EVROPSKÁ KOMISE. VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÁ KOMISE. VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období Úvod Tato zvláštní výzva vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program Erasmus+ : program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a ruší rozhodnutí č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Text s významem pro EHP). Pracovní program pro Erasmus+ na rok 2015 C(2014) 6856 ve znění přijatém Komisí předpokládá zavedení Erasmus+ Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě (dále jen Certifikát mobility v OVP ) za účelem akreditace subjektů, jež se osvědčily při zajišťování vysoce kvalitní mobility žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě. 2. Souvislosti Jedním z cílů programu Erasmus+ je zvýšit kvalitu mobility v odborném vzdělávání a přípravě a podpořit internacionalizaci organizací působících v uvedené oblasti v zemích, které se tohoto programu účastní. Kodaňský proces od roku 2002 usiluje o modernizaci odborného vzdělávání a přípravy, zvýšení jeho atraktivity a rozvoj celoevropských přístupů, jako je větší nadnárodní mobilita, lepší transparentnost a uznávání kvalifikací a obecná internacionalizace v tomto odvětví, a tím napomáhá vytvoření skutečného evropského trhu práce. 3. Cíle a popis Cílem Certifikátu mobility v OVP programu Erasmus+ je podpořit organizace, které v minulosti prokázaly kvalitu zajišťování mobility v odborném vzdělávání a přípravě pro studenty a pracovníky, a pomoci jim dále rozvíjet jejich evropské internacionalizační strategie. Evropská internacionalizace nespočívá jen v podpoře studia v jiné zemi, která se účastní programu Erasmus+, začleněním vysoce kvalitních činností v oblasti mobility do učebních osnov. Zahrnuje rovněž rozvoj mezinárodních přístupů všech vysílajících organizací, jako např. navazování vztahů s institucemi v jiných zemích, podporu výuky cizích jazyků či strategie přesahující vnitrostátní přístupy k odbornému vzdělávání a přípravě. Držitelé Certifikát mobility v OVP budou mít možnost žádat od roku 2016 jednodušším způsobem v rámci Klíčové akce 1 programu Erasmus+ o mobilitu žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě. Cílem je také podporovat budování kapacit vysílajících organizací pro organizaci kvalitní mobility žáků 1 S t r a n a

2 a pracovníků, a přitom odměňovat, podporovat a dále rozvíjet kvalitu v oblasti mobility. Certifikát mobility v OVP se uděluje na celou dobu trvání programu Erasmus+ a jeho provádění se monitoruje, jak je vysvětleno dále v textu výzvy. Je třeba poznamenat, že Certifikát mobility v OVP neznamená žádné přímé financování ani žádnou záruku financování v rámci klíčové akce č. 1 mobility žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě. Držitelé Certifikát mobility v OVP budou uvedeni na internetových stránkách programu Erasmus+, díky čemu budou mít společnosti v Evropě lepší přehled o zdrojích stážistů s vysokým kvalitativním standardem. Průvodce programem Erasmus+ na rok 2016 bude zveřejněn na podzim roku Skutečnost, že organizaci nebyl Certifikát mobility v OVP udělen, nebrání tomu, aby tato organizace využila svého práva předložit úplnou žádost v následné lhůtě pro podání žádostí o mobilitu v odborném vzdělávání a přípravě, jak je uvedeno v průvodci programem Erasmus+. Certifikát mobility v OVP není pro účast v programu Erasmus+ pro mobilitu v odborném vzdělávání a přípravě povinná. Mobilita v odborném vzdělávání a přípravě v rámci programu Erasmus+ je přístupná i novým subjektům a menším institucím a samozřejmě i dalším žadatelům, kteří nemusejí usilovat o udělení Certifikátu mobility v OVP, ale mají zájem se na nadnárodní mobilitě v této oblasti podílet. Tyto organizace mohou podávat žádosti o financování projektů mobility obvyklým způsobem v rámci Klíčové akce 1 mobility žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě podle Příručky k programem Erasmus+. 4. Kritéria způsobilosti 4.1 Způsobilí žadatelé Žádosti o Certifikát mobility v OVP mohou předložit buď jednotlivé organizace, nebo národní konsorcium působící v oblasti mobility v odborném vzdělávání a přípravě, a to za předpokladu, že: u žádosti jednotlivé organizace: žadatelem musí být organizace působící v odborném vzdělávání a přípravě usazená v zemi účastnící se programu, která vysílá své žáky a pracovníky do zahraničí; u žádosti národního konsorcia v oblasti mobility: žadatelem musí být koordinátor národního konsorcia v oblasti mobility. Koordinátorem může být kterýkoli člen národního konsorcia v oblasti mobility. Konsorcium se musí skládat nejméně ze tří členů, tj. zúčastněných organizací. Je nezbytné, aby všichni členové konsorcia pocházeli ze stejné země účastnící se programu a aby v době podání žádosti byli určeni. Vysílající organizace, jako jeden z členů národního konsorcia v oblasti mobility, musí poskytovat odborné vzdělávání a přípravu a vysílat své žáky a pracovníky do zahraničí. Konsorcia mohou být buď již právně či neformálně ustavená, nebo mohou být zcela nová. Každá vysílající organizace působící v odborném vzdělávání a přípravě je odpovědná za kvalitu, obsah a uznání období mobility. Každý člen konsorcia musí 2 S t r a n a

