EVROPSKÁ KOMISE. VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÁ KOMISE. VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období Úvod Tato zvláštní výzva vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program Erasmus+ : program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a ruší rozhodnutí č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Text s významem pro EHP). Pracovní program pro Erasmus+ na rok 2015 C(2014) 6856 ve znění přijatém Komisí předpokládá zavedení Erasmus+ Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě (dále jen Certifikát mobility v OVP ) za účelem akreditace subjektů, jež se osvědčily při zajišťování vysoce kvalitní mobility žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě. 2. Souvislosti Jedním z cílů programu Erasmus+ je zvýšit kvalitu mobility v odborném vzdělávání a přípravě a podpořit internacionalizaci organizací působících v uvedené oblasti v zemích, které se tohoto programu účastní. Kodaňský proces od roku 2002 usiluje o modernizaci odborného vzdělávání a přípravy, zvýšení jeho atraktivity a rozvoj celoevropských přístupů, jako je větší nadnárodní mobilita, lepší transparentnost a uznávání kvalifikací a obecná internacionalizace v tomto odvětví, a tím napomáhá vytvoření skutečného evropského trhu práce. 3. Cíle a popis Cílem Certifikátu mobility v OVP programu Erasmus+ je podpořit organizace, které v minulosti prokázaly kvalitu zajišťování mobility v odborném vzdělávání a přípravě pro studenty a pracovníky, a pomoci jim dále rozvíjet jejich evropské internacionalizační strategie. Evropská internacionalizace nespočívá jen v podpoře studia v jiné zemi, která se účastní programu Erasmus+, začleněním vysoce kvalitních činností v oblasti mobility do učebních osnov. Zahrnuje rovněž rozvoj mezinárodních přístupů všech vysílajících organizací, jako např. navazování vztahů s institucemi v jiných zemích, podporu výuky cizích jazyků či strategie přesahující vnitrostátní přístupy k odbornému vzdělávání a přípravě. Držitelé Certifikát mobility v OVP budou mít možnost žádat od roku 2016 jednodušším způsobem v rámci Klíčové akce 1 programu Erasmus+ o mobilitu žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě. Cílem je také podporovat budování kapacit vysílajících organizací pro organizaci kvalitní mobility žáků 1 S t r a n a

2 a pracovníků, a přitom odměňovat, podporovat a dále rozvíjet kvalitu v oblasti mobility. Certifikát mobility v OVP se uděluje na celou dobu trvání programu Erasmus+ a jeho provádění se monitoruje, jak je vysvětleno dále v textu výzvy. Je třeba poznamenat, že Certifikát mobility v OVP neznamená žádné přímé financování ani žádnou záruku financování v rámci klíčové akce č. 1 mobility žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě. Držitelé Certifikát mobility v OVP budou uvedeni na internetových stránkách programu Erasmus+, díky čemu budou mít společnosti v Evropě lepší přehled o zdrojích stážistů s vysokým kvalitativním standardem. Průvodce programem Erasmus+ na rok 2016 bude zveřejněn na podzim roku Skutečnost, že organizaci nebyl Certifikát mobility v OVP udělen, nebrání tomu, aby tato organizace využila svého práva předložit úplnou žádost v následné lhůtě pro podání žádostí o mobilitu v odborném vzdělávání a přípravě, jak je uvedeno v průvodci programem Erasmus+. Certifikát mobility v OVP není pro účast v programu Erasmus+ pro mobilitu v odborném vzdělávání a přípravě povinná. Mobilita v odborném vzdělávání a přípravě v rámci programu Erasmus+ je přístupná i novým subjektům a menším institucím a samozřejmě i dalším žadatelům, kteří nemusejí usilovat o udělení Certifikátu mobility v OVP, ale mají zájem se na nadnárodní mobilitě v této oblasti podílet. Tyto organizace mohou podávat žádosti o financování projektů mobility obvyklým způsobem v rámci Klíčové akce 1 mobility žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě podle Příručky k programem Erasmus+. 4. Kritéria způsobilosti 4.1 Způsobilí žadatelé Žádosti o Certifikát mobility v OVP mohou předložit buď jednotlivé organizace, nebo národní konsorcium působící v oblasti mobility v odborném vzdělávání a přípravě, a to za předpokladu, že: u žádosti jednotlivé organizace: žadatelem musí být organizace působící v odborném vzdělávání a přípravě usazená v zemi účastnící se programu, která vysílá své žáky a pracovníky do zahraničí; u žádosti národního konsorcia v oblasti mobility: žadatelem musí být koordinátor národního konsorcia v oblasti mobility. Koordinátorem může být kterýkoli člen národního konsorcia v oblasti mobility. Konsorcium se musí skládat nejméně ze tří členů, tj. zúčastněných organizací. Je nezbytné, aby všichni členové konsorcia pocházeli ze stejné země účastnící se programu a aby v době podání žádosti byli určeni. Vysílající organizace, jako jeden z členů národního konsorcia v oblasti mobility, musí poskytovat odborné vzdělávání a přípravu a vysílat své žáky a pracovníky do zahraničí. Konsorcia mohou být buď již právně či neformálně ustavená, nebo mohou být zcela nová. Každá vysílající organizace působící v odborném vzdělávání a přípravě je odpovědná za kvalitu, obsah a uznání období mobility. Každý člen konsorcia musí 2 S t r a n a

