Exaktní metody v managementu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Exaktní metody v managementu"

Transkript

1 Exaktní metody v managementu Přednášející: doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky a managementu Cvičící: Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. Ing. Eva Štichhauerová, Ph.D. Ing. Lukáš Turčok, Ph.D. doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.

2 Kontakt tel.: (PO ) depozitář studijních materiálů:

3 Základní informace rozsah předmětu: P 2/2, K 16 hod. zakončeno: zkouškou, počet kreditů: 5, podmínky udělení kreditu: získání zápočtu, absolvování písemné zkoušky. návaznost na předměty: Matematika I, II, Statistika, Úvod do managementu.

4 Podmínky pro zápočet a zkoušku Aktivní účast na cvičeních/soustředěních max. 10 bodů: P: max. 3 absence: 10 bodů, K: 0 absencí: 10 bodů P: 4-5 absencí: 5 bodů, K: 1 absence: 5 bodů P: více než 6 absencí: 0 bodů, K: 2 absence: 0 bodů Zpracování semestrální práce max. 30 bodů: originalita, kreativita, ambicióznost: max. 10 bodů, správnost řešení: max. 15 bodů, formální úprava: max. 5 bodů. Písemná zkouška max. 60 bodů: 10 teoretických otázek: max. 20 bodů, 4 početní příklady: max. 40 bodů.

5 Výsledné hodnocení bodů bodů bodů bodů bodů 59 a méně bodů výborně výborně-minus velmi dobře velmi dobře-minus dobře nevyhověl

6 Zadání semestrální práce Zpracování případové studie na téma využití některé/některých kvantitativních metod v podniku. Rozsah: 1 student, min. 4, max. 5 stran A4, 2 studenti, min. 8, max. 10 stran A4 (v takovém případě studenti souhlasí se stejným bodovým hodnocením pro oba). Odevzdání: nejpozději v pátek 10. výukového týdne. Pozdní odevzdání a plagiátorství 0 bodů. Formální úprava: dle směrnice děkana č. 4/13 pro zpracování závěrečné práce. Vyhodnocení: 14. výukový týden.

7 Odevzdání semestrální práce u komb. formy Studenti s příjmením A K odevzdají semestrální práci Ing. Evě Štichhauerové, Ph.D. Studenti s příjmením L R odevzdají semestrální práci Ing. Evě Šlaichové, Ph.D. Studenti s příjmením S Ž odevzdají semestrální práci Ing. Lukáši Turčokovi, PhD.

8 Základní literatura GROS, I. Matematické modely pro manažerské rozhodování. 1. vyd. Praha: Vydavatelství VŠCHT, s. ISBN PLEVNÝ, M. a M. ŽIŽKA. Modelování a optimalizace v manažerském rozhodování. 2. vyd. Plzeň: ZČU, s. ISBN SIXTA, J. a M. ŽIŽKA. Logistika: Metody používané pro řešení logistických projektů. 1. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN

9 Doporučená literatura [1] FÁBRY, J. Matematické modelování. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, ISBN [2] FIALA, P. aj. Operační výzkum nové trendy. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, ISBN [3] GALLOWAY, L., F. ROWBOTHAM a M. AZHASHEMI. Operační management v praxi. 1. vyd. Praha: ASPI, ISBN [4] GROS, I. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, ISBN [5] JABLONSKÝ, J. Operační výzkum: Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. 3. vyd. Praha: Professional Publishing, ISBN [6] KUBÁT, J., HORÁKOVÁ, H. Řízení zásob. Logistické pojetí, metody, aplikace, praktické úlohy. 3. přeprac. vydání. Praha: Profess Consulting, ISBN [7] ŽIŽKA, M. Vybrané statě z operačního výzkumu. 1. vyd. Liberec: TUL, ISBN

10 Stručná osnova předmětu 1. Uvedení do problematiky exaktních kvantitativních metod. 2. Teorie zásob. 3. Lineární programování. 4. Teorie hromadné obsluhy (front). 5. Simulační modely. 6. Teorie obnovy. 7. Síťová analýza. 8. Vícekriteriální rozhodování. Podrobněji viz stag-new.tul.cz PŘEDMĚTY KPE/EXM

11 Přístupy k řešení problémů Empiricko-intuitivní Algoritmický Heuristický

12 Empiricko-intuitivní přístup založený na zkušenostech, intuici a logickém úsudku řešitele, subjektivní, neformalizovaný, nekontrolovatelný.

