33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1"

Transkript

1 Stenografický záznam 33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA dubna 2010 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva Str a 76 Dotazy a interpelace Str změna rozpočtu a 1. změna plánu nákladů a výnosů zdaňované činnosti pro rok 2010 Str Zrušení usnesení zastupitelstva z r Str Poskytnutí účelového finančního příspěvku pro zajišťování úklidu osobami s částečným mentálním postižením prostřednictvím sdružení Etincelle Str Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k domu Hybernská 26 a 28, se společností PAOMA Str Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1 Str Změna ve složení finančního výboru Str Změnu rámcové koncepce řešení sociálních dopadů deregulace nájemného Str Granty na podporu a využití volného času dětí a mládeže Str Informace o plnění usnesení zastupitelstva ohledně Myslíkovy ulice Str Svěření pozemků v k. ú. Hradčany. Str Prodej pozemku v k. ú. Hradčany Str Změna prohlášení vlastníka o rozdělení domu Bílkova 13, 15 Str Prodej společných částí domu Malostranské nám. 24 Str Vyřazení bytové jednotky Pštrossova 9 z privatizace Str Vyřazení bytové jednotky Thunovská 10 z privatizace Str Str Vyhodnocení 10. etapy výběrového řízení na převod půdních prostor Splátkový kalendář na dlužné nájemné za užívání nebytových prostorů v domě Celetná 28 Str Přidělení finančních prostředků - Specifická primární prevence 2010 Str Přidělení finančních prostředků zdravotnictví 2010 Str Přidělení finančních prostředků - kultura 2010 Str Přidělení finančních prostředků - rozvoj občanské společnosti 2010 Str Přidělení finančních prostředků - ochrana kulturního dědictví 2010 Str Postup pro vydání bezdůvodného obohacení MČ Praha 1 za neplatný převod vlastnického práva k domu Štěpánská 41 Str Prodej bytové jednotky Újezd 32 Str Prodej bytové jednotky, Hroznová 2 Str Prodej bytů v souladu se Zásadami Str Vyřazení bytové jednotky Pštrossova 9 z privatizace Str Žádost paní Benešové a manželů Dobiášových o odkoupení bytových jednotek v domě xxxxxxxxxx Str Návrh Ing. Mxxxxxx Hxxxxxx, spoluvlastníka domu U Lužického semináře 8 na vypořádání spoluvlastnictví Str Nesouhlas s odpovědí na interpelaci Str Nevymáhání peněz za slevy na nájemném v grantovém systému Str Svěření části pozemku, veřejného WC Str Přidělení finančních prostředků - specifická primární prevence

2 Před zahájením zasedání zastupitelstva bych se velmi rád ujal milé povinnosti a zastupitelstvo seznámil s výsledkem včerejšího jednání rady MČ Praha 1 v souvislosti s panem Langem a Kutáčkem, které prosím, aby předstoupili před zastupitelstvo a vyslechli následnou řeč. Dne v 0.22 hod. ranního času strážníci Obvodního ředitelství Městské policie Praha 1 Pan Martin Lang a Michal Kutáček zakročili u havárie vozidla taxi, které nejprve narazilo do železného zábradlí a poté do stromu v horní části Václavského nám. před Křižovatkou v Mezibranské ulici. Přestože na místě byla před nimi hlídka Policie ČR, až tito strážníci zjistili, že řidič nejeví známky života. Proto z vozidla vyprostili a spolu s přítomnými policisty zahájili resuscitaci s tím, že použili ambuvak a poté i defibrilátor. Resuscitace probíhala až do příjezdu lékaře Záchranné služby, který pokračoval v oživování a skutečně se podařilo přivést řidiče k vědomí a obnovit jeho životní funkce. K úspěšnému zákroku přispělo i to, že vozidlo Městské policie je vybaveno rozšířeným zdravotním materiálem včetně defibrilátoru, který byl nakoupen z prostředků MČ Praha 1. Druhým důležitým faktem je, že jsou strážníci speciálně vyškoleni pro poskytování první pomoci zejména s důrazem na obnovu životních funkcí. Použití výbavy vozidla k resuscitaci mělo prokazatelně vliv na záchranu řidiče taxi, který vlivem středeční zástavy srdce zavaroval a nejevil známky života. Strážník Kutáček studuje při zaměstnání vyšší odbornou zdravotní školu. I kvalitní poskytnutá informace o zdravotním stavu řidiče byla pro záchranu lidského života důležitá. Oba strážníci tvoří posádku speciálního záchranného vozidla, které můžete vidět v ulicích Prahy 1. Vzhledem k výše uvedenému rada MČ včera na svém jednání rozhodla jménem městské části vyslovit poděkování oběma strážníkům. Já bych jim velmi rád jménem městské části za vaší přítomnosti předal peněžní dar, o kterém rozhodla rada MČ. (Potlesk) Strážník pan Martin Lang, který přešel na Prahu 1 z Prahy 6 a je zařazen na Obvodní ředitelství Městské policie Prahy 1 od Strážník pan Michal Kutáček, který je novém strážníkem a je zařazen na Obvodním ředitelství Městské policie Praha 1 od Prosím oba pány, aby stvrdili přijetí daru podpisem darovací smlouvy. Tím jim děkuji za vše, co vykonali. Děkuji. (Potlesk) P. K u t á č e k : Vážení hosté, dámy a pánové, chtěl bych za mne a za kolegu poděkovat za toto milé přijetí dnes ráno v tomto nádherném sále. Chtěl bych vyjádřit obdiv a prozíravé myšlení našeho vedení, že naše vozidla vybavilo unikátními prostředky na záchranu života. Za ocenění, které jsme tady dostali, poděkuji i škole, kde jako záchranář dálkové studuji Vyšší odborné škole zdravotnické, Brno. Zároveň bych chtěl říci, že to byla pouze naše povinnost a náplň práce. Děkuji. (Potlesk) Také velmi děkuji. Věřím, že členové zastupitelstva budou více vědět, s kým se setkávají v ulicích Prahy 1. Vážení členové zastupitelstva, vážení přítomní, vzhledem k tomu, že je přítomna výrazná nadpoloviční většina členů ZMČ Prahy 1, zahajuji zasedání ZMČ Praha 1. Konstatuji, že omluveni z dnešního zasedání jsou pánové Pavlů a pan Filip, pan Láryš a paní Dvořáková hlásí pozdní příchod v 9.30 h, paní Prostějovská hlásí odchod ve 14 hodin, pan Hejma ve 13 a paní Fonová ve h. 2

