PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C R (S) PROTECT C R (S) PROTECT C R (S) PROTECT C R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R"

Transkript

1 PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C R (S) PROTECT C R (S) PROTECT C R (S) PROTECT C R

2 2

3 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu jsou obsaženy bezpečnostní informace a provozní pokyny. Abyste mohli UPS správně používat, přečtěte si prosím pečlivě tento provozní návod před uvedením UPS do provozu. Provozní návod proto řádně uschovejte. 3

4 1 Poznámky k předloženému provoznímu návodu Povinnost instruktáže Tento provozní návod Vám pomůže při řádné, bezpečné a věcně správné instalaci a provozu včetně předvídaného použití nepřerušitelných zdrojů napájení (UPS) PROTECT C.1000 R (S), PROTECT C R (S), PROTECT C R (S) nebo PROTECT C R a také připojených externích bateriových modulů PROTECT C R BP, PROTECT C.2030 R BP nebo PROTECT C R BP, které jsou dále v tomto dokumentu souhrnně označeny jako PROTECT C.. Provozní návod obsahuje důležité pokyny pro vyloučení možných rizik za provozu. Před prvním uvedením do provozu si proto pečlivě přečtěte tento provozní návod! Tento provozní návod je nedílnou součástí přístroje PROTECT C.R. Provozovatel tohoto přístroje je povinen dát tento provozní návod bez omezení k dispozici osobám, které přístroj PROTECT C.R. dopravují, uvádějí do provozu, provádějí údržbu nebo jiné práce na přístroji. Platnost provozního návodu Tento provozní návod odpovídá technickým podmínkám přístroje PROTECT C. R v době dodávky. Obsah není předmětem smlouvy, ale plní jen informační funkci. Záruka a její platnost Vyhrazujeme si právo provést před uvedením do provozu nebo jako výsledek servisního zákroku libovolnou změnu údajů obsažených v předloženém provozním návodu, zvláště týkajících se technických údajů a funkce. Reklamace dodaného zboží prosím podejte do osmi dnů po příchodu zboží a přiložte balící list. Pozdější reklamace nemohou být uznány. 4

5 Nárok na záruku zaniká u škod, které byly způsobeny nedbáním pokynů návodu (zde se počítá i poškození záruční pečeti "Q.A"). Firma AEG neručí za následné škody. AEG neuzná bez předchozího upozornění veškeré případné závazky přijaté AEG a jejími prodejci, jako např. smlouvu o záruce, servisní smlouvy atd., pokud se k údržbě nebo opravě použijí jiné než originální náhradní díly AEG nebo náhradní díly zakoupené firmou AEG. Zacházení s přístrojem PROTECT C. R je konstrukčně navržen tak, aby se všechny činnosti nutné pro uvedení přístroje do provozu a vlastní provoz mohly provádět bez zásahu do přístroje. Pouze příslušně vyškolení kvalifikovaní pracovníci smí provádět údržbu a opravy přístroje. Pro objasnění a usnadnění určitých kroků je provozní návod opatřen ilustracemi. Jestliže nelze u některých činností vyloučit nebezpečí pro osoby, je tato skutečnost zvýrazněna v souladu s piktogramy vysvětlenými v kapitole 3. Hotline Jestliže máte dotazy po přečtení tohoto provozního návodu, obraťte se prosím na Vašeho prodejce nebo na naši hotline: AEG Power Solutions spol. s r.o. Internet: Copyright Tento provozní návod nebo jeho část nesmí být reprodukovány nebo přenášeny mechanicky nebo elektronicky bez předchozího výslovného písemného souhlasu firmy AEG. Copyright AEG Všechna práva vyhrazena. 5

6 Obsah 1 Poznámky k předloženému provoznímu návodu Všeobecné informace Technologie Popis systému Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny pro UPS PROTECT C.R Prohlášení o shodě Technické údaje Instalace a provoz Vybalení a kontrola Místo instalace Přehled přípojných míst, ovládacích a zobrazovacích prvků Čelní pohled Pohled zezadu Displej Uvedení do provozu Instalace mechanické části Montáž do stojanu 19 " Rozšiřující externí bateriové moduly Uvedení elektrické části do provozu Provozní režimy Normální provoz Provoz z baterií / autonomní provoz Provoz s by-passem Přetížení přístroje Interface a komunikace Ochrana datové komunikace na konektorech RJ11 a RJ Interface k PC RS Komunikační slot

7 5.4.4 Software pro odstavení IT a ovládání UPS Signalizace poruch a jejich odstranění Signalizace Diagnostika poruch a jejich odstranění Chybová hlášení Údržba Nabíjení baterie Údržba Vizuální kontrola Kontrola baterií Kontrola ventilátoru Skladování, demontáž a likvidace Skladování Demontáž Likvidace Rejstřík Technické výrazy

8 2 Všeobecné informace 2.1 Technologie i Přístroj PROTECT C.R je nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) pro důležité spotřebiče, jako jsou např. osobní počítače (PC), pracovní stanice, síťové prvky, telekomunikační zařízení ISDN a podobné spotřebiče. Skládá se: ze síťového filtru s přepěťovou ochranou (ochrana přístroje / třída D) včetně ochrany před zpětným tokem energie do napájecí sítě z usměrňovače s logikou PFC (jednotka korekce účiníku) z odděleného nabíjecího usměrňovače provedeného technologií spínaných zdrojů z bateriového systému v uzavřeném, bezúdržbovém provedení (pro 2 kva externí provedení) jako zásobníku energie s připojeným měničem DC/DC ze střídače s tranzistory IGBT pro trvalé napájení připojených spotřebičů sinusovým střídavým napětím z automatického by-passu jako dodatečné pasivní redundance řídící jednotky s mikroprocesorem 8

9 PFC automatický by-pass síťový filtr zátěž síť filtr ~ ~ střídač usměrňovač DC/DC booster ~ nabíjecí usměrňovač CPU DSP řídící jednotka RS232 SNMP bater. systém Blokové schéma UPS PROTECT C.R 2.2 Popis systému UPS se připojuje mezi veřejnou napájecí síť a chráněný spotřebič. Výkonová část usměrňovače mění síťové napětí na stejnosměrné napětí pro napájení měniče. Použité zapojení (PFC) umožňuje sinusový odběr proudu a tím provoz s malým rušením. Oddělený druhý usměrňovač (nabíjecí usměrňovač), navržený jako spínaný zdroj, je určen pro nabíjení nebo udržovací nabíjení baterie připojené do meziobvodu měniče. Díky použitému řešení tohoto nabíjecího usměrňovače je obsah vyšších harmonických složek nabíjecího proudu baterie skoro nulový, což má příznivý vliv na životnost baterie. Střídač zajišťuje přeměnu stejnosměrného napětí na sinusové výstupní napětí. Regulace napětí na bázi šířkové modulace (PWM) řízená mikroprocesorem ve spojení s digitálním signálovým procesorovým systémem a extrémně rychle spínajícími tranzistory IGBT zaručuje na zabezpečené přípojnici napěťový systém nejvyšší kvality a provozní pohotovosti. 9

10 Jestliže se vyskytne porucha sítě (např. výpadek sítě), provádí se napájení nadále z měniče, který od tohoto okamžiku již neodebírá energii z usměrňovače, nýbrž z baterie. Protože není nutné žádné přepínání, je spotřebič napájen bez přerušení. Při výpadku sítě se z bezpečnostních důvodů (požadavek německých norem VDE) v UPS dvojpólově odpojí síťový vstup, a tak se bezpečně vyloučí zpětné napájení do sítě a napětí na kontaktech síťové vidlice. K dalšímu zvýšení provozní bezpečnosti napájení slouží automatický by-pass, a to tím, že např. při poruše měniče připojí veřejnou elektrorozvodnou síť přímo na spotřebič. Automatický by-pass tedy představuje z hlediska napájení spotřebiče přídavnou pasivní redundanci napájení. 10

