Podmínky pro vydávání a používání platebních karet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky pro vydávání a používání platebních karet"

Transkript

1 Form: GBH S2 Podmínky pro vydávání a používání platebních karet (Podmínky pro platební karty) Platné od I. Úvodní ustanovení 1. Veškeré právní vztahy související s vydáním a užíváním elektronických platebních prostředků se řídí právním řádem Dominikánské republiky, Všeobecnými obchodními podmínkami GBH Private Bank Banco Ahorro y Credito S.A. (dále jen VOP ) a těmito Podmínkami pro vydávání a používání platebních karet GBH Private Bank Banco Ahorro y Credito S.A. (dále jen Podmínky ). 2. VOP a Podmínky se pro Majitele účtu/držitele karty stávají závaznými uzavřením Smlouvy o užívání platební karty a jsou pro něj závazné až do úplného vypořádání všech závazků ze smlouvy vyplývajících. 3. GBH Private Bank Banco Ahorro y Credito S.A. (dále jen Banka ) jako správce osobních údajů je oprávněna uzavřít příslušnou smlouvu se zpracovatelem a předávat osobní údaje třetím stranám, které jsou zpracovatelem nebo zabezpečují služby tvořící nedílnou, popř. volitelnou součást platební karty, v souladu s ustanovením zákona o bankách. 4. Majitel účtu souhlasí s tím, že Banka je oprávněna informovat ostatní banky v Dominikánské republice nebo mimo ni o porušení podmínek, jestliže se ho Majitel účtu nebo Držitel karty dopustí. Majitel účtu rovněž souhlasí, aby Banka poskytovala karetním asociacím MasterCard International a Visa International (dále jen MasterCard a VISA ) informace týkající se platebních karet. 5. Majitel účtu rovněž souhlasí s tím, že zůstatek na jeho účtech, ke kterým je platební karta vydaná, bude odesílán do autorizačního centra Banky za účelem autorizace transakcí provedených platební kartou, nebo do takového centra, které realizuje požadovanou transakci prováděnou v předmětný moment platební kartou Majitele účtu. II. Základní pojmy 1. Platební karta Platební kartu ve smyslu těchto Podmínek vydává banka jako platební prostředek, jehož prostřednictvím se realizují hotovostní a bezhotovostní platební operace na vrub účtu Majitele účtu. Karta je vybavena identifikačními a bezpečnostními údaji umožňujícími identifikaci Držitele karty a vydavatele karty. Banka vydává platební karty osobní a služební. Osobní karty jsou vydávány k účtům fyzických osob a slouží k úhradě zboží a služeb a k výběru hotovosti pro osobní potřebu. Služební karty jsou vydávány k účtům právnických a fyzických osob podnikatelů a jsou určeny k provádění úhrad služebních výdajů. Internetová platební karty slouží pro realizaci plateb prostřednictvím internetu. 2. Čip Slouží k elektronickému zaznamenání dat. Kódovaný záznam dat prostřednictvím čipové technologie zajišťuje jejich vyšší ochranu. 3. Magnetický záznam Kódovaný záznam dat uložený na magnetickém proužku na zadní straně karty, který je určen pro elektronické snímání dat. 4. Reliéfní záznam (embossing) Plastický záznam dat na povrchu karty, snímatelný mechanickým snímačem (imprinter). 5. Záznam plochým tiskem (indent printing) Záznam dat na povrchu karty, provedený tiskem současně s vyrytím písma. 6. Podpisový proužek Plocha na zadní straně karty, určená k zaznamenání vzorového podpisu Držitele karty. 7. Držitel karty (dále také Držitel) Osoba, které byla karta vydána k používání na základě Smlouvy o užívání platební karty a jejíž jméno, podpis a další údaje jsou uvedeny na kartě. Držitelem může být Majitel účtu, ke kterému je karta vydána, nebo osoba písemně zmocněná Majitelem tohoto účtu k manipulaci s prostředky na účtě prostřednictvím platební karty. Form: GBH S2 1

