Mendelova univerzita v Brně Institut celoţivotního vzdělávání. Vyuţití metod řízení rizik v praxi Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mendelova univerzita v Brně Institut celoţivotního vzdělávání. Vyuţití metod řízení rizik v praxi Bakalářská práce"

Transkript

1 Mendelova univerzita v Brně Institut celoţivotního vzdělávání Oddělení Expertního Inţenýrství Vyuţití metod řízení rizik v praxi Bakalářská práce Vedoucí Bakalářské práce: doc. Ing. Pavel Máchal, CSc. Vypracoval: Miloslav Koucký Brno 2013

2

3

4 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma Využití metod řízení rizik v praxi vypracoval samostatně a pouţil jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloţeném seznamu literatury. Bakalářská práce je školním dílem a můţe být pouţita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího bakalářské práce a ředitelky vysokoškolského ústavu ICV Mendelovy univerzity v Brně. V Brně dne 30. května 2013 Podpis autora

5 Na tomto místě bych rád poděkoval panu doc. Ing. Pavlu Máchalovi, CSc. za odborné vedení při zpracování mé bakalářské práce. Dále pak svým rodičům za jejich podporu po dobu mého studia.

6 Abstrakt KOUCKÝ, M. Využití metod řízení rizik v praxi. Bakalářská práce. Brno: MENDELU, Bakalářské práce Využití metod řízení rizik v praxi se zabývá řízením rizik v praxi likvidátora pojistných událostí. Na začátku práce je charakterizován pojem riziko, popsány postoje k riziku. Dále se práce zabývá klasifikací rizika podle různých hledisek, problematikou řízení rizik a popisem jednotlivých fází procesu řízení rizik. Závěr teoretické části práce je věnován problematice likvidace pojistných událostí. V další části práce je popsán modelový projekt a jeho fáze, dále metody řízení rizik vhodné pro praxi likvidátora pojistných událostí z hlediska projektového managementu a jejich aplikace na daný projekt. V závěru práce jsou tyto metody porovnány a navrţeny nejvhodnější metody řízení rizik pro praxi. Klíčová slova Riziko, klasifikace rizik, řízení rizik, projektový management. Abstract KOUCKÝ, M. Usage of methods in managing risks in practice. Bachelor Work. Brno: MENDELU, My thesis Usage of methods in managing risks in practice deals with manging risksin the practice of the receiver in the insurance claim. In the beginning of my thesis I am describing the word "risk" as such and attitudes towards the risk. Further on I wrote about classiffications of risks, from different point of views and about the description of each phase. The closure of this thesis deals with liqidation problems of insurance matters. In the next part of the thesis, I have described a module project and its phases, further on there are methods of managing risks suitable for every-day life usage of a receiver, from a view of a project management and its application for a certain project. In the end of my thesis I wrote a conclusion and comapred these methods, and suggested the most suitable solution for the risk management in practice. Keywords Risk, classification of risks, managing risks, project management.

7 Obsah 1. ÚVOD CÍL PRÁCE A METODIKA LITERÁRNÍ REŠERŠE Riziko Postoj k riziku Klasifikace rizik Řízení rizik (Risk management) Proces řízení rizik Vymezení kontextu a cílů managementu rizika Identifikace a sledování rizik Stanovení významnosti rizika Měření rizika Hodnocení rizika a rozhodování o riziku Přístupy a opatření ke snižování rizika Monitorování prověřování systému managementu rizika LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ Postup likvidace pojistných událostí Terminologie likvidace pojistných událostí VLASTNÍ PRÁCE Projekt Životní cyklus projektu Předprojektová fáze Projektová fáze Poprojektová fáze Metody analýzy rizik projektu Metoda RIPRAN Skórovací metoda s mapou rizik Technika stromů rizik SWOT analýza Metoda plánování scénářů Monte Carlo

8 5.3 Porovnání metod DISKUZE ZÁVĚR SEZNAM LITERATURY A POUŽITÝCH ZDROJŮ SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK

9 1. ÚVOD V dnešní moderní době, kdy se všechny oblasti lidské činnosti dynamicky rozvíjí, musí všechny organizace, firmy či podniky pruţně reagovat na neustálý vývoj, přísun nových technologií a přizpůsobovat se neustále se měnícím podmínkám na trhu. V tomto kaţdodenním shonu vznikají nová rizika, kterým jsou vystaveny nejen veškeré podnikatelské subjekty ale i kaţdý jednotlivec. Pomyslnou odpovědí na tuto situaci se stal rizikový management neboli řízení rizik. Rizikový management tak pronikl do mnoha firem, které se prostřednictvím řízení rizik snaţí zamezit existujícím i budoucím rizikům. Rizika jsou identifikována, analyzována, ohodnocena a nadále sledována. V další fázi jsou navrhnuta opatření pro eliminování rizik při co nejmenších nákladech. Jednou z metod, jak se rizikům bránit nebo je sniţovat, je přenesení rizika na jiný subjekt. Tímto subjektem můţe být například pojišťovna. Při vzniku nahodilé události poskytne pojišťovna finanční náhradu v případě vzniku škody odpovídající pojistným podmínkám. Při řešení této události dochází k likvidaci pojistné události, která má za cíl prošetřit vzniklou nahodilou událost a po jejím prošetření stanovit, zda bude vyplaceno pojistné plnění či nikoliv. Likvidace pojistné události se skládá z mnoha úkonů popsaných v teoretické části práce. Aby celý proces likvidace pojistné události byl efektivní, a co nejméně nákladný zavádí se i do oblasti likvidace pojistných událostí prvky z projektového řízení a řízení rizik. V dnešní době, kdy efektivita práce je jedním z nejdůleţitějších parametrů všech odvětví, je klíčem k úspěchu projektové řízení. Projektovým řízením rozumíme dosáhnutí stanoveného cíle při vynaloţení určitého úsilí, pouţitím konkrétních metod a praktikováním určitých znalostí. Pokud bude pohlíţeno na náročné činnosti jako na projekty, u kterých budou přesně stanoveny cíle práce, určeny správné zdroje, kontrola a správná strategie s jednotlivými kroky k jejímu vykonání, bude dosaţeno poţadované efektivity práce. Cílem této práce je popsat vyuţití metod řízení rizik v praxi likvidátora pojistných událostí z hlediska projektového managementu, porovnat je a navrhnout nejvhodnější metody pro praxi. 9

