EVROPSKÁ KOMISE. VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÁ KOMISE. VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období Úvod Tato zvláštní výzva vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program Erasmus+ : program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a ruší rozhodnutí č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Text s významem pro EHP). Pracovní program pro Erasmus+ na rok 2015 C(2014) 6856 ve znění přijatém Komisí předpokládá zavedení Erasmus+ Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě (dále jen Certifikát mobility v OVP ) za účelem akreditace subjektů, jež se osvědčily při zajišťování vysoce kvalitní mobility žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě. 2. Souvislosti Jedním z cílů programu Erasmus+ je zvýšit kvalitu mobility v odborném vzdělávání a přípravě a podpořit internacionalizaci organizací působících v uvedené oblasti v zemích, které se tohoto programu účastní. Kodaňský proces od roku 2002 usiluje o modernizaci odborného vzdělávání a přípravy, zvýšení jeho atraktivity a rozvoj celoevropských přístupů, jako je větší nadnárodní mobilita, lepší transparentnost a uznávání kvalifikací a obecná internacionalizace v tomto odvětví, a tím napomáhá vytvoření skutečného evropského trhu práce. 3. Cíle a popis Cílem Certifikátu mobility v OVP programu Erasmus+ je podpořit organizace, které v minulosti prokázaly kvalitu zajišťování mobility v odborném vzdělávání a přípravě pro studenty a pracovníky, a pomoci jim dále rozvíjet jejich evropské internacionalizační strategie. Evropská internacionalizace nespočívá jen v podpoře studia v jiné zemi, která se účastní programu Erasmus+, začleněním vysoce kvalitních činností v oblasti mobility do učebních osnov. Zahrnuje rovněž rozvoj mezinárodních přístupů všech vysílajících organizací, jako např. navazování vztahů s institucemi v jiných zemích, podporu výuky cizích jazyků či strategie přesahující vnitrostátní přístupy k odbornému vzdělávání a přípravě. Držitelé Certifikát mobility v OVP budou mít možnost žádat od roku 2016 jednodušším způsobem v rámci Klíčové akce 1 programu Erasmus+ o mobilitu žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě. Cílem je také podporovat budování kapacit vysílajících organizací pro organizaci kvalitní mobility žáků 1 S t r a n a

2 a pracovníků, a přitom odměňovat, podporovat a dále rozvíjet kvalitu v oblasti mobility. Certifikát mobility v OVP se uděluje na celou dobu trvání programu Erasmus+ a jeho provádění se monitoruje, jak je vysvětleno dále v textu výzvy. Je třeba poznamenat, že Certifikát mobility v OVP neznamená žádné přímé financování ani žádnou záruku financování v rámci klíčové akce č. 1 mobility žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě. Držitelé Certifikát mobility v OVP budou uvedeni na internetových stránkách programu Erasmus+, díky čemu budou mít společnosti v Evropě lepší přehled o zdrojích stážistů s vysokým kvalitativním standardem. Průvodce programem Erasmus+ na rok 2016 bude zveřejněn na podzim roku Skutečnost, že organizaci nebyl Certifikát mobility v OVP udělen, nebrání tomu, aby tato organizace využila svého práva předložit úplnou žádost v následné lhůtě pro podání žádostí o mobilitu v odborném vzdělávání a přípravě, jak je uvedeno v průvodci programem Erasmus+. Certifikát mobility v OVP není pro účast v programu Erasmus+ pro mobilitu v odborném vzdělávání a přípravě povinná. Mobilita v odborném vzdělávání a přípravě v rámci programu Erasmus+ je přístupná i novým subjektům a menším institucím a samozřejmě i dalším žadatelům, kteří nemusejí usilovat o udělení Certifikátu mobility v OVP, ale mají zájem se na nadnárodní mobilitě v této oblasti podílet. Tyto organizace mohou podávat žádosti o financování projektů mobility obvyklým způsobem v rámci Klíčové akce 1 mobility žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě podle Příručky k programem Erasmus+. 4. Kritéria způsobilosti 4.1 Způsobilí žadatelé Žádosti o Certifikát mobility v OVP mohou předložit buď jednotlivé organizace, nebo národní konsorcium působící v oblasti mobility v odborném vzdělávání a přípravě, a to za předpokladu, že: u žádosti jednotlivé organizace: žadatelem musí být organizace působící v odborném vzdělávání a přípravě usazená v zemi účastnící se programu, která vysílá své žáky a pracovníky do zahraničí; u žádosti národního konsorcia v oblasti mobility: žadatelem musí být koordinátor národního konsorcia v oblasti mobility. Koordinátorem může být kterýkoli člen národního konsorcia v oblasti mobility. Konsorcium se musí skládat nejméně ze tří členů, tj. zúčastněných organizací. Je nezbytné, aby všichni členové konsorcia pocházeli ze stejné země účastnící se programu a aby v době podání žádosti byli určeni. Vysílající organizace, jako jeden z členů národního konsorcia v oblasti mobility, musí poskytovat odborné vzdělávání a přípravu a vysílat své žáky a pracovníky do zahraničí. Konsorcia mohou být buď již právně či neformálně ustavená, nebo mohou být zcela nová. Každá vysílající organizace působící v odborném vzdělávání a přípravě je odpovědná za kvalitu, obsah a uznání období mobility. Každý člen konsorcia musí 2 S t r a n a