3 P. P e a k e: Dovolte, abych omluvila kolegu Dobeše, který je nemocen a žádal mě, abych tak učinila. P. P o s p í š i l : Omluvil bych paní Titlbachovou, která je v zahraničí. K ověřování zápisu. Byl vám rozdán zápis z 32. zasedání zastupitelstva, ověřovatelé byli paní Bártová a pan Pavlů. Má někdo nějaké připomínky? Nemá, zápis se považuje za schválený. Ověřovatelé dnešního zápisu jsou navrženi pan Arnstein a paní Fraňková. Oba jsou přítomni a souhlasí. K volební a návrhové komisi: pánové Láryš, Horák, Pavlů, Klasnová. Vzhledem k nepřítomnosti pana Láryše si myslím, že komise stačí tříčlenná. Návrhová komise je ve složení Dvořák, Arnstein, Dobeš, Škrak je také schopna vykonávat svou funkci. Tři jsou přítomni a pověřuji pana Arnsteina vedením návrhové komise. Nyní k programu jednání. V rámci programu jednání k navrženým bodům vám byly dorozdány materiály k bodu Různé a), b), c), d) v očekávaných a navrhovaných termínech. Tyto body jste řádně obdrželi. K bodu 2 vám byl rozdán ještě doplňující návrh, který bude k tomuto bodu předkládat pan místostarosta Helmeczy. Byl vám rozdán ve čtvrtek Nyní otevírám diskusi k návrhu programu jednání. Kdo se hlásí do diskuse? Předložím za mne jediný návrh, kdy se jedná o materiál, který je ve své logice zásadní vzhledem k rozpočtu a byl vám rozdán minulou středu. Navrhuji, aby bod 30 d) byl zařazen za bod 2. Návrh podávám proto, že se tento bod bezprostředně týká rozpočtu MČ Praha 1 tak, aby zastupitelstvo v případě diskuse o financích bylo schopno tuto materii pojmout jako komplexní věc. Zároveň můj návrh bude směřovat k 2. rozpočtové změně v případě, že tento můj předklad bude schválen a přijat zastupitelstvem. Prosím o další návrhy. Není tomu tak. Dávám hlasovat o upraveném pořadu jednání s tím, že bod 30 d) by byl zařazen za bod 2. Technická paní Fraňková. P. F r a ň k o v á : Nebylo to 30 e)? Je to d). P. H o d e k : Omlouvám se, je to technický šotek, mám také e), pan starosta má d). Pravděpodobně se tiskly dva programy. Je to zrušení usnesení. Prosím o hlasování. Pro 27, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Usnesení bylo přijato. 3

4 Pod číslo 1 Dotazy, interpelace. Mám přihlášku jednoho občana. Navrhuji, aby občan vystoupil jako třetí. Prosím paní Peake. P. P e a k e : Mám dvě krátké interpelace. V první bych se chtěla zeptat pana dr. Votočka na náklady spojené s vydáním brožury shrnující udělování grantů v r. 2009, která přistála mnohým z nás ve schránkách. Zajímalo by mě, kolik brožura stála. Druhou interpelaci přednáším za jednoho z občanů Prahy 1, který nás o to požádal, za pana Oto Hrudičku z xxxxxxxxxxxxx, který tímto žádá některé zastupitele, kteří vystupovali v diskusi k případné privatizaci bytů v domě Truhlářská 14, aby objasnili své výroky. Uvedu některé. Pan Hrudička rozebral stenozáznam a prosí o vysvětlení např. pana Valentu, který uvádí, že v Truhlářské 14 je družina, což je pravda, a myslí si, že tam i školka, což není pravda. Dále pan Valenta uvádí, že v Truhlářské 14 je školní jídelna, což je nesmysl, školní dětské hřiště, což také není pravda. Z uvedeného tvrzení je pravdivá pouze existence školní družiny, školní dětské hřiště rekonstruované s tartanovým povrchem kdysi bývalo v přízemí za školní družinou, ale se stavbou sousedícího hotelu Ibis bylo zničeno Dále je zde zmiňován výrok paní dr. Příhodové, která vyjadřovala obavu, že v případě zrušení družiny by nebylo děti ze ZŠ Truhlářská kde umístit. Z pohledu nájemníků tohoto domu je školní družina zcela bezproblémovým uživatelem nebytového prostoru a určitě by tam nebyly žádné konflikty. Dále je zde rozporován výrok paní ing. Tomíčkové, která podle stenozáznamu uvedla, že družina stále funguje ve třech podlažích a na její rekonstrukci se vynaložilo přes 9 mil. Kč. Přízemí se z důvodu vlhkosti bude upravovat, do domu se nainvestovalo přes 21 mil. Kč a ještě zbývá 39 mil. Podle pana Hrudičky družina funguje pouze ve dvou podlažích, přízemní podlaží je využíváno jen jako volební místnost nebo šatna pro řemeslníky. Rekonstrukce školní družiny ve výši 9289 tis. byla převážně financována investory hotelu Ibis a obchodního centra Palladium. Takto bylo odpovězeno i na předchozí interpelaci přímo panem starostou. Nakonec je zmíněn výrok pana dr. Solila, který si posteskl nad úrovní jednání zastupitelstva ve věci privatizace domu Truhlářská 14 a svůj výstup zakončil slovy, že je rád, že jsme zjistili, že tam školka je. Pan Hrudička uvádí, že to byla poslední trpká višeň na hořkém dortu z jednání zastupitelstva. Opakovaně zdůrazňuji, že školka v domě Truhlářská 14 opravdu není. Toto si pan Hrudička odnesl ze stenozáznamu a prosí o objasnění ať už jemu, nebo aby aspoň v rámci radnice bylo jasné, co je a co není v Truhlářské 14. Vy jste pro nepřítomnost pana Hrudičky přednesla vašimi ústy jeho dotaz. Chápu to dobře? Ano. Pan Votoček. P. V o t o č e k : Dámy a pánové, chtěl bych interpelovat otázku domu v Navrátilově ul. číslo 13. Tento dům byl ve spoluvlastnictví MČ Praha 1 jednou polovinou, pana Vxxxxxxxx Vxxxxxx jednou čtvrtinou a paní Dxxxxx Kxxxxxxxx jednou čtvrtinou. Správu domu vykonával pan Vxxxxx a po jeho smrti se jí iniciativně ujal jeho syn Rxxxx Vxxxxx. Počínal si při tom velmi nestandardním způsobem, dům nechával záměrně chátrat, některé byty nechával neobsazené, sám uzavíral nájemní smlouvy a sám též vybíral nájemné, aniž by příslušný podíl odváděl zbývajícím spoluvlastníkům. Poté, co se pokusil odkoupit podíl městské části za 9,5 mil. Kč, se nájemníci, kterým nezakrytě vyhrožoval vystěhováním, 4

