générale de la sécurité sociale Generální inspektorát sociálního zabezpečení [Lucembursko] Institut of Higher Education Ústav pro vysoké školství Institut des Hautes Etudes de l Education Nationale Ústav pro studium národního vzdělávání [Francie] Institut des hautes études internationales Ústavvysokých mezinárodních (právnických) studií Industrie- en Handelskammer Průmyslová a obchodní komora [Belgie] Industrie- und Handelskammer Průmyslová a obchodní komora Institutional Management in Higher Education Institucionální management ve vysokoškolském vzdělávání Institute of International Education Ústav mezinárodního vzdělávání [New York] International Institute for Educational Planning Mezinárodní ústav pro pedagogické plánování [Paříž] [UNESCO] [též IIPE] Institute for the International Education of Students Ústav pro mezinárodní vzdělávání studentů [Chicago] International Institute for Labour Studies Mezinárodní ústav studií pracovních sil [ILO] Investors in People Investoři do lidí [Projekt podporující podnikatele, aby rozvíjeli lidské zdroje] Institut international de planification de l éducation / Instituto Internacional de Planeamiento de la Educacięn Mezinárodní ústav pro plánování vzdělávání [Paříž] [UNESCO] [též IIEP] Institute of International Studies and Programs Ústav mezinárodních studií a programů [Minneapolis, USA] Národní ústav odborného vzdělávání 7

8 IITD IITE IKBB IKEB IKS IKT IKVE ILA ILB ILC ILEA ILEJ ILK ILL ILLC ILO ILO ILS ILSA ILSS ILT ILT ILT ILT ILT ILU IMA Irish Institute for Training and Development Irský ústav pro vzdělávání a rozvoj Institute for Information Technologies in Education Ústav pro informační technologie ve vzdělávání [Moskva] [UNESCO] Innovationskreis berufliche Bildung Inovační kruh odborné vzdělávání [Německo] Interkantonale Konferenz der Beauftragten für Erwachsenenbildung Mezikantonální konference dohlížitelů na vzdělávání dospělých [Švýcarsko] Individuellt kompetenssparande Individuální účty na vzdělávání [Švédsko] Informační a komunikační technologie [též ICT, TIC] Invoeringswet Kaderwet Volwasseneneducatie Rámcový zákon o vzdělávání dospělých [Nizozemsko] Individual Learning Account Individuální účet na vzdělávání [Wales, Skotsko] Industry Lead Body Vedoucí odvětvová (oborová) skupina [Velká Británie] International Labour Conference Mezinárodní konference práce [viz ILO] Inner London Education Authority Úřad pro vzdělávání ve vnitřním Londýně Internet Library of Early Journals Internetová knihovna starých časopisů (18. a 19. stol.) [Velká Británie] Institut für selbstorganisiertes Lernen und multimediale Kommunikation Ústav pro samostatné učení a multimediální komunikaci [Berlín] InterLibrary Lending (též interlending) Meziknihovní výpůjční služba International Lifelong Learning Conference Mezinárodní konference o celoživotním vzdělávání International Labour Office Mezinárodní úřad práce International Labour Organization Mezinárodní organizace práce [též BIT] Institut für Lernsysteme Ústav učebních systémů [Hamburg] Irish Learning Support Association Irské sdružení na podporu učení International Life Skills Survey Mezinárodní přehled životně důležitých dovedností Industrial Language Training Jazyková příprava v průmyslu Institute for Learning and Teaching in Higher Education Ústav pro učení a vyučování ve vysokoškolském vzdělávání [Velká Británie] Instructor-led training Vzdělávání vedené instruktorem Integrated Learning System Integrovaný výukový systém Information Learning Technology Technologie informačního učení [Velká Británie] Information Literacy Unit Oddělení informační gramotnosti (Knihovna OU) [Velká Británie] Institute of Mathematics and its Applications Ústav pro matematiku a její aplikace 8 Národní ústav odborného vzdělávání

9 IMAC IME IMECO IMEN IMF IMHE IMHI IMITATE imove IMPACT IMS IMS IMTEC INA INA INASP INBAS INBEL INCE INCUAL Indire INE INED INEM INES Institut Image Communication Ústav Obraz Komunikace [Francie] Institut monétaire européen Evropský měnový institut International Measurement Confederation Mezinárodní konfederace měřicí techniky International Mother tongue Educational Network Mezinárodní vzdělávací síť mateřského jazyka International Monetary Fund Mezinárodní měnový fond [též FMI] Institutional Management in Higher Education / Programme de gestion des établissements d enseignement supérieur Institucionální řízení ve vysokém školství [program OECD] Institut de management hôtelier international Ústav mezinárodního hotelového managementu Innovative Methods in Teaching Adults Today in Europe Inovativní metody ve vyučování dospělých v dnešní Evropě [program SOKRATES] International Marketing of Vocational Education Mezinárodní marketing odborného vzdělávání [Německo] Information Market Policy Actions Akční politika (vytváření) informačního trhu [EU] Institute of Management Services Ústav služeb řízení Institute of Manpower Studies Ústav studia pracovních sil International Movement Towards Educational Change Mezinárodní hnutí za změny ve vzdělávání [Oslo] Institut national d agronomie Národní zemědělský ústav Institut National de l Audiovisuel Národní ústav audiovize [Francie] International Network for the Availability of Scientific Publications Mezinárodní síť pro dostupnost vědeckých publikací Institut für Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, GmbH Ústav pro politiku trhu práce a pro sociální politiku, s.r.o. [Německo] Institut belge d information et de documentation Belgický ústav pro informace a dokumentaci Instituto Nacional de Calidad y Evaluación Národní ústav pro kvalitu a evaluaci [Španělsko] Instituto nacional de las cualificaciones Národní ústav pro kvalifikace [Španělsko] Istituto Nazionale di Documentazione per l Innovazione e la Ricerca Educativa Národní dokumentační ústav pro inovace a výzkum ve vzdělávání [Itálie] Instituto Nacional de Estadística Národní statistický ústav [Španělsko] International Network for Educational Information Mezinárodní síť pro pedagogické informace Instituto Nacional de Empleo Národní ústav práce [Madrid] Indicators of Education Systems Indikátory vzdělávacích systémů [OECD] Národní ústav odborného vzdělávání 9