3 s koordinátorem konsorcia podepsat memorandum, které vymezuje úlohy a povinnosti a správní a finanční ujednání; v rámci způsobů spolupráce je třeba stanovit záležitosti, jako jsou mechanismy pro přípravu a zajišťování kvality mobility a následná opatření po období mobility. V případě konsorcií je třeba předložit pověřovací dopisy spolu se žádostmi o získání Certifikát mobility v OVP, které budou platit pro všechny následné žádosti o financování. 4.2 Způsobilí účastníci Zúčastněnou organizací může být některý z těchto subjektů: jakákoli veřejná nebo soukromá organizace působící v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (definovaná jako organizace působící v odborném vzdělávání a přípravě) nebo jakákoli veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce. Takovou organizací může být například: škola / institut / středisko odborného vzdělávání, veřejný nebo soukromý malý, střední či velký podnik (včetně sociálních podniků), sociální partner nebo jiný zástupce profesního života, včetně obchodních komor, řemeslných/profesních sdružení a odborových svazů, veřejný subjekt na místní, regionální nebo celostátní úrovni, výzkumná instituce, nadace, škola / institut / vzdělávací centrum (na jakékoli úrovni od předškolního vzdělávání po vyšší střední vzdělávání včetně vzdělávání dospělých), nezisková organizace, sdružení, nevládní organizace, subjekt poskytující kariérové poradenství, profesní poradenství a informační služby, subjekt odpovědný za politiky v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Každá organizace musí být zřízena v zemi účastnící se programu: a) v členském státě Evropské unie; b) v jedné z těchto zemí ESVO/EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko; c) v Chorvatsku, Bývalé jugoslávské republice Makedonii nebo Turecku. 4.3 Dodatečná kritéria způsobilosti a) Žádost byla podána u národní agentury země, v níž jsou žádající organizace nebo konsorcium zřízeny; b) žádost byla podána formou oficiálního elektronického formuláře; c) formulář žádosti je vyplněn celý, včetně případných příloh; d) formulář žádosti je vyplněn v jednom z úředních jazyků EU, s výjimkou žádostí předložených u národních agentur v zemích ESVO/EHP 3 S t r a n a

4 a v kandidátských zemích. Tyto žádosti mohou být vypracovány v národním jazyce žadatele; e) žádost byla podána do stanovené lhůty. 5. Kritéria pro vyloučení Účelem kritérií pro vyloučení je předcházet účasti žadatelů, u nichž by mohla vzniknout pochybnost ohledně jejich budoucí existence a skutečné schopnosti úspěšně a pravidelně provádět činnosti v oblasti mobility, pro které se Certifikát mobility v OVP programu Erasmus+ uděluje, a takovým žadatelům Certifikát mobility v OVP neudělovat. Žadatelé proto po vyplnění žádosti podepisují čestné prohlášení potvrzující, že se nenacházejí v některé ze situací uvedených v čl. 106 odst. 1 a článcích 107 až 109 finančního nařízení1, a to na příslušném formuláři, který tvoří součást formuláře žádosti doprovázejícího výzvu k předkládání návrhů v rámci Erasmus+ Certifikát mobility v OVP je k dispozici na adrese Úspěšní žadatelé předloží platné písemné doklady, které prokazují, že se ve lhůtě stanovené příslušnou národní agenturou nenacházejí v žádné ze situací vedoucí k vyloučení, jež jsou uvedeny ve výzvě. Nejsou-li platné písemné doklady potvrzující čestné prohlášení zaslány ve stanovené lhůtě, může národní agentura udělení Certifikátu mobility v OVP odmítnout. 6. Kritéria výběru, kritéria pro udělení Certifikátu mobility v OVP a hodnocení 6.1 Kritéria výběru: a) Žadatelé musí mít za sebou alespoň 3 projekty mobility v odborném vzdělávání a přípravě v rámci Programu celoživotního učení a/nebo programu Erasmus+. V případě konsorcia musí tuto podmínku splňovat buď konsorcium jako celek, nebo každá jednotlivá organizace. b) Míra čerpání rozpočtu pro každý z posledních 3 dokončených projektů musí být alespoň 80 %. 1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU, EURATOM) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/ S t r a n a