3 s koordinátorem konsorcia podepsat memorandum, které vymezuje úlohy a povinnosti a správní a finanční ujednání; v rámci způsobů spolupráce je třeba stanovit záležitosti, jako jsou mechanismy pro přípravu a zajišťování kvality mobility a následná opatření po období mobility. V případě konsorcií je třeba předložit pověřovací dopisy spolu se žádostmi o získání Certifikát mobility v OVP, které budou platit pro všechny následné žádosti o financování. 4.2 Způsobilí účastníci Zúčastněnou organizací může být některý z těchto subjektů: jakákoli veřejná nebo soukromá organizace působící v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (definovaná jako organizace působící v odborném vzdělávání a přípravě) nebo jakákoli veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce. Takovou organizací může být například: škola / institut / středisko odborného vzdělávání, veřejný nebo soukromý malý, střední či velký podnik (včetně sociálních podniků), sociální partner nebo jiný zástupce profesního života, včetně obchodních komor, řemeslných/profesních sdružení a odborových svazů, veřejný subjekt na místní, regionální nebo celostátní úrovni, výzkumná instituce, nadace, škola / institut / vzdělávací centrum (na jakékoli úrovni od předškolního vzdělávání po vyšší střední vzdělávání včetně vzdělávání dospělých), nezisková organizace, sdružení, nevládní organizace, subjekt poskytující kariérové poradenství, profesní poradenství a informační služby, subjekt odpovědný za politiky v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Každá organizace musí být zřízena v zemi účastnící se programu: a) v členském státě Evropské unie; b) v jedné z těchto zemí ESVO/EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko; c) v Chorvatsku, Bývalé jugoslávské republice Makedonii nebo Turecku. 4.3 Dodatečná kritéria způsobilosti a) Žádost byla podána u národní agentury země, v níž jsou žádající organizace nebo konsorcium zřízeny; b) žádost byla podána formou oficiálního elektronického formuláře; c) formulář žádosti je vyplněn celý, včetně případných příloh; d) formulář žádosti je vyplněn v jednom z úředních jazyků EU, s výjimkou žádostí předložených u národních agentur v zemích ESVO/EHP 3 S t r a n a

