Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,"

Transkript

1 systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006

2 systému Program: ochrany spotřebitele 1) Úvod, základní mechanismy vyřizování stížností; 2) Právní úprava mimosoudního vyrovnání sporů v ČR; 3) Základní statistika; 4) Příklady sporů a) při realizaci tuzemského převodu; b) při problémech mezi vydavatelem a držitelem elektronického platebního prostředku, - kdy není užito platební karty; - kdy je užito platební karty.

3 Úvod Finanční arbitr a jeho úloha v Nový institut finančního arbitra navazuje na standardy zemí Evropské Unie a má ochraňovat práva a právem chráněné zájmy spotřebitele v oblasti vybraných bankovních služeb. Spotřebitele lze definovat jako účastníka trhu, který je subjektem právních vztahů a je možným objektem nepoctivého jednání ze strany podnikatelských subjektů.

4 Úvod V Evropě jsou uplatňovány základní čtyři přístupy mechanismy při vyřizování stížností: Ombudsman veřejný úřad, který vydává doporučení, jež jsou respektována (např. celá Skandinávie); Tzv. spotřebitelská arbitráž vydává závazná rozhodnutí (Portugalsko);

5 Úvod Finanční arbitr a jeho úloha v Pokračování: Komory či asociace pouze doporučení, někdy však závazné, zejména pro instituce (Holandsko); Závazná rozhodnutí zvláštních orgánů dohledu (Velká Británie, Lucembursko).

6 Úvod Mimo Evropu např. : Austrálie ombudsman, který vydává doporučení. Pokud s řešením klient souhlasí, je vydáno rozhodnutí (award). Toto rozhodnutí je závazné a vykonatelné. Instituce se však může obrátit na soud se žádostí o zrušení tohoto rozhodnutí a o vrácení plnění. Tím dojde k obrácení sporu, kdy žalobcem je instituce. Toto řešení je nejblíže tomu, o čem uvažovala EK.

7 Úvod Finanční arbitr a jeho úloha v Způsob financování dva základní přístupy: Státní rozpočet (např. celá Skandinávie); Příspěvky poskytovatelů služeb (např. Velká Británie); Je výjimečně z příspěvků klientů stěžovatelů (např. Velká Británie viz dále);

8 Právní úprava: Finanční arbitr a jeho úloha v Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi (obsahuje v zásadě Doporučení EK č. 98/257/ES zásady pro orgány mimosoudního vyrovnání) ve znění zákona č. 558/2004; Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku); Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád;

9 Postavení finančního arbitra a jeho zástupce: volba Poslaneckou sněmovnou Parlamentu na 5 let; Volba se koná nejpozději 2 měsíce před řádným uplynutím funkčního období arbitra nebo jeho zástupce; možnost odvolat v případě porušování zákona nebo pro dlouhodobou nemožnost vykonávat funkci;

10 Postavení finančního arbitra a jeho zástupce: osoby nestranné, transparentní, efektivní a spravedlivé, dobrá pověst, kvalifikace, zkušenost v oboru; není pracovní poměr k žádné instituci, jedná se nejspíše o veřejného činitele ; zákon hovoří o smírčím orgánu;

11 Kompetence finančního arbitra: Jde o spory mezi převádějícími institucemi a jejich klienty při provádění převodů (viz zákon o platebním styku) do částky 50 tis. euro vč. převodů, které byly provedeny bez příkazu klienta;

12 Kompetence finančního arbitra: Dále jde o spory mezi vydavateli elektronických platebních prostředků a držiteli těchto prostředků při jejich vydávání a užívání. Inkasní forma placení na území ČR. Opravné zúčtování podle zvláštního právního předpisu;

13 Kompetence finančního arbitra: Institucemi se rozumí převádějící instituce a vydavatelé elektronických platebních prostředků. Navrhovatelem se rozumí klient výše uvedené instituce a také držitel elektronického platebního prostředku.

