Bulletin České asociace pedagogického výzkumu 6/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bulletin České asociace pedagogického výzkumu 6/2012"

Transkript

1 Bulletin České asociace pedagogického výzkumu 6/2012 Vážení členové České asociace pedagogického výzkumu, milé kolegyně, milí kolegové, kromě tradiční informace o nových členech naší asociace přináší úvodní část Bulletinu pro své členy tři výzvy: k ocenění publikačních produktů, k volbám do nového výboru a k návrhu nových stanov ČAPV. Prosím o vaše zpětné reakce a podněty. Petr Urbánek, předseda 1. Nové tváře v ČAPV Ke dni 20. června 2012 byli na základě vlastní žádosti a po souhlasném projednání výborem přijati do řad členů ČAPV tito noví členové (uvádíme jméno, pracoviště a oblast deklarovaného odborného výzkumného zájmu nových členů): PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D.; katedra preprimárního a primárního vzdělávání, Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem; dějiny pedagogiky, filosofie výchovy RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D.; katedra didaktiky fyziky, MFF UK Praha; didaktika fyziky RNDr. Martina Kekule, Ph.D.; katedra fyziky, MFF UK Praha; didaktika fyziky Mgr. Markéta Holubová; Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, PedF UK Praha; doktorandka; diferenciace ve vzdělávání Mgr. Kateřina Novotná; Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, PedF UK Praha; doktorandka Výše uvedeným novým členům byl zaslán přijímací dopis se základními informacemi. Všem našim novým kolegům přejeme mnoho výzkumnických úspěchů. Těšíme se, že se s nimi setkáme na 20. výroční konferenci ČAPV, že vnesou do činnosti asociace nové podněty a budou pro komunitu pedagogického výzkumu aktivními, platnými a perspektivními členy. 2. Výzva všem členům k 20. výroční konferenci ČAPV V uplynulém dvacetiletí bylo v rámci České asociace pedagogického výzkumu (i mimo naši asociaci) vyprodukována řada výzkumně zaměřených publikačních výstupů. Byly prezentovány jako příspěvky ve sbornících ČAPV, studie v odborných pedagogických časopisech nebo i jako monografie. 1

2 Výbor ČAPV vyzývá všechny své členy k podávání návrhů na ocenění pozoruhodných výzkumně zaměřených publikačních produktů posledního dvacetiletí ( ) českých nebo slovenských autorů v oblasti věd o výchově, a to v následujících dvou kategoriích: a) Časopisecký článek (česká nebo slovenská výzkumně teoretická studie, empirická studie, metodologická studie), který v posledním dvacetiletí významně přispěl k rozvoji pedagogického výzkumu u nás. Přesnou citaci nejvýše tří nominovaných časopiseckých článků zašlete na adresu sekretariátu výboru ČAPV s identifikací jména navrhovatele do b) Odborná monografie (přinášející původní výsledky českého nebo slovenského výzkumu v pedagogice; zaměřená k metodologii pedagogického výzkumu), která v posledním dvacetiletí významně přispěla k rozvoji pedagogického výzkumu u nás. Přesnou citaci nejvýše tří nominovaných monografií zašlete na adresu sekretariátu výboru ČAPV s identifikací jména navrhovatele do Z nominovaných časopiseckých studií a monografií budou dále vybrány a v rámci programu 20. konference oceněny nejvýznamnější. 3. Volby nového výboru ČAPV V září 2012 proběhne již tradičně v rámci 20. konference ČAPV plenární členská schůze (valná hromada). Neboť bude končit dvouleté volební období současného výboru ČAPV, bude součástí zářijové valné hromady také volba nového předsednictva. V této souvislosti žádám všechny členy, aby podávali návrhy na kandidáty nového výboru ČAPV. Návrhy je možno podávat písemně na adresu (sídlo) sekretariátu ČAPV s podpisem navrhovatele a navrhovaného listovně i elektronicky: Paní Ilona Jelínková, sekretariát ČAPV, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, Liberec 2

