BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC"

Transkript

1 BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC OBSAH: 1. Identifikační údaje o MŠ 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky ke vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika vzdělávacího programu 6. Vzdělávací obsah 7. Evaluační systém č. j. 1-3/13 platnost dokumentu: do IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MŠ Školní vzdělávací program, strana 1/14

2 Název organizace: Mateřská škola Rynholec, okres Rakovník Sídlo organizace: Rynholec, V Brance 344, okres Rakovník Právní forma: příspěvková organizace IČO: Název součásti školy: Školní jídelna mateřské školy Rynholec, okres Rakovník Zřizovatel: Obec Rynholec, se sídlem Rynholec, nám. 1. máje, okres Rakovník Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitelka Bc. Barbora Zímová, DiS., která řídí školu, plní vedoucí úkoly organizace a je oprávněna jednat ve věcech jménem příspěvkové organizace. Je zpracovatelem tohoto ŠVP. 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Výstavba nové MŠ Rynholec na původním půdorysu starých prostor byla dokončena a zkolaudována v červenci roku Budova MŠ je projektována jako dvoutřídní mateřská škola s kapacitou 40 dětí. Každá třída má své vlastní hygienické vybavení, šatnu a stavebně oddělené prostory pro ukládání lehátek. Školní jídelna zůstala ve svých původních prostorách. S bývalým hospodářským pavilonem je mateřská škola propojena spojovací chodbou, kudy děti dochází na dopolední svačiny a obědy. Školní jídelna zajišťuje stravování dětí, zaměstnanců MŠ a důchodců z obce. Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje školní zahrada, vybavená pískovištěm a několika novými herními prvky. Prostředí zahrady dotváří zahradní keře a břízky, kde si děti mohou bezpečně hrát, a které v letním horku poskytují příjemný chládek. Školní zahrada je rozlehlá a poskytuje dostatečný prostor pro sportovní vyžití a hry dětí. V přilehlém skladu mají děti umístěné hračky a sportovní náčiní pro pobyt venku. Pro pohybové aktivity dětí je využíváno také blízké okolí MŠ, především les a louka. Toto prostředí skýtá hodně možností k zajímavým vycházkám. Klady: klidná část vesnice možnost vycházek do přírody velká, dobře udržovaná zahrada světlé, prostorné a dobře vybavené třídy rodiče a pedagogičtí pracovníci jsou v neustálém kontaktu vlastní, hygienickým požadavkům odpovídající kuchyň kvalitní zázemí pro personál 3. PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program, strana 2/14

3 Oblast výchovně vzdělávací Dětem je poskytována co největší míra volby a rozhodování, snažíme se o vztahy na základě důvěry a tolerance. Vytváříme bezpečné prostředí pro děti i dospělé. Pravidla a pokyny jsou formulovány srozumitelně, jasně, dbáme na jejich dodržování. Věkově smíšené třídy jsou pro děti kamarádským společenstvím, v němž jsou zpravidla rády. Rozvíjíme ohleduplnost, takt, ochotu pomáhat si, chováme se zdvořile a učíme to děti. Snažíme se u dětí o pochopení, že každý je jiný a jedinečný. Vyhýbáme se soutěžení, srovnávání, škatulkování, odsuzování, ironizování. Pedagogové se plánovaně věnují vytváření prosociálních vztahů mezi dětmi, provádějí průběžně a cíleně prevenci patologických jevů. V praktických činnostech se také často objevuje téma dodržování bezpečnosti. Bereme ohledy na zájmy a nálady dětí. Děti se vědomě snažíme zatěžovat přiměřeně vzhledem k jejich věku i individuálním schopnostem. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života. Respektujeme individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Děti nejsou ke spánku nuceny, mohou odpočívat s hračkou, nebo si potichu prohlížet knihy či časopisy. Každé dítě má ve školce své Portfolio. Mateřská škola poskytuje dětem prostřednictvím školní kuchyně celodenní stravování, které se snaží dodržovat zdravé technologie přípravy pokrmů. Je dodržován doporučený pitný režim. Děti mají volný přístup k tekutinám, většinou se jedná o ředěné sirupy nebo čaje. Samy si prostírají a dochází pro jídlo k výdajovému vozíku. Při jídle používají dle možností celé příbory. Všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti v jídle, mladším pomáhá dle potřeby učitelka. Po jídle odnáší děti nádobí na místo k tomu určené. Oblast spolupráce školy a rodičů Všichni zákonní zástupci, děti i zaměstnanci školy mají jasně stanovená práva a povinnosti, nikdo není zvýhodňován nebo znevýhodňován. Práva a povinnosti určují platné zákony, vyhlášky, školní řád a další vnitřní normy školy. Při nástupu dítěte do mateřské školy respektujeme adaptační období. Rodiče mají možnost volit délku pobytu dítěte v mateřské škole, mohou se účastnit předškolního vzdělávání s dítětem. Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči se snažíme o vytváření oboustranné důvěry a otevřenosti. Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin a snaží se jim porozumět a vyhovět. O postupu při výchově a vzdělávání se domlouvají společně s rodiči. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Informace jsou aktualizovány na nástěnkách, internetových stránkách obce, jsou organizovány pravidelné třídní schůzky pro rodiče, společná setkávání při společenských akcích v budově MŠ, rodiče mají možnost každodenního kontaktu s pedagogy. Rodiče jsou zváni k účasti na různých programech a mohou se spolupodílet na plánování programu mateřské školy. Nabízíme rodičům nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí či zdravého životního stylu. Oblast personální Ve škole pracuje celkem šest osob. Ředitelka školy, dvě učitelky, školnice, vedoucí školní jídelny a kuchařka. Jedna pedagogická pracovnice nesplňuje předepsanou odbornou kvalifikaci a podala si přihlášku ke studiu. Pedagogický sbor funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel. Práva a povinnosti zaměstnanců určují platné zákony, vyhlášky, pracovní smlouvy a pracovní náplně zaměstnanců a organizační řád školy. Zaměstnanci pravidelně vypracovávají evaluační a autoevaluační záznamy, z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další Školní vzdělávací program, strana 3/14