14 Zvláštnosti řízení před finančním arbitrem: Celé řízení se zahajuje na návrh navrhovatele. Podání má na promlčení tytéž právní účinky, jako kdyby byla věc podána u soudu; Návrh však není přípustný, jestliže: Spor nenáleží do působnosti arbitra; Ve věci již rozhodl soud; Ve věci již arbitr rozhodl nebo rozhoduje; Spor byl předmětem rozhodčího řízení.

15 Zvláštnosti řízení před finančním arbitrem: Náležitosti návrhu: Označení účastníka řízení; Doklad o tom, že instituce byla neúspěšně vyzvána k nápravě; Vylíčení rozhodných skutečností; Důkazy.

16 Zvláštnosti řízení před finančním arbitrem: Náležitosti návrhu (pokračování): Označení toho, čeho se navrhovatel domáhá; Čestné prohlášení (soud, rozhodčí soud či dohoda s institucí); Plná moc (pouze při zastupování); Datum a podpis.

17 Zvláštnosti řízení před finančním arbitrem: Po podání vyzve arbitr instituci z návrhu, aby se do 15 dnů vyjádřila. Lhůtu lze v odůvodněných případech prodloužit o dalších 15 dnů, a to i opakovaně.

18 Zvláštnosti řízení před finančním arbitrem: Zásady řízení: Může být vedeno ústní jednání; Arbitr není vázán návrhem navrhovatele; Arbitr může ze svého podnětu zjišťovat důkazy; Možnost nahlížení do spisu účastníkům řízení; Možnost vyžadovat předložení důkazů.

19 Zvláštnosti řízení před finančním arbitrem: Povinnosti instituce: Dostavit se na výzvu k arbitrovi; Vyhovět žádosti arbitra o poskytnutí vysvětlení; Umožnit arbitrovi nahlédnout do spisů a elektronických záznamů.

20 Zvláštnosti řízení před finančním arbitrem Povinnosti instituce dané zákonem se vztahují také na ty subjekty instituce, které nejsou účastníky řízení, pokud jejich vysvětlení může mít význam pro průběh nebo výsledek řízení.

21 Zvláštnosti řízení před finančním arbitrem: Zastavení řízení: jestliže FA zjistil, že návrh je nepřípustný ( 9 zákona); pokud navrhovatel podal na instituci návrh u soudu v téže věci; pokud navrhovatel neposkytl součinnost; zpětvzetí návrhu.

22 Zvláštnosti řízení před finančním arbitrem: Arbitr rozhoduje tzv. nálezem. Obsahuje: výrok; odůvodnění; poučení o odvolání.

23 Arbitr rozhodne nálezem ve věci do 30 dnů ode dne zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhoduje nejdéle do 60 dnů; nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji arbitr přiměřeně prodloužit.

24 Zvláštnosti řízení před finančním arbitrem: Námitky: Do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení nálezu mohou strany podat proti nálezu odůvodněné námitky. O námitkách rozhoduje opět arbitr a jsou konečné a arbitr je povinen jej vydat do 30 dnů za použití výjimek jako u nálezu;

25 Zvláštnosti řízení před finančním arbitrem: Právní moc a vykonatelnost: Doručený nález, který nelze již napadnout námitkami, je v právní moci. Nález je vykonatelný podle občanského soudního řádu, jakmile uplyne lhůta k plnění.

26 Zvláštnosti řízení před finančním arbitrem: Informační povinnost institucí: Nahlášení určené osoby pro styk s finančním arbitrem s uvedením její plné identifikace a dalších údajů o profesním zařazení.

27 Zvláštnosti řízení před finančním arbitrem: Informační povinnost arbitra: Seznam institucí s možností dálkového přístupu; Zpracovávat každoroční výroční zprávu; Informace vůči ČNB o zjištěných nedostatcích institucí; Pomoc při sepisování žádosti a dále kdykoliv v průběhu řízení;

28 Zvláštnosti řízení před finančním arbitrem: Informační povinnost arbitra pokračování: Vhodná informační linka vůči veřejnosti; Pozor: Uvedením identifikačních údajů instituce ve výroční zprávě a uveřejněním projednávaných sporů s uvedením identifikačních údajů instituce není porušena povinnost mlčenlivosti.