13 Algoritmický přístup založený na exaktních (matematických) metodách, formalizovaný postup, modelové řešení problémů, algoritmizace vede vždy ke stejnému výsledku, některé problémy jsou obtížně matematicky vyjádřitelné, náročné na znalost metod a na čas.

14 Heuristický přístup hledání postupů a metod pro řešení nových a neznámých problémů, propojení intuitivních a exaktních metod, základem je algoritmický přístup a práce s variantami řešení, návraty zpět k formulaci úlohy, vkládání dalších kroků a operací.

15 Výběr vhodného přístupu Dle druhu rozhodování: rozhodování za jistoty, rozhodování za nejistoty, rozhodování za neurčitosti (nové problémy), Dle druhu problému: analýza, modelování, optimalizace procesů, rutinní provoz.

16 Označování metod Česky: Anglicky: Německy: Rusky: Kvantitativní metody rozhodování Operační výzkum Exaktní metody managementu Systémové inženýrství Quantitative Methods Operations Research Operations Management Quantitative Methoden Operationsforschung Issledovanie operacij

17 Charakteristika exaktních metod Soubor metod zaměřených na řešení složitých, většinou mikroekonomických rozhodovacích situací pomocí modelové techniky. (GROS, 2003, s. 12)

18 Proč operační výzkum? Operační výzkum = Výzkum operací Operační výzkum slouží k analýze a koordinaci provádění operací v rámci určitého systému.

19 Historie exaktních metod do r ekonometrie matematický popis a statistická verifikace ekonomických vztahů (L. Walras: Theorie mathématique de la richesse sociale 1883; V. Pareto, J. Sluckij); pohybové studie (F. W. Taylor: Principles of scientific management ), proudová výroba (H. Ford 1913), řízení zásob (F. W. Harris 1917), 1939 strukturní analýza (W. W. Leontief meziodvětvová analýza; L. V. Kantorovič: Matematičeskije metody organizacii i planirovanija proizvodstva základy lineárního programování),

20 Historie exaktních metod 1944 teorie her (J. von Neumann, O. Morgenstern: Theory of games and economic behavior), 1947 simplexová metoda řešení úloh lineárního programování (G. B. Dantzig: Linear programming and extensions), cca 1950 teorie front (D. G. Kendall), nelineární programování (R. Frisch), 1957 dynamické programování (R. Bellman: Dynamic programming),

21 Historie exaktních metod síťová analýza, celočíselné programování (R. E. Gomory), počítačová simulace (G. Gordon), vícekriteriální optimalizace (T. L. Saaty), MRP (J. Orlický), nové výrobní strategie (JIT T. Ohno, TQC, TQM W. E. Deming, J. M. Juran), reengineering (M. Hammer).

22 Vztah k managementu Klasické období rozvoje managementu ( ): 1) Škola vědeckého průmyslového řízení (F. W. Taylor, H. L. Gantt ), 2) Škola lidských vztahů, 3) Škola správního řízení, 4) Škola byrokratického řízení. (VODÁČEK, L. a O. VODÁČKOVÁ. Management. Teorie a praxe pro 90. léta. Praha: MP, 1996, s. 28.)

23 Vztah k managementu Moderní období rozvoje managementu (cca po roce 1950): 1) Procesní přístupy, 2) Psychologicko-sociální přístupy, 3) Systémové přístupy (R. L. Ackoff, C. W. Churchman ), 4) Kvantitativní přístupy (G. B. Dantzig, T. L. Saaty, P. M. Morse ), 5) Empirické přístupy. (VODÁČEK, L. a O. VODÁČKOVÁ. Management. Teorie a praxe pro 90. léta. Praha: MP, 1996, s. 30.)

24 Charakteristické rysy exaktních metod systémový přístup, týmová práce, modelová technika.

25 Systémový přístup Chování libovolného prvku zkoumaného systému nelze posuzovat izolovaně, protože vždy určitým způsobem ovlivňuje i ostatní prvky, přitom ne každá z těchto vazeb je podstatná a ne všechny vlivy lze zjistit.

