33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1"

Transkript

1 Stenografický záznam 33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA dubna 2010 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva Str a 76 Dotazy a interpelace Str změna rozpočtu a 1. změna plánu nákladů a výnosů zdaňované činnosti pro rok 2010 Str Zrušení usnesení zastupitelstva z r Str Poskytnutí účelového finančního příspěvku pro zajišťování úklidu osobami s částečným mentálním postižením prostřednictvím sdružení Etincelle Str Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k domu Hybernská 26 a 28, se společností PAOMA Str Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1 Str Změna ve složení finančního výboru Str Změnu rámcové koncepce řešení sociálních dopadů deregulace nájemného Str Granty na podporu a využití volného času dětí a mládeže Str Informace o plnění usnesení zastupitelstva ohledně Myslíkovy ulice Str Svěření pozemků v k. ú. Hradčany. Str Prodej pozemku v k. ú. Hradčany Str Změna prohlášení vlastníka o rozdělení domu Bílkova 13, 15 Str Prodej společných částí domu Malostranské nám. 24 Str Vyřazení bytové jednotky Pštrossova 9 z privatizace Str Vyřazení bytové jednotky Thunovská 10 z privatizace Str Str Vyhodnocení 10. etapy výběrového řízení na převod půdních prostor Splátkový kalendář na dlužné nájemné za užívání nebytových prostorů v domě Celetná 28 Str Přidělení finančních prostředků - Specifická primární prevence 2010 Str Přidělení finančních prostředků zdravotnictví 2010 Str Přidělení finančních prostředků - kultura 2010 Str Přidělení finančních prostředků - rozvoj občanské společnosti 2010 Str Přidělení finančních prostředků - ochrana kulturního dědictví 2010 Str Postup pro vydání bezdůvodného obohacení MČ Praha 1 za neplatný převod vlastnického práva k domu Štěpánská 41 Str Prodej bytové jednotky Újezd 32 Str Prodej bytové jednotky, Hroznová 2 Str Prodej bytů v souladu se Zásadami Str Vyřazení bytové jednotky Pštrossova 9 z privatizace Str Žádost paní Benešové a manželů Dobiášových o odkoupení bytových jednotek v domě xxxxxxxxxx Str Návrh Ing. Mxxxxxx Hxxxxxx, spoluvlastníka domu U Lužického semináře 8 na vypořádání spoluvlastnictví Str Nesouhlas s odpovědí na interpelaci Str Nevymáhání peněz za slevy na nájemném v grantovém systému Str Svěření části pozemku, veřejného WC Str Přidělení finančních prostředků - specifická primární prevence

2 Před zahájením zasedání zastupitelstva bych se velmi rád ujal milé povinnosti a zastupitelstvo seznámil s výsledkem včerejšího jednání rady MČ Praha 1 v souvislosti s panem Langem a Kutáčkem, které prosím, aby předstoupili před zastupitelstvo a vyslechli následnou řeč. Dne v 0.22 hod. ranního času strážníci Obvodního ředitelství Městské policie Praha 1 Pan Martin Lang a Michal Kutáček zakročili u havárie vozidla taxi, které nejprve narazilo do železného zábradlí a poté do stromu v horní části Václavského nám. před Křižovatkou v Mezibranské ulici. Přestože na místě byla před nimi hlídka Policie ČR, až tito strážníci zjistili, že řidič nejeví známky života. Proto z vozidla vyprostili a spolu s přítomnými policisty zahájili resuscitaci s tím, že použili ambuvak a poté i defibrilátor. Resuscitace probíhala až do příjezdu lékaře Záchranné služby, který pokračoval v oživování a skutečně se podařilo přivést řidiče k vědomí a obnovit jeho životní funkce. K úspěšnému zákroku přispělo i to, že vozidlo Městské policie je vybaveno rozšířeným zdravotním materiálem včetně defibrilátoru, který byl nakoupen z prostředků MČ Praha 1. Druhým důležitým faktem je, že jsou strážníci speciálně vyškoleni pro poskytování první pomoci zejména s důrazem na obnovu životních funkcí. Použití výbavy vozidla k resuscitaci mělo prokazatelně vliv na záchranu řidiče taxi, který vlivem středeční zástavy srdce zavaroval a nejevil známky života. Strážník Kutáček studuje při zaměstnání vyšší odbornou zdravotní školu. I kvalitní poskytnutá informace o zdravotním stavu řidiče byla pro záchranu lidského života důležitá. Oba strážníci tvoří posádku speciálního záchranného vozidla, které můžete vidět v ulicích Prahy 1. Vzhledem k výše uvedenému rada MČ včera na svém jednání rozhodla jménem městské části vyslovit poděkování oběma strážníkům. Já bych jim velmi rád jménem městské části za vaší přítomnosti předal peněžní dar, o kterém rozhodla rada MČ. (Potlesk) Strážník pan Martin Lang, který přešel na Prahu 1 z Prahy 6 a je zařazen na Obvodní ředitelství Městské policie Prahy 1 od Strážník pan Michal Kutáček, který je novém strážníkem a je zařazen na Obvodním ředitelství Městské policie Praha 1 od Prosím oba pány, aby stvrdili přijetí daru podpisem darovací smlouvy. Tím jim děkuji za vše, co vykonali. Děkuji. (Potlesk) P. K u t á č e k : Vážení hosté, dámy a pánové, chtěl bych za mne a za kolegu poděkovat za toto milé přijetí dnes ráno v tomto nádherném sále. Chtěl bych vyjádřit obdiv a prozíravé myšlení našeho vedení, že naše vozidla vybavilo unikátními prostředky na záchranu života. Za ocenění, které jsme tady dostali, poděkuji i škole, kde jako záchranář dálkové studuji Vyšší odborné škole zdravotnické, Brno. Zároveň bych chtěl říci, že to byla pouze naše povinnost a náplň práce. Děkuji. (Potlesk) Také velmi děkuji. Věřím, že členové zastupitelstva budou více vědět, s kým se setkávají v ulicích Prahy 1. Vážení členové zastupitelstva, vážení přítomní, vzhledem k tomu, že je přítomna výrazná nadpoloviční většina členů ZMČ Prahy 1, zahajuji zasedání ZMČ Praha 1. Konstatuji, že omluveni z dnešního zasedání jsou pánové Pavlů a pan Filip, pan Láryš a paní Dvořáková hlásí pozdní příchod v 9.30 h, paní Prostějovská hlásí odchod ve 14 hodin, pan Hejma ve 13 a paní Fonová ve h. 2