11 3 Bezpečnost 3.1 Důležité bezpečnostní pokyny Přečtěte si tento provozní návod, dříve než budete poprvé uvádět do provozu UPS PROTECT C.R a jeho externí bateriové moduly (zvláštní příslušenství). Dodržujte bezpečnostní pokyny! Přístroj používejte, jen pokud je v technicky bezvadném stavu, přiměřeně k předvídanému použití, se znalostí bezpečnostních požadavků a rizik při dodržení pokynů provozního návodu! Bez odkladu odstraňte závady, které by mohly snížit bezpečnost UPS. V tomto návodu se používají pro identifikaci nebezpečí a důležitých informací následující piktogramy: Nebezpečí! Označuje smrtelné nebezpečí ohrožující život obsluhující osoby. Pozor! Označuje hrozící nebezpečí poranění osob a poškození přístroje a jeho částí. i Poznámka! Užitečné a důležité informace pro provoz UPS a externích bateriových modulů (zvláštní příslušenství). 3.2 Bezpečnostní pokyny pro UPS PROTECT C.R Tato kapitola obsahuje důležité pokyny pro UPS PROTECT C.R a jeho externí bateriové moduly (zvláštní příslušenství), které se musí dodržet při instalaci, provozu a údržbě UPS a také bateriového systému (interního a případně také externího). 11

12 Části UPS vedou nebezpečná napětí. Pozor! Jen vyškolení a odborně zdatní pracovníci smějí otevřít přístroj. Opravy smějí provádět jen kvalifikovaní pracovníci servisu! I když UPS není připojen na síťové napětí, může být na výstupu napětí, protože UPS má vlastní interní zdroj napájení (baterie)! Přístroj musí být vzhledem k nebezpečí úrazu elektrickým proudem řádně uzemněný! Přístroj PROTECT C.R se smí připojit, popř. provozovat na síti 220 V/ 230 V/ 240 V jen se síťovým přívodem označeným CE s ochranným vodičem PE (je součástí dodávky), zkoušeným podle národních předpisů. Nebezpečí popálení! Zkratový proud baterie je vysoký. Vadné připojení nebo závada izolace může způsobit roztavení zástrčkových spojů, přeskočení jiskry a těžké popáleniny! Přístroj je vybavený varovným bzučákem, který se rozezvučí, jestliže dojde k vybití baterie PROTECTU C.R nebo pokud UPS nepracuje v režimu napájení ze sítě (podívejte se také na kapitolu 6.1). Pro udržení trvalé provozní bezpečnosti a bezpečnou práci s UPS a bateriovými moduly (zvláštní příslušenství) postupujte podle následujících bezpečnostních pokynů: Nerozdělávejte kryt UPS! (Uvnitř UPS nejsou žádné součásti, které vyžadují pravidelnou údržbu. Uvědomte si, že při otevření přístroje zaniká nárok na záruku!) Přístroj neinstalujte na místo s přímým slunečním světlem nebo do blízkosti zdrojů tepla! 12

13 Přístroj je určen pro instalaci ve vytápěných vnitřních prostorách. Neinstalujte UPS do blízkosti vody nebo do příliš vlhkého prostředí! Jestliže UPS přenesete z chladného prostředí do místa instalace, může se vyskytnout orosení. Před uvedením do provozu musí být UPS absolutně suchý. Proto se přístroj musí aklimatizovat alespoň dvě hodiny. Nikdy nepřipojujte síťový vstup na výstup UPS a naopak! Zabezpečte, aby do UPS nepronikly žádné kapaliny nebo cizí tělesa! Nezakrývejte větrací otvory přístroje! Dbejte na to, aby děti nikdy nedávaly žádné předměty do větracích otvorů! K UPS nepřipojujte žádné domácí přístroje, jako např. sušiče vlasů! Věnujte zvýšenou pozornost připojení motorické zátěže. Zásadně nesmí dojít k zpětnému napájení měniče, t.j. pokud je zátěž občas provozována v generátorovém režimu. Síťová přípojka by měla být v blízkosti přístroje a měla by být lehce dostupná, aby se usnadnilo odpojení síťového vstupu nebo vytažení vidlice! Během provozu nelze odpojit síťovou přípojku ať již z UPS nebo ze zásuvky pevné instalace (zásuvka s ochranným kontaktem), jelikož byste odpojili ochranné uzemnění UPS a všech k němu připojených spotřebičů. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! I po odpojení síťového napětí zůstávají součásti uvnitř UPS připojené na baterii a mohou tedy způsobit úraz elektrickým proudem. Proto musíte před prováděním údržby nebo oprav bezpodmínečně odpojit obvod baterie! Jestliže je nezbytné vyměnit baterii nebo provádět údržbu, pak toto musí provádět nebo přinejmenším dozorovat odborník, který se vyzná v bateriích a nezbytných preventivních bezpečnostních opatřeních! Neoprávněné osoby nemají přístup k bateriím! 13

14 Při výměně baterií dbejte na následující: Použijte výhradně shodné bezúdržbové uzavřené olověné baterie se stejnými parametry jako mají (má) originální baterie. Nebezpečí výbuchu! Baterie se nikdy nesmí házet do otevřeného ohně. Baterie neotvírejte nebo nepoškozujte. (Volný elektrolyt škodí kůži a očím a může být jedovatý!) Baterie mohou způsobit úraz elektrickým proudem a jsou zdrojem velkých zkratových proudů. Jestliže pracujete s bateriemi, postupujte podle následujících preventivních bezpečnostních opatření: Odložte hodinky, prsteny a jiné kovové předměty! Používejte jen nářadí s izolovanou rukojetí! Spotřebiče nezapínejte nebo nevypínejte i hlavním vypínačem UPS. Abyste vyloučili špičky zapínacího proudu, nepoužívejte pro připojení spotřebičů výstupní adaptéry s centrálním vypínačem. Jestliže UPS nechcete delší dobu používat, vypněte UPS hlavním vypínačem UPS (tlačítko OFF ). Pokud Vaši firmu každý večer odpojujete do beznapěťového stavu, musí se PROTECT C.R také každý večer vypnout, protože jinak se vybije baterie (UPS předpokládá výpadek sítě). Měli byste vyloučit časté opakující se úplné vybití baterie vzhledem k její životnosti! Z bezpečnostních důvodů nikdy UPS nezapínejte hlavním vypínačem, jestliže je odpojena síťová zástrčka přístroje PROTECT C.R! 14

15 3.3 Prohlášení o shodě 15

16 16

17 3.4 Technické údaje typový výkon PROTECT C R (S) PROTECT C R (S) PROTECT C R (S) PROTECT C R 1000 VA (cos = 0.7 ind.) 700 W 2000 VA (cos = 0.7 ind.) 1400 W 3000 VA (cos = 0.7 ind.) 2100 W 6000 VA (cos = 0.7 ind.) 4200 W vstup UPS jmenovité napájecí napětí 220 / 230 / 240 V AC rozsah napájecího napětí C R (S) C R (S) 160 V AC 300 V AC ± 5 V AC by-pass 80 V AC 264 V AC C R 176 V AC 276 V AC ± 3 % by-pass 176 V AC 261 % jmenovitá frekvence 50 Hz / 60 Hz (automatická detekce) rozsah frekvence ± 4 Hz proudový příkon (jmenovitá zátěž) PROTECT C R (S) 7 A PROTECT C R 10 A PROTECT C R S 12 A PROTECT C R (S) 16 A PROTECT C R 31 A účiník C R (S) C R (S) 0.96 C R 0.98 síťová přívodka C R (S) C R (S) přístrojová vidlice C R svorkovnice 17

