Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3"

Transkript

1 INKONTINENCE v ČR

2 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3 Obsah Důežitý je diaog 3 Inkontinence moči pohedem urooga 4 5 Kontinence 6 7 Pomůcky pro inkontinentní (psk 02) kombinace a souběh pomůcek 8 9 Praktičtí ékaři a inkontinence Tena Soutions: Případová studie Inkontinence v 21. stoetí 14 INCOFORUM a týden kontinence 15 Paradoxy kvaitního života Vydaa: ZDROJE INFORMACÍ K TÉMATŮM: Koaice pro zdraví, o.p.s., Koaice pro zdraví Incoforum, o.s. S podporou SCA Hygiene Products, s.r.o., SCA Hygiene Products Tena Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) Sdružení praktických ékařů ČR Urogynekoogická spoečnost Redakce: Supreme Communication, s.r.o., Česká azheimerovská spoečnost Česká uroogická spoečnost Asociace poskytovateů sociáních sužeb ČR Copyright A Rights Reserved, KOALICE PRO ZDRAVÍ 2014, v patném znění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb. Důežitý je diaog Jana Petrenko Výkonná řediteka Koaice pro zdraví, o.p.s. V pokoji bya tma, ae zář měsíce stačia na to, abych se moha zorientovat. Seza jsem z postee a opatrně ša po paměti na toaetu. Ta tma mě ani neděsia a kidně jsem seděa, když jsem se najednou probudia s výkřikem na mokré postei. Babička mě syšea z vedejšího pokoje a doběha ke mně. Ukidňovaa mě, že se mi museo něco děsivého zdát. Byo to ae horší než děsivé ta cesta na toaetu bya sen a já jsem se vzbudia v mokré postei. Nepřestávaa jsem pakat, zatímco babička ukízea mou poste a síbia, že tato příhoda bude naším tajemstvím. Jesti si dobře vzpomínám, byo mi asi pět et. Douho potom, pokaždé když jsem se v noci vzbudia a ša na toaetu, tak jsem se nejdřív štípa do ruky, abych se ujistia, že to už není sen a že jsem skutečně vzhůru. Je neuvěřitené, že si dovedu ještě dnes vybavit své tehdejší pocity. A havně strach z toho, jesti se ten hrozný sen nebude opakovat. Když jsem pak uvažovaa o inkontinenci, napado mě, že čověk je vastně pronásedován strachem, aby se mu takováto nepříjemná, nekontroovatená příhoda nestaa někde na veřejném místě. Ten pocit nejistoty, strachu, trapnosti a ponížení musí čověka den co den pronásedovat, když se vydá mezi idi a není si jist, co se mu cestou přihodí. Naštěstí dnes už existují a jsou dostupné pomůcky na inkontinenci a idé mají přeci jenom nějaký pocit ochrany. Inkontinence je ae stáe ještě něco, co je každý den pronáseduje a znepříjemňuje jim život. Kvaita života je havně o tom, mít svobodu se voně pohybovat mezi idmi a děat, co nás baví bez soustavných obav, že se nám přihodí něco nečekaného a nepříjemného. Je dobře, že aespoň dnes už praktické ékaře napadne zeptat se pacientů, jesti mají probémy s inkontinencí, když mají pocit, že takoví pacienti by i chtěi o něčem muvit, ae ostýchají se a zdráhají se to otevřeně říct. Před někoika ety jsme začai pracovat na zepšení diaogu ékaře a pacienta, a i když se to ne ve všech případech setkao s nadšením obou těchto stran, postupně zaznamenáváme, že se to přeci jenom zepšuje. Díky pacientským organizacím, které jsou tím nejepším zdrojem informací nejen pro pacienty, jejich příbuzné a bízké, ae i ékaře a odborníky, se rozšířiy možnosti diaogu nejen přímo ohedně otázky diagnózy, která pacienty spojuje, ae i ohedně daších probémů, které pacienti díky své diagnóze mají. Prospěšné jsou havně i těm koem, kteří by chtěi pomoci a někdy si nevědí rady, jak některé probémy probrat, aby případně postiženého pacienta neurazii nebo se ho nějakým způsobem nedotki, když je každému jasné, že zrovna nejde o téma, které by idé rozebírai při prvním setkání. Dnes již téma inkontinence není tím nejčernějším tabu, ae je to přijatený probém, který je nutno řešit, do čehož se mohou otevřeněji pouštět i ti nejostýchavější. Mysím, že jsme ještě dost daeko od toho, abychom mohi říct, že jsme překonai všechny překážky k otevřenému diaogu, ae pubikace, jako je tato, postupně pomáhá idem dívat se na probém inkontinence v reáném světe a s porozuměním.

