KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE"

Transkript

1 KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

2 Vážení spoluobčané, velmi mě těší, že Vám mohu představit v pořadí již čtvrtý katalog sociální služeb města Litoměřice. Každého z nás může potkat složitá životní situace, kterou nedokážeme vyřešit vlastními silami. V tomto případě podává město svým občanům pomocnou ruku prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb a jejich nabídky. V našem městě máme zajištěny služby pro seniory, lidi se zdravotním postižením, lidi bez přístřeší i služby pro rodiny. Pro snazší orientaci je katalog dle těchto cílových skupin barevně rozlišen. Město Litoměřice si uvědomuje potřebnost zajistit sociální služby pro své občany, a proto již řadu let spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb. Následující přehled služeb je jedním z výstupů komunitního plánování, které se opírá o zjištění skutečných potřeb obyvatel města. Věřím, že nabídka služeb přispěje ke spokojenému životu všech občanů v Litoměřicích. Jan Szántó místostarosta Litoměřic Tento dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora rozvoje procesů komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích podpořeného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

3 Obsah Úvodní slovo místostarosty Obsah 1 SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. Chráněné bydlení CSP Litoměřice p. o. 4 Diakonie ČCE 5 NADĚJE 6 Sociálně terapeutické dílny CSP Litoměřice p. o. 7 Diakonie ČCE 8 NADĚJE 9 Centrum denních služeb Diakonie ČCE 10 Denní stacionář Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO 11 Odborné sociální poradenství Sociální rehabilitace Sociálně aktivizační služby Fokus Labe 12 Sociální rehabilitace Diakonie ČCE 15 Podpora samostatného bydlení Diakonie ČCE 16 Odborné sociální poradenství Odlehčovací služba Hospic sv. Štěpána 17 Služby související: Dechový rehabilitační stacionář Oblastní spolek ČČK Litoměřice 19 Domácí ošetřovatelská péče ČČK, Alice 20 FCH LTM, Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba 21 Domácí hospicová péče Lůžková hospicová péče Klub pod střechou Hospic sv. Štěpána 22 Klub Plamínek Litoměřice 24 ONKO KLUB Victoria Liga proti rakovině a. s. 25 Diakonie ČCE Čajovna Hóra 26 Diakonie ČCE Multifunkční prostor Oka.mžik 27 1

4 SLUŽBY PRO SENIORY Sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. Pečovatelská služba KDP Sluníčko 28 Farní charita Litoměřice 29 Odlehčovací služby KDP Sluníčko 30 Domovy pro seniory FCH LTM, Domov na Dómském pahorku 31 FCH LTM, Charitní domov sv. Zdislava 32 CSP Litoměřice p. o., Domov U Trati 33 Domov se zvláštním režimem FCH LTM, Charitní domov sv. Zdislava 34 Týdenní stacionář FCH LTM, Domov na Dómském pahorku 35 Služby související: DCH LTM, Dobrovolnické centrum 36 Klub seniorů při SD ČR 37 Klub aktivního stáří 38 Spolek LiPen 39 Klika 1 40 KDP Sluníčko doprava pro seniory 41 SLUŽBY PRO OSOBY V PŘECHODNÉ KRIZI, OHROŽENÉ DROGOU A ETNICKÉ MENŠINY Sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb. Odborné sociální poradenství DCH Litoměřice, Poradna pro uprchlíky a migranty 42 DCH Litoměřice, Poradna v zadluženosti 43 Azylové domy Diakonie ČCE, Domov pro matky s dětmi 44 FCH LTM, Dům panny Marie Pomocné 45 NADĚJE, Azylový dům pro ženy 46 NADĚJE, Azylový dům pro rodiny 47 Nízkoprahové denní centrum FCH LTM, Dům Panny Marie Pomocné 48 Noclehárna FCH LTM, Noclehárna pro muže 49 NADĚJE, Noclehárna pro ženy 50 Terénní program NADĚJE 51 Kontaktní centrum Oblastní spolek ČČK Litoměřice, K- Centrum 52 2