2 8. Majitel účtu (dále také Majitel) Fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s bankou Smlouvu o běžném účtu a na jejíž jméno je účet veden. 9. Denní/ týdenní/ měsíční limit Maximální souhrnná částka výběrů finanční hotovosti na peněžním automatu a plateb uskutečněných prostřednictvím pokladního terminálu za jeden kalendářní den/ týden/ měsíc. 10. Charge karta Charge karta se liší od běžné platební karty způsobem účtování, kdy účet je zatížen jednorázově všemi transakcemi uskutečněnými v předchozím měsíci. 11. Peněžní automat - Bankomat - ATM (Automated Teller Machine) Zařízení umožňující Držiteli karty výběr finanční hotovosti z účtu, ke kterému byla karta vydána, až do výše povoleného denního/ týdenního/ měsíčního limitu pro výběry z ATM. 12. Pokladní terminál - POS (Point of Sale/ Service) Zařízení umožňující Držiteli karty bezhotovostní nákup zboží a služeb v obchodní organizaci. 13. Imprinter Mechanický snímač údajů zaznamenaných na platební kartě pomocí reliéfního písma. 14. Výběr hotovosti Cash Advance Výběr hotovosti prostřednictvím platební karty v pobočkách bank a ve směnárnách nebo na jiných smluvních místech. 15. PIN (Personal Identification Number) Osobní identifikační číslo (čtyřmístný číselný kód), které je Držiteli přiděleno při vydání karty a jímž Držitel prokazuje své oprávnění použít kartu při výběru finanční hotovosti z peněžního automatu nebo při bezhotovostní úhradě zboží a služeb. 16. CVC2/ CVV2 (Card Verification Code, Card Verification Value) Jedná se o bezpečnostní kód (třímístní číselný kód) pro transakce, kdy karta není přítomná, např. nákup přes Internet, telefonické objednávky. Nachází se na podpisovém proužku, na zadní straně karty s reliéfním písmem za kontrolním čtyřčíslím, které odpovídá posledním čtyřem znakům čísla karty. 17. Prodejní doklad Doklad, na kterém Držitel karty souhlasí s provedením transakce a tím i se zatížením účtu Majitele. Tento doklad je nutno uschovat pro případ reklamace platební operace. 18. Blokace Opatření spočívající v dočasném nebo trvalém omezení platnosti platební karty. III. Vydání platební karty IV. PIN 1. Banka vydává platební karty k běžným osobním nebo firemním účtům, kdy zúčtování je v Dominikánských pesos (DOP) Amerických dolarech (USD) a měně Evropské unie (EUR). Platební karty jsou majetkem Banky a jsou nepřenosné, tj. k jejich užívání je oprávněn výlučně Držitel uvedený na kartě. 2. O vydání karty žádá Majitel účtu (nebo všichni spolumajitelé účtu společně), prostřednictvím řádně vyplněné a podepsané Žádosti o vydání platební karty. 3. Platební kartu Banka vydává po splnění všech předepsaných podmínek. Právní vztah je upraven Smlouvou pro užívání platební karty (dále jen Smlouva ). Smlouva se uzavírá mezi Bankou na jedné straně a Majitelem účtu/držitelem karty na straně druhé. 4. Ve Žádosti Majitel účtu/držitel karty uvede požadovaný druh karty a ostatní údaje podle předtisku. Majitel účtu odpovídá za pravdivost uvedených údajů a jejich aktualizaci v případě změny. 5. Majitel účtu může požádat o vydání karet i pro osoby, které nemají dispoziční právo k danému účtu a které jsou oprávněny disponovat s peněžními prostředky na účtu prostřednictvím platební karty (dále také zmocněná osoba či Držitel ). Banka si vyhrazuje právo vydávat pro každou osobu, zmocněnou Majitelem účtu, jen jednu kartu. 6. O schválení nebo zamítnutí vydání platební karty bude Majitel účtu Bankou vyrozuměn dohodnutým způsobem. Na vydání karty není právní nárok. Banka může odmítnout vydání platební karty, a to i bez oznámení důvodu. 7. Banka je oprávněna požadovat po Majiteli účtu zajištění jejích pohledávek, které by Bance mohly vzniknout v souvislosti s používáním platební karty, a to způsobem a v rozsahu stanoveným Bankou. Pokud bude zajištění sjednáno (např. blokace prostředků na účtu, zřízením zástavního práva k pohledávce na termínovaném vkladu apod.), je Banka oprávněna toto zajištění uplatňovat po celou dobu platnosti Smlouvy. 1. Držitel karty si zásilku s PIN přebírá osobně na příslušné pobočce banky. Držitel karty je povinen při převzetí obálky s PIN zkontrolovat její neporušenost. V případě jakéhokoli poškození obálky s PIN je Držitel Form: GBH S2 2

