Škola je samostatný právní subjekt se školní jídelnou.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Škola je samostatný právní subjekt se školní jídelnou."

Transkript

1 Š K O L N Í Ř Á D I. část Podrobnosti o výkonu práv a povinností dětí, jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Děti jsou vzdělávány v mateřské škole podle Školního vzdělávacího programu, který je zpracován v souladu se závazným dokumentem Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Při naplňování cílů předškolního vzdělávání ctíme Úmluvu o právech dítěte a Všeobecnou deklaraci lidských práv. Máme na mysli, že vzdělávání má směřovat k plnému rozvoji lidské osobnosti a k posílení úcty k lidským právům a základním svobodám. Že rodiče mají prvotní odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte. Respektujeme prvořadost rodiny, přispíváme k posilování úcty k rodičům a je naší snahou, aby se rodič cítil partnerem mateřské školy ve společném zájmu o dítě. Uznáváme daná práva rodičů a dětí a sledujeme dodržování všech vyplývajících povinností. Povinností dětí a jejich zákonných zástupců je dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž jste byli seznámeni a plnit pokyny pedagogických pracovníků školy, vydané v souladu s právními normami. Informace o dětech podávají rodičům nebo zákonným zástupcům dítěte učitelky. Konzultační hodiny lze předem domluvit se všemi zaměstnanci školy. Informovanost rodičů je dále zajišťována schůzkami s rodiči, při akcích ve spolupráci s rodiči a dětmi, na informačních nástěnkách. Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím máte právo na poskytování informací, které jsou v souladu s tímto zákonem. Dokumenty jsou k nahlédnutí u ředitelky školy. Mateřská škola vypracuje na žádost zřizovatele písemný seznam všech dětí, které jsou přihlášeny k docházce do mateřské školy, včetně rodného čísla a trvalého bydliště. Jiným organizacím a žadatelům informace bez písemného souhlasu rodičů nepodáváme. Fotografování a natočené videozáznamy při akcích školy budou použity pouze pro potřebu rodičů a naší školy. Práva dětí Právo na jméno, na zachování jeho totožnosti, na vzdělávání, na školské služby, na zdravý tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj, na hru, volný čas a účast v kulturních a uměleckých činnostech, užívat spontánně celé prostředí třídy za předpokladu smluvených pravidel, účastnit se a neúčastnit se aktivit nabízených učitelkou nebo ostatními dětmi, podílet se na tvorbě obsahu výchovných témat, na svobodu sdružování, vyjadřovat své názory ve všech záležitostech, které se ho týkají, podílet se na vytváření společných pravidel soužití, přinést si do MŠ vlastní hračku, oblíbenou věc, být chápán jako jedinečná bytost s individuálními potřebami, na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, projevy

2 šikanování, nedbalým zacházením, na ochranu před sociálně patologickými jevy, na ochranu před všemi formami zneužívání. Povinnosti dětí Děti jsou povinny: - dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni - plnit pokyny zaměstnanců škol vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. - naslouchat názorům jiných, hledat společná řešení, respektovat společná pravidla soužití, pravidla k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, ochrany majetku. Práva zákonných zástupců dětí Právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte, zapojit se do života školy, podílet se na jeho dění, účastnit se různých programů, přivádět a odvádět dítě do MŠ a z MŠ dle své potřeby, využívat informační systém, být seznámen se ŠVP, vyjádřit svůj názor k materiálu, podílet se na jeho dotváření, navrhovat další možnosti. Povinnosti zákonných zástupců dětí Povinnost zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy, na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, oznamovat škole údaje potřebné k vedení školní matriky školy a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích. Má odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte, je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, ve stanoveném, nebo dohodnutém termínu s ředitelkou školy, uhradit úplatu za vzdělávání a školní stravování, účastnit se schůzek s rodiči. II. část Provoz a vnitřní režim školy Provoz mateřské školy Škola je samostatný právní subjekt se školní jídelnou. Zřizovatelem školy je obec Opatovice. Jsme jednotřídní mateřská škola, věkové složení je smíšené, předškolní vzdělávání má tři ročníky, do jedné třídy lze zařadit děti z různých ročníků. Provoz školy je celodenní, začíná v hod. a končí v hod. Provoz školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Informaci o omezení nebo 2