26 Týmová práce Komplexní řešení složitých rozhodovacích úloh vyžaduje použití poznatků řady vědních disciplín. Exaktní metody je proto nutné chápat jako mezioborovou vědní disciplínu.

27 Modelová technika K řešení problémů se přistupuje tak, že na základě empirické a racionální analýzy reality se zavádějí určité zjednodušené matematické modely, na kterých se řeší složité problémy skutečnosti. Tyto modely mají povahu optimalizačních modelů, tj. umožňují dospět k řešením, které jsou z hlediska cílových kritérií nejlepší.

28 Obecný postup řešení úlohy 1. Rozpoznání a definice problému v rámci reálného systému. 2. Vytvoření ekonomického modelu. 3. Sestavení matematického modelu. 4. Řešení matematického modelu. 5. Interpretace a verifikace výsledků řešení. 6. Realizace řešení.

29 1. Rozpoznání a definice problému Manažerský problém je možné analyzovat ze dvou základních hledisek: 1) Kvalitativní analýza rozbor problému na základě znalostí a zkušeností příslušného manažera, bez přímých číselných propočtů. 2) Kvantitativní analýza rozbor problému pomocí kvantitativních dat, které je možné vyjádřit v numerické podobě.

30 2. Vytvoření ekonomického modelu Model je: - určité zobrazení reálného systému, - vždy nedokonalý obraz skutečnosti. Ekonomický model obsahuje: hledisko hodnocení (např. maximalizace zisku, minimalizace nákladů), popis procesů v systému (např. výroba produktu), popis činitelů ovlivňujících provádění procesů (např. omezené zdroje), popis vzájemného vztahu mezi procesy, činiteli a hlediskem hodnocení.

31 3. Sestavení matematického modelu Každému prvku ekonomického modelu je zcela jednoznačně přiřazen určitý prvek matematického modelu. Matematický model vyjadřuje vztahy platné v reálném systému formou matematických výrazových prostředků jako jsou funkce a soustavy rovnic a nerovnic. Deterministický model model, ve kterém jsou všechna vystupující data známa s určitostí, tj. vystupují zde jako konstanty. Pravděpodobnostní model model, ve kterém je některý z prvků udán jako náhodná veličina.

32 4. Řešení matematického modelu Určit takové hodnoty řiditelných proměnných, pro které zvolené kritérium optimality dosahuje požadovaného extrému (maxima, minima). při omezeních z = f(x, y) extrém g(x, y) 0, kde x vektor řiditelných proměnných, y vektor neřiditelných proměnných, z hodnota kritéria optimality.

33 Druhy proměnných Řiditelné proměnné vstupy do matematického modelu, které lze ovlivňovat nebo řídit tak, aby byl dosažen požadovaný výsledek (např. počet vyráběných výrobků, velikost převáženého nákladu ). Neřiditelné proměnné vstupy do matematického modelu, které není možné ovlivňovat, tzv. faktory prostředí (např. ceny nakupovaných surovin, kapacity zařízení, spotřeba surovin na jednotku produkce ).

34 5. Interpretace a verifikace výsledků řešení Prověřit, zda model věrně zobrazuje vztahy existující v reálném systému. Časté nedostatky: 1) Model obsahuje nepodstatné proměnné, jejichž vliv na kriteriální funkci je slabý nebo naopak nezahrnuje důležité proměnné. 2) Hodnoty parametrů nejsou stanoveny s dostatečnou spolehlivostí. 3) Struktura modelu je nevyhovující cílové kritérium, omezující podmínky neodpovídají skutečnosti.

35 6. Realizace řešení Implementace výsledků řešení získaných pomocí modelu. Formulace rozhodnutí s přihlédnutím k souvislostem, které nebyly do modelu zahrnuty.

36 Oblasti aplikace exaktních metod dlouhodobé výhledy a koncepce, střednědobé a krátkodobé projekty, operativní řízení výroby, přímé řízení výrobních a technologických procesů. Exaktní metody managementu jsou nedílnou součástí systémů pro podporu rozhodování.

37 Přehled základních exaktních metod managementu matematické programování, teorie grafů, modely řízení zásob a skladů, teorie front (hromadné obsluhy), optimalizace procesů obnovy, teorie her a rozhodování v konfliktních situacích, vícekriteriální hodnocení variant, simulační modely.

