Mendelova univerzita v Brně Institut celoţivotního vzdělávání. Vyuţití metod řízení rizik v praxi Bakalářská práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mendelova univerzita v Brně Institut celoţivotního vzdělávání. Vyuţití metod řízení rizik v praxi Bakalářská práce"

Transkript

1 Mendelova univerzita v Brně Institut celoţivotního vzdělávání Oddělení Expertního Inţenýrství Vyuţití metod řízení rizik v praxi Bakalářská práce Vedoucí Bakalářské práce: doc. Ing. Pavel Máchal, CSc. Vypracoval: Miloslav Koucký Brno 2013

2

3

4 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma Využití metod řízení rizik v praxi vypracoval samostatně a pouţil jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloţeném seznamu literatury. Bakalářská práce je školním dílem a můţe být pouţita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího bakalářské práce a ředitelky vysokoškolského ústavu ICV Mendelovy univerzity v Brně. V Brně dne 30. května 2013 Podpis autora

5 Na tomto místě bych rád poděkoval panu doc. Ing. Pavlu Máchalovi, CSc. za odborné vedení při zpracování mé bakalářské práce. Dále pak svým rodičům za jejich podporu po dobu mého studia.

6 Abstrakt KOUCKÝ, M. Využití metod řízení rizik v praxi. Bakalářská práce. Brno: MENDELU, Bakalářské práce Využití metod řízení rizik v praxi se zabývá řízením rizik v praxi likvidátora pojistných událostí. Na začátku práce je charakterizován pojem riziko, popsány postoje k riziku. Dále se práce zabývá klasifikací rizika podle různých hledisek, problematikou řízení rizik a popisem jednotlivých fází procesu řízení rizik. Závěr teoretické části práce je věnován problematice likvidace pojistných událostí. V další části práce je popsán modelový projekt a jeho fáze, dále metody řízení rizik vhodné pro praxi likvidátora pojistných událostí z hlediska projektového managementu a jejich aplikace na daný projekt. V závěru práce jsou tyto metody porovnány a navrţeny nejvhodnější metody řízení rizik pro praxi. Klíčová slova Riziko, klasifikace rizik, řízení rizik, projektový management. Abstract KOUCKÝ, M. Usage of methods in managing risks in practice. Bachelor Work. Brno: MENDELU, My thesis Usage of methods in managing risks in practice deals with manging risksin the practice of the receiver in the insurance claim. In the beginning of my thesis I am describing the word "risk" as such and attitudes towards the risk. Further on I wrote about classiffications of risks, from different point of views and about the description of each phase. The closure of this thesis deals with liqidation problems of insurance matters. In the next part of the thesis, I have described a module project and its phases, further on there are methods of managing risks suitable for every-day life usage of a receiver, from a view of a project management and its application for a certain project. In the end of my thesis I wrote a conclusion and comapred these methods, and suggested the most suitable solution for the risk management in practice. Keywords Risk, classification of risks, managing risks, project management.

7 Obsah 1. ÚVOD CÍL PRÁCE A METODIKA LITERÁRNÍ REŠERŠE Riziko Postoj k riziku Klasifikace rizik Řízení rizik (Risk management) Proces řízení rizik Vymezení kontextu a cílů managementu rizika Identifikace a sledování rizik Stanovení významnosti rizika Měření rizika Hodnocení rizika a rozhodování o riziku Přístupy a opatření ke snižování rizika Monitorování prověřování systému managementu rizika LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ Postup likvidace pojistných událostí Terminologie likvidace pojistných událostí VLASTNÍ PRÁCE Projekt Životní cyklus projektu Předprojektová fáze Projektová fáze Poprojektová fáze Metody analýzy rizik projektu Metoda RIPRAN Skórovací metoda s mapou rizik Technika stromů rizik SWOT analýza Metoda plánování scénářů Monte Carlo

8 5.3 Porovnání metod DISKUZE ZÁVĚR SEZNAM LITERATURY A POUŽITÝCH ZDROJŮ SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK

9 1. ÚVOD V dnešní moderní době, kdy se všechny oblasti lidské činnosti dynamicky rozvíjí, musí všechny organizace, firmy či podniky pruţně reagovat na neustálý vývoj, přísun nových technologií a přizpůsobovat se neustále se měnícím podmínkám na trhu. V tomto kaţdodenním shonu vznikají nová rizika, kterým jsou vystaveny nejen veškeré podnikatelské subjekty ale i kaţdý jednotlivec. Pomyslnou odpovědí na tuto situaci se stal rizikový management neboli řízení rizik. Rizikový management tak pronikl do mnoha firem, které se prostřednictvím řízení rizik snaţí zamezit existujícím i budoucím rizikům. Rizika jsou identifikována, analyzována, ohodnocena a nadále sledována. V další fázi jsou navrhnuta opatření pro eliminování rizik při co nejmenších nákladech. Jednou z metod, jak se rizikům bránit nebo je sniţovat, je přenesení rizika na jiný subjekt. Tímto subjektem můţe být například pojišťovna. Při vzniku nahodilé události poskytne pojišťovna finanční náhradu v případě vzniku škody odpovídající pojistným podmínkám. Při řešení této události dochází k likvidaci pojistné události, která má za cíl prošetřit vzniklou nahodilou událost a po jejím prošetření stanovit, zda bude vyplaceno pojistné plnění či nikoliv. Likvidace pojistné události se skládá z mnoha úkonů popsaných v teoretické části práce. Aby celý proces likvidace pojistné události byl efektivní, a co nejméně nákladný zavádí se i do oblasti likvidace pojistných událostí prvky z projektového řízení a řízení rizik. V dnešní době, kdy efektivita práce je jedním z nejdůleţitějších parametrů všech odvětví, je klíčem k úspěchu projektové řízení. Projektovým řízením rozumíme dosáhnutí stanoveného cíle při vynaloţení určitého úsilí, pouţitím konkrétních metod a praktikováním určitých znalostí. Pokud bude pohlíţeno na náročné činnosti jako na projekty, u kterých budou přesně stanoveny cíle práce, určeny správné zdroje, kontrola a správná strategie s jednotlivými kroky k jejímu vykonání, bude dosaţeno poţadované efektivity práce. Cílem této práce je popsat vyuţití metod řízení rizik v praxi likvidátora pojistných událostí z hlediska projektového managementu, porovnat je a navrhnout nejvhodnější metody pro praxi. 9

