Bulletin České asociace pedagogického výzkumu 6/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bulletin České asociace pedagogického výzkumu 6/2012"

Transkript

1 Bulletin České asociace pedagogického výzkumu 6/2012 Vážení členové České asociace pedagogického výzkumu, milé kolegyně, milí kolegové, kromě tradiční informace o nových členech naší asociace přináší úvodní část Bulletinu pro své členy tři výzvy: k ocenění publikačních produktů, k volbám do nového výboru a k návrhu nových stanov ČAPV. Prosím o vaše zpětné reakce a podněty. Petr Urbánek, předseda 1. Nové tváře v ČAPV Ke dni 20. června 2012 byli na základě vlastní žádosti a po souhlasném projednání výborem přijati do řad členů ČAPV tito noví členové (uvádíme jméno, pracoviště a oblast deklarovaného odborného výzkumného zájmu nových členů): PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D.; katedra preprimárního a primárního vzdělávání, Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem; dějiny pedagogiky, filosofie výchovy RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D.; katedra didaktiky fyziky, MFF UK Praha; didaktika fyziky RNDr. Martina Kekule, Ph.D.; katedra fyziky, MFF UK Praha; didaktika fyziky Mgr. Markéta Holubová; Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, PedF UK Praha; doktorandka; diferenciace ve vzdělávání Mgr. Kateřina Novotná; Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, PedF UK Praha; doktorandka Výše uvedeným novým členům byl zaslán přijímací dopis se základními informacemi. Všem našim novým kolegům přejeme mnoho výzkumnických úspěchů. Těšíme se, že se s nimi setkáme na 20. výroční konferenci ČAPV, že vnesou do činnosti asociace nové podněty a budou pro komunitu pedagogického výzkumu aktivními, platnými a perspektivními členy. 2. Výzva všem členům k 20. výroční konferenci ČAPV V uplynulém dvacetiletí bylo v rámci České asociace pedagogického výzkumu (i mimo naši asociaci) vyprodukována řada výzkumně zaměřených publikačních výstupů. Byly prezentovány jako příspěvky ve sbornících ČAPV, studie v odborných pedagogických časopisech nebo i jako monografie. 1

2 Výbor ČAPV vyzývá všechny své členy k podávání návrhů na ocenění pozoruhodných výzkumně zaměřených publikačních produktů posledního dvacetiletí ( ) českých nebo slovenských autorů v oblasti věd o výchově, a to v následujících dvou kategoriích: a) Časopisecký článek (česká nebo slovenská výzkumně teoretická studie, empirická studie, metodologická studie), který v posledním dvacetiletí významně přispěl k rozvoji pedagogického výzkumu u nás. Přesnou citaci nejvýše tří nominovaných časopiseckých článků zašlete na adresu sekretariátu výboru ČAPV s identifikací jména navrhovatele do b) Odborná monografie (přinášející původní výsledky českého nebo slovenského výzkumu v pedagogice; zaměřená k metodologii pedagogického výzkumu), která v posledním dvacetiletí významně přispěla k rozvoji pedagogického výzkumu u nás. Přesnou citaci nejvýše tří nominovaných monografií zašlete na adresu sekretariátu výboru ČAPV s identifikací jména navrhovatele do Z nominovaných časopiseckých studií a monografií budou dále vybrány a v rámci programu 20. konference oceněny nejvýznamnější. 3. Volby nového výboru ČAPV V září 2012 proběhne již tradičně v rámci 20. konference ČAPV plenární členská schůze (valná hromada). Neboť bude končit dvouleté volební období současného výboru ČAPV, bude součástí zářijové valné hromady také volba nového předsednictva. V této souvislosti žádám všechny členy, aby podávali návrhy na kandidáty nového výboru ČAPV. Návrhy je možno podávat písemně na adresu (sídlo) sekretariátu ČAPV s podpisem navrhovatele a navrhovaného listovně i elektronicky: Paní Ilona Jelínková, sekretariát ČAPV, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, Liberec 2

3 4. Změna stanov ČAPV Stávající znění stanov ČAPV lze nalézt na ( Základní údaje Stanovy ČAPV). Byly vytvořeny v roce 1996 a některá ustanovení či formulace jsou neaktuální nebo jsou dokonce v rozporu s fungováním naší asociace. Následující text proto předkládá k širší diskuzi rozpracovaný návrh znění nových stanov, které by více vyhovovaly současnému stavu, potřebám, vývoji a dalšímu směřování ČAPV. Smyslem úprav není text stanov (zbytečně) rozšiřovat či detaily komplikovat. Nechť jsou nové stanovy naopak jednoduché, nekomplikované, srozumitelné, a zejména pro současnou činnost ČAPV a práci (nejen) výboru užitečné. V návrhu nových stanov ČAPV akceptujeme nové doplňky a změny Zákona 83/1990 Sb. (33/2008 Sb., 89/2012 Sb.), a dále počítáme s avizovanou změnu stanov Rady vědeckých společností, která bude přijata až na podzim Pro lepší orientaci jsou žlutě vyznačeny významnější změny oproti stávajícímu znění. K níže navrhovanému textu uvítáme diskuzi členů ČAPV (písemné připomínky, komentáře, doplňky apod.) tak, aby mohly být tyto podněty předem zapracovány a předloženy členské schůzi ČAPV, která proběhne 10. září 2012 v rámci jednání pražské konference. Podněty k níže předloženému textu nových stanov ČAPV zasílejte prosím výhradně na pracovní adresu předsedy: Stanovy České asociace pedagogického výzkumu (NÁVRH AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ, VERZE 1; 5/2012) I. Základní ustanovení 1. Česká asociace pedagogického výzkumu, ve zkratce ČAPV, je občanským sdružením dle zákona č. 83/1990 Sb. a následných změn ustanovení (zejména Zákona č. 33/2008 Sb. a 89/2012 Sb.) 2. ČAPV má působnost na území České republiky. 3. Sídlem ČAPV je Liberec (Katedra pedagogiky a psychologie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU, Studentská 2, Liberec). II. Cíl činnosti III. 1. ČAPV je profesionálně zájmovou organizací, jejímž posláním je zkvalitňování vzdělávacího procesu prostřednictvím pedagogického výzkumu, vzájemná výměna informací mezi pracovníky pedagogického výzkumu, šíření výsledků pedagogického výzkumu a jejich praktická aplikace. Pedagogický výzkum je chápán v širokém interdisciplinárním pojetí jako všechny výzkumné aktivity v oblasti výchovy, vzdělávání a školství. Hlavní programové úkoly: Informační banka o pedagogickém výzkumu Informační síť pro koordinaci pedagogického výzkumu 3

