Státní sociální podpora V oblasti dávek SSP nelze ani tak hovořit o zneužívání jako spíš o maximálním využití zákona č. 117/1995 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní sociální podpora V oblasti dávek SSP nelze ani tak hovořit o zneužívání jako spíš o maximálním využití zákona č. 117/1995 Sb."

Transkript

1 Státní sociální podpora V oblasti dávek SSP nelze ani tak hovořit o zneužívání jako spíš o maximálním využití zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o SSP). Nejčastěji zneužívanou dávkou do nedávné minulosti byl především sociální příplatek, který zvýhodňoval osamělé rodiče navýšením částky životního minima osoby. Osamělý rodič je dle zákona o SSP definován jako svobodný, rozvedený, ovdovělý rodič, který společně hospodaří pouze se svými dětmi. V případě, že se nejedná o osamělého rodiče, zákon o SSP zároveň umožňuje jednomu z rodičů vyloučit z okruhu společně posuzovaných osob druhého rodiče, pokud společně nehospodaří po dobu alespoň 3 kalendářních měsíců. Zákon o SSP však neumožňuje pracovníkům orgánů SSP provést účinnou kontrolu tohoto stavu, jelikož nemají oprávnění provádět sociální šetření a zkoumat další poměry v rodině, kterými by bylo možné tvrzení, že jde o osamělého rodiče, jakkoli vyvrátit, což se ve zvýšené míře projevovalo právě u sociálního příplatku. Nebylo-li možné zamezit této praxi v rámci zákona o SSP, byla alespoň vyžadována povinnost doložit potvrzení od zaměstnavatele druhého rodiče, popř. finančního úřadu, o tom, že neuplatňuje slevu na dani na dítě. Od byly podmínky nároku na sociální příplatek zpřísněny tak, že na něj nyní vznikne nárok pouze v případě, pečuje-li rodič o dítě dlouhodobě nemocné, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené, či alespoň jeden z rodičů je dlouhodobě těžce zdravotně postižený. V současné době je projednávána novela zákona o SSP, která by měla, budeli řádně schválena, nabýt účinnosti od V této novele dochází k úplnému zrušení sociálního příplatku a problematika zdravotně postižených osob bude řešena prostřednictvím příspěvku na péči a dávek osobám se zdravotním postižením. S přijetím novely zákona o SSP od došlo k zařazení porodného mezi dávky příjmově testované a v případě osamělosti lze pozorovat stejné tendence jako u sociálního příplatku do konce roku Obecně však platí, že podmínky u všech dávek SSP byly postupně velice zpřísněny a možnosti pro obcházení zákona citelně zúženy, přesto dochází k neoprávněnému využívání těchto dávek, a to nejčastěji z důvodu neznalosti zákona nebo neuvedení změn v rozhodných skutečnostech ve stanovené lhůtě

2 do 8 dnů apod. Takto vzniklé přeplatky jsou řešeny ve správním řízení a v mezích zákona o SSP, nelze však paušálně uvést, že se jedná o zneužívání dávek SSP. Z podkladů krajských poboček Úřadu práce ČR vyplývá, že za rok 2010 byla největší část přeplatků vyčíslena na rodičovském příspěvku a příspěvku na bydlení. To plně koresponduje s tím, že tyto dvě dávky bere nejvíce příjemců dávek státní sociální podpory a zároveň výše těchto dávek patří k nejvyšším. Přeplatky na rodičovském příspěvku často vznikají proto, že matka nenahlásí včas, že čeká nebo že porodila další dítě, resp. že nastoupila na peněžitou pomoc v mateřství (PPM). Narození dítěte přijde nahlásit až při potřebě dalších dávek. Tyto situace by měla omezit právní úprava navrhovaná od , kdy by se neoprávněné čerpání rodičovského příspěvku na starší dítě mohlo vypořádat v nároku nejmladšího dítěte, aniž by byl vyčíslován přeplatek na dávce. U příspěvku na bydlení může také nastat problém s ověřením předložených skutečností. Tato dávka se váže na trvalý pobyt žadatele a společně se žadatelem jsou posuzovány všechny osoby trvale přihlášené v témže bytě. V praxi opět nastává problém hlášení změn v počtu osob trvale hlášených v bytě v zákonně dané lhůtě a kontrola úplnosti těchto údajů. Při zneužití příspěvku na bydlení na jiný účel, než je úhrada nákladů spojených s bydlením je možné, aby Úřad práce stanovil zvláštního příjemce této dávky, kterému je dávka přímo poukazována a který ručí za to, že dávka bude použita pro účely stanovené zákonem. Dávky pomoci v hmotné nouzi U dávek pomoci v hmotné nouzi je problémem skutečnost, že dávky občas nejsou využívány k účelu, na který jsou poskytovány a neslouží tak pouze k úhradě nezbytných základních potřeb (potraviny, hygienické potřeby, oblečení) a úhradě nákladů spojených s bydlením, ale občané z nich pořizují např. i alkohol a cigarety nebo získané finanční prostředky utrácejí v hernách apod. V případě, kdy sociální pracovníci mají podezření na takovéto zneužívání dávek, mohou příspěvek na živobytí poskytovat (kromě peněžní) také ve formě věcné (poukázky), kdy za poukázky pak již alkohol či cigarety nakoupit nelze, nebo jej poskytovat po částech tedy ne jedenkrát za měsíc, ale týdně nebo denně. Doplatek na bydlení pak může být v těchto případech použit (i bez souhlasu příjemce) k přímé úhradě nájemného nebo služeb spojených s bydlením (v praxi je poukázán přímo pronajímateli nebo poskytovateli ubytovacích služeb). U dávek mimořádné okamžité pomoci je v praxi