3 4. Změna stanov ČAPV Stávající znění stanov ČAPV lze nalézt na ( Základní údaje Stanovy ČAPV). Byly vytvořeny v roce 1996 a některá ustanovení či formulace jsou neaktuální nebo jsou dokonce v rozporu s fungováním naší asociace. Následující text proto předkládá k širší diskuzi rozpracovaný návrh znění nových stanov, které by více vyhovovaly současnému stavu, potřebám, vývoji a dalšímu směřování ČAPV. Smyslem úprav není text stanov (zbytečně) rozšiřovat či detaily komplikovat. Nechť jsou nové stanovy naopak jednoduché, nekomplikované, srozumitelné, a zejména pro současnou činnost ČAPV a práci (nejen) výboru užitečné. V návrhu nových stanov ČAPV akceptujeme nové doplňky a změny Zákona 83/1990 Sb. (33/2008 Sb., 89/2012 Sb.), a dále počítáme s avizovanou změnu stanov Rady vědeckých společností, která bude přijata až na podzim Pro lepší orientaci jsou žlutě vyznačeny významnější změny oproti stávajícímu znění. K níže navrhovanému textu uvítáme diskuzi členů ČAPV (písemné připomínky, komentáře, doplňky apod.) tak, aby mohly být tyto podněty předem zapracovány a předloženy členské schůzi ČAPV, která proběhne 10. září 2012 v rámci jednání pražské konference. Podněty k níže předloženému textu nových stanov ČAPV zasílejte prosím výhradně na pracovní adresu předsedy: Stanovy České asociace pedagogického výzkumu (NÁVRH AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ, VERZE 1; 5/2012) I. Základní ustanovení 1. Česká asociace pedagogického výzkumu, ve zkratce ČAPV, je občanským sdružením dle zákona č. 83/1990 Sb. a následných změn ustanovení (zejména Zákona č. 33/2008 Sb. a 89/2012 Sb.) 2. ČAPV má působnost na území České republiky. 3. Sídlem ČAPV je Liberec (Katedra pedagogiky a psychologie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU, Studentská 2, Liberec). II. Cíl činnosti III. 1. ČAPV je profesionálně zájmovou organizací, jejímž posláním je zkvalitňování vzdělávacího procesu prostřednictvím pedagogického výzkumu, vzájemná výměna informací mezi pracovníky pedagogického výzkumu, šíření výsledků pedagogického výzkumu a jejich praktická aplikace. Pedagogický výzkum je chápán v širokém interdisciplinárním pojetí jako všechny výzkumné aktivity v oblasti výchovy, vzdělávání a školství. Hlavní programové úkoly: Informační banka o pedagogickém výzkumu Informační síť pro koordinaci pedagogického výzkumu 3

4 IV. Členství Evaluace profilu a kvality pedagogického výzkumu Ovlivňování školské politiky Budování prestiže pedagogického výzkumu Reprezentace českého pedagogického výzkumu v zahraničí 1. Členem ČAPV se může stát každý, kdo projevuje zájem o výzkum v pedagogice a je svou profesionální činností výzkumně spjat s oblastí výchovy a vzdělávání, byť v různých oborech (pedagogika, psychologie, sociologie, ekonomie, medicína aj.). Členství je otevřeno i těm, kteří výzkum přímo neprovádějí, ale jeho výsledky využívají (učitelé) a studentům odpovídajících oborů. 2. Členství je individuální. Dokladem o členství je přijímací registrační dopis a potvrzení o zaplacení členského příspěvku. 3. Člen má právo spolurozhodovat o činnosti ČAPV, být informován o její činnosti a podílet se na všech jejich aktivitách. 4. Povinností člena je dodržovat stanovy, podporovat programové cíle, aktivně naplňovat etický kodex člena ČAPV a pravidelně platit stanovené členské příspěvky. 5. Členství může být ukončeno v těchto případech: a) na základě vlastní písemné žádosti; nebo b) rozhodnutím výboru pro činnost člena, která je v zásadním rozporu se stanovami ČAPV nebo s etickým kodexem; nebo c) pro neplacení členských příspěvků. V. Orgány 1. Nejvyšším orgánem ČAPV je valné shromáždění (členská schůze). Je svoláváno výborem alespoň jedenkrát za rok. Požádá-li o to nejméně jedna třetina členů, musí být svoláno mimořádné valné shromáždění. 2. Valné shromáždění rozhoduje o všech zásadních otázkách ČAPV; zejména schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření a výši členských příspěvků). 3. Valného shromáždění se mají právo účastnit všichni členové ČAPV. Valné shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet členů, koná se Valné shromáždění o hodinu později a je způsobilé se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných. 4. Usnesení se přijímají nadpoloviční většinou přítomných. Volby (osob) jsou zpravidla tajné. 5. Valná hromada volí pětičlenný výbor a revizora. Výbor ze svého středu volí předsedu a pro svou činnost může přizvat i další funkcionáře (pokladníka). 6. Jménem ČAPV vystupuje předseda, ve zvláštních případech pověřený člen výboru. 4

5 7. Výbor řídí činnost mezi jednáními valné hromady. Jedná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů výboru. Usnesení jsou právoplatná, jsou-li přijata nadpoloviční většinou všech zvolených členů výboru. Jednání výboru je možné elektronicky per rollam. VI. Zásady hospodaření ČAPV hospodaří v souladu s platnými právními normami se svým majetkem, jehož zdroji jsou: členské příspěvky, dary a odkazy, dotace, případně zisky z vlastního podnikání. VII. Závěrečná ustanovení Změny stanov schvaluje valné shromáždění členů. Spory uvnitř ČAPV řeší výbor. O případném zániku ČAPV rozhoduje valná hromada. O majetkovém vypořádání v případě zániku rozhoduje výbor. V Liberci 2. července 2012 Doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr., předseda ČAPV KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ: 20. VÝROČNÍ KONFERENCE ČAPV 5