4 IV. Členství Evaluace profilu a kvality pedagogického výzkumu Ovlivňování školské politiky Budování prestiže pedagogického výzkumu Reprezentace českého pedagogického výzkumu v zahraničí 1. Členem ČAPV se může stát každý, kdo projevuje zájem o výzkum v pedagogice a je svou profesionální činností výzkumně spjat s oblastí výchovy a vzdělávání, byť v různých oborech (pedagogika, psychologie, sociologie, ekonomie, medicína aj.). Členství je otevřeno i těm, kteří výzkum přímo neprovádějí, ale jeho výsledky využívají (učitelé) a studentům odpovídajících oborů. 2. Členství je individuální. Dokladem o členství je přijímací registrační dopis a potvrzení o zaplacení členského příspěvku. 3. Člen má právo spolurozhodovat o činnosti ČAPV, být informován o její činnosti a podílet se na všech jejich aktivitách. 4. Povinností člena je dodržovat stanovy, podporovat programové cíle, aktivně naplňovat etický kodex člena ČAPV a pravidelně platit stanovené členské příspěvky. 5. Členství může být ukončeno v těchto případech: a) na základě vlastní písemné žádosti; nebo b) rozhodnutím výboru pro činnost člena, která je v zásadním rozporu se stanovami ČAPV nebo s etickým kodexem; nebo c) pro neplacení členských příspěvků. V. Orgány 1. Nejvyšším orgánem ČAPV je valné shromáždění (členská schůze). Je svoláváno výborem alespoň jedenkrát za rok. Požádá-li o to nejméně jedna třetina členů, musí být svoláno mimořádné valné shromáždění. 2. Valné shromáždění rozhoduje o všech zásadních otázkách ČAPV; zejména schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření a výši členských příspěvků). 3. Valného shromáždění se mají právo účastnit všichni členové ČAPV. Valné shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet členů, koná se Valné shromáždění o hodinu později a je způsobilé se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných. 4. Usnesení se přijímají nadpoloviční většinou přítomných. Volby (osob) jsou zpravidla tajné. 5. Valná hromada volí pětičlenný výbor a revizora. Výbor ze svého středu volí předsedu a pro svou činnost může přizvat i další funkcionáře (pokladníka). 6. Jménem ČAPV vystupuje předseda, ve zvláštních případech pověřený člen výboru. 4

5 7. Výbor řídí činnost mezi jednáními valné hromady. Jedná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů výboru. Usnesení jsou právoplatná, jsou-li přijata nadpoloviční většinou všech zvolených členů výboru. Jednání výboru je možné elektronicky per rollam. VI. Zásady hospodaření ČAPV hospodaří v souladu s platnými právními normami se svým majetkem, jehož zdroji jsou: členské příspěvky, dary a odkazy, dotace, případně zisky z vlastního podnikání. VII. Závěrečná ustanovení Změny stanov schvaluje valné shromáždění členů. Spory uvnitř ČAPV řeší výbor. O případném zániku ČAPV rozhoduje valná hromada. O majetkovém vypořádání v případě zániku rozhoduje výbor. V Liberci 2. července 2012 Doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr., předseda ČAPV KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ: 20. VÝROČNÍ KONFERENCE ČAPV 5

6 KONFERENCE SEMINÁŘE WORKSHOPY se na PedF UK v Praze uskuteční 20. výroční konference ČAPV. Viz: se na New College Oxford koná konference Oxford Ethnography and Education Conference. Viz: pořádá European Educational Research Association ve spolupráci s Univerzity of Cadiz, Španělsko, konferenci s názvem The Need for Education Research to Champion Freedom, Education and Development for All. Viz: se v kongresovém centru Mendelovy univerzity ve Křtinách u Brna koná mezinárodní vědecká konference celoživotního vzdělávání ICOLLE Cílem 4. ročníku konference je zhodnocení aktuálních trendů v oblasti neformálního vzdělávání v České republice a dalších státech EU. Viz: , Hotel Sepetná, Ostravice, Beskydy koná konference Pedagogická diagnostika a evaluace NOVINKA: se na PedF UK v Praze koná mezinárodní konference Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu (Prezentace školství a vzdělanosti) Podrobnější informace lze získat na adrese: se na Pädagogische Hochschule Oberösterreich v Linzi koná konference Lernen in der für die Praxis durch Forschung. Viz: ČASOPISY: PRÁVĚ VYCHÁZÍ Novinka: Pedagogická orientace 2/2012 V prvním letošním čísle časopisu Pedagogická orientace jsou uveřejněny následující studie: Organizační učení v odborných diskurzech (B. Lazarová, M. Pol, L. Hloušková, P. Novotný, M. Sedláček), Didaktické znalosti obsahu a matematické vzdělávání učitelů (F. Kuřina), Profesní vidění učitelů: od hledání pojmu k možnostem jeho uchopení (E. Minaříková, T. Janík), Vnímaná zdatnosť (self-efficacy) učiteľa: oblasť vyučovania a oblasť spolupráce s rodičmi (P. Gavora, J. Majerčíková), Komparácia profesijných činností slovenských, českých a poľských učiteľov na primárnom stupni školy (S. Babiaková), Vizuální prostředky pro výuku reálií: výsledky analýzy učebnic němčiny (K. Pešková). Novinka: Orbis Scholae 3/2011 Ve třetím letošním čísle časopisu Orbis Scholae jsou publikovány následující studie: Pedagogické vedení školy: hledání zdrojů a obsahu pojmu (D. Dvořák), Pedagogické vedení školy v pojetí ředitelů základních škol (M. Sedláček), Střední management v české základní škole (I. Lhotková), Od idejí k implementaci: kurikulární reforma v rozhovorech s 6

