33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1"

Transkript

1 Stenografický záznam 33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA dubna 2010 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva Str a 76 Dotazy a interpelace Str změna rozpočtu a 1. změna plánu nákladů a výnosů zdaňované činnosti pro rok 2010 Str Zrušení usnesení zastupitelstva z r Str Poskytnutí účelového finančního příspěvku pro zajišťování úklidu osobami s částečným mentálním postižením prostřednictvím sdružení Etincelle Str Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k domu Hybernská 26 a 28, se společností PAOMA Str Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1 Str Změna ve složení finančního výboru Str Změnu rámcové koncepce řešení sociálních dopadů deregulace nájemného Str Granty na podporu a využití volného času dětí a mládeže Str Informace o plnění usnesení zastupitelstva ohledně Myslíkovy ulice Str Svěření pozemků v k. ú. Hradčany. Str Prodej pozemku v k. ú. Hradčany Str Změna prohlášení vlastníka o rozdělení domu Bílkova 13, 15 Str Prodej společných částí domu Malostranské nám. 24 Str Vyřazení bytové jednotky Pštrossova 9 z privatizace Str Vyřazení bytové jednotky Thunovská 10 z privatizace Str Str Vyhodnocení 10. etapy výběrového řízení na převod půdních prostor Splátkový kalendář na dlužné nájemné za užívání nebytových prostorů v domě Celetná 28 Str Přidělení finančních prostředků - Specifická primární prevence 2010 Str Přidělení finančních prostředků zdravotnictví 2010 Str Přidělení finančních prostředků - kultura 2010 Str Přidělení finančních prostředků - rozvoj občanské společnosti 2010 Str Přidělení finančních prostředků - ochrana kulturního dědictví 2010 Str Postup pro vydání bezdůvodného obohacení MČ Praha 1 za neplatný převod vlastnického práva k domu Štěpánská 41 Str Prodej bytové jednotky Újezd 32 Str Prodej bytové jednotky, Hroznová 2 Str Prodej bytů v souladu se Zásadami Str Vyřazení bytové jednotky Pštrossova 9 z privatizace Str Žádost paní Benešové a manželů Dobiášových o odkoupení bytových jednotek v domě xxxxxxxxxx Str Návrh Ing. Mxxxxxx Hxxxxxx, spoluvlastníka domu U Lužického semináře 8 na vypořádání spoluvlastnictví Str Nesouhlas s odpovědí na interpelaci Str Nevymáhání peněz za slevy na nájemném v grantovém systému Str Svěření části pozemku, veřejného WC Str Přidělení finančních prostředků - specifická primární prevence

2 Před zahájením zasedání zastupitelstva bych se velmi rád ujal milé povinnosti a zastupitelstvo seznámil s výsledkem včerejšího jednání rady MČ Praha 1 v souvislosti s panem Langem a Kutáčkem, které prosím, aby předstoupili před zastupitelstvo a vyslechli následnou řeč. Dne v 0.22 hod. ranního času strážníci Obvodního ředitelství Městské policie Praha 1 Pan Martin Lang a Michal Kutáček zakročili u havárie vozidla taxi, které nejprve narazilo do železného zábradlí a poté do stromu v horní části Václavského nám. před Křižovatkou v Mezibranské ulici. Přestože na místě byla před nimi hlídka Policie ČR, až tito strážníci zjistili, že řidič nejeví známky života. Proto z vozidla vyprostili a spolu s přítomnými policisty zahájili resuscitaci s tím, že použili ambuvak a poté i defibrilátor. Resuscitace probíhala až do příjezdu lékaře Záchranné služby, který pokračoval v oživování a skutečně se podařilo přivést řidiče k vědomí a obnovit jeho životní funkce. K úspěšnému zákroku přispělo i to, že vozidlo Městské policie je vybaveno rozšířeným zdravotním materiálem včetně defibrilátoru, který byl nakoupen z prostředků MČ Praha 1. Druhým důležitým faktem je, že jsou strážníci speciálně vyškoleni pro poskytování první pomoci zejména s důrazem na obnovu životních funkcí. Použití výbavy vozidla k resuscitaci mělo prokazatelně vliv na záchranu řidiče taxi, který vlivem středeční zástavy srdce zavaroval a nejevil známky života. Strážník Kutáček studuje při zaměstnání vyšší odbornou zdravotní školu. I kvalitní poskytnutá informace o zdravotním stavu řidiče byla pro záchranu lidského života důležitá. Oba strážníci tvoří posádku speciálního záchranného vozidla, které můžete vidět v ulicích Prahy 1. Vzhledem k výše uvedenému rada MČ včera na svém jednání rozhodla jménem městské části vyslovit poděkování oběma strážníkům. Já bych jim velmi rád jménem městské části za vaší přítomnosti předal peněžní dar, o kterém rozhodla rada MČ. (Potlesk) Strážník pan Martin Lang, který přešel na Prahu 1 z Prahy 6 a je zařazen na Obvodní ředitelství Městské policie Prahy 1 od Strážník pan Michal Kutáček, který je novém strážníkem a je zařazen na Obvodním ředitelství Městské policie Praha 1 od Prosím oba pány, aby stvrdili přijetí daru podpisem darovací smlouvy. Tím jim děkuji za vše, co vykonali. Děkuji. (Potlesk) P. K u t á č e k : Vážení hosté, dámy a pánové, chtěl bych za mne a za kolegu poděkovat za toto milé přijetí dnes ráno v tomto nádherném sále. Chtěl bych vyjádřit obdiv a prozíravé myšlení našeho vedení, že naše vozidla vybavilo unikátními prostředky na záchranu života. Za ocenění, které jsme tady dostali, poděkuji i škole, kde jako záchranář dálkové studuji Vyšší odborné škole zdravotnické, Brno. Zároveň bych chtěl říci, že to byla pouze naše povinnost a náplň práce. Děkuji. (Potlesk) Také velmi děkuji. Věřím, že členové zastupitelstva budou více vědět, s kým se setkávají v ulicích Prahy 1. Vážení členové zastupitelstva, vážení přítomní, vzhledem k tomu, že je přítomna výrazná nadpoloviční většina členů ZMČ Prahy 1, zahajuji zasedání ZMČ Praha 1. Konstatuji, že omluveni z dnešního zasedání jsou pánové Pavlů a pan Filip, pan Láryš a paní Dvořáková hlásí pozdní příchod v 9.30 h, paní Prostějovská hlásí odchod ve 14 hodin, pan Hejma ve 13 a paní Fonová ve h. 2