4 práci. Pedagogové i zaměstnanci školní jídelny se sebevzdělávají a ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně. Ředitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu a sleduje udržení a další růst profesních kompetencí. Služby pedagogů jsou organizovány tak, aby byla při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče. Všichni zaměstnanci se snaží vědomě jednat a pracovat profesionálním způsobem. Specializované služby, jako je logopedie, rehabilitace či jiná péče o děti se speciálními potřebami jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky. Oblast organizační Režimové požadavky jsou podrobně popsány v provozním řádu. Pravidla pro děti tvoří a nastavují pedagogové spolu s dětmi ve třídách. Denní řád školy je dostatečně pružný a umožňuje reagovat na individuální možnosti a potřeby dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí. Do denního programu je denně zařazováno zdravotně zaměřené cvičení a pohybové hry. Snažíme se aby poměr spontánních a řízených činností byl vyvážený, a to včetně aktivit, které MŠ organizuje nad rámec běžného programu. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách. Při plánování činností vycházíme z potřeb, zájmů a možností dětí. Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky, pomůcky jsou připravovány včas. Stanovené počty dětí nejsou překračovány, spojování tříd je maximálně omezeno. Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny v pracovních náplních, organizačním a vnitřním řádu. Uvnitř i navenek je vytvořen funkční informační systém. Při vedení zaměstnanců ředitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance. Všichni zaměstnanci mají prostor pro vyjádření vlastního názoru, jsou motivováni ke spoluúčasti na rozhodování o ŠVP i dalších aktivitách školy. Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, snaží se je pozitivně motivovat, podporuje spolupráci zaměstnanců, rodičů a veřejnosti. Plánování pedagogické práce a chodu MŠ se opírá o předchozí analýzu a využívá zpětné vazby. Jsou pravidelně organizovány pedagogické i provozní porady. Mateřská škola podporuje dobrou spolupráci se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, s nejbližší základní školou, základní uměleckou školou, logopedickou poradnou i dalšími odborníky. Oblast ekonomická a materiální Prostorové podmínky předškolního zařízení odpovídají kapacitě 40 dětí. Budova je členěna na dvě samostatné třídy. Ke každé třídě náleží vlastní šatna a umývárna s WC. Děti používají papírové ručníky. V obou třídách jsou od herního prostoru stavebně odděleny výklenky pro ukládání lehátek a ložního prádla. Stohovatelná lůžka jsou přizpůsobena antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí a jsou zdravotně nezávadná a bezpečná. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samy brát a samy je uklízet. Každá třída má oddělenou kancelář pro učitelky, vybavenou počítačem. Mezi třídami je z obou stran přístupný sklad sportovního náčiní a dalších pomůcek. Sklad pro ukládání úklidových potřeb je umístěn na chodbě a řádně zabezpečen. Součástí vybavení je také hygienické zařízení pro děti se speciálními potřebami. V horním patře budovy je kancelář ředitelky a místnost využívaná k zájmovým kroužkům. Všechny vnitřní i venkovní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. 4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Děti jsou rozděleny do dvou tříd, obě třídy jsou věkově smíšené. Počet dětí v jedné třídě je 20. Rozdělení tříd: Školní vzdělávací program, strana 4/14

5 MOTÝLCI paní učitelka Kateřina Pelešková ŠTĚŇÁTKA paní učitelka Lenka Zíková Do tříd jsou děti dle možností rozdělovány na základě žádosti rodičů uvedené ve vstupním dotazníku (kamarád, sourozenec, paní učitelka). Dítě má svou paní učitelku během celého pobytu a tak dochází k dokonalému poznání a navázání pevných vztahů. Rodiče mají přehled o každodenní činnosti svých dětí prostřednictvím týdenních plánů vyvěšených na nástěnce ve vestibulu. Denní režim: 6:30 8:00 scházení dětí, ranní hry dle přání dětí 8:00 8:30 jazykové chvilky, psychomotorické a konstruktivní hry 8:30 8:45 ranní cvičení, hygiena 8:45 9:00 svačina 9:00 10:00 didakticky zacílené činnosti, individuální, skupinové i kolektivní 10:00 11:45 pobyt venku, hygiena 11:45 12:10 oběd 12:10 14:15 hygiena, odpočinek dle potřeb dítěte, četba na pokračování 14:15 14:45 stlaní lůžek, úklid třídy, pohybové chvilky 14:45 15:00 svačina 15:00 16:00 odpolední zájmové činnosti Režim je volný a přizpůsobuje se potřebám dětí i neočekávaným situacím. Zachovány jsou vždy pohybové aktivity, doba stravování a pitný režim. 5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Školní vzdělávací program naší MŠ s názvem Barevná školka je zpracován v souladu se záměry RVP PV, s jeho rámcovými cíli a kompetencemi. Je to otevřený dokument, který umožňuje respektovat změny, rozvoj školy a aktualizaci vzdělávacího obsahu. Je koncipován na tříleté období a dále rozpracováván v třídních plánech. Vize naší mateřské školy Vytvořit školu, která je založena na pozitivním a vnímavém přístupu k okolí a sobě samému, postavená na třech základních pilířích: aktivním poznávání souladu s přírodou schopnosti být součástí společnosti Tak jako je nekonečný počet barev a jejich odstínů, tak je kolem nás množství dětí s různými Školní vzdělávací program, strana 5/14

