Reklama jako předmět státní informační politiky v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reklama jako předmět státní informační politiky v České republice"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Lucie Kušičková Reklama jako předmět státní informační politiky v České republice Bakalářská práce 2009

2 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informa ních služeb v Praze ZADÁNÍ BAKALÁ SKÉ PRÁCE Jméno: Lucie Kuši ková Obor: Podnikové informa ní systémy editel VOŠIS vám ve smyslu zákona.111/1998 Sb. o vysokých školách z pov ení d kana FIS VŠE zadává bakalá skou práci na téma: Reklama jako p edm t státní informa ní politiky v eské republice Cíl práce: Práce se bude zabývat reklamou jako specifickým druhem a nositelem informací a jejím odrazem v problematice fungování podnikového informa ního systému. Jejím cílem je poskytnout pohled na otázku vztahu a postoje státu v i reklam, provést analýzu zákon dotýkajících se její problematiky a ukázat, pro a jak se snaží reklamu vláda eské republiky regulovat. Dále bude zmín na problematika týkající se existence profesních organizací spojených s regulací reklamy. Analýzou praktických p ípad bude demonstrovat, jaké problémy v této oblasti státní politika eší skute n, a na jaké problémy naráží praxe. Vedoucí bakalá ské práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D., VOŠIS Praha Datum zadání bakalá ské práce: Termín odevzdání bakalá ské práce: V Praze dne PhDr. Jan Machytka editel VOŠIS

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Reklama jako předmět státní informační politiky v České republice zpracovala samostatně a použila pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne 17. srpna 2009 Podpis

4 1. Obsah 1. Obsah Anotace Úvod Základní pojmy Reklama Sponzorování Komunikační média Zadavatel reklamy Zpracovatel reklamy Šiřitel reklamy Státní regulace Historie reklamy a její regulace Státní regulace reklamy Stát a informace Zakázaná reklama Reklama oblasti v rozporu s právními předpisy Reklama založená na podprahovém vnímání Klamavá reklama Skrytá reklama Nevyžádaná reklama Reklama na veřejně přístupných místech Srovnávací reklama Reklama v rozporu s dobrými mravy Reklama uvádějící zvláštní nabídku Reklama pro osoby mladší 18 let Reklama využívající významné symboly Oblasti zvláštního zájmu Tabákové výrobky Alkoholické nápoje Humánní léčivé přípravky Lidské tkáně a buňky Potraviny Přípravky na ochranu rostlin Veterinární léčivé přípravky Střelné zbraně a střelivo Pohřebnictví Televizní a rozhlasové vysílání Politika Dozorové orgány Dozorová činnost Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Státní ústav pro kontrolu léčiv Ministerstvo zdravotnictví Státní rostlinolékařská správa Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Úřad pro ochranu osobních údajů Krajské živnostenské úřady

5 7. Samoregulace reklamy Informace a etika Profesní organizace Rada pro reklamu Evropská asociace samoregulačních orgánů (EASA) Vztah k právní regulaci Požadavky na reklamu Soulad s právními předpisy Slušnost Čestnost Pravdivost Společenská odpovědnost Průhlednost informací Vztah ke konkurentům Ochrana soukromí a zneužití jedince Oblasti zvláštního zájmu Tabákové výrobky Alkoholické nápoje Humánní léčivé přípravky Potraviny Reklama pro osoby mladší 18 let Tištěná inzerce Zásilkový prodej SMS a MMS zprávy Loterie Významné symboly Závěr Použité zdroje Knižní zdroje Zákony, stanovy, nařízení Elektronické zdroje

6 2. Anotace Práce se zabývá reklamou jako specifickým druhem a nositelem informací. Jejím cílem je poskytnutí pohledu na postoj a vztah státu vůči této oblasti. V úvodu práce jsou vysvětleny základní pojmy a stručně popsán vývoj reklamy a její regulace. Analýzou zákonů dotýkajících se této problematiky práce ukazuje, proč je reklama předmětem státní regulace a v čem tato regulace spočívá. Rozebírá jednotlivá specifika, dle kterých stát reklamu posuzuje a rozděluje do několika vybraných oblasti, přibližuje činnost jeho dozorových orgánů, působících v rámci této oblasti, a analýzou praktických případů demonstruje efektivnost a reálný význam státní regulační činnosti. Dále práce přibližuje činnost profesních organizací v rámci oblasti samoregulace reklamy a vysvětluje její význam. Popisuje samoregulační pojetí dané problematiky, analyzuje její dopad v praxi a objasňuje, jaký má vztah ke státní regulaci. The text deals with advertising as with a specific type and as a carrier of information. Its aim is to provide a view of the state s attitude and relationship towards this area. The introduction explains the basic concepts and briefly describes the development of advertising and its regulation. The work shows why advertising is a subject of state regulation and of what this regulation consists, which is illustrated on an example of advertising related law analysis. The text analyses the specificities, according to which the State assesses and distributes advertising into few selected areas, and also shows the work of its supervisor body that is responsible for this field. The analysis of practical cases demonstrates the effectiveness and the significance of state regulatory activity. In addition, the work shows the activities of professional organisations in the field of self-regulation of advertising and explains its importance. It describes the self-regulation concept of the advertising, analyses its impact in practice and explains its relationship towards the state regulation