10 2. CÍL PRÁCE A METODIKA Hlavním cílem této bakalářské práce je popis vyuţití metod řízení rizik v praxi likvidátora pojistných událostí z hlediska projektového managementu a návrh nejvhodnějších metod řízení rizik pro praxi. Hlavní cíl můţeme rozdělit na několik dílčích cílů vedoucích k dosaţení hlavního cíle. Dílčím cílem číslo jedna je zpracování literární rešerše z oblasti řízení rizik. Osvojení si jednotlivých pojmů na základě studia odborné literatury zabývající se řízením rizik a projektového řízení. Dílčím cílem číslo dva je popis problematiky likvidace pojistných událostí a terminologie vztahující se k likvidaci pojistných událostí. Dílčím cílem číslo tři je popis projektu v rámci likvidace pojistných událostí s názvem PRM (Partner Relationship Management), neboli systému pro řízení vztahů s externími partnery České pojišťovny a.s. a jeho fáze. Dílčím cílem číslo čtyři je popis metod řízení rizik vhodných pro praxi likvidátora pojistných událostí z hlediska projektového managementu a jejich vyuţití pro daný projekt. Dílčím cílem číslo pět je porovnání metod a návrh nejvhodnějších metod pro praxi likvidátora pojistných událostí. Tato práce má dvě části a to teoretickou, která je zpracována na základě studia a deskripce odborné literatury o řízení rizik a projektovém řízení a praktickou část, která se zabývá popisem vyuţití metod řízení rizik vhodných pro praxi. Pro analýzu rizik projektu v rámci likvidace pojistných událostí je v této bakalářské práci zvoleno šest metod analýzy rizik v projektech. Jsou jimi doporučené metody analýzy rizik projektu podle Doleţala a kol. (2009) a to metoda RIPRAN, skórovací metoda s mapou rizik, technika stromů rizik, SWOT analýza, metoda plánování scénářů a simulační metoda Monte Carlo. 10

11 3. LITERÁRNÍ REŠERŠE 3.1 Riziko Původ slova riziko můţeme hledat v arabském slově risq, které má význam náhodného a příznivého výsledku nebo v latinském slově riscum, které se pouţívá pro náhodnou, ale nepříznivou událost. V 17. století vstoupilo slovo risk do anglického jazyka a bylo chápáno jako jakýkoliv nezamýšlený nebo neočekávaný výsledek, rozhodnutí nebo postup.(merna, Al Thani, 2007) Smejkal a Rais (2010) uvádí, ţe neexistuje jedna, obecně uznávaná, definice rizika, pojem riziko je definován různě: pravděpodobnost či moţnost vzniku ztráty, obecně nezdaru, variabilita moţných výsledků nebo nejistota jejich dosaţení, odchýlení skutečných a očekávaných výsledků, pravděpodobnost jakéhokoliv výsledku odlišného od výsledku očekávaného situace, kdy kvantitativní rozsah určitého jevu podléhá jistému rozdělení pravděpodobnosti, nebezpečí negativní odchylky od cíle (tzv. čisté riziko), nebezpečí chybného rozhodnutí, moţnost vzniku ztráty nebo zisku (tzv. spekulativní riziko), neurčitost spojená s vývojem hodnoty aktiva (tzv. investiční riziko), střední hodnota ztrátové funkce, moţnost, ţe specifická hrozba vyuţije specifickou zranitelnost systému. 11

12 Vávrová a kol. (2000) uvádí, ţe pojem riziko je chápán jako moţnost vzniku události s výsledkem odchylným od cíle. Uvádí také, ţe riziko je pojem, který je spojen s nejednoznačností výsledků ekonomických jevů a procesů. Fotr a a kol. (2003) dodávají, ţe riziko lze vyjádřit jako pravděpodobnost vzniku odchylky skutečných výsledků od výsledků předpokládaných a to jak v negativním, tak pozitivním směru. Podle Beneše a Martinovičové (2004) riziko představuje moţnost vzniku určité škody v průběhu určité doby u určitého podnikatelského subjektu, a to v důsledku anomálie (poruchy) v jeho běţném, normálním, bezporuchovém vývoji. Opomíjení rizik se podle autorů označuje jako hazard. Zuzák a Königová (2009) uvádí, ţe různé definice rizika mají společné tři prvky časový rámec, ve kterém se o riziku uvaţuje, pravděpodobnost výskytu události a míru závaţnosti důsledku. Riziko je tedy moţno vyjádřit jako logický součin pomocí tzv. rovnice rizika: Riziko = pravděpodobnost výskytu rizika závažnost dopadu Hnilica a Fotr (2009) od sebe odlišují pojem riziko a pojem nejistota. Riziko je vţdy spojeno s akcí, aktivitou nebo projektem s nejistými výsledky, které ovlivňují (často finanční) situaci subjektu, který danou akci realizuje. Nejistotu chápou jako neschopnost spolehlivého odhadu budoucího vývoje rizikových faktorů ovlivňujících výsledky aktivit či projektů daného subjektu. Podle Vávrové a kol. (2000) při sledování ekonomických jevů je nejistota chápána jako posouzení řady moţností, o jejichţ nastoupení v určitých podmínkách nelze předem nic určitého tvrdit. 3.2 Postoj k riziku Postoj konkrétního subjektu k riziku určuje jeho odvahu nést riziko nebo neochotu k přijmutí určitého rizika. Jednotlivé přístupy k riziku člení Tichý (2006) na: Negativní vztah k riziku Jde o nejčastější přístup k riziku, tzv. averze k riziku. Při averzi k riziku se upřednostňuje jistý výsledek před rizikem se stejným nebo o něco vyšším očekávaným výsledkem. Snahou subjektu je vyhnout se volbě značně rizikových variant a vyhledává varianty málo rizikové, které se určitou jistotou zaručují dosaţení výsledků, které jsou pro daný subjekt přijatelné. 12