4 a v kandidátských zemích. Tyto žádosti mohou být vypracovány v národním jazyce žadatele; e) žádost byla podána do stanovené lhůty. 5. Kritéria pro vyloučení Účelem kritérií pro vyloučení je předcházet účasti žadatelů, u nichž by mohla vzniknout pochybnost ohledně jejich budoucí existence a skutečné schopnosti úspěšně a pravidelně provádět činnosti v oblasti mobility, pro které se Certifikát mobility v OVP programu Erasmus+ uděluje, a takovým žadatelům Certifikát mobility v OVP neudělovat. Žadatelé proto po vyplnění žádosti podepisují čestné prohlášení potvrzující, že se nenacházejí v některé ze situací uvedených v čl. 106 odst. 1 a článcích 107 až 109 finančního nařízení1, a to na příslušném formuláři, který tvoří součást formuláře žádosti doprovázejícího výzvu k předkládání návrhů v rámci Erasmus+ Certifikát mobility v OVP je k dispozici na adrese Úspěšní žadatelé předloží platné písemné doklady, které prokazují, že se ve lhůtě stanovené příslušnou národní agenturou nenacházejí v žádné ze situací vedoucí k vyloučení, jež jsou uvedeny ve výzvě. Nejsou-li platné písemné doklady potvrzující čestné prohlášení zaslány ve stanovené lhůtě, může národní agentura udělení Certifikátu mobility v OVP odmítnout. 6. Kritéria výběru, kritéria pro udělení Certifikátu mobility v OVP a hodnocení 6.1 Kritéria výběru: a) Žadatelé musí mít za sebou alespoň 3 projekty mobility v odborném vzdělávání a přípravě v rámci Programu celoživotního učení a/nebo programu Erasmus+. V případě konsorcia musí tuto podmínku splňovat buď konsorcium jako celek, nebo každá jednotlivá organizace. b) Míra čerpání rozpočtu pro každý z posledních 3 dokončených projektů musí být alespoň 80 %. 1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU, EURATOM) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/ S t r a n a

5 6.2 Kritéria pro udělení Certifikátu mobility v OVP: Žádosti o udělení Certifikát mobility v OVP budou posouzeny na základě těchto kritérií: Relevance zkušeností v oblasti mezinárodní mobility v odborném vzdělávání a přípravě související s cíli výzvy 30/100 bodů Poznámka: V případě žádosti národního konsorcia v oblasti mobility bude podle tohoto kritéria posuzováno celé konsorcium nebo každý jeho jednotlivý člen. a) Do jaké míry má žádající organizace zkušenost v oblasti mezinárodních projektů mobility v odborném vzdělávání a přípravě (Leonardo) a do jaké míry jsou předchozí mezinárodní projekty mobility přiměřené velikosti organizace a ukazují strategický přístup k mezinárodním činnostem. b) Do jaké míry předchozí projekty prokazují odpovídající úroveň provádění, pokud jde o kvalitu řízení, spokojenost účastníků, uznávání odborné způsobilosti, využití předchozích certifikátů LdV atd.). c) Do jaké míry předchozí činnosti a strategie mobility v odborném vzdělávání a přípravě prokazují závazek kvality a dlouhodobého rozvoje Relevance evropské internacionalizační strategie: institucionální strategie, rozvoj a závazky, pokud jde o mezinárodní mobilitu v odborném vzdělávání a přípravě 40/100 bodů Poznámka: V případě žádosti národního konsorcia v oblasti mobility bude podle tohoto kritéria posuzováno celé konsorcium a každý jeho jednotlivý člen. a) Do jaké míry je podporován jasný, skutečný a kvalitativní přístup k rozvoji udržitelné evropské internacionalizace včetně mezinárodní mobility. b) Úroveň přehlednosti, konzistentnosti a relevance při navrhování dlouhodobé strategie rozvoje činností v oblasti mezinárodní mobility. c) Do jaké míry se v institucionální strategii přihlíží k operačnímu prostředí, vývoji učebních osnov a příslušné budoucí poptávce po dovednostech v profesním životě. d) Úroveň kvality akčního plánu pro dosažení cílů internacionalizační strategie. e) Do jaké míry je mobilita žáků a pracovníků směrem z instituce i do ní strukturálně začleněna a pokud možno zapojena do školních vzdělávacích programů. f) Do jaké míry jsou plány rozvoje na příštích pět let realistické s ohledem na dosavadní zkušenosti z předchozích projektů v oblasti mezinárodní mobility v odborném vzdělávání a přípravě? 5 S t r a n a