7 3. Úvod Reklama je nedílnou součástí efektivní podnikatelské činnosti dnešní doby a její informace tvoří součást marketingově orientované části informačního systému podniku. Její vliv na úspěšnost podniku, jeho činností a záměrů je nesporně velmi významný. Stát se v rámci své informační politiky zabývá i problematikou této oblasti a určitou měrou tak ovlivňuje její rozvoj a podobu. Hlavní hypotézou této práce tedy je, že informace, za jejichž druh a zároveň i nositele lze reklamu považovat, podléhají v určité míře státní kontrole a jsou předmětem jeho regulace. Zároveň se však můžeme setkat s regulačními snahami i na dobrovolné úrovni, a to prostřednictvím profesních organizací a jejich samoregulace reklamního průmyslu. Analýzou právní úpravy je možno tento vztah státu k reklamě specifikovat a určit, jakou měrou na ní a na informace s ní spojené působí, co je důvodem jeho regulační činnosti, jaké skutečnosti či stavy jsou pro něj nežádoucí a na jaké oblasti se zaměřuje především. Konfrontací s praktickými případy pak lze ukázat, jak je tato činnost efektivní, v jakých oblastech je považována za žádoucí a kde nikoliv. Porovnáním státní regulační činnosti a samoregulačních snah je možno dokázat vzájemný vztah těchto oblastí a fakt, že existuje řada případů, na jejichž regulaci se shodují. Souhrn zmiňovaných postupů pak poskytne přehled informací o této problematice, které by podnik, výslovně jeho informační systém, do kterého marketing, a tedy i reklama, neoddiskutovatelně patří, mohl a měl uvažovat při přípravě a tvorbě svých propagačních strategií

8 4. Základní pojmy Kapitola vysvětluje základní pojmy použité v této práci, nastiňuje, v jaké souvislosti se s nimi lze setkat, a proč jsou pro práci důležité Reklama Reklamou rozumíme jakoukoliv formu a podobu prezentace, komunikace či přesvědčovacího procesu, jejímž cílem je podpora podnikatelského subjektu a jeho činností, produktů, služeb či jiného jeho komerčního zájmu, která je šířená zejména prostřednictvím komunikačních médií [10]. Reklamu můžeme chápat také jako specifický druh informace či jako jejich nositele. Tyto informace se týkají především zboží, služeb a činností určitého podnikatelského subjektu či přímo jeho samotného a jsou prezentovány s určitým přesně daným úmyslem, a to informovat a přesvědčit. Je nástrojem tržního hospodářství, který umožňuje podnikatelskému subjektu působit za hranicemi své fyzické oblasti působení, při čemž se snaží zejména vyvolat pozornost, změnit přístup, chování a zvyklosti člověka a podpořit tak spotřebu a prodej svého zboží či služeb. Jako nositel informace má velký vliv na veřejnost i informační systém podniků, což je z velké části zásluhou toho, že je šířená především prostřednictvím masové komunikace. Ovlivňuje nejenom rozhodování lidí, ale také v mnohých případech formuje jejich vnímání a pohled na svět, je prostředkem jak utvářet jejich zvyky či způsob života, mnohdy má veliký morální, kulturní nebo emocionální účinek. [1] [2] [10] [34] 4.2. Sponzorování Sponzorováním rozumíme poskytnutí finančních či věcných prostředků, jehož cílem je na sponzora upozornit a přímo či nepřímo podpořit jeho činnosti, produkty, služby či jiný jeho komerční zájem. Sponzorem pak rozumíme právnickou či fyzickou osobu, která prostředky s tímto záměrem poskytla [10]. Sponzorování má obdobný vliv jako reklama, nejčastěji se s ním setkáváme v oblastech jako jsou sport a kultura, zákon se pak zaměřuje především na sponzorování v oblasti vědy a lékařství

9 4.3. Komunikační média Komunikačními médii rozumíme sdělovací prostředky, které jsou způsobilé k přenosu informací reklamního charakteru [10]. Mezi nejběžnější takto využívaná média patří především plakáty, letáky, tiskoviny, internet, rozhlasové a televizní vysílání. Komunikační média jsou obecně považovaná za jeden z velkých nástrojů ovlivňování lidí, a to jak u nás, tak po celém světě. Dokážou obsáhnout pozornost velké části veřejnosti, jsou prostředníkem především pro výměnu informací., o které rozšiřují lidský pohled na svět. [1] [10] 4.4. Zadavatel reklamy Zadavatelem reklamy rozumíme právnickou či fyzickou osobu, která si objednala zhotovení reklamy u jiné právnické či fyzické osoby [10]. Je to většinou ten, kdo určuje základní formu prezentace a typ komunikačního média, které se pro reklamu a její šíření využijí, určuje její cíl a množství informací, které chce touto cestou poskytnout. Zadavatel je dle zákona povinen, po určitou dobu (12 měsíců) od jejího posledního šíření, uchovávat a případně poskytnout ukázku či kopii každé reklamy. [1] [13] 4.5. Zpracovatel reklamy Zpracovatelem reklamy rozumíme právnickou či fyzickou osobu, která zpracovala reklamu pro sebe nebo jinou právnickou či fyzickou osobu [10]. Je to většinou ten, kdo určuje jak informace prezentovat tak, aby splnily zadaný či zamýšlený cíl, kterého chce zadavatel reklamou dosáhnout. Z hlediska podoby reklamy a její vypovídací hodnoty je tato osoba velice důležitým prvkem, který má veliký vliv na informace a sdělení, které reklama obsahuje a poskytuje. Zpracovatel je tím, kdo poskytnutým informacím přisoudí formu a způsob prezentace, kterým ovlivňuje, jak jako celek působí na jejich příjemce. [1] 4.6. Šiřitel reklamy Šiřitelem reklamy rozumíme právnickou či fyzickou osobu, která reklamu veřejně šíří [10]. Je to tedy ten, kdo za použití komunikačního média rozšiřuje reklamní sdělení