3 karty povinen upozornit na tuto skutečnost Banku a tato vydá Držiteli bezplatně nový PIN a novou platební kartu. Ve specifických případech, Banka může Klientu/Držiteli karty zaslat PIN na jeho adresu doporučenou poštou nebo kurýrní službou a to na náklady Majitele účtu. 2. V případě, že Držitel PIN zapomene, je oprávněn požádat na pobočce Banky o opětovné vydání PIN. Banka předá Držiteli karty PIN v nejbližším možném termínu. Opětovné vydání PIN je zpoplatněno dle platného Ceníku služeb (viz.čl.vi., odst. (12)). 3. PIN je znám pouze Držiteli karty. Držitel karty si nesmí poznamenávat PIN na kartu nebo jiný předmět (zejm. který nosí společně s kartou), musí jej uchovávat odděleně od karty, v tajnosti a zabránit jeho prozrazení třetím osobám. V. Převzetí platební karty 1. Kartu Držitel přebírá osobně zpravidla v pobočce Banky, vyznačené ve Smlouvě, nebo ji Banka může zaslat Klientu/Držiteli na jeho adresu doporučenou poštou nebo kurýrní službou. Platební karta je na pobočce Banky uložena po dobu 2 měsíců. Pokud si Držitel do této doby kartu nevyzvedne, bude karta znehodnocena a veškeré náklady spojené se znehodnocením se zúčtují na vrub účtu Majitele. Roční poplatek za vydání a vedení platební karty (společně s ostatními poplatky souvisejícími s platební kartou) je účtován neprodleně po schválení a zpracování Smlouvy Bankou bez ohledu na to, zda si Držitel platební kartu převezme či nikoliv. Poplatek je splatný ke dni výroby karty a dále je účtován zpravidla vždy k výročí vydání karty, a to po celou dobu platnosti Smlouvy. 2. Při převzetí karty je Držitel povinen podepsat platební kartu v podpisovém proužku na zadní straně platební karty v přítomnosti oprávněného pracovníka Banky a písemně potvrdit převzetí karty. 3. Platební karta se vydává na omezenou dobu platnosti. Převzetím karty vzniká Držiteli právo na její používání po dobu platnosti vyznačené na platební kartě. Platnost karty končí uplynutím posledního dne měsíce uvedeného na kartě. Po uplynutí této doby je Držitel povinen kartu vrátit Bance. 4. Po ukončení doby platnosti karty vydá Banka, pokud tak bylo stanoveno ve Smlouvě Majitelem účtu, automaticky platební kartu novou, neoznámí-li Držitel karty písemně Bance nejpozději 6 týdnů před ukončením doby platnosti karty, že o vydání nové karty nemá zájem. VI. Používání platebních karet 1. Platební kartu je možné používat k výběru hotovosti z peněžních automatů, na přepážkách bank a směnáren nebo k úhradě zboží a služeb v obchodních místech a internetu. Internetovou platební kartu pak pouze k platbám prostřednictvím internetu. 2. Držitel karty je oprávněn provádět platební kartou transakce v rámci povoleného denního/ týdenního/ měsíčního limitu, jehož výše je uvedena ve Smlouvě, maximálně však do výše disponibilního zůstatku na účtu s výjimkou charge karet. Jestliže jsou transakce provedeny nad rámec disponibilního zůstatku na účtu (nepovelený debetní zůstatek), Banka je oprávněna úročit vzniklý nepovolený debetní zůstatek na účtu sankční úrokovou sazbou, která je vyhlašována v Tabulce úrokových sazeb. Není-li částka ve výši nepovoleného debetního zůstatku na účtu uhrazena do 10 dnů od jeho vzniku, je Banka oprávněna touto částkou zatížit i jiný účet Majitele účtu, který je u Banky veden. Dále je oprávněna na náklady Majitele účtu trvale omezit platnost platebních karet, vydaných k jeho účtu (účtům) a požadovat jejich vrácení Bance. 3. Banka neodpovídá za případné další náklady, resp. škody, které vzniknou Majiteli účtu v souvislosti s přečerpáním povoleného denního/ týdenního / měsíčního limitu Držitelem karty. 4. Platební karta může být použita jen v souladu s platnými Podmínkami Banky a obecně závaznými právními předpisy. Banka si vyhrazuje právo i bez předchozího upozornění pozastavit nebo zrušit právo k dispozici s platební kartou (blokace karty) nebo odmítnout souhlas k některým druhům platebních operací prováděných platební kartou, a toto rozhodnutí sdělit třetí osobě, zejm. obchodním místům, peněžním ústavům, apod. Banka je oprávněna k tomuto postupu zejména v případě porušení právních předpisů, smluvních podmínek, obstavení účtu (exekuce), debetu na účtu nebo v rámci bezpečnosti a ochrany Majitele účtu/ Držitele karty při podezření na zneužití platební karty. 5. Obchodní místo je oprávněno vyžádat si povolení provést požadovanou platební transakci (autorizace) a uskutečnit ji jen v případě, že obdrží souhlas autorizačního centra. Při použití karty k nákupu zboží nebo služeb je obchodní místo povinno vystavit prodejní doklad, který Držitel karty musí po vyzvání podepsat souhlasně s podpisovým vzorem na kartě. V některých obchodních místech může být požadován osobní identifikační kód PIN. 6. Při výběru hotovosti z bankomatů je třeba zadat prostřednictvím klávesnice osobní identifikační kód PIN a řídit se pokyny k obsluze, které jsou uvedeny na obrazovce nebo na informačních panelech peněžního automatu. Po zadání 3 chybných PIN je karta odmítnuta a další výběr touto kartou může být uskutečněn až na začátku nové akumulační periody (tj. následující den/ týden/ měsíc). 7. V případě, že bankomat z jakéhokoli důvodu kartu zadrží, je Držitel karty povinen z bezpečnostních důvodů ihned kartu zablokovat. Při blokaci karty postupuje dle článku VIII. odst. (1) těchto Podmínek. Form: GBH S2 3