3 přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem. Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období ( organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání). Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. Docházka dětí při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte délku jeho pobytu v mateřské škole (z toho vyplyne rozsah stravování pro dítě) a to formou písemné dohody, která je přílohou k Rozhodnutí o přijetí dítěte. děti se scházejí zpravidla do 8.00 hod. Příchod a rozcházení dětí vychází z potřeb rodičů. Děti mohou docházet po domluvě s učitelkou v průběhu dne tak, jak rodičům umožňuje pracovní doba a s ohledem na individuální potřeby dětí a rodiny. Potřebujete-li vyzvednout si dítě během dne, oznamte tuto skutečnost učitelce a vaše dítě bude připraveno na dohodnutou dobu k odchodu. Dítě předávejte vždy osobně učitelce. Při akcích konaných mimo školu místo a čas shromáždění dětí a skončení akce oznámí škola nejméně jeden den před konáním akce zákonným zástupcům dětí. Rodiče dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formulář u třídních učitelek, popř. zápis v evidenčním listu). Bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému než rodiči. Adaptační proces rodiče nově přijatých dětí si mohou již před nástupem do MŠ domluvit s třídní učitelkou návštěvy se svým dítětem. Za svým dítětem můžete po domluvě s učitelkou kdykoliv přijít, podílet se na dění v MŠ. Do mateřské školy voďte děti zdravé. Učitelky nesmí podávat dětem žádné léky! Rodiče jsou povinni hlásit veškeré údaje o zdraví dítěte. Závažné infekční onemocnění nám ohlaste, prosím, neprodleně. A to i při výskytu u členů rodiny. Dítě chodí do mateřské školy vždy čisté, čistě oblečené. Každé dítě má svoji skříňku na oblečení a obuv. Pro každodenní pobyt venku volte volné pohodlné oblečení a bezpečnou a vhodnou obuv s přihlédnutím k počasí, ročnímu období. Pro pobyt ve třídě volte vždy uzavřenou obuv papuče. Oblečení by mělo být pohodlné, aby dítě zvládlo v klidu sebeobsluhu a cítilo se uvolněně. Doporučujeme tričko, punčocháče, ponožky, zástěrku, hrací kalhoty. Co potřebuje mít dítě v MŠ: náhradní spodní prádlo, pláštěnku, pyžamo. Deštníky jsou z hlediska bezpečnosti nevhodné. Věci dítěti řádně označte. V letních měsících doporučujeme dávat dětem kloboučky, kšiltovky. Dítě si může přinést vlastní hračku, knihu. Nemůžeme ale ručit za její poškození či případnou ztrátu. Nedávejte dětem předměty a hračky nebezpečné (pistole, meče, ostré předměty, apod.) 3