10 4.7. Státní regulace Státní regulací rozumíme zákonem vzniklé vymezení či omezení určité oblasti lidského konání, které je nezbytné pro ochranu občanů a jejich práv, veřejného zdraví, mravnosti, bezpečnost státu a veřejnosti [3]. Státní regulace má hodně podob a zasahuje do mnoha oblastí, při čemž její hlavní náplní by měla být ochrana osob před negativními vlivy, se kterými se setkáváme především v rámci hospodářské soutěže či jiné lidské činnosti, jejíž předmětem je honba za určitou objektivní či subjektivní výhodou. Toto snažení není vždy efektivní, jelikož společnost má tendence se jakémukoliv omezení vyhnout, a také samotná tvorba účinné právní úpravy určité problematiky je zdlouhavým a složitým procesem. [1] [3]

11 5. Historie reklamy a její regulace Vznik reklamy, či spíše jakéhosi jejího předchůdce, můžeme přiřadit k okamžiku, kdy začala fungovat prapůvodní lidská směna. Od této chvíle však prošla, stejně jako lidstvo samé, velikým vývojem, její význam nabral na síle, což dalo příležitost pro vznik nové oblasti lidského konání, kdy se reklama stala jedním z předmětů jeho profese a pozornosti. S tím, jak reklama nabírala na vlivu, vznikla také potřeba jí nějakým způsobem kontrolovat, určit její pravidla v rámci právního systému a případně regulovat její podobu a výskyt. Tyto snahy a tendence se u nás začaly objevovat v devatenáctém století a byly zaměřeny především na reklamu týkající se podniků jako takových, podmínek za jakých lze prezentovat reklamní tiskoviny či na provoz reklamních kanceláři, a nezkoumaly etickou či jinou závadnost reklamy. Na počátku dvacátého století vyvstala potřeba větší kontroly nad reklamou, ta se především začala posuzovat i z morálního hlediska a započaly se zde snahy o ochranu proti nekalé soutěži a propagování za pomoci nepravdivých či neúplných informací. V období socialismu se u nás vývoj reklamy a sní související regulace zastavil, jelikož nebylo zapotřebí utvářet tento prostředek konkurenčního boje v nastalém bezkonkurenčním prostředí. Další posun tak tato oblast zaznamenala až po roce 1989, od tohoto roku byla také přijata dlouhá řada právních norem upravující tuto problematiku, což nepochybně současně ukazuje na to, jak rychlý rozkvět zaznamenala reklama v tomto relativně krátkém časovém údobí. Z hlediska státní regulace reklamy je pak významným mezníkem vstup České republiky do Evropské unie, což vyvolalo povinnost zařadit do právní úpravy její směrnice a tedy učinit vynucený zásah do již existujících norem a synchronizovat je tak s normami ostatních členských států. Rozvoj reklamy je nepochybně vázán i na rozvoj médií, při čemž vznikem nových druhů médií současně vznikala nová možnost jak předat reklamu zákazníkovi. Postupem času se tak reklamní sdělení rozšířila od plakátů a letáků především do tisku, rozhlasu, televizního vysílání a na internet. Právní úprava reklamy se pak v souvislosti se vznikajícími médii rozrůstala s určitým časovým prodlením, nicméně se snaží obsáhnout všechny oblasti, ve kterých se mohou reklamní snažení objevit, a ochránit spotřebitele i soutěžitele před jejich nežádoucí podobou a vlivem. [1] [2]

12 6. Státní regulace reklamy Kapitola se zaměřuje na postoj státu k reklamě a informacím, jeho důvody, zaměření a snahy v rámci oblasti regulace reklamy. Nejprve se zabývá samotnou myšlenkou a realizací státní regulace, jejím odůvodněním a snaží se ukázat, proč je regulace vhodným či potřebných řešením. Dále popisuje systém a rozsah státní úpravy, co je objektem jejího zájmu, vymezuje jaká reklama je zakázaná a blíže se zaměřuje na oblasti, které jsou předmětem zvláštního zájmu státní regulace v oblasti reklamy. Zdůvodňuje, co je hlavním cílem těchto omezení a přibližuje jejich praktické využití, především v návaznosti na činnost dozorových orgánů, které jsou pověřeny dohledem nad dodržováním právní úpravy. Přibližuje práci těchto dozorových orgánů a popisuje rozdělení jejich pravomoci Stát a informace Reklama je specifickým druhem informace, který je schopen zaujmout velikou část veřejnosti a který se těší mimořádnému vlivu na společnost. Jelikož je stát povinen společnost uchraňovat od vlivů, které jsou všeobecně považovány za nežádoucí, vyvstává zde jeho potřeba nějakým způsobem zasáhnout a případně omezit či zakázat činnosti, které k těmto vlivům viditelně a nepopiratelně směřují. Potřeba regulovat reklamu státem, tedy legislativní cestou, se začala objevovat spolu s rozvojem hospodářské soutěže, kdy se přestalo pohlížet na produkt jako na nejdůležitější zbraň a začaly se k získání větší konkurenční výhody využívat také samotné informace, a to především prostřednictvím masové komunikace. Spolu s tím se pak do této oblasti počalo vkrádat nepoctivé chování soutěžitelů a nutnost jeho usměrnění v rámci státní normativní činnosti byla neoddiskutovatelná. Zákonná regulace udává, která reklama je nežádoucí a tedy zakázána, čímž omezuje svobodu projevu a právo šířit informace z důvodu ochrany práv spotřebitelů i ostatních soutěžitelů a ochrany mravnosti. Toto omezení bylo za přesně daných, zde dodržených, podmínek umožněno dle Listiny základních práv a svobod ([3]), která je součástí ústavního pořádku České republiky. Česká státní právní úprava je od roku 2004 harmonizována s právní úpravou v Evropské unii. V rámci tohoto procesu se do národních úprav členských států

