Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2004/2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2004/2005"

Transkript

1 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2004/2005 Název práce: I. Provozní řád Domova pro matku a dítě, Litoměřice II. Ubytovací řád Domova pro matku a dítě, Litoměřice Jméno a příjmení autora: Roman STRIŽENEC Rok: 2005

2 Provozní řád Domova pro matku a dítě I. Všeobecná ustanovení - Domov pro matku a dítě (dále jen Domov) je zařízením sociálních služeb. Jeho zřizovatelem je Město Litoměřice. - Sociální služby poskytuje v tomto zařízení Středisko křesťanské pomoci Diakonie Českobratrské církve evangelické v Litoměřicích na základě Smlouvy, uzavřené mezi Městem Litoměřice a Diakonii ČCE v Litoměřicích II. Poslání a cíle Domova, cílová skupina uživatelů služeb - Posláním Domova je být nápomocen ženám, které se ocitly přechodně v obtížné životní situaci. - Cílem Domova je: Poskytovat dostatek času a prostoru k řešení krizové životní situace v bezpečném prostředí. V rámci poskytovaných služeb umožnit: změnu životních návyků, pohled do zrcadla (náhled), posílení sebevědomí a sebehodnocení, získávání nových dovedností, životní aktivizaci, vývoj, posun. - Cílovou skupinu uživatelů služeb tvoří osamělé matky s dětmi (matky svobodné, rozvedené, ovdovělé, dále matky, jejichž manžel, či partner je dlouhodobě hospitalizován, nebo se nachází ve výkonu trestu, eventuálně ve vyšetřovací vazbě, matky s dětmi, které jejich partneři opustili a dále matky, jejich ž manželský, či partnerský vztah trvá, ale ony sami či děti jsou vystaveny násilí a týrání). Pojem osamělá matka v těchto případech není identický s pojmem osamělá žena ve smyslu zákona o rodičovském příspěvku. III. Řízení a správa Domova - Sociální služby jsou v Domově poskytovány v nepřetržitém provozu. Jejich rozsah a zaměření vychází ze Sociálního programu Domova A ZE Smlouvy uzavřené mezi Městem Litoměřice a Střediskem křesťanské pomoci Diakonie ČCE Litoměřice. - Za provoz v Domově odpovídá vedoucí Domova (vedoucí úseku Střediska Diakonie ČCE), jehož ustanovuje ředitelka Střediska Diakonie ČCE v Litoměřicích. Vedoucí Domova je podřízen řediteli Střediska Diakonie ČCE. - Vedoucí Domova je nadřízený všem pracovníkům Domova (sociálním pracovníkům, pracovníkům sociální péče, pracovníkům noční služby). 1

3 a.) Vedoucí úseku nebo vedoucí pracovník (vedoucí DMD) - Vede jemu přidělený úsek a organizuje jeho činnost, zodpovídá za chod svého úseku a za určené klienty. Pro jednotlivé činnosti v úseku vydává rozhodnutí a kontroluje jejich plnění. - Pravidelně plánuje a organizuje činnost úseku ve spolupráci se svými podřízenými pracovníky. - Zúčastňuje se porad vedoucích pracovníků a informuje o úkolech své podřízené. Na porady se předem písemně připravuje. - Vede agendu o klientech svého úseku, sepisuje smlouvy s klienty a zajišťuje statistiku návštěvnosti. Zprostředkovává platby klientů včetně. Předává do evidence kartotéka Diakonie ČCE - nové klienty pověřenému pracovníkovi. - Odpovídá za kontrolu a plnění úkolů svých pracovníků. Provádí s nimi manažerskou supervizi. - Svolává pracovní schůzky se svými provozními pracovníky. - Po dobu své nepřítomnosti určuje za sebe zástupce, kterému předává potřebné instrukce k zastupování. - Předkládá řediteli střediska návrhy týkající se svého přiděleného úseku (náplně práce, odměňování, vzdělávání, organizační změny, akce atd.) - Podílí se na přípravě projektů pro získávání finančních příspěvků např. z vyhlášených grantů atd. - Podílí se na presentaci práce svého úseku a spolupracuje s navazujícími institucemi např.v rámci komunitního plánování. - Vypracovává podklady pro výroční zprávu za svůj úsek vždy v předem sjednaném termínu. - Může činit rozhodnutí ve svém úseku, pokud to není v rozporu s provozním řádem a musí o nich informovat ředitele (v nepřítomnosti zástupce). - O všech rozhodnutích, které mají souvislost se změnou běžného provozu úseku, musí informovat ředitele střediska předem (v nepřítomnosti zástupce). - Všechny připravované aktivity, které souvisí s finančním výdajem anebo s presentací, je nutné předkládat ke schválení. - Samostatně rozhoduje o dovolených svých podřízených avšak za podmínek, že nebude narušen chod úseku. - Vyžaduje-li situace omezit nebo rozšířit pracovní dobu úseku, může tak učinit pouze se souhlasem ředitele a je povinen zajistit informaci klientům, pokud se jich změna týká. - Při finančních operacích úseku se řídí pravidly ekonomických směrnic a rozhodnutích Diakonie ČCE - SKP v Litoměřicích. - Neustále zjišťuje, zda způsob práce celého úseku je v zájmu potřeb klientů a nestojí proti společně projevené vůli klientů. Ve sporných případech rozhoduje představenstvo střediska. - Při nástupu nových pracovníků do úseku zajistí u bezpečnostního referenta potřebná proškolení a seznámení je s platnými pravidly. - Nahlašuje veškeré zjištěné závady domovníkovi, který je dává na vědomí technickému pracovníkovi. - Nahlašuje technickému pracovníkovi požadavek na použití služebního vozu, který koordinuje požadavky na dopravu. - Organizuje práci přiděleným studentům na praxi a spolupracuje podle dohody s dobrovolnými pracovníky. 2