4 Děti jsou pojištěny proti ztrátě věcí. Za zlaté předměty nošené dětmi a jiné hodnotné věci, které nejsou uloženy a uzamčeny v ředitelně, neodpovídáme. Veškeré změny v osobních datech, změnu telefonního čísla, zdravotní pojišťovny, nám oznamte. Ředitelka může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy. Rodič má povinnost včas vyzvednout dítě z mateřské školy. Rodiče jsou povinni dodržovat školní řád. Nepřítomnost dítěte Zákonný zástupce dítěte má povinnost oznámit škole jeden den předem známou nepřítomnost svého dítěte. Není-li přítomnost předem známa, omluvte dítě neprodleně. Ředitelka může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání jestliže: se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny. Organizace dne denní řád Odpovídá psychohygienickým zásadám (duševní hygieně). 1. režim stravování splňuje 3-hodinový interval mezi podáváním stravy 2. doba odpočinku může být po dohodě s rodiči v zájmu dítěte zkrácena na ½ hodiny. Je doplňována poslechem pohádky, relaxační hudbou. 3. po celý den je zajišťován pitný režim 4. denní doba pobytu venku je zpravidla 2 hodiny dopoledne. Odpoledne se řídí délkou pobytu dětí v zařízení. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby se činnosti dětí prováděly co nejvíce ve venkovním prostředí. Pobyt venku může být zcela vynechán nebo omezen při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při smogové situaci. Školní stravování Upravuje vnitřní směrnice ředitele školy Provozní řád školní jídelny. Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte a to formou písemné dohody, která je přílohou k rozhodnutí o přijetí dítěte. Rozsah stravování je stanoven tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v MŠ, stravovalo vždy. Stravu dětem podáváme 3x denně. 1. den neplánované 4

5 přítomnosti dítěte v MŠ se považuje za pobyt v MŠ a jídlo si mohou rodiče vyzvednout. Způsob stravování dětem se poskytuje školní stravování po dobu jejich pobytu v MŠ. V době nemoci nebo nepřítomnosti dítěte v MŠ se tedy dítě nemůže stravovat. Po celý den je zajištěn pitný režim pro děti. Organizace stravování ve vlastním zařízení školní jídelně. Podmínky přihlašování, odhlašování strávníků, způsob hrazení úplaty za školní stravování, výše stravného a jídelníček jsou stanoveny vedoucí školní jídelny. Informace jsou zveřejňovány rodičům na nástěnkách. Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění, písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou její termín úhrady. Přijímací řízení do mateřské školy Ředitelka školy stanoví po dohodě se zřizovatelem termín, místo, dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. O termínech zápisu bývá veřejnost informována prostřednictvím plakátů, vyhlášením ve veřejném rozhlase a informacemi v mateřské škole. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy. Kritéria pro přijímací řízení jsou každoročně aktualizována při zápisu ke vzdělávání v mateřské škole. Ředitelka může přijmout dítě k předškolnímu vzdělávání i se stanovením zkušebního pobytu, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Rodiče obdrží písemné rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Před nástupem dítěte do MŠ odevzdají rodiče vyplněný Evidenční list s vyjádřením pediatra o zdravotním stavu dítěte, jeho řádném očkování a jeho způsobilosti k zařazení do MŠ. Zákonní zástupci jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte, nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Změny zdravotního stavu, ke kterým dojde v průběhu vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a které mohou mít vliv na zapojení dítěte do prováděných činností, oznamují zákonní zástupci okamžitě příslušné pedagogické pracovnici. Předškolní vzdělávání se poskytuje za úplatu, jeho výši stanovuje ředitelka školy vždy na školní rok. Termín úhrady dohodne ředitelka se zákonnými zástupci dětí vždy na první schůzce s rodiči každého nového školního roku, v měsíci září. Úplatu hradí zákonný zástupce dítěte od doby přijetí dítěte do MŠ. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně. 5

