PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C R (S) PROTECT C R (S) PROTECT C R (S) PROTECT C R

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R"

Transkript

1 PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C R (S) PROTECT C R (S) PROTECT C R (S) PROTECT C R

2 2

3 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu jsou obsaženy bezpečnostní informace a provozní pokyny. Abyste mohli UPS správně používat, přečtěte si prosím pečlivě tento provozní návod před uvedením UPS do provozu. Provozní návod proto řádně uschovejte. 3

4 1 Poznámky k předloženému provoznímu návodu Povinnost instruktáže Tento provozní návod Vám pomůže při řádné, bezpečné a věcně správné instalaci a provozu včetně předvídaného použití nepřerušitelných zdrojů napájení (UPS) PROTECT C.1000 R (S), PROTECT C R (S), PROTECT C R (S) nebo PROTECT C R a také připojených externích bateriových modulů PROTECT C R BP, PROTECT C.2030 R BP nebo PROTECT C R BP, které jsou dále v tomto dokumentu souhrnně označeny jako PROTECT C.. Provozní návod obsahuje důležité pokyny pro vyloučení možných rizik za provozu. Před prvním uvedením do provozu si proto pečlivě přečtěte tento provozní návod! Tento provozní návod je nedílnou součástí přístroje PROTECT C.R. Provozovatel tohoto přístroje je povinen dát tento provozní návod bez omezení k dispozici osobám, které přístroj PROTECT C.R. dopravují, uvádějí do provozu, provádějí údržbu nebo jiné práce na přístroji. Platnost provozního návodu Tento provozní návod odpovídá technickým podmínkám přístroje PROTECT C. R v době dodávky. Obsah není předmětem smlouvy, ale plní jen informační funkci. Záruka a její platnost Vyhrazujeme si právo provést před uvedením do provozu nebo jako výsledek servisního zákroku libovolnou změnu údajů obsažených v předloženém provozním návodu, zvláště týkajících se technických údajů a funkce. Reklamace dodaného zboží prosím podejte do osmi dnů po příchodu zboží a přiložte balící list. Pozdější reklamace nemohou být uznány. 4

5 Nárok na záruku zaniká u škod, které byly způsobeny nedbáním pokynů návodu (zde se počítá i poškození záruční pečeti "Q.A"). Firma AEG neručí za následné škody. AEG neuzná bez předchozího upozornění veškeré případné závazky přijaté AEG a jejími prodejci, jako např. smlouvu o záruce, servisní smlouvy atd., pokud se k údržbě nebo opravě použijí jiné než originální náhradní díly AEG nebo náhradní díly zakoupené firmou AEG. Zacházení s přístrojem PROTECT C. R je konstrukčně navržen tak, aby se všechny činnosti nutné pro uvedení přístroje do provozu a vlastní provoz mohly provádět bez zásahu do přístroje. Pouze příslušně vyškolení kvalifikovaní pracovníci smí provádět údržbu a opravy přístroje. Pro objasnění a usnadnění určitých kroků je provozní návod opatřen ilustracemi. Jestliže nelze u některých činností vyloučit nebezpečí pro osoby, je tato skutečnost zvýrazněna v souladu s piktogramy vysvětlenými v kapitole 3. Hotline Jestliže máte dotazy po přečtení tohoto provozního návodu, obraťte se prosím na Vašeho prodejce nebo na naši hotline: AEG Power Solutions spol. s r.o. Internet: Copyright Tento provozní návod nebo jeho část nesmí být reprodukovány nebo přenášeny mechanicky nebo elektronicky bez předchozího výslovného písemného souhlasu firmy AEG. Copyright AEG Všechna práva vyhrazena. 5

6 Obsah 1 Poznámky k předloženému provoznímu návodu Všeobecné informace Technologie Popis systému Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny pro UPS PROTECT C.R Prohlášení o shodě Technické údaje Instalace a provoz Vybalení a kontrola Místo instalace Přehled přípojných míst, ovládacích a zobrazovacích prvků Čelní pohled Pohled zezadu Displej Uvedení do provozu Instalace mechanické části Montáž do stojanu 19 " Rozšiřující externí bateriové moduly Uvedení elektrické části do provozu Provozní režimy Normální provoz Provoz z baterií / autonomní provoz Provoz s by-passem Přetížení přístroje Interface a komunikace Ochrana datové komunikace na konektorech RJ11 a RJ Interface k PC RS Komunikační slot

7 5.4.4 Software pro odstavení IT a ovládání UPS Signalizace poruch a jejich odstranění Signalizace Diagnostika poruch a jejich odstranění Chybová hlášení Údržba Nabíjení baterie Údržba Vizuální kontrola Kontrola baterií Kontrola ventilátoru Skladování, demontáž a likvidace Skladování Demontáž Likvidace Rejstřík Technické výrazy

8 2 Všeobecné informace 2.1 Technologie i Přístroj PROTECT C.R je nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) pro důležité spotřebiče, jako jsou např. osobní počítače (PC), pracovní stanice, síťové prvky, telekomunikační zařízení ISDN a podobné spotřebiče. Skládá se: ze síťového filtru s přepěťovou ochranou (ochrana přístroje / třída D) včetně ochrany před zpětným tokem energie do napájecí sítě z usměrňovače s logikou PFC (jednotka korekce účiníku) z odděleného nabíjecího usměrňovače provedeného technologií spínaných zdrojů z bateriového systému v uzavřeném, bezúdržbovém provedení (pro 2 kva externí provedení) jako zásobníku energie s připojeným měničem DC/DC ze střídače s tranzistory IGBT pro trvalé napájení připojených spotřebičů sinusovým střídavým napětím z automatického by-passu jako dodatečné pasivní redundance řídící jednotky s mikroprocesorem 8

9 PFC automatický by-pass síťový filtr zátěž síť filtr ~ ~ střídač usměrňovač DC/DC booster ~ nabíjecí usměrňovač CPU DSP řídící jednotka RS232 SNMP bater. systém Blokové schéma UPS PROTECT C.R 2.2 Popis systému UPS se připojuje mezi veřejnou napájecí síť a chráněný spotřebič. Výkonová část usměrňovače mění síťové napětí na stejnosměrné napětí pro napájení měniče. Použité zapojení (PFC) umožňuje sinusový odběr proudu a tím provoz s malým rušením. Oddělený druhý usměrňovač (nabíjecí usměrňovač), navržený jako spínaný zdroj, je určen pro nabíjení nebo udržovací nabíjení baterie připojené do meziobvodu měniče. Díky použitému řešení tohoto nabíjecího usměrňovače je obsah vyšších harmonických složek nabíjecího proudu baterie skoro nulový, což má příznivý vliv na životnost baterie. Střídač zajišťuje přeměnu stejnosměrného napětí na sinusové výstupní napětí. Regulace napětí na bázi šířkové modulace (PWM) řízená mikroprocesorem ve spojení s digitálním signálovým procesorovým systémem a extrémně rychle spínajícími tranzistory IGBT zaručuje na zabezpečené přípojnici napěťový systém nejvyšší kvality a provozní pohotovosti. 9