3 s koordinátorem konsorcia podepsat memorandum, které vymezuje úlohy a povinnosti a správní a finanční ujednání; v rámci způsobů spolupráce je třeba stanovit záležitosti, jako jsou mechanismy pro přípravu a zajišťování kvality mobility a následná opatření po období mobility. V případě konsorcií je třeba předložit pověřovací dopisy spolu se žádostmi o získání Certifikát mobility v OVP, které budou platit pro všechny následné žádosti o financování. 4.2 Způsobilí účastníci Zúčastněnou organizací může být některý z těchto subjektů: jakákoli veřejná nebo soukromá organizace působící v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (definovaná jako organizace působící v odborném vzdělávání a přípravě) nebo jakákoli veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce. Takovou organizací může být například: škola / institut / středisko odborného vzdělávání, veřejný nebo soukromý malý, střední či velký podnik (včetně sociálních podniků), sociální partner nebo jiný zástupce profesního života, včetně obchodních komor, řemeslných/profesních sdružení a odborových svazů, veřejný subjekt na místní, regionální nebo celostátní úrovni, výzkumná instituce, nadace, škola / institut / vzdělávací centrum (na jakékoli úrovni od předškolního vzdělávání po vyšší střední vzdělávání včetně vzdělávání dospělých), nezisková organizace, sdružení, nevládní organizace, subjekt poskytující kariérové poradenství, profesní poradenství a informační služby, subjekt odpovědný za politiky v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Každá organizace musí být zřízena v zemi účastnící se programu: a) v členském státě Evropské unie; b) v jedné z těchto zemí ESVO/EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko; c) v Chorvatsku, Bývalé jugoslávské republice Makedonii nebo Turecku. 4.3 Dodatečná kritéria způsobilosti a) Žádost byla podána u národní agentury země, v níž jsou žádající organizace nebo konsorcium zřízeny; b) žádost byla podána formou oficiálního elektronického formuláře; c) formulář žádosti je vyplněn celý, včetně případných příloh; d) formulář žádosti je vyplněn v jednom z úředních jazyků EU, s výjimkou žádostí předložených u národních agentur v zemích ESVO/EHP 3 S t r a n a

