PayLife je oprávněna provést opravné zúčtování dle zákonů upravujících činnost bank.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PayLife je oprávněna provést opravné zúčtování dle zákonů upravujících činnost bank."

Transkript

1 I. Předsmluvní informace o kartě elektronických peněz pro neopakovatelně dobíjecí, přenosné předplacené karty (dále také předplacená karta nebo dárková karta ) vydané jako platební prostředek pro drobné platby dle ustanovení 93 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění (ZPlStk) ve spojení s 124 a násl. ZPlStk a o provádění platebních transakcí, jakož i podle 53 a 54a a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (ObčZ) o smlouvách o finančních službách uzavíraných na dálku: Veškeré informace, které jsou nezbytné pro Vaše informované rozhodnutí pro uzavření smlouvy o vydání předplacené karty a o provádění platebních služeb, zejména o platební službě včetně informací o způsobu používání předplacené karty ( II.1., II.4.), o odpovědnosti držitele karty a společnosti PayLife spojené s užíváním předplacené karty ( II.4., II.9., II.10.), o úplatě, kterou je držitel karty povinen platit společnosti PayLife ( II.16.), o směnném kurzu ( II.12.), o podmínkách pro zpětnou výměnu a o době trvání smlouvy o vydání předplacené karty ( II.8., II.14.), o blokaci ( II.10.) a další podstatné informace (např. II.5., II.6., II.7.) naleznete v těchto předsmluvních informacích či ve všeobecných obchodních podmínkách přiložených k těmto předsmluvním informacím. Poskytovatelem služby je společnost: PayLife: -PayLife Bank GmbH (PayLife) -Marxergasse 1B, 1030 Vídeň, Rakousko - -zapsaná v knize společností vedené Obchodním soudem ve Vídni pod FN 54531v -PayLife je licencovaná úvěrová instituce dle příslušných právních předpisů. Orgánem dohledu nad společností PayLife je Úřad pro dozor nad finančním trhem (FMA), OttoWagner-Platz 5, 1090Vídeň (http://fma.gv.at); -PayLife je členem Rakouské hospodářské komory (sekce banky), 1040 Vídeň, Wiedner Hauptstraße 63 (http://www.wko.at) -PayLife je bankou poskytující přeshraniční služby v ČR Smluvními obchodními zástupci poskytovatele služby jsou společnosti: Centrum Praha Jih Chodov s. r. o. -sídlo: Na Můstku 9, Praha 1, Staré Město, PSČ: , Česká republika; kontaktní adresa: Roztylská 2321/19, Praha 4, PSČ: , Česká republika - -IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Peněžní prostředky vložené na předplacenou kartu nejsou vkladem dle zákonů upravujících činnost bank a nejsou proto předmětem náhrady z garančních fondů. Pokud není stanoveno jinak ve všeobecných obchodních podmínkách, probíhá komunikace mezi Vámi a námi písemně. Zpravidla přitom užíváme papírovou formu. S Vaším svolením s Vámi komunikujeme také prostřednictvím jiných prostředků (jako např. em). V takovém případě předpokládáme, že disponujete potřebným technickým zařízením. Po dohodě jsou Vám pro komunikaci s námi k dispozici i další komunikační zařízení, jako např. telefon, fax. Komunikace probíhá v německém a/nebo anglickém jazyce. Čeština je též jazykem smlouvy o platebních prostředcích pro drobné platby a o provádění platebních transakcí (dále jen rámcová smlouva ). České právo platí jak pro rámcovou smlouvu, tak i též pro předsmluvní vztahy. PayLife je oprávněna provést opravné zúčtování dle zákonů upravujících činnost bank. Právo na odstoupení od rámcových smluv uzavřených na dálku dle 54c ObčZ: dle 54c ObčZ jste oprávněni odstoupit od rámcové smlouvy uzavřené na dálku do 14 dnů. Lhůta k odstoupení počíná běžet dnem uzavření rámcové smlouvy, přičemž dnem uzavření rámcové smlouvy se rozumí den, kdy Vám byla předána předplacená karta ze strany PayLife anebo dnem, kdy Vám byly předány tyto předsmluvní informace, jejichž nedílnou součástí jsou všeobecné obchodní podmínky, nastal-li tento den po předání předplacené karty. Pokud chcete využít Vaše právo na odstoupení dle 54c ObčZ, je nutné je učinit výslovně a písemně u PayLife Bank GmbH, Marxergasse, 1030 Vídeň. Pokud nevyužijete toto právo na odstoupení do 14 dnů od uzavření rámcové smlouvy anebo ode dne, kdy Vám byly předány tyto předsmluvní informace, jejichž nedílnou součástí jsou všeobecné obchodní podmínky, nastal-li tento den po předání předplacené karty, skončí Vámi uzavřená rámcová smlouva spolu s koncem doby platnosti předplacené karty uvedeného na předplacené kartě. Dále bychom Vás rádi upozornili, že dle 54c ObčZ může být

