Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou podle směrnice ředitele č. III/2 na uzavření smlouvy na služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou podle směrnice ředitele č. III/2 na uzavření smlouvy na služby"

Transkript

1 Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou podle směrnice ředitele č. III/2 na uzavření smlouvy na služby Název zakázky: Vedení běžných bankovních účtů a zhodnocení dočasně volných finančních prostředků Název zadavatele: Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ IČ zadavatele: DIČ zadavatele: CZ Kontaktní osoby zadavatele: Ing. Jiří Ropek, ekonomický náměstek, telefon , Ing. Jaroslava Rodrová, ved. odboru ekonomických informací, telefon , 1. Předmět plnění a) Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Poskytování bankovních služeb pro zadavatele, spočívající ve vedení běžných účtů v české, případně i cizí měně, realizaci platebního styku a zhodnocení dočasně volných finančních prostředků v rámci zákonných možností pro státní příspěvkovou organizaci (zákon 218/2000 Sb. rozpočtová pravidla a 219/2000 Sb. o hospodaření se státním majetkem, v platném znění). Veřejná zakázka se nevztahuje na účty, které musí být vedeny u určité banky na základě obecně platných právních předpisů. b) Způsob realizace Zadavatel uzavře s uchazečem smlouvu nebo smlouvy o vedení bankovních účtů a poskytování dalších služeb s nimi souvisejících. Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si po jednom účtu u jiných bank pro snadnější realizaci platebního styku. 2. Specifikace požadovaných služeb a) Služby hrazené zadavatelem Uchazeč vyjde v nabídce z tohoto spektra a četností poptávaných služeb, které zadavatel předpokládá realizovat v průběhu 1 měsíce: 1

2 poplatek / služba cena za jednotku počet jednotek vedení účtu 10 výpis z účtu frekvence při každém obratu, předávaný elektronicky 130 vyšlá platba předaná elektronicky z toho: do KB 1800 do ČSOB 2000 do ČS 800 vyšlá platba předaná v písemné formě 5 došlá platba z toho: z KB 400 z ČSOB 250 z ČS 150 výběr hotovosti v Kč (bankovky + mince) 10 výběr hotovosti v jiné měně (bankovky) 5 vklad hotovosti na Kč účet (bankovky + mince) 10 expresní platba 3 došlá platba - přeshraniční převod do ,- EUR dispozice poplatku SHA 5 vyšlá platba - přeshraniční převod do ,- EUR dispozice poplatku SHA 5 vedení platební karty s limitem platby za služby nejméně Kč na týden 1 vedení virtuální platební karty pro platby přes Internet s limitem platby za služby nejméně Kč na týden 1 přímé (internetové) bankovnictví k 1 účtu 10 náklady a poplatky za další služby* celkem cena za služby bez DPH X X DPH X X celkem cena za služby včetně DPH X X * popište pod tabulkou uveďte popis služby a ceny b) Zhodnocení dočasně volných finančních prostředků celková cena za měsíc Uchazeč nabídne podmínky a sazby pro zhodnocení běžných zůstatků bankovních účtů, vedených za podmínek podle bodu 2a). Při propočtu zhodnocení bude uchazeč vycházet z úrokových sazeb ČNB platných ke dni a z těchto předpokládaných zůstatků na účtech: den v měsíci 430 mil. Kč den v měsíci 320 mil. Kč den v měsíci 260 mil. Kč (31.) den v měsíci 370 mil. Kč 2

