Právní úprava reklamy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právní úprava reklamy"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Právní úprava reklamy Bakalářská práce Autor: Michaela Hromasová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D. Praha duben, 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Černošicích dne Michaela Hromasová

3 Poděkování: Ráda bych na tomto místě poděkovala vedoucímu práce JUDr. Aleši Rozehnalovi, Ph.D. za jeho rady a připomínky.

4 Anotace Reklama je v podstatě sdělení, které má přímým nebo nepřímým způsobem podpořit prodej zboží nebo služby spotřebitelům. Může mít různé podoby a může využívat nejrůznější druhy médií. Tato bakalářská práce je rozdělena do čtyř částí. První část práce je zaměřena na historii reklamy, její pojetí a na dozor, který dbá na dodržování zákona o regulaci reklamy. Druhá část se týká jednotlivých regulačních mechanizmů v českém právu, zatímco třetí část se věnuje právu Evropského společenství, směrnicím, které tuto problematiku upravují, jakož i předpisům na ochranu spotřebitele, vybraným mezinárodním úmluvám či konkrétním rozhodnutím Evropského soudního dvora. V závěrečné části práce se pojednává o právní úpravě reklamy na vybrané komodity, doplněné o konkrétní rozhodnutí Arbitrážní komise a doplněné o můj komentář k vybraným rozhodnutím. Poslední tři části práce jsou zakončeny úvahami nad danou problematiku. Dobrá reklama musí okamžitě upoutat a člověk musí být zcela naplněn zájmem. Reklama musí upoutat jeho pozornost, působit na jeho city, vůli, musí zlomit jeho lhostejnost a přemoci jeho potencionální odpor. Annotation Advertising is essentially a communication to direct or indirect manner to promote the sale of goods or services to consumers. Can take different forms and can use all kinds of media. This bachelor thesis is divided into four parts. The first part of the work is focused on the history of advertising, its conception and supervision that ensure compliance with the law on regulation of advertising. The second part relates to the different regulatory mechanisms in the Czech law, while the third part is dedicated to the European Community directives, which govern this issue, as well as regulations to protect consumers, selected by international conventions or specific decision the European Court of Justice. In the final part of work deals with the regulation of advertising on selected commodities, in conjunction with a specific decision and Arbitration Commission, accompanied by my commentary on the chosen decision. The last three parts of work are completed consideration of the issue. Good advertising must immediately draw a man must be completely filled with interest. Advertising must draw its attention, to act on his feelings, will, must break the indifference and overcome the potential opposition.

5 Obsah: Úvod Regulace reklamy Historie reklamy Pojem reklamy Dozor nad dodržováním předpisů o regulaci reklamy Právní úprava reklamy podle českého právního řádu Ústavněprávní regulace Veřejnoprávní regulace Zákon o regulaci reklamy Zákon o rozhlasovém a televizním vysílání Zákon o ochraně spotřebitele Soukromoprávní regulace Samoregulace reklamy Úvaha nad efektivním systémem právní úpravy reklamy v českém právním řádu Právní úprava reklamy v právu Evropského společenství Směrnice ES Předpisy na ochranu spotřebitele Mezinárodní úmluvy Rozhodnutí Evropského soudního dvora Úvaha nad harmonizací reklamního práva v rámci Evropského společenství Regulace reklamy vybraných komodit Reklama na alkoholické nápoje Právní úprava reklamy na alkoholické nápoje Reklama na alkoholické nápoje v rozhodnutích Rady pro reklamu Reklama na tabákové výrobky Právní úprava reklamy na tabákové výrobky Zdravotní varování Reklama na tabákové výrobky v rozhodnutích Rady pro reklamu Úvaha nad právními úpravami vybraných komodit Závěr Seznam použité literatury: Seznam příloh

6 Úvod Regulace reklamy je velmi zajímavé téma, neboť reklama představuje důležitou součást našich životů. Reklamou jsme obklopováni a do jisté míry i ovlivňováni. Hlavním úkolem reklamy je informovat o zboží, které si lidé mohou koupit, přičemž reklama musí splňovat zejména právní a etické požadavky. Problematikou reklamy jsem se rozhodla zabývat z důvodu, že reklama je jev, který se vyvíjí a tak bude činit i nadále a tudíž jsem toho názoru, že by bylo na místě se s danou problematikou blíže seznámit. Tato práce je rozvržena do čtyř částí. První část práce pojednává o regulaci reklamy z obecného hlediska. V této kapitole je popsána podrobněji historie reklamy, pojmy reklamy a dozor, který dbá na dodržování právních předpisů o regulaci reklamy. Druhá část se zabývá právní úpravou reklamy podle českého právního řádu a to, ať se jedná o ústavněprávní, veřejnoprávní, soukromoprávní či etickou regulaci. V ústavněprávní regulaci se zmiňuji o některých článcích Základní listiny práv a svobod, které s reklamou úzce souvisí. U veřejnoprávní regulace se zmiňuji o zákonu o regulaci reklamy, o zákonu o rozhlasovém a televizním vysílání a v neposlední řadě o zákonu na ochranu spotřebitele. V soukromoprávní regulaci se věnuji úpravě nekalé soutěže podle obchodního zákoníku a v samoregulaci se zaobírám Radou pro reklamu a etickým kodexem. Třetí část v sobě zahrnuje problematiku právní úpravy reklamy podle práva Evropského společenství se zaměřením na směrnice Evropského společenství, na předpisy na ochranu spotřebitele, na vybrané mezinárodní úmluvy a také na konkrétní rozhodnutí Evropského soudního dvora. V závěrečné části jsem obrátila svoji pozornost na reklamu na alkoholické nápoje a tabákové výrobky, které považuji v dnešní době za velmi kontroverzní komodity. V této kapitole se tedy věnuji jednak právní úpravě daných komodit a také konkrétním rozhodnutím, která učinila Arbitrážní komise Rady pro reklamu v souvislosti s těmito komoditami včetně s vyjádřením svého názoru na jednotlivá vybraná rozhodnutí Arbitrážní komise. Poslední tři části práce jsou zakončeny úvahami o tom, jak by měla právní úprava reklamy vypadat v dané problematice. Mou snahou tedy bude, jak jsem již uvedla v cíli práce, popsat a analyzovat právní úpravy reklamy jak v České republice, tak v právu Evropského společenství, dále vyzdvihnout problematiku reklamy se zaměřením na regulaci reklamy vybraných komodit. 6