10 INES INETOP INFATH INFO 2000 INFOTERM INFPC INGO INGOSTE INISTE INJEP INK INLEA INLOGOV INOFOR INOU INPADOC INPS INRA INRP INS INSA Information on National Education Systems Informace o národních vzdělávacích systémech Institut national d étude du travail et d orientation professionnelle Národní ústav pro studium práce a profesní orientaci Institut de formation professionnelle aux métiers du tourisme et de l hôtellerie Ústav pro odbornou přípravu na povolání v cestovním ruchu a v hotelnictví A multi-annual Community programme to stimulate the development of a European multimedia content industry and to encourage the use of multimedia content in the emerging information society Mnoholetý program Společenství pro podněcování rozvoje obsahové stránky evropských multimédií a podporu využívání multimediálního obsahu v objevující se informační společnosti International Information Centre for Terminology Mezinárodní informační středisko pro terminologii Institut national pour la formation professionnelle continue Národní ústav pro další profesní vzdělávání [Lucembursko] International Non-Governmental Organisation Mezinárodní nevládní organizace [EU] International network of government officers in science & technology education Mezinárodní sít vládních úředníků v přírodovědném a technickém vzdělávání [UNESCO] International Network for Information in Science and Technology Education / Reséau international d information concernant l enseignement des sciences et de la technologie Mezinárodní síť pro informace v přírodovědném a technickém vzdělávání [viz UNESCO] Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire Národní ústav mládeže a lidového vzdělávání [Francie] Instituut Nederlandse Kwaliteit Nizozemský ústav kvality International Learning Foundation Nadace mezinárodního vzdělávání [Barcelona] Institute of Local Government Ústav místní správy Instituto para a Inovação na Formação Ústav pro inovace v profesní přípravě [Portugalsko] Irish National Organisation of the Unemployed Irská národní organizace nezaměstnaných International Patent Documentation Centre Mezinárodní středisko pro patentovou dokumentaci Istituto Nazione per la Previdenza Sociale Národní ústav sociálního zabezpečení [Itálie] Institut national de la recherche agronomique Národní ústav zemědělského výzkumu [Francie] Institut national de recherche pédagogique Národní ústav pro pedagogický výzkum [Paříž] Institut national de statistique Národní statistický ústav [Belgie] Instituts nationaux des sciences appliqués Národní ústavy aplikovaných věd [Francie] 10 Národní ústav odborného vzdělávání

11 INSEA INSEE INSEM INSERM INSET INSIS InstDokAB INT INTA INTD INTERSTENO INTIB Intif INTO InWEnt IO IOB IOB IOHE IOLP IOM IOSTE IPA IPA International Society for Education through Art Mezinárodní společnost pro výchovu prostřednictvím umění [Jönköping, Švédsko] Institut national de la statistique et des études économiques Národní ústav statistiky a ekonomických studií [Francie] Interinstitutional Electronic Mail System Meziinstitucionální systém elektronické pošty Institut national de la santé et de la recherche médicale Národní ústav zdraví a lékařského výzkumu [France] In-Service Education of Teachers Vzdělávání učitelů při zaměstnání Inter-Institutional Integrated Services Information System Meziinstitucionální informační systém integrovaných služeb [EU] Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit Ústav pro výzkum trhu práce a povolání Spolkového úřadu práce [Německo] Institut National de Télécommunications Národní ústav telekomunikací [Francie] Irish National Teachers Association Irské národní sdružení učitelů Institut national des techniques de la documentation Národní ústav pro dokumentační techniky International Federation of Information Processing Mezinárodní federace zpracování informací Information for Technology, Industry and Business Informace pro techniku, průmysl a obchod [UNIDO] Institut francophone des nouvelles technologies de l information et de la formation Frankofonní ústav nových informačních technologií a profesní přípravy [Bordeaux] Irish National Teachers' Organisation Irská národní organizace učitelů Internationale Weiterbildung und Entwicklung ggmbh Mezinárodní další vzdělávání a rozvoj [Německo] Inspecteur de l orientation Inspektor profesní orientace Chartered Institute of Bankers Autorizovaný ústav pro bankéře [Velká Británie] Institute of Builders Ústav pro stavitele Inter-American Organization for Higher Education / Organisation Universitaire Interaméricane Meziamerická organizace pro vysokoškolské vzdělávání [Sainte-Foy, Kanada] Improving Own Learning and Performance Zlepšování vlastního učení a výkonu Institut of Marketing Ústav marketingu International Organisation for Science and Technology Education Mezinárodní organizace pro přírodovědné a technické vzdělávání [Kiel, Německo] Institute of Public Administration Ústav veřejné správy [Irsko] International Phonetic Association Mezinárodní sdružení pro fonetiku Národní ústav odborného vzdělávání 11

