KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku"

Transkript

1 Evidenční číslo prodávajícího: Evidenční číslo kupujícího: Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku 1. PETROCard Czech s.r.o. Sídlem: Čs. Exilu 479/9, Ostrava-Poruba, IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: /2700 Banka: UniCredit Bank obchodní společnost vedená Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka jako prodávající na straně jedné (dále jen Prodávající ) a 2. Jméno a příjmení, titul: Adresa, ulice, č.p., PSČ:.. R. č.. Bankovní spojení:../ jako kupující na straně druhé (dále jen Kupující ) (Prodávající a Kupující společně též jako Smluvní strany ) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu o prodeji rafinérských výrobků dle 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen Smlouva ): I. PŘEDMĚT SMLOUVY 1.1. Předmětem smlouvy je ze strany kupujícího nákup a ze strany prodávajícího prodej rafinérských výrobků specifikovaných následovně: benzín automobilový bezolovnatý: BA 95 Natural Nafta motorová (diesel) (dále jen zboží) 1.2. Přibližné kupované (odebrané) množství zboží měsíčně: Není závazné a slouží pro statistické účely Prodávajícího. BA 95 Natural l. ± 10% Nafta motorová (diesel). l. ± 10% Strana 1 z 5

2 1.3. Jakost předmětu smlouvy zboží Prodávající garantuje dodržení jakosti dodaného zboží pro jednotlivé výrobky, a to dle ČSN EN 228 u automobilových benzínů a ČSN EN 590 u motorové nafty při respektování normou stanovené přesnosti měření a povolené tolerance stanovení mezi různými laboratořemi. II. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 2.1. Povinnosti prodávajícího 2.2. Prodávající se zavazuje za účelem řádného plnění smlouvy: - provádět autorizaci jednotlivých karet vydaných Prodávajícím kupujícímu pomocí svého zařízení - provádět vyúčtování provedených transakcí provádět vyúčtování odebíraného zboží kupujícím vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, za předpokladu dodržení všech povinností ze strany kupujícího Vybavit kupujícího kartami, které jsou majetkem Prodávajícího a provádět jejich kontrolu. Seznam a předávací protokol tvoří přílohu této smlouvy. První vydání karty je pro kupujícího zdarma Přílohou vyúčtování bude podrobný rozpis uskutečněných zdanitelných plnění tj. odběrů pohonných hmot v dohodnutém členění. Přílohou vyúčtování bude i soupis přijatých plateb kupujícího na odběr zboží včetně bonusů, na které má kupující nárok po splnění všech povinnostní kupujícího Aktivně spolupracovat s kupujícími proti zneužívání pohonných hmot tankovaných na platební karty kupujícího tzn. kontrola tankování dle SPZ kontrola tankování do kanystrů apod. Při jakémko-li nestandardním postupu se zavazuje upozornit kupujícího Povinnosti kupujícího 2.7. Realizovat veškerý odběr pohonných hmot na čerpací stanici pomocí lokálních karet Zajistit proškolení všech pracovníků, kteří budou platební karty používat podle Pokynů k používání karet, které jsou přílohou smlouvy a tyto pokyny dodržovat 2.9. Zajistit průběžnou kontrolu používaných lokálních karet z hlediska jejich funkčnosti, přidělení pro jednotlivé SPZ a pracovníky a veškeré zjištěné změny sdělit Prodávajícímu do 24 hodin od uskutečnění změny. ( , tel.) V případě znehodnocení lokální karty, ztráty, krádeže či jiných nestandardních situací je povinen kupující nahlásit tuto skutečnost do 12 hodin od uskutečnění znehodnocení, krádeže, ztráty lokální karty na telefonní číslo nepřetržitého dispečinku v pracovní době od 7-17 hod v pracovní dny: Nebo na servisní linku prodávajícího mimo pracovní dny: Prodávající učiní veškerá možná opatření, aby karta byla co v nejkratším čase zablokována pro další odběry-nejpozději do 24 hodin od hlášení kupujícího. Výměna ztracené, či jinak znehodnocené karty proběhne na základě dispozic kupujícího. Pro výměnu nové karty je Strana 2 z 5