5 cítili ohroženi a požádali městskou část o pomoc a informovali ji o podivných praktických pana Vxxxxxx. Na základě toho se městská část konečně o dům začala starat a po složitých jednáních donutila naopak pana Vxxxxxx a paní Kxxxxxxxxx, aby své podíly prodali MČ za 8 mil. Kč. Při auditu právních vztahů v domě konstatoval externí právní zástupce MČ JUDr. Šachta, že řada právních úkonů byla uzavřena v rozporu s občanským zákoníkem, neboť bývalý spoluvlastník dotčené nemovitosti pan Rxxxx Vxxxxx jednal bez jakéhokoliv zmocnění i za ostatní spoluvlastníky. Takové právní úkony jsou proto z právního hlediska absolutně neplatné podle ustanovení 39 občanského zákoníku. Tato neplatnost se týká i některých nájemních smluv. Někteří nájemníci, resp. uživatelé bytů užívají byty neoprávněné, neboť nedisponují platnou nájemní smlouvou. Vzhledem k tomu, že v současné době je jediným vlastníkem nemovitosti MČ Praha 1, je třeba vyřešit otázku neplatných nájemních smluv a s tím související otázku dalšího postupu vůči uživatelům bytů. Dle názoru JUDr. Šachty je možné nastalou situaci vyřešit dvěma způsoby: 1. MČ Praha 1 uzavře s uživateli bytů s neplatnými nájemními smlouvami nové nájemní smlouvy, nebo 2. MČ Praha 1 vyzve uživatele bez platné nájemní smlouvy k vyklizení bytů, případně podá žaloby na vyklizení bytů, pokud by na výzvu k vyklizení nereagovali. Jelikož jsou nájemní smlouvy neplatné, není třeba nájem bytu vypovídat a uživatel bytu nemá nárok ani na zajištění bytové náhrady. JUDr. Šachta však upozorňoval, že v případném soudním sporu se soud bude zabývat i otázkou, zda není postup MČ Praha 1 v rozporu s dobrými mravy ve smyslu ustanovení 3, odst. 1, občanského zákoníku. Rada pak v únoru 2009 přijala usnesení, aby byla s nájemníky uzavřena smlouva na dobu určitou do 31. ledna 2010 s tím, že se do té doby situace vyšetří a zváží další postup. To se však podle mých informací nestalo a aktuálně dostali nájemníci výzvu k vyklizení bytů. Jako obzvláštní milost za to, že platili řádně nájemné, se jim poskytuje lhůta, aby si mohli zajistit sami jiné bydlení, ovšem do té doby se jim nájemné zvyšuje na tržní úroveň. Zde je třeba zdůraznit, že po dobu 15 let se MČ o svůj vlastnický podíl v uvedeném domě vůbec nestarala, pan Vxxxxx se v něm choval jako suverén a nájemníci neměli ani ponětí, že když jim dal podepsat nájemní smlouvu nahrazující dosavadní dekret, že tak učinil neoprávněně a bez vědomí ostatních spoluvlastníků a že tedy podepisují bezcenný dokument. Podotýkám, že se to týká i nájemníků, kteří se v domě narodili. Chtěl bych vědět, proč MČ zvolila tu pro obyvatele domu horší variantu a zda je její rozhodnutí konečné. Bude odpovězeno písemně. Nyní pan Jiří Kučera, Praha 1. P. K u č e r a : Jsem nájemník domu xxxxxxxxxxxxxxxxx. Na minulém zastupitelstvu jsem zde vystoupil v rámci bezpečnosti situace v objektu. Byl jsem pozván na jednání bezpečnostního výboru. Chtěl jsem tuto situaci popsat, co se dosud událo, a zároveň poděkovat vedení města, že od konání bezpečnostní rady se tam situace razantně mění k lepšímu v tom smyslu, že byla zorganizována bezpečnostní agentura, která dům střeží a zamezuje tam pohybu osob, které si obstarávaly drogy. V domě byla objevena drogová varna pravděpodobně pervitinu. Situace se rapidně zlepšila. Chtěl bych se zeptat, jakým způsobem se dále bude řešit nájemní vztah s lidmi, kteří nemají dekret a agentura nás tam střeží. 5

