Národní ústav odborného vzdělávání 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní ústav odborného vzdělávání 1"

Transkript

1 I SEE! IAA IAB IACEE IACLEA IAE IAEA IAEP IAESTE IAEVG IAF IAG IAI IAIE IAL-CISL IALS IAM IAO IAP IAP IAPS IAQ IARTEM IASC Information System on Education and Employment Informační systém o vzdělání a zaměstnání Industries agroalimentaires Potravinářský průmysl [Francie] Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Ústav pro výzkum trhu práce a povolání [Německo] International Association for Continuing Engineering Education Mezinárodní sdružení pro další inženýrské vzdělávání [Espoo, Finsko] International Association of Campus Law Enforcement Administrators Mezinárodní sdružení administrátorů pro posilování akademických práv [Hartford, USA] Institut d Administration des Entreprises Ústav správy podniků [Francie] International Association for Educational Assessment Mezinárodní asociace pro hodnocení ve vzdělávání [UNESCO] International Assessment of Educational Progress Mezinárodní hodnocení pokroku ve vzdělávání International Association for the Exchange of Students for Technical Experience Mezinárodní sdružení pro výměnu studentů pro technické zkušenosti [Nancy, Francie] International Association of Educational and Vocational Guidance Mezinárodní sdružení pro vzdělávací a profesní poradenství [též AIOSP] [Dublin] International Accreditation Forum Mezinárodní akreditační forum Information, Advice and Guidance Informace a poradenství [Velká Británie] Istituto per l Addestramento dell Industria Ústav pro odbornou přípravu v průmyslu [Itálie] International Association for Intercultural Education Mezinárodní sdružení pro interkulturní vzdělávání [Hilversum, Nizozemsko] Istituto Addestramento Lavoratori - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Ústav přípravy pracovníků - Italská konfederace zaměstnaneckých odborů International Adult Literacy Survey Mezinárodní šetření gramotnosti dospělých [OECD] Institute of Administrative Management Ústav administrativního řízení Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation Ústav ekonomiky práce a organizace [Mannheim, Německo] Individual Action Plan Individuální akční plán Internationale Akademie für Philosophie Mezinárodní filozofická akademie [Lichtenštejnsko] Incorporated Association of Preparatory Schools Samosprávné sdružení přípravných škol [Velká Británie] Institut für Ausbildung und Qualifizierung Ústav pro odbornou přípravu a kvalifikace [Německo] International Association for Research on Textbooks and Educational Media Mezinárodní sdružení pro výzkum učebnic a vzdělávacích prostředků International Accounting Standards Committee Mezinárodní výbor pro normy v účetnictví Národní ústav odborného vzdělávání 1

2 IASEI IASEM IASL IATSE IAU IAUPL IB IB IBBW IBE IBE IBE IBEC IBFFP IBFG IBHW IBIS IBLY IBO IBQM IBRD IBSE IBSTPI ibt IBW Israeli Association for the Study of European Integration Izraelské sdružení pro studium evropské integrace [Jeruzalém] International Association of Students in Economics and Management Mezinárodní sdružení studujících ekonomické vědy a management [též AIESEC] International Association of School Librarianship Mezinárodní asociace školních knihoven Irish Association of Teachers in Special Education Irské sdružení učitelů speciálních škol International Association of Universities Mezinárodní sdružení univerzit [Paříž] [též AIU] International Association of University Professors and Lecturers Mezinárodní sdružení univerzitních profesorů a přednášejících [Paříž] Individueel Beroepsonderwijs Individuální odborné vzdělávání [Nizozemsko] International Baccalaureate / Baccalaureat International / Bachillerato Internacional Mezinárodní maturita Institut für berufliche Bildung und Weiterbildung e.v. Ústav pro odborné vzdělávání a další vzdělávání [Göttingen] Institut für berufsbezogene Erwachsenenbildung Ústav pro vzdělávání dospělých vztahující se k profesi [Rakousko] International Bureau of Education Mezinárodní úřad pro vzdělávání [Ženeva, UNESCO] [též BIE, OIE] Institut für Berufs- und Erwachsenenbildungsforschung Ústav pro výzkum odborného vzdělávání a vzdělávání dospělých [Linec] Irish Business and Employers Confederation Irská konfederace podnikání a zaměstnavatelů Institut Bruxelois Francophone pour la Formation Professionnelle Frankofonní bruselský ústav pro profesní přípravu [Belgie] Internationaler Bund Freier Gewerkschaften Mezinárodní svaz svobodných odborů Institut für Berufsbildung, Hochschuldidaktik und Weiterbildung Ústav pro odborné vzdělávání, vysokoškolskou pedagogiku a další vzdělávání [Německo] Industry and Business Information System Informační systém průmyslu a obchodu [UNIDO] International Board on Books for Young People Mezinárodní výbor pro knihy pro mladé lidi [UNESCO] International Baccalaureate Organization Organizace pro mezinárodní maturitu [Ženeva] Initiativstelle Berufliche Qualifizierung von Migrantinnen und Migranten Iniciativní pracoviště Poskytování odborné kvalifikace migrantům [Německo] International Bank for Reconstruction and Development Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj Inquiry-Based Science Education Přírodovědné vzdělávání založené na zkoumání [EU] International Board of Standards for Training, Performance and Instruction Mezinárodní výbor pro standardy v odborné přípravě, výkonnosti a vyučování Internet Based Testing Testování založené na Internetu [viz TOEFL] Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft Ústav pro výzkum vzdělávání v hospodářství [Rakousko] 2 Národní ústav odborného vzdělávání