10 2. CÍL PRÁCE A METODIKA Hlavním cílem této bakalářské práce je popis vyuţití metod řízení rizik v praxi likvidátora pojistných událostí z hlediska projektového managementu a návrh nejvhodnějších metod řízení rizik pro praxi. Hlavní cíl můţeme rozdělit na několik dílčích cílů vedoucích k dosaţení hlavního cíle. Dílčím cílem číslo jedna je zpracování literární rešerše z oblasti řízení rizik. Osvojení si jednotlivých pojmů na základě studia odborné literatury zabývající se řízením rizik a projektového řízení. Dílčím cílem číslo dva je popis problematiky likvidace pojistných událostí a terminologie vztahující se k likvidaci pojistných událostí. Dílčím cílem číslo tři je popis projektu v rámci likvidace pojistných událostí s názvem PRM (Partner Relationship Management), neboli systému pro řízení vztahů s externími partnery České pojišťovny a.s. a jeho fáze. Dílčím cílem číslo čtyři je popis metod řízení rizik vhodných pro praxi likvidátora pojistných událostí z hlediska projektového managementu a jejich vyuţití pro daný projekt. Dílčím cílem číslo pět je porovnání metod a návrh nejvhodnějších metod pro praxi likvidátora pojistných událostí. Tato práce má dvě části a to teoretickou, která je zpracována na základě studia a deskripce odborné literatury o řízení rizik a projektovém řízení a praktickou část, která se zabývá popisem vyuţití metod řízení rizik vhodných pro praxi. Pro analýzu rizik projektu v rámci likvidace pojistných událostí je v této bakalářské práci zvoleno šest metod analýzy rizik v projektech. Jsou jimi doporučené metody analýzy rizik projektu podle Doleţala a kol. (2009) a to metoda RIPRAN, skórovací metoda s mapou rizik, technika stromů rizik, SWOT analýza, metoda plánování scénářů a simulační metoda Monte Carlo. 10

11 3. LITERÁRNÍ REŠERŠE 3.1 Riziko Původ slova riziko můţeme hledat v arabském slově risq, které má význam náhodného a příznivého výsledku nebo v latinském slově riscum, které se pouţívá pro náhodnou, ale nepříznivou událost. V 17. století vstoupilo slovo risk do anglického jazyka a bylo chápáno jako jakýkoliv nezamýšlený nebo neočekávaný výsledek, rozhodnutí nebo postup.(merna, Al Thani, 2007) Smejkal a Rais (2010) uvádí, ţe neexistuje jedna, obecně uznávaná, definice rizika, pojem riziko je definován různě: pravděpodobnost či moţnost vzniku ztráty, obecně nezdaru, variabilita moţných výsledků nebo nejistota jejich dosaţení, odchýlení skutečných a očekávaných výsledků, pravděpodobnost jakéhokoliv výsledku odlišného od výsledku očekávaného situace, kdy kvantitativní rozsah určitého jevu podléhá jistému rozdělení pravděpodobnosti, nebezpečí negativní odchylky od cíle (tzv. čisté riziko), nebezpečí chybného rozhodnutí, moţnost vzniku ztráty nebo zisku (tzv. spekulativní riziko), neurčitost spojená s vývojem hodnoty aktiva (tzv. investiční riziko), střední hodnota ztrátové funkce, moţnost, ţe specifická hrozba vyuţije specifickou zranitelnost systému. 11

