Reklama jako předmět státní informační politiky v České republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reklama jako předmět státní informační politiky v České republice"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Lucie Kušičková Reklama jako předmět státní informační politiky v České republice Bakalářská práce 2009

2 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informa ních služeb v Praze ZADÁNÍ BAKALÁ SKÉ PRÁCE Jméno: Lucie Kuši ková Obor: Podnikové informa ní systémy editel VOŠIS vám ve smyslu zákona.111/1998 Sb. o vysokých školách z pov ení d kana FIS VŠE zadává bakalá skou práci na téma: Reklama jako p edm t státní informa ní politiky v eské republice Cíl práce: Práce se bude zabývat reklamou jako specifickým druhem a nositelem informací a jejím odrazem v problematice fungování podnikového informa ního systému. Jejím cílem je poskytnout pohled na otázku vztahu a postoje státu v i reklam, provést analýzu zákon dotýkajících se její problematiky a ukázat, pro a jak se snaží reklamu vláda eské republiky regulovat. Dále bude zmín na problematika týkající se existence profesních organizací spojených s regulací reklamy. Analýzou praktických p ípad bude demonstrovat, jaké problémy v této oblasti státní politika eší skute n, a na jaké problémy naráží praxe. Vedoucí bakalá ské práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D., VOŠIS Praha Datum zadání bakalá ské práce: Termín odevzdání bakalá ské práce: V Praze dne PhDr. Jan Machytka editel VOŠIS

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Reklama jako předmět státní informační politiky v České republice zpracovala samostatně a použila pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne 17. srpna 2009 Podpis

4 1. Obsah 1. Obsah Anotace Úvod Základní pojmy Reklama Sponzorování Komunikační média Zadavatel reklamy Zpracovatel reklamy Šiřitel reklamy Státní regulace Historie reklamy a její regulace Státní regulace reklamy Stát a informace Zakázaná reklama Reklama oblasti v rozporu s právními předpisy Reklama založená na podprahovém vnímání Klamavá reklama Skrytá reklama Nevyžádaná reklama Reklama na veřejně přístupných místech Srovnávací reklama Reklama v rozporu s dobrými mravy Reklama uvádějící zvláštní nabídku Reklama pro osoby mladší 18 let Reklama využívající významné symboly Oblasti zvláštního zájmu Tabákové výrobky Alkoholické nápoje Humánní léčivé přípravky Lidské tkáně a buňky Potraviny Přípravky na ochranu rostlin Veterinární léčivé přípravky Střelné zbraně a střelivo Pohřebnictví Televizní a rozhlasové vysílání Politika Dozorové orgány Dozorová činnost Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Státní ústav pro kontrolu léčiv Ministerstvo zdravotnictví Státní rostlinolékařská správa Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Úřad pro ochranu osobních údajů Krajské živnostenské úřady

5 7. Samoregulace reklamy Informace a etika Profesní organizace Rada pro reklamu Evropská asociace samoregulačních orgánů (EASA) Vztah k právní regulaci Požadavky na reklamu Soulad s právními předpisy Slušnost Čestnost Pravdivost Společenská odpovědnost Průhlednost informací Vztah ke konkurentům Ochrana soukromí a zneužití jedince Oblasti zvláštního zájmu Tabákové výrobky Alkoholické nápoje Humánní léčivé přípravky Potraviny Reklama pro osoby mladší 18 let Tištěná inzerce Zásilkový prodej SMS a MMS zprávy Loterie Významné symboly Závěr Použité zdroje Knižní zdroje Zákony, stanovy, nařízení Elektronické zdroje

6 2. Anotace Práce se zabývá reklamou jako specifickým druhem a nositelem informací. Jejím cílem je poskytnutí pohledu na postoj a vztah státu vůči této oblasti. V úvodu práce jsou vysvětleny základní pojmy a stručně popsán vývoj reklamy a její regulace. Analýzou zákonů dotýkajících se této problematiky práce ukazuje, proč je reklama předmětem státní regulace a v čem tato regulace spočívá. Rozebírá jednotlivá specifika, dle kterých stát reklamu posuzuje a rozděluje do několika vybraných oblasti, přibližuje činnost jeho dozorových orgánů, působících v rámci této oblasti, a analýzou praktických případů demonstruje efektivnost a reálný význam státní regulační činnosti. Dále práce přibližuje činnost profesních organizací v rámci oblasti samoregulace reklamy a vysvětluje její význam. Popisuje samoregulační pojetí dané problematiky, analyzuje její dopad v praxi a objasňuje, jaký má vztah ke státní regulaci. The text deals with advertising as with a specific type and as a carrier of information. Its aim is to provide a view of the state s attitude and relationship towards this area. The introduction explains the basic concepts and briefly describes the development of advertising and its regulation. The work shows why advertising is a subject of state regulation and of what this regulation consists, which is illustrated on an example of advertising related law analysis. The text analyses the specificities, according to which the State assesses and distributes advertising into few selected areas, and also shows the work of its supervisor body that is responsible for this field. The analysis of practical cases demonstrates the effectiveness and the significance of state regulatory activity. In addition, the work shows the activities of professional organisations in the field of self-regulation of advertising and explains its importance. It describes the self-regulation concept of the advertising, analyses its impact in practice and explains its relationship towards the state regulation

7 3. Úvod Reklama je nedílnou součástí efektivní podnikatelské činnosti dnešní doby a její informace tvoří součást marketingově orientované části informačního systému podniku. Její vliv na úspěšnost podniku, jeho činností a záměrů je nesporně velmi významný. Stát se v rámci své informační politiky zabývá i problematikou této oblasti a určitou měrou tak ovlivňuje její rozvoj a podobu. Hlavní hypotézou této práce tedy je, že informace, za jejichž druh a zároveň i nositele lze reklamu považovat, podléhají v určité míře státní kontrole a jsou předmětem jeho regulace. Zároveň se však můžeme setkat s regulačními snahami i na dobrovolné úrovni, a to prostřednictvím profesních organizací a jejich samoregulace reklamního průmyslu. Analýzou právní úpravy je možno tento vztah státu k reklamě specifikovat a určit, jakou měrou na ní a na informace s ní spojené působí, co je důvodem jeho regulační činnosti, jaké skutečnosti či stavy jsou pro něj nežádoucí a na jaké oblasti se zaměřuje především. Konfrontací s praktickými případy pak lze ukázat, jak je tato činnost efektivní, v jakých oblastech je považována za žádoucí a kde nikoliv. Porovnáním státní regulační činnosti a samoregulačních snah je možno dokázat vzájemný vztah těchto oblastí a fakt, že existuje řada případů, na jejichž regulaci se shodují. Souhrn zmiňovaných postupů pak poskytne přehled informací o této problematice, které by podnik, výslovně jeho informační systém, do kterého marketing, a tedy i reklama, neoddiskutovatelně patří, mohl a měl uvažovat při přípravě a tvorbě svých propagačních strategií