3 4 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 5 Inkontinence moči pohedem urooga Doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D. Přednosta uroogického odděení FN Ostrava - Poruba Inkontinence moči je jedním z nejčastějších zdravotních probémů naší popuace. Odhaduje se, že závažnou a trvaou inkontinencí trpí asi 10 % všech dospěých žen. V 8. a 9. životní dekádě je prevaence inkontinence % bez rozdíu pohaví. Vzhedem k stáe se produžující průměrné déce idského života je jisté, že i prevaence inkontinence do budoucna poroste. V souvisosti s tím se obrací pozornost odborné i aické veřejnosti k otázce, zdai existuje účinná prevence vzniku inkontinence. V současné době toho víme o patofyzioogii vzniku inkontinence poměrně dost, byi jsme dokonce schopni identifikovat rizikové faktory vzniku inkontinence. Některé z nich jsme schopni účinně eiminovat a tím snížit riziko budoucího výskytu inkontinence. Jedná se především o obezitu a kouření. Daším možným způsobem prevence inkontinence je cvičení svaů pánevního dna, zejména u žen po opakovaných porodech. V současné době je již fyzioterapie pánevního dna považována za pnohodnotnou metodu éčby inkontinence, navíc jako jediná z dostupných metod má v sobě potenciá preventivní. Naopak nejvýznamnější rizikový faktor vzniku inkontinence odstranit Významnou roi v péči o inkontinentní pacienty hrají i kvaitní savé pomůcky. Je dobře, že dnes spektrum absorpčních pomůcek pokrývá všechny stupně inkontinence. nedokážeme to je zvyšující se věk. Běh času bohuže nezastavíme, probém inkontinence tedy budeme muset řešit i v budoucnu. Je proto dobře, že se vyvíjejí stáe nové metody éčby inkontinence. V současné době disponujeme řadou nových operačních postupů umožňujících minimáně invazivní éčbu stresové inkontinence u žen. Douhodobá úspěšnost této operační terapie dosahuje až 90 %. Byy rovněž vyvinuty nové éky soužící k éčbě tzv. urgentní inkontinence a hyperaktivního měchýře (únik moči při neodoateném nucení na močení). Díky nim jsme schopni pomoci % pacientů podstatně zmírnit jejich probémy. Jsme schopni nabídnout účinnou éčbu mužům, kteří trpí inkontinencí moči v důsedku operační terapie karcinomu prostaty. Významnou roi v péči o inkontinentní pacienty hrají i kvaitní savé pomůcky. Je dobře, že dnes spektrum absorpčních pomůcek pokrývá všechny stupně inkontinence od občasného úniku nevekého množství moči až po trvaou a závažnou inkontinenci. Ještě veký kus práce nás ae čeká ve snaze o racionání a individuaizovanou preskripci absorpčních pomůcek. Vemi často se setkáváme s pohedem jeden pacient = jeden stupeň závažnosti inkontinence = jeden typ pomůcky. Přitom dnes víme, že okamžitá závažnost inkontinence závisí na ceé řadě faktorů a v čase se u konkrétního pacienta ryche mění. Jiný je stupeň závažnosti inkontinence u stejného pacienta v noci, jiný je stupeň závažnosti inkontinence u téhož pacienta ve dne v kidu, jiný je stupeň závažnosti inkontinence ve dne při pohybu. Česká uroogická spoečnost spou s dašími odbornými spoečnostmi proto v současné době spoupracuje na tvorbě metodiky pro předpis absorpčních pomůcek tak, aby respektovaa preference uživatee, závažnost inkontinence, ae i duševní a fyzické schopnosti uživatee. Cíem je umožnit jak pacientům, tak ošetřujícímu personáu zvoit takový typ absorpční pomůcky, který nejépe vyhovuje v konkrétní situaci, s možností jednotivé typy pomůcek kombinovat (např. vožná pena na noc v kombinaci s absorpční vožkou přes den). Je to nepochybně důežitý krok směrem k našemu cíi zepšení kvaity života pacientů trpících inkontinencí moči.