3 P. P e a k e: Dovolte, abych omluvila kolegu Dobeše, který je nemocen a žádal mě, abych tak učinila. P. P o s p í š i l : Omluvil bych paní Titlbachovou, která je v zahraničí. K ověřování zápisu. Byl vám rozdán zápis z 32. zasedání zastupitelstva, ověřovatelé byli paní Bártová a pan Pavlů. Má někdo nějaké připomínky? Nemá, zápis se považuje za schválený. Ověřovatelé dnešního zápisu jsou navrženi pan Arnstein a paní Fraňková. Oba jsou přítomni a souhlasí. K volební a návrhové komisi: pánové Láryš, Horák, Pavlů, Klasnová. Vzhledem k nepřítomnosti pana Láryše si myslím, že komise stačí tříčlenná. Návrhová komise je ve složení Dvořák, Arnstein, Dobeš, Škrak je také schopna vykonávat svou funkci. Tři jsou přítomni a pověřuji pana Arnsteina vedením návrhové komise. Nyní k programu jednání. V rámci programu jednání k navrženým bodům vám byly dorozdány materiály k bodu Různé a), b), c), d) v očekávaných a navrhovaných termínech. Tyto body jste řádně obdrželi. K bodu 2 vám byl rozdán ještě doplňující návrh, který bude k tomuto bodu předkládat pan místostarosta Helmeczy. Byl vám rozdán ve čtvrtek Nyní otevírám diskusi k návrhu programu jednání. Kdo se hlásí do diskuse? Předložím za mne jediný návrh, kdy se jedná o materiál, který je ve své logice zásadní vzhledem k rozpočtu a byl vám rozdán minulou středu. Navrhuji, aby bod 30 d) byl zařazen za bod 2. Návrh podávám proto, že se tento bod bezprostředně týká rozpočtu MČ Praha 1 tak, aby zastupitelstvo v případě diskuse o financích bylo schopno tuto materii pojmout jako komplexní věc. Zároveň můj návrh bude směřovat k 2. rozpočtové změně v případě, že tento můj předklad bude schválen a přijat zastupitelstvem. Prosím o další návrhy. Není tomu tak. Dávám hlasovat o upraveném pořadu jednání s tím, že bod 30 d) by byl zařazen za bod 2. Technická paní Fraňková. P. F r a ň k o v á : Nebylo to 30 e)? Je to d). P. H o d e k : Omlouvám se, je to technický šotek, mám také e), pan starosta má d). Pravděpodobně se tiskly dva programy. Je to zrušení usnesení. Prosím o hlasování. Pro 27, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Usnesení bylo přijato. 3