18 přepěťová ochrana datové komunikace RJ11 (telefon, fax, modem) RJ45 (ethernet 10/100 MBit/s) výstup UPS jmenovité výstupní napětí C R (S) C R (S) 220 / 230 / 240 V AC ± 2 % C R 220 / 230 / 240 V AC ± 1 % (konfigurace pomocí software CompuWatch ) jmenovitá frekvence C R (S) C R (S) 50 Hz / 60 Hz ± 0.2 % C R 50 Hz / 60 Hz ± 0.1 % (závisí na napájecí síti) tvar napětí sinusový harmonické zkreslení: 4 % THD (linearní zátěž) 7 % THD (nelineární zátěž) vývody přístrojové zásuvky činitel špičkového proudu (Current Crest Ratio) 3:1 chování při přetížení v provozu z baterií C R (S) C R (S) do 105 % ± 5 % trvale; > 105 % ± 5 % < 150 % ± 5 % po 25 s; 150 % ± 5 % po 200 ms C R do 105% trvale; > 105 % po 10 s chování při přetížení během provozu ze sítě C R (S) C R (S) do 105 % ± 5 % trvale; > 105 % ± 5 % < 150% ± 5 % po 30 s; 150 % ± 5 % po 300 ms pak dojde k automatickému přepnutí do režimu s bypassem za < 4 ms (pokud se 18

19 přetížení sníží < 90 %, UPS se přepne zpět do normálního režimu) C R do 105 % trvale; > 105 % < 130 % po 10 min; 130 % po dobu 1 s pak dojde k automatickému přepnutí do režimu s bypassem za 0 ms (pokud se přetížení sníží < 90 %, UPS se přepne zpět do normálního režimu) chování při zkratu 3 x I N po 140 ms baterie čas přemostění (plně nabitá interní baterie) PROTECT C R 6 min. PROTECT C R, C R a C R je nutný alespoň jeden bateriový modul Doba přemostění s externími rozšiřujícími bateriovými moduly (jen pro typy PROTECT C.): spojené bateriové moduly čas přemostění (jmenovitá zátěž) C.1000 R C R C R C R 1 37 min. 10 min. 5 min. 8 min min. 30 min. 17 min. 25 min min. 30 min. 45 min min. 48 min. 60 min min. 60 min. 70 min. jmenovité stejnosměrné napětí (meziobvod) PROTECT C R (S) 36 V PROTECT C R (S) 96 V PROTECT C R (S) 96 V PROTECT C R 240 V 19

20 dobíjecí proud baterie PROTECT C R PROTECT C R S PROTECT C R PROTECT C R S PROTECT C R PROTECT C R S PROTECT C R 1 A 7 A 1 A 9.6 A 1 A 9.6 A 2 A dobíjecí doba pro typy PROTECT C.R (na 90% jmen. kapacity) spojené bateriové moduly C R C R C R C R integr. baterie 5 h h 5 h 5 h 5 h 2 40 h 14 h 14 h 14 h 3-24 h 24 h 24 h 4-32 h 32 h 32 h 5-40 h 40 h 40 h typ uzavřená bezúdržbová PROTECT C R 12 V 7.2 Ah x 3 PROTECT C R BP 12 V 7.2 Ah x 3 x 2 PROTECT C R BP 12 V 7.2 Ah x 8 PROTECT C R BP 12 V 7.2 Ah x 20 poznámka pro verze S UPS má výkonnější nabíječ baterií, umožňující nabíjení externích baterií (bez integrovaných baterií) 20

21 komunikace porty software na CD všeobecné údaje klasifikace RS232 SUB-D (9ti kolíkový) přídavný komunikační slot pro rozšíření (např. AS/400 / SNMP,...) software na odstavení IT systému CompuWatch pro všechny oblíbené operační systémy jako Windows, Linux, Mac, Unix, FreeBSD, Novell, Sun VFI SS 211 podle IEC trvale zapnutý střídač celková účinnost (jmenovitá zátěž) PROTECT C R (S) 85 % PROTECT C R (S) 85 % PROTECT C R (S) 88 % PROTECT C R > 88 % hluk (vzdálenost 1 m) PROTECT C R (S) PROTECT C R (S) PROTECT C R (S) PROTECT C R druh chlazení rozsah provozních teplot rozsah skladovacích teplot relativní vlhkost < 45 db (A) < 50 db (A) < 50 db (A) < 55 db (A) cizí chlazení ventilátorem s otáčkovou regulací 0 C až +40 C doporučeno +15 C až +25 C (vzhledem k bateriím) 0 C až +40 C < 95%, bez kondenzace 21

22 max. nadm. výška do 1000 m pro jmenovitou zátěž. Pokud je UPS instalován nebo provozován v místě o nadmořské výšce větší než 1000 m, musí se snížit výstupní výkon: výška (m) snížení výkonu 100% 95% 90% 85% 80% vývody PROTECT C R (S) 4 x IEC A PROTECT C R (S) 4 x IEC A PROTECT C R (S) 1 x IEC A + 1 x IEC A PROTECT C R 4 x IEC A + připojení přes svorkovnici barva přístroje hmotnost: PROTECT C R PROTECT C R S PROTECT C R BP PROTECT C R PROTECT C R S PROTECT C R PROTECT C R S PROTECT C R BP PROTECT C R PROTECT C R BP rozměry š / v / h: PROTECT C R (S) PROTECT C R BP PROTECT C R (S) Black line 16.5 kg 9.5 kg 19 kg 10 kg 11 kg 11 kg 12 kg 29 kg 18 kg 64 kg mm x 88 mm x 450 mm mm x 88 mm x 450 mm mm x 88 mm x 450 mm 22

23 PROTECT C R (S) PROTECT C R BP PROTECT C R PROTECT C R BP mm x 88 mm x 450 mm mm x 88 mm x 450 mm mm x 132 mm x 600 mm mm x 132 mm x 600 mm směrnice UPS PROTECT C. R je ve shodě s výrobkovou normou EN Značka CE na přístroji osvědčuje shodu se směrnicí EU pro elektrická zařízení nízkého napětí 73/23 EEC a 89/336 EEC elektromagnetická kompatibilita (EMC), jestliže je instalace provedena podle pokynů provozního návodu. směrnice 73/23 elektrická zařízení nízkého napětí norma EN : /336 elektromagnetická kompatibilita (EMC) norma EN : 1995 EN : 1995 EN :

24 4 Instalace a provoz 4.1 Vybalení a kontrola Přístroj byl před odesláním plně vyzkoušen a zkontrolován. Ačkoliv byl přístroj zabalen a odeslán s obvyklou péčí, nelze zcela vyloučit poškození během dopravy. i Nároky na náhradu škody za poškození přístroje vzniklé při dopravě se zásadně musí uplatnit vůči dopravci! Zkontrolujte proto při obdržení přepravního kontejneru jeho případné. poškození. Jestliže je to nezbytné, požádejte dopravce, aby zkontroloval zboží a sepište záznam o poškození za přítomnosti pracovníka dopravce. Přístroj nezapínejte a poškození okamžitě nahlaste zástupci AEG nebo prodejci. Zkontrolujte úplnost dodávky: PROTECT C.R (S) o výkonu 1000, 2000, 3000 nebo 6000 VA komunikační kabel CD se softwarem CompuWatch provozní návod PROTECT C.R (S) o výkonu 1000, 2000 nebo 3000 VA obsahují dále: síťovou šňůru s vidlicí s ochranným kolíkem. 3 kabely pro připojení zátěže (10 A) Dodávka externích bateriových modulů obsahuje: Externí bateriový modul speciální kabel pro připojení baterie Odchylky prosím nahlaste naší hotline (podívejte se na str. 5). Originální obal poskytuje účinnou ochranu proti nárazům a měli byste si ho proto uschovat pro případnou další bezpečnou dopravu UPS. 24

