33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1"

Transkript

1 Stenografický záznam 33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA dubna 2010 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva Str a 76 Dotazy a interpelace Str změna rozpočtu a 1. změna plánu nákladů a výnosů zdaňované činnosti pro rok 2010 Str Zrušení usnesení zastupitelstva z r Str Poskytnutí účelového finančního příspěvku pro zajišťování úklidu osobami s částečným mentálním postižením prostřednictvím sdružení Etincelle Str Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k domu Hybernská 26 a 28, se společností PAOMA Str Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1 Str Změna ve složení finančního výboru Str Změnu rámcové koncepce řešení sociálních dopadů deregulace nájemného Str Granty na podporu a využití volného času dětí a mládeže Str Informace o plnění usnesení zastupitelstva ohledně Myslíkovy ulice Str Svěření pozemků v k. ú. Hradčany. Str Prodej pozemku v k. ú. Hradčany Str Změna prohlášení vlastníka o rozdělení domu Bílkova 13, 15 Str Prodej společných částí domu Malostranské nám. 24 Str Vyřazení bytové jednotky Pštrossova 9 z privatizace Str Vyřazení bytové jednotky Thunovská 10 z privatizace Str Str Vyhodnocení 10. etapy výběrového řízení na převod půdních prostor Splátkový kalendář na dlužné nájemné za užívání nebytových prostorů v domě Celetná 28 Str Přidělení finančních prostředků - Specifická primární prevence 2010 Str Přidělení finančních prostředků zdravotnictví 2010 Str Přidělení finančních prostředků - kultura 2010 Str Přidělení finančních prostředků - rozvoj občanské společnosti 2010 Str Přidělení finančních prostředků - ochrana kulturního dědictví 2010 Str Postup pro vydání bezdůvodného obohacení MČ Praha 1 za neplatný převod vlastnického práva k domu Štěpánská 41 Str Prodej bytové jednotky Újezd 32 Str Prodej bytové jednotky, Hroznová 2 Str Prodej bytů v souladu se Zásadami Str Vyřazení bytové jednotky Pštrossova 9 z privatizace Str Žádost paní Benešové a manželů Dobiášových o odkoupení bytových jednotek v domě xxxxxxxxxx Str Návrh Ing. Mxxxxxx Hxxxxxx, spoluvlastníka domu U Lužického semináře 8 na vypořádání spoluvlastnictví Str Nesouhlas s odpovědí na interpelaci Str Nevymáhání peněz za slevy na nájemném v grantovém systému Str Svěření části pozemku, veřejného WC Str Přidělení finančních prostředků - specifická primární prevence

2 Před zahájením zasedání zastupitelstva bych se velmi rád ujal milé povinnosti a zastupitelstvo seznámil s výsledkem včerejšího jednání rady MČ Praha 1 v souvislosti s panem Langem a Kutáčkem, které prosím, aby předstoupili před zastupitelstvo a vyslechli následnou řeč. Dne v 0.22 hod. ranního času strážníci Obvodního ředitelství Městské policie Praha 1 Pan Martin Lang a Michal Kutáček zakročili u havárie vozidla taxi, které nejprve narazilo do železného zábradlí a poté do stromu v horní části Václavského nám. před Křižovatkou v Mezibranské ulici. Přestože na místě byla před nimi hlídka Policie ČR, až tito strážníci zjistili, že řidič nejeví známky života. Proto z vozidla vyprostili a spolu s přítomnými policisty zahájili resuscitaci s tím, že použili ambuvak a poté i defibrilátor. Resuscitace probíhala až do příjezdu lékaře Záchranné služby, který pokračoval v oživování a skutečně se podařilo přivést řidiče k vědomí a obnovit jeho životní funkce. K úspěšnému zákroku přispělo i to, že vozidlo Městské policie je vybaveno rozšířeným zdravotním materiálem včetně defibrilátoru, který byl nakoupen z prostředků MČ Praha 1. Druhým důležitým faktem je, že jsou strážníci speciálně vyškoleni pro poskytování první pomoci zejména s důrazem na obnovu životních funkcí. Použití výbavy vozidla k resuscitaci mělo prokazatelně vliv na záchranu řidiče taxi, který vlivem středeční zástavy srdce zavaroval a nejevil známky života. Strážník Kutáček studuje při zaměstnání vyšší odbornou zdravotní školu. I kvalitní poskytnutá informace o zdravotním stavu řidiče byla pro záchranu lidského života důležitá. Oba strážníci tvoří posádku speciálního záchranného vozidla, které můžete vidět v ulicích Prahy 1. Vzhledem k výše uvedenému rada MČ včera na svém jednání rozhodla jménem městské části vyslovit poděkování oběma strážníkům. Já bych jim velmi rád jménem městské části za vaší přítomnosti předal peněžní dar, o kterém rozhodla rada MČ. (Potlesk) Strážník pan Martin Lang, který přešel na Prahu 1 z Prahy 6 a je zařazen na Obvodní ředitelství Městské policie Prahy 1 od Strážník pan Michal Kutáček, který je novém strážníkem a je zařazen na Obvodním ředitelství Městské policie Praha 1 od Prosím oba pány, aby stvrdili přijetí daru podpisem darovací smlouvy. Tím jim děkuji za vše, co vykonali. Děkuji. (Potlesk) P. K u t á č e k : Vážení hosté, dámy a pánové, chtěl bych za mne a za kolegu poděkovat za toto milé přijetí dnes ráno v tomto nádherném sále. Chtěl bych vyjádřit obdiv a prozíravé myšlení našeho vedení, že naše vozidla vybavilo unikátními prostředky na záchranu života. Za ocenění, které jsme tady dostali, poděkuji i škole, kde jako záchranář dálkové studuji Vyšší odborné škole zdravotnické, Brno. Zároveň bych chtěl říci, že to byla pouze naše povinnost a náplň práce. Děkuji. (Potlesk) Také velmi děkuji. Věřím, že členové zastupitelstva budou více vědět, s kým se setkávají v ulicích Prahy 1. Vážení členové zastupitelstva, vážení přítomní, vzhledem k tomu, že je přítomna výrazná nadpoloviční většina členů ZMČ Prahy 1, zahajuji zasedání ZMČ Praha 1. Konstatuji, že omluveni z dnešního zasedání jsou pánové Pavlů a pan Filip, pan Láryš a paní Dvořáková hlásí pozdní příchod v 9.30 h, paní Prostějovská hlásí odchod ve 14 hodin, pan Hejma ve 13 a paní Fonová ve h. 2