8 4. Základní pojmy Kapitola vysvětluje základní pojmy použité v této práci, nastiňuje, v jaké souvislosti se s nimi lze setkat, a proč jsou pro práci důležité Reklama Reklamou rozumíme jakoukoliv formu a podobu prezentace, komunikace či přesvědčovacího procesu, jejímž cílem je podpora podnikatelského subjektu a jeho činností, produktů, služeb či jiného jeho komerčního zájmu, která je šířená zejména prostřednictvím komunikačních médií [10]. Reklamu můžeme chápat také jako specifický druh informace či jako jejich nositele. Tyto informace se týkají především zboží, služeb a činností určitého podnikatelského subjektu či přímo jeho samotného a jsou prezentovány s určitým přesně daným úmyslem, a to informovat a přesvědčit. Je nástrojem tržního hospodářství, který umožňuje podnikatelskému subjektu působit za hranicemi své fyzické oblasti působení, při čemž se snaží zejména vyvolat pozornost, změnit přístup, chování a zvyklosti člověka a podpořit tak spotřebu a prodej svého zboží či služeb. Jako nositel informace má velký vliv na veřejnost i informační systém podniků, což je z velké části zásluhou toho, že je šířená především prostřednictvím masové komunikace. Ovlivňuje nejenom rozhodování lidí, ale také v mnohých případech formuje jejich vnímání a pohled na svět, je prostředkem jak utvářet jejich zvyky či způsob života, mnohdy má veliký morální, kulturní nebo emocionální účinek. [1] [2] [10] [34] 4.2. Sponzorování Sponzorováním rozumíme poskytnutí finančních či věcných prostředků, jehož cílem je na sponzora upozornit a přímo či nepřímo podpořit jeho činnosti, produkty, služby či jiný jeho komerční zájem. Sponzorem pak rozumíme právnickou či fyzickou osobu, která prostředky s tímto záměrem poskytla [10]. Sponzorování má obdobný vliv jako reklama, nejčastěji se s ním setkáváme v oblastech jako jsou sport a kultura, zákon se pak zaměřuje především na sponzorování v oblasti vědy a lékařství

9 4.3. Komunikační média Komunikačními médii rozumíme sdělovací prostředky, které jsou způsobilé k přenosu informací reklamního charakteru [10]. Mezi nejběžnější takto využívaná média patří především plakáty, letáky, tiskoviny, internet, rozhlasové a televizní vysílání. Komunikační média jsou obecně považovaná za jeden z velkých nástrojů ovlivňování lidí, a to jak u nás, tak po celém světě. Dokážou obsáhnout pozornost velké části veřejnosti, jsou prostředníkem především pro výměnu informací., o které rozšiřují lidský pohled na svět. [1] [10] 4.4. Zadavatel reklamy Zadavatelem reklamy rozumíme právnickou či fyzickou osobu, která si objednala zhotovení reklamy u jiné právnické či fyzické osoby [10]. Je to většinou ten, kdo určuje základní formu prezentace a typ komunikačního média, které se pro reklamu a její šíření využijí, určuje její cíl a množství informací, které chce touto cestou poskytnout. Zadavatel je dle zákona povinen, po určitou dobu (12 měsíců) od jejího posledního šíření, uchovávat a případně poskytnout ukázku či kopii každé reklamy. [1] [13] 4.5. Zpracovatel reklamy Zpracovatelem reklamy rozumíme právnickou či fyzickou osobu, která zpracovala reklamu pro sebe nebo jinou právnickou či fyzickou osobu [10]. Je to většinou ten, kdo určuje jak informace prezentovat tak, aby splnily zadaný či zamýšlený cíl, kterého chce zadavatel reklamou dosáhnout. Z hlediska podoby reklamy a její vypovídací hodnoty je tato osoba velice důležitým prvkem, který má veliký vliv na informace a sdělení, které reklama obsahuje a poskytuje. Zpracovatel je tím, kdo poskytnutým informacím přisoudí formu a způsob prezentace, kterým ovlivňuje, jak jako celek působí na jejich příjemce. [1] 4.6. Šiřitel reklamy Šiřitelem reklamy rozumíme právnickou či fyzickou osobu, která reklamu veřejně šíří [10]. Je to tedy ten, kdo za použití komunikačního média rozšiřuje reklamní sdělení

10 4.7. Státní regulace Státní regulací rozumíme zákonem vzniklé vymezení či omezení určité oblasti lidského konání, které je nezbytné pro ochranu občanů a jejich práv, veřejného zdraví, mravnosti, bezpečnost státu a veřejnosti [3]. Státní regulace má hodně podob a zasahuje do mnoha oblastí, při čemž její hlavní náplní by měla být ochrana osob před negativními vlivy, se kterými se setkáváme především v rámci hospodářské soutěže či jiné lidské činnosti, jejíž předmětem je honba za určitou objektivní či subjektivní výhodou. Toto snažení není vždy efektivní, jelikož společnost má tendence se jakémukoliv omezení vyhnout, a také samotná tvorba účinné právní úpravy určité problematiky je zdlouhavým a složitým procesem. [1] [3]