12 Vávrová a kol. (2000) uvádí, ţe pojem riziko je chápán jako moţnost vzniku události s výsledkem odchylným od cíle. Uvádí také, ţe riziko je pojem, který je spojen s nejednoznačností výsledků ekonomických jevů a procesů. Fotr a a kol. (2003) dodávají, ţe riziko lze vyjádřit jako pravděpodobnost vzniku odchylky skutečných výsledků od výsledků předpokládaných a to jak v negativním, tak pozitivním směru. Podle Beneše a Martinovičové (2004) riziko představuje moţnost vzniku určité škody v průběhu určité doby u určitého podnikatelského subjektu, a to v důsledku anomálie (poruchy) v jeho běţném, normálním, bezporuchovém vývoji. Opomíjení rizik se podle autorů označuje jako hazard. Zuzák a Königová (2009) uvádí, ţe různé definice rizika mají společné tři prvky časový rámec, ve kterém se o riziku uvaţuje, pravděpodobnost výskytu události a míru závaţnosti důsledku. Riziko je tedy moţno vyjádřit jako logický součin pomocí tzv. rovnice rizika: Riziko = pravděpodobnost výskytu rizika závažnost dopadu Hnilica a Fotr (2009) od sebe odlišují pojem riziko a pojem nejistota. Riziko je vţdy spojeno s akcí, aktivitou nebo projektem s nejistými výsledky, které ovlivňují (často finanční) situaci subjektu, který danou akci realizuje. Nejistotu chápou jako neschopnost spolehlivého odhadu budoucího vývoje rizikových faktorů ovlivňujících výsledky aktivit či projektů daného subjektu. Podle Vávrové a kol. (2000) při sledování ekonomických jevů je nejistota chápána jako posouzení řady moţností, o jejichţ nastoupení v určitých podmínkách nelze předem nic určitého tvrdit. 3.2 Postoj k riziku Postoj konkrétního subjektu k riziku určuje jeho odvahu nést riziko nebo neochotu k přijmutí určitého rizika. Jednotlivé přístupy k riziku člení Tichý (2006) na: Negativní vztah k riziku Jde o nejčastější přístup k riziku, tzv. averze k riziku. Při averzi k riziku se upřednostňuje jistý výsledek před rizikem se stejným nebo o něco vyšším očekávaným výsledkem. Snahou subjektu je vyhnout se volbě značně rizikových variant a vyhledává varianty málo rizikové, které se určitou jistotou zaručují dosaţení výsledků, které jsou pro daný subjekt přijatelné. 12

13 Pozitivní vztah k riziku Tzv. sklon k riziku. Subjekt je ochoten podstoupit riziko relativně malé pravděpodobnosti nejvyššího moţného výsledku riskantní alternativy. Tento přístup přináší největší zisky, ale také nejvyšší ztráty v případě neúspěchu. Neutrální vztah k riziku Subjekt je nerozhodný, zda si má zvolit jistotu nebo rizikovou alternativu při stejném výsledku. Ve vzájemné rovnováze jsou tedy averze a sklon k riziku. Obr. 1: Užitková funkce při rozdílném vztahu k riziku (Vávrová a kol., 2000) 3.3 Klasifikace rizik Riziko lze klasifikovat podle různých kritérií. Všechny podnikatelské subjekty jsou vystaveny různým rizikům vztahujícím se k jejich činnosti. Protoţe je kaţdý podnikatelský subjekt vystaven odlišným rizikům, pohlíţí různí autoři na klasifikaci rizika odlišně. 13

14 Podle Hnilici a Fotra (2009) patří mezi základní způsoby členění rizika: Podnikatelské a čisté Podnikatelské riziko má pozitivní a negativní stránku, přičemţ čisté riziko má pouze stránku negativní, u kterého existuje nebezpečí vzniku nepříznivých situací, resp. nepříznivých odchylek od ţádoucího stavu. U čistého rizika lze sledovat objektivní a subjektivní stránku a na jejím základě vymezit: riziko objektivní je dáno objektivními faktory, nezávisle na vůli lidí. Např. u osob věk, pohlaví; u věcí přírodní katastrofa aj. riziko subjektivní existuje v závislosti na činnosti lidí, bez ohledu na to, zda vědomé či nevědomé (Vávrová a kol., 2000) Systematické a nesystematické Systematické riziko je riziko vyvolané společnými faktory, které postihuje v různé míře všechny oblasti podnikatelské činnosti. Zdrojem systematického rizika mohou být např. změny peněţní a rozpočtové politiky, změny daňového zákonodárství, celkové změny trhu (změny cen, energií a základních surovin). Protoţe systematické riziko závisí na celkovém vývoji trhu, označuje se jako riziko tržní. Vzhledem ke společnému charakteru jej nelze sniţovat diverzifikací, a proto se označuje téţ jako nediverzifikovatelné. Riziko nesystematické (jedinečné, specifické) je riziko, které je specifické pro jednotlivé firmy (aktivity firem). Zdrojem takového rizika můţe být odchod klíčových pracovníků firmy, selhání významného subdodavatele, vstup nového konkurenta na trh aj. Vnitřní a vnější Vnitřní rizika jsou rizika vztahující se k faktorům uvnitř firmy (rizika výzkumně-vývojová, resp. technicko-technologická spojená s výzkumem nových výrobků a technologií, rizika selhání pracovníků aj.) 14

15 Vnější rizika se vztahují k podnikatelskému okolí, ve kterém firma podniká. Jejich zdrojem jsou externí faktory, které se člení na makroekonomické (ekonomické, sociální, technicko-technologické a ekologické makrookolí) a mikroekonomické (konkurence, dodavatelé a odběratelé aj.) Ovlivnitelné a neovlivnitelné Ovlivnitelné je riziko, které lze eliminovat, oslabit opatřením orientovaným na jeho příčiny, a to ve smyslu eliminace, sníţení pravděpodobnosti vzniku moţných nepříznivých situací (např. zvýšením kvalifikace pracovníků výzkumu a vývoje, zlepšením jejich přístrojového vybavení apod. lze sníţit rizika výzkumu a vývoje nových výrobků a technologií). Neovlivnitelné je riziko, u kterého není moţné působit na jeho příčiny (např. nepříznivá změna měnového kurzu, povodeň aj.). Moţností je přijmout opatření sniţující nepříznivé následky těchto rizik (např. formou zajištění, pojištění). Vnitřní rizika jsou spíše ovlivnitelná, vnější rizika většinou neovlivnitelná. Primární a sekundární rizika Sekundární riziko je vyvoláno přijetím opatření na sníţení primárního rizika tvořeného všemi výše uvedenými faktory. Příkladem sekundárního rizika můţe být riziko spojené s existencí odlišné podnikové kultury při vytvoření společného podniku se zahraničním partnerem, která můţe být příčinou jeho neúspěchu. Ve fázi přípravy, realizace a provozu firemních projektů Rizika ve fázi přípravy a realizace projektu jsou všechny druhy rizik, která ohroţují splnění termínu dokončení projektu, dodrţení rozpočtu a kvality projektu (např. nebezpečí nedostatků projektového řešení, rizika selhání subdodavatelů, nepříznivá změna měnového kurzu, aj.). Rizika ve fázi provozu jsou všechny rizikové faktory ovlivňující hospodářské výsledky fungování projektu (vzrůst cen surovin, materiálů a energie, pokles poptávky, aj.). 15