3 P. P e a k e: Dovolte, abych omluvila kolegu Dobeše, který je nemocen a žádal mě, abych tak učinila. P. P o s p í š i l : Omluvil bych paní Titlbachovou, která je v zahraničí. K ověřování zápisu. Byl vám rozdán zápis z 32. zasedání zastupitelstva, ověřovatelé byli paní Bártová a pan Pavlů. Má někdo nějaké připomínky? Nemá, zápis se považuje za schválený. Ověřovatelé dnešního zápisu jsou navrženi pan Arnstein a paní Fraňková. Oba jsou přítomni a souhlasí. K volební a návrhové komisi: pánové Láryš, Horák, Pavlů, Klasnová. Vzhledem k nepřítomnosti pana Láryše si myslím, že komise stačí tříčlenná. Návrhová komise je ve složení Dvořák, Arnstein, Dobeš, Škrak je také schopna vykonávat svou funkci. Tři jsou přítomni a pověřuji pana Arnsteina vedením návrhové komise. Nyní k programu jednání. V rámci programu jednání k navrženým bodům vám byly dorozdány materiály k bodu Různé a), b), c), d) v očekávaných a navrhovaných termínech. Tyto body jste řádně obdrželi. K bodu 2 vám byl rozdán ještě doplňující návrh, který bude k tomuto bodu předkládat pan místostarosta Helmeczy. Byl vám rozdán ve čtvrtek Nyní otevírám diskusi k návrhu programu jednání. Kdo se hlásí do diskuse? Předložím za mne jediný návrh, kdy se jedná o materiál, který je ve své logice zásadní vzhledem k rozpočtu a byl vám rozdán minulou středu. Navrhuji, aby bod 30 d) byl zařazen za bod 2. Návrh podávám proto, že se tento bod bezprostředně týká rozpočtu MČ Praha 1 tak, aby zastupitelstvo v případě diskuse o financích bylo schopno tuto materii pojmout jako komplexní věc. Zároveň můj návrh bude směřovat k 2. rozpočtové změně v případě, že tento můj předklad bude schválen a přijat zastupitelstvem. Prosím o další návrhy. Není tomu tak. Dávám hlasovat o upraveném pořadu jednání s tím, že bod 30 d) by byl zařazen za bod 2. Technická paní Fraňková. P. F r a ň k o v á : Nebylo to 30 e)? Je to d). P. H o d e k : Omlouvám se, je to technický šotek, mám také e), pan starosta má d). Pravděpodobně se tiskly dva programy. Je to zrušení usnesení. Prosím o hlasování. Pro 27, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Usnesení bylo přijato. 3

4 Pod číslo 1 Dotazy, interpelace. Mám přihlášku jednoho občana. Navrhuji, aby občan vystoupil jako třetí. Prosím paní Peake. P. P e a k e : Mám dvě krátké interpelace. V první bych se chtěla zeptat pana dr. Votočka na náklady spojené s vydáním brožury shrnující udělování grantů v r. 2009, která přistála mnohým z nás ve schránkách. Zajímalo by mě, kolik brožura stála. Druhou interpelaci přednáším za jednoho z občanů Prahy 1, který nás o to požádal, za pana Oto Hrudičku z xxxxxxxxxxxxx, který tímto žádá některé zastupitele, kteří vystupovali v diskusi k případné privatizaci bytů v domě Truhlářská 14, aby objasnili své výroky. Uvedu některé. Pan Hrudička rozebral stenozáznam a prosí o vysvětlení např. pana Valentu, který uvádí, že v Truhlářské 14 je družina, což je pravda, a myslí si, že tam i školka, což není pravda. Dále pan Valenta uvádí, že v Truhlářské 14 je školní jídelna, což je nesmysl, školní dětské hřiště, což také není pravda. Z uvedeného tvrzení je pravdivá pouze existence školní družiny, školní dětské hřiště rekonstruované s tartanovým povrchem kdysi bývalo v přízemí za školní družinou, ale se stavbou sousedícího hotelu Ibis bylo zničeno Dále je zde zmiňován výrok paní dr. Příhodové, která vyjadřovala obavu, že v případě zrušení družiny by nebylo děti ze ZŠ Truhlářská kde umístit. Z pohledu nájemníků tohoto domu je školní družina zcela bezproblémovým uživatelem nebytového prostoru a určitě by tam nebyly žádné konflikty. Dále je zde rozporován výrok paní ing. Tomíčkové, která podle stenozáznamu uvedla, že družina stále funguje ve třech podlažích a na její rekonstrukci se vynaložilo přes 9 mil. Kč. Přízemí se z důvodu vlhkosti bude upravovat, do domu se nainvestovalo přes 21 mil. Kč a ještě zbývá 39 mil. Podle pana Hrudičky družina funguje pouze ve dvou podlažích, přízemní podlaží je využíváno jen jako volební místnost nebo šatna pro řemeslníky. Rekonstrukce školní družiny ve výši 9289 tis. byla převážně financována investory hotelu Ibis a obchodního centra Palladium. Takto bylo odpovězeno i na předchozí interpelaci přímo panem starostou. Nakonec je zmíněn výrok pana dr. Solila, který si posteskl nad úrovní jednání zastupitelstva ve věci privatizace domu Truhlářská 14 a svůj výstup zakončil slovy, že je rád, že jsme zjistili, že tam školka je. Pan Hrudička uvádí, že to byla poslední trpká višeň na hořkém dortu z jednání zastupitelstva. Opakovaně zdůrazňuji, že školka v domě Truhlářská 14 opravdu není. Toto si pan Hrudička odnesl ze stenozáznamu a prosí o objasnění ať už jemu, nebo aby aspoň v rámci radnice bylo jasné, co je a co není v Truhlářské 14. Vy jste pro nepřítomnost pana Hrudičky přednesla vašimi ústy jeho dotaz. Chápu to dobře? Ano. Pan Votoček. P. V o t o č e k : Dámy a pánové, chtěl bych interpelovat otázku domu v Navrátilově ul. číslo 13. Tento dům byl ve spoluvlastnictví MČ Praha 1 jednou polovinou, pana Vxxxxxxxx Vxxxxxx jednou čtvrtinou a paní Dxxxxx Kxxxxxxxx jednou čtvrtinou. Správu domu vykonával pan Vxxxxx a po jeho smrti se jí iniciativně ujal jeho syn Rxxxx Vxxxxx. Počínal si při tom velmi nestandardním způsobem, dům nechával záměrně chátrat, některé byty nechával neobsazené, sám uzavíral nájemní smlouvy a sám též vybíral nájemné, aniž by příslušný podíl odváděl zbývajícím spoluvlastníkům. Poté, co se pokusil odkoupit podíl městské části za 9,5 mil. Kč, se nájemníci, kterým nezakrytě vyhrožoval vystěhováním, 4