3 stanoven paušální poplatek ve výši 200 Kč /1 kus bez platné sazby DPH Kupující bere na vědomí, že za veškeré odběry pohonných hmot uskutečněné pomocí lokální karty zodpovídá a budou účtovány k jeho tíži i v případě nestandardních situací uvedených ve smlouvě. V takových případech má však nárok na veškerou součinnost obchodníka při vyšetřování těchto transakcí-včetně součinnosti s orgány činnými v trestním řízení. III. CENA 3.1. Tvorba ceny Cena zboží je odvozena z ustanovení předpisů prodávajícího platných v době jejího určení pro obchodování s předmětným druhem zboží na území ČR. Cena je dohodnuta v Kč za dohodnutou jednotku 1 l (litr) při 15ºC a je placena v Kč Výsledná cena za odebrané zboží zahrnuje poskytnutý zpětný bonus (dále jen bonus ). První 3 kalendářní měsíce má kupující nárok na 1 Kč za 1 l zboží a to ode dne podpisu smlouvy. Po uplynutí této lhůty má kupující nárok na minimální bonus ve výši 0,5 Kč/l: 3.3. Bonus, na který má kupující nárok, bude kupujícímu převeden na lokální kartu vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce pouze na základě odebraného množství zboží kupujícím. Bonus z bonusu není možný K ceně zboží budou současně účtovány veškeré daně dle platných zákonů v ČR. Sazby daně se mění pouze změnou zákona dle legislativy platné v ČR. DPH je stanovena pro zboží, které je předmětem smlouvy sazbou 21% Ceník nová cena Cena zboží je prodávajícím stanovena vždy s dobou platnosti ceníku. Prodávající oznámí novou cenu nebo informaci o chystané změny nejpozději 1 pracovní den před 1. dnem nové platnosti ceny, tj. zpravidla v průběhu pondělí do hod. na V případě, že vzhledem k delší souslednosti dnů pracovního klidu a dnů pracovního volna nebude možnost stanovit cenu dle těchto principů v dostatečném předstihu nebo cena nebude prakticky aplikovatelná, sdělí prodávající současně s posledně vyhlašovanou cenou interval jejího trvání. Nedílnou součástí této smlouvy se stávají pravidelné ceníky se specifikací konečné ceny za 1 l PHM v členění dle uvedené specifikace předmětu dodávky. IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY, SPLATNOST CENY 4.1. Kupující se zavazuje za zboží předem zaplatit na číslo účtu, uvedeného v záhlaví této smlouvy. Bankovní spojení: Variabilní symbol: 4.2. Prodávající se zavazuje připsat přijatou platbu od kupujícího na lokální kartu ve stanoveném čase tj. do 2 pracovních dnů ode dne přijetí platby na bankovní účet prodávajícího. Strana 3 z 5

4 Prodávající bude informovat kupujícího em, že jeho platba byla připsána na jeho lokální kartu. Zdanitelným plněním se rozumí, den přijetí platby na účet prodávajícího. Zasílání vyúčtování bude probíhat elektronickou formou a to em na Adresu: 4.3. Ke každému vyúčtování obdrží kupující přílohu s přesným rozpisem odběrů v členění: - SPZ motorového vozidla, - datum, čas a místo odběru PHM, - množství odebraného paliva, - prodejní cena odebraného paliva bez DPH, - prodejní cena paliva celkem bez DPH, - celková cena s DPH. V. DODACÍ PODMÍNKY 5.1. Místem plnění je prodejní místo AVK, Libotín 315, Štramberk, okr. Nový Jičín provozovna PETROCard Czech s.r.o.. Odběr zboží se uskutečňuje pomocí vystavených odběrových-lokálních karet. Přechodem vlastnických práv a rizik za zboží se pro účely této smlouvy rozumí toto prodejní místo. Vlastní odběry pohonných hmot probíhají dle pokynů k používání lokálních karet v příloze této smlouvy. Přílohy smlouvy: 1. Karta + PIN 2. Pokyny k používání karet 3. Přesná specifikace pro vystavení jednotlivých karet 4. Obchodní podmínky (dostupné z sekce ke stažení ) VI. TRVÁNÍ SMLOUVY 6.1. Smlouva je uzavřena s účinností od data podpisu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou stanovenou na dobu 1 měsíce, která začíná plynout od prvého dne následujícího kalendářního měsíce po jejím doručení protistraně. Výpověď mohou obě smluvní strany podat bez uvedení důvodu. 6.2 Po ukončení smlouvy bude provedeno finální zúčtování zůstatku na kartě kupujícího. VII. ZÁVĚREČNÉ STANOVENÍ 7.1. Nedílnou součástí této kupní smlouvy jsou ŽL, výpisy z OR obou smluvních stran, kopie osvědčení o registraci a přidělení DIČ prodávajícího a kupujícího, které tvoří přílohu této smlouvy a které jsou kupujícímu známy, což kupující stvrzuje podpisem této smlouvy Aktivní odběrové karty dle přesné specifikace kupujícího která je přílohou smlouvybudou vydány po podpisu této smlouvy Smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran, dodatky a ujednání učiněné ústně jsou neplatné. Strana 4 z 5

