PODLESKÝ ZPRAVODAJ. Informace z obecního úřadu. září Z jednání zastupitelstva obce Na posledním veřejném KOTLÍKOVÁ DOTACE BYLA, UŽ NENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODLESKÝ ZPRAVODAJ. Informace z obecního úřadu. září 2013. Z jednání zastupitelstva obce Na posledním veřejném KOTLÍKOVÁ DOTACE BYLA, UŽ NENÍ"

Transkript

1 PODLESKÝ ZPRAVODAJ září 2013 Měsíčník obce Podlesí Z jednání zastupitelstva obce Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva obce č. 6 ze dne 28. srpna 2013 zastupitelstvo mimo Starosta obce Milan Kříž Informace z obecního úřadu jiné projednalo: Výsledky hospodaření obce za období červen červenec letošního roku. Celkové příjmy obce k 31. červenci činily Ročník XXIII. Kč ,54. Výdaje ke stejnému datu dosáhly částky Kč ,75. Návrh rozpočtového opatření č. 3/2013. Tento návrh reaguje na aktuální stav naplňování schváleného rozpočtu v příjmové a výdajové části rozpočtu. Při projednávání tohoto návrhu zastupitelstvo obce rozhodlo, že návrh bude ještě doplněn o další částky. Došlo tak k posílení: 2212 oprava komunikací o Kč , posílení rozpočtu mateřské školy pořízení nábytku Kč , opravy veřejného osvětlení o Kč ,00. V tomto případě se jedná o vynucené výdaje z důvodu úprav venkovního vedení společnosti ČEZ Distribuce. Zprávu finančního výboru o provedené kontrole. Žádost společnosti ČEZ Distribuce o podepsání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právu stavby na pozemku p.č. 202/1. Zastupitelstvo obce předložený návrh smlouvy diskutovalo. S ohledem na určité nejasnosti rozhodlo, že až do jejich vyjasnění nebude smlouva podepsána. Společnou žádost vlastníků nemovitostí č.p. 364, 365, 376 a 380 o provedení odvodnění bažiny vznikající u plotu nemovitosti č.p V tomto případě má zastupitelstvo obce určité pochybnosti o účelu a správnosti navrhované investice. Rozhodlo, že věc bude řešena ve spolupráci s příslušným stavebním úřadem vypouštění vody na veřejnou komunikaci, a s odborem životního prostředí s rozšířenou působností nakládání s odpadními vodami. Návrh starosty na podání žádosti Úřadu pro zastupování států ve věcech majetkových o převod vlastnického práva k pozemku p.č. 181 v k. ú. Podlesí nad Litavkou z České republiky na obec. Žádost Autosport klubu Rally Příbram o odsouhlasení změny trasy rychlostní zkoušky z důvodu výstavby splaškové kanalizace v městské části Orlov. Zastupitelstvo obce se změnou trasy vyslovilo svůj souhlas. O Rally se více dočtete v samostatném příspěvku v tomto čísle Podleského zpravodaje. Informaci předsedy Tělovýchovné jednotky Sokol Podlesí o změně názvu tělovýchovné jednoty. V letošní sezóně budou naší fotbalisté startovat pod názvem Tělovýchovná jednota MONGEO Podlesí. Informace starosty: * o postupu prací na opravě komunikace na pozemku p.č. 350/33 a 350/34 v k. ú. Podlesí nad Litavkou * o provedené opravě dešťové kanalizace na pozemku p.č. 62/1 v k. ú. Podlesí nad Litavkou * o postupu prací na zadaném zpracování projektové dokumentace úprav v mateřské škole a v hasičské zbrojnici * o dokončení prací na územní studii lokality BV 2. KOTLÍKOVÁ DOTACE BYLA, UŽ NENÍ V minulém čísle Podleského zpravodaje jsme Vás informovali o možnosti získání dotace na výměnu kotlů v rodinných domech. Dle tiskové zprávy Krajského úřadu Středočeského kraje zájemci o takzvané kotlíkové dotace během několika dnů zcela vyčerpali celou částku ve výši 40 miliónů korun ze společného projektu Středočeského kraje a Ministerstva životního prostředí České republiky, která byla na tento projekt určena. Od 2. do 5. září 2013 bylo podáno celkem 912 žádostí v celkové výši požadovaných prostředků korun. V současné době probíhá posouzení jednotlivých žádostí. V případě zjištěných nedostatků budou žadatelé vyzváni k jejich odstranění. Posouzení žádostí musí být hotové do čtyř měsíců. V lednu 2014 rada kraje schválí seznam úspěšných žadatelů. Hejtman kraje přislíbil osobní podporu vyhlášení dalšího kola Kotlíkové dotace.

