Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3"

Transkript

1 INKONTINENCE v ČR

2 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3 Obsah Důežitý je diaog 3 Inkontinence moči pohedem urooga 4 5 Kontinence 6 7 Pomůcky pro inkontinentní (psk 02) kombinace a souběh pomůcek 8 9 Praktičtí ékaři a inkontinence Tena Soutions: Případová studie Inkontinence v 21. stoetí 14 INCOFORUM a týden kontinence 15 Paradoxy kvaitního života Vydaa: ZDROJE INFORMACÍ K TÉMATŮM: Koaice pro zdraví, o.p.s., Koaice pro zdraví Incoforum, o.s. S podporou SCA Hygiene Products, s.r.o., SCA Hygiene Products Tena Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) Sdružení praktických ékařů ČR Urogynekoogická spoečnost Redakce: Supreme Communication, s.r.o., Česká azheimerovská spoečnost Česká uroogická spoečnost Asociace poskytovateů sociáních sužeb ČR Copyright A Rights Reserved, KOALICE PRO ZDRAVÍ 2014, v patném znění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb. Důežitý je diaog Jana Petrenko Výkonná řediteka Koaice pro zdraví, o.p.s. V pokoji bya tma, ae zář měsíce stačia na to, abych se moha zorientovat. Seza jsem z postee a opatrně ša po paměti na toaetu. Ta tma mě ani neděsia a kidně jsem seděa, když jsem se najednou probudia s výkřikem na mokré postei. Babička mě syšea z vedejšího pokoje a doběha ke mně. Ukidňovaa mě, že se mi museo něco děsivého zdát. Byo to ae horší než děsivé ta cesta na toaetu bya sen a já jsem se vzbudia v mokré postei. Nepřestávaa jsem pakat, zatímco babička ukízea mou poste a síbia, že tato příhoda bude naším tajemstvím. Jesti si dobře vzpomínám, byo mi asi pět et. Douho potom, pokaždé když jsem se v noci vzbudia a ša na toaetu, tak jsem se nejdřív štípa do ruky, abych se ujistia, že to už není sen a že jsem skutečně vzhůru. Je neuvěřitené, že si dovedu ještě dnes vybavit své tehdejší pocity. A havně strach z toho, jesti se ten hrozný sen nebude opakovat. Když jsem pak uvažovaa o inkontinenci, napado mě, že čověk je vastně pronásedován strachem, aby se mu takováto nepříjemná, nekontroovatená příhoda nestaa někde na veřejném místě. Ten pocit nejistoty, strachu, trapnosti a ponížení musí čověka den co den pronásedovat, když se vydá mezi idi a není si jist, co se mu cestou přihodí. Naštěstí dnes už existují a jsou dostupné pomůcky na inkontinenci a idé mají přeci jenom nějaký pocit ochrany. Inkontinence je ae stáe ještě něco, co je každý den pronáseduje a znepříjemňuje jim život. Kvaita života je havně o tom, mít svobodu se voně pohybovat mezi idmi a děat, co nás baví bez soustavných obav, že se nám přihodí něco nečekaného a nepříjemného. Je dobře, že aespoň dnes už praktické ékaře napadne zeptat se pacientů, jesti mají probémy s inkontinencí, když mají pocit, že takoví pacienti by i chtěi o něčem muvit, ae ostýchají se a zdráhají se to otevřeně říct. Před někoika ety jsme začai pracovat na zepšení diaogu ékaře a pacienta, a i když se to ne ve všech případech setkao s nadšením obou těchto stran, postupně zaznamenáváme, že se to přeci jenom zepšuje. Díky pacientským organizacím, které jsou tím nejepším zdrojem informací nejen pro pacienty, jejich příbuzné a bízké, ae i ékaře a odborníky, se rozšířiy možnosti diaogu nejen přímo ohedně otázky diagnózy, která pacienty spojuje, ae i ohedně daších probémů, které pacienti díky své diagnóze mají. Prospěšné jsou havně i těm koem, kteří by chtěi pomoci a někdy si nevědí rady, jak některé probémy probrat, aby případně postiženého pacienta neurazii nebo se ho nějakým způsobem nedotki, když je každému jasné, že zrovna nejde o téma, které by idé rozebírai při prvním setkání. Dnes již téma inkontinence není tím nejčernějším tabu, ae je to přijatený probém, který je nutno řešit, do čehož se mohou otevřeněji pouštět i ti nejostýchavější. Mysím, že jsme ještě dost daeko od toho, abychom mohi říct, že jsme překonai všechny překážky k otevřenému diaogu, ae pubikace, jako je tato, postupně pomáhá idem dívat se na probém inkontinence v reáném světe a s porozuměním.

3 4 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 5 Inkontinence moči pohedem urooga Doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D. Přednosta uroogického odděení FN Ostrava - Poruba Inkontinence moči je jedním z nejčastějších zdravotních probémů naší popuace. Odhaduje se, že závažnou a trvaou inkontinencí trpí asi 10 % všech dospěých žen. V 8. a 9. životní dekádě je prevaence inkontinence % bez rozdíu pohaví. Vzhedem k stáe se produžující průměrné déce idského života je jisté, že i prevaence inkontinence do budoucna poroste. V souvisosti s tím se obrací pozornost odborné i aické veřejnosti k otázce, zdai existuje účinná prevence vzniku inkontinence. V současné době toho víme o patofyzioogii vzniku inkontinence poměrně dost, byi jsme dokonce schopni identifikovat rizikové faktory vzniku inkontinence. Některé z nich jsme schopni účinně eiminovat a tím snížit riziko budoucího výskytu inkontinence. Jedná se především o obezitu a kouření. Daším možným způsobem prevence inkontinence je cvičení svaů pánevního dna, zejména u žen po opakovaných porodech. V současné době je již fyzioterapie pánevního dna považována za pnohodnotnou metodu éčby inkontinence, navíc jako jediná z dostupných metod má v sobě potenciá preventivní. Naopak nejvýznamnější rizikový faktor vzniku inkontinence odstranit Významnou roi v péči o inkontinentní pacienty hrají i kvaitní savé pomůcky. Je dobře, že dnes spektrum absorpčních pomůcek pokrývá všechny stupně inkontinence. nedokážeme to je zvyšující se věk. Běh času bohuže nezastavíme, probém inkontinence tedy budeme muset řešit i v budoucnu. Je proto dobře, že se vyvíjejí stáe nové metody éčby inkontinence. V současné době disponujeme řadou nových operačních postupů umožňujících minimáně invazivní éčbu stresové inkontinence u žen. Douhodobá úspěšnost této operační terapie dosahuje až 90 %. Byy rovněž vyvinuty nové éky soužící k éčbě tzv. urgentní inkontinence a hyperaktivního měchýře (únik moči při neodoateném nucení na močení). Díky nim jsme schopni pomoci % pacientů podstatně zmírnit jejich probémy. Jsme schopni nabídnout účinnou éčbu mužům, kteří trpí inkontinencí moči v důsedku operační terapie karcinomu prostaty. Významnou roi v péči o inkontinentní pacienty hrají i kvaitní savé pomůcky. Je dobře, že dnes spektrum absorpčních pomůcek pokrývá všechny stupně inkontinence od občasného úniku nevekého množství moči až po trvaou a závažnou inkontinenci. Ještě veký kus práce nás ae čeká ve snaze o racionání a individuaizovanou preskripci absorpčních pomůcek. Vemi často se setkáváme s pohedem jeden pacient = jeden stupeň závažnosti inkontinence = jeden typ pomůcky. Přitom dnes víme, že okamžitá závažnost inkontinence závisí na ceé řadě faktorů a v čase se u konkrétního pacienta ryche mění. Jiný je stupeň závažnosti inkontinence u stejného pacienta v noci, jiný je stupeň závažnosti inkontinence u téhož pacienta ve dne v kidu, jiný je stupeň závažnosti inkontinence ve dne při pohybu. Česká uroogická spoečnost spou s dašími odbornými spoečnostmi proto v současné době spoupracuje na tvorbě metodiky pro předpis absorpčních pomůcek tak, aby respektovaa preference uživatee, závažnost inkontinence, ae i duševní a fyzické schopnosti uživatee. Cíem je umožnit jak pacientům, tak ošetřujícímu personáu zvoit takový typ absorpční pomůcky, který nejépe vyhovuje v konkrétní situaci, s možností jednotivé typy pomůcek kombinovat (např. vožná pena na noc v kombinaci s absorpční vožkou přes den). Je to nepochybně důežitý krok směrem k našemu cíi zepšení kvaity života pacientů trpících inkontinencí moči.