3 obtížné uhlídat, zda osoba prostředky skutečně využila k účelu, na který byla dávka poskytnuta. Pokud se však orgán pomoci v hmotné nouzi dozví, že dávka nebyla využita účelově správně, může postupovat obdobně a v případě opakované potřeby poskytnout dávku pouze ve věcné formě nebo ji v budoucnu opakovaně neposkytnout. Dávky hmotné nouze se vyplácejí v hotovosti, poštovní poukázkou, převodem na účet žadatele, formou poukázky na hmotnou pomoc v zařízení poskytujícím sociální služby, prostřednictvím poukázky opravňující k nákupu zboží nebo poukázky na přímý odběr zboží. Od bude další možností výplaty dávek jejich poskytnutí prostřednictvím elektronického platebního prostředku (karty sociálních systémů). Tento prostředek zpřísní kontrolu využívání dávek, a to tím, že budou monitorovány platby z těchto sociálních karet a počítačový program odhalí platby za nepovolené zboží (alkohol, cigarety). Podle porovnání elektronických účtenek a záznamů z platebních karet bude pak možno identifikovat vlastníka karty a pracovat na nápravě. U dávek pomoci v hmotné nouzi však obecně platí, že vyčíslený přeplatek na tyto dávky získá úřad zpět jen velice obtížně vzhledem k tomu, že přeplatek není z čeho strhávat, neboť je nutné při výplatě ostatních dávek osobě zachovat tzv. nezabavitelné minimum. Dávky sociální péče pro osoby zdravotně postižené V oblasti dávek pro osoby zdravotně postižené nelze obecně hovořit o zneužívání dávek jako spíše o maximálním využití zákona. Nejčastěji se v tomto ohledu hovoří o příspěvku na provoz motorového vozidla, kdy roční dávka může být přiznána blízkému příbuznému zdravotně postižené osoby a přitom příjemci dávky nevzniká povinnost deklarovat jak často, ani kam zdravotně postiženého příbuzného dopravuje. V případě, že je zjištěno neoprávněné přiznání, nebo nevyužití příspěvku k účelu, pro který byl určen, je po žadateli vymáháno vrácení poměrné části příspěvku. V rámci nového zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením bude proto příspěvek na mobilitu poskytován přímo osobám zdravotně postiženým a dávka bude přizvávána nikoliv jako roční, ale měsíčně se opakující, s tím, že příjemci dávky budou mít povinnost uvádět účel a četnost dopravy.

4 Příspěvek na péči Příspěvek na péči se poskytuje osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Závislost na pomoci jiné fyzické osoby je hodnocena ve čtyřech stupních podle rozsahu pomoci. Osoby pobírající příspěvek na péči jej využívají na zajištění potřebné pomoci, tuto pomoc si objednávají od osob blízkých či jiných nebo registrovaných poskytovatelů sociálních služeb. Podle praktických zkušeností docházelo k nevyužívání příspěvku na péči podle záměru zákonodárce převážně ve stupni závislosti I., neboť jej příjemci chápali spíše jako částku na přilepšení do domácnosti než jako dávku, kterou se hradí potřebná pomoc. Tuto nedobrou praxi napravila novela zákona, která snížila příspěvek v I. stupni u osob starších 18ti let. Nová částka vychází ze zjištění, že tyto osoby v převážné většině využívají pomoc od terénních poskytovatelů sociálních služeb, jako je pečovatelská služba či osobní asistence (s úhradou v rozmezí ,- Kč) Tomu odpovídá i současná výše dávky ve výši 800 Kč. Z praxe dále vyplynulo, že nejefektivněji je příspěvek využíván u stupňů závislosti III. a IV. Využívání příspěvku kontrolují pracovníci institucí, které dávku vyplácí - v současné době jsou to pracovníci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, nově tedy po budou kontroly využívání příspěvku na péči provádět pracovníci Úřadu práce. V případě zjištění nedostatků mají tito pracovníci několik zákonných možností k nápravě: od určení zvláštního příjemce příspěvku přes zastavení výplaty po dobu než je zjednána náprava a v neposlední řadě je možné příspěvek na péči i odejmout. Pro efektivnější využívání příspěvku na péči se od nově mimo jiné navrhuje např. upřesnění účelu příspěvku na péče (které bude uvedeno individuálně pro každého příjemce v rozhodnutí o dávce) a v zavedení asistenta sociální péče, které zamezí poskytování sociálních služeb bez registrace. Zaměstnanost Ke zneužívání dávek v praxi dochází u podpor v nezaměstnanosti, a to prací na černo během pobírání podpory v nezaměstnanosti. Tento přístup je pro