12 IPAG IPAG IPAQ IPC IPD IPK IPLV IPM IPN IPN IPPC IPPP IPR IPTL IPTS IPU IRADES IRAP IRC IRCEM IRDAC IREDU IREM IREO IRÉPD Iresco IRET Institut de préparation à l administration et à la gestion Ústav přípravy pracovníků pro administrativu a řízení Institut de préparation à l administration générale Ústav pro přípravu pracovníků všeobecné správy International physical activity questionnaire Mezinárodní dotazník tělesné aktivity Institut de promotion commerciale Ústav pro rozvoj obchodu Institute of Personnel and Development Ústav pro personál a rozvoj [Londýn] Internationella programkontoret Úřad mezinárodních programů [Švédsko] Institut de perfectionnement en langues vivantes Ústav pro zdokonalení znalostí živých jazyků Institute of Personnel Management Ústav personálního řízení Institut für Pädagogik der Naturwissenschaften Ústav pedagogiky přírodních věd [Německo] Institut pédagogique national Národní pedagogický ústav Integrated Pollution Prevention and Control Integrovaná prevence a kontrola znečištění [směrnice EU] Institut pedagogicko-psychologického poradenství The Institute for Educational-Psychological Guidance Intelectual Property Rights Práva duševního vlastnictví [EU] Institut pédagogique du transport et de la logistique Pedagogický ústav dopravy a logistiky [Francie] Institute for Prospective Technological Studies Ústav pro výhledové technické studie [Sevilla] Inspekce přípravy učňů Institut de recherche et d analyse des dynamiques économiques et spatiales Ústav pro výzkum a analýzy ekonomické a prostorové dynamiky [Francie] Institut de recherche et l applications pédagogiques Ústav pro výzkum a jeho pedagogické aplikace [Francie] Innovation Relay Centre Středisko předávající inovace [Evropská komise] Institut de retraite complémentaire des employés de maison Doplňková penzijní pokladna domácích pracovníků [Francie] Industrial Research and Development Advisory Committee Poradní výbor pro průmyslový výzkum a rozvoj [EU] Institut de recherche sur l économie de l éducation Ústav výzkumu ekonomiky vzdělávání [při CNRS - Dijon, Francie] Institut de recherche pour l enseignement des mathématiques Výzkumný ústav pro vyučování matematice Institut Rural d Éducation et d Orientation Venkovský ústav vzdělávání a orientace [Francie] Institut de recherche économique sur la production et le développement Ústav ekonomického výzkumu výroby a rozvoje [Grenoble, Francie] Institut de recherche sur les Société Contemporaines Ústav pro výzkum soudobých společností [Paříž] Institut de recherche sur l enseignement de la technologie Výzkumný ústav pro vyučování technologie 12 Národní ústav odborného vzdělávání

13 IREX IRFA IRIS IRIS IRIS IRIS IRM IRMM IRMO IRPO IRRSAE IS IS IS ISA ISA ISAC International Research and Exchange Board Výbor pro mezinárodní výzkum a výměnu [Washington D.C.] Institut de recherche fondamentale et appliquée Ústav pro základní a aplikovaný výzkum European Network on Women Training / Réseau européen pour la formation des femmes Evropská síť pro přípravu žen [Brusel] [Program EU] Institut des relations internationales stratégique Ústav strategických mezinárodních vztahů Integrated Reporting for International Students Integrované zpravodajství pro mezinárodní studenty International Research Institute of Stavanger Stavangerský mezinárodní výzkumný ústav [Norsko] International Relations Managers Manažeři v oblasti mezinárodních vztahů Institute for Reference Materials and Measurements Ústav pro referenční materiály a měření [Evropská komise] Institute for International Relation Ústav mezinárodních vztahů [Záhřeb] [viz CULTURELINK] Федеральный институт развития профессионального образования Federální ústav rozvoje odborného vzdělávání [Rusko] Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione ed Aggiornamento Educativi Regionální ústavy pro výzkum, hodnocení a modernizaci vzdělávání [Itálie] Income Support Sociální výpomoc Information Systems Informační systémy Island International Schools Association Mezinárodní sdružení škol [Ženeva] Irish Schoolheads Association Irské sdružení ředitelů škol Information Society Activity Centre Středisko aktivit pro společnost informací [EU] ISB Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (od roku 2003) Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung ( ) Státní ústav pro školní pedagogiku a výzkum ve vzdělávání [Mnichov] ISBE ISBN ISC ISC ISC ISCED ISCO ISCPES International Society for Business Education Mezinárodní společnost pro obchodní vzdělávání [též SIEC] International Standard Book Number Mezinárodní normalizované číslo knihy Institut supérieur de commerce Vysoký obchodní ústav International Scientific Cooperation Mezinárodní vědecká spolupráce [EU] Independent Schools Council Rada nezávislých škol [Velká Británie] International Standard Classification of Education Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání [též CITE, CINE] International Standard Classification of Occupations Mezinárodní standardní klasifikace povolání [též CITP, CIUO] International Society for Comparative Physical Education and Sport Mezinárodní společnost pro srovnávání tělesné výchovy a sportu Národní ústav odborného vzdělávání 13