6 Chtěl bych apelovat na zastupitele, když pominou důvody, které bránily užívání objektu, aby došlo k navrácení bytových funkcí domu a eventuálně k privatizaci, která byla nájemníkům dříve slíbena. Ještě jednou dík za velké změny. Prosím pana Valentu o informaci ke správě tohoto domu. P. V a l e n t a : Doufám, že v květnu kolegové dají souhlas se změnou rozpočtu, protože při schvalování rozpočtu na r bylo řečeno, že veškeré projekty, které budou mít stavební povolení, budou financovány v tomto případě jde o dům, kde bylo gymnázium a v květnu budu předkládat materiál na rozšíření bytové plochy a na rekonstrukci prostor na byty. Doufám, že se podobné případy v jiných domech, které spravuje MČ Praha 1, již nebudou odehrávat. K vysvětlení situace s lidmi, kteří stále užívají byt. Bohužel, brání právní systém ČR a nedotknutelnost místnosti, kterou někdo prohlašuje za své obydlí. Byl bych velmi rád, kdyby situace byla ukončena řádným soudním rozhodnutím a potom postup MČ Prahy 1 bude co nejrazantnější. Pan Pospíšil. P. P o s p í š i l : Mám dvě krátké interpelace. K první mě přiměl pohled při příchodu na toto zastupitelstvo. Zpozoroval jsem na konci Střeleckého ostrova určité změny, které ze Žofína vypadají jako kácení. Je to v té části, která byla původně nepřístupná. Přitom na veřejném slyšení s občany pan starosta říkal, že v letošním roce se pravděpodobně na Střeleckém ostrově nic dělat nebude ve smyslu jeho rekonstrukce. Chtěl jsem se zeptat, jak situace momentálně vypadá a zda rekonstrukce probíhá nebo neprobíhá. Pokud neprobíhá, zda probíhá běžná údržba zeleně tak, aby se odstranily havarijní stavy. Jak situace vypadá? Prosím paní Váňovou. P. V á ň o v á : Kde kácení mělo být? Na pozemcích, které užívá TJ Start? O tom nám není nic známo. Zřejmě se nás to netýká, ale prověříme to. Můžeme dotaz považovat za nulitní vzhledem k tomu, že se netýká souvislostí, které byly řečeny. P. P o s p í š i l : Prosil bych, zda je tady nějaká změna, která se týká toho, co jste říkal na veřejném slyšení. 6

7 Není žádná změna, můžeme to považovat za vypořádané. Bude-li změna, dovíte se to. P. P o s p í š i l : Druhý dotaz se týká toho, že jsme v loňském roce ve finančním výboru byli ujišťováni o tom, že probíhá pasportizace bytových a nebytových prostor, že probíhá přeměna účtovacího systému tak, aby bylo možné sledovat výnos jednotlivých jednotek po domech. Předpokládám, že tyto práce jsou již ukončeny, a proto se ptám na zjištění, která vyplynula z takto zavedeného systému, a to jaká je výše ztrát, které MČ utrpěla tím, že nebyly pronajaty bytové a nebytové jednotky za období r a první čtvrtinu letošního roku. Bude odpovězeno písemně. Přihlášen je pan Valenta. P. V a l e n t a : Chtěl bych se obrátit na paní kol. Peake s dotazem. Týká se interpelace, kterou zahrnula do kontrolní zprávy ze dne ve věci záměru na pronájem bytů. V textu kontrolní zprávy je výslovně uvedeno: Ponecháme stranou alarmující fakt, že na úřední desce byl záměr na pronájem bytů vyvěšen zcela zmatečně jako záměr na pronájem bytů ve spoluvlastnických domech, ačkoli více než polovina bytů byla v domech, kde je jediným vlastníkem městská část. Ačkoli jsem vás vyzýval již při minulém zasedání ZMČ, abyste dohledala a předložila kopii záměru, který byl údajně zmatečně vyvěšen, nepodařilo se vám na zasedání zastupitelstva kopii záměru dohledat a doložit údaje uvedené v kontrolní zprávě. Bohužel, kopie předmětného údajně zmatečného záměru nebyla doložena více než měsíc po zasedání ZMČ. Dovoluji si požádat o zodpovězení dotazu: z jakého podkladového materiálu bylo odvozeno tvrzení o zmatečném záměru ve smyslu shora citované pasáže? Trváte i nadále na údaji uvedeném v kontrolní zprávě ve smyslu shora uvedené citované pasáže z kontrolní zprávy? Pokud ano, prosím o doložení vašeho tvrzení. Zejména znovu požaduji doložení kopie údajně zmatečného záměru, který je citován v kontrolní zprávě. Když něco tvrdíme, tak je třeba, bychom byli schopni to doložit a nehovořili jsme tady o věcech, které nejsou pravdivé. Úsměv znamená, že by se to doložilo. Děkuji. Paní Peake chce odpovědět. P. P e a k e : Ráda to na příští zastupitelstvo připravím, na příštím zastupitelstvu se tím stejně budeme zabývat, protože kontrolní výbor předloží svůj právní rozbor, který si nechal zpracovat odbornou advokátní kanceláří k celému postupu pronájmu bytů. Rozhodně bod bude na příštím zastupitelstvu předložen. Přihlášena je paní Klasnová. P. K l a s n o v á : Chtěla bych se ve své interpelaci zeptat na stavební činnost v Říční ulici č. 6, (p. Dvořák: Myslel jsem, že na Kosárkově nábřeží. P. Klasnová: To se můžete zeptat vy, pane starosto.) kde probíhá jakási rekonstrukce od loňska. Došlo tam ke sloučení bytů v přízemí, 7