5 nezaměstnaným velkým lákadlem, protože příjem z této práce není daněn, neodvádí se z něho zdravotní a sociální pojištění, je to výhodné jak pro nezaměstnaného, pobírajícího podporu v nezaměstnanosti, tak pro zaměstnavatele. Práce na černo je také velmi oblíbená u osob, které jsou velmi zadlužené. V této situaci jim zbývá více nepřiznaných finančních prostředků na úkor jejich věřitelů. Pokud je občan, který je evidovaný jako uchazeč o zaměstnání, kontrolou přistižen při výkonu nelegální práce je sankčně vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR. V případě pobírání podpory v nezaměstnanosti se často následně zahajuje správní řízení ve věci vrácení přeplatku na podpoře v nezaměstnanosti, pokud byl občan z evidence uchazečů o zaměstnání vyřazen z evidence zpětně. Od začátku tohoto roku došlo i k omezení nároku na podporu v nezaměstnanosti v případech, kdy pracovní poměr skončil žadatel o podporu sám nebo dohodou bez vážných důvodů a dále došlo k odložení výplaty podpory v nezaměstnanosti v době, za které náleží odstupné. V oblasti zaměstnanosti se chystá zpřísnění podmínek pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Překážkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání budou nově i tyto případy: - pokud zaměstnanec bez vážného důvodu sám nebo na základě dohody ukončí vhodné zaměstnání zprostředkované Úřadem práce ČR - pokud zaměstnavatel ukončí se zaměstnancem vhodné zaměstnání zprostředkované Úřadem práce ČR z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Lékařská posudková služba Z posudkově medicínského hlediska lze uvést, že prostor pro případné zneužívání klienty je minimalizován. Při posuzování zdravotního stavu a jeho důsledků ve věcech sociálního zabezpečení a zaměstnanosti vychází posudkový orgán (lékař OSSZ, PK MPSV) z nálezů ošetřujících lékařů, z výsledku funkčních vyšetření, popř. z výsledku vlastního vyšetření klienta posuzujícím lékařem. V případě posuzování stupně závislosti je předepsaným pokladem pro posouzení i výsledek sociálního šetření a při posuzování invalidity údaje o dosaženém vzdělání, zkušenostech, znalostech a předchozích výdělečných činnostech. Posuzování

6 zdravotního stavu a jeho důsledků pro jednotlivé systémy sociálního zabezpečení je věcně a právně regulováno příslušnými právními předpisy. OSSZ provede zjišťovací prohlídku a posouzení zdravotního stavu a jeho důsledků na základě žádosti správního orgánu, který vede řízení, pro jehož účely je posudek žádán. OSSZ provádějí v souladu se svými kompetencemi i kontrolní lékařské prohlídky, a to v termínu určeném při předchozím posouzení OSSZ, nebo pokud se zjistí posudkově významné skutečnosti. Uvedeným mechanismem jsou kontrolovány případy, kde existuje předpoklad zlepšení nebo stabilizace zdravotního stavu, případy s nejasným vývojem zdravotního stavu nebo případy, u nichž dochází ke změně některých rozhodných skutečností. Kontrolní lékařské prohlídky se provádějí také z podnětu orgánu sociálního zabezpečení nebo správního orgánu, na jehož žádost provedla OSSZ prohlídku zjišťovací. Uvedeným mechanismem jsou kontrolovány ty případy, kdy jsou pochybnosti o důvodnosti dalšího poskytování dávky podmíněné dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem a jeho důsledky. Pokud jsou při kontrolní lékařské prohlídce zjištěny změny zdravotního stavu a dalších rozhodných skutečností (které musí být zkoumány a posouzeny), jsou učiněny nové posudkové závěry jako podklad pro příslušný správní orgán a jeho rozhodovací činnost. Důchody Jedním z hlavních principů zákona o důchodovém pojištění je, že pro nárok na důchod musí být vždy splněna základní podmínka, a to podmínka získání potřebné doby pojištění. Současně musí být, pokud jde o vznik nároku na starobní důchod dosaženo důchodového věku, přičemž zákon o důchodovém pojištění umožňuje i předčasný odchod do důchodu (v současné době až o tři roky dříve) a pro nárok na invalidní důchod je nutná existence dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu odpovídajícího invaliditě prvního, druhého nebo třetího stupně. Zdravotní stav a pracovní schopnost fyzických osob pro účely důchodového pojištění a tedy i invaliditu a změnu stupně invalidity posuzuje příslušná okresní (Pražská) správa sociálního zabezpečení. Pokud není splněna byť jen jedna z podmínek nároku na důchod stanovených zákonem, nárok na důchod nevznikne. Pozůstalostní důchody (vdovský, vdovecký a sirotčí) jsou odvozené od nároku zemřelého, takže pokud