14 ISCU ISDN ISEED ISEF ISEI ISEP ISERES ISERP ISESCO ISF ISFOL ISFORM ISI ISIC ISIC ISIS ISIT ISLE ISM ISME ISO ISOPLAN ISP ISP ISP ISPA International Committee of Scientific Unions Mezinárodní výbor vědeckých svazů Integrated Service Digital Network Digitální síť integrovaných služeb International Seminar on Staff and Educational Development Mezinárodní seminář o personálním a vzdělávacím rozvoji Istituto universitario di scienze motorie Univerzitní ústav antropomotoriky [Itálie] International Society for Educational Information Mezinárodní společnost pro informace ve vzdělávání International Student Exchange Programme Mezinárodní program výměny studentů [Washington D.C.] Institut syndical d études et de recherches économiques et sociales Ústav odborů pro ekonomické a sociální studia a výzkumy [Francie] Institut supérieur d études et de recherches pédagogiques Vyšší ústav pedagogických studií a výzkumů [Lucembursko] Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization Islámská vzdělávací, vědecká a kulturní organizace Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung Ústav pro společenskovědní výzkum [Mnichov] Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori Ústav pro rozvoj profesní přípravy pracovníků [Itálie] Institut supérieur de formation Vyšší vzdělávací ústav Information Society Index Index informační společnosti International Standard Industrial Classification of All Economic Activities Mezinárodní typová odvětvová klasifikace všech hospodářských činností [ILO] International Student Identity Card Mezinárodní studentská identifikační karta Independent Schools Information Service Informační služba nezávislých škol [Skotsko] Institut supérieur d interprètariat et de traduction Vysoký ústav tlumočnictví a překladatelství Intelligent Simulation Learning Environment Učební prostředí simulované umělou inteligencí Informační systém mládeže Irish Small and Medium Enterprises Association Irské sdružení malých a středních podniků International Standardization Organization Mezinárodní organizace pro standardizaci Institut für Entwicklungsforschung, Wirtschaft- und Sozialplanung GmbH Ústav pro výzkum vývoje, hospodářské a sociální plánování Institut Svazu průmyslu ČR Institute of Czech Industry Confederation Internet service provider Poskytovatel internetových služeb Interprovincial Standards Program Meziprovinciální program standardů Instrument for Structural Policies for Pre-Accession Nástroj strukturální politiky pro přípravu ke vstupu (do Evropské unie) [program EU] 14 Národní ústav odborného vzdělávání

15 ISPA ISPFP ISPO ISRM ISSA ISSF ISSN ISSP ISSS ISŠ IST IST ISTAT ISTC ISTC ISTP IT IT IT IT ITA ITB ITB ITC ITC ITC-ILO ITD ITE International School Psychology Association Mezinárodní sdružení pro školní psychologii Institut Suisse de Pédagogie pour la Formation Professionnelle Istituto Svizzero di Pedagogia per la Formazione Professionale Švýcarský ústav pro odborné vzdělávání [též SIBP] Information Society Project Office Projektová kancelář informační společnosti [EU] Informační středisko pro rozvoj managementu International Social Security Association Mezinárodní asociace sociálního zabezpečení International School Sport Federation Mezinárodní federace školního sportu International Standard Serial Number Mezinárodní normalizované číslo periodik International Social Survey Programme Mezinárodní program sociálního výzkumu Information Society Standardization System Normalizační systém pro informační společnost Integrované střední školy Institut supérieur de technologie Vyšší technologický ústav [Lucembursko] Information Society Technologies Technologie společnosti informací [EU] Istituto nazionale di Statistica Národní statistický úřad [Itálie] International Science and Technology Centre Mezinárodní středisko pro vědu a techniku [EU] International Student Travel Confederation Mezinárodní konfederace studentského cestování [Amsterdam] Integrovaný systém typových pozic Information Technology Informační technologie Informationstechnologie Informační technologie [Německo] Institute of Technology Technologický ústav [Irsko] Itálie Industrial Training Act Zákon o přípravě v odvětví [Velká Británie] Industry Training Board Odvětvový (oborový) výbor pro odbornou přípravu [Velká Británie] Institut Technik & Bildung Ústav Technika & Vzdělávání [Brémy] Industrial Training Committees Odvětvové výbory odborné přípravy [Velká Británie] Industrial Training Council Rada pro odvětvovou přípravu International Training Centre International Labour Organization Mezinárodní vzdělávací středisko Mezinárodní organizace práce [Turín] Institute of Training and Development Ústav pro odbornou přípravu a rozvoj Institute for Technical Education Ústav pro technické vzdělávání Národní ústav odborného vzdělávání 15

