Komplexní vzdělávací systém pro tlumočníky českého znakového jazyka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komplexní vzdělávací systém pro tlumočníky českého znakového jazyka"

Transkript

1 Komplexní vzdělávací systém pro tlumočníky českého znakového jazyka představuje Primární modulový program pro tlumočníky českého znakového jazyka Popis programu: Institut uvádí nový dlouhodobý program vytvořený s cílem vzdělávání osob, které chtějí pracovat na poli tlumočení českého znakového jazyka. Tento program vyučuje esenciální dovednosti tlumočení českého znakového jazyka pomocí metod ověřených nejstarší tlumočnickou organizací na světě. Jednotlivé moduly vyučují slyšící i neslyšící vyučující. Tlumočnická profese se v současné době vyvíjí tak, aby naplnila potřeby klientů co nejvhodnějším způsobem. Abychom tyto potřeby profesionálně a co nejpřesněji uspokojili, musíme však průběžně zdokonalovat naše dovednosti a vědomosti. Tento program Vás povede tím správným směrem, abyste se stali sebejistými a dovednými tlumočníky českého znakového jazyka pro Neslyšící. Po jeho absolvování Vám umožníme zůstat v kontaktu s novinkami v tlumočnické profesi a dále se průběžně vzdělávat. Jednotlivé moduly v Primárním modulovém programu pro tlumočníky českého znakového jazyka jsou vytvořeny tak, aby zdokonalily Vaše dovednosti v průběhu celého programu. Každý pokročilejší modul navazuje na modul předchozí a vytváří tak vědomostní a dovednostní základnu, která Vám dodá sebedůvěru postavit se tlumočnické výzvě. Stejně jako celý Komplexní vzdělávací systém, i Primární modulový program pro tlumočníky českého znakového jazyka je vytvořen takovým způsobem, abyste věděli, co Vás čeká a jaký je objem základního studia, které pro dosažení tlumočnického vzdělání budete muset absolvovat. Profil absolventa: Student poté, co absolvuje pět modulů: bude mít základní porozumění tlumočnické profesi, bude schopen vykonávat profesi na běžných komunikačních úrovních, bude seznámen se situací v tlumočení v ČR i v zahraničí, budou mu známy základní modely tlumočení, jakož i způsob jak je používat,

2 bude schopen vlastní sebereflexe a sebehodnocení, bude schopen mezikulturního náhledu na jednotlivá tlumočená témata. Tyto jeho dovednosti a znalosti budou po absolvování pěti modulů stvrzeny certifikátem s uvedeným počtem hodin. Absolvent bude mít za sebou více než 400 vyučovacích hodin teoretické výuky, praktických cvičení a tlumočnické praxe. Odborný garant programu: Tim Curry, B.S. je profesionální tlumočník žijící dlouhodobě v České republice. Je členem nejstarší tlumočnické organizace na světě (RID Registr tlumočníků pro Neslyšící) a držitelem nejvyššího typu tlumočnické certifikace v USA (NIC Národní tlumočnická certifikace). Tim Curry vystudoval nejprve astrofyziku a po několika letech americký znakový jazyk a tlumočení amerického znakového jazyka na Oklahoma State University v USA. V komunitě Neslyšících a tlumočnické profesi se pohybuje více než 20 let. Tim Curry se věnuje specializovanému tlumočení v USA i Evropě, zejména v oblastech zdravotnictví, práva, univerzitního i všeobecného vzdělávání, jakož i v business sféře, sportu a umění. Vedl několik tlumočnických workshopů v USA, podílel se na pořádání mnoha národních konferencí a byl členem komisí pro změnu legislativy spojené s tlumočením ve státě Oklahoma. V letech v Institutu Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s. vedl dva úspěšné kurzy pro tlumočníky v praxi. Za několik let pobytu v ČR se Tim Curry seznámil se situací v oblasti tlumočení v ČR a objevil paralely mezi dnešní situací v ČR a šedesátými léty minulého století v USA, kdy se tam pomalu začínala etablovat tlumočnická profese. Hlavním záměrem Tima Curryho je podpořit pozitivní procesy a pomoci zamezit opakování stejných chyb, které zpomalily vyspělé země na začátku jejich cesty za poskytováním profesionálních tlumočnických služeb. Tim Curry následuje základní motto tlumočnických norem ve Spojených Státech: Veškeré změny v oblasti tlumočení musí následovat potřeby komunity Neslyšících a být touto komunitou podporovány. Jen tak se jedná o změny v souladu s tlumočnickým posláním. Popis modulů: 1. tlumočnický modul Tento modul je znalostním a dovednostním základem potřebným pro všechny tlumočníky českého znakového jazyka. Účastník si osvojí používání výrazu tváře, jazyku těla a gest v souvislosti s neverbální komunikací. Historii, kulturu a každodenní zkušenosti Neslyšících budou vyučovat sami členové této komunity. Studenti se seznámí do hloubky s mentálními procesy a rolemi tlumočníka v různých podmínkách. Souslednost jednotlivých témat v modulu umožní studentům najít a pochopit souvislosti veškerých teoretických a praktických znalostí v oboru. Všechna setkání budou obsahovat teoretickou i praktickou část. V rámci modulu bude studentům umožněno teoreticky získané znalosti a postupy