6 povahami, mírou zdraví, schopností, dovedností, psychických i fyzických předpokladů. Naším úkolem je tyto děti poznat a dát jim možnost rozvíjet se, položit jim základy celoživotního vzdělávání v motivujícím a pohodovém prostředí. Zvláštní důraz je kladen na porozumění hodnotám, dovednosti komunikace a kooperace, aktivní ovlivňování a ochranu zdraví, praktické činnosti denního života, výchovu samostatného myšlení, jednání a vzdělávání, multikulturní výchovu a environmentální výchovu. Tyto oblasti se každodenně prolínají celým výchovně vzdělávacím procesem. Zaměření naší školy je dále prohlubováno nejrůznějšími projekty, které jsou zařazovány v průběhu celého školního roku ( např. týden bezpečnosti, týden Evropy, akce protidrogové prevence, projekt zdravá pětka, se skřítky za zvířátky, týden řemesel, projekt zelená škola, nechci kazy školka, čištění lesa, práce na pozemku školy). 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Během školního roku plníme dílčí vzdělávací cíle, které se snažíme rovnoměrně rozložit do konkrétní vzdělávací nabídky, a tím naplňujeme kompetence dané RVP PV. I když je vzdělávací obsah v RVP PV členěn do několika vzdělávacích oblastí, je v našem ŠVP zachováno integrované pojetí respektující přirozenou celistvost osobnosti dítěte i jeho postupné začleňování se do životního a sociálního prostředí. Jednotlivé oblasti se tak vzájemně prolínají, ovlivňují a podmiňují. Vzdělávací obsah je rozdělen do čtyř tematických bloků podle ročních období. Integrované bloky jsou každou učitelkou rozpracovány do třídních vzdělávacích programů, které jsou konkretizovány a mají platnost vždy jeden rok. Navazující podrobné týdenní plány reagují na aktuální situaci ve škole. Integrované bloky zůstávají dostatečně otevřené, aby je pedagogové měli možnost dále rozvíjet, nejrůznějším způsobem je naplňovat a přizpůsobovat aktuálním okolnostem a dění v MŠ. Jednotlivá témata umožňují respektovat individualitu dítěte, přiměřenost věku a věkové složení třídy. Vzdělávání se uskutečňuje v průběhu celého dne a prostřednictvím všech činností, které dítě vykonává. Uvědomujeme si, že hlavní metodou rozvoje dětí předškolního věku je volná hra. V našem programu mají své místo činnosti řízené, skupinové, frontální i individuální. Vše na základě momentální situace (tzn. potřeby jednotlivých dětí, počtu dětí ve třídě, stanovených cílů apod.). K naplňování cílů využíváme zejména estetické činnosti a činnosti zaměřené na environmentální výchovu. Děti se učí zejména prožitkem a tím, že věci prostě dělají. Tématické bloky: 1. Barevný podzim 2. Bílá zima 3. Zelené jaro 4. Zlaté léto Charakteristika integrovaného bloku Barevný podzim Cílem tohoto integrovaného bloku je zejména bezproblémová adaptace nových dětí na prostředí. Děti poznávají nové prostředí, učí se orientovat ve třídě a celé školce, seznámí se s novými kamarády, navazují kontakty při hrách a činnostech. Společně formulujeme základní pravidla soužití, která se učíme dodržovat. Záměrem je vybudovat u dětí pozitivní vztah ke školce a vytvořit dobře fungující a pravidla respektující skupinu. Školní vzdělávací program, strana 6/14

7 Podzim nám poskytne mnoho příležitostí k rozvoji smyslů. Je plný vůní a chutí dozrávajícího ovoce i sklizené zeleniny z našich záhonků ve školce. Voní les, do kterého velice rádi chodíme pozorovat stromy, ptáky, brouky, ale také posvícenské koláče. Příroda se proměňuje v přípravách na zimu. To sebou přináší změny počasí, všichni oceníme větrné dny připouštění draků. Hmat budeme účinně rozvíjet při zacházení s přírodním materiálem. Rozličné výtvarné techniky nám umožní postupně zdokonalovat jemnou motoriku, stejně tak jako pracovní návyky. Záměr: děti adaptovat na nové prostředí školy, jeho běžné proměny, začlenit je mezi ostatní kamarády tak, aby dokázaly respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti na základě společných prožitků a zkušeností vytvořit základní pravidla soužití a dodržovat je rozvíjet schopnosti a dovednosti důležité pro navazování vztahů osvojit si základy sebeobsluhy, hygienické a zdravotně preventivní návyky, také osvojení základních pracovních úkonů poučení dětí o pravidlech bezpečného chování ve školce, při pobytu venku seznámit děti s okolím mateřské školy, vytvářet citový vztah k místu, ve kterém žijeme rozvíjet smyslové vnímání vytvářet elementární povědomí o přírodních jevech a jeho neustálých proměnách posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem, radost z objevování) rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou rozvíjet jazykové schopnosti (výslovnost, vyjadřování, naslouchání) Okruhy činností: aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí MŠ spoluvytváření jasných pravidel chování ve třídě, při pobytu venku základní pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti hygieny, stolování a oblékání osvojení si poznatků o počasí a jeho proměnách rozvíjení zájmu o životní prostředí a jeho ochranu péče o okolí a životní prostředí seznámení s prvky zdravé výživy práce s knížkami, obrazovým materiálem artikulační, řečové a sluchové hry pohybové hry rozvíjející motoriku a koncentraci vokální a instrumentální činnosti nácvik písní pomocí hry na tělo spojování zpěvu s pohybem, rytmizace rozvíjení výtvarného vyjádření představ a cítění, kultivování práce s barvou, správné zacházení se štětcem a barvami seznámení s novými výtvarnými technikami a materiály (dřívka, špejle, otisky různých materiálů, listy stromů..) hry s přírodním materiálem plody stromů, listy, klacíky Školní vzdělávací program, strana 7/14