4 b.) Sociální pracovníci, pracovníci sociální péče, pracovníci noční služby (provozní pracovníci) - Provozní pracovník je zaměstnanec úseku střediska - Domova, který realizuje některý z projektů Diakonie ČCE SKP v Litoměřicích a poskytuje v rámci něho službu klientům. - Provozní pracovník je zodpovědný za práci s klienty, kterou vykonává na základě náplně práce a ve spolupráci se svým nadřízeným. - Informuje svého nadřízeného o průběhu práce a průběžně provádí zápis do provozní knihy, včetně statistických údajů. - Upozorňuje na jakýkoliv akutně vzniklý problém svého vedoucího, případně ředitele střediska. - Účastní se porady svého úseku, supervizí a a podle potřeby koncepčních porad. - Podle potřeb a možností se zúčastňuje vzdělávání, které směřuje ke zkvalitňování poskytovaných služeb klientům. - Případné pracovní či vztahové nejasnosti řeší se svým nadřízeným, supervizorem nebo ředitelem střediska. - V případě nutnosti, je-li určen ředitelem střediska, či svým nadřízeným, vypomáhá v úseku, do kterého je přechodně přeřazen a spadá v dané chvíli pod vedení příslušného vedoucího úseku. - Je zavázán mlčenlivostí, kterou podepisuje při nástupu do pracovního poměru. Pracuje a nakládá s informacemi podle zákona o ochraně citlivých údajů (dále Viz Rozhodnutí ředitele-bezpečnostní směrnice). - Eviduje docházku do docházkového a mzdového výkazu na PC. - Provozní pracovník zodpovídá za způsob provádění práce s klientem. - Každý provozní pracovník musí být seznámen s platnými předpisy pro práci, se svým pracovním zařazením, délkou pracovní doby a s pracovními prostředky a nástroji. Musí být proškolen v manipulací s pracovními prostředky a musí zodpovídat za jemu svěřené pracovní pomůcky. Individuální pracovní náplň každého pracovníka, podepsaná ředitelem střediska, je přílohou pracovní smlouvy. Součástí pracovní smlouvy je i mzdové zařazení. - Každý zaměstnanec je při nástupu proškolen v BOZP a PO a s řády příslušnými k jeho zařazení. - Zaměstnanec musí nahlašovat svou nepřítomnost svému nadřízenému předem. Výjimku tvoří pouze onemocnění anebo akutní situace, kdy pracovník nemohl předvídat svoji absenci. IV. Přijímání pracovníků a rozvázání pracovního poměru a.) Přijímání pracovníků - Provozní pracovníci včetně pracovníků v přímé péči s klienty jsou přijímáni převážně na základě výběrových řízení. Na místa vedoucích pracovníků je ve výběrové komisi přítomen člen představenstva střediska, který není zaměstnancem střediska, případně nezávislý odborník. Zpravidla druhou částí výběrového řízení je test přímé práce s klienty, kteří se podílejí na rozhodování o přijetí. - Při přijímání pracovníků je vyžadován životopis, předkládán vypracovaný formulář a dotazník s důrazem na motivaci pro práci v pomáhající profesi. 3

5 - Pracovníci jsou přijímáni na zkušební období 3 měsíců. První pracovní poměr se uzavírá zpravidla na dobu určitou s trváním jednoho roku pokud není stanoveno ÚP jinak. - Pracovníkovi je k dispozici supervizor, který pomáhá novému pracovníkovi zorientovat se v koncepci poskytování služeb střediska. Současně má svého nadřízeného, který je povinen pracovníka zaučit na přiděleném místě. V době zácviku se provádí manažerská supervize u provozních pracovníků min. 1x za 14 dní po dobu zkušební. b.) Rozvázání pracovního poměru - Způsoby rozvázání pracovního poměru se řídí zákoníkem práce. - Pracovník před ukončením pracovního poměru předá fyzicky všechny jemu svěřené věci (klíče, nářadí atp.), a předávací podklady z man.supervizí a individuálních plánů. V. Porady v DMD a.) Individuální řízený rozhovor nadřízeného s podřízeným pracovníkem (Manažerská supervize dále jen MS. Viz též odst.ix. 2) - Uskutečňuje se min 4 x ročně - Termín je stanoven po vzájemné dohodě na závěr M sezení. Lze jej iniciovat podle potřeby častěji, jak nadřízeným, tak podřízeným. - Je vypracováván formulář o výsledku hodnocení, který se vypracovává ve dvou vyhotoveních. - MS se řídí pravidly z rozhodnutí ředitele celé Diakonie ČCE a obsahem je mimo jiné kontrola a úprava náplně práce pracovníka b.) Koncepční porada - Uskutečňuje se před začátkem školního roku a na začátku roku kalendářního. - Porady se účastní všichni provozní pracovníci celého střediska. - Poradu řídí pověřený pracovník. - Program porady určuje ředitel střediska. - Z porady je proveden zápis. - Program porady: kontrola zápisu minulé porady a týmové supervize změny v programu střediska případné návrhy na úpravy náplní práce a pracovní doby informace k provozu střediska program úseku služeb veřejnosti plán připravovaných akcí finanční výhled a hospodaření střediska je sestavován strategický plán a hodnocení uplynulého období různé - Zápis obdrží vedoucí úseků a ředitel střediska 4

6 c.) Velká porada Diakonie ČCE SKP v Litoměřicích - svolává ředitel střediska v pravidelném čase v měsíčním cyklu. - poradu vede moderátor podle sestaveného harmonogramu - porad se zúčastňují povinně všichni vedoucí úseků (CDS, APZ, DMD, Správy, Služeb veřejnosti a fundraiser) - na porady přicházejí pracovníci s předem připravenými požadavky a informacemi jednotlivých úseků. Požadavky na vzdělání a metodiku, správní věci(např. finance, údržba), program akcí, fundraising atp. - z porady píše sekretářka zápis - zápis obsahuje: hlavičku - název porady, číslo a datum účast kontrola úkolů z minulého zápisu informace k úsekům jednotlivé úkoly jmenovitě a s termínem kdo zápis vypracoval - zápisy obdrží všichni vedoucí úseků a ředitel max.do týdne - vedoucí úseku je povinen o úkolech informovat své podřízené d.) Porada úseku - Jednotliví vedoucí svolávají porady v pravidelných cyklech, které si určí svým rozhodnutím - Porady se účastní podřízení pracovníci. - Způsob vedení porady určuje vedoucí. - Z jednání pořizuje zápis. - Termíny porad oznamuje vedoucí řediteli střediska. - Zápisy se ukládají na určených místech, tak aby byly volně k dispozici pracovníkům úseku. - Předmětem porady jsou provozní záležitosti(úkoly, termíny) a vzešlé požadavky na porady vedoucích. e.) Porada vedení úseku s ředitelem - provádí se pravidelně podle ujednání jednotlivých úseků, DMD 1x za 14 dní. - jde o jednání vedoucího úseku a případně zástupce s ředitelem ve věci plnění úkolů a plánů svého úseku - zápis provádí zástupce úseku VI. Supervize Smysl a cíl supervize Supervize je metoda napomáhající k rozvíjení odbornosti v oblasti pomáhajících profesí. Prostřednictvím reflexe (zaměřeného vnímání) a sebereflexe (zaměřeného sebevnímání) probíhá individuálně nebo ve skupině diskuse zaměřená na uvědomování si jednotlivých aspektů poskytované služby: vztahu s klientem, spolupráce v týmu, řízení týmů a organizace. 5