5 Služby související: DCH LTM, Charitní šatník 53 Probační a mediační služba ČR, středisko Litoměřice 54 Potravinová banka v Ústeckém kraji 55 SLUŽBY PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ Sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Centrum pro náhradní rodinnou péči, o. p. s. 56 NADĚJE 57 FOD Klokánek Litoměřice, sociální rehabilitace 58 Odborné sociální poradenství CSP Litoměřice - Manželská a předmanželská poradna 59 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež NADĚJE 60 Služby související: DDM Rozmarýn Litoměřice 61 Knihovna K. H. Máchy 62 Pedagogiko-psychologická poradna 63 SKP Klubíčko 64 Waldorfská iniciativa 65 SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE MIMO ÚZEMÍ LITOMĚŘIC 66 MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 72 MĚSTSKÁ NEMOCNICE V LITOMĚŘICÍCH 77 PŘEHLED MATEŘSKÝCH ŠKOL V LITOMĚŘICÍCH 78 ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LITOMĚŘICÍCH 80 VEŘEJNÉ INSTITUCE 82 3

6 Služby pro osoby se zdravotním postižením CHRÁNĚNÉ bydlení CSP - Chráněné bydlení Litoměřice CSP Litoměřice p.o., Dlouhá 75, Lovosice Příspěvková organizace : Pekařská 497/19, Litoměřice Místo poskytování služby: oblast Litoměřice, Lovosice, Libochovice Chráněné bydlení Pobytová Chráněná domácnost se příliš neliší od běžné domácnosti. Uživatelé se v maximální možné míře, každý dle svých možností, zapojují do jejího chodu. Za asistence probíhá vaření, praní, žehlení, nákupy, úklid apod. Obyvatelé chráněného bydlení mají příležitost trávit volný čas dle vlastního výběru a navazovat přirozené kontakty s okolím. Nejdůležitějším znakem chráněného bydlení je podpora na cestě k samostatnosti a nezávislosti. Obyvatelé bydlí v malých skupinkách v bytech nebo rodinných domcích. Byty ani domky nejsou vyčleněny z běžné zástavby. Podpora asistenta je poskytována celoročně, včetně sobot, nedělí a svátků. V bytech uživatelů s nízkou a střední mírou podpory je podpora poskytována v době od 7:00 až do 22:00 hod. V rodinných domech u uživatelů s vysokou mírou podpory je zajištěn nepřetržitý provoz. Smyslem chráněného bydlení je poskytovat dospělým lidem s mentálním postižením takovou míru podporu, aby mohli žít běžným způsobem života srovnatelným s životem svých vrstevníků, kteří nevyužívají sociální služby. 41 uživatelů Osoby s kombinovaným postižením; osoby s mentálním postižením; věková struktura okruhu osob od 18 do 80 let věku Ne 4

7 Služby pro osoby se zdravotním postižením CHRÁNĚNÉ bydlení Diakonie ČCE Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích Církevní právnická osoba Komenského 224, Terezín Chráněné bydlení Pobytová Posláním chráněného bydlení je poskytnout lidem s mentálním postižením bydlení s takovou podporou, která jim umožní žít co nejvíce samostatně, životem srovnatelným s běžným způsobem života jejich vrstevníků. Nabízí: bydlení v samostatných bytových jednotkách s potřebnou asistencí, možnost vyzkoušet si práci v sociálně terapeutických dílnách, podporu při hledávání zaměstnání na otevřeném trhu práce - ve spolupráci s Agenturou podporovaného zaměstnávání, trávení volného času podle představ uživatele s možností doprovodu dobrovolníkem. 12 Lidé s mentálním postižením Částečná Nepřetržitý provoz 5

8 Služby pro osoby se zdravotním postižením CHRÁNĚNÉ bydlení NADĚJE NADĚJE, K Brance 11/19e, Praha Zapsaný spolek Dům Naděje, Pražská 992/14, Litoměřice Služba sociální péče Pobytová V chráněném bydlení je lidem s postižením poskytována individuální podpora ve všech oblastech jejich života. Pomoc je poskytována v oblasti sebeobsluhy, péče o domácnost i sociálního začlenění. Cílem je samostatnost klienta. 9 klientů Osoby s lehkým, středním mentálním či kombinovaným postižením ve věku let Ne Nepřetržitá 6