4 a v kandidátských zemích. Tyto žádosti mohou být vypracovány v národním jazyce žadatele; e) žádost byla podána do stanovené lhůty. 5. Kritéria pro vyloučení Účelem kritérií pro vyloučení je předcházet účasti žadatelů, u nichž by mohla vzniknout pochybnost ohledně jejich budoucí existence a skutečné schopnosti úspěšně a pravidelně provádět činnosti v oblasti mobility, pro které se Certifikát mobility v OVP programu Erasmus+ uděluje, a takovým žadatelům Certifikát mobility v OVP neudělovat. Žadatelé proto po vyplnění žádosti podepisují čestné prohlášení potvrzující, že se nenacházejí v některé ze situací uvedených v čl. 106 odst. 1 a článcích 107 až 109 finančního nařízení1, a to na příslušném formuláři, který tvoří součást formuláře žádosti doprovázejícího výzvu k předkládání návrhů v rámci Erasmus+ Certifikát mobility v OVP je k dispozici na adrese Úspěšní žadatelé předloží platné písemné doklady, které prokazují, že se ve lhůtě stanovené příslušnou národní agenturou nenacházejí v žádné ze situací vedoucí k vyloučení, jež jsou uvedeny ve výzvě. Nejsou-li platné písemné doklady potvrzující čestné prohlášení zaslány ve stanovené lhůtě, může národní agentura udělení Certifikátu mobility v OVP odmítnout. 6. Kritéria výběru, kritéria pro udělení Certifikátu mobility v OVP a hodnocení 6.1 Kritéria výběru: a) Žadatelé musí mít za sebou alespoň 3 projekty mobility v odborném vzdělávání a přípravě v rámci Programu celoživotního učení a/nebo programu Erasmus+. V případě konsorcia musí tuto podmínku splňovat buď konsorcium jako celek, nebo každá jednotlivá organizace. b) Míra čerpání rozpočtu pro každý z posledních 3 dokončených projektů musí být alespoň 80 %. 1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU, EURATOM) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/ S t r a n a

5 6.2 Kritéria pro udělení Certifikátu mobility v OVP: Žádosti o udělení Certifikát mobility v OVP budou posouzeny na základě těchto kritérií: Relevance zkušeností v oblasti mezinárodní mobility v odborném vzdělávání a přípravě související s cíli výzvy 30/100 bodů Poznámka: V případě žádosti národního konsorcia v oblasti mobility bude podle tohoto kritéria posuzováno celé konsorcium nebo každý jeho jednotlivý člen. a) Do jaké míry má žádající organizace zkušenost v oblasti mezinárodních projektů mobility v odborném vzdělávání a přípravě (Leonardo) a do jaké míry jsou předchozí mezinárodní projekty mobility přiměřené velikosti organizace a ukazují strategický přístup k mezinárodním činnostem. b) Do jaké míry předchozí projekty prokazují odpovídající úroveň provádění, pokud jde o kvalitu řízení, spokojenost účastníků, uznávání odborné způsobilosti, využití předchozích certifikátů LdV atd.). c) Do jaké míry předchozí činnosti a strategie mobility v odborném vzdělávání a přípravě prokazují závazek kvality a dlouhodobého rozvoje Relevance evropské internacionalizační strategie: institucionální strategie, rozvoj a závazky, pokud jde o mezinárodní mobilitu v odborném vzdělávání a přípravě 40/100 bodů Poznámka: V případě žádosti národního konsorcia v oblasti mobility bude podle tohoto kritéria posuzováno celé konsorcium a každý jeho jednotlivý člen. a) Do jaké míry je podporován jasný, skutečný a kvalitativní přístup k rozvoji udržitelné evropské internacionalizace včetně mezinárodní mobility. b) Úroveň přehlednosti, konzistentnosti a relevance při navrhování dlouhodobé strategie rozvoje činností v oblasti mezinárodní mobility. c) Do jaké míry se v institucionální strategii přihlíží k operačnímu prostředí, vývoji učebních osnov a příslušné budoucí poptávce po dovednostech v profesním životě. d) Úroveň kvality akčního plánu pro dosažení cílů internacionalizační strategie. e) Do jaké míry je mobilita žáků a pracovníků směrem z instituce i do ní strukturálně začleněna a pokud možno zapojena do školních vzdělávacích programů. f) Do jaké míry jsou plány rozvoje na příštích pět let realistické s ohledem na dosavadní zkušenosti z předchozích projektů v oblasti mezinárodní mobility v odborném vzdělávání a přípravě? 5 S t r a n a