10 Jestliže se vyskytne porucha sítě (např. výpadek sítě), provádí se napájení nadále z měniče, který od tohoto okamžiku již neodebírá energii z usměrňovače, nýbrž z baterie. Protože není nutné žádné přepínání, je spotřebič napájen bez přerušení. Při výpadku sítě se z bezpečnostních důvodů (požadavek německých norem VDE) v UPS dvojpólově odpojí síťový vstup, a tak se bezpečně vyloučí zpětné napájení do sítě a napětí na kontaktech síťové vidlice. K dalšímu zvýšení provozní bezpečnosti napájení slouží automatický by-pass, a to tím, že např. při poruše měniče připojí veřejnou elektrorozvodnou síť přímo na spotřebič. Automatický by-pass tedy představuje z hlediska napájení spotřebiče přídavnou pasivní redundanci napájení. 10

11 3 Bezpečnost 3.1 Důležité bezpečnostní pokyny Přečtěte si tento provozní návod, dříve než budete poprvé uvádět do provozu UPS PROTECT C.R a jeho externí bateriové moduly (zvláštní příslušenství). Dodržujte bezpečnostní pokyny! Přístroj používejte, jen pokud je v technicky bezvadném stavu, přiměřeně k předvídanému použití, se znalostí bezpečnostních požadavků a rizik při dodržení pokynů provozního návodu! Bez odkladu odstraňte závady, které by mohly snížit bezpečnost UPS. V tomto návodu se používají pro identifikaci nebezpečí a důležitých informací následující piktogramy: Nebezpečí! Označuje smrtelné nebezpečí ohrožující život obsluhující osoby. Pozor! Označuje hrozící nebezpečí poranění osob a poškození přístroje a jeho částí. i Poznámka! Užitečné a důležité informace pro provoz UPS a externích bateriových modulů (zvláštní příslušenství). 3.2 Bezpečnostní pokyny pro UPS PROTECT C.R Tato kapitola obsahuje důležité pokyny pro UPS PROTECT C.R a jeho externí bateriové moduly (zvláštní příslušenství), které se musí dodržet při instalaci, provozu a údržbě UPS a také bateriového systému (interního a případně také externího). 11

12 Části UPS vedou nebezpečná napětí. Pozor! Jen vyškolení a odborně zdatní pracovníci smějí otevřít přístroj. Opravy smějí provádět jen kvalifikovaní pracovníci servisu! I když UPS není připojen na síťové napětí, může být na výstupu napětí, protože UPS má vlastní interní zdroj napájení (baterie)! Přístroj musí být vzhledem k nebezpečí úrazu elektrickým proudem řádně uzemněný! Přístroj PROTECT C.R se smí připojit, popř. provozovat na síti 220 V/ 230 V/ 240 V jen se síťovým přívodem označeným CE s ochranným vodičem PE (je součástí dodávky), zkoušeným podle národních předpisů. Nebezpečí popálení! Zkratový proud baterie je vysoký. Vadné připojení nebo závada izolace může způsobit roztavení zástrčkových spojů, přeskočení jiskry a těžké popáleniny! Přístroj je vybavený varovným bzučákem, který se rozezvučí, jestliže dojde k vybití baterie PROTECTU C.R nebo pokud UPS nepracuje v režimu napájení ze sítě (podívejte se také na kapitolu 6.1). Pro udržení trvalé provozní bezpečnosti a bezpečnou práci s UPS a bateriovými moduly (zvláštní příslušenství) postupujte podle následujících bezpečnostních pokynů: Nerozdělávejte kryt UPS! (Uvnitř UPS nejsou žádné součásti, které vyžadují pravidelnou údržbu. Uvědomte si, že při otevření přístroje zaniká nárok na záruku!) Přístroj neinstalujte na místo s přímým slunečním světlem nebo do blízkosti zdrojů tepla! 12

13 Přístroj je určen pro instalaci ve vytápěných vnitřních prostorách. Neinstalujte UPS do blízkosti vody nebo do příliš vlhkého prostředí! Jestliže UPS přenesete z chladného prostředí do místa instalace, může se vyskytnout orosení. Před uvedením do provozu musí být UPS absolutně suchý. Proto se přístroj musí aklimatizovat alespoň dvě hodiny. Nikdy nepřipojujte síťový vstup na výstup UPS a naopak! Zabezpečte, aby do UPS nepronikly žádné kapaliny nebo cizí tělesa! Nezakrývejte větrací otvory přístroje! Dbejte na to, aby děti nikdy nedávaly žádné předměty do větracích otvorů! K UPS nepřipojujte žádné domácí přístroje, jako např. sušiče vlasů! Věnujte zvýšenou pozornost připojení motorické zátěže. Zásadně nesmí dojít k zpětnému napájení měniče, t.j. pokud je zátěž občas provozována v generátorovém režimu. Síťová přípojka by měla být v blízkosti přístroje a měla by být lehce dostupná, aby se usnadnilo odpojení síťového vstupu nebo vytažení vidlice! Během provozu nelze odpojit síťovou přípojku ať již z UPS nebo ze zásuvky pevné instalace (zásuvka s ochranným kontaktem), jelikož byste odpojili ochranné uzemnění UPS a všech k němu připojených spotřebičů. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! I po odpojení síťového napětí zůstávají součásti uvnitř UPS připojené na baterii a mohou tedy způsobit úraz elektrickým proudem. Proto musíte před prováděním údržby nebo oprav bezpodmínečně odpojit obvod baterie! Jestliže je nezbytné vyměnit baterii nebo provádět údržbu, pak toto musí provádět nebo přinejmenším dozorovat odborník, který se vyzná v bateriích a nezbytných preventivních bezpečnostních opatřeních! Neoprávněné osoby nemají přístup k bateriím! 13

14 Při výměně baterií dbejte na následující: Použijte výhradně shodné bezúdržbové uzavřené olověné baterie se stejnými parametry jako mají (má) originální baterie. Nebezpečí výbuchu! Baterie se nikdy nesmí házet do otevřeného ohně. Baterie neotvírejte nebo nepoškozujte. (Volný elektrolyt škodí kůži a očím a může být jedovatý!) Baterie mohou způsobit úraz elektrickým proudem a jsou zdrojem velkých zkratových proudů. Jestliže pracujete s bateriemi, postupujte podle následujících preventivních bezpečnostních opatření: Odložte hodinky, prsteny a jiné kovové předměty! Používejte jen nářadí s izolovanou rukojetí! Spotřebiče nezapínejte nebo nevypínejte i hlavním vypínačem UPS. Abyste vyloučili špičky zapínacího proudu, nepoužívejte pro připojení spotřebičů výstupní adaptéry s centrálním vypínačem. Jestliže UPS nechcete delší dobu používat, vypněte UPS hlavním vypínačem UPS (tlačítko OFF ). Pokud Vaši firmu každý večer odpojujete do beznapěťového stavu, musí se PROTECT C.R také každý večer vypnout, protože jinak se vybije baterie (UPS předpokládá výpadek sítě). Měli byste vyloučit časté opakující se úplné vybití baterie vzhledem k její životnosti! Z bezpečnostních důvodů nikdy UPS nezapínejte hlavním vypínačem, jestliže je odpojena síťová zástrčka přístroje PROTECT C.R! 14