6 Úplata za předškolní vzdělávání se řídí vnitřní směrnicí ředitele školy Úplata za předškolní vzdělávání. Veškeré informace a podmínky k úplatě za vzdělávání jsou vyvěšeny ve vstupní hale. Ředitelka může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady. III. část Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí Při vzdělávání a při činnostech se vzděláváním přímo souvisejících je mateřská škola povinna zajistit bezpečnost dětí, přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Podmínky k zajištění bezpečnosti dětí Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu předškolního vzdělávání pedagogické pracovnice, a to od doby převzetí dítěte od rodičů nebo jimi pověřené osoby, až do doby předání dítěte rodičům nebo jimi pověřené osobě. O zajištění náležitého dozoru rozhoduje ředitelka školy. Vychází z konkrétních podmínek a přihlíží zejména k vykonávané činnosti, dopravním a jiným rizikům. Při pobytu mimo území MŠ připadá na jednoho pedagogického pracovníka nejvýše 20 dětí. Výjimečně může být tento počet navýšen o osm dětí. Při tomto zvýšeném počtu dětí nebo při specifických činnostech (sportovní činnosti, výlet, náročný terén) určí ředitelka dalšího pedagogického pracovníka. Ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovně-právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy. Při přecházení vozovky s dětmi používá učitelka vztyčný terč nebo dá pokyn zvednutím ruky. První a poslední dvojice dětí používá na oblečení reflexní vesty. Učitelky seznámí děti s pravidly bezpečného chování, s možnostmi nebezpečných situací v rámci předškolního vzdělávání na začátku školního roku, během roku před případnými akcemi, činnostmi, situacemi, výlety a na konci školního roku. O poučení dětí vzhledem k bezpečnosti provede zápis do třídní knihy. Oba hlavní vchody do budovy MŠ jsou zajištěny. Zazvoňte, při ohlášení se představte jménem. 6

7 Evidence úrazu dětí se řídí vnitřní směrnicí řed. školy Pro evidenci úrazů dětí Při úrazu je dítěti poskytnuta první pomoc, jsou vyrozuměni rodiče, kteří v případě potřeby navštíví s dítětem lékaře. Pokud nejsou k zastižení, doprovodí dítě k lékaři učitelka nebo školnice. Děti jsou v mateřské škole pojištěny proti úrazu. Podmínky k zajištění ochrany zdraví V péči o zdraví dětí, o zdravé výchovné prostředí a vytváření příznivých podmínek pro zdravý vývoj spolupracuje mateřská škola s příslušnými poradenskými zařízeními. I tady je nutná spolupráce s rodiči. Respektujeme svobodnou volbu lékaře rodiči. Při dodržování pravidel. osobní hygieny používají děti kapesníky, tekuté mýdlo, ručníky, toaletní papír, hřeben. Podle počasí a teploty regulujeme oblékání dětí, délku pobytu venku. Vzhledem k tomu, že v letních měsících je možnost výskytu klíšťat i na školní zahradě, doporučujeme pro prevenci jimi přenášených onemocnění očkování a v rizikových měsících každodenní prohlížení dětí. Při vstupu do budovy používají návštěvníci školy a rodiče návleky na obuv. Poučení dětí, jak chránit svoje zdraví, co mu škodí, co mu prospívá, jak se chovat v situacích při setkávání s cizími lidmi, neznámými věcmi či jevy, provádí učitelka současně s poučením s pravidly k zajištění bezpečnosti dětí a stejným způsobem je eviduje v třídní knize, přílohou je osnova poučení. Mateřská škola nenese žádnou odpovědnost za věci, které si děti přinesou z domova a učitelkami nebyly předem vyžádány ( nebezpečné hračky a předměty, nože, dráty apod.) ani za úrazy a poškození věcí těmito předměty způsobené. Rodiče nesou plnou odpovědnost za obsah skříněk v šatně. Rodiče jsou zodpovědni za chování svých dětí v areálu a budově mateřské školy ( např. šatna, WC, umývárna, hala, školní zahrada) v době do předání dítěte pedagogické pracovnici a po vyzvednutí od učitelky při odchodu domů. Po vyzvednutí dítěte ze třídy jsou rodiče, popř. jimi zmocněné osoby k vyzvedávání dětí, povinni v co nejkratší době opustit prostory školy, včetně školní zahrady. Zlaté řetízky a přívěsky, náušnice, drahé věci, dávají rodiče dětem do mateřské školy na vlastní zodpovědnost vzhledem k riziku úrazu, vdechnutí přívěsku a příp. ztráty. 7