11 5. Historie reklamy a její regulace Vznik reklamy, či spíše jakéhosi jejího předchůdce, můžeme přiřadit k okamžiku, kdy začala fungovat prapůvodní lidská směna. Od této chvíle však prošla, stejně jako lidstvo samé, velikým vývojem, její význam nabral na síle, což dalo příležitost pro vznik nové oblasti lidského konání, kdy se reklama stala jedním z předmětů jeho profese a pozornosti. S tím, jak reklama nabírala na vlivu, vznikla také potřeba jí nějakým způsobem kontrolovat, určit její pravidla v rámci právního systému a případně regulovat její podobu a výskyt. Tyto snahy a tendence se u nás začaly objevovat v devatenáctém století a byly zaměřeny především na reklamu týkající se podniků jako takových, podmínek za jakých lze prezentovat reklamní tiskoviny či na provoz reklamních kanceláři, a nezkoumaly etickou či jinou závadnost reklamy. Na počátku dvacátého století vyvstala potřeba větší kontroly nad reklamou, ta se především začala posuzovat i z morálního hlediska a započaly se zde snahy o ochranu proti nekalé soutěži a propagování za pomoci nepravdivých či neúplných informací. V období socialismu se u nás vývoj reklamy a sní související regulace zastavil, jelikož nebylo zapotřebí utvářet tento prostředek konkurenčního boje v nastalém bezkonkurenčním prostředí. Další posun tak tato oblast zaznamenala až po roce 1989, od tohoto roku byla také přijata dlouhá řada právních norem upravující tuto problematiku, což nepochybně současně ukazuje na to, jak rychlý rozkvět zaznamenala reklama v tomto relativně krátkém časovém údobí. Z hlediska státní regulace reklamy je pak významným mezníkem vstup České republiky do Evropské unie, což vyvolalo povinnost zařadit do právní úpravy její směrnice a tedy učinit vynucený zásah do již existujících norem a synchronizovat je tak s normami ostatních členských států. Rozvoj reklamy je nepochybně vázán i na rozvoj médií, při čemž vznikem nových druhů médií současně vznikala nová možnost jak předat reklamu zákazníkovi. Postupem času se tak reklamní sdělení rozšířila od plakátů a letáků především do tisku, rozhlasu, televizního vysílání a na internet. Právní úprava reklamy se pak v souvislosti se vznikajícími médii rozrůstala s určitým časovým prodlením, nicméně se snaží obsáhnout všechny oblasti, ve kterých se mohou reklamní snažení objevit, a ochránit spotřebitele i soutěžitele před jejich nežádoucí podobou a vlivem. [1] [2]

12 6. Státní regulace reklamy Kapitola se zaměřuje na postoj státu k reklamě a informacím, jeho důvody, zaměření a snahy v rámci oblasti regulace reklamy. Nejprve se zabývá samotnou myšlenkou a realizací státní regulace, jejím odůvodněním a snaží se ukázat, proč je regulace vhodným či potřebných řešením. Dále popisuje systém a rozsah státní úpravy, co je objektem jejího zájmu, vymezuje jaká reklama je zakázaná a blíže se zaměřuje na oblasti, které jsou předmětem zvláštního zájmu státní regulace v oblasti reklamy. Zdůvodňuje, co je hlavním cílem těchto omezení a přibližuje jejich praktické využití, především v návaznosti na činnost dozorových orgánů, které jsou pověřeny dohledem nad dodržováním právní úpravy. Přibližuje práci těchto dozorových orgánů a popisuje rozdělení jejich pravomoci Stát a informace Reklama je specifickým druhem informace, který je schopen zaujmout velikou část veřejnosti a který se těší mimořádnému vlivu na společnost. Jelikož je stát povinen společnost uchraňovat od vlivů, které jsou všeobecně považovány za nežádoucí, vyvstává zde jeho potřeba nějakým způsobem zasáhnout a případně omezit či zakázat činnosti, které k těmto vlivům viditelně a nepopiratelně směřují. Potřeba regulovat reklamu státem, tedy legislativní cestou, se začala objevovat spolu s rozvojem hospodářské soutěže, kdy se přestalo pohlížet na produkt jako na nejdůležitější zbraň a začaly se k získání větší konkurenční výhody využívat také samotné informace, a to především prostřednictvím masové komunikace. Spolu s tím se pak do této oblasti počalo vkrádat nepoctivé chování soutěžitelů a nutnost jeho usměrnění v rámci státní normativní činnosti byla neoddiskutovatelná. Zákonná regulace udává, která reklama je nežádoucí a tedy zakázána, čímž omezuje svobodu projevu a právo šířit informace z důvodu ochrany práv spotřebitelů i ostatních soutěžitelů a ochrany mravnosti. Toto omezení bylo za přesně daných, zde dodržených, podmínek umožněno dle Listiny základních práv a svobod ([3]), která je součástí ústavního pořádku České republiky. Česká státní právní úprava je od roku 2004 harmonizována s právní úpravou v Evropské unii. V rámci tohoto procesu se do národních úprav členských států

13 implementují evropské direktivy, které jsou tvořeny jako kompromis a které mají zaručovat shodnost přístupů v rámci dotčených oblastí po celém území Evropské unie. Nejrozsáhlejší právní úprava reklamy u nás je realizovaná zákonem o regulaci reklamy z roku 1995 ([22]), který samozřejmě prošel řadou novelizací, poslední v roce 2008 ([16]). Mezi další předpisy zabývající se touto problematikou patří zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání ([11]), obchodní zákoník ([31]), zákon o ochraně spotřebitele ([33]) a další. Většina právní úpravy má však obecnou platnost vztahující se ke všem lidským činnostem, které nejsou výslovně specifikované, ta je pak závazná samozřejmě i pro oblast reklamy. Regulace prostupuje dvěma oblastmi veřejného práva a práva soukromého. Právo veřejné se zaměřuje na jevy, které se týkají všech lidí obecně a podnět k nápravě případných nežádoucích stavů je či by měl být iniciován některým z pověřených státních orgánů. Naproti tomu právo soukromé se zabývá jevy, které se týkají konkrétních osob, zpravidla konkurenta či spotřebitele, a případný podnět k nápravě pro ně nežádoucího stavu je iniciován touto poškozenou osobou či lépe řečeno osobou, která se cítí být poškozena. [1] [2] [3] 6.2. Zakázaná reklama Obecnou úpravou v rámci regulace reklamy se stát zaměřuje na konkrétní případy, jak reklama vypadat nesmí. Tato část kapitoly se bude držet především výčtu zakázaných typů reklamy, který lze nalézt v zákoně o regulaci reklamy, a dále připojuje ostatní druhy zakázané reklamy, které jsou upraveny v rámci různých jiných platných předpisů Reklama oblasti v rozporu s právními předpisy Touto reklamou rozumíme reklamu zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot, jejichž prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy [10]. Předmětem reklamy tak nesmí být cokoliv, co je obecně protizákonné vlastnit, rozšiřovat či propagovat. Patří sem tedy rozličné oblasti a jejich projevy, které nejsou obecně dovoleny, jako je prodej drog, rasismus, nebo jsou dovoleny pouze v určitém případě, např. po získání řádného povolení. Dále reklama nesmí podporovat chování poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost osob nebo majetku či jednání poškozující zájmy na ochranu životního prostředí [10]