4 6 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 7 Kontinence Doc. MUDr. Iva Homerová, Ph.D. Řediteka Gerontoogického centra, proděkanka pro zahraniční vztahy Fakuty humanitních studií Univerzity Karovy v Praze Kontinence tvoří jednu z důežitých komponent a determinant soběstačnosti zejména ve vyšším věku a při závažném onemocnění a postižení. Schopnost ovádat své zákadní funkce také do značné míry ovivňuje pocit vastní důstojnosti. Inkontinenci považujeme nejen za jeden z geriatrických syndromů, ae dokonce za jeden z geriatrických gigantů, jak je pojmenova prof. Barnard Isaacs. Proč giganti? Protože počet zejména starších idí, kteří trpí těmito syndromy, je opravdu gigantický a stejně tak významné jsou dopady, které mají tyto jednotivé syndromy na soběstačnost jedince zejména vyššího věku. Inkontinence je tu vyjmenována spoečně s imobiitou, instabiitou způsobující pády, inteektuáními poruchami a iatrogenními faktory. I proto bychom se měi zabývat jednak kontinencí a jednak způsoby, jak ji co nejdée zachovat nebo kompenzovat v případě, že došo k takové zdravotní situaci, která inkontinenci způsobuje. Starší idé neradi o této probematice hovoří, ae přesto zachování či kompenzace kontinence představují důežitý předpokad pro to, aby mohi žít normáním a kvaitním životem a užívat si jeho radostí. Moderní technoogický vývoj pokroči nejen v nápadných a viditených obastech, jako jsou dopravní prostředky a informační a komunikační technoogie. Veký pokrok nasta také v obasti zdánivě drobných a nenápadných kompenzačních pomůcek, a to včetně pomůcek kompenzujících inkontinenci. Z mnoha různých druhů ze v současné době vybrat ty, které vyhovují nejen danému typu inkontinence, ae také jednotivému čověku s ohedem na jeho hodnoty a preference, životní sty a podobně. Přesto bychom v péči o pacienty měi dbát zejména zásady keep continent (udržujte kontinenci), a to co nejdée de daných možností, včasnou a správnou diagnostikou a přiměřenou terapeutickou intervencí, popřípadě adekvátním mikčním režimem tam, kde je to indikované (napříkad u pacientů s demencí). Zásada keep continent se týká nejen vastní péče o pacienty s hrozící či mírnou inkontinencí, ae také prevence inkontinence, která je pode mého názoru stejně důežitá. V naší geriatrické praxi se setkáváme dosud často s pacienty, kteří přicházejí z jiných nemocničních odděení s permanentními katetry. Neze samozřejmě zpochybnit použití permanentního katetru tam, kde je indikován, např. Schopnost ovádat své zákadní funkce také do značné míry ovivňuje pocit vastní důstojnosti. při retenci, při potřebě intenzivního monitorování a podobně, tedy tam, kde je jasná medicínská indikace. Tyto situace ae nepředstavují většinu pacientů, kteří k nám s močovými katetry přijdou. Když pátráme zejména u starších žen po důvodu zavedení katetru, dozvídáme se někdy, že to byo pro inkontinenci nebo z obavy, že by starší žena při hospitaizaci moha být inkontinentní, u pacientek s omezenou hybností z ošetřovateských důvodů a podobně. Nechci tuto praxi komentovat a odsuzovat, ae jen se přimouvám za geriatrické pacienty a pacientky, protože vím, jak douho po vynětí močového katetru může trvat a zpravida trvá opět návrat do původního stavu kontinence. Koik to stojí naprosto zbytečné námahy zdravotnických pracovníků, zbytečných nákadů, o dyskomfortu pacientů a hrozících daších napříkad infekčních kompikacích a jejich násedcích nemuvě. Pokud bychom to vše spočítai (tedy snahu o návrat kontinence, éčení močových infekcí, zvádnutí násedků antibiotické éčby i s ohedem na zejména nově se vyskytující nosokomiání infekce) a srovnai nákady obou strategií, měi bychom dospět k jednoduchému závěru: nejen strategie keep continent, ae také prevence inkontinence či zabránění jejího zhoršení se prostě vypatí i ekonomicky. Moderní absorpční pomůcky jsou tedy jedním z nenápadných produktů technoogického vývoje. Ta nenápadnost je jim vastní, protože kompenzují ty funkce, které idé neradi v běžném životě zdůrazňují, ae které jsou stejně důežité jako ostatní fyzioogické funkce. Mohou pomoci také k prevenci inkontinence zejména v péči o geriatrické pacienty, pokud jsou užívány správně v rámci kompexního ošetřovateského procesu. To je možná jeden z daších významných a dosud nedoceněných faktorů jejich používání.

5 8 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 9 Pomůcky pro inkontinentní (psk 02) kombinace a souběh pomůcek Ing. Pave KrUPIČKA Vedoucí odboru kontroy zdravotnických prostředků, OZP Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví umožňuje, aby pacientům s vyššími stupni inkontinence (II. a III. stupeň) mohy být předepsány i pomůcky pro nižší inkontinenční stupně (stupeň I, popř. II). Musí ae být dodržen požadavek maximáního počtu 150 ks za měsíc (ten je pro všechny inkontinenční stupně stejný) a nesmějí být překročeny měsíční imity pro daný, předepsaný typ pomůcek (tedy 450 Kč pro vožky, 900 Kč pro peny a Kč pro penkové kahotky). V jednom měsíci smí být předepsán jenom jeden typ pomůcek. Pomůcky je možné předepsat maximáně na tři měsíce dopředu. Inkontinenční zdravotnické prostředky není možné předepsat za upynuá období (pokud v nich, z jakéhokoiv důvodu, nedošo k čerpání pomůcek). Toto opatření má soužit k epšímu a hospodárnějšímu využívání inkontinenčních zdravotnických prostředků a pro praktičtější a efektivnější využívání pojištěnci OZP. Tento postup je patný do okamžiku, kdy by moh vstoupit do rozporu s patnou egisativou a závaznými předpisy, nebo do doby, dokud metodika výdeje těchto pomůcek nebude jiným novým dokumentem pozměněna (OZP, popřípadě Svaz zdravotních pojišťoven ČR). Případné dotazy je možné konzutovat u pracovníků odboru kontroy zdravotnických prostředků, či přímo u vedoucího odboru, Ing. Pava Krupičky (te.: ), nebo e-maiem na adrese