6 6.2.3 Organizační záležitosti a řízení kvality 30/100 bodů Poznámka: V případě žádosti národního konsorcia v oblasti mobility bude podle tohoto kritéria posuzováno celé konsorcium a každý jeho jednotlivý člen. a) Do jaké míry žádající organizace prokazuje vysokou kvalitativní úroveň všeobecného řízení mobility, včetně vnitřní řídící struktury, lidských zdrojů a organizace mobility od přípravy až po uznání a šíření a hodnocení. b) Rozsah a trvání zřetelného dlouhodobého závazku týkajícího se celého cyklu organizace mobility. c) Rozsah závazku týkajícího se řízení kvality s důrazem na lidské zdroje, udržitelné struktury a spolupráci a komunikaci mezi zúčastněnými organizacemi. d) Do jaké míry je plánovaný vývoj organizace a mobility jasně vysvětlen a v souladu s celkovou povahou a kvalitou evropské internacionalizační strategie. e) Vhodnost plánovaných opatření zaměřených na pravidelné sebehodnocení a zlepšování kvality řízení mobility v průběhu času. 6.3 Posouzení Prahovou hodnotou pro udělení Certifikát mobility v OVP je alespoň 50 % u každého ze tří kritérií a celková známka 70/100 bodů. V případě, že nebude těchto výsledků dosaženo, nebude instituci Certifikát mobility v OVP udělen. 7. Postup pro předkládání žádostí Žadatelé musí předložit své žádosti on-line národní agentuře země, v níž je zřízena žádající organizace, a to pomocí správného elektronického formuláře včetně všech požadovaných příloh. Více informací a formulář žádosti naleznete na adrese: 8. Informace o výsledcích výběru Všichni žadatelé budou o úspěšném přidělení nebo nepřidělení Certifikát mobility v OVP informováni příslušnou národní agenturou. Úspěšní žadatelé obdrží Certifikát mobility v OVP udělený národní agenturou. Žadatel ji bude muset podepsat a zveřejnit na internetových stránkách organizace. 6 S t r a n a

7 Fáze Orientační harmonogram Datum a čas nebo orientační doba Zveřejnění výzvy prosinec 2014 Lhůta pro podávání žádostí 14. května :00 SEČ Doba pro hodnocení žádostí Červen srpen 2015 Nejzazší lhůta pro vyrozumění žadatelů a udělení Certifikátu mobility v OVP konec září Zveřejňování Komise a národní agentury zveřejní na svých internetových stránkách tyto informace o akreditovaných držitelích Certifikátu mobility v OVP: Název organizace, která je držitelem certifikátu, včetně členů konsorcia, a jejích/jejich internetových stránek, případně odvětví, v nichž organizace realizuje/realizují mobilitu. 10. Zpracovávání osobních údajů Veškeré osobní údaje zpracovávají národní agentury podle platných vnitrostátních právních předpisů, jimiž se provádí SMĚRNICE 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 11. Certifikát mobility v OVP Po dokončení hodnotícího a výběrového procesu je Certifikát mobility v OVP udělen a podepsán žádající organizací i národní agenturou Podávání zpráv V polovině období platnosti certifikátu a po vypršení poslední smlouvy o mobilitě budou držitelé Certifikátu mobility v OVP vyzváni, aby podali zprávu o rozvoji evropské internacionalizační strategie a o vlivu certifikátu Monitorování Organizace, které získají Certifikát mobility v OVP, musí dodržovat normy kvality, jež budou po dobu trvání programu monitorovány příslušnými národními agenturami programu Erasmus+. Tyto normy jsou uvedeny v závazku kvality programu Erasmus+ pro mobilitu v odborném vzdělávání a přípravě, který je přiložen k této výzvě a musí být podepsán pro každou následující grantovou dohodu o mobilitě v odborném vzdělávání a přípravě. Je třeba rovněž dodržovat zásady stanovené v Evropské chartě kvality, jež lze nalézt na této internetové adrese: 7 S t r a n a