9 Služby pro osoby se zdravotním postižením SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY CSP Litoměřice STD Cestou integrace CSP Litoměřice p.o., Dlouhá 75, Lovosice Příspěvková organizace : Pekařská 497/19, Litoměřice Sociálně terapeutické dílny Ambulantní Cílem je poskytnout uživatelům podporu při získávání nových pracovních návyků a zkušeností. Uživatel si osvojí dovednosti, které jsou předpokladem pro získání možného pracovního uplatnění. Především se jedná o nácvik plnění základních povinností zaměstnance jako je pravidelná docházka do zaměstnání, plnění úkolů nadřízeného pracovníka, dodržování pracovní doby, nácvik omluvy ze zaměstnání v případě návštěvy lékaře apod. Dochází tak k nácviku zodpovědnosti za svoji osobu, a tím roste i sebevědomí uživatelů služeb a jejich schopnosti rozhodování a sebereflexe. Dále jsou u uživatele rozvíjeny sociální dovednosti jako orientace v terénu, jízda hromadným dopravním prostředkem, práce s mobilem, komunikace s veřejností (umění oslovit cizí osobu, říci si o pomoc, případně se dotázat na směr cesty, volně navázat hovor apod.) Uživatel je podporován v samostatné práci na zadaném pracovním úkolu, jak při získávání nových manuálních dovedností, např. při práci s kuchyňskými spotřebiči a s pracovními pomůckami (např. kávovar, myčka, palačinkovač, elektrický sporák, apod.), tak při práci s obsluhou (komunikační dovednosti, nabídka jídla a nápojů dle nabídkového listu, podat informace o poskytované službě, o vedoucím služby apod.) a v neposlední řadě při práci s různými druhy materiálů (pedig, vosk, hlína, sádra, dřevo apod.). STD Cestou integrace umožňuje rozvíjet i dovednosti při péči o svoji osobu např. být vždy na pracovišti čistě oblečen, vhodně upraven, učesán, umět řešit situace jako je nechtěné rozlití kávy, potřísnění oděvu jídlem apod. Dochází k přirozené komunikaci při obsluze, tudíž probíhá nácvik komunikace s veřejností. Uživatelé se učí nejen reagovat na příjemné, ale i nepříjemné situace. Denní kapacita max. 20 uživatelů Osoby s mentálním postižením; věková struktura okruhu osob od 18 do 64 let věku Ano Každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin Mimo svátků státem uznávaných 7

10 Služby pro osoby se zdravotním postižením SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY Diakonie ČCE Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích Církevní právnická osoba Komenského 152, Terezín Sociálně terapeutické dílny Ambulantní Posláním Sociálně terapeutických dílen v Terezíně je poskytovat podporu lidem s lehkým až středně těžkým mentálním a zdravotním postižením při osvojování sociálních a pracovních dovedností tak, aby měli po absolvování tréninkového programu větší šanci uspět na otevřeném nebo chráněném trhu práce. Cíl služby: Cílem Sociálně terapeutických dílen je zlepšení základních sociálních a pracovních dovedností klientů, jejich snadnější začlenění do společnosti a zlepšení možností pracovního uplatnění. 10 Lidé s mentálním, tělesným, kombinovaným a zdravotním postižením Ano Po Pá 7:00 15:00 8

11 Služby pro osoby se zdravotním postižením SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY NADĚJE NADĚJE, K Brance 11/19e, Praha Zapsaný spolek Pražská 992/14, Litoměřice Služba sociální prevence Ambulantní Posláním sociálně terapeutické dílny je poskytování dlouhodobé a pravidelné podpory osobám s mentálním a kombinovaným postižením za účelem zdokonalování jejich pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. V dílně mají klienti možnost věnovat se ruční pracím (např. výroba mýdla, košíků z papíru, koberců), nácviku úklidových prací a zahradnickým pracím. Okamžitá 10 Lidé s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 18 do 64 let, kteří vlivem snížené soběstačnosti nenašli zaměstnání na otevřeném ani chráněném trhu práce. Ano Po, út, čt 8:00 16:00 ST, pá 8:00 12:00 9

12 Služby pro osoby se zdravotním postižením Centrum denních služeb Diakonie ČCE Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích Církevní právnická osoba Rooseveltova 7, Litoměřice Centrum denních služeb Ambulantní Poslání Centra denních služeb Diakonie ČCE v Litoměřicích je poskytovat podporu dospělým osobám s mentálním, kombinovaným a zdravotním postižením při začleňování do běžného života ve společnosti. Nabízíme nácvik takových pracovních činností a sociálních dovedností, které posilují samostatnost a soběstačnost uživatelů. Respektujeme jedinečnost a zachováváme individuální přístup ke každému uživateli. Cílem je umožnit uživatelům, aby si prožili a zkusili celou řadu praktických dovedností, které mohou využít v běžném životě. 20 Lidé s mentálním, tělesným, kombinovaným a zdravotním postižením Částečná Po Pá 7:00 15:00 10