2 2 Podleský zpravodaj - září 2013 Pozor na kopírování osobních dokladů Na základě nárůstu šetření zneužití osobních údajů a kopií občanských průkazů k založení bankovních účtů bez vědomí poškozeného zveřejnil Úřad pro ochranu osobních údajů varování občanům před zasíláním kopií osobních dokladů poštou nebo em. Pořizování kopií jakýchkoliv osobních dokladů by mělo být naprosto výjimečné. Při uzavírání jakékoliv smlouvy by nikdy neměla být vyžadována kopie občanského průkazu. Za dostačující je považováno ověření uvedených údajů z předloženého občanského průkazu. Poskytování kopie dokladů neznámé osobě je hazardem s vlastním soukromím. Riziko zneužití poskytnutých údajů a samotné kopie dokladu je totiž vysoké. Jako zdroj novinky.cz Milan Kříž, starosta Lapkové a platební karty Z policejních statistik vyplývá, že v České republice dochází stále častěji k odčerpávání finančních prostředků z bankovních účtů občanů pomocí ukradených platebních karet. Za loňský rok takto zmizelo okolo 100 miliónů korun. Zachránit se z této částky podařila jen nepatrná a zanedbatelná částka takto ukradených prostředků. Přečetli jsme za Vás Letošní rok je ještě horší. Za první půlrok zmizelo z účtu přes 190 miliónů korun. Za nejhorší je zatím počítán rok 2010, kdy z účtu takto zmizelo 350 miliónů korun. Jak snížit riziko, že budu okraden? Případně bude- -li mi karta odcizena nebo dojde k její ztrátě snížit riziko, že o finance přijdu? Prostředků moc není. Za to jsou velmi jednoduché. Především opatrnost. Fatální chybou je mít u karty přiložen PIN kód. Pokud je při výběru neoprávněnou osobou použit PIN kód karty, banka ani pojišťovna škodu neuhradí. Další možností je pojištění karty. Při její ztrátě vždy v co nejkratší době požádejte banku o provedení blokace karty. Obezřetnost se vyplatí i při výběru hotovosti z bankomatu. V tomto případě je nutné při zadávání PIN kódu zakrýt klávesnici, aby kód nemohl být kopírován. V případě, že bankomat nevydá hotovost, ihned informujte svou banku. Před započetím transakce si bankomat pečlivě prohlédněte. V případě jakéhokoliv podezření jděte jinam. Samostatnou kapitolou je zneužití karty v rodině, či mezi příbuznými. Zpravidla jde o případy, kdy dojde ke zneužití karty se znalostí PIN kódu. Případně o zneužití karty u obchodníka, kde není znalosti PIN nutná. V těchto případech mizí prostředky zpravidla bez šance na úhradu vzniklé škody. Nejjednodušší ochranou Vaší karty je tedy opatrnost při jejím používání, zapamatování si jejího PIN kódu, který nosíme s sebou pouze ve své hlavě, jako naprosto důvěrnou informaci, kterou nikomu nesdělujeme. Milan Kříž, starosta ČTĚTE SVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU Podzimní kolo svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne v sobotu 2. listopadu Současně s tímto svozem proběhne svoz elektroodpadu. Členové Sboru dobrovolných hasičů Podlesí provedou svoz železného šrotu. Bližší informace o organizaci připravovaného svozu budou zveřejněny v místě obvyklým způsobem s dostatečných předstihem. Sledujte, prosím, vývěsky, případně elektronické stránky obce: 13 ŠŤASTNÉ ČI NEŠŤASTNÉ ČÍSLO Číslo 13 je řadou lidí považováno za číslo nešťastné a nosící smůlu. Kombinaci 13. dne v měsíci s pátým dnem týdne považují ti, co věří na pověry za zkázu nosnou kombinací, na druhé straně ti, co se 13. narodili, považují toto číslo za šťastné. Pokud bylo v době jejich narození 13. v pátek, tak tento den právem považují za jeden z nejšťastnějších dnů svého života. Jak tyto pověry, které se vztahují k číslu 13 a pátému dni týdne, vznikly? Na velký pátek byl ukřižován Ježíš Kristus. Při poslední večeři sedělo u stolu třináct lití. Třináctý byl Jidáš, který Krista zradil. Za nešťastné považují číslo 13 i židé. Důvodem je, že třinácté písmeno hebrejské abecedy je M. To je prvním písmenem v hebrejském slově MAVET, které znamená smrt. Jiná teorie vidí reálný základ této pověry v pátku 13. října Právě tento den začal francouzský král Filip IV. řečený sličný s pronásledováním příslušníků řádu templářských rytířů. To mělo za následek zánik řádu. Od tohoto dne je pátek třináctého považován jejich následníky za ďábelsky nešťastný den. Pro racionálně uvažující lidi se však jedná pouze o jeden ze dnů kalendářního měsíce, který mnohdy ani nepostřehnou. Zdroj: Wikipedie