6 6.2.3 Organizační záležitosti a řízení kvality 30/100 bodů Poznámka: V případě žádosti národního konsorcia v oblasti mobility bude podle tohoto kritéria posuzováno celé konsorcium a každý jeho jednotlivý člen. a) Do jaké míry žádající organizace prokazuje vysokou kvalitativní úroveň všeobecného řízení mobility, včetně vnitřní řídící struktury, lidských zdrojů a organizace mobility od přípravy až po uznání a šíření a hodnocení. b) Rozsah a trvání zřetelného dlouhodobého závazku týkajícího se celého cyklu organizace mobility. c) Rozsah závazku týkajícího se řízení kvality s důrazem na lidské zdroje, udržitelné struktury a spolupráci a komunikaci mezi zúčastněnými organizacemi. d) Do jaké míry je plánovaný vývoj organizace a mobility jasně vysvětlen a v souladu s celkovou povahou a kvalitou evropské internacionalizační strategie. e) Vhodnost plánovaných opatření zaměřených na pravidelné sebehodnocení a zlepšování kvality řízení mobility v průběhu času. 6.3 Posouzení Prahovou hodnotou pro udělení Certifikát mobility v OVP je alespoň 50 % u každého ze tří kritérií a celková známka 70/100 bodů. V případě, že nebude těchto výsledků dosaženo, nebude instituci Certifikát mobility v OVP udělen. 7. Postup pro předkládání žádostí Žadatelé musí předložit své žádosti on-line národní agentuře země, v níž je zřízena žádající organizace, a to pomocí správného elektronického formuláře včetně všech požadovaných příloh. Více informací a formulář žádosti naleznete na adrese: 8. Informace o výsledcích výběru Všichni žadatelé budou o úspěšném přidělení nebo nepřidělení Certifikát mobility v OVP informováni příslušnou národní agenturou. Úspěšní žadatelé obdrží Certifikát mobility v OVP udělený národní agenturou. Žadatel ji bude muset podepsat a zveřejnit na internetových stránkách organizace. 6 S t r a n a

7 Fáze Orientační harmonogram Datum a čas nebo orientační doba Zveřejnění výzvy prosinec 2014 Lhůta pro podávání žádostí 14. května :00 SEČ Doba pro hodnocení žádostí Červen srpen 2015 Nejzazší lhůta pro vyrozumění žadatelů a udělení Certifikátu mobility v OVP konec září Zveřejňování Komise a národní agentury zveřejní na svých internetových stránkách tyto informace o akreditovaných držitelích Certifikátu mobility v OVP: Název organizace, která je držitelem certifikátu, včetně členů konsorcia, a jejích/jejich internetových stránek, případně odvětví, v nichž organizace realizuje/realizují mobilitu. 10. Zpracovávání osobních údajů Veškeré osobní údaje zpracovávají národní agentury podle platných vnitrostátních právních předpisů, jimiž se provádí SMĚRNICE 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 11. Certifikát mobility v OVP Po dokončení hodnotícího a výběrového procesu je Certifikát mobility v OVP udělen a podepsán žádající organizací i národní agenturou Podávání zpráv V polovině období platnosti certifikátu a po vypršení poslední smlouvy o mobilitě budou držitelé Certifikátu mobility v OVP vyzváni, aby podali zprávu o rozvoji evropské internacionalizační strategie a o vlivu certifikátu Monitorování Organizace, které získají Certifikát mobility v OVP, musí dodržovat normy kvality, jež budou po dobu trvání programu monitorovány příslušnými národními agenturami programu Erasmus+. Tyto normy jsou uvedeny v závazku kvality programu Erasmus+ pro mobilitu v odborném vzdělávání a přípravě, který je přiložen k této výzvě a musí být podepsán pro každou následující grantovou dohodu o mobilitě v odborném vzdělávání a přípravě. Je třeba rovněž dodržovat zásady stanovené v Evropské chartě kvality, jež lze nalézt na této internetové adrese: 7 S t r a n a