3 IBW IC ICA ICAE ICAI ICAL ICASE ICC ICC ICCP ICCU ICDE ICDL ICDL ICE ICE ICED ICEF ICEF ICEM ICEM ICER ICET ICEU ICG ICM ICMT Internationales Begegnungszentrum für Weiterbildung Mezinárodní setkávací středisko pro další vzdělávání [Regensdorf] Integrated Circuit Integrovaný obvod Irish Countrywomens Association Sdružení irských venkovských žen International Council for Adult Education Mezinárodní rada pro vzdělávání dospělých [Toronto] Inteligent Computer Assisted Instruction Vyučování podporované počítačovou inteligencí Intelligent Computer Aided Learning Učení pomocí počítačové inteligence International Council of Associations for Science Education Mezinárodní rada asociací pro přírodovědné vzdělávání [Limassol, Kypr] International Certificate Conference (European language network) Evropská síť pro jazykové vzdělávání Intercultural Communicative Competence Interkulturní komunikativní kompetence Commitee for Information, Computer and Communication Policy Výbor pro politiku v oblasti informací, výpočetní techniky a telekomunikací International Centre for Croatian Universities Mezinárodní středisko pro chorvatské univerzity [Dubrovník] International Council for Distance Education Mezinárodní rada pro distanční vzdělávání [Oslo] International Centre for Distance Learning Mezinárodní středisko pro distanční vzdělávání [Velká Británie] International Career Development Library Mezinárodní knihovna pro vývoj kariéry [USA] Instituto de Ciencias de la Educación Ústav pedagogických věd [Madrid] International Conference on Education Mezinárodní konference o vzdělávání International Consortium of Educational Development Mezinárodní konsorcium rozvoje vzdělávání [Oxford] International Conferences, Exhibitions and Fairs Mezinárodní konference, výstavy a veletrhy [Berlín] International Consultants for Education and Fairs GmbH Mezinárodní konzultanti pro vzdělávání a veletrhy, s.r.o. Institut coopératif de l école moderne Ústav spolupráce v moderní škole (pedagogické hnutí) [Francie] International Council for Educational Media Mezinárodní rada pro vzdělávací prostředky Institute for Comparative Education Research Ústav pro srovnávací výzkum vzdělávání [Vídeň] International Council on Education for Teaching Mezinárodní rada o vzdělávání pro výuku Informační centrum Evropské unie EU Information Centre [Praha] Institute of Careers Guidance Ústav kariérního poradenství [Velká Británie] Informační centrum mládeže [Praha] Indicateurs clés du marché du travail Klíčové ukazatele trhu práce [OIT] Národní ústav odborného vzdělávání 3

4 ICN ICO ICODOC ICOLC ICONE ICP ICPF ICSA ICSE ICSEI ICSID ICSTI ICSU ICT ICTU ICU ICUAE ICVT IDA IDA IDA IDA IDC IDEA IDEA IDEAL IDEI Informační centrum nadací Institute of Careers Officers Ústav poradců pro volbu povolání Incorcommunautair Documentatiecentrum voor Beroepsopleiding Interkomunitní dokumentační středisko pro odborné vzdělávání [Belgie, Brusel] International Coalition of Library Consortia Mezinárodní koalice knihovnických asociací Index comparative des normes nationales et européenes Srovnávací rejstřík národních a evropských norem Inter-university Cooperation Spolupráce mezi univerzitami Institut de certification des professionnels de la formation Ústav pro certifikaci pracovníků odborné přípravy [Francie] Institute of Chartered Secretaries and Administrators Ústav diplomovaných sekretářů a úředníků International Classification of Status in Employment Mezinárodní klasifikace postavení v zaměstnání [ILO] International Congress on School Effectiveness and Improvement Mezinárodní kongres o efektivnosti a pokroku ve školství International Centre for Settlement of Investment Disputes Mezinárodní středisko pro urovnávání investičních sporů International council for scientific and technical information Mezinárodní rada pro vědecké a technické informace [Paříž] International Council for Science Mezinárodní rada pro vědu Information and Communication Technologies Informační a komunikační technologie [též IKT, TIC] Irish Congress of Trade Unions Irský kongres odborových svazů Istituto per la Cooperazione Universitaria Ústav pro spolupráci mezi univerzitami [Řím] International Council for Universities Adult Education Mezinárodní rada pro univerzity vzdělávání dospělých Initial and continuing vocational training Počáteční a další profesní příprava Industrial Development Authority Úřad pro rozvoj průmyslu [Irsko] Informatik dienst allen Informatika slouží všem Interchange of Data between Administrations Výměna údajů mezi státními správami [EU] International Development Association Mezinárodní sdružení pro rozvoj International Data Corporation Mezinárodní sdružení pro práci s daty Individuals with Disabilities Educational Act Zákon o vzdělávání osob se zdravotním postižením Skupina pro vzdělávací alternativy Interactive Dialogues for Explanation and Learning Interaktivní dialogy pro vysvětlování a učení Institut d Economie Industrielle of the Université des Sciences Sociales de Toulouse Ústav průmyslové ekonomie Univerzity společenských věd v Toulouse 4 Národní ústav odborného vzdělávání

5 IDM IDP IDPM IDQ IDRC IE IEA IEE IEEE IEEPS IEES IEFP IEFP IEHEI IEJ IEK IELTS IEN IEP IER IERF IES IES IES IES IES Institut dětí a mládeže (MŠMT) The Children and Youth Institute (of the Ministry of Education, Youth and Sports) Integrated Development Programmes Integrované rozvojové programy Institute for Development Policy and Management Ústav pro rozvojovou politiku a management [Manchester] Instrumentarium zur Dauerbeobachtung der Qualifikationsentwicklung Instrumentář pro trvalé sledování vývoje kvalifikací [viz FreQueNz] International Development Research Centre Středisko výzkumů pro mezinárodní rozvoj [Ottawa] [též CRDI] Irsko International Association for Evaluation of Educational Achievement Mezinárodní sdružení pro hodnocení výsledků vzdělávání [Amsterdam] Institution of Electrical Engineers Instituce elektrotechnických inženýrů Institute of Electrical and Electronics Engineers Ústav elektrotechnických a elektronických inženýrů [USA] Institut européen d éducation et de politique sociale Evropský ústav vzdělávání a sociální politiky [Paříž] [viz EIESP] Institut d études éducatives et sociales Ústav pedagogických a sociálních studií [Lucembursko] Institut européen pour la formation professionnelle Evropský ústav pro odborné vzdělávání [též EIB] [Paříž] Instituto do emprego e formação profissional Ústav pro zaměstnanost a přípravu na povolání [Portugalsko] Institut européen des hautes études internationales Evropský ústav vysokých mezinárodních studií Instituts d études judicaires Ústavy právnických studií Instituta Epangelmatikis Katartissis Ústav profesní přípravy [Řecko] International English Testing System Mezinárodní systém testování angličtiny Inspecteur d éducation Inspektor vzdělávání Instituts d études politiques Instituty politických studií Institute for Employment Research Ústav pro výzkum zaměstnanosti [University of Warwick, Coventry] International Education Research Foundation Mezinárodní nadace pro pedagogický výzkum [Los Angeles] Information Exchange Systems Systémy výměny informací Institute for European Studies Ústav pro evropská studia [Chicago] Institute of Education Sciences Ústav pedagogických věd [USA] Institut für Entwicklungsplanung und Strukturforschung an der Universität Hannover Ústav pro plánování vývoje a strukturální výzkum na univerzitě v Hannoveru Intelligent Educational System Vzdělávací systém s umělou inteligencí Národní ústav odborného vzdělávání 5