8 rozvoj výtvarných technických dovedností stříhání sklizeň ovoce poznávání ovoce a zeleniny, rozlišování stromů a jejich plodů přímé pozorování přírodního prostředí a jevů Charakteristika integrovaného bloku Bílá zima Tento integrovaný blok zahrnuje období Adventu a Vánoc. Je to období vskutku pohádkové, a proto hojně využíváme pohádek a příběhů. S dětmi se zaměřujeme na seznámení s různými zvyky a tradicemi nejen u nás, ale i v jiných kulturách. Doba adventní by nám měla přinést radost, že můžeme potěšit vlastnoručně vyrobeným dárkem své blízké, že se můžeme spolu setkat na besídce a zažít tak pocit sounáležitosti našeho společenství. Zimní období nemívá někdy přívětivou podobu a zima nám někdy připadá opravdu začarovaná. Pokud nám přírodní podmínky nedopřejí bobování, sáňkování a jiné taškařice, můžeme se věnovat tomu, co dělají zvířátka v zimě a jak jim pomáháme. Na zimní sporty si můžeme alespoň hrát nebo si o nich něco zajímavého přečíst a upevnit tak vztah ke knize. Zimní počasí s sebou přináší občasná nachlazení a chřipky, věnujeme se proto ochraně zdraví před nemocí, zdravé výživě nebo se učíme, který pohyb prospívá našemu tělu. První příznaky jara v přírodě, volání jara, pozorování změn v přírodě, péče o ptáky v okolí školky, kde máme krmítka, karnevalové veselí to vše je cílem našich zimních a tajemných cest. Záměr: rozvíjet estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické aktivní i pasivní vánoční tradice, vánoční besídka pro rodiče, Mikulášská nadílka seznamování s lidovými zvyky a tradicemi posilovat pozitivní vztahy mezi sebou činnosti umožňující samostatné vystupování a rozhodování osvojit si poznatky o svém těle, o zdraví a sportu vytváření návyků zdravého životního stylu (výživa, předcházení úrazům, co zdraví škodí a prospívá) připravovat předškoláky na zápis do ZŠ, rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě samému (zdravé sebevědomí, sebedůvěra) poznávat volně žijící zvířata jak se o ně v zimě staráme poznávat pohádkové postavy, jejich vlastnosti, rozlišovat dobro a zlo rozvíjení a užívání všech smyslů při poznávání zimní přírody Okruhy činností: lidové tradice a zvyky v období Adventu rozvíjení pozitivních citů dítěte příprava na Vánoce nácvik básní a vánočních koled modelování, práce s těstem vánoční cukroví rozvíjení výtvarných technických dovedností stříhání, lepení, skládání, vytrhávání osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody Školní vzdělávací program, strana 8/14

9 prostředí osvojení si přiměřené praktické dovednosti v sebeobsluze zimní sporty klouzání a bobování, hry se sněhem stopy ve sněhu, stavění sněhuláka apod., manipulační dovednosti hod do dálky a na cíl gymnastické činnosti kotoul vpřed, kolébka, převaly pokusy s vodou, sněhem a ledem poznatky o volně žijících zvířatech, péče o ně v zimním období práce s knihou ilustrace, poslech pohádek (pohádkové postavy a jejich vlastnosti) hry rozvíjející logické myšlení, společenské hry s pravidly kooperativní činnosti, námětové hry hudebně pohybové hry, vyjádření hudby pohybem instrumentální činnosti doprovod písní dětskými nástroji činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků netradiční malba zmizíkem, solí,... figurativní kresba lidské postavy Charakteristika integrovaného bloku Zelené jaro V tomto bloku se zaměřujeme na rozmanitost přírodního klimatu, rostlin a živočichů, velikonoční výzdobu a vyrábění. Seznamujeme se s dalšími tradicemi a zvyky, čeká nás týden kouzelného čarování čarodějnice. Naši Zemi musíme poznat a chránit. K tomuto poznání by děti měly dospět na základě prožitků získaných při praktických činnostech. K tomu nám poslouží didaktické materiály a řada ekologických činností směřujících k poznání, že můžeme věci kolem sebe aktivně ovlivňovat. Říká se máj lásky čas. Pro nás to je období, kdy se více věnujeme mezilidským vztahům a tématu rodiny. Své dovednosti si ověříme při výrobě dárků ke svátku maminek a tatínků. V tuto dobu počasí vybízí k delšímu pobytu venku a pozorování změn v přírodě. Doba, kdy všechno kvete a bzučí je obdobím radosti přímo nutícím k aktivnímu pohybu na čerstvém vzduchu. K cestování jsou potřeba dopravní prostředky a je také třeba dodržovat určitá bezpečnostní pravidla. A o tom všem si budeme povídat. Záměr: přiblížit dětem charakteristické znaky jarní přírody upevňovat u dětí pocit sounáležitosti s přírodou probouzet zájem a zvídavost dítěte osvojit si poznatky o jarních lidových tradicích rozvíjet u dětí úctu k životu ve všech formách rozvíjet logické myšlení, paměť, pozornost, představivost a fantazii vést děti k vyjádření a sdělení svých zážitků, pocitů a nálad řečovými a výtvarnými prostředky Školní vzdělávací program, strana 9/14

10 respektovat druhé, umět vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy, předcházet konfliktům poznat dopravní prostředky, značky a základní pravidla silničního provozu znát strukturu rodiny, význam jednotlivých členů, vážit si práce ostatních bránit se projevům násilí Okruhy činností: poznávání jarních květin, všímat si změn v přírodě během jarního období poznávání domácích a hospodářských zvířat a jejich mláďat doprava seznámení se způsobem dopravy, dopravní prostředky, značky, používání základních pravidel bezpečného chování na ulici a na vozovce rozvíjení pozitivních citů během Velikonočních svátků rozvíjení citu pro barevnou a tvarovou kompozici figurativní kresba zvířat charakteristické znaky rozvíjení technických dovedností stříhání, lepení, skládání zpěv písní upřesňování pěveckého projevu dětí hudebně pohybové hry spojovat zpěv s pohybem, hudebně pohybové hry s vyjádřením rytmu, poznávání a rozlišování zvuků seznamování s pohádkami, příběhy s dětským hrdinou poslech četby, dramatizace pohádek společné diskuze, kultivovaný projev didaktické hry sestavování útvarů podle předlohy, obrázků a fantazie pohyb manipulační dovednosti hod míčkem hra "Na jelena" apod. Charakteristika integrovaného bloku Zlaté léto Den dětí nám připomíná, že svět je plný různých dětí. A dětem je nejlépe doma. Povídáme si, kde je náš domov, o naší vesnici, zemi, o cizích zemích a proč máme domov rádi. Jací lidé v Čechách žijí. Co se nám líbí na naší krajině a jaké zajímavé živočichy v ní můžeme potkat, a jaké naopak vidíme pouze v ZOO. Připomínáme si také nebezpečí, se kterými se můžeme setkat o prázdninách. Záměr: osvojovat si poznatky o ochraně osobního bezpečí cizí lidé upevňovat znalosti o látkách ohrožujících zdraví vytvářet povědomí o existenci ostatních kultur a národností a přijímat je s jejich odlišností osvojovat si poznatky o naší planetě spojené s prázdninovými pobyty (moře...) pozorovat rozkvetlé louky, život různého létavého a lezoucího hmyzu naučit se názvy živočichů žijících ve vodě, obojživelníků a zvířat žijících u vody rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě co všechno už umím, dokážu vnímat a rozlišovat charakteristické znaky letní přírody vytvářet pozitivního a ekologického vztahu k přírodě seznámit děti s koloběhem vody v přírodě Školní vzdělávací program, strana 10/14