8 Pokud jde o monitorování, držitelé Certifikát mobility v OVP mohou být podrobeni monitorování / kontrolám na místě / systémovým kontrolám prováděným národními agenturami v následujících oblastech: a) operační stránka řízení; b) kvalita mobility; c) rozvoj mezinárodní strategie. Během platnosti Certifikát mobility v OVP mohou národní agentury programu Erasmus+ pořádat tematické monitorovací návštěvy a mohou držitele Certifikát mobility v OVP přizvat na schůze s národními agenturami a dalšími zúčastněnými stranami Změny konsorcia, které je držitelem Certifikátu mobility v OVP Všechny navržené změny složení konsorcia musí být písemně oznámeny a vyžadují předchozí schválení ze strany příslušné národní agentury, která konsorciu Certifikát mobility v OVP udělila. Právním nástrojem pro zahrnutí jakékoli změny složení konsorcia je změna Certifikátu mobility v OVP, která musí být před svým vstupem v platnost podepsána oběma stranami. Je nezbytné splnit tyto požadavky: K přistoupení nového člena je zapotřebí zmocnění podepsané mezi koordinátorem a novým členem a schvalující dopisy od všech ostatních členů podepsané kontaktními osobami. Tyto dokumenty by měl zaslat koordinátor spolu se žádostí. Nový člen může přistoupit samozřejmě s výhradou souhlasu příslušné národní agentury poté, co tato agentura ověřila, že nový člen splňuje kritéria způsobilosti, nevyloučení, kritéria výběru a kritéria pro udělení certifikátu zveřejněná v této výzvě. K odstoupení člena je zapotřebí písemného vysvětlení koordinátora a dopis o odstoupení od odstupujícího spolupříjemce podepsaný právním zástupcem. Pokud již minimální požadavky zveřejněné v této výzvě nejsou splňovány, příslušná národní agentura si vyhrazuje právo rozhodnout o pokračování/ukončení platnosti Certifikátu mobility v OVP. Účelem ani důsledkem změny nesmí být provedení změn v Certifikát mobility v OVP, které by zpochybnily rozhodnutí o udělení Certifikát mobility v OVP nebo by byly v rozporu se zásadou rovného zacházení se žadateli Ukončení platnosti Certifikát mobility v OVP Certifikát mobility v OVP zavazuje držitele k realizaci kvalitní mobility a bude platná do konce programu ERASMUS+. Národní agentury jsou odpovědné za zajištění toho, že držitelé Certifikátu mobility v OVP trvale dodržují kvalitativní normy. Certifikát mobility v OVP může být odebrán z důvodu nízké kvality, špatného finančního řízení, podvodů, malé aktivity v oblasti mobility nebo s ohledem na 8 S t r a n a

9 klesající či vůbec žádný pokrok v internacionalizační strategii. Změny vedoucí k nedodržení původních kritérií pro vyloučení a udělení certifikátu uvedených v této výzvě rovněž mohou být důvodem k odebrání certifikátu. V takovém případě však dotčená organizace stále může být způsobilá podávat žádosti obvyklým způsobem v rámci Klíčové akce 1 mobility žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě podle průvodce programem Erasmus+. V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má přednost anglická verze. 9 S t r a n a

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Program Erasmus+ program podpoří mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O CERTIFIKÁT

POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O CERTIFIKÁT POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O CERTIFIKÁT MOBILITY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVĚ A. Obecné informace Jste-li konsorcium, je třeba tuto skutečnost zohlednit v celém formuláři žádosti a popsat

Více

Erasmus+: Leonardo da Vinci Klíčová akce 1 (mobility) Předkládání žádosti o grant. žádostí o grant

Erasmus+: Leonardo da Vinci Klíčová akce 1 (mobility) Předkládání žádosti o grant. žádostí o grant Erasmus+: Leonardo da Vinci Klíčová akce 1 (mobility) Předkládání žádosti o grant žádostí o grant Důležité dokumenty 2015 Výzva k předkládání návrhů 2015 Erasmus+: Příručka k programu 2015 Sazby pro pobytové

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. 1 uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Erasmus ID kód: CZ

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava

Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava Klíčová akce 1 Předkládání žádosti o grant Výzva 2016 žádostí o grant Důležité dokumenty 2016 Výzva k předkládání návrhů 2016 Erasmus+: Příručka k programu 2016 Sazby

Více

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení LLP Lifelong Learning Programme Program celoživotního učení 2007-2013 Program celoživotního učení probíhá od roku 2007 do roku 2013, založen na programech Socrates, Leonardo da Vinci a E-learning http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Základní otázka Může takový typ projektů jako jsou Multilaterální projekty/přenos inovací

Více

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty Partnerství Leonardo da Vinci Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty partnerství doplňují aktivity Leonardo da Vinci mezi projekty mobility a multilaterálními projekty/přenosem

Více

Namíchejte si tu nejlepší kávu a získejte finanční podporu z programu Erasmus+!

Namíchejte si tu nejlepší kávu a získejte finanční podporu z programu Erasmus+! Na kafe s Erasmem+ Namíchejte si tu nejlepší kávu a získejte finanční podporu z programu Erasmus+! Distributor: Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz, www.naerasmusplus.cz Doba použitelnosti: 2014 2020

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP I. Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Norských fondů 2014 Dům zahraničních služeb vyhlašuje otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů

Více

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Program Leonardo da Vinci Je zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy s výjimkou studentů

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

PROGRAM LEONARDO DA VINCI

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM LEONARDO DA VINCI Informační den k evropským vzdělávac vacím m programům Pardubice 23. 5. 2012 Program Leonardo da Vinci zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Příloha č. 2 Návrh zákona ze dne. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

PRACOVNÍ PŘEKLAD PODPORA NA PŘÍPRAVU PROJEKTŮ

PRACOVNÍ PŘEKLAD PODPORA NA PŘÍPRAVU PROJEKTŮ PRACOVNÍ PŘEKLAD Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 2004-2009 1 OBSAH 1. OBECNĚ. 3 2. CO JE TO.. 3 3. VÝŠE GRANTOVÉ POMOCI A SPOLUFINANCOVÁNÍ...3 4. POSTUPY PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU

Více

ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU V RÁMCI CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ A KVALIFIKAČNÍCH KURZŮ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 1.

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2015 C(2015) 3755 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2.6.2015, kterým se pro operační program "Operační program Rybářství 2014-2020" schvaluje podpora z Evropského

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 2 OBSAH

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Mgr. Helena Slivková TTnet workshop Kostelec nad Černými Lesy 19. duben 2012 výhled do roku 2013 Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program,

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY. Evropský den sousedů 2015 pořadatel programového Ohniska

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY. Evropský den sousedů 2015 pořadatel programového Ohniska Společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost, vyhlašuje VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY Cílem výzvy je podpořit realizaci projektů, které jsou v souladu s

Více

Město Kopřivnice. vyhlašuje 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA OBYTNÁ ZÓNA KOPŘIVNICE JIH

Město Kopřivnice. vyhlašuje 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA OBYTNÁ ZÓNA KOPŘIVNICE JIH Město Kopřivnice vyhlašuje 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA OBYTNÁ ZÓNA KOPŘIVNICE JIH 1. Identifikace výzvy Opatření 2.1. Regenerace bytového