4 8. Majitel účtu nebo držitel karty je oprávněn požádat písemně v pobočce Banky o dočasné nebo trvalé omezení platnosti platební karty (pouze pro on-line autorizované transakce). Majitel účtu je oprávněn požádat o omezení platnosti jakékoli karty vydané k jeho účtu, popř. všech karet, držitel pouze o blokaci té karty, ke které má dispoziční právo. Dočasné omezení platební karty může zrušit pouze osoba, která o dočasné omezení platnosti požádala, a to písemně na té pobočce Banky, kde byla žádost o omezení platnosti podána. 9. Držitel karty je povinen ukládat platební kartu na bezpečném místě, odděleně od osobních dokladů a bránit jejímu zneužití třetími osobami. Držitel karty je povinen pravidelně každodenně kontrolovat držení platební karty. V případě ztráty, krádeže nebo jiného podezření na zneužití platební karty postupuje dle čl. VIII. těchto Podmínek. 10. Držitel karty není oprávněn půjčovat svoji platební kartu k nákupům či výběrům hotovosti třetím osobám. Pokud tak učiní, nese plnou odpovědnost za veškeré náklady a škody s tím související. 11. Při placení elektronickým pokladním terminálem je Držitel karty povinen vždy vyžadovat doklad o uskutečnění transakce a nikdy nepodepisovat neúplné doklady. Na dokladu si vždy zkontroluje celkovou sumu. 12. Veškeré transakce provedené platební kartou, vydání platební karty, její vedení a ostatní služby a poplatky jsou zpoplatněny sazbami dle Ceníku služeb platného v době provedení této služby či operace Bankou, a to na vrub Majitele účtu. Banka je oprávněna odepsat z účtu Majitele částku odpovídající ceně za dané služby ke dni splatnosti této služby, popř. po předložení veškerých potřebných podkladů. Ceník služeb je k dispozici na všech pobočkách Banky a na webové prezentaci banky na a VII. Výpisy a reklamace 1. O jednotlivých zaúčtovaných transakcích je Majitel účtu informován výpisem z účtu. Transakce jsou účtovány jednotlivě s uvedením zkráceného čísla platební karty, a detailní identifikace transakce. U charge karet je Majitel účtu o všech provedených transakcích v měsíci informován samostatným výpisem z účtu (s údaji týkajícími se jednotlivých transakcí uvedenými výše), a to obvykle 10 dní před zatížením účtu. 2. Provedené transakce jsou účtovány na vrub účtu, ke kterému je karta vydána po obdržení podkladů nutných k jejich zúčtování od banky příjemce/ plátce (mezinárodní asociace MasterCard, resp. VISA), a to nejpozději valutou dne zpracování transakce Bankou. Transakce uskutečněné v jiné měně než RD$ nebo USD jsou přepočteny kurzem používaným mezinárodní asociací MasterCard a VISA, přičemž kursové riziko nese vždy Majitel účtu. 3. U charge karet jsou provedené transakce zúčtovávány na vrub účtu, ke kterému je karta vydána, vždy k 15. dni následujícího měsíce a to sumou všech transakcí provedených kartou v měsíci předchozím. V případě, že tento den není pracovní, pak je zúčtování provedeno následující pracovní den. 4. Zjistí-li Majitel účtu nebo Držitel karty, že se ve výpise z účtu vyskytla položka, která neodpovídá žádné transakci platební kartou, kterou uskutečnil, nebo je uvedena nesprávná částka, informuje o tom neprodleně obchodní místo Banky. Bance také neprodleně ohlásí operaci, k jejímuž provedení nedal příkaz. Předloží přitom všechny dostupné doklady ke svému tvrzení. Současně s tím vyplní Protokol o reklamaci sporné transakce, který je dostupný na webových stránkách Banky. Převzetí Protokolu o reklamaci sporné transakce obchodní místo potvrdí. V případě oprávněnosti reklamace bude Bankou provedeno opravné účtování. 5. Pokud Držitel karty při výběru hotovosti z bankomatu neobdrží požadovanou částku, vyčká zaúčtování a pokud je toto chybné, tak transakci výše uvedeným způsobem reklamuje. 6. Držitel karty/ Majitel účtu je oprávněn uplatňovat svůj reklamační nárok z transakcí uskutečněných prostřednictvím platební karty Banky nejpozději do 30 dnů od data zaúčtování transakce. Lhůty k vyřízení reklamace se odvíjí od typu transakce a důvodu reklamace. O způsobu vyřízení reklamace je Držitel karty/ Majitel účtu písemně informován. 7. Jestliže byla chybná transakce v souladu s těmito Podmínkami reklamována neúspěšně a Držitel karty/ Majitel účtu je s takovým řešením nespokojen, má právo se obrátit na finančního arbitra nebo civilní soud. Banka i Klient/Majitel účtu nebo Držitel karty se zavazují, že vždy se pokusí řešit reklamace a spory smírčí a mimosoudní cestou. VIII. Ztráta/ odcizení/ zneužití platební karty 1. V případě, že dojde ke ztrátě nebo odcizení platební karty nebo hrozí z jakéhokoliv důvodu její zneužití, je Držitel karty/ Majitel účtu povinen podat ihned o této skutečnosti telefonické hlášení do Call Centra GBH Private Bank Banco Ahorro y Credito S.A.(dále také Call Centrum ) na tel.: +1(809) nebo na tel, a fax čísla uvedené na webové prezentaci Banky na nebo Hlášení ztráty nebo odcizení je oprávněna podat i třetí osoba (dále jen hlásící osoba ). Pracovník Call Centra sdělí hlásící osobě v rámci téhož telefonního hovoru identifikační kód jako potvrzení, že ztrátu/ Form: GBH S2 4