3 zhodnocení volných prostředků za měsíc v tis. Kč Nabízené nástroje ke zhodnocení musí být pro zadavatele použitelné v rámci pravidel stanovených zákony 218/2000 Sb. a 219/2000 Sb. v platném znění. Částka zhodnocení musí být snížena o daň z příjmů, pokud by nepodléhala osvobození ( 18 odst. 4 písm. c) ZDP). c) Další služby Uchazeč popíše další služby, které poskytne v ceně služby podle tabulky v bodě 2a), příp. 2b). Mezi další služby patří např.: - dostupnost kontaktní osoby pro řešení akutních i strategických záležitostí - vedení účtů v jiných měnách za stejných podmínek - zapojení více bankovních účtů do režimu zhodnocení - možnost inkasovat poplatky za určitý účet i z některého jiného účtu zadavatele; totéž platí pro připisování výnosů - možnost úložky hotovosti mimo pokladní hodiny (noční trezor) - zřízení a provoz terminálů pro platby platebními kartami (celkem 4 terminály s měsíčním obratem Kč ve 200 položkách) - další péče o klienta (např. školení pokladních, informace o nových produktech). 3. Technické podmínky Uchazeč musí zajistit poskytování služeb za těchto podmínek: - realizace platebního styku elektronicky prostřednictvím Internetu (odesílání dispozic, příjem výpisů z účtů a avíz a další komunikace) - dostatečnou bezpečnost elektronické komunikace a ošetření případného zadavatelem nezaviněného zneužití platební karty nebo napadení účtu - v omezeném rozsahu musí být připuštěno předávání platebních příkazů a dalších dispozic papírovou formou - limit pro doručení elektronického platebního příkazu (cut-off time) pro standardní platbu musí být nejdříve v 17:00 hod. - ukládání dočasně volných prostředků může být možné realizovat jak automaticky, tak na vyžádání zadavatele - banka musí umožňovat vklady a výběry hotovosti na území města Hradec Králové (uchazeč uvede pokladní hodiny). Uchazeč se ke všem požadavkům tohoto odstavce musí vyjádřit v nabídce a uvést konkrétní způsob realizace těchto požadavků. 4. Smluvní podmínky Návrh smlouvy/smluv musí obsahovat tyto body: 1. Přesná identifikace dodavatele v souladu s výpisem z Obchodního rejstříku, pokud uchazeč není v rejstříku zapsán, v souladu s jeho živnostenským oprávněním 2. Přesné vymezení předmětu zakázky plnění (včetně odkazu na nabídku uchazeče a zadávací podmínky zadavatele) 3. Doba plnění smlouva/smlouvy budou uzavřeny na dobu 2 let, s možností jejich prodloužení 4. Cena za služby ve smlouvě může být uvedena 3

4 a. jako celková - tom případě uchazeč uvede pouze celkovou cenu bez DPH a s DPH a případně omezující podmínky, za kterých cena platí b. nebo jako ceník jednotlivých položek pak uchazeč uvede všechny položky tabulky 2a), případně doplněné o další služby 5. Způsob zhodnocení dočasně volných finančních prostředků popis způsobu zhodnocování, sazby pro zhodnocení, pokud zůstatky účtů nedosáhnou předpokládané výše nebo ji překročí apod. 6. Garance podmínek: smlouva musí zadavateli garantovat zachování nabízených cen za služby po dobu minimálně 2 let. Nabízené podmínky pro zhodnocení dočasně volných finančních prostředků musí být garantovány nejméně na 6 měsíců, pokud budou stanoveny pevně, nebo rovněž po dobu 2 let, pokud budou odvozovány z aktuálních sazeb vyhlašovaných ČNB. 7. Platební podmínky - platba poplatků a služeb bude prováděna inkasem z každého účtu, se kterým souvisí. 8. Zachování čísel účtů: v případě, že zadavatel má u uchazeče bankovní účet nebo účty již vedeny, je uchazeč povinen garantovat zachování čísel těchto účtů a podmínky jejich spravování přizpůsobit novým podmínkám uvedeným v nabídce 9. Záruční podmínky popis způsobu a postupu reklamace, odpovědnost za chyby 10. Sankce - způsob a postupy sankcionování za vzájemné neplnění smluvních podmínek 11. Souhlas se zveřejňováním dosažených cen, pokud bude zadavateli tato povinnost vyplývat z obecně platných právních předpisů nebo z rozhodnutí zřizovatele. 12. Monopolizace smlouva nesmí obsahovat ustanovení, na jehož základě by uchazeč nesměl využívat služby jiných bank. 13. Závěrečná ustanovení možnost ukončení smlouvy (dohodou, výpovědí výpovědní doba, případná úprava odstoupení od smlouvy nad rámec případů stanovených právními předpisy); uvedení právních předpisů, dle kterých je smlouva uzavírána; vymezení platnosti a účinnosti smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy pro problémy na straně zadavatele má uchazeč nárok pouze na úhradu nutných a prokazatelně vynaložených nákladů. Pokud některá z těchto podmínek, jejímž obsahem je závazek uchazeče, není přímo vtělitelná do smlouvy, může uchazeč místo toho ke smlouvě přiložit prohlášení o akceptaci tohoto závazku (např. bod 6, 8, 11). 5. Variantní řešení Zadavatel připouští variantní řešení. Každá varianta musí být plně popsána a ohodnocena (musí obsahovat obě tabulky podle bodu 2a) a 2b), přičemž v různých variantách může být jedna z tabulek shodná, dále další služby, technické podmínky, návrhy smlouvy/smluv). 6. Prokázání kvalifikačních předpokladů Uchazeč prokáže svou kvalifikaci čestným prohlášením - že je oprávněn na území ČR poskytovat bankovní služby v požadovaném rozsahu - že na jeho majetek není prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku ani že vůči němu není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů - že není v likvidaci. 4