13 Pozitivní vztah k riziku Tzv. sklon k riziku. Subjekt je ochoten podstoupit riziko relativně malé pravděpodobnosti nejvyššího moţného výsledku riskantní alternativy. Tento přístup přináší největší zisky, ale také nejvyšší ztráty v případě neúspěchu. Neutrální vztah k riziku Subjekt je nerozhodný, zda si má zvolit jistotu nebo rizikovou alternativu při stejném výsledku. Ve vzájemné rovnováze jsou tedy averze a sklon k riziku. Obr. 1: Užitková funkce při rozdílném vztahu k riziku (Vávrová a kol., 2000) 3.3 Klasifikace rizik Riziko lze klasifikovat podle různých kritérií. Všechny podnikatelské subjekty jsou vystaveny různým rizikům vztahujícím se k jejich činnosti. Protoţe je kaţdý podnikatelský subjekt vystaven odlišným rizikům, pohlíţí různí autoři na klasifikaci rizika odlišně. 13

14 Podle Hnilici a Fotra (2009) patří mezi základní způsoby členění rizika: Podnikatelské a čisté Podnikatelské riziko má pozitivní a negativní stránku, přičemţ čisté riziko má pouze stránku negativní, u kterého existuje nebezpečí vzniku nepříznivých situací, resp. nepříznivých odchylek od ţádoucího stavu. U čistého rizika lze sledovat objektivní a subjektivní stránku a na jejím základě vymezit: riziko objektivní je dáno objektivními faktory, nezávisle na vůli lidí. Např. u osob věk, pohlaví; u věcí přírodní katastrofa aj. riziko subjektivní existuje v závislosti na činnosti lidí, bez ohledu na to, zda vědomé či nevědomé (Vávrová a kol., 2000) Systematické a nesystematické Systematické riziko je riziko vyvolané společnými faktory, které postihuje v různé míře všechny oblasti podnikatelské činnosti. Zdrojem systematického rizika mohou být např. změny peněţní a rozpočtové politiky, změny daňového zákonodárství, celkové změny trhu (změny cen, energií a základních surovin). Protoţe systematické riziko závisí na celkovém vývoji trhu, označuje se jako riziko tržní. Vzhledem ke společnému charakteru jej nelze sniţovat diverzifikací, a proto se označuje téţ jako nediverzifikovatelné. Riziko nesystematické (jedinečné, specifické) je riziko, které je specifické pro jednotlivé firmy (aktivity firem). Zdrojem takového rizika můţe být odchod klíčových pracovníků firmy, selhání významného subdodavatele, vstup nového konkurenta na trh aj. Vnitřní a vnější Vnitřní rizika jsou rizika vztahující se k faktorům uvnitř firmy (rizika výzkumně-vývojová, resp. technicko-technologická spojená s výzkumem nových výrobků a technologií, rizika selhání pracovníků aj.) 14

15 Vnější rizika se vztahují k podnikatelskému okolí, ve kterém firma podniká. Jejich zdrojem jsou externí faktory, které se člení na makroekonomické (ekonomické, sociální, technicko-technologické a ekologické makrookolí) a mikroekonomické (konkurence, dodavatelé a odběratelé aj.) Ovlivnitelné a neovlivnitelné Ovlivnitelné je riziko, které lze eliminovat, oslabit opatřením orientovaným na jeho příčiny, a to ve smyslu eliminace, sníţení pravděpodobnosti vzniku moţných nepříznivých situací (např. zvýšením kvalifikace pracovníků výzkumu a vývoje, zlepšením jejich přístrojového vybavení apod. lze sníţit rizika výzkumu a vývoje nových výrobků a technologií). Neovlivnitelné je riziko, u kterého není moţné působit na jeho příčiny (např. nepříznivá změna měnového kurzu, povodeň aj.). Moţností je přijmout opatření sniţující nepříznivé následky těchto rizik (např. formou zajištění, pojištění). Vnitřní rizika jsou spíše ovlivnitelná, vnější rizika většinou neovlivnitelná. Primární a sekundární rizika Sekundární riziko je vyvoláno přijetím opatření na sníţení primárního rizika tvořeného všemi výše uvedenými faktory. Příkladem sekundárního rizika můţe být riziko spojené s existencí odlišné podnikové kultury při vytvoření společného podniku se zahraničním partnerem, která můţe být příčinou jeho neúspěchu. Ve fázi přípravy, realizace a provozu firemních projektů Rizika ve fázi přípravy a realizace projektu jsou všechny druhy rizik, která ohroţují splnění termínu dokončení projektu, dodrţení rozpočtu a kvality projektu (např. nebezpečí nedostatků projektového řešení, rizika selhání subdodavatelů, nepříznivá změna měnového kurzu, aj.). Rizika ve fázi provozu jsou všechny rizikové faktory ovlivňující hospodářské výsledky fungování projektu (vzrůst cen surovin, materiálů a energie, pokles poptávky, aj.). 15