5 7.4. V případě likvidace lokální karty kupujícího je kupující povinen uhradit skutečné náklady spojené s likvidací lokální karty, a to v následujících případech: 1) ztráty, zničení, znehodnocení a při nestandardním zacházení s lokální kartou 2) ukončení smlouvy ze strany kupujícího i prodávajícího 3) porušení smluvních podmínek kupujícím 7.5. Práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí jsou závazné pro a proti právním nástupcům obou stran K převodu práv a povinnosti smluvních strany této smlouvy na třetí stranu je nutný písemný souhlas druhé smluvní strany. Bez tohoto souhlasu je převod práv neplatný. Práva a povinnosti, které nejsou vysloveně upravena v této smlouvě se řídí Obchodním zákoníkem a předpisy souvisejícími Veškerá komunikace mezi prodávajícím a kupujícím bude probíhat prostřednictvím e- mailu prodávajícího: kupujícího: 7.8. Prodávající vytvoří pro potřebu svých zákazníků vlastní www stránky, kde budou zveřejněny další informace o provozu AVK Štramberk. Adresa: Na www stránkách bude: aktuální totemové ceny informace pro zákazníky, novinky reklamační řád obchodní podmínky telefonní kontakty společnosti kontakty společnosti 7.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech stejné právní síly, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 (jednom) Přílohy této smlouvy tvoří: Výpis OR, kopie osvědčení o registraci a přidělení DIČ prodávajícího a kupujícího. Přílohy dle čl. V. této smlouvy 1. Karta + PIN 2. Pokyny k používání karet 3. Přesná specifikace pro vystavení jednotlivých karet 4. Obchodní podmínky (dostupné z: sekce ke stažení ) V Ostravě, dne: Ing. Jan Šrámek v.z. V, dne: Strana 5 z 5

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako VOP ) společnosti AXIGON a.s. se sídlem: Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha 6, IČ: 64949320 (dále jako AXIGON

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARET CCS

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARET CCS Platné od 1. 5. 2008, pro karty CCS Limit, CCS Business a CCS Osobní. Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126337. 1 1. CCS Česká společnost pro

Více

o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet

o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet Smlouva o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet (dále jen Smlouva ) Číslo 46037165 mezi T-Mobile Czech Republic a.s. Sídlo: Ulice Tomíčkova 2144/1 Město Praha 4 PSČ 149 00 IČ 64949681 DIČ CZ64949681

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH DODÁVKÁCH ELEKTŘINY č. A246023 (dále jen Smlouva nebo tato Smlouva )

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH DODÁVKÁCH ELEKTŘINY č. A246023 (dále jen Smlouva nebo tato Smlouva ) SMLOUVA O SDRUŽENÝCH DODÁVKÁCH ELEKTŘINY č. A246023 (dále jen Smlouva nebo tato Smlouva ) Zákazník Mateřská škola, Litvínov, Gorkého 1614, okres Most, příspěvková organizace Gorkého 1614, 436 01 Litvínov

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARTY UTA/CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS

OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARTY UTA/CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126337 (platné od 1. 4. 2015) 1 1. CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARET CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARET CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS Platné od 1. 6. 2013, pro karty CCS Limit a CCS Business. Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126337. 1 1. CCS Česká

Více

Všeobecné obchodní podmínky zprostředkování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky zprostředkování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky zprostředkování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Preambule Zprostředkovatel služby je vlastníkem Osvědčení o registraci podle všeobecného oprávnění VO- S/1/07.2007-11

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tento dokument stanovuje všeobecné obchodní podmínky, za kterých společnost JHComp s.r.o.