3 ověřit a zažít prostřednictvím praktických cvičení, jež napomohou pochopení praktické využitelnosti daného tématu. K rozvoji dovedností každého účastníka bude využito také práce s audio a video nahrávkami s cílem sebe-evaluace a sebezdokonalení. V rámci modulu se bude kontinuálně zvyšovat porozumění studentů vzájemným souvislostem jednotlivých informací, což napomůže i zvýšení jejich jistoty. Vstupní podmínky: - absolvování minimálně 4. modulu kurzu českého znakového jazyka 2. tlumočnický modul Modul se zaměřuje na dovednosti v souvislosti s konsekutivním tlumočením z mluveného do znakového jazyka. Po prostudování každé dovednosti budou studenti provádět praktická cvičení s cílem procvičit a zlepšit tyto dovednosti. V kurzu se také bude diskutovat role tlumočníka a etické aspekty situací vznikajících v oblasti tlumočení. Jednotlivá setkání se skládají z různorodých cvičení určených pro budování znalostí a dovedností studentů v průběhu semestru. Studenti budou při aplikování různých procesních modelů tlumočení nahráváni, což zabezpečí materiál pro analýzy a zlepšení jejich výkonu, jakož i hodnocení jejich pokroku. Od studentů je v rámci výuky očekáván aktivní výkon praktických cvičení a vyhodnocovacích činností. - absolvování minimálně 5. modulu kurzu českého znakového jazyka - absolvování 1. tlumočnického modulu 3. tlumočnický modul Modul se zaměřuje na dovednosti v souvislosti s konsekutivním tlumočením ze znakového do mluveného jazyka. Po prostudování každé dovednosti budou studenti provádět praktická cvičení s cílem procvičit a zlepšit tyto dovednosti. V kurzu se také bude diskutovat role tlumočníka a etické aspekty situací, vznikajících v oblasti tlumočení. Jednotlivá setkání se skládají z různorodých cvičení určených pro budování znalostí a dovedností studentů v průběhu