16 Významnou sloţkou při členění rizik je dělení dle věcné náplně. Dle věcné náplně dělí Hnilica a Fotr (2009) rizika: Technická (technicko-technologická). Jsou to rizika spojená především s uplatňováním výsledků vědecko-technického rozvoje, se kterými se lze setkat nejčastěji při výzkumu a vývoji nových výrobků a technologií, mohou jimi být také poruchy výrobních zařízení. Výrobní. Tato rizika mají často charakter omezenosti, resp. nedostatku zdrojů různé povahy (např. surovin a materiálů, polotovarů, energií, pracovních sil aj.), ty mohou ohrozit průběh výrobního procesu a jeho výsledky. Příčinou některých výrobních rizik spojených s omezeností zdrojů mohou být nedostatky a poruchy na straně dodavatelů (rizika dodavatelská). Ekonomická. Tato rizika zahrnují nákladová rizika, která jsou vyvolávána růstem cen jednotlivých nákladových poloţek, dále zahrnují inflaci, rizika spojená s peněţní a rozpočtovou politikou a významnou sloţku těchto rizik tvoří rizika spojená se zahraničně obchodními činnostmi a podnikáním v zahraničí. Tržní. Tato rizika jsou spojená s úspěšností výrobků na domácích i zahraničních trzích. Mají povahu rizik prodejních ve vztahu k výši prodejů a rizik cenových z hlediska dosahování prodejních cen. Jejich zdrojem je často chování konkurence, změny spotřebitelských preferencí aj. Finanční. Tato rizika jsou spojena se způsobem financování, s dostupností zdrojů financování a schopnosti dostát splatným závazkům (likvidní riziko), nepříznivými změnami úrokových sazeb, aj. Kreditní. Vztahující se k nebezpečí platební neschopnosti či nevůli zákazníků a odběratelů (smluvní strana nedostojí svému závazku splatit úvěr, uhradit fakturu aj.). Legislativní. Vyvolávaná obvykle hospodářskou a legislativní politikou vlády (změny daňových zákonů, zákonů na ochranu ţivotního prostředí, změny ochrany spotřebitelů aj.). Důleţitou sloţkou tohoto rizika můţe být nedostatečná ochrana duševního vlastnictví (patenty, obchodní známky, autorská práva). 16

17 Politická. Zahrnují stávky, národnostní a rasové nepokoje, války, teroristické akce aj., které jsou zdrojem politické nestability i změn politických systémů. Do této skupiny jsou zahrnuta také rizika spojená s podnikáním v zahraničí, a to především v rozvojových zemích. Spojená s lidským činitelem. Jde o rizika vztahující se k určité úrovni zkušeností, kompetencí i jednání všech relevantních subjektů. Významnými jsou především rizika managementu, který je jedním z rozhodujících faktorů úspěšnosti firmy či jí realizovaných projektů. Dalšími riziky mohou být ztráty klíčových pracovníků, stávky, podvodné či nezákonné jednání zaměstnanců, aj. Informační. Spojená s nedostatečnou ochranou firemních informačních systémů a dat, které mohou být zneuţita. Zásahy vyšší moci. Ty jsou spojené s riziky havárií výrobních zařízení a nebezpečím ţivelných pohrom různého druhu (poţáry, zemětřesení sopečné výbuchy povodně aj.) V poslední době jde i o riziko teroristických útoků. Z hlediska pojišťovací činnosti klasifikuje Daňhel (2005) rizika jako: Obchodně podnikatelská rizika, kterým je vystaven kterýkoliv podnikatelský subjekt ekonomice Finanční a pojistně technická rizika, která jsou charakteristická pro pojišťovnictví 3.4 Řízení rizik (Risk management) Problematika řízení rizik (risk managementu) je velice široká a podle svého zaměření často velice odlišná. Jak uvádí Smejkal a Rais (2010), řízení rizik je proces, při kterém se subjekt řízení snaţí o zamezení působení existujících i budoucích faktorů a navrhuje řešení, která pomáhají zamezit účinku neţádoucích vlivů a umoţňují vyuţít příleţitost působení pozitivních vlivů. Dále dodávají, ţe řízení rizik je vědeckým přístupem k řešení problému rizika cestou identifikace, měření, předvídání moţných nahodilých ztrát a navrhování postupů a metod, které minimalizují výskyt a finanční dopad ztrát, které se ve firmě objeví. 17

18 Podle Zuzáka a Königové (2009) je řízení rizik permanentní aktivita, která rizika nejen identifikuje a popisuje, ale i analyzuje, vyhodnocuje a následně kontroluje. Zuzák a Königová (2009) uvádějí, ţe na řízení rizik nelze pohlíţet odděleně a bez vazby na další aktivity podniku. Nutností je začlenit řízení rizik nejen do formulace podnikových cílů, ale i do podnikové strategie a běţné podnikatelské činnosti. Podle Tichého (2006) řízením rizik rozumíme takové chování, které má za cíl optimalizaci působení osoby v prostředí, ve kterém se nalézá jak v přítomnosti, tak i budoucnosti. Čím vzdálenější je tato doba, pro kterou je zamýšleno riziko řídit, tím náročnější jsou postupy a tím méně jsou spolehlivější odhady. Obr. 2: Řízení rizik ve firmě (Smejkal, Rais, 2010) Smejkal a Rais (2010) rozlišují základní oblasti, v nichţ hovoříme o řízení rizik: Přírodní katastrofy a havárie (technologická rizika) Rizika ochrany ţivotního prostředí Finanční rizika, která mohou mít dílčí podkategorie: a) Investiční riziko (odhad spolehlivosti a ziskovosti investic) b) Pojišťovací a zajišťovací riziko (odhad rizika, ţe dojde k pojistné události) 18

19 Projektová rizika Obchodní rizika, která mohou mít podkategorie: a) Marketingové riziko (vytvoření produktu, který nikdo nechce nebo kterému obchodní zástupci nerozumějí nebo neví, jak ho prodat) b) Strategické riziko (vytvoření produktu, který uţ nezapadá do obchodní strategie podniku) c) Riziko managementu (ztráta podpory projektu ze strany vedení, vlivem změny zaměření nebo změny osob) d) Rozpočtové riziko (nedodrţení rozpočtu, nedodrţení zisku) Technická rizika (riziko u všech typů inţenýrských konstrukcí včetně materiálů a staveb). Tichý (2006) dělí řízení rizik na spontánní (intuitivní), kdy rozhodovatel nemá ţádný definovaný postup řízení, většinou se rozhoduje velmi rychle a někdy se tak rozhodnout musí. Dále na systematické (organizované), kde rozhodování podléhá nějakému předem stanovenému programu. Tichý (2006) od sebe odlišuje dva pojmy vztahující se k rizikovému managementu: Rizikové inženýrství, coţ je technicko-ekonomická disciplína, která je zaměřená na analytickou stránku rizika, jehoţ cílem je dávat podklady k rozhodování o riziku, Management rizika, je jednou z disciplín projektového managementu a jeho cílem je zajištění dodrţení rozpočtu a lhůt projektu. Management rizika přejímá od rizikového inţenýrství výsledky a rizikové inţenýrství bere z managementu rizika podněty a poţadavky. 19