16 Významnou sloţkou při členění rizik je dělení dle věcné náplně. Dle věcné náplně dělí Hnilica a Fotr (2009) rizika: Technická (technicko-technologická). Jsou to rizika spojená především s uplatňováním výsledků vědecko-technického rozvoje, se kterými se lze setkat nejčastěji při výzkumu a vývoji nových výrobků a technologií, mohou jimi být také poruchy výrobních zařízení. Výrobní. Tato rizika mají často charakter omezenosti, resp. nedostatku zdrojů různé povahy (např. surovin a materiálů, polotovarů, energií, pracovních sil aj.), ty mohou ohrozit průběh výrobního procesu a jeho výsledky. Příčinou některých výrobních rizik spojených s omezeností zdrojů mohou být nedostatky a poruchy na straně dodavatelů (rizika dodavatelská). Ekonomická. Tato rizika zahrnují nákladová rizika, která jsou vyvolávána růstem cen jednotlivých nákladových poloţek, dále zahrnují inflaci, rizika spojená s peněţní a rozpočtovou politikou a významnou sloţku těchto rizik tvoří rizika spojená se zahraničně obchodními činnostmi a podnikáním v zahraničí. Tržní. Tato rizika jsou spojená s úspěšností výrobků na domácích i zahraničních trzích. Mají povahu rizik prodejních ve vztahu k výši prodejů a rizik cenových z hlediska dosahování prodejních cen. Jejich zdrojem je často chování konkurence, změny spotřebitelských preferencí aj. Finanční. Tato rizika jsou spojena se způsobem financování, s dostupností zdrojů financování a schopnosti dostát splatným závazkům (likvidní riziko), nepříznivými změnami úrokových sazeb, aj. Kreditní. Vztahující se k nebezpečí platební neschopnosti či nevůli zákazníků a odběratelů (smluvní strana nedostojí svému závazku splatit úvěr, uhradit fakturu aj.). Legislativní. Vyvolávaná obvykle hospodářskou a legislativní politikou vlády (změny daňových zákonů, zákonů na ochranu ţivotního prostředí, změny ochrany spotřebitelů aj.). Důleţitou sloţkou tohoto rizika můţe být nedostatečná ochrana duševního vlastnictví (patenty, obchodní známky, autorská práva). 16

17 Politická. Zahrnují stávky, národnostní a rasové nepokoje, války, teroristické akce aj., které jsou zdrojem politické nestability i změn politických systémů. Do této skupiny jsou zahrnuta také rizika spojená s podnikáním v zahraničí, a to především v rozvojových zemích. Spojená s lidským činitelem. Jde o rizika vztahující se k určité úrovni zkušeností, kompetencí i jednání všech relevantních subjektů. Významnými jsou především rizika managementu, který je jedním z rozhodujících faktorů úspěšnosti firmy či jí realizovaných projektů. Dalšími riziky mohou být ztráty klíčových pracovníků, stávky, podvodné či nezákonné jednání zaměstnanců, aj. Informační. Spojená s nedostatečnou ochranou firemních informačních systémů a dat, které mohou být zneuţita. Zásahy vyšší moci. Ty jsou spojené s riziky havárií výrobních zařízení a nebezpečím ţivelných pohrom různého druhu (poţáry, zemětřesení sopečné výbuchy povodně aj.) V poslední době jde i o riziko teroristických útoků. Z hlediska pojišťovací činnosti klasifikuje Daňhel (2005) rizika jako: Obchodně podnikatelská rizika, kterým je vystaven kterýkoliv podnikatelský subjekt ekonomice Finanční a pojistně technická rizika, která jsou charakteristická pro pojišťovnictví 3.4 Řízení rizik (Risk management) Problematika řízení rizik (risk managementu) je velice široká a podle svého zaměření často velice odlišná. Jak uvádí Smejkal a Rais (2010), řízení rizik je proces, při kterém se subjekt řízení snaţí o zamezení působení existujících i budoucích faktorů a navrhuje řešení, která pomáhají zamezit účinku neţádoucích vlivů a umoţňují vyuţít příleţitost působení pozitivních vlivů. Dále dodávají, ţe řízení rizik je vědeckým přístupem k řešení problému rizika cestou identifikace, měření, předvídání moţných nahodilých ztrát a navrhování postupů a metod, které minimalizují výskyt a finanční dopad ztrát, které se ve firmě objeví. 17