5 odcizení platební karty telefonicky ohlásil. Pokud Majitel účtu/držitel karty nemůže z nějakého důvodu ohlásit výše uvedené skutečnosti v Call Centru, je povinen tak učinit neprodleně v obchodním místě Banky, která vede účet k předmětné platební kartě. Není-li to možné, podává hlášení i na jiné obchodní místo Banky. Tato zajistí hlášení na Call Centru. Po ohlášení těchto skutečností je provedena blokace karty. 2. Telefonické hlášení musí být písemně potvrzeno na kterékoli pobočce Banky nejpozději první den po dni, kdy bylo provedeno telefonické hlášení s uvedením přiděleného identifikačního kódu blokace. V případě, že telefonické hlášení je podáváno ze zahraničí, musí být písemné potvrzení podáno nejpozději první pracovní den po návratu držitele karty do země trvalého pobytu Majitele účtu/držitele karty. Písemné oznámení ztráty/ odcizení musí obsahovat čitelný podpis Majitele / Držitele, který odpovídá podpisu na Smlouvě. 3. Pokud písemné hlášení podává třetí osoba ( hlásící osoba ), je Banka v tomto případě oprávněna požadovat předložení odpovídající plné moci. 4. Při oznámení ztráty nebo odcizení karty je třeba sdělit údaje, podle kterých je možné danou kartu identifikovat (např. číslo karty nebo jméno Držitele, druh karty apod.). Dále je třeba sdělit všechny okolnosti, které jsou Držiteli karty (ve výjimečných případech jiné osobě) známy o ztrátě/ odcizení nebo podezření ze zneužití karty (zda došlo k prozrazení PIN apod.). IX. Zvláštní povinnosti a odpovědnosti 1. Majitel účtu je povinen zajistit dodržování smluvních podmínek všemi Držiteli karet vydaných k jeho účtu a je v plné míře odpovědný za případné porušení stanovených podmínek a jeho důsledky. Banka je oprávněna zaúčtovat na vrub účtu Majitele veškeré náklady, které jí vznikly v důsledku takového nedodržení Podmínek Držitelem karty. 2. Banka odpovídá Majiteli za škodu, která mu byla způsobena nedodržením Podmínek ze strany Banky. 3. Odpovědnost Majitele účtu za transakce uskutečněné ztracenou, odcizenou, nebo zneužitou platební kartou končí ihned po telefonickém oznámení dle článku VIII., odst. (1) (prostřednictvím telefonního čísla zde uvedeného) s výjimkou transakcí, u kterých není zjistitelný čas transakce z účtenky nebo z autorizačních systémů. U tohoto typu transakcí končí odpovědnost Majitele účtu ve 24:00 hodin dne, kdy byla událost výše uvedeným způsobem oznámena a odpovědnost přebírá Banka. Banka však v žádném případě nenese odpovědnost za případné škody vzniklé při transakcích ztracenými nebo odcizenými platebními karty, při kterých byl použit správný PIN nebo při kterých Majitel účtu/ Držitel karty jednal podvodně. 4. Banka veškeré případy ztráty/ odcizení či podezření na podvodná jednání prošetří. Bez takového šetření nepřebírá automaticky odpovědnost za finanční ztráty Držitele/Majitele zejména v případech, kdy platební karta byla užita bez jejího fyzického předložení nebo bez elektronické identifikace karty. Samotný fakt, že karta nebyla přítomna, držitele nezbavuje bez dalšího šetření odpovědnosti za tyto transakce. 5. Pokud byla platnost karty trvale nebo dočasně omezena (blokace karty) a byla provedena v souladu s těmito Podmínkami, neodpovídá Banka za případné škody vzniklé Majiteli účtu nebo Držiteli karty v důsledku této blokace. 6. Za škody způsobené případným zneužitím platební karty, které byla dočasně nebo trvale omezena platnost, přejímá Banka odpovědnost počínaje prvním kalendářním dnem následujícím po dni předložení žádosti o omezení platnosti platební karty v pobočce Banky (dle článku VI. odst. (8)). Dočasné omezení platnosti se vztahuje pouze na autorizované transakce. 7. Banka není odpovědná za škody vzniklé Držiteli karty které vznikly v důsledku neprovedení požadovaných transakcí, které byly způsobené přímo či nepřímo příčinami mimo kontrolu Banky nebo jejích partnerů (např. přerušením dodávky elektrické energie, poruchami peněžního automatu, odmítnutím přijmout kartu v obchodním místě nebo pobočce banky, stávka apod.) nebo kdy příslušné operace byly provedeny na zařízeních, která nebyla schválena pro používání platebními kartami a za případné škody s tím související. 8. Banka nezkoumá oprávněnost operací provedených Držitelem karty, ani za ně neodpovídá. Rovněž neodpovídá za škody vzniklé Držiteli v souvislosti s neplatnou platební kartou. 9. Banka nenese odpovědnost v případě, že Držitel karty hrubým způsobem porušil povinnosti stanovené těmito Podmínkami, zejména tím, že porušil povinnost uchovávat PIN v tajnosti, nebo porušil povinnost dát Bance bezodkladně pokyn k blokaci karty v případě, že okolnosti nasvědčovali možnosti jejího neoprávněného použití. X. Změna podmínek 1. Banka je oprávněna změnit tyto Podmínky bez předchozího souhlasu Majitele účtu/ Držitele karty. O změně Podmínek Banka Majitele účtu/ Držitele karty předem vyrozumí na vývěsce ve svých provozních prostorách a současně zveřejněním této informace na výpisu z účtu nebo webových stránkách banky. Pokud Majitel účtu/ Držitel karty do 30 dní od vydání nových Podmínek Smlouvu nevypoví, považují se nové obchodní podmínky jím za schválené a závazné. Úplné znění novelizovaných podmínek Banka zveřejní ve svých provozních prostorách a webových stránkách banky. Form: GBH S2 5