7 řediteli (nepilotních) gymnázií (T. Janík, P. Najvar, D. Solnička), Nové organizační struktury pro školní vzdělávání: nové způsoby vedení školy v Anglii? (Ch. Chapman), Vzdělávání řídicích pracovníků v českém školství: programy a hodnocení jejich obsahu účastníky (V. Trojan), Diskuse: Ke kritice výzkumu PISA (J. Straková). Pedagogika 1-2/2012 První letošní dvojčíslo časopisu Pedagogika přináší tyto studie: rozvoj pregramotnosti a počáteční čtenářské gramotnosti v kurikulu evropských zemí (R. Wildová), Možnosti rozíjania jazykovej gramotnosti v perspekíve ideí L. S. Vygotského (Z. Petrová), Čítanie podl a El konina charakteristika prístupu a opis metódy (O. Tokárová, M. Mikulajová), Čtenářská gramotnost v evropském kontextu (R. Wildová), Kvalita počáteční čtenářské gramotnosti žáků 2. ročníku ZŠ (M. Švrčková, O. Šimík), Vývojová dynamika čtení v analyticko-syntetické a genetické metodě u českých žáků v 1. a 2. třídě (A. Kucharská, P. Barešová), Vývoj písařských dovedností v průběhu 1. třídy u analytickosyntetické metody a genetické metody (J. Veverková, A. Kucharská), Vývoj slabičného uvědomování v předškolním věku (G. Seidlová Málková), Vývoj různých aspektů čtení ve slovenštině (M. Schöffelová, M. Mikulajová), Vliv vývoje sociálních interakcí dětí předškolního a mladšího školního věku na možnosti podpory čtenářské gramotnosti v rodinné edukaci (M. Šauerová), Profil slovenských dětí s dyslexií z pohledu jiných čtenářských schopností (M. Mikulajová, A. Velecká), Počátky gramotnosti u česky mluvících dětí s vývojovou dysfázií ve srovnání s běžně se vyvíjejícími vrstevníky (Z. Jagerčíková, A. Kucharská), Předgramotnostní dovednosti slovensky hovořících dětí s různými profily jazykových schopností (H. Franke, M. Mikulajová), Narušená komunikační schopnost a čtenářská gramotnost (V. Tomická), Nabývání rovin cizího jazyka u žáků se specifickými poruchami učení (K. Špačková, A. Kucharská), Reflexe nad problémy gramotnosti (Z. Helus). Studia paedagogica 2/2011 Druhé loňské číslo časopisu Studia paedagogica přináší tyto stati: Škola jako téma rozhovorů mezi dětmi a rodiči (I. Smetáčková), Mimořádné události v komunikaci rodiny a školy (I. Viktorová), Paleta hodnoticích situací a hodnoticích přístupů ve výtvarné výchově (K. Brücknerová), Bez prírodopisu to nejde alebo Ako ho vnímajú žiaci základných škôl (M. Kubiatko), Spätná väzba ako faktor ovplyvňujúci lingvistickú a komunikatívnu úroveň produktívnej zručnosti písania (D. Sršníková), Evaluace jako diskurz. Komunikace a/versus kontrola v novém modelu školní inspekce v Polsku (G. Mazurkiewicz, B. Walczak), Hodnoty v prostředí punkové subkultury (K. Lojdová). Vedle toho zaujme rozhovor se Stephenem J. Ballem: Pokus o teorii nepořádku a dvě studentské práce: Role rodičů v domácí přípravě do školy (R. Pospíšilová), Profesní start absolventek studijního oboru sociální pedagogika a poradenství (M. Kánská). 7