5 cítili ohroženi a požádali městskou část o pomoc a informovali ji o podivných praktických pana Vxxxxxx. Na základě toho se městská část konečně o dům začala starat a po složitých jednáních donutila naopak pana Vxxxxxx a paní Kxxxxxxxxx, aby své podíly prodali MČ za 8 mil. Kč. Při auditu právních vztahů v domě konstatoval externí právní zástupce MČ JUDr. Šachta, že řada právních úkonů byla uzavřena v rozporu s občanským zákoníkem, neboť bývalý spoluvlastník dotčené nemovitosti pan Rxxxx Vxxxxx jednal bez jakéhokoliv zmocnění i za ostatní spoluvlastníky. Takové právní úkony jsou proto z právního hlediska absolutně neplatné podle ustanovení 39 občanského zákoníku. Tato neplatnost se týká i některých nájemních smluv. Někteří nájemníci, resp. uživatelé bytů užívají byty neoprávněné, neboť nedisponují platnou nájemní smlouvou. Vzhledem k tomu, že v současné době je jediným vlastníkem nemovitosti MČ Praha 1, je třeba vyřešit otázku neplatných nájemních smluv a s tím související otázku dalšího postupu vůči uživatelům bytů. Dle názoru JUDr. Šachty je možné nastalou situaci vyřešit dvěma způsoby: 1. MČ Praha 1 uzavře s uživateli bytů s neplatnými nájemními smlouvami nové nájemní smlouvy, nebo 2. MČ Praha 1 vyzve uživatele bez platné nájemní smlouvy k vyklizení bytů, případně podá žaloby na vyklizení bytů, pokud by na výzvu k vyklizení nereagovali. Jelikož jsou nájemní smlouvy neplatné, není třeba nájem bytu vypovídat a uživatel bytu nemá nárok ani na zajištění bytové náhrady. JUDr. Šachta však upozorňoval, že v případném soudním sporu se soud bude zabývat i otázkou, zda není postup MČ Praha 1 v rozporu s dobrými mravy ve smyslu ustanovení 3, odst. 1, občanského zákoníku. Rada pak v únoru 2009 přijala usnesení, aby byla s nájemníky uzavřena smlouva na dobu určitou do 31. ledna 2010 s tím, že se do té doby situace vyšetří a zváží další postup. To se však podle mých informací nestalo a aktuálně dostali nájemníci výzvu k vyklizení bytů. Jako obzvláštní milost za to, že platili řádně nájemné, se jim poskytuje lhůta, aby si mohli zajistit sami jiné bydlení, ovšem do té doby se jim nájemné zvyšuje na tržní úroveň. Zde je třeba zdůraznit, že po dobu 15 let se MČ o svůj vlastnický podíl v uvedeném domě vůbec nestarala, pan Vxxxxx se v něm choval jako suverén a nájemníci neměli ani ponětí, že když jim dal podepsat nájemní smlouvu nahrazující dosavadní dekret, že tak učinil neoprávněně a bez vědomí ostatních spoluvlastníků a že tedy podepisují bezcenný dokument. Podotýkám, že se to týká i nájemníků, kteří se v domě narodili. Chtěl bych vědět, proč MČ zvolila tu pro obyvatele domu horší variantu a zda je její rozhodnutí konečné. Bude odpovězeno písemně. Nyní pan Jiří Kučera, Praha 1. P. K u č e r a : Jsem nájemník domu xxxxxxxxxxxxxxxxx. Na minulém zastupitelstvu jsem zde vystoupil v rámci bezpečnosti situace v objektu. Byl jsem pozván na jednání bezpečnostního výboru. Chtěl jsem tuto situaci popsat, co se dosud událo, a zároveň poděkovat vedení města, že od konání bezpečnostní rady se tam situace razantně mění k lepšímu v tom smyslu, že byla zorganizována bezpečnostní agentura, která dům střeží a zamezuje tam pohybu osob, které si obstarávaly drogy. V domě byla objevena drogová varna pravděpodobně pervitinu. Situace se rapidně zlepšila. Chtěl bych se zeptat, jakým způsobem se dále bude řešit nájemní vztah s lidmi, kteří nemají dekret a agentura nás tam střeží. 5