3 P. P e a k e: Dovolte, abych omluvila kolegu Dobeše, který je nemocen a žádal mě, abych tak učinila. P. P o s p í š i l : Omluvil bych paní Titlbachovou, která je v zahraničí. K ověřování zápisu. Byl vám rozdán zápis z 32. zasedání zastupitelstva, ověřovatelé byli paní Bártová a pan Pavlů. Má někdo nějaké připomínky? Nemá, zápis se považuje za schválený. Ověřovatelé dnešního zápisu jsou navrženi pan Arnstein a paní Fraňková. Oba jsou přítomni a souhlasí. K volební a návrhové komisi: pánové Láryš, Horák, Pavlů, Klasnová. Vzhledem k nepřítomnosti pana Láryše si myslím, že komise stačí tříčlenná. Návrhová komise je ve složení Dvořák, Arnstein, Dobeš, Škrak je také schopna vykonávat svou funkci. Tři jsou přítomni a pověřuji pana Arnsteina vedením návrhové komise. Nyní k programu jednání. V rámci programu jednání k navrženým bodům vám byly dorozdány materiály k bodu Různé a), b), c), d) v očekávaných a navrhovaných termínech. Tyto body jste řádně obdrželi. K bodu 2 vám byl rozdán ještě doplňující návrh, který bude k tomuto bodu předkládat pan místostarosta Helmeczy. Byl vám rozdán ve čtvrtek Nyní otevírám diskusi k návrhu programu jednání. Kdo se hlásí do diskuse? Předložím za mne jediný návrh, kdy se jedná o materiál, který je ve své logice zásadní vzhledem k rozpočtu a byl vám rozdán minulou středu. Navrhuji, aby bod 30 d) byl zařazen za bod 2. Návrh podávám proto, že se tento bod bezprostředně týká rozpočtu MČ Praha 1 tak, aby zastupitelstvo v případě diskuse o financích bylo schopno tuto materii pojmout jako komplexní věc. Zároveň můj návrh bude směřovat k 2. rozpočtové změně v případě, že tento můj předklad bude schválen a přijat zastupitelstvem. Prosím o další návrhy. Není tomu tak. Dávám hlasovat o upraveném pořadu jednání s tím, že bod 30 d) by byl zařazen za bod 2. Technická paní Fraňková. P. F r a ň k o v á : Nebylo to 30 e)? Je to d). P. H o d e k : Omlouvám se, je to technický šotek, mám také e), pan starosta má d). Pravděpodobně se tiskly dva programy. Je to zrušení usnesení. Prosím o hlasování. Pro 27, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Usnesení bylo přijato. 3