3 Podleský zpravodaj - září Jubilanti září 2013 V této rubrice pravidelně připomínáme významná životní výročí podlesských občanů od 70 let. Do dalších let přejeme dny plné pohody a hodně zdraví. JUBILANTI Červená Adela Šimr Jan Fürstová Marie Coníková Helena Slezová Marie Smrček Bohumil Syrový František Hrdinová Marie Havelková Marie Pustějovský Zdeněk Malíková Helena 86 let 79 let 84 let 77 let 76 let 73 let 70 let 72 let 72 let 72 let 89 let Narodili se... V srpnu 2013 se narodila: Veronika Řezanková Rodičům blahopřejeme k narození jejich štěstíčka. Okrasné stromky, keře pro podzimní výsadbu na Vaši zahrádku, dekorace v inspiraci podzimu. Věnce, věnečky a kytice na hroby Vašich blízkých u příležitosti Památky zesnulých. K prodeji ve velkém výběru nabízí obchůdek Marušky Cigánkové, Podlesí 116 Rally Příbram 2013 pozor změna trasy Autosport Rally Příbram pořádá ve dnech října 2013 další ročník automobilové soutěže Rally Příbram. Soutěž se tradičně pojede i v naší obci. Sádecká RZ a její průjezd obcí je plánován na neděli 6. října V tento den dojde v obci v plánované trase RZ k částečnému omezení dopravy. Start 1. kola zhruba na 8:40 hodin, uzavírka trati je plánovaná od 7:40 hodin do 10:00 hodin. Start 2. kola zhruba ve 12:00 hodin, trať bude uzavřena od 11:00 hodin do 13:30 hodin. Pozor! Z důvodu stavebních prací na akci Splašková kanalizace Orlov dojde ke změně trasy RZ. Trasa RZ by měla letos vést ve směru od Lazce přes obec na náves a dále pak po obvyklé trase Nové Podlesí, Lhota u Příbramě do jejího cíle v Sádku. Pořadatelé závodu si dovolují prostřednictvím Podleského zpravodaje požádat občany o shovívavost a trpělivost. Všem příznivcům Rally pak přejí krásný sportovní zážitek. V uvedenou dobu průjezdu RZ věnujte prosím zvýšenou pozornost dětem a chovaným zvířatům. Bližší informace k závodu budou pořadateli zveřejněny s předstihem v místě obvyklým způsobem. POZVÁNKA Nově otevřené Wellness centrum Příbram Vás zve! Přijďte si k nám zarelaxovat a nabrat nové síly. Denně Vám od 12:00 hodin do 22:00 hodin nabízíme příjemné posezení, vířivku, saunu, party saunu, páru a občerstvení. Najdete nás na adrese: Příbram III Ryneček, v obchodním domě Dvořáček. Bližší informace na telefonní spojení: , Napsat nám můžeme na Na Vaši návštěvu se těší zaměstnanci Wellness centra Příbram. (pr) PODLESKÝ ZPRAVODAJ Své příspěvky, náměty a připomínky do PZ, zasílejte na ovou adresu