7 1. Regulace reklamy Regulace reklamy je uskutečňována zejména prostřednictvím zákonů a dalších právních předpisů. V České republice upravují regulaci reklamy především zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, zákon č. 231/2001 Sb., o rozhlasovém a televizním vysílání a zákon č. 138/2002 Sb., který do českého právního řádu transponoval řadu směrnic Evropského společenství. Regulace reklamy se děje jak v rovině právní, tak v rovině mimoprávní. Mimoprávní regulace reklamy slouží především k ochraně etických principů reklamy a dobrých mravů. Regulace reklamy tedy může být rozdělena na státní a samoregulaci. Státní regulace sestává ze zákonů, naopak samoregulace se týká kontroly reklamy samotnými zadavateli reklamy. 1.1 Historie reklamy Reklama je datována od samotného vzniku obchodování. Její vznik je spojen s potřebou směny výrobků a to od doby, kdy docházelo ke vzájemné výměně činností nebo produktů mezi lidmi. Reklama tedy existuje od té doby, kdy lidé vyrobili zboží nad vlastní spotřebu, a nastal stav, kdy bylo potřeba tento nadbytek zviditelnit a prodat. Ve svých počátcích reklama jako taková existovala jen ústně (s ústní formou reklamy se můžeme setkat zřídka i dnes a to třeba na tržištích), ale až s rozmachem novin a sdělovacích prostředků, začal růst i objem reklamy. Dalším aspektem při rozšiřování reklamy byla hromadná výroba. Hromadná výroba působila na reklamu dvěma směry. Za prvé, s hromadnou výrobou se pro jednotlivé výrobce objevila možnost zásobovat velké trhy. Hromadná výroba mohla být vysoce zisková, bylo však zapotřebí produkovat výrobek o trochu lepší než konkurence a zajistit, aby jej zákazníci požadovali. Avšak zákazníci si o určitý výrobek řeknou pouze tehdy, bude-li výrobcem označen specifickým názvem. Hromadná výroba a marketing mohou být velmi úspěšné, použijí-li se značky. Za druhé, hromadná výroba vyžaduje dobrý obal. Obaly umožnily vytvořit pro výrobek specifický design a označení. Reklama byla prostředkem, který spotřebitelům prezentoval výjimečné vlastnosti produktů odlišených specifickým obalem a značkou. 1 V českých zemích se za zrod moderní reklamy pokládá rok 1860, kdy nabyl platnosti nový živnostenský řád, který uvolnil výrobu a odbyt. Za povšimnutí stojí fakt, že v této době 1 TELLIS, G. J. Reklama a podpora prodeje. Praha: Grada Publishing, str

8 česká veřejnost zastávala k reklamě spíše negativní stanovisko, ale reklama přesto nabývala na důležitosti. K vzestupu reklamy došlo po 1. světové válce. Přelom 19. a 20. století je spojován s výskytem problému nekalé soutěže. Tento problém se ve Velké Británii objevil již v 60. letech 19. století, v této době byly vymezeny formy nekalé soutěže a reklama nepravdivá. Česká reklama pochází z Rakouska, průkazně se objevuje na počátku 20. století. S rozvojem sdělovacích prostředků dochází k obrovské expanzi reklamy. To byl také důvod, proč se musela začít řešit problematika nekalosoutěžního jednání. Právní úpravu poskytl zákon č. 111/1927 Sb., o ochraně proti nekalé soutěži z roku Tento zákon vymezil v oblasti soukromoprávní jak jednání proti dobrým mravům soutěže vůbec, tak nekalou reklamu. Ze zákona vyplývá, že jednáním proti dobrým mravům se rozumí: Kdo se dostane v hospodářském styku v rozpor s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým poškoditi soutěžitele, může býti žalován, aby se zdržel takového jednání a odstranil závadný stav jím způsobený; věděl-li pak, nebo musil-li vědět, že jednání jeho jest způsobilé poškoditi soutěžitele, též, aby nahradil škodu tím způsobenou. 2 a definice nekalé reklamy zní: Kdo veřejně učiní nebo rozšiřuje o poměrech vlastního nebo cizího podniku údaje, které jsou způsobilé oklamati a zjednati tím podniku tomu na úkor jiných soutěžitelů přednost při soutěži, může býti žalován, aby se zdržel těchto údajů a odstranil závadný stav. 3 V 19. století se získávali zákazníci pomocí inzerce v novinách, plakátů a pohyblivých reklam. Ke konci 19. století již tvořily příjmy z reklamy dvě třetiny příjmů vydavatelů, a to jak u časopisů, tak u novin. Plakáty však v této době tolik nezaplavovaly města, a proto také nevzbuzovali velké antipatie. Postupem času se plakátů začalo objevovat stále více a to se samozřejmě potkalo s odporem. Následkem toho bylo, že v letech byla přijata řada nařízení o rozmisťování plakátů a reklam. 4 To co bylo dalším velkým aspektem k raketovému vzestupu reklamy, bylo rozhlasové vysílání. V Československu se začalo vysílat od roku Avšak důležitějším vynálezem z pohledu reklamy byl vznik televize, kdy se propojil obraz a zvuk. Důležitým rokem pro reklamu byl rok V tomto roce bylo zahájeno první reklamní vysílání. A konečně, konec 20. století s sebou přinesl další stěžejní nástroj reklamní praxe internet. 2 Zákon č. 111/1927 Sb., o ochraně proti nekalé soutěži, 1. 3 Zákon č. 111/1927 Sb., o ochraně proti nekalé soutěži, 2, odst NOVÁKOVÁ, E., JANDOVÁ, V. Reklama a její regulace. Praha: Linde Praha, 2006, str

9 I když v 2. polovině 19. století a na počátku minulého století nebyla reklama přijímána pozitivně (česká veřejnost na ní pohlížela shora), tak s rozvojem reklamy se situace zlepšila. Reklama se stala vítanou, jelikož pro mnohé lidi znamenala zpestření běžného života. V dnešní době lidé přistupují k reklamě spíše odmítavě, jejich postoj souvisí s přemírou reklamy, která se na ně valí ze všech stran, a to se dá říci, že je to téměř doslova. Reklama internetová, televizní, rozhlasová, plakátová, novinová, světelná, mobilní, venkovní, propagační předměty - reklama je zkrátka všude kolem nás a záleží na každém z nás, co si z té či oné nabídky vybere nebo nevybere. Nicméně je i druhá tvář reklamy, její charakteristika spočívá v tom, že: - je relativně levným prostředkem, jehož prostřednictvím může firma zákazníkům oznámit možnost opatřit si neobvyklý produkt - reklama ve velkém měřítku umožňuje hromadnou výrobu, která je pro výrobce levnější - reklama vytváří identitu značky firemních produktů, spotřebitel pak tyto výrobky vyžaduje a maloobchodníci je začnou prodávat, čím vyšší je kvalita produktu a čím lepší je reklama, tím větší je poptávka zákazníků a tím větší jsou také příjmy 5 Tudíž je zřejmé, že reklama se vyvíjí a tak bude činit i nadále. Z toho se dá usuzovat, že reklama bude hrát důležitou roli ve společnosti i do budoucna. 1.2 Pojem reklamy Pojem reklamy není jednoznačně definován, ale existuje řada definic, které se shodují v tom, že se jedná o sdělení firemní nabídky zákazníkům prostřednictvím placených médií Různé vymezení reklamy podle: - zákona o regulaci reklamy: Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířená zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodej zboží, výstavby, pronájmu nebo prodej nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky. 6 - zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání: Reklamou je jakékoliv veřejné oznámení, vysílané za úplatu nebo jinou protihodnotu nebo vysílané za účelem vlastní propagace provozovatele vysílání, určené k podpoře prodeje, nákupu nebo pronájmu výrobků nebo služeb, včetně nemovitého majetku, práv a závazků, 7 5 TELLIS, G. J. Reklama a podpora prodeje. Praha: Grada Publishing, 2000, str Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, 1, odst Zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání, 2, odst. 1l. 9