4 Pod číslo 1 Dotazy, interpelace. Mám přihlášku jednoho občana. Navrhuji, aby občan vystoupil jako třetí. Prosím paní Peake. P. P e a k e : Mám dvě krátké interpelace. V první bych se chtěla zeptat pana dr. Votočka na náklady spojené s vydáním brožury shrnující udělování grantů v r. 2009, která přistála mnohým z nás ve schránkách. Zajímalo by mě, kolik brožura stála. Druhou interpelaci přednáším za jednoho z občanů Prahy 1, který nás o to požádal, za pana Oto Hrudičku z xxxxxxxxxxxxx, který tímto žádá některé zastupitele, kteří vystupovali v diskusi k případné privatizaci bytů v domě Truhlářská 14, aby objasnili své výroky. Uvedu některé. Pan Hrudička rozebral stenozáznam a prosí o vysvětlení např. pana Valentu, který uvádí, že v Truhlářské 14 je družina, což je pravda, a myslí si, že tam i školka, což není pravda. Dále pan Valenta uvádí, že v Truhlářské 14 je školní jídelna, což je nesmysl, školní dětské hřiště, což také není pravda. Z uvedeného tvrzení je pravdivá pouze existence školní družiny, školní dětské hřiště rekonstruované s tartanovým povrchem kdysi bývalo v přízemí za školní družinou, ale se stavbou sousedícího hotelu Ibis bylo zničeno Dále je zde zmiňován výrok paní dr. Příhodové, která vyjadřovala obavu, že v případě zrušení družiny by nebylo děti ze ZŠ Truhlářská kde umístit. Z pohledu nájemníků tohoto domu je školní družina zcela bezproblémovým uživatelem nebytového prostoru a určitě by tam nebyly žádné konflikty. Dále je zde rozporován výrok paní ing. Tomíčkové, která podle stenozáznamu uvedla, že družina stále funguje ve třech podlažích a na její rekonstrukci se vynaložilo přes 9 mil. Kč. Přízemí se z důvodu vlhkosti bude upravovat, do domu se nainvestovalo přes 21 mil. Kč a ještě zbývá 39 mil. Podle pana Hrudičky družina funguje pouze ve dvou podlažích, přízemní podlaží je využíváno jen jako volební místnost nebo šatna pro řemeslníky. Rekonstrukce školní družiny ve výši 9289 tis. byla převážně financována investory hotelu Ibis a obchodního centra Palladium. Takto bylo odpovězeno i na předchozí interpelaci přímo panem starostou. Nakonec je zmíněn výrok pana dr. Solila, který si posteskl nad úrovní jednání zastupitelstva ve věci privatizace domu Truhlářská 14 a svůj výstup zakončil slovy, že je rád, že jsme zjistili, že tam školka je. Pan Hrudička uvádí, že to byla poslední trpká višeň na hořkém dortu z jednání zastupitelstva. Opakovaně zdůrazňuji, že školka v domě Truhlářská 14 opravdu není. Toto si pan Hrudička odnesl ze stenozáznamu a prosí o objasnění ať už jemu, nebo aby aspoň v rámci radnice bylo jasné, co je a co není v Truhlářské 14. Vy jste pro nepřítomnost pana Hrudičky přednesla vašimi ústy jeho dotaz. Chápu to dobře? Ano. Pan Votoček. P. V o t o č e k : Dámy a pánové, chtěl bych interpelovat otázku domu v Navrátilově ul. číslo 13. Tento dům byl ve spoluvlastnictví MČ Praha 1 jednou polovinou, pana Vxxxxxxxx Vxxxxxx jednou čtvrtinou a paní Dxxxxx Kxxxxxxxx jednou čtvrtinou. Správu domu vykonával pan Vxxxxx a po jeho smrti se jí iniciativně ujal jeho syn Rxxxx Vxxxxx. Počínal si při tom velmi nestandardním způsobem, dům nechával záměrně chátrat, některé byty nechával neobsazené, sám uzavíral nájemní smlouvy a sám též vybíral nájemné, aniž by příslušný podíl odváděl zbývajícím spoluvlastníkům. Poté, co se pokusil odkoupit podíl městské části za 9,5 mil. Kč, se nájemníci, kterým nezakrytě vyhrožoval vystěhováním, 4

5 cítili ohroženi a požádali městskou část o pomoc a informovali ji o podivných praktických pana Vxxxxxx. Na základě toho se městská část konečně o dům začala starat a po složitých jednáních donutila naopak pana Vxxxxxx a paní Kxxxxxxxxx, aby své podíly prodali MČ za 8 mil. Kč. Při auditu právních vztahů v domě konstatoval externí právní zástupce MČ JUDr. Šachta, že řada právních úkonů byla uzavřena v rozporu s občanským zákoníkem, neboť bývalý spoluvlastník dotčené nemovitosti pan Rxxxx Vxxxxx jednal bez jakéhokoliv zmocnění i za ostatní spoluvlastníky. Takové právní úkony jsou proto z právního hlediska absolutně neplatné podle ustanovení 39 občanského zákoníku. Tato neplatnost se týká i některých nájemních smluv. Někteří nájemníci, resp. uživatelé bytů užívají byty neoprávněné, neboť nedisponují platnou nájemní smlouvou. Vzhledem k tomu, že v současné době je jediným vlastníkem nemovitosti MČ Praha 1, je třeba vyřešit otázku neplatných nájemních smluv a s tím související otázku dalšího postupu vůči uživatelům bytů. Dle názoru JUDr. Šachty je možné nastalou situaci vyřešit dvěma způsoby: 1. MČ Praha 1 uzavře s uživateli bytů s neplatnými nájemními smlouvami nové nájemní smlouvy, nebo 2. MČ Praha 1 vyzve uživatele bez platné nájemní smlouvy k vyklizení bytů, případně podá žaloby na vyklizení bytů, pokud by na výzvu k vyklizení nereagovali. Jelikož jsou nájemní smlouvy neplatné, není třeba nájem bytu vypovídat a uživatel bytu nemá nárok ani na zajištění bytové náhrady. JUDr. Šachta však upozorňoval, že v případném soudním sporu se soud bude zabývat i otázkou, zda není postup MČ Praha 1 v rozporu s dobrými mravy ve smyslu ustanovení 3, odst. 1, občanského zákoníku. Rada pak v únoru 2009 přijala usnesení, aby byla s nájemníky uzavřena smlouva na dobu určitou do 31. ledna 2010 s tím, že se do té doby situace vyšetří a zváží další postup. To se však podle mých informací nestalo a aktuálně dostali nájemníci výzvu k vyklizení bytů. Jako obzvláštní milost za to, že platili řádně nájemné, se jim poskytuje lhůta, aby si mohli zajistit sami jiné bydlení, ovšem do té doby se jim nájemné zvyšuje na tržní úroveň. Zde je třeba zdůraznit, že po dobu 15 let se MČ o svůj vlastnický podíl v uvedeném domě vůbec nestarala, pan Vxxxxx se v něm choval jako suverén a nájemníci neměli ani ponětí, že když jim dal podepsat nájemní smlouvu nahrazující dosavadní dekret, že tak učinil neoprávněně a bez vědomí ostatních spoluvlastníků a že tedy podepisují bezcenný dokument. Podotýkám, že se to týká i nájemníků, kteří se v domě narodili. Chtěl bych vědět, proč MČ zvolila tu pro obyvatele domu horší variantu a zda je její rozhodnutí konečné. Bude odpovězeno písemně. Nyní pan Jiří Kučera, Praha 1. P. K u č e r a : Jsem nájemník domu xxxxxxxxxxxxxxxxx. Na minulém zastupitelstvu jsem zde vystoupil v rámci bezpečnosti situace v objektu. Byl jsem pozván na jednání bezpečnostního výboru. Chtěl jsem tuto situaci popsat, co se dosud událo, a zároveň poděkovat vedení města, že od konání bezpečnostní rady se tam situace razantně mění k lepšímu v tom smyslu, že byla zorganizována bezpečnostní agentura, která dům střeží a zamezuje tam pohybu osob, které si obstarávaly drogy. V domě byla objevena drogová varna pravděpodobně pervitinu. Situace se rapidně zlepšila. Chtěl bych se zeptat, jakým způsobem se dále bude řešit nájemní vztah s lidmi, kteří nemají dekret a agentura nás tam střeží. 5