6 KONFERENCE SEMINÁŘE WORKSHOPY se na PedF UK v Praze uskuteční 20. výroční konference ČAPV. Viz: se na New College Oxford koná konference Oxford Ethnography and Education Conference. Viz: pořádá European Educational Research Association ve spolupráci s Univerzity of Cadiz, Španělsko, konferenci s názvem The Need for Education Research to Champion Freedom, Education and Development for All. Viz: se v kongresovém centru Mendelovy univerzity ve Křtinách u Brna koná mezinárodní vědecká konference celoživotního vzdělávání ICOLLE Cílem 4. ročníku konference je zhodnocení aktuálních trendů v oblasti neformálního vzdělávání v České republice a dalších státech EU. Viz: , Hotel Sepetná, Ostravice, Beskydy koná konference Pedagogická diagnostika a evaluace NOVINKA: se na PedF UK v Praze koná mezinárodní konference Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu (Prezentace školství a vzdělanosti) Podrobnější informace lze získat na adrese: se na Pädagogische Hochschule Oberösterreich v Linzi koná konference Lernen in der für die Praxis durch Forschung. Viz: ČASOPISY: PRÁVĚ VYCHÁZÍ Novinka: Pedagogická orientace 2/2012 V prvním letošním čísle časopisu Pedagogická orientace jsou uveřejněny následující studie: Organizační učení v odborných diskurzech (B. Lazarová, M. Pol, L. Hloušková, P. Novotný, M. Sedláček), Didaktické znalosti obsahu a matematické vzdělávání učitelů (F. Kuřina), Profesní vidění učitelů: od hledání pojmu k možnostem jeho uchopení (E. Minaříková, T. Janík), Vnímaná zdatnosť (self-efficacy) učiteľa: oblasť vyučovania a oblasť spolupráce s rodičmi (P. Gavora, J. Majerčíková), Komparácia profesijných činností slovenských, českých a poľských učiteľov na primárnom stupni školy (S. Babiaková), Vizuální prostředky pro výuku reálií: výsledky analýzy učebnic němčiny (K. Pešková). Novinka: Orbis Scholae 3/2011 Ve třetím letošním čísle časopisu Orbis Scholae jsou publikovány následující studie: Pedagogické vedení školy: hledání zdrojů a obsahu pojmu (D. Dvořák), Pedagogické vedení školy v pojetí ředitelů základních škol (M. Sedláček), Střední management v české základní škole (I. Lhotková), Od idejí k implementaci: kurikulární reforma v rozhovorech s 6

7 řediteli (nepilotních) gymnázií (T. Janík, P. Najvar, D. Solnička), Nové organizační struktury pro školní vzdělávání: nové způsoby vedení školy v Anglii? (Ch. Chapman), Vzdělávání řídicích pracovníků v českém školství: programy a hodnocení jejich obsahu účastníky (V. Trojan), Diskuse: Ke kritice výzkumu PISA (J. Straková). Pedagogika 1-2/2012 První letošní dvojčíslo časopisu Pedagogika přináší tyto studie: rozvoj pregramotnosti a počáteční čtenářské gramotnosti v kurikulu evropských zemí (R. Wildová), Možnosti rozíjania jazykovej gramotnosti v perspekíve ideí L. S. Vygotského (Z. Petrová), Čítanie podl a El konina charakteristika prístupu a opis metódy (O. Tokárová, M. Mikulajová), Čtenářská gramotnost v evropském kontextu (R. Wildová), Kvalita počáteční čtenářské gramotnosti žáků 2. ročníku ZŠ (M. Švrčková, O. Šimík), Vývojová dynamika čtení v analyticko-syntetické a genetické metodě u českých žáků v 1. a 2. třídě (A. Kucharská, P. Barešová), Vývoj písařských dovedností v průběhu 1. třídy u analytickosyntetické metody a genetické metody (J. Veverková, A. Kucharská), Vývoj slabičného uvědomování v předškolním věku (G. Seidlová Málková), Vývoj různých aspektů čtení ve slovenštině (M. Schöffelová, M. Mikulajová), Vliv vývoje sociálních interakcí dětí předškolního a mladšího školního věku na možnosti podpory čtenářské gramotnosti v rodinné edukaci (M. Šauerová), Profil slovenských dětí s dyslexií z pohledu jiných čtenářských schopností (M. Mikulajová, A. Velecká), Počátky gramotnosti u česky mluvících dětí s vývojovou dysfázií ve srovnání s běžně se vyvíjejícími vrstevníky (Z. Jagerčíková, A. Kucharská), Předgramotnostní dovednosti slovensky hovořících dětí s různými profily jazykových schopností (H. Franke, M. Mikulajová), Narušená komunikační schopnost a čtenářská gramotnost (V. Tomická), Nabývání rovin cizího jazyka u žáků se specifickými poruchami učení (K. Špačková, A. Kucharská), Reflexe nad problémy gramotnosti (Z. Helus). Studia paedagogica 2/2011 Druhé loňské číslo časopisu Studia paedagogica přináší tyto stati: Škola jako téma rozhovorů mezi dětmi a rodiči (I. Smetáčková), Mimořádné události v komunikaci rodiny a školy (I. Viktorová), Paleta hodnoticích situací a hodnoticích přístupů ve výtvarné výchově (K. Brücknerová), Bez prírodopisu to nejde alebo Ako ho vnímajú žiaci základných škôl (M. Kubiatko), Spätná väzba ako faktor ovplyvňujúci lingvistickú a komunikatívnu úroveň produktívnej zručnosti písania (D. Sršníková), Evaluace jako diskurz. Komunikace a/versus kontrola v novém modelu školní inspekce v Polsku (G. Mazurkiewicz, B. Walczak), Hodnoty v prostředí punkové subkultury (K. Lojdová). Vedle toho zaujme rozhovor se Stephenem J. Ballem: Pokus o teorii nepořádku a dvě studentské práce: Role rodičů v domácí přípravě do školy (R. Pospíšilová), Profesní start absolventek studijního oboru sociální pedagogika a poradenství (M. Kánská). 7