4 6 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 7 Kontinence Doc. MUDr. Iva Homerová, Ph.D. Řediteka Gerontoogického centra, proděkanka pro zahraniční vztahy Fakuty humanitních studií Univerzity Karovy v Praze Kontinence tvoří jednu z důežitých komponent a determinant soběstačnosti zejména ve vyšším věku a při závažném onemocnění a postižení. Schopnost ovádat své zákadní funkce také do značné míry ovivňuje pocit vastní důstojnosti. Inkontinenci považujeme nejen za jeden z geriatrických syndromů, ae dokonce za jeden z geriatrických gigantů, jak je pojmenova prof. Barnard Isaacs. Proč giganti? Protože počet zejména starších idí, kteří trpí těmito syndromy, je opravdu gigantický a stejně tak významné jsou dopady, které mají tyto jednotivé syndromy na soběstačnost jedince zejména vyššího věku. Inkontinence je tu vyjmenována spoečně s imobiitou, instabiitou způsobující pády, inteektuáními poruchami a iatrogenními faktory. I proto bychom se měi zabývat jednak kontinencí a jednak způsoby, jak ji co nejdée zachovat nebo kompenzovat v případě, že došo k takové zdravotní situaci, která inkontinenci způsobuje. Starší idé neradi o této probematice hovoří, ae přesto zachování či kompenzace kontinence představují důežitý předpokad pro to, aby mohi žít normáním a kvaitním životem a užívat si jeho radostí. Moderní technoogický vývoj pokroči nejen v nápadných a viditených obastech, jako jsou dopravní prostředky a informační a komunikační technoogie. Veký pokrok nasta také v obasti zdánivě drobných a nenápadných kompenzačních pomůcek, a to včetně pomůcek kompenzujících inkontinenci. Z mnoha různých druhů ze v současné době vybrat ty, které vyhovují nejen danému typu inkontinence, ae také jednotivému čověku s ohedem na jeho hodnoty a preference, životní sty a podobně. Přesto bychom v péči o pacienty měi dbát zejména zásady keep continent (udržujte kontinenci), a to co nejdée de daných možností, včasnou a správnou diagnostikou a přiměřenou terapeutickou intervencí, popřípadě adekvátním mikčním režimem tam, kde je to indikované (napříkad u pacientů s demencí). Zásada keep continent se týká nejen vastní péče o pacienty s hrozící či mírnou inkontinencí, ae také prevence inkontinence, která je pode mého názoru stejně důežitá. V naší geriatrické praxi se setkáváme dosud často s pacienty, kteří přicházejí z jiných nemocničních odděení s permanentními katetry. Neze samozřejmě zpochybnit použití permanentního katetru tam, kde je indikován, např. Schopnost ovádat své zákadní funkce také do značné míry ovivňuje pocit vastní důstojnosti. při retenci, při potřebě intenzivního monitorování a podobně, tedy tam, kde je jasná medicínská indikace. Tyto situace ae nepředstavují většinu pacientů, kteří k nám s močovými katetry přijdou. Když pátráme zejména u starších žen po důvodu zavedení katetru, dozvídáme se někdy, že to byo pro inkontinenci nebo z obavy, že by starší žena při hospitaizaci moha být inkontinentní, u pacientek s omezenou hybností z ošetřovateských důvodů a podobně. Nechci tuto praxi komentovat a odsuzovat, ae jen se přimouvám za geriatrické pacienty a pacientky, protože vím, jak douho po vynětí močového katetru může trvat a zpravida trvá opět návrat do původního stavu kontinence. Koik to stojí naprosto zbytečné námahy zdravotnických pracovníků, zbytečných nákadů, o dyskomfortu pacientů a hrozících daších napříkad infekčních kompikacích a jejich násedcích nemuvě. Pokud bychom to vše spočítai (tedy snahu o návrat kontinence, éčení močových infekcí, zvádnutí násedků antibiotické éčby i s ohedem na zejména nově se vyskytující nosokomiání infekce) a srovnai nákady obou strategií, měi bychom dospět k jednoduchému závěru: nejen strategie keep continent, ae také prevence inkontinence či zabránění jejího zhoršení se prostě vypatí i ekonomicky. Moderní absorpční pomůcky jsou tedy jedním z nenápadných produktů technoogického vývoje. Ta nenápadnost je jim vastní, protože kompenzují ty funkce, které idé neradi v běžném životě zdůrazňují, ae které jsou stejně důežité jako ostatní fyzioogické funkce. Mohou pomoci také k prevenci inkontinence zejména v péči o geriatrické pacienty, pokud jsou užívány správně v rámci kompexního ošetřovateského procesu. To je možná jeden z daších významných a dosud nedoceněných faktorů jejich používání.