10 - Kodexu reklamy: Reklamou se rozumí proces komerční komunikace, prováděný za úhradu jakýmkoliv podnikatelským subjektem nebo jiným subjektem jednajícím v jeho zájmu, jehož účelem je poskytnout spotřebiteli informace o zboží a službách (dále jen produkt ) i činnostech a projektech charitativní povahy. Přitom se jedná o informace šířené prostřednictvím komunikačních médií, kterými se pro účely kodexu rozumí televize, rozhlas, nosiče audiovizuálních děl, periodický tisk a neperiodické publikace, dopravní prostředky, plakáty a letáky, jakož i další komunikační prostředky umožňující přenos informací. Reklamou dle této definice zpravidla není takový přenos informací, který by jinak reklamou byl, pokud prodejce výhradně označuje místo, kde výrobek nabízí spotřebiteli. 8 Z uvedených pojmů reklamy tedy vyplývá, že jde o proces, při kterém jsou lidé přesvědčováni, že právě ta naše nabídka je pro ně ta nejpříznivější a tudíž by ji měli přijmout. Reklama působí na potencionální zákazníky prostřednictvím komunikačních médií. Z těchto faktů lze vyvodit funkci reklamy. Reklama má tedy dvojí funkci a to funkci přesvědčovací a funkci informační. S vymezením reklamy souvisí další aspekty, jako jsou komunikační média, sponzorování, teleshopping, a taktéž i subjekty, kterými jsou zadavatel reklamy, zpracovatel reklamy a šiřitel reklamy. Komunikačními médii se rozumí prostředky, pomocí nichž jsou sdělovány určité informace. Podle zákona o regulaci reklamy se komunikačními médii, kterými je reklama šířena, rozumí prostředky umožňující přenášení reklamy, zejména periodický tisk a neperiodické publikace, rozhlasové a televizní vysílání, audiovizuální produkce, počítačové sítě, nosiče audiovizuálních děl, plakáty a letáky. 9 Sponzorování je činnost, při které je vynaložen peněžní obnos či dar na podporu osob nebo organizace. Cílem tohoto jednání je poukázání na sponzora. Sponzorování se využívá v oblastech sportu, kultury i v oblasti sociální. Dle zákona o regulaci reklamy se sponzorováním rozumí příspěvek poskytnutý s cílem podporovat výrobu nebo prodej zboží, poskytování služeb nebo jiné výkony sponzora. Sponzorem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která takový příspěvek k tomuto účelu poskytne. 10 a dle zákona o rozhlasovém a televizním je sponzorováním jakýkoliv příspěvek poskytnutý fyzickou 8 Kodex reklamy, 1, odst Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, 1, odst Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, 1, odst

11 nebo právnickou osobou, která neprovozuje televizní vysílání nebo produkci audiovizuálních děl k přímému nebo nepřímému financování rozhlasových nebo televizních pořadů za účelem propagace jména a příjmení fyzické osoby nebo názvu právnické osoby, obchodní firmy, obrazového symbolu (loga) nebo ochranné známky, sponzora nebo jeho služby, výrobků nebo jiných výkonů, 11 Teleshopping je označení pro nákup zboží prostřednictvím televizní obrazovky. Podle zákona o rozhlasovém a televizním vysílání je teleshoppingem přímá nabídka zboží, a to včetně nemovitého majetku, práv a závazků, nebo služeb, určená veřejnosti a zařazená do rozhlasového či televizního vysílání za úplatu či jinou protihodnotu. 12 Subjekty reklamy jsou již výše zmínění zadavatel reklamy, zpracovatel reklamy a šiřitel reklamy, kteří se od sebe odlišují svou funkcí a svým rozsahem odpovědnosti za realizaci reklamy. Jejich vymezení je důležité i pro dozorový orgán, aby při porušení zákona věděl, komu uložit sankce. Všechny tyto osoby jsou definovány v zákoně o regulaci reklamy. Zadavatelem reklamy je pro účely tohoto zákona právnická nebo fyzická osoba, která objednala u jiné právnické nebo fyzické osoby reklamu, 13 zpracovatelem reklamy je pro účely tohoto zákona právnická nebo fyzická osoba, která pro sebe nebo pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu zpracovala reklamu. 14 a šiřitelem reklamy je pro účely tohoto zákona právnická nebo fyzická osoba, která reklamu veřejně šíří. 15 Zadavatel reklamy je často označován jako klient, zpracovatelem reklamy mnohdy bývá reklamní agentura a šiřiteli jsou nejčastěji média. Mezi povinnosti zpracovatele reklamy patří: - uchovávat ukázku každé reklamy nejméně po dobu 12 měsíců, od doby kdy byla reklama naposledy šířena a pokud by bylo zahájeno správní řízení, je nutno, aby zpracovatel reklamy uchovával ukázku reklamy až do pravomocného rozhodnutí ve věci, - bezplatné zapůjčení ukázky reklamy dozorovému orgánu, ale jen na jeho písemné vyžádání a to na dobu nezbytně nutnou. Povinnosti zadavatele reklamy jsou: - na výzvu orgánu dozoru pro účely správního řízení poskytnout informace o šiřiteli a o zpracovateli reklamy, pokud je mu znám a to bez zbytečného odkladu, 11 Zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání, 2, odst. 1o. 12 Zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání, 2 odst. 1n. 13 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, 1, odst Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, 1, odst Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, 1, odst

12 - na výzvu orgánu dozoru pro účely správního řízení šiřitel reklamy musí oznámit informace o osobě, která šíření reklamy u něj zjednala a rovněž je povinen sdělit, kdo je zpracovatelem reklamy a to vše bez zbytečného odkladu. Šiřitel reklamy má za povinnost: - podat informace o osobě, která šíření reklamy zadala šiřiteli reklamy, ale jen za podmínky, že k tomu byl šiřitel reklamy vyzván oprávněnou osobou nebo dozorovým orgánem v případě zahájení správního řízení, - sdělit totožnost zpracovatele reklamy. Zadavatel reklamy má odpovědnost za pravdivost informací zahrnutých v reklamě, ale může se zprostit odpovědnosti za obsahovou náplň šířené reklamy a to za předpokladu, že obsah je v nesouladu se zákonem a zadavatel prokáže, že za pochybení může zpracovatel, který nedodržel pokyny jím udělené. Pokud byla reklama vytvořena pro vlastní potřebu zpracovatele, odpovídá za její obsah zpracovatel a to v plném rozsahu. Ale jestli reklama byla vytvořena i pro potřeby jiné osoby, tak za to, že je v souladu se zákonem neodpovídá už jen zpracovatel reklamy, ale i zadavatel reklamy a to společně a nerozdílně. U šiřitele reklamy záleží na druhu šíření reklamy. V případě šíření reklamy v rozhlasovém a televizním vysílání, kde zadavatele reklamy nejde stanovit, tak odpovědnost za obsah reklamy nese provozovatel vysílání. Pokud se jedná o šíření reklamy v denním tisku, tak za obsah reklamy nikdy neodpovídá vydavatel. 16 Zadavatelé reklamy jsou většinou firmy, ale nejenom firma, ale i každá osoba se někdy stane zadavatelem reklamy. Mnoho lidí si podá inzerát se snahou prodat či koupit. Stejně jako skoro každý z nás napsal životopis, kterým prezentoval své schopnosti vykonávat určitou práci. I toto je vlastně způsob reklamy. S reklamou se setkáváme prakticky denně, aniž bychom si to uvědomovali, proto bychom měli znát základní práva i povinnosti z toho vyplývající. 1.3 Dozor nad dodržováním předpisů o regulaci reklamy Reklama je výrazným činitelem v propagaci aktivit fyzických a právnických osob. Jako placená forma prezentace, sledující zejména podporu spotřeby a prodeje zboží, má zákonem stanovená regulační pravidla. Dozor nad reklamou je podle zákona o regulaci reklamy rozdělen mezi jednotlivé dozorové orgány. Orgány dozoru nad dodržováním předpisů o regulaci reklamy mají pravomoc 16 NOVÁKOVÁ, E., JANDOVÁ, V. Reklama a její regulace. Praha: Linde Praha, 2006, str ROZEHNAL, A. Mediální zákony. Komentář. Praha: ASPI, 2007, str a