20 Obr. 3: Kontinuum nebezpečí a rizika, jeho řízení a ovládání (Tichý, 2006) 3.5 Proces řízení rizik Dle Vebera a kol. (2009) lze rozdělit proces managementu rizika do dílčích částí: Vymezení kontextu managementu rizika, identifikace rizik (faktorů rizika) a určení jejich významnosti Stanovení významnosti rizika, jeho vyhodnocení a rozhodnutí, zda je či není nutné na riziko reagovat Přístupy a opatření ke sníţení rizika Monitorování a prověřování systému řízení rizika Vymezení kontextu a cílů managementu rizika Smyslem vymezení kontextu je podle autorů specifikace prostředí (interního i externího), ve kterém organizace funguje a stanovení cílů řízení rizika v návaznosti na strategické cíle organizace. Důleţitou součást této fáze tvoří určení rizikové kapacity (nejvyšší finanční ztráta, která neovlivní existenci firmy) a velikosti přijatelného rizika (přijetí ztráty v rámci rizikové kapacity firmy), které je ochotna firma přijmout. 20

21 3.5.2 Identifikace a sledování rizik Náplní této fáze je určení všech faktorů, které by mohly ohrozit, popřípadě i pozitivně ovlivnit dosaţení firemních cílů i cílů jednotlivých organizačních jednotek. Jako nástroje identifikace rizikových faktorů mohou slouţit: - Nápovědní listy, představující seznamy otázek vycházejících z minulých zkušeností, které je třeba si poloţit; - Kontrolní seznamy (checklisty), resp. registry rizik, poskytující vyčerpávající přehledy potencionálních rizikových faktorů; - Pohovory s experty a skupinové diskuze, ty mohou mít formu brainstormingových (skupina tvořená pracovníky, kteří pracují na projektu a rizikovým analytikem, který dbá na průběh a obsah diskuze); - Nástroje strategické analýzy podnikatelského prostředí (SWOT analýza, analýza PEST, Porterův model pěti sil aj.), podporující především identifikaci externích rizik; - Kongitivní (myšlenkové) mapy představující grafický nástroj zobrazení jednotlivých faktorů rizika a jejich vzájemných vazeb Stanovení významnosti rizika Z důvodu velkého počtu rizikových faktorů, se kterými se firmy setkávají, musí věnovat velkou pozornost jejich významu. Jde tedy o soustředění úsilí na významná rizika a přehlíţení rizik méně důleţitých. K tomu slouţí metody a nástroje stanovení významu rizik: - Analýza citlivosti, jejímţ cílem je zjišťování změn hospodářských výsledků nebo dalších významných finančních ukazatelů v závislosti na změnách faktorů (velikost prodejů, prodejních cen a výrobků aj.), které tyto ukazatele ovlivňují a jejichţ budoucí hodnoty jsou nejisté (faktory rizika). - Matice hodnocení rizik je nástrojem expertního hodnocení zaloţeného na zkušenostech a znalostech subjektů (pracovníků firmy, externích expertů, aj.) z oblasti kam dané faktory příslušejí. 21

22 3.5.4 Měření rizika Protoţe riziko je v kaţdé situaci jiné někdy větší, jindy menší, existují tedy různé metody jeho měření. Dle Smejkala a Raise (2010) výše rizika vyplývá z hodnoty aktiva, úrovně hrozby a zranitelnosti aktiva. Autoři dále uvádějí, ţe čím vyšší je pravděpodobnost, ţe k nepříznivé události dojde, tím větší je pravděpodobnost odchylky od výsledku chtěného, a tím větší je tedy riziko. Při stanovení pravděpodobnosti rizik existují dva základní přístupy, a to metody kvalitativní a kvantitativní (Smejkal, Rais, 2010): Kvalitativní metody - metody zaloţené často na kvalifikovaném odhadu specialisty, specialista se vyjadřuje jen na základě svých zkušeností. Tento fakt je dán tím, ţe v mnoha případech pracuje s veličinami, které nelze přesně změřit. Vyjadřuje se tedy výrazy malý, střední, velký nebo stupnicí 1 aţ 10 aj. Tyto metody jsou jednodušší a rychlejší. Negativem je znesnadnění kontroly efektivnosti nákladů z důvodů chybějícího finančního vyjádření. Kvantitativní metody zaloţeny na matematickém výpočtu rizika z frekvence výskytu hrozby a jejího dopadu. Pouţívají číselné ocenění, jak v případě pravděpodobnosti vzniku události, tak při ocenění dopadu dané události. Vyjadřují dopad obvykle ve finančních částkách (např. Kč). Tyto metody vyţadují více času a úsilí. Jejich výhodou je výstup v podobě finančního vyjádření Hodnocení rizika a rozhodování o riziku Náplní této fáze procesu řízení rizik je podle Vebera a kol. (2009) posuzování přijatelnosti rizika a rozhodování o způsobech zvládání rizika. Hodnocení rizika vyuţívá především výsledků měření rizika a do určité míry i matice hodnocení rizik. Posouzení přijatelnosti rizika je zaloţeno na jeho porovnání vzhledem ke stanovené rizikové toleranci (na výši rizika, kterou je firma ochotna přijmout). V případě, ţe riziko nepřesahuje tuto tolerovanou mez, můţe je firma přijmout, aniţ by musela realizovat opatření na sníţení rizika. Pokud je riziko posouzeno jako nepřijatelné, je třeba rozhodnout o dalším postupu. V tomto případě přichází v úvahu vyhnutí se riziku, uplatnění určitých strategií vedoucích ke sníţení, resp. zmírnění rizika. 22