13 implementují evropské direktivy, které jsou tvořeny jako kompromis a které mají zaručovat shodnost přístupů v rámci dotčených oblastí po celém území Evropské unie. Nejrozsáhlejší právní úprava reklamy u nás je realizovaná zákonem o regulaci reklamy z roku 1995 ([22]), který samozřejmě prošel řadou novelizací, poslední v roce 2008 ([16]). Mezi další předpisy zabývající se touto problematikou patří zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání ([11]), obchodní zákoník ([31]), zákon o ochraně spotřebitele ([33]) a další. Většina právní úpravy má však obecnou platnost vztahující se ke všem lidským činnostem, které nejsou výslovně specifikované, ta je pak závazná samozřejmě i pro oblast reklamy. Regulace prostupuje dvěma oblastmi veřejného práva a práva soukromého. Právo veřejné se zaměřuje na jevy, které se týkají všech lidí obecně a podnět k nápravě případných nežádoucích stavů je či by měl být iniciován některým z pověřených státních orgánů. Naproti tomu právo soukromé se zabývá jevy, které se týkají konkrétních osob, zpravidla konkurenta či spotřebitele, a případný podnět k nápravě pro ně nežádoucího stavu je iniciován touto poškozenou osobou či lépe řečeno osobou, která se cítí být poškozena. [1] [2] [3] 6.2. Zakázaná reklama Obecnou úpravou v rámci regulace reklamy se stát zaměřuje na konkrétní případy, jak reklama vypadat nesmí. Tato část kapitoly se bude držet především výčtu zakázaných typů reklamy, který lze nalézt v zákoně o regulaci reklamy, a dále připojuje ostatní druhy zakázané reklamy, které jsou upraveny v rámci různých jiných platných předpisů Reklama oblasti v rozporu s právními předpisy Touto reklamou rozumíme reklamu zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot, jejichž prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy [10]. Předmětem reklamy tak nesmí být cokoliv, co je obecně protizákonné vlastnit, rozšiřovat či propagovat. Patří sem tedy rozličné oblasti a jejich projevy, které nejsou obecně dovoleny, jako je prodej drog, rasismus, nebo jsou dovoleny pouze v určitém případě, např. po získání řádného povolení. Dále reklama nesmí podporovat chování poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost osob nebo majetku či jednání poškozující zájmy na ochranu životního prostředí [10]

14 Zde úprava prakticky pouze utvrzuje a podporuje legislativní úpravu jako takovou, jde spíše o zdůraznění faktu, že i reklama podléhá obecným zákonům, bez ohledu na to, že má i vlastní specifickou úpravu jako nadstavbu těchto obecných pravidel. [1] [10] Reklama založená na podprahovém vnímání Touto reklamou rozumíme takovou, která by měla vliv na podvědomí fyzické osoby, aniž by ji tato osoba vědomě vnímala [10]. Tento typ reklamy je považován za velice nebezpečný, jelikož působí na člověka a jeho chování aniž by si toho ovlivněný sám všiml, a umožňuje tak vlastně jeho manipulaci. Vzniká tím způsobem, že je do jiného sdělení zařazen reklamní motiv na velmi krátkou dobu tak, že si ho osoba neuvědomí, ale přesto ho její smysly rozpoznají, zachytí a mozek dále zpracovává. Obecně je tuto metodu v Evropě zakázáno využívat již od roku [1] [10] Klamavá reklama Klamavou reklamou rozumíme takovou, jejíž obsah či prezentace zahrnuje takové informace, které jsou způsobilé vyvolat klamnou představu a tím získat danému podnikatelskému subjektu konkurenční výhodu či jiný prospěch v rámci hospodářské soutěže na úkor spotřebitelů či jiných soutěžitelů [31]. Řadí se sem nejenom šíření vyloženě nepravdivých, neúplných nebo jen částečně pravdivých informací, ale také údajů, které samy o sobě pravdivé jsou, ale jsou použity takovým způsobem, za takové situace či souvislosti, že mohou také vyvolat klamnou představu. Dále sem spadá reklama, která slibuje cokoliv, co nelze spolehlivě prokázat či zaručit. Zásadní pro určení klamavé reklamy je fakt, jak sdělení rozumí spotřebitel a zda si na jeho základě vytvořil nesprávnou představu. Výsledek se pak odvíjí od jeho rozpoznávací schopnosti, míry obezřetnosti, stupně vzdělání i jiných znalostí, využívání informačních zdrojů a celé řady jiných faktorů, proto je rozhodování v této oblasti někdy velice složité a sporné. Zřejmá je zde snaha o boj s neetickým chováním v rámci hospodářské soutěže, které by mohlo poškodit jak spotřebitele tak konkurenty. Hospodářská soutěž, stejně jako kterákoliv jiná, má svá pravidla, která je třeba dodržovat. Konkrétně tato pravidla určuje stát, a to především s ohledem na ochranu před nepoctivým chováním, a má tedy svůj zájem na tom, aby se dodržovala. [1] [2] [10] [22] [31]