6 Chtěl bych apelovat na zastupitele, když pominou důvody, které bránily užívání objektu, aby došlo k navrácení bytových funkcí domu a eventuálně k privatizaci, která byla nájemníkům dříve slíbena. Ještě jednou dík za velké změny. Prosím pana Valentu o informaci ke správě tohoto domu. P. V a l e n t a : Doufám, že v květnu kolegové dají souhlas se změnou rozpočtu, protože při schvalování rozpočtu na r bylo řečeno, že veškeré projekty, které budou mít stavební povolení, budou financovány v tomto případě jde o dům, kde bylo gymnázium a v květnu budu předkládat materiál na rozšíření bytové plochy a na rekonstrukci prostor na byty. Doufám, že se podobné případy v jiných domech, které spravuje MČ Praha 1, již nebudou odehrávat. K vysvětlení situace s lidmi, kteří stále užívají byt. Bohužel, brání právní systém ČR a nedotknutelnost místnosti, kterou někdo prohlašuje za své obydlí. Byl bych velmi rád, kdyby situace byla ukončena řádným soudním rozhodnutím a potom postup MČ Prahy 1 bude co nejrazantnější. Pan Pospíšil. P. P o s p í š i l : Mám dvě krátké interpelace. K první mě přiměl pohled při příchodu na toto zastupitelstvo. Zpozoroval jsem na konci Střeleckého ostrova určité změny, které ze Žofína vypadají jako kácení. Je to v té části, která byla původně nepřístupná. Přitom na veřejném slyšení s občany pan starosta říkal, že v letošním roce se pravděpodobně na Střeleckém ostrově nic dělat nebude ve smyslu jeho rekonstrukce. Chtěl jsem se zeptat, jak situace momentálně vypadá a zda rekonstrukce probíhá nebo neprobíhá. Pokud neprobíhá, zda probíhá běžná údržba zeleně tak, aby se odstranily havarijní stavy. Jak situace vypadá? Prosím paní Váňovou. P. V á ň o v á : Kde kácení mělo být? Na pozemcích, které užívá TJ Start? O tom nám není nic známo. Zřejmě se nás to netýká, ale prověříme to. Můžeme dotaz považovat za nulitní vzhledem k tomu, že se netýká souvislostí, které byly řečeny. P. P o s p í š i l : Prosil bych, zda je tady nějaká změna, která se týká toho, co jste říkal na veřejném slyšení. 6