8 E-pedagogium 1/2012 První letošní číslo přináší tyto studie: Prožitkové, zážitkové, nebo zkušenostní učení? (V. Dočekal), Aktivace sociálních stereotypů a výkon ve zkouškovém testu (M. Franěk, V. Strnadová), Úloha tutora v e-learningových kurzech (B. Frydrychová Klímová, P. Poulová), Burnout syndróm a subjektívna pohoda učiteĺov (N. Izdenczyová), Teorie učení a jejich odraz v distančním vzdělávání realizovaném formou e- learningu (M. Klement), Pracovní zátěž a stres v povolání učitele: přehledová studie (L. Krninský), Oblíbenost vyučovacích postupů u žáků 1. stupně základní školy (Š. Mikesková), Faktor času a resilience v rodinách s dítětem se sluchovým postižením (M. Potměšil, A. Hanáková, E. Urbanovská) Pedagogika.sk 2/2012 První letošní číslo časopisu Pedagogika.sk přináší tyto studie: Výsledky medzinárodných štúdií ako spätná väzba vzdelávaniu na Slovensku (P. Koršňáková). Občianske vedomosti 14-ročných žiakov: medzinárodné komparácie (L. Macháček). Pedagogický časopis 2/2011 V druhém loňském čísle Pedagogického časopisu jsou uveřejněny tyto studie: Governmentality - Neoliberalism Education: the Risk Perspektive (Ondrej Kaščák, Branislav Pupala), Controlled Freedom the Formation of the Control Society (Ludwig A. Pongratz), Education Policy as Proto fascism: The Aesthetics of the Control Society (P. Taylor Webb, Kalerno N. Gulson), Lunch Time at the Child Care Centre: Neoliberal Assemblages in Early Childhood Education (Fikile Nxumalo, Veronica Pacini Ketchabaw, Mary Caroline Rowan), State Education as High Yield Investment: Human Capital Theory in European Policy Discourse (Donald Gillies), Foucault, Governmentality, Neoliberalism and Adult Education Perspective on the Normalization of Social Risks (Martin Kopecký), The Bologna Process as a New Public Management Tool in Higher Education (Stanislav Štech), The Business School in the Corporation of Higher Learning in the USA (Robert Kemp). 8

9 KNIHY SBORNÍKY: PRÁVĚ VYCHÁZÍ... NOVINKA: Najvar, P. et al. (2011). Videostudie v pedagogickém výzkumu. Brno: Paido. Kniha shrnuje zkušenosti autorů s realizací výzkumu výuky, při němž se využívá videozáznamu. Publikace se zabývá možnostmi využití videa v různých vědních oborech, přináší přehled videostudií provedených ve světě (např. TIMSS, LPS, DESI), a to z hlediska metodologie a nejvýznamnějších výsledků, a shrnuje nejvýznamnější výsledky CPV videostudií provedených v letech (CPV videostudie fyziky, zeměpisu, anglického jazyka, tělesné výchovy a 1. stupně). NOVINKA: Walterová, E. et al. (2011). Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň. Praha: Karolinum. Kniha se zabývá základní školou, institucí, která v České republice poskytuje povinné vzdělávání většině populace ve věku 6-15 let a spojuje primární a nižší sekundární stupeň v jedné organizační jednotce. Zaměřuje se především na výzkumně dosud opomíjené problémy přechodu mezi oběma stupni, hledá skrytá rizika i příležitosti a možnosti usnadnění tohoto přechodu. Přispívá k teorii školního vzdělávání, prohlubuje poznání reality a fungování české základní školy. NOVINKA: Píšová, M., & Duschinská, K. et al. (2011). Mentoring v učitelství. Praha: PedF UK. Aktuálně probíhající diskuse o kvalitě vzdělávání úzce souvisí s profesionalizací učitelské profese. Publikace se věnuje mentoringu, který jako forma učení pro pracoviště, zejména profesního vzdělávání na pracovišti, nabývá v učitelství stále větší důležitosti. Autoři vymezují mentoring a zaměřují se na jeho konceptualizaci, a to i s vědomím rizik, která jsou s jeho implementací spojena. Analyzují roli mentoringu z hlediska současného stavu poznání učitelské profese a procesů profesního rozvoje, pojmenovávají podmínky a procesy, za kterých může mentoring plnit svoji edukativní roli a stát se skutečně prorůstovým faktorem pro učitele jako pro jedince i pro profesi, která své kolektivní vědění umí využít pro svůj další rozvoj. Druhá část publikace je věnována výzkumu v oblasti mentoringu a jsou v ní představeny aktuální výzkumné sondy týkající se mentoringu v kontextu českého systému vzdělávání. NOVINKA: Šebestová, S. (2011). Příležitosti k rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka: videostudie. Brno: Masarykova univerzita. Publikace pojednává o procesech vyučování a učení ve výuce anglického jazyka na druhém stupni základní školy z hlediska příležitostí k rozvíjení řečových dovedností. Těžištěm publikace je výzkum realizovaný prostřednictvím videostudie s cílem zjistit, jaké příležitosti k rozvíjení řečových dovedností reálná výuka nabízí. 9

10 Ježková, V., Dvořák, D., Greger, D., & Daun, H. (2011). Školní vzdělávání ve Švédsku. Praha: Nakladatelství Karolinum. Analyticko-srovnávací studie je třetí publikací řady Školní vzdělávání v První dvě publikace jsou Školní vzdělávání v Německu a Školní vzdělávání ve Velké Británii. Část studie, vypracovaná českými autory, zprostředkuje na školní vzdělávání pohled zvenku, který lze považovat za objektivní, neutrální, neovlivněný vlastními přímými zkušenostmi autorů. Pohled zevnitř přináší závěrečná kapitola švédského spoluautora. Těžiště studie tvoří problémy, které se jeví jako zásadní ve švédském školním vzdělávání a jsou aktuální také pro rozvoj českého školního vzdělávání. Studie se skládá z devíti kapitol. Nejprve je charakterizován kontext, v němž školní vzdělávání probíhá. Dále je představena švédská vzdělávací politika a charakterizován vzdělávací systém Švédska. Kapitoly 4 9 přinášejí podrobnější pohled na aktuální témata švédské vzdělávací politiky v oblasti školního vzdělávání soukromých škol, evaluace škol a hodnocení žáků, kurikula, spravedlivosti ve školním vzdělávání, národnostních a etnických menšin ve švédském školním vzdělávání a jazyků a jazykového vzdělávání ve Švédsku. Poslední kapitola přináší popis vzdělávacích politik od zavedení povinné základní školy v roce 1962 přes restrukturalizační opatření zavedená na počátku 90. let až po změny schválené v roce Studie je určena výzkumníkům a odborníkům v oblasti vzdělávání, vyučujícím i studentům pedagogických fakult a dalších fakult připravujících učitele, představitelům MŠMT ČR i dalším pracovníkům působícím ve státní správě zabývajícím se vzděláváním. Rabušicová, M., Kamanová, L., & Pevná, K. (2011). O mezigeneračním učení. Brno: Masarykova univerzita. Publikace je o mezigeneračním učení převážně v souvislostech rodiny, ale také v souvislostech různých kurzů neformálního vzdělávání, jež mohou být pro mezigenerační učení podnětným prostředím. V odborných diskurzech různých oborů pedagogiky, psychologie či sociologie je možné vidět různé akcenty na to, čím rodina ve vztahu k rozvoji člověka je: rodina je primárním edukátorem dětí, říkají pedagogové, rodina je místem, kde jsme potvrzováni, říkají psychologové, rodina je primární socializační jednotkou, říkají sociologové, rodina je jedním z míst, v nichž se všichni učíme, říkají mezigenerační studia. Toto poslední vymezení je prezentovanému tématu nejbližší a právě z něj publikace vychází. Objevují se názory, že automatická transmise v rodinách je minulostí. Je tomu skutečně tak? Jak probíhá učení v rodině? Kdo koho učí? Co se v rodině učíme? Lze identifikovat nějaké modely mezigeneračního učení v rodinách a podmínky, za nichž k němu dochází? Existují v těchto ohledech nějaké generační rozdíly? To jsou základní otázky, jimiž je vedena tato publikace. 10