11 osvojovat si poznatky o letní přírodě dozrávání určitých druhů ovoce a zeleniny Okruhy činností výtvarným projevem zachytit zážitky a prožitky rozvíjení pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě námětové hry kooperativní činnosti hra na indiány školní výlety, exkurze.. sezónní činnosti míčové hry, stavby z písku, jízda na tříkolkách atletické činnosti skok do dálky, běh k metě, hod míčkem do koše napodobování symbolů tvary, písmena, číslice sestavování podle předlohy, doplňování chybějících prvků, dodržování posloupnosti recitace básní, dramatizace pohádek a zpěv písní rozlišování hudebních nástrojů, poslechové skladby pochod, tanec, ukolébavka, silné, slabé, vysoké a nízké tóny rozvíjení poznatků o naší planetě rybníky, moře, hory a zvířata v nich seznámení s koloběhem vody v přírodě kresba lidské postavy v určité dějové situaci, podoby vody moře, řeka... Aktivity rozšiřující tématické bloky besedy o ochraně přírody, o chování v přírodě, zvířatech, rostlinách třídění odpadu do barevných kontejnerů umístěných ve třídách péče o lesní studánku čištění několikrát do roka podzimní vyrábění s rodiči výrobky z přírodních materiálů podzimní tématická vycházka do lesa v doprovodu pana hajného staráme se o ptáčky krmítko na školní zahradě den stromů Mikulášská nadílka Vánoční jarmark pořádaný OÚ Rynholec výrobky dětí účast na akci Rozsvěcení vánočního stromečku u kapličky ve spolupráci se ZŠ Nové Strašecí vánoční vyrábění s rodiči vánoční vystoupení pro rodiče předplavecký výcvik v bazénu Tuchlovice péče o lesní zvěř v zimě vlastní krmelec kulturní a společenské akce návštěva divadel, divadelní představení v MŠ, exkurze karneval Školní vzdělávací program, strana 11/14

12 pálení čarodějnic oslava MDD procházky a hry v přírodě les, louka, školní zahrada, pěší výlety přednášky o zdravé výživě Zdravá pětka akce ve spolupráci s hasiči, policií, lékařem účast na sportovní olympiádě v Novém Strašecí keramický kroužek zájmové kroužky dle aktuální nabídky a zájmu rodičů minimální preventivní program rozpracovaný v TVP vítání občánků na OÚ Rynholec pravidelné vyšetření řeči dětí logopedkou přednáška školní zralost pro rodiče předškoláků spolupráce se ZŠ, ZUŠ návštěvy předškoláků příležitostné brigády pro rodiče s dětmi úprava zahrady celoroční projekt pro předškoláky mašinka jede do školy slavnostní pasování předškoláků spolupráce s kulturní komisí obce oslavy svátků a narozenin 7. EVALUAČNÍ SYSTÉM Ke zjištění údajů škola používá především tyto metody: hospitační činnost vedení školy kontrolu provozu školy (při této kontrole je jednou ze sledovaných oblastí bezpečnost a dodržování hygieny) pozorování rozhovory s pedagogy a provozními zaměstnanci besedy, konzultace a rozhovory s rodiči dotazníkové šetření s rodiči škola se řídí instrukcemi a radami zřizovatele a poradenských zařízení, instrukcemi hospodářské jednotky školy, doporučeními a závěry České školní inspekce, doporučeními a závěry pedagogické rady Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy: plnění ŠVP, péče o děti se specifickými potřebami průběh vzdělávání a výsledky podmínky vzdělávání spolupráce s rodiči Školní vzdělávací program, strana 12/14

13 Plnění ŠVP, péče o děti se specifickými potřebami Cílem je ověřovat soulad Školního vzdělávacího programu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a aktuálnost ŠVP. Zodpovědnost mají pedagogické pracovnice. Provádí se průběžně vzájemnou konzultací pedagogického sboru na operativních poradách, konaných dle aktuální potřeby a 2x ročně na pedagogických poradách. Pedagogové provádí 1x ročně autoevaluaci. Vedení školy provádí hospitační činnost. Zde je také zjišťováno do jaké míry jsou plněny týdenní plány práce, které jsou v přímém souladu s ročními plány. Je prováděna kontrola dokumentace školy. Při péči o dítě se specifickými potřebami, je dbáno na vytváření vhodných podmínek pro výchovně vzdělávací práci (příprava třídy, spolupráce s SPC, IVP). Kontrola je prováděna průběžně, zodpovědnost má pedagogická pracovnice. Průběh vzdělávání a výsledky Cílem je hodnotit obsah vzdělávání ve vztahu k potřebám a zájmům dětí, jeho integrovanost, komlexnost, prostor pro tvořivost učitelek, práce učitelek, navázanost na cíle v ŠVP, hodnocení projektů, hodnocení vývojových pokroků dětí. Zodpovědnost má pedagogický kolektiv. Provádí se průběžně cíleným pozorováním, vzájemnou konzultací pedagogického sboru na operativních poradách, konaných dle aktuální potřeby, 5x ročně na pedagogických poradách, konzultací s rodiči. Učitelky 2x ročně provádí záznamy do archů o rozvoji a učení dítěte a zodpovídají za vedení portfolia dětí. Vedení školy provádí hospitační činnost. Podmínky vzdělávání Cílem je hodnotit materiální a ekonomické podmínky (technický stav budovy, vybavení tříd, jídelny, školní zahrady, hospodaření s přidělenými finančními prostředky), za což zodpovídají ředitelka školy a kontrolní orgány. Provádí se průběžně cíleným pozorováním, konzultací se zaměstnanci, vše dle plánu kontrol. Spolupráce s rodiči Cílem je vhodné zvolení metod a forem spolupráce. Zodpovědnost mají všichni zaměstnanci školy. Provádí se formou pravidelných třídních schůzek, akcí konaných pro děti a rodiče v budově MŠ, individuálními pohovory dle potřeby a zájmu rodičů, dotazníků pro rodiče. Školní vzdělávací program, strana 13/14