8 E-pedagogium 1/2012 První letošní číslo přináší tyto studie: Prožitkové, zážitkové, nebo zkušenostní učení? (V. Dočekal), Aktivace sociálních stereotypů a výkon ve zkouškovém testu (M. Franěk, V. Strnadová), Úloha tutora v e-learningových kurzech (B. Frydrychová Klímová, P. Poulová), Burnout syndróm a subjektívna pohoda učiteĺov (N. Izdenczyová), Teorie učení a jejich odraz v distančním vzdělávání realizovaném formou e- learningu (M. Klement), Pracovní zátěž a stres v povolání učitele: přehledová studie (L. Krninský), Oblíbenost vyučovacích postupů u žáků 1. stupně základní školy (Š. Mikesková), Faktor času a resilience v rodinách s dítětem se sluchovým postižením (M. Potměšil, A. Hanáková, E. Urbanovská) Pedagogika.sk 2/2012 První letošní číslo časopisu Pedagogika.sk přináší tyto studie: Výsledky medzinárodných štúdií ako spätná väzba vzdelávaniu na Slovensku (P. Koršňáková). Občianske vedomosti 14-ročných žiakov: medzinárodné komparácie (L. Macháček). Pedagogický časopis 2/2011 V druhém loňském čísle Pedagogického časopisu jsou uveřejněny tyto studie: Governmentality - Neoliberalism Education: the Risk Perspektive (Ondrej Kaščák, Branislav Pupala), Controlled Freedom the Formation of the Control Society (Ludwig A. Pongratz), Education Policy as Proto fascism: The Aesthetics of the Control Society (P. Taylor Webb, Kalerno N. Gulson), Lunch Time at the Child Care Centre: Neoliberal Assemblages in Early Childhood Education (Fikile Nxumalo, Veronica Pacini Ketchabaw, Mary Caroline Rowan), State Education as High Yield Investment: Human Capital Theory in European Policy Discourse (Donald Gillies), Foucault, Governmentality, Neoliberalism and Adult Education Perspective on the Normalization of Social Risks (Martin Kopecký), The Bologna Process as a New Public Management Tool in Higher Education (Stanislav Štech), The Business School in the Corporation of Higher Learning in the USA (Robert Kemp). 8

9 KNIHY SBORNÍKY: PRÁVĚ VYCHÁZÍ... NOVINKA: Najvar, P. et al. (2011). Videostudie v pedagogickém výzkumu. Brno: Paido. Kniha shrnuje zkušenosti autorů s realizací výzkumu výuky, při němž se využívá videozáznamu. Publikace se zabývá možnostmi využití videa v různých vědních oborech, přináší přehled videostudií provedených ve světě (např. TIMSS, LPS, DESI), a to z hlediska metodologie a nejvýznamnějších výsledků, a shrnuje nejvýznamnější výsledky CPV videostudií provedených v letech (CPV videostudie fyziky, zeměpisu, anglického jazyka, tělesné výchovy a 1. stupně). NOVINKA: Walterová, E. et al. (2011). Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň. Praha: Karolinum. Kniha se zabývá základní školou, institucí, která v České republice poskytuje povinné vzdělávání většině populace ve věku 6-15 let a spojuje primární a nižší sekundární stupeň v jedné organizační jednotce. Zaměřuje se především na výzkumně dosud opomíjené problémy přechodu mezi oběma stupni, hledá skrytá rizika i příležitosti a možnosti usnadnění tohoto přechodu. Přispívá k teorii školního vzdělávání, prohlubuje poznání reality a fungování české základní školy. NOVINKA: Píšová, M., & Duschinská, K. et al. (2011). Mentoring v učitelství. Praha: PedF UK. Aktuálně probíhající diskuse o kvalitě vzdělávání úzce souvisí s profesionalizací učitelské profese. Publikace se věnuje mentoringu, který jako forma učení pro pracoviště, zejména profesního vzdělávání na pracovišti, nabývá v učitelství stále větší důležitosti. Autoři vymezují mentoring a zaměřují se na jeho konceptualizaci, a to i s vědomím rizik, která jsou s jeho implementací spojena. Analyzují roli mentoringu z hlediska současného stavu poznání učitelské profese a procesů profesního rozvoje, pojmenovávají podmínky a procesy, za kterých může mentoring plnit svoji edukativní roli a stát se skutečně prorůstovým faktorem pro učitele jako pro jedince i pro profesi, která své kolektivní vědění umí využít pro svůj další rozvoj. Druhá část publikace je věnována výzkumu v oblasti mentoringu a jsou v ní představeny aktuální výzkumné sondy týkající se mentoringu v kontextu českého systému vzdělávání. NOVINKA: Šebestová, S. (2011). Příležitosti k rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka: videostudie. Brno: Masarykova univerzita. Publikace pojednává o procesech vyučování a učení ve výuce anglického jazyka na druhém stupni základní školy z hlediska příležitostí k rozvíjení řečových dovedností. Těžištěm publikace je výzkum realizovaný prostřednictvím videostudie s cílem zjistit, jaké příležitosti k rozvíjení řečových dovedností reálná výuka nabízí. 9