7 Není žádná změna, můžeme to považovat za vypořádané. Bude-li změna, dovíte se to. P. P o s p í š i l : Druhý dotaz se týká toho, že jsme v loňském roce ve finančním výboru byli ujišťováni o tom, že probíhá pasportizace bytových a nebytových prostor, že probíhá přeměna účtovacího systému tak, aby bylo možné sledovat výnos jednotlivých jednotek po domech. Předpokládám, že tyto práce jsou již ukončeny, a proto se ptám na zjištění, která vyplynula z takto zavedeného systému, a to jaká je výše ztrát, které MČ utrpěla tím, že nebyly pronajaty bytové a nebytové jednotky za období r a první čtvrtinu letošního roku. Bude odpovězeno písemně. Přihlášen je pan Valenta. P. V a l e n t a : Chtěl bych se obrátit na paní kol. Peake s dotazem. Týká se interpelace, kterou zahrnula do kontrolní zprávy ze dne ve věci záměru na pronájem bytů. V textu kontrolní zprávy je výslovně uvedeno: Ponecháme stranou alarmující fakt, že na úřední desce byl záměr na pronájem bytů vyvěšen zcela zmatečně jako záměr na pronájem bytů ve spoluvlastnických domech, ačkoli více než polovina bytů byla v domech, kde je jediným vlastníkem městská část. Ačkoli jsem vás vyzýval již při minulém zasedání ZMČ, abyste dohledala a předložila kopii záměru, který byl údajně zmatečně vyvěšen, nepodařilo se vám na zasedání zastupitelstva kopii záměru dohledat a doložit údaje uvedené v kontrolní zprávě. Bohužel, kopie předmětného údajně zmatečného záměru nebyla doložena více než měsíc po zasedání ZMČ. Dovoluji si požádat o zodpovězení dotazu: z jakého podkladového materiálu bylo odvozeno tvrzení o zmatečném záměru ve smyslu shora citované pasáže? Trváte i nadále na údaji uvedeném v kontrolní zprávě ve smyslu shora uvedené citované pasáže z kontrolní zprávy? Pokud ano, prosím o doložení vašeho tvrzení. Zejména znovu požaduji doložení kopie údajně zmatečného záměru, který je citován v kontrolní zprávě. Když něco tvrdíme, tak je třeba, bychom byli schopni to doložit a nehovořili jsme tady o věcech, které nejsou pravdivé. Úsměv znamená, že by se to doložilo. Děkuji. Paní Peake chce odpovědět. P. P e a k e : Ráda to na příští zastupitelstvo připravím, na příštím zastupitelstvu se tím stejně budeme zabývat, protože kontrolní výbor předloží svůj právní rozbor, který si nechal zpracovat odbornou advokátní kanceláří k celému postupu pronájmu bytů. Rozhodně bod bude na příštím zastupitelstvu předložen. Přihlášena je paní Klasnová. P. K l a s n o v á : Chtěla bych se ve své interpelaci zeptat na stavební činnost v Říční ulici č. 6, (p. Dvořák: Myslel jsem, že na Kosárkově nábřeží. P. Klasnová: To se můžete zeptat vy, pane starosto.) kde probíhá jakási rekonstrukce od loňska. Došlo tam ke sloučení bytů v přízemí, 7

8 k výměně normálních oken za plastová, v 1. patře také pravděpodobně dochází ke slučování bytů a chystá se tam stavební činnost asi v podkroví. Upozornili mě na to místní občané. Chybí tam stavební povolení. Volala jsem na stavební odbor MČ, tam jsem se od příslušné referentky dozvěděla, že Říční 6 nemohla dohledat, že by tam bylo stavební povolení Můj dotaz zní, zda je stavební povolení? Jaký je na to názor památkářů? Kdo tam provádí rekonstrukci a co má být výsledkem rekonstrukce? Jde o Říční číslo 6, Řeknu další postup. Stavební úřad na základě tohoto podnětu provede šetření a budete seznámena se všemi skutečnostmi, které lze v případě, že to není objekt ve vlastnictví Prahy 1, dát k dispozici. Prosím pana Dajbycha. P. D a j b y c h : Chtěl bych zdůraznit, aby zastupitelé pokud chtějí nějakou informaci, která se týká stavební činnosti na Praze 1 vyžadovali ji mým prostřednictvím. Referenti mají rozdělené zakázky jiným způsobem a je možné, že neví, co se přesně v jiné části Prahy 1 dělá. Co říkala paní Klasnová, je neoficiální informace, nemusí to být pravda. P. K l a s n o v á : Byla to příslušná referentka, která měla na starosti tuto část. Prosím pana Dajbycha, aby shromáždil podklady. Zastupitelstvo je žádáno, aby veškeré dotazy směřovalo k vašim rukám. Pokračuje paní Fraňková. P. F r a ň k o v á : Má první interpelace se týká Malostranské besedy, kam se ve středu všichni těšíme, ale toto bude méně prozaické. Na programové radě Malostranské besedy bylo nájemcem sděleno, že kulturní provozy Malostranské besedy budou uzavřeny ve dnech července 2010 z důvodů oprav, nedodělků, reklamací apod. vzniklých při renovaci Malostranské besedy. Na tom by nebylo nic neobvyklého, vady a nedodělky u stavebních prací se vyskytují často a z toho důvodu bývají smlouvy ošetřeny 5%ní pozastávkou minimálně na 12 měsíců po předání stavby. Co však již obvyklé není je fakt, že nájemce si tyto opravy hodlá zajistit sám a po MČ Praha 1 následně žádat úhradu, neboť nedůvěřuje kvalitě oprav, které by provedl dodavatel městské části. Chtěla bych vědět, zda nájemce Malostranská beseda a. s. konzultoval tento postup s panem Bornem či jiným odpovědným pracovníkem MČ, zda tento postup byl městskou částí odsouhlasen, zda smlouva s dodavatelem stavebních prací, jehož se reklamace týkají, tento postup umožňuje, zda byly tyto reklamace u dodavatele uplatněny a zda dodavatel souhlasí s tím, že mu budou náklady na opravy v plné výši přefakturovány. Pravděpodobně bude nájemce Malostranská beseda a. s. uplatňovat i ušlý zisk za uzavření kulturních prostor. Prosím ihned o odpověď, protože to spěchá. Vzhledem k tomu, že už je domluven termín, kdy bude uzavřeno, měl by to pan Born vědět. Je to důležité. Mohu hned přečíst druhou interpelaci? S druhou interpelací vystoupíte až po panu Valentovi, protože příprava si vyžádá delší čas. Prosím pana Votočka, pane Borne, zatím se rozcvičujte. 8