11 Zerzová, J. (2012). Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ. Brno: Masarykova univerzita. Publikace je věnována problematice výuky reálií a rozvíjení interkulturní komunikační kompetence v rámci výuky anglického jazyka na 2. stupni ZŠ a představuje první pokus o uchopení této složité problematiky v kontextu pedagogického výzkumu v České republice. V knize jsou představena dvě výzkumná šetření (výzkum realizovaného kurikula a výzkumu učitelova pojetí kultury a cílů výuky reálií a interkulturní komunikační kompetence). Výsledky výzkumu mimo jiné naznačují, že hlavním aspektem, který snižuje kvalitu výuky reálií a interkulturní komunikační kompetence je jednostranné zaměření na znalosti žáků. Zdá se, že dovednosti potřebné v kontextu interkulturních interakcí nejsou ve výuce rozvíjeny a s postoji žáků k cizím kulturám a interkulturním interakcím není systematicky pracováno. Publikace rovněž nabízí perspektivy dalšího výzkumu v této oblasti a současně otvírá řadu metodologických otázek souvisejících jak s již realizovaným výzkumem, tak s potenciálními výzkumy v budoucnosti které jsou nabídnuty čtenářům k další diskusi. Hošpesová, A., Kuřina, F., Cachová, J., Macháčková, J., Roubíček, F., Tichá, M. & Vaníček, J. (2011). Matematická gramotnost a vyučování matematice. České Budějovice: Jihočeská univerzita. Dobře pěstovaná matematika kultivuje člověka, učí kritičnosti a rozvíjí jeho usuzování. Bohužel i v naší škole se vyskytuje matematické vzdělávání s rysy formalismu, které porozumění příliš nerozvíjí. Předkládaná publikace je rozdělena do dvou dílů. V prvním z nich formulujeme naše stanoviska k účinnému vyučování matematice, k matematické kultuře a matematické gramotnosti. V díle druhém se věnujeme konkrétnějším otázkám: využívání modelů, možnosti výpočetní techniky na prvním stupni ZŠ a rolí technologií v rozvíjení matematické gramotnosti. Publikace je určena didaktikům matematiky, studentům připravujícím se k učitelskému povolání a učitelům v praxi. Mandíková, D. & Trna, J. (2011). Žákovské preference ve výuce fyziky. Brno: Paido. Publikace vznikla jako průvodce výzkumu, vývoje a inovací vzdělávání ve fyzice v oblasti prekoncepcí. Podle psychologů prekoncepce výrazně zasahují do procesu vyučování a učení se nejen ve fyzice, zejména při konstruktivistické výuce, kde je učící se spolutvůrcem vlastních poznatků. Autoři vycházejí z dosud známých poznatků o prekoncepcích doma i v zahraničí. Dlouhodobě sami tuto problematiku zkoumají a aplikují ji do výuky fyziky na základních, středních i vysokých školách. Tato publikace je určena především učitelům fyziky, studentům učitelství fyziky, také odborníkům-fyzikům, kteří se aktivně zapojují do fyzikálního vzdělávání na vysokých školách, ale i žákům a studentům, kteří se o fyziku více zajímají. Redakční poznámka: Informace o konferencích jsou uveřejňovány opakovaně, a to až do doby jejich konání. Informace o jednotlivých číslech časopisů jsou opakovány do doby, než je zveřejněno nové číslo. Informace o nových výzkumně anebo metodologicky zaměřených knihách jsou uveřejňovány opakovaně vždy ve dvou po sobě následujících číslech. 11