23 3.5.6 Přístupy a opatření ke sniţování rizika Po rozboru výsledků analýzy rizika je zjištěno, ţe je nutnost učinit nějaké rozhodnutí o volbě opatření proti riziku. Existuje mnoho postupů, z nichţ se většina dá přiřadit k některé ze čtyř strategií rozhodování o riziku. Tyto strategie jsou označovány jako strategie Take, Treat, Transfer, Terminate (tj. převezmi, ošetři, předej, ukonči ); zjednodušeně se označují jako 4T. (Tichý, 2006) 1) Převzetí rizika (retence, zadržení) Strategie Take Je pravděpodobně nejběţnější metodou řešení rizik. Subjekt čelí téměř neomezenému počtu rizik, se kterými ale ve většině případů nic nedělá. A to buď vědomě, tzn. riziko je rozpoznáno a nedojde k uplatnění nástroje proti riziku, nebo nevědomě kdy riziko není rozpoznáno. (Smejkal, Rais, 2010) Projevem strategie Take jsou vědomě ţádná opatření, tj. úplné převzetí rizika. Je uplatňováno, pokud se v rozhodování o riziku dojde k závěru, ţe nejméně nákladným opatřením je ţádné opatření. (Tichý, 2006) 2) Ošetření rizika (prevence) Strategie Treat Podle Tichého (2006) má ošetření rizik tři základní formy: Prevenci sníţení nebo eliminování některých nebo všech jednotlivých rizik v portfoliu. Prevence můţe být buď proaktivní, jejímţ cílem je předejít nebezpečí zamezením jeho vzniku nebo reaktivní, jejímţ cílem je být připraven na realizaci nebezpečí. Diverzifikaci přeskupení nebo i zvětšení počtu rizik, přičemţ vzrůstem některého z rizik nebo přidáním dalších rizik se docílí poklesu jiných rizik a celkové riziko se diverzifikací zmenší. Alokaci rozmístění rizik tak, aby se dala účinně ovládat. Rozlišují se dva základní přístupy k alokaci rizik a to centralizace, kdy jsou všechna rizika soustředěna u jedné osoby a decentralizace, kdy riziko nese vţdy osoba, která je schopna ho nejúčinněji ovládat. 23

24 3) Přenesení rizika (přesun) Strategie Transfer Přenesení rizika na třetí osobu má několik variant, jejichţ podstatou je poskytnutí nějaké úplaty za převzetí rizika osobě, která je ochotna nebo má dokonce komerční zájem toto riziko převzít. (Tichý, 2006) Dle Vebera a kol. (2009) transferem rizika rozumíme přesun rizika na jiné subjekty (dodavatele, odběratele, pojišťovny aj.). Tento přesun rizika se uskutečňuje různými formami (dlouhodobé kupní smlouvy, leasing, termínované obchody aj.). 4) Ukončení rizika (eliminace) Strategie Terminate Podle Vebera a kol. (2009) firma od určité aktivity, resp. projektu s nepřijatelným rizikem odstupuje. Příliš časté vyhýbání se riziku zdůrazňuje negativní stránku rizika a vede mnohdy k opomíjení příleţitostí s nepříznivými důsledky pro konkurenční postavení firmy. Tichý (2006) uvádí, ţe eliminace rizika ukončením projektu z obavy realizace scénářů nebezpečí je krajní strategií. Rozhodovatel na sebe bere riziko neúčasti na riziku. Toto rozhodnutí můţe vést k dlouhodobým hospodářským ztrátám v důsledku opuštění trhu Monitorování prověřování systému managementu rizika Cílem monitorování a prověřování systému managamentu rizika je udrţování, popřípadě zvyšování účinnosti tohoto systému v souvislosti s měnícími se podmínkami, případnými změnami strategických cílů organizace, včetně cílů managementu rizika. Uplatňování managementu rizika by mělo vést k vytváření a aktualizaci souboru relevantních informací v podobě databáze (registru) rizik, podporující jejich účinné řízení. (Veber a kol., 2009) 24

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 10. PLÁN RIZIK, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A NÁKUPY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Rozhodovací procesy 4

Rozhodovací procesy 4 Rozhodovací procesy 4 Situační analýza Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 IV rozhodování 1 Rozhodovací procesy Cíl přednášky 4: Situační analýza, identifikace rozhodovacího

Více

Příloha č. 2 - Výběrová kritéria

Příloha č. 2 - Výběrová kritéria Příloha č. 2 - Výběrová kritéria Program INOVACE - Inovační projekt, Výzva č. IV - prodloužení Dělení výběrových kritérií Pro kaţdý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu

Více

Projektové řízení a rizika v projektech

Projektové řízení a rizika v projektech Projektové řízení a rizika v projektech Zainteresované strany Zainteresované strany (tzv. stakeholders) jsou subjekty (organizace, lidé, prostory, jiné projekty), které realizace projektu ovlivňuje. Tyto

Více

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ,

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, 2015 1 5/ Řízení rizika na úrovni projektu, podniku a v rámci corporate governance. BIVŠ, 2015 2 Definice projektu říká, že se jedná o činnost, která

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ

PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ Jan Havlík, AIT s.r.o., jhavlik@ait.cz, www.ait.cz AIT, 2002 1 Obsah 1. Příležitosti, rizika, projekty 2. Management rizik v procesech managementu projektu

Více

Co je riziko? Řízení rizik v MHMP

Co je riziko? Řízení rizik v MHMP Co je riziko? Hrozba, že při zajišťování činností nastane určitá událost, jednání nebo stav s následnými nežádoucími dopady na plnění stanovených povinností, úkolů a schválených záměrů a cílů SPÚ. Je definováno

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 5. přednáška Analýzy rizik Doc. RNDr. Jiří Šimek, CSc. Analýza