6 XI. Zánik smlouvy 1. Smlouva zaniká: a) dohodou smluvních stran (dnem uvedeným v dohodě), b) výpovědí jedné ze smluvních stran, c) výpovědí smlouvy o vedení osobního nebo firemního účtu, k němuž byla karta vydána, d) zánikem právnické osoby, e) smrtí Držitele karty nebo Majitele účtu (pokud majitelem nebylo v závěti stanoveno jinak), f) ztrátou či krádeží platební karty, pokud byla karta z tohoto důvodu blokována, g) nebo znehodnocením platební karty Bankou. 2. Pokud Majitel účtu vypoví Smlouvu, je povinen o výpovědi Držitele karty písemně informovat a současně zajistit bezodkladné vrácení platební karty na příslušnou pobočku Banky. Vypoví-li smlouvu Držitel, je povinen o tom neprodleně informovat Majitele účtu a neprodleně vrátit kartu Bance. 3. Banka je oprávněna i bez uvedení důvodu vypovědět Smlouvu písemnou výpovědí doručenou na adresu Držitele karty a to i bez předchozího uvědomění. 4. V případě hrubého porušování Podmínek nebo VOP, a to jak ze strany Držitele, tak ze strany Majitele účtu, je Banka oprávněna okamžitě odstoupit od Smlouvy. 5. Výpověď Smlouvy musí být provedena písemně. Účinnost výpovědi nastává dnem jejího doručení druhé smluvní straně. Pokud je Bance vrácena zásilka jako nedoručitelná, nastávají účinky dnem nepřevzetí zásilky klientem. 6. Platnost karty končí dnem doručení výpovědi Smlouvy nebo smlouvy o vedení běžného účtu druhé straně, uplynutím doby, provedením trvalé blokace karty, vrácením karty Bance, znehodnocením karty, projeví-li Majitel/Držitel výslovný nesouhlas s novelizací Podmínek. 7. Smlouva o vydání platební karty zaniká současně se skončením platnosti karty vydané na jejím základě, pokud nemá být na základě takové smlouvy vydána nová karta na další období. 8. Není-li stanoveno jinak, musí být karta vrácena Bance do 15 dnů ode dne skončení její platnosti. Pokud se tak nestane, je Banka oprávněna provést blokaci karty, a to na náklady Majitele účtu. Banka po tuto dobu až do vrácení karty neodpovídá za náklady a škody, které vzniknou Majiteli účtu v souvislosti s platební kartou. 9. Výpovědní lhůta smlouvy o vedení běžného účtu, k němuž byla vydána alespoň jedna platební karta, se prodlužuje min. na 1 měsíc pro debetní karty a 2 měsíce pro ostatní karty ode dne uplynutí 15denní lhůty k vrácení karty.banka je oprávněna po tuto dobu zúčtovat na vrub účtu všechny došlé transakce, vyplývající z použití platební karty. 10. Zánikem Smlouvy není Majitel účtu zbaven povinnosti vyrovnat všechny závazky plynoucí z používání platebních karet vydaných k účtu. Za škody vzniklé Držiteli platební karty nebo Majiteli účtu v důsledku zániku Smlouvy o platební kartě Banka neodpovídá. XII. Účinnost a právní doložka 1. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek banky, Ceníku služeb a dalších smluvních ujednání. 3. Smluvní vztah se řídí právem Dominikánské republiky. Podpis Držitele karty: (jméno a příjmení) podpis Místo a datum podpisu Form: GBH S2 6

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební prostředek k osobním a firemním běžným

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební prostředek k osobním a firemním běžným

Více

Podmínky pro platební karty klientů Equa bank a. s.(dále jen Podmínky )

Podmínky pro platební karty klientů Equa bank a. s.(dále jen Podmínky ) Stránka 1 z 10 Podmínky pro platební karty klientů Equa bank a. s.(dále jen Podmínky ) Všeobecná ustanovení 1. Equa bank a. s., (dále jen Banka ) vydává Majiteli Účtu a osobám určeným Majitelem Účtu platební

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. LBBW Bank CZ a.s. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební

Více

Podmínky pro vydání a užívání platebních karet

Podmínky pro vydání a užívání platebních karet Podmínky pro vydání a užívání platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Podmínky pro vydávání a používání platebních karet (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla při

Více

obchodní podmínky pro debetní platební kartu

obchodní podmínky pro debetní platební kartu obchodní podmínky pro debetní platební kartu 1. Obchodní podmínky pro debetní platební kartu (dále jen Obchodní podmínky nebo OP ) upravují právní vztahy mezi Poštovou bankou, a.s., se sídlem Dvořákovo

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních bezkontaktních karet Expobank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních bezkontaktních karet Expobank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních bezkontaktních karet Expobank CZ a.s. 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. Expobank CZ a.s. (dále jen Expobank ) vydává platební karty MasterCard jako elektronický platební

Více

obchodní podmínky pro debetní platební kartu

obchodní podmínky pro debetní platební kartu obchodní podmínky pro debetní platební kartu 1. Obchodní podmínky pro debetní platební kartu (dále jen Obchodní podmínky nebo OP ) upravují právní vztahy mezi Poštovou bankou, a.s., se sídlem Dvořákovo

Více

Podmínky pro vydávání a používání platebních karet MasterCard pro firemní klienty

Podmínky pro vydávání a používání platebních karet MasterCard pro firemní klienty Podmínky pro vydávání a používání platebních karet MasterCard pro firemní klienty Obsah 2 1. Všeobecné informace 2 2. Druhy platebních karet 2-3 3. Vydání karty a její ochrana 3 4. Platnost karty 3 5.

Více

PODMÍNKY pro vydávání a používání platebních karet MasterCard COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha pro firemní klienty

PODMÍNKY pro vydávání a používání platebních karet MasterCard COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha pro firemní klienty PODMÍNKY pro vydávání a používání platebních karet MasterCard COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha pro firemní klienty Obsah 2 1. Všeobecné informace 2 2. Druhy platebních karet 2-3 3. Vydání

Více

PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY

PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY , se sídlem Hauptplatz 22, Waidhofen a.d. Thaya, Rakouská republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Krems an der Donau, FN279850 w, v České republice podnikající prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY ÚČINNÉ OD 15. SRPNA 2011 OBSAH I. Všeobecné informace 01 II. Vydání a obnova platební karty 01 III. PIN 01 IV. Převzetí platební karty 01 V. Používání platební karty

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MPU INTERNETBANKING ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO PLATEBNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO PLATEBNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO PLATEBNÍ KARTY ÚČINNÉ OD 1. KVĚTNA 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů a výkladová pravidla 01 2 PLATEBNÍ KARTY