18 Podle Zuzáka a Königové (2009) je řízení rizik permanentní aktivita, která rizika nejen identifikuje a popisuje, ale i analyzuje, vyhodnocuje a následně kontroluje. Zuzák a Königová (2009) uvádějí, ţe na řízení rizik nelze pohlíţet odděleně a bez vazby na další aktivity podniku. Nutností je začlenit řízení rizik nejen do formulace podnikových cílů, ale i do podnikové strategie a běţné podnikatelské činnosti. Podle Tichého (2006) řízením rizik rozumíme takové chování, které má za cíl optimalizaci působení osoby v prostředí, ve kterém se nalézá jak v přítomnosti, tak i budoucnosti. Čím vzdálenější je tato doba, pro kterou je zamýšleno riziko řídit, tím náročnější jsou postupy a tím méně jsou spolehlivější odhady. Obr. 2: Řízení rizik ve firmě (Smejkal, Rais, 2010) Smejkal a Rais (2010) rozlišují základní oblasti, v nichţ hovoříme o řízení rizik: Přírodní katastrofy a havárie (technologická rizika) Rizika ochrany ţivotního prostředí Finanční rizika, která mohou mít dílčí podkategorie: a) Investiční riziko (odhad spolehlivosti a ziskovosti investic) b) Pojišťovací a zajišťovací riziko (odhad rizika, ţe dojde k pojistné události) 18

19 Projektová rizika Obchodní rizika, která mohou mít podkategorie: a) Marketingové riziko (vytvoření produktu, který nikdo nechce nebo kterému obchodní zástupci nerozumějí nebo neví, jak ho prodat) b) Strategické riziko (vytvoření produktu, který uţ nezapadá do obchodní strategie podniku) c) Riziko managementu (ztráta podpory projektu ze strany vedení, vlivem změny zaměření nebo změny osob) d) Rozpočtové riziko (nedodrţení rozpočtu, nedodrţení zisku) Technická rizika (riziko u všech typů inţenýrských konstrukcí včetně materiálů a staveb). Tichý (2006) dělí řízení rizik na spontánní (intuitivní), kdy rozhodovatel nemá ţádný definovaný postup řízení, většinou se rozhoduje velmi rychle a někdy se tak rozhodnout musí. Dále na systematické (organizované), kde rozhodování podléhá nějakému předem stanovenému programu. Tichý (2006) od sebe odlišuje dva pojmy vztahující se k rizikovému managementu: Rizikové inženýrství, coţ je technicko-ekonomická disciplína, která je zaměřená na analytickou stránku rizika, jehoţ cílem je dávat podklady k rozhodování o riziku, Management rizika, je jednou z disciplín projektového managementu a jeho cílem je zajištění dodrţení rozpočtu a lhůt projektu. Management rizika přejímá od rizikového inţenýrství výsledky a rizikové inţenýrství bere z managementu rizika podněty a poţadavky. 19

20 Obr. 3: Kontinuum nebezpečí a rizika, jeho řízení a ovládání (Tichý, 2006) 3.5 Proces řízení rizik Dle Vebera a kol. (2009) lze rozdělit proces managementu rizika do dílčích částí: Vymezení kontextu managementu rizika, identifikace rizik (faktorů rizika) a určení jejich významnosti Stanovení významnosti rizika, jeho vyhodnocení a rozhodnutí, zda je či není nutné na riziko reagovat Přístupy a opatření ke sníţení rizika Monitorování a prověřování systému řízení rizika Vymezení kontextu a cílů managementu rizika Smyslem vymezení kontextu je podle autorů specifikace prostředí (interního i externího), ve kterém organizace funguje a stanovení cílů řízení rizika v návaznosti na strategické cíle organizace. Důleţitou součást této fáze tvoří určení rizikové kapacity (nejvyšší finanční ztráta, která neovlivní existenci firmy) a velikosti přijatelného rizika (přijetí ztráty v rámci rizikové kapacity firmy), které je ochotna firma přijmout. 20

21 3.5.2 Identifikace a sledování rizik Náplní této fáze je určení všech faktorů, které by mohly ohrozit, popřípadě i pozitivně ovlivnit dosaţení firemních cílů i cílů jednotlivých organizačních jednotek. Jako nástroje identifikace rizikových faktorů mohou slouţit: - Nápovědní listy, představující seznamy otázek vycházejících z minulých zkušeností, které je třeba si poloţit; - Kontrolní seznamy (checklisty), resp. registry rizik, poskytující vyčerpávající přehledy potencionálních rizikových faktorů; - Pohovory s experty a skupinové diskuze, ty mohou mít formu brainstormingových (skupina tvořená pracovníky, kteří pracují na projektu a rizikovým analytikem, který dbá na průběh a obsah diskuze); - Nástroje strategické analýzy podnikatelského prostředí (SWOT analýza, analýza PEST, Porterův model pěti sil aj.), podporující především identifikaci externích rizik; - Kongitivní (myšlenkové) mapy představující grafický nástroj zobrazení jednotlivých faktorů rizika a jejich vzájemných vazeb Stanovení významnosti rizika Z důvodu velkého počtu rizikových faktorů, se kterými se firmy setkávají, musí věnovat velkou pozornost jejich významu. Jde tedy o soustředění úsilí na významná rizika a přehlíţení rizik méně důleţitých. K tomu slouţí metody a nástroje stanovení významu rizik: - Analýza citlivosti, jejímţ cílem je zjišťování změn hospodářských výsledků nebo dalších významných finančních ukazatelů v závislosti na změnách faktorů (velikost prodejů, prodejních cen a výrobků aj.), které tyto ukazatele ovlivňují a jejichţ budoucí hodnoty jsou nejisté (faktory rizika). - Matice hodnocení rizik je nástrojem expertního hodnocení zaloţeného na zkušenostech a znalostech subjektů (pracovníků firmy, externích expertů, aj.) z oblasti kam dané faktory příslušejí. 21