2 během lhůty na odstoupení započato s plněním rámcové smlouvy až po předložení Vašeho výslovného souhlasu. V tomto případě jsme oprávněni požadovat dohodnuté poplatky a náhradu nákladů za do té doby skutečně poskytnuté služby, které jsme poskytli před uplynutím lhůty na odstoupení dle 54c ObčZ. Právo výpovědi: rámcovou smlouvu jste oprávněni kdykoliv písemně vypovědět u PayLife Bank GmbH, Marxergasse, 1030 Vídeň. K zániku právního vztahu dochází doručením výpovědi společnosti PayLife. Nesouhlas s provedením Vašich platebních příkazů k/souhlasů s platebními transakcemi nebo s platební transakcí prostřednictvím předplacené karty s Vámi rádi prodiskutujeme. K tomuto účelu jsou Vám k dispozici naši pracovníci na telefonním čísle 01/ DW 0. Můžete nám rovněž zaslat na adresu: Pokud nebudete spokojeni s nabídnutým řešením, můžete své nároky uplatnit u příslušných soudů. Naše soudní příslušnost je Vídeň, vnitřní město. Dále se můžete obrátit na Úřad pro dozor nad finančním trhem, Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Vídeň a/nebo na úřad dohledu podle Vašeho bydliště, kterým je pro území České republiky Česká národní banka (ČNB). Nedílnou součástí těchto předsmluvních informací jsou všeobecné obchodní podmínky, které tvoří jejich přílohu. Tyto informace jakož i všeobecné obchodní podmínky naleznete na webové stránce nákupního centra Centrum Chodov na adrese Na Vaši žádost Vám rádi poskytneme kopii těchto informací, jakož i všeobecných obchodních podmínek. II. Všeobecné obchodní podmínky pro neopakovatelně dobíjecí, přenosné předplacené karty (dárkové karty) Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi držitelem neopakovatelně dobíjecí, přenosné dárkové karty (dále také: předplacená karta) na straně jedné a PayLife Bank GmbH (dále jen: PayLife) na straně druhé. 1 Definice 1.1. Předplacená karta (také dárková karta): Předplacená karta vydávaná společností PayLife, kterou mohou být prováděny platby pouze do předem předplacené výše ( 8). Platby mohou být provedeny předložením předplacené karty, a, pokud vyžadováno, podpisem držitele karty Zákaznické kontrolní číslo: Zákaznické kontrolní číslo se oznamuje držiteli karty písemně a slouží k identifikaci při využívání služeb předplacené karty nabízených ze strany PayLife na internetu (např. načtení informace o zůstatku). Prostřednictvím zákaznického kontrolního čísla nemůže být nijak nakládáno s předplacenými částkami Držitelé karty: Osoby, které buď takovou předplacenou kartu od PayLife získaly nebo na něž byla taková předplacená karta převedena dle 5 těchto všeobecných obchodních podmínek MasterCard-Service: MasterCard-Service je celosvětově rozšířený platební systém a systém výběru hotovosti, který mimo jiné umožňuje bezhotovostní platby předplacenými kartami v obchodech a u poskytovatelů služeb Platební zařízení: Platební zařízení jsou jak koncová datová zařízení u smluvních podniků, tak osobní koncová datová zařízení (dále společně jen: POS-Terminal) Smluvní podnik Smluvní podnik je obchodník nebo poskytovatel objednaného zboží/služeb držitelem karty, kterému držitel karty bezhotovostně platí prostřednictvím dárkové karty.