10 Ježková, V., Dvořák, D., Greger, D., & Daun, H. (2011). Školní vzdělávání ve Švédsku. Praha: Nakladatelství Karolinum. Analyticko-srovnávací studie je třetí publikací řady Školní vzdělávání v První dvě publikace jsou Školní vzdělávání v Německu a Školní vzdělávání ve Velké Británii. Část studie, vypracovaná českými autory, zprostředkuje na školní vzdělávání pohled zvenku, který lze považovat za objektivní, neutrální, neovlivněný vlastními přímými zkušenostmi autorů. Pohled zevnitř přináší závěrečná kapitola švédského spoluautora. Těžiště studie tvoří problémy, které se jeví jako zásadní ve švédském školním vzdělávání a jsou aktuální také pro rozvoj českého školního vzdělávání. Studie se skládá z devíti kapitol. Nejprve je charakterizován kontext, v němž školní vzdělávání probíhá. Dále je představena švédská vzdělávací politika a charakterizován vzdělávací systém Švédska. Kapitoly 4 9 přinášejí podrobnější pohled na aktuální témata švédské vzdělávací politiky v oblasti školního vzdělávání soukromých škol, evaluace škol a hodnocení žáků, kurikula, spravedlivosti ve školním vzdělávání, národnostních a etnických menšin ve švédském školním vzdělávání a jazyků a jazykového vzdělávání ve Švédsku. Poslední kapitola přináší popis vzdělávacích politik od zavedení povinné základní školy v roce 1962 přes restrukturalizační opatření zavedená na počátku 90. let až po změny schválené v roce Studie je určena výzkumníkům a odborníkům v oblasti vzdělávání, vyučujícím i studentům pedagogických fakult a dalších fakult připravujících učitele, představitelům MŠMT ČR i dalším pracovníkům působícím ve státní správě zabývajícím se vzděláváním. Rabušicová, M., Kamanová, L., & Pevná, K. (2011). O mezigeneračním učení. Brno: Masarykova univerzita. Publikace je o mezigeneračním učení převážně v souvislostech rodiny, ale také v souvislostech různých kurzů neformálního vzdělávání, jež mohou být pro mezigenerační učení podnětným prostředím. V odborných diskurzech různých oborů pedagogiky, psychologie či sociologie je možné vidět různé akcenty na to, čím rodina ve vztahu k rozvoji člověka je: rodina je primárním edukátorem dětí, říkají pedagogové, rodina je místem, kde jsme potvrzováni, říkají psychologové, rodina je primární socializační jednotkou, říkají sociologové, rodina je jedním z míst, v nichž se všichni učíme, říkají mezigenerační studia. Toto poslední vymezení je prezentovanému tématu nejbližší a právě z něj publikace vychází. Objevují se názory, že automatická transmise v rodinách je minulostí. Je tomu skutečně tak? Jak probíhá učení v rodině? Kdo koho učí? Co se v rodině učíme? Lze identifikovat nějaké modely mezigeneračního učení v rodinách a podmínky, za nichž k němu dochází? Existují v těchto ohledech nějaké generační rozdíly? To jsou základní otázky, jimiž je vedena tato publikace. 10