4 Pod číslo 1 Dotazy, interpelace. Mám přihlášku jednoho občana. Navrhuji, aby občan vystoupil jako třetí. Prosím paní Peake. P. P e a k e : Mám dvě krátké interpelace. V první bych se chtěla zeptat pana dr. Votočka na náklady spojené s vydáním brožury shrnující udělování grantů v r. 2009, která přistála mnohým z nás ve schránkách. Zajímalo by mě, kolik brožura stála. Druhou interpelaci přednáším za jednoho z občanů Prahy 1, který nás o to požádal, za pana Oto Hrudičku z xxxxxxxxxxxxx, který tímto žádá některé zastupitele, kteří vystupovali v diskusi k případné privatizaci bytů v domě Truhlářská 14, aby objasnili své výroky. Uvedu některé. Pan Hrudička rozebral stenozáznam a prosí o vysvětlení např. pana Valentu, který uvádí, že v Truhlářské 14 je družina, což je pravda, a myslí si, že tam i školka, což není pravda. Dále pan Valenta uvádí, že v Truhlářské 14 je školní jídelna, což je nesmysl, školní dětské hřiště, což také není pravda. Z uvedeného tvrzení je pravdivá pouze existence školní družiny, školní dětské hřiště rekonstruované s tartanovým povrchem kdysi bývalo v přízemí za školní družinou, ale se stavbou sousedícího hotelu Ibis bylo zničeno Dále je zde zmiňován výrok paní dr. Příhodové, která vyjadřovala obavu, že v případě zrušení družiny by nebylo děti ze ZŠ Truhlářská kde umístit. Z pohledu nájemníků tohoto domu je školní družina zcela bezproblémovým uživatelem nebytového prostoru a určitě by tam nebyly žádné konflikty. Dále je zde rozporován výrok paní ing. Tomíčkové, která podle stenozáznamu uvedla, že družina stále funguje ve třech podlažích a na její rekonstrukci se vynaložilo přes 9 mil. Kč. Přízemí se z důvodu vlhkosti bude upravovat, do domu se nainvestovalo přes 21 mil. Kč a ještě zbývá 39 mil. Podle pana Hrudičky družina funguje pouze ve dvou podlažích, přízemní podlaží je využíváno jen jako volební místnost nebo šatna pro řemeslníky. Rekonstrukce školní družiny ve výši 9289 tis. byla převážně financována investory hotelu Ibis a obchodního centra Palladium. Takto bylo odpovězeno i na předchozí interpelaci přímo panem starostou. Nakonec je zmíněn výrok pana dr. Solila, který si posteskl nad úrovní jednání zastupitelstva ve věci privatizace domu Truhlářská 14 a svůj výstup zakončil slovy, že je rád, že jsme zjistili, že tam školka je. Pan Hrudička uvádí, že to byla poslední trpká višeň na hořkém dortu z jednání zastupitelstva. Opakovaně zdůrazňuji, že školka v domě Truhlářská 14 opravdu není. Toto si pan Hrudička odnesl ze stenozáznamu a prosí o objasnění ať už jemu, nebo aby aspoň v rámci radnice bylo jasné, co je a co není v Truhlářské 14. Vy jste pro nepřítomnost pana Hrudičky přednesla vašimi ústy jeho dotaz. Chápu to dobře? Ano. Pan Votoček. P. V o t o č e k : Dámy a pánové, chtěl bych interpelovat otázku domu v Navrátilově ul. číslo 13. Tento dům byl ve spoluvlastnictví MČ Praha 1 jednou polovinou, pana Vxxxxxxxx Vxxxxxx jednou čtvrtinou a paní Dxxxxx Kxxxxxxxx jednou čtvrtinou. Správu domu vykonával pan Vxxxxx a po jeho smrti se jí iniciativně ujal jeho syn Rxxxx Vxxxxx. Počínal si při tom velmi nestandardním způsobem, dům nechával záměrně chátrat, některé byty nechával neobsazené, sám uzavíral nájemní smlouvy a sám též vybíral nájemné, aniž by příslušný podíl odváděl zbývajícím spoluvlastníkům. Poté, co se pokusil odkoupit podíl městské části za 9,5 mil. Kč, se nájemníci, kterým nezakrytě vyhrožoval vystěhováním, 4

5 cítili ohroženi a požádali městskou část o pomoc a informovali ji o podivných praktických pana Vxxxxxx. Na základě toho se městská část konečně o dům začala starat a po složitých jednáních donutila naopak pana Vxxxxxx a paní Kxxxxxxxxx, aby své podíly prodali MČ za 8 mil. Kč. Při auditu právních vztahů v domě konstatoval externí právní zástupce MČ JUDr. Šachta, že řada právních úkonů byla uzavřena v rozporu s občanským zákoníkem, neboť bývalý spoluvlastník dotčené nemovitosti pan Rxxxx Vxxxxx jednal bez jakéhokoliv zmocnění i za ostatní spoluvlastníky. Takové právní úkony jsou proto z právního hlediska absolutně neplatné podle ustanovení 39 občanského zákoníku. Tato neplatnost se týká i některých nájemních smluv. Někteří nájemníci, resp. uživatelé bytů užívají byty neoprávněné, neboť nedisponují platnou nájemní smlouvou. Vzhledem k tomu, že v současné době je jediným vlastníkem nemovitosti MČ Praha 1, je třeba vyřešit otázku neplatných nájemních smluv a s tím související otázku dalšího postupu vůči uživatelům bytů. Dle názoru JUDr. Šachty je možné nastalou situaci vyřešit dvěma způsoby: 1. MČ Praha 1 uzavře s uživateli bytů s neplatnými nájemními smlouvami nové nájemní smlouvy, nebo 2. MČ Praha 1 vyzve uživatele bez platné nájemní smlouvy k vyklizení bytů, případně podá žaloby na vyklizení bytů, pokud by na výzvu k vyklizení nereagovali. Jelikož jsou nájemní smlouvy neplatné, není třeba nájem bytu vypovídat a uživatel bytu nemá nárok ani na zajištění bytové náhrady. JUDr. Šachta však upozorňoval, že v případném soudním sporu se soud bude zabývat i otázkou, zda není postup MČ Praha 1 v rozporu s dobrými mravy ve smyslu ustanovení 3, odst. 1, občanského zákoníku. Rada pak v únoru 2009 přijala usnesení, aby byla s nájemníky uzavřena smlouva na dobu určitou do 31. ledna 2010 s tím, že se do té doby situace vyšetří a zváží další postup. To se však podle mých informací nestalo a aktuálně dostali nájemníci výzvu k vyklizení bytů. Jako obzvláštní milost za to, že platili řádně nájemné, se jim poskytuje lhůta, aby si mohli zajistit sami jiné bydlení, ovšem do té doby se jim nájemné zvyšuje na tržní úroveň. Zde je třeba zdůraznit, že po dobu 15 let se MČ o svůj vlastnický podíl v uvedeném domě vůbec nestarala, pan Vxxxxx se v něm choval jako suverén a nájemníci neměli ani ponětí, že když jim dal podepsat nájemní smlouvu nahrazující dosavadní dekret, že tak učinil neoprávněně a bez vědomí ostatních spoluvlastníků a že tedy podepisují bezcenný dokument. Podotýkám, že se to týká i nájemníků, kteří se v domě narodili. Chtěl bych vědět, proč MČ zvolila tu pro obyvatele domu horší variantu a zda je její rozhodnutí konečné. Bude odpovězeno písemně. Nyní pan Jiří Kučera, Praha 1. P. K u č e r a : Jsem nájemník domu xxxxxxxxxxxxxxxxx. Na minulém zastupitelstvu jsem zde vystoupil v rámci bezpečnosti situace v objektu. Byl jsem pozván na jednání bezpečnostního výboru. Chtěl jsem tuto situaci popsat, co se dosud událo, a zároveň poděkovat vedení města, že od konání bezpečnostní rady se tam situace razantně mění k lepšímu v tom smyslu, že byla zorganizována bezpečnostní agentura, která dům střeží a zamezuje tam pohybu osob, které si obstarávaly drogy. V domě byla objevena drogová varna pravděpodobně pervitinu. Situace se rapidně zlepšila. Chtěl bych se zeptat, jakým způsobem se dále bude řešit nájemní vztah s lidmi, kteří nemají dekret a agentura nás tam střeží. 5