4 semestru. Studenti budou při aplikování různých procesních modelů tlumočení nahráváni, což zabezpečí materiál pro analýzy a zlepšení jejich výkonu, jakož i hodnocení jejich pokroku. Od studentů je v rámci výuky očekáván aktivní výkon praktických cvičení a vyhodnocovacích činností. - absolvování minimálně 6. modulu kurzu českého znakového jazyka - absolvování 2. tlumočnického modulu 4. tlumočnický modul Modul se zaměřuje na dovednosti v souvislosti se simultánním tlumočením. Dovednosti osvojené v druhém a třetím modulu budou začleněny takovým způsobem, jenž umožní rychlý přechod od tlumočení konsekutivního k simultánnímu. Po prostudování každé dovednosti budou studenti provádět praktická cvičení s cílem procvičit a zlepšit tyto dovednosti. V kurzu se také bude diskutovat role tlumočníka a etické aspekty situací, vznikajících v oblasti tlumočení. Jednotlivá setkání se skládají z různorodých cvičení určených pro budování znalostí a dovedností studentů v průběhu semestru. Studenti budou při aplikování různých procesních modelů tlumočení nahráváni, což zabezpečí materiál pro analýzy a zlepšení jejich výkonu, jakož i hodnocení jejich pokroku. Od studentů je v rámci výuky očekáván aktivní výkon praktických cvičení a vyhodnocovacích činností. - absolvování minimálně 6. modulu kurzu českého znakového jazyka - absolvování 3. tlumočnického modulu 5. tlumočnický modul Tento modul není kurzem v tradičním prostředí učebny. Hodiny budou každý týden rozděleny mezi aktuální tlumočnickou práci se supervizí mentora a společné diskuze studentů s vyučujícími o prováděném tlumočení. Od studentů je očekáván minimálně stanovený rozsah hodin práce v oboru. Studenti tak získají zkušenost z reálných situací s podporou mentorské supervize a budou mít šanci aplikovat znalosti a dovednosti, jež získali během vzdělávacího programu. Zvýší

5 si svoji jistotu při výkonu tlumočnické profese a naleznou odpovědi na otázky, které si budou klást. Časová dotace: 2 vyučovací hodiny týdně v učebně a 72 vyučovacích hodin mimo učebnu, 1 semestr - absolvování minimálně 7. modulu kurzu českého znakového jazyka - absolvování 4. tlumočnického modulu Pravidla Primárního modulového programu pro tlumočníky českého znakového jazyka Cíl pravidel: Tato pravidla a postupy jsou vytvořeny s cílem zajistit každému studentovi takový trénink a informace, které mu umožní stát se úspěšným profesionálním tlumočníkem českého znakového jazyka. 1) Finanční podmínky a. Studentovi navštěvujícímu v jednom semestru tlumočnický kurz a zároveň kurz českého znakového jazyka v organizaci Pevnost, případně semestrální kurz českého znakového jazyka pro tlumočníky v organizaci Institut, je poskytnuta sleva ve výši 50% z ceny tlumočnického modulu. b. Student navštěvující v jednom semestru pouze tlumočnický kurz, aniž by zároveň navštěvoval kurz českého znakového jazyka v organizaci Pevnost, případně kurz českého znakového jazyka pro tlumočníky, hradí plnou cenu příslušného tlumočnického modulu. c. Nevratné zápisné je splatné k datu podání přihlášky. d. Nevratné zápisné se odečítá z celkové ceny modulu. e. Student uhradí cenu za celý modul minus uhrazené nevratné zápisné do sedmi dnů od prvního dne výuky v příslušném modulu. f. Před prvním dnem výuky v modulu mohou studenti odstoupit z účasti v modulu a částka zaplacená nad nevratné zápisné bude plně refundována. g. V průběhu prvního týdne výuky v modulu může student z účasti v modulu odstoupit při zaplacení storno poplatku ve výši 50% ceny modulu. h. Po začátku druhého týdne výuky v modulu mohou studenti z účasti v programu odstoupit při zaplacení storno poplatku ve výši 100% ceny modulu.