11 Zerzová, J. (2012). Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ. Brno: Masarykova univerzita. Publikace je věnována problematice výuky reálií a rozvíjení interkulturní komunikační kompetence v rámci výuky anglického jazyka na 2. stupni ZŠ a představuje první pokus o uchopení této složité problematiky v kontextu pedagogického výzkumu v České republice. V knize jsou představena dvě výzkumná šetření (výzkum realizovaného kurikula a výzkumu učitelova pojetí kultury a cílů výuky reálií a interkulturní komunikační kompetence). Výsledky výzkumu mimo jiné naznačují, že hlavním aspektem, který snižuje kvalitu výuky reálií a interkulturní komunikační kompetence je jednostranné zaměření na znalosti žáků. Zdá se, že dovednosti potřebné v kontextu interkulturních interakcí nejsou ve výuce rozvíjeny a s postoji žáků k cizím kulturám a interkulturním interakcím není systematicky pracováno. Publikace rovněž nabízí perspektivy dalšího výzkumu v této oblasti a současně otvírá řadu metodologických otázek souvisejících jak s již realizovaným výzkumem, tak s potenciálními výzkumy v budoucnosti které jsou nabídnuty čtenářům k další diskusi. Hošpesová, A., Kuřina, F., Cachová, J., Macháčková, J., Roubíček, F., Tichá, M. & Vaníček, J. (2011). Matematická gramotnost a vyučování matematice. České Budějovice: Jihočeská univerzita. Dobře pěstovaná matematika kultivuje člověka, učí kritičnosti a rozvíjí jeho usuzování. Bohužel i v naší škole se vyskytuje matematické vzdělávání s rysy formalismu, které porozumění příliš nerozvíjí. Předkládaná publikace je rozdělena do dvou dílů. V prvním z nich formulujeme naše stanoviska k účinnému vyučování matematice, k matematické kultuře a matematické gramotnosti. V díle druhém se věnujeme konkrétnějším otázkám: využívání modelů, možnosti výpočetní techniky na prvním stupni ZŠ a rolí technologií v rozvíjení matematické gramotnosti. Publikace je určena didaktikům matematiky, studentům připravujícím se k učitelskému povolání a učitelům v praxi. Mandíková, D. & Trna, J. (2011). Žákovské preference ve výuce fyziky. Brno: Paido. Publikace vznikla jako průvodce výzkumu, vývoje a inovací vzdělávání ve fyzice v oblasti prekoncepcí. Podle psychologů prekoncepce výrazně zasahují do procesu vyučování a učení se nejen ve fyzice, zejména při konstruktivistické výuce, kde je učící se spolutvůrcem vlastních poznatků. Autoři vycházejí z dosud známých poznatků o prekoncepcích doma i v zahraničí. Dlouhodobě sami tuto problematiku zkoumají a aplikují ji do výuky fyziky na základních, středních i vysokých školách. Tato publikace je určena především učitelům fyziky, studentům učitelství fyziky, také odborníkům-fyzikům, kteří se aktivně zapojují do fyzikálního vzdělávání na vysokých školách, ale i žákům a studentům, kteří se o fyziku více zajímají. Redakční poznámka: Informace o konferencích jsou uveřejňovány opakovaně, a to až do doby jejich konání. Informace o jednotlivých číslech časopisů jsou opakovány do doby, než je zveřejněno nové číslo. Informace o nových výzkumně anebo metodologicky zaměřených knihách jsou uveřejňovány opakovaně vždy ve dvou po sobě následujících číslech. 11

12 NOVINKA: VÝZVA PRO AUTORY: MONOTEMATICKÉ ČÍSLO PedOr 3/2013 Výzva pro autory k předkládání abstraktů příspěvků do monotematického čísla PedOr v roce 2013 Metodologický standard oboru pedagogika Monotematické číslo bude věnováno jednomu ze základních problémů, který řeší všechny obory, jejichž ambicí je vytváření a aplikace výzkumně podložených poznatků. Aby bylo možné výzkumy v oboru pedagogika považovat za transparentní a zdůvodněné, je třeba stanovit kritéria posuzování a hodnocení jejich kvality. Tato kritéria mohou být stanovena formou publikovaného standardu nebo mohou vycházet z požadavků kladených redakcemi a recenzenty reprezentativních vědeckých časopisů apod. Cílem monotematického čísla je prostřednictvím publikovaných příspěvků otevřít diskusi nad metodologickým standardem oboru pedagogika. Podkladem k diskusi mohou být studie i kratší příspěvky týkající se obecných metodologických pravidel vědecké práce, metodologických požadavků vyplývajících ze specifičnosti jednotlivých výzkumných přístupů a obsahových doporučení pro psaní teoretických, přehledových, metodologických a empirických studií. Jsme přesvědčeni, že metodologický standard oboru implicitně ovlivňují také neviditelné autority oboru (členové grantových komisí a redakčních rad reprezentativních časopisů apod.). Proto bude do monotematického čísla zařazeno také několik vyžádaných příspěvků. Příspěvky by měly reflektovat současnou situaci u nás, ale mohou mít také zahraniční přesah. Vítány jsou studie a diskusní příspěvky vycházející z vlastních teoretických anebo empirických výzkumů relevantní pro obor pedagogika a také interdisciplinárně založené texty. Garanty čísla jsou: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D. doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. Časový plán přípravy monotematického čísla Abstrakty v rozsahu cca 2 normovaných stran (3600 znaků) zasílejte do na adresu V abstraktu prosím uveďte: autora (autory) a název příspěvku, jeho typ (teoretická studie, přehledová studie, metodologická studie, diskusní příspěvek nebo esej), cíl a obsah příspěvku. Abstrakty budou posouzeny garanty čísla a redakcí; do obdrží jejich autoři vyrozumění o dalším postupu. Termín pro odevzdání studií akceptovaných abstraktů: Následně studie projdou standardním recenzním řízením recenzní posudky budou autorům průběžně zasílány spolu s žádostí o provedení úprav do