13 Služby pro osoby se zdravotním postižením DENNÍ stacionář Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Revoluční 30, Litoměřice Příspěvková organizace Města Litoměřice Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Revoluční 30, Litoměřice , Denní stacionáře dle 46 zákona č. 108/2006Sb. zákona o sociálních službách Ambulantní Poskytované základní činnosti: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu). Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, při použití WC). Poskytnutí stravy (zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku a zásadám racionální výživy a případným potřebám dietního stravování). Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pracovně výchovné a aktivizační činnosti, pohybové, rehabilitační činnosti, činnosti vedoucí k nácviku a k upevňování motorických, orientačních, psychických a sociálních schopností a dovedností, vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřených vzdělávacích a rozumových činností. Sociálně terapeutické činnosti (sociálně terapeutická činnost, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování uživatelů, např. pobyt v snoozelenu, výtvarné, hudební činnosti). Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pomoc při obnovení nebo upevňování kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů). Základní sociální poradenství o možnostech řešení nepříznivé situace uživatele. Poskytované fakultativní činnosti: Uživatel si může sjednat také poskytnutí fakultativních služeb dle nabídky: canisterapie hiporehabilitace věku od 3 let do 26 let je možné přímo v budově denního stacionáře využít v období od měsíce října do března vnitřní bazén 24 Osoby s mentálním postižením Osoby s kombinovaným postižením Věková kategorie klientů 3 64 let Ano V pracovní dny od 7:00 do 15:00 hodin 11

14 Služby pro osoby se zdravotním postižením ODBORNÉ sociální poradenství Fokus Labe Fokus Labe Spolek Velká Krajská 47/7, Litoměřice , Odborné sociální poradenství Ambulantní Služba nabízí poradenství (mapování situace, určení zakázky a možných způsobů řešení problémů a samotné poradenství). Nácvik dovedností (např. jak vyjednávat s věřiteli, jak sestavit a dodržet krizový finanční rozpočet, jak se bránit proti zneužívání zaměstnavatelem, jak se bránit v případě, že někdo ohrožuje má práva, atd.) Součástí služby je dále asistence a doprovod (doprovod a praktická pomoc např. v případě zprostředkování kontaktu s poskytovateli služeb, jednání s úřady a institucemi apod.) 1 Okamžitá kapacita Lidé s dlouhodobým duševním onemocněním (okruh psychóz, těžká depresivní onemocnění, hraniční stavy) Ne Po Pá 8:00 16:00 12

15 Služby pro osoby se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ rehabilitace Fokus Labe Fokus Labe Spolek Velká Krajská 47/7, Litoměřice , Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní Služba nabízí odbornou pomoc a podporu v oblastech komunikace, vztahů s lidmi, péče o zdraví a zvládání nepříznivých důsledků onemocnění. Tréninkové programy zaměřené na nácvik praktických dovedností nezbytných pro samostatný život (např. péče o domácnost, jednání s úřady, vyhledání informací, hledání a udržení si zaměstnání). Odbornou pomoc a podporu směřující k posilování zdravého sebevědomí uživatele, jeho schopnosti vyjádřit sebe sama a jeho vlastní seberealizaci. Pomoc při přechodu z pobytu v léčebných zařízeních zpět do běžného života. Dále podporu a pomoc v přirozeném sociálním prostředí uživatelů, kteří z povahy onemocnění nemohou využívat ambulantních služeb. Služba je určena také pro rodiny a blízké osoby lidí, kteří onemocněli psychózou. Okamžitá kapacita (individuální/skupinová) 1/15 Lidé s dlouhodobým duševním onemocněním (okruh psychóz, těžká depresivní onemocnění, hraniční stavy) Ne Po Pá 8:00 16:00 13