5 8 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 9 Pomůcky pro inkontinentní (psk 02) kombinace a souběh pomůcek Ing. Pave KrUPIČKA Vedoucí odboru kontroy zdravotnických prostředků, OZP Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví umožňuje, aby pacientům s vyššími stupni inkontinence (II. a III. stupeň) mohy být předepsány i pomůcky pro nižší inkontinenční stupně (stupeň I, popř. II). Musí ae být dodržen požadavek maximáního počtu 150 ks za měsíc (ten je pro všechny inkontinenční stupně stejný) a nesmějí být překročeny měsíční imity pro daný, předepsaný typ pomůcek (tedy 450 Kč pro vožky, 900 Kč pro peny a Kč pro penkové kahotky). V jednom měsíci smí být předepsán jenom jeden typ pomůcek. Pomůcky je možné předepsat maximáně na tři měsíce dopředu. Inkontinenční zdravotnické prostředky není možné předepsat za upynuá období (pokud v nich, z jakéhokoiv důvodu, nedošo k čerpání pomůcek). Toto opatření má soužit k epšímu a hospodárnějšímu využívání inkontinenčních zdravotnických prostředků a pro praktičtější a efektivnější využívání pojištěnci OZP. Tento postup je patný do okamžiku, kdy by moh vstoupit do rozporu s patnou egisativou a závaznými předpisy, nebo do doby, dokud metodika výdeje těchto pomůcek nebude jiným novým dokumentem pozměněna (OZP, popřípadě Svaz zdravotních pojišťoven ČR). Případné dotazy je možné konzutovat u pracovníků odboru kontroy zdravotnických prostředků, či přímo u vedoucího odboru, Ing. Pava Krupičky (te.: ), nebo e-maiem na adrese

6 10 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 11 Praktičtí ékaři a inkontinence MUDr. Eva Kasaická Praktická ékařka, čenka výboru SPL ČR S probematikou inkontinence se PL setkává každý den. Vyšetření pacienta s inkontinencí musí obsahovat, tak jako u jiných vyšetření, pečivou anamnézu, fyzikání vyšetření pacienta, orientační vyšetření moči i daší aboratorní, event. jiná kompementární, např. zobrazovací, vyšetření. Pak může PL určit druh inkontinence i její příčinu a zvážit, zda péči o inkontinentního pacienta zvádne v ordinaci PL, či zda jej odeše ke speciaistovi, ať už k urogynekoogovi v případě inkontinence žen, či uroogovi u inkontinence mužů. Probém má praktický ékař s určováním stupně inkontinence, který k péči o pacienty vastně ani moc nepotřebuje. Tzv. PAD-weight test mu přijde ponižující pro pacienta i pro ékaře, sporná je i vaidita testu, zvážíme-i možnost ovivnění výsedku tohoto testu. Mysím, že každý praktik je schopen určit, jak nejépe pacientovi s probémem inkontinence pomoci, zda pacient s ehkou inkontinencí je schopen mimo nošení pomůcek pro inkontinentní ovivnit svoji inkontinenci ještě rehabiitací, nebo zda má sice nízký stupeň inkontinence, ae není díky úbytku fyzických či duševních si éčebnou rehabiitaci schopen absovovat. Praktik může informovat pacientku o možnosti operačního řešení a odesat ji na speciaizované Praktik může informovat pacientku o možnosti operačního řešení a odesat ji na speciaizované urogynekoogické vyšetření. urogynekoogické vyšetření, kde ékař speciaista určí druh operace. Stejně tak může vybrat tu nejvhodnější pomůcku pro inkontinentní. SCA Hygiene Products poskytuje PL množství materiáů od tabuek, které popisují veikost, savost i množství produktů, které je možno předepsat na období jednoho, dvou i tří měsíců, přes vzorky, které může pacientům ukázat, aby si pomůcku uměi reáně představit, po doporučené cviky na posíení pánevního dna, ať již v tištěné či eektronické variantě. Podíí se i na vzděávacích programech pro PL a jejich zdravotní sestry. Zákaz kombinovat pomůcky zařazené do jednotivých stupňů inkontinence zhoršuje komfort pacienta i práci PL. Existují pacienti, kteří by přes den mohi používat pomůcku z nižšího stupně inkontinence, ae na noc by potřebovai pomůcku z vyššího stupně. Tato možnost kombinace napříč spektrem pomůcek pro inkontinentní by znamenaa větší komfort pro pacienty a moha by přinést i úsporu při preskripci. Nedostatek zkušených fyzioterapeutů, kteří by měi čas na rehabiitaci inkontinentních pacientek i pacientů (např. po prostatektomii), je daší probém v péči o inkontinentní pacienty. V zařízeních sociání péče, ať již pro seniory či osoby se zdravotním postižením, by se měo při preskripci pomůcek pro inkontinentní dbát nejen na komfort pacienta, ae především na zachování soběstačnosti inkontinentního. V mnohých těchto zařízeních je na ékaře vyvíjen nemaý tak na preskripci pomůcek vyššího stupně pro inkontinenci nižšího stupně. Také statistiky jasně dokazují, že senior v domácí péči spotřebuje méně pomůcek pro inkontinentní než senior v sociáním zařízení. Ovivnit urgentní inkontinenci je pro praktického ékaře obtížné z důvodu omezení preskripce éků ovivňujících tuto inkontinenci. Nemaým probémem je i záměna předepisovaných pomůcek dodavatei za podobné pomůcky jiného výrobce. Praktický ékař je ékařem prvního kontaktu s pacientem. Jeho úoha v diagnostice, éčbě i péči o pacienty s inkontinencí je nezastupitená. Praktický ékař se musí neustáe vzděávat, neustáe sedovat novinky týkající se diagnostiky i éčby inkontinentních pacientů. Pro zepšení komfortu pacientů a snížení nákadů na péči je třeba i zvyšovat kompetence praktických ékařů napříkad uvoňováním preskripce éků.