14 Projednáno na pedagogické poradě dne: Tento ŠVP nabývá účinnost Školní vzdělávací program, strana 14/14

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností Rozvíjené kompetence: 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 3. Komunikativní kompetence 4. Sociální a interpersonální kompetence 5. Občanské kompetence

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov Školní vzdělávací program školní družiny Datum Podpis Vydává Schválil

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016

ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016 ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016 ZÁŘÍ: Já a svět okolo mě 1.9.2015-4.9.2015 Vítáme vás, kamarádi 7.9.2015-11.9.2015 Vítáme vás, kamarádi II 14.9.2015-18.9.2015 Naše školka 21.9.2015-25.9.2015 Barvy ŘÍJEN:

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

POZNÁVÁME SVĚT S MAŠINKOU

POZNÁVÁME SVĚT S MAŠINKOU POZNÁVÁME SVĚT S MAŠINKOU Školní vzdělávací program Mateřská škola Strančice Zpracoval pedagogický kolektiv Mateřské školy Strančice Revidovaná verze č.j. MŠS-242/2015 projednána na pedagogické poradě

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Holubice TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Koťátka Motto: DĚTI JSOU ŽIVÉ KVĚTY ZEMĚ Holubice, září 2015 Zpracoval kolektiv MŠ OBSAH TŘÍDNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: 1. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

Se skřítky po planetě Zemi

Se skřítky po planetě Zemi Se skřítky po planetě Zemi Projekt je zaměřen na získávání poznatků týkajících se života na planetě Zemi. Děti celým rokem budou provázet čtyři skřítci, kteří je hravou formou seznámí s obměnami ročních

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ:

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Mateřská škola Varnsdorf Nezvalova 2024 příspěvková organizace PSČ 407 47 Telefon: 412 371 113 E- mail: 14msvdf@tiscali.cz www.msctyrlistek-vdf.cz Č.j.: 3/2012 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Věcné vybavení mateřské

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO. Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO. Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace. Platnost 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO MOTTO: Děti jsou sluncem

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní družina při ZŠ praktické, 1. máje 59, 411 45 Úštěk Název ŠVP: Klíč Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým mentálním

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1119/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75034492 Identifikátor 600041875 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1326/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1326/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1326/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace 9. května 97, 277 06 Lužec nad

Více

Plán byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2013. - Věra Páleníková /školnice, výdej stravy/

Plán byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2013. - Věra Páleníková /školnice, výdej stravy/ Roční plán školy Mateřská škola Raková u Konice na školní rok 2013 Plán byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2013 Zpracovala Jana Voglová, ředitelka školy Charakteristika školy Mateřská

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-482/14-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-482/14-C INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-482/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola, Český Krumlov, Za Nádražím 223 Za Nádražím 223, 381 01

Více

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy Školní vzdělávací program přípravné třídy,,trojka Školní vzdělávací program základní školy Antonína Baráka v Lovosicích, Sady pionýrů 361/4, Lovosice 410 02 Podrobné rozpracování jednotlivých témat výuky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY VESELÁ ŠKOLKA Razítko a podpis ředitele:

Více

JÁ A SVĚT KOLEM MĚ OBJEVUJI SVĚT S KRTKEM

JÁ A SVĚT KOLEM MĚ OBJEVUJI SVĚT S KRTKEM ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY V PŘEDMĚŘICÍCH n/j JÁ A SVĚT KOLEM MĚ OBJEVUJI SVĚT S KRTKEM OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 5. Organizace vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j.: ČŠIA-496/12-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Veltruská Sídlo: Veltruská 560, 190 00 Praha 9 Prosek IČ:

Více

Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli

Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání (verze září 2015) Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli Školní vzdělávací program Školní družiny při Mezinárodní Montessori Mateřské a Základní

Více

Environmentální výchova v naší školce

Environmentální výchova v naší školce Environmentální výchova v naší školce Environmentální výchova je nauka o světě o prostředí a člověku v něm. Je to tedy něco, co se dotýká každého z nás. Náš vztah k prostředí odráží naše potřeby i to,

Více

Provozní řád Mateřské školy Libina, okres Šumperk, PO

Provozní řád Mateřské školy Libina, okres Šumperk, PO Provozní řád Mateřské školy Libina, okres Šumperk, PO Dle Zákona č. 258/2000., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. I. Údaje o zařízení Mateřská škola Libina, okres Šumperk

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-961/12-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-961/12-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-961/12-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Mateřská škola Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1039/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1039/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1039/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 24 255 378 Soukromá Základní škola a Mateřská škola B-English s. r. o. Na Příkopě 11/8,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štramberk, Zauličí 185 tel. 556 812 692 e-mail:mszaulici@stramberk.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Štramberk, Zauličí 185 tel. 556 812 692 e-mail:mszaulici@stramberk.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Štramberk, Zauličí 185 tel. 556 812 692 e-mail:mszaulici@stramberk.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 Platnost od 1. 9. 2012 OBSAH: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2.