13 Preferované tematické okruhy monotematického čísla: obsahové požadavky na teoretické, empirické, přehledové studie metodologické požadavky na výzkumné zprávy (kvantitativní, kvalitativní, komparativní aj.) tvorba a adaptace výzkumných nástrojů (dotazníků, kategoriálních systémů apod.) objektivita, validita a reliabilita a další indikátory kvality výzkumu VÝZVA PRO AUTORY: MONOTEMATICKÉ ČÍSLO STUDIA PAEDAGOGICA 1/2013 VÝZVA PRO AUTORY časopis Studia paedagogica ročník 18, číslo 1, rok 2013 Téma: Dobro a zlo ve výchově Připravované číslo Studia paedagogica jsme nazvali Dobro a zlo ve výchově. Pedagogické vědy zažívají v posledních letech nebývalý rozmach a rozšiřuje se spektrum jevů, na které se zaměřují, a to jsou důvody, proč se domníváme, že je na místě pozastavit se u základních otázek výchovy. Zamýšlíme tak volně navázat na předchozí monotematická čísla časopisu Studia paedagogica, která byla zaměřena na prostor, vztahy a čas ve výchově a řeč školy, a učinit krok směrem k hodnotícímu posuzování některých fenoménů současné výchovy. Rádi bychom v připravovaném čísle otevřeli prostor polemickým příspěvkům, které z různých úhlů pohledu zkoumají dobro a zlo ve výchově. Pojem dobro chápeme jako základní kategorii morální filosofie označující to, co je prospěšné, příjemné a dokonalé. Ačkoliv je dobro v dějinách filozofie pojímáno různě, například jako nejvyšší idea (Platón) či jako transcendentálie prostupující všechny kategorie podobně jako jsoucno, pravda a krásno, naším záměrem je použít kategorie dobra a zla metaforicky a nahlédnout skrze ně na základní výchovné procesy. Dobro a zlo můžeme posuzovat v subjektivní rovině, to znamená zaměřit se na jednotlivce a klást si otázku, co nás těší a je nám příjemné. Můžeme se například ptát: Co je příjemné a co nepříjemné ve výchově? Jaká přání a jaké touhy mají dnešní žáci a studenti? Jaký typ vztahů s učiteli preferují žáci? Které způsoby udržování kázně ve třídě jim vadí? Jaké pracovní podmínky vnímají učitelé jako příjemné? Co je pro učitele přitažlivé a co jim vadí na dalším vzdělávání? Jaké formy komunikace se školou vyhovují rodičům? Jaké formy vzdělávání by uvítali senioři? 13

14 Dobro a zlo lze pochopitelně vztáhnout také ke společnosti (objektivní rovina) a tázat se po prospěšnosti. Co je ve výchově prospěšné a co škodlivé? Jaký je vztah mezi vzděláváním a ekonomickým užitkem? Co znamená usilovat o efektivní školu? Jaké pozitivní (či negativní) efekty lze očekávat od plošného testování znalostí žáků? K čemu je dobré zvyšování počtu studentů v terciárním sektoru vzdělávání? Je rodičovské vzdělávání užitečné? Je profesionální pěstounská péče pro děti lepší než ústavní výchova? Co vlastně přinášejí apely na celoživotní učení? A konečně lze jako referenční bod dobrého a zlého zvolit rovinu transcendentní a hledat odpovědi na otázku, co je morální a slouží ke cti. Co je ve výchově morálně dobré a co morálně špatné? Co znamená poslání učitele? Jaké hodnoty by škola měla žákům předávat? Je škola institucionalizovaným muzeem lidských ctností? Jak se chová spravedlivý učitel? Je třeba výchovu liberalizovat, nebo naopak znovu restaurovat učitelskou a rodičovskou autoritu? Jakými vlastnostmi se vyznačuje dobrý rodič? Uvítáme polemické a kritické pozastavení se nad klíčovými otázkami výchovy a vzdělávání. Řadu fenoménů, které se dnes ve výchově objevují, lze nahlížet nejednoznačně či rozporuplně. Dobro a zlo může být často relativní, a proto je vhodné uvažovat o tom, co vytváří jejich referenční rámec to znamená, pro koho a z jakého důvodu je něco dobré. Odráží se ve škole celospolečenské problémy? Zrcadlí se ve škole střet generací? Pro které školy je výhodné zavedení státních maturit? Jaké efekty přináší existence víceletých gymnázií nadaným dětem a co znamená pro ty, kteří se vzdělávají na základní škole? Kdo získá a kdo ztratí na zavedení školného na veřejných vysokých školách? Kdo si přeje a kdo si nepřeje sexuální výchovu ve škole? Kterým skupinám rodičů je příjemná intenzivní komunikace se školou? Kteří dospělí mají prospěch z nabídky neformálních vzdělávacích aktivit? Zajímá nás mimo jiné i to, jak můžeme skrze nástroje pedagogického výzkumu nahlížet na dobré a špatné ve výchově, ať už na úrovni jednotlivých aktérů, na úrovni školy či na úrovni školského, respektive vzdělávacího systému. Otázky naznačené výše samozřejmě ani zdaleka nepokrývají šíři pole, které se při zkoumání dobra a zla ve výchově nabízí, přesto doufáme, že poslouží jako inspirační impulz pro autory. 14