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních platebních karet

Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních platebních karet Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních platebních karet Citfin, spořitelní družstvo Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5 IČ:25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

Více

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ INFORMACE

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ INFORMACE P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O P L A T E B N Í K A R T Y ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ INFORMACE 1. Evropsko-ruská banka, a.s. se sídlem Štefánikova 78/50, Praha 5, PSČ: 150 00, IČ: 28428943,

Více

Podmínky pro vydání a užívání kreditních karet

Podmínky pro vydání a užívání kreditních karet Podmínky pro vydání a užívání kreditních karet Účinné od 28. 2. 2013 I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet (dále jen Podmínky ) stanoví v souladu s ustanovením

Více

Obchodní podmínky pro aktivování a používání elektronické peněženky na kartě ČZU

Obchodní podmínky pro aktivování a používání elektronické peněženky na kartě ČZU Obchodní podmínky pro aktivování a používání elektronické peněženky na kartě ČZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Obchodní podmínky pro aktivování a používání karty ČZU jako elektronického peněžního prostředku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO PLATEBNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO PLATEBNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO PLATEBNÍ KARTY ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2014 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 1.1 Úvod 1 1.2 Vymezení pojmů a výkladová pravidla 1 2 PLATEBNÍ KARTY 1

Více

PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY

PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY , se sídlem Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakouská republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Krems an der Donau, FN 36924 a, v České republice podnikající prostřednictvím své organizační

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /6

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /6 Obchodní podmínky pro vydávání a používání vlastních platebních karet k účtům vedeným bankou Fio banka, a.s.,ič 61858374, Praha 1, V Celnici 10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

Podmínky pro vydání a užívání kreditních karet

Podmínky pro vydání a užívání kreditních karet Podmínky pro vydání a užívání kreditních karet Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet (dále jen Podmínky ) stanoví vzájemná práva a povinnosti

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /7

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /7 Obchodní podmínky pro vydávání a používání vlastních platebních karet k účtům vedeným bankou Fio banka, a.s.,ič 61858374, Praha 1, V Celnici 10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

Podmínky pro používání virtuálních platebních karet MasterCard a VISA

Podmínky pro používání virtuálních platebních karet MasterCard a VISA Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky Banky pro používání virtuálních platebních karet MasterCard a VISA (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Platné od 1. srpna 2014

Platné od 1. srpna 2014 Obchodní podmínky pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků debetních platebních karet pro firemní klienty Platné od 1. srpna 2014 ING Bank N.V., pobočka Praha Preambule ING Bank N.V.,

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO DRŽITELE PLATEBNÍCH KARET EQUA BANK a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO DRŽITELE PLATEBNÍCH KARET EQUA BANK a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Strana 1 ze 7 PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO DRŽITELE PLATEBNÍCH KARET EQUA BANK a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Produktové podmínky pro držitele platebních Karet

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi držitelem Express Deli karty na straně jedné a provozovatelem systému - společností Monet+, a.s., IČO: 26217783, se sídlem Za

Více

INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM RÁMCOVÉ SMLOUVY PODLE ZÁKONA O PLATEBNÍM STYKU

INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM RÁMCOVÉ SMLOUVY PODLE ZÁKONA O PLATEBNÍM STYKU INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM RÁMCOVÉ SMLOUVY PODLE ZÁKONA O PLATEBNÍM STYKU, (dále také ČSOB ) v souladu s ustanoveními zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZOPS

Více

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Platné a účinné od 1. 1. 2014 mbank.cz 844 777 000 1. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět Podmínek Tyto Podmínky pro vydávání a používání kreditních

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s. Tyto Podmínky pro vydání a používání Kreditní karty LBBW Bank CZ a.s. (dále jen Podmínky ) jsou nedílnou součástí každé smlouvy o vydání

Více

Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktních čipových Městských karet

Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktních čipových Městských karet Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktních čipových Městských karet Vydavatel: Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. Pouchovská 153 Hradec Králové, PSČ 500 03 I.Úvodní ustanovení Podmínky pro

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG

PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG Znění účinné od 1.10.2015 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Oberbank AG, prostřednictvím své organizační složky v České republice Oberbank AG pobočka

Více

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ CENÍK SLUŽEB ZALOŽENÍ, VEDENÍ A ZRUŠENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU Založení účtu (platí pro všechny typy účtů) Zřízení internetového bankovnictví Poplatek za vedení osobního účtu (měsíčně)

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG

PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG Znění účinné od 1.1.201410.2015 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Oberbank AG, prostřednictvím své organizační složky v České republice Oberbank AG

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s. Tyto Podmínky pro vydání a používání Kreditní karty LBBW Bank CZ a.s. (dále jen Podmínky ) Článek 1: Základní ustanovení 1.1 Banka vydává

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /8

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /8 Obchodní podmínky pro vydávání a používání vlastních platebních karet k účtům vedeným bankou Fio banka, a.s.,ič 61858374, Praha 1, V Celnici 10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a používání kreditních karet

Obchodní podmínky pro vydávání a používání kreditních karet Obchodní podmínky pro vydávání a používání kreditních karet I. Úvodní ustanovení I.1 Obchodní podmínky pro vydávání a používání kreditních karet (dále jen Obchodní podmínky ) upravují vzájemná práva a

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

Obchodní podmínky pro platební služby

Obchodní podmínky pro platební služby Obchodní podmínky pro platební služby Předmět úpravy 1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují práva a povinnosti T-Mobile Czech Republic a.s, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4,

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Reklamační řád Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika

Reklamační řád Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Obsah: Reklamační řád Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Článek 1 Úvodní ustanovení Vymezení pojmu reklamace Formulář Podání Vyřízení Podání Reklamační řízení Použité právní předpisy Osoba oprávněná

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s. Tyto Podmínky pro vydání a používání Kreditní karty LBBW Bank CZ a.s. (dále jen Podmínky ) jsou nedílnou součástí každé smlouvy o vydání

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY Expobank CZ a.s.