5 6.2 Kritéria pro udělení Certifikátu mobility v OVP: Žádosti o udělení Certifikát mobility v OVP budou posouzeny na základě těchto kritérií: Relevance zkušeností v oblasti mezinárodní mobility v odborném vzdělávání a přípravě související s cíli výzvy 30/100 bodů Poznámka: V případě žádosti národního konsorcia v oblasti mobility bude podle tohoto kritéria posuzováno celé konsorcium nebo každý jeho jednotlivý člen. a) Do jaké míry má žádající organizace zkušenost v oblasti mezinárodních projektů mobility v odborném vzdělávání a přípravě (Leonardo) a do jaké míry jsou předchozí mezinárodní projekty mobility přiměřené velikosti organizace a ukazují strategický přístup k mezinárodním činnostem. b) Do jaké míry předchozí projekty prokazují odpovídající úroveň provádění, pokud jde o kvalitu řízení, spokojenost účastníků, uznávání odborné způsobilosti, využití předchozích certifikátů LdV atd.). c) Do jaké míry předchozí činnosti a strategie mobility v odborném vzdělávání a přípravě prokazují závazek kvality a dlouhodobého rozvoje Relevance evropské internacionalizační strategie: institucionální strategie, rozvoj a závazky, pokud jde o mezinárodní mobilitu v odborném vzdělávání a přípravě 40/100 bodů Poznámka: V případě žádosti národního konsorcia v oblasti mobility bude podle tohoto kritéria posuzováno celé konsorcium a každý jeho jednotlivý člen. a) Do jaké míry je podporován jasný, skutečný a kvalitativní přístup k rozvoji udržitelné evropské internacionalizace včetně mezinárodní mobility. b) Úroveň přehlednosti, konzistentnosti a relevance při navrhování dlouhodobé strategie rozvoje činností v oblasti mezinárodní mobility. c) Do jaké míry se v institucionální strategii přihlíží k operačnímu prostředí, vývoji učebních osnov a příslušné budoucí poptávce po dovednostech v profesním životě. d) Úroveň kvality akčního plánu pro dosažení cílů internacionalizační strategie. e) Do jaké míry je mobilita žáků a pracovníků směrem z instituce i do ní strukturálně začleněna a pokud možno zapojena do školních vzdělávacích programů. f) Do jaké míry jsou plány rozvoje na příštích pět let realistické s ohledem na dosavadní zkušenosti z předchozích projektů v oblasti mezinárodní mobility v odborném vzdělávání a přípravě? 5 S t r a n a