14 Zde úprava prakticky pouze utvrzuje a podporuje legislativní úpravu jako takovou, jde spíše o zdůraznění faktu, že i reklama podléhá obecným zákonům, bez ohledu na to, že má i vlastní specifickou úpravu jako nadstavbu těchto obecných pravidel. [1] [10] Reklama založená na podprahovém vnímání Touto reklamou rozumíme takovou, která by měla vliv na podvědomí fyzické osoby, aniž by ji tato osoba vědomě vnímala [10]. Tento typ reklamy je považován za velice nebezpečný, jelikož působí na člověka a jeho chování aniž by si toho ovlivněný sám všiml, a umožňuje tak vlastně jeho manipulaci. Vzniká tím způsobem, že je do jiného sdělení zařazen reklamní motiv na velmi krátkou dobu tak, že si ho osoba neuvědomí, ale přesto ho její smysly rozpoznají, zachytí a mozek dále zpracovává. Obecně je tuto metodu v Evropě zakázáno využívat již od roku [1] [10] Klamavá reklama Klamavou reklamou rozumíme takovou, jejíž obsah či prezentace zahrnuje takové informace, které jsou způsobilé vyvolat klamnou představu a tím získat danému podnikatelskému subjektu konkurenční výhodu či jiný prospěch v rámci hospodářské soutěže na úkor spotřebitelů či jiných soutěžitelů [31]. Řadí se sem nejenom šíření vyloženě nepravdivých, neúplných nebo jen částečně pravdivých informací, ale také údajů, které samy o sobě pravdivé jsou, ale jsou použity takovým způsobem, za takové situace či souvislosti, že mohou také vyvolat klamnou představu. Dále sem spadá reklama, která slibuje cokoliv, co nelze spolehlivě prokázat či zaručit. Zásadní pro určení klamavé reklamy je fakt, jak sdělení rozumí spotřebitel a zda si na jeho základě vytvořil nesprávnou představu. Výsledek se pak odvíjí od jeho rozpoznávací schopnosti, míry obezřetnosti, stupně vzdělání i jiných znalostí, využívání informačních zdrojů a celé řady jiných faktorů, proto je rozhodování v této oblasti někdy velice složité a sporné. Zřejmá je zde snaha o boj s neetickým chováním v rámci hospodářské soutěže, které by mohlo poškodit jak spotřebitele tak konkurenty. Hospodářská soutěž, stejně jako kterákoliv jiná, má svá pravidla, která je třeba dodržovat. Konkrétně tato pravidla určuje stát, a to především s ohledem na ochranu před nepoctivým chováním, a má tedy svůj zájem na tom, aby se dodržovala. [1] [2] [10] [22] [31]

15 Skrytá reklama Skrytou reklamou rozumíme takovou, jejíž sdělení je šířeno ve formě, u níž je obtížné rozlišit, že obsahuje informace reklamní povahy, či vyvolá dojem, že poskytuje jiný druh informace. Pro stát je na tomto druhu reklamy nežádoucí fakt, že spotřebitel přikládá informacím jinou míru důvěryhodnosti, než by jim přikládal při vědomosti, že jde o sdělení reklamního charakteru. Spotřebitel se tak rozhoduje na základě klamné představy, což může vyvolat neopodstatněnou konkurenční výhodu určitému podnikatelskému subjektu. Patří sem především taková sdělení zařazená do části média věnované publicistice, která nejsou označená jako reklamní. Dále také zařazení či zdůraznění výrobků či služeb v uměleckých dílech s cílem podpořit podnikatelský subjekt. Naopak zařazení sdělení, které se snaží přinést objektivní, věcnou či užitečnou informaci, hodnocení či jiné údaje šířené s jiným například uměleckým cílem nenaplňující reklamní charakter či záměr, nejsou za skrytou reklamu považovány. Zásadní pro určení skryté reklamy je skutečný cíl a záměr daného sdělení či důvod jeho šíření. Zjišťování skutečného úmyslu či zda jsou šířené informace vyjádřením autorova názoru nebo bylo jejich zveřejnění podmíněno nějakým druhem odměny či poskytnutím jiné výhody není zcela jednoduché, proto skrytá reklama spadá do zakázaných oblastí, ve kterých je velmi složité rozhodovat či odhalovat nežádoucí stav. [1] [2] [10] [22] [31] Nevyžádaná reklama Zakázanou nevyžádanou reklamou rozumíme takovou, která vede k výdajům adresáta nebo pokud adresáta obtěžuje, tedy směřuje ke konkrétnímu adresátovi, který dal jasně najevo, že si nepřeje, aby byla vůči němu šířena [10]. Úprava rozděluje zakázanou reklamu na dvě oblasti elektronickou a neelektronickou. Elektronická reklama zahrnuje šíření obchodních sdělení především s použitím internetové sítě, ů, mobilních telefonů a faxů. Elektronického kontaktu druhé osoby lze pro šíření obchodního sdělení využít pouze za situace, kdy tato osoba dala předem evidentní souhlas k použití svého kontaktu k takovýmto účelům [23]. Bez tohoto souhlasu se jedná o zakázanou nevyžádanou reklamu. Obchodní sdělení musí být navíc takto řádně označeno, obsahovat totožnost odesílatele a umožňovat