8 k výměně normálních oken za plastová, v 1. patře také pravděpodobně dochází ke slučování bytů a chystá se tam stavební činnost asi v podkroví. Upozornili mě na to místní občané. Chybí tam stavební povolení. Volala jsem na stavební odbor MČ, tam jsem se od příslušné referentky dozvěděla, že Říční 6 nemohla dohledat, že by tam bylo stavební povolení Můj dotaz zní, zda je stavební povolení? Jaký je na to názor památkářů? Kdo tam provádí rekonstrukci a co má být výsledkem rekonstrukce? Jde o Říční číslo 6, Řeknu další postup. Stavební úřad na základě tohoto podnětu provede šetření a budete seznámena se všemi skutečnostmi, které lze v případě, že to není objekt ve vlastnictví Prahy 1, dát k dispozici. Prosím pana Dajbycha. P. D a j b y c h : Chtěl bych zdůraznit, aby zastupitelé pokud chtějí nějakou informaci, která se týká stavební činnosti na Praze 1 vyžadovali ji mým prostřednictvím. Referenti mají rozdělené zakázky jiným způsobem a je možné, že neví, co se přesně v jiné části Prahy 1 dělá. Co říkala paní Klasnová, je neoficiální informace, nemusí to být pravda. P. K l a s n o v á : Byla to příslušná referentka, která měla na starosti tuto část. Prosím pana Dajbycha, aby shromáždil podklady. Zastupitelstvo je žádáno, aby veškeré dotazy směřovalo k vašim rukám. Pokračuje paní Fraňková. P. F r a ň k o v á : Má první interpelace se týká Malostranské besedy, kam se ve středu všichni těšíme, ale toto bude méně prozaické. Na programové radě Malostranské besedy bylo nájemcem sděleno, že kulturní provozy Malostranské besedy budou uzavřeny ve dnech července 2010 z důvodů oprav, nedodělků, reklamací apod. vzniklých při renovaci Malostranské besedy. Na tom by nebylo nic neobvyklého, vady a nedodělky u stavebních prací se vyskytují často a z toho důvodu bývají smlouvy ošetřeny 5%ní pozastávkou minimálně na 12 měsíců po předání stavby. Co však již obvyklé není je fakt, že nájemce si tyto opravy hodlá zajistit sám a po MČ Praha 1 následně žádat úhradu, neboť nedůvěřuje kvalitě oprav, které by provedl dodavatel městské části. Chtěla bych vědět, zda nájemce Malostranská beseda a. s. konzultoval tento postup s panem Bornem či jiným odpovědným pracovníkem MČ, zda tento postup byl městskou částí odsouhlasen, zda smlouva s dodavatelem stavebních prací, jehož se reklamace týkají, tento postup umožňuje, zda byly tyto reklamace u dodavatele uplatněny a zda dodavatel souhlasí s tím, že mu budou náklady na opravy v plné výši přefakturovány. Pravděpodobně bude nájemce Malostranská beseda a. s. uplatňovat i ušlý zisk za uzavření kulturních prostor. Prosím ihned o odpověď, protože to spěchá. Vzhledem k tomu, že už je domluven termín, kdy bude uzavřeno, měl by to pan Born vědět. Je to důležité. Mohu hned přečíst druhou interpelaci? S druhou interpelací vystoupíte až po panu Valentovi, protože příprava si vyžádá delší čas. Prosím pana Votočka, pane Borne, zatím se rozcvičujte. 8