4 4 Podleský zpravodaj - září 2013 Dělostřelci z Jinců hráli Portugalcům afghánské vojáky Pětatřicet vojáků ze 131. dělostřeleckého oddílu z Jinců se v uplynulých čtrnácti dnech zapojilo do mezinárodního cvičení v německém Hohenfelsu. Připravovali se tu portugalští vojáci, kteří měli prokázat, že jsou připraveni na nasazení v misi ISAF v Afghánistánu. Češi zde společně s Bulhary představovali vojáky praporu Afghánské národní armády, kteří cvičili a plnili úkoly pod vedením portugalských kolegů. Ti se snažili vojáky afghánského praporu usměrňovat a vést tak, aby byli schopni samostatně plnit úkoly, rozhodovat se a adekvátně reagovat na vzniklé situace. Důraz byl položen na součinnost řídícího štábu a jednotek, na přípravu, plánování a samotné provedení operací. Šlo o to prověřit, jestli jsou portugalští vojáci zařazení do jednotky MAT (vojenský poradní tým) schopní a připravení v roli instruktorů a učitelů předávat své zkušenosti a dovednosti afghánským jednotkám, vysvětlil velitel jinecké jednotky nadporučík Jan Fejgl. Během operací museli vojáci reagovat například na nastřelení protivníkem či nečekané přepady, na nástrahy v podobě improvizovaných výbušných zařízení a s tím spojené poskytování první pomoci těžce raněným včetně přivolání MEDEVAC. Nechybělo ani vyžádání palebné podpory nebo zadržení důležité osoby. Vzájemná součinnost všech cvičících, důsledné plnění úkolů a komunikace v angličtině byly předpokladem úspěchu. Naši vojáci úkoly splnili velmi dobře a po odborné stránce byli rovnocennými partnery kolegům z NATO, zhodnotil uplynulé dva týdny Jan Fejgl, který se v pozici velitele zúčastnil zahraničního cvičení poprvé. Text: kpt. Michal Abrhám. Foto: archiv JRMC Hohenfels Město Příbram podpořilo vzdělávání seniorů Na základě žádosti rektora VŠERS doc. Dr. Lubomíra Pány, Ph.D., schválila rada města Příbram partnerství a finanční podporu ve výši třicet tisíc korun na projekt Univerzita třetího věku. Tato podpora by měla snížit navrhovanou cenu studijních programů pro seniory. Pokud se podaří získat posluchače, Univerzita třetího věku by v Příbrami mohla začít 18. října ve 13. hodin, říká starosta Příbrami Ing. Pikrt. Vzdělávání Univerzity třetího věku (U3V) je součástí vzdělávacích aktivit Centra celoživotního vzdělávání Vysoké školy evropských a regionálních studií, o.p.s. (VŠERS). Základním posláním U3V je otevření vysokoškolských poznatků, vědomostí a dovedností pro osoby staršího věku a osoby zdravotně znevýhodněné. Cílem U3V je nejen prohlubovat stávající vědomosti, ale také prezentovat nové poznatky, obory a technologie, které jsou jinak účastníkům nepřístupné. Takto sestavené studijní programy umožňují starším a zdravotně znevýhodněným spoluobčanům zvyšovat kvalitu jejich života a rozvíjet své schopnosti. Důraz byl položen na přípravu a plánování operací. Tým MAT při vyžadování palebné podpory. Záchrana raněného po minometném přepadu základny. Nakládání raněného do MEDEVACU.