3 2 Uzavření smlouvy 2.1 Smlouva o platebních prostředcích pro drobné platby a o provádění platebních transakcí (dále jen rámcová smlouva ) je uzavřena předáním předplacené karty držiteli karty. Držitel karty je povinen neodkladně předplacenou kartu podepsat na podpisovém poli k tomu určeném. 2.2 Jiné změny než změny rámcové smlouvy nebo změny informací a všeobecných podmínek, zejména změny směnných kurzů používaných při platebních transakcích, je společnost PayLife oprávněna kdykoli jednostranně a bez předchozího oznámení změnit, pokud je taková změna založena na změně referenčních sazeb nebo směnných kurzů. 3 Platnost předplacené karty 3.1. Na předplacené kartě je uveden jak měsíc, tak i rok konce doby její platnosti. Předplacená karta je platná až do konce měsíce, který je na předplacené kartě uveden Po skončení doby platnosti předplacené karty není držitel karty dále oprávněn předplacenou kartu užívat dle 4. Je mu však k dispozici možnost zpětné výměny dle Možnosti užívání předplacené karty 4.1. Držitel karty je oprávněn: platit bezhotovostně pomocí předplacené karty a podpisu u platebních zařízení, která jsou označena logem MasterCard, za dodávky a plnění smluvních podniků v České republice i v zahraničí do výše předplacené částky. Držitel karty svým podpisem neodvolatelně zmocňuje PayLife k provedení úhrad účtovaných částek až do výše předplacené částky příslušnému smluvnímu podniku. PayLife tento příkaz okamžitě přijímá provádět platby při prodeji na dálku dle příslušných ustanovení a technických zařízení PayLife nezaručuje, že jednotlivé smluvní podniky předplacenou kartu akceptují. Technické poruchy mohou v ojedinělých případech vést k tomu, že transakce nebude možné uskutečnit PayLife odpovídá za škodu, která vznikla držiteli karty nepřijetím předplacené karty nebo technickými poruchami, pokud tyto PayLife zaviněně způsobil Má se za dohodnuté, že okamžikem předání příkazu k platební transakci nebo souhlasu s platební transakcí příjemci tj. například předložením předplacené karty a/nebo Vaším podpisem příjmového dokladu u smluvního podniku se stává Váš platební příkaz neodvolatelným, tj. tedy nemůžete Váš platební příkaz odvolat. Váš platební příkaz bude proveden převodem peněžních prostředků smluvnímu podniku prostřednictvím jeho poskytovatele platebních služeb Předplacená karta se užívá anonymně, při udělování souhlasu s platební transakcí (autorizaci) nelze ověřit, zda je držitel karty oprávněn s peněžními prostředky na předplacené kartě nakládat. Má se proto za smluvené, že se ustanovení 90 zákona č.284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění (ZPlStk) (informace o platební transakci) stejně jako ustanovení 115 odst. 1 ZPlStk (odpovědnost poskytovatele za neautorizované platební transakce) neužijí. PayLife proto neodpovídá za ztrátu, krádež, zneužití nebo obdobné, držitelem karty neautorizované užití předplacené karty nebo karetních dat. 5 Přenosnost karty 5.1. Držitel karty smí převést předplacenou kartu na třetí osobu starší 18 let. Pokud je předplacená karta převáděna na osoby, které ještě nedovršily 18. rok života, je nutný souhlas jejich zákonného zástupce. Držitel karty však musí na třetí osobu účinně převést všechna práva a povinnosti, která na základě této smlouvy náležejí držiteli karty. Podepsaná předplacená karta již nesmí být převedena.