6 Chtěl bych apelovat na zastupitele, když pominou důvody, které bránily užívání objektu, aby došlo k navrácení bytových funkcí domu a eventuálně k privatizaci, která byla nájemníkům dříve slíbena. Ještě jednou dík za velké změny. Prosím pana Valentu o informaci ke správě tohoto domu. P. V a l e n t a : Doufám, že v květnu kolegové dají souhlas se změnou rozpočtu, protože při schvalování rozpočtu na r bylo řečeno, že veškeré projekty, které budou mít stavební povolení, budou financovány v tomto případě jde o dům, kde bylo gymnázium a v květnu budu předkládat materiál na rozšíření bytové plochy a na rekonstrukci prostor na byty. Doufám, že se podobné případy v jiných domech, které spravuje MČ Praha 1, již nebudou odehrávat. K vysvětlení situace s lidmi, kteří stále užívají byt. Bohužel, brání právní systém ČR a nedotknutelnost místnosti, kterou někdo prohlašuje za své obydlí. Byl bych velmi rád, kdyby situace byla ukončena řádným soudním rozhodnutím a potom postup MČ Prahy 1 bude co nejrazantnější. Pan Pospíšil. P. P o s p í š i l : Mám dvě krátké interpelace. K první mě přiměl pohled při příchodu na toto zastupitelstvo. Zpozoroval jsem na konci Střeleckého ostrova určité změny, které ze Žofína vypadají jako kácení. Je to v té části, která byla původně nepřístupná. Přitom na veřejném slyšení s občany pan starosta říkal, že v letošním roce se pravděpodobně na Střeleckém ostrově nic dělat nebude ve smyslu jeho rekonstrukce. Chtěl jsem se zeptat, jak situace momentálně vypadá a zda rekonstrukce probíhá nebo neprobíhá. Pokud neprobíhá, zda probíhá běžná údržba zeleně tak, aby se odstranily havarijní stavy. Jak situace vypadá? Prosím paní Váňovou. P. V á ň o v á : Kde kácení mělo být? Na pozemcích, které užívá TJ Start? O tom nám není nic známo. Zřejmě se nás to netýká, ale prověříme to. Můžeme dotaz považovat za nulitní vzhledem k tomu, že se netýká souvislostí, které byly řečeny. P. P o s p í š i l : Prosil bych, zda je tady nějaká změna, která se týká toho, co jste říkal na veřejném slyšení. 6

7 Není žádná změna, můžeme to považovat za vypořádané. Bude-li změna, dovíte se to. P. P o s p í š i l : Druhý dotaz se týká toho, že jsme v loňském roce ve finančním výboru byli ujišťováni o tom, že probíhá pasportizace bytových a nebytových prostor, že probíhá přeměna účtovacího systému tak, aby bylo možné sledovat výnos jednotlivých jednotek po domech. Předpokládám, že tyto práce jsou již ukončeny, a proto se ptám na zjištění, která vyplynula z takto zavedeného systému, a to jaká je výše ztrát, které MČ utrpěla tím, že nebyly pronajaty bytové a nebytové jednotky za období r a první čtvrtinu letošního roku. Bude odpovězeno písemně. Přihlášen je pan Valenta. P. V a l e n t a : Chtěl bych se obrátit na paní kol. Peake s dotazem. Týká se interpelace, kterou zahrnula do kontrolní zprávy ze dne ve věci záměru na pronájem bytů. V textu kontrolní zprávy je výslovně uvedeno: Ponecháme stranou alarmující fakt, že na úřední desce byl záměr na pronájem bytů vyvěšen zcela zmatečně jako záměr na pronájem bytů ve spoluvlastnických domech, ačkoli více než polovina bytů byla v domech, kde je jediným vlastníkem městská část. Ačkoli jsem vás vyzýval již při minulém zasedání ZMČ, abyste dohledala a předložila kopii záměru, který byl údajně zmatečně vyvěšen, nepodařilo se vám na zasedání zastupitelstva kopii záměru dohledat a doložit údaje uvedené v kontrolní zprávě. Bohužel, kopie předmětného údajně zmatečného záměru nebyla doložena více než měsíc po zasedání ZMČ. Dovoluji si požádat o zodpovězení dotazu: z jakého podkladového materiálu bylo odvozeno tvrzení o zmatečném záměru ve smyslu shora citované pasáže? Trváte i nadále na údaji uvedeném v kontrolní zprávě ve smyslu shora uvedené citované pasáže z kontrolní zprávy? Pokud ano, prosím o doložení vašeho tvrzení. Zejména znovu požaduji doložení kopie údajně zmatečného záměru, který je citován v kontrolní zprávě. Když něco tvrdíme, tak je třeba, bychom byli schopni to doložit a nehovořili jsme tady o věcech, které nejsou pravdivé. Úsměv znamená, že by se to doložilo. Děkuji. Paní Peake chce odpovědět. P. P e a k e : Ráda to na příští zastupitelstvo připravím, na příštím zastupitelstvu se tím stejně budeme zabývat, protože kontrolní výbor předloží svůj právní rozbor, který si nechal zpracovat odbornou advokátní kanceláří k celému postupu pronájmu bytů. Rozhodně bod bude na příštím zastupitelstvu předložen. Přihlášena je paní Klasnová. P. K l a s n o v á : Chtěla bych se ve své interpelaci zeptat na stavební činnost v Říční ulici č. 6, (p. Dvořák: Myslel jsem, že na Kosárkově nábřeží. P. Klasnová: To se můžete zeptat vy, pane starosto.) kde probíhá jakási rekonstrukce od loňska. Došlo tam ke sloučení bytů v přízemí, 7

