PayLife je oprávněna provést opravné zúčtování dle zákonů upravujících činnost bank.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PayLife je oprávněna provést opravné zúčtování dle zákonů upravujících činnost bank."

Transkript

1 I. Předsmluvní informace o kartě elektronických peněz pro neopakovatelně dobíjecí, přenosné předplacené karty (dále také předplacená karta nebo dárková karta ) vydané jako platební prostředek pro drobné platby dle ustanovení 93 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění (ZPlStk) ve spojení s 124 a násl. ZPlStk a o provádění platebních transakcí, jakož i podle 53 a 54a a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (ObčZ) o smlouvách o finančních službách uzavíraných na dálku: Veškeré informace, které jsou nezbytné pro Vaše informované rozhodnutí pro uzavření smlouvy o vydání předplacené karty a o provádění platebních služeb, zejména o platební službě včetně informací o způsobu používání předplacené karty ( II.1., II.4.), o odpovědnosti držitele karty a společnosti PayLife spojené s užíváním předplacené karty ( II.4., II.9., II.10.), o úplatě, kterou je držitel karty povinen platit společnosti PayLife ( II.16.), o směnném kurzu ( II.12.), o podmínkách pro zpětnou výměnu a o době trvání smlouvy o vydání předplacené karty ( II.8., II.14.), o blokaci ( II.10.) a další podstatné informace (např. II.5., II.6., II.7.) naleznete v těchto předsmluvních informacích či ve všeobecných obchodních podmínkách přiložených k těmto předsmluvním informacím. Poskytovatelem služby je společnost: PayLife: -PayLife Bank GmbH (PayLife) -Marxergasse 1B, 1030 Vídeň, Rakousko - -zapsaná v knize společností vedené Obchodním soudem ve Vídni pod FN 54531v -PayLife je licencovaná úvěrová instituce dle příslušných právních předpisů. Orgánem dohledu nad společností PayLife je Úřad pro dozor nad finančním trhem (FMA), OttoWagner-Platz 5, 1090Vídeň (http://fma.gv.at); -PayLife je členem Rakouské hospodářské komory (sekce banky), 1040 Vídeň, Wiedner Hauptstraße 63 (http://www.wko.at) -PayLife je bankou poskytující přeshraniční služby v ČR Smluvními obchodními zástupci poskytovatele služby jsou společnosti: Centrum Praha Jih Chodov s. r. o. -sídlo: Na Můstku 9, Praha 1, Staré Město, PSČ: , Česká republika; kontaktní adresa: Roztylská 2321/19, Praha 4, PSČ: , Česká republika - -IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Peněžní prostředky vložené na předplacenou kartu nejsou vkladem dle zákonů upravujících činnost bank a nejsou proto předmětem náhrady z garančních fondů. Pokud není stanoveno jinak ve všeobecných obchodních podmínkách, probíhá komunikace mezi Vámi a námi písemně. Zpravidla přitom užíváme papírovou formu. S Vaším svolením s Vámi komunikujeme také prostřednictvím jiných prostředků (jako např. em). V takovém případě předpokládáme, že disponujete potřebným technickým zařízením. Po dohodě jsou Vám pro komunikaci s námi k dispozici i další komunikační zařízení, jako např. telefon, fax. Komunikace probíhá v německém a/nebo anglickém jazyce. Čeština je též jazykem smlouvy o platebních prostředcích pro drobné platby a o provádění platebních transakcí (dále jen rámcová smlouva ). České právo platí jak pro rámcovou smlouvu, tak i též pro předsmluvní vztahy. PayLife je oprávněna provést opravné zúčtování dle zákonů upravujících činnost bank. Právo na odstoupení od rámcových smluv uzavřených na dálku dle 54c ObčZ: dle 54c ObčZ jste oprávněni odstoupit od rámcové smlouvy uzavřené na dálku do 14 dnů. Lhůta k odstoupení počíná běžet dnem uzavření rámcové smlouvy, přičemž dnem uzavření rámcové smlouvy se rozumí den, kdy Vám byla předána předplacená karta ze strany PayLife anebo dnem, kdy Vám byly předány tyto předsmluvní informace, jejichž nedílnou součástí jsou všeobecné obchodní podmínky, nastal-li tento den po předání předplacené karty. Pokud chcete využít Vaše právo na odstoupení dle 54c ObčZ, je nutné je učinit výslovně a písemně u PayLife Bank GmbH, Marxergasse, 1030 Vídeň. Pokud nevyužijete toto právo na odstoupení do 14 dnů od uzavření rámcové smlouvy anebo ode dne, kdy Vám byly předány tyto předsmluvní informace, jejichž nedílnou součástí jsou všeobecné obchodní podmínky, nastal-li tento den po předání předplacené karty, skončí Vámi uzavřená rámcová smlouva spolu s koncem doby platnosti předplacené karty uvedeného na předplacené kartě. Dále bychom Vás rádi upozornili, že dle 54c ObčZ může být