7 12 INKONTINENCE V ČR Situace: Domov pro seniory Kamenec, Sezská Ostrava TENA Soutions impementace proběha v roce Počet kientů zapojených do hodnocení / testování: 15. Všichni kienti z odděení D1 mají třetí stupeň inkontinence. TENA Soutions: Případová studie Souvisosti: Domov pro seniory Kamenec je ceodenní pobytové zařízení v bízkosti Domov pro seniory Kamenec, Sezská Ostrava Zhodnocení impementace TENA Soutions centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením do okoí, jehož 2011 pán 2012 ověření 2013 zřizovateem je Statutární město Ostrava. Domov napomáhá seniorům zajistit v rámci jejich možností fyzickou a psychickou soběstačnost, Čas věnovaný úkonům, které souvisí s inkontinencí s cíem umožnit v nejvyšší možné míře zapojení do běžného způsobu (čas/kient za 24 h v minutách) života. V případech, kdy jejich stav toto vyučuje, zabezpečuje důstojné prostředí a zacházení. Výměny den (čas/kient na jeden úkon v minutách) Výsedky: Na ceém odděení se zvýši pocit těesné i duševní pohody z důvodu ehčí manipuace s kienty. Změna přinesa zefektivnění využití pracovního času. Zredukováním množství práda a odpadu došo ke snížení energetické náročnosti. Změna přístupů a značky absorpčních pomůcek přinesa úsporu nákadů. Počet intervencí / výměn (na jednoho kienta za 24 hodin) se díky použití pomůcek TENA sníži o třetinu. Došo k výraznému snížení počtu protečení během dne i noci. Zhodnocení impementace TENA Soutions po 1 roce: Na odděení by dodržen počet výměn inkontinenčních pomůcek za den i noc de nastaveného pánu TENA Soutions v roce Protečení byo sníženo na nuové hodnoty tzn. k protečení nedochází. Zvýšení času se projevio v souvisosti s používáním většího počtu pomůcek TENA Sip oproti TENA Fex. Zátěž personáu z hediska ergonomie (hmotnosti, kterou musí pečovateé zdvihnout za rok) bya snížena v roce 2013 oproti 2011 o 28 %. Používáním pomůcek TENA od výrobce SCA Hygiene Products a způsobem manipuace s nimi došo k úsporám na praní práda (prací prostředky, voda, eektřina). Používáním pomůcek TENA a způsobem manipuace s nimi došo k úsporám odpadu. Z hediska vivu na rozpočet zařízení došo v roce 2013 k cekové úspoře Kč. Výměny noc (čas/kient na jeden úkon v minutách) Protečení den (čas/kient na jeden úkon v minutách) Protečení noc (čas/kient na jeden úkon v minutách) Ergonomická výměna pomůcek (v tunách za rok) K nárůstu hmotnosti v roce 2013 ku 2012 došo z důvodu používání většího počtu pomůcek TENA Sip oproti TENA Fex. Dopad na životní prostředí prádo (v kg) Dopad na životní prostředí odpad (v kg) Používáním pomůcek SCA Hygiene Products a způsoby manipuace došo k úsporám odpadu. Nepatrný nárůst TENA Sip oproti TENA Fex. Viv na cekový rozpočet zařízení Rozpočet zařízení v Kč Nákady na rok Hodnocení % z cekového rozpočtu Vyčísení nákadů a potenciáních úspor v zařízení za 1 rok. TENA Soutions Přímé nákady , ,19 Inkontinenční pomůcky , ,19 Produkty péče o kůži 0 0,00 0 0,00 Jiné výrobky 0 0,00 0 0,00 Nepřímé nákady , ,40 Prádo , ,16 Odpad , ,75 Nákady na péči o kůži 0,00 0,00 Nákady na personá , ,50 Cekové nákady , ,60 % z cekového rozpočtu Nákady na pomůcky Značka TENA je s více než čtyřicetietými zkušenostmi světovým ídrem ve zvádání inkontinence, přičemž dodává produkty a sužby jednotivcům a organizacím poskytujícím zdravotní péči ve 100 zemích světa. Značka TENA patří do skupiny SCA. SCA dnes ceosvětově zaměstnává přibižně idí ve více než 40 zemích. Nákady na praní práda Nákady na odpad 2011 stav před Kč Kč Kč používáním TENA 2012 TENA pán Kč Kč Kč 2013 TENA ověření Kč 0 Kč Kč Cekové úspory s TENA pomůckami a sužbami Kč Kč Kč