12 NOVINKA: VÝZVA PRO AUTORY: MONOTEMATICKÉ ČÍSLO PedOr 3/2013 Výzva pro autory k předkládání abstraktů příspěvků do monotematického čísla PedOr v roce 2013 Metodologický standard oboru pedagogika Monotematické číslo bude věnováno jednomu ze základních problémů, který řeší všechny obory, jejichž ambicí je vytváření a aplikace výzkumně podložených poznatků. Aby bylo možné výzkumy v oboru pedagogika považovat za transparentní a zdůvodněné, je třeba stanovit kritéria posuzování a hodnocení jejich kvality. Tato kritéria mohou být stanovena formou publikovaného standardu nebo mohou vycházet z požadavků kladených redakcemi a recenzenty reprezentativních vědeckých časopisů apod. Cílem monotematického čísla je prostřednictvím publikovaných příspěvků otevřít diskusi nad metodologickým standardem oboru pedagogika. Podkladem k diskusi mohou být studie i kratší příspěvky týkající se obecných metodologických pravidel vědecké práce, metodologických požadavků vyplývajících ze specifičnosti jednotlivých výzkumných přístupů a obsahových doporučení pro psaní teoretických, přehledových, metodologických a empirických studií. Jsme přesvědčeni, že metodologický standard oboru implicitně ovlivňují také neviditelné autority oboru (členové grantových komisí a redakčních rad reprezentativních časopisů apod.). Proto bude do monotematického čísla zařazeno také několik vyžádaných příspěvků. Příspěvky by měly reflektovat současnou situaci u nás, ale mohou mít také zahraniční přesah. Vítány jsou studie a diskusní příspěvky vycházející z vlastních teoretických anebo empirických výzkumů relevantní pro obor pedagogika a také interdisciplinárně založené texty. Garanty čísla jsou: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D. doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. Časový plán přípravy monotematického čísla Abstrakty v rozsahu cca 2 normovaných stran (3600 znaků) zasílejte do na adresu V abstraktu prosím uveďte: autora (autory) a název příspěvku, jeho typ (teoretická studie, přehledová studie, metodologická studie, diskusní příspěvek nebo esej), cíl a obsah příspěvku. Abstrakty budou posouzeny garanty čísla a redakcí; do obdrží jejich autoři vyrozumění o dalším postupu. Termín pro odevzdání studií akceptovaných abstraktů: Následně studie projdou standardním recenzním řízením recenzní posudky budou autorům průběžně zasílány spolu s žádostí o provedení úprav do

13 Preferované tematické okruhy monotematického čísla: obsahové požadavky na teoretické, empirické, přehledové studie metodologické požadavky na výzkumné zprávy (kvantitativní, kvalitativní, komparativní aj.) tvorba a adaptace výzkumných nástrojů (dotazníků, kategoriálních systémů apod.) objektivita, validita a reliabilita a další indikátory kvality výzkumu VÝZVA PRO AUTORY: MONOTEMATICKÉ ČÍSLO STUDIA PAEDAGOGICA 1/2013 VÝZVA PRO AUTORY časopis Studia paedagogica ročník 18, číslo 1, rok 2013 Téma: Dobro a zlo ve výchově Připravované číslo Studia paedagogica jsme nazvali Dobro a zlo ve výchově. Pedagogické vědy zažívají v posledních letech nebývalý rozmach a rozšiřuje se spektrum jevů, na které se zaměřují, a to jsou důvody, proč se domníváme, že je na místě pozastavit se u základních otázek výchovy. Zamýšlíme tak volně navázat na předchozí monotematická čísla časopisu Studia paedagogica, která byla zaměřena na prostor, vztahy a čas ve výchově a řeč školy, a učinit krok směrem k hodnotícímu posuzování některých fenoménů současné výchovy. Rádi bychom v připravovaném čísle otevřeli prostor polemickým příspěvkům, které z různých úhlů pohledu zkoumají dobro a zlo ve výchově. Pojem dobro chápeme jako základní kategorii morální filosofie označující to, co je prospěšné, příjemné a dokonalé. Ačkoliv je dobro v dějinách filozofie pojímáno různě, například jako nejvyšší idea (Platón) či jako transcendentálie prostupující všechny kategorie podobně jako jsoucno, pravda a krásno, naším záměrem je použít kategorie dobra a zla metaforicky a nahlédnout skrze ně na základní výchovné procesy. Dobro a zlo můžeme posuzovat v subjektivní rovině, to znamená zaměřit se na jednotlivce a klást si otázku, co nás těší a je nám příjemné. Můžeme se například ptát: Co je příjemné a co nepříjemné ve výchově? Jaká přání a jaké touhy mají dnešní žáci a studenti? Jaký typ vztahů s učiteli preferují žáci? Které způsoby udržování kázně ve třídě jim vadí? Jaké pracovní podmínky vnímají učitelé jako příjemné? Co je pro učitele přitažlivé a co jim vadí na dalším vzdělávání? Jaké formy komunikace se školou vyhovují rodičům? Jaké formy vzdělávání by uvítali senioři? 13