16 adresátovi případné vyjádření nesouhlasu k dalšímu využívání jeho elektronického kontaktu [23]. Výjimku v rámci zakázané elektronické reklamy tvoří zasílání obchodních sdělení současným či bývalým zákazníkům v rámci tzv. zákaznických vztahů, kdy může podnikatelský subjekt využít kontaktů bez předchozího souhlasu. Náležitosti, které musí sdělení obsahovat, a ostatní podmínky však již výjimku netvoří a jsou totožné s popsanými v předchozím odstavci. Neelektronická reklama zahrnuje ostatní šíření obchodních sdělení především prostřednictvím reklamních letáků. Tato obchodní sdělení lze šířit v případě, že je adresát výslovně neodmítne. Zákaz nevyžádané reklamy se v praxi často překračuje, jelikož někdy bývá značně obtížné určit, kdo daný zákaz vlastně porušuje. S rozmachem internetu a počítačových sítí se také oblast působení reklam rozrostla do nadnárodních měřítek a speciálně v oblasti elektronicky zasílaných obchodních sdělení lze nalézt řadu nepostižitelných případů v rámci územně omezené působnosti právních předpisů. [1] [2] [10] [23] [46] Reklama na veřejně přístupných místech Reklama na veřejně přístupných místech mimo provozovnu šířenou jiným způsobem než prostřednictvím dle zvláštního právního předpisu zřízeného reklamního nebo propagačního zařízení [21] podléhá lokální právní úpravě obcí. Obec tak svým nařízením stanoví veřejně přístupná místa, kde je reklama zakázána, dále dobu v níž je zakázána, druhy komunikačních médií, která nesmí reklamu šířit a akce, na které se tento zákaz šíření nevztahuje [21]. Veřejným místem rozumíme takové, které je každému přístupné bez omezení, slouží k obecnému užívání bez ohledu na to, komu náleží jeho vlastnictví. Cílem této části úpravy je přizpůsobit omezení šíření reklamy konkrétním podmínkám v rozdílných geografických celcích. Dává obcím pravomoc, díky které mohou bojovat a bojují především s ničením památek a historických částí, znečišťováním oblastí, přílišným obtěžováním a podobnými výjevy, které jsou místo od místa rozdílné či mají jinou míru závažnosti. Rozsah těchto omezení by tak měl reflektovat lokální situaci a potřeby. [1] [2]

17 Srovnávací reklama Srovnávací reklamou rozumíme takovou, která výslovně nebo nepřímo identifikuje jiného soutěžitele či jeho výkony [31]. Tento druh reklamy je obecně zakázaný, pokud přesně a bezezbytku nesplňuje následující podmínky. Srovnávací reklama nesmí být klamavá, tedy nesmí vyvolat nesprávnou, klamnou představu, a nesmí využívat klamavé obchodní praktiky. Smí srovnávat pouze zboží či služby sloužící ke stejnému účelu nebo uspokojující stejné potřeby, srovnávat je objektivně za použití základních a podstatných znaků, které jsou pro daný objekt charakteristické, reprezentativní, jsou ověřitelné a v konkrétním případě relevantní. Mezi srovnávané znaky může být zařazena i cena. Reklama nesmí vést k nebezpečí vyvolání záměny v rámci hospodářské soutěže, nesmí obsahovat nepravdivé informace a nesmí vést k nepoctivému těžení z dobré pověsti a to jak vlastní tak případně ani z pověsti srovnávané strany či zcela nezúčastněné strany. Dále také nesmí nabízet zboží nebo služby, které jsou napodobením či reprodukcí zboží či služeb, které jsou označované ochranou známkou, obchodním jménem nebo firmou [31]. Požadavky na srovnávací reklamu jsou tedy obsáhlé a velmi přesně vymezeny, za jejich dodržení je pak srovnávací reklama přípustná a povolena. Řádná srovnávací reklama obecně může obsahovat velmi zajímavé informace a to především z hlediska spotřebitele, mnohdy tato dobře provedená reklama může být spotřebiteli považovaná za přínosnou. Naopak srovnávací reklama nedodržující všechny podmínky by mohla vést ke klamným závěrům a ke špatnému interpretování obsažených informací, což je pro stát v rámci ochrany spotřebitele nepřípustné. Je třeba si uvědomit, že dle zákona je srovnávací reklamou každá, ve které je možno zpozorovat označení konkurenta. Tato reklama je pak posuzována dle kritérií pro srovnávací reklamu, i kdyby fakticky neobsahovala žádné srovnání. [1] [2] [10] [31] Reklama v rozporu s dobrými mravy Reklamou v rozporu s dobrými mravy rozumíme zejména takovou, která obsahuje diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví nebo národnosti, napadá náboženské nebo národnostní cítění, ohrožuje obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižuje lidskou důstojnost, obsahuje prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu, napadá politické přesvědčení [10]

18 Obecné vymezení tzv. dobrých mravů není a zřejmě ani nelze uspokojivě přímo definovat, jelikož součástí jejich povahy je fakt, že jejich chápání je ovlivněno řadou faktorů a okolností a je proměnné v čase, místě atp. Patří jsem tedy takové projevy reklamy či v ní, které jsou všeobecně považované za nežádoucí, tedy takové, které odsuzuje drtivá většina společnosti. Zde se tedy jedná o zájem, který je obecně společností uznávaný a vítaný, ale v praxi se velice často objevují snahy právě tento rámec právní úpravy překročit či posunout, a to samozřejmě tak, aby pokud možno nebyly potrestány. Kontroverzní reklamy tohoto typu totiž nenechají většinu společnosti klidnou a jeden z hlavních cílů reklamy, totiž upoutat pozornost, je zde tak téměř zaručen. [1] [2] [3] [10] Reklama uvádějící zvláštní nabídku Touto reklamou rozumíme takovou, která obsahuje nabídku, jenž je nějakým způsobem výjimečná, dočasná či omezená. Řadí se sem především reklama na různé výprodejní či obdobné akce a je zakázána pouze při nedodržení zákonem uvedených podmínek nebo neuvedení informací, které musí být její součásti. Aby byla přípustná musí tedy obsahovat informace o množství zboží, na které se tato nabídka vztahuje, nebo musí podnikatel zajistit dostatečné množství zboží, které odpovídá očekávanému množství poptávky [13]. Očekávané množství poptávky je odvozuje zpravidla od vlastních dřívějších akcí podobného charakteru, obdobných akcí konkurence či za pomoci výpočtů reklamní agentury. Dále je třeba v reklamním sdělení uvést jakého časového horizontu se tato nabídka týká, tedy přesné určení, kdy akce končí, a v případě, že v okamžiku sdělení ještě nezačala, také datum, od kdy se tato akce koná [13]. Snahy regulovat tento typ reklamy se objevily relativně nedávno v důsledku negativních událostí a množství stížností, které takovéto reklamy vyvolaly. V současnosti se tak tato oblast stala velmi sledovanou a nepoctivé chování podnikatelských subjektů v této oblasti se razantně snížilo. [1] [2] [13] Reklama pro osoby mladší 18 let Reklama nesmí podporovat chování ohrožující zdraví, psychický nebo morální vývoj nezletilých. Nesmí doporučovat ke koupi výrobky nebo služby s využitím jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti a nabádat je, aby přemlouvaly své zákonné zástupce nebo jiné osoby k jejich koupi. Dále nesmí využívat zvláštní důvěry vůči jejich zákonným zástupcům nebo jiným osobám či ukazovat nezletilé osoby nevhodným způsobem