15 3.3 Prohlášení o shodě 15

16 16

17 3.4 Technické údaje typový výkon PROTECT C R (S) PROTECT C R (S) PROTECT C R (S) PROTECT C R 1000 VA (cos = 0.7 ind.) 700 W 2000 VA (cos = 0.7 ind.) 1400 W 3000 VA (cos = 0.7 ind.) 2100 W 6000 VA (cos = 0.7 ind.) 4200 W vstup UPS jmenovité napájecí napětí 220 / 230 / 240 V AC rozsah napájecího napětí C R (S) C R (S) 160 V AC 300 V AC ± 5 V AC by-pass 80 V AC 264 V AC C R 176 V AC 276 V AC ± 3 % by-pass 176 V AC 261 % jmenovitá frekvence 50 Hz / 60 Hz (automatická detekce) rozsah frekvence ± 4 Hz proudový příkon (jmenovitá zátěž) PROTECT C R (S) 7 A PROTECT C R 10 A PROTECT C R S 12 A PROTECT C R (S) 16 A PROTECT C R 31 A účiník C R (S) C R (S) 0.96 C R 0.98 síťová přívodka C R (S) C R (S) přístrojová vidlice C R svorkovnice 17

18 přepěťová ochrana datové komunikace RJ11 (telefon, fax, modem) RJ45 (ethernet 10/100 MBit/s) výstup UPS jmenovité výstupní napětí C R (S) C R (S) 220 / 230 / 240 V AC ± 2 % C R 220 / 230 / 240 V AC ± 1 % (konfigurace pomocí software CompuWatch ) jmenovitá frekvence C R (S) C R (S) 50 Hz / 60 Hz ± 0.2 % C R 50 Hz / 60 Hz ± 0.1 % (závisí na napájecí síti) tvar napětí sinusový harmonické zkreslení: 4 % THD (linearní zátěž) 7 % THD (nelineární zátěž) vývody přístrojové zásuvky činitel špičkového proudu (Current Crest Ratio) 3:1 chování při přetížení v provozu z baterií C R (S) C R (S) do 105 % ± 5 % trvale; > 105 % ± 5 % < 150 % ± 5 % po 25 s; 150 % ± 5 % po 200 ms C R do 105% trvale; > 105 % po 10 s chování při přetížení během provozu ze sítě C R (S) C R (S) do 105 % ± 5 % trvale; > 105 % ± 5 % < 150% ± 5 % po 30 s; 150 % ± 5 % po 300 ms pak dojde k automatickému přepnutí do režimu s bypassem za < 4 ms (pokud se 18

19 přetížení sníží < 90 %, UPS se přepne zpět do normálního režimu) C R do 105 % trvale; > 105 % < 130 % po 10 min; 130 % po dobu 1 s pak dojde k automatickému přepnutí do režimu s bypassem za 0 ms (pokud se přetížení sníží < 90 %, UPS se přepne zpět do normálního režimu) chování při zkratu 3 x I N po 140 ms baterie čas přemostění (plně nabitá interní baterie) PROTECT C R 6 min. PROTECT C R, C R a C R je nutný alespoň jeden bateriový modul Doba přemostění s externími rozšiřujícími bateriovými moduly (jen pro typy PROTECT C.): spojené bateriové moduly čas přemostění (jmenovitá zátěž) C.1000 R C R C R C R 1 37 min. 10 min. 5 min. 8 min min. 30 min. 17 min. 25 min min. 30 min. 45 min min. 48 min. 60 min min. 60 min. 70 min. jmenovité stejnosměrné napětí (meziobvod) PROTECT C R (S) 36 V PROTECT C R (S) 96 V PROTECT C R (S) 96 V PROTECT C R 240 V 19

20 dobíjecí proud baterie PROTECT C R PROTECT C R S PROTECT C R PROTECT C R S PROTECT C R PROTECT C R S PROTECT C R 1 A 7 A 1 A 9.6 A 1 A 9.6 A 2 A dobíjecí doba pro typy PROTECT C.R (na 90% jmen. kapacity) spojené bateriové moduly C R C R C R C R integr. baterie 5 h h 5 h 5 h 5 h 2 40 h 14 h 14 h 14 h 3-24 h 24 h 24 h 4-32 h 32 h 32 h 5-40 h 40 h 40 h typ uzavřená bezúdržbová PROTECT C R 12 V 7.2 Ah x 3 PROTECT C R BP 12 V 7.2 Ah x 3 x 2 PROTECT C R BP 12 V 7.2 Ah x 8 PROTECT C R BP 12 V 7.2 Ah x 20 poznámka pro verze S UPS má výkonnější nabíječ baterií, umožňující nabíjení externích baterií (bez integrovaných baterií) 20

21 komunikace porty software na CD všeobecné údaje klasifikace RS232 SUB-D (9ti kolíkový) přídavný komunikační slot pro rozšíření (např. AS/400 / SNMP,...) software na odstavení IT systému CompuWatch pro všechny oblíbené operační systémy jako Windows, Linux, Mac, Unix, FreeBSD, Novell, Sun VFI SS 211 podle IEC trvale zapnutý střídač celková účinnost (jmenovitá zátěž) PROTECT C R (S) 85 % PROTECT C R (S) 85 % PROTECT C R (S) 88 % PROTECT C R > 88 % hluk (vzdálenost 1 m) PROTECT C R (S) PROTECT C R (S) PROTECT C R (S) PROTECT C R druh chlazení rozsah provozních teplot rozsah skladovacích teplot relativní vlhkost < 45 db (A) < 50 db (A) < 50 db (A) < 55 db (A) cizí chlazení ventilátorem s otáčkovou regulací 0 C až +40 C doporučeno +15 C až +25 C (vzhledem k bateriím) 0 C až +40 C < 95%, bez kondenzace 21

22 max. nadm. výška do 1000 m pro jmenovitou zátěž. Pokud je UPS instalován nebo provozován v místě o nadmořské výšce větší než 1000 m, musí se snížit výstupní výkon: výška (m) snížení výkonu 100% 95% 90% 85% 80% vývody PROTECT C R (S) 4 x IEC A PROTECT C R (S) 4 x IEC A PROTECT C R (S) 1 x IEC A + 1 x IEC A PROTECT C R 4 x IEC A + připojení přes svorkovnici barva přístroje hmotnost: PROTECT C R PROTECT C R S PROTECT C R BP PROTECT C R PROTECT C R S PROTECT C R PROTECT C R S PROTECT C R BP PROTECT C R PROTECT C R BP rozměry š / v / h: PROTECT C R (S) PROTECT C R BP PROTECT C R (S) Black line 16.5 kg 9.5 kg 19 kg 10 kg 11 kg 11 kg 12 kg 29 kg 18 kg 64 kg mm x 88 mm x 450 mm mm x 88 mm x 450 mm mm x 88 mm x 450 mm 22