5 Podleský zpravodaj - září Největší odborníci nukleární medicíny ČR zavítali do Příbrami Od 25. do 27. září 2013 se uskutečnil mezinárodní výroční kongres odborné společnosti, která lékaře z oboru nukleární medicíny v České republice zastřešuje. Být hostitelem této prestižní akce měla tu čest Oblastní nemocnice Příbram, která sama disponuje špičkovým pracovištěm nukleární medicíny, kam se sjíždějí pacienti až například z Ostravy, Českého Krumlova nebo z Teplic. Záštitu nad kongresem převzal starosta města Příbrami, hejtman Středočeského kraje, ředitel FN Královské Vinohrady, děkan 3. LF UK a ředitel příbramské nemocnice. Nukleární medicína patří mezi nejmladší medicínské obory vůbec. Její vznik je možné datovat do druhé poloviny minulého století. Tento obor zahrnuje velmi široké spektrum diagnostiky a léčby, jejímž společným jmenovatelem je využívání radionuklidů v medicíně. Nukleární medicína přitom patří mezi nejšetrnější obory. V rámci diagnostiky dokáže často odhalit některá onemocnění ještě před jejich vznikem, což je pro včasnou léčbu naprosto klíčové. I v rámci léčby dokáže zasáhnout pouze nemocnou tkáň a nepoškodit tak tkáně zdravé. Právě šetrnost a výrazný efekt včasnosti diagnostiky a možnosti sledování vývoje nemocí jsou hlavními důvody, proč je tak často využívána v dětském lékařství. Kromě něj má veliký přínos pro některé typy onkologických onemocnění, v oblasti chorob oběhového systému včetně srdce, v neurologii, v endokrinologii, u onemocnění pohybového aparátu nebo v diagnostice chorob ledvin. FOTOGALERIE ŠTĚSTÍ V PŘÍBRAMSKÉ NEMOCNICI Výstava, která v nemocniční Galerii gaudii gratia vystřídá současné koláže, bude opět fotografická. Návštěvníkům tentokrát představí práci profesionálního fotografického ateliéru - bude jím Lovely Art, jehož provozovatelkou a zároveň autorkou vystavených fotografií je paní Monika Uhlířová. Komerční fotografie mě živí, ale považuji se spíše za uměleckého fotografa, protože hodně lpím na ladění barev, kompozici, výrazu. Mám ráda jednoduché, přirozené fotografie. Fotografie pro mě představuje jedinečnou možnost zachycení určitých životních momentů a emocí v našich životech. Díky fotografii se na malou chvilku snažím zastavit čas, aby i po letech snímek probudil ty vzácné pocity. To je jakési stručné vyznání autorky, která na své internetové stránce zároveň vzpomíná na osobnosti, které jí ovlivnily na cestě k fotografii Ing. Petra Čížka, paní Vítězslavu Klimtovou nebo Jana Saudka. A hlásí se k dětem jako k častému motivu svých fotografií - pro jejich dětský půvab, bezprostřednost a spontánnost, ale možná i pro náročnost přípravy k samotnému fotografování a úsilí, které musí fotograf vynaložit, aby zapomněly na objektiv fotoaparátu a nezvyklé prostředí ateliéru a svoji přirozenost zcela neztratily. Výstava nese název Fotogalerie štěstí a byla zahájena tradiční malou vernisáží v úterý 1. října. Zastavit běh času je v moci fotografie, nikoliv pořadatelů výstav na návštěvu té naší budou mít zájemci jako obvykle pouhé dva měsíce, říjen a listopad. Budou jako vždy vítáni. Cyklostezka na Hořejší Oboře - Flusárně není utopií, město už shání peníze Vybudování cyklostezky v oblasti Hořejší Obora Flusárna, nabírá jasnější obrysy. Město Příbram nejprve uzavřelo smlouvu o partnerství s OHK Příbram, Centrem pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Obchodní akademií, VOŠ a T. J. Sokolem Příbram, aby následně začalo na tento projekt shánět finanční prostředky. Těch by se mu mohlo dostat z ROP Střední Čechy, ve kterém je otevřená výzva pro získání dotace v oblasti dopravy Udržitelné formy veřejné dopravy. Výše požadované dotace je cca 2,5 mil. korun, vlastní financování zhruba 5,5 mil. korun. Celkový rozpočet projektu tak dle projektové dokumentace vychází na 8 milionů korun. Součástí cyklostezky by bylo také veřejné osvětlení, sadová úprava či chodníky. Cyklotrasa by se měla stát zelenou páteří města podél Příbramského potoka a měla by vést volným, nezastavěným územím, kde je nyní již vyšlapaná pěšina. Vybudováním této cyklotrasy by mělo dojít ke zvýšení bezpečnosti chodců a celkovému zkvalitnění podmínek pro volnočasové aktivity, každodenní dojíždění obyvatel města do práce a za nákupy, říká o projektu starosta města Příbrami Pavel Pikrt. Plánovaný termín realizace je stanoven na duben až srpen příštího roku. (foto red. ilustr.)