6 Chtěl bych apelovat na zastupitele, když pominou důvody, které bránily užívání objektu, aby došlo k navrácení bytových funkcí domu a eventuálně k privatizaci, která byla nájemníkům dříve slíbena. Ještě jednou dík za velké změny. Prosím pana Valentu o informaci ke správě tohoto domu. P. V a l e n t a : Doufám, že v květnu kolegové dají souhlas se změnou rozpočtu, protože při schvalování rozpočtu na r bylo řečeno, že veškeré projekty, které budou mít stavební povolení, budou financovány v tomto případě jde o dům, kde bylo gymnázium a v květnu budu předkládat materiál na rozšíření bytové plochy a na rekonstrukci prostor na byty. Doufám, že se podobné případy v jiných domech, které spravuje MČ Praha 1, již nebudou odehrávat. K vysvětlení situace s lidmi, kteří stále užívají byt. Bohužel, brání právní systém ČR a nedotknutelnost místnosti, kterou někdo prohlašuje za své obydlí. Byl bych velmi rád, kdyby situace byla ukončena řádným soudním rozhodnutím a potom postup MČ Prahy 1 bude co nejrazantnější. Pan Pospíšil. P. P o s p í š i l : Mám dvě krátké interpelace. K první mě přiměl pohled při příchodu na toto zastupitelstvo. Zpozoroval jsem na konci Střeleckého ostrova určité změny, které ze Žofína vypadají jako kácení. Je to v té části, která byla původně nepřístupná. Přitom na veřejném slyšení s občany pan starosta říkal, že v letošním roce se pravděpodobně na Střeleckém ostrově nic dělat nebude ve smyslu jeho rekonstrukce. Chtěl jsem se zeptat, jak situace momentálně vypadá a zda rekonstrukce probíhá nebo neprobíhá. Pokud neprobíhá, zda probíhá běžná údržba zeleně tak, aby se odstranily havarijní stavy. Jak situace vypadá? Prosím paní Váňovou. P. V á ň o v á : Kde kácení mělo být? Na pozemcích, které užívá TJ Start? O tom nám není nic známo. Zřejmě se nás to netýká, ale prověříme to. Můžeme dotaz považovat za nulitní vzhledem k tomu, že se netýká souvislostí, které byly řečeny. P. P o s p í š i l : Prosil bych, zda je tady nějaká změna, která se týká toho, co jste říkal na veřejném slyšení. 6

7 Není žádná změna, můžeme to považovat za vypořádané. Bude-li změna, dovíte se to. P. P o s p í š i l : Druhý dotaz se týká toho, že jsme v loňském roce ve finančním výboru byli ujišťováni o tom, že probíhá pasportizace bytových a nebytových prostor, že probíhá přeměna účtovacího systému tak, aby bylo možné sledovat výnos jednotlivých jednotek po domech. Předpokládám, že tyto práce jsou již ukončeny, a proto se ptám na zjištění, která vyplynula z takto zavedeného systému, a to jaká je výše ztrát, které MČ utrpěla tím, že nebyly pronajaty bytové a nebytové jednotky za období r a první čtvrtinu letošního roku. Bude odpovězeno písemně. Přihlášen je pan Valenta. P. V a l e n t a : Chtěl bych se obrátit na paní kol. Peake s dotazem. Týká se interpelace, kterou zahrnula do kontrolní zprávy ze dne ve věci záměru na pronájem bytů. V textu kontrolní zprávy je výslovně uvedeno: Ponecháme stranou alarmující fakt, že na úřední desce byl záměr na pronájem bytů vyvěšen zcela zmatečně jako záměr na pronájem bytů ve spoluvlastnických domech, ačkoli více než polovina bytů byla v domech, kde je jediným vlastníkem městská část. Ačkoli jsem vás vyzýval již při minulém zasedání ZMČ, abyste dohledala a předložila kopii záměru, který byl údajně zmatečně vyvěšen, nepodařilo se vám na zasedání zastupitelstva kopii záměru dohledat a doložit údaje uvedené v kontrolní zprávě. Bohužel, kopie předmětného údajně zmatečného záměru nebyla doložena více než měsíc po zasedání ZMČ. Dovoluji si požádat o zodpovězení dotazu: z jakého podkladového materiálu bylo odvozeno tvrzení o zmatečném záměru ve smyslu shora citované pasáže? Trváte i nadále na údaji uvedeném v kontrolní zprávě ve smyslu shora uvedené citované pasáže z kontrolní zprávy? Pokud ano, prosím o doložení vašeho tvrzení. Zejména znovu požaduji doložení kopie údajně zmatečného záměru, který je citován v kontrolní zprávě. Když něco tvrdíme, tak je třeba, bychom byli schopni to doložit a nehovořili jsme tady o věcech, které nejsou pravdivé. Úsměv znamená, že by se to doložilo. Děkuji. Paní Peake chce odpovědět. P. P e a k e : Ráda to na příští zastupitelstvo připravím, na příštím zastupitelstvu se tím stejně budeme zabývat, protože kontrolní výbor předloží svůj právní rozbor, který si nechal zpracovat odbornou advokátní kanceláří k celému postupu pronájmu bytů. Rozhodně bod bude na příštím zastupitelstvu předložen. Přihlášena je paní Klasnová. P. K l a s n o v á : Chtěla bych se ve své interpelaci zeptat na stavební činnost v Říční ulici č. 6, (p. Dvořák: Myslel jsem, že na Kosárkově nábřeží. P. Klasnová: To se můžete zeptat vy, pane starosto.) kde probíhá jakási rekonstrukce od loňska. Došlo tam ke sloučení bytů v přízemí, 7