16 ITE ITEA ITEA ITeC ITEC ITG ITI ITII (IT2I) ITiS ITO ITPES ITS ITS ITSIE ITT ITT ITTE ITU ITV ITV IUEA IUED IUFFP IUFM IUHEI IUI Institute of Technological Education Ústav technického vzdělávání [Athény] International Technology Education Association Mezinárodní sdružení technického vzdělávání International Test and Evaluation Association Mezinárodní sdružení pro testování a evaluaci [USA] Information Technology Centre Středisko informační technologie Information Technology in Education of Children Informační technologie ve vzdělávání dětí Informationstechnische Grundbildung Základní vzdělání v informační technice Institut des traducteurs et d interprètes Ústav překladatelů a tlumočníků Institut des techniques d ingénieur d industrie Ústav inženýrských průmyslových technik Nationelt program för IT i Skolan Národní program zavádění informačních technologií do škol [Švédsko] Industry Training Organization Odvětvová organizace pro odbornou přípravu [Velká Británie] Institut technique de prévision économique et sociale Technický ústav pro průmyslové a sociální prognózy Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen Ústav pro aplikované sociální vědy [Nizozemsko, Nijmegen] Intelligent tutoring system Vyučovací systém s umělou inteligencí Intelligent Training Systems in Industrial Environment Systémy přípravy s umělou inteligencí v průmyslovém prostředí [Skotsko] Initial Teacher Training Počáteční příprava učitelů Integrated Thematic Teaching Integrovaná tematická výuka Information Technology in Teacher Education Informační technologie ve vzdělávání učitelů International Telecommunication Union Mezinárodní telekomunikační unie [Ženeva] Integrovaná tematická výuka Interactive Television Interaktivní televize International University Endowment Association Mezinárodní sdružení nadací pro financování univerzit [USA] Institut universitaire d études du développement / Graduate Institute of Development Studies Univerzitní ústav pro studium vývoje [Bern] L Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale Spolkový univerzitní ústav pro odborné vzdělávání [Švýcarsko] [též EHB, IFFP, SFIVET] Institut universitaire de formation des maîtres Univerzitní ústav pro vzdělávání učitelů Institute universitaire de hautes études internationales Univerzitní ústav mezinárodního vysokoškolského studia [Brusel] Industrins utrednings institut Průmyslový ústav pro ekonomiku a sociální výzkum [Švédsko] 16 Národní ústav odborného vzdělávání

17 IUIL IuK IuK IULA IUP IUS IUT IV iv IVEA IVET IVETA IVQ IW IWB IWI IWL IWM IWP Institut universitaire international de Luxembourg Lucemburský mezinárodní univerzitní ústav Informations- und Kommunikations(-System) Informační a komunikační (systém) [Německo] Informations- und Kommunikationstechnik Informační a komunikační technika International Union of Local Authorities Mezinárodní svaz místních úřadů [EU] Institut universitaire professionnalisé Odborný univerzitní ústav International Union of Students / Union internationale des étudiants Mezinárodní svaz studentů [Praha] Institut universitaire de technologie Univerzitní technologický ústav Interactive Video Interaktivní video Industriellenvereinigung Průmyslové sdružení [Rakousko] Irish Vocational Education Association Irské sdružení odborného vzdělávání Initial Vocational Education and Training Počáteční odborné vzdělávání a příprava International Vocational Education and Training Association Mezinárodní sdružení odborného vzdělávání a přípravy International Vocational Qualification Mezinárodní profesní kvalifikace Institut der deutschen Wirtschaft Ústav německého hospodářství [Kolín] Interactive Whiteboard Interaktivní tabule Industriewissenschaftliches Institut an der Wirtschaftsuniversität Wien Ústav průmyslových věd na Hospodářské univerzitě ve Vídni Integration of work and learning Integrace práce a učení Institut für die Wissenschaften vom Menschen / Institute for Human Sciences Ústav pro vědy o člověku [Vídeň] Institut für Wirtschaftspädagogik Ústav pro hospodářskou pedagogiku [St. Gallen, Švýcarsko] Národní ústav odborného vzdělávání 17

Národní ústav pro vzdělávání 1

Národní ústav pro vzdělávání 1 I SEE! IAA IAB IACEE IACLEA IAE IAEA IAEP IAESTE IAEVG IAF IAG IAI IAIE IAL-CISL IALS IAM IAO IAP IAP IAPS IAQ IARTEM IASC Information System on Education and Employment Informační systém o vzdělání a

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Kariérové poradenství ve Francii RNDr. Jana Jílková, Ph.D. Mgr. Eva Chalupová, Ph.D. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D.

Kariérové poradenství ve Francii RNDr. Jana Jílková, Ph.D. Mgr. Eva Chalupová, Ph.D. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. Kariérové poradenství ve Francii RNDr. Jana Jílková, Ph.D. Mgr. Eva Chalupová, Ph.D. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. Konference AVŠP, Kutná Hora, 1. - 2. 10. 2015 Studijní pobyt v Paříži 7. 12. červen 2015

Více

EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS

EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS Dietetika: profese ke zdraví Dietetická profese má oficiální definici, která byla přijata Mezinárodní konfederací

Více

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Jan Koucký Konferencia Prognózovanie potrieb trhu práce Hotel Crowne Plaza, Bratislava, 14. novembra 2014 1. Středisko vzdělávací

Více

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu REFLEX a jiné ochutnávky Jan Koucký REFLEX 2013: uplatnění absolventů vysokých škol Seminář MŠMT, SVP PedF UK a vysokých škol.

Více

Průvodce druhy počátečního odborného vzdělávání a profesní přípravy v zemích Evropské unie

Průvodce druhy počátečního odborného vzdělávání a profesní přípravy v zemích Evropské unie Zpravodaj Výzkumného ústavu odborného školství 1998 č. 10-12 příloha Průvodce druhy počátečního odborného vzdělávání a profesní přípravy v zemích Evropské unie Průvodce obsahuje informace o druzích počátečního

Více

Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí. Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015

Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí. Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015 Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015 O EURYDICE Eurydice Evropská informační síť Eurydice informuje o vzdělávacích systémech

Více

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz Iveta Hashesh (rozená Matušíková) se narodila v ČR v Uherském Hradišti.