15 Skrytá reklama Skrytou reklamou rozumíme takovou, jejíž sdělení je šířeno ve formě, u níž je obtížné rozlišit, že obsahuje informace reklamní povahy, či vyvolá dojem, že poskytuje jiný druh informace. Pro stát je na tomto druhu reklamy nežádoucí fakt, že spotřebitel přikládá informacím jinou míru důvěryhodnosti, než by jim přikládal při vědomosti, že jde o sdělení reklamního charakteru. Spotřebitel se tak rozhoduje na základě klamné představy, což může vyvolat neopodstatněnou konkurenční výhodu určitému podnikatelskému subjektu. Patří sem především taková sdělení zařazená do části média věnované publicistice, která nejsou označená jako reklamní. Dále také zařazení či zdůraznění výrobků či služeb v uměleckých dílech s cílem podpořit podnikatelský subjekt. Naopak zařazení sdělení, které se snaží přinést objektivní, věcnou či užitečnou informaci, hodnocení či jiné údaje šířené s jiným například uměleckým cílem nenaplňující reklamní charakter či záměr, nejsou za skrytou reklamu považovány. Zásadní pro určení skryté reklamy je skutečný cíl a záměr daného sdělení či důvod jeho šíření. Zjišťování skutečného úmyslu či zda jsou šířené informace vyjádřením autorova názoru nebo bylo jejich zveřejnění podmíněno nějakým druhem odměny či poskytnutím jiné výhody není zcela jednoduché, proto skrytá reklama spadá do zakázaných oblastí, ve kterých je velmi složité rozhodovat či odhalovat nežádoucí stav. [1] [2] [10] [22] [31] Nevyžádaná reklama Zakázanou nevyžádanou reklamou rozumíme takovou, která vede k výdajům adresáta nebo pokud adresáta obtěžuje, tedy směřuje ke konkrétnímu adresátovi, který dal jasně najevo, že si nepřeje, aby byla vůči němu šířena [10]. Úprava rozděluje zakázanou reklamu na dvě oblasti elektronickou a neelektronickou. Elektronická reklama zahrnuje šíření obchodních sdělení především s použitím internetové sítě, ů, mobilních telefonů a faxů. Elektronického kontaktu druhé osoby lze pro šíření obchodního sdělení využít pouze za situace, kdy tato osoba dala předem evidentní souhlas k použití svého kontaktu k takovýmto účelům [23]. Bez tohoto souhlasu se jedná o zakázanou nevyžádanou reklamu. Obchodní sdělení musí být navíc takto řádně označeno, obsahovat totožnost odesílatele a umožňovat

16 adresátovi případné vyjádření nesouhlasu k dalšímu využívání jeho elektronického kontaktu [23]. Výjimku v rámci zakázané elektronické reklamy tvoří zasílání obchodních sdělení současným či bývalým zákazníkům v rámci tzv. zákaznických vztahů, kdy může podnikatelský subjekt využít kontaktů bez předchozího souhlasu. Náležitosti, které musí sdělení obsahovat, a ostatní podmínky však již výjimku netvoří a jsou totožné s popsanými v předchozím odstavci. Neelektronická reklama zahrnuje ostatní šíření obchodních sdělení především prostřednictvím reklamních letáků. Tato obchodní sdělení lze šířit v případě, že je adresát výslovně neodmítne. Zákaz nevyžádané reklamy se v praxi často překračuje, jelikož někdy bývá značně obtížné určit, kdo daný zákaz vlastně porušuje. S rozmachem internetu a počítačových sítí se také oblast působení reklam rozrostla do nadnárodních měřítek a speciálně v oblasti elektronicky zasílaných obchodních sdělení lze nalézt řadu nepostižitelných případů v rámci územně omezené působnosti právních předpisů. [1] [2] [10] [23] [46] Reklama na veřejně přístupných místech Reklama na veřejně přístupných místech mimo provozovnu šířenou jiným způsobem než prostřednictvím dle zvláštního právního předpisu zřízeného reklamního nebo propagačního zařízení [21] podléhá lokální právní úpravě obcí. Obec tak svým nařízením stanoví veřejně přístupná místa, kde je reklama zakázána, dále dobu v níž je zakázána, druhy komunikačních médií, která nesmí reklamu šířit a akce, na které se tento zákaz šíření nevztahuje [21]. Veřejným místem rozumíme takové, které je každému přístupné bez omezení, slouží k obecnému užívání bez ohledu na to, komu náleží jeho vlastnictví. Cílem této části úpravy je přizpůsobit omezení šíření reklamy konkrétním podmínkám v rozdílných geografických celcích. Dává obcím pravomoc, díky které mohou bojovat a bojují především s ničením památek a historických částí, znečišťováním oblastí, přílišným obtěžováním a podobnými výjevy, které jsou místo od místa rozdílné či mají jinou míru závažnosti. Rozsah těchto omezení by tak měl reflektovat lokální situaci a potřeby. [1] [2]