29 systému ochrany spotřebitele Zvláštnosti řízení před finančním arbitrem: Arbitr, jeho zástupce a pověřené osoby jsou povinny zachovat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu činnosti podle tohoto zákona, to neplatí, pokud byli této povinnosti zproštěni arbitrem. Arbitra může této povinnosti zprostit pouze Poslanecká sněmovna.

30 Pokuty: Finanční arbitr a jeho úloha v Za nesplnění vybraných povinností ze strany institucí může arbitr uložit pokutu až do 1 mil. Kč (i opakovaně);

31 Pokuty pokračování: Řízení o uložení pokuty může být zahájeno též doručením rozhodnutí o uložení pokuty.

32 Sankce: Ustanovení 17a zavedlo nově tzv. sankci, která je spojena s vydáním pravomocného nálezu, jímž se vyhovuje navrhovateli, byť i částečně. Sankce se uvádí rovnou do nálezu, a to ve výši 10 % z částky, kterou je instituce povinna zaplatit navrhovateli, nejméně však 10 tis. Kč. Zaplacení 10 tis. Kč se uloží i v případě, kdy předmětem sporu není peněžitá částka.

33 Finanční arbitr řešil k 31. prosinci případů z celkového počtu 398 zaslaných nebo sdělených podnětů. K 31. prosinci 2005 bylo řešeno 160 případů z celkového počtu 532 podněty. Z toho bylo vyřízeno 256 telefonických dotazů a 116 písemných žádostí o radu, konzultaci či pomoc.

34 Statistické údaje Počet přijatých případů Oprávněné případy Neoprávněné případy 102

35 Statistické údaje Porovnání počtu přijatých návrhů 2003 až leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

36 Statistické údaje Porovnání počtu neoprávněných případů celkem za období rok 2003 rok 2004 rok

37 Statistické údaje Porovnání počtu neoprávněných případů podle čtvrtletí za období rok 2003 rok 2004 rok rok rok rok 2003

38 Statistické údaje Porovnání počtu oprávněných případů celkem za období rok 2003 rok 2004 rok

39 Statistické údaje Porovnání počtu oprávněných případů podle čtvrtletí za období rok 2003 rok 2004 rok rok rok čtvrtletí rok 2003

40 Statistické údaje počet institucí v roce 2005

41 Příklady sporů Realizace tuzemského převodu: příkaz k úhradě, příp. trvalý příkaz k úhradě; -charakteristika; - podklady k rozhodnutí; - dokazování; -vydání rozhodnutí nález FA.

42 Příklady sporů Realizace tuzemského převodu: problém mezi vydavatelem elektronického platebního prostředku a jeho držitelem v případě nekaretního prostředku: = telefonní bankovnictví; = homebanking na bázi internetu; -charakteristika; - podklady k rozhodnutí; - dokazování; - vydání rozhodnutí nález FA.

43 Příklady sporů Realizace tuzemského převodu: problém mezi vydavatelem elektronického platebního prostředku a jeho držitelem v případě karetního prostředku: = zneužití platební karty v tuzemsku; = zneužití platební karty v zahraničí; -charakteristika; - podklady k rozhodnutí; - dokazování; - vydání rozhodnutí nález FA.

44 Z á v ě r Hurá, konečně konec!!

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více

Úvodní slovo... 4 1. Úvod... 5 2. Zabezpečení výkonu činnosti finančního arbitra... 6 3. Všeobecné informace o řešených případech...

Úvodní slovo... 4 1. Úvod... 5 2. Zabezpečení výkonu činnosti finančního arbitra... 6 3. Všeobecné informace o řešených případech... OBSAH Úvodní slovo... 4 1. Úvod... 5 2. Zabezpečení výkonu činnosti finančního arbitra... 6 3. Všeobecné informace o řešených případech... 8 3.1. Celkový počet podnětů... 8 3.2. Počet řešených sporů...