2 během lhůty na odstoupení započato s plněním rámcové smlouvy až po předložení Vašeho výslovného souhlasu. V tomto případě jsme oprávněni požadovat dohodnuté poplatky a náhradu nákladů za do té doby skutečně poskytnuté služby, které jsme poskytli před uplynutím lhůty na odstoupení dle 54c ObčZ. Právo výpovědi: rámcovou smlouvu jste oprávněni kdykoliv písemně vypovědět u PayLife Bank GmbH, Marxergasse, 1030 Vídeň. K zániku právního vztahu dochází doručením výpovědi společnosti PayLife. Nesouhlas s provedením Vašich platebních příkazů k/souhlasů s platebními transakcemi nebo s platební transakcí prostřednictvím předplacené karty s Vámi rádi prodiskutujeme. K tomuto účelu jsou Vám k dispozici naši pracovníci na telefonním čísle 01/ DW 0. Můžete nám rovněž zaslat na adresu: Pokud nebudete spokojeni s nabídnutým řešením, můžete své nároky uplatnit u příslušných soudů. Naše soudní příslušnost je Vídeň, vnitřní město. Dále se můžete obrátit na Úřad pro dozor nad finančním trhem, Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Vídeň a/nebo na úřad dohledu podle Vašeho bydliště, kterým je pro území České republiky Česká národní banka (ČNB). Nedílnou součástí těchto předsmluvních informací jsou všeobecné obchodní podmínky, které tvoří jejich přílohu. Tyto informace jakož i všeobecné obchodní podmínky naleznete na webové stránce nákupního centra Centrum Chodov na adrese Na Vaši žádost Vám rádi poskytneme kopii těchto informací, jakož i všeobecných obchodních podmínek. II. Všeobecné obchodní podmínky pro neopakovatelně dobíjecí, přenosné předplacené karty (dárkové karty) Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi držitelem neopakovatelně dobíjecí, přenosné dárkové karty (dále také: předplacená karta) na straně jedné a PayLife Bank GmbH (dále jen: PayLife) na straně druhé. 1 Definice 1.1. Předplacená karta (také dárková karta): Předplacená karta vydávaná společností PayLife, kterou mohou být prováděny platby pouze do předem předplacené výše ( 8). Platby mohou být provedeny předložením předplacené karty, a, pokud vyžadováno, podpisem držitele karty Zákaznické kontrolní číslo: Zákaznické kontrolní číslo se oznamuje držiteli karty písemně a slouží k identifikaci při využívání služeb předplacené karty nabízených ze strany PayLife na internetu (např. načtení informace o zůstatku). Prostřednictvím zákaznického kontrolního čísla nemůže být nijak nakládáno s předplacenými částkami Držitelé karty: Osoby, které buď takovou předplacenou kartu od PayLife získaly nebo na něž byla taková předplacená karta převedena dle 5 těchto všeobecných obchodních podmínek MasterCard-Service: MasterCard-Service je celosvětově rozšířený platební systém a systém výběru hotovosti, který mimo jiné umožňuje bezhotovostní platby předplacenými kartami v obchodech a u poskytovatelů služeb Platební zařízení: Platební zařízení jsou jak koncová datová zařízení u smluvních podniků, tak osobní koncová datová zařízení (dále společně jen: POS-Terminal) Smluvní podnik Smluvní podnik je obchodník nebo poskytovatel objednaného zboží/služeb držitelem karty, kterému držitel karty bezhotovostně platí prostřednictvím dárkové karty.