8 k výměně normálních oken za plastová, v 1. patře také pravděpodobně dochází ke slučování bytů a chystá se tam stavební činnost asi v podkroví. Upozornili mě na to místní občané. Chybí tam stavební povolení. Volala jsem na stavební odbor MČ, tam jsem se od příslušné referentky dozvěděla, že Říční 6 nemohla dohledat, že by tam bylo stavební povolení Můj dotaz zní, zda je stavební povolení? Jaký je na to názor památkářů? Kdo tam provádí rekonstrukci a co má být výsledkem rekonstrukce? Jde o Říční číslo 6, Řeknu další postup. Stavební úřad na základě tohoto podnětu provede šetření a budete seznámena se všemi skutečnostmi, které lze v případě, že to není objekt ve vlastnictví Prahy 1, dát k dispozici. Prosím pana Dajbycha. P. D a j b y c h : Chtěl bych zdůraznit, aby zastupitelé pokud chtějí nějakou informaci, která se týká stavební činnosti na Praze 1 vyžadovali ji mým prostřednictvím. Referenti mají rozdělené zakázky jiným způsobem a je možné, že neví, co se přesně v jiné části Prahy 1 dělá. Co říkala paní Klasnová, je neoficiální informace, nemusí to být pravda. P. K l a s n o v á : Byla to příslušná referentka, která měla na starosti tuto část. Prosím pana Dajbycha, aby shromáždil podklady. Zastupitelstvo je žádáno, aby veškeré dotazy směřovalo k vašim rukám. Pokračuje paní Fraňková. P. F r a ň k o v á : Má první interpelace se týká Malostranské besedy, kam se ve středu všichni těšíme, ale toto bude méně prozaické. Na programové radě Malostranské besedy bylo nájemcem sděleno, že kulturní provozy Malostranské besedy budou uzavřeny ve dnech července 2010 z důvodů oprav, nedodělků, reklamací apod. vzniklých při renovaci Malostranské besedy. Na tom by nebylo nic neobvyklého, vady a nedodělky u stavebních prací se vyskytují často a z toho důvodu bývají smlouvy ošetřeny 5%ní pozastávkou minimálně na 12 měsíců po předání stavby. Co však již obvyklé není je fakt, že nájemce si tyto opravy hodlá zajistit sám a po MČ Praha 1 následně žádat úhradu, neboť nedůvěřuje kvalitě oprav, které by provedl dodavatel městské části. Chtěla bych vědět, zda nájemce Malostranská beseda a. s. konzultoval tento postup s panem Bornem či jiným odpovědným pracovníkem MČ, zda tento postup byl městskou částí odsouhlasen, zda smlouva s dodavatelem stavebních prací, jehož se reklamace týkají, tento postup umožňuje, zda byly tyto reklamace u dodavatele uplatněny a zda dodavatel souhlasí s tím, že mu budou náklady na opravy v plné výši přefakturovány. Pravděpodobně bude nájemce Malostranská beseda a. s. uplatňovat i ušlý zisk za uzavření kulturních prostor. Prosím ihned o odpověď, protože to spěchá. Vzhledem k tomu, že už je domluven termín, kdy bude uzavřeno, měl by to pan Born vědět. Je to důležité. Mohu hned přečíst druhou interpelaci? S druhou interpelací vystoupíte až po panu Valentovi, protože příprava si vyžádá delší čas. Prosím pana Votočka, pane Borne, zatím se rozcvičujte. 8