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) Číslo: uzavřená ve smyslu ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.- občanského zákoníku (dále jen: občanský zákoník ) mezi těmito smluvními stranami:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. ( Verze č. 3 platná pro Smlouvy o vydání a používání karet uzavřené od 1.1.2015 )

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. ( Verze č. 3 platná pro Smlouvy o vydání a používání karet uzavřené od 1.1.2015 ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( Verze č. 3 platná pro Smlouvy o vydání a používání karet uzavřené od 1.1.2015 ) Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vydání a používání karet společnosti MOL Retail Česká

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba.

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Provozovatel: MobilBonus s.r.o., se sídlem Úvoz 18, 58601 Jihlava,

Více

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obecné obchodní podmínky obchodní společnosti Screen servis spol. s r.o. se sídlem Luběnice 156, PSČ 783 46, IČO: 25864203, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka

Více

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č.

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/21 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen "zákon

Více

Smlouva o platebních službách

Smlouva o platebních službách Smlouva o platebních službách číslo smlouvy: (dále jen rámcová smlouva ) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, níže uvedeného

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o. 1. Společná ustanovení 1.1 Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále jen VOP ) upravují běžnou obchodní spolupráci

Více

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále též jen Rada ) obdržela dne 14.5.2013 Vaši žádost o poskytnutí informací.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále též jen Rada ) obdržela dne 14.5.2013 Vaši žádost o poskytnutí informací. Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále též jen Rada ) obdržela dne 14.5.2013 Vaši žádost o poskytnutí informací. Na základě této žádosti poskytujeme

Více

Uživatel: (právnický subjekt)... IČO: (právnický subjekt)... DIČ: (právnický subjekt)... Jméno/kontakt na technického zástupce:...

Uživatel: (právnický subjekt)... IČO: (právnický subjekt)... DIČ: (právnický subjekt)... Jméno/kontakt na technického zástupce:... (kmenový list smlouvy) evidenční číslo smlouvy: Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Uzavřená mezi smluvními stranami OpavaNet a.s., se sídlem Příčná 2828/10, 746 01 Opava, IČ 25860011,

Více

Uživatel: (právnický subjekt)... IČ: (právnický subjekt)... DIČ: (právnický subjekt)... Jméno/kontakt na technického zástupce:...

Uživatel: (právnický subjekt)... IČ: (právnický subjekt)... DIČ: (právnický subjekt)... Jméno/kontakt na technického zástupce:... (kmenový list smlouvy) evidenční číslo smlouvy: Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Uzavřená mezi smluvními stranami Institut komunikačního vzdělávání, se sídlem Příčná 2828/10, 746

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Alf servis, s.r.o.

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Alf servis, s.r.o. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Alf servis, s.r.o. 1. Definice pojmů 1.1 Všeobecné podmínky jsou tyto Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací,

Více

Reklamační řád. platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971, Chrášťany 100, 252 19 Rudná u Prahy

Reklamační řád. platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971, Chrášťany 100, 252 19 Rudná u Prahy Reklamační řád platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971,, Tento reklamační řád Směnárny A.R. - Auto Rudná s.r.o. (dále jen ), upravuje způsob komunikace Směnárny A.R. s klienty či potenciálními

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Uzavřená mezi smluvními stranami

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Uzavřená mezi smluvními stranami (kmenový list smlouvy) evidenční číslo smlouvy: Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Uzavřená mezi smluvními stranami SM//XXXXX kde XXXXX je č. smlouvy BruntálNet o.s., se sídlem U Rybníka

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Cyklické opravy výměnných dílů v obvodu SSZT OŘ Hradec Králové

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Cyklické opravy výměnných dílů v obvodu SSZT OŘ Hradec Králové RÁMCOVÁ SMLOUVA na provedení díla s názvem Cyklické opravy výměnných dílů v obvodu SSZT OŘ Hradec Králové uzavřená podle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Více

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty)

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) MBFU 1/2010 POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) (Dodatky č. 1 a 2), účinné od 1.3.2015 Smlouvu uzavírají

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1 Zákazník *) Číslo Smlouvy: Číslo doplňkové Služby: Obchodní firma jméno a příjmení Sídlo / bydliště IČ / Rodné číslo / Dat.nar: Oprávněná

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o. 1/8 SKUPINA ČEZ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společností ČEZ

Více

platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě č. Čl. I Základní ustanovení Čl. II Účel LS

platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě č. Čl. I Základní ustanovení Čl. II Účel LS Všeobecné obchodní podmínky pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) poskytovaný obchodní společností Credium, a.s. s oprávněním klienta nabýt předmět leasingu platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě

Více