19 v nebezpečných situacích [10]. Ve školách a školních zařízeních pak není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání [25]. Tento zákaz vznikl a je opodstatněný s ohledem na fakt, že děti a mladiství jsou zvláštním segmentem trhu, který je snadno ovlivnitelný a zneužitelný, nedostatečně odolný vůči negativnímu vlivu reklamy a jehož je zároveň potřeba takovýmto vlivům uchránit. Samotné účinkování či zobrazení nezletilých v reklamně však již zakázáno není, je ale v případě přímého účinkování podmíněno povolením příslušného úřadu a dodržením výše popsaných podmínek. Účinkování pak musí být přiměřené věku dítěte, nesmí být pro něj nebezpečné, bránit mu v docházce do školy či mu jiným způsobem bránit v dosažení vzdělání, nesmí poškozovat jeho zdravotní, tělesný, duševní, morální ani společenský rozvoj. Při pouhém zobrazení bez potřeby aktivní spolupráce dítěte pak stačí samotný souhlas jeho zákonného zástupce či již zletilé osoby samotné [10]. Snahy regulovat reklamu a její vliv na nezletilé se objevují v úpravě několikrát a na několika různých místech. Jsou spjaty jak s obecnou úpravou, tak se promítají i do úpravy speciálních oblastí státního zájmu. Je tedy zřejmé, že otázka ochrany dětí a mladistvích, je pro stát jednou z nejdůležitějších vůbec. Toto úsilí patří k těm, která jsou obecně společností přijímána kladně jako žádoucí. [1] [2] [10] Reklama využívající významné symboly Existuje řada symbolů, které jsou státem chráněny a tudíž je nelze volně použít do reklamního sdělení. Patří sem především státní symboly, olympijské symboly a symboly červeného kříže. Státními symboly České republiky rozumíme velký a malý státní znak, státní vlajku, vlajku prezidenta republiky, státní pečeti a státní hymnu [18]. Užití státních symbolů v reklamě je zakázáno s výjimkou státní vlajky, kterou lze užít, a to však vhodným a důstojným způsobem a za dodržení pravidel stanovených příslušným zákonem. [2] [18] Olympijskými symboly rozumíme olympijský symbol pěti kruhů, vlajku, heslo, oheň, pochodeň, hymnu, emblémy a výrazy olympijský a olympiáda [26]. Jejich užití v reklamním nebo obdobným účelům bez řádného písemného zmocnění Českého olympijského výboru je zakázáno. K informativním či jiným účelům je použít lze, ovšem ani toto užití nesmí vést k parazitování na olympijské symbolice či ji nějakým

20 způsobem hanobit. Samotné naznačování či evokování olympiády za použití neolympijských symbolů pak zakázáno není. [2] [26] Symboly červeného kříže rozumíme znak červeného kříže na bílém poli a výrazy červený kříž a ženevský kříž. Tyto symboly, případně ani symboly je napodobující, nesmí být k reklamním či obdobným účelům použity. [28] Zde se stát především snaží chránit důstojnost a vnímání vybraných symbolů, které mají své místo v obecném povědomí a mají vybudovanou určitou důvěru či jim je přisuzována určitá vážnost. Je nežádoucí, aby se na tomto faktu snažily přiživovat subjekty s podnikatelským cílem, což by mohlo narušit serióznost těchto symbolů, které jsou jinak využívány s určitým vlastním předvídatelným cílem či za konkrétní situace. [2] [28] 6.3. Oblasti zvláštního zájmu Mimo obecných omezení či zákazů se v rámci právní úpravy reklamy setkáváme s oblastmi, které jsou upraveny ve větším rozsahu než zbývající, a to především s ohledem na konkrétní podmínky a potřeby či vyšší státní zájem. Lze se tak setkat s rozličnými oblastmi, na které právní úprava jmenovitě pamatuje a významně tak zasahuje do oběhu některých informací. Tato úprava je mnohdy velmi rozsáhlá a podrobná, historicky nejstarší upravovanou specifickou oblastí jsou tabákové výrobky. Tato část kapitoly se zaměřuje na zmiňované oblasti dle řazení, použitém v zákoně o regulaci reklamy, a dále přidává ty, které se sem svou povahou řadí také, ale zabývají se jimi jiné platné právní předpisy Tabákové výrobky Tabákovými výrobky rozumíme cigarety, cigarilos, doutníky, tabáky lulkové, dýmkové, cigaretové, šňupavé a žvýkací [7]. Tato oblast byla po dlouhou dobu jedním z největších témat dotýkajících se regulace reklamy. Používání tabákových výrobků, tedy především kouření, má řadu závažných projevů, které mají negativní dopad na kvalitu života jednotlivých osob i společnosti jako takové. Kouření je pravidelně uváděno jako jedna z nejčastějších příčin úmrtí a navíc ohrožuje jak život kuřáků, tak i nekuřáků. Toto jsou také hlavní důvody, proč se reklama na tabákové výrobky stala předmětem zvýšeného zájmu státu a jeho legislativních snah

40/1995 Sb. ZÁKON ze dne 9. února 1995

40/1995 Sb. ZÁKON ze dne 9. února 1995 40/1995 Sb. ZÁKON ze dne 9. února 1995 o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů Změna: 258/2000 Sb.

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Tabákové výrobky

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Tabákové výrobky VYBRANÁ USTANOVENÍ 3 Tabákové výrobky (1) Reklama na tabákové výrobky^10) a rovněž sponzorování, jehož účelem nebo přímým či nepřímým účinkem je reklama na tabákové výrobky, jsou zakázány, pokud není dále

Více

40/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 9. února 1995

40/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 9. února 1995 40/1995 Sb. ZÁKON ze dne 9. února 1995 o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů Změna: 258/2000 Sb.

Více

40/1995 Sb. ZÁKON ze dne 9. února 1995

40/1995 Sb. ZÁKON ze dne 9. února 1995 Systém ASPI - stav k 14.2.2011 do částky 7/2011 Sb. a 5/2011 Sb.m.s. Obsah a text 40/1995 Sb. - poslední stav textu 40/1995 Sb. ZÁKON ze dne 9. února 1995 o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby PRAVIDLA PROPAGACE LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ A ONLINE PROSTŘEDÍ Efektivní právní služby 1 lehce zarudlé oči účastníků; vyčerpat témata a dotazy, nikoliv účastníky. CÍLE 2 PŘÍKLADY LÉKOVÉ ONLINE REKLAMY 3 PŘÍKLADY

Více

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu.