7 Pro optimální průběh supervize je potřeba, aby supervidovaní cítili pocit bezpečí, který jim umožňuje být v supervizi otevření. Pocit bezpečí pomáhá vytvořit písemný supervizní kontrakt, poskytování zpětných vazeb v závěru každé supervize a pravidelné vyhodnocování supervizí (nejméně 1x ročně). Charakteristika jednotlivých druhů supervize a.) Interní případová supervize: Interní supervizi provádí ředitelem jmenovaný pracovník střediska, který je vzdělán v daném oboru. Interní supervizor je garantem kvality poskytujících služeb klientům a je s ním sepsaná dohoda o supervizi. (Viz: Dohoda o supervizi) Interní supervizor provádí případovou skupinovou a individuální supervizi tam, kde nedochází ke střetu zájmů. Cílem případové supervize je poskytovat prostor konkrétnímu týmu nebo jednotlivci pro získávání profesionálního nadhledu a promýšlení strategie řešení případu, dalšího postupu práce s uživateli, diskuse o možnostech,zdrojích. Zjišťování změny - reflexe práce s uživatelem. Podpora a posílení supervidovaného v jeho profesionálním růstu. Reflexe a zpracování emočních a vztahových aspektů práce s uživatelem Závěry z interní supervize mohou být podkladem pro vzdělávání, externí supervize a další odborné konzultace Interní odbornou supervizi organizuje in.supervizor střediska v pravidelném měsíčním cyklu - tým DMD - soc.poradenství - tým CDS - tým koučů, instruktorů a prac.chráněných míst b.) Externí supervize Případová - odborná Cíl:Cílem externí odborné supervize je poskytovat prostor pracovníkům všech týmů najednou k strukturovanému reflektování přenosových procesů a vazeb, ke kterým může docházet během poskytování služeb mezi pracovníkem a uživatelem či uživateli. Frekvence: podle dohody cca 3x ročně 1,5 hod. Je určena pracovníkům v přímé péči s klienty Týmová jednotlivých úseků: Cíl: Cílem externí týmové supervize je poskytnout jednotlivým týmům SKP prostor pro reflexi týmových procesů, které mají vztah k optimálnímu poskytování služeb. Směřuje k upevnění týmové identity a podpoře týmové atmosféry. Frekvence: 2x ročně cca 1,5 hod pro každý tým SKP - týmy jsou rozdělené podle druhu poskytovaných služeb Týmová celého týmu Diakonie -SKP 6

8 Cíl: Cílem externí týmové supervize týmu SKP je reflektovat změny v poskytovaných službách v souladu s posláním SKP, podporovat v řešení obtížných situací vyskytujících se během spolupráce jednotlivých týmů, nacházet podněty pro další rozvoj organizace. Frekvence: 2x ročně 1 den c.) Řízené rozhovory: manažerská supervize/rozvojový plán práce Cíl: Dát zaměstnancům prostor k diskusi o jejich práci a vést tak organizaci k větší profesionalitě. Manažerská supervize/ rozvojový plán práce zahrnuje diskusi o stávajících a možných problémech a dává možnost vyjádřit pocity, které s prací souvisí. Umožňuje vést lidi v průběhu pracovní činnosti a upevňuje zodpovědnost celé organizace. Dává příležitost, aby lidé přijímali zodpovědnost. Je to prostor, v němž se supervizor, supervizant a celá organizace mohou učit Frekvence min 1x za 3 měsíce. U nových pracovníků cca 1x za 14 dní V případě RPP je rozhovor veden ve spolupráci s metodickým pracovníkem. d.) Pravidla používaná v supervizním systému organizace - Supervizoři pracují s tématy vyplývajícími ze supervizí ve vlastní supervizi. - Supervizní systém je otevřený, tj. může se měnit. Změny obvykle probíhají na základě diskuse mezi pracovními týmy, supervizory a vedením organizace. - Pracovníci SKP pomáhají ke změnám v supervizním systému zejména tím, že poskytují při supervizích zpětné vazby. VII. Vzdělávání 1.) Vzdělávání a) Provozní pracovník, který nastupuje do pracovního poměru se zavazuje, že absolvuje základní kurz Diakonie ČCE - SKP na náklady střediska Diakonie v rámci pracovní doby. b) Vedoucí úseků absolvují potřebné vzdělávací programy za účelem získávání odborných znalostí dle finančních možností střediska - alespoň 1 školicí program za rok. c) Provozní pracovníci absolvují průběžně krátkodobé vzdělávací kurzy. d) Náklady na potřebné vzdělávání, které pracovník absolvuje se schválením ředitele střediska jsou propláceny dle platného Rozhodnutí ředitele střediska. V odůvodněných případech lze udělovat výjimky. e) Pro individuální vzdělávání pracovníků může ředitel schválit úhradu cestovného a proplatit pracovní dobu. f) Středisko může poskytnout pracovníkovi na jeho žádost placené studijní volno. 7

9 g) jedná-li se o finančně náročné vzdělávání nad částku Kč, zavazuje se pracovník na vrácení podílu kursovného v případě ukončení pracovního poměru. (viz rozhodnutí ředitele Proplácení a poplatky za kurzy) h) plánování vzdělávání je v kompetenci interního supervizora, který doporučuje a zařizuje potřebná vzdělávání podle dohody s pracovníkem a ředitelem střediska. Na začátku roku je podle finančních zdrojů sestavován plán vzdělávání pro jednotlivé pracovníky, na kterém se pracovníci podílejí. ch) po ukončení vzdělávání je pracovník povinen podat supervizorovi zpětnou vazbu o zajištěném vzdělávání a o přínosu pro jeho pracovní zařazení. Na velké poradě bude výsledek vzdělávání představen. 2. Exkurse a pracovní cesty a) Provozní pracovníci při nástupu schvalují podpisem, že souhlasí s pracovními cestami. b) Absolvují podle dohody exkurse v partnerských zařízeních, ze kterých vypracovávají zprávu, která bude představena na velké poradě. c) Proplácení se řídí rozhodnutím ředitele (Proplácení a poplatky za kurzy,školení,semináře). V odůvodněných případech lze udělovat výjimky. Požár VIII. Řešení konfliktních a nepředvídatelných situací na pokoji klientky nebo v domě - informovat pracovníka ve službě a vyhlásit poplach - dle uvážení zdolat požár vlastními silami - informovat nejbližší klientky a vyžádat si pomoc ostatních - dle uvážení evakuace všech dětí, klientek a pracovníků ( únik ven na ulici nebo na zahradu ) - vypnout elektrické jističe ( hl. jistič u hlavních dveří) - vypnout hl. uzávěr plynu ( hl. jistič v sušárně ) - použít ručních hasicích přístrojů - zavolat záchranný systém číslo telefonu : 150 nebo 112 na zahradě / např. domeček / - informovat pracovníka ve službě a vyhlásit poplach - dle uvážení zdolat požár vlastními silami - informovat nejbližší klientky a vyžádat si pomoc ostatních - dle uvážení evakuace všech dětí, klientek a pracovníků ( únik ven na ulici ) - použít ručních hasicích přístrojů - zavolat záchranný systém číslo telefonu : 150 nebo 112 Havárie vody ( prasklé potrubí, WC, utržený kohoutek ) - informovat pracovníka ve službě - vypnout hlavní uzávěr vody ( sušárna ) - zavolat opravu Výpadek dodávky elektrické energie 8