16 Služby pro osoby se zdravotním postižením SOCIÁLNĚ aktivizační služby Fokus Labe Fokus Labe Spolek Velká Krajská 47/7, Litoměřice , Sociálně aktivizační služby Ambulantní Služba nabízí uživateli naučit si lépe organizovat svůj volný čas. Umožňuje uživatelům seznámit se s druhými lidmi (v bezpečném prostředí za účasti terapeutů). Uživatelé mají možnost účastnit se společných výletů, exkurzí, kulturních akcí a rehabilitačních pobytů. Zprostředkovává uživatelům možnost zažít a naučit se něco nového, příležitost pěstovat své koníčky a nacházet nové záliby v rámci vzdělávacích, zájmových a volnočasových programů (např. kurzy PC, angličtina, stolní tenis, jízda na kole atd.). Dává uživatelům možnost být někomu prospěšným (např. naučit něčemu, co mne baví nebo co dobře umím) Okamžitá kapacita (individuální/skupinová) 1/15 Lidé s dlouhodobým duševním onemocněním (okruh psychóz, těžká depresivní onemocnění, hraniční stavy) Ne Po Pá 8:00 16:00 14

17 Služby pro osoby se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ rehabilitace Diakonie ČCE Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích Církevní právnická osoba Teplická 1, Litoměřice Sociální rehabilitace Ambulantní a Terénní V rámci služby sociální rehabilitace používáme i metodu podporované zaměstnávání. Jde o časově omezenou službu určenou lidem, kteří chtějí získat a udržet si placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Jejich schopnosti získat a zachovat si zaměstnání jsou při tom z různých důvodů omezeny do té míry, že potřebují individuální osobní podporu poskytovanou před nástupem do práce i po něm 2 osoby v ambulantní a 2 v terénní, roční kapacita 45 osob Lidé s mentálním, kombinovaným, tělesným a zdravotním postižením chronickým duševním onemocněním Ano 8:00 15:30 15

18 Služby pro osoby se zdravotním postižením Podpora samostatného bydlení Diakonie ČCE Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích Církevní právnická osoba Komenského 224, Terezín Podpora samostatného bydlení Terénní Jedná se o terénní službu, která je poskytována v okruhu 10 km od Terezína. Služba se poskytuje přímo v bytech uživatelů (v bytech ve vlastnictví či v pronájmu uživatele) a v okolí bydliště (například doprovody k lékaři, na nákup atp.). Posláním podpory samostatného bydlení je poskytnout lidem s mentálním postižením bydlení s takovou podporou, která jim umožní žít co nejvíce samostatně, životem srovnatelným s běžným způsobem života jejich vrstevníků. Cílem podpory samostatného bydlení je podporovat soběstačnost uživatelů v oblasti bydlení tak, aby se stali co nejméně závislí na poskytované službě a naučili se využívat své schopnosti. Umožnit uživatelům žít běžným způsobem života, posilovat nezávislost, zodpovědnost a schopnost rozhodování. Okamžitá kapacita 2, denní 8 Lidé s mentálním postižením Kontaktní místo ano Po Pá 8:00 16:00 16

19 Služby pro osoby se zdravotním postižením ODBORNÉ sociální poradenství Hospic sv. Štěpána, o. s. - Poradna a půjčovna pomůcek Hospic sv. Štěpána, o. s Spolek Rybářské nám. 662/4, Litoměřice Odborné sociální poradenství Ambulantní, terénní Poradenství je určeno především pro nemocné v terminálním stádiu onemocnění a jejich blízké, pečující osoby. Okamžitá kapacita 2 Osoby s handicapem, senioři, pečující osoby Ano V pracovní dny 7:30 15:00 17

20 Služby pro osoby se zdravotním postižením odlehčovací služby Hospic sv. Štěpána, o. s. Hospic sv. Štěpána, o. s Spolek Rybářské nám. 662/4, Litoměřice Odlehčovací služby Lůžková, terénní Hospic sv. Štěpána od roku 2001 pečuje o nevyléčitelně nemocné pacienty převážně s nádorovým onemocněním. Pacienti jsou hospitalizováni na jednolůžkových pokojích s přistýlkou pro doprovázejícího. Odlehčovací služby jsou terénní a pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Cílem odlehčovací služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Lůžková 10/terénní okamžitá 2 Osoby s handicapem, senioři, osoby s mentálním postižením, pečující osoby Ano Nepřetržitě, kontaktní místo pro terénní službu v pracovní dny 7:30 15:00 18

21 Služby pro osoby se zdravotním postižením Služby související DECHOVÝ rehabilitační stacionář ČČK Litoměřice Oblastní spolek ČČK Litoměřice Organizační jednotka Občanského sdružení Litoměřice, Tylova stacionar.webnode.cz zdravotnické zařízení Ambulantní Zdravotní a rehabilitační péče, pedagogická výchova 20 Děti od 2 do 6 let věku Ne Po Pá 6:00 16:00 hodin 19