23 PROTECT C R (S) PROTECT C R BP PROTECT C R PROTECT C R BP mm x 88 mm x 450 mm mm x 88 mm x 450 mm mm x 132 mm x 600 mm mm x 132 mm x 600 mm směrnice UPS PROTECT C. R je ve shodě s výrobkovou normou EN Značka CE na přístroji osvědčuje shodu se směrnicí EU pro elektrická zařízení nízkého napětí 73/23 EEC a 89/336 EEC elektromagnetická kompatibilita (EMC), jestliže je instalace provedena podle pokynů provozního návodu. směrnice 73/23 elektrická zařízení nízkého napětí norma EN : /336 elektromagnetická kompatibilita (EMC) norma EN : 1995 EN : 1995 EN :

24 4 Instalace a provoz 4.1 Vybalení a kontrola Přístroj byl před odesláním plně vyzkoušen a zkontrolován. Ačkoliv byl přístroj zabalen a odeslán s obvyklou péčí, nelze zcela vyloučit poškození během dopravy. i Nároky na náhradu škody za poškození přístroje vzniklé při dopravě se zásadně musí uplatnit vůči dopravci! Zkontrolujte proto při obdržení přepravního kontejneru jeho případné. poškození. Jestliže je to nezbytné, požádejte dopravce, aby zkontroloval zboží a sepište záznam o poškození za přítomnosti pracovníka dopravce. Přístroj nezapínejte a poškození okamžitě nahlaste zástupci AEG nebo prodejci. Zkontrolujte úplnost dodávky: PROTECT C.R (S) o výkonu 1000, 2000, 3000 nebo 6000 VA komunikační kabel CD se softwarem CompuWatch provozní návod PROTECT C.R (S) o výkonu 1000, 2000 nebo 3000 VA obsahují dále: síťovou šňůru s vidlicí s ochranným kolíkem. 3 kabely pro připojení zátěže (10 A) Dodávka externích bateriových modulů obsahuje: Externí bateriový modul speciální kabel pro připojení baterie Odchylky prosím nahlaste naší hotline (podívejte se na str. 5). Originální obal poskytuje účinnou ochranu proti nárazům a měli byste si ho proto uschovat pro případnou další bezpečnou dopravu UPS. 24

25 Abyste vyloučili nebezpečí udušení, odstraňte plastikové obaly z dosahu dětí. Zacházejte opatrně s částmi UPS. Vezměte do úvahy jejich váhu. Může být nutná pomoc další osoby, a to zvláště pro typy 2 a 3 kva a pokud případně jsou součástí zařízení externí bateriové jednotky. 4.2 Místo instalace PROTECT C.R je navržen pro chráněné prostředí. Při instalaci přístroje zvažte takové faktory, jako je dostatečné větrání a vhodné okolní podmínky. PROTECT C.R je chlazen vzduchem. Nezakrývejte větrací otvory! UPS a zvláště jeho externí bateriové moduly by se měly přednostně používat při pokojové teplotě (mezi 15 C až 25 C). UPS instalujte do prostoru, který je suchý, relativně bezprašný a bez výparů chemikálií. Zajistěte, aby v blízkosti PROTECTU C.R nebyla uložena anebo používána magnetická paměťová média. Zkontrolujte podle typového štítku, zda se údaje o napětí a frekvenci shodují s údaji pro Vaše připojené spotřebiče. 25

26 4.3 Přehled přípojných míst, ovládacích a zobrazovacích prvků Čelní pohled PROTECT C. R (S) o výkonu 1000, 2000, 3000 VA PROTECT C. R o výkonu 6000 VA Pohled zezadu PROTECT C R (S) PROTECT C R (S) 26

27 PROTECT C R (S) PROTECT C R Vysvětlivky 1. síťová přípojka (vstup UPS) PROTECT C R používá svorkovnici (poz. 11) 2. síťový jistič 3. připojení zátěže (výstupy UPS) PROTECT C R (S) s dodatečným vývodem (IEC A poz.9). PROTECT C R má navíc svorkovnici (poz.11) 4. konektor pro externí bateriový modul 5. datový interface pro telefon, modem, fax (RJ11) nebo síť 10/100 MBit/s (RJ 45) 6. větrací otvor (Pozor: Ponechejte minimální volný prostor 10 cm za větracím otvorem pro řádnou ventilaci!) 7. komunikační interface RS232 (9ti kolíkový konektor SUB-D) 8. slot pro komunikaci s volitelnými rozšiřujícími jednotkami: SNMP, AS/ vývod 16 A (jen pro PROTECT C R (S)) 27

28 10. jistič pro konektory zátěží (PROTECT C R (S) a PROTECT C R) 11. připojení pomocí svorkovnice (jen pro C R) Displej Vysvětlivky 1. tlačítko ON (zapnout UPS) 2. tlačítko OFF (vypnout UPS) / vypnout alarm 3. zelená LED střídače (UPS je zapnut) 4. oranžová LED provozu z baterie (BATTERY) 5. oranžová LED stavu by-passu (BYPASS) 6. zelená LED stavu napájecí sitě (AC INPUT) sloupcový indikátor z LED ( 7-10 zelená, 11 oranžová) indikuje využití výkonu UPS nebo kapacitu (zbývající doba provozu z baterie) 7. LED zátěž (0-35%) kapacita baterie (96-100%) 8. LED zátěž (36-55%) kapacita baterie (76-95%) 9. LED zátěž (56-75%) kapacita baterie (51-75%) 10. LED zátěž (76-95%) kapacita baterie (26-50%) 11. LED zátěž (96-105%) kapacita baterie (0-25%) 12. červená LED indikace poruchy (ALARM) Podrobný popis displeje najdete na straně

29 5 Uvedení do provozu 5.1 Instalace mechanické části Při instalaci UPS a jejich přídavných bateriových modulů (zvláštní příslušenství) dodržte následujících body: Zkontrolujte, zda stojan má dostatečnou nosnost, a to zvláště při použití externích bateriových jednotek (zvláštní příslušenství). Jednotky umístěte tak, aby se zabezpečila dostatečná cirkulace vzduchu. Na zadní straně přístroje musí být volný prostor nejméně 100 mm pro zajištění ventilace. Nezakryjte otvory pro přívod vzduchu na přední straně a případně i na bočních stěnách přístroje. Zde by měl zůstat volný prostor nejméně 50 mm. Extrémní teploty nejsou přípustné! Pro dosažení maximální životnost baterií Vám doporučujeme teplotu okolí 15 C až 25 C. Jednotky neinstalujte na místa s přímým slunečním světlem nebo do blízkosti jiných zdrojů tepla, jako např. topných těles. Jednotky chraňte před vnějšími vlivy (zejména vlhkostí a prachem). V kapitole 4.2, str. 25 tohoto provozního návodu jsou uvedeny pokyny, které byste měli dodržet. Jestliže UPS přenesete z chladného prostředí do místa instalace nebo jestliže teplota v místnosti náhle poklesne, může uvnitř přístroje dojít k orosení. Aby se vyloučila kondenzace, počkejte 2 hodiny, než přístroj zapnete Montáž do stojanu 19 " PROTECT C R (S), C R (S), C R (S) a C R se montují do stojanu 19". Jednotky přednostně umístěte do spodní třetiny Vašeho stojanu. Pamatujte na polohu těžiště stojanu a dostatečnou cirkulaci vzduchu. Odpovídající vodící lišty do stojanu obdržíte u svého specializovaného prodejce. 29