6 IEWS IFAPLAN IFB IFBL IFC IFCEB IFCU IFEL IFES IFFP IFFTU IFID IFK IFKA IFLA IFMI IFMPT IFO IFOP IFP IFPA IFPCM IFPME IFTDO IFTG Institute for East West Studies Ústav studií Západ-Východ [Praha] Gesellschaft für Angewandte Socialforschung und Planung Společnost pro aplikovaný sociální výzkum a plánování [Německo] Institut de formation des bibliothécaires Ústav pro přípravu knihovníků Institut de formation bancaire Luxembourg Lucemburský ústav pro přípravu v bankovnictví International Finance Corporation Mezinárodní finanční korporace International Foundation for Computer-based Education in Banking and Finance Mezinárodní nadace pro vzdělávání v bankovnictví a financích založené na počítači [Brusel] International Federation of Catholic Universities Mezinárodní federace katolických univerzit [Paříž] [viz FIUC] International Federation for European Law Mezinárodní federace pro evropské právo [Řím] Institut de formation économique et sociale Ústav ekonomického a sociálního vzdělávání [Lucembursko] L Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle Spolkový vysokoškolský ústav pro odborné vzdělávání [Švýcarsko] [též EHB, IUFFP, SFIVET] International Federation of Free Teachers Unions Mezinárodní federace svobodných odborových svazů učitelů International Federation for Information and Documentation Mezinárodní federace pro informace a dokumentaci Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften Mezinárodní středisko pro výzkum kultury [Vídeň] Internationaler Fachkräfteaustausch in der Berufsbildung Mezinárodní výměna odborných pracovníků profesního vzdělávání International Federation of Library Associations Mezinárodní federace knihovnických sdružení [Haag, Nizozemsko] Institut français de la maintenance industrielle Francouzský ústav průmyslové údržby [Francie] Institut de formation aux métier de la montagne et du tourisme Ústav přípravy na povolání v horách a v cestovním ruchu ifo (Information und Forschung) Institut für Wirtschaftsforschung Ústav pro hospodářský výzkum [Mnichov] Instrument financier d orientation de pêche Finanční nástroj poradenství pro rybolov Institut de Formation Professionnelle Ústav profesní přípravy [Francie] Instituto de Formação Profissional Acelerada Ústav pro zrychlenou profesní přípravu [Portugalsko] Institut francophone de formation permanente des classes moyennes Frankofonní ústav pro celoživotní vzdělávání střední vrstvy [Belgie] Institut de formation permanente des classes moyennes et des PME Ústav celoživotního vzdělávání živností a malých a středních podniků [Belgie] International Federation of Training and Development Organisations Mezinárodní federace organizací pro přípravu a rozvoj [Ženeva] Institut Franco Tchèque de gestion Francouzsko český ústav řízení 6 Národní ústav odborného vzdělávání

7 IFTS IFTS IFUT IFV IG IGAEN IGAS IGC IGIP IGLU IGLYO IGSS IHE IHEEN IHEI IHK IHK IHME IIE IIEP IIES IILS IIP IIPE IISP Institut de formation technique supérieure Ústav pro přípravu vyšších techniků Istruzione e formazione tecnica superiore Vyšší technické vzdělávání a příprava [Itálie] Irish Federation of University Teachers Irská federace univerzitních učitelů Instituts de force de vente Ústav pro přípravu prodejců Industriegewerkschaft Průmyslový odborový svaz Inspection générale des services administratifs de l Education nationale Generální inspektorát správních služeb v národním vzdělávání [Francie] Inspection générale des affaires sociales Generální inspekce sociálních záležitostí [Francie] Inter-Governmental Conference Mezivládní konference Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik / International Society for Engineering Education Mezinárodní společnost pro inženýrskou pedagogiku [Klagenfurt, Rakousko] Internationale-Grundschul-Lese-Untersuchung Mezinárodní výzkum čtení na základních školách International Lesbian and Gay Youth Organisation Mezinárodní mládežnická organizace lesbiček a homosexuálů Inspection générale de la sécurité sociale Generální inspektorát sociálního zabezpečení [Lucembursko] Institut of Higher Education Ústav pro vysoké školství Institut des Hautes Etudes de l Education Nationale Ústav pro studium národního vzdělávání [Francie] Institut des hautes études internationales Ústavvysokých mezinárodních (právnických) studií Industrie- en Handelskammer Průmyslová a obchodní komora [Belgie] Industrie- und Handelskammer Průmyslová a obchodní komora Institutional Management in Higher Education Institucionální management ve vysokoškolském vzdělávání Institute of International Education Ústav mezinárodního vzdělávání [New York] International Institute for Educational Planning Mezinárodní ústav pro pedagogické plánování [Paříž] [UNESCO] [též IIPE] Institute for the International Education of Students Ústav pro mezinárodní vzdělávání studentů [Chicago] International Institute for Labour Studies Mezinárodní ústav studií pracovních sil [ILO] Investors in People Investoři do lidí [Projekt podporující podnikatele, aby rozvíjeli lidské zdroje] Institut international de planification de l éducation / Instituto Internacional de Planeamiento de la Educacięn Mezinárodní ústav pro plánování vzdělávání [Paříž] [UNESCO] [též IIEP] Institute of International Studies and Programs Ústav mezinárodních studií a programů [Minneapolis, USA] Národní ústav odborného vzdělávání 7