6 2) Účast ve výuce a. Student nemůže zameškat více než 14 vyučovacích hodin z celkového počtu 70 vyučovacích hodin výuky v jednom modulu. Student, který zamešká hodin více, neobdrží certifikát o absolvování modulu a může být požadováno, aby absolvoval modul znovu. Takový student může na požádání obdržet pouze potvrzení o účasti na kurzu. b. Počet skutečně absolvovaných hodin bude uveden na certifikátu o absolvování modulu. c. Pokud se student nemůže zúčastnit kteréhokoliv setkání v rámci výuky, musí kontaktovat vyučujícího před započetím setkání. Pokud toto není možné, kancelář Institutu či vyučující musí být kontaktován v nejbližším možném termínu. d. Pokud se student nemohl zúčastnit výuky, je zodpovědný za získání potřebných informací, které byly v době jeho absence vyučovány. e. Pokud dojde ke zrušení termínu výuky, vyučující stanoví termín náhradní. 3) Podmínky pro účast v modulech a. Specifické podmínky pro účast v daném modulu jsou uvedeny v sylabu tohoto modulu. b. Požadavek na změnu v sylabu musí vyučující směřovat k vedení Institutu. c. Změna v sylabu je možná pouze v případě, že je v souladu se záměrem a náplní vzdělávacího programu. d. O případné změně v podmínkách pro účast v modulu musí být účastníci kurzu informováni písemně. e. Studenti musí splňovat specifické podmínky stanovené pro každý modul. f. Pokud student nesplňuje podmínky stanovené pro úspěšné zakončení modulu, musí modul absolvovat znovu. Postoupení do další úrovně je možné pouze po úspěšném absolvování úrovně předchozí. Studentova úspěšnost bude uvedena na certifikátu o absolvování modulu v rámci Primárního modulového programu pro tlumočníky znakového jazyka. V závislosti na typu modulu tak může být učiněno formou procentního vyjádření, známky či úrovně kompetencí. g. Studenti, kteří si přejí vynechat některý modul a začít modulem vyšším, musí úspěšně absolvovat závěrečné zkoušky ze všech úrovní předcházejících. h. Pokud mezi úspěšným absolvováním modulu a nástupem do modulu navazujícího uplyne doba delší než 6 měsíců, je vyžadováno podstoupení příslušného testu, který určí modul pro studenta vhodný. i. U studenta, který zároveň s tlumočnickými moduly nenavštěvuje modulovou výuku českého znakového jazyka v organizaci Pevnost, je vyžadována účast v semestrálních kurzech českého znakového jazyka pro tlumočníky tak, aby během studia všech pěti tlumočnických modulů

7 absolvoval výuku českého znakového jazyka v minimálním rozsahu dvou semestrů. 4) Administrace Primárního modulového programu pro tlumočníky českého znakového jazyka a. Vedení Institutu (manažer, předseda, rada, atd.) má právo kdykoli změnit tato pravidla, musí o tom ale písemnou formou informovat studenty, vyučující i veřejnost. b. Po řádném zvážení má vedení právo prominout nedodržení kteréhokoli z uvedených pravidel. c. Jakékoli otázky či stížnosti týkající se pravidel či výuky budou prověřovány komisí sestavenou z vedení a/nebo učitelů, kteří nejsou v dané věci zainteresováni. d. Na konci semestru budou studentům předány hodnotící dotazníky, prostřednictvím kterých mohou vyjádřit názory a připomínky k modulům, které v proběhlém semestru navštěvovali. Rozdání a zpětný výběr dotazníků provádí administrativní pracovník Institutu, nikoli vyučující modulů. Tyto dotazníky budou tou samou osobou zpracovány a následně vyhodnoceny vedením. Učitelé obdrží přepis zpětné vazby poté, co bude hodnocený semestr ukončen. Při změnách činěných ke zlepšení kvality modulu budou brány v potaz i informace z hodnotících dotazníků.

Pokyny pro uchazeče. EuroPsy Evropský certifikát z psychologie. Výňatky z regulačních Směrnic vydáno Grada, 2008.

Pokyny pro uchazeče. EuroPsy Evropský certifikát z psychologie. Výňatky z regulačních Směrnic vydáno Grada, 2008. EuroPsy Evropský certifikát z psychologie Pokyny pro uchazeče Výňatky z regulačních Směrnic vydáno Grada, 2008. V angličtině lze stáhnout aktuální verzi na http://www.europsy-efpa.eu/regulations Definice

Více

Metodická příručka pro učitele

Metodická příručka pro učitele Metodická příručka pro učitele Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1. Struktura

Více

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004 Pevnost České centrum znakového jazyka Výroční zpráva 2004 Obsah: Základní údaje o organizaci Organizační struktura Členové organizace Činnost organizace Činnost organizace v roce 2004 2004 1. Kurzy českého