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Semestrální výměnné pobyty bakalářské 2015/2016: počty uchazečů a min/max body

Semestrální výměnné pobyty bakalářské 2015/2016: počty uchazečů a min/max body Semestrální výměnné pobyty bakalářské : počty a min/max body míst (1 1 Athens University of Economics and Business Řecko angličtina 4 43 116,1 82,95 2 Audencia Nantes School of Management Francie angličtina

Více

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Jan Koucký Vysoké školství a požadavky praxe VŠO, Praha, 5. června

Více

Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce

Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce Jan Koucký Studenti a absolventi Tisková konference LMC Praha, 16. května

Více

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

Minitab vznik a historie

Minitab vznik a historie Minitab vznik a historie 1972: MINITAB vzniká na Pennsylvania State University Cíl: (Dr. Thomas A. Ryan, Jr., Dr. Barbara F. Ryan, Dr. Brian L. Joiner) Zahrnout do výuky statistiky použití počítačů. rychlost

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Technical product documentation - Handling of computer-based technical information - Part 3: Phases in the product design process

Technical product documentation - Handling of computer-based technical information - Part 3: Phases in the product design process ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.100.10;35.240.10 Prosinec 1997 Technická dokumentace výrobku - Zacházení s dokumenty zpracovanými na počítači - Část 3: Pracovní etapy konstruování výrobku ČSN EN IS O 11442-3

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_349 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

3. září 2009. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková

3. září 2009. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková Stipendia do EU 3. září 2009 RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková Pravidla Stipendium paušální částka na měsíc stanovena na národní úrovni Délka pobytu Min. 3 měsíce Max. 12 měsíců Výběr

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Význam vzdělání a dovedností v dnešní době OECD Skills Strategy Aktivity OECD a spolupráce s ČR

Význam vzdělání a dovedností v dnešní době OECD Skills Strategy Aktivity OECD a spolupráce s ČR Význam vzdělání a dovedností v dnešní době OECD Skills Strategy Aktivity OECD a spolupráce s ČR Konference k výsledkům výzkumu kompetencí dospělých OECD (PIAAC), 27.11.2013 Pavel Rozsypal, velvyslanec

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

E N E T O S H. Evropská síť pro vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

E N E T O S H. Evropská síť pro vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci E N E T O S H AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE PRODUKTY PARTNEŘI Evropská síť pro vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci European Network Education and Training in Occupational

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání/confederation of European Business

BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání/confederation of European Business BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání/confederation of European Business Orgán Zastoupení Zástupce Funkce Rada presidentů člen Ing. Jaroslav Hanák prezident Council of Presidents Výkonný výbor

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012)

Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012) Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012) Nejnovější nabídky od AIA i programu Erasmus LLP naleznete na: www.mechatronika.cz Akademická informační agentura (AIA)

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce České republiky v rámci programu KONTAKT

Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce České republiky v rámci programu KONTAKT Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce České republiky v rámci programu KONTAKT International Scientific and Technical Cooperation of the Czech Republic within the KONTAKT Programme Na základě mezinárodních

Více

Seznam oceněných projektů Keeping on track

Seznam oceněných projektů Keeping on track Seznam oceněných projektů Keeping on track mature@eu: Supporting Employers Recruiting and Selecting Mature Aged Persons (mature@eu: Podpora zaměstnavatelů při najímání a výběru osob ve zralém věku) - předkladatel:

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ Bc. Ing. (Stavebně materiálové inženýrství) Ph.D. (Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství) Historie: v roce 1951 založen obor Průmyslová výroba stavebních

Více

Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU)

Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU) Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU) Seminář Inspiration Connection Action. Vzdělávání a výzkum v oblasti kariérového poradenství na vysokých školách 19. listopadu

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Osobní údaje Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D., 31. leden 1978 bydliště Přestavlky 5, 25791 Sedlec-Prčice (Přestavlky) Vzdělání 2002 Ing. VŠE, Fakulta managementu Ekonomika a

Více

Seznamte se: Mezinárodní komise pro studium a zdokonalování vyučování matematice (CIEAEM)

Seznamte se: Mezinárodní komise pro studium a zdokonalování vyučování matematice (CIEAEM) Scientia in educatione 3(2), 2012 p. 107 112 ISSN 1804-7106 Seznamte se: Mezinárodní komise pro studium a zdokonalování vyučování matematice (CIEAEM) Marie Tichá Abstrakt Článek seznamuje čtenáře s Mezinárodní

Více

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Potřeba vzdělávání Odborné povolání knihovníka i informačního pracovníka vyţaduje technicky,

Více

Příklady podpory žadatelů o ERC granty v zahraničí

Příklady podpory žadatelů o ERC granty v zahraničí Služby TC AV ČR Příklady podpory žadatelů o ERC granty v zahraničí Informační den zaměřený na Advanced Grants ERC 21. listopadu 2011, Praha Adéla Vožechová, TC AV ČR (vozechova@tc.cz) CZELO A NICER Co

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU VELKÁ BRITÁNIE - Twin Group Společnost Twin Group byla založen v roce 1993, od té doby působí na trhu jako poskytovatel vzdělání a stáží. Za dobu svého fungování získala ve svém oboru řadu ocenění. Díky

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.080.30; 03.200 2004 Rekreační potápění - Minimální bezpečnostní požadavky na výcvik rekreačních potápěčů v přístrojovém potápění - Část 2: 2. kvalifikační stupeň - Samostatný