8 14 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 15 Inkontinence v 21. stoetí MUDr. Lukáš Horčička Předseda Urogynekoogické spoečnosti ČR NZZ GONA s.r.o., urogynekoogická ambuance, Praha INCOFORUM a týden kontinence Jana Hornová Incoforum, o.s. Kam kráčíme, odborníci, odborné spoečnosti, ae i široká veřejnost, v péči o inkontinentní pacienty v první poovině 21. stoetí? Jsme svědky skutečnosti, že výskyt močové inkontinence narůstá ve všech věkových skupinách obyvatestva, a socioogové přitom upozorňují na stárnutí popuace. Současně směřujeme své úsií ke zjednodušení diagnostiky a hedání příčin močové inkontinence. Důežitá je účinná éčba, která by měa na jedné straně co nejméně zatížit pacienta, na druhé straně by při éčbě měy být co nejvíce využity možnosti zdravotního systému. Posedních dvacet et minuého stoetí jsme pozorovai narůstající trend v zavádění nových vyšetřovacích metod, byy rovněž vyvinuty nové operační postupy. Zdá se, že probémy našich pacientek s inkontinencí moči jsou vyřešeny. Ne tak docea. Stáe nám chybí dostatečná osvěta, dostatek informací postiženým pacientům, předávání správných informací. V roce 2013 jsme znovu obnovii fungování spoečnosti Incoforum, která je vhodnou patformou pro takovouto osvětovou činnost. Při odborných diskuzích se zde setkávají speciaisté všech profesí, ve kterých se ze s inkontinentními pacienty setkat urogynekoogové, uroogové, praktičtí ékaři, neuroogové, geriatři i fyzioterapeuti. Díky úsií týmu Incofora se daří účastnit se osvětových akcí, jako jsou Dny zdraví v některých městech, či během Světového týdne kontinence vytvořit stánek v obchodním centru v Praze a podávat odborné informace aikům. Pode posedních výzkumů je zřejmé, že těhotenství, porod a způsob vedení porodu představují největší rizika pro vznik stresové inkontinence moči. Simutánní počítačová modeace porodního děje umožňuje vytvořit pohed na vznik porodních traumat a močové inkontinence. Vede časově a finančně náročných metod magnetické rezonance se nepochybně upatňují i reativně evná utrazvuková vyšetření. Ve výzkumných pracích jsou porovnávány výsedky s náezy z magnetické rezonance. I proto se utrazvukové vyšetření stao rutinní součástí sedování inkontinentních žen. Na zákadě náezů jsou doporučovány operační postupy a sedován efekt éčby. V obasti medikamentózní éčby jsme se díky rychému rozvoji poznatků o fyzioogii inervace doních močových cest posunui k účinným, seektivním medikamentům. Nově se v této obasti objevi ék z odišné farmakoogické skupiny, umožňující snížení nežádoucích účinků při minimáně stejné efektivitě. Je tedy zřejmé, že jsme se v třetím tisícietí posunui. A nejenom v obasti ékařského vědění, ae i v obasti péče o pacienty ve jménu zepšení kvaity jejich života. Incoforum vzniko v roce 2002 jako mezioborové sdružení předních speciaistů na probematiku inkontinence. V roce 2013 došo k převzetí aktivit od České spoečnosti podpory zdraví. Se vznikem tohoto sdružení se výrazně změniy i havní cíe Incofora. Iniciativa občanského sdružení je zaměřena na zepšení kvaity života osob s inkontinencí a na ceopošné šíření informací, týkajících se inkontinence a daších, souvisejících zdravotních probémů. Laická veřejnost je tak informována o možnostech prevence, diagnostických i éčebných metodách a postupech. V rámci odborné veřejnosti se činnost Incofora soustřeďuje především na vzděávání středního zdravotnického personáu formou akreditovaných škoení a seminářů. Kíčovými činnostmi při napňování těchto cíů je snaha o vzděávání odborné i aické veřejnosti, šíření osvěty a mediaizace inkontinence. V rámci této snahy již druhým rokem v ČR proběh Světový týden kontinence, který je pořádán pod záštitou Mezinárodní organizace pro kontinenci (Internationa Continence Society). Spoečnost Incoforum připravia v rámci tohoto Světového týdne kontinence infostánek v Obchodním Centru Nový Smíchov v Praze. Na stánku odpovíday na dotazy návštěvníků sestry ze speciaizovaných pracovišť, a to uroogie a urogynekoogie. Cíem akce byo podat odborné informace o inkontinenci co největšímu počtu občanů bez rozdíu věku a sociáního postavení. Zjistit zájem o rozsah a dostupnost informací a zmapovat počet neéčených inkontinentních pacientů, kterým bya nabídnuta ékařská pomoc ve spoupracujících centrech. V neposední řadě šo o průzkum použití inkontinenčních pomůcek a vypnění jednoduchých dotazníků o inkontinenci. Na etošním dru hém ročníku již šestého Světového týdne kontinence v OC Nový Smíchov byy na infostáncích k dispozici: Osobní konzutace se sestrou z uroogie a urogynekoogie. Informační etáky o posání Incoforum, o.s. Informační etáky o inkontinenci. Informační etáky s návodem na cvičení posíení pánevního dna. Dotazník pro návštěvníky. Informace o možnostech vyšetření a odesání potenciáních pacientů ke spoupracujícím ékařům a fyzioterapeutce. Objednávkový sešit jednotivých pracovišť. Informace o sortimentu a možnostech nákupu inkontinenčních pomůcek. Pro zájemce bezpatné cvičení na posíení pánevního dna. Zejména díky výborné spoupráci všech čenů Incofora a externích spoupracovníků se etošní ročník může pochubit až o poovinu větší návštěvností než v minuém roce. Je přáním jistě nás všech, aby inkontinence ne bya brána jako přirozená součást žádného věku. Abychom však nezůstai jen u přání, snaží se všichni čenové o mezioborovou spoupráci a širokou osvětu skrze občanského sdružení Incoforum.