17 Srovnávací reklama Srovnávací reklamou rozumíme takovou, která výslovně nebo nepřímo identifikuje jiného soutěžitele či jeho výkony [31]. Tento druh reklamy je obecně zakázaný, pokud přesně a bezezbytku nesplňuje následující podmínky. Srovnávací reklama nesmí být klamavá, tedy nesmí vyvolat nesprávnou, klamnou představu, a nesmí využívat klamavé obchodní praktiky. Smí srovnávat pouze zboží či služby sloužící ke stejnému účelu nebo uspokojující stejné potřeby, srovnávat je objektivně za použití základních a podstatných znaků, které jsou pro daný objekt charakteristické, reprezentativní, jsou ověřitelné a v konkrétním případě relevantní. Mezi srovnávané znaky může být zařazena i cena. Reklama nesmí vést k nebezpečí vyvolání záměny v rámci hospodářské soutěže, nesmí obsahovat nepravdivé informace a nesmí vést k nepoctivému těžení z dobré pověsti a to jak vlastní tak případně ani z pověsti srovnávané strany či zcela nezúčastněné strany. Dále také nesmí nabízet zboží nebo služby, které jsou napodobením či reprodukcí zboží či služeb, které jsou označované ochranou známkou, obchodním jménem nebo firmou [31]. Požadavky na srovnávací reklamu jsou tedy obsáhlé a velmi přesně vymezeny, za jejich dodržení je pak srovnávací reklama přípustná a povolena. Řádná srovnávací reklama obecně může obsahovat velmi zajímavé informace a to především z hlediska spotřebitele, mnohdy tato dobře provedená reklama může být spotřebiteli považovaná za přínosnou. Naopak srovnávací reklama nedodržující všechny podmínky by mohla vést ke klamným závěrům a ke špatnému interpretování obsažených informací, což je pro stát v rámci ochrany spotřebitele nepřípustné. Je třeba si uvědomit, že dle zákona je srovnávací reklamou každá, ve které je možno zpozorovat označení konkurenta. Tato reklama je pak posuzována dle kritérií pro srovnávací reklamu, i kdyby fakticky neobsahovala žádné srovnání. [1] [2] [10] [31] Reklama v rozporu s dobrými mravy Reklamou v rozporu s dobrými mravy rozumíme zejména takovou, která obsahuje diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví nebo národnosti, napadá náboženské nebo národnostní cítění, ohrožuje obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižuje lidskou důstojnost, obsahuje prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu, napadá politické přesvědčení [10]

18 Obecné vymezení tzv. dobrých mravů není a zřejmě ani nelze uspokojivě přímo definovat, jelikož součástí jejich povahy je fakt, že jejich chápání je ovlivněno řadou faktorů a okolností a je proměnné v čase, místě atp. Patří jsem tedy takové projevy reklamy či v ní, které jsou všeobecně považované za nežádoucí, tedy takové, které odsuzuje drtivá většina společnosti. Zde se tedy jedná o zájem, který je obecně společností uznávaný a vítaný, ale v praxi se velice často objevují snahy právě tento rámec právní úpravy překročit či posunout, a to samozřejmě tak, aby pokud možno nebyly potrestány. Kontroverzní reklamy tohoto typu totiž nenechají většinu společnosti klidnou a jeden z hlavních cílů reklamy, totiž upoutat pozornost, je zde tak téměř zaručen. [1] [2] [3] [10] Reklama uvádějící zvláštní nabídku Touto reklamou rozumíme takovou, která obsahuje nabídku, jenž je nějakým způsobem výjimečná, dočasná či omezená. Řadí se sem především reklama na různé výprodejní či obdobné akce a je zakázána pouze při nedodržení zákonem uvedených podmínek nebo neuvedení informací, které musí být její součásti. Aby byla přípustná musí tedy obsahovat informace o množství zboží, na které se tato nabídka vztahuje, nebo musí podnikatel zajistit dostatečné množství zboží, které odpovídá očekávanému množství poptávky [13]. Očekávané množství poptávky je odvozuje zpravidla od vlastních dřívějších akcí podobného charakteru, obdobných akcí konkurence či za pomoci výpočtů reklamní agentury. Dále je třeba v reklamním sdělení uvést jakého časového horizontu se tato nabídka týká, tedy přesné určení, kdy akce končí, a v případě, že v okamžiku sdělení ještě nezačala, také datum, od kdy se tato akce koná [13]. Snahy regulovat tento typ reklamy se objevily relativně nedávno v důsledku negativních událostí a množství stížností, které takovéto reklamy vyvolaly. V současnosti se tak tato oblast stala velmi sledovanou a nepoctivé chování podnikatelských subjektů v této oblasti se razantně snížilo. [1] [2] [13] Reklama pro osoby mladší 18 let Reklama nesmí podporovat chování ohrožující zdraví, psychický nebo morální vývoj nezletilých. Nesmí doporučovat ke koupi výrobky nebo služby s využitím jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti a nabádat je, aby přemlouvaly své zákonné zástupce nebo jiné osoby k jejich koupi. Dále nesmí využívat zvláštní důvěry vůči jejich zákonným zástupcům nebo jiným osobám či ukazovat nezletilé osoby nevhodným způsobem