13 ukládat sankce v případě, když dojde k porušení tohoto zákona a s tím souvisí i povinnosti a odpovědnosti subjektů reklamy. Soustavu dozorových orgánů, dbajících na dodržování regulace reklamy, tvoří: - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání pro reklamu šířenou v rozhlasovém a televizním vysílání a pro sponzorování v rozhlasovém a televizním vysílání, - Státní ústav pro kontrolu léčiv pro reklamu na humánní léčivé přípravky a sponzorování v této oblasti, s výjimkou případů, kdy je reklama šířena prostřednictvím rozhlasového nebo televizního vysílání, - Ministerstvo zdravotnictví pro reklamu na zdravotní péči a sponzorování v této oblasti - Státní rostlinolékařská správa pro reklamu na přípravky na ochranu rostlin, - Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv pro reklamu a veterinární léčivé přípravky, - Úřad pro ochranu osobních údajů pro nevyžádanou reklamu šířenou elektronickými prostředky, - krajské živnostenské úřady příslušné podle sídla nebo bydliště osoby nebo sídla organizační složky zahraniční osoby v ostatních případech. Který orgán dozoru nad dodržováním zákona o regulaci je v dané věci příslušný určuje zákon a to podle komodity, o kterou se jedná a dále podle druhu média, ve kterém je daná reklama šířena. Jedná-li se o šíření reklamy v elektronických médiích, tak kompetentním orgánem dozoru je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Jde-li o reklamu šířenou jinak, nejčastěji reklamu uvedenou tiskovými médii, tak zde dozor vykonává krajský živnostenský úřad. Reklama na určité druhy komodit, jakými jsou humánní léčivé přípravky, zdravotní péče, přípravky na ochranu rostlin a veterinární léčivé přípravky, tak v těchto oblastech má oprávnění vykonávat dozor státní správa, a to za podmínky, že se to netýká šíření reklamy prostřednictvím elektronických médii. V případě šíření reklamy v elektronických médiích je příslušným orgánem Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. 17 Pokud dojde k porušení povinností uvedených v zákoně, může být za to dotyčný subjekt sankcionován a to pokutou, ukončením reklamy a zveřejněním rozhodnutí o uložení sankce. Mimo to má dozorový orgán možnost přikázat odstranění nebo ukončení reklamy, která je v nesouladu se zákonem a rovněž stanovit přiměřenou lhůtu ROZEHNAL, A. Mediální zákony. Komentář. Praha: ASPI, 2007, str ROZEHNAL, A. Mediální právo. 2 rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, str

14 2. Právní úprava reklamy podle českého právního řádu Regulace reklamy podle českého právního řádu je řešena několika základními nástroji. Mezi základní nástroje regulace reklamy patří právo soukromé a právo veřejné, které doplňuje mimoprávní regulace a vše zastřešuje regulace ústavněprávní. 2.1 Ústavněprávní regulace Podstata ústavněprávní regulace spočívá v tom, že předpisy o regulaci reklamy v České republice musí být v souladu s Ústavou České republiky a s Listinou základních práv a svobod (dále jen Listina). Důvodem je jejich nadřazenost nad ostatními zákony a předpisy, která vychází z jejich stupně právní síly. Jedná se o předpisy s nejvyšší právní sílou. S reklamou souvisí ustanovení některých článků Listiny a to: - čl. 10 Listiny, který říká, že: Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. 19 Kromě toho jsou v tomto článku upravena i práva na ochranu, kde se uvádí, že: Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života. 20 a Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě čl. 15 Listiny, ve kterém je vymezeno, že: Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena čl. 17 Listiny, ve kterém jsou stanovena politická práva. V tomto článku se říká, že: Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. 23 Dále z tohoto článku vyplývá, že: Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. 24 a také, že Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické 19 Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, hlava II., oddíl I., čl. 10, odst Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, hlava II., oddíl I., čl. 10, odst Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, hlava II., oddíl I., čl. 10 odst Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, hlava II., oddíl I., čl. 15, odst Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, hlava II., oddíl II., čl. 17, odst Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, hlava II., oddíl II., čl. 17, odst

15 společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti Veřejnoprávní regulace Veřejnoprávní regulace se vyznačuje zákazy a omezeními v reklamě, které určuje zákonodárce a jejichž dodržování kontroluje a sankcionuje stát. Veřejné právo se vyznačuje zásadou, že vše co není zakázáno, je povoleno Zákon o regulaci reklamy Od je regulace reklamy v rámci veřejného práva komplexně upravena v zákoně č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Než tento zákon vstoupil v platnost, tak mu předcházely dvě normy, které upravovaly přípustný obsah reklamního sdělení. Jednalo se o audiovizuální zákon č. 273/1993 Sb. a zákon o zrušení tabákového monopolu č. 303/1993 Sb. Audiovizuálnímu zákonu byla vytýkána zejména jeho nejednoznačnost formulace zákazů, kdy nebylo možno rozpoznat, zda a jaká reklama se zakazuje. Zákon o zrušení tabákového monopolu sice nepřispěl k přesnému vymezení toho, co se reklamou rozumí a co ne, ale poskytl způsob, jak obejít zákazy platné pro tabákovou reklamu. A to tak, že rozlišil produkt a výrobce produktu, a tudíž zde byla možnost tabákové produkty propagovat v případě odvolání se na výrobce produktu jako na osobu a na její publicitu. 26 Komplexní úpravu regulace reklamy tedy poskytl až zákon o regulaci reklamy. Od přijetí zákona o regulaci reklamy došlo v tomto zákoně k mnohým změnám. Tyto změny souvisely jednak s požadavky státu na dodatečná omezení reklamy některých komodit a jednak se změnami v pravomocech některých dozorových orgánů. Poslední novela tohoto zákona je z roku 2008, nabyla účinnosti a vztahuje se na zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk, které jsou určeny k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, hlava II., oddíl II., čl. 17, odst WINTER, F. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde Praha, 2007, str Sagit. Novela zákona o regulaci reklamy z roku 2008 [online]. c2008 [citováno ]. Dostupný z: 15