9 P. V o t o č e k : Vážený pane starosto, dostal jsem do svého budníčku dopis adresovaný zastupitelstvu. Podle podacího razítka na úřad přišel 2. dubna. Tento dopis obsahuje stížnost na chování některých pracovníků úřadu od SVJ V Kolkovně 7. Podle jednacího řádu má být dopis určený zastupitelstvu předložen zastupitelstvu k projednání jako samostatný bod. Proč se tak nestalo, zvláště když dopis obsahuje nárok, který může mít dopad na rozpočet městské části ve výši 2,1 mil. Kč? Jestli jste vy něco dostal do budníčku, je vaší povinností postoupit to zodpovědnému pracovníkovi MČ Praha 1. Prosím, abyste mi předal dopis, abych mohl řádně podle schváleného postupu konat. Předejte mi dopis, zajistím správný postup. P. V o t o č e k : Rád to udělám, ale z textu dopisu se domnívám, že jsem nebyl jediným exkluzivním příjemcem na úřadu. Pane doktore, když podáváte interpelaci jako vždy zastřenou, jestli nějaký dopis existuje, tak městská část dostává denně asi 300 dopisů. Jestli vy si myslíte, že městská část je schopna rozlišit, o kterém dopise vy mluvíte, tak rozhodně ne. Specifikujte interpelaci lépe a pak se o tom můžeme bavit. Děkuji. Pan Solis. P. S o l i s : Vážené dámy a pánové, měl bych interpelaci, která se týká vyhlášky zakazující konzumaci alkoholických nápojů na ulici. Myslím si, že bych ji měl směřovat k panu místostarostovi Hodkovi. Je to vyhláška, která zakazuje konzumaci alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Někteří majitelé, kde se podávají alkoholické nápoje, si stěžují, že jsou vystaveni sankcím za to, že jejich hosté konzumují alkoholické nápoje před těmito prostorami. Považují to za šikanu, protože nemají možnost jako v případě hospody U Jelínků požádat o zábor, neboť chodník pod provozovnou je úzký. Je možnost tyto provozovatele ochránit před šikanou, nebo je možné uplatnit výjimku z vyhlášky? Jak lze řešit tento problém? P. H o d e k : Nejsem odborníkem na tuto vyhlášku, ale spíše na out-door, který jste naznačoval. Z logických důvodů se tato vyhláška netýká restauračních předzahrádek, kde tato konzumace povolena je. Pokud před provozovnou není možné toto zařízení umístit máte-li na mysli, abychom umožnili postávání klientů před restaurací U Jelínků s půllitry v ruce, přestože vím, že U Jelínků mají velmi dobré pivo, tak si myslím, že toto není zrovna přípustné a osobně to nepovažuji za šikanu. Jsou provozovny, kde jsou možné předzahrádky, a jsou provozovny, kde to nelze. Nepovažuji to za šikanu, těžko se to dá uhlídat, protože to není vymezeno žádným záborem. Odpovím panu dr. Votočkovi. Podle informací pracovnice kanceláře zastupitelstva byly doručeny dva dopisy s identickým textem, jeden adresovaný radě a druhý zastupitelstvu. Jelikož takové podání je zmatečné, protože nelze dvěma orgánům stejné osoby podávat stejná podání, logicky podle věcného rozlišení si vztáhla na sebe tuto kompetenci rada. Zpracovatele určí pan Valenta. V případě, že z jeho závěrů bude nějaký důsledek pro jednání zastupitelstva, 9

10 bude dopis předložen zastupitelstvu. Toto je výsledek jednání. Nebylo to podání zastupitelstvu, byly to dva identické dopisy. Proto musela rada rozlišit, komu je správně věcně určen vzhledem k tomu, že jsme usoudili, že ten, kdo nám dopis adresoval, nebyl schopen rozlišit z hlediska věcné podstaty, který orgán je příslušný. Prosím pana Stejskala. P. S t e j s k a l : Chci připomenout, že nelze akceptovat vynášení skla s nápoji, ani konzumaci před restauracemi, kde to není předem povoleno. Je to o poplivaném chodníku, poházených nedopalcích, o opileckých výkřicích apod. V okolí bydlí většinou lidé a nutíme provozovatele a personál, aby toto nepřipustil, protože on odpovídá za to, co se v restauraci děje. Vynášení skla je jeho odpovědnosti. Sankcí tolik nebylo, je to jen při opakování a když si nedají říci. Děkuji za odpověď. Pan Valenta. P. V a l e n t a : Chtěl jsem se se svým dotazem obrátit na pana dr. Votočka. Chtěl jsem se ho zeptat, co ho vedlo k tomu, že v rámci programu opravy domovního fondu vypustil jako zpracovatel pasáž týkající se možnosti umístění reklamní plochy na lešení, které se v rámci grantů k tomu poskytují. Co ho k tomu vedlo? Jestli díky tomuto vypuštění umožnil Věcím veřejným na Kosárkově nábřeží tohoto obrovského billboardu co bylo motivem, že zpracoval materiál, který toto neumožňoval? Upozorňuji, že na billboardu je konec politickým dinosaurům. Nevím, jestli to nebyl ze strany Věcí veřejným útok proti vám. P. V o t o č e k : Máte pravdu, pane místostarosto, o vypuštění jste rozhodl sám jako člen komise pro granty na opravu domovního fondu, po zkušenostech z minulého roku, kdy se nepřihlásil na výběrové řízení žádný zájemce. Samozřejmě máte plnou pravdu v podezření, že tento akt byl udělán ve spolupráci a ve srozumění s Věcmi veřejnými, abychom jim umožnili beztrestně v rozporu s vyhláškami hl. m. Prahy propagovat svou společenskou firmu. Děkuji za odpověď. Paní Fraňková. P. F r a ň k o v á : Prosím o promítnutí fotografií. Má interpelace se týká zahrádky restaurace U tří pštrosů u malostranské Mostecké věže. Na fotografii vidíte zahrádku, která zabírá komunikaci tak, že vedle ní nezbývá jízdní pruh. Toto je Míšenská ulice, která je zcela zablokovaná hodinu i déle, před 14 dny dokonce byla úplně uzavřena. V situaci, kdy je Míšeňská zablokovaná a je tady neprůjezdná zahrádka, rezidenti nemají možnost se z Dražického nám. dostat ven, ani zpátky. To nemluvím o tom, kdyby tam měla jet sanitka nebo hasiči. Chtěla jsem požádat, aby byla zahrádka zmenšena tak, aby tam jízdní pruh zůstal a aby se lidé z Dražického nám. mohli dostat ven a zpátky. Další interpelace se týká občanských průkazů, resp. jejich agendy. Mému synovi se stalo, že na Czechpointu zjistil, že má neplatný průkaz. Po delších peripetiích bylo zjištěno, že občanský průkaz pracovnice před dvěma lety vystavila a hned ho stornovala. Je to dramatická situace, pokud s tím člověk běhá po světě. Měl štěstí, že se mu to stalo na úřadu. Trvalo dva dny, než dostal občanský průkaz zpátky. 10