3 2 Uzavření smlouvy 2.1 Smlouva o platebních prostředcích pro drobné platby a o provádění platebních transakcí (dále jen rámcová smlouva ) je uzavřena předáním předplacené karty držiteli karty. Držitel karty je povinen neodkladně předplacenou kartu podepsat na podpisovém poli k tomu určeném. 2.2 Jiné změny než změny rámcové smlouvy nebo změny informací a všeobecných podmínek, zejména změny směnných kurzů používaných při platebních transakcích, je společnost PayLife oprávněna kdykoli jednostranně a bez předchozího oznámení změnit, pokud je taková změna založena na změně referenčních sazeb nebo směnných kurzů. 3 Platnost předplacené karty 3.1. Na předplacené kartě je uveden jak měsíc, tak i rok konce doby její platnosti. Předplacená karta je platná až do konce měsíce, který je na předplacené kartě uveden Po skončení doby platnosti předplacené karty není držitel karty dále oprávněn předplacenou kartu užívat dle 4. Je mu však k dispozici možnost zpětné výměny dle Možnosti užívání předplacené karty 4.1. Držitel karty je oprávněn: platit bezhotovostně pomocí předplacené karty a podpisu u platebních zařízení, která jsou označena logem MasterCard, za dodávky a plnění smluvních podniků v České republice i v zahraničí do výše předplacené částky. Držitel karty svým podpisem neodvolatelně zmocňuje PayLife k provedení úhrad účtovaných částek až do výše předplacené částky příslušnému smluvnímu podniku. PayLife tento příkaz okamžitě přijímá provádět platby při prodeji na dálku dle příslušných ustanovení a technických zařízení PayLife nezaručuje, že jednotlivé smluvní podniky předplacenou kartu akceptují. Technické poruchy mohou v ojedinělých případech vést k tomu, že transakce nebude možné uskutečnit PayLife odpovídá za škodu, která vznikla držiteli karty nepřijetím předplacené karty nebo technickými poruchami, pokud tyto PayLife zaviněně způsobil Má se za dohodnuté, že okamžikem předání příkazu k platební transakci nebo souhlasu s platební transakcí příjemci tj. například předložením předplacené karty a/nebo Vaším podpisem příjmového dokladu u smluvního podniku se stává Váš platební příkaz neodvolatelným, tj. tedy nemůžete Váš platební příkaz odvolat. Váš platební příkaz bude proveden převodem peněžních prostředků smluvnímu podniku prostřednictvím jeho poskytovatele platebních služeb Předplacená karta se užívá anonymně, při udělování souhlasu s platební transakcí (autorizaci) nelze ověřit, zda je držitel karty oprávněn s peněžními prostředky na předplacené kartě nakládat. Má se proto za smluvené, že se ustanovení 90 zákona č.284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění (ZPlStk) (informace o platební transakci) stejně jako ustanovení 115 odst. 1 ZPlStk (odpovědnost poskytovatele za neautorizované platební transakce) neužijí. PayLife proto neodpovídá za ztrátu, krádež, zneužití nebo obdobné, držitelem karty neautorizované užití předplacené karty nebo karetních dat. 5 Přenosnost karty 5.1. Držitel karty smí převést předplacenou kartu na třetí osobu starší 18 let. Pokud je předplacená karta převáděna na osoby, které ještě nedovršily 18. rok života, je nutný souhlas jejich zákonného zástupce. Držitel karty však musí na třetí osobu účinně převést všechna práva a povinnosti, která na základě této smlouvy náležejí držiteli karty. Podepsaná předplacená karta již nesmí být převedena.