Operační výzkum. Základní informace

Operační výzkum. Základní informace Operační výzkum Přednášející: doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Cvičící: doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. Základní informace rozsah předmětu: 2/2, zakončeno: zkouškou, počet kreditů:

Více

Matematika a ekonomické předměty

Matematika a ekonomické předměty Matematika a ekonomické předměty Bohuslav Sekerka, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Postavení matematiky ve výuce Zaměřím se na výuku matematiky, i když jsem si vědom, toho, že by měl být

Více

4EK201 Matematické modelování. 1. Úvod do matematického modelování

4EK201 Matematické modelování. 1. Úvod do matematického modelování 4EK201 Matematické modelování 1. Úvod do matematického modelování Mgr. Jana SEKNIČKOVÁ, Ph.D. Nová budova, místnost 433 Konzultační hodiny InSIS E-mail: jana.seknickova@vse.cz Web: jana.seknicka.eu/vyuka

Více

VÝVOJ MANAGEMENTU - MANAGEMENT, ROZHODOVÁNÍ, PLÁNOVÁNÍ

VÝVOJ MANAGEMENTU - MANAGEMENT, ROZHODOVÁNÍ, PLÁNOVÁNÍ Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAGEMENT 1 * VEŘEJNÁ SPRÁVA Název tematického celku: Metodický list č. 1 VÝVOJ MANAGEMENTU - MANAGEMENT, ROZHODOVÁNÍ, PLÁNOVÁNÍ Rozložení tematického

Více

Lineární programování

Lineární programování Lineární programování Úlohy LP patří mezi takové úlohy matematického programování, ve kterých jsou jak kriteriální funkce, tak i všechny rovnice a nerovnice podmínek výhradně tvořeny lineárními výrazy.

Více

Rozhodovací procesy 1

Rozhodovací procesy 1 Rozhodovací procesy 1 Význam rozhodování a základní pojmy Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 I rozhodování 1 Rozhodovací procesy Cíl přednášky 1-3: Význam rozhodování

Více

simulace v logistice

simulace v logistice Technická univerzita v Liberci Katedra výrobních systémů Pracovní texty předmp edmětu LOGISTIKA Část 5. František Manlig Listopad 2007 Využit ití počíta tačové simulace v logistice Požadavky kladené na

Více

UKÁZKA VYUŽITÍ PROGRAMU WINQSB PŘI VÝUCE KVANTITATIVNÍCH METOD V ROZHODOVÁNÍ V DISTANČNÍ FORMĚ STUDIA

UKÁZKA VYUŽITÍ PROGRAMU WINQSB PŘI VÝUCE KVANTITATIVNÍCH METOD V ROZHODOVÁNÍ V DISTANČNÍ FORMĚ STUDIA UKÁZKA VYUŽITÍ PROGRAMU WINQSB PŘI VÝUCE KVANTITATIVNÍCH METOD V ROZHODOVÁNÍ V DISTANČNÍ FORMĚ STUDIA ALENA KOLČAVOVÁ, LENKA DRÁBKOVÁ Abstrakt: V úvodu příspěvku je nastíněna současná situace stavu připravenosti

Více

CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU MANAGEMENT I

CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU MANAGEMENT I CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU MANAGEMENT I Doc. Ing. Josef F. Palán, CSc. katedra podnikání a oceňování konzultace: pondělí 13.00 až 14.30 hod., místnost 310, nutná rezervace konzultací E-mailem: jpalan@bivs.cz CÍLE

Více

1. Základní manažerské dovednosti

1. Základní manažerské dovednosti Vzdělávání vedoucích pracovníků 1. Základní manažerské dovednosti OBSAH A METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ Celkový cíl Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Dílčí cíl 3 Vytvořit účastníkům jasný obraz o tom, jaké úkoly a překážky

Více

Využití simplexového algoritmu v projektování výroby

Využití simplexového algoritmu v projektování výroby JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku Využití simplexového algoritmu v projektování

Více

Teorie her a ekonomické rozhodování. Úvodní informace Obsah kursu 1. Úvod do teorie her