8 Pokud jde o monitorování, držitelé Certifikát mobility v OVP mohou být podrobeni monitorování / kontrolám na místě / systémovým kontrolám prováděným národními agenturami v následujících oblastech: a) operační stránka řízení; b) kvalita mobility; c) rozvoj mezinárodní strategie. Během platnosti Certifikát mobility v OVP mohou národní agentury programu Erasmus+ pořádat tematické monitorovací návštěvy a mohou držitele Certifikát mobility v OVP přizvat na schůze s národními agenturami a dalšími zúčastněnými stranami Změny konsorcia, které je držitelem Certifikátu mobility v OVP Všechny navržené změny složení konsorcia musí být písemně oznámeny a vyžadují předchozí schválení ze strany příslušné národní agentury, která konsorciu Certifikát mobility v OVP udělila. Právním nástrojem pro zahrnutí jakékoli změny složení konsorcia je změna Certifikátu mobility v OVP, která musí být před svým vstupem v platnost podepsána oběma stranami. Je nezbytné splnit tyto požadavky: K přistoupení nového člena je zapotřebí zmocnění podepsané mezi koordinátorem a novým členem a schvalující dopisy od všech ostatních členů podepsané kontaktními osobami. Tyto dokumenty by měl zaslat koordinátor spolu se žádostí. Nový člen může přistoupit samozřejmě s výhradou souhlasu příslušné národní agentury poté, co tato agentura ověřila, že nový člen splňuje kritéria způsobilosti, nevyloučení, kritéria výběru a kritéria pro udělení certifikátu zveřejněná v této výzvě. K odstoupení člena je zapotřebí písemného vysvětlení koordinátora a dopis o odstoupení od odstupujícího spolupříjemce podepsaný právním zástupcem. Pokud již minimální požadavky zveřejněné v této výzvě nejsou splňovány, příslušná národní agentura si vyhrazuje právo rozhodnout o pokračování/ukončení platnosti Certifikátu mobility v OVP. Účelem ani důsledkem změny nesmí být provedení změn v Certifikát mobility v OVP, které by zpochybnily rozhodnutí o udělení Certifikát mobility v OVP nebo by byly v rozporu se zásadou rovného zacházení se žadateli Ukončení platnosti Certifikát mobility v OVP Certifikát mobility v OVP zavazuje držitele k realizaci kvalitní mobility a bude platná do konce programu ERASMUS+. Národní agentury jsou odpovědné za zajištění toho, že držitelé Certifikátu mobility v OVP trvale dodržují kvalitativní normy. Certifikát mobility v OVP může být odebrán z důvodu nízké kvality, špatného finančního řízení, podvodů, malé aktivity v oblasti mobility nebo s ohledem na 8 S t r a n a

9 klesající či vůbec žádný pokrok v internacionalizační strategii. Změny vedoucí k nedodržení původních kritérií pro vyloučení a udělení certifikátu uvedených v této výzvě rovněž mohou být důvodem k odebrání certifikátu. V takovém případě však dotčená organizace stále může být způsobilá podávat žádosti obvyklým způsobem v rámci Klíčové akce 1 mobility žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě podle průvodce programem Erasmus+. V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má přednost anglická verze. 9 S t r a n a

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O CERTIFIKÁT

POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O CERTIFIKÁT POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O CERTIFIKÁT MOBILITY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVĚ A. Obecné informace Jste-li konsorcium, je třeba tuto skutečnost zohlednit v celém formuláři žádosti a popsat

Více

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP I. Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Norských fondů 2014 Dům zahraničních služeb vyhlašuje otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty Partnerství Leonardo da Vinci Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty partnerství doplňují aktivity Leonardo da Vinci mezi projekty mobility a multilaterálními projekty/přenosem

Více

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. 1 uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Erasmus ID kód: CZ