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Kariérní systém CZ.1.07/4.1.00/33.0002

Kariérní systém CZ.1.07/4.1.00/33.0002 Kariérní systém CZ.1.07/4.1.00/33.0002 Obsah 1. Předmluva...3 2. Kariérní systém pro učitele...5 3. Kariérní systém pro ředitele...23 4. Systém dalšího vzdělávání pro kariérní systém...35 Příloha č. 1

Více

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tématem diplomové práce je vytvoření projektu implementace projektového řízení

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 54 Školní vzdělávací program IČ: 6444646 Č. obj: 0808 obor Ekonomické lyceum 78-4-M/0 Obchodní akademie Lysá nad Labem příspěvková organizace Středočeského

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 54 Školní vzdělávací program IČ: 6444646 Č. obj: 0808 obor Obchodní akademie 6-4-M/0 Obchodní akademie Lysá nad Labem příspěvková organizace Středočeského

Více

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace.

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace. MANAGEMENT ROZVOJE TALENTŮ VE VYSOKOŠKOLSKÉM PROSTŘEDÍ A V RÁMCI VÝUKY OBORU MARKETING TALENT MANAGEMENT AT THE UNIVERSITY AND WITHIN THE MARKETING PROGRAM EDUCATION Naděžda Petrů, Miloš Krejčí ABSTRAKT

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Smetanovo nám. 1200, 274 01 Slaný Školní vzdělávací program 63-41-M/02 Obchodní akademie Platný od 1. 9. 2012 Tento dokument vznikl v rámci projektu Modernizace školních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00924 Název projektu: Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí

Více

1. Úvodní slovo. Milí přátelé, vážení členové,

1. Úvodní slovo. Milí přátelé, vážení členové, Výroční zpráva 2010 Obsah Obsah... 2 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní informace o organizaci Pevnost České centrum znakového jazyka, o. s.... 6 3. Organizační struktura... 7 3.1 Rada... 7 3.2 Lektorské

Více

Pravidla pro hodnocení žáků. Způsoby hodnocení. Kritéria hodnocení

Pravidla pro hodnocení žáků. Způsoby hodnocení. Kritéria hodnocení Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nezbytnou součástí vzdělávacího a výchovného procesu na naší škole je získávání zpětné vazby o výsledcích naší činnosti (žáků i pracovníků školy). Závěry z jejich pravidelného

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení

Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 2011 Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení Projekt: Projektové řízení klíčová kompetence pracovníka školy Reg. č. CZ.1.07/1.3.07/22.0004 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2.

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TEL. 485 106 143, FAX 485 105 120, E-MAIL: INFO@OALIB.CZ, WWW.OALIB.CZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů OBSAH ÚVOD...1 1. Ředitel školy a jeho odpovědnost za kvalitu školy a profesní rozvoj pedagogů...2 2. Předpoklady pro úspěšný profesní

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

STUDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY HUMANITAS V SOSNOWCI. Obecná ustanovení

STUDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY HUMANITAS V SOSNOWCI. Obecná ustanovení STUDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY HUMANITAS V SOSNOWCI Obecná ustanovení 1 1. K přijetí ke studiu na Vysokou školu Humanitas (dále je VŠH) v Sosnowci dochází v okamžiku imatrikulace a složení slavnostního slibu,

Více

TVORBA UČEBNÍCH OSNOV

TVORBA UČEBNÍCH OSNOV Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iveta Cerulová 3. ročník kombinované studium Obor: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku TVORBA UČEBNÍCH

Více

Koncepce programu Primární prevence

Koncepce programu Primární prevence Koncepce programu Primární prevence Název organizace: Proxima Sociale o.p.s. Název programu: Primární prevence Adresa: Rakovského 3138, Praha 4, Modřany 143 00 Tel/fax: Vedoucí programu: David Holý: tel.:

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Název ŠVP: Obchodní akademie se zaměřením na podnikání Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Délka a formy studia: čtyřleté denní Stupeň

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více