Teorie her a ekonomické rozhodování. Úvodní informace Obsah kursu 1. Úvod do teorie her Teorie her a ekonomické Úvodní informace Obsah kursu 1. Úvod do teorie her Úvodní informace Mgr. Jana SEKNIČKOVÁ, Ph.D. Místnost: 433 NB Konzultace: Středa 6:30 7:30, 19:30 20:30 Čtvrtek E-mail: jana.seknickova@vse.cz

Více

EKONOMICKO-MATEMATICKÉ METODY

EKONOMICKO-MATEMATICKÉ METODY UNIVERZITA OBRANY KATEDRA EKONOMETRIE UČEBNÍ TEXT PRO DISTANČNÍ STUDIUM EKONOMICKO-MATEMATICKÉ METODY RNDr. Michal ŠMEREK doc. RNDr. Jiří MOUČKA, Ph.D. B r n o 2 0 0 8 Anotace: Skriptum Ekonomicko-matematické

Více

ÚVOD - MANAGEMENT, ROZHODOVÁNÍ, PLÁNOVÁNÍ

ÚVOD - MANAGEMENT, ROZHODOVÁNÍ, PLÁNOVÁNÍ Metodický list č. 1 ÚVOD - MANAGEMENT, ROZHODOVÁNÍ, PLÁNOVÁNÍ Management profese, vědní disciplína, řídící skupina lidí Manažer a manažerské funkce Rozhodování Stránky rozhodovacího procesu Struktura rozhodovacích

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Matematické modely v pojišťovnictví

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Matematické modely v pojišťovnictví Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Matematické modely v pojišťovnictví Název tématického celku: Modely teorie poptávky Cíl: Podat základní přehled o modelech poptávky po

Více

Strategický management

Strategický management Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Strategický management Matice hodnocení strategické pozice SPACE Chvála Martin ME, 25 % Jakubová Petra ME, 25 % Minx Tomáš

Více

Rozhodovací procesy v ŽP HRY A SIMULAČNÍ MODELY

Rozhodovací procesy v ŽP HRY A SIMULAČNÍ MODELY Rozhodovací procesy v ŽP HRY A SIMULAČNÍ MODELY Teorie her proč využívat hry? Hry a rozhodování varianty her cíle a vítězné strategie (simulační) Modely Operační hra WRENCH Cv. Katedra hydromeliorací a

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Doc. Ing. Michal Korecký, Ph.D. Ing. Václav Trkovský, CSc. Management rizik projektů se zaměřením na projekty v průmyslových podnicích Vydala Grada

Více

MANAGEMENT Systém managementu kvality

MANAGEMENT Systém managementu kvality MANAGEMENT Systém managementu kvality doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ KONKRÉTNÍHO PODNIKU

SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ KONKRÉTNÍHO PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ KONKRÉTNÍHO PODNIKU Stock holding of a concrete company Bakalářská práce Vedoucí práce: doc.

Více

CONTROLLING. Metodický list č. 1. Název tematického celku: FUNKCE CONTROLLINGU A ZÁKLADNÍ VZTAHY VE FINANČNÍM PLÁNU

CONTROLLING. Metodický list č. 1. Název tematického celku: FUNKCE CONTROLLINGU A ZÁKLADNÍ VZTAHY VE FINANČNÍM PLÁNU Metodický list č. 1 FUNKCE U A ZÁKLADNÍ VZTAHY VE FINANČNÍM PLÁNU Funkce a koncepce controllingu Controlling jako podsystém řízení cíle a funkce controllingu Aktuální koncepce managementu v období změn

Více

Návrh reengineeringu vybraných procesů společnosti NeXA

Návrh reengineeringu vybraných procesů společnosti NeXA Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo RESEARCH METHODS AND PROJECT PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Návrh reengineeringu vybraných procesů společnosti NeXA Autor: Ivo Hönigschmied

Více

Ekonomická analýza stavebního podniku ve fázi založení a růstu. Autor: Karel Košař Vedoucí práce: Ing. Jiří Richter

Ekonomická analýza stavebního podniku ve fázi založení a růstu. Autor: Karel Košař Vedoucí práce: Ing. Jiří Richter Ekonomická analýza stavebního podniku ve fázi založení a růstu Autor: Karel Košař Vedoucí práce: Ing. Jiří Richter Vybraný podnik ROCKNET s.r.o. Sídlo Předmět podnikání Počet zaměstnanců Málkov 37, Chomutov,

Více

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ 1. POJETÍ A VÝZNAM ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ LUBOMÍR KUBÍNYI Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg.