11 Kdyby se to stalo v cizině, může s tím mít člověk závažný problém. Chtěla jsem se zeptat, jak taková situace může nastat? Chápu, že člověk může udělat chybu, ale u tak závažných dokumentů by měl program úřednici hlásí, že dělá nějaký nesmysl, pokud ruší něco, co vystavila, že to nejde. Jak je možné, že taková situace nastane, že to může zrušit v okamžiku, kdy to vystaví a člověka s tím nechá běhat po světě? Co uděláme pro to, abychom lidi nevystavovali nepříjemnostem, které mohou mít s policií v jiných zemích? Prosím pana Hodka. P. H o d e k : K první interpelaci tam to bude složitější, protože se lišíme v průjezdnosti. Podle mého názoru zábor vliv na průjezdnost nemá. S Míšeňskou souhlasím, to je neutěšené. Druhá interpelace je pravděpodobně směřována na pana tajemníka. Bude to obsáhlá odpověď. Prosím pana Borna o odpověď na interpelaci o Malostranské besedě. P. B o r n : K reklamaci a pozastávce: pozastávku máme, dokonce na delší dobu než je nutné. Není mi známo, že by si chtěl nájemce provést opravy na své náklady. Prověřím to. To, že tam vady a nedodělky jsou, je pravda a postupně se odstraňují. Že by to mělo být zavřeno dva dny a mělo by to být dáno na naši hlavu, o tom nevím. P. F r a ň k o v á : Omlouvám se, že do toho vstoupím, ale je to v zápise ze Paní Fraňkovi, předejte, prosím, panu Bornovi zjištění, která jste četla, aby se podle toho mohl hned chovat. Přistoupíme k bodu 2-1. změna rozpočtu a 1. změna plánu nákladů a výnosů zdaňované činnosti. Prosím paní ing. Vojtovou, aby zaujala místo blíže členům zastupitelstva, aby si mohla v průběhu diskuse zaznamenávat případné podněty či návrhy. Upozorňuji, že tento tisk bude předložen v původním návrhu, jak ho máte rozdán, potom pan místostarosta Helmeczy přednese k tomuto tisku pozměňovací návrh. Vážené zastupitelstvo, předkládám návrh 1. změny rozpočtu MČ Praha 1. Sestává se z několika částí, které stručně okomentuji. První část je tok finančních prostředků. Vzhledem k Nemocnici Na Františku a nejistotě v závěru loňského roku, jak správně určit tyto finanční prostředky tak, aby nepřišly vniveč ve prospěch Nemocnice Na Františku, kdy původně rada rozhodla o jejich půjčení tak, aby nad nimi MČ měla kontrolu, po ustanovení správní rady, kdy se správní rada otázkou těchto finančních prostředků na svém jednání třikrát zabývala, rada MČ Prahy 1 doporučuje zastupitelstvu, aby tyto finanční prostředky byly Nemocnici Na Františku převedeny jako příspěvek, to znamená změna účelu těchto finančních prostředků. Jedná se pouze o rozpočtové opatření, finanční prostředky jsou tytéž, o nichž rozhodlo zastupitelstvo v závěru loňského roku. 11

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 21. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona,

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE 27. ÚNORA ÚSTÍ NAD LABEM PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 JIŽ ČTYŘI AUDITOŘI A TŘI DAŇOVÍ PORADCI NABÍZEJÍ ZA NAŠÍ SPOLEČNOST

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného obecního bytu - větší byt za menší - menší

Více

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah:

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah: Rada m. č. Praha 10 P10-098725/2014 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26.1.2015 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

U S N E S E N Í. 16. schůze rady městské části. konané dne 14.6.2010 jako mimořádné číslo usnesení 0590/16/R/2010

U S N E S E N Í. 16. schůze rady městské části. konané dne 14.6.2010 jako mimořádné číslo usnesení 0590/16/R/2010 Městská část Praha 11 U S N E S E N Í 16. schůze rady městské části konané dne 14.6.2010 jako mimořádné číslo usnesení 0590/16/R/2010 Záhájení úplatných převodů bytových jednotek v panelových domech oprávněným

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010

Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010 Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010 1. Definice pojmů Tento text pracuje v zájmu stručnosti a přehlednosti s následujícími pojmy:

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007 ZPRÁVA nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velké Březno k 31. 12. 2007 Zpracovala: Auditorská společnost EKORA s. r. o. se sídlem Šafaříkovo nám. 8, Ústí nad Labem číslo osvědčení

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013 Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral Nepřítomni: Slavík - rezignace Hosté: Peitlová, Frenštátská, Vinklerová Zapisovatel:

Více

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 22. června 2006 Účast při zahájení zasedání:8 zastupitelů Omluveni: p. Ptáček ml., p. Ptáček st., Mgr. Matula, Ing. Hořejš, Mgr. Lacinová, pí

Více

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Správa bytových objektů Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města vydává dokument Ev. č.: 23/2/2015 Č. j.: ----- S M Ě R N I C E M Ě S T A H R Á D E K N A D N I S O U PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Město Náchod SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Článek 1 Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

VZOR PID... stejnopis č.

VZOR PID... stejnopis č. Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č. 2245 ze dne 19. 8. 2014 VZOR PID... stejnopis č. mezi: SMLOUVA č. DOT../2015 o poskytnutí účelové dotace - grantu č... na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty

Více

Koncepce bytové politiky

Koncepce bytové politiky Koncepce bytové politiky Zastupitelstvo městské části schválilo na svém zasedání dne 15.10.2003 usnesením č. 8 105 03 zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených MČ Praha-Zbraslav.

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 5 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Velice děkujeme za Váš email, který jste nám poslal a věnoval mu tak svůj čas.

Velice děkujeme za Váš email, který jste nám poslal a věnoval mu tak svůj čas. 2. 10. 2013 Vážení, dne 2.8.2013 jsem na olomoucké pobočce společnosti Gigacomputer reklamoval výrobek Sony Vaio VPC-SB1B9E/B, který jsem zde zakoupil dne 4.12.2012. Byl mi vystaven příjmový protokol č.135200537.