16 Zákazy v reklamě Zákon o regulaci reklamy v 2 vymezuje druhy reklam, které zakazuje. Jedná se o: - reklamu zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot, jejichž prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy, - reklamu založenou na podprahovém vnímání, - reklamu klamavou, - reklamu skrytou, - nevyžádanou reklamu, - reklamu šířenou na veřejně přístupných místech mimo provozovnu jiným způsobem než prostřednictvím reklamního nebo propagačního zařízení zřízeného podle zvláštního právního předpisu, - reklamu srovnávací, - reklamu v rozporu s dobrými mravy. Reklama zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot, jejichž prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy Tento zákaz se vztahuje na zboží, služby, výkony či hodnoty, jejichž poskytování či prodávání se podle zákonů nepovoluje. Do této skupiny zákazů se řadí reklama propagující produkci nebo distribuci drog, chemických zbraní, fašismus nebo zboží bez povinné certifikace. Reklama založená na podprahovém vnímání O podprahové vnímání jde tehdy, jestliže reklama ovlivňuje podvědomí fyzické osoby a tato osoba ji vědomě nevnímá. Děje se tak zprostředkováním zvukové, obrazové nebo zvukově-obrazové informace, která je záměrně upravena tak, aby působila na podvědomí posluchače či diváka, aniž by ji mohl vědomě vnímat. Podprahová reklama je ve všech civilizovaných státech považována za nebezpečnou formu reklamy a to zejména z toho důvodu, že jejím prostřednictvím dochází k manipulaci s vědomím diváka či posluchače a ten si přitom toho není vědom. Reklama klamavá Za klamavou reklamu se považuje jakékoli konání, které přivádí někoho v omyl. Zákon o regulaci reklamy tento druh reklamy samostatně nedefinuje. Klamavou reklamu vymezuje obchodní zákoník a to jako: šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho 16

17 výrobcích či výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů. 28 O klamavou reklamu se jedná i v případě, pokud je osoba oklamána takovým způsobem, že to ovlivní její volbu či výběr služby nebo zboží. Reklama skrytá Pod pojmem reklama skrytá se rozumí taková reklama, která se dá jen těžko rozlišit od reklamy a to z toho důvodu, že není označena jako reklama. U reklamy skryté obdobně jako u podprahové reklamy si adresát působení reklamy neuvědomuje. Adresát skrytou reklamu chápe jen jako jinou informaci a ne jako reklamu. Reklama skrytá může mít podobu jednostranné prezentace výrobků v publicistických pořadech nebo podobu rozhovoru se známými osobami, kdy tyto osoby vychvalují určitý produkt. Za jiný druh skryté reklamy se považuje užívání produktů určitých značek ve filmech nebo jejich zachycení na obrazech či fotografiích, kdy si pak divák spojuje vyobrazenou značku s danou filmovou scénou nebo s určitým obrazem či fotografií. Nevyžádaná reklama Šíření nevyžádané reklamy směřuje k obtěžování adresátu nebo k výdajům adresáta. Za reklamu, která vede k obtěžování adresáta, se pokládá taková reklama, která je adresována konkrétnímu příjemci za předpokladu, že příjemce si nepřál, aby vůči němu byla nevyžádaná reklama šířena a tento nesouhlas dal předem jasně a srozumitelně najevo. Reklamu šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu jiným způsobem než prostřednictvím reklamního nebo propagačního zařízení zřízeného podle zvláštního právního předpisu Reklama šířená na veřejně přístupných místech podléhá nařízením obcí. Obcím je dána pravomoc k určování vlastních zákazů v oblasti reklamy. Obce prostřednictvím nařízení mohou tedy stanovit zákazy týkající se šíření reklamy na veřejně přístupných místech, na dobu a na druhy komunikačních médií, kterými nesmí být reklama šířena. 28 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 45, odst

18 Reklamu srovnávací Reklamu srovnávací podobně jako reklamu klamavou zákon o regulaci reklamy samostatně nedefinuje. Srovnávací reklamu vymezuje obchodní zákoník jako: jakoukoli reklamu, která výslovně nebo i nepřímo identifikuje jiného soutěžitele anebo zboží nebo služby nabízené jiným soutěžitelem. 29 Obchodní zákoník také za jistých podmínek určuje přípustnost srovnávací reklamy, tyto okolnosti a další vlastnosti srovnávací reklamy budou popsány v kapitole 2.3. Reklama v rozporu s dobrými mravy Reklama se příčí dobrým mravům, pokud svým obsahem diskriminuje rasu, pohlaví, národnost nebo napadá náboženské či národností cítění. Mezi další diskriminační aspekty se řadí ohrožování mravnosti nebo snižování lidské důstojnosti. Také se v reklamě zakazuje využívání pornografie, násilí či motivu strachu a v neposlední řadě se zakazuje napadat politické přesvědčení. Dobrými mravy se rozumí dobré mravy soutěže, kdy se jedná o jednání, která svou povahou a intenzitou nemají daleko k jednáním v zákoně zakázaných. Pro příkladnost se za tyto jednání pokládají jednání klamavá, nepřiměřeně agresivní nebo těžící z lidských citů Zákon o rozhlasovém a televizním vysílání Zákon č. 468 o provozování rozhlasového a televizního vysílání přijatý v roce 1991, přinesl do právní regulace reklamy princip jisté duality. K zavedení duality došlo z důvodu, že do roku 1991 byla regulace reklamy pouze obecná a právě až principem duality došlo v zákoně k definování reklamy a jejího omezení, avšak s účinností pouze pro rozhlasové a televizní vysílání. Tento zákon kromě zavedení principu duality dále poskytl první komplexní úpravu reklamy v Československu. 31 V roce 2000 došlo k předložení nového zákona a to zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání schváleného pod č. 231/2001 Sb. (dále jen ZoRTV). Od schválení ZoRTV v něm došlo k mnohým změnám. Tyto změny se vztahovaly zejména na působnost zákona České republiky v oblasti předmětu úpravy zákona ve spojitosti k ostatním členským státům Evropského společenství. K nedávné změně v ZoRTV došlo v souvislosti 29 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 50, odst NOVÁKOVÁ, E., JANDOVÁ, V. Reklama a její regulace. Praha: Linde Praha, 2006, str WINTER, F. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde Praha, 2007, str