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví Specialista v organizaci a řízení ve zdravotnictví I. Organizace a řízení 1. Filozofie pojetí moderního

Více

Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického okruhu 1 (Logistika)

Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického okruhu 1 (Logistika) POŽADAVKY K PÍSEMNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE pro uchazeče o studium v navazujícím magisterském studijním v oboru LO Logistika, technologie a management dopravy Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického

Více

Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Ekonometrie a operační výzkum

Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Ekonometrie a operační výzkum Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Ekonometrie a operační výzkum akreditovaného v rámci studijního programu Garant oboru:

Více

VYUŽITÍ MAPLE V ZÁVĚREČNÝCH PRACÍCH NA FAKULTĚ PODNIKATELSKÉ VUT V BRNĚ

VYUŽITÍ MAPLE V ZÁVĚREČNÝCH PRACÍCH NA FAKULTĚ PODNIKATELSKÉ VUT V BRNĚ VYUŽITÍ MAPLE V ZÁVĚREČNÝCH PRACÍCH NA FAKULTĚ PODNIKATELSKÉ VUT V BRNĚ Zuzana Chvátalová 1 Abstrakt: V příspěvku jsou uvedeny dvě ukázky využití systému Maple, v bakalářské a diplomové práci, při analýze

Více

Projektové řízení a rizika v projektech

Projektové řízení a rizika v projektech Projektové řízení a rizika v projektech Zainteresované strany Zainteresované strany (tzv. stakeholders) jsou subjekty (organizace, lidé, prostory, jiné projekty), které realizace projektu ovlivňuje. Tyto

Více

Tvorba strategie a strategické plánování

Tvorba strategie a strategické plánování SIMPLY CLEVER TVORBA STRATEGIE A STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jiří Fotr, Emil Vacík, Ivan Souček, Miroslav Špaček, Stanislav Hájek Kone n i ervená ísla mohou znamenat zisk ISBN www.skoda-auto.cz OcRS_Grada_StrategickePlanovani_163x246.indd

Více

Základní informace přednášející: kancelář: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. dv. č telefon:

Základní informace přednášející: kancelář: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. dv. č telefon: Podniková ekonomika I 1. ročník prezenční studium, akademický rok 2011/12 Základní informace přednášející: kancelář: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. dv. č. 6.21 telefon: 545 13 26 00 e-mail: martinov@node.

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2014 2015 na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2014 2015 na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2014 2015 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Metody marketingového výzkumu (N_MMV) ZS 09

Metody marketingového výzkumu (N_MMV) ZS 09 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Metody marketingového výzkumu (N_MMV) ZS 09 Magisterské studium Garant předmětu:. PhDr. I. Petrová Vyučující:.. PhDr. I. Petrová Typ studijního předmětu: povinný

Více

Zřízení studijního oboru HPC (High performance computing)

Zřízení studijního oboru HPC (High performance computing) Zřízení studijního oboru HPC (High performance computing) Návrh oboru je koncipován tak, aby byl zajímavý pro široký okruh zájemců, kteří pak mohou později pracovat při využití HPC v projekčních a výzkumných

Více

Policejní akademie České republiky v Praze BEZPEČNOST INFORMACÍ

Policejní akademie České republiky v Praze BEZPEČNOST INFORMACÍ Policejní akademie České republiky v Praze Fakulta bezpečnostního managementu PRŮVODCE KOMBINOVANÝM STUDIEM Metodická studijní opora BEZPEČNOST INFORMACÍ Bakalářský studijní program Veřejná správa, studijní

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Distribuce Číslo

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE Název BAKALÁŘSKÉ práce Výzkum spokojenosti zákazníků firmy P&B service s.r.o. s jejím sortimentem produktů podle ISO 9000/1. TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A

Více

Podnikatelská informatika obor šitý na míru

Podnikatelská informatika obor šitý na míru Podnikatelská informatika obor šitý na míru Doc. Ing. Jan Skrbek, Dr., Ing. Klára Antlová, Ph.D. Katedra informatiky Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci Voroněžská 13 46117 Liberec 1. Úvod