8 k výměně normálních oken za plastová, v 1. patře také pravděpodobně dochází ke slučování bytů a chystá se tam stavební činnost asi v podkroví. Upozornili mě na to místní občané. Chybí tam stavební povolení. Volala jsem na stavební odbor MČ, tam jsem se od příslušné referentky dozvěděla, že Říční 6 nemohla dohledat, že by tam bylo stavební povolení Můj dotaz zní, zda je stavební povolení? Jaký je na to názor památkářů? Kdo tam provádí rekonstrukci a co má být výsledkem rekonstrukce? Jde o Říční číslo 6, Řeknu další postup. Stavební úřad na základě tohoto podnětu provede šetření a budete seznámena se všemi skutečnostmi, které lze v případě, že to není objekt ve vlastnictví Prahy 1, dát k dispozici. Prosím pana Dajbycha. P. D a j b y c h : Chtěl bych zdůraznit, aby zastupitelé pokud chtějí nějakou informaci, která se týká stavební činnosti na Praze 1 vyžadovali ji mým prostřednictvím. Referenti mají rozdělené zakázky jiným způsobem a je možné, že neví, co se přesně v jiné části Prahy 1 dělá. Co říkala paní Klasnová, je neoficiální informace, nemusí to být pravda. P. K l a s n o v á : Byla to příslušná referentka, která měla na starosti tuto část. Prosím pana Dajbycha, aby shromáždil podklady. Zastupitelstvo je žádáno, aby veškeré dotazy směřovalo k vašim rukám. Pokračuje paní Fraňková. P. F r a ň k o v á : Má první interpelace se týká Malostranské besedy, kam se ve středu všichni těšíme, ale toto bude méně prozaické. Na programové radě Malostranské besedy bylo nájemcem sděleno, že kulturní provozy Malostranské besedy budou uzavřeny ve dnech července 2010 z důvodů oprav, nedodělků, reklamací apod. vzniklých při renovaci Malostranské besedy. Na tom by nebylo nic neobvyklého, vady a nedodělky u stavebních prací se vyskytují často a z toho důvodu bývají smlouvy ošetřeny 5%ní pozastávkou minimálně na 12 měsíců po předání stavby. Co však již obvyklé není je fakt, že nájemce si tyto opravy hodlá zajistit sám a po MČ Praha 1 následně žádat úhradu, neboť nedůvěřuje kvalitě oprav, které by provedl dodavatel městské části. Chtěla bych vědět, zda nájemce Malostranská beseda a. s. konzultoval tento postup s panem Bornem či jiným odpovědným pracovníkem MČ, zda tento postup byl městskou částí odsouhlasen, zda smlouva s dodavatelem stavebních prací, jehož se reklamace týkají, tento postup umožňuje, zda byly tyto reklamace u dodavatele uplatněny a zda dodavatel souhlasí s tím, že mu budou náklady na opravy v plné výši přefakturovány. Pravděpodobně bude nájemce Malostranská beseda a. s. uplatňovat i ušlý zisk za uzavření kulturních prostor. Prosím ihned o odpověď, protože to spěchá. Vzhledem k tomu, že už je domluven termín, kdy bude uzavřeno, měl by to pan Born vědět. Je to důležité. Mohu hned přečíst druhou interpelaci? S druhou interpelací vystoupíte až po panu Valentovi, protože příprava si vyžádá delší čas. Prosím pana Votočka, pane Borne, zatím se rozcvičujte. 8

9 P. V o t o č e k : Vážený pane starosto, dostal jsem do svého budníčku dopis adresovaný zastupitelstvu. Podle podacího razítka na úřad přišel 2. dubna. Tento dopis obsahuje stížnost na chování některých pracovníků úřadu od SVJ V Kolkovně 7. Podle jednacího řádu má být dopis určený zastupitelstvu předložen zastupitelstvu k projednání jako samostatný bod. Proč se tak nestalo, zvláště když dopis obsahuje nárok, který může mít dopad na rozpočet městské části ve výši 2,1 mil. Kč? Jestli jste vy něco dostal do budníčku, je vaší povinností postoupit to zodpovědnému pracovníkovi MČ Praha 1. Prosím, abyste mi předal dopis, abych mohl řádně podle schváleného postupu konat. Předejte mi dopis, zajistím správný postup. P. V o t o č e k : Rád to udělám, ale z textu dopisu se domnívám, že jsem nebyl jediným exkluzivním příjemcem na úřadu. Pane doktore, když podáváte interpelaci jako vždy zastřenou, jestli nějaký dopis existuje, tak městská část dostává denně asi 300 dopisů. Jestli vy si myslíte, že městská část je schopna rozlišit, o kterém dopise vy mluvíte, tak rozhodně ne. Specifikujte interpelaci lépe a pak se o tom můžeme bavit. Děkuji. Pan Solis. P. S o l i s : Vážené dámy a pánové, měl bych interpelaci, která se týká vyhlášky zakazující konzumaci alkoholických nápojů na ulici. Myslím si, že bych ji měl směřovat k panu místostarostovi Hodkovi. Je to vyhláška, která zakazuje konzumaci alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Někteří majitelé, kde se podávají alkoholické nápoje, si stěžují, že jsou vystaveni sankcím za to, že jejich hosté konzumují alkoholické nápoje před těmito prostorami. Považují to za šikanu, protože nemají možnost jako v případě hospody U Jelínků požádat o zábor, neboť chodník pod provozovnou je úzký. Je možnost tyto provozovatele ochránit před šikanou, nebo je možné uplatnit výjimku z vyhlášky? Jak lze řešit tento problém? P. H o d e k : Nejsem odborníkem na tuto vyhlášku, ale spíše na out-door, který jste naznačoval. Z logických důvodů se tato vyhláška netýká restauračních předzahrádek, kde tato konzumace povolena je. Pokud před provozovnou není možné toto zařízení umístit máte-li na mysli, abychom umožnili postávání klientů před restaurací U Jelínků s půllitry v ruce, přestože vím, že U Jelínků mají velmi dobré pivo, tak si myslím, že toto není zrovna přípustné a osobně to nepovažuji za šikanu. Jsou provozovny, kde jsou možné předzahrádky, a jsou provozovny, kde to nelze. Nepovažuji to za šikanu, těžko se to dá uhlídat, protože to není vymezeno žádným záborem. Odpovím panu dr. Votočkovi. Podle informací pracovnice kanceláře zastupitelstva byly doručeny dva dopisy s identickým textem, jeden adresovaný radě a druhý zastupitelstvu. Jelikož takové podání je zmatečné, protože nelze dvěma orgánům stejné osoby podávat stejná podání, logicky podle věcného rozlišení si vztáhla na sebe tuto kompetenci rada. Zpracovatele určí pan Valenta. V případě, že z jeho závěrů bude nějaký důsledek pro jednání zastupitelstva, 9