9 P. V o t o č e k : Vážený pane starosto, dostal jsem do svého budníčku dopis adresovaný zastupitelstvu. Podle podacího razítka na úřad přišel 2. dubna. Tento dopis obsahuje stížnost na chování některých pracovníků úřadu od SVJ V Kolkovně 7. Podle jednacího řádu má být dopis určený zastupitelstvu předložen zastupitelstvu k projednání jako samostatný bod. Proč se tak nestalo, zvláště když dopis obsahuje nárok, který může mít dopad na rozpočet městské části ve výši 2,1 mil. Kč? Jestli jste vy něco dostal do budníčku, je vaší povinností postoupit to zodpovědnému pracovníkovi MČ Praha 1. Prosím, abyste mi předal dopis, abych mohl řádně podle schváleného postupu konat. Předejte mi dopis, zajistím správný postup. P. V o t o č e k : Rád to udělám, ale z textu dopisu se domnívám, že jsem nebyl jediným exkluzivním příjemcem na úřadu. Pane doktore, když podáváte interpelaci jako vždy zastřenou, jestli nějaký dopis existuje, tak městská část dostává denně asi 300 dopisů. Jestli vy si myslíte, že městská část je schopna rozlišit, o kterém dopise vy mluvíte, tak rozhodně ne. Specifikujte interpelaci lépe a pak se o tom můžeme bavit. Děkuji. Pan Solis. P. S o l i s : Vážené dámy a pánové, měl bych interpelaci, která se týká vyhlášky zakazující konzumaci alkoholických nápojů na ulici. Myslím si, že bych ji měl směřovat k panu místostarostovi Hodkovi. Je to vyhláška, která zakazuje konzumaci alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Někteří majitelé, kde se podávají alkoholické nápoje, si stěžují, že jsou vystaveni sankcím za to, že jejich hosté konzumují alkoholické nápoje před těmito prostorami. Považují to za šikanu, protože nemají možnost jako v případě hospody U Jelínků požádat o zábor, neboť chodník pod provozovnou je úzký. Je možnost tyto provozovatele ochránit před šikanou, nebo je možné uplatnit výjimku z vyhlášky? Jak lze řešit tento problém? P. H o d e k : Nejsem odborníkem na tuto vyhlášku, ale spíše na out-door, který jste naznačoval. Z logických důvodů se tato vyhláška netýká restauračních předzahrádek, kde tato konzumace povolena je. Pokud před provozovnou není možné toto zařízení umístit máte-li na mysli, abychom umožnili postávání klientů před restaurací U Jelínků s půllitry v ruce, přestože vím, že U Jelínků mají velmi dobré pivo, tak si myslím, že toto není zrovna přípustné a osobně to nepovažuji za šikanu. Jsou provozovny, kde jsou možné předzahrádky, a jsou provozovny, kde to nelze. Nepovažuji to za šikanu, těžko se to dá uhlídat, protože to není vymezeno žádným záborem. Odpovím panu dr. Votočkovi. Podle informací pracovnice kanceláře zastupitelstva byly doručeny dva dopisy s identickým textem, jeden adresovaný radě a druhý zastupitelstvu. Jelikož takové podání je zmatečné, protože nelze dvěma orgánům stejné osoby podávat stejná podání, logicky podle věcného rozlišení si vztáhla na sebe tuto kompetenci rada. Zpracovatele určí pan Valenta. V případě, že z jeho závěrů bude nějaký důsledek pro jednání zastupitelstva, 9

10 bude dopis předložen zastupitelstvu. Toto je výsledek jednání. Nebylo to podání zastupitelstvu, byly to dva identické dopisy. Proto musela rada rozlišit, komu je správně věcně určen vzhledem k tomu, že jsme usoudili, že ten, kdo nám dopis adresoval, nebyl schopen rozlišit z hlediska věcné podstaty, který orgán je příslušný. Prosím pana Stejskala. P. S t e j s k a l : Chci připomenout, že nelze akceptovat vynášení skla s nápoji, ani konzumaci před restauracemi, kde to není předem povoleno. Je to o poplivaném chodníku, poházených nedopalcích, o opileckých výkřicích apod. V okolí bydlí většinou lidé a nutíme provozovatele a personál, aby toto nepřipustil, protože on odpovídá za to, co se v restauraci děje. Vynášení skla je jeho odpovědnosti. Sankcí tolik nebylo, je to jen při opakování a když si nedají říci. Děkuji za odpověď. Pan Valenta. P. V a l e n t a : Chtěl jsem se se svým dotazem obrátit na pana dr. Votočka. Chtěl jsem se ho zeptat, co ho vedlo k tomu, že v rámci programu opravy domovního fondu vypustil jako zpracovatel pasáž týkající se možnosti umístění reklamní plochy na lešení, které se v rámci grantů k tomu poskytují. Co ho k tomu vedlo? Jestli díky tomuto vypuštění umožnil Věcím veřejným na Kosárkově nábřeží tohoto obrovského billboardu co bylo motivem, že zpracoval materiál, který toto neumožňoval? Upozorňuji, že na billboardu je konec politickým dinosaurům. Nevím, jestli to nebyl ze strany Věcí veřejným útok proti vám. P. V o t o č e k : Máte pravdu, pane místostarosto, o vypuštění jste rozhodl sám jako člen komise pro granty na opravu domovního fondu, po zkušenostech z minulého roku, kdy se nepřihlásil na výběrové řízení žádný zájemce. Samozřejmě máte plnou pravdu v podezření, že tento akt byl udělán ve spolupráci a ve srozumění s Věcmi veřejnými, abychom jim umožnili beztrestně v rozporu s vyhláškami hl. m. Prahy propagovat svou společenskou firmu. Děkuji za odpověď. Paní Fraňková. P. F r a ň k o v á : Prosím o promítnutí fotografií. Má interpelace se týká zahrádky restaurace U tří pštrosů u malostranské Mostecké věže. Na fotografii vidíte zahrádku, která zabírá komunikaci tak, že vedle ní nezbývá jízdní pruh. Toto je Míšenská ulice, která je zcela zablokovaná hodinu i déle, před 14 dny dokonce byla úplně uzavřena. V situaci, kdy je Míšeňská zablokovaná a je tady neprůjezdná zahrádka, rezidenti nemají možnost se z Dražického nám. dostat ven, ani zpátky. To nemluvím o tom, kdyby tam měla jet sanitka nebo hasiči. Chtěla jsem požádat, aby byla zahrádka zmenšena tak, aby tam jízdní pruh zůstal a aby se lidé z Dražického nám. mohli dostat ven a zpátky. Další interpelace se týká občanských průkazů, resp. jejich agendy. Mému synovi se stalo, že na Czechpointu zjistil, že má neplatný průkaz. Po delších peripetiích bylo zjištěno, že občanský průkaz pracovnice před dvěma lety vystavila a hned ho stornovala. Je to dramatická situace, pokud s tím člověk běhá po světě. Měl štěstí, že se mu to stalo na úřadu. Trvalo dva dny, než dostal občanský průkaz zpátky. 10