4 5.2. Při převodu musí držitel karty sdělit osobě, na kterou předplacenou kartu převádí, také zákaznické kontrolní číslo. 6 Neshody mezi držitelem karty a smluvním podnikem 6.1. Neshody týkající se základního obchodu, tj. dodávky zboží nebo služeb od smluvního podniku (např. ohledně výše účtované částky nebo záručních nároků), musí držitel karty vyjasnit výlučně přímo se smluvním podnikem. Společnost PayLife nepřejímá žádné ručení ze základního obchodu uskutečněného mezi držitelem karty a smluvním podnikem. 7 Informace o zůstatku na předplacené kartě a ohlašovací povinnost 7.1. Předplacená karta se užívá anonymně, společnost PayLife a držitel karty se proto dohodli, že společnost PayLife nebude informovat držitele karty o provedených platebních transakcích. Nicméně, informace o zůstatku a/nebo údajích o transakcích uskutečněných dárkovou kartou jsou držiteli karty zpřístupněny po zadání jeho zákaznického kontrolního čísla na domovské stránce PayLife na adresách nákupního centra Centrum Chodov Držitel karty tímto pro vyloučení pochybností dává PayLife souhlas k tomu, aby informace o zůstatku a/nebo o transakcích uskutečněných dárkovou kartou takto evidoval a zpracovával PayLife je dále oprávněna zřídit další systémy pro zjišťování zůstatků a/nebo údajů o transakcích. O takových systémech bude držitel karty informován buď prostřednictvím internetových stránek zmíněných v 7.1., anebo jinou vhodnou formou Držiteli karty se doporučuje kontrolovat stav zůstatku po každé transakci, zjistit, zda tento odpovídá uskutečněné transakci a takto získané údaje uložit. Námitky je nutné učinit písemně u společnosti PayLife s udáním veškerých transakčních údajů, a to neodkladně, nejpozději do 42 dnů ode dne provedení transakce. Porušení této oznamovací povinnosti může vést ke snížení nároků vůči PayLife. V každém případě se nároky držitele karty vůči PayLife promlčí do tří let, pokud zákonná úprava nepředpokládá kratší promlčecí dobu. 8 Nabití a vyčerpání / zpětná výměna během doby platnosti 8.1. Předplacená karta může být jednorázově nabita částkou ve výši: nejméně 300,00 CZK a nejvýše do 3.500,00 CZK Zůstatek na předplacené kartě může být během doby platnosti kdykoliv celý nebo částečně u společnosti PayLife zpětně vyměněn. PayLife převede příslušnou částku na účet u finanční instituce, který jí držitel karty sdělí. Poplatek za zpětnou výměnu je upraven v Předplacené částky se neúročí. 9 Povinnosti a odpovědnost držitele karty 9.1. Držitel karty je povinen dodržovat při užívání dárkové karty podmínky pro její vydání a užívání uvedené v těchto všeobecných obchodních podmínkách. Je povinen bezprostředně po obdržení dárkové karty provést všechna přiměřená opatření k ochraně dárkové karty před neoprávněným přístupem Držitel karty je přitom zejména povinen předplacenou kartu pečlivě opatrovat. Za pečlivé opatrování se nepovažuje zejména: - uchovávání předplacené karty tak, že k ní třetí osoby mohou bez většího úsilí získat neoprávněnou dispoziční moc; - užití předplacené karty nebo údajů z ní pro jiné účely než účely platebního styku. Při užití karetních údajů je nutno dbát na to, aby tyto údaje nebylo možné vysledovat třetí osobou Varování: Předplacená karta může být užita jako hotovostní peníze. Uchovávejte předplacenou kartu stejně