8 IITD IITE IKBB IKEB IKS IKT IKVE ILA ILB ILC ILEA ILEJ ILK ILL ILLC ILO ILO ILS ILSA ILSS ILT ILT ILT ILT ILT ILU IMA Irish Institute for Training and Development Irský ústav pro vzdělávání a rozvoj Institute for Information Technologies in Education Ústav pro informační technologie ve vzdělávání [Moskva] [UNESCO] Innovationskreis berufliche Bildung Inovační kruh odborné vzdělávání [Německo] Interkantonale Konferenz der Beauftragten für Erwachsenenbildung Mezikantonální konference dohlížitelů na vzdělávání dospělých [Švýcarsko] Individuellt kompetenssparande Individuální účty na vzdělávání [Švédsko] Informační a komunikační technologie [též ICT, TIC] Invoeringswet Kaderwet Volwasseneneducatie Rámcový zákon o vzdělávání dospělých [Nizozemsko] Individual Learning Account Individuální účet na vzdělávání [Wales, Skotsko] Industry Lead Body Vedoucí odvětvová (oborová) skupina [Velká Británie] International Labour Conference Mezinárodní konference práce [viz ILO] Inner London Education Authority Úřad pro vzdělávání ve vnitřním Londýně Internet Library of Early Journals Internetová knihovna starých časopisů (18. a 19. stol.) [Velká Británie] Institut für selbstorganisiertes Lernen und multimediale Kommunikation Ústav pro samostatné učení a multimediální komunikaci [Berlín] InterLibrary Lending (též interlending) Meziknihovní výpůjční služba International Lifelong Learning Conference Mezinárodní konference o celoživotním vzdělávání International Labour Office Mezinárodní úřad práce International Labour Organization Mezinárodní organizace práce [též BIT] Institut für Lernsysteme Ústav učebních systémů [Hamburg] Irish Learning Support Association Irské sdružení na podporu učení International Life Skills Survey Mezinárodní přehled životně důležitých dovedností Industrial Language Training Jazyková příprava v průmyslu Institute for Learning and Teaching in Higher Education Ústav pro učení a vyučování ve vysokoškolském vzdělávání [Velká Británie] Instructor-led training Vzdělávání vedené instruktorem Integrated Learning System Integrovaný výukový systém Information Learning Technology Technologie informačního učení [Velká Británie] Information Literacy Unit Oddělení informační gramotnosti (Knihovna OU) [Velká Británie] Institute of Mathematics and its Applications Ústav pro matematiku a její aplikace 8 Národní ústav odborného vzdělávání

9 IMAC IME IMECO IMEN IMF IMHE IMHI IMITATE imove IMPACT IMS IMS IMTEC INA INA INASP INBAS INBEL INCE INCUAL Indire INE INED INEM INES Institut Image Communication Ústav Obraz Komunikace [Francie] Institut monétaire européen Evropský měnový institut International Measurement Confederation Mezinárodní konfederace měřicí techniky International Mother tongue Educational Network Mezinárodní vzdělávací síť mateřského jazyka International Monetary Fund Mezinárodní měnový fond [též FMI] Institutional Management in Higher Education / Programme de gestion des établissements d enseignement supérieur Institucionální řízení ve vysokém školství [program OECD] Institut de management hôtelier international Ústav mezinárodního hotelového managementu Innovative Methods in Teaching Adults Today in Europe Inovativní metody ve vyučování dospělých v dnešní Evropě [program SOKRATES] International Marketing of Vocational Education Mezinárodní marketing odborného vzdělávání [Německo] Information Market Policy Actions Akční politika (vytváření) informačního trhu [EU] Institute of Management Services Ústav služeb řízení Institute of Manpower Studies Ústav studia pracovních sil International Movement Towards Educational Change Mezinárodní hnutí za změny ve vzdělávání [Oslo] Institut national d agronomie Národní zemědělský ústav Institut National de l Audiovisuel Národní ústav audiovize [Francie] International Network for the Availability of Scientific Publications Mezinárodní síť pro dostupnost vědeckých publikací Institut für Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, GmbH Ústav pro politiku trhu práce a pro sociální politiku, s.r.o. [Německo] Institut belge d information et de documentation Belgický ústav pro informace a dokumentaci Instituto Nacional de Calidad y Evaluación Národní ústav pro kvalitu a evaluaci [Španělsko] Instituto nacional de las cualificaciones Národní ústav pro kvalifikace [Španělsko] Istituto Nazionale di Documentazione per l Innovazione e la Ricerca Educativa Národní dokumentační ústav pro inovace a výzkum ve vzdělávání [Itálie] Instituto Nacional de Estadística Národní statistický ústav [Španělsko] International Network for Educational Information Mezinárodní síť pro pedagogické informace Instituto Nacional de Empleo Národní ústav práce [Madrid] Indicators of Education Systems Indikátory vzdělávacích systémů [OECD] Národní ústav odborného vzdělávání 9

10 INES INETOP INFATH INFO 2000 INFOTERM INFPC INGO INGOSTE INISTE INJEP INK INLEA INLOGOV INOFOR INOU INPADOC INPS INRA INRP INS INSA Information on National Education Systems Informace o národních vzdělávacích systémech Institut national d étude du travail et d orientation professionnelle Národní ústav pro studium práce a profesní orientaci Institut de formation professionnelle aux métiers du tourisme et de l hôtellerie Ústav pro odbornou přípravu na povolání v cestovním ruchu a v hotelnictví A multi-annual Community programme to stimulate the development of a European multimedia content industry and to encourage the use of multimedia content in the emerging information society Mnoholetý program Společenství pro podněcování rozvoje obsahové stránky evropských multimédií a podporu využívání multimediálního obsahu v objevující se informační společnosti International Information Centre for Terminology Mezinárodní informační středisko pro terminologii Institut national pour la formation professionnelle continue Národní ústav pro další profesní vzdělávání [Lucembursko] International Non-Governmental Organisation Mezinárodní nevládní organizace [EU] International network of government officers in science & technology education Mezinárodní sít vládních úředníků v přírodovědném a technickém vzdělávání [UNESCO] International Network for Information in Science and Technology Education / Reséau international d information concernant l enseignement des sciences et de la technologie Mezinárodní síť pro informace v přírodovědném a technickém vzdělávání [viz UNESCO] Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire Národní ústav mládeže a lidového vzdělávání [Francie] Instituut Nederlandse Kwaliteit Nizozemský ústav kvality International Learning Foundation Nadace mezinárodního vzdělávání [Barcelona] Institute of Local Government Ústav místní správy Instituto para a Inovação na Formação Ústav pro inovace v profesní přípravě [Portugalsko] Irish National Organisation of the Unemployed Irská národní organizace nezaměstnaných International Patent Documentation Centre Mezinárodní středisko pro patentovou dokumentaci Istituto Nazione per la Previdenza Sociale Národní ústav sociálního zabezpečení [Itálie] Institut national de la recherche agronomique Národní ústav zemědělského výzkumu [Francie] Institut national de recherche pédagogique Národní ústav pro pedagogický výzkum [Paříž] Institut national de statistique Národní statistický ústav [Belgie] Instituts nationaux des sciences appliqués Národní ústavy aplikovaných věd [Francie] 10 Národní ústav odborného vzdělávání