9 16 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 17 Paradoxy kvaitního života Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA Prezident Asociace poskytovateů sociáních sužeb ČR, Prezident Unie zaměstnavateských svazů ČR Sociání sužby mají v prvé řadě chránit, pomáhat a podporovat. V posedních etech často sýcháváme spojení sociáních sužeb s termínem kvaita. V různých souvisostech, s různými akcenty a rozdínými argumenty. Dokonce si troufnu odhadnout, že spojení sociání sužby a kvaita bude jistě druhým nejpoužívanějším spojením (po sociání sužby a financování). Je potřeba také zmínit, že je to právě kvaita, která se tak razantně a intenzivně zvýšia zejména v posedních deseti etech, a to napříč všemi typy sociáních sužeb. Neby a není to jednoduchý proces a často trvá dée, než bychom chtěi. Nositeem kvaity a tím, kdo ji ovivňuje především, je totiž čověk každý jednotivý pracovník, který se výrazně podíí na tom, zda daná sužba bude moci být označena jako kvaitní či méně kvaitní. Zepšení kvaity proto většinou automaticky předpokádá změnu myšení a přístupu každého jednotivého zaměstnance. A tato změna není ehká a někdy trvá deší dobu. S kvaitou sociáních sužeb se úzce váže ještě jeden pojem: kvaita života uživateů seniorů, osob se zdravotním postižením, osob ohrožených sociáním vyoučením apod. My všichni, aktéři systému sociáních sužeb, chceme, aby kvaita života např. každého kienta v domově pro seniory bya co nejepší. Je to náš havní cí, kterému se management zařízení sociáních sužeb snaží podřídit všechny ostatní cíe. Někdy je potřeba více se ptát a nasouchat než přemýšet, zda je přání uživatee sužby v souadu se všemi poučkami. Často se ve snaze dosáhnout nejvyšší možné úrovně kvaity života dopouštíme někoika zákadních chyb. První chybou bývá, že máme svoji danou představu o kvaitním životě, ke které jsme dospěi na zákadě svých dosavadních prožitků, zážitků, zkušeností, zkrátka ze svého dosavadního života, a tuto kvaitu, resp. toto měřítko, se někdy snažíme používat pro hodnocení kvaity života ostatních. Přitom právě tento náš pohed, ovivněný naším dosavadním životem, by před deseti ety jiný a za daších deset et zcea jistě dojde daších proměn. Pokud se oprostíme od této chyby a ztotožníme se se skutečností, že měřítka kvaity života jsou u každého jiná, pak vemi často můžeme tíhnout k tomu, že uděáme chybu druhou. Začneme měřit kvaitu života a tomu i přizpůsobovat sociání sužbu pode všeobecně patných, vědeckými zkoumáními dokázaných a spoečností akceptovaných pravide, pouček o zdravé výživě či o zdravém životním styu s vyváženými aktivitami a vyrovnaným přístupem. Někdy je potřeba více se ptát a nasouchat než přemýšet, zda je přání uživatee sužby v souadu se všemi poučkami. Někdy je epší snažit se vnímat jeho potřeby, a tím tedy i zásadní skutečnosti, ovivňující jeho násedné hodnocení kvaity vastního života, než jeho život poměřovat všemi opatřeními, pravidy a řády či doporučeními. Toto je přístup, který by si měi jako zákadní věc osvojit zejména poitici a všichni, kteří přijímají rozhodnutí, jež ovivňují životy ostatních. V posední době jsem zaznamena informaci, která se vrací v cykických vnách každé dva až tři roky: zavedeme finanční participace na in kontinenční pomůcky seniorům a snížíme úhrady. Finanční úspora jasná, nadto to povede ke sta biizaci zdravotnictví v ČR. To jsou jasné a ra cionání argumenty, avšak bez použití mechanismů, které výše uvádím. Snížení kvaity cekové péče, komfortního pocitu, finanční dostupnosti to jsou kritéria druhořadá, tedy pokud nepochopí ti, kdo tato zásadní rozhodnutí přijímají, že kvaita života není vždy měřitená penězi nebo osobním prožitkem.