19 s digitalizací televizního signálu. Připravovanou novelou, která by měla být do českého právního řádu promítnuta v prosinci roku 2009 je Směrnice Evropského Parlamentu a Rady pojmenovaná jako Audiovize bez hranic (dřívější označení bylo Televize bez hranic). Tato směrnice dává členským státům možnost zařadit jejich produkty do audiovizuálních pořadů. Předpokladem je splnění určitých podmínek. První požadavek se klade na tvůrčí ideu, která by měla být upřednostňována a druhý požadavek se týká zachování nezávislosti redakce a její odpovědnosti za pořad Zákon o ochraně spotřebitele Zákon o ochraně spotřebitele č. 632 byl přijat v roce 1992 Federálním shromážděním České a Slovenské Federativní republiky. Přijetí tohoto zákona otřáslo reklamním průmyslem, jelikož došlo k zákazu reklamy na tabákové výrobky. Kromě zákazu tabákové reklamy tento zákon dále vymezil povinnosti obchodníků. Z hlediska ochrany spotřebitele se této problematiky týká část zákona o zákazu klamání spotřebitele, s kterou souvisí určitá omezení reklamy. Klamáním spotřebitele se rozumí uvádění nepravdivých, nedoložených, neúplných, nepřesných informací nebo jednání založené na zamlčování údajů o skutečných vlastnostech produktů či služeb. Omezení reklamy spočívá zakázání toho, co reklama nesmí obsahovat a to: - cokoliv, co by vedlo k urážkám vůči národnostnímu či náboženskému cítění, - cokoliv, co by vedlo k ohrožování mravnosti, zvláště vulgárnosti, - propagaci násilí - propagaci výrobků, které prokazatelně škodí životu nebo zdraví a tato škodlivost není jasně uvedena v reklamě, - propagaci výrobků, které jsou zdraví prospěšné, při čemž to není z odborného hlediska doloženo nebo všeobecně přijímáno. Reklama zakazovala tabákové výrobky, kdy se jednalo o absolutní zákaz tabákové reklamy. Tento zákaz ale netrval dlouho a došlo k jeho výmazu ze zákoníku. I když zákon o ochraně spotřebitele v sobě zahrnoval regulaci reklamy, ve skutečnosti význam regulace v této oblasti byl nepatrný. Komplexnější úpravu zabývající problematikou regulace reklamy poskytnul až zákon o regulaci reklamy CHLUMSKÁ, K. Marketing a právo v roce 2009 [online]. c [citováno ]. Dostupný z: 33 WINTER, F. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde Praha, 2007, str

20 Zákon o ochraně spotřebitele byl novelizován a jeho novela vstoupila v účinnost Důvodem této novely bylo zařazení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu do českého právního řádu. Tato novela definuje pojem nekalé obchodní praktiky, stanovuje, za jakých podmínek se jedná o klamavou obchodní praktiku a naopak ze zákona vypadla ustanovení týkající se zákazu klamání spotřebitele, zákazu prodávajících chovat se při prodeji výrobků a poskytování služeb v rozporu s dobrými mravy Soukromoprávní regulace Princip soukromého práva spočívá v tom, že sama poškozená osoba se musí domáhat svých práv, neboť žádný orgán zde není oprávněn z vlastní iniciativy ochranu práv poškozenému poskytnout. Princip odpovědnosti poškozeného zdůrazňuje především soutěžní právo, kde často jen postižený může rozeznat, zda došlo k napadení jeho práv či nikoli. Právní norma, která upravuje regulaci reklamy v oblasti soukromého práva je obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. 35 Nekalá soutěž podle obchodního zákoníku V obchodním zákoníku je zařazena úprava nekalé soutěže, kterou obchodní zákoník definuje jako: jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Nekalá soutěž se zakazuje. 36 Obecné ustanovení o nekalé soutěži se označuje za generální klauzuli. Generální klauzule obsahuje podmínky, při jejichž naplnění se jedná o nekalou soutěž. Za nekalou soutěž se tedy považuje jakékoli porušení etiky hospodářské soutěže a to za předpokladu, že vznikne nebo hrozí újma. Pojem újma v sobě zahrnuje jak majetkovou újmu, která se dá vyjádřit v penězích, tak i újmu nemajetkovou. Obchodní zákoník dále obsahuje výčet nejčastějších a nejzávažnějších nekalosoutěžních jednání, která svou skutkovou podstatou naplňují všechny podmínky generální klauzule. Za nekalou soutěž se podle obchodního zákoníku považuje: - klamavá reklama, - klamavé označení zboží a služeb, 34 Businessinfo. Novela zákona o ochraně spotřebitele [online]. c [citováno ]. Dostupný z: spotrebitele/ /47627/. 35 WINTER, F. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde Praha, 2007, str Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 44, odst

1. Hospodářská soutěž. 2. Nekalá soutěž. 3. Ochrana proti nekalé soutěži. 4. Nedovolené omezování hospodářské soutěže. 5.

1. Hospodářská soutěž. 2. Nekalá soutěž. 3. Ochrana proti nekalé soutěži. 4. Nedovolené omezování hospodářské soutěže. 5. Hospodářská soutěž Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

Více

Pokyn, kterým se stanoví bližší pravidla pro posuzování reklamy na veterinární léčivé přípravky

Pokyn, kterým se stanoví bližší pravidla pro posuzování reklamy na veterinární léčivé přípravky Pokyn ÚSKVBL/UST 04/2006 Pokyn, kterým se stanoví bližší pravidla pro posuzování reklamy na veterinární léčivé přípravky Platnost od: 1. 10. 2006 Platnost do: není omezeno Mění a doplňuje: - Zrušuje/nahrazuje:

Více

Co to je nekalá soutěž?

Co to je nekalá soutěž? Literatura - doporučená články v časopisech Právní rozhledy a Právní rádce, zejm. Smejkal, V.: Nekalá soutěž na Internetu. Právní rádce, 2002, č. 2, s. 11 14 Macek, J.: Rozhodnutí ve věcech obchodního

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU. Ustanovení (čl., odst., písm., bod, apod.) 32005L0029 Článek 5

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU. Ustanovení (čl., odst., písm., bod, apod.) 32005L0029 Článek 5 Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) Bod 4 V 2 odst. 1 se písmeno b) zrušuje. Navrhovaný právní předpis Obsah Celex č. Zrušuje se ustanovení

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna volební období. Návrh. zastupitelstva hlavního města Prahy. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna volební období. Návrh. zastupitelstva hlavního města Prahy. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2004 4. volební období 812 Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu.

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_15 Název materiálu: Komerční reklama Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Reklama je fenoménem doby. Je dobré třídit a poznávat druhy reklam.

Více

Reklamní právo v praxi MARKETING V DOBĚ KRIZE

Reklamní právo v praxi MARKETING V DOBĚ KRIZE Reklamní právo v praxi MARKETING V DOBĚ KRIZE Legislativní omezení cenové komunikace Petr Kůta Mgr. Libor Štajer, advokát 13.05.2009 OBSAH Právní předpisy Nekalé obchodní praktiky Nekalá soutěž Praktické

Více

Department of Commercial Law. kotasek@law.muni.cz. www.law.muni.cz

Department of Commercial Law. kotasek@law.muni.cz. www.law.muni.cz Department of Commercial Law JUDr. Josef Kotásek, Ph. D. kotasek@law.muni.cz www.law.muni.cz Hospodářská soutěž a mediální prostředí Podnikání a média Periodický tisk Princip evidence -46/2000 Sb., ZÁKON

Více

kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 990 Návrh poslanců Pavla Němce, Jana Hamáčka a Gabriely Kalábkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Platné znění částí zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn

Platné znění částí zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn Platné znění částí zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn 3 (1) Český rozhlas naplňuje veřejnou službu v oblasti rozhlasového vysílání zejména tím, že