6 10 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 11 Praktičtí ékaři a inkontinence MUDr. Eva Kasaická Praktická ékařka, čenka výboru SPL ČR S probematikou inkontinence se PL setkává každý den. Vyšetření pacienta s inkontinencí musí obsahovat, tak jako u jiných vyšetření, pečivou anamnézu, fyzikání vyšetření pacienta, orientační vyšetření moči i daší aboratorní, event. jiná kompementární, např. zobrazovací, vyšetření. Pak může PL určit druh inkontinence i její příčinu a zvážit, zda péči o inkontinentního pacienta zvádne v ordinaci PL, či zda jej odeše ke speciaistovi, ať už k urogynekoogovi v případě inkontinence žen, či uroogovi u inkontinence mužů. Probém má praktický ékař s určováním stupně inkontinence, který k péči o pacienty vastně ani moc nepotřebuje. Tzv. PAD-weight test mu přijde ponižující pro pacienta i pro ékaře, sporná je i vaidita testu, zvážíme-i možnost ovivnění výsedku tohoto testu. Mysím, že každý praktik je schopen určit, jak nejépe pacientovi s probémem inkontinence pomoci, zda pacient s ehkou inkontinencí je schopen mimo nošení pomůcek pro inkontinentní ovivnit svoji inkontinenci ještě rehabiitací, nebo zda má sice nízký stupeň inkontinence, ae není díky úbytku fyzických či duševních si éčebnou rehabiitaci schopen absovovat. Praktik může informovat pacientku o možnosti operačního řešení a odesat ji na speciaizované Praktik může informovat pacientku o možnosti operačního řešení a odesat ji na speciaizované urogynekoogické vyšetření. urogynekoogické vyšetření, kde ékař speciaista určí druh operace. Stejně tak může vybrat tu nejvhodnější pomůcku pro inkontinentní. SCA Hygiene Products poskytuje PL množství materiáů od tabuek, které popisují veikost, savost i množství produktů, které je možno předepsat na období jednoho, dvou i tří měsíců, přes vzorky, které může pacientům ukázat, aby si pomůcku uměi reáně představit, po doporučené cviky na posíení pánevního dna, ať již v tištěné či eektronické variantě. Podíí se i na vzděávacích programech pro PL a jejich zdravotní sestry. Zákaz kombinovat pomůcky zařazené do jednotivých stupňů inkontinence zhoršuje komfort pacienta i práci PL. Existují pacienti, kteří by přes den mohi používat pomůcku z nižšího stupně inkontinence, ae na noc by potřebovai pomůcku z vyššího stupně. Tato možnost kombinace napříč spektrem pomůcek pro inkontinentní by znamenaa větší komfort pro pacienty a moha by přinést i úsporu při preskripci. Nedostatek zkušených fyzioterapeutů, kteří by měi čas na rehabiitaci inkontinentních pacientek i pacientů (např. po prostatektomii), je daší probém v péči o inkontinentní pacienty. V zařízeních sociání péče, ať již pro seniory či osoby se zdravotním postižením, by se měo při preskripci pomůcek pro inkontinentní dbát nejen na komfort pacienta, ae především na zachování soběstačnosti inkontinentního. V mnohých těchto zařízeních je na ékaře vyvíjen nemaý tak na preskripci pomůcek vyššího stupně pro inkontinenci nižšího stupně. Také statistiky jasně dokazují, že senior v domácí péči spotřebuje méně pomůcek pro inkontinentní než senior v sociáním zařízení. Ovivnit urgentní inkontinenci je pro praktického ékaře obtížné z důvodu omezení preskripce éků ovivňujících tuto inkontinenci. Nemaým probémem je i záměna předepisovaných pomůcek dodavatei za podobné pomůcky jiného výrobce. Praktický ékař je ékařem prvního kontaktu s pacientem. Jeho úoha v diagnostice, éčbě i péči o pacienty s inkontinencí je nezastupitená. Praktický ékař se musí neustáe vzděávat, neustáe sedovat novinky týkající se diagnostiky i éčby inkontinentních pacientů. Pro zepšení komfortu pacientů a snížení nákadů na péči je třeba i zvyšovat kompetence praktických ékařů napříkad uvoňováním preskripce éků.

7 12 INKONTINENCE V ČR Situace: Domov pro seniory Kamenec, Sezská Ostrava TENA Soutions impementace proběha v roce Počet kientů zapojených do hodnocení / testování: 15. Všichni kienti z odděení D1 mají třetí stupeň inkontinence. TENA Soutions: Případová studie Souvisosti: Domov pro seniory Kamenec je ceodenní pobytové zařízení v bízkosti Domov pro seniory Kamenec, Sezská Ostrava Zhodnocení impementace TENA Soutions centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením do okoí, jehož 2011 pán 2012 ověření 2013 zřizovateem je Statutární město Ostrava. Domov napomáhá seniorům zajistit v rámci jejich možností fyzickou a psychickou soběstačnost, Čas věnovaný úkonům, které souvisí s inkontinencí s cíem umožnit v nejvyšší možné míře zapojení do běžného způsobu (čas/kient za 24 h v minutách) života. V případech, kdy jejich stav toto vyučuje, zabezpečuje důstojné prostředí a zacházení. Výměny den (čas/kient na jeden úkon v minutách) Výsedky: Na ceém odděení se zvýši pocit těesné i duševní pohody z důvodu ehčí manipuace s kienty. Změna přinesa zefektivnění využití pracovního času. Zredukováním množství práda a odpadu došo ke snížení energetické náročnosti. Změna přístupů a značky absorpčních pomůcek přinesa úsporu nákadů. Počet intervencí / výměn (na jednoho kienta za 24 hodin) se díky použití pomůcek TENA sníži o třetinu. Došo k výraznému snížení počtu protečení během dne i noci. Zhodnocení impementace TENA Soutions po 1 roce: Na odděení by dodržen počet výměn inkontinenčních pomůcek za den i noc de nastaveného pánu TENA Soutions v roce Protečení byo sníženo na nuové hodnoty tzn. k protečení nedochází. Zvýšení času se projevio v souvisosti s používáním většího počtu pomůcek TENA Sip oproti TENA Fex. Zátěž personáu z hediska ergonomie (hmotnosti, kterou musí pečovateé zdvihnout za rok) bya snížena v roce 2013 oproti 2011 o 28 %. Používáním pomůcek TENA od výrobce SCA Hygiene Products a způsobem manipuace s nimi došo k úsporám na praní práda (prací prostředky, voda, eektřina). Používáním pomůcek TENA a způsobem manipuace s nimi došo k úsporám odpadu. Z hediska vivu na rozpočet zařízení došo v roce 2013 k cekové úspoře Kč. Výměny noc (čas/kient na jeden úkon v minutách) Protečení den (čas/kient na jeden úkon v minutách) Protečení noc (čas/kient na jeden úkon v minutách) Ergonomická výměna pomůcek (v tunách za rok) K nárůstu hmotnosti v roce 2013 ku 2012 došo z důvodu používání většího počtu pomůcek TENA Sip oproti TENA Fex. Dopad na životní prostředí prádo (v kg) Dopad na životní prostředí odpad (v kg) Používáním pomůcek SCA Hygiene Products a způsoby manipuace došo k úsporám odpadu. Nepatrný nárůst TENA Sip oproti TENA Fex. Viv na cekový rozpočet zařízení Rozpočet zařízení v Kč Nákady na rok Hodnocení % z cekového rozpočtu Vyčísení nákadů a potenciáních úspor v zařízení za 1 rok. TENA Soutions Přímé nákady , ,19 Inkontinenční pomůcky , ,19 Produkty péče o kůži 0 0,00 0 0,00 Jiné výrobky 0 0,00 0 0,00 Nepřímé nákady , ,40 Prádo , ,16 Odpad , ,75 Nákady na péči o kůži 0,00 0,00 Nákady na personá , ,50 Cekové nákady , ,60 % z cekového rozpočtu Nákady na pomůcky Značka TENA je s více než čtyřicetietými zkušenostmi světovým ídrem ve zvádání inkontinence, přičemž dodává produkty a sužby jednotivcům a organizacím poskytujícím zdravotní péči ve 100 zemích světa. Značka TENA patří do skupiny SCA. SCA dnes ceosvětově zaměstnává přibižně idí ve více než 40 zemích. Nákady na praní práda Nákady na odpad 2011 stav před Kč Kč Kč používáním TENA 2012 TENA pán Kč Kč Kč 2013 TENA ověření Kč 0 Kč Kč Cekové úspory s TENA pomůckami a sužbami Kč Kč Kč