22 3.5.4 Měření rizika Protoţe riziko je v kaţdé situaci jiné někdy větší, jindy menší, existují tedy různé metody jeho měření. Dle Smejkala a Raise (2010) výše rizika vyplývá z hodnoty aktiva, úrovně hrozby a zranitelnosti aktiva. Autoři dále uvádějí, ţe čím vyšší je pravděpodobnost, ţe k nepříznivé události dojde, tím větší je pravděpodobnost odchylky od výsledku chtěného, a tím větší je tedy riziko. Při stanovení pravděpodobnosti rizik existují dva základní přístupy, a to metody kvalitativní a kvantitativní (Smejkal, Rais, 2010): Kvalitativní metody - metody zaloţené často na kvalifikovaném odhadu specialisty, specialista se vyjadřuje jen na základě svých zkušeností. Tento fakt je dán tím, ţe v mnoha případech pracuje s veličinami, které nelze přesně změřit. Vyjadřuje se tedy výrazy malý, střední, velký nebo stupnicí 1 aţ 10 aj. Tyto metody jsou jednodušší a rychlejší. Negativem je znesnadnění kontroly efektivnosti nákladů z důvodů chybějícího finančního vyjádření. Kvantitativní metody zaloţeny na matematickém výpočtu rizika z frekvence výskytu hrozby a jejího dopadu. Pouţívají číselné ocenění, jak v případě pravděpodobnosti vzniku události, tak při ocenění dopadu dané události. Vyjadřují dopad obvykle ve finančních částkách (např. Kč). Tyto metody vyţadují více času a úsilí. Jejich výhodou je výstup v podobě finančního vyjádření Hodnocení rizika a rozhodování o riziku Náplní této fáze procesu řízení rizik je podle Vebera a kol. (2009) posuzování přijatelnosti rizika a rozhodování o způsobech zvládání rizika. Hodnocení rizika vyuţívá především výsledků měření rizika a do určité míry i matice hodnocení rizik. Posouzení přijatelnosti rizika je zaloţeno na jeho porovnání vzhledem ke stanovené rizikové toleranci (na výši rizika, kterou je firma ochotna přijmout). V případě, ţe riziko nepřesahuje tuto tolerovanou mez, můţe je firma přijmout, aniţ by musela realizovat opatření na sníţení rizika. Pokud je riziko posouzeno jako nepřijatelné, je třeba rozhodnout o dalším postupu. V tomto případě přichází v úvahu vyhnutí se riziku, uplatnění určitých strategií vedoucích ke sníţení, resp. zmírnění rizika. 22

23 3.5.6 Přístupy a opatření ke sniţování rizika Po rozboru výsledků analýzy rizika je zjištěno, ţe je nutnost učinit nějaké rozhodnutí o volbě opatření proti riziku. Existuje mnoho postupů, z nichţ se většina dá přiřadit k některé ze čtyř strategií rozhodování o riziku. Tyto strategie jsou označovány jako strategie Take, Treat, Transfer, Terminate (tj. převezmi, ošetři, předej, ukonči ); zjednodušeně se označují jako 4T. (Tichý, 2006) 1) Převzetí rizika (retence, zadržení) Strategie Take Je pravděpodobně nejběţnější metodou řešení rizik. Subjekt čelí téměř neomezenému počtu rizik, se kterými ale ve většině případů nic nedělá. A to buď vědomě, tzn. riziko je rozpoznáno a nedojde k uplatnění nástroje proti riziku, nebo nevědomě kdy riziko není rozpoznáno. (Smejkal, Rais, 2010) Projevem strategie Take jsou vědomě ţádná opatření, tj. úplné převzetí rizika. Je uplatňováno, pokud se v rozhodování o riziku dojde k závěru, ţe nejméně nákladným opatřením je ţádné opatření. (Tichý, 2006) 2) Ošetření rizika (prevence) Strategie Treat Podle Tichého (2006) má ošetření rizik tři základní formy: Prevenci sníţení nebo eliminování některých nebo všech jednotlivých rizik v portfoliu. Prevence můţe být buď proaktivní, jejímţ cílem je předejít nebezpečí zamezením jeho vzniku nebo reaktivní, jejímţ cílem je být připraven na realizaci nebezpečí. Diverzifikaci přeskupení nebo i zvětšení počtu rizik, přičemţ vzrůstem některého z rizik nebo přidáním dalších rizik se docílí poklesu jiných rizik a celkové riziko se diverzifikací zmenší. Alokaci rozmístění rizik tak, aby se dala účinně ovládat. Rozlišují se dva základní přístupy k alokaci rizik a to centralizace, kdy jsou všechna rizika soustředěna u jedné osoby a decentralizace, kdy riziko nese vţdy osoba, která je schopna ho nejúčinněji ovládat. 23