Více

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS OSOBNÍ INFORMACE Adresa: U Hřiště 418, Nový Jičín E-mail: schwarz@vse.cz Rodinný stav: ženatý, 2 děti Národnost: česká Datum narození: 25. 4. 1960 Místo narození: Bílovec Tituly:

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

prof.ing.miroslavludwig,csc. prorektor pro vědu a tvůrčí činnost

prof.ing.miroslavludwig,csc. prorektor pro vědu a tvůrčí činnost prof.ing.miroslavludwig,csc. prorektor pro vědu a tvůrčí činnost 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 DFJP 224 242 273 232 269 240 269 303 365 FES 245 119 275 226 318 283 209 246 264 FF 43 32 71

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Rozdílná míra vybavenosti výpočetní technikou mezi zeměmi nebo uvnitř jedné země

Rozdílná míra vybavenosti výpočetní technikou mezi zeměmi nebo uvnitř jedné země Tisková zpráva Key Data on Information and Communication Technology in Schools in Europe [Klíčové údaje o informačních a komunikačních technologiích ve školách v Evropě] Vydání 4 Rozvíjení potenciálu multimediálních

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.55; 55.200 2000 Bezpečnost balicích strojů - Část 1: Terminologie a klasifikace balicích strojů a souvisících zařízení ČSN EN 415-1 26 7600 Prosinec Packaging machines

Více

Analýza dobré praxe webové propagace univerzitních poradenských pracovišť v zahraničí

Analýza dobré praxe webové propagace univerzitních poradenských pracovišť v zahraničí UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Profesně poradenské centrum FF UP Wurmova 7, 771 11 Olomouc Tel.: +420 585 633 250 Analýza dobré praxe webové propagace univerzitních poradenských pracovišť v zahraničí

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15?

Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15? Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15? (tj. na období od 1.9.2014 do 31.8.2015) Nejnovější nabídky programů Erasmus+ a AIA naleznete na serveru: www.mechatronika.cz Společné magisterské studijní

Více

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo děkana Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) vznikla v roce 1991 jako pokračovatelka jedné ze

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 1 /2009 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT

SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT Provozovatel: Obecný přehled unite-it za rok 2014 Síť Unite-IT oslavila druhý rok projektu, ale teprve první rok za plného provozu, přičemž nadále expandovala, rostla

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.040.40; 35.240.50 2003 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 210: Aplikační protokoly: Elektronická montáž, vzájemné

Více

Grey Literature ve světě

Grey Literature ve světě Grey Literature ve světě Martina Pfeiferová Státní technická knihovna m.pfeiferova@stk.cz Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2008 8. 10. 2008, VUT Brno Osnova Definice ŠL Mezinárodní konference

Více

Odbory zaměstanců v soukromém sektoru, v grafických odvětvích a novinářů. Konföderation der slowakischen Gewerkschaften

Odbory zaměstanců v soukromém sektoru, v grafických odvětvích a novinářů. Konföderation der slowakischen Gewerkschaften Odbory zaměstanců v soukromém sektoru, v grafických odvětvích a novinářů Konföderation der slowakischen Gewerkschaften 1 O d b o r o v é s v a z y a p r á c e o d b o r o v ý c h s v a z ů v R a k o u

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

Červen 1996. Metody měření zařízení používaných v digitálních. mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemských stanic družicové.

Červen 1996. Metody měření zařízení používaných v digitálních. mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemských stanic družicové. ICS 33. 060. 30 Červen 1996 ČESKÁ NORMA Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech Část 3: Měření pozemských stanic družicové služby Oddíl 5: Konvertory nahoru

Více

Systèmes d'alarme - Systèmes d'alarme sociale - Partie 7: Directives d'application

Systèmes d'alarme - Systèmes d'alarme sociale - Partie 7: Directives d'application ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.320 Říjen 1998 Poplachové systémy Systémy přivolání pomoci Část 7: Pokyny pro aplikace ČSN EN 50 134-7 33 4594 Alarm systems - Social alarm systems - Part 7: Application guidelines

Více

Stipendia do EU 17.4.2014. doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Michaela Plašilová

Stipendia do EU 17.4.2014. doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Michaela Plašilová Stipendia do EU 17.4.2014 doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Michaela Plašilová Pravidla Stipendium paušální částka na měsíc stanovena Národní agenturou dle cílové země Délka pobytu Min. 3 měsíce Max. 12

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.200.20; 67.260 2003 Přístroje pro záznam teploty a teploměry pro přepravu, skladování a distribuci chlazených, zmrazených, hluboko zmrazených/rychle zmrazených potravin a zmrzliny

Více

A. Datová příloha k potřebám regionálního školství

A. Datová příloha k potřebám regionálního školství A. Datová příloha k potřebám regionálního školství 1 Významný počet žáků nedosahuje ani základní úrovně v klíčových kompetencích Graf ukazuje podíl žáků, kteří dosáhli nižší úrovně než 2 (tmavě modré)

Více

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 002:001.4 Březen 1993 ČSN ISO 5127-1. DOKUMENTACE A INFORMACE. SLOVNÍK Část 1: Základní pojmy

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 002:001.4 Březen 1993 ČSN ISO 5127-1. DOKUMENTACE A INFORMACE. SLOVNÍK Část 1: Základní pojmy ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 002:001.4 Březen 1993 DOKUMENTACE A INFORMACE. SLOVNÍK Část 1: Základní pojmy ČSN ISO 5127-1 01 0167 Documentation and information - Vocabulary Part 1: Basic concepts Documentation

Více

Common Language Resources and Their Applications

Common Language Resources and Their Applications Common Language Resources and Their Applications http://clara.b.uib.no/ Markéta Lopatková Ústav formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova v Praze formální rámec

Více

VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLICE 11. Šulista, M. Kvalita a evaluace ve vysokém školství 14

VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLICE 11. Šulista, M. Kvalita a evaluace ve vysokém školství 14 O B S A H Úvodem 1. část : VÝZKUMNÉ ÚKOLY, MEZINÁRODNÍ PROJEKTY VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLICE 11 Kvalita a evaluace ve vysokém školství 14 Pracovníci vysokých Skol. Pokus o

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60.