Více

3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek Nadační fond CESTA KE VZDĚLÁNÍ Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 vyhlašuje 3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.1. Využití externích služeb v oblasti právní, finančně-právní, tlumočnické,

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

GRANTOVÁ DOHODA č. NÁZEV PROJEKTU [ZKRATKA] (uveďte REŽIM FINANCOVÁNÍ)

GRANTOVÁ DOHODA č. NÁZEV PROJEKTU [ZKRATKA] (uveďte REŽIM FINANCOVÁNÍ) SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM GRANTOVÁ DOHODA č. NÁZEV PROJEKTU [ZKRATKA] (uveďte REŽIM FINANCOVÁNÍ) [Evropské společenství] [Evropské společenství pro atomovou energii] (dále jen Společenství ), zastoupené Komisí

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

FINANČNÍ DOHODA Č. / /01/02 (Uvádějte prosím ve veškeré korespondenci)

FINANČNÍ DOHODA Č. / /01/02 (Uvádějte prosím ve veškeré korespondenci) PROGRAM SOCRATES -ERASMUS AKCE 2.2 Financování mobilit učitelů složené z grantu Erasmus a dotace MŠMT na dofinancování konečného uživatele vyplácené formou cestovních náhrad uzavřená mezi: FINANČNÍ DOHODA

Více

7. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek

7. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek Nadační fond CESTA KE VZDĚLÁNÍ Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 vyhlašuje 7. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

Více

EHP a Norské fondy Program CZ02

EHP a Norské fondy Program CZ02 EHP a Norské fondy Program CZ02 Základní údaje Poskytovatel příspěvku (donor): Norské království, Island, Lichtenštejnsko Zprostředkovatel programu (Řídící orgán): Ministersvo financí Partner programu

Více

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Zlín 12. 9. 2011 Martina Navrátilová Odbor školství, mládeže a sportu PRO SVŮJ VLASTNÍ ROZVOJ 1. Comenius - Další vzdělávání pedagogických pracovníků Program celoživotního

Více

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 Město Kutná Hora vyhlašuje Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 P ř í s p ě v k o v é (g r a n t o v é) o b l a s t i 1. Kultura

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU Zadavatel: Základní škola Benešov, Sídlo:, PSČ 256 01 IČ: 75033062 Kontakt: na emailové adrese NÁZEV ZAKÁZKY ZŠ Jiráskova, klimatizace

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Projekty partnerství Leonardo da Vinci. www.naep.cz

Projekty partnerství Leonardo da Vinci. www.naep.cz Projekty partnerství Leonardo da Vinci www.naep.cz Projekty partnerství doplňujíaktivityleonardo da Vincimeziprojekty mobility a multilaterálními projekty/přenosem inovací pokračováníspolupráce z projektůmobility

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 6. srpna 2014 č. 657 o změně Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat účinnými politikami

Více

Evropská jazyková cena Label 2014

Evropská jazyková cena Label 2014 Evropská jazyková cena Label 2014 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVAČNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovační

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 4 (o pravidlech původu) k Dohodě o EHP

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 4 (o pravidlech původu) k Dohodě o EHP EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2012 COM(2012) 133 final 2012/0063 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 4 (o pravidlech původu)

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji Výzva k podání nabídek zakázka je zadávána dle zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) čj. 041/PB/OVZ/2015 Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání zaměstnanců STAFIKO stav, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01446 Název zakázky: Zvýšení kvalifikace, odbornosti a dovednosti zaměstnanců Výběrové řízení

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL13255/2015/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Petr Klinecký Tel.:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: REALIZACE VZDĚLÁVACÍCH

Více

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE III. 1 - Definice FÁZE NÁVRATU Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto smlouvu tyto definice: 1. Dohoda: znamená písemnou