11 Kdyby se to stalo v cizině, může s tím mít člověk závažný problém. Chtěla jsem se zeptat, jak taková situace může nastat? Chápu, že člověk může udělat chybu, ale u tak závažných dokumentů by měl program úřednici hlásí, že dělá nějaký nesmysl, pokud ruší něco, co vystavila, že to nejde. Jak je možné, že taková situace nastane, že to může zrušit v okamžiku, kdy to vystaví a člověka s tím nechá běhat po světě? Co uděláme pro to, abychom lidi nevystavovali nepříjemnostem, které mohou mít s policií v jiných zemích? Prosím pana Hodka. P. H o d e k : K první interpelaci tam to bude složitější, protože se lišíme v průjezdnosti. Podle mého názoru zábor vliv na průjezdnost nemá. S Míšeňskou souhlasím, to je neutěšené. Druhá interpelace je pravděpodobně směřována na pana tajemníka. Bude to obsáhlá odpověď. Prosím pana Borna o odpověď na interpelaci o Malostranské besedě. P. B o r n : K reklamaci a pozastávce: pozastávku máme, dokonce na delší dobu než je nutné. Není mi známo, že by si chtěl nájemce provést opravy na své náklady. Prověřím to. To, že tam vady a nedodělky jsou, je pravda a postupně se odstraňují. Že by to mělo být zavřeno dva dny a mělo by to být dáno na naši hlavu, o tom nevím. P. F r a ň k o v á : Omlouvám se, že do toho vstoupím, ale je to v zápise ze Paní Fraňkovi, předejte, prosím, panu Bornovi zjištění, která jste četla, aby se podle toho mohl hned chovat. Přistoupíme k bodu 2-1. změna rozpočtu a 1. změna plánu nákladů a výnosů zdaňované činnosti. Prosím paní ing. Vojtovou, aby zaujala místo blíže členům zastupitelstva, aby si mohla v průběhu diskuse zaznamenávat případné podněty či návrhy. Upozorňuji, že tento tisk bude předložen v původním návrhu, jak ho máte rozdán, potom pan místostarosta Helmeczy přednese k tomuto tisku pozměňovací návrh. Vážené zastupitelstvo, předkládám návrh 1. změny rozpočtu MČ Praha 1. Sestává se z několika částí, které stručně okomentuji. První část je tok finančních prostředků. Vzhledem k Nemocnici Na Františku a nejistotě v závěru loňského roku, jak správně určit tyto finanční prostředky tak, aby nepřišly vniveč ve prospěch Nemocnice Na Františku, kdy původně rada rozhodla o jejich půjčení tak, aby nad nimi MČ měla kontrolu, po ustanovení správní rady, kdy se správní rada otázkou těchto finančních prostředků na svém jednání třikrát zabývala, rada MČ Prahy 1 doporučuje zastupitelstvu, aby tyto finanční prostředky byly Nemocnici Na Františku převedeny jako příspěvek, to znamená změna účelu těchto finančních prostředků. Jedná se pouze o rozpočtové opatření, finanční prostředky jsou tytéž, o nichž rozhodlo zastupitelstvo v závěru loňského roku. 11

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45 Z á z n a m ze 13. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v pátek dne 30. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Společenství vlastníků SEZEMÍNSKÁ 2030 se sídlem Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 konaného dne 17.6. 2015 od 19:45: hodin v kinosále

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013 Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral Nepřítomni: Slavík - rezignace Hosté: Peitlová, Frenštátská, Vinklerová Zapisovatel:

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Martina Smetanová 27. listopadu 2014 KA ČR - úvod je samosprávnou profesní organizací má své volené orgány, které mají možnost zřizovat orgány pomocné.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit v souladu se zákonem 320/2001 Sb., v platném znění, a vyhlášky 416/2004 Sb., v platném znění, dále ve smyslu zákona 255/2012 Sb., kontrolní řád (dále

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3.