9 P. V o t o č e k : Vážený pane starosto, dostal jsem do svého budníčku dopis adresovaný zastupitelstvu. Podle podacího razítka na úřad přišel 2. dubna. Tento dopis obsahuje stížnost na chování některých pracovníků úřadu od SVJ V Kolkovně 7. Podle jednacího řádu má být dopis určený zastupitelstvu předložen zastupitelstvu k projednání jako samostatný bod. Proč se tak nestalo, zvláště když dopis obsahuje nárok, který může mít dopad na rozpočet městské části ve výši 2,1 mil. Kč? Jestli jste vy něco dostal do budníčku, je vaší povinností postoupit to zodpovědnému pracovníkovi MČ Praha 1. Prosím, abyste mi předal dopis, abych mohl řádně podle schváleného postupu konat. Předejte mi dopis, zajistím správný postup. P. V o t o č e k : Rád to udělám, ale z textu dopisu se domnívám, že jsem nebyl jediným exkluzivním příjemcem na úřadu. Pane doktore, když podáváte interpelaci jako vždy zastřenou, jestli nějaký dopis existuje, tak městská část dostává denně asi 300 dopisů. Jestli vy si myslíte, že městská část je schopna rozlišit, o kterém dopise vy mluvíte, tak rozhodně ne. Specifikujte interpelaci lépe a pak se o tom můžeme bavit. Děkuji. Pan Solis. P. S o l i s : Vážené dámy a pánové, měl bych interpelaci, která se týká vyhlášky zakazující konzumaci alkoholických nápojů na ulici. Myslím si, že bych ji měl směřovat k panu místostarostovi Hodkovi. Je to vyhláška, která zakazuje konzumaci alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Někteří majitelé, kde se podávají alkoholické nápoje, si stěžují, že jsou vystaveni sankcím za to, že jejich hosté konzumují alkoholické nápoje před těmito prostorami. Považují to za šikanu, protože nemají možnost jako v případě hospody U Jelínků požádat o zábor, neboť chodník pod provozovnou je úzký. Je možnost tyto provozovatele ochránit před šikanou, nebo je možné uplatnit výjimku z vyhlášky? Jak lze řešit tento problém? P. H o d e k : Nejsem odborníkem na tuto vyhlášku, ale spíše na out-door, který jste naznačoval. Z logických důvodů se tato vyhláška netýká restauračních předzahrádek, kde tato konzumace povolena je. Pokud před provozovnou není možné toto zařízení umístit máte-li na mysli, abychom umožnili postávání klientů před restaurací U Jelínků s půllitry v ruce, přestože vím, že U Jelínků mají velmi dobré pivo, tak si myslím, že toto není zrovna přípustné a osobně to nepovažuji za šikanu. Jsou provozovny, kde jsou možné předzahrádky, a jsou provozovny, kde to nelze. Nepovažuji to za šikanu, těžko se to dá uhlídat, protože to není vymezeno žádným záborem. Odpovím panu dr. Votočkovi. Podle informací pracovnice kanceláře zastupitelstva byly doručeny dva dopisy s identickým textem, jeden adresovaný radě a druhý zastupitelstvu. Jelikož takové podání je zmatečné, protože nelze dvěma orgánům stejné osoby podávat stejná podání, logicky podle věcného rozlišení si vztáhla na sebe tuto kompetenci rada. Zpracovatele určí pan Valenta. V případě, že z jeho závěrů bude nějaký důsledek pro jednání zastupitelstva, 9

10 bude dopis předložen zastupitelstvu. Toto je výsledek jednání. Nebylo to podání zastupitelstvu, byly to dva identické dopisy. Proto musela rada rozlišit, komu je správně věcně určen vzhledem k tomu, že jsme usoudili, že ten, kdo nám dopis adresoval, nebyl schopen rozlišit z hlediska věcné podstaty, který orgán je příslušný. Prosím pana Stejskala. P. S t e j s k a l : Chci připomenout, že nelze akceptovat vynášení skla s nápoji, ani konzumaci před restauracemi, kde to není předem povoleno. Je to o poplivaném chodníku, poházených nedopalcích, o opileckých výkřicích apod. V okolí bydlí většinou lidé a nutíme provozovatele a personál, aby toto nepřipustil, protože on odpovídá za to, co se v restauraci děje. Vynášení skla je jeho odpovědnosti. Sankcí tolik nebylo, je to jen při opakování a když si nedají říci. Děkuji za odpověď. Pan Valenta. P. V a l e n t a : Chtěl jsem se se svým dotazem obrátit na pana dr. Votočka. Chtěl jsem se ho zeptat, co ho vedlo k tomu, že v rámci programu opravy domovního fondu vypustil jako zpracovatel pasáž týkající se možnosti umístění reklamní plochy na lešení, které se v rámci grantů k tomu poskytují. Co ho k tomu vedlo? Jestli díky tomuto vypuštění umožnil Věcím veřejným na Kosárkově nábřeží tohoto obrovského billboardu co bylo motivem, že zpracoval materiál, který toto neumožňoval? Upozorňuji, že na billboardu je konec politickým dinosaurům. Nevím, jestli to nebyl ze strany Věcí veřejným útok proti vám. P. V o t o č e k : Máte pravdu, pane místostarosto, o vypuštění jste rozhodl sám jako člen komise pro granty na opravu domovního fondu, po zkušenostech z minulého roku, kdy se nepřihlásil na výběrové řízení žádný zájemce. Samozřejmě máte plnou pravdu v podezření, že tento akt byl udělán ve spolupráci a ve srozumění s Věcmi veřejnými, abychom jim umožnili beztrestně v rozporu s vyhláškami hl. m. Prahy propagovat svou společenskou firmu. Děkuji za odpověď. Paní Fraňková. P. F r a ň k o v á : Prosím o promítnutí fotografií. Má interpelace se týká zahrádky restaurace U tří pštrosů u malostranské Mostecké věže. Na fotografii vidíte zahrádku, která zabírá komunikaci tak, že vedle ní nezbývá jízdní pruh. Toto je Míšenská ulice, která je zcela zablokovaná hodinu i déle, před 14 dny dokonce byla úplně uzavřena. V situaci, kdy je Míšeňská zablokovaná a je tady neprůjezdná zahrádka, rezidenti nemají možnost se z Dražického nám. dostat ven, ani zpátky. To nemluvím o tom, kdyby tam měla jet sanitka nebo hasiči. Chtěla jsem požádat, aby byla zahrádka zmenšena tak, aby tam jízdní pruh zůstal a aby se lidé z Dražického nám. mohli dostat ven a zpátky. Další interpelace se týká občanských průkazů, resp. jejich agendy. Mému synovi se stalo, že na Czechpointu zjistil, že má neplatný průkaz. Po delších peripetiích bylo zjištěno, že občanský průkaz pracovnice před dvěma lety vystavila a hned ho stornovala. Je to dramatická situace, pokud s tím člověk běhá po světě. Měl štěstí, že se mu to stalo na úřadu. Trvalo dva dny, než dostal občanský průkaz zpátky. 10