10 - na služebně je baterka, popřípadě svíčky a zápalky - zjistit příčinu kontrola jističů hlavní jistič u vchodových dveří služebna a prádelna u žetonovače ubytovací jednotky nade dveřmi Únik plynu ( podezření ) - informovat pracovníka ve službě - vypnout hlavní uzávěr plynu v sušárně, před kotelnou dle pokynů Prasklé topení - informovat pracovníka ve službě - v hlavní kotelně vypnout ventily ke stoupačkám - informovat správce kotelny tel na služebně ( nástěnka) Úraz dítěte nebo matky - informovat pracovníka ve službě ten reaguje dle situace o poskytne první pomoc - lékárnička je na služebně - zavolá záchranný systém (č. telefonu : 155 nebo 112 ) o vyžádá si pomoc ostatních klientek Úraz pracovníka ve službě - oznámit jinému pracovníkovi v DMD ( pokud tam jiný je ) - použít nouzové klíče a odemknout služebnu ( přízemí nad hydrantem ) - dle situace poskytnout první pomoc lékárnička je na služebně - zavolat záchranný systém č. tel. 155 nebo odemknout hlavní vchod a popřípadě požádat o pomoc sousedy, kolemjdoucí nebo prodavačky ve Večerce u Šubrtů. - informovat vedoucího DMD nebo soc. pracovnici čísla tel. na služebně nástěnka Zabouchnuté dveře - informovat pracovníka ve službě - náhradní klíče jsou na služebně v zásuvce - v případě, že klíč je z druhé strany : vlastními silami tel. číslo na opraváře : služebna nástěnka zavolat záchranný systém 150 nebo 112 Krádež - informovat pracovníka ve službě - dle situace : pracovník řeší sám, popř. volá Městskou policii na přání klientky zavolá Městskou policii č. tel.156 Útok cizí osoby před DMD ( osoba dožadující se vstupu ) - řeší pracovník přes videotelefon 9

11 - domluva přes okno na služebně ( hrozba asistence Městské policie ) - zavolat Městskou policii č. tel. 156 v prostorech DMD ( návštěva, která ohrožuje děti, klientky a pracovníky ) - informovat pracovníka ve službě - dle zvážení pracovníka ve službě : slovní upozornění na nevhodné chování vykázání z DMD hrozba asistence Městské policie zavolat Městskou policii č. tel v případě napadení si vyžádat pomoc všech klientek v DMD - použít nouzové klíče IX. Ostatní ustanovení 1. Hygienická a bezpečnostní pravidla a) je zakázáno: - manipulovat se zařízením, které není určené k práci, - opravovat a konstruovat přístroje na el.proud, - kouřit v prostorách domu. Je povoleno kouřit v místech k tomu určených - odnášet věci ze zařízení Domova. (Věci si lze zapůjčit pouze po dohodě s pověřenými pracovníky. Půjčka musí být zaevidována) b) povinností každého zaměstnance i stálého klienta je: - odchody ze střediska oznamovat službukonajícímu pracovníkovi, - vypínat el. spotřebiče po práci ze zdroje, - závady v Domově nahlašovat službukonajícímu pracovníkovi, - uklízet svá pracovní místa - jídlo, které je uschovávané ve veřejné lednici, popisovat jménem vlastníka c) ostatní ujednání Pracovník, kterému jsou svěřeny klíče, razítko, ceniny a jiné hodnotné věci, je za ně zodpovědný. Je povinen je zabezpečit proti odcizení a okamžitě nahlašovat jakoukoli závadu či ztrátu. 2. Mzdová pravidla Pro odměňování pracovníků v pracovním poměru se střediskem platí v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy samostatný Vnitřní mzdový předpis Diakonie ČCE. 3. Směrnice k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Je vydána samostatně rámcová směrnice formou písemného rozhodnutí ředitele Diakonie ČCE a zodpovídá za její plnění technický pracovník střediska referent BOZP a PO. 4. Ekonomická pravidla 10

12 Jsou vypracována samostatně v podobě směrnic a rozhodnutí. Zvláštním rozhodnutím je čerpání z FKSP pro zaměstnance a to rozhodnutím o čerpání na kulturní akce 200,- Kč na rok/zaměstnanec a možností bezúročné půjčky do výše 7000,- Kč na základě stanovených podmínek. 5. Projednání stížnosti Formy: anonymně - prostřednictvím schránky přání umístěné v klubu. přímo - se svým vedoucím. Pokud není možná domluva, má právo podat stížnost u ředitele. Pokud není spokojen s řešením stížnosti, má právo postoupit ji písemně představenstvu střediska Diakonie ČCE - SKP v Litoměřicích. Řešení: Do 3O dnů bude stěžovatel vyrozuměn jak byla stížnost vyřízena, případně jaká byla přijata opatření. Evidence: stížnosti jsou evidovány včetně způsobu řešení Zpracoval vedoucí Domova pro matku a dítě: Roman Striženec Podklady: 1. Organizační řád střediska 2. Ubytovací a provozní řád DMD ze dne Metodika řešení krizových situací DMD ze dne Rozhodnutí vedoucího DMD o podávání stížností ze dne