25 Abyste vyloučili nebezpečí udušení, odstraňte plastikové obaly z dosahu dětí. Zacházejte opatrně s částmi UPS. Vezměte do úvahy jejich váhu. Může být nutná pomoc další osoby, a to zvláště pro typy 2 a 3 kva a pokud případně jsou součástí zařízení externí bateriové jednotky. 4.2 Místo instalace PROTECT C.R je navržen pro chráněné prostředí. Při instalaci přístroje zvažte takové faktory, jako je dostatečné větrání a vhodné okolní podmínky. PROTECT C.R je chlazen vzduchem. Nezakrývejte větrací otvory! UPS a zvláště jeho externí bateriové moduly by se měly přednostně používat při pokojové teplotě (mezi 15 C až 25 C). UPS instalujte do prostoru, který je suchý, relativně bezprašný a bez výparů chemikálií. Zajistěte, aby v blízkosti PROTECTU C.R nebyla uložena anebo používána magnetická paměťová média. Zkontrolujte podle typového štítku, zda se údaje o napětí a frekvenci shodují s údaji pro Vaše připojené spotřebiče. 25

26 4.3 Přehled přípojných míst, ovládacích a zobrazovacích prvků Čelní pohled PROTECT C. R (S) o výkonu 1000, 2000, 3000 VA PROTECT C. R o výkonu 6000 VA Pohled zezadu PROTECT C R (S) PROTECT C R (S) 26

27 PROTECT C R (S) PROTECT C R Vysvětlivky 1. síťová přípojka (vstup UPS) PROTECT C R používá svorkovnici (poz. 11) 2. síťový jistič 3. připojení zátěže (výstupy UPS) PROTECT C R (S) s dodatečným vývodem (IEC A poz.9). PROTECT C R má navíc svorkovnici (poz.11) 4. konektor pro externí bateriový modul 5. datový interface pro telefon, modem, fax (RJ11) nebo síť 10/100 MBit/s (RJ 45) 6. větrací otvor (Pozor: Ponechejte minimální volný prostor 10 cm za větracím otvorem pro řádnou ventilaci!) 7. komunikační interface RS232 (9ti kolíkový konektor SUB-D) 8. slot pro komunikaci s volitelnými rozšiřujícími jednotkami: SNMP, AS/ vývod 16 A (jen pro PROTECT C R (S)) 27

28 10. jistič pro konektory zátěží (PROTECT C R (S) a PROTECT C R) 11. připojení pomocí svorkovnice (jen pro C R) Displej Vysvětlivky 1. tlačítko ON (zapnout UPS) 2. tlačítko OFF (vypnout UPS) / vypnout alarm 3. zelená LED střídače (UPS je zapnut) 4. oranžová LED provozu z baterie (BATTERY) 5. oranžová LED stavu by-passu (BYPASS) 6. zelená LED stavu napájecí sitě (AC INPUT) sloupcový indikátor z LED ( 7-10 zelená, 11 oranžová) indikuje využití výkonu UPS nebo kapacitu (zbývající doba provozu z baterie) 7. LED zátěž (0-35%) kapacita baterie (96-100%) 8. LED zátěž (36-55%) kapacita baterie (76-95%) 9. LED zátěž (56-75%) kapacita baterie (51-75%) 10. LED zátěž (76-95%) kapacita baterie (26-50%) 11. LED zátěž (96-105%) kapacita baterie (0-25%) 12. červená LED indikace poruchy (ALARM) Podrobný popis displeje najdete na straně

29 5 Uvedení do provozu 5.1 Instalace mechanické části Při instalaci UPS a jejich přídavných bateriových modulů (zvláštní příslušenství) dodržte následujících body: Zkontrolujte, zda stojan má dostatečnou nosnost, a to zvláště při použití externích bateriových jednotek (zvláštní příslušenství). Jednotky umístěte tak, aby se zabezpečila dostatečná cirkulace vzduchu. Na zadní straně přístroje musí být volný prostor nejméně 100 mm pro zajištění ventilace. Nezakryjte otvory pro přívod vzduchu na přední straně a případně i na bočních stěnách přístroje. Zde by měl zůstat volný prostor nejméně 50 mm. Extrémní teploty nejsou přípustné! Pro dosažení maximální životnost baterií Vám doporučujeme teplotu okolí 15 C až 25 C. Jednotky neinstalujte na místa s přímým slunečním světlem nebo do blízkosti jiných zdrojů tepla, jako např. topných těles. Jednotky chraňte před vnějšími vlivy (zejména vlhkostí a prachem). V kapitole 4.2, str. 25 tohoto provozního návodu jsou uvedeny pokyny, které byste měli dodržet. Jestliže UPS přenesete z chladného prostředí do místa instalace nebo jestliže teplota v místnosti náhle poklesne, může uvnitř přístroje dojít k orosení. Aby se vyloučila kondenzace, počkejte 2 hodiny, než přístroj zapnete Montáž do stojanu 19 " PROTECT C R (S), C R (S), C R (S) a C R se montují do stojanu 19". Jednotky přednostně umístěte do spodní třetiny Vašeho stojanu. Pamatujte na polohu těžiště stojanu a dostatečnou cirkulaci vzduchu. Odpovídající vodící lišty do stojanu obdržíte u svého specializovaného prodejce. 29

30 5.2 Rozšiřující externí bateriové moduly UPS PROTECT C R, C R a C R požadují přinejmenším jeden externí bateriový modul pro správnou činnost. Připojením více přídavných bateriových modulů lze dosáhnout delší doby přemostění výpadku sítě. Za tímto účelem spojujte navzájem pouze následující výrobky: PROTECT C R s PROTECT C R BP PROTECT C R s PROTECT C R BP PROTECT C R s PROTECT C R BP PROTECT C R s PROTECT C R BP PROTECT C.R s 1 rozšiřujícím bateriovým modulem obr.: PROTECT C R a C R BP 1. Zkontrolujte, zda je daný přídavný bateriový modul určen pro danou UPS (porovnejte stejnosměrné napětí uvedené na štítku UPS a na bateriovém modulu). Nikdy navzájem nespojujte různé napětí baterií! 2. Nyní spojte přiloženým spojovacím kabelem oba konektory baterií. Při propojování dbejte na to, abyste rychle a pevně zasunuli vidlice do konektorů baterie. 30

31 PROTECT C.R s dvěma rozšiřujícími bateriovými moduly obr.: PROTECT C R a 2 moduly C R BP 1. Zkontrolujte, zda je daný přídavný bateriový modul určen pro danou UPS (porovnejte stejnosměrné napětí uvedené na štítku UPS a na bateriovém modulu). Nikdy navzájem nespojujte různé napětí baterií! 2. Nyní spojte přiloženým spojovacím kabelem oba konektory baterií, jak je vidět na výše uvedeném obrázku. Při propojování dbejte na to, abyste rychle a pevně zasunuli vidlice do konektorů baterie. Při připojení dalších bateriových modulů postupujte obdobně, jak je výše uvedeno Uvedení elektrické části do provozu 1. Zkontrolujte, zda jmenovité napájecí napětí v místě instalace odpovídá nastavenému napětí Vaší UPS. Z výrobního závodu je nastaveno 230 V. Změnu výstupního napětí UPS lze provést pomocí software CompuWatch v krocích 220 V AC, 230 V AC a 240 V AC. 31