11 INSEA INSEE INSEM INSERM INSET INSIS InstDokAB INT INTA INTD INTERSTENO INTIB Intif INTO InWEnt IO IOB IOB IOHE IOLP IOM IOSTE IPA IPA International Society for Education through Art Mezinárodní společnost pro výchovu prostřednictvím umění [Jönköping, Švédsko] Institut national de la statistique et des études économiques Národní ústav statistiky a ekonomických studií [Francie] Interinstitutional Electronic Mail System Meziinstitucionální systém elektronické pošty Institut national de la santé et de la recherche médicale Národní ústav zdraví a lékařského výzkumu [France] In-Service Education of Teachers Vzdělávání učitelů při zaměstnání Inter-Institutional Integrated Services Information System Meziinstitucionální informační systém integrovaných služeb [EU] Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit Ústav pro výzkum trhu práce a povolání Spolkového úřadu práce [Německo] Institut National de Télécommunications Národní ústav telekomunikací [Francie] Irish National Teachers Association Irské národní sdružení učitelů Institut national des techniques de la documentation Národní ústav pro dokumentační techniky International Federation of Information Processing Mezinárodní federace zpracování informací Information for Technology, Industry and Business Informace pro techniku, průmysl a obchod [UNIDO] Institut francophone des nouvelles technologies de l information et de la formation Frankofonní ústav nových informačních technologií a profesní přípravy [Bordeaux] Irish National Teachers' Organisation Irská národní organizace učitelů Internationale Weiterbildung und Entwicklung ggmbh Mezinárodní další vzdělávání a rozvoj [Německo] Inspecteur de l orientation Inspektor profesní orientace Chartered Institute of Bankers Autorizovaný ústav pro bankéře [Velká Británie] Institute of Builders Ústav pro stavitele Inter-American Organization for Higher Education / Organisation Universitaire Interaméricane Meziamerická organizace pro vysokoškolské vzdělávání [Sainte-Foy, Kanada] Improving Own Learning and Performance Zlepšování vlastního učení a výkonu Institut of Marketing Ústav marketingu International Organisation for Science and Technology Education Mezinárodní organizace pro přírodovědné a technické vzdělávání [Kiel, Německo] Institute of Public Administration Ústav veřejné správy [Irsko] International Phonetic Association Mezinárodní sdružení pro fonetiku Národní ústav odborného vzdělávání 11

12 IPAG IPAG IPAQ IPC IPD IPK IPLV IPM IPN IPN IPPC IPPP IPR IPTL IPTS IPU IRADES IRAP IRC IRCEM IRDAC IREDU IREM IREO IRÉPD Iresco IRET Institut de préparation à l administration et à la gestion Ústav přípravy pracovníků pro administrativu a řízení Institut de préparation à l administration générale Ústav pro přípravu pracovníků všeobecné správy International physical activity questionnaire Mezinárodní dotazník tělesné aktivity Institut de promotion commerciale Ústav pro rozvoj obchodu Institute of Personnel and Development Ústav pro personál a rozvoj [Londýn] Internationella programkontoret Úřad mezinárodních programů [Švédsko] Institut de perfectionnement en langues vivantes Ústav pro zdokonalení znalostí živých jazyků Institute of Personnel Management Ústav personálního řízení Institut für Pädagogik der Naturwissenschaften Ústav pedagogiky přírodních věd [Německo] Institut pédagogique national Národní pedagogický ústav Integrated Pollution Prevention and Control Integrovaná prevence a kontrola znečištění [směrnice EU] Institut pedagogicko-psychologického poradenství The Institute for Educational-Psychological Guidance Intelectual Property Rights Práva duševního vlastnictví [EU] Institut pédagogique du transport et de la logistique Pedagogický ústav dopravy a logistiky [Francie] Institute for Prospective Technological Studies Ústav pro výhledové technické studie [Sevilla] Inspekce přípravy učňů Institut de recherche et d analyse des dynamiques économiques et spatiales Ústav pro výzkum a analýzy ekonomické a prostorové dynamiky [Francie] Institut de recherche et l applications pédagogiques Ústav pro výzkum a jeho pedagogické aplikace [Francie] Innovation Relay Centre Středisko předávající inovace [Evropská komise] Institut de retraite complémentaire des employés de maison Doplňková penzijní pokladna domácích pracovníků [Francie] Industrial Research and Development Advisory Committee Poradní výbor pro průmyslový výzkum a rozvoj [EU] Institut de recherche sur l économie de l éducation Ústav výzkumu ekonomiky vzdělávání [při CNRS - Dijon, Francie] Institut de recherche pour l enseignement des mathématiques Výzkumný ústav pro vyučování matematice Institut Rural d Éducation et d Orientation Venkovský ústav vzdělávání a orientace [Francie] Institut de recherche économique sur la production et le développement Ústav ekonomického výzkumu výroby a rozvoje [Grenoble, Francie] Institut de recherche sur les Société Contemporaines Ústav pro výzkum soudobých společností [Paříž] Institut de recherche sur l enseignement de la technologie Výzkumný ústav pro vyučování technologie 12 Národní ústav odborného vzdělávání

13 IREX IRFA IRIS IRIS IRIS IRIS IRM IRMM IRMO IRPO IRRSAE IS IS IS ISA ISA ISAC International Research and Exchange Board Výbor pro mezinárodní výzkum a výměnu [Washington D.C.] Institut de recherche fondamentale et appliquée Ústav pro základní a aplikovaný výzkum European Network on Women Training / Réseau européen pour la formation des femmes Evropská síť pro přípravu žen [Brusel] [Program EU] Institut des relations internationales stratégique Ústav strategických mezinárodních vztahů Integrated Reporting for International Students Integrované zpravodajství pro mezinárodní studenty International Research Institute of Stavanger Stavangerský mezinárodní výzkumný ústav [Norsko] International Relations Managers Manažeři v oblasti mezinárodních vztahů Institute for Reference Materials and Measurements Ústav pro referenční materiály a měření [Evropská komise] Institute for International Relation Ústav mezinárodních vztahů [Záhřeb] [viz CULTURELINK] Федеральный институт развития профессионального образования Federální ústav rozvoje odborného vzdělávání [Rusko] Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione ed Aggiornamento Educativi Regionální ústavy pro výzkum, hodnocení a modernizaci vzdělávání [Itálie] Income Support Sociální výpomoc Information Systems Informační systémy Island International Schools Association Mezinárodní sdružení škol [Ženeva] Irish Schoolheads Association Irské sdružení ředitelů škol Information Society Activity Centre Středisko aktivit pro společnost informací [EU] ISB Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (od roku 2003) Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung ( ) Státní ústav pro školní pedagogiku a výzkum ve vzdělávání [Mnichov] ISBE ISBN ISC ISC ISC ISCED ISCO ISCPES International Society for Business Education Mezinárodní společnost pro obchodní vzdělávání [též SIEC] International Standard Book Number Mezinárodní normalizované číslo knihy Institut supérieur de commerce Vysoký obchodní ústav International Scientific Cooperation Mezinárodní vědecká spolupráce [EU] Independent Schools Council Rada nezávislých škol [Velká Británie] International Standard Classification of Education Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání [též CITE, CINE] International Standard Classification of Occupations Mezinárodní standardní klasifikace povolání [též CITP, CIUO] International Society for Comparative Physical Education and Sport Mezinárodní společnost pro srovnávání tělesné výchovy a sportu Národní ústav odborného vzdělávání 13