13 Ubytovací řád Domova pro matku a dítě IX. Všeobecná ustanovení - Domov pro matku a dítě (dále jen Domov) je zařízením sociálních služeb. Jeho zřizovatelem je Město Litoměřice. - Sociální služby v tomto zařízení poskytuje Středisko křesťanské pomoci Diakonie Českobratrské církve evangelické v Litoměřicích na základě Smlouvy, uzavřené mezi Městem Litoměřice a Diakonii ČCE v Litoměřicích X. Poslání a cíle Domova, cílová skupina uživatelů služeb a. Posláním Domova je být nápomocen ženám, které se ocitly přechodně v obtížné životní situaci. b. Cílem Domova je: Poskytovat dostatek času a prostoru k řešení krizové životní situace v bezpečném prostředí. V rámci poskytovaných služeb umožnit: změnu životních návyků, pohled do zrcadla (náhled), posílení sebevědomí a sebehodnocení, získávání nových dovedností, životní aktivizaci, vývoj, posun. - Cílovou skupinu uživatelů služeb tvoří osamělé ženy s dětmi 1 (matky svobodné, rozvedené, ovdovělé, dále matky, jejichž manžel, či partner je dlouhodobě hospitalizován, nebo se nachází ve výkonu trestu, eventuálně ve vyšetřovací vazbě, matky s dětmi, které jejich partneři opustili a dále matky, jejich ž manželský, či partnerský vztah trvá, ale ony sami či děti jsou vystaveny násilí a týrání). Pojem osamělá žena v těchto případech není identický s pojmem osamělá žena ve smyslu zákona o rodičovském příspěvku. XI. Zásady příjímání uživatelů služeb a.) Žádost o ubytování podává matka osobně nebo písemně řediteli Střediska Diakonie, nebo vedoucímu DMD. b.) Poskytnuté ubytování může mít charakter ubytování krizového nebo přechodného. 1 Pojem osamělé matky s dětmi je totožný s pojmem uživatel služby (klient). Pro potřeby tohoto řádu bude užíván pojem matka 1

14 c.) O poskytnutém typu ubytování rozhoduje vedoucí DMD, jeho rozhodnutí schvaluje ředitelka Střediska Diakonie ČCE. d.) Matku s dítětem přijímá vedoucí Domova, v případech poskytnutí krizového ubytování, v době mimo obvyklou pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu a pracovního volna službu konající pracovník. Součástí přijímacího řízení je vstupní pohovor, v rámci kterého je matka seznámena se svými právy a povinnostmi vyplývajícími z jejího pobytu v Domově. Pohovor je ukončen podpisem matky na osobní kartě matky. Na základě ústní dohody s matkou vedoucí DMD vyhotoví písemnou Smlouvu o ubytování, kterou podepíší vedoucí DMD a matka žadatelka o ubytování. Tuto smlouvu schvaluje ředitelka střediska. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž jeden výtisk obdrží žadatel a druhý výtisk je uložen v jeho osobním spisu. e.) Krizové ubytování se poskytuje na dobu maximálně 10 kalendářních dnů. Přechodné ubytování se poskytuje na dobu 3 měsíců. V odůvodněných případech může ředitelka Střediska rozhodnout o prodloužení pobytu maximálně na dobu 1 roku. O prodloužení delším než 1 rok rozhoduje sociální komise Městského úřadu v Litoměřicích. f.) Po podpisu smlouvy předá službu konající pracovník nové klientce matce jednotku společně s klíči a vybavením jednotky. Převzetí jednotky, klíčů a vybavení potvrdí matka svým podpisem na Předávacím protokolu, který je přílohou smlouvy. a. XII. Práva uživatelek služeb a.) Využívat služby nabízené podle dohody, uzavřené písemně či ústně s Diakonií ČCE Střediskem křesťanské pomoci v Litoměřicích. b.) Matka má právo na to, aby byla přijata s respektem. a) pracovník musí respektovat právo matky na soukromý život, b) pracovník může získávat pouze takové informace, které jsou nutné pro poskytnutí péče. c) Matka má právo na činění vlastních rozhodnutí, což znamená,že: pracovník při poskytování péče vychází z uživatelových potřeb a přání, pracovník musí poskytovat informace o alternativních metodách péče, jejich účelu a výhodách, pracovník zahajuje péči pouze se souhlasem matky, pravidelným poskytováním informací o cíli péče, metodách, roli a úloze matky, vlivu na další podmínky matky, očekávaném výsledku péče, pracovník umožňuje uživatele spolurozhodovat o dalším vývoji pomoci. Není-li matka schopna porozumět informacím nebo nemůže dát svolení, či odmítnout navržený typ terapie, musí pracovník toto povolení získat od osoby, kterou lze považovat za odpovědnou za matku (kupř. soudem ustanovený opatrovník). c.) Matka má právo na důvěrnost, což znamená, že: a) pracovník musí dodržovat statutární závazek nezveřejňovat informace a musí informace o matce používat diskrétně tak, aby to matku a její práva nijak nepoškozovalo, 2

15 b) pracovník nesmí zveřejňovat získané informace, pokud není statutárně uvedeno jinak, c) stížnosti matky, příp. jejího zákonného zástupce lze projednávat anonymně, prostřednictvím schránky přání umístěné v přízemí objektu DMD, nebo přímo s vedoucím DMD. Pokud není možná domluva, má uživatel právo podat stížnost u ředitelky Střediska. Pokud není spokojen s řešením stížnosti, má uživatel právo postoupit stížnost písemně představenstvu Diakonie v Litoměřicích. O způsobu, jak byla stížnost vyřízena, případně jaká byla přijata opatření, bude uživatel vyrozuměn do 30 dnů. 2 d) Matka má právo obracet se na pracovníky Domova i pracovníky Střediska ve všech otázkách svého osobního života, péče a výchovy dítěte. V rámci možností Domova a Střediska může matka v zájmu svém a svého dítěte požadovat účelnou pomoc a radu, zejména v případech styku se státními i samosprávními institucemi. e) Není-li to v rozporu se zájmu matky a dítěte, matka má právo odcházet z Domova na delší pobyt svátky víkendy, dovolené apod. Tuto okolnost je matka povinna oznámit vedoucímu nebo sociálnímu pracovníkovi. f) Matka má právo i s dítětem přenocovat mimo Domov. Tuto skutečnost sdělí vedoucímu DMD a uvede adresy svého dočasného pobytu. Matka, která takto učiní, se zapíše do Knihy příchodů a odchodů. Do této knihy se zapisuje rovněž denní odchody a příchody matek. g) Návštěvy cizích osob jsou povoleny pouze v době a prostorách k tomu určených. Obvyklá doba pro návštěvy je stanovena denně v době od do hodin. Výjimky řeší vedoucí Domova. Místa určená pro návštěvy jsou: 1. klubovna v přízemí, 2. společenská místnost ve II. patře, 3. kuřárna v suterénu, 4. zahrada v případě příznivého počasí h) Matka má právo vzdálit se ve večerních hodinách z objektu DMD nejvýše 1 x týdně poté, co si zajistí přiměřenou péči o své dítě (děti) a tuto skutečnost oznámí vedoucímu nebo službu konajícímu pracovníku. Převzetí péče o dítě potvrdí svým podpisem jak předávající matka, tak i osoba přebírající péči o dítě. Doba návratu je stanovena do hodin. XIII. Povinnosti a závazky uživatelek služeb, vyplývající z ubytování v DMD a.) Provoz Domova je ve všech aspektech podřízen především zájmům a potřebám dětí. Osobní zájmy matek také musí být této zásadě podřízeny. b.) Matka je povinna sama se starat o své ekonomické zajištění. c.) Matka s dítětem obývá v Domově určenou ubytovací jednotku, která je vybavena příslušným zařízením a vybavením.. Převzetí tohoto zařízení a vybavení matka stvrzuje svým podpisem předávacího protokolu při nástupu do Domova. Zároveň má právo využívat společné prostory a zařízení. 2 Viz Rozhodnutí vedoucího DMD o způsobu podávání a řešení stížností ze dne 1. dubna