10 bude dopis předložen zastupitelstvu. Toto je výsledek jednání. Nebylo to podání zastupitelstvu, byly to dva identické dopisy. Proto musela rada rozlišit, komu je správně věcně určen vzhledem k tomu, že jsme usoudili, že ten, kdo nám dopis adresoval, nebyl schopen rozlišit z hlediska věcné podstaty, který orgán je příslušný. Prosím pana Stejskala. P. S t e j s k a l : Chci připomenout, že nelze akceptovat vynášení skla s nápoji, ani konzumaci před restauracemi, kde to není předem povoleno. Je to o poplivaném chodníku, poházených nedopalcích, o opileckých výkřicích apod. V okolí bydlí většinou lidé a nutíme provozovatele a personál, aby toto nepřipustil, protože on odpovídá za to, co se v restauraci děje. Vynášení skla je jeho odpovědnosti. Sankcí tolik nebylo, je to jen při opakování a když si nedají říci. Děkuji za odpověď. Pan Valenta. P. V a l e n t a : Chtěl jsem se se svým dotazem obrátit na pana dr. Votočka. Chtěl jsem se ho zeptat, co ho vedlo k tomu, že v rámci programu opravy domovního fondu vypustil jako zpracovatel pasáž týkající se možnosti umístění reklamní plochy na lešení, které se v rámci grantů k tomu poskytují. Co ho k tomu vedlo? Jestli díky tomuto vypuštění umožnil Věcím veřejným na Kosárkově nábřeží tohoto obrovského billboardu co bylo motivem, že zpracoval materiál, který toto neumožňoval? Upozorňuji, že na billboardu je konec politickým dinosaurům. Nevím, jestli to nebyl ze strany Věcí veřejným útok proti vám. P. V o t o č e k : Máte pravdu, pane místostarosto, o vypuštění jste rozhodl sám jako člen komise pro granty na opravu domovního fondu, po zkušenostech z minulého roku, kdy se nepřihlásil na výběrové řízení žádný zájemce. Samozřejmě máte plnou pravdu v podezření, že tento akt byl udělán ve spolupráci a ve srozumění s Věcmi veřejnými, abychom jim umožnili beztrestně v rozporu s vyhláškami hl. m. Prahy propagovat svou společenskou firmu. Děkuji za odpověď. Paní Fraňková. P. F r a ň k o v á : Prosím o promítnutí fotografií. Má interpelace se týká zahrádky restaurace U tří pštrosů u malostranské Mostecké věže. Na fotografii vidíte zahrádku, která zabírá komunikaci tak, že vedle ní nezbývá jízdní pruh. Toto je Míšenská ulice, která je zcela zablokovaná hodinu i déle, před 14 dny dokonce byla úplně uzavřena. V situaci, kdy je Míšeňská zablokovaná a je tady neprůjezdná zahrádka, rezidenti nemají možnost se z Dražického nám. dostat ven, ani zpátky. To nemluvím o tom, kdyby tam měla jet sanitka nebo hasiči. Chtěla jsem požádat, aby byla zahrádka zmenšena tak, aby tam jízdní pruh zůstal a aby se lidé z Dražického nám. mohli dostat ven a zpátky. Další interpelace se týká občanských průkazů, resp. jejich agendy. Mému synovi se stalo, že na Czechpointu zjistil, že má neplatný průkaz. Po delších peripetiích bylo zjištěno, že občanský průkaz pracovnice před dvěma lety vystavila a hned ho stornovala. Je to dramatická situace, pokud s tím člověk běhá po světě. Měl štěstí, že se mu to stalo na úřadu. Trvalo dva dny, než dostal občanský průkaz zpátky. 10

11 Kdyby se to stalo v cizině, může s tím mít člověk závažný problém. Chtěla jsem se zeptat, jak taková situace může nastat? Chápu, že člověk může udělat chybu, ale u tak závažných dokumentů by měl program úřednici hlásí, že dělá nějaký nesmysl, pokud ruší něco, co vystavila, že to nejde. Jak je možné, že taková situace nastane, že to může zrušit v okamžiku, kdy to vystaví a člověka s tím nechá běhat po světě? Co uděláme pro to, abychom lidi nevystavovali nepříjemnostem, které mohou mít s policií v jiných zemích? Prosím pana Hodka. P. H o d e k : K první interpelaci tam to bude složitější, protože se lišíme v průjezdnosti. Podle mého názoru zábor vliv na průjezdnost nemá. S Míšeňskou souhlasím, to je neutěšené. Druhá interpelace je pravděpodobně směřována na pana tajemníka. Bude to obsáhlá odpověď. Prosím pana Borna o odpověď na interpelaci o Malostranské besedě. P. B o r n : K reklamaci a pozastávce: pozastávku máme, dokonce na delší dobu než je nutné. Není mi známo, že by si chtěl nájemce provést opravy na své náklady. Prověřím to. To, že tam vady a nedodělky jsou, je pravda a postupně se odstraňují. Že by to mělo být zavřeno dva dny a mělo by to být dáno na naši hlavu, o tom nevím. P. F r a ň k o v á : Omlouvám se, že do toho vstoupím, ale je to v zápise ze Paní Fraňkovi, předejte, prosím, panu Bornovi zjištění, která jste četla, aby se podle toho mohl hned chovat. Přistoupíme k bodu 2-1. změna rozpočtu a 1. změna plánu nákladů a výnosů zdaňované činnosti. Prosím paní ing. Vojtovou, aby zaujala místo blíže členům zastupitelstva, aby si mohla v průběhu diskuse zaznamenávat případné podněty či návrhy. Upozorňuji, že tento tisk bude předložen v původním návrhu, jak ho máte rozdán, potom pan místostarosta Helmeczy přednese k tomuto tisku pozměňovací návrh. Vážené zastupitelstvo, předkládám návrh 1. změny rozpočtu MČ Praha 1. Sestává se z několika částí, které stručně okomentuji. První část je tok finančních prostředků. Vzhledem k Nemocnici Na Františku a nejistotě v závěru loňského roku, jak správně určit tyto finanční prostředky tak, aby nepřišly vniveč ve prospěch Nemocnice Na Františku, kdy původně rada rozhodla o jejich půjčení tak, aby nad nimi MČ měla kontrolu, po ustanovení správní rady, kdy se správní rada otázkou těchto finančních prostředků na svém jednání třikrát zabývala, rada MČ Prahy 1 doporučuje zastupitelstvu, aby tyto finanční prostředky byly Nemocnici Na Františku převedeny jako příspěvek, to znamená změna účelu těchto finančních prostředků. Jedná se pouze o rozpočtové opatření, finanční prostředky jsou tytéž, o nichž rozhodlo zastupitelstvo v závěru loňského roku. 11