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

ORGANIZAČNÍ ÚTVARY STAVEBNÍHO PODNIKU, RIZIKA

ORGANIZAČNÍ ÚTVARY STAVEBNÍHO PODNIKU, RIZIKA ORGANIZAČNÍ ÚTVARY STAVEBNÍHO PODNIKU, RIZIKA 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování

Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování Definice pojištění Všechny lidské činnosti jsou ohrožovány různými nebezpečími, které svými negativními projevy působí

Více

Úvod do managementu rizik ve smyslu směrnice 2004/49/ES a nařízení č. 352/2009

Úvod do managementu rizik ve smyslu směrnice 2004/49/ES a nařízení č. 352/2009 Úvod do managementu rizik ve smyslu směrnice 2004/49/ES a nařízení č. 352/2009 Ing. Miroslav Šídlo 13.6.2011 Agenda Úvod do problematiky Způsob řízení rizika, optimalizace Proces řízení rizika Vymezení

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.020; 35.040 2008 Systém managementu bezpečnosti informací - Směrnice pro management rizik bezpečnosti informací ČSN 36 9790 Červen idt BS 7799-3:2006 Information Security Management

Více

256/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. května o podrobnostech systému prevence závažných havárií. Úvodní ustanovení

256/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. května o podrobnostech systému prevence závažných havárií. Úvodní ustanovení 256/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. května 2006 o podrobnostech systému prevence závažných havárií Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 7 odst. 2, 9 odst. 5, 11 odst. 5, 17 odst. 5, 19 odst. 5 a

Více

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5 ISO 9000:2005 definuje třídu jako 1) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkem na kvalitu produktů, procesů nebo systémů, které mají stejné funkční použití 2) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům

Více

ZVAŽOVÁNÍ RIZIKA V PROCESECH A ZPŮSOBŮ JEJICH ŘÍZENÍ. Dům techniky České Budějovice 18.11.2014

ZVAŽOVÁNÍ RIZIKA V PROCESECH A ZPŮSOBŮ JEJICH ŘÍZENÍ. Dům techniky České Budějovice 18.11.2014 ZVAŽOVÁNÍ RIZIKA V PROCESECH A ZPŮSOBŮ JEJICH ŘÍZENÍ 1 Přednášející: Ing. Jiří Moučka JM Systémy Chrudim, ČSJ-RCQ Pardubice, mobil: +420 602 413 486, moucka@jmsystemy.cz Dům techniky České Budějovice 18.11.2014

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Rozhodovací procesy 11

Rozhodovací procesy 11 Rozhodovací procesy 11 Management rizik Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 XI rozhodování 1 Management rizik Cíl přednášky 11: a přístup k řízení rizik : Ohrožení,

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 4 4-1

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 4 4-1 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 4-1 CÍL TÉMATICKÉHO CELKU Název tematického celku: Nástroje pro měření, analýzu a zlepšování systému jakosti v podniku Hlavním cílem tematického celku je nastínit význam interních

Více

ZÁKLADNÍ TYPY ROZHODOVACÍH PROBLÉMŮ

ZÁKLADNÍ TYPY ROZHODOVACÍH PROBLÉMŮ ZÁKLADNÍ TYPY ROZHODOVACÍH PROBLÉMŮ ZPRACOVALA ING. RENATA SKÝPALOVÁ CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OSNOVA HODINY Dobře a špatně strukturované problémy Rozhodovací procesy za jistoty, rizika a nejistoty Přehled

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

D5 Životní cyklus projektu

D5 Životní cyklus projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D5 Životní cyklus projektu Toto téma obsahuje informace o vhodné posloupnosti kroků přípravy a realizace

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Pojištění jako součást discioplíny risk management

Pojištění jako součást discioplíny risk management Pojištění jako součást discioplíny risk management Risk management disciplína, která umožňuje se vyrovnávat s důsledky vyplývající z nejednoznačnosti průběhu ekonomických procesů. Risk management pochopení

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

Analýza SWOT. Strategický management 05

Analýza SWOT. Strategický management 05 Analýza SWOT Strategický management 05 Využití metody: Plánování, rozhodování Facilitátor: ano Ideální počet účastníků: 4 8 (možno i více) Základní pomůcky: Flipchart, flipové papíry, lektorský kufřík

Více

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci 1 Obsah Manažerské Shrnutí... 3 Definice projektu rámcová část... 3 Stručný kontext realizace projektu... 3 Cíle

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Charakteristika rizika

Charakteristika rizika Charakteristika rizika Riziko je možnost, že se dosažené výsledky podnikání budou příznivě či nepříznivě odchylovat od předpokládaných výsledků. Odchylky od předpokladu jsou: a) příznivé b) nepříznivé

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Řízení rizik projektu přesunu sběrného dvora

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Řízení rizik projektu přesunu sběrného dvora ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Řízení rizik projektu přesunu sběrného dvora Risk management of the scrap yard dislocation Jana Široká Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

MODERNÍ MANAGEMENT ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

MODERNÍ MANAGEMENT ŘÍZENÍ PROJEKTŮ MODERNÍ MANAGEMENT ŘÍZENÍ PROJEKTŮ STUDIJNÍ CÍLE VYSVĚTLIT POJEM PROJEKT, PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. SESTAVIT PROJEKT NA VYMALOVÁNÍ POKOJE. PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PODLE IPMA PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ NEBOLI PROJEKTOVÝ

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Pro každý projekt jsou tyto typy kritérií: A) Musí být splněno kritéria typu ANO/NE pokud všechna tato kritéria nejsou splněna, projekt nepostupuje dále.