15 Rádi přijmeme jak teoretické stati, tak empiricky pojaté příspěvky. Abstrakty (v délce slov) přijímáme do 15. září 2012 na ové adrese Uzávěrka pro plné texty je 15. prosince Všechny příspěvky procházejí recenzním řízením, na jehož základě redakce rozhodne o přijetí textu k publikaci. Abstrakt v českém a anglickém jazyce bude součástí textu uveřejněného v časopise. Číslo časopisu vyjde v červenci 2013 v tištěné podobě a s půlročním odstupem bude v plné verzi dostupné on-line. Editory čísla Dobro a zlo ve výchově jsou Milan Pol a Roman Švaříček. Další informace i podrobnější pokyny pro autory je možné nalézt na adrese phil.muni.cz/journals/sp. Časopis Studia paedagogica na svých webových stránkách nově nabízí otevřený přístup ke všem příspěvkům, a to vždy od předposledního publikovaného čísla. 15

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Doplňující pedagogické studium akademický rok 2005/2006 ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY Zpracováno pro potřeby posluchačů

Více

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání,

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE

TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE (Vstupní dokument pro veřejnou diskuzi) Redakční tým ve složení: Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (vedoucí) PhDr. Hana

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických

Více

Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013. Úvod. Zpracovaly PhDr. Jana Zapletalová a PhDr. Světlana Durmeková

Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013. Úvod. Zpracovaly PhDr. Jana Zapletalová a PhDr. Světlana Durmeková Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013 Zpracovaly a PhDr. Světlana Durmeková Obsah: Úvod I. Zpráva o plnění koncepce péče o nadané děti a žáky (2004-2008) a popis současného

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ročník 4 / číslo 1 / rok 2014 LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial

Více

TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA

TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA 9 TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA TOMÁŠ JANÍK, JOSEF MAŇÁK, PETR KNECHT, JIŘÍ NĚMEC Anotace: Studie pojednává o proměnách kurikula současné české školy. Jejím cílem

Více

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA KONCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A NOVÁ MATURITA AKTUÁLNÍ OTÁZKY SOUČASNÉ VZDĚLÁVACÍ POLITIKY 1

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA KONCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A NOVÁ MATURITA AKTUÁLNÍ OTÁZKY SOUČASNÉ VZDĚLÁVACÍ POLITIKY 1 79 TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA KONCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A NOVÁ MATURITA AKTUÁLNÍ OTÁZKY SOUČASNÉ VZDĚLÁVACÍ POLITIKY 1 MARTIN CHVÁL, DAVID GREGER, KAREL ČERNÝ, ELIŠKA WALTEROVÁ Anotace: Od poloviny 90. let 20. století

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE. 2012 Mgr. Dominika Stolinská

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE. 2012 Mgr. Dominika Stolinská UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE 2012 Mgr. Dominika Stolinská UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY INTERAKCE UČITEL-ŽÁK V PROMĚNÁCH PRIMÁRNÍHO

Více

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu PhDr. Jiřina Novotná Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání

Více

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů OBSAH ÚVOD...1 1. Ředitel školy a jeho odpovědnost za kvalitu školy a profesní rozvoj pedagogů...2 2. Předpoklady pro úspěšný profesní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Sborník členských asociací SKAV

Sborník členských asociací SKAV Sborník členských asociací SKAV SKAV, o. s. Praha 2007 Tento Sborník je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hl. m. Prahy. SKAV, o. s., 2007 kolektiv

Více

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol.

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol. Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Stanislav Michek a kol. Národní ústav odborného vzdělávání Červenec 2006 Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Zpracoval:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Analytická sonda. Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová. Občanské vzdělávání v kontextu českého školství

Analytická sonda. Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová. Občanské vzdělávání v kontextu českého školství Analytická sonda Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová Občanské vzdělávání v kontextu českého školství Občanské vzdělávání v kontextu českého školství Analytická sonda Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová

Více

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém. strana

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém. strana Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém strana Obsah OBSAH: Slovo úvodem, aneb odkud vycházíme Helena Skálová I. ČÁST KLÍČOVÉ PROBÉMY VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU Z HLEDISKA GENDERU I. 1. Genderové

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1

Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1 ORBIS SCHOLAE, 2013, 7 (1) 79 100 EMPIRICKÉ STUDIE Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1 79 Jana Straková, Vladimíra Spilková, Jaroslava Simonová Univerzita Karlova v Praze,

Více

podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obecná část

podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obecná část KATALOG podpůrných opatření obecná část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění Jan Michalík, Pavlína Baslerová, Lenka Felcmanová a kolektiv KATALOG

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 Vstupní materiál do veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ivana BEČVÁŘOVÁ Irina Alexandrovna

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

Pedagogická Praxe. PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Pedagogická Praxe. PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Pedagogická Praxe PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF Uk Praha

Více