14 ISCU ISDN ISEED ISEF ISEI ISEP ISERES ISERP ISESCO ISF ISFOL ISFORM ISI ISIC ISIC ISIS ISIT ISLE ISM ISME ISO ISOPLAN ISP ISP ISP ISPA International Committee of Scientific Unions Mezinárodní výbor vědeckých svazů Integrated Service Digital Network Digitální síť integrovaných služeb International Seminar on Staff and Educational Development Mezinárodní seminář o personálním a vzdělávacím rozvoji Istituto universitario di scienze motorie Univerzitní ústav antropomotoriky [Itálie] International Society for Educational Information Mezinárodní společnost pro informace ve vzdělávání International Student Exchange Programme Mezinárodní program výměny studentů [Washington D.C.] Institut syndical d études et de recherches économiques et sociales Ústav odborů pro ekonomické a sociální studia a výzkumy [Francie] Institut supérieur d études et de recherches pédagogiques Vyšší ústav pedagogických studií a výzkumů [Lucembursko] Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization Islámská vzdělávací, vědecká a kulturní organizace Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung Ústav pro společenskovědní výzkum [Mnichov] Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori Ústav pro rozvoj profesní přípravy pracovníků [Itálie] Institut supérieur de formation Vyšší vzdělávací ústav Information Society Index Index informační společnosti International Standard Industrial Classification of All Economic Activities Mezinárodní typová odvětvová klasifikace všech hospodářských činností [ILO] International Student Identity Card Mezinárodní studentská identifikační karta Independent Schools Information Service Informační služba nezávislých škol [Skotsko] Institut supérieur d interprètariat et de traduction Vysoký ústav tlumočnictví a překladatelství Intelligent Simulation Learning Environment Učební prostředí simulované umělou inteligencí Informační systém mládeže Irish Small and Medium Enterprises Association Irské sdružení malých a středních podniků International Standardization Organization Mezinárodní organizace pro standardizaci Institut für Entwicklungsforschung, Wirtschaft- und Sozialplanung GmbH Ústav pro výzkum vývoje, hospodářské a sociální plánování Institut Svazu průmyslu ČR Institute of Czech Industry Confederation Internet service provider Poskytovatel internetových služeb Interprovincial Standards Program Meziprovinciální program standardů Instrument for Structural Policies for Pre-Accession Nástroj strukturální politiky pro přípravu ke vstupu (do Evropské unie) [program EU] 14 Národní ústav odborného vzdělávání

15 ISPA ISPFP ISPO ISRM ISSA ISSF ISSN ISSP ISSS ISŠ IST IST ISTAT ISTC ISTC ISTP IT IT IT IT ITA ITB ITB ITC ITC ITC-ILO ITD ITE International School Psychology Association Mezinárodní sdružení pro školní psychologii Institut Suisse de Pédagogie pour la Formation Professionnelle Istituto Svizzero di Pedagogia per la Formazione Professionale Švýcarský ústav pro odborné vzdělávání [též SIBP] Information Society Project Office Projektová kancelář informační společnosti [EU] Informační středisko pro rozvoj managementu International Social Security Association Mezinárodní asociace sociálního zabezpečení International School Sport Federation Mezinárodní federace školního sportu International Standard Serial Number Mezinárodní normalizované číslo periodik International Social Survey Programme Mezinárodní program sociálního výzkumu Information Society Standardization System Normalizační systém pro informační společnost Integrované střední školy Institut supérieur de technologie Vyšší technologický ústav [Lucembursko] Information Society Technologies Technologie společnosti informací [EU] Istituto nazionale di Statistica Národní statistický úřad [Itálie] International Science and Technology Centre Mezinárodní středisko pro vědu a techniku [EU] International Student Travel Confederation Mezinárodní konfederace studentského cestování [Amsterdam] Integrovaný systém typových pozic Information Technology Informační technologie Informationstechnologie Informační technologie [Německo] Institute of Technology Technologický ústav [Irsko] Itálie Industrial Training Act Zákon o přípravě v odvětví [Velká Británie] Industry Training Board Odvětvový (oborový) výbor pro odbornou přípravu [Velká Británie] Institut Technik & Bildung Ústav Technika & Vzdělávání [Brémy] Industrial Training Committees Odvětvové výbory odborné přípravy [Velká Británie] Industrial Training Council Rada pro odvětvovou přípravu International Training Centre International Labour Organization Mezinárodní vzdělávací středisko Mezinárodní organizace práce [Turín] Institute of Training and Development Ústav pro odbornou přípravu a rozvoj Institute for Technical Education Ústav pro technické vzdělávání Národní ústav odborného vzdělávání 15