Více

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Pořizování a následné zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva obce se v roce 2011 stalo ostře sledovaným jak občanskou, tak i novinářskou

Více

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Svět trhu Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Trh Definice trhu Uspořádání, při kterém na sebe vzájemně působí prodávající a kupující, což vede ke stanovení cen a množství komodity (oblast

Více

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ:

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ: POSTUPY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ A PRAVIDLA PRO PŘIJÍMANÍ POBÍDEK ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Všechny osoby, které se podílejí na provozu společnosti nebo na poskytování investičních

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize 1. Základní pojmy a podmínky Soulad s právními předpisy a ostatními předpisy. Sponzorské vzkazy dodané k televiznímu vysílání

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo a etika v komunikaci

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo a etika v komunikaci Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Cílem je získat znalosti z oborů soukromého i veřejného práva a právní teorie, týkajících se zejména vztahu právních a etických norem. Seznámení

Více

Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Navrhovaný právní předpis

Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Navrhovaný právní předpis Ustan ovení (, odst.,, bod) Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis ES ČR Zákon, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového

Více

Nekalá soutěž Generální klauzule nekalé soutěže Zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Nekalá soutěž Generální klauzule nekalé soutěže Zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Nekalá soutěž Generální klauzule nekalé soutěže Zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže JUDr., Ph.D. Dvě větve soutěžního práva I 41 ObchZ: soutěžitelé mají právo svobodně rozvíjet svou soutěžních činnost;

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Nekalá soutěž II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.12.2013

Více

Přednáška 2/2010. Autorské a mediální právo. Mgr. Jiří Jirsa, M.A. Vysoká škola finanční a správní

Přednáška 2/2010. Autorské a mediální právo. Mgr. Jiří Jirsa, M.A. Vysoká škola finanční a správní Přednáška 2/2010 Autorské a mediální právo Mgr. Jiří Jirsa, M.A. jiri.jirsa@europarl.europa.eu Vysoká škola finanční a správní 1 Mediální právo 1. Ústavní a mezinárodněprávní rámec 2. Sdělovací prostředky

Více

Směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klamavé reklamy

Směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klamavé reklamy Seznam příloh Příloha č. 1: zákony a jiné právní normy z oblasti reklamy Komerční komunikace Směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících

Více

Obsah. 1. Předmluva 13

Obsah. 1. Předmluva 13 Právní ochrana prûmyslového a jiného duševního vlastnictví- REPETITORIUM Obsah 1. Předmluva 13 2. Základní pojmy 15 2.1. Pojem vlastnictví 15 2.2. Druhy vlastnictví 15 2.3. Základní práva vlastníka 15

Více

Částka 5 Ročník 2009. Vydáno dne 23. března 2009. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 5 Ročník 2009. Vydáno dne 23. března 2009. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 5 Ročník 2009 Vydáno dne 23. března 2009 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 23. března 2009 k vybraným povinnostem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

ÚVOD DO OBCHODNÍHO PRÁVA OBSAH

ÚVOD DO OBCHODNÍHO PRÁVA OBSAH ÚVOD DO OBCHODNÍHO PRÁVA OBSAH Předmluva 3 1 POJEM A PŘEDMĚT OBCHODNÍHO PRÁVA 11 1.1 Pojem obchodní právo 11 1.2 Pojem hospodářské právo 11 1.3 Předmět obchodního práva 11 1.4 Stručný nástin historického

Více

Právní novinky Deloitte Česká republika. říjen 2017

Právní novinky Deloitte Česká republika. říjen 2017 Právní novinky Deloitte Česká republika říjen 2017 Regulace reklamy na léčivé 2 Reklama bezpochyby patří k nezanedbatelným aspektům téměř každého podnikání. I ta však podléhá veřejnoprávní regulaci obsažené

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

Preambule. Článek 1 - Účel. Článek 2 - Oblast platnosti. Článek 3 - Pojmy, definice, zkratky

Preambule. Článek 1 - Účel. Článek 2 - Oblast platnosti. Článek 3 - Pojmy, definice, zkratky Kodex etiky zaměstnanců Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Článek 1 Účel Článek 2 Oblast platnosti Článek 3 Pojmy, definice, zkratky Článek 4 Pravomoce a odpovědnosti Článek 5 Postup Článek 6 Dokumentace

Více

Ochrana spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Ochrana spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Ochrana spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Obsah přednášky: 1) Předmět a rozsah úpravy, základní kategorie 2) Povinnosti při poskytování služeb 3) Povinnosti související s konáním organizovaných

Více

1. Účel. 2. Etický kodex

1. Účel. 2. Etický kodex E T I C K Ý KO D E X T E C H N O LOG I C K É AG E N T U RY Č E S K É R E P U B L I K Y Obsah 1. Účel... 3 2. Etický kodex... 3 2.1. Zákonnost... 3 2.2. Profesionalita... 3 2.3. Efektivnost... 4 2.4. Nestrannost...

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání

Všeobecné smluvní podmínky užívání Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných na serveru Ovcee.cz (dále jen Podmínky ) Nahráním souboru na server Ovcee.cz nebo zaregistrováním se a vytvořením účtu uživatele souhlasí uživatel

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE Název: Vnitřní směrnice č.: Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE I/4/2014 Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Název: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Vnitřní směrnice č.: 3/2012 Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých investičních

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 TÉMA

Více

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Soukromí nade vše Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Ochrana osobních údajů Ochrana osobnosti Antispamový zákon Zákon o regulaci

Více

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 3. prosince 2004

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 3. prosince 2004 CS STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. prosince 2004 na žádost České národní banky k návrhu zákona, kterým se mění zákon o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Konkurenceschopnost v České republice The competition capability in the economy of the Czech republic Vedoucí diplomové

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

Tabáková reklama I C-376/98

Tabáková reklama I C-376/98 Tabáková reklama I C-376/98 Směrnice 98/43/ES > Zákaz všech forem reklamy a sponzorství (tisk, tištěné publikace, rozhlas, sponzorství) > Zákaz distribuce zdarma (skrytá propagace výrobku) Směrnice 98/43/ES

Více

Parlament České republiky. Senát. 10. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 10. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, 129 10. funkční období 129 Návrh senátního návrhu zákona senátora Václava Lásky a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb.,

Více

Právní postavení podnikatele

Právní postavení podnikatele Obsah ČÁST I DÍL I Právní postavení podnikatele Zákonné vymezení pojmu podnikatel Kapitola 1 Pojem podnikatel v občanském zákoníku.............. 3 1.1 Osoby v občanském zákoníku a důvody vedoucí k úpravě

Více

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5 586 01 Jihlava ETICKÝ KODEX zaměstnanců Energetického regulačního úřadu a státních zaměstnanců zařazených ve služebním poměru u služebního úřadu Energetický

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ČÁST PRVNÍ O některých službách informační společnosti. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ O některých službách informační společnosti. Předmět úpravy 480/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 2004 o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) ve znění zákonů č. 444/2005 Sb., č.