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

4. 5. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, výpočet, kalkulace ceny

4. 5. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, výpočet, kalkulace ceny Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4. 5. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, výpočet, kalkulace ceny K nejdůležitějším charakteristikám hospodaření

Více

1. dílčí téma: Úvod do teorie her a historie

1. dílčí téma: Úvod do teorie her a historie Cíl tematického celku: Cílem tohoto tematického celku je seznámit se se základy teorie her, její historií proniknout do matematických základů. Tento tematický celek je rozdělen do následujících dílčích

Více

skladbu obou směsí ( v tunách komponenty na 1 tunu směsi):

skladbu obou směsí ( v tunách komponenty na 1 tunu směsi): Klíčová slova: simplexová metoda 1 Simplexová metoda Postup výpočtu: 1. Nalezení výchozího řešení. 2. Test optima: pokud je řešení optimální výpočet končí, jinak krok 3. 3. Iterační krok, poté opět test

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Specializace v pedagogice o b o r S o c i á l n í p e d a g o g i k a pro akademický rok 2015/2016 (kombinované

Více

MANAGEMENT I Téma č. 34

MANAGEMENT I Téma č. 34 MANAGEMENT I Téma č. 34 Řízení (management) podle cílů - MBO Systém managementu kvality doc. Ing. Monika GRASSEOVÁ, Ph.D. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu

Více

1. Úvod do studia statistiky. 1.1. Významy pojmu statistika

1. Úvod do studia statistiky. 1.1. Významy pojmu statistika 1. Úvod do studia statistiky Andrew Lang o politikovi: Používá statistiku jako opilý člověk pouliční lampu spíš na podporu než na osvětlení. Benjamin Disraeli o lži: Jsou tri stupně lži - lež, nehanebná

Více

Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku bakalářského studijního programu MST a TRAS (Bc).

Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku bakalářského studijního programu MST a TRAS (Bc). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku bakalářského studijního programu MST a TRAS (Bc). Management a ekonomika ve sportu Studijní program:

Více

Marketing měst a obcí

Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák (PH) Ing. V. Kunz, Ph.D. (MO) Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního

Více

SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST

SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST Doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda Ostrava 2011 Název: Logistika a jakost Autoři: Doc. Dr. Ing. Miroslav merenda Vydání: první, 2011 Počet stran: 20 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ 2. NÁRODNÍ A PODNIKOVÁ KULTURA KUBÍNYI Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Vysoká Škola Finanční a Správní, o.p.s. Metodický list pro kombinované magisterské studium předmětu N_SRS Správa řízení společnosti

Vysoká Škola Finanční a Správní, o.p.s. Metodický list pro kombinované magisterské studium předmětu N_SRS Správa řízení společnosti 1. soustředění Název tématického celku: Corporate Governance - Úvod Vysoká Škola Finanční a Správní, o.p.s. Metodický list pro kombinované magisterské studium předmětu N_SRS Správa řízení společnosti Cíl:

Více

Přednášející: Cvičící:

Přednášející: Cvičící: Podniková logistika Přednášející: doc. Dr. Ing. František Manlig, Ph.D. Cvičící: Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ÚT10:30 12:00 nebo

Více

1.1 Typy úloh LP. Klíčová slova: úlohy LP, formulace modelu. 1. Formulace ekonomického modelu.

1.1 Typy úloh LP. Klíčová slova: úlohy LP, formulace modelu. 1. Formulace ekonomického modelu. Klíčová slova: úlohy LP, formulace modelu. 1 Úlohy Lineárního programování Lineární programování je jednou z částí operačního výzkumu a zpravidla se používá pro řešení optimalizačních úloh ekonomických

Více

Závěrečná zpráva. k projektu FRVŠ 755/2011/F5/a. Inovace předmětu Audit podniku a jeho operací. Ing. Mgr. David Suchánek, Ph.D.