14 Dobro a zlo lze pochopitelně vztáhnout také ke společnosti (objektivní rovina) a tázat se po prospěšnosti. Co je ve výchově prospěšné a co škodlivé? Jaký je vztah mezi vzděláváním a ekonomickým užitkem? Co znamená usilovat o efektivní školu? Jaké pozitivní (či negativní) efekty lze očekávat od plošného testování znalostí žáků? K čemu je dobré zvyšování počtu studentů v terciárním sektoru vzdělávání? Je rodičovské vzdělávání užitečné? Je profesionální pěstounská péče pro děti lepší než ústavní výchova? Co vlastně přinášejí apely na celoživotní učení? A konečně lze jako referenční bod dobrého a zlého zvolit rovinu transcendentní a hledat odpovědi na otázku, co je morální a slouží ke cti. Co je ve výchově morálně dobré a co morálně špatné? Co znamená poslání učitele? Jaké hodnoty by škola měla žákům předávat? Je škola institucionalizovaným muzeem lidských ctností? Jak se chová spravedlivý učitel? Je třeba výchovu liberalizovat, nebo naopak znovu restaurovat učitelskou a rodičovskou autoritu? Jakými vlastnostmi se vyznačuje dobrý rodič? Uvítáme polemické a kritické pozastavení se nad klíčovými otázkami výchovy a vzdělávání. Řadu fenoménů, které se dnes ve výchově objevují, lze nahlížet nejednoznačně či rozporuplně. Dobro a zlo může být často relativní, a proto je vhodné uvažovat o tom, co vytváří jejich referenční rámec to znamená, pro koho a z jakého důvodu je něco dobré. Odráží se ve škole celospolečenské problémy? Zrcadlí se ve škole střet generací? Pro které školy je výhodné zavedení státních maturit? Jaké efekty přináší existence víceletých gymnázií nadaným dětem a co znamená pro ty, kteří se vzdělávají na základní škole? Kdo získá a kdo ztratí na zavedení školného na veřejných vysokých školách? Kdo si přeje a kdo si nepřeje sexuální výchovu ve škole? Kterým skupinám rodičů je příjemná intenzivní komunikace se školou? Kteří dospělí mají prospěch z nabídky neformálních vzdělávacích aktivit? Zajímá nás mimo jiné i to, jak můžeme skrze nástroje pedagogického výzkumu nahlížet na dobré a špatné ve výchově, ať už na úrovni jednotlivých aktérů, na úrovni školy či na úrovni školského, respektive vzdělávacího systému. Otázky naznačené výše samozřejmě ani zdaleka nepokrývají šíři pole, které se při zkoumání dobra a zla ve výchově nabízí, přesto doufáme, že poslouží jako inspirační impulz pro autory. 14

15 Rádi přijmeme jak teoretické stati, tak empiricky pojaté příspěvky. Abstrakty (v délce slov) přijímáme do 15. září 2012 na ové adrese Uzávěrka pro plné texty je 15. prosince Všechny příspěvky procházejí recenzním řízením, na jehož základě redakce rozhodne o přijetí textu k publikaci. Abstrakt v českém a anglickém jazyce bude součástí textu uveřejněného v časopise. Číslo časopisu vyjde v červenci 2013 v tištěné podobě a s půlročním odstupem bude v plné verzi dostupné on-line. Editory čísla Dobro a zlo ve výchově jsou Milan Pol a Roman Švaříček. Další informace i podrobnější pokyny pro autory je možné nalézt na adrese phil.muni.cz/journals/sp. Časopis Studia paedagogica na svých webových stránkách nově nabízí otevřený přístup ke všem příspěvkům, a to vždy od předposledního publikovaného čísla. 15

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

ZPRÁVY. Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006

ZPRÁVY. Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006 131 ZPRÁVY Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006 Následující zpráva stručně informuje čtenáře o řešení projektu v roce 2006. Připomínáme, že v rámci

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY. Stanovy. Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992. Zpracováno Radou Klubu rodičů

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY. Stanovy. Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992. Zpracováno Radou Klubu rodičů KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY Stanovy Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992 Zpracováno Radou Klubu rodičů 2011 I. Základní ustanovení 1. Klub rodičů a přátel gymnázia

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo STANOVY Článek I. Název, územní působnost, sídlo 1. Sdružení knihoven ČR je zájmovým sdružením právnických osob. 2. Sdružení knihoven ČR je veřejně prospěšnou právnickou osobou. 3. Názvem sdružení je Sdružení

Více

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA 135 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Statut a profil ústavu V souladu se Statutem Pedagogické fakulty UK

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

STANOVY. Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s.

STANOVY. Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s. ASOCIACE SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o. s. STANOVY Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název sdružení: Zkrácené označení: Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s. ASP ČR, o. s. Sídlo: Základní

Více

Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo. My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava.

Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo. My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava. 1 Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava. Čl. 2 Statut Spolku 1. My 50 plus, zapsaný spolek (dále jen spolek ),

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013 Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor Praha, 23. 10. 2013 OBSAH 1. Příprava a realizace mezinárodních výzkumů v počátečním vzdělávání a v oblasti celoživotního učení 2. Národní systém inspekčního

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

STANOVY občanského sdružení Postřeh. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY občanského sdružení Postřeh. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení STANOVY občanského sdružení Postřeh čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Postřeh (dále jen sdružení ); 2) Sídlo sdružení: Opavská 680, 747 41 Hradec nad Moravicí 3)

Více

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika 1. 100 her pro děti do tří let: v dětských skupinách a mateřských školách / Katharina Bäcker-Braun ; z německých originálů Die 50 besten Spiele für unterdreijährige

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

STANOVY Japonského klubu Olomouc

STANOVY Japonského klubu Olomouc STANOVY Japonského klubu Olomouc Hlava I. Název, sídlo, působnost Článek 1. Japonský klub Olomouc, o.s. (dále jen JKO) působí na celém území České republiky, jeho sídlem je Katedra asijských studií Filozofické

Více

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček Stanovy spolku Spolek rodičů - Havlíček Článek 1 Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název spolku je Spolek rodičů - Havlíček (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku je ZŠ Litoměřice Havlíčkova

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Školský management v perspektivě tří časových rovin

Školský management v perspektivě tří časových rovin Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školský management v perspektivě tří časových rovin PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry 07.06.2012 1 2 Přivítání na konferenci

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně

Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně Preambule Občanské sdružení Ćtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně motivuje ke zdravému životnímu stylu přijetím osobní odpovědnosti

Více

STANOVY spolku Brněnské centrum olympijských nadějí, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku Brněnské centrum olympijských nadějí, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Brněnské centrum olympijských nadějí, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1. BRNĚNSKÉ CENTRUM OLYMPIJSKÝCH NADĚJÍ, z.s. se zřizuje jako spolek subjektů působících v oblasti

Více

STANOVY. České národní skupiny IAML (Mezinárodního sdružení hudebních knihoven)

STANOVY. České národní skupiny IAML (Mezinárodního sdružení hudebních knihoven) STANOVY České národní skupiny IAML (Mezinárodního sdružení hudebních knihoven) Úvod Oficiální zkrácený název mezinárodní nevládní organizace používaný v ČR: Mezinárodni sdružení hudebních knihoven. Úplný

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05 1 STANOVY Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05 1 2 1. Obecná ustanovení 1.1. Společnost radiologických asistentů ČR, o.s.