5 pečlivě jako hotovost. Při Vámi neautorizovaném užití předplacené karty nebo karetních údajů není možné předplacenou kartu zablokovat nebo zabránit dalšímu užití. PayLife proto neodpovídá za zneužití předplacené karty. 10 Nemožnost blokace Jelikož je předplacená karta anonymní, není možné ji zablokovat nebo zabránit dalšímu užití, např. po její ztrátě držitelem karty. Má se proto za dohodnuté, že 102 odst. 1 písm. c), d) a e) ZPlStk se neužijí. Dále se má za dohodnuté, že dle 116 odst. 3, jakož i 115 odst. 2 ZPlStk nese ztrátu z neautorizované transakce v plné výši držitel karty. 11 Náhradní karta Pokud se stane předplacená karta nepoužitelnou pro platební transakce, vydá PayLife na žádost držitele karty náhradní kartu, na níž se převede zůstatek z nepoužitelné karty. 12 Promlčení Nárok na vyplacení zůstatku z předplacené karty se promlčuje v každém případě uplynutím 1 let od okamžiku ukončení doby platnosti předplacené karty. 13 Doba trvání smlouvy/zpětná výměna po skončení smlouvy Tento smluvní vztah se uzavírá na dobu určitou. Zaniká uplynutím posledního dne měsíce uvedeného na předplacené kartě jako měsíc konce doby její platnosti ( 3.1.) Pokud je na předplacené kartě po ukončení doby platnosti zůstatek, může držitel karty požádat o jeho vyplacení, pokud sdělí číslo účtu u finanční instituce, na který má být zůstatek převeden. Pokud je požádáno o zpětnou výměnu po více než jednom roce od skončení smluvního vztahu ( 13.1.), je držitel karty povinen zaplatit za výměnu poplatek dle Všeobecné Pokud by byla ustanovení této dohody neúčinná nebo se během doby jejího trvání neúčinnými stala, nebude mít tato skutečnost vliv na účinnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se v tomto případě zavazují (nastalá) neúčinná ustanovení nahradit účinnými ustanoveními, jejichž hospodářský význam nahrazeným ustanovením co možná nejvíce a právně přípustně odpovídá Smluvní strany se dohodly na působnosti českého práva s výjimkou odkazovacích předpisů mezinárodního práva soukromého a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. 15 Poplatky Poplatky za užívání předplacené karty jsou následující: za zpětnou výměnu zůstatku 100,00 CZK, pokud držitel karty (a) požaduje před koncem doby platnosti zpětnou výměnu, (b) ukončí rámcovou smlouvu před koncem doby platnosti ( 13) nebo (c) požaduje zpětnou výměnu po více než jednom roce od skončení smluvního vztahu ( 13). Pokud má být převod uskutečněn na účet vedený u zahraniční finanční instituce (tj. mimo Českou republiku) a BIC a IBAN nebylo sděleno, je nutné mimo to uhradit i dodatečné náklady sdělené finančními institucemi, pokud jsou splněny podmínky 15.1.(a) (c) Držitel karty nese samostatně náklady na užití zařízení pro komunikaci na dálku. 16 Dodatečné varování Je možné, že jednotlivá platební zařízení, u nichž je prováděna platba prostřednictvím předplacené karty, připočítají další poplatky. Doporučuje se proto informovat se předem o takových poplatcích Je možné, že některé smluvní podniky (zejména v zahraničí) přijímají předplacené karty k platbě až poté, co se držitel karty dodatečně identifikuje (např. předložením průkazu totožnosti s fotografií). Společnost PayLife

6 proto doporučuje nosit vedle karty vždy i průkaz totožnosti s fotografií. Společnost PayLife dále doporučuje mít zejména při cestách do zahraničí vedle předplacené karty i jiné dodatečné platební prostředky. Vydáno v červenci 2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VOP 3 1.2 ZUNO a Vy 3 2. KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI? 3 2.1 ÚČET 3

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky )

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG, organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG, organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG, organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VOP 3 1.2 ZUNO a Vy 3 2. KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI? 3 2.1 ÚČET 3

Více

Kód úvěrových podmínek: IOK115P

Kód úvěrových podmínek: IOK115P Kód úvěrových podmínek: IOK115P Co byste měli vědět o Extra kartě Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru a projevení zájmu o Extra kartu. Jedná se o kreditní kartu, kterou poskytuje společnost Home Credit

Více

Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. pro účty a vklady fyzických osob nepodnikatelů s přímým bankovnictvím

Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. pro účty a vklady fyzických osob nepodnikatelů s přímým bankovnictvím Wüstenrot hypoteční banka a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 podmínky Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot

Více

informace I. OBECNÉ INFORMACE II. DEFINICE POJMŮ

informace I. OBECNÉ INFORMACE II. DEFINICE POJMŮ Wüstenrot hypoteční banka a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 informace Předsmluvní informace poskytované

Více

Premia karta České pojišťovny. Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ICK115

Premia karta České pojišťovny. Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ICK115 Premia karta České pojišťovny Úvěrové podmínky Kód úvěrových podmínek: ICK115 Co byste měli vědět o Vaší Premia kartě České pojišťovny Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru k Premia kartě České pojišťovny.