22 Služby pro osoby se zdravotním postižením Služby související DOMÁCÍ ošetřovatelská péče Oblastní spolek ČČK Litoměřice - Domácí ošetřovatelská péče ALICE Oblastní spolek ČČK Litoměřice Organizační jednotka Občanského sdružení Štětí, Jiráskova ccklitomerice.cz Zdravotnické služby Terénní Zdravotní péče v domácím prostředí 50 Pacienti v domácím prostředí 6:00 20:00 20

23 Služby pro osoby se zdravotním postižením Služby související DOMÁCÍ ošetřovatelská péče FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE - Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba (CHOPS) FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Právnická osoba, církevní Dominikánské náměstí 92/1, Litoměřice Pečovatelská služba Terénní Služba se poskytuje v domácnostech uživatelů. Posláním Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby je zabezpečit, co nejdelší setrvání uživatelů ve vlastním sociálním prostředí, zachovat si svůj vlastní způsob života, s důrazem na důstojnost, kvalitu života a vědomí vlastní hodnoty. Cílem je poskytnout nejen odbornou nebo fyzickou pomoc jiné osoby, ale i radu psychologickou. Snažíme se o zkvalitnění života našich uživatelů v jejich domácím prostředí, kde jsou adaptováni. Prodlužujeme období relativně nezávislého života a oddalujeme nebo dokonce vylučujeme nutnost komplexního ústavního zaopatření. Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Farní charity Litoměřice /CHOPS/ poskytuje odbornou ošetřovatelskou, rehabilitační a pečovatelskou péči uživatelům v jejich domácím prostředí. Ošetřovatelskou a rehabilitační péči, zajišťují zdravotní sestry dle doporučení příslušného obvodního lékaře, ošetřovatelská služba je plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Od poskytujeme domácí hospicovou péči, která je na doporučeni praktického lékaře hrazena ze zdravotního pojištění. Posláním DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE je podpořit a doprovázet umírajícího člověka a jeho rodinu, aby společně a důstojně mohli projít touto životní etapou. Pečovatelskou službu si uživatel hradí sám. Jedná se tedy o službu placenou. Tato služba se provádí u uživatelů, kteří již nejsou schopni vlastními silami zvládat péči o sebe a svou domácnost. Tuto službu zajišťuje pečovatelka. Okamžitá kapacita 1 Osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, senioři. Věková struktura: dospěli (27-64 let), mladší senioři (65-80 let), starší senioři (nad 80 let). Provozní doba pečovatelské a rehabilitační péče je v pracovní dny 7:00 15:30 hodin. Domácí hospicová peče nepřetržitě. 21

24 Služby pro osoby se zdravotním postižením Služby související DOMÁCÍ hospicová péče Lůžková hospicová péče Hospic sv. Štěpána, o. s. Hospic sv. Štěpána, o. s Spolek Rybářské nám. 662/4, Litoměřice Služba blízká Domácí hospicová péče terénní Lůžková hospicová péče pobytová Domácí hospicová péče pomáhá pečovat o nemocné v terminální (konečné) fázi onemocnění v domácím prostředí. Nabízíme služby hospicového týmu zdravotní sestry, lékaři, sociální pracovnice, psycholog, duchovní. Hospicová lůžka jsou určena pro nemocné v terminálním (posledním) stádiu onemocnění, kdy není možné chorobu vyléčit. Paliativní péče, kterou na hospicových lůžkách poskytujeme, je zaměřena na předcházení utrpení a léčbu všech příznaků, které přináší život ohrožující nemoc. Domácí hospicová péče cca 50 klientů/rok Lůžková hospicová péče okamžitá kapacita 26 osoby s handicapem, senioři Lůžková hospicová péče ano Domácí hospicová péče kdykoli /na základě domluvy, otevírací doba kontaktního místa v pracovní dny 7:30 15:00 Lůžková hospicová péče nepřetržitě 22

25 Služby pro osoby se zdravotním postižením Služby související KLUB pod střechou Hospic sv. Štěpána, o. s. Hospic sv. Štěpána, o. s Spolek Rybářské nám. 662/4, Litoměřice Služba blízká Ambulantní Klub pod střechou je určen osobám, které pečují o nemocného člena rodiny a potřebují si oddechnout, nabrat síly, promluvit si s odborníky nebo s jinými pečujícími a také pro osoby, které zpracovávají ztrátu blízké osoby. cca 20 osob pečující osoby, pozůstalí, osoby ohrožené sociálním vyloučením Ano Každý lichý čtvrtek v měsíci od 15:00 do 17:00 hodin (po předchozí domluvě). 23