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_15 Název materiálu: Komerční reklama Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Reklama je fenoménem doby. Je dobré třídit a poznávat druhy reklam.

Více

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize 1. Základní pojmy a podmínky Soulad s právními předpisy a ostatními předpisy. Sponzorské vzkazy dodané k televiznímu vysílání

Více

Doporučení Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Doporučení Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Strana 1 (celkem 6) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Institute for State Control of Veterinary Biologicals and Medicines Hudcova 56a, Brno-Medlánky Postal Code: 621 00, Czech

Více

I Archivováno (místo): [ní oddělení

I Archivováno (místo): [ní oddělení Osoba, třfl C. sméjnice O ETICKÝCH PRAVIDLECH VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY, ZDRAVOTNÍMI Pi$IOVNAMI A ORGÁNY VEŘEJNÉ SPRÁVY (ETICKÝ KODEX) Název směrnice: Číslo směrnice: 2/2011 Platí pro společnosti: SMĚRNICE O

Více

Novinky v regulaci reklamy LP a ZP

Novinky v regulaci reklamy LP a ZP Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 1 ] Novinky v regulaci reklamy LP a ZP Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 2 ] Novela zákona o regulaci reklamy (navrhovaná účinnost od 1.1.2013) eklep.vlada.cz: č.j. předkladatele

Více

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky 446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm. a) a

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Soukromí nade vše Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Ochrana osobních údajů Ochrana osobnosti Antispamový zákon Zákon o regulaci

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Reklamní právo v praxi MARKETING V DOBĚ KRIZE

Reklamní právo v praxi MARKETING V DOBĚ KRIZE Reklamní právo v praxi MARKETING V DOBĚ KRIZE Legislativní omezení cenové komunikace Petr Kůta Mgr. Libor Štajer, advokát 13.05.2009 OBSAH Právní předpisy Nekalé obchodní praktiky Nekalá soutěž Praktické

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

MEZINÁRODNÍ KODEX REKLAMNÍ PRAXE MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ KOMORY

MEZINÁRODNÍ KODEX REKLAMNÍ PRAXE MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ KOMORY MEZINÁRODNÍ KODEX REKLAMNÍ PRAXE MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ KOMORY Úvod Toto vydání Mezinárodního kodexu reklamní praxe Mezinárodní obchodní komory navazuje na již zavedenou strategii Mezinárodní obchodní komory

Více

Kodex komerční komunikace

Kodex komerční komunikace Kodex komerční komunikace Aktualizace prosinec 2013 Obsah Tento Kodex komerční komunikace je závazný pro všechny členy skupiny SABMiller, a tedy i Plzeňský Prazdroj, a. s. Úvod 3 Kodex komerční komunikace

Více

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

USPOŘÁDANÝ VÝKLAD PŘEDKLADATELE NOVELY 262/2014 SB. K UPLATNĚNÍ 10% SAZBY DPH

USPOŘÁDANÝ VÝKLAD PŘEDKLADATELE NOVELY 262/2014 SB. K UPLATNĚNÍ 10% SAZBY DPH USPOŘÁDANÝ VÝKLAD PŘEDKLADATELE NOVELY 262/2014 SB. K UPLATNĚNÍ 10% SAZBY DPH Tento materiál shrnuje zdůvodnění překladatele zákona č. 262/2014 Sb., kterým byla od 1.1.2015 zavedena druhá snížená sazba

Více

PRÁVO A REKLAMA. praktický průvodce reklamními paragrafy. JUDr. Filip Winter, advokát www.akwinter.cz

PRÁVO A REKLAMA. praktický průvodce reklamními paragrafy. JUDr. Filip Winter, advokát www.akwinter.cz PRÁVO A REKLAMA praktický průvodce reklamními paragrafy JUDr. Filip Winter, advokát www.akwinter.cz OBSAH: ALKOHOL AUTOMOBILY BANKOVKY A MINCE BIOCIDY CENOVÉ ÚDAJE DĚTI A REKLAMA DOČASNÉ UŽÍVÁNÍ UBYTOVACÍHO

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Stanovený indikativní termín předložení na vládu 1Q.2012

Stanovený indikativní termín předložení na vládu 1Q.2012 Norma Stanovený indikativní termín předložení na vládu Pozitiva pro občany Zajištění větší ochrany pacientů za pomoci jednotného sledování a vyhodnocování nežádoucích účinků v rámci EU Sjednocení právní

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo a etika v komunikaci

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo a etika v komunikaci Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Cílem je získat znalosti z oborů soukromého i veřejného práva a právní teorie, týkajících se zejména vztahu právních a etických norem. Seznámení

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Obecné zásady 1 (1) Stavovskou povinností lékaře je péče o zdraví jednotlivce i celé společnosti v souladu se zásadami lidskosti,

Více

ZÁKON Č. 634/1992 Sb., O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE, ve znění pozdějších změn a doplňků (Výňatky)

ZÁKON Č. 634/1992 Sb., O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE, ve znění pozdějších změn a doplňků (Výňatky) ZÁKON Č. 634/1992 Sb., O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE, ve znění pozdějších změn a doplňků (Výňatky) 8. 2 Povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb Vymezení některých pojmů (1) Pro účely tohoto zákona

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

Úvodní ustanovení. Vymezení pojmů. Pravidla inzerce

Úvodní ustanovení. Vymezení pojmů. Pravidla inzerce Úvodní ustanovení Následující podmínky upravují užívání internetových stránek, zejména pravidla zadávání inzerce, pravidla odpovědnosti provozovatele a uživatelů za obsah stránek a pravidla členství. Uživatel

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

TextHere. X. Konference. Legislativní rizika. Špindlerův Mlýn _ květen 2015

TextHere. X. Konference. Legislativní rizika. Špindlerův Mlýn _ květen 2015 Text Here TextHere X. Konference Legislativní rizika Špindlerův Mlýn _ květen 2015 2 Co je považováno za reklamu? Návštěvy obchodních zástupců společnosti u osob oprávněných předepisovat léčivé přípravky,

Více

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 30. 11. 2009 2008/0238(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU

OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU ČÁST 2 Prezentace 2015 OCHRANA HOSPODÁŘSKÝCH ZÁJMŮ SPOTŘEBITELŮ podomní obchody (směrnice 1985 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory) spotřebitelský