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

Představení karty. Premia karta Home Credit. výhody Premia karty Home Credit pravidla Premia programu sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění

Představení karty. Premia karta Home Credit. výhody Premia karty Home Credit pravidla Premia programu sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Představení karty Premia karta Home Credit výhody Premia karty Home Credit pravidla Premia programu sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Kód úvěrových podmínek: IZK114P Co byste měli vědět o Vaší

Více

Představení Clubcard kreditní karty

Představení Clubcard kreditní karty Představení Clubcard kreditní karty výhody pravidla programu odměn sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Kód úvěrových podmínek: ITK113 Co byste měli vědět o Vaší Clubcard kreditní kartě Vážený

Více

Co byste měli vědět o Vaší Premia kartě České pojišťovny

Co byste měli vědět o Vaší Premia kartě České pojišťovny Co byste měli vědět o Vaší Premia kartě České pojišťovny Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru k Premia kartě České pojišťovny. Úvěrové podmínky, které držíte v ruce, jsou poměrně rozsáhlý dokument. Řada

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.7.2013

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.7.2013 Všeobecné obchodní podmínky Strana 1 (celkem 6) Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.7.2013 I. Obecná ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky Fortissimo, spol.

Více

Úvěrové. podmínky. Premia karta Home Credit. Kód úvěrových podmínek: IZK115N

Úvěrové. podmínky. Premia karta Home Credit. Kód úvěrových podmínek: IZK115N Úvěrové podmínky Premia karta Home Credit Kód úvěrových podmínek: IZK115N Co byste měli vědět o Vaší Premia kartě Home Credit Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru k Premia kartě Home Credit. Úvěrové

Více

PODMÍNKY pro vydávání a používání platebních karet MasterCard COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha pro firemní klienty

PODMÍNKY pro vydávání a používání platebních karet MasterCard COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha pro firemní klienty PODMÍNKY pro vydávání a používání platebních karet MasterCard COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha pro firemní klienty Obsah 2 1. Všeobecné informace 2 2. Druhy platebních karet 2-3 3. Vydání

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Úvěrové. podmínky. Premia karta Home Credit. Kód úvěrových podmínek: IZK115P

Úvěrové. podmínky. Premia karta Home Credit. Kód úvěrových podmínek: IZK115P Úvěrové podmínky Premia karta Home Credit Kód úvěrových podmínek: IZK115P Co byste měli vědět o Vaší Premia kartě Home Credit Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru k Premia kartě Home Credit. Úvěrové

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘÍLOHA č. 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Tourist Centrum s.r.o. Tourist Centrum s.r.o. je společnost s ručením omezením se sídlem v Olomouci, Švédská 414/10, PSČ 779 00, IČ: 479 72 840 (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 01 1.1 Základní informace o Záložně 01 1.2 Vymezení pojmů 01 1.3 Závaznost VOP a

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů. Platné a účinné od 1. 3. 2015

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů. Platné a účinné od 1. 3. 2015 Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů Platné a účinné od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem ul. Senatorska

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch Všeobecné obchodní podmínky I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ platné a účinné od 1.1.2014 Článek 1 Předmět úpravy a rozsah platnosti Všeobecných obchodních

Více

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s.

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Účinné od 10. 06. 2012 Úvod (1) Společnost Volksbank CZ, a.s. (dále jen Banka ), IČ: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Společnost FINANCE Zlín, a.s. se sídlem náměstí Míru 64, Zlín, 760 01, IČ: 60732075 (dále jen Společnost ) byla založena

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARET CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARET CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS Platné od 1. 6. 2013, pro karty CCS Limit a CCS Business. Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126337. 1 1. CCS Česká

Více