4 5.2. Při převodu musí držitel karty sdělit osobě, na kterou předplacenou kartu převádí, také zákaznické kontrolní číslo. 6 Neshody mezi držitelem karty a smluvním podnikem 6.1. Neshody týkající se základního obchodu, tj. dodávky zboží nebo služeb od smluvního podniku (např. ohledně výše účtované částky nebo záručních nároků), musí držitel karty vyjasnit výlučně přímo se smluvním podnikem. Společnost PayLife nepřejímá žádné ručení ze základního obchodu uskutečněného mezi držitelem karty a smluvním podnikem. 7 Informace o zůstatku na předplacené kartě a ohlašovací povinnost 7.1. Předplacená karta se užívá anonymně, společnost PayLife a držitel karty se proto dohodli, že společnost PayLife nebude informovat držitele karty o provedených platebních transakcích. Nicméně, informace o zůstatku a/nebo údajích o transakcích uskutečněných dárkovou kartou jsou držiteli karty zpřístupněny po zadání jeho zákaznického kontrolního čísla na domovské stránce PayLife na adresách nákupního centra Centrum Chodov Držitel karty tímto pro vyloučení pochybností dává PayLife souhlas k tomu, aby informace o zůstatku a/nebo o transakcích uskutečněných dárkovou kartou takto evidoval a zpracovával PayLife je dále oprávněna zřídit další systémy pro zjišťování zůstatků a/nebo údajů o transakcích. O takových systémech bude držitel karty informován buď prostřednictvím internetových stránek zmíněných v 7.1., anebo jinou vhodnou formou Držiteli karty se doporučuje kontrolovat stav zůstatku po každé transakci, zjistit, zda tento odpovídá uskutečněné transakci a takto získané údaje uložit. Námitky je nutné učinit písemně u společnosti PayLife s udáním veškerých transakčních údajů, a to neodkladně, nejpozději do 42 dnů ode dne provedení transakce. Porušení této oznamovací povinnosti může vést ke snížení nároků vůči PayLife. V každém případě se nároky držitele karty vůči PayLife promlčí do tří let, pokud zákonná úprava nepředpokládá kratší promlčecí dobu. 8 Nabití a vyčerpání / zpětná výměna během doby platnosti 8.1. Předplacená karta může být jednorázově nabita částkou ve výši: nejméně 300,00 CZK a nejvýše do 3.500,00 CZK Zůstatek na předplacené kartě může být během doby platnosti kdykoliv celý nebo částečně u společnosti PayLife zpětně vyměněn. PayLife převede příslušnou částku na účet u finanční instituce, který jí držitel karty sdělí. Poplatek za zpětnou výměnu je upraven v Předplacené částky se neúročí. 9 Povinnosti a odpovědnost držitele karty 9.1. Držitel karty je povinen dodržovat při užívání dárkové karty podmínky pro její vydání a užívání uvedené v těchto všeobecných obchodních podmínkách. Je povinen bezprostředně po obdržení dárkové karty provést všechna přiměřená opatření k ochraně dárkové karty před neoprávněným přístupem Držitel karty je přitom zejména povinen předplacenou kartu pečlivě opatrovat. Za pečlivé opatrování se nepovažuje zejména: - uchovávání předplacené karty tak, že k ní třetí osoby mohou bez většího úsilí získat neoprávněnou dispoziční moc; - užití předplacené karty nebo údajů z ní pro jiné účely než účely platebního styku. Při užití karetních údajů je nutno dbát na to, aby tyto údaje nebylo možné vysledovat třetí osobou Varování: Předplacená karta může být užita jako hotovostní peníze. Uchovávejte předplacenou kartu stejně