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3. Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 3 Kontrolní výbor ZMO Plzeň 3 sady Pětatřicátníků 7 9, 30100 Plzeň; tel: +420 378 036 500; email: skarda@plzen.eu Z Á P I S z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání:

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání: Z á p i s z 13. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. 3. 2010 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda,

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011

Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011 Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.2. 2011 od 15,00 do 16,45 hodin. Přítomni: viz prezenční listina

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 1 Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání : 17.9.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Havířová

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE 27. ÚNORA ÚSTÍ NAD LABEM PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 JIŽ ČTYŘI AUDITOŘI A TŘI DAŇOVÍ PORADCI NABÍZEJÍ ZA NAŠÍ SPOLEČNOST

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing.

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 20. prosince 2010 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 9 členů zastupitelstva MČ dle presenční listiny 2 (MUDr. Mandík

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice IČO 24271730, sídlem U Hostavického potoka 735/31, 198 00 Praha 9, konané dne 27. 3. 2013 od 18 hod. v Hotelu

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 2. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice

Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice Zastupitelstvo města se usneslo dne 5. 11. 2014 v souladu s ustanovením 96, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), (dále jen zákon o obcích ) na

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 29. 03. 2012 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M Hruška,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 7. 2014 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Hlasování Shromáždění: Souhlasíte s rozšířením programu? Rozšíření programu schůze bylo odsouhlaseno. pro: 95,5% proti: 0 % zdržel se: 4,5 %

Hlasování Shromáždění: Souhlasíte s rozšířením programu? Rozšíření programu schůze bylo odsouhlaseno. pro: 95,5% proti: 0 % zdržel se: 4,5 % Zápis ze 4. schůze shromáždění Společenství pro dům Konradova 2212/11, Brno, svolané v souladu s čl. VIII odst. 9 stanov společenství shromáždění Společenství vlastníků jednotek, konané ve středu 6. 3.

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

U S N E S E N Í. 16. schůze rady městské části. konané dne 14.6.2010 jako mimořádné číslo usnesení 0590/16/R/2010

U S N E S E N Í. 16. schůze rady městské části. konané dne 14.6.2010 jako mimořádné číslo usnesení 0590/16/R/2010 Městská část Praha 11 U S N E S E N Í 16. schůze rady městské části konané dne 14.6.2010 jako mimořádné číslo usnesení 0590/16/R/2010 Záhájení úplatných převodů bytových jednotek v panelových domech oprávněným

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 8. 2012 ve 14:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání 2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání Dotaz: (ze dne 19. 2. 2015) Předmět*: Informace o zaměstnatelnosti

Více

Výsledek : Změna stanov byla přijata. Následně byly předsedající Lucií Šimkovou představeny změny v programu SVJ Rižská 1492 (záměna pořadí bodů).

Výsledek : Změna stanov byla přijata. Následně byly předsedající Lucií Šimkovou představeny změny v programu SVJ Rižská 1492 (záměna pořadí bodů). Zápis ze členské schůze Společenství vlastníků jednotek Rižská 1492, Praha 15, konané dne 21.8.2008 Datum konání : 21.8.2008 Místo : Toulcův Dvůr, Praha 15 Předsedající schůze : Lucie Šimková Zapisovatel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU ZÁPIS Z 6. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU Datum konání: 31.3.2015 Místo konání: OÚ Přerov nad Labem Začátek schůze: 17.25 hodin Konec schůze: 19.15 hodin Přítomni: K. Salačová, L. Kodešová, M. Kadeřávková Omluveni:

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 Žadatel

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 které se konalo dne 24. června 2014 od 18 hodin v kinosále ZŠ Bronzová č.p. 2027, 155 00 Praha 5. Bod 1) programu Prezence členů a kontrola

Více

Zápis z valné hromady

Zápis z valné hromady Zápis z valné hromady Honebního společenstva SEJŘEK - SKOROTICE se sídlem Sejřek 12, 592 62 Nedvědice konané dne 22.03.2013 v Sejřku s tímto programem: Program: 1) Zahájení a schválení programu valné hromady

Více

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www. lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Čj.: Počet listů dokumentu: 15 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

1) Zahájení, schválení programu jednání

1) Zahájení, schválení programu jednání Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 12. listopadu 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Tento zápis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu

Více

Žádost o pronájem jiného bytu jednoho většího bytu za více menších (tj. rozestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu jednoho většího bytu za více menších (tj. rozestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu jednoho většího bytu za více menších

Více

Zápis z 25. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 25. srpna 2008

Zápis z 25. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 25. srpna 2008 Zápis z 25. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 25. srpna 2008 Přítomno: 8 členů obecního zastupitelstva Karel Fűrst, Jiří Pavelec, František Klestil, Jan Koktavý, Josef Pavelec, Vladimír

Více

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah:

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah: Rada m. č. Praha 10 P10-098725/2014 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26.1.2015 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schůze kontrolní výboru 14.1.2015 Přítomni: O.Veškrna, V.Slámová, P. Vítek, P.Kubánková Omluvena: M.Klapková ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Město Strakonice ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Schváleno Městským zastupitelstvem dne 9.5.2001 (čl. III. bod 1, IV. a VI c) schválen ZM dne 16.6.2004) (čl. III. bod 1 a čl. VII. schválen

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více