8 14 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 15 Inkontinence v 21. stoetí MUDr. Lukáš Horčička Předseda Urogynekoogické spoečnosti ČR NZZ GONA s.r.o., urogynekoogická ambuance, Praha INCOFORUM a týden kontinence Jana Hornová Incoforum, o.s. Kam kráčíme, odborníci, odborné spoečnosti, ae i široká veřejnost, v péči o inkontinentní pacienty v první poovině 21. stoetí? Jsme svědky skutečnosti, že výskyt močové inkontinence narůstá ve všech věkových skupinách obyvatestva, a socioogové přitom upozorňují na stárnutí popuace. Současně směřujeme své úsií ke zjednodušení diagnostiky a hedání příčin močové inkontinence. Důežitá je účinná éčba, která by měa na jedné straně co nejméně zatížit pacienta, na druhé straně by při éčbě měy být co nejvíce využity možnosti zdravotního systému. Posedních dvacet et minuého stoetí jsme pozorovai narůstající trend v zavádění nových vyšetřovacích metod, byy rovněž vyvinuty nové operační postupy. Zdá se, že probémy našich pacientek s inkontinencí moči jsou vyřešeny. Ne tak docea. Stáe nám chybí dostatečná osvěta, dostatek informací postiženým pacientům, předávání správných informací. V roce 2013 jsme znovu obnovii fungování spoečnosti Incoforum, která je vhodnou patformou pro takovouto osvětovou činnost. Při odborných diskuzích se zde setkávají speciaisté všech profesí, ve kterých se ze s inkontinentními pacienty setkat urogynekoogové, uroogové, praktičtí ékaři, neuroogové, geriatři i fyzioterapeuti. Díky úsií týmu Incofora se daří účastnit se osvětových akcí, jako jsou Dny zdraví v některých městech, či během Světového týdne kontinence vytvořit stánek v obchodním centru v Praze a podávat odborné informace aikům. Pode posedních výzkumů je zřejmé, že těhotenství, porod a způsob vedení porodu představují největší rizika pro vznik stresové inkontinence moči. Simutánní počítačová modeace porodního děje umožňuje vytvořit pohed na vznik porodních traumat a močové inkontinence. Vede časově a finančně náročných metod magnetické rezonance se nepochybně upatňují i reativně evná utrazvuková vyšetření. Ve výzkumných pracích jsou porovnávány výsedky s náezy z magnetické rezonance. I proto se utrazvukové vyšetření stao rutinní součástí sedování inkontinentních žen. Na zákadě náezů jsou doporučovány operační postupy a sedován efekt éčby. V obasti medikamentózní éčby jsme se díky rychému rozvoji poznatků o fyzioogii inervace doních močových cest posunui k účinným, seektivním medikamentům. Nově se v této obasti objevi ék z odišné farmakoogické skupiny, umožňující snížení nežádoucích účinků při minimáně stejné efektivitě. Je tedy zřejmé, že jsme se v třetím tisícietí posunui. A nejenom v obasti ékařského vědění, ae i v obasti péče o pacienty ve jménu zepšení kvaity jejich života. Incoforum vzniko v roce 2002 jako mezioborové sdružení předních speciaistů na probematiku inkontinence. V roce 2013 došo k převzetí aktivit od České spoečnosti podpory zdraví. Se vznikem tohoto sdružení se výrazně změniy i havní cíe Incofora. Iniciativa občanského sdružení je zaměřena na zepšení kvaity života osob s inkontinencí a na ceopošné šíření informací, týkajících se inkontinence a daších, souvisejících zdravotních probémů. Laická veřejnost je tak informována o možnostech prevence, diagnostických i éčebných metodách a postupech. V rámci odborné veřejnosti se činnost Incofora soustřeďuje především na vzděávání středního zdravotnického personáu formou akreditovaných škoení a seminářů. Kíčovými činnostmi při napňování těchto cíů je snaha o vzděávání odborné i aické veřejnosti, šíření osvěty a mediaizace inkontinence. V rámci této snahy již druhým rokem v ČR proběh Světový týden kontinence, který je pořádán pod záštitou Mezinárodní organizace pro kontinenci (Internationa Continence Society). Spoečnost Incoforum připravia v rámci tohoto Světového týdne kontinence infostánek v Obchodním Centru Nový Smíchov v Praze. Na stánku odpovíday na dotazy návštěvníků sestry ze speciaizovaných pracovišť, a to uroogie a urogynekoogie. Cíem akce byo podat odborné informace o inkontinenci co největšímu počtu občanů bez rozdíu věku a sociáního postavení. Zjistit zájem o rozsah a dostupnost informací a zmapovat počet neéčených inkontinentních pacientů, kterým bya nabídnuta ékařská pomoc ve spoupracujících centrech. V neposední řadě šo o průzkum použití inkontinenčních pomůcek a vypnění jednoduchých dotazníků o inkontinenci. Na etošním dru hém ročníku již šestého Světového týdne kontinence v OC Nový Smíchov byy na infostáncích k dispozici: Osobní konzutace se sestrou z uroogie a urogynekoogie. Informační etáky o posání Incoforum, o.s. Informační etáky o inkontinenci. Informační etáky s návodem na cvičení posíení pánevního dna. Dotazník pro návštěvníky. Informace o možnostech vyšetření a odesání potenciáních pacientů ke spoupracujícím ékařům a fyzioterapeutce. Objednávkový sešit jednotivých pracovišť. Informace o sortimentu a možnostech nákupu inkontinenčních pomůcek. Pro zájemce bezpatné cvičení na posíení pánevního dna. Zejména díky výborné spoupráci všech čenů Incofora a externích spoupracovníků se etošní ročník může pochubit až o poovinu větší návštěvností než v minuém roce. Je přáním jistě nás všech, aby inkontinence ne bya brána jako přirozená součást žádného věku. Abychom však nezůstai jen u přání, snaží se všichni čenové o mezioborovou spoupráci a širokou osvětu skrze občanského sdružení Incoforum.