Závěrečná zpráva. k projektu FRVŠ 755/2011/F5/a. Inovace předmětu Audit podniku a jeho operací. Ing. Mgr. David Suchánek, Ph.D. Závěrečná zpráva k projektu FRVŠ 755/2011/F5/a Inovace předmětu Audit podniku a jeho operací Řešitel projektu: Spoluřešitelé: Pracoviště: Ing. Ondřej Svoboda doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc. Ing. Mgr. David

Více

Inflace. Makroekonomie I. Inflace výpočet pomocí CPI, deflátoru. Téma cvičení. Osnova k teorii inflace. Vymezení podstata inflace

Inflace. Makroekonomie I. Inflace výpočet pomocí CPI, deflátoru. Téma cvičení. Osnova k teorii inflace. Vymezení podstata inflace Téma cvičení Makroekonomie I Inflace výpočet pomocí CPI, deflátoru. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Teorie inflace Praktické příklady Příklady k opakování Inflace Osnova k teorii inflace Vymezení

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1283_Rozhodování. Metody podpory rozhodování_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1283_Rozhodování. Metody podpory rozhodování_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1283_Rozhodování. Metody podpory rozhodování_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT BEZPEČNOST PRÁCE ING. PETRA ŠOTOLOVÁ

ŘÍZENÍ JAKOSTI ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT BEZPEČNOST PRÁCE ING. PETRA ŠOTOLOVÁ ŘÍZENÍ JAKOSTI ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT BEZPEČNOST PRÁCE ING. PETRA ŠOTOLOVÁ ŘÍZENÍ JAKOSTI SKUPINA POSTOJŮ, PROCESŮ A PROCEDUR VYŽADOVANÝCH PRO PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VÝROBY NEBO SLUŽBY V OBLASTI HLAVNÍ

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce

Otázky ke státní závěrečné zkoušce Otázky ke státní závěrečné zkoušce obor Ekonometrie a operační výzkum a) Diskrétní modely, Simulace, Nelineární programování. b) Teorie rozhodování, Teorie her. c) Ekonometrie. Otázka č. 1 a) Úlohy konvexního

Více

Projektový management a fundraising

Projektový management a fundraising Projektový management a fundraising Modul 5 Ukončení a vyhodnocení projektu Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento

Více

Distribuce. Základy obchodních nauk

Distribuce. Základy obchodních nauk Distribuce Základy obchodních nauk Distribuční kanály Přímý distribuční kanál znamená, že existuje přímo spojení výrobce a spotřebitele bez dalších článků. Výrobce musí přesně - znát cílovou skupinu spotřebitelů,

Více

Polemika vzbuzující naději na konsenzus Reakce na polemiku Rudolfa Pomazala s publikací České vysoké školství na křižovatce

Polemika vzbuzující naději na konsenzus Reakce na polemiku Rudolfa Pomazala s publikací České vysoké školství na křižovatce skými vysokými školami, což může nesporně výrazným způsobem pozitivně působit na dynamiku vývoje inovačního potenciálu fakult. Za zásadní nedostatek této brožury je možno považovat zjevnou absenci systémového

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech, teoriích,

Více

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK Územní energetická koncepce Libereckého kraje Územní energetická koncepce Libereckého kraje (ÚEK LK) je dokument, který pořizuje pro svůj územní obvod krajský úřad podle 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

:6pt;font-style:normal;color:grey;font-family:Verdana,Geneva,Kalimati,sans-serif;text-decoration:none;text-align:center;font-variant:n (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6866-3 Publishing, verze

Více

PROJEKT-I_ŘÍZENÍ PODNIKU V PRAXI (P-I_ŘPP)

PROJEKT-I_ŘÍZENÍ PODNIKU V PRAXI (P-I_ŘPP) PROJEKT-I_ŘÍZENÍ PODNIKU V PRAXI (P-I_ŘPP) 1. ročník Návazného MgS, ZS 2014-15 Zkratka: PI-ŘPP Kód předmětu: 2382111 Semestr: 1N Kreditů: 5 Rozsah předmětu: 0+5, kz (klasifikovaný zápočet) Druh: P (povinný)

Více

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj.

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj. 1 SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) garant kurzu: PhDr. Jiří Winkler, PhD. Vyučující : PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Identifikace kurzu : Magisterské prezenční

Více

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řízení kvality Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci Předmět RJS Technická

Více

EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 1

EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 1 Metodický list č. 1 EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 1 Název tematického celku: Úvod do předmětu ekonomika veřejného sektoru, veřejný sektor a veřejná správa. Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je

Více