24 3) Přenesení rizika (přesun) Strategie Transfer Přenesení rizika na třetí osobu má několik variant, jejichţ podstatou je poskytnutí nějaké úplaty za převzetí rizika osobě, která je ochotna nebo má dokonce komerční zájem toto riziko převzít. (Tichý, 2006) Dle Vebera a kol. (2009) transferem rizika rozumíme přesun rizika na jiné subjekty (dodavatele, odběratele, pojišťovny aj.). Tento přesun rizika se uskutečňuje různými formami (dlouhodobé kupní smlouvy, leasing, termínované obchody aj.). 4) Ukončení rizika (eliminace) Strategie Terminate Podle Vebera a kol. (2009) firma od určité aktivity, resp. projektu s nepřijatelným rizikem odstupuje. Příliš časté vyhýbání se riziku zdůrazňuje negativní stránku rizika a vede mnohdy k opomíjení příleţitostí s nepříznivými důsledky pro konkurenční postavení firmy. Tichý (2006) uvádí, ţe eliminace rizika ukončením projektu z obavy realizace scénářů nebezpečí je krajní strategií. Rozhodovatel na sebe bere riziko neúčasti na riziku. Toto rozhodnutí můţe vést k dlouhodobým hospodářským ztrátám v důsledku opuštění trhu Monitorování prověřování systému managementu rizika Cílem monitorování a prověřování systému managamentu rizika je udrţování, popřípadě zvyšování účinnosti tohoto systému v souvislosti s měnícími se podmínkami, případnými změnami strategických cílů organizace, včetně cílů managementu rizika. Uplatňování managementu rizika by mělo vést k vytváření a aktualizaci souboru relevantních informací v podobě databáze (registru) rizik, podporující jejich účinné řízení. (Veber a kol., 2009) 24

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

MODERNÍ MANAGEMENT ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

MODERNÍ MANAGEMENT ŘÍZENÍ PROJEKTŮ MODERNÍ MANAGEMENT ŘÍZENÍ PROJEKTŮ STUDIJNÍ CÍLE VYSVĚTLIT POJEM PROJEKT, PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. SESTAVIT PROJEKT NA VYMALOVÁNÍ POKOJE. PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PODLE IPMA PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ NEBOLI PROJEKTOVÝ

Více

D5 Životní cyklus projektu

D5 Životní cyklus projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D5 Životní cyklus projektu Toto téma obsahuje informace o vhodné posloupnosti kroků přípravy a realizace

Více

ORGANIZAČNÍ ÚTVARY STAVEBNÍHO PODNIKU, RIZIKA

ORGANIZAČNÍ ÚTVARY STAVEBNÍHO PODNIKU, RIZIKA ORGANIZAČNÍ ÚTVARY STAVEBNÍHO PODNIKU, RIZIKA 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

MARKETING STAVEBNÍHO PODNIKU, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ, CONTROLLING, EMS, RIZIKA

MARKETING STAVEBNÍHO PODNIKU, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ, CONTROLLING, EMS, RIZIKA MARKETING STAVEBNÍHO PODNIKU, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ, CONTROLLING, EMS, RIZIKA 126EMM - Ekonomika a management zimní semestr 2010/2011 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz MARKETING je aktivita

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Market Intelligence Cesta k poznání trhu

Market Intelligence Cesta k poznání trhu Market Intelligence Cesta k poznání trhu Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s. smid@consultingcs.cz INSOURCE 2008:Konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Pro každý projekt jsou tyto typy kritérií: A) Musí být splněno kritéria typu ANO/NE pokud všechna tato kritéria nejsou splněna, projekt nepostupuje dále.

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI 1 Úvod Tato metodika se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých nákladů

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko Sylabus modulu G: Řízení kvality, kontroling, rizika Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko 6. 12. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky

Více

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ OBRANA A STRATEGIE Anotace: VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ Ing. Monika Grasseová, Ph.D. Cílem příspěvku je informovat o praktickém postupu použití SWOT analýzy při dlouhodobém plánování,

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Registr rizik. Dopad kvantifikujeme podle matice níže. 2 Malý dopad. 3 Střední dopad. 4 Vysoký dopad. 5 Velmi vysoký dopad. malý dopad.

Registr rizik. Dopad kvantifikujeme podle matice níže. 2 Malý dopad. 3 Střední dopad. 4 Vysoký dopad. 5 Velmi vysoký dopad. malý dopad. Registr rizik Co je Registr rizik a k čemu slouží S každým projektem jsou spojena určitá rizika, tedy nejisté události, které mohou nastat a ovlivnit (zpravidla negativně) průběh. Analýza rizik je samostatnou

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Obsah. iii 1. ÚVOD 1 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY RIZIKA 5

Obsah. iii 1. ÚVOD 1 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY RIZIKA 5 Obsah 1. ÚVOD 1 1.1 ÚVOD 1 1.2 PROČ JE ŘÍZENÍ RIZIK DŮLEŽITÉ 1 1.3 OBECNÁ DEFINICE ŘÍZENÍ RIZIK 2 1.4 PŮVOD VZNIKU A STRUKTURA 3 1.5 ZÁMĚR 3 1.6 ROZSAH KNIHY 4 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY

Více

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Titulní stránka Na titulní straně by měl být uveden název projektu, název programu, název žadatele, identifikační údaje zpracovatele, datum

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

Ing. Ondřej Audolenský

Ing. Ondřej Audolenský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Ing. Ondřej Audolenský Vedoucí: Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Rizika podnikání malých a středních

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Využití metody ripran pro analýzu rizik VaV projektu Ing. Martina PAVELKOVÁ doc. Ing. Jana KORYTÁROVÁ, Ph.D. VUT v Brně Fakulta stavební

Využití metody ripran pro analýzu rizik VaV projektu Ing. Martina PAVELKOVÁ doc. Ing. Jana KORYTÁROVÁ, Ph.D. VUT v Brně Fakulta stavební 74 stavební obzor 3-4/2014 Využití metody ripran pro analýzu rizik VaV Ing. Martina PAVELKOVÁ doc. Ing. Jana KORYTÁROVÁ, Ph.D. VUT v Brně Fakulta stavební Článek je zaměřen na analýzu nejistot a rizik

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Odborný seminář Možnosti podpory podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2014 2020 9. a 10. června 2015,

Více

Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+

Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+ Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+ Co je Balíček a k čemu slouží Jedná se o sadu 23 formulářů pro podporu řízení projektů ve školách a školských zařízeních.