9 16 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 17 Paradoxy kvaitního života Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA Prezident Asociace poskytovateů sociáních sužeb ČR, Prezident Unie zaměstnavateských svazů ČR Sociání sužby mají v prvé řadě chránit, pomáhat a podporovat. V posedních etech často sýcháváme spojení sociáních sužeb s termínem kvaita. V různých souvisostech, s různými akcenty a rozdínými argumenty. Dokonce si troufnu odhadnout, že spojení sociání sužby a kvaita bude jistě druhým nejpoužívanějším spojením (po sociání sužby a financování). Je potřeba také zmínit, že je to právě kvaita, která se tak razantně a intenzivně zvýšia zejména v posedních deseti etech, a to napříč všemi typy sociáních sužeb. Neby a není to jednoduchý proces a často trvá dée, než bychom chtěi. Nositeem kvaity a tím, kdo ji ovivňuje především, je totiž čověk každý jednotivý pracovník, který se výrazně podíí na tom, zda daná sužba bude moci být označena jako kvaitní či méně kvaitní. Zepšení kvaity proto většinou automaticky předpokádá změnu myšení a přístupu každého jednotivého zaměstnance. A tato změna není ehká a někdy trvá deší dobu. S kvaitou sociáních sužeb se úzce váže ještě jeden pojem: kvaita života uživateů seniorů, osob se zdravotním postižením, osob ohrožených sociáním vyoučením apod. My všichni, aktéři systému sociáních sužeb, chceme, aby kvaita života např. každého kienta v domově pro seniory bya co nejepší. Je to náš havní cí, kterému se management zařízení sociáních sužeb snaží podřídit všechny ostatní cíe. Někdy je potřeba více se ptát a nasouchat než přemýšet, zda je přání uživatee sužby v souadu se všemi poučkami. Často se ve snaze dosáhnout nejvyšší možné úrovně kvaity života dopouštíme někoika zákadních chyb. První chybou bývá, že máme svoji danou představu o kvaitním životě, ke které jsme dospěi na zákadě svých dosavadních prožitků, zážitků, zkušeností, zkrátka ze svého dosavadního života, a tuto kvaitu, resp. toto měřítko, se někdy snažíme používat pro hodnocení kvaity života ostatních. Přitom právě tento náš pohed, ovivněný naším dosavadním životem, by před deseti ety jiný a za daších deset et zcea jistě dojde daších proměn. Pokud se oprostíme od této chyby a ztotožníme se se skutečností, že měřítka kvaity života jsou u každého jiná, pak vemi často můžeme tíhnout k tomu, že uděáme chybu druhou. Začneme měřit kvaitu života a tomu i přizpůsobovat sociání sužbu pode všeobecně patných, vědeckými zkoumáními dokázaných a spoečností akceptovaných pravide, pouček o zdravé výživě či o zdravém životním styu s vyváženými aktivitami a vyrovnaným přístupem. Někdy je potřeba více se ptát a nasouchat než přemýšet, zda je přání uživatee sužby v souadu se všemi poučkami. Někdy je epší snažit se vnímat jeho potřeby, a tím tedy i zásadní skutečnosti, ovivňující jeho násedné hodnocení kvaity vastního života, než jeho život poměřovat všemi opatřeními, pravidy a řády či doporučeními. Toto je přístup, který by si měi jako zákadní věc osvojit zejména poitici a všichni, kteří přijímají rozhodnutí, jež ovivňují životy ostatních. V posední době jsem zaznamena informaci, která se vrací v cykických vnách každé dva až tři roky: zavedeme finanční participace na in kontinenční pomůcky seniorům a snížíme úhrady. Finanční úspora jasná, nadto to povede ke sta biizaci zdravotnictví v ČR. To jsou jasné a ra cionání argumenty, avšak bez použití mechanismů, které výše uvádím. Snížení kvaity cekové péče, komfortního pocitu, finanční dostupnosti to jsou kritéria druhořadá, tedy pokud nepochopí ti, kdo tato zásadní rozhodnutí přijímají, že kvaita života není vždy měřitená penězi nebo osobním prožitkem.

10 18 INKONTINENCE V ČR

INKONTINENCE V ČR 2013

INKONTINENCE V ČR 2013 INKONTINENCE V ČR 2013 2/ INKONTINENCE V ČR 2013 INKONTINENCE V ČR 2013 /3 Obsah Chce to jen odvahu požádat o pomoc 3 Nová kategorizace zdravotnických prostředků a inkontinence 4 OZP a inkontinenční zdravotnické

Více

Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje

Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje Zpracovate: Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor regionáního rozvoje odděení strategického rozvoje ve spoupráci

Více

OPQ Manager Plus Report

OPQ Manager Plus Report OPQ Profi OPQ Manager Pus Report Jméno Pan Sampe Candidate Datum 25 září 2013 www.ceb.sh.com ÚVOD Tato zpráva je určena pro použití iniovým manažerům a personaistům. Obsahuje řadu informací, které jsou

Více

Národní digitální archiv. Jiří Bernas, Milan Vojáček Národní archiv

Národní digitální archiv. Jiří Bernas, Milan Vojáček Národní archiv Národní digitání archiv Jiří Bernas, Mian Vojáček Národní archiv NDA ve 20 minutách Digitání archiváie vers. digitání data Životní cykus e-dokumentu Zákadní požadavky na archivaci Východiska projektu NDA

Více

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění Evropská nadace pro zepšení životních a pracovních podmínek Madí idé a skupina NEET v Evropě: První zjištění > Shrnutí < I když madí nemají pokaždé pravdu, spoečnost, která je ignoruje a shazuje, nemá

Více

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_6ciso12.qxd 7.12.2012 7:44 StrÆnka 1 6 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Svaz průmyslu a dopravy ČR Zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

Svaz průmyslu a dopravy ČR Zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Svaz průmysu a dopravy ČR Úvod Svaz průmysu a dopravy ČR představuje největší zaměstnavateskou organizaci v České repubice. Za třináct et svého působení si díky siné a odborně zdatné čenské zákadně vybudova

Více

TEMPUS MEDICORUM. STANDARDY Budou, či nebudou? časopis české lékařské komory. Sloučení ZP Média. Iuventus Medica fond na podporu mladých lékařů

TEMPUS MEDICORUM. STANDARDY Budou, či nebudou? časopis české lékařské komory. Sloučení ZP Média. Iuventus Medica fond na podporu mladých lékařů 4/2011 ročník 20 časopis české ékařské komory V tomto číse: Součení ZP Média a VZP Iuventus Medica fond na podporu madých ékařů Pravida spoupráce ékařů a farmaceutických firem ČLK odmítá generickou preskripci

Více

Kmitavý pohyb trochu jinak

Kmitavý pohyb trochu jinak Kmitavý pohyb trochu jinak JIŘÍ ESAŘ, PER BAROŠ Katedra fyziky, Pedaoická fakuta, JU České Budějovice Kmitavý pohyb patří mezi zákadní fyzikání děje. Většinou se tato část fyziky redukuje na matematický

Více

INKONTINENCE VE STÁŘÍ Vliv inkontinence na kvalitu života, postoje seniorů, informovanost, inkontinenční pomůcky

INKONTINENCE VE STÁŘÍ Vliv inkontinence na kvalitu života, postoje seniorů, informovanost, inkontinenční pomůcky INKONTINENCE VE STÁŘÍ Vliv inkontinence na kvalitu života, postoje seniorů, informovanost, inkontinenční pomůcky Eva Topinková Geriatrická klinika, 1.Léka kařská fakulta UK Praha Inkontinence ve vyšším

Více

Progresivní Plastové Konstrukce

Progresivní Plastové Konstrukce Příjemce dotace AURO, spo. s r.o. Moravany u Brna Název projektu: Tvorba vzděávacího programu Progresivní pastové konstrukce v ekoogických a jiných stavbách Číso projektu: CZ.1.07/3.2.04/04.0051 Progresivní

Více

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l Program:, v a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. g. Jsme I V I i 4 x P ň T V trvae v Řešení vhkosti a vytápění budovy VLKOVA VĚŽ Termín akce : od 10.12.2013 do 26.3.2013

Více

charakteristika skautingu

charakteristika skautingu ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SKAUTINGU Zákadní charakteristika skautingu OBSAH n Podí na výchově madých idí... 58 n pomocí systému postupné sebevýchovy... 64 n zaožené na souboru hodnot... 73 n Hnutí... 75

Více

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_2ciso12.qxd 3.4.2012 8:56 StrÆnka 1 2 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Novinky v online marketingu SEO, GA, News

Novinky v online marketingu SEO, GA, News Novinky v onine marketingu SEO, GA, News Googe Anaytics, SEO, Linkbuiding Tomáš Nohá Obsah škoení: SEO v dnešní době Novinky v Googe Anaytics Efektivní reaizace Newsetterů Googe Anaytics, SEO, Linkbuiding

Více

2.1 Stáčivost v závislosti na koncentraci opticky aktivní látky

2.1 Stáčivost v závislosti na koncentraci opticky aktivní látky 1 Pracovní úkoy 1. Změřte závisost stočení poarizační roviny na koncentraci vodního roztoku gukozy v rozmezí 0 500 g/. Pro jednu zvoenou koncentraci proveďte 5 měření úhu stočení poarizační roviny. Jednu

Více

dvouměsíčník/ročník 8 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 8 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_1ciso14.qxd 5.2.2014 11:22 StrÆnka 1 1 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Kapitola 7. Štafeta života

Kapitola 7. Štafeta života Kapitoa 7 Štafeta života Kapitoa 7 Štafeta života V předchozí kapitoe této knihy jsme se se čtenáři poděii o střízivý rozbor toho, jak se dědicové strůjců Osvětimi už opět pokoušejí získat světovádu. Uvědomíme-i