10 18 INKONTINENCE V ČR

Dobrovolnické centrum ADRA. Materiál ke školení dobrovolníků. Dobrovolnické centrum ADRA Radniční 1242, Frýdek-Místek tel.: 558 436 261 www.dcfm.

Dobrovolnické centrum ADRA. Materiál ke školení dobrovolníků. Dobrovolnické centrum ADRA Radniční 1242, Frýdek-Místek tel.: 558 436 261 www.dcfm. Dobrovonické centrum ADRA Materiá ke škoení dobrovoníků Dobrovonické centrum ADRA Radniční 1242, Frýdek-Místek te.: 558 436 261 www.dcfm.cz 1 Obecná část 3 1.1 O humanitární organizaci ADRA 3 1.2 O Dobrovonickém

Více

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace 3 září 2012 8. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Financování sociálních služeb: rovný přístup 2 5 Arnošt Goldflam ČESKÝ DIVADELNÍK, SPISOVATEL A PEDAGOG SOLIDARITU

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Bezpečná mateřská škola

Bezpečná mateřská škola Bezpečná mateřská škola Metodika Prevence úrazů a násilí dětí předškolního věku Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti ve Fakultní nemocnici v Motole Bezpečná

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014 Zpráva o zdraví obyvatel České republiky Ministerstvo zdravotnictví České republiky Praha 2014 Autoři: MUDr Danuše Antošová, MUDr. Čestmír Beneš, PhDr. Ladislav

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ Tato publikace vychází za finanční podpory Slovak-Czech Women s Fund. REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ: Vydává Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 v roce 2006.

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Projekt ochrany práv uživatelů drog Závěrečná zpráva z pilotního projektu

Projekt ochrany práv uživatelů drog Závěrečná zpráva z pilotního projektu Projekt ochrany práv uživatelů drog Závěrečná zpráva z pilotního projektu Obsah Úvod... 2 Co je to POPUD?... 2 Cílové skupiny... 2 Cíl pilotního projektu... 3 Dlouhodobé cíle... 3 První kroky v pilotním

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu

Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu

Více

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky leden 2001 číslo 1 ročník 1 VOX PEDIATRIAE VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky tiráž... VOX PEDIATRIAE

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací

Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra sociální politiky a sociální práce Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací Diplomová práce Autor: Jan Říkovský

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku 3. Vytváření a analýza pracovních míst 1.Pojetí, úkoly, terminologie Vytváření a analýza pracovních míst je svým

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Trend. Ekologicky ze všech úhlů. Digitalizace Nemocnice Blansko. Magnetom Aera a Magnetom Skyra

Trend. Ekologicky ze všech úhlů. Digitalizace Nemocnice Blansko. Magnetom Aera a Magnetom Skyra Trend magazín pro partnery a zákazníky sektoru Healthcare 4.2009 www.siemens.cz Ekologicky ze všech úhlů 12 PROJEKT Digitalizace Nemocnice Blansko 20 PRODUKTY Magnetom Aera a Magnetom Skyra Nové MR přístroje

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Klinické registry zrají jako víno jen je využít

Klinické registry zrají jako víno jen je využít Ročník VI Číslo 19 13. září 2010 Sešit C onkologie Pouze 286 Kč/ks (cena je včetně 10 % DPH) ONKOLOGIE HEMATOONKOLOGIE VÝŽIVA AKTUALIZOVANÉ A ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ VYJDE V LISTOPADU 2010 Více informací naleznete

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více