8 Podmínky pro ochranu před společensky nežádoucími jevy Uplatňujeme: 1. základní prvek výchovu dětí k zdravému životnímu stylu a způsobu života v oblasti tělesné, duševní a sociální, v rámci vzdělávání. 2. základní ochranný mechanismus výchovu dětí k odpovědnému jednání, dodržujeme zásady slušného chování, ohleduplné a přátelské chování, pomáhat mladším, slabším V areálu školy platí zákaz kouření, zákaz nošení a držení, distribuce a zneužívání návykových látek, projevu šikany a rasové diskriminace, omezování práv, agrese a ponižování. Zjistí-li zaměstnanci školy nežádoucí zacházení s dítětem ve škole i mimo školu, že je ohrožováno jeho zdraví, mravní vývoj nebo je ohroženo jinými sociálněpatologickými jevy, oznámí tuto skutečnost ředitelce a škola má povinnost informovat odbor sociálně-právní ochrany dětí. IV. část Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí Děti mají právo po celou dobu jejich pobytu v mateřské škole užívat hračky, pomůcky a ostatní vybavení. Jsou seznámeny, jak je správně používat, udržovat pořádek a ukládat je na původní místo, šetrně s nimi zacházet, aby se předcházelo jejich poškození. Školní řád nabývá platnosti účinnosti od Schváleno na pedagogické poradě dne Libuše Tomandlová ředitelka školy 8

ŠKOLNÍ ŘÁD I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Směrnice číslo: 2/2013 Vypracoval: PaedDr. Naděžda Bajerová, ředitelka MŠ Dne: 31. 08. 2013 Schválil: Účinnost od: 01. 09. 2013 Nahrazuje: Směrnici č. 2/2009 Poznámka: I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA U Rybníčka ZLUKOV. Zlukov čp. 66, Veselí nad Lužnicí Š K O L N Í Ř Á D

MATEŘSKÁ ŠKOLA U Rybníčka ZLUKOV. Zlukov čp. 66, Veselí nad Lužnicí Š K O L N Í Ř Á D MATEŘSKÁ ŠKOLA U Rybníčka ZLUKOV Zlukov čp. 66, Veselí nad Lužnicí Š K O L N Í Ř Á D Školní řád: MATEŘSKÁ ŠKOLA U Rybníčka ZLUKOV Čj.: MŠ-02/2015 Platnost od: 1.1.2015 Spisový a skartační znak: Účinnost

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní řád mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Č.j. 113/2014 platnost od 1.9.2014 Školní řád mateřské školy Řád MŠ vychází z platných právních předpisů a jejich pozdějších změn, zejména ze : zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracovali: Mgr. Jiří Dufek, Marie Skokanová Schválila: Pedagogická rada

Více

Š K O L N Í Ř Á D M Š R U P R E C H T O V

Š K O L N Í Ř Á D M Š R U P R E C H T O V Š K O L N Í Ř Á D M Š R U P R E C H T O V Ředitelka Mateřské školy Ruprechtov, příspěvkové organizace, vydává jako statutární orgán školy v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Škola: Mateřská škola Přeštice, Dukelská 959, okres Plzeň - jih Školní řád Č. j.: 137/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 1.3. Skartační znak: A10 Zpracovala: Jitka Erbenová

Více

školní řád Obsah 2. Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Lety

školní řád Obsah 2. Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Lety školní řád Ředitelka Mateřské školy Lety, jako statutární orgán školy na základě zákona č.561/2004 Sb., a na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, vydává tento školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Všeobecné pojetí Školního řádu Školní řád Mateřské školy Hostín u Vojkovic (dále MŠ) vychází z platných právních předpisů a slouží

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÁ ČERMNÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÁ ČERMNÁ Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod 549 21 Česká Čermná 65 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÁ ČERMNÁ Obsah: Čl. 1. Základní ustanovení Čl. 2. Provoz mateřské školy Čl. 3. Organizace

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy Příloha ŠVP ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: /2014 Aktualizace: červenec 2014 Spisový znak: B2 Účinnost od: 1.9.2007 Skartační znak: : Obsah:

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KASEJOVICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KASEJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KASEJOVICE Zpracovala: Ivana Ledvinová, Mateřská škola Kasejovice, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Kasejovice březen 2010 Obsah Úvod... Chyba! Záložka není definována.