6 6.2.3 Organizační záležitosti a řízení kvality 30/100 bodů Poznámka: V případě žádosti národního konsorcia v oblasti mobility bude podle tohoto kritéria posuzováno celé konsorcium a každý jeho jednotlivý člen. a) Do jaké míry žádající organizace prokazuje vysokou kvalitativní úroveň všeobecného řízení mobility, včetně vnitřní řídící struktury, lidských zdrojů a organizace mobility od přípravy až po uznání a šíření a hodnocení. b) Rozsah a trvání zřetelného dlouhodobého závazku týkajícího se celého cyklu organizace mobility. c) Rozsah závazku týkajícího se řízení kvality s důrazem na lidské zdroje, udržitelné struktury a spolupráci a komunikaci mezi zúčastněnými organizacemi. d) Do jaké míry je plánovaný vývoj organizace a mobility jasně vysvětlen a v souladu s celkovou povahou a kvalitou evropské internacionalizační strategie. e) Vhodnost plánovaných opatření zaměřených na pravidelné sebehodnocení a zlepšování kvality řízení mobility v průběhu času. 6.3 Posouzení Prahovou hodnotou pro udělení Certifikát mobility v OVP je alespoň 50 % u každého ze tří kritérií a celková známka 70/100 bodů. V případě, že nebude těchto výsledků dosaženo, nebude instituci Certifikát mobility v OVP udělen. 7. Postup pro předkládání žádostí Žadatelé musí předložit své žádosti on-line národní agentuře země, v níž je zřízena žádající organizace, a to pomocí správného elektronického formuláře včetně všech požadovaných příloh. Více informací a formulář žádosti naleznete na adrese: 8. Informace o výsledcích výběru Všichni žadatelé budou o úspěšném přidělení nebo nepřidělení Certifikát mobility v OVP informováni příslušnou národní agenturou. Úspěšní žadatelé obdrží Certifikát mobility v OVP udělený národní agenturou. Žadatel ji bude muset podepsat a zveřejnit na internetových stránkách organizace. 6 S t r a n a

7 Fáze Orientační harmonogram Datum a čas nebo orientační doba Zveřejnění výzvy prosinec 2014 Lhůta pro podávání žádostí 14. května :00 SEČ Doba pro hodnocení žádostí Červen srpen 2015 Nejzazší lhůta pro vyrozumění žadatelů a udělení Certifikátu mobility v OVP konec září Zveřejňování Komise a národní agentury zveřejní na svých internetových stránkách tyto informace o akreditovaných držitelích Certifikátu mobility v OVP: Název organizace, která je držitelem certifikátu, včetně členů konsorcia, a jejích/jejich internetových stránek, případně odvětví, v nichž organizace realizuje/realizují mobilitu. 10. Zpracovávání osobních údajů Veškeré osobní údaje zpracovávají národní agentury podle platných vnitrostátních právních předpisů, jimiž se provádí SMĚRNICE 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 11. Certifikát mobility v OVP Po dokončení hodnotícího a výběrového procesu je Certifikát mobility v OVP udělen a podepsán žádající organizací i národní agenturou Podávání zpráv V polovině období platnosti certifikátu a po vypršení poslední smlouvy o mobilitě budou držitelé Certifikátu mobility v OVP vyzváni, aby podali zprávu o rozvoji evropské internacionalizační strategie a o vlivu certifikátu Monitorování Organizace, které získají Certifikát mobility v OVP, musí dodržovat normy kvality, jež budou po dobu trvání programu monitorovány příslušnými národními agenturami programu Erasmus+. Tyto normy jsou uvedeny v závazku kvality programu Erasmus+ pro mobilitu v odborném vzdělávání a přípravě, který je přiložen k této výzvě a musí být podepsán pro každou následující grantovou dohodu o mobilitě v odborném vzdělávání a přípravě. Je třeba rovněž dodržovat zásady stanovené v Evropské chartě kvality, jež lze nalézt na této internetové adrese: 7 S t r a n a

8 Pokud jde o monitorování, držitelé Certifikát mobility v OVP mohou být podrobeni monitorování / kontrolám na místě / systémovým kontrolám prováděným národními agenturami v následujících oblastech: a) operační stránka řízení; b) kvalita mobility; c) rozvoj mezinárodní strategie. Během platnosti Certifikát mobility v OVP mohou národní agentury programu Erasmus+ pořádat tematické monitorovací návštěvy a mohou držitele Certifikát mobility v OVP přizvat na schůze s národními agenturami a dalšími zúčastněnými stranami Změny konsorcia, které je držitelem Certifikátu mobility v OVP Všechny navržené změny složení konsorcia musí být písemně oznámeny a vyžadují předchozí schválení ze strany příslušné národní agentury, která konsorciu Certifikát mobility v OVP udělila. Právním nástrojem pro zahrnutí jakékoli změny složení konsorcia je změna Certifikátu mobility v OVP, která musí být před svým vstupem v platnost podepsána oběma stranami. Je nezbytné splnit tyto požadavky: K přistoupení nového člena je zapotřebí zmocnění podepsané mezi koordinátorem a novým členem a schvalující dopisy od všech ostatních členů podepsané kontaktními osobami. Tyto dokumenty by měl zaslat koordinátor spolu se žádostí. Nový člen může přistoupit samozřejmě s výhradou souhlasu příslušné národní agentury poté, co tato agentura ověřila, že nový člen splňuje kritéria způsobilosti, nevyloučení, kritéria výběru a kritéria pro udělení certifikátu zveřejněná v této výzvě. K odstoupení člena je zapotřebí písemného vysvětlení koordinátora a dopis o odstoupení od odstupujícího spolupříjemce podepsaný právním zástupcem. Pokud již minimální požadavky zveřejněné v této výzvě nejsou splňovány, příslušná národní agentura si vyhrazuje právo rozhodnout o pokračování/ukončení platnosti Certifikátu mobility v OVP. Účelem ani důsledkem změny nesmí být provedení změn v Certifikát mobility v OVP, které by zpochybnily rozhodnutí o udělení Certifikát mobility v OVP nebo by byly v rozporu se zásadou rovného zacházení se žadateli Ukončení platnosti Certifikát mobility v OVP Certifikát mobility v OVP zavazuje držitele k realizaci kvalitní mobility a bude platná do konce programu ERASMUS+. Národní agentury jsou odpovědné za zajištění toho, že držitelé Certifikátu mobility v OVP trvale dodržují kvalitativní normy. Certifikát mobility v OVP může být odebrán z důvodu nízké kvality, špatného finančního řízení, podvodů, malé aktivity v oblasti mobility nebo s ohledem na 8 S t r a n a