16 d.) Matka spolupracuje s pracovníky Domova a Střediska při řešení otázek péče o dítě, vedení domácnosti a při řešení svých dalších sociálních a jiných problémů; je povinna dle svých možností účastnit se pracovních a jiných terapií. e.) Matka je povinna hradit nájemné poplatek ve stanovené výši a částky za elektrickou energii platbou poštovními poukázkami, které jim vydá vedoucí Domova vždy v den stanovený rozhodnutím ředitelky Střediska. f.) Matka je povinna ve všech částech Domova dodržovat zásady hygieny podle platných předpisů a podle pokynů pracovníků Domova. Úklid a hygienu v přidělených prostorech zajišťují matky samy dle rozpisu úklidu. g.) V zájmu dítěte je matkám zakázáno kouřit v celém objektu Domova, mimo místa vyhrazeného pro kouření Donášení a požívání alkoholických nápojů v Domově je zakázáno 3. h.) Matky jsou povinny účastnit se odborných besed a ostatních programů, pracovních aktivit a dalších akcí, které jsou pořádány v Domově nebo ve Středisku pro obyvatelky Domova pro matku a dítě. i.) Dále jsou matky povinny účastnit se všech akcí a aktivit, které jsou pořádány dle programu a které jsou směřovány k řešení jejich životní situace, organizačních a dalších otázek, týkajících se života v Domově. j.) Povinností matky je řádně a všestranně pečovat o dítě, starat se jeho i své stravování podle zásad racionální výživy, pečovat o ošacení a další potřeby dítěte i o potřeby své. Pracovníci Domova i Střediska mají právo a povinnost přesvědčovat se o způsobu výživy, o způsobu péče o dítě, o způsobu vedení domácnosti, hospodaření a udržování pořádku na ubytovací jednotce a o dalších aspektech jejího pobytu v Domově. k.) Matka spolupracuje s pracovníky Domova a Střediska při řešení otázek péče o dítě, vedení domácnosti a při řešení svých dalších sociálních a jiných problémů. l.) Svůj volný čas věnuje matka především péči o dítě a jeho výchově, spolupráci s pracovníky Domova a Střediska. V případě, že dítě navštěvuje předškolní nebo školní zařízení, spolupracuje matka s pracovníky těchto zařízení. m.) Matka je povinna pečovat o zdraví svého dítěte podle pokynů zdravotnických pracovníků, zejména dětského lékaře a dětské sestry. S dítětem pravidelně dochází na preventivní lékařské prohlídky, na povinné očkování při známkách onemocnění dítěte včas vyhledává lékařskou pomoc, využívá všech možností poučení, které domov případně zajišťuje ve spolupráci se zdravotnickými pracovníky. n.) V případě onemocnění matky, při delší nemoci dítěte, které znemožňují jeho přijetí v předškolním zařízení nebo ve škole, jakož i v dalších závažných případech pomáhají pracovníci Domova a Střediska zajistit péči o dítě jinou vhodnou formou ( vzájemnou výpomocí mezi matkami v Domově), případně formou placené pečovatelské služby pro rodiny 3 Výjimky v případě mimořádných okolností (rodinná výročí a jubilea, svátky apod. řeší vedoucí DMD na základě žádostí jednotlivých žadatelek ve spolupráci s ředitelkou Střediska a svými spolupracovníky. 4

17 s dětmi, umístěním dítěte v ústavu nebo dětském domově v závislosti na věku dítěte. o.) Matka nesmí dítě opouštět a ponechávat je samotné v ubytovací jednotce a odcházet mimo Domov. Musí-li opustit Domov s dítětem nebo bez něj, uvědomí o tom službu konajícího pracovníky a zabezpečí péči o dítě pomocí jiné matky. Případnou krátkodobou náhradní péči musí obě matky stvrdit svými podpisy u službu konajícího pracovníka a odcházející matka musí také uvést adresu místa pobytu. XIV. Všeobecné zásady provozu Domova pro matku a dítě a. Matky Domova mají právo pro svou osobní potřebu využívat prádelnu s vybavením proti zaplacení stanoveného poplatku. Doba použití prádelny je stanovena nejpozději do hodin. Matka je povinna prádelnu předat v čistotou a v pořádku službu konajícímu pracovníku Domova. b. Matky Domova mají právo používat elektrospotřebiče a zařízení určené ke společnému využívání. Použití a vrácení takovéhoto zařízení zapíše službukonající pracovník do knihy zápůjček. Matka odpovídá za technicky bezvadný a čistý stav zařízení při vrácení. Případné škody hradí. c. Matkám Domova není umožněno používat telefonní přístroj pro osobní potřeby. Ve nutných případech zajistí toto služba Domova (přivolání lékaře apod.). Hovory mohou matky přijímat pouze výjimečně. d. Matka se dle svých sil a možností snaží o vytváření harmonického prostředí v Domově. Je žádoucí, aby si dle svých možnosti matky vzájemně pomáhaly. Nelze však přenášet péči o dítě na jiné osoby. Toto lze pouze ve výjimečných případech s vědomím službu konajícího pracovníka. e. Televizor a videopřehrávač jsou umístěny ve společenské místnosti v přízemí a do provozu je lze uvádět pouze s vědomím službu konajícího pracovníka, s ohledem na dobu a vhodnost programu pro děti. Používání vlastního televizoru a jiných audiovizuálních prostředků na ubytovací jednotce řeší vedoucí Domova. f. Pro děti a jejich hry jsou vyhrazeny společenská místnost v přízemí a herna ve II. patře a v případě příznivého počasí zahrada. Děti nesmí být bez osobního dohledu matky. g. Vybavení a zařízení předané matce do užívání jsou majetkem Domova. Matka je povinna dbát o to, aby nedošlo k jeho poškození, dodržovat zásady hospodárnosti, šetření energií a spotřeby vody. Matka je povinna dodržovat všechny předpisy týkající se ochrany zdraví, života a majetku, zejména předpisy o prevenci úrazů dětí s dospělých a protipožární předpisy. h. Klíče od ubytovací jednotky je zakázáno komukoliv půjčovat, předávat či zhotovovat jejich kopie. i. Při odchodu z Domova odevzdá matka klíče od ubytovací jednotky službu konajícímu pracovníkovi, kde si je při návratu opět vyzvedne. j. Každou závadu nebo poškození zařízení obytných nebo jiných prostor je matka povinna ohlásit službu konajícímu pracovníkovi, který to zapíše do Knihy předání služby. 5