6 VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ SVATÉ HORY PUTUJE DO BAVORSKA Po téměř pěti měsících, kdy na Svaté Hoře zhlédlo výstavu fotografií tohoto poutního místa několik stovek návštěvníků, putuje výstava do Bavorska. V úterý 1. října 2013 v 16 hodin se konala vernisáž v Kollnburgu. Od svého zahájení 1. května 2013 přilákala výstava fotografií instalovaných ve Svatohorském poutním muzeu pozornost stovek návštěvníků jak z České republiky, tak ze zahraničí. Řada z nich si mezi téměř 50 fotografiemi vybrala 3 pro ně nejhezčí nebo nejzajímavější. Tím se návštěvníci zapojili do soutěže o nástěnný kalendář na rok Úspěšná výstava nazvaná Svatá Hora, místo přesahující hranice nyní putuje do Bavorska, odkud na Svatou Horu po staletí přicházeli a dodnes přicházejí poutníci. V úterý 1. října 2013 v 16 hodin bude výstava zpřístupněna veřejnosti vernisáží v prostorách radnice obce Kollnburg v Bavorském lese, vzdálené 50 km od Železné Rudy. V sále radnice bude výstava fotografií Svaté Hory ke zhlédnutí od 2. do 31. října 2013 (pondělí - čtvrtek: hodin, hodin, pátek: hodin). Vstup na výstavu je volný. ťukání želízek a mlátků, jak se havíři pokoušejí nalézt stříbrnou rudu, a zjevují se tu permoníci, aby jim v nelehké práci pomohli. Doprovodný program: * sobota od 10.00, 12.00, a hodin pásmo písniček, říkadel a her, pěvecký sbor ZUŠ Příbram I * sobota od a hodin permonická pohádka v podání ZUŠ Rožmitál pod Třemšínem, pobočka Obecnice, literárně-dramatického oboru. Nejdříve se seznámíte s prací horníků formou zdolávání hornické štreky, vydolujete rudu, kterou předáte vládci podzemí velkému Permonovi a ten vás za to odmění. Zaposloucháte se do jeho příběhu, který pochází z pradávných dob. Nakonec pojedete důlním vláčkem do pohádkového podzemí, do světa permoníků, kde na vás čekají scénky, písničky a překvapení. DEN S PERMONÍKY ANEB KDE JE DŮL, TAM JE DŮL Ve dnech 9. až 12. října 2013 (9. až 11. října pouze pro objednané mateřské a základní školy) nabízí Hornické muzeum Příbram v areálu dolu Anna svým nejmenším návštěvníkům program s názvem Den s permoníky. Akce je zaměřena především na menší děti, kterým přiblíží práci horníků na Březových Horách. Havíři budou vyprávět dětem o kamenech ukrytých ve zdejších skalách. Provedou je hornickou štrekou, kde si děti mohou vyzkoušet fárání po žebřících, jízdu úpadnicí po skluzavce nebo stoupací stroj, a na jejím konci nalézt cenný nerost galenit. Ten odevzdají velkému Permonovi vládci podzemí, který je přivítá ve své říši a za nalezenou rudu zaplatí zlaťákem. U prokopské jámy pak návštěvníky překvapí podzemí osvětlené jako za dávných časů, jen plamínky svíček, luceren a kahanů. Stejně jako tehdy se tu ozývá Podleský zpravodaj 9/2013. e.č. MK ČR e Uzávěrka příspěvků a inzerce je do 15. dne běžného měsíce. Příspěvky a náměty zasílejte na ovou adresu: Vydává v počtu 160 výtisků Obec Podlesí, tel. a fax: Tisk: Periskop Příbram, s.r.o. Cena: 5,- Kč.

PODLESKÝ ZPRAVODAJ. 09/2014 Měsíčník obce Podlesí RALLY PŘÍBRAM 2014 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu: 11. říjen!

PODLESKÝ ZPRAVODAJ. 09/2014 Měsíčník obce Podlesí RALLY PŘÍBRAM 2014 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu: 11. říjen! PODLESKÝ ZPRAVODAJ 09/2014 Měsíčník obce Podlesí www.obecpodlesi.cz INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Na veřejném zasedání zastupitelstva obce č. 6 členové zastupitelstva obce mimo jiné projednali: Výsledky hospodaření

Více

PODLESKÝ ZPRAVODAJ. Informace z obecního úřadu. říjen 2013. Z jednání zastupitelstva obce

PODLESKÝ ZPRAVODAJ. Informace z obecního úřadu. říjen 2013. Z jednání zastupitelstva obce PODLESKÝ ZPRAVODAJ říjen 2013 Měsíčník obce Podlesí www.obecpodlesi.cz Z jednání zastupitelstva obce Na veřejném zasedání zastupitelstva obce č. 7 ze dne 25. září 2013 zastupitelstvo mimo jiné projednalo:

Více

kalendář akcí červen 2014

kalendář akcí červen 2014 kalendář akcí červen 2014 1. 6. Ne SLAVÍKOVY JINCE 2014 (více: KS) 16.00 h. 2. 6. Po Šachový kroužek Pionýra (SCJS) 16.00 h. Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček) 16.15 h. 3. 6. Út Mateřské centrum Celé