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická Ústav fyziky a materiálového inženýrství

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická Ústav fyziky a materiálového inženýrství Univerzita Tomáše Bati ve Zíně, Fakuta technoogická Ústav fyziky a materiáového inženýrství Jméno a příjmení Josef Novák Ročník / Skupina x Předmět Laboratorní cvičení z předmětu Datum měření xx. xx. xxxx

Více

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_1ciso13.qxd 8.2.2013 9:08 StrÆnka 1 1 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Honzík. a návštěvník z jiného. světa

Honzík. a návštěvník z jiného. světa Honzík a návštěvník z jiného světa Je krásné ráno. Honzík si promne oči a posadí v postei. Rukama pod peřinou pomau zjišťuje, jesti tam nejsou mokré skvrny. Hurá! Daší noc v suchu! Mám fakt radost, že

Více

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 02_OBALKA_2ciso13.qxd 4.4.2013 14:28 StrÆnka 1 2 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky

Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky ýroční zpráva ízení etového provozu eské repubiky ýroční annua report zpráva air ízení navigation etového services provozu of the eské czech repubiky repubic 4 5 8 9 5 6 8 9 6 8 4 6 4 46 57 58 59 74 75

Více

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012 POKUTOVÉ BLOKY Samostatné odděení 904 Správní činnosti Září 2012 Zákadní informace Ustanovení 85 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dáe jen zák. č. 200/1990 Sb. ), stanoví

Více

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_1ciso12.qxd 9.2.2012 13:34 StrÆnka 1 1 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce Petr Šmíd, Petra Lukešová, Danie Mourek Pány mobiity Přínos pro podniky a instituce Nadace Partnerství 2011 Pány mobiity Pány mobiity: Přínos pro podniky a instituce Autoři pubikace: Petr Šmíd, Petra

Více

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_4ciso11.qxd 5.8.2011 8:18 StrÆnka 1 4 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsledky, jevy

9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsledky, jevy 9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsedky, jevy Předpokady: 9110, 9114 Hodím kámen za normáních okoností jediný výsedek = spadne na zem Hodíme kámen na terč někoik možných výsedků (trefíme desítku, devítku,,

Více

Pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy demence a podobných neurodegenerativních onemocnění ve městě Brně. Mgr.

Pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy demence a podobných neurodegenerativních onemocnění ve městě Brně. Mgr. Pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy demence a podobných neurodegenerativních onemocnění ve městě Brně Mgr. Michal Kurečka Participující instituce Magistrát města Brna Ústav zdravotnických informací

Více

Lekce Pýtvání potravinami strana 1/1 Příoha 1 křížovka TÉMATEM DNEŠNÍ HODINY JE: 1. Obchod, ve kterém se prodává jído, se jmenuje 2. Mrkev, ceer a petrže je kořenová 3. Co nesníme, to jsou 4. Místo na

Více

APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH

APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A ZAHRANIČNÍ PŘÍKLADY ŘEŠENÍ Aeš Vaněk Evropské informační středisko Univerzity Karovy v Praze aes.vanek@eis.cuni.cz Poznámka

Více

Potíže s močením POMOC!? Ano!

Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením jsou velmi rozšířeným, ale často tabuizovaným problémem. Může se přitom jednat jak o inkontinenci (= nechtěný únik moči), tak o nepříjemné nebo časté nucení

Více

Závěrečná zpráva o činnosti metanol v Ústeckém kraji

Závěrečná zpráva o činnosti metanol v Ústeckém kraji Závěrečná zpráva o činnosti metano v Ústeckém kraji A) popis situace v regionu (vývoj intoxikace, počet úmrtí, počet intoxikovaných): V Ústeckém kraji bo šetřeno někoik podezření na intoxikaci metakohoem,

Více

Speciální pěny. Polyetylenová řešení

Speciální pěny. Polyetylenová řešení Speciání pěny Poyetyenová řešení SPECIÁLNÍ PĚNY Posání spoečnosti Seaed Air je zaoženo na ochraně vašich produktů při jejich přepravě po ceém světě. Tuto odpovědnost bereme vemi vážně. Tým zodpovědný za

Více

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_6ciso11_k tisku.qxd 6.12.2011 9:18 StrÆnka 1 6 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

dvouměsíčník/ročník 4 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 4 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 02_OBALKA_6ciso10.qxd 6.12.2010 9:15 StrÆnka 1 6 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

PŘÍLOHA č. 8b) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. MONITOROVACÍ INDIKÁTORY v rámci prioritní osy 2

PŘÍLOHA č. 8b) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. MONITOROVACÍ INDIKÁTORY v rámci prioritní osy 2 PŘÍLOHA č. 8b) příruček pro žadatee a příjemce OP VaVpI MONITOROVACÍ INDIKÁTORY v rámci prioritní osy 2 Příoha č. 8b) Monitorovací indikátory na úrovni projektů uvedené v rámci prioritní osy 2 Regionání

Více

TEMPUS MEDICORUM. Milan Kubek slavil přesvědčivé vítězství. časopis české lékařské komory

TEMPUS MEDICORUM. Milan Kubek slavil přesvědčivé vítězství. časopis české lékařské komory TEMPUS 12/2010 ročník 19 MEDICORUM časopis české ékařské komory Prezident ČLK Mian Kubek savi přesvědčivé vítězství V tomto číse: XXIV. sjezd ČLK (19. 21. 11. 2010 v Praze) zvoi prezidenta, představenstvo

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

N á v r h. Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči. Příloha Status klienta dlouhodobé péče

N á v r h. Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči. Příloha Status klienta dlouhodobé péče N á v r h Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči Příloha Status klienta dlouhodobé péče Vymezení dlouhodobé péče a jejích klientů Dlouhodobá péče je spektrem kombinovaných zdravotních

Více

Spravedlivá společnost

Spravedlivá společnost Spravedivá spoečnost Voební manifest ČSSD ke krajským a senátním vobám 12. a 13. října 2012 SVOBODA SPRAVEDLNOST SOLIDARITA Vážené spouobčanky a vážení spouobčané, na podzim se bude v krajských a senátních

Více

výrobní družstevnictví

výrobní družstevnictví 02/2011 MĚSÍČNÍK ROČNÍK 58 CENA 20 Kč výrobní družstevnictví časopis českých a moravských výrobních družstev Manažer roku 2010: Rozhovor s předsedou SČMVD Janem Wiesnerem Ceorepubiková konference Daňové

Více

K15 Fasádní deska. Izolace NEJÚČINNĚJŠÍ IZOLACE PRO PROVĚTRÁVANÉ FASÁDNÍ SYSTÉMY. Druhé vydání Duben 2016

K15 Fasádní deska. Izolace NEJÚČINNĚJŠÍ IZOLACE PRO PROVĚTRÁVANÉ FASÁDNÍ SYSTÉMY. Druhé vydání Duben 2016 Izoace Druhé vydání Duben 2016 K15 Fasádní deska NEJÚČINNĚJŠÍ IZOLACE PRO PROVĚTRÁVANÉ FASÁDNÍ SYSTÉMY Vysoce účinná izoační deska z tuhé pěny se součiniteem tepené vodivosti (λ) již od 0,020 W/(m K) Požadovaná

Více

ZERTIFIKATEJOURNAL. Luxury(Index. Smart(Cars( Globální(lídr(((((((((((((( MSCI( Oil(Consumer(Index. BBI(Portfolio !!! !!!

ZERTIFIKATEJOURNAL. Luxury(Index. Smart(Cars( Globální(lídr(((((((((((((( MSCI( Oil(Consumer(Index. BBI(Portfolio !!! !!! ZJ 15.2015 / 24. září 14. ročník Gobání(ídr(((((((((((((( MSCI( Krátce předtím, než Čína pořádně vyděsia investory, se konao v Ženevě důežité setkání. Ačkoiv nikdo z přítomných netuši, že čínská burza

Více

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_3ciso11.qxd 6.6.2011 10:34 StrÆnka 1 3 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Inkontinence. po operacích

Inkontinence. po operacích po operacích prostaty Zvláštní kapitolu tvoří moči u mužů. je část prostaty kolem močové trubice postupně odpařena (méně invazivní postup než její vyřezání) Holmiová laserová enukleace prostaty (HoLEP),

Více

Potíže s močením POMOC!? Ano!

Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením jsou velmi rozšířeným, ale často tabuizovaným problémem. Může se přitom jednat jak o inkontinenci (= nechtěný únik moči), tak o nepříjemné nebo časté nucení

Více

Představení společnosti COPRA spol. s r.o.

Představení společnosti COPRA spol. s r.o. Představení spoečnosti COPRA spo. s r.o. 10/2014 Kdo jsme? Rodinná poradenská firma zaožená v roce 1991, která pomáhá při: Nákupu firem Prodeji firem Hedání strategických a finančních partnerů Máme zkušenosti

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

Pokroky v urogynekologii

Pokroky v urogynekologii Urologické oddělení Nemocnice Kyjov pod záštitou Sekce urodynamiky, neurologie a urogynekologie České urologické společnosti ČLS J. E. Purkyně a České akademie urologie pořádá ve dnech 4. 6. - 5. 6. 2015

Více

Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis

Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis Nechtěný a mimovolní únik moči, který je způsobený ztrátou schopnosti zadržovat moč Způsobuje psychické, sociální a hygienické problémy Postihuje

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

S plnou silou do náročných úkolů

S plnou silou do náročných úkolů S pnou siou do náročných úkoů Pro téměř každé průmysové použití se najde ten správný stroj z řady Kärcher IC a I s výkom od,4 do 7,5 a nádobou o objemu a 00. ýkonné a spoehivé vysavače jsou skvěe vhodné

Více

doc. doc RNDr.Bo B h o u h m u ír Štěd ě r d oň o, ň CS C c. S SVĚT SVĚT 2 0 2 4 0 0 4 BRN BR O N 20 2 1 0 5 1

doc. doc RNDr.Bo B h o u h m u ír Štěd ě r d oň o, ň CS C c. S SVĚT SVĚT 2 0 2 4 0 0 4 BRN BR O N 20 2 1 0 5 1 doc.rndr.bohumír Štědroň,CSc. SVĚT 2040 BRNO 2015 Mysíte si, že je to scifi? V roce 1915 vypadao scifi takto: Teevize Video Počítače Lety do vesmíru Mobiní teefon 3D tisk Internet Roboti Eektronické pacení

Více

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Brno, 12. 11. 2016 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Uspořádání již 4. Kulatého stolu je známkou

Více

TEMPUS MEDICORUM. Quo usque tandem abutere patientia nostra? časopis české lékařské komory. Lži a pravda o platech lékařů

TEMPUS MEDICORUM. Quo usque tandem abutere patientia nostra? časopis české lékařské komory. Lži a pravda o platech lékařů TEMPUS 10/2010 ročník 19 MEDICORUM časopis české ékařské komory Quo usque tandem abutere patientia nostra? V tomto číse: Lži a pravda o patech ékařů Pán snížit tarifní paty ékařů vyvoa bouři Gobání krize

Více

Nejstarších deset čísel v Roztokách (str. 14 15)

Nejstarších deset čísel v Roztokách (str. 14 15) MĚSÍČNÍK ROZTOK A ŽALOVA 11/2015 Nejstarších deset číse v Roztokách (str. 14 15) Informace ze sociáního odděení (str. 5) Prognóza počtu dětí v Roztokách (str. 8) Mnoho povyku pro nic? (str. 13) REALITNÍ

Více

6.1.4 Kontrakce délek

6.1.4 Kontrakce délek 6..4 Kontrake déek Předpokady: 603 Existuje na Zemi jev, na kterém je diatae času opravdu vidět? Př. :Částie mion má poočas rozpadu (doba, za kterou se rozpadne přibižně poovina části) 2,2µs. Vysvěti,

Více

Co je to ergoterapie?

Co je to ergoterapie? Co je to ergoterapie? Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

JAK ČESKO UMÍ VYUŽÍT POTENCIÁL, KTERÝ MÁ INTERNET

JAK ČESKO UMÍ VYUŽÍT POTENCIÁL, KTERÝ MÁ INTERNET STATISTIKA 2015 JAK ČESKO UMÍ VYUŽÍT POTENCIÁL, KTERÝ MÁ INTERNET Partnerem magazínu je EK009345 pomozte nám osvobodit data připojte se k manifestu fóra pro otevřená data na www.otevrenadata.cz/manifest

Více

ZERTIFIKATEJOURNAL. Oil & Gas HSCEI. Manipulovaný LIBOR Poctivý PRIBOR. FinTech. BBI Portfolio

ZERTIFIKATEJOURNAL. Oil & Gas HSCEI. Manipulovaný LIBOR Poctivý PRIBOR. FinTech. BBI Portfolio ZJ 06.2015 / 23. duben 14. ročník Manipuovaný LIBOR Poctivý PRIBOR Po někoik et manipuovay banky s referenční úrokovou sazbou tzv. LIBOR. Tato sazba má veký viv na ceý finanční trh a je podkadem pro obchody

Více

platnost od 1. 9. 2014 SPOLU DÁME VÍC!

platnost od 1. 9. 2014 SPOLU DÁME VÍC! SPOLU DÁME VÍC! platnost od 1. 9. 2014 Nejpoužívanější natahovací kalhotky* v České a Slovenské Republice * data IMS 6/2014 INKOKARTA - platnost od 1. 9. 2014 Doporučené množství absorpčních pomůcek Moli

Více

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úlohač.19 Název: Měření s torzním magnetometrem

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úlohač.19 Název: Měření s torzním magnetometrem Odděení fyzikáních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II. úohač.19 Název: Měření s torzním magnetometrem Pracova: Lukáš Ledvina stud.skup.14 dne:16.10.2009 Odevzdadne: Možný počet

Více

TEMPUS MEDICORUM. Smysluplná reforma českého zdravotnictví začne teprve definováním standardní péče. časopis české lékařské komory

TEMPUS MEDICORUM. Smysluplná reforma českého zdravotnictví začne teprve definováním standardní péče. časopis české lékařské komory 07 08/2010 ročník 19 časopis české ékařské komory V tomto číse: Standardy zdravotní péče Smysupná reforma českého zdravotnictví začne teprve definováním standardní péče Biance bývaé ministryně Juráskové

Více

Společnost Gerflor klíč k úspěchu

Společnost Gerflor klíč k úspěchu Spoečnost Gerfor kíč k úspěchu N 3 ve světě N 2 v Evropě 10 výrobních závodů na 5 kontinentech Technická odbornost Gerfor je francouzská spoečnost s kvaifikací v někoika oborech: stavebnictví, sport, doprava

Více

Úvod do problematiky ochrany proti hluku v dřevostavbách by

Úvod do problematiky ochrany proti hluku v dřevostavbách by OCHRANA PROTI HLUKU V DŘEVOSTAVBÁCH Úvod do probematiky ochrany proti huku v dřevostavbách by mě projektantům, zhotoviteům a investorům v obasti dřevostaveb poskytnout všeobecný zákad pro diskuzi a objasnění

Více

3000 pediatrických i všeobecných praktických lékařů absolvovalo celkem 67 kurzů.