Více

PLÁN VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ TYKADLÁČKŮV ROK Dětská skupina Tykadýlko Platnost programu: 1. 6. 2016 1. 6. 2017

PLÁN VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ TYKADLÁČKŮV ROK Dětská skupina Tykadýlko Platnost programu: 1. 6. 2016 1. 6. 2017 1 PLÁN VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ TYKADLÁČKŮV ROK Dětská skupina Tykadýlko Platnost programu: 1. 6. 2016 1. 6. 2017 1. Obecná charakteristika dětské skupiny Tykadýlko Dětská skupina má zázemí v budově Centra

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č. j. 1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26. 10. 2005 Aktualizace: 1. 9. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana Kolářová ředitelka

Více

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam.

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam. Mateřská škola Studénka Odloučené pracoviště Butovická 106 Telefon: 552 302 759 Email: ms.butovicka@seznam.cz Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání ZE ŠKOLKY DO SVĚTA Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program v zájmovém vzdělávání. Čtyřlístek a my

Školní vzdělávací program v zájmovém vzdělávání. Čtyřlístek a my Školní vzdělávací program v zájmovém vzdělávání a my Obsah Obsah..str.2 1. Identifikační údaje.str.3 2. Charakteristika školy str.4 3. Obecná charakteristika školní družiny.. str.7 4. Podmínky školní družiny.

Více

ROK S PEJSKEM A KOČIČKOU

ROK S PEJSKEM A KOČIČKOU ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUSLAVA REYNKA, LÍPA Školní rok 2015 / 2016 TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDA MYŠIČKY ROK S PEJSKEM A KOČIČKOU pí. učitelky Radka Bártíková Miroslava Krpálková TŘÍDA MYŠIČKY

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Strž E. Krásnohorské 2919 Dvůr Králové nad Labem 544 01 Údaje o škole Název školy: Základní škola Strž Ulice, číslo: E. Krásnohorské 2919 Město: Dvůr

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-558/15-K. Mgr. Šárkou Gabrielovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-558/15-K. Mgr. Šárkou Gabrielovou, ředitelkou školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIK-558/15-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49 753 533 Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-573/14-T. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-573/14-T. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-573/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 62352768 Identifikátor 107 620 146 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem Signatura: vf3as103 Okresní pracoviště Chomutov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Louny,

Více

OTEVŘOU TI CELÝ SVĚT

OTEVŘOU TI CELÝ SVĚT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY ZŠ a MŠ RAKVICE S NÁMI HLEDEJ KLÍČKŮ ŠEST, OTEVŘOU TI CELÝ SVĚT Program vypracován: srpen 2015 Platný od 1. 9. 2015 1 OBSAH: I. DENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE II. OBECNÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE. Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE. Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením OBSAH : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělaní, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a mateřské škole, Předměřice nad Labem, okres Hradce Králové

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a mateřské škole, Předměřice nad Labem, okres Hradce Králové Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a mateřské škole, Předměřice nad Labem, okres Hradce Králové Charakteristika školy a školní družiny Od 1. ledna 2003 je základní škola právním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309 Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny Identifikátor školy: 600 082 598 Termín konání inspekce: 30. listopadu,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Jaroslavice, okres Znojmo Školní 83, 671 28 Jaroslavice, tel.: 515 275 145, 739 651 230 zs.jaroslavice@orgman.cz, www.zsjaroslavice.cz Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce

Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce ( Příloha k ŠVP PV - Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Enviromentální výchova je veškeré výchovné a vzdělávací

Více

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní družina při Základní škole Vintířov, okres Sokolov 1 Obsah: 1. Charakteristika ŠD 2. Cíle ŠD 3. Výchovné kompetence 4. Obsah vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Tochovice. Základní a Mateřská škola Tochovice Telefon: 318 682 709 E-mail: tochovice.ms@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Tochovice. Základní a Mateřská škola Tochovice Telefon: 318 682 709 E-mail: tochovice.ms@seznam. Základní a Mateřská škola Tochovice Telefon: 318 682 709 Tochovice 165 E-mail: tochovice.ms@seznam.cz Tochovice 262 81 Web: www.zstochovice.cz IČO: 71007202 Příloha č. 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Tochovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.J. 193 451 / 2015 / ZSHM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ MOŠTĚNICE ,, Školka plná pohody aneb Rok v MŠ 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název: Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání - školní družina

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání - školní družina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání - školní družina 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Název ŠVP... 3 1.2 Údaje o škole... 3 1.3 Zřizovatel... 3 1.4 Platnost dokumentu... 3 2 Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Hurá do duhové školní družiny Podzim- září, říjen, listopad Tematické okruhy - duhová

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dobkovice, okres Děčín

Česká republika Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dobkovice, okres Děčín Česká republika Česká školní inspekce Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dobkovice, okres Děčín 407 03 Dobkovice 83 Identifikátor školy: 600 076 121 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Zpráva obsahuje část: Mateřská škola V Praze dne 18. 9. 2013

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 78314 Bohuňovice Č E S K Á R E P U B L I K A Telefon / Fax: +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Školní vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-549-02/08-15 Mateřská škola Morkovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace Adresa: 17. listopadu 720, 768 33 Morkovice-Slížany

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ŠMERALOVA 10 ŠKOLSKÁ PRÁVNICKÁ OSOBA

MATEŘSKÁ ŠKOLA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ŠMERALOVA 10 ŠKOLSKÁ PRÁVNICKÁ OSOBA MATEŘSKÁ ŠKOLA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ŠMERALOVA 10 ŠKOLSKÁ PRÁVNICKÁ OSOBA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (platnost od února 2012) JÁ A MOJE ZNAČKA TY A TVOJE ZNAČKA - OBRÁZKOVÝ

Více

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina Základní a mateřská škola Vejprnice Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213 Školní vzdělávací plán Školní družina Motto: Spolu a s úsměvem... Charakteristika ŠD Školní družina je školské zařízení

Více

Informace o MŠ. Název: MŠ Bordovice Adresa: Bordovice 83, 744 01 Telefon: 556 855539 Email: ms@bordovice.cz. Počet tříd: 1