32 Připojení UPS PROTECT C.R k napájecí síti Aby bylo možné garantovat správnou funkci Vaší UPS a všech dalších zařízení, musí být napájecí síť vybavena odpovídajícími ochranným opatřeními. Typy UPS PROTECT C R (S), C R (S) a C R (S) připojte k napájecí síti dodaným síťovým kabelem do zásuvky pevného rozvodu s obvyklým ochranným kontaktem. Zkontrolujte, zda je jistič dostatečně dimenzovaný. Zvláštní pozornost věnujte UPS PROTECT C R (S), který vyžaduje jistič 16 A. UPS PROTECT C R s moduly se připojuje pomocí svorkovnice. Průřez každého vodiče činí 6 mm². Jistič se dimenzuje na jmenovitý proud 32 A. Po připojení přístroje k napájecí síti připojte výstupy UPS k Vašim spotřebičům. K tomuto účelu použijte dodané připojovací kabely. Spotřebiče ale ještě nezapojujte. Jestliže potřebujete další připojovací kabely, spojte se s Vaším prodejcem. Pokud používáte stojan s různými způsoby napájení (obvody napájené ze sítě a z UPS), označte každý obvod typem odpovídajícího napájení (síť nebo UPS). Výstup UPS PROTECT C R by měl napájet oddělené obvody. Zkontrolujte, zda je jištění jednotlivých obvodů selektivní. Kabely pro spojení mezi UPS PROTECT C R a podružnými rozvaděči musí mít průřez vodiče 6 mm². Prosím poznačte v podružném rozvaděči následující údaje. maximální celkovou zátěž maximální zátěž pro každý vývod 2. Aktivujte síťový jistič. Pokud je to nutné, přepněte ho do polohy ON. i Z výrobního závodu mají PROTECT C R (S), C R (S) a C R (S) nastaveno toto chování: Po provedení kroků 1 a 2 není zátěž automaticky napájena z integrovaného by-passu (změnu konfigurace lze nastavit pomocí dodávaného software CompuWatch ). 32

33 Z výrobního závodu má PROTECT C R nastaveno: Po provedení kroků 1 a 2 je zátěž automaticky napájena z integrovaného by-passu (změnu konfigurace lze nastavit pomocí dodávaného software CompuWatch ). 3. Nyní zapněte UPS stisknutím tlačítka UPS ON a jeho držením po dobu asi 2 s. 4. Po zapnutí napájení UPS provede autotest, zapnou se LED sloupcového indikátoru využití výkonu nebo kapacity baterie a pak se zase vypnou jeden po druhém ve vzestupném pořadí. Střídač se nyní synchronizuje s připojenou napájecí sítí. Po úspěšné synchronizaci se po několika vteřinách rozsvítí LED UPS ON a UPS přejde do normálního provozu. Jestliže je napájení v pořádku (síťové napětí je v daných mezích), rozsvítí se dále LED AC INPUT. Pokud tato LED bliká, došlo k záměně fázového a nulovacího vodiče UPS. V tomto případě otočte vidlici v síťové zásuvce s ochranným kontaktem o 180 (PROTECT C R (S), C R (S) a C R (S)), příp. opravte připojení vodičů (PROTECT C R). i Jestliže byste nemohli vyřešit případně vzniklé problémy, vypněte opět celé zařízení. Znovu stiskněte tlačítko OFF na dobu asi 2 s. Odpojte UPS od napájecí sítě vytažením síťové vidlice. Obraťte se pak na naši hotline (podívejte se na str. 5). 5. Jestliže svítí všechny indikátory, jak bylo popsáno, zapněte postupně Vaše spotřebiče. Dejte pozor, aby přitom nebylo překročeno maximální přípustné zatížení UPS. Mějte na paměti značný příkon takových spotřebičů, jako jsou např. laserové tiskárny, monitory s velkou vakuovou obrazovkou atd., které by mohly rychle způsobit přetížení UPS. i 33

34 i Činnost UPS při zapnutí a vypnutí: Programem CompuWatch můžete definovat činnost po zapnutí (tlačítko ON) nebo vypnutí UPS (tlačítko OFF). Je možné aktivovat automatický by-pass (nastaveno z výrobního závodu u UPS PROTECT C.6000 R) nebo jej deaktivovat (PROTECT C R (S), C R (S) a C R (S). 5.3 Provozní režimy Normální provoz síť usměrňovač ~ ~ autom. by-pass střídač ~ zabezpečená přípojnice: spotřebiče silová část při napájení ze sítě nabíjecí usměrňovač baterie Jakmile jste připojili UPS na vhodný síťový přípoj, je možné zahájit provoz pomocí hlavního vypínače UPS (podívejte se také na Uvedení elektrické části do provozu na str. 31). Obvykle zůstává UPS trvale v provozu. UPS nyní napájí výstup napětím a signalizuje to trvalým svitem symbolů sítě (LED AC INPUT) a střídače (LED UPS ON). Tento druh provozu, nazývaný též obvykle provoz online, zaručuje nejvyšší ochranu, obzvlášť při kolísání napětí a výpadcích sítě, protože v tomto režimu jsou přístroje napájeny trvale a bez přerušení. Sloupcový indikátor z LED (řetězec LED nalevo od tlačítka ON/OFF) indikuje za tohoto druhu provozu momentální využití UPS (podívejte se str. 40). 34

35 5.3.2 Provoz z baterií / autonomní provoz síť usměrňovač ~ ~ autom. by-pass střídač ~ zabezpečená přípojnice: spotřebiče silová část při poruše napájecí sítě nabíjecí usměrňovač baterie Parametry napájecí sítě nejsou v potřebných mezích nebo síť má poruchu. V tomto případě má střídač okamžitě bez přerušení k dispozici elektrickou energii z nabité baterie. Napájení spotřebičů je tak zabezpečeno i pokud dojde k poruše sítě. Z baterie se odebírá kapacita a vybíjí se. Toto se signalizuje svitem symbolu baterie (LED BATTERY) doprovázeného přerušovanou akustickou signalizací nejprve každé 4 s a pak před vypnutím každou vteřinu. Akustická signalizace se dá v počátku potlačit stiskem tlačítka ALARM OFF. Akustická signalizace se při poklesu kapacity opět automaticky aktivuje. Doba, po kterou lze přemostit výpadek sítě, je omezená a závisí na počtu přídavných bateriových modulů, stavu baterií (vliv stárnutí baterií) a zvlášť na napájené zátěži. Doba přemostění výpadku sítě se proto mění od několika minut do několika hodin. Sloupcový indikátor z LED (řetězec LED nalevo od tlačítka ON/OFF) zobrazuje za tohoto provozu zbývající kapacitu baterie (podívejte se na str. 40) K vypnutí střídače dojde, pokud napětí baterie klesne pod pevně nastavenou minimální hodnotu napětí. V tomto stavu nesmíte UPS nikdy uskladnit! Nové nabití vybitého bateriového systému by se mělo provést nejpozději do týdne. Jestliže po obnovení síťového napájení jsou napětí a frekvence v daných mezích, usměrňovač a nabíječ baterií se 35