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE ČÁST PRVNÍ DISCIPLINÁRNÍ PROVINĚNÍ A TRESTY 1. článek Působnost disciplinárního řádu 1.1. Disciplinární řád ČJF stanovuje pravomoc disciplinárních orgánů a upravuje

Více

Zákon České národní rady o správě daní a poplatků

Zákon České národní rady o správě daní a poplatků Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 337/1992 Sb Zákon o správě daní a poplatků Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky )

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku,

Více

ČÁST A ČÁST A - OBECNÁ ČÁST

ČÁST A ČÁST A - OBECNÁ ČÁST ČÁST A - OBECNÁ ČÁST OBSAH 1. Právní prostředí řízení 4 1.1 Správní řízení 4 ČÁST A 2 5 1.2 Účastníci řízení 5 1.2.1 Účastníci řízení podle zvláštních předpisů 5 1.2.2 Právní nástupnictví 6 1.3 Zastupování

Více

106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. 2 Povinnost poskytovat informace

106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. 2 Povinnost poskytovat informace 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H : 280. Zákon daňový řád 281. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového

Více

PRÁVEM PROTI KORUPCI

PRÁVEM PROTI KORUPCI PRÁVEM PROTI KORUPCI Právní ochrana proti některým projevům korupce ve veřejné správě a justici Kolektiv autorů Transparency International-Česká republika Praha, 2005 Tento dokument byl vytvořen za finanční

Více

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb.

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb. 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích (účinnost 13. září 2005) se změnami a doplňky provedenými s účinností dnem zákonem č. 533/2006 Sb. vyhlášení (7. prosince

Více

č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím

č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna:

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H : 329. Vyhláška o centrální evidenci exekucí 330. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti

Více

Účel zákona. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

Účel zákona. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1

Více

4 Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak. HLAVA II ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVY DANÍ

4 Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak. HLAVA II ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVY DANÍ Zákon daňový řád Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT A ÚČEL ÚPRAVY 1 (1) Tento zákon upravuje postup správců daní, práva a povinnosti daňových

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

BULLETIN. č. 58/2007. ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ

BULLETIN. č. 58/2007. ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ BULLETIN č. 58/2007 ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ generální partner ČHS Vážení členové Českého horolezeckého svazu, tento bulletin

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

Náš zámer: Bojovat proti úpravě informační povinnost pojišťoven - oznamovací hranice finančních transakcí u životního pojištění 2 odst. 2 písm.

Náš zámer: Bojovat proti úpravě informační povinnost pojišťoven - oznamovací hranice finančních transakcí u životního pojištění 2 odst. 2 písm. Náš zámer: Bojovat proti úpravě informační povinnost pojišťoven - oznamovací hranice finančních transakcí u životního pojištění 2 odst. 2 písm. e PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 61/1996

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/2834/2015 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

ČÁST PRVNÍ 1. Rozhodčí smlouva 2

ČÁST PRVNÍ 1. Rozhodčí smlouva 2 Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 216/94 Sb. ČÁST PRVNÍ 1 (1) Tento zákon upravuje rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci a výkon rozhodčích nálezů. (2) Tohoto

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Vládní návrh ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon upravuje ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy a) způsob zřízení,

Více

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1166 Sbírka zákonů č. 93 / 2009 Částka 30 93 ZÁKON ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

523 ZÁKON. 3 Např. 10 zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o. správě daní a poplatků.

523 ZÁKON. 3 Např. 10 zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o. správě daní a poplatků. 523 ZÁKON České národní rady ze dne 20. října 1992 o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky ve znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona

Více

M A N U Á L. Vydal Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí www.mmr.cz

M A N U Á L. Vydal Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí www.mmr.cz M A N U Á L Metodický postup pro dodavatele při řízeních ve věcech seznamu kvalifikovaných dodavatelů (vedeného dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Verze 10.0 Účinnost od 1. 04. 2012

Více

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001

Více

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004. správní řád ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004. správní řád ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004 správní řád Změna: 413/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 (1) Tento zákon upravuje

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více