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25

JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25 JINECKÝ ZPRAVODAJ Roèník 25 LISTOPAD 2007 www.jince.cz cena 5 Kè 1 POZVÁNKY AKCE Listopad 2007 SPOLEÈENSKÁ KRONIKA Listopad 2007 2. 11. DIAKONIE (více: Z činnosti společenských ) do 4. 11. Výstava prací

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Tradiční vítání nového roku na Štěpánce

Tradiční vítání nového roku na Štěpánce 2 únor 2015 Vydává MěÚ Tanvald XXXIII. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz Pozvánka na zasedání zastupitelstva Ve velké zasedací místnosti radnice se uskuteční ve středu 11. února od 16 hod. jednání zastupitelů

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

Duben 2011. Zpravodaj Obce Vysočany

Duben 2011. Zpravodaj Obce Vysočany Duben 2011 Zpravodaj Obce Vysočany Zpravodaj Obce Vysočany Obsah: Úvodní slovo...3 Rozpočet obce Vysočany - rok 2011...4 Informace k vydání prvního občanského průkazu...6 Informace Policie ČR...6 První

Více

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY`

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY` LIBERECKY` IV. 2014 ZPRAVODAJ Noviny pro občany města Liberce iqlandia OTEVŘENa Moderní 3D planetárium, humanoidní robot a stovky dalších ohromujících exponátů v deseti jedinečně pojatých expozicích to

Více

zlín Petra Hfiebíãková pfiivezla Thálii do Zlína

zlín Petra Hfiebíãková pfiivezla Thálii do Zlína M K V A ù T E N G 2 0 A Z zlín 5 0 9 R O â N Í Í K N X V Petra Hfiebíãková pfiivezla Thálii do Zlína KOUPALIŠTĚ NA JIŽNÍCH SVAZÍCH BUDE Vážení občané, v úvodnících, připravovaných do zpravodaje jednotlivými

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Požár v českolipském Kovošrotu. 18/říjen/2011. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Požár v českolipském Kovošrotu. 18/říjen/2011. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 18/říjen/2011 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 21. října 2011 Požár v českolipském Kovošrotu Hustý dým valící se z oblasti českolipské

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

Festival nabídne to nejlepší ze světové kinematografie

Festival nabídne to nejlepší ze světové kinematografie únor 2011 2 vydava isy ls te Za tví CCB Časo p www.listyjm.cz eno 1991 l ož Jižní Moravou za prací i zábavou Regiontour přilákal desetitisíce návštěvníků Na třicet tisíc návštěvníků přilákal jubilejní

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2008 cena: 8,50 Kč Dotace na ekologické vytápění více informací str. 9 Divadlo za sklem program str. 24 ZASTUPITELSTVO MĚSTA dne 18.6.2008 od 17 hod. Sklářské

Více

Revitalizace prostranství

Revitalizace prostranství Stalo se Ing. Pavel Pikrt spolu s hejtmanem MVDr. Josefem Řihákem zahájili projekt výstavby MŠ v Příbrami II. Nové projekty na revitalizaci veřejných prostranství na Březohorském sídlišti Město Příbram

Více

na okraj Obsah MORAVSKOBUDĚJOVICKO 10/ 2013

na okraj Obsah MORAVSKOBUDĚJOVICKO 10/ 2013 na okraj Milí spoluobčané. Nastupující podzim a s ním chladnější počasí nás zahnaly do teplejších svetrů a kabátů. Proto bych Vás, milovníky kultury a společenských událostí, rád zahřál alespoň na duši

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více

Náchodský. zpravodaj. prosinec. informační měsíčník pro občany města Náchoda

Náchodský. zpravodaj. prosinec. informační měsíčník pro občany města Náchoda 2013 prosinec Novoroční přání starosty Zprávy z radnice Kronika Školy ZUŠ Prosincová výročí Betlémské světlo Z historie Informace z radnice Výměna řidičských průkazů Inzerce Pozvánky Vánoce 2013 v Náchodě

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

INZERCE INZERCE S přátelským pozdravem Jaroslav Soukup, starosta města INZERCE

INZERCE INZERCE S přátelským pozdravem Jaroslav Soukup, starosta města INZERCE 11/2011 SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, v těchto pěkných podzimních dnech, kdy se příroda halí do nádherných krás podmanivých barev charakteristické podzimnímu období a kdy toto období každý

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více