36 opět automaticky zapnou. Usměrňovač pokračuje v napájení střídače a nabíjecí usměrňovač převezme dobíjení baterie Provoz s by-passem Při přetížení nebo detekci vysoké teploty střídače a např. také při rozpoznání poruchy střídače se uskuteční napájení spotřebiče přes automaticky zapojený by-pass a toto je signalizováno svitem LED BYPASS. síť usměrňovač ~ ~ autom. by-pass střídač ~ zabezpečená přípojnice: spotřebiče silová část při poruše měniče nabíjecí usměrňovač baterie Tato funkce se označuje jako pasivní redundance. Pasivní redundance chrání napájení na zabezpečené sběrnici před úplným výpadkem napájení na chráněné přípojnici, avšak v tomto režimu by na spotřebiče přímo působily poruchy sítě. Proto se elektronika stále pokouší přepnout zpátky do online normálního provozního režimu (např. po odeznění přetížení nebo vysoké teploty). By-pass je zařízení, které spíná extrémně rychle a je umístěno mezi chráněnou zátěž a napájecí síť. Připojená synchronizační jednotka v by-passu zajišťuje, aby napětí střídače bylo fázově a frekvenčně synchronní se sítí. i Sloupcový indikátor z LED zobrazuje využití výstupního výkonu UPS. V provozu s bypassem se rozezní každé dvě vteřiny akustická signalizace. 36

37 5.3.4 Přetížení přístroje Zátěž UPS by nikdy neměla překročit jmenovitou zátěž. Jestliže přesto dojde k přetížení přístroje, rozsvítí se LED signalizace poruchy, což je doprovázeno akustickou signalizací (2x za vteřinu). Napájení připojených spotřebičů zůstává po určitou dobu v závislosti na velikosti přetížení dále zachováno, avšak připojená zátěž se musí okamžitě snížit. Pokud byste patřičně nereagovali na přetížení UPS, může dojít k naprosté ztrátě všech funkcí UPS! Zabraňte také krátkodobému přetížení UPS, které např. může vzniknout připojením laserové tiskárny nebo faxu s laserovou tiskárnou. Na UPS nepřipojujte libovolné domácí přístroje nebo obráběcí stroje. Jestliže došlo k výpadku sítě, tj. UPS pracuje v autonomním provozu, nesmíte nikdy na UPS připojovat nebo zapínat další spotřebiče! Zásadou musí být, že když se v normálním provozu nikdy nevyskytlo přetížení, nemá k němu dojít ani při provozu z baterií. Rozsvícení červené LED (ALARM) ve spojení s trvalou akustickou signalizací upozorňuje na poruchu. Postupujte podle pokynů v kapitole 6. 37

38 5.4 Interface a komunikace Ochrana datové komunikace na konektorech RJ11 a RJ45 Příchozí datové linky se připojují na konektor IN na zadní straně Vaší UPS. Konektor OUT se spojí s Vaším koncovým zařízením. i Ochrana datové linky podporuje sítě o přenosových rychlostech mezi 10 až 100 MBit/s Interface k PC RS232 K dispozici jsou různá interface umožňující ovládání UPS, pohodlné zjištění stavových hlášení a měřených hodnot. Komunikační protokol je optimalizován pro práci s softwarem pro odstavení PC a řízení UPS "CompuWatch" od firmy AEG. Pro připojení Vašeho PC použijte přiložený komunikační kabel a napojte ho na jeden z volných sériových portů Vašeho PC. Interface RS232: Interface RS232 se připojuje pomocí 9ti kolíkového konektoru Sub-D na zadní straně přístroje (poz. 4, str. 26 až 27). Obsazení kolíků : 2 = TxD; 3 = RxD; 5 = GND Komunikační slot Na zadní straně UPS se nalézá kryt (poz. 8 str. 27), po jehož odejmutí lze do tohoto prostoru instalovat volitelně dodávané komunikační jednotky. jednotka AS/400: zásuvná jednotka se stavovými hlášeními je realizována pomocí relé s bezpotenciálovými kontakty jednotka SNMP: zásuvná jednotka pro přímé spojení UPS se sítí Ethernet pomocí konektoru RJ45 (TCP/IP) Podrobnost zjistíte u přiloženého popisu konkrétní jednotky. Další jednotky se připravují. 38

39 i Použití komunikačního slotu odpojuje interface RS-232 popsané v kapitole Software pro odstavení IT a ovládání UPS Firma AEG vyvinula speciálně pro tyto účely software "CompuWatch", který trvale kontroluje síťové napájení a stav UPS. Ve spolupráci s inteligentní UPS je zabezpečena provozní pohotovost součástí výpočetního systému a také bezpečnost dat. Software pro řízení odstavení IT CompuWatch podporuje různé operační systémy, jako např. Windows 98/ME, Windows NT/2000/XP, Linux SUSE, Linux RedHat, Novell Netware, IBM AIX, HP-UX, SUN Solaris, Mac OS a další. Podrobnosti k instalaci software v různých operačních systémech zjistíte v příručce nacházející se na CD. Aktualizace se provádí z: >> PRODUCTS >> Software >> CompuWatch 39

40 6 Signalizace poruch a jejich odstranění 6.1 Signalizace 1. tlačítko ON (zapnout UPS): Stisknutím tlačítka ON na dobu 2 vteřin zapnete UPS. vypnutí autotest UPS: Autotest UPS spustíte za normálního provozu stisknutím tohoto tlačítka po dobu asi 2 vteřin. 2. tlačítko OFF (vypnout UPS): Stisknutím tlačítka OFF po dobu asi 2 vteřin vypnete UPS. akustické signalizace: Stisknutím tohoto tlačítka po 2 vteřiny během signalizace alarmu je možné zrušit akustickou signalizaci (alarm). 3. indikátor LED UPS ON (střídač): Zelená LED se rozsvítí, jestliže UPS napájí spotřebiče síťovým napětím přes střídač UPS. 4. indikátor LED BATTERY (baterie): Oranžově zbarvená LED se rozsvítí, jestliže se energie dodává z bateriového systému. 40

41 5. indikátor LED BYPASS (by-pass): Oranžově zbarvená LED se rozsvítí, když UPS napájí spotřebiče síťovým napětím přes by-pass. 6. indikátor LED ON LINE (stav napájecí sítě): Zelená LED svítí, jestliže síťové napětí je v určených mezích. LED ON LINE bliká, jestliže došlo k záměně nulového a fázového vodiče na vstupu UPS. V tomto případě změňte pořadí vodičů v zásuvce s ochranným vodičem sloupcový indikátor LED indikuje využití výkonu UPS nebo zbývající kapacitu baterií (zbývající dobu přemostění). Jestliže je k dispozici síťové napětí (normální provoz), tyto diody LED ukazují aktuální zátěž (využití výkonu) UPS. 11. oranžová LED 96% 105% 10. zelená LED 76% 95% 9. zelená LED 56% 75% 8. zelená LED 36% 55% 7. zelená LED 0% 35% Jestliže je UPS v režimu provozu z baterií, pak diody LED zobrazují kapacitu baterií: 11. oranžová LED 0% 25% 10. zelená LED 26% 50% 9. zelená LED 51% 75% 8. zelená LED 76% 95% 7. zelená LED 96% 100% 12. indikátor LED ALARM (porucha): Jestliže se UPS dostane do poruchového stavu, rozsvítí se červená LED a současně se trvale rozezní výstražná akustická signalizace (akustický alarm). 41