16 ITE ITEA ITEA ITeC ITEC ITG ITI ITII (IT2I) ITiS ITO ITPES ITS ITS ITSIE ITT ITT ITTE ITU ITV ITV IUEA IUED IUFFP IUFM IUHEI IUI Institute of Technological Education Ústav technického vzdělávání [Athény] International Technology Education Association Mezinárodní sdružení technického vzdělávání International Test and Evaluation Association Mezinárodní sdružení pro testování a evaluaci [USA] Information Technology Centre Středisko informační technologie Information Technology in Education of Children Informační technologie ve vzdělávání dětí Informationstechnische Grundbildung Základní vzdělání v informační technice Institut des traducteurs et d interprètes Ústav překladatelů a tlumočníků Institut des techniques d ingénieur d industrie Ústav inženýrských průmyslových technik Nationelt program för IT i Skolan Národní program zavádění informačních technologií do škol [Švédsko] Industry Training Organization Odvětvová organizace pro odbornou přípravu [Velká Británie] Institut technique de prévision économique et sociale Technický ústav pro průmyslové a sociální prognózy Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen Ústav pro aplikované sociální vědy [Nizozemsko, Nijmegen] Intelligent tutoring system Vyučovací systém s umělou inteligencí Intelligent Training Systems in Industrial Environment Systémy přípravy s umělou inteligencí v průmyslovém prostředí [Skotsko] Initial Teacher Training Počáteční příprava učitelů Integrated Thematic Teaching Integrovaná tematická výuka Information Technology in Teacher Education Informační technologie ve vzdělávání učitelů International Telecommunication Union Mezinárodní telekomunikační unie [Ženeva] Integrovaná tematická výuka Interactive Television Interaktivní televize International University Endowment Association Mezinárodní sdružení nadací pro financování univerzit [USA] Institut universitaire d études du développement / Graduate Institute of Development Studies Univerzitní ústav pro studium vývoje [Bern] L Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale Spolkový univerzitní ústav pro odborné vzdělávání [Švýcarsko] [též EHB, IFFP, SFIVET] Institut universitaire de formation des maîtres Univerzitní ústav pro vzdělávání učitelů Institute universitaire de hautes études internationales Univerzitní ústav mezinárodního vysokoškolského studia [Brusel] Industrins utrednings institut Průmyslový ústav pro ekonomiku a sociální výzkum [Švédsko] 16 Národní ústav odborného vzdělávání

17 IUIL IuK IuK IULA IUP IUS IUT IV iv IVEA IVET IVETA IVQ IW IWB IWI IWL IWM IWP Institut universitaire international de Luxembourg Lucemburský mezinárodní univerzitní ústav Informations- und Kommunikations(-System) Informační a komunikační (systém) [Německo] Informations- und Kommunikationstechnik Informační a komunikační technika International Union of Local Authorities Mezinárodní svaz místních úřadů [EU] Institut universitaire professionnalisé Odborný univerzitní ústav International Union of Students / Union internationale des étudiants Mezinárodní svaz studentů [Praha] Institut universitaire de technologie Univerzitní technologický ústav Interactive Video Interaktivní video Industriellenvereinigung Průmyslové sdružení [Rakousko] Irish Vocational Education Association Irské sdružení odborného vzdělávání Initial Vocational Education and Training Počáteční odborné vzdělávání a příprava International Vocational Education and Training Association Mezinárodní sdružení odborného vzdělávání a přípravy International Vocational Qualification Mezinárodní profesní kvalifikace Institut der deutschen Wirtschaft Ústav německého hospodářství [Kolín] Interactive Whiteboard Interaktivní tabule Industriewissenschaftliches Institut an der Wirtschaftsuniversität Wien Ústav průmyslových věd na Hospodářské univerzitě ve Vídni Integration of work and learning Integrace práce a učení Institut für die Wissenschaften vom Menschen / Institute for Human Sciences Ústav pro vědy o člověku [Vídeň] Institut für Wirtschaftspädagogik Ústav pro hospodářskou pedagogiku [St. Gallen, Švýcarsko] Národní ústav odborného vzdělávání 17

Národní ústav pro vzdělávání 1

Národní ústav pro vzdělávání 1 E 3 A e-cf E.SY.P e.v. E2E EA EA EA EAAA EAB EABS EACEA EACRO EAD EADI EADL EADTU EAEA EAES EAGGF EAIE EAIR EAL EALE EAN Education of the Third Age Vzdělávání lidí třetího věku European e-competence Framework

Více

Národní ústav odborného vzdělávání 1

Národní ústav odborného vzdělávání 1 CI CI CI CI CIA CIAF CIAT CIB CIBB CIBC CIBE CIC CIC CICIC CICT CIDA CIDE CIDE CIDEAD CIDES CIDIC CIDJ CIDOC CIDOC Central Institution Centrální škola [Skotsko] Community Initiative Iniciativa Společenství

Více

Národní ústav pro vzdělávání 1

Národní ústav pro vzdělávání 1 A et M Arts et métier [Ecole nationale d ingénieurs A et M] Vysoká škola průmyslová A Level Advanced - Level General Certificate of Education Všeobecné osvědčení vzdělání - pokročilá úroveň A.B. assez

Více

SAPARD. Národní ústav pro vzdělávání 1

SAPARD. Národní ústav pro vzdělávání 1 S S II SA SABEU SACO SAD SAEMA SAF SAFARI SAFSA SAGSET SAIO SAK SALT SAMI SANET SAOB SAPARD SAPIC SAREC SAREF SARL Särvux SASE SAST SASTD viz bac S Sekundarstufe II Sekundární stupeň II Samtök atvinnulífsins

Více

O grade Ordinary Grade Obvyklý stupeň [Velká Británie]

O grade Ordinary Grade Obvyklý stupeň [Velká Británie] O grade Ordinary Grade Obvyklý stupeň [Velká Británie] O level Ordinary level Obvyklá úroveň [Velká Británie] O&W Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Ministerstvo školství a vědy [Nizozemsko] OA

Více

Česko-anglický slovník odborného vzdělávání

Česko-anglický slovník odborného vzdělávání Česko-anglický slovník odborného vzdělávání Slovník je převzat z přílohy Zpravodaje V/2007, v níž jsou vysvětlující poznámky k účelu slovníku, k jeho uspořádání, důvody, proč některá slova či slovní spojení

Více

O grade Ordinary Grade Obvyklý stupeň [Velká Británie]

O grade Ordinary Grade Obvyklý stupeň [Velká Británie] grade Ordinary Grade Obvyklý stupeň [Velká Británie] O level Ordinary level Obvyklá úroveň [Velká Británie] O&W Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Ministerstvo školství a vědy [Nizozemsko] OA Open

Více

Angličtina v (odborném) vzdělávání

Angličtina v (odborném) vzdělávání Angličtina v (odborném) vzdělávání Slovník anglicko-český a česko-anglický vychází z přílohy Zpravodaje Odborné vzdělávání v zahraničí č. V/2007, kde v úvodu najdete vysvětlující poznámky k účelu slovníku,

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

Studie DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ELEARNING V EVROPSKÝCH ZEMÍCH. Helena Zlámalová VÝVOJ EVROPSKÉ POLITIKY V OBLASTI DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ S T U D I E

Studie DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ELEARNING V EVROPSKÝCH ZEMÍCH. Helena Zlámalová VÝVOJ EVROPSKÉ POLITIKY V OBLASTI DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ S T U D I E Studie DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ELEARNING V EVROPSKÝCH ZEMÍCH Helena Zlámalová VÝVOJ EVROPSKÉ POLITIKY V OBLASTI DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Problematika rozvoje otevřeného a distančního vzdělávání (ODL) v Evropě

Více

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 1 Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 Autoři odpovídají za původnost své práce i za technickou kvalitu dodaných obrazových podkladů.