30 5.2 Rozšiřující externí bateriové moduly UPS PROTECT C R, C R a C R požadují přinejmenším jeden externí bateriový modul pro správnou činnost. Připojením více přídavných bateriových modulů lze dosáhnout delší doby přemostění výpadku sítě. Za tímto účelem spojujte navzájem pouze následující výrobky: PROTECT C R s PROTECT C R BP PROTECT C R s PROTECT C R BP PROTECT C R s PROTECT C R BP PROTECT C R s PROTECT C R BP PROTECT C.R s 1 rozšiřujícím bateriovým modulem obr.: PROTECT C R a C R BP 1. Zkontrolujte, zda je daný přídavný bateriový modul určen pro danou UPS (porovnejte stejnosměrné napětí uvedené na štítku UPS a na bateriovém modulu). Nikdy navzájem nespojujte různé napětí baterií! 2. Nyní spojte přiloženým spojovacím kabelem oba konektory baterií. Při propojování dbejte na to, abyste rychle a pevně zasunuli vidlice do konektorů baterie. 30

31 PROTECT C.R s dvěma rozšiřujícími bateriovými moduly obr.: PROTECT C R a 2 moduly C R BP 1. Zkontrolujte, zda je daný přídavný bateriový modul určen pro danou UPS (porovnejte stejnosměrné napětí uvedené na štítku UPS a na bateriovém modulu). Nikdy navzájem nespojujte různé napětí baterií! 2. Nyní spojte přiloženým spojovacím kabelem oba konektory baterií, jak je vidět na výše uvedeném obrázku. Při propojování dbejte na to, abyste rychle a pevně zasunuli vidlice do konektorů baterie. Při připojení dalších bateriových modulů postupujte obdobně, jak je výše uvedeno Uvedení elektrické části do provozu 1. Zkontrolujte, zda jmenovité napájecí napětí v místě instalace odpovídá nastavenému napětí Vaší UPS. Z výrobního závodu je nastaveno 230 V. Změnu výstupního napětí UPS lze provést pomocí software CompuWatch v krocích 220 V AC, 230 V AC a 240 V AC. 31

32 Připojení UPS PROTECT C.R k napájecí síti Aby bylo možné garantovat správnou funkci Vaší UPS a všech dalších zařízení, musí být napájecí síť vybavena odpovídajícími ochranným opatřeními. Typy UPS PROTECT C R (S), C R (S) a C R (S) připojte k napájecí síti dodaným síťovým kabelem do zásuvky pevného rozvodu s obvyklým ochranným kontaktem. Zkontrolujte, zda je jistič dostatečně dimenzovaný. Zvláštní pozornost věnujte UPS PROTECT C R (S), který vyžaduje jistič 16 A. UPS PROTECT C R s moduly se připojuje pomocí svorkovnice. Průřez každého vodiče činí 6 mm². Jistič se dimenzuje na jmenovitý proud 32 A. Po připojení přístroje k napájecí síti připojte výstupy UPS k Vašim spotřebičům. K tomuto účelu použijte dodané připojovací kabely. Spotřebiče ale ještě nezapojujte. Jestliže potřebujete další připojovací kabely, spojte se s Vaším prodejcem. Pokud používáte stojan s různými způsoby napájení (obvody napájené ze sítě a z UPS), označte každý obvod typem odpovídajícího napájení (síť nebo UPS). Výstup UPS PROTECT C R by měl napájet oddělené obvody. Zkontrolujte, zda je jištění jednotlivých obvodů selektivní. Kabely pro spojení mezi UPS PROTECT C R a podružnými rozvaděči musí mít průřez vodiče 6 mm². Prosím poznačte v podružném rozvaděči následující údaje. maximální celkovou zátěž maximální zátěž pro každý vývod 2. Aktivujte síťový jistič. Pokud je to nutné, přepněte ho do polohy ON. i Z výrobního závodu mají PROTECT C R (S), C R (S) a C R (S) nastaveno toto chování: Po provedení kroků 1 a 2 není zátěž automaticky napájena z integrovaného by-passu (změnu konfigurace lze nastavit pomocí dodávaného software CompuWatch ). 32

33 Z výrobního závodu má PROTECT C R nastaveno: Po provedení kroků 1 a 2 je zátěž automaticky napájena z integrovaného by-passu (změnu konfigurace lze nastavit pomocí dodávaného software CompuWatch ). 3. Nyní zapněte UPS stisknutím tlačítka UPS ON a jeho držením po dobu asi 2 s. 4. Po zapnutí napájení UPS provede autotest, zapnou se LED sloupcového indikátoru využití výkonu nebo kapacity baterie a pak se zase vypnou jeden po druhém ve vzestupném pořadí. Střídač se nyní synchronizuje s připojenou napájecí sítí. Po úspěšné synchronizaci se po několika vteřinách rozsvítí LED UPS ON a UPS přejde do normálního provozu. Jestliže je napájení v pořádku (síťové napětí je v daných mezích), rozsvítí se dále LED AC INPUT. Pokud tato LED bliká, došlo k záměně fázového a nulovacího vodiče UPS. V tomto případě otočte vidlici v síťové zásuvce s ochranným kontaktem o 180 (PROTECT C R (S), C R (S) a C R (S)), příp. opravte připojení vodičů (PROTECT C R). i Jestliže byste nemohli vyřešit případně vzniklé problémy, vypněte opět celé zařízení. Znovu stiskněte tlačítko OFF na dobu asi 2 s. Odpojte UPS od napájecí sítě vytažením síťové vidlice. Obraťte se pak na naši hotline (podívejte se na str. 5). 5. Jestliže svítí všechny indikátory, jak bylo popsáno, zapněte postupně Vaše spotřebiče. Dejte pozor, aby přitom nebylo překročeno maximální přípustné zatížení UPS. Mějte na paměti značný příkon takových spotřebičů, jako jsou např. laserové tiskárny, monitory s velkou vakuovou obrazovkou atd., které by mohly rychle způsobit přetížení UPS. i 33