5 pečlivě jako hotovost. Při Vámi neautorizovaném užití předplacené karty nebo karetních údajů není možné předplacenou kartu zablokovat nebo zabránit dalšímu užití. PayLife proto neodpovídá za zneužití předplacené karty. 10 Nemožnost blokace Jelikož je předplacená karta anonymní, není možné ji zablokovat nebo zabránit dalšímu užití, např. po její ztrátě držitelem karty. Má se proto za dohodnuté, že 102 odst. 1 písm. c), d) a e) ZPlStk se neužijí. Dále se má za dohodnuté, že dle 116 odst. 3, jakož i 115 odst. 2 ZPlStk nese ztrátu z neautorizované transakce v plné výši držitel karty. 11 Náhradní karta Pokud se stane předplacená karta nepoužitelnou pro platební transakce, vydá PayLife na žádost držitele karty náhradní kartu, na níž se převede zůstatek z nepoužitelné karty. 12 Promlčení Nárok na vyplacení zůstatku z předplacené karty se promlčuje v každém případě uplynutím 1 let od okamžiku ukončení doby platnosti předplacené karty. 13 Doba trvání smlouvy/zpětná výměna po skončení smlouvy Tento smluvní vztah se uzavírá na dobu určitou. Zaniká uplynutím posledního dne měsíce uvedeného na předplacené kartě jako měsíc konce doby její platnosti ( 3.1.) Pokud je na předplacené kartě po ukončení doby platnosti zůstatek, může držitel karty požádat o jeho vyplacení, pokud sdělí číslo účtu u finanční instituce, na který má být zůstatek převeden. Pokud je požádáno o zpětnou výměnu po více než jednom roce od skončení smluvního vztahu ( 13.1.), je držitel karty povinen zaplatit za výměnu poplatek dle Všeobecné Pokud by byla ustanovení této dohody neúčinná nebo se během doby jejího trvání neúčinnými stala, nebude mít tato skutečnost vliv na účinnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se v tomto případě zavazují (nastalá) neúčinná ustanovení nahradit účinnými ustanoveními, jejichž hospodářský význam nahrazeným ustanovením co možná nejvíce a právně přípustně odpovídá Smluvní strany se dohodly na působnosti českého práva s výjimkou odkazovacích předpisů mezinárodního práva soukromého a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. 15 Poplatky Poplatky za užívání předplacené karty jsou následující: za zpětnou výměnu zůstatku 100,00 CZK, pokud držitel karty (a) požaduje před koncem doby platnosti zpětnou výměnu, (b) ukončí rámcovou smlouvu před koncem doby platnosti ( 13) nebo (c) požaduje zpětnou výměnu po více než jednom roce od skončení smluvního vztahu ( 13). Pokud má být převod uskutečněn na účet vedený u zahraniční finanční instituce (tj. mimo Českou republiku) a BIC a IBAN nebylo sděleno, je nutné mimo to uhradit i dodatečné náklady sdělené finančními institucemi, pokud jsou splněny podmínky 15.1.(a) (c) Držitel karty nese samostatně náklady na užití zařízení pro komunikaci na dálku. 16 Dodatečné varování Je možné, že jednotlivá platební zařízení, u nichž je prováděna platba prostřednictvím předplacené karty, připočítají další poplatky. Doporučuje se proto informovat se předem o takových poplatcích Je možné, že některé smluvní podniky (zejména v zahraničí) přijímají předplacené karty k platbě až poté, co se držitel karty dodatečně identifikuje (např. předložením průkazu totožnosti s fotografií). Společnost PayLife

6 proto doporučuje nosit vedle karty vždy i průkaz totožnosti s fotografií. Společnost PayLife dále doporučuje mít zejména při cestách do zahraničí vedle předplacené karty i jiné dodatečné platební prostředky. Vydáno v červenci 2012

4.1. Držitel karty je oprávněn:

4.1. Držitel karty je oprávněn: II. Všeobecné obchodní podmínky pro neopakovatelně dobíjecí, přenosné předplacené karty (dárkové karty) Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi držitelem neopakovatelně dobíjecí, přenosné

Více

Smluvními obchodními zástupci poskytovatele služby jsou společnosti:

Smluvními obchodními zástupci poskytovatele služby jsou společnosti: I. Předsmluvní informace o kartě elektronických peněz pro neopakovatelně dobíjecí, přenosné předplacené karty (dále také předplacená karta nebo dárková karta ) vydané jako platební prostředek pro drobné

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi držitelem Express Deli karty na straně jedné a provozovatelem systému - společností Monet+, a.s., IČO: 26217783, se sídlem Za

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro používání dárkových karet McDonald's

Všeobecné obchodní podmínky pro používání dárkových karet McDonald's Všeobecné obchodní podmínky pro používání dárkových karet McDonald's Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi držitelem karty McDonald's na straně jedné a provozovatelem

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro dárkové karty PayLife MasterCard Shopping Center

Všeobecné obchodní podmínky pro dárkové karty PayLife MasterCard Shopping Center Všeobecné obchodní podmínky pro dárkové karty PayLife MasterCard Shopping Center I. Informace podle 26 ve spojení s 28 rakouského zákona o platebních službách (ZaDiG), dle ustanovení 5 a 8 zákona o smlouvách

Více

Obchodní podmínky pro předplacené karty PayLife MasterCard Shopping Center

Obchodní podmínky pro předplacené karty PayLife MasterCard Shopping Center Obchodní podmínky pro předplacené karty PayLife MasterCard Shopping Center I. Předsmluvní informace podle ustanovení 93 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů (ZPS) ve

Více

Obchodní podmínky pro předplacené karty PayLife Mastercard Shopping Center

Obchodní podmínky pro předplacené karty PayLife Mastercard Shopping Center Obchodní podmínky pro předplacené karty PayLife Mastercard Shopping Center I. Předsmluvní informace podle ustanovení 93 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů (ZPS) ve

Více

PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU

PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke KB Garantovanému vkladu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek

Více

PODMÍNKY TERMÍNOVANÝCH ÚČTŮ

PODMÍNKY TERMÍNOVANÝCH ÚČTŮ PODMÍNKY TERMÍNOVANÝCH ÚČTŮ 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky termínovaných účtů (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek (dále jen Všeobecné

Více

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Podmínky k Osobnímu kontu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek

Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek Obchodní podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro nákup zboží a/nebo služeb na internetovém slevovém portálu www.nakupvakci.cz (dále

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002 Příloha VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Leden 2003 VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Česká národní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy o poskytování sázkového poradenství uzavřené prostřednictvím mobilní aplikace BETTERBET

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ Provozovatelem slevového portálu www.bejkr.cz je společnost Jk Joblife s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti R2B2 s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 028 86 286 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225031

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Platební styk 3 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Platební styk 3 Téma: Běžný nebo platební

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: : 26137755, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VKLADOVÉ PRODUKTY A BĚŽNÉ ÚČTY

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VKLADOVÉ PRODUKTY A BĚŽNÉ ÚČTY PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VKLADOVÉ PRODUKTY A BĚŽNÉ ÚČTY O B S A H 1. ÚVOD... 2 2. ZMĚNY PRODUKTOVÝCH PODMÍNEK... 2 3. VÝKLAD POJMŮ... 2 4. TERMÍNOVANÝ VKLAD... 3 5. SPOŘICÍ ÚČET - ARTESA UNIVERSAL...

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-1847-11/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. Transakce s penězi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Transakce s penězi Platby

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Firma na zážitky, s.r.o. a Vámi jako kupujícím produktu Black Boxes, případně příjemcem produktu Black Boxes, pokud

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku SMLOUVA O SPOLUPRÁCI uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku se sídlem: Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky 709 00 Ostrava jednající: jednatelem společnosti IČ: 023 56 937 DIČ: CZ

Více

Smlouva o firemním účtu

Smlouva o firemním účtu Smlouva o firemním účtu uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č.87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, v platném znění. mezi Citfin, spořitelní

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ KARET VISA PRO BEZKONTAKTNÍ MOBILNÍ

PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ KARET VISA PRO BEZKONTAKTNÍ MOBILNÍ PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ KARET VISA PRO BEZKONTAKTNÍ MOBILNÍ PLATBY Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky Banky pro používání karet VISA pro bezkontaktní mobilní platby (dále jen Podmínky ) představují

Více

OZNÁMENÍ O LHŮTÁCH PRO PROVÁDĚNÍ

OZNÁMENÍ O LHŮTÁCH PRO PROVÁDĚNÍ OZNÁMENÍ O LHŮTÁCH PRO PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU 1 LHŮTY PRO PROVÁDĚNÍ TUZEMSKÉHO PLATEBNÍHO STYKU prioritní převod (na účet u jiného v ČR) plátce v ČSOB plátce u jiného v ČR svolení k inkasu 2 do ČSOB

Více

Rámcová smlouva o platebních službách. Číslo: 000_14

Rámcová smlouva o platebních službách. Číslo: 000_14 1 Rámcová smlouva o platebních službách Číslo: 000_14 (dále jen smlouva ) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 284/2009 Sb. o platebním styku mezi těmito

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

Smlouva o běžném účtu

Smlouva o běžném účtu Smlouva o běžném účtu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouvy o běžném účtu pro akce "Areál Ráček" a "Areál Na Zvonici"

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouvy o běžném účtu pro akce Areál Ráček a Areál Na Zvonici MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-174-011-14 ze dne 30.9.2014 Smlouvy o běžném účtu pro akce "Areál Ráček" a "Areál Na Zvonici" Rada městské části 1. schvaluje 1.1. Smlouvu o běžném

Více

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov uzavřená dle 536 a násl. zákona č, 513/91 Sb. (dále jen obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1.1 Pořizovatel : Město Litvínov

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy Kupující (spotřebitel) může odstoupit od smlouvy podle 1861 NOZ do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob

Více

Obchodní podmínky. M. Mikuláše 552, Jevíčko, IČ: , tel ,

Obchodní podmínky. M. Mikuláše 552, Jevíčko, IČ: , tel , Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský

Více

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek.

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek. PODMÍNKY KE KONTU G2 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke kontu G2 (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. čl. I Předmět všeobecných podmínek 1. Hotel Termal Mušov, a.s., Husova 200/16, Brno, PSČ 602 00, IČO: 27713229, zapsaná v OR KS v Brně, spis. značka

Více

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile (dále jen Podmínky ) Společnost DH Telecom a.s., IČ: 015 82 569, se sídlem: Na výsluní 201/13, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsaná v

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

OZNÁMENÍ O LHŮTÁCH PRO PROVÁDĚNÍ

OZNÁMENÍ O LHŮTÁCH PRO PROVÁDĚNÍ OZNÁMENÍ O LHŮTÁCH PRO PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU 1 LHŮTY PRO PROVÁDĚNÍ TUZEMSKÉHO PLATEBNÍHO STYKU prioritní převod (na účet u jiného v ČR) plátce v ČSOB plátce u jiného v ČR svolení k inkasu 2 do ČSOB

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VOZIDLA

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VOZIDLA SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VOZIDLA Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o poskytování vozidla (dále jen smlouva ) dle ustanovení 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 PRAHA 5 IČ: 29136491 DIČ: CZ29136491 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky pro Online předprodej jízdních tarifů ve Ski centru Říčky v Orlických horách

Obchodní podmínky pro Online předprodej jízdních tarifů ve Ski centru Říčky v Orlických horách Obchodní podmínky pro Online předprodej jízdních tarifů ve Ski centru Říčky v Orlických horách OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SKI KLUB Ústí nad Orlicí, spol. s r.o., se sídlem Ski centrum 239,

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992

Více

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu.

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu. Via SMS s.r.o. ICO: 24720275 DIC: CZ 24720275 Zapsána v obchodním rejstríku vedeného Mestským soudem v Praze oddíl C, vložka 168675. Palác Lucerna, Vodickova 704/36, 116 02 Praha 1 Telefon: 810 888 101

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více