19 v nebezpečných situacích [10]. Ve školách a školních zařízeních pak není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání [25]. Tento zákaz vznikl a je opodstatněný s ohledem na fakt, že děti a mladiství jsou zvláštním segmentem trhu, který je snadno ovlivnitelný a zneužitelný, nedostatečně odolný vůči negativnímu vlivu reklamy a jehož je zároveň potřeba takovýmto vlivům uchránit. Samotné účinkování či zobrazení nezletilých v reklamně však již zakázáno není, je ale v případě přímého účinkování podmíněno povolením příslušného úřadu a dodržením výše popsaných podmínek. Účinkování pak musí být přiměřené věku dítěte, nesmí být pro něj nebezpečné, bránit mu v docházce do školy či mu jiným způsobem bránit v dosažení vzdělání, nesmí poškozovat jeho zdravotní, tělesný, duševní, morální ani společenský rozvoj. Při pouhém zobrazení bez potřeby aktivní spolupráce dítěte pak stačí samotný souhlas jeho zákonného zástupce či již zletilé osoby samotné [10]. Snahy regulovat reklamu a její vliv na nezletilé se objevují v úpravě několikrát a na několika různých místech. Jsou spjaty jak s obecnou úpravou, tak se promítají i do úpravy speciálních oblastí státního zájmu. Je tedy zřejmé, že otázka ochrany dětí a mladistvích, je pro stát jednou z nejdůležitějších vůbec. Toto úsilí patří k těm, která jsou obecně společností přijímána kladně jako žádoucí. [1] [2] [10] Reklama využívající významné symboly Existuje řada symbolů, které jsou státem chráněny a tudíž je nelze volně použít do reklamního sdělení. Patří sem především státní symboly, olympijské symboly a symboly červeného kříže. Státními symboly České republiky rozumíme velký a malý státní znak, státní vlajku, vlajku prezidenta republiky, státní pečeti a státní hymnu [18]. Užití státních symbolů v reklamě je zakázáno s výjimkou státní vlajky, kterou lze užít, a to však vhodným a důstojným způsobem a za dodržení pravidel stanovených příslušným zákonem. [2] [18] Olympijskými symboly rozumíme olympijský symbol pěti kruhů, vlajku, heslo, oheň, pochodeň, hymnu, emblémy a výrazy olympijský a olympiáda [26]. Jejich užití v reklamním nebo obdobným účelům bez řádného písemného zmocnění Českého olympijského výboru je zakázáno. K informativním či jiným účelům je použít lze, ovšem ani toto užití nesmí vést k parazitování na olympijské symbolice či ji nějakým

20 způsobem hanobit. Samotné naznačování či evokování olympiády za použití neolympijských symbolů pak zakázáno není. [2] [26] Symboly červeného kříže rozumíme znak červeného kříže na bílém poli a výrazy červený kříž a ženevský kříž. Tyto symboly, případně ani symboly je napodobující, nesmí být k reklamním či obdobným účelům použity. [28] Zde se stát především snaží chránit důstojnost a vnímání vybraných symbolů, které mají své místo v obecném povědomí a mají vybudovanou určitou důvěru či jim je přisuzována určitá vážnost. Je nežádoucí, aby se na tomto faktu snažily přiživovat subjekty s podnikatelským cílem, což by mohlo narušit serióznost těchto symbolů, které jsou jinak využívány s určitým vlastním předvídatelným cílem či za konkrétní situace. [2] [28] 6.3. Oblasti zvláštního zájmu Mimo obecných omezení či zákazů se v rámci právní úpravy reklamy setkáváme s oblastmi, které jsou upraveny ve větším rozsahu než zbývající, a to především s ohledem na konkrétní podmínky a potřeby či vyšší státní zájem. Lze se tak setkat s rozličnými oblastmi, na které právní úprava jmenovitě pamatuje a významně tak zasahuje do oběhu některých informací. Tato úprava je mnohdy velmi rozsáhlá a podrobná, historicky nejstarší upravovanou specifickou oblastí jsou tabákové výrobky. Tato část kapitoly se zaměřuje na zmiňované oblasti dle řazení, použitém v zákoně o regulaci reklamy, a dále přidává ty, které se sem svou povahou řadí také, ale zabývají se jimi jiné platné právní předpisy Tabákové výrobky Tabákovými výrobky rozumíme cigarety, cigarilos, doutníky, tabáky lulkové, dýmkové, cigaretové, šňupavé a žvýkací [7]. Tato oblast byla po dlouhou dobu jedním z největších témat dotýkajících se regulace reklamy. Používání tabákových výrobků, tedy především kouření, má řadu závažných projevů, které mají negativní dopad na kvalitu života jednotlivých osob i společnosti jako takové. Kouření je pravidelně uváděno jako jedna z nejčastějších příčin úmrtí a navíc ohrožuje jak život kuřáků, tak i nekuřáků. Toto jsou také hlavní důvody, proč se reklama na tabákové výrobky stala předmětem zvýšeného zájmu státu a jeho legislativních snah

PRÁVO A REKLAMA. praktický průvodce reklamními paragrafy. JUDr. Filip Winter, advokát www.akwinter.cz

PRÁVO A REKLAMA. praktický průvodce reklamními paragrafy. JUDr. Filip Winter, advokát www.akwinter.cz PRÁVO A REKLAMA praktický průvodce reklamními paragrafy JUDr. Filip Winter, advokát www.akwinter.cz OBSAH: ALKOHOL AUTOMOBILY BANKOVKY A MINCE BIOCIDY CENOVÉ ÚDAJE DĚTI A REKLAMA DOČASNÉ UŽÍVÁNÍ UBYTOVACÍHO