7 nesplnil podmínky nároku na důchod zemřelý, nevznikne nárok ani na pozůstalostní důchod. O nárocích na dávky důchodového pojištění rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení, pokud o nich nerozhodují jiné zákonem stanovené orgány (tj. orgány ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti). Pro vznik nároku na důchod ani pro jeho výplatu není rozhodná ekonomická, resp. sociální, situace pojištěnce a jeho rodiny a důchody z důchodového pojištění tedy nejsou příjmově ani majetkově testované dávky. Proto pokud jde o dávky důchodového pojištění, je velmi problematické mluvit o jejich zneužívání.

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L.

Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L. Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L. Obsah 1. Systém sociálního zabezpečení ČR 2. Význam a role lékařské posudkové služby v systému sociálního zabezpečení a zaměstnanosti

Více

Metodický pokyn č. 2/2006. k zákonu č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb.

Metodický pokyn č. 2/2006. k zákonu č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor sociální politiky V Praze dne 14. prosince 2006 Č.j.: 2006/44899-21 Vyřizuje: Mgr. Beck, RNDr. Benešová, Mgr. Hacaperková PaedDr.Niederle, Mgr. Roztočilová,

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální

Více

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení je systém institucí, zařízení a opatření, které pomáhají předcházet sociálním událostem občanů a zmírňovat či odstraňovat jejich následky. Jde o pomoc

Více

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Cíle Cílem této opory je poskytnutí základních informací o právní úpravě práva sociálního zabezpečení. Nejdůležitější cíl této opory spočívá v definici sociálního zabezpečení

Více

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému 2010 Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí v roce 2010 Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Ve znění k 01.01.2012 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

Dávky sociálního zabezpečení podmíněné zdravotním stavem

Dávky sociálního zabezpečení podmíněné zdravotním stavem Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce Dávky sociálního zabezpečení podmíněné zdravotním stavem Tomáš Studýnka 2009 Prohlašuji, že jsem

Více

Čelákovice. Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o.

Čelákovice. Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. JUDr. Jan Hutař

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. JUDr. Jan Hutař Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující JUDr. Jan Hutař I. Systém důchodového pojištění Jediná významnější změna se týká zavedení nového tzv. druhého

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012

OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012 OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012 Příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku Otázka 1: Obecné dotazy k příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku nejasnost, co

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Úvod Jedním z cílů sociální reformy je zjednodušení systému sociální ochrany, zefektivnění práce orgánů státní správy, snížení administrativní zátěže pro uživatele

Více

ZPRAVODAJ PROSINEC 2011

ZPRAVODAJ PROSINEC 2011 ZPRAVODAJ PROSINEC 2011 a k t u a l i t y SOCIÁLNÍ REFORMA Novelizace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a jeho prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. Od 1. ledna 2012 se mění některá důležitá

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Sociální politika je jedním ze základních pilířů vzdělání v oboru sociální činnost. Je třeba pochopit teoretický rámec a souvislosti mezi konkrétním sociálním problémem, který je z jiných pohledů probírán

Více

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče spracovala Lívia Keseličková Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče Sociální pojištění Pojistné je příjmem státního rozpočtu

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb.

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o pomoci v hmotné nouzi

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o pomoci v hmotné nouzi VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Změna: 165/2006 Sb. Změna: 379/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 259/2008 Sb. Změna: 585/2006

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Předmět úpravy Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách - znění dle 254/14 Sb. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007

Více

108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách

108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách Stránka č. 1 z 61 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č.

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Zákon o sociálních službách

Zákon o sociálních službách 2006/108 Sb. Zákon o sociálních službách 108/2006 ve znění k 1.1.2012, 420/2011 (kurzívou označeny části účinné od 1. 1. 2014; k 1. 1. 2014 se ruší 75 odst. 2 písmeno e)) Zákon o sociálních službách Parlament

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 129/2008 Sb., 274/2008 Sb.

Více

Zákon č. 111/2006 Sb.

Zákon č. 111/2006 Sb. Zákon č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon upravuje

Více