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60. Vysokoškoláci v ČR Přehled základních sociologických výzkumů vysokoškoláků Přehled zkoumaných tematických oblastí ve výzkumech vysokoškoláků Lenka Minksová Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Více

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Bc. Eva DOHNÁLKOVÁ Česká zemědělská univerzita v Praze, Studijní a informační centrum dohnalko@sic.czu.cz PhDr. Hana LANDOVÁ, Ph.D. Česká zemědělská

Více

Možnosti využití programů a fondů EU pro rozvoj informační společnosti

Možnosti využití programů a fondů EU pro rozvoj informační společnosti Možnosti využití programů a fondů EU pro rozvoj informační společnosti Praha, 21.1. 2004 Východiska Lisabonský proces eeurope+ 2003 eeurope 2005 Státní informační a komunikační politika ČR eeurope+ 2003

Více

ŽIVOTOPIS MILAN EDL 2014

ŽIVOTOPIS MILAN EDL 2014 ŽIVOTOPIS MILAN EDL 2014 ŽIVOTOPIS OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení: Milan EDL Datum narození: 29. října 1973 Adresa zaměstnavatele: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Telefon: +420 377

Více

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec Svalová dystrofie Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec ABOUT IBA MU About IBA Academic institute -> Established in 2001 -> 45 employees -> 65 scientific projects Structure -> Data analysis

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 25. listopadu 2014 Ondřej NEUMAJER

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 25. listopadu 2014 Ondřej NEUMAJER STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 25. listopadu 2014 Ondřej NEUMAJER Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 12. listopadu 2014 schválila vláda ČR usnesením č. 927/2014 dokument Strategie

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 53.020.20 2001 Jeřáby - Informace pro používání a zkoušení - Část 1: Návody k používání ČSN EN 12644-1 27 0036 Listopad Cranes - Information for use and testing - Part 1: Instructions

Více

Ochrana životního prostředí a změna klimatu

Ochrana životního prostředí a změna klimatu Ochrana životního prostředí a změna klimatu Environmental protection and climate change Sysel obecný Jiří Bohdal Biodiverzita a ekosystémové služby Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním

Více

Zajímavé projekty EOC v Evropě

Zajímavé projekty EOC v Evropě Veřejná doprava ON LINE 3. 11. 2011 veletrh CZECHBUS 2011; Praha Holešovice Zajímavé projekty EOC v Evropě ČVUT v Praze, Fakulta dopravní Ing. Martin Langr 25 evropských měst Malaga Madrid Barcelona Londýn

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání www.kredo.reformy-msmt.cz Obsah prezentace: Konkurenceschopnost chemického

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.160.10 2005 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 4: Laserové svařování ČSN EN ISO 15609-4 05 0312 Červen idt ISO

Více

Protection individuelle de l'oeil - Lunettes solaires et filtres de protection contre les rayonnements solaires pour usage général

Protection individuelle de l'oeil - Lunettes solaires et filtres de protection contre les rayonnements solaires pour usage général ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.10 Březen 1998 Osobní prostředky pro ochranu očí - Protisluneční brýle a protisluneční filtry pro všeobecné použití ČSN EN 1836 83 2437 Personal eye protection - Sunglasses

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.60; 55.020 2003 Obaly - Zpráva o kritériích a metodikách analýzy životního cyklu obalů ČSN CR 13910 77 0155 Duben Packaging - Report on criteria and methodologies for life

Více

PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK)

PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK) PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK) BOŽENA MANNOVÁ, JOSEF BIČÍK České vysoké učení technické v Praze Abstrakt: Vzhledem k rostoucímu počtu seniorů v populaci je velmi důležité poskytnout seniorům vzdělání,

Více

NABÍDKA PRAXÍ PRO ROK 2008 1

NABÍDKA PRAXÍ PRO ROK 2008 1 PROFESNĚ Ě PORADENSKÉ CENTRUM FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Wurmova 7, 771 80 Olomouc Tel.: +420 585 633 250 NABÍDKA PRAXÍ PRO ROK 2008 1 1. Česká republika ACCORD GROUP CZECH REPUBLIC

Více

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY Dr. Johannes Hartl www.by-cz.eu Cíl EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj CÍL EÚS 2014 2020 CO

Více

Miniature fuses. Part 5: Guidelines for quality assessment of miniature fuse-links

Miniature fuses. Part 5: Guidelines for quality assessment of miniature fuse-links ČESKÁ NORMA 29.120.50 Únor 1996 Miniaturní pojistky. Část 5: Směrnice pro ČSN EN 60127-5 zjišťování kvality miniaturních tavných vložek 35 4730 Miniature fuses. Part 5: Guidelines for quality assessment

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.120 Leden 2009 Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci Technické požadavky na řízení pozemního leteckého osvětlení a monitorovací systém Jednotky

Více