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

TESE Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě

TESE Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě TESE Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě Česká verze Vydání 2009 Evropská komise 01 - Teorie výchovy a vzdělávání pedagogické vědy.. NT1 dějiny pedagogiky.. NT1 didaktika.. NT1 ekonomie vzdělávání....

Více

*** 2. Pobyty obsazované konkursem - konkurs vyhlašuje MŠMT, organizačně je zajišťuje Akademická informační agentura Domu zahraničních služeb MŠMT

*** 2. Pobyty obsazované konkursem - konkurs vyhlašuje MŠMT, organizačně je zajišťuje Akademická informační agentura Domu zahraničních služeb MŠMT JIHOČES KÁ UNIVERZITA V ČES KÝCH BUDĚJOVICÍCH ADRESÁŘ DOMÁCÍCH A ZAHRANIČNÍCH KONTAKTŮ VYUŽITELNÝCH K FINANCOVÁNÍ MOBILIT A VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, LEDEN 2002 REKTORÁT

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

zpravodaj 3 Skillsnet mezinárodní síť Informace o síti, která byla v roce 2004 založena v Cedefopu.

zpravodaj 3 Skillsnet mezinárodní síť Informace o síti, která byla v roce 2004 založena v Cedefopu. zpravodaj 10 2006 2 Editorial Rozhodnutí Evropské komise o ustavení pracovní skupiny pro vícejazyčnost, vyhlášení roku 2007 za Evropský rok rovných příležitostí pro všechny 3 Skillsnet mezinárodní síť

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School Přehled studijních programů Business School Psychology School Praha Německé bakalářské vzdělání Business School 1 Obsah Content O vysoké škole About the university Hochschule Fresenius v České republice

Více

Deset let EPMA Příklad posílení kapacity samosprávy pro evropskou spolupráci a řízení evropských projektů

Deset let EPMA Příklad posílení kapacity samosprávy pro evropskou spolupráci a řízení evropských projektů Deset let EPMA Příklad posílení kapacity samosprávy pro evropskou spolupráci a řízení evropských projektů Deset let EPMA Příklad posílení kapacity samosprávy pro evropskou spolupráci a řízení evropských

Více

k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery

k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo rektorky VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomického zaměření

Více

Inovační vouchery. Vysoká škola ekonomická v Praze

Inovační vouchery. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo rektorky VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomického zaměření

Více

Národní ústav odborného vzdělávání 1

Národní ústav odborného vzdělávání 1 H&G HA HAK HANDYNET HAS HASAW HAVO HBO HCBLA HCE HCEEE HCI HCITB HCM HDTV HDE HE HEA I HEF HEFCE HEFCW Histoire et géographie Dějepis a zeměpis (tematický okruh při bakalaureátu) [Francie] Hauptausschuß

Více

zpravodaj 3 Z glosáře Cedefopu 27 Další část překladu termínů z glosáře leaver survey; level of qualification

zpravodaj 3 Z glosáře Cedefopu 27 Další část překladu termínů z glosáře leaver survey; level of qualification zpravodaj 3 2014 2 Editorial Athény v 19. století; čtečky a tablety; kde se vzaly kešky a kdo to je metr. 3 Z glosáře Cedefopu 27 Další část překladu termínů z glosáře leaver survey; level of qualification

Více

Seznam knihovního fondu VŠMIEP k 19.6.2013

Seznam knihovního fondu VŠMIEP k 19.6.2013 ID Seznam knihovního fondu VŠMIEP k 19.6.2013 Název 1 ABC praktické personalistiky 2 ABC práva ES 3 (ABC) práva evropských společenství 4 Abeceda (podvojného účetnictví) pro podnikatele 5 ABECEDA účetnictví

Více

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů 2013 Česká republika ISBN 978-80-87335-57-4 2 Program Leonardo da Vinci I Kompendium projektů 2013 ČR Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Národní agentura pro

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2009 Praha, květen 2010 Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica Praha 2010 ISBN 978-80-245-1659-2 Předmluva Výroční zpráva

Více

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma:

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma: O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 2.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 7 2.2 Infrastruktura 19 2.3 Univerzitní knihovna 22 2.4 Vydavatelství 24 3. Kvalita

Více

Zpravodaj. č. 11. Odborné vzdělávání v zahraničí. (20. listopadu) Brugský proces. Kvalifikace a mobilita v Evropské unii. Evropský glosář vzdělávání

Zpravodaj. č. 11. Odborné vzdělávání v zahraničí. (20. listopadu) Brugský proces. Kvalifikace a mobilita v Evropské unii. Evropský glosář vzdělávání č. 11 Brugský proces Zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí Kvalifikace a mobilita v Evropské unii Evropský glosář vzdělávání Berufsbildungsbericht Tendence ve vývoji školských systémů (2) Švédsko 6

Více

Zpravodaj. č. 3/2003 (20. března) Odborné vzdělávání v zahraničí. Evropská strategie zaměstnanosti 3 Návrh Evropské komise z ledna 2003.

Zpravodaj. č. 3/2003 (20. března) Odborné vzdělávání v zahraničí. Evropská strategie zaměstnanosti 3 Návrh Evropské komise z ledna 2003. Zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí Evropská strategie zaměstnanosti 3 Návrh Evropské komise z ledna 2003. č. 3/2003 (20. března) Gender mainstreaming Tendence ve vývoji školských systémů (6) Itálie

Více

Zpravodaj. č. 10/2002 (20. října) Odborné vzdělávání v zahraničí. Nové základní dovednosti pro všechny? 3. Evropský řidičský průkaz na počítače

Zpravodaj. č. 10/2002 (20. října) Odborné vzdělávání v zahraničí. Nové základní dovednosti pro všechny? 3. Evropský řidičský průkaz na počítače Zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí Nové základní dovednosti pro všechny? 3 č. 10/2002 (20. října) Evropský řidičský průkaz na počítače Celoživotní vzdělávání v Evropské unii 5 Ministři školství zemí

Více