11 Kdyby se to stalo v cizině, může s tím mít člověk závažný problém. Chtěla jsem se zeptat, jak taková situace může nastat? Chápu, že člověk může udělat chybu, ale u tak závažných dokumentů by měl program úřednici hlásí, že dělá nějaký nesmysl, pokud ruší něco, co vystavila, že to nejde. Jak je možné, že taková situace nastane, že to může zrušit v okamžiku, kdy to vystaví a člověka s tím nechá běhat po světě? Co uděláme pro to, abychom lidi nevystavovali nepříjemnostem, které mohou mít s policií v jiných zemích? Prosím pana Hodka. P. H o d e k : K první interpelaci tam to bude složitější, protože se lišíme v průjezdnosti. Podle mého názoru zábor vliv na průjezdnost nemá. S Míšeňskou souhlasím, to je neutěšené. Druhá interpelace je pravděpodobně směřována na pana tajemníka. Bude to obsáhlá odpověď. Prosím pana Borna o odpověď na interpelaci o Malostranské besedě. P. B o r n : K reklamaci a pozastávce: pozastávku máme, dokonce na delší dobu než je nutné. Není mi známo, že by si chtěl nájemce provést opravy na své náklady. Prověřím to. To, že tam vady a nedodělky jsou, je pravda a postupně se odstraňují. Že by to mělo být zavřeno dva dny a mělo by to být dáno na naši hlavu, o tom nevím. P. F r a ň k o v á : Omlouvám se, že do toho vstoupím, ale je to v zápise ze Paní Fraňkovi, předejte, prosím, panu Bornovi zjištění, která jste četla, aby se podle toho mohl hned chovat. Přistoupíme k bodu 2-1. změna rozpočtu a 1. změna plánu nákladů a výnosů zdaňované činnosti. Prosím paní ing. Vojtovou, aby zaujala místo blíže členům zastupitelstva, aby si mohla v průběhu diskuse zaznamenávat případné podněty či návrhy. Upozorňuji, že tento tisk bude předložen v původním návrhu, jak ho máte rozdán, potom pan místostarosta Helmeczy přednese k tomuto tisku pozměňovací návrh. Vážené zastupitelstvo, předkládám návrh 1. změny rozpočtu MČ Praha 1. Sestává se z několika částí, které stručně okomentuji. První část je tok finančních prostředků. Vzhledem k Nemocnici Na Františku a nejistotě v závěru loňského roku, jak správně určit tyto finanční prostředky tak, aby nepřišly vniveč ve prospěch Nemocnice Na Františku, kdy původně rada rozhodla o jejich půjčení tak, aby nad nimi MČ měla kontrolu, po ustanovení správní rady, kdy se správní rada otázkou těchto finančních prostředků na svém jednání třikrát zabývala, rada MČ Prahy 1 doporučuje zastupitelstvu, aby tyto finanční prostředky byly Nemocnici Na Františku převedeny jako příspěvek, to znamená změna účelu těchto finančních prostředků. Jedná se pouze o rozpočtové opatření, finanční prostředky jsou tytéž, o nichž rozhodlo zastupitelstvo v závěru loňského roku. 11

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 19. března 2009 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 Vážené členky a členové ZHMP, vážení hosté, zahajuji 8. zasedání ZHMP, na kterém vás všechny srdečně vítám. Zasedání bylo řádně svoláno a byli na něj

Více

12. zasedání ZMČ Praha 5 15. 11. 2011

12. zasedání ZMČ Praha 5 15. 11. 2011 12. zasedání ZMČ Praha 5 15. 11. 2011 Dovolte, abych zahájil 12. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím kancelář MČ o informaci, kolik je přítomno členů zastupitelstva dle prezenční listiny. P. N e u b a u e r :

Více

P. L a p á č e k : Konstatuji, že na dnešním zasedání zastupitelstva je přítomno 43 členů, omluven je pan Ing. Šorm.

P. L a p á č e k : Konstatuji, že na dnešním zasedání zastupitelstva je přítomno 43 členů, omluven je pan Ing. Šorm. Z á p i s 5. zasedání ZMČ Praha 5 11. 6. 2015 P. K l í m a : Vážení zastupitelé, dámy a pánové, vážení přítomní, dovolte mi, abych zahájil zasedání ZMČ Prahy 5. Nejprve požádám vedoucího kanceláře MČ o

Více

18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012

18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012 18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012 Dovolte, abych zahájil 18. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb o informaci, kolik je přítomno zastupitelů. P. O t t o m a n s k ý : Dobrý

Více

4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007

4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007 4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007 Dámy a pánové, zahajuji 4. jednání ZMČ. Pokud jde o zápis ze 3. zasedání, podle informací byl schválen bez připomínek. Budeme hlasovat o schválení zápisu z minulého

Více

Zápis 12. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4

Zápis 12. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4 Zápis 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne 7. února 2013 na radnici Praha 4, Táborská 500 (Stenografický záznam jednání.) 12. ZMČ 2 O b s a h : Zahájení. 4 1. Návrh k volbě návrhového

Více

P. Č e š k o v á : Jsou navrženi tito ověřovatelé dnešního zápisu: pan Altner, pan Kudrys, pan Tuček, pan Budín, paní Matoušková a paní Peterková.