Informace o MŠ. Název: MŠ Bordovice Adresa: Bordovice 83, 744 01 Telefon: 556 855539 Email: ms@bordovice.cz. Počet tříd: 1 Informace o MŠ Název: MŠ Bordovice Adresa: Bordovice 83, 744 01 Telefon: 556 855539 Email: ms@bordovice.cz Počet tříd: 1 Věkové složení: zpravidla 2,5-6 let Ředitelka školy: Mgr. Kateřina Slabá Učitelka:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 035 118/99-1032 Signatura: vc3as112 Oblastní pracoviště č.02 Střední Čechy Okresní pracoviště: Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Školní 226 277 31

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny

Výchovně vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Č í ž o v á, okres Písek Výchovně vzdělávací program školní družiny Základní údaje o škole škola Název školy: Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres Písek Adresa

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Školní družina při Základní škole a mateřské škole, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Školní družina při Základní škole a mateřské škole, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25. Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole a mateřské škole, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25. 1 Obsah 1) Identifikační údaje školní družiny 2) Konkrétní cíle vzdělávání

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Mukařov U Zelené cesty 200, 251 62 Mukařov Identifikátor školy: 600 051 790 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP- 191 /13-P. Gagarinova 202, 334 01 Přeštice. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP- 191 /13-P. Gagarinova 202, 334 01 Přeštice. příspěvková organizace Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP- 191 /13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: IČ: Identifikátor: Právní forma: Zastoupená: Zřizovatel: Místo inspekční

Více

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb 40 00 Praha 4, K Sídlišti 840 Mateřská škola Kaplická 84 tel., fax: 24 73 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz Výroční zpráva

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-428/14-M. Evaldova 25, 787 01 Šumperk ms.slunicko@sumperkmsslunicko.

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-428/14-M. Evaldova 25, 787 01 Šumperk ms.slunicko@sumperkmsslunicko. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-428/14-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 60 801 085 Identifikátor 600 147 819 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23. Okružní 23, 792 01 Bruntál

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23. Okružní 23, 792 01 Bruntál Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Bruntál, Okružní 23 Okružní 23, 792 01 Bruntál Identifikátor školy: 600 131 491 Termín konání inspekce: 7. 10. prosinec

Více

Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO

Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO Příloha ŠVP PV MŠ Dr. E. Beneše,,Hrajeme si celý rok motto: Zahrada plná úsměvů. 1 Hlavní záměr

Více

Školní družina při ZŠ Liptál

Školní družina při ZŠ Liptál Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina při ZŠ Liptál Verze č. III Platnost od: 1.9. 2015 Zpracovala: Petra Pilná vychovatelka Charakteristika ŠVP pro ŠD vychází z ŠVP ZŠ Liptál,

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání FILOSOFIE AŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠVP pro předškolní vzdělávání FILOSOFIE AŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠVP pro předškolní vzdělávání FILOSOFIE AŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Nikdy nebudeme moci vychovávat děti znovu. Nikdy! Máme jen jedinou možnou příležitost, a to neopakovatelnou.. Mateřská škola, ové Město pod Smrkem,

Více

MŠ Radomyšl ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Název programu JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ.

MŠ Radomyšl ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Název programu JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ. MŠ Radomyšl ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název programu JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ. Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE...1 2. CHARAKTERISTIKA MŠ...2

Více

Poznáváme svět společně

Poznáváme svět společně Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě Poznáváme svět společně Základní škola Mladá Boleslav Dukelská 1112, příspěvková organizace Mladá Boleslav, 293 01 Obsah 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Barevná škola

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Barevná škola ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Barevná škola ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠD PŘI ZŠ POLEŠOVICE Školní vzdělávací program 1. Identifikační údaje školy Školní vzdělávací program ŠD pro 1. - 5. ročník

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny MOTTO: Nejlepší investicí do dětí je čas, který jim věnujeme Projednáno v PR dne: 16. 3. 2016 Schválil: Ing. Jaroslav Kindl Platnost: od 16. 3. 2016 Č.j.: 225/2016

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 143-02/08-15. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 143-02/08-15. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI- 143-02/08-15 Mateřská škola Sušice, okres Uherské Hradiště Adresa: Sušice 54, 687 04 Traplice Identifikátor:

Více

H R A J E M E S I C E L Ý R O K

H R A J E M E S I C E L Ý R O K ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání H R A J E M E S I C E L Ý R O K MOTTO:...děti mají dostat takové bohatství, o které by nepřišly, ani kdyby se při ztroskotání zachránily nahé. (Fernández

Více

I. Údaje o zařízení Název zařízení :

I. Údaje o zařízení Název zařízení : Mateřská škola Sluníčko Mladá Boleslav, Havlíčkova 1153, příspěvková organizace Školní řád Č.j.: 155/2015 Účinnost od: 02.09. 2015 2.9.2015 se ruší školní řád č.j. 241/2013 ze dne 21.08.2013 Spisový znak:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

MATEŘSKÁ ŠKOLA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Obecná charakteristika mateřské školy Mateřská škola je součástí zařízení MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené v Českých Budějovicích. Má 2 oddělení třídu pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY Platnost dokumentu: od 1.9.2007 Poslední aktualizace ŠVP: 30.8.2014

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIK-628/10-K

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIK-628/10-K Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIK-628/10-K Název kontrolované osoby: Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 Sídlo: Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov IČO: 70 834 598 Identifikátor:

Více

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub Platnost od 1.9.2009 Mgr. Ilona Křivohlávková ředitelka školy 1 2 Obsah: 1. Identifikační údaje...5 2. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mcely, okres Nymburk. 289 36 Mcely 51. Identifikátor školy: 600 050 238

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mcely, okres Nymburk. 289 36 Mcely 51. Identifikátor školy: 600 050 238 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Mcely, okres Nymburk 289 36 Mcely 51 Identifikátor školy: 600 050 238 Termín konání inspekce: 14. a 15. duben 2005 Čj: Signatura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY za školní rok 2014-2015 /dle 7 v.č. 15/2005, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví obsah a zpracování výročních zpráv o činnosti školy/ 31. srpna 2015

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 365/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 365/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 365/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: bf6as111 Okresní pracoviště Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: 46. mateřská škola Ústí nad Labem, Vinařská

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIC-277/16-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Mezimostí

Více