34 i Činnost UPS při zapnutí a vypnutí: Programem CompuWatch můžete definovat činnost po zapnutí (tlačítko ON) nebo vypnutí UPS (tlačítko OFF). Je možné aktivovat automatický by-pass (nastaveno z výrobního závodu u UPS PROTECT C.6000 R) nebo jej deaktivovat (PROTECT C R (S), C R (S) a C R (S). 5.3 Provozní režimy Normální provoz síť usměrňovač ~ ~ autom. by-pass střídač ~ zabezpečená přípojnice: spotřebiče silová část při napájení ze sítě nabíjecí usměrňovač baterie Jakmile jste připojili UPS na vhodný síťový přípoj, je možné zahájit provoz pomocí hlavního vypínače UPS (podívejte se také na Uvedení elektrické části do provozu na str. 31). Obvykle zůstává UPS trvale v provozu. UPS nyní napájí výstup napětím a signalizuje to trvalým svitem symbolů sítě (LED AC INPUT) a střídače (LED UPS ON). Tento druh provozu, nazývaný též obvykle provoz online, zaručuje nejvyšší ochranu, obzvlášť při kolísání napětí a výpadcích sítě, protože v tomto režimu jsou přístroje napájeny trvale a bez přerušení. Sloupcový indikátor z LED (řetězec LED nalevo od tlačítka ON/OFF) indikuje za tohoto druhu provozu momentální využití UPS (podívejte se str. 40). 34

35 5.3.2 Provoz z baterií / autonomní provoz síť usměrňovač ~ ~ autom. by-pass střídač ~ zabezpečená přípojnice: spotřebiče silová část při poruše napájecí sítě nabíjecí usměrňovač baterie Parametry napájecí sítě nejsou v potřebných mezích nebo síť má poruchu. V tomto případě má střídač okamžitě bez přerušení k dispozici elektrickou energii z nabité baterie. Napájení spotřebičů je tak zabezpečeno i pokud dojde k poruše sítě. Z baterie se odebírá kapacita a vybíjí se. Toto se signalizuje svitem symbolu baterie (LED BATTERY) doprovázeného přerušovanou akustickou signalizací nejprve každé 4 s a pak před vypnutím každou vteřinu. Akustická signalizace se dá v počátku potlačit stiskem tlačítka ALARM OFF. Akustická signalizace se při poklesu kapacity opět automaticky aktivuje. Doba, po kterou lze přemostit výpadek sítě, je omezená a závisí na počtu přídavných bateriových modulů, stavu baterií (vliv stárnutí baterií) a zvlášť na napájené zátěži. Doba přemostění výpadku sítě se proto mění od několika minut do několika hodin. Sloupcový indikátor z LED (řetězec LED nalevo od tlačítka ON/OFF) zobrazuje za tohoto provozu zbývající kapacitu baterie (podívejte se na str. 40) K vypnutí střídače dojde, pokud napětí baterie klesne pod pevně nastavenou minimální hodnotu napětí. V tomto stavu nesmíte UPS nikdy uskladnit! Nové nabití vybitého bateriového systému by se mělo provést nejpozději do týdne. Jestliže po obnovení síťového napájení jsou napětí a frekvence v daných mezích, usměrňovač a nabíječ baterií se 35

36 opět automaticky zapnou. Usměrňovač pokračuje v napájení střídače a nabíjecí usměrňovač převezme dobíjení baterie Provoz s by-passem Při přetížení nebo detekci vysoké teploty střídače a např. také při rozpoznání poruchy střídače se uskuteční napájení spotřebiče přes automaticky zapojený by-pass a toto je signalizováno svitem LED BYPASS. síť usměrňovač ~ ~ autom. by-pass střídač ~ zabezpečená přípojnice: spotřebiče silová část při poruše měniče nabíjecí usměrňovač baterie Tato funkce se označuje jako pasivní redundance. Pasivní redundance chrání napájení na zabezpečené sběrnici před úplným výpadkem napájení na chráněné přípojnici, avšak v tomto režimu by na spotřebiče přímo působily poruchy sítě. Proto se elektronika stále pokouší přepnout zpátky do online normálního provozního režimu (např. po odeznění přetížení nebo vysoké teploty). By-pass je zařízení, které spíná extrémně rychle a je umístěno mezi chráněnou zátěž a napájecí síť. Připojená synchronizační jednotka v by-passu zajišťuje, aby napětí střídače bylo fázově a frekvenčně synchronní se sítí. i Sloupcový indikátor z LED zobrazuje využití výstupního výkonu UPS. V provozu s bypassem se rozezní každé dvě vteřiny akustická signalizace. 36

37 5.3.4 Přetížení přístroje Zátěž UPS by nikdy neměla překročit jmenovitou zátěž. Jestliže přesto dojde k přetížení přístroje, rozsvítí se LED signalizace poruchy, což je doprovázeno akustickou signalizací (2x za vteřinu). Napájení připojených spotřebičů zůstává po určitou dobu v závislosti na velikosti přetížení dále zachováno, avšak připojená zátěž se musí okamžitě snížit. Pokud byste patřičně nereagovali na přetížení UPS, může dojít k naprosté ztrátě všech funkcí UPS! Zabraňte také krátkodobému přetížení UPS, které např. může vzniknout připojením laserové tiskárny nebo faxu s laserovou tiskárnou. Na UPS nepřipojujte libovolné domácí přístroje nebo obráběcí stroje. Jestliže došlo k výpadku sítě, tj. UPS pracuje v autonomním provozu, nesmíte nikdy na UPS připojovat nebo zapínat další spotřebiče! Zásadou musí být, že když se v normálním provozu nikdy nevyskytlo přetížení, nemá k němu dojít ani při provozu z baterií. Rozsvícení červené LED (ALARM) ve spojení s trvalou akustickou signalizací upozorňuje na poruchu. Postupujte podle pokynů v kapitole 6. 37

38 5.4 Interface a komunikace Ochrana datové komunikace na konektorech RJ11 a RJ45 Příchozí datové linky se připojují na konektor IN na zadní straně Vaší UPS. Konektor OUT se spojí s Vaším koncovým zařízením. i Ochrana datové linky podporuje sítě o přenosových rychlostech mezi 10 až 100 MBit/s Interface k PC RS232 K dispozici jsou různá interface umožňující ovládání UPS, pohodlné zjištění stavových hlášení a měřených hodnot. Komunikační protokol je optimalizován pro práci s softwarem pro odstavení PC a řízení UPS "CompuWatch" od firmy AEG. Pro připojení Vašeho PC použijte přiložený komunikační kabel a napojte ho na jeden z volných sériových portů Vašeho PC. Interface RS232: Interface RS232 se připojuje pomocí 9ti kolíkového konektoru Sub-D na zadní straně přístroje (poz. 4, str. 26 až 27). Obsazení kolíků : 2 = TxD; 3 = RxD; 5 = GND Komunikační slot Na zadní straně UPS se nalézá kryt (poz. 8 str. 27), po jehož odejmutí lze do tohoto prostoru instalovat volitelně dodávané komunikační jednotky. jednotka AS/400: zásuvná jednotka se stavovými hlášeními je realizována pomocí relé s bezpotenciálovými kontakty jednotka SNMP: zásuvná jednotka pro přímé spojení UPS se sítí Ethernet pomocí konektoru RJ45 (TCP/IP) Podrobnost zjistíte u přiloženého popisu konkrétní jednotky. Další jednotky se připravují. 38