Více

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 I Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 Kapitola 5, nazvaná Právní prostředky proti nekalé soutěži obsažené v obchodním zákoníku,

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů zákon č. 101/2000 Sb. Působnost zákona Zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Příloha č. 1: Seznam a struktura partnerů

Příloha č. 1: Seznam a struktura partnerů Příloha č. 1: Seznam a struktura partnerů Příloha č. 2: Výpis z obchodního rejstříku - FK Dukla Praha a.s. Příloha č. 3: Vzorová smlouva o reklamě Společnost FK DUKLA Praha a.s. se sídlem Praha 6, Dejvice,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 10. ROLE SPOTŘEBITELE V OBCHODĚ OCHRANA SPOTŘEBITELE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Reklamní právo v prax Zpracování osobních údajů v zákaznických centrech CONTACT CENTER DAY

Reklamní právo v prax Zpracování osobních údajů v zákaznických centrech CONTACT CENTER DAY Reklamní právo v prax Zpracování osobních údajů v zákaznických centrech CONTACT CENTER DAY Petr Kůta Mgr. Libor Štajer, advokát 24.09.2013 ÚOOÚ A PRAXE OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBLAST, KTERÁ SE NEUSTÁLE

Více

Rozhlasové a televizní vysílání. Olga Pouperová

Rozhlasové a televizní vysílání. Olga Pouperová Rozhlasové a televizní vysílání Olga Pouperová Prameny pr. úpravy rozhl. a tel. vysílání Ústavněprávní a mezinárodněprávní: čl. 17 Listiny čl. 10 Úmluvy Evropská úmluva o přeshraniční televizi (č. 57/2004

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA S ELEKTŘINOU NEBO PLYNEM. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA S ELEKTŘINOU NEBO PLYNEM. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA S ELEKTŘINOU NEBO PLYNEM Preambule Energetický regulační úřad (dále jen ERÚ ) jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst.

Více

OCHRANA SPOTŘEBITELE V PRÁVU EU. VŠFS Praha 2016

OCHRANA SPOTŘEBITELE V PRÁVU EU. VŠFS Praha 2016 OCHRANA SPOTŘEBITELE V PRÁVU EU VŠFS Praha 2016 JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH EU Od 1. ledna 1993 umožňuje EU v rámci vnitřního trhu volný pohyb zboží, volný pohyb osob volný pohyb služeb volný pohyb kapitálu a

Více

Oddíl 2 Ochrana práv majitele ochranné známky

Oddíl 2 Ochrana práv majitele ochranné známky Oddíl 2 Ochrana práv majitele ochranné známky Cílem známkového práva je především ochrana majitelů ochranných známek proti záměrům třetích osob, které mohou vytvořením rizika záměny označení mezi spotřebiteli

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Hlava II: Trestní odpovědnost

Hlava II: Trestní odpovědnost Kdyby na naše stránky zabrousil čirou náhodou zastupitel města, který ještě nepochopil, že je úřední osobou a musí se podle toho chovat, předkládáme nejdůležitější pasáže z Trestního zákoníku, které by

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení 114 VYHLÁŠKA ze dne 27. března 2006 o poctivé prezentaci investičních doporučení Komise pro cenné papíry stanoví podle 199 odst. 2 písm. s) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2006 PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2006 PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 199 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 199 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. 352 9. funkční období 352 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Důvodová zpráva I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vymáhání práv duševního vlastnictví orgány Celní

Více

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s.

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex vyjadřuje základní principy a očekávání pro chování zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex je závazkem společnosti

Více

ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007. Národní vzdělávací fond

ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007. Národní vzdělávací fond Právní prostředky ochrany práv z průmyslového vlastnictví Prof. Ladislav Jakl ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007 Ochrany práv z průmyslového vlastnictví lze dosáhnout veřejnoprávními prostředky soukromoprávními

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2013,

Návrh ZÁKON. ze dne 2013, Návrh ZÁKON ze dne 2013, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších

Více

Etický kodex. Schváleno na jednání správní rady v Praze dne / 5

Etický kodex. Schváleno na jednání správní rady v Praze dne / 5 ETICKÝ KODEX Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z. ú. Sp. zn.: 102-026/2016 Autor: Správní rada Datum schválení: 29. 6. 2016 Verze: 2. Razítko a podpis: JUDr. Petr Kožmín předseda správní

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela novou povinnost

Více

49 Povinnosti při zařazování reklam, teleshoppingu a označení sponzora do vysílání

49 Povinnosti při zařazování reklam, teleshoppingu a označení sponzora do vysílání Ustanovení zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačenými změnami 5 Působnost Rady Rada a) dohlíží na dodržování

Více

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U

Více

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director 11/06/2010 Obsah Základní pojmy zákon na ochranu osobních údajů Základní pojmy zákon o některých službách

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Regulace reklamy. OA Přerov Peníze středním školám. Realizace projektu:

Regulace reklamy. OA Přerov Peníze středním školám. Realizace projektu: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru (dále jen Podmínky ) 1. SEZNAM POJMŮ 1.1. Provozovatel Provozovatelem pro značku Jack Daniel s se míní společnost Brown-Forman, Czechia, s.r.o., Identifikační

Více

Zákon č. 46/2000 Sb... 1

Zákon č. 46/2000 Sb... 1 OBSAH Zákon č. 46/2000 Sb...................................................... 1 1 19 ČÁST PRVNÍ..................................................... 1 1 Předmět úpravy.........................................

Více

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE Článek 1. Obecná část 1. Zásady pro poskytování finančních podpory z rozpočtu Libereckého kraje (dále jen kraj) upravují v návaznosti

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

Obchodní firma. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net

Obchodní firma. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Obchodní firma 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Pojem obchodní firmy 8 ObZ OBCHODNÍFIRMA(FIRMA) = název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel

Více

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství L 84/8 Úřední věstník Evropské unie 23.3.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 473/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají

Více

Novinky v regulaci reklamy LP a ZP

Novinky v regulaci reklamy LP a ZP Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 1 ] Novinky v regulaci reklamy LP a ZP Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 2 ] Novela zákona o regulaci reklamy (navrhovaná účinnost od 1.1.2013) eklep.vlada.cz: č.j. předkladatele

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

Článek 1. Rozsah platnosti

Článek 1. Rozsah platnosti Městský úřad Slaný ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE číslo 3/2007 Velvarská 136 Účinnost od: 1.05.2007 ETICKÝ KODEX Rozdělovník: tajemník MěÚ, vedoucí odborů MěÚ, vedoucí složek města Vydal: ing. Petr Kolačkovský,

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovení postoje k přezkumu mezinárodních telekomunikačních předpisů, který má EU zaujmout na Světové

Více

Všeobecné)obchodní)podmínky) - 1 -

Všeobecné)obchodní)podmínky) - 1 - VŠEOBECNÉ)OBCHODNÍ)PODMÍNKY) pro)inzeráty)a)inzertní)přílohy)časopisu)tradefoff)a)jeho)webových)stránkách) Platnost)od)1.)11.)2015) ) I.)Základní)ustanovení) 1. TytoVšeobecnéobchodnípodmínky(dáletakéjen

Více

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Supervize

Více

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Přílohy 1. Rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Přílohy 1. Rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 8 Přílohy 1. Rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada ) v rámci své kompetence dané ustanovením 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb.,

Více