Více

Obsah. iii 1. ÚVOD 1 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY RIZIKA 5

Obsah. iii 1. ÚVOD 1 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY RIZIKA 5 Obsah 1. ÚVOD 1 1.1 ÚVOD 1 1.2 PROČ JE ŘÍZENÍ RIZIK DŮLEŽITÉ 1 1.3 OBECNÁ DEFINICE ŘÍZENÍ RIZIK 2 1.4 PŮVOD VZNIKU A STRUKTURA 3 1.5 ZÁMĚR 3 1.6 ROZSAH KNIHY 4 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

Projektová rizika. Jiří Skalický. ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická

Projektová rizika. Jiří Skalický. ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická Projektová rizika. Jiří Skalický ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická skalicky@kpm.zcu.cz Úvod (objasnění některých pojmů) Událost jev/proces, u kterého nás zajímá výsledek a příčiny Události na časové ose:

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

V Brně dne a

V Brně dne a Aktiva v ISMS V Brně dne 26.09. a 3.10.2013 Pojmy ISMS - (Information Security Managemet System) - systém řízení bezpečnosti č informací Aktivum - (Asset) - cokoli v organizaci, co má nějakou cenu (hmotná

Více

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY Marketingový výzkum Poznávací stránka marketingu Tomek - Vávrová YMVY Otázky k řešení KDE JSME NYNÍ? KDE BYCHOM CHTĚLI BÝT? JAK SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE JSME

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

Školení vlastníků procesů aplikace Mapa procesů

Školení vlastníků procesů aplikace Mapa procesů Školení vlastníků procesů aplikace Mapa procesů Krajský úřad Karlovarského kraje Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003 Obsah školení Část 1 Vysvětlení pojmů a struktury

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA)

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) verze 4.00 Tento metodický pokyn je zpracován v návaznosti na přílohu

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Marketingová strategie obchodní jednotky (SBU) společnosti ABB v oblasti B2B Leden 2013 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Rizika v činnosti pojišťoven

Rizika v činnosti pojišťoven Rizika v činnosti pojišťoven Pojistně technické riziko Tržní riziko Kreditní riziko Riziko likvidity Operační rizika ALM (Asset-liability matching) rizika Rizika při provozování produktů neživotního pojištění

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. D I P L O M O V Á P R Á C E 2014 Bc. Kateřina Salabová Motyčková ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208T088 Podniková

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

Firma a nejistota Aplikace rozhodování v podmínkách rizika a nejistoty na firmu

Firma a nejistota Aplikace rozhodování v podmínkách rizika a nejistoty na firmu Firma a nejistota Aplikace rozhodování v podmínkách rizika a nejistoty na firmu Teorie firmy Rozhodování Jedna z významných činností manažera Nedílná součást manažerské práce Zásadně ovlivňuje budoucí

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Blacksmith Consulting S. l.

Blacksmith Consulting S. l. Blacksmith Consulting S. l. RYCHLÉ VYTVOŘENÍ MODELU PODNIKÁNÍ JAKO NÁSTROJ TESTOVÁNÍ REALIZOVATELNOSTI NOVÝCH NÁPADŮ Mikulov, červenec 2013 Základní principy metodiky - Naučit se podnikat, organizovat

Více

Charakteristika rizika

Charakteristika rizika Charakteristika rizika Riziko je možnost, že se dosažené výsledky podnikání budou příznivě či nepříznivě odchylovat od předpokládaných výsledků. Odchylky od předpokladu jsou: a) příznivé b) nepříznivé

Více

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI 1 Úvod Tato metodika se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých nákladů

Více

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc.

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc. Fyzická bezpečnost, organizační opatření RNDr. Igor Čermák, CSc. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Igor Čermák, 2011 Informační bezpečnost,

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Rizika na pracovišti. Tomáš Svoboda COS I FN Brno, PMDV

Rizika na pracovišti. Tomáš Svoboda COS I FN Brno, PMDV Rizika na pracovišti Tomáš Svoboda COS I FN Brno, PMDV RIZIKO = kombinace pravděpodobnosti výskytu nežádoucího jevu a stupně negativního dopadu takového jevu na výstup procesu očekávaná hodnota škody odchýlení

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Minimalizace rizik v platebních stycích se zahraničními partnery a hodnocení nástrojů na

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Ing. Ondřej Audolenský

Ing. Ondřej Audolenský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Ing. Ondřej Audolenský Vedoucí: Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Rizika podnikání malých a středních

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko Sylabus modulu G: Řízení kvality, kontroling, rizika Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko 6. 12. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky

Více

Marketingové strategie

Marketingové strategie Marketingové strategie 1 Podnikové strategické plánování Marketingové strategické plánování Marketingové operativní plánování Poslání Volba trhu Definice trhu a oborů podnikání Strategické směry a alokace

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_ROZHODOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Řízení rizik v SŽDC, s.o. a posuzování bezpečnosti podle NK ES č. 352/2009

Řízení rizik v SŽDC, s.o. a posuzování bezpečnosti podle NK ES č. 352/2009 Řízení rizik v SŽDC, s.o. a posuzování bezpečnosti podle NK ES č. 352/2009 Ing. Miroslav Šídlo, Ing. Josef Černý Ing. Vladimír Novák, Praha 4.11.2014 část I. Proces řízení rizik, nejpoužívanější metody,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

PŘÍLOHA 4 ANALÝZA RIZIK STRATEGIE CLLD

PŘÍLOHA 4 ANALÝZA RIZIK STRATEGIE CLLD PŘÍLOHA 4 ANALÝZA RIZIK STRATEGIE CLLD Analýza rizik je přehledem událostí, které mohou nastat a které mohou negativně ovlivnit strategii CLLD místní akční skupiny Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko. Analyzuje

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Registr rizik. Dopad kvantifikujeme podle matice níže. 2 Malý dopad. 3 Střední dopad. 4 Vysoký dopad. 5 Velmi vysoký dopad. malý dopad.

Registr rizik. Dopad kvantifikujeme podle matice níže. 2 Malý dopad. 3 Střední dopad. 4 Vysoký dopad. 5 Velmi vysoký dopad. malý dopad. Registr rizik Co je Registr rizik a k čemu slouží S každým projektem jsou spojena určitá rizika, tedy nejisté události, které mohou nastat a ovlivnit (zpravidla negativně) průběh. Analýza rizik je samostatnou

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI Pilotní průzkum, jehož cílem bylo zejména ověřit praktickou použitelnost otázek pro konstrukci skóre, se uskutečnil v listopadu a

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více