39 i Použití komunikačního slotu odpojuje interface RS-232 popsané v kapitole Software pro odstavení IT a ovládání UPS Firma AEG vyvinula speciálně pro tyto účely software "CompuWatch", který trvale kontroluje síťové napájení a stav UPS. Ve spolupráci s inteligentní UPS je zabezpečena provozní pohotovost součástí výpočetního systému a také bezpečnost dat. Software pro řízení odstavení IT CompuWatch podporuje různé operační systémy, jako např. Windows 98/ME, Windows NT/2000/XP, Linux SUSE, Linux RedHat, Novell Netware, IBM AIX, HP-UX, SUN Solaris, Mac OS a další. Podrobnosti k instalaci software v různých operačních systémech zjistíte v příručce nacházející se na CD. Aktualizace se provádí z: >> PRODUCTS >> Software >> CompuWatch 39

40 6 Signalizace poruch a jejich odstranění 6.1 Signalizace 1. tlačítko ON (zapnout UPS): Stisknutím tlačítka ON na dobu 2 vteřin zapnete UPS. vypnutí autotest UPS: Autotest UPS spustíte za normálního provozu stisknutím tohoto tlačítka po dobu asi 2 vteřin. 2. tlačítko OFF (vypnout UPS): Stisknutím tlačítka OFF po dobu asi 2 vteřin vypnete UPS. akustické signalizace: Stisknutím tohoto tlačítka po 2 vteřiny během signalizace alarmu je možné zrušit akustickou signalizaci (alarm). 3. indikátor LED UPS ON (střídač): Zelená LED se rozsvítí, jestliže UPS napájí spotřebiče síťovým napětím přes střídač UPS. 4. indikátor LED BATTERY (baterie): Oranžově zbarvená LED se rozsvítí, jestliže se energie dodává z bateriového systému. 40

41 5. indikátor LED BYPASS (by-pass): Oranžově zbarvená LED se rozsvítí, když UPS napájí spotřebiče síťovým napětím přes by-pass. 6. indikátor LED ON LINE (stav napájecí sítě): Zelená LED svítí, jestliže síťové napětí je v určených mezích. LED ON LINE bliká, jestliže došlo k záměně nulového a fázového vodiče na vstupu UPS. V tomto případě změňte pořadí vodičů v zásuvce s ochranným vodičem sloupcový indikátor LED indikuje využití výkonu UPS nebo zbývající kapacitu baterií (zbývající dobu přemostění). Jestliže je k dispozici síťové napětí (normální provoz), tyto diody LED ukazují aktuální zátěž (využití výkonu) UPS. 11. oranžová LED 96% 105% 10. zelená LED 76% 95% 9. zelená LED 56% 75% 8. zelená LED 36% 55% 7. zelená LED 0% 35% Jestliže je UPS v režimu provozu z baterií, pak diody LED zobrazují kapacitu baterií: 11. oranžová LED 0% 25% 10. zelená LED 26% 50% 9. zelená LED 51% 75% 8. zelená LED 76% 95% 7. zelená LED 96% 100% 12. indikátor LED ALARM (porucha): Jestliže se UPS dostane do poruchového stavu, rozsvítí se červená LED a současně se trvale rozezní výstražná akustická signalizace (akustický alarm). 41

42 6.2 Diagnostika poruch a jejich odstranění UPS PROTECT C.R generuje podrobná chybová hlášení. Servisní pracovníci potom mohou snadno a přesně lokalizovat poruchy a správně je pochopit Chybová hlášení popis poruchy příčina řešení UPS se nerozběhne. Na displeji nejsou údaje, není akustická signalizace ačkoliv UPS je připojena na napájecí napětí. Síťové napětí a napětí baterie není v povolených mezích, může být silně vybitá baterie. Zkontrolujte síťový přípoj v pevném rozvodu a síťovou šňůru. Bliká LED AC INPUT a akustický alarm je slyšet každé 3 minuty. LED AC INPUT bliká a LED BATTERY se rozsvítí. LED AC INPUT and LED BY-PASS svítí, ačkoliv je k dispozici síťové napětí. Připojená zátěž není napájená. LED UPS ON a LED BATTERY se rozsvítí a akustický alarm je slyšet každé 4 vteřiny. Fázový a nulovací vodič na síťovém vstupu UPS jsou zaměněné. Síťové napětí, anebo frekvence nejsou v povolených mezích. Měnič není zapnutý. Porucha síťového napětí. UPS se automaticky přepne do provozu z baterií. Opravte síťovou zásuvku (fázový a nulovací vodič se nesmí zaměnit). Zkontrolujte napájecí síť (napětí, frekvenci) a informujte příslušného elektrikáře, pokud je to nutné. Stiskněte tlačítko ON na 2 vteřiny. Pokuste se obnovit síťové napájení (možná zapůsobilo jištění v podružném rozvaděči). Jestliže se každou vteřinu rozezvučí akustický alarm, baterie je téměř vybitá. V tomto okamžiku se musí uskutečnit odstavení celého Vašeho IT systému. 42

43 Svítí LED ALARM (porucha), akustická signalizace je slyšet jednou za vteřinu. Dosažená doba přemostění výpadku je kratší než jmenovitá hodnota LED ALARM svítí, LED BATTERY bliká, akustická signalizace jednou za vteřinu LED ALARM se rozsvítí, trvale je slyšet akustická signalizace. Přetížení systému UPS. Baterie nebyly úplně nabité nebo jsou staré, příp. vadné. Nabíječ baterií nebo baterie jsou vadné Porucha UPS Snižte využití výkonu UPS odpojením zátěže z výstupu UPS. Nabíjejte baterie alespoň po nabíjecí dobu podle kapitoly 3.4, a zkontrolujte kapacitu. Pokud se problém neodstraní, poraďte se se svým prodejcem. Informujte prodejce! Informujte prodejce! Pokud nemůžete nalézt řešení Vaší závady, ukončete hledání, vypněte UPS a vytáhněte vidlici ze zásuvky. Obraťte se v tomto případě prosím na naši hotline (podívejte se na str. 5). Připravte si prosím výrobní číslo přístroje a datum prodeje. Na hotline obdržíte technickou podporu a po obeznámení se s Vaším problémem pracovníci hotline rozhodnou o dalších krocích. 43