P. Č e š k o v á : Jsou navrženi tito ověřovatelé dnešního zápisu: pan Altner, pan Kudrys, pan Tuček, pan Budín, paní Matoušková a paní Peterková. (Steno záznam + přílohy DVD, MP3, tabulka hlasování s usneseními ) 10. zasedání ZMČ Praha 5 21. 2. 2008 Vážení zastupitelé, vážení hosté, dovolte, abych zahájil dnešní 10. ZMČ a konstatoval, že na dnešním

Více

Stránka 1 z 56. 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011

Stránka 1 z 56. 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011 Stránka 1 z 56 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011 Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, dovolte, abych zahájil 10. jednání ZMČ Praha 5. Prosím kancelář MČ o informaci, kolik je přítomných členů

Více

P. J a n č í k : Obávám se, že váš návrh budeme moci hlasovat až po jeho schválení do programu. Zatím nebyl schválen do programu. Paní Matoušková.

P. J a n č í k : Obávám se, že váš návrh budeme moci hlasovat až po jeho schválení do programu. Zatím nebyl schválen do programu. Paní Matoušková. 8. zasedání ZMČ Praha 5 13. 9. 2007 Dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych zahájil dnešní 8. zasedání ZMČ Praha 5. Konstatuji, že na dnešním zasedání je podle prezence přítomno 42 členů ZMČ. Tradičně

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 7. července 2003 Zapsala: Ing. J. Kopečková Dámy a pánové, zahajuji dnešní jednání ZMČ Praha 1. K ověření zápisu 6. zasedání zastupitelstva dosud

Více

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5.

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5. 29. zasedání ZMČ Praha 5 19. 12. 2013 Vážené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 29. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb a informací, aby nám sdělil, kolik je přítomno členů

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 17. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.11.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr. Jakub

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, je 15.00 hodin,

Více

STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003

STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003 STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003 Dámy a pánové, vážené členky a členové ZHMP, vážení hosté, páni a paní starostové a starostky, dovolím si vás přivítat a zahájit 13. zasedání ZHMP, na kterém

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 10.06.2015 v 18:00 v obřadní síni českobrodské radnice (anonymizovaná verze) Přítomni Borovská Gabriela, MUDr. Drahoňovská Irena,

Více

28. zasedání ZMČ 5 21. 11. 2013

28. zasedání ZMČ 5 21. 11. 2013 28. zasedání ZMČ 5 21. 11. 2013 Vážené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 28. zasedání ZMČ Praha 5. Nyní prosím vedoucího odboru servisních služeb o informaci, kolik je přítomno členů ZMČ dle prezenční

Více

Předseda komise informatiky: Během první poloviny měsíce by nám měly být dodány nové karty.

Předseda komise informatiky: Během první poloviny měsíce by nám měly být dodány nové karty. 1 7. zasedání ZMČ Praha 5 28. 6. 2007 Dámy a pánové, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dámy a páni vedoucí odborů, vážená veřejnosti, dovolte, abych vás přivítal na dnešním jednání. Na úvod proč

Více

(P. Hochheimerová: Nesouhlasím s tím.)

(P. Hochheimerová: Nesouhlasím s tím.) 13. zasedání ZMČ Praha 5 18. 9. 2008 Dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 13. zasedání ZMČ. Konstatuji, že na dnešním jednání je přítomno 38 zastupitelek a zastupitelů. Omlouvá se mgr. Šupová, pan kolega

Více

P. V o s á t k o v á : Omluveni nejsou: pan Vít Šorm, Ing. Zelený, Mgr. Hlaváček, Ing. Bejšovec, paní Kolovratová, pan Knap a dr. Klíma.

P. V o s á t k o v á : Omluveni nejsou: pan Vít Šorm, Ing. Zelený, Mgr. Hlaváček, Ing. Bejšovec, paní Kolovratová, pan Knap a dr. Klíma. Z á p i s z 33. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2014 Váţené kolegyně zastupitelky, váţení kolegové zastupitelé, vítám také občany, hosty a pracovníky kanceláře. Váţené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil

Více

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014 ZÁPIS z 31. zasedání zastupitelstva města v Moravském Krumlově, konaného dne 10.02.2014 v zasedací místnosti Městského úřadu, začátek zasedání v 16:00 hod. Přítomno : 16 (16.04 hod.), 17 (16.06 hod.),

Více

STENOZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 18. června 2015

STENOZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 18. června 2015 1 STENOZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 18. června 2015 (Jednání zahájeno v 9.12 hodin.) Prim. Krnáčová: Vážené členky a členové Zastupitelstva hl. města Prahy, vážené paní poslankyně

Více

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Lidové bytové družstvo Praha 3 2009 Obsah: Společenství vlastníků jednotek..... 2 Shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společenství..

Více

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Já vás vítám na 11. zasedání zastupitelstva města,

Více

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 1 STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 (Jednání zahájeno v 13.09 hodin.) Prim. Krnáčová: Vážené členky a členové Zastupitelstva hl. města Prahy, vážené paní poslankyně

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené kolegyně, vážení kolegové, na základě prezence

Více

STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006

STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006 1 STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006 Dámy a pánové, vážené členky a členové ZHMP, paní starostky, páni starostové, vzácní hosté, dovoluji si zahájit 40. zasedání ZHMP,

Více

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Zahájení: Přestávka: Ukončení:

Více

Zápis č. 3/2013 JEDNÁNÍ

Zápis č. 3/2013 JEDNÁNÍ Zápis č. 3/2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí dne 17. 6. 2013 v sálu SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomni: 19 Bartoš, Barvínek, Blažková, Černohorský,

Více