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže OSHK Podmínky Aktivní Registrace HK Pasivní Registrace

Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže OSHK Podmínky Aktivní Registrace HK Pasivní Registrace Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže občanského sdružení Hroší kůže, se sídlem Chotiměř 96, 410 02, IČ: 01221906 registrované Ministerstvem vnitra ČR dne 9.11.2012

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ Úvod Farmaceutický průmysl připouští, že má mnoho společných zájmů s organizacemi pacientů, které reprezentují a/nebo podporují

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

REKLAMA. Funkce reklamy 1. informativní 2. přesvědčovací 3. připomínací

REKLAMA. Funkce reklamy 1. informativní 2. přesvědčovací 3. připomínací REKLAMA placená nebo neplacená propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky, mající obvykle za cíl zvýšení prodeje podle použitého média se rozlišuje na: televizní novinová internetová

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o regulaci reklamy. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o regulaci reklamy. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení 114 VYHLÁŠKA ze dne 27. března 2006 o poctivé prezentaci investičních doporučení Komise pro cenné papíry stanoví podle 199 odst. 2 písm. s) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění

Více

Hraniční výrobky v oblasti zdravotnických prostředků. Mgr. Karolína Peštová odbor farmacie oddělení zdravotnických prostředků 23.

Hraniční výrobky v oblasti zdravotnických prostředků. Mgr. Karolína Peštová odbor farmacie oddělení zdravotnických prostředků 23. Hraniční výrobky v oblasti zdravotnických prostředků Mgr. Karolína Peštová odbor farmacie oddělení zdravotnických prostředků 23. dubna 2014 Osnova prezentace co je hraniční výrobek kdo je oprávněný ke

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.11.2007 SEK(2007) 1497 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs. ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz 1. Odborná způsobilost dle práva ES SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

znaku EU v souvislosti s programy EU

znaku EU v souvislosti s programy EU Používání znaku EU v souvislosti s programy EU Pokyny pro příjemce a další třetí strany Říjen 2012 Vnitřní sdělení Používání znaku EU v souvislosti s programy EU Pokyny pro příjemce a další třetí strany

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

Přehled. Směrnice OECD o ochraně soukromí. a přeshraničních tocích osobních údajů

Přehled. Směrnice OECD o ochraně soukromí. a přeshraničních tocích osobních údajů Přehled Směrnice OECD o ochraně soukromí a přeshraničních tocích osobních údajů Overview OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data Czech translation Přehledy jsou

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Společnost ATLANTIK finanční trhy, a. s. (dále jen ATLANTIK FT ), v souladu s ustanovením 12 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

Novela ZoRR a dopad na farmaceutické firmy

Novela ZoRR a dopad na farmaceutické firmy Novela ZoRR a dopad na farmaceutické firmy Dr. Pavel Kovář Medical Director Pfizer spol. s r.o. VII. Konference - Rizika v činnostech farmaceutické společnosti 15.5.2012, Špindlerův Mlýn Důvodová zpráva

Více

Žádost o dovoz veterinárního léčivého přípravku registrovaného v jiném členském státě

Žádost o dovoz veterinárního léčivého přípravku registrovaného v jiném členském státě Pokyn Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv ÚSKVBL / REG 1/2008 Žádost o dovoz veterinárního léčivého přípravku registrovaného v jiném členském státě Platnost od: 17.3. 2008 Platnost

Více

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU strana 1 z 6 Pavel Strnad, Ph.D. advokátní kancelář Polverini Strnad, Týnská 12, 110 00, Praha 1, tel. č.:

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Pořizování a následné zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva obce se v roce 2011 stalo ostře sledovaným jak občanskou, tak i novinářskou

Více

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov Revize č.: 0 Strana: 1 Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov SM 01/14 Datum účinnosti: od 01.10.2014 Výtisk číslo: 1

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 22 písm. e) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 22 písm. e) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance: Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2006 o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují Česká národní banka stanoví podle

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ,STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE A ŠKOLNÍ JÍDELNA,BRNO VESLAŘSKÁ 246, BRNO 637 00 SMĚRNICE Č. 10/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracoval/a: MGR. RENATA JEŽKOVÁ

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Iniciativa Dokořán, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Karviné, na adrese Masarykovo nám. 4/3, PSČ 733 01. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, se zrušuje.

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, se zrušuje. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období červenec září 2014 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

Obchodní firma. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net

Obchodní firma. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Obchodní firma 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Pojem obchodní firmy 8 ObZ OBCHODNÍFIRMA(FIRMA) = název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel

Více

480/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 2004 o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů

480/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 2004 o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů 480/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 2004 o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) Změna: 444/2005 Sb. Změna: 214/2006

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

Podmínky užití webového rozhraní webové rozhraní 1. Funkce webového rozhraní 2. Registrace na webovém rozhraní

Podmínky užití webového rozhraní webové rozhraní 1. Funkce webového rozhraní 2. Registrace na webovém rozhraní Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.rc zivot.cz (dále jen webové rozhraní ) provozovaném podnikatelem Jakubem Záleským, se sídlemt. G. Masaryka 856, 565 01, Choceň IČ:01161768,

Více

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz I. Obecná ustanovení 1. Společnost Bohemia Brethren, s.r.o. se sídlem Mlýnská 500, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČ: 26371979, zapsaná

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 5/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracovala: Mgr. Ivana Jančová ETICKÝ KODEX Práce ve Výchovném ústavu

Více

2011-12-14 12. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa

2011-12-14 12. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa Ochrana spotřebitele v EU, právo obchodních společností, hospodářská soutěž na společném trhu Ochrana zdraví a bezpečnosti spotřebitele - Všeobecná politika EU, kterou provádí Komise, směřuje k podpoře

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obecná

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky I. Úvodní ustanovení 1.1. Těmito Všeobecnými podmínkami (dále jen podmínky ) se řídí všechny obchodní a závazkové vztahy uzavírané prostřednictvím webové služby rezervačního systému

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY SDÍLENÉHO HOSTINGU

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY SDÍLENÉHO HOSTINGU ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY SDÍLENÉHO HOSTINGU Verze ze dne 15. 2. 2011 ČLÁNEK 1 PŘEDMĚT 1.1 Tyto zvláštní podmínky mají za cíl definovat technické a finanční podmínky, za kterých se OVH.CZ zavazuje umístit na své

Více