42 6.2 Diagnostika poruch a jejich odstranění UPS PROTECT C.R generuje podrobná chybová hlášení. Servisní pracovníci potom mohou snadno a přesně lokalizovat poruchy a správně je pochopit Chybová hlášení popis poruchy příčina řešení UPS se nerozběhne. Na displeji nejsou údaje, není akustická signalizace ačkoliv UPS je připojena na napájecí napětí. Síťové napětí a napětí baterie není v povolených mezích, může být silně vybitá baterie. Zkontrolujte síťový přípoj v pevném rozvodu a síťovou šňůru. Bliká LED AC INPUT a akustický alarm je slyšet každé 3 minuty. LED AC INPUT bliká a LED BATTERY se rozsvítí. LED AC INPUT and LED BY-PASS svítí, ačkoliv je k dispozici síťové napětí. Připojená zátěž není napájená. LED UPS ON a LED BATTERY se rozsvítí a akustický alarm je slyšet každé 4 vteřiny. Fázový a nulovací vodič na síťovém vstupu UPS jsou zaměněné. Síťové napětí, anebo frekvence nejsou v povolených mezích. Měnič není zapnutý. Porucha síťového napětí. UPS se automaticky přepne do provozu z baterií. Opravte síťovou zásuvku (fázový a nulovací vodič se nesmí zaměnit). Zkontrolujte napájecí síť (napětí, frekvenci) a informujte příslušného elektrikáře, pokud je to nutné. Stiskněte tlačítko ON na 2 vteřiny. Pokuste se obnovit síťové napájení (možná zapůsobilo jištění v podružném rozvaděči). Jestliže se každou vteřinu rozezvučí akustický alarm, baterie je téměř vybitá. V tomto okamžiku se musí uskutečnit odstavení celého Vašeho IT systému. 42

43 Svítí LED ALARM (porucha), akustická signalizace je slyšet jednou za vteřinu. Dosažená doba přemostění výpadku je kratší než jmenovitá hodnota LED ALARM svítí, LED BATTERY bliká, akustická signalizace jednou za vteřinu LED ALARM se rozsvítí, trvale je slyšet akustická signalizace. Přetížení systému UPS. Baterie nebyly úplně nabité nebo jsou staré, příp. vadné. Nabíječ baterií nebo baterie jsou vadné Porucha UPS Snižte využití výkonu UPS odpojením zátěže z výstupu UPS. Nabíjejte baterie alespoň po nabíjecí dobu podle kapitoly 3.4, a zkontrolujte kapacitu. Pokud se problém neodstraní, poraďte se se svým prodejcem. Informujte prodejce! Informujte prodejce! Pokud nemůžete nalézt řešení Vaší závady, ukončete hledání, vypněte UPS a vytáhněte vidlici ze zásuvky. Obraťte se v tomto případě prosím na naši hotline (podívejte se na str. 5). Připravte si prosím výrobní číslo přístroje a datum prodeje. Na hotline obdržíte technickou podporu a po obeznámení se s Vaším problémem pracovníci hotline rozhodnou o dalších krocích. 43

44 7 Údržba PROTECT C.R je zhotoven z moderních součástek, které téměř nepodléhají opotřebení. Přesto doporučujeme pro udržení vysoké pohotovosti a provozní bezpečnosti pravidelně provádět nejméně jednou za 6 měsíců kontrolu UPS, a to zvláště kontroly baterií a ventilátorů. NEBEZPEČÍ: Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní předpisy! 7.1 Nabíjení baterie Jestliže je k dispozici síťové napětí, baterie se automaticky dobíjí, a to nezávisle na provozním režimu. Doba nabití baterie po delším vybíjení závisí především na počtu přídavných bateriových jednotek. doba nabíjení na 90% jmenovité kapacity připojené bateriové moduly C R C R C R C R integr. baterie 5 h h 5 h 5 h 5 h 2 40 h 14 h 14 h 14 h 3-24 h 24 h 24 h 4-32 h 32 h 32 h 5-40 h 40 h 40 h 7.2 Údržba Měli byste provádět následující údržbu: činnost interval popsáno v vizuální kontrola 6 měsíců kapitola kontrola baterie, anebo ventilátoru 6 měsíců kapitola /

45 7.2.1 Vizuální kontrola Při prováděných vizuálních kontrolách se musí zkontrolovat, zda: UPS není mechanicky poškozena nebo se nenacházejí cizí tělesa v UPS, v přístroji se nenahromadil nános vodivé špíny nebo prachu, hromadění prachu nevede ke snížení přívodu a odvodu tepla. POZOR: Před následujícími činnostmi se musí PROTECT C.R vypnout do beznapěťového stavu. Pokud je vrstva prachu velmi silná, měl by se přístroj preventivně pečlivě vyfoukat suchým stlačeným vzduchem, čímž se umožní lepší odvod tepla. Intervaly prováděných vizuálních kontrol závisí v první řadě na konkrétních podmínkách v místě instalace přístroje Kontrola baterií Pokračující stárnutí baterií lze rozpoznat při pravidelných zkouškách kapacity. Každých 6 měsíců proveďte srovnávací měření, např. simulací síťového výpadku a kontrolujte dobu přemostění. Zátěž by při každé simulaci měla odpovídat vždy přibližně stejnému výkonu. Kontaktujte svého prodejce nebo volejte prosím naši hotline (podívejte se na str. 5), pokud se objeví výrazný pokles doby přemostění oproti předchozímu měření Kontrola ventilátoru Pravidelně kontrolujte zanesení ventilátoru prachem a výskyt netypického hluku. Zacpané ventilační otvory musíte vyčistit. Jestliže je chod ventilátoru neobvykle hlučný nebo neklidný, kontaktujte prosím naši hotline (podívejte se na str. 5). 45

46 8 Skladování, demontáž a likvidace 8.1 Skladování Dlouhé skladování bez nabití nebo vybití v pravidelných intervalech může vést k trvalému poškození baterie. Když budete baterii skladovat při pokojové teplotě (20 C až 30 C), dojde vlivem vnitřní reakce k samočinnému vybíjení asi 3-6 % kapacity měsíčně. Baterie by se neměla skladovat při teplotách vyšších než je pokojová. Vysoká skladovací teplota také znamená zvýšené samočinné vybíjení baterie. Baterie skladované při pokojové teplotě by se měly dobíjet každých šest měsíců, aby se udržela jejich plná kapacita a životnost. i Před uskladněním připojte PROTECT C.R na síť a tak se zajistí úplné nabití baterie. Doba nabíjení by měla odpovídat přinejmenším době uvedené v kapitole Demontáž Demontáž UPS se provádí v obráceném pořadí pokynů pro montáž. 8.3 Likvidace Po konečném vyřazení z provozu zlikvidujte prosím přístroj v zájmu ochrany životního prostředí a opětného zhodnocení jednotlivých částí přístroje v souladu s příslušným zákony, předpisy a směrnicemi. Pamatujte prosím na to, že provinění proti předpisům mohou vést k trestnímu stíhání nebo přestupkovému řízení. 46

47 9 Rejstřík 9.1 Technické výrazy DC/DC Booster IGBT LED PFC PWM přístrojová ochrana SNMP třída D VFD VFI VI Obvod pro zvýšení stejnosměrného napětí na vyšší úroveň Insulated Gate Bipolar Transistor Vysokovýkonové tranzistory nejmodernějšího typu s nejmenším ovládacím příkonem (struktura MOSFET) a nejmenšími ztrátami na výstupní straně (struktura bipolárního tranzistoru). Light Emitting Diode Elektronická polovodičová součástka, obvykle zvaná svítivá dioda. Používá se pro optickou signalizaci. Power Factor Correction Obvod k minimalizaci zpětných vlivů na síť (zvlášť důležité při připojení nelineárních zátěží) Pulse Width Modulation zde: Obvodová technologie pro generaci sinusového napětí nejvyšší kvality ze stejnosměrného napětí termín přepěťové ochrany Obvyklá přepěťová ochrana rozvodné sítě se skládá z uzemňovacího vodiče (třída B), přepěťové ochrany (třída C) a přístrojové ochrany (třída D) - viz také např. (výraz TRABTECH ) Simple Network Management Protocol Běžný protokol na ovládání a správu síťových komponent viz přístrojová ochrana Output Voltage and Frequency Dependent from mains supply Výstup UPS závisí na kolísání napětí a frekvence napájecí sítě. Dřívější značení: OFFLINE Output Voltage and Frequency Independent from mains supply Výstup UPS je nezávislý na kolísání napětí a frekvence napájecí sítě. Dřívější značení: ONLINE Output Voltage Independent from mains supply Výstup UPS je nezávislý na kolísání napětí a frekvence napájecí sítě. Napětí sítě se ale upravuje electronickými nebo pasivními regulátory napětí. Dřívější značení: LINE-INTERACTIVE 47

48 Záruční list Typ:.... Výrobní číslo.: Datum prodeje:... Razítko prodejce / Podpis Změna údajů vyhrazena AEG Power Solutions GmbH Emil-Siepmann-Str Warstein-Belecke Germany Provozní návod BAL _02 CZ 48

PROVOZNÍ NÁVOD PROTECT HOME.