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/e-ma il Datum S-MHMP/1162121/2014/MZO/1019/Rys Rysová/Veronika.Rysova@praha.eu 19. 3. 2015

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/e-ma il Datum S-MHMP/1162121/2014/MZO/1019/Rys Rysová/Veronika.Rysova@praha.eu 19. 3. 2015 Dle rozdělovníku Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/e-ma il Datum S-MHMP/1162121/2014/MZO/1019/Rys Rysová/Veronika.Rysova@praha.eu 19. 3. 2015 Věc: Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku Hlavní město

Více

Evropská jazyková cena Label 2015

Evropská jazyková cena Label 2015 Evropská jazyková cena Label 2015 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVATIVNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovativní

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Obsah Představení Domu zahraniční spolupráce (DZS) Program Erasmus+ obecně Cíle, Struktura Odborné vzdělávání a příprava v programu Erasmus+ Klíčová akce 2 Spolupráce na inovacích

Více

Zajištění zástupu za rodičovskou dovolenou komunikační sekci č. PRA 01/2013

Zajištění zástupu za rodičovskou dovolenou komunikační sekci č. PRA 01/2013 Ref. Ares(203)67054-09/04/203 Příloha I SPECIFIKACE Zajištění zástupu za rodičovskou dovolenou komunikační sekci č. PRA 0/203 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. NÁZEV Zajištění zástupu za rodičovskou dovolenou v komunikační

Více

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Účelový fond obce Radimovice (dále jen obec) je zřízen usnesením zastupitelstva obce č. 5/2015 ze dne 9.3.2015 jako trvalý účelový fond

Více

Ref. Ares(2014)2106736-26/06/2014 PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK

Ref. Ares(2014)2106736-26/06/2014 PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK Ref. Ares(2014)2106736-26/06/2014 PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ PODMÍNKY Pronájem skladových prostor zajištění logistických služeb NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ PRA-6/2014 Obsah 1. Název nabídkového

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA ČR 2004 2009 Konference 1.3.2005 Rámcová informace Oldřich Balhar PODKLADY - Memoranda - o porozumění o implementaci EHP finančního mechanismu pro 2004-2009 - o porozumění

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů Workshop pro učitele přírodovědných předmětů v rámci programu Amgen Teach VŠCHT Praha, 27. 11. 2014 Dům zahraniční spolupráce (DZS, www.dzs.cz)

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování socio-ekonomických

Více

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Název: Školitel: Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Prof. Ing. René Kizek, Ph.D. Datum: 28. 11. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1159/2000. ze dne 30. května 2000

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1159/2000. ze dne 30. května 2000 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1159/2000 ze dne 30. května 2000 o informačních a propagačních opatřeních, která mají být prováděna členskými státy v souvislosti s pomocí ze strukturálních fondů KOMISE EVROPSKÝCH

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 2.10.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

Představení 1. výzvy FNNO

Představení 1. výzvy FNNO Představení 1. výzvy FNNO Alexandra McGehee, NROS ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Alokace pro celé období implementace FNNO (v prioritních oblastech podpory) 205,060,852 Kč Počet výzev

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel Město Osečná tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zateplení obvodového pláště Mateřské školy Osečná Zadávací řízení je organizováno formou výzvy

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Prezentace programu Leonardo da Vinci

Prezentace programu Leonardo da Vinci Prezentace programu Leonardo da Vinci Středn edníprůmyslov myslová škola polytechnická Centrum odborné přípravypravy Zlín, 2. června 2010 Program Leonardo da Vinci osobyúčastnícíse odborného vzdělávánía

Více

Life Long Learning programme LLP 2007-2013

Life Long Learning programme LLP 2007-2013 Life Long Learning programme LLP 2007-2013 2013 Program celoživotního učení LLP od roku 2007 do roku 2013, založen na současných programech Socrates, Leonardo da Vinci a e-learning vstoupil v platnost

Více