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK Dodržují vaši obchodníci a prodejní zástupci vaše obchodní podmínky? Uplatňují vaše etické principy všichni zaměstnanci vůči svým zákazníkům? Dostávají vaši zákazníci

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu EPC(Event driven Process Chains) s funkcemi, událostmi, organizačními jednotkami

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

ANALÝZA A ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN PŘI ŘEŠENÍ NESTRUKTUROVANÝCH PROBLÉMŮ

ANALÝZA A ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN PŘI ŘEŠENÍ NESTRUKTUROVANÝCH PROBLÉMŮ Jaromír PITAŠ 1, Hubert ŠTOFKO 2 ANALÝZA A ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN PŘI ŘEŠENÍ NESTRUKTUROVANÝCH PROBLÉMŮ Abstract: The article deal with the definition is a stakeholder and stakeholder management.

Více

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu Fakulta stavební VŠB TU Katedra městského inţenýrství Vzdělávací program na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a sníţení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Prodlouţení ţivotnosti bytového

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

OBSAH KAPITOLY KONKURENCE KONKURENCE KONKURENCE IDENTIFIKACE KONKURENCE 2.2.2011 IDENTIFIKACE KONKURENCE A MARKETINGOVÝ VÝZKUM

OBSAH KAPITOLY KONKURENCE KONKURENCE KONKURENCE IDENTIFIKACE KONKURENCE 2.2.2011 IDENTIFIKACE KONKURENCE A MARKETINGOVÝ VÝZKUM OBSAH KAPITOLY IDENTIFIKACE KONKURENCE A Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín konkurence a její význam identifikace konkurence SWOT analýza účel marketingového výzkumu proces marketingového výzkumu druhy marketingového

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

SWOT ANALÝZA, NABÍDKOVÁ PŘÍPRAVA DODAVATELE, VÝROBNÍ PŘÍPRAVA DODAVATELE

SWOT ANALÝZA, NABÍDKOVÁ PŘÍPRAVA DODAVATELE, VÝROBNÍ PŘÍPRAVA DODAVATELE SWOT ANALÝZA, NABÍDKOVÁ PŘÍPRAVA DODAVATELE, VÝROBNÍ PŘÍPRAVA DODAVATELE 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program)

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) 1. Základní informace - program SMP0010 1.1. Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne. 10. 009 1.. Název jednoletého

Více

Management projektů. Programová podpora auditu sytému managementu kvality HOT 4IT. Plán projektu

Management projektů. Programová podpora auditu sytému managementu kvality HOT 4IT. Plán projektu Management projektů Programová podpora auditu sytému managementu kvality HOT 4IT Plán projektu Historie Verze Datum Status Kdo Poznámka 0.1 8. 4. 2010 Špaček Petr Vytvoření 0.2 11. 4. 2010 Špaček Petr

Více

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at RISK je náš byznys 1 Bezpečnost je základní potřebou Bezpečnost nemůže být jakkoli považována za izolovaný požadavek. Pochopení potenciálních rizik je základem pro zajištění bezpečnosti a zabezpečení.

Více

I. Titulní stránka. Stručné shrnutí. Popis společnosti. 1. Historie

I. Titulní stránka. Stručné shrnutí. Popis společnosti. 1. Historie EXPORTNÍ PLÁN I. Titulní stránka II. III. IV. Obsah Stručné shrnutí Popis společnosti 1. Historie Významné mezníky ve vývoji firmy Exportuje již vaše společnost? Pokud ano, jaká je strategie rozvoje exportního

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008 Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče Měření výkonnosti Slovo výkonnost je českou obdobou slova performance

Více

AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI

AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI Mgr. Ilona Štorová 5.12.2012 OBSAH Identifikace projektu Klíčové aktivity Výstupy projektu Pracovní schopnost Index pracovní schopnosti Strategie Age Managementu v ČR Aktivní

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

3.3 Riziko a nejistota

3.3 Riziko a nejistota 3.3 Riziko a nejistota Kalkulace nákladů životního cyklu se zabývá budoucností a ta je neznámá. Je třeba předpovědět na dlouhou dobu mnoho faktorů životní cykly, budoucí provozní náklady a náklady na údržbu,

Více

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje Seminární práce Marketingové a manažerské nástroje 1 OBSAH ÚVOD...3 MARKETINGOVÉ A MANAŢERSKÉ NÁSTROJE 1. Marketingové nástroje...4 1. 1. Marketingový mix 4P...4 1. 2. Portfolio analýza BCG (Boston Consulting

Více

Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Současný stav energetiky a průmyslu s velkou spotřebou energie v Moravskoslezském kraji a možnosti řešení zvyšování jejich energetické efektivnosti

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Skóringový model. Stanovení pravděpodobnosti úpadku subjektu v následujících 12 měsících

Skóringový model. Stanovení pravděpodobnosti úpadku subjektu v následujících 12 měsících BISNODE SKÓRING Skóringový model Stanovení pravděpodobnosti úpadku subjektu v následujících 12 měsících Hodnocení na základě: sofistikovaných matematicko-statistických modelů desítek vstupních parametrů

Více