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Výsledek : Změna stanov byla přijata. Následně byly předsedající Lucií Šimkovou představeny změny v programu SVJ Rižská 1492 (záměna pořadí bodů).

Výsledek : Změna stanov byla přijata. Následně byly předsedající Lucií Šimkovou představeny změny v programu SVJ Rižská 1492 (záměna pořadí bodů). Zápis ze členské schůze Společenství vlastníků jednotek Rižská 1492, Praha 15, konané dne 21.8.2008 Datum konání : 21.8.2008 Místo : Toulcův Dvůr, Praha 15 Předsedající schůze : Lucie Šimková Zapisovatel

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin.

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Ing. Tomáš Dvořák,

Více

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Obec Lužice Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2014 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ účetní jednotky Obec Lužice za účetní

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00534/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Mgr. Věra S, Petra H K Nepřítomni omluveni: Pavel Ch

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 * * * Přítomni členové ZO: P. Blabla, A. Škuta, X. Starobová, E. Grygarová, Bc. I. Stříž, Mgr. E. Bartečková, M. Gongolová.

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 Žadatel

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Metodika oprav volných bytů

Metodika oprav volných bytů Metodika oprav volných bytů Schválená Radou městské části Brno Starý Lískovec na 46. schůzi konané dne 13. 8. 2008 usnesením č. 19, ve znění změn schválených na 94. schůzi konané dne 11. 11. 2009, 103.

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Havířová

Více

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Datum konání členské schůze: Dne 21. 6. 2013 v hotelu AVION, nám. E. Husserla, Prostějov

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. XI. SETKÁNÍ STAROSTŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 12. ČERVNA 2014 PODĚBRADY PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 ČTYŘI AUDITOŘI A TŘI DAŇOVÍ PORADCI NABÍZEJÍ ZA NAŠÍ

Více

16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 10. 4. 2013. v Kulturním centru Varta. (stenografický záznam)

16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 10. 4. 2013. v Kulturním centru Varta. (stenografický záznam) 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne 10. 4. 2013 v Kulturním centru Varta (stenografický záznam) 2 Program 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 10. 4. 2013 1/Z-93 Rozbor hospodaření

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2013.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2013. Město Příbor Městský úřad Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2013. Zastupitelstvo města projednalo na svém 31. zasedání dne

Více

Z á p i s. o členské schůzi. DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci

Z á p i s. o členské schůzi. DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci Z á p i s o členské schůzi DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci konané dne 7. června 2013 1 Z á p i s o členské schůzi DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci konané dne 7. 6. 2013 v Nymburce v malém sále Obecního

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Metoda časového rozlišení III. Další zásady časového rozlišení IV. Závěrečná ustanovení Legislativní rámec Příloha č. 3 Příloha č. 26 Organizačního řádu MěÚ Směrnice

Více

Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 29. 03. 2012 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M Hruška,

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 7. 2014 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Směrnice o inventarizaci

Směrnice o inventarizaci 1 Směrnice o inventarizaci Obec Vrchovany VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 4, O INVENTARIZACI Platnost od: 11. 12. 2013 Schválil: zastupitelstvo obce č. usnesení 5/2013 z 11. 12. 2013 ROZDĚLOVNÍK Jméno Funkce

Více

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních Městské státní zastupitelství Brno datovou schránkou Oznamovatel: Oživení, o.s. sídlem Muchova 232/13, 160 00 Praha 6 Podezřelí: 1) Jana Vlachová, 29.4.1984, Poznaňská 24, Brno (dříve Jana Uhra 6, Brno)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI

OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA pátek 29. března 2013, v 19:00 hodin VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI PROGRAM : * Zahájení * Poplatek za používání TKR * Prodej pozemků * Pronájem

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Dohoda o výměně bytů

Dohoda o výměně bytů Dohoda o výměně bytů uzavřená ve smyslu ust. 715 občanského zákoníku mezi níže uvedenými účastníky výměny bytů: 1. Směnitel:...rod.č.:... je nájemcem...pokojového bytu č:...kategorie:...v...poschodí..

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 4. 3. 2013 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor. U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.svazů 1. Členská schůze bere na vědomí a/ zprávu o činnosti výboru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od 1.6.2010 do 31.5.2011.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od 1.6.2010 do 31.5.2011. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od 1.6.2010 do 31.5.2011. 1 ) Výtah ze Stanov SBD Hlubina k oprávněním a funkci kontrolní komise. Čl.77 Kontrolní komise. 1/ Kontrolní komise

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY

ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 981 ze dne 26. 6. 2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZOR MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY odbor památkové péče PID ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY vlastníkům památkově významných objektů

Více

Ing. David Jansa Společenství vlastníků Nedvězská 2225-8 Nedvězská 2227/10 Nedvězská 2225/6 10000 Praha 10 10000 Praha 10

Ing. David Jansa Společenství vlastníků Nedvězská 2225-8 Nedvězská 2227/10 Nedvězská 2225/6 10000 Praha 10 10000 Praha 10 Společenství vlastníků Nedvězská 2225-8 Nedvězská 2227/10 Nedvězská 2225/6 10000 Praha 10 10000 Praha 10 Věc: Reklamace metody vyúčtování nákladů za rok 2012 Vážená p.smolková, Vzhledem k vaší reakci na

Více

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE JEDNACÍ ŘÁD obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE Schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2002 JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE VELHARTICE Zastupitelstvo obce VELHARTICE (dále jen obecní zastupitelstvo)

Více