Více

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení Stanovy občanského sdružení I. Název Český institut pro supervizi II. Sídlo a působnost profesního sdružení 1. Sídlem profesního sdružení je Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00 2. Působnost profesního sdružení

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Stanovy občanského sdružení Gospel Train

Stanovy občanského sdružení Gospel Train Stanovy občanského sdružení Gospel Train 1. Název sdružení: Gospel Train Čl. 1 Název a sídlo 2. Sídlo sdružení: Polívkova 12, 158 00 Praha 5 - Jinonice Čl. 2 Charakter sdružení Sdružení je dobrovolným,

Více

STANOVY. České společnosti antropologické. Čl. 1 Základní ustanovení

STANOVY. České společnosti antropologické. Čl. 1 Základní ustanovení STANOVY České společnosti antropologické Čl. 1 Základní ustanovení 1.1. Název sdružení: Česká společnost antropologická (dále jen ČSA). 1.2. ČSA je dobrovolnou organizací, která sdružuje vědecké, pedagogické

Více

STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy

STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy I. Základní ustanovení 1. Rada rodičů při Mateřské škole, Praha 5 Barrandov, Kurandové

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV.

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV. Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura Název: Otevřená GeoInfrastruktura Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66 I. Název a sídlo II. Charakter

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

27) Profesionální poskytování odborné rady nebo návrhu řešení problémů druhého subjektu je:

27) Profesionální poskytování odborné rady nebo návrhu řešení problémů druhého subjektu je: 1 VARIA TA I. B 26) Závislost na práci se nazývá. a) gambling b) workoholismus c) katalepsie d) sugesce 26) Závislost na hracích automatech se nazývá. e) gambling f) workoholismus g) katalepsie h) sugesce

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s.

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. I. Název a sídlo Název: Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Úvodní ustanovení Občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží Ostravsko opavské diecéze (dále

Více

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Sídlo občanského sdružení: Michalská 1141/8, 772 00 Olomouc

Více

Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. Sídlo: A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka STANOVY SPOLKU

Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. Sídlo: A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka STANOVY SPOLKU STANOVY SPOLKU Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. Článek I Základní ustanovení Spolek Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. (dále jen spolek) je dobrovolná společenská organizace sdružující

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD. Stanovy spolku. čl. 1. Název, forma, sídlo

Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD. Stanovy spolku. čl. 1. Název, forma, sídlo Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD Stanovy spolku čl. 1 Název, forma, sídlo (1) Spolek Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s., (dále jen CAPARD ) je právnickou osobou založenou

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Návrh projektů do OP VVV pro FHS:

Návrh projektů do OP VVV pro FHS: Návrh projektů do OP VVV pro FHS: o Název projektu: Excelence v humanitních vědách (cca 15 mil. Kč) o Relevantní výzva: P. 11 ESF výzva pro VŠ (PO2 pro SC1-5), vyhlášení 18. 12. 2015 o Popis projektu:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Žichlínku, na adrese Žichlínek 243, 563 01, Žichlínek. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Patristická společnost České republiky (dále jen sdružení ) Sídlo: Univerzitní 22, CZ 771 11 Olomouc Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné

Více

Stanovy. I. Základní ustanovení

Stanovy. I. Základní ustanovení Asociace psychologů sportu ČR Stanovy Článek 1 I. Základní ustanovení 1. Asociace psychologů sportu (dále APS) je nezávislá dobrovolná a výběrová organizace, sdružující odborníky se zájmem o psychologii

Více

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové 1. Základní ustanovení Na základě zákona o sdružování občanů zakládáme občanské sdružení s názvem Agility klub Hradec Králové (dále jen sdružení

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika 1. Aktivizační metody ve výuce : příručka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina -- 3. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2015 -- 185 s. -- cze ISBN 978-80-7485-043-1

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY. Článek 1. Název a sídlo společnosti

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY. Článek 1. Název a sídlo společnosti ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY Článek 1. Název a sídlo společnosti 1) Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii (dále jen ČSKIP) je občanským sdružením

Více

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření Seminární práce studentů Vyberte si jedno z nabízených 63 témat. Pokud si někdo vybere knihu

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia. PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop

K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia. PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop 1. Změny ve vzdělávání učitelů společné evropské trendy Srovnávací přístup:

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia I. Základní ustanovení 1. Spolek rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia je spolek ve smyslu ustanovení 214 a

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

PROJEKT CEINVE NA MASARYKOVĚ CESTA K AKADEMICKÝM KOMPETENCÍM DOKTORANDŮ. Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

PROJEKT CEINVE NA MASARYKOVĚ CESTA K AKADEMICKÝM KOMPETENCÍM DOKTORANDŮ. Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity PROJEKT CEINVE NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ - CESTA K AKADEMICKÝM KOMPETENCÍM DOKTORANDŮ Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 1 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ZORNÉM ÚHLU INFORMAČNÍ

Více

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, se sídlem U Školské zahrady 4, 182 00 Praha 8, IČ 457 73 530, založené dle tehdy platného

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s.

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. 1 Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. Úplné znění ke dni 26. 11 2014 Název, forma a sídlo Setkání já a ty, z.s. se sídlem Dolní Novosadská 81, 779 00 Olomouc (dále jen spolek). Spolek je právnickou osobou

Více

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb.

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více