9 klesající či vůbec žádný pokrok v internacionalizační strategii. Změny vedoucí k nedodržení původních kritérií pro vyloučení a udělení certifikátu uvedených v této výzvě rovněž mohou být důvodem k odebrání certifikátu. V takovém případě však dotčená organizace stále může být způsobilá podávat žádosti obvyklým způsobem v rámci Klíčové akce 1 mobility žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě podle průvodce programem Erasmus+. V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má přednost anglická verze. 9 S t r a n a

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013)

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) PROGRAM KULTURA Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) března 2009 Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/81 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O CERTIFIKÁT

POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O CERTIFIKÁT POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O CERTIFIKÁT MOBILITY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVĚ A. Obecné informace Jste-li konsorcium, je třeba tuto skutečnost zohlednit v celém formuláři žádosti a popsat

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

(COM(2013)0151 C7-0080/2013 2013/0081(COD))

(COM(2013)0151 C7-0080/2013 2013/0081(COD)) P7_TA(2014)0122 Podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnnývh pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a vykonávání práce au

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014 Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu z EHP fondů 2009 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí Partner programu (zprostředkovatel

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. ledna 2014 (OR. en) 5567/14 Interinstitucionální spis: 2014/0002 (COD) PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Program ESPON 2013. Programový manuál

Program ESPON 2013. Programový manuál Program ESPON 2013 Verze, na níž se usnesl Monitorovací výbor dne 17. dubna 2009 (Pozměněná usnesením Monitorovacího výboru ze dne 15. května 2009) EVROPSKÁ UNIE Částečné financování Evropským fondem pro

Více

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/18/ES ze dne

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH) PROGRAM VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ NA PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI KONTAKT II (LH) Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 Praha, leden 2015 OBSAH

Více

Gemeinsam mehr erreichen. Spole n dosáhneme více.

Gemeinsam mehr erreichen. Spole n dosáhneme více. Gemeinsam mehr erreichen. Spolen dosáhneme více. Píruka pro žadatele říjen 2014 2 Obsah OBSAH... 3 SEZNAM ZMĚN V DOKUMENTU... 6 SEZNAM ZKRATEK... 10 ÚVOD... 11 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 13 1.1 Operační program

Více

BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield. Certifikace výdajů. Cílové skupiny. De Minimis

BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield. Certifikace výdajů. Cílové skupiny. De Minimis Pojem BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield Certifikace výdajů Cílové skupiny De Minimis Výklad Elektronická žádost, která je určena pro žadatele za účelem vyplnění a vytvoření žádosti. Následně

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

NAŘÍZENÍ. Úřední věstník Evropské unie L 250/1. (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné)

NAŘÍZENÍ. Úřední věstník Evropské unie L 250/1. (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) 23.9.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 250/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 846/2009 ze dne 1. září 2009,

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v programovém období 2009-2014 s platností od 4. 7. 2012 OBSAH:

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY ČÍSLO VÝZVY: 63 302-2014-5 NORSKÉ FONDY 2009 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více