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY Expobank CZ a.s. PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY Expobank CZ a.s. Tyto Podmínky pro vydání a používání Kreditní karty Expobank CZ a.s. (dále jen Podmínky ) jsou nedílnou součástí každé smlouvy o vydání a

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

Příloha č. 1 OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O PŘIJÍMÁNÍ PLATEBNÍCH KARET

Příloha č. 1 OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O PŘIJÍMÁNÍ PLATEBNÍCH KARET Příloha č. 1 OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O PŘIJÍMÁNÍ PLATEBNÍCH KARET ČÁST I Úvodní ustanovení 1 Každá společnost, která splňuje tyto Obchodní podmínky smlouvy o přijímání platebních karet vyhlášené UniCredit

Více

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Platební styk 3 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Platební styk 3 Téma: Běžný nebo platební

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /8

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /8 Obchodní podmínky pro vydávání a používání vlastních platebních karet k účtům vedeným bankou Fio banka, a.s.,ič 61858374, Praha 1, V Celnici 10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

Obchodní podmínky Citibank pro vydávání a používání VISA karet (dále jen podmínky)

Obchodní podmínky Citibank pro vydávání a používání VISA karet (dále jen podmínky) Obchodní podmínky Citibank pro vydávání a používání VISA karet (dále jen podmínky) I. Vymezení základních pojmů Bankou se rozumí Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva,

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Obchodní podmínky pro Sberbank Online Banking

Obchodní podmínky pro Sberbank Online Banking Obchodní podmínky pro Sberbank Online Banking Účinné od 28. 2. 2013 I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou nedílnou součástí Smlouvy o elektronické komunikaci mezi bankou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PLATEBNÍCH KARET GE Money Bank, a.s.

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PLATEBNÍCH KARET GE Money Bank, a.s. PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PLATEBNÍCH KARET GE Money Bank, a.s. účinné od 13. září 2010 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Informace o platebních službách v GE Money Bank, a.s. PREAMBULE Tato Informace o platebních službách v GE Money

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky GBH Private Bank Ltd, platí pro smluvní vztahy mezi GBH Private Bank Ltd, (dále jen banka) na straně jedné a fyzickými osobami,

Více

Zvláštní ujednání pro ubytovací služby doplňující Produktové obchodní podmínky smlouvy o přijímání platebních karet

Zvláštní ujednání pro ubytovací služby doplňující Produktové obchodní podmínky smlouvy o přijímání platebních karet Zvláštní ujednání pro ubytovací služby doplňující Produktové obchodní podmínky smlouvy o přijímání platebních karet UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. 1 Hotelová rezervační služba (Hotel

Více

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost AMANTIS, s. r.o. Amantis CZ s.r.o. Štorkánova 3236/16, Praha 5, 150 00 IČ 26774852 DIČ CZ26774852 zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Podmínky pro vydávání a užívání karty IDS UK BL

Podmínky pro vydávání a užívání karty IDS UK BL Podmínky pro vydávání a užívání karty IDS UK BL I. Úvodní ustanovení Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové karty (dále jen Podmínky) karty IDS UK BL (dále jen BČK) odpovídají Vzorovým obchodním

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Vydání/používání karty 2. Úvěry poskytované prostřednictvím kreditních a charge karet 3. Vyrobení náhradní karty 4. Omezení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

www.mbank.cz mlinka: 844 777 000 Obchodní podmínky maximum výhod a pohodlí

www.mbank.cz mlinka: 844 777 000 Obchodní podmínky maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz mlinka: 844 777 000 Obchodní podmínky maximum výhod a pohodlí Podmínky pro zakládání a vedení účtů v mbank Účinnost od 1.5.2008 Část I - Zásady vedení účtu Kapitola I - Obecná ustanovení...

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

III. Úročení účtu, připisování úroků, poplatky, výpis z účtu

III. Úročení účtu, připisování úroků, poplatky, výpis z účtu Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ: 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 Obchodní podmínky Wüstenrot

Více

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Strana 1 z 5 Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Produktové obchodní podmínky pro běžné Účty a Přímé

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ ČÁST PRVNÍ ZŘÍZENÍ SLUŽEB INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ 1. O zřízení služeb internetového bankovnictví může požádat pouze Majitel účtu. 2. Služby

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY, TERMÍNOVANÉ VKLADY A DEBETNÍ KARTY EQUA BANK a.s. (FYZICKÉ OSOBY)

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY, TERMÍNOVANÉ VKLADY A DEBETNÍ KARTY EQUA BANK a.s. (FYZICKÉ OSOBY) Strana 1 z 11 PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY, TERMÍNOVANÉ VKLADY A DEBETNÍ KARTY EQUA BANK a.s. (FYZICKÉ OSOBY) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Produktové podmínky pro běžné Účty, Termínované vklady a debetní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. DUBNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému LBBW Business Direct LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému LBBW Business Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému LBBW Business Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ A PRO ODVODY TUZEMSKÝCH ŠEKŮ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky pro přijímání tuzemských šeků Banky pro platby v Kč a pro odvody tuzemských

Více