PROVOZNÍ NÁVOD PROTECT HOME. PROVOZNÍ NÁVOD PROTECT HOME. PROTECT HOME. Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup UPS PROTECT HOME. od firmy AEG s. V tomto návodu jsou obsaženy provozní a bezpečnostní informace. Před použitím UPS

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele 2005 Eaton Corporation Všechna práva vyhrazena. Na obsah této příručky se vztahují autorská práva vydavatele a nelze jej (ani jeho části) reprodukovat bez písemného

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

U P S POWERCOM UPS WOW 500/500S. Návod na obsluhu záložních zdrojů

U P S POWERCOM UPS WOW 500/500S. Návod na obsluhu záložních zdrojů U P S Návod na obsluhu záložních zdrojů POWERCOM UPS WOW 500/500S Důležité bezpečnostní instrukce Děkujeme Vám, že jste zakoupili tento zdroj nepřerušitelného napájení (UPS). Tento typ napájení poskytuje

Více

Ochrana proti selháním systému způsobeným výpadky napájení

Ochrana proti selháním systému způsobeným výpadky napájení Datasheet Fujitsu Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) APC typu line interactive Přepínač konzoly Datasheet Fujitsu Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) APC typu line interactive Přepínač konzoly KVM Pokročilá

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Seznam položek Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Vstup Input (Micro USB) Indikátor LED indicator LED / vypínač Output Výstup Power button (USB A type) A) Obecné a informace o bezpečnosti Před

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

POWERCOM. řada Black Knight

POWERCOM. řada Black Knight Návod na obsluhu záložních zdrojů POWERCOM řada Black Knight BNT 400VA/500VA/600VA/800VA Důležité bezpečnostní instrukce Děkujeme Vám, že jste zakoupili tento zdroj nepřerušitelného napájení (UPS). Tento

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW KPN--0LAW KPN--LPW Kompletní lineární zálohované zdroje 0V~/,V=/A (0V~/,V=/,A) v kovovém krytu s transformátorem a prostorem pro akumulátor V/Ah Popis Kódy: 0, 0 KPN--0LAW a KPN--LPW jsou kompletní lineární

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Uživatelská příručka CPS1000E-DE

Uživatelská příručka CPS1000E-DE Uživatelská příručka CPS1000E-DE CyberPower Europe CyberPower Systems B.V. Flight Forum 3545, 5657DW Eindhoven, The Netherlands Tel: +31 (0)40 2348170 Fax: +31 (0)40 2340314 Website: http://eu.cyberpowersystems.com/

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

Powerline AV 200 (AV 200E) / AV 500 (AV 500E) Uživatelská příručka

Powerline AV 200 (AV 200E) / AV 500 (AV 500E) Uživatelská příručka Powerline AV 200 (AV 200E) / AV 500 (AV 500E) Uživatelská příručka Úvod I když byl obsah informací v této uživatelské příručce sestaven s veškerou péčí, nemůže být považován jako jistota výrobkových znaků.

Více

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ Obj. č.: 13 04 28 OBSAH Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Popis produktu... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní a riziková

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A)

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) VLASTNOSTI PRODUKTU: Navrženo na základě spínaného módu zdroje napájení. Kompaktní rozměry

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1 PP4 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm Výrobce: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Počítačový napájecí zdroj

Počítačový napájecí zdroj Počítačový napájecí zdroj Počítačový zdroj je jednoduše měnič napětí. Má za úkol přeměnit střídavé napětí ze sítě (230 V / 50 Hz) na napětí stejnosměrné, a to do několika větví (3,3V, 5V, 12V). Komponenty

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

FC2020 Ústředna požární signalizace

FC2020 Ústředna požární signalizace FC00 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS0 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 5 prvků Ústředna může

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 ph_gst1_v1004:layout 1 11.12.2007 0:06 Page 1 PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 Teplota 23 Příslušenství k systému PocketHome Dálkové ovládání centrální

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Produktový leták Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Nabíjecí sloupky Terra jsou elegantním řešením pro rychlé nabíjení a jsou konstruovány pro instalace ve vozovém parku majitelů

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod k obsluze nabíječe NB 10 automatic 12/10

Návod k obsluze nabíječe NB 10 automatic 12/10 Návod k obsluze nabíječe NB 10 automatic 12/10 OBSAH 1. Technické parametry...2 2. Užití nabíječe a základní popis....2 3. Nabíjecí charakteristika...2 4. Nabíjení...3 4.1. Signalizační prvky....3 5. Instalace

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Návod k obsluze nabíječe

Návod k obsluze nabíječe Návod k obsluze nabíječe NB21A Typ: E230G 24/12 BU-F1D21A OBSAH: 1. Technické údaje 2 2. Užití nabíječe a základní popis 3 3. Nabíjecí charakteristika 3 4. Obsluha, provoz 3 4.1 Správný postup při nabíjení

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

NÁHRADNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

NÁHRADNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava NÁHRADNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE Úvod 1. Rozdělení náhradních zdrojů 2. Stejnosměrné náhradní zdroje 3. Střídavé náhradní

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

DIALOG PLUS RACK Topologie VFI (Voltage Frequency Independent) DLPR 700-3000 VA

DIALOG PLUS RACK Topologie VFI (Voltage Frequency Independent) DLPR 700-3000 VA DIALOG PLUS RACK Topologie VFI (Voltage Frequency Independent) DLPR 700-3000 VA NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme Vám za to, že jste si vybrali náš výrobek. Výrobce Riello UPS Manufacturing s.r.l. se specializuje

Více

Návod k obsluze nabíječe NB 8 12V/8A

Návod k obsluze nabíječe NB 8 12V/8A Návod k obsluze nabíječe NB 8 12V/8A OBSAH 1. Technické parametry...2 2. Užití nabíječe a základní popis....2 3. Nabíjecí charakteristika....2 4. Nabíjení...2 4. Signalizační prvky....3 5. Instalace nabíječe....3

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

Bezpečnostní video ProfiCAM II

Bezpečnostní video ProfiCAM II Instalační příručka Bezpečnostní záznamové video pro sledování objektu kamerami. Video je vybaveno detekcí pohybu, vzdáleným přístupem přes internet a českým interaktivním ovládáním pomocí dálkového ovladače

Více

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL Bezpečnost práce Zařízení odpovídá požadavkům norem platných v ČR, je provozně odzkoušeno a je dodáváno v provozuschopném stavu. Pro udržení zařízení v tomto stavu je nutno řídit

Více

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky Konstrukce elektronických zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava - město tradiční průmyslové produkce - třetí největší český výrobce v oboru dopravních zařízení - tradice v oblasti vývoje a výroby

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více