3000 pediatrických i všeobecných praktických lékařů absolvovalo celkem 67 kurzů. Průduškové astma na sebe ve světě na začátku 90. et soustředio pozornost pro svoji narůstající prevaenci, spojenou v mnoha zemích s vemi aarmující mortaitou a pro vemi významné důsedky v sociáně-ekonomické

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Nová kvalita bydlení. Hliníkové okenní systémy

Nová kvalita bydlení. Hliníkové okenní systémy Nová kvaita bydení Hiníkové okenní systémy 2 Schüco Hiníkové okenní systémy Obsah Schüco 3 Voný výhed, trvaá hodnota Obsah Okna zajišťují prosvětené obytné prostory, voný výhed do okoí a současně chrání

Více

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í STUKTUA A VLASTNOSTI KAPALIN. Povrchové napětí a) yzikání jev Povrch kapain se chová jako napjatá pružná membrána (důkaz vodoměrka, maé kapičky koue)

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Výstavba v Nádražní ulici (str. 10 11)

Výstavba v Nádražní ulici (str. 10 11) MĚSÍČNÍK ROZTOK A ŽALOVA 4/2016 Výstavba v Nádražní uici (str. 10 11) Nová tvář ve vedení města (str. 5) Reguační pány (str. 6) Bojovai za vast (str. 19) ŽALUZIE SÍTĚ PROTI HMYZU Kvaitní a odborná montáž

Více

Systematické návštěvy ochránce Marie Lukasová, ČAS Brno 2015

Systematické návštěvy ochránce Marie Lukasová, ČAS Brno 2015 Systematické návštěvy ochránce Marie Lukasová, ČAS Brno 2015 Obsah působnost ochránce systematické návštěvy sociální služby bez oprávnění doporučení pro DpS a DZR ochutnávka výstupů VOP Působnost ochránce

Více

1.9.1 Vyjádření neznámé ze vzorce I

1.9.1 Vyjádření neznámé ze vzorce I .9. Vyjádření neznámé ze vzorce I Předpokady: 75, 85 Pedagogická poznámka: Ačkoiv v normání učebnici zabírá vyjadřování ze vzorce jenom tři stránky, věnova jsem ji ceou podkapitou, z někoika důvodů: Autor

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY II. Pro obory DMML, TŘD a AID prezenčního studia DFJP

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY II. Pro obory DMML, TŘD a AID prezenčního studia DFJP UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY II Pro obory DMML, TŘD a AID prezenčního studia DFJP RNDr Jan Z a j í c, CSc, 005 4 MAGNETICKÉ JEVY 4 NESTACIONÁRNÍ ELEKTROMAGNETICKÉ

Více

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství Ošetřovatelství pojetí moderního ošetřovatelství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Tondrová Irena duben 2009 ošetřovatelství Pojetí

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

drží středně- až dlouhodobě. Jsou vhodné ke spoření, pro dlouhodobé budování majetku a důchodu. Mýtus č. 3: Certifikáty jsou

drží středně- až dlouhodobě. Jsou vhodné ke spoření, pro dlouhodobé budování majetku a důchodu. Mýtus č. 3: Certifikáty jsou ZJ 02.2015 / 19. únor 14. ročník Strukturované produkty Mýty vs. reaita Strukturované produkty jsou opředeny mnoha mýty, ovšem reaita bývá zcea odišná. Na segmentu investičních certifikátů, ze tyto nesrovnaosti

Více

MUDr. Alena Štětková, CSc. ředitelka. Vážení přátelé,

MUDr. Alena Štětková, CSc. ředitelka. Vážení přátelé, Vážení přáteé, tak jako každý rok nadešo období, kdy se ohížíme zpět, biancujeme a hodnotíme oňský rok z hediska zdravotní péče. Při tomto ohédnutí ze spatřit pozvoný, ae kontinuání nárůst kvaity péče,

Více

S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D.

S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D. Převzato z časopisu PARKINSON č. 46 S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D. hovořila Zdislava Freund Už je to deset let, co jsem se strachem poprvé vkročila do extrapyramidové poradny Neurologické kliniky

Více

Technické plyny pro zlepšení kvality pitné vody

Technické plyny pro zlepšení kvality pitné vody Technické pyny pro zepšení kvaity pitné vody Voda - nejdůežitější a nejpřísněji kontroovaná potravina Impementace směrnice 98/83/EC Evropské rady do národních egisativ čenských zemí EU přinesa nové, nižší

Více

příspěvků k aktuálním tématům náhradní rodinné péče

příspěvků k aktuálním tématům náhradní rodinné péče sborník příspěvků k aktuáním tématům náhradní rodinné péče MPSV 2015 PRÁVO NA DĚTSTVÍ Ministerstvo práce a sociáních věcí ČR, 2015 ISBN 978-80-7421-103-4 1 OBSAH Úvod... 10 1 Děti v náhradní rodinné péči

Více

Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR

Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR Senát PČR seminář 29.5.2012 Diabetes mellitus chronické nepřenosné onemocnění aktuální

Více

Nové akreditační standardy

Nové akreditační standardy Nové akreditační standardy Proč nové standardy Den vydání nové revize je prvním dnem přípravy revize další Zkušenosti z aplikace standardů Usnadnění a zjednodušení interpretací Jednoznačnost Legislativa

Více

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN VLÁDNÍ VÝBOR PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY PRAHA - 4. 12. 2015 ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ ZADÁNÍ VVZPO ZE DNE 9. ČERVNA 2015 2 OBSAH PODNĚTU Úvod Oblasti

Více

MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM

MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM Abstrakt Inter-operationa transport and materia handing Do. Ing. Zdeněk Čujan, CS. Vysoká škoa ogistiky Přerov, katedra ogistiky a tehnikýh disipin e-mai:

Více

K5 Kontaktní fasádní deska

K5 Kontaktní fasádní deska Izoace Čtvrté vydání Březen 2016 K5 Kontaktní fasádní deska NEJÚČINNĚJŠÍ TEPELNÁ IZOLACE PRO VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Deska z tuhé pěny s hodnotou λ již od 0,020 W/m K Výborné tepeně izoační

Více

Nová generace firemního tisku.

Nová generace firemního tisku. Lexmark OfficeEdge Profesionání barevné tiskárny a mutifunkční zařízení Nová generace firemního tisku. Řada OfficeEdge představuje novou kategorii zařízení určenou pro firemní kienteu. Kvaita odpovídající

Více

Scia Engineer - popis modulu

Scia Engineer - popis modulu Scia Engineer - popis moduu Nástroje produktivity esa.06 Nástroje produktivity nabízejí řadu funkcí pro usnadnění práce a zvýšení produktivity. Ty zasahují do všech částí návrhu konstrukce - definování

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA Návštěva odborných lékařů v době pobytu Nejbližší osoby ŽADATEL ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA DO ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Příjmení: Jméno: Titul: Datum narození: Příspěvek na péči: ANO stupeň: NE Adresa trvalého

Více

dvouměsíčník/ročník 9 Kontakt Karlovo nám. 1359/1, Praha 2, Czech Republic, tel ,

dvouměsíčník/ročník 9 Kontakt Karlovo nám. 1359/1, Praha 2, Czech Republic, tel , OBALKA_5_2015.qxd 7.12.2015 10:21 StrÆnka 1 6 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

dvouměsíčník/ročník3 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník3 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01 obaka3_ 2009_k tisku.qxd 3.6.2009 7:43 StrÆnka 1 3 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Management zdravotní péče a prevencí: Zvýšení kvality života a snížení nákladu na léčebnou péči

Management zdravotní péče a prevencí: Zvýšení kvality života a snížení nákladu na léčebnou péči Management zdravotní péče a prevencí: Zvýšení kvality života a snížení nákladu na léčebnou péči Představení společnosti Santé Network Společnost působící řadu let v poskytování závodní preventivní péče

Více

Zabezpečení pro tiskárny a multifunkční tiskárny umožňující používat řešení od společnosti Lexmark

Zabezpečení pro tiskárny a multifunkční tiskárny umožňující používat řešení od společnosti Lexmark Zabezpečení pro tiskárny a mutifunkční tiskárny umožňující používat řešení od spoečnosti Lexmark Zvyšte zabezpečení vašich podnikových dokumentů a dat Když dojde na zabezpečení, vaše organizace potřebuje

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více