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45 Z á z n a m ze 13. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v pátek dne 30. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Vypracováno pro 8. zasedání Zastupitelstva městské

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: 7.11.2014 od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici Zasedání zastupitelstva obce Březnice bylo zahájeno v 18:01 hod., dne: 7.11.2014

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013 Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral Nepřítomni: Slavík - rezignace Hosté: Peitlová, Frenštátská, Vinklerová Zapisovatel:

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Společenství vlastníků SEZEMÍNSKÁ 2030 se sídlem Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 konaného dne 17.6. 2015 od 19:45: hodin v kinosále

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin Z á p i s z X. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 21. 6. 2012 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3.

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3. Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 3 Kontrolní výbor ZMO Plzeň 3 sady Pětatřicátníků 7 9, 30100 Plzeň; tel: +420 378 036 500; email: skarda@plzen.eu Z Á P I S z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 154/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 189 ze dne 22.03.2016 Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 22/144 k pozemku parc. č. 84, jehož součástí je

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č. 504 ze dne

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č. 504 ze dne HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 22. 2. 2016 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3, Praha-Zbraslav Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Martina Smetanová 27. listopadu 2014 KA ČR - úvod je samosprávnou profesní organizací má své volené orgány, které mají možnost zřizovat orgány pomocné.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 2. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 12. 2010 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3 Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE 27. ÚNORA ÚSTÍ NAD LABEM PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 JIŽ ČTYŘI AUDITOŘI A TŘI DAŇOVÍ PORADCI NABÍZEJÍ ZA NAŠÍ SPOLEČNOST

Více

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU VE VEŘEJNÉM ZÁJMU (kategorie 3.6.)

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU VE VEŘEJNÉM ZÁJMU (kategorie 3.6.) 1 z 5 PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU VE VEŘEJNÉM ZÁJMU 1. UCHAZEČ 2. UCHAZEČ příjmení jméno titul číslo OP OP vydaný dne adresa současného trvalého pobytu dle OP s uvedením PSČ a odkdy doručovací adresa, pokud je

Více

SPOLEČNÝ NÁJEM BYTU MANŽELY

SPOLEČNÝ NÁJEM BYTU MANŽELY 1 z 7 SPOLEČNÝ NÁJEM BYTU MANŽELY číslo bytu v ulici číslo popisné podlaží o velikosti bytu BYT 1. ŽADATEL 2. ŽADATEL příjmení jméno titul číslo OP OP vydaný dne adresa současného trvalého pobytu dle OP

Více

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 16. 6. 2014 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 1 Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání : 17.9.

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M.

Více

Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011

Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011 Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.2. 2011 od 15,00 do 16,45 hodin. Přítomni: viz prezenční listina

Více

Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP

Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP (Mgr. Šárka Táborská 1. pololetí 2016) Informace z jednání RMČ Praha 1 1. schůze RMČ

Více

ZÁPIS Z 22. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU

ZÁPIS Z 22. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU ZÁPIS Z 22. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU Datum konání: 12. 7. 2016 Místo konání: OÚ Přerov nad Labem Začátek schůze: 18.00 hodin Konec schůze: 19.30 hodin Přítomni: Omluveni: L. Kodešová, M. Kadeřávková,

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne 12. 12. 2012 Přítomni: Na začátku jednání 12 členů zastupitelstva, omluveni Bc. Jiří Hora a Ladislav Racek. Zasedání zahájil předsedající starosta Mgr.

Více

J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Žitenice

J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Žitenice J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Žitenice Zastupitelstvo obce Žitenice se podle 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usneslo na tomto svém jednacím

Více

Jednací řád rady města Kašperské Hory

Jednací řád rady města Kašperské Hory Jednací řád rady města Kašperské Hory Rada města Kašperské Hory (dále jen rada ) se usnesla podle 101 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), (dále jen zákon ) na tomto svém jednacím řádu,

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Hlasování: 13 pro, usnesení bylo schváleno, paní Ing. Eva Vaňková byla zvolena zapisovatelkou dnešního jednání.