44 7 Údržba PROTECT C.R je zhotoven z moderních součástek, které téměř nepodléhají opotřebení. Přesto doporučujeme pro udržení vysoké pohotovosti a provozní bezpečnosti pravidelně provádět nejméně jednou za 6 měsíců kontrolu UPS, a to zvláště kontroly baterií a ventilátorů. NEBEZPEČÍ: Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní předpisy! 7.1 Nabíjení baterie Jestliže je k dispozici síťové napětí, baterie se automaticky dobíjí, a to nezávisle na provozním režimu. Doba nabití baterie po delším vybíjení závisí především na počtu přídavných bateriových jednotek. doba nabíjení na 90% jmenovité kapacity připojené bateriové moduly C R C R C R C R integr. baterie 5 h h 5 h 5 h 5 h 2 40 h 14 h 14 h 14 h 3-24 h 24 h 24 h 4-32 h 32 h 32 h 5-40 h 40 h 40 h 7.2 Údržba Měli byste provádět následující údržbu: činnost interval popsáno v vizuální kontrola 6 měsíců kapitola kontrola baterie, anebo ventilátoru 6 měsíců kapitola /

45 7.2.1 Vizuální kontrola Při prováděných vizuálních kontrolách se musí zkontrolovat, zda: UPS není mechanicky poškozena nebo se nenacházejí cizí tělesa v UPS, v přístroji se nenahromadil nános vodivé špíny nebo prachu, hromadění prachu nevede ke snížení přívodu a odvodu tepla. POZOR: Před následujícími činnostmi se musí PROTECT C.R vypnout do beznapěťového stavu. Pokud je vrstva prachu velmi silná, měl by se přístroj preventivně pečlivě vyfoukat suchým stlačeným vzduchem, čímž se umožní lepší odvod tepla. Intervaly prováděných vizuálních kontrol závisí v první řadě na konkrétních podmínkách v místě instalace přístroje Kontrola baterií Pokračující stárnutí baterií lze rozpoznat při pravidelných zkouškách kapacity. Každých 6 měsíců proveďte srovnávací měření, např. simulací síťového výpadku a kontrolujte dobu přemostění. Zátěž by při každé simulaci měla odpovídat vždy přibližně stejnému výkonu. Kontaktujte svého prodejce nebo volejte prosím naši hotline (podívejte se na str. 5), pokud se objeví výrazný pokles doby přemostění oproti předchozímu měření Kontrola ventilátoru Pravidelně kontrolujte zanesení ventilátoru prachem a výskyt netypického hluku. Zacpané ventilační otvory musíte vyčistit. Jestliže je chod ventilátoru neobvykle hlučný nebo neklidný, kontaktujte prosím naši hotline (podívejte se na str. 5). 45

46 8 Skladování, demontáž a likvidace 8.1 Skladování Dlouhé skladování bez nabití nebo vybití v pravidelných intervalech může vést k trvalému poškození baterie. Když budete baterii skladovat při pokojové teplotě (20 C až 30 C), dojde vlivem vnitřní reakce k samočinnému vybíjení asi 3-6 % kapacity měsíčně. Baterie by se neměla skladovat při teplotách vyšších než je pokojová. Vysoká skladovací teplota také znamená zvýšené samočinné vybíjení baterie. Baterie skladované při pokojové teplotě by se měly dobíjet každých šest měsíců, aby se udržela jejich plná kapacita a životnost. i Před uskladněním připojte PROTECT C.R na síť a tak se zajistí úplné nabití baterie. Doba nabíjení by měla odpovídat přinejmenším době uvedené v kapitole Demontáž Demontáž UPS se provádí v obráceném pořadí pokynů pro montáž. 8.3 Likvidace Po konečném vyřazení z provozu zlikvidujte prosím přístroj v zájmu ochrany životního prostředí a opětného zhodnocení jednotlivých částí přístroje v souladu s příslušným zákony, předpisy a směrnicemi. Pamatujte prosím na to, že provinění proti předpisům mohou vést k trestnímu stíhání nebo přestupkovému řízení. 46

47 9 Rejstřík 9.1 Technické výrazy DC/DC Booster IGBT LED PFC PWM přístrojová ochrana SNMP třída D VFD VFI VI Obvod pro zvýšení stejnosměrného napětí na vyšší úroveň Insulated Gate Bipolar Transistor Vysokovýkonové tranzistory nejmodernějšího typu s nejmenším ovládacím příkonem (struktura MOSFET) a nejmenšími ztrátami na výstupní straně (struktura bipolárního tranzistoru). Light Emitting Diode Elektronická polovodičová součástka, obvykle zvaná svítivá dioda. Používá se pro optickou signalizaci. Power Factor Correction Obvod k minimalizaci zpětných vlivů na síť (zvlášť důležité při připojení nelineárních zátěží) Pulse Width Modulation zde: Obvodová technologie pro generaci sinusového napětí nejvyšší kvality ze stejnosměrného napětí termín přepěťové ochrany Obvyklá přepěťová ochrana rozvodné sítě se skládá z uzemňovacího vodiče (třída B), přepěťové ochrany (třída C) a přístrojové ochrany (třída D) - viz také např. (výraz TRABTECH ) Simple Network Management Protocol Běžný protokol na ovládání a správu síťových komponent viz přístrojová ochrana Output Voltage and Frequency Dependent from mains supply Výstup UPS závisí na kolísání napětí a frekvence napájecí sítě. Dřívější značení: OFFLINE Output Voltage and Frequency Independent from mains supply Výstup UPS je nezávislý na kolísání napětí a frekvence napájecí sítě. Dřívější značení: ONLINE Output Voltage Independent from mains supply Výstup UPS je nezávislý na kolísání napětí a frekvence napájecí sítě. Napětí sítě se ale upravuje electronickými nebo pasivními regulátory napětí. Dřívější značení: LINE-INTERACTIVE 47

48 Záruční list Typ:.... Výrobní číslo.: Datum prodeje:... Razítko prodejce / Podpis Změna údajů vyhrazena AEG Power Solutions GmbH Emil-Siepmann-Str Warstein-Belecke Germany Provozní návod BAL _02 CZ 48

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele 2005 Eaton Corporation Všechna práva vyhrazena. Na obsah této příručky se vztahují autorská práva vydavatele a nelze jej (ani jeho části) reprodukovat bez písemného

Více

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W)

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Napájecí zdroj vyznačující se novou jedinečnou funkcí společnosti OMRON Alarm podpětí s kompaktní konstrukcí přispívající ke zmenšení velikosti

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

NAPÁJECÍ ZDROJE PC Základní princip činnosti PS_ON signál. Power_Good signál.

NAPÁJECÍ ZDROJE PC Základní princip činnosti PS_ON signál. Power_Good signál. NAPÁJECÍ ZDROJE PC Obecně zdroj PC převádí střídavé síťové napětí (u nás 230 V/50 Hz) na stejnosměrná napětí potřebná pro napájení všech částí počítače. Postupně bylo vypracováno několik standardů určujících

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Dürr Dental VistaCam CL.iX

Dürr Dental VistaCam CL.iX Dürr Dental VistaCam CL.iX Návod k montáži a použití 9000-618-115/32 2009/10 2 2009/10 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace 4 1.1 Hodnocení shody 4 1.2 Všeobecné pokyny 4 1.3 Likvidace přístroje

Více

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu 2004/08 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více