Více

REKLAMA. Funkce reklamy 1. informativní 2. přesvědčovací 3. připomínací

REKLAMA. Funkce reklamy 1. informativní 2. přesvědčovací 3. připomínací REKLAMA placená nebo neplacená propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky, mající obvykle za cíl zvýšení prodeje podle použitého média se rozlišuje na: televizní novinová internetová

Více

Propagace některých finančních služeb (PROP)

Propagace některých finančních služeb (PROP) Propagace některých finančních služeb (PROP) PROP 1: Obsah OBSAH: 1. Účel a povaha materiálu... 4 2. Působnost... 7 2.1. Osobní působnost... 7 2.2. Věcná působnost... 7 3. Zásady propagace... 10 4. Preventivní

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Preambule

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Preambule VYBRANÁ USTANOVENÍ Preambule (88) Je nezbytné zakázat veškerá audiovizuální obchodní sdělení propagující cigarety a jiné tabákové výrobky, včetně nepřímých forem audiovizuálních obchodních sdělení, které

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy, 18.1.2007 L 12/3 OPRAVY Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin ( L 404 ze dne 30. prosince

Více

Tři podoby televize 1

Tři podoby televize 1 Tři podoby televize 1 Martin Štoll 2 Tři podoby televize Martin Štoll TŘI PODOBY TELEVIZE Skripta Literární akademie, Soukromé vysoké školy Josefa Škvoreckého Praha 2013 3 Evropský sociální fond Praha

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Katedra: Vedoucí práce: Studijní program: Studijní obor: Jana Vajsarová DiS.

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

EVROPSKÉ VÝZVY PRO ČESKOU REGULACI TZV. PRODUCT PLACEMENT

EVROPSKÉ VÝZVY PRO ČESKOU REGULACI TZV. PRODUCT PLACEMENT EVROPSKÉ VÝZVY PRO ČESKOU REGULACI TZV. PRODUCT PLACEMENT DANA ONDREJOVÁ Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Česká republika Abstrakt v rodném jazyce Příspěvek poukazuje na nebezpečí skryté reklamy

Více

Emoce. Význam slova a jeho původ

Emoce. Význam slova a jeho původ Anotace Tato diplomová práce by měla především zodpovědět otázku, zda je v České republice možné uplatnit emoce ve zdravotnictví takovým způsobem, aby pomohly upevnit vztahy mezi lékaři a jejich pacienty.

Více

Účtování a financování neziskových organizací s důrazem na nadace

Účtování a financování neziskových organizací s důrazem na nadace Bankovní institut vysová škola Praha Katedra Financí a Účetnictví Účtování a financování neziskových organizací s důrazem na nadace Diplomová práce Autor: Irena Trefná Finance/Finance a hospodaření územní

Více

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního Úvod Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat rozvoj informační společnosti v České republice na pozadí informační politiky ČR a rozvoje informačních systémů veřejné správy. Informační společností

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon)

Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon) Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon) 1 Rozsah: 30 hodin Anotace: Kurz popisuje co jsou osobní údaje, citlivé osobní údaje a jiné pojmy tématu ochrany osobních údajů. Přehledně vysvětluje

Více

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2004 Štěpán Rybín

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2004 Štěpán Rybín VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE 2004 Štěpán Rybín 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně a všechny citace a prameny řádně vyznačil

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pomoc v hmotné nouzi Studijní program: B6804 Právní specializace Studijní obor:

Více

Úvod... 10. 1 Charakteristika řešeného úkolu... 12. 1.1 Cíle práce a použité metody... 12. 1.2 Představení produktu... 12. 2 Teoretická část...

Úvod... 10. 1 Charakteristika řešeného úkolu... 12. 1.1 Cíle práce a použité metody... 12. 1.2 Představení produktu... 12. 2 Teoretická část... Úvod... 10 1 Charakteristika řešeného úkolu... 12 1.1 Cíle práce a použité metody... 12 1.2 Představení produktu... 12 2 Teoretická část... 14 2.1 Uvedení nového výrobku na trh... 14 2.1.1 Obecné okolí...

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Mgr. Jana Véle Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Bakalářská

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech CZ.1.07/3.2.07/01.0018

Více

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. Právo a právní věda. Katedra správní vědy a správního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. Právo a právní věda. Katedra správní vědy a správního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Právo a právní věda Katedra správní vědy a správního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Reklamní zařízení umisťovaná a provozovaná v blízkosti pozemních komunikací Radim Kostlivý

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky:

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky: Národní kontaktní místo pro implementaci Směrnice OECD pro nadnárodní podniky Směrnice OECD pro nadnárodní podniky: Doporučení pro odpovědné chování podniků v globálním kontextu Publikace vznikla za podpory

Více

Marketingový výzkum vybraných pojišťoven

Marketingový výzkum vybraných pojišťoven UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum vybraných pojišťoven Pavla Stachová Bakalářská práce 2010 2 3 Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

Propagace neziskové organizace Dotek pomocí projektu Fashion show Dotek. Iva Honzková

Propagace neziskové organizace Dotek pomocí projektu Fashion show Dotek. Iva Honzková Propagace neziskové organizace Dotek pomocí projektu Fashion show Dotek Iva Honzková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu neziskového sektoru, popis neziskové organizace

Více

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole Jan Michalík Studio Press s.r.o. pro Společnost pro MPS, 2013 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040

Více

č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů

č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 130/2003 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 130/2003 Sb. (část) Změna:

Více