18 k. Za ztráty způsobené na osobních věcech, které si matka přinese do Domova, nenese Domov odpovědnost ani při případném opuštění Domova matkou. l. Za škody způsobené na zařízení, nebo ztráty z nedbalosti zaplatí matky úhradu, přičemž se vychází z pořizovací ceny poškozeného zařízení. m. Pracovníci Domova mají právo vstupovat do ubytovací jednotky matky za její nepřítomnosti způsobem, který stanoví vedoucí Domova. XV. Porušení Ubytovacího řádu. a.) Podle druhu a stupně porušení Ubytovacího řádu zve vedoucí Domova matku k osobnímu rozhovoru. U rozhovoru je přítomen další pracovník Domova. Z takového rozhovoru je učiněn závěr, který je zapsán do osobní dokumentace matky. Matka je povinna takového rozhovoru se zúčastnit a řídit se jeho závěry. b.) Za hrubé porušení Ubytovacího řádu se považuje svévolné opuštění bez vědomí vedoucího nebo službu konajícího pracovníky, zanechání dětí bez dozoru, konzumace alkoholických nápojů neb psychotropních látek, nepovolené návštěvy, neuhrazení stanovených poplatků a plateb, apod. c.) Pokud přijatá opatření nevedou k nápravě, nebo porušuje-li matka v Domově Ubytovací řád soustavně a trvale, nebo způsobem, který může vést k ohrožení života nebo zdraví dítěte, nebo vede-li matka způsob života, který dává trvale špatný příklad ostatním klientkám, v případě, že matka trvalé nebo vůbec nevyvíjí úsilí o řešení své bytové situace poskytovatel služby má právo vypovědět Smlouvu před jejím naplněním. d.) Návrh na zrušení ubytování podává vedoucí Domova nebo sociální pracovník na základě výše jmenovaných důvodů. e.) Výpovědní lhůta v uvedených případech činí 5 kalendářních dnů. XVI. Způsoby ukončení poskytování služeb ze strany matky a. Matka má právo vypovědět Smlouvu o ubytování na vlastní žádost. Výpovědní lhůta činí nejméně 1 týden (7 kalendářních dnů). b. Před odchodem z Domova předá matka vedoucímu DMD nebo určenému pracovníkovi věci a zařízení převzaté dle protokolu. c. V případě poškození, zničení nebo ztráty hradí matka poškozený nebo ztracený inventář v plné výši ze zálohy složené při podpisu Smlouvy o ubytování. X. Závěrečná ustanovení a.) Matka je povinna seznámit se s tímto Ubytovacím řádem v den svého nástupu do Domova a svým podpisem stvrdit závazek, že se tímto Ubytovacím řádem bude v průběhu pobytu bezvýhradně řídit. b.) Veškeré výjimky z tohoto Ubytovacího řádu řeší vedoucí DMD ve spolupráci se sociálními pracovníky DMD a se souhlasem ředitelky Střediska křesťanské pomoci Diakonie ČCE Litoměřice c.) Tento Ubytovací řád je závazný pro všechny matky bydlící v Domově a nabývá účinnosti dnem... 6

19 Zpracoval:.. Roman Striženec vedoucí Domova pro matku a dítě.. Irena Opočenská ředitelka Střediska křesťanské pomoci Diakonie ČCE Litoměřice Za představenstvo Střediska křesťanské pomoci Diakonie ČCE Litoměřice... Schvaluji: Městský úřad Litoměřice 7

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11, České Budějovice NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL V Českých Budějovicích dne 30. 6. 2011 Návštěvní řád: Upravuje pravidla chování

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 2/BOZP výtisk číslo: 1 Název: PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Obsah : 1. Základní ustanovení.

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. Vymezení pojmů Stížností je vyjádřena nespokojenost stěžovatelů s poskytovanými službami. Stížnost není pracovníky pojímána jako

Více

Zpracovala: Stanislava Češková Dne: 3. 1. 2008

Zpracovala: Stanislava Češková Dne: 3. 1. 2008 25. Pravidla pro přijímání nových zaměstnanců a činnost fyzických osob, které nejsou s poskytovatelem v pracovně právním vztahu (Zastoupení pracovnic v soc. službách v době nemoci, dovolené) 1. O přijetí

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013 Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY SMĚRNICE č. 5/ 2013 PRAVIDLA PRO JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU Přílohy: 1. Informace o zájemci o poskytovanou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň datum narození: trvalý pobyt: číslo jednací: zastoupená Mgr. Markétou Štychovou,

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

Všeobecné podmínky Práva a povinnosti účastníků, lektorů a zaměstnanců zájmového vzdělávání v Domu Digitálních Dovedností Jméno Datum Podpis

Všeobecné podmínky Práva a povinnosti účastníků, lektorů a zaměstnanců zájmového vzdělávání v Domu Digitálních Dovedností Jméno Datum Podpis Vydání č.: 5 Počet stran: 7 Počet příloh: 0 Účinnost od: 12.8.2014 Všeobecné podmínky Práva a povinnosti účastníků, lektorů a zaměstnanců zájmového vzdělávání v Domu Digitálních Dovedností Jméno Datum

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty:

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty: Název standardu 5. Přijímání a zaškolování 5a) Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Ostrava - Poruba Ukrajinská19, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Část: ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Vypracoval: Eva Kahúnová vedoucí vychovatelka