5 7. Předpokládaná cena Celková předpokládaná cena předmětu plnění při rozsahu služeb podle bodu 2a) činí cca Kč ročně. Jedná se o předpokládané počty, tedy ani celkovou částku plnění za předmět plnění na základě smlouvy/smluv nelze předem přesně stanovit. Dílčí plnění bude závislé na konkrétních potřebách realizace platebního styku.. 8. Zpracování nabídky a nabídkové ceny Uchazeč předloží nabídku, která bude obsahovat: - vyplněné tabulky podle bodů 2a) a 2b) - popis dalších služeb podle bodu 2c) - popis splnění technických podmínek podle bodu 3 - návrh smluvy nebo smluv, potřebných pro realizaci veřejné zakázky, podle bodu 4 (v jednom vyhotovení) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče - čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů podle bodu 6 - prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po dobu 3 měsíců od okamžiku skončení lhůty pro podání nabídky, a bude-li vybrán, pak po dobu platnosti smlouvy/smluv. - prohlášení o tom, že celková nabídková cena podle bodu 2a) nebo nabídkové jednotkové ceny v jednotlivých dílčích řádcích tabulky 2a) budou nejvýše přípustné a nepřekročitelné za dobu trvání smlouvy/smluv - další informace, které pokládá za relevantní. Nabídku požadujeme předložit v českém jazyce. Cizojazyčné doklady musí být předloženy současně s překladem do českého jazyka. Nabídka bude svázána a stránky budou očíslovány. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol). 9. Podání nabídek Nabídky se podávají osobně (v pracovní dny od hod.) nebo doporučeně poštou, v písemné formě, v uzavřených obálkách zřetelně označených Vedení běžných účtů - NEOTVÍRAT a na uzavření zabezpečených proti otevření (např. přelepením a razítky uchazeče, podpisy apod.), na adresu Fakultní nemocnice Hradec Králové, referát pro výběrová řízení, Ing. Petra Košťálová, Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ v termínu do 12:00 hod. dne Veškeré nabídky doručené zadavateli po tomto termínu a hodině budou ze soutěže automaticky vyřazeny. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné nabídku případně vrátit. 10. Otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne ve 13:00 hod. ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, Sokolská tř. 581, PSČ , budova ředitelství č.12, přízemí, 5