26 Služby pro osoby se zdravotním postižením Služby související Klub Plamínek Litoměřice ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ v ČR, o.s. Klub Plamínek Litoměřice Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Zapsaný spolek - Právnická osoba Kubínova 10, Litoměřice Volnočasové aktivity Klub je určen rodinám s postiženým dítětem. Schází se jednou týdně v Centru Srdíčko v Litoměřicích. Provádíme kreativní činnosti, terapie, výlety a víkendové pobyty. Bez omezení Osoby se zdravotním postižením Úterý 14:00 16:00 24

27 Služby pro osoby se zdravotním postižením Služby související ONKO KLUB VICTORIA Litoměřice ONKO KLUB Victoria Liga proti rakovině a.s Liga Kosmonautů 16, Litoměřice Volnočasové aktivity, osvěta, prevence zdraví Přednášky, pobyty, cvičení Přednášky o zdraví, víkendové pobyty, kultura, zdravotní cvičení 30 osob Onkopacienti, rodinný příslušníci a přátelé, senioři Ano Po 13:00 15:00 hod., první pondělí v měsíci 13:00 16:00 hod. 25

28 Služby pro osoby se zdravotním postižením Služby související Diakonie ČCE - Čajovna HÓRA Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích Církevní právnická osoba Osvobození 19, Litoměřice Čajovna - chráněné pracoviště Chráněné pracoviště Čajovna Hóra vytváří přirozenou alternativu pro setkávání a odpočinek všech, kdo hledají klidný, tichý, nezakouřený prostor. Příjemné prostředí vybízí ke zpomalení, zastavení, oddechu. Individuálně řešená zákoutí zajišťují potřebné soukromí. Čajovna má bezbariérový přístup. Za příhodného počasí slouží k posezení i malá terasa a zahrada. Chráněné pracoviště umožňuje zaměstnání osob se zdravotním a mentálním znevýhodnění. Veřejnost Ano PONDĚLÍ 14:00 23:00 ÚTERÝ 14:00 23:00 STŘEDA 14:00 23:00 ČTVRTEK 14:00 23:00 PÁTEK 14:00 23:00 SOBOTA 16:00 23:00 NEDĚLE 16:00 22:00 26

29 Služby pro osoby se zdravotním postižením Služby související Diakonie ČCE - Multifunkční prostor Oka.mžik Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích Církevní právnická osoba Osvobození 19, Litoměřice , Komunikační prostor Chráněné pracoviště Oka.mžik je sál s bezbariérovým nájezdem v těsném sousedství čajovny Hóra Okamžik je možné si pronajmout a uspořádat vlastní soukromou akci nebo akci pro veřejnost. Je možné se také zúčastnit plánované akce dle aktuálního programu. Pořádáme : koncerty výstavy besedy přednášky autorská čtení cestopisná vyprávění a mnoho dalšího K soukromým akcím, vernisážím či při jiných příležitostech můžeme zajistit raut z chráněného pracoviště restaurace Klobouk Diakonie v Terezíně, čímž také podpoříte pracovně tréninkový program pro lidi se zdravotním a mentálním postižením. Vždy zajistíme profesionální zázemí. Vybavení sálu: konferenční stoly, stolky, židle... zvuková aparatura pro výstavy obrazové rámy 100x70 cm (25 ks), stojany na obrazy (12 ks), závěsný systém pro promítání dataprojektor, promítací plátno, notebook, zatemňovací žaluzie ostatní flipchart, CD přehrávač, cvičící podložky, větrák, rychlovarná konvice, varna na horkou vodu, drobné nádobí atd. Velikost sálu pro cca 40 osob Veřejnost Ano Při pronájmu dle dohody, v době plánovaných akcí dle aktuálního programu. 27

30 Služby pro seniory PEČOVATELSKÁ služba KDP Sluníčko Mgr. Lucie Brožková Fyzická osoba Příčná 376/18, Lovosice Místo poskytování: okres Litoměřice Pečovatelské služby Terénní Pečovatelské služby jsou poskytovány ve vlastním prostředí klienta 3 Senioři Ano PO PÁ 7:00 15:00 (otevírací doba kanceláře) 28