Hlasování: 13 pro, usnesení bylo schváleno, paní Ing. Eva Vaňková byla zvolena zapisovatelkou dnešního jednání. Vážení členové zastupitelstva města, dámy a pánové, podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zahajuji 20. zasedání zastupitelstva města Manětín, na kterém vás srdečně vítám. Dosud je

Více

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne 19.12.2014 1. Zahájení Schůze zahájena v 18:05 Přítomni: 8 zastupitelů omluven Pavel Maroušek. Doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Více

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání:

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání: Z á p i s z 13. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. 3. 2010 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda,

Více

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 29.3.2016 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 72 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne Materiál číslo: 32 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 25.04.2016 Předkládá Ing. Svoboda František - předseda výboru Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Zápis č. 2 / 2016 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova

Zápis č. 2 / 2016 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova Materiál číslo: 33 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 25.04.2016 Předkládá Ing. Bc. Brzobohatá Zuzana - předsedkyně výboru Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

UMÍSTĚNÍ SÍDLA FIRMY V BYTĚ PRO OSOBY ZAPSANÉ V OBCHODNÍM, ČI JINÉM REJSTŘÍKU

UMÍSTĚNÍ SÍDLA FIRMY V BYTĚ PRO OSOBY ZAPSANÉ V OBCHODNÍM, ČI JINÉM REJSTŘÍKU 1 z 6 UMÍSTĚNÍ SÍDLA FIRMY V BYTĚ PRO OSOBY ZAPSANÉ V OBCHODNÍM, ČI JINÉM REJSTŘÍKU číslo bytu v ulici číslo popisné podlaží o velikosti BYT: příjmení jméno titul číslo OP adresa současného trvalého pobytu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Zápis z XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno

Zápis z XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zápis z XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 23. 06. 2016 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zahájení: 16:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 9 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 6. 2016 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

Zápis a přijatá usnesení z 23. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři obecního úřadu dle prezenční listiny

Zápis a přijatá usnesení z 23. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři obecního úřadu dle prezenční listiny Přítomni: Zapisovatelka: Předkladatel návrhů usnesení: Ověřovatelé zápisu: Omluveni: Zápis a přijatá usnesení z 23. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne 6.10.2010 v kanceláři obecního úřadu dle

Více

M Ě S T O N Y M B U R K Městský úřad Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk

M Ě S T O N Y M B U R K Městský úřad Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk M Ě S T O N Y M B U R K Městský úřad Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk 288 28 č.j.: 010/53641/2012 V Nymburce dne 19.12.2012 Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www. lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Čj.: Počet listů dokumentu: 15 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne 16. 4. 2007 v Napajedlích Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků v lokalitě Malina III 2. Schválení výše půjček z Fondu rozvoje bydlení

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného obecního bytu - větší byt za menší - menší

Více

Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14.

Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14. příloha č. 1 Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14 (dále jen Zásady) Článek 1. Obecná ustanovení 1.1. Městská

Více

ZÁPIS č. 10/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skřivany

ZÁPIS č. 10/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skřivany ZÁPIS č. 10/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skřivany Místo konání: OÚ Skřivany Dne: 13.12.2010 Od: 18.00 hodin Ukončeno: 19.50 hodin PŘÍTOMNI: NEPŘÍTOMEN: OMLUVENI: V. Futera, Mgr. J. Suchánek,

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů

Více

MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice

MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne 21.05.2015 na Úřadu MČ Praha Nebušice Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: Jan Holub,

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice

Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice Zastupitelstvo města se usneslo dne 5. 11. 2014 v souladu s ustanovením 96, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), (dále jen zákon o obcích ) na

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 16 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01.01.2015 do 31.12.2015 územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV Obsah: Zpráva auditora Přehled právních předpisů Stanovisko

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole

Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec : Sněžné Adresa : 592 03 Sněžné 55 IČ : 00295 451 Směrnici zpracoval

Více

Seminář Finanční kontrola ve veřejné správě, mezinárodní dobrá praxe a slabá místa v ČR , Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha

Seminář Finanční kontrola ve veřejné správě, mezinárodní dobrá praxe a slabá místa v ČR , Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha Seminář Finanční kontrola ve veřejné správě, mezinárodní dobrá praxe a slabá místa v ČR 11.4.2012, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha Ing. Eva Klímová vedoucí odboru interního auditu a kontroly ÚMČ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 07. 01. 2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29. 01. 2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žižkova kasárna: - výsledky a průběh jednání se společností Žižkov

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 10.3. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Útvar interního auditu V Písku dne 16.01.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.02.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Vyhodnocení kontrolní činnosti za rok 2011 Rada města projednala zprávu o vyhodnocení

Více

Starosta nechal hlasovat o protinávrhu pana Přerosta bod č. 9 Darovací smlouva Letiště Praha, a.s. nechat zařazený v programu jednání.

Starosta nechal hlasovat o protinávrhu pana Přerosta bod č. 9 Darovací smlouva Letiště Praha, a.s. nechat zařazený v programu jednání. MCPNE 02141/2016 Zápis č. 23 z 20. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne 28.11.2016 na Úřadu MČ Praha Nebušice Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: Petr Šimáček,

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

Městská část Praha 11. Zápis č.2. z jednání bytové komise, konaného dne zasedací místnost "C" ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4

Městská část Praha 11. Zápis č.2. z jednání bytové komise, konaného dne zasedací místnost C ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4 Městská část Praha 11 Zápis č.2 z jednání bytové komise, konaného dne 12.02.2015 Přítomni: Nepřítomni: Omluveni: Hosté: Místo jednání: zasedací místnost "klub" ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4 Usnášeníschopnost:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 13, Praha 6,

Zápis z členské schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 13, Praha 6, Zápis z členské schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 13, Praha 6, 162 00 Datum a místo konání: 29.4.2014 jídelna ZŠ Šantrochova 1800, Praha 6 Začátek schůze: 18:30 hod. Ukončení

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Realizace. z hlediska daní a účetnictví

Realizace. z hlediska daní a účetnictví Realizace záměru převodu činností zajišťovaných příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje Nemocnicí následné péče Most, příspěvkovou organizací, a Nemocnici následné péče Ryjice, příspěvkovou organizací,

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více