6 zasedací místnost v přízemí. Otevírání obálek se uskuteční za účasti uchazečů o veřejnou zakázku, kteří podali nabídku a mají-li zájem se otevírání obálek zúčastnit. Za uchazeče se může zúčastnit l zástupce, který prokáže svou příslušnost k uchazeči. Při otevírání obálek budou kontrolovány pouze náležitosti, zda je nabídka zpracovaná v požadovaném jazyku, zda návrh smlouvy a prohlášení uchazeče jsou podepsány oprávněnou osobou a zda je nabídka z hlediska požadovaného obsahu úplná. Při otvírání obálek budou veřejně čteny nabídkové ceny. Kterýkoliv uchazeč může před zahájením otvírání obálek písemně dopisem doručeným současně s nabídkou nebo na místě osobně oznámit, že se čtením nabídkových cen nesouhlasí; v tom případě nabídkové ceny nebudou čteny. Tím není dotčeno právo zadavatele na zveřejnění cen vítězného uchazeče. 11. Hodnocení nabídek Předmětem hodnocení nabídek bude - celková nabídková cena včetně DPH váha kritéria 65 % - kvalita nabídky váha kritéria 35 %. Za celkovou nabídkovou cenu bude považován rozdíl hodnoty posledního řádku tabulky 2a) a hodnoty uvedené v bodě 2b) pro každou variantu. Kvalitou nabídky se rozumí: - rozsah a kvalita dalších služeb podle bodu 2 c) - způsob splnění technických požadavků podle bodu 3 - bonita a pověst banky. Hodnotící komise vyřadí všechny nabídky, které nesplňují požadavky zadávací dokumentace. Dále vyřadí nabídky nebo varianty, u nichž míra rizika u zvoleného způsobu zhodnocení přesáhne únosnou mez. U nevyřazených nabídek zjistí celkovou nabídkovou cenu, posoudí všechny nabídky (varianty) z hlediska kvality a vybere nejvýhodnější nabídku pomocí kriteriální tabulky. Nejnižší nabídková cena a nejvyšší kvalita získávají po 100 bodech, ostatní méně v poměru splnění požadovaných parametrů. Získané body se násobí váhou kritéria, vítězí nabídka s nejvyšším počtem bodů. 12. Závěrečná ustanovení Uchazeč se musí vyjádřit ke všem požadavkům uvedeným v zadání. Zadavatel si vyhrazuje právo toto zadávací řízení zrušit. Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty. Veškeré náklady účasti v soutěži nese uchazeč. Uchazeč si může vyžádat zaslání této zadávací dokumentace v elektronické podobě (ve formátu MS Word). V Hradci Králové, dne

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

Mléčné výrobky. Název veřejné zakázky: Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ 500 05 IČ zadavatele: 00179906

Mléčné výrobky. Název veřejné zakázky: Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ 500 05 IČ zadavatele: 00179906 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávky Název veřejné

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VZMR 15/2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu: Analýza vnímání externí komunikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zadavatel : Česká republika, Státní ústav

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona v souladu s ustanovením

Více

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli:

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli: Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název veřejné

Více

Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Název zadavatele: statutární město Liberec Sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 IČ:

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 930/12/Tes Zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o VZ akce Stavební úpravy pavilonu

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ )

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ ) VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Obec Kublov. 267 41 Kublov 199, okr. Beroun. tel., fax 311585102 E-mail: obec@kublov.cz, www.kublov.cz

Obec Kublov. 267 41 Kublov 199, okr. Beroun. tel., fax 311585102 E-mail: obec@kublov.cz, www.kublov.cz Obec Kublov 267 41 Kublov 199, okr. Beroun tel., fax 311585102 E-mail: obec@kublov.cz, www.kublov.cz A : B : C : OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro

Více

Zajištění služeb nakládání s odpady a vybraných technických služeb v obci Líbeznice

Zajištění služeb nakládání s odpady a vybraných technických služeb v obci Líbeznice Oznámení o zahájení zadávacího řízení a zadávací dokumentace veřejné zakázky Zajištění služeb nakládání s odpady a vybraných technických služeb v obci Líbeznice Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu Pr., vložka 829 IČ: 481 45 122 bankovní spojení: KB

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kaplanova 1931, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00. Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D., ředitel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kaplanova 1931, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00. Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D., ředitel Název veřejné zakázky: Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) TECHNICKÁ

Více