31 Služby pro seniory PEČOVATELSKÁ služba FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Právnická osoba, církevní Švermova, Litoměřice mob.: Pečovatelská služba Terénní Službu poskytujeme uživatelům v jejich domácnostech na území města Litoměřice a v domácnostech v Domech s pečovatelskou službou. Poslání: Základním posláním pečovatelské služby je péče o seniory a zdravotně postižené občany a zabezpečení potřeb těchto osob v jejich domácnostech. Tímto jim umožňujeme, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí. Cíle: Podporovat uživatele v zachování jejich způsobu života ve vlastních domácnostech. Cílem PS je, že 80 % uživatelů zůstane ve své domácnosti, což znamená, že nebude potřebovat jiné pobytové sociální služby. - Pomoci překlenout i přechodné období se zhoršeným zdravotním stavem, který nevyžaduje hospitalizaci. Cílem je, že uživateli PS pomůže překlenout období zvýšené potřebnosti pečovatelské služby a na konci tohoto období nebude uživatel PS potřebovat v tak vysoké míře nebo vůbec. Okamžitá kapacita 10 Osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi, senioři. Věková struktura: mládí dospěli (19-26 let), dospěli (27-64 let), mladší senioři (65-80 let), starší senioři (nad 80 let) V časových intervalech: Po, Út, St, Čt, Pá od 7:00 do 20:00 hod. So, Ne od 7:00 do 18:00 hod. 29

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Aktualizace: RADKA o. s., Kadaň Rok vydání: 2012 2 Aktualizace k 1. 5. 2012 Tento Katalog je určen všem, kteří

Více

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících,

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, dostává se Vám do rukou aktualizace Adresáře poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na Šumpersku

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Katalog sociálních služeb Bruntálska

Katalog sociálních služeb Bruntálska Katalog sociálních služeb Bruntálska Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro zdravotně postižené Na kus řeči o sociálních službách v Plzni Zeptejte se Vyjádřete svůj názor Podělte

Více

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Vsetín, květen 2008 Kolektiv autorů: Bc. Petr Cuha; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

KATALOG sociálních a blízkých služeb

KATALOG sociálních a blízkých služeb KATALOG sociálních a blízkých služeb v regionu Roudnice nad Labem a spádové oblasti Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou katalog sociálních služeb města Roudnice nad Labem a regionu města jako obce

Více

OBSAH VZNIK KATALOGU, ČLENĚNÍ

OBSAH VZNIK KATALOGU, ČLENĚNÍ OBSAH VZNIK KATALOGU, ČLENĚNÍ Fotogalerie....... 2 Obsah..... 3 Vznik katalogu, členění...... 4 Úvodem... 5 První část - všeobecné informace o sociálních službách. 6 Slovníček dále použitých pojmů....

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK 2012 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, Obsah katalogu Obsah Katalogu sociálních a návazných služeb města Nymburk do rukou se Vám dostává Katalog sociálních

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb - 1 - - 2 - Typologie sociálních služeb Obsah katalogu: Magistrát města Mladá Boleslav Odbor sociálních věcí 1) Oddělení sociálně právní ochrany dětí - péče o děti 2) Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Více

SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO. NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání

SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO. NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání Obsah adresáře Služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením... 3 Služby pro zdravotně postižené... 9

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ě obsah I. Vymezení některých pojmů... 6 II. Příspěvek na péči... 7 III. Sociální služby... 9 IV. Přehled poskytovaných sociálních služeb ve městě ě dle cílových

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, ne každé dítě má to štěstí žít v milující rodině ne každý člověk má to štěstí žít v láskyplném svazku ne každý senior

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

ABSTRAKT PROJEKTŮ. Projekty, které jsou navržené k podpoře: 8 Domov pro seniory Kaplice Podpora provozuschopnosti poskytované sociální služby

ABSTRAKT PROJEKTŮ. Projekty, které jsou navržené k podpoře: 8 Domov pro seniory Kaplice Podpora provozuschopnosti poskytované sociální služby ABSTRAKT PROJEKTŮ Opatření č. 1 Registrované služby dle zákona o sociálních službách, min. částka: 30.000,-, max. částka: 100.000,-, spoluúčast min.: 50% Projekty, které jsou navržené k podpoře: Č. Žadatel

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 občanům 15 obcí správního obvodu města Kaplice, kteří

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více