Více

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v

Více

Meruzalka Mateřská škola Jihlavské Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30, Jihlava Školní řád mateřské školy Č.j.: 2/2013

Meruzalka Mateřská škola Jihlavské Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30, Jihlava Školní řád mateřské školy Č.j.: 2/2013 Meruzalka Mateřská škola Jihlavské Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30, Jihlava mateřské školy Č.j.: 2/2013 Vypracovala: Schválil: Pedagogická rada projednala: 1.9.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace. Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace. Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace se sídlem 5. května 53, 403 40 Ústí nad Labem IČ 727 45 053 Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD ČL. 3 Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Č. j... ze dne...

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Č. j... ze dne... Základní a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 671 52 Hluboké Mašůvky 157, tel.: 739 470 607, e-mail: zsms.masuvky@seznam.cz, IČO:71008756 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Č. j.... ze dne... OBSAH: Úvodní

Více

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: 2.2 Skartační znak: A 5 Počet stran: 13 Podpis ředitelky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace Č.j. MŠŠk 1652014, 20. 8. 2014 Příloha ŠVP PV č. 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA Telef. čísla: MŠ 585 427 601, 585 751 870, 585 751 871, stravovna - 585 750 107 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Čl. I PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Čl. I PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Čl. I PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování

Více

Školní řád pro MŠ Směrnice č.

Školní řád pro MŠ Směrnice č. Základní škola a Mateřská škola Zátor, příspěvková organizace Školní řád pro MŠ Směrnice č. Zpracoval: Zdeňka Vávrová a kolektiv pedagogů Schválila a vydala: Bc. Mgr. Barbora Šovčíková Pedagogická rada

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní a mateřská škola Tasov, příspěvková organizace Tasov 37, 675 79 Tasov, tel 566 547 127, IČO 702 81 793. Č.j.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní a mateřská škola Tasov, příspěvková organizace Tasov 37, 675 79 Tasov, tel 566 547 127, IČO 702 81 793. Č.j. Základní a mateřská škola Tasov, příspěvková organizace Tasov 37, 675 79 Tasov, tel 566 547 127, IČO 702 81 793 Č.j.:ZŠMŠ395/2014MART ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: I. Základní ustanovení II. Organizace provozu školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace se sídlem Komenského 2, 664 44 Ořechov Školní řád mateřské školy Č.j.: Spisový znak Skartační znak 16/2014 Vypracovala:

Více

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Obsah: strana: Základní údaje o škole 5 Cíle předškolního vzdělávání 6 Organizace provozu 7 Přijímací řízení, zásady adaptace dětí 9 Platby v mateřské škole

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Havířov- Město, Horymírova 7/1194 tel.: 596 814 105, info@mshorymirova.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 312/2014/MS Vypracovala: Drahomíra Smejkalová, ředitelka školy Počet příloh: Řád

Více

Školní řád Mateřská škola Pyšely,

Školní řád Mateřská škola Pyšely, Školní řád Mateřská škola Pyšely, se sídlem Na Prádle 252, 251 67 Pyšely Obsah : strana Základní charakteristika MŠ Pyšely 2 Organizace provozu 3 Omluvy dětí, přerušení provozu školy, přijímací řízení

Více

Školní řád Mateřské školy Rosnička Školní vršek 503/3, Liberec, příspěvková organizace

Školní řád Mateřské školy Rosnička Školní vršek 503/3, Liberec, příspěvková organizace Školní řád Mateřské školy Rosnička Školní vršek 503/3, Liberec, příspěvková organizace Č.j.: 1/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: ŘŠ Změny: Skartační znak: S10 Identifikační údaje školy ředitelka

Více