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení LLP Lifelong Learning Programme Program celoživotního učení 2007-2013 Program celoživotního učení probíhá od roku 2007 do roku 2013, založen na programech Socrates, Leonardo da Vinci a E-learning http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010

Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010 Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010 Část II a: Podprogramy a aktivity http://ec.europa.eu/llp 1 ... 21 REJSTŘÍK PROGRAMŮ A AKCÍ PŘÍRUČKA K PROGRAMU LLP 2010 ODVĚTVOVÉ PROGRAMY... 3 Jaké mají

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Základní otázka Může takový typ projektů jako jsou Multilaterální projekty/přenos inovací

Více

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat účinnými politikami

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

SPECIFIKACE. Literární soutěž pro studenty středních škol u příležitosti Evropského roku občanů 2013 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

SPECIFIKACE. Literární soutěž pro studenty středních škol u příležitosti Evropského roku občanů 2013 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Ref. Ares(2012)1266133-25/10/2012 SPECIFIKACE Literární soutěž pro studenty středních škol u příležitosti Evropského roku občanů 2013 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV Organizace a řízení literární soutěže pro

Více

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ Grantová dohoda Marie Curie v rámci 7. rámcového programu příloha III PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ III. 1 Definice Kromě definic v článku II.1 platí

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Projekty partnerství Leonardo da Vinci. www.naep.cz

Projekty partnerství Leonardo da Vinci. www.naep.cz Projekty partnerství Leonardo da Vinci www.naep.cz Projekty partnerství doplňujíaktivityleonardo da Vincimeziprojekty mobility a multilaterálními projekty/přenosem inovací pokračováníspolupráce z projektůmobility

Více

ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek na realizaci projektu Revize manuálu postupu realizace Technické pomoci pro Rámec

ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek na realizaci projektu Revize manuálu postupu realizace Technické pomoci pro Rámec ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek na realizaci projektu Revize manuálu postupu realizace Technické pomoci pro Rámec podpory Společenství 1. Základní informace 1.1 Zadavatel 1.2 Odpovědný

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek vyzvaných zájemců

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Ref. Ares(2013)2940338-28/08/2013 PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK

Ref. Ares(2013)2940338-28/08/2013 PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK Ref. Ares(2013)2940338-28/08/2013 PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE PROJEKTU PRACOVNÍ STÁŽE SPOLEČNÝ NETWORKING OTEVŘENÉ NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ PRA-5/2013 Obsah 1. Název

Více

Generální ředitelství pro komunikaci http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

Generální ředitelství pro komunikaci http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm PROGRAM EVROPA PRO OBČANY 2007 2013 PRŮVODCE PROGRAMEM Verze platná od ledna 2013 Generální ředitelství pro komunikaci http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

SEMINÁŘ PRO BUDOUCÍ ŽADATELE V PROGRAMU ERASMUS+: GRUNDTVIG

SEMINÁŘ PRO BUDOUCÍ ŽADATELE V PROGRAMU ERASMUS+: GRUNDTVIG SEMINÁŘ PRO BUDOUCÍ ŽADATELE V PROGRAMU ERASMUS+: GRUNDTVIG Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C Odbor školství, kultury a sportu náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Zájemci o veřejnou zakázku Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Mgr. Helena Slivková TTnet workshop Kostelec nad Černými Lesy 19. duben 2012 výhled do roku 2013 Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program,

Více

Program Leonardo da Vinci. www.naep.cz

Program Leonardo da Vinci. www.naep.cz Program Leonardo da Vinci www.naep.cz Program Leonardo da Vinci zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni

Více

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017 Termín pro předkládání návrhů projektů: 15.4. - 30.6. 2015

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Erasmus+ Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na studijní pobyt č. Uzavřená podle uzavřená podle 51 občanského zákoníku

Erasmus+ Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na studijní pobyt č. Uzavřená podle uzavřená podle 51 občanského zákoníku Erasmus+ Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na studijní pobyt č. Uzavřená podle uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. Erasmus ID kód: CZ

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL13255/2015/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Petr Klinecký Tel.:

Více

Stáže v evropských institucích v Bruselu

Stáže v evropských institucích v Bruselu Stáže v evropských institucích v Bruselu OBSAH 1. Úvod..3 2. Stáže v Evropském parlamentu (EP) 3 2.1 Stáže s obecným zaměřením a se zaměřením na žurnalistiku 3 2.2 Neplacené stáže...4 2.3 Placené stáže

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Navazuje na předchozí programové období: Program celoživotního učení 2007-2013 Mládež v akci 2007-2013

Navazuje na předchozí programové období: Program celoživotního učení 2007-2013 Mládež v akci 2007-2013 Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje programy Evropské komise a další programy a sítě Národní agentura programu Erasmus+

Více

Akce Marie Curie - IEF, IOF, IIF Výzva, návody pro žadatele a hodnocení projektů

Akce Marie Curie - IEF, IOF, IIF Výzva, návody pro žadatele a hodnocení projektů Akce Marie Curie - IEF, IOF, IIF Výzva, návody pro žadatele a hodnocení projektů Petra Perutková NCP pro granty ERC a akce Marie Curie Technologické centrum AV ČR Specifický program LIDÉ - Akce Marie Curie

Více

Klíčová akce 2 Pravidla pro předkládání žádosti o grant

Klíčová akce 2 Pravidla pro předkládání žádosti o grant Klíčová akce 2 Pravidla pro předkládání žádosti o grant verze ze 6.3.2014 Důležité dokumenty 2014 Erasmus+: Programme Guide (verze z 27.2.) 2014 Výzva k předkládání návrhů žádost www.dzs.cz, www.naep.cz,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ ČESKO-SLOVENSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2012-2013

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ ČESKO-SLOVENSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2012-2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ ČESKO-SLOVENSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2012-2013 Termín pro předkládání návrhů projektů: 1. března - 2. května 2011 V

Více

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Kontaktní osoba: Lucie Čermáková Tel.: 267 994 412 Fax: 272 936 597 E-mail: lucie.cermakova@sfzp.cz

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Financování sportu z programů EU

Financování sportu z programů EU Financování sportu z programů EU Financování sportu v období 2007-2014 Specializovaný program podpory sportu z fondů EU neexistoval (pouze Přípravné akce ) Financování na národní úrovni Financování sportu

Více

Číslo zakázky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název programu:

Číslo zakázky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Zlín 12. 9. 2011 Martina Navrátilová Odbor školství, mládeže a sportu PRO SVŮJ VLASTNÍ ROZVOJ 1. Comenius - Další vzdělávání pedagogických pracovníků Program celoživotního

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRACOVNÍ PŘEKLAD POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ pro Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus Schváleno 7. dubna 2006 1. Úvod 1.1. Věcné prohlášení Rovnost příležitostí je v popředí

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 1. Název veřejné zakázky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Dodávka kancelářských potřeb Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Pojem "certifikovaná " je zaveden Metodikou hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovaci jako jeden z výsledků výzkumu, experimentálního

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu)

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) 1. Poskytovatel grantu: město Bílina 2. Cíle grantového schématu a) Všeobecný cíl Vytváření podmínek pro naplňování Komunitního

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2013-2014

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2013-2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2013-2014 Termín pro předkládání návrhů projektů: 15.3. - 30.5. 2012

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0969

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování socio-ekonomických

Více

Představení 1. výzvy FNNO

Představení 1. výzvy FNNO Představení 1. výzvy FNNO Alexandra McGehee, NROS ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Alokace pro celé období implementace FNNO (v prioritních oblastech podpory) 205,060,852 Kč Počet výzev

Více

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST 1. Identifikační údaje programu, jeho členění na podprogramy, termín

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Ethnic Friendly zaměstnavatel je značkou umožňující ocenění zaměstnavatelů, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení tuto zásadu dlouhodobě

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE podle 7 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Systémové řešení dopravy v klidu v areálu FNKV Praha 1. ZADAVATEL Zadavatel Název: Fakultní

Více

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I.

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Interaktivní technika I. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více