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd. mm. rrrr bydliště: xy v textu této smlouvy dále jen osoba a 2) organizace: Sociální služby města České Lípy, příspěvková

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz Vydal: Základní škola a Mateřská škola,chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace Č.j.: Spisový / Skartační znak: Název: A.1-ŘŠ ŠV-ORG-03-09/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ S5 Vypracovala: Mgr. Romana Sobotková,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 31. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j. 28/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Vypracoval Kontroloval Schválil Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Lucie Bělská, DiS., personální oddělení Verze: 01 Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení NT_SM_132 Datum vydání: 1.9.2015 Účinnost

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁMECKÉ KOČÁROVNY

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁMECKÉ KOČÁROVNY PROVOZNÍ ŘÁD ZÁMECKÉ KOČÁROVNY 1 Provozní řád zámecké kočárovny Účelem provozního řádu je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zúčastněných osob, ochrany majetku, cílem provozního řádu je zajištění příjemné

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ JEDNACÍ ŘÁD Gymnazijní společnosti z.s. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Základní ustanovení 1. Jednací řád rozvádí některá ustanovení Statutu Gymnazijní společnosti z.s. (dále jen GS) a podrobně upravuje

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Rybka, o.p.s. Azylový dům Rybka Studená, Tyršova 10, 378 56 Studená, tel. 384 391 001, email: rybka.studena@seznam.cz

Rybka, o.p.s. Azylový dům Rybka Studená, Tyršova 10, 378 56 Studená, tel. 384 391 001, email: rybka.studena@seznam.cz Rybka, o.p.s. Azylový dům Rybka Studená, Tyršova 10, 378 56 Studená, tel. 384 391 001, email: rybka.studena@seznam.cz Smlouva o poskytování sociální služby smlouva č. S 1/2015 Rybka, o.p.s. Nuzice 24 375

Více

PRAVIDLA DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA

PRAVIDLA DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace Slezská 164, 735 81 Bohumín - Starý Bohumín PRAVIDLA DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA Zpracoval: Kolektiv pracovníků Centra sociálních služeb Bohumín,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 Řád školní družiny Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 1. Organizace školní družiny a) Školní družina ( dále jen ŠD) je zřízena jako součást základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 podle zákona

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tato směrnice ruší všechny předcházející

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Veškeré stížnosti a připomínky jsou posuzovány jako podnět ke zlepšení poskytovaných

Více

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 4.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 2. 1. 2014 Zuzana Škochová personalista Datum:

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever I. OBECNÁ USTANOVENÍ Ředitel školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša ředitel DD, ZŠ a MŠ Ledce, příspěvková organizace Č.j.: 538/2016/DDLKL Platný od: 3.6.2016 OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ... 4 a) Název zařízení, adresa,

Více

Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a zaměstnanců družstva

Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a zaměstnanců družstva Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a zaměstnanců družstva Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 1 Dne: 2.2.2015 Dne:

Více

Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. Sídlo: A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka STANOVY SPOLKU

Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. Sídlo: A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka STANOVY SPOLKU STANOVY SPOLKU Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. Článek I Základní ustanovení Spolek Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. (dále jen spolek) je dobrovolná společenská organizace sdružující

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní bydliště: narozena: (v textu této smlouvy dále jen "Klient") zastoupen

Více

VZOROVÁ SMLOUVA! Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně

VZOROVÁ SMLOUVA! Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní).. bydliště:. narozen (a): (v textu této smlouvy dále jen "Klient")

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola 38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli I. Smluvní strany Jméno a příjmení: datum narození: trvalé bydliště: PSČ: v

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením Domov bez hranic U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk Rumburk Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 příspěvková organizace E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz renata.grundzova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád I.Základní ustanovení 1. Organizační strukturu komunitního plánování

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise Smluvní strany: Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise 1. ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Brněnská 1146/30, IČ: 00050784, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 Účinnost

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování sociální služby. denního stacionáře. I. Působnost

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování sociální služby. denního stacionáře. I. Působnost Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování sociální služby Vnitřní pravidla pro poskytování služeb denního stacionáře I. Působnost 1. Tato Vnitřní pravidla pro poskytování služeb denního stacionáře (dále jen Vnitřní

Více

Domovní řád Domova pro seniory Krč

Domovní řád Domova pro seniory Krč Příloha Domovní řád Domova pro seniory Krč Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 I. Úvod 1) Posláním Domova pro seniory Krč (dále Domov ) je nabídnout pobytovou službu pro seniory, (dále Uživatel ) která zajišťuje

Více

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov

Více

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, příspěvková organizace IČ: 00830411

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÉ HRADIŠTĚ Domácí pečovatelská služba Náměstí Míru 464, 686 01 Uherské Hradiště Tel.: 572 552 835, 602 155 402, E-mail: dps@uhradiste.charita.cz číslo smlouvy: /2012 výtisk: počet

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov Pravidla pro podávání a vyřizování stížností Obsah Úvod 2 Přijímání stížností: 2 Evidence stížností: 4 Vyřizování stížností: 5 1 Úvod Možnost stěžovat

Více

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství PREAMBULE My spotřebitelé biopotravin a příznivci ekologického zemědělství se svobodně sdružujeme za účelem

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Dokument P4/1 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Smlouva o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení Pan/paní, narozen/a., dosud trvale bytem.., v textu této smlouvy dále jen uživatel,

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE V souladu se školským zákonem č. 561/2004 123, a v souladu s vyhláškou 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny Platnost : od 1.9.2011 ÚVOD : Každý ubytovaný žák na domově mládeže se řídí jeho denním řádem. DM slouží ubytovaným žákům, všichni jsou povinni zacházet se svěřeným zařízením

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ SALVÁTOR

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ SALVÁTOR ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ SALVÁTOR část: Č.: Vypracoval: Schválil: ZŠ-58/2015 Marie Cahlíková Ing. Hynek Mikušek, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne Směrnice nabývá platnosti ode dne: Směrnice nabývá

Více

STANOVY zapsaného spolku Aikido Praha Vinohrady, z.s.

STANOVY zapsaného spolku Aikido Praha Vinohrady, z.s. STANOVY zapsaného spolku Aikido Praha Vinohrady, z.s. čl. I. Název, sídlo, působnost a charakter spolku 1. Název spolku je: Aikido Praha Vinohrady, z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je Praha. 3.

Více

VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Dům Žofie, Bezručova 1006, 544 01 Dvůr Králové nad Labem VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108 / 2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Více