Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2004/2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2004/2005"

Transkript

1 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2004/2005 Název práce: I. Provozní řád Domova pro matku a dítě, Litoměřice II. Ubytovací řád Domova pro matku a dítě, Litoměřice Jméno a příjmení autora: Roman STRIŽENEC Rok: 2005

2 Provozní řád Domova pro matku a dítě I. Všeobecná ustanovení - Domov pro matku a dítě (dále jen Domov) je zařízením sociálních služeb. Jeho zřizovatelem je Město Litoměřice. - Sociální služby poskytuje v tomto zařízení Středisko křesťanské pomoci Diakonie Českobratrské církve evangelické v Litoměřicích na základě Smlouvy, uzavřené mezi Městem Litoměřice a Diakonii ČCE v Litoměřicích II. Poslání a cíle Domova, cílová skupina uživatelů služeb - Posláním Domova je být nápomocen ženám, které se ocitly přechodně v obtížné životní situaci. - Cílem Domova je: Poskytovat dostatek času a prostoru k řešení krizové životní situace v bezpečném prostředí. V rámci poskytovaných služeb umožnit: změnu životních návyků, pohled do zrcadla (náhled), posílení sebevědomí a sebehodnocení, získávání nových dovedností, životní aktivizaci, vývoj, posun. - Cílovou skupinu uživatelů služeb tvoří osamělé matky s dětmi (matky svobodné, rozvedené, ovdovělé, dále matky, jejichž manžel, či partner je dlouhodobě hospitalizován, nebo se nachází ve výkonu trestu, eventuálně ve vyšetřovací vazbě, matky s dětmi, které jejich partneři opustili a dále matky, jejich ž manželský, či partnerský vztah trvá, ale ony sami či děti jsou vystaveny násilí a týrání). Pojem osamělá matka v těchto případech není identický s pojmem osamělá žena ve smyslu zákona o rodičovském příspěvku. III. Řízení a správa Domova - Sociální služby jsou v Domově poskytovány v nepřetržitém provozu. Jejich rozsah a zaměření vychází ze Sociálního programu Domova A ZE Smlouvy uzavřené mezi Městem Litoměřice a Střediskem křesťanské pomoci Diakonie ČCE Litoměřice. - Za provoz v Domově odpovídá vedoucí Domova (vedoucí úseku Střediska Diakonie ČCE), jehož ustanovuje ředitelka Střediska Diakonie ČCE v Litoměřicích. Vedoucí Domova je podřízen řediteli Střediska Diakonie ČCE. - Vedoucí Domova je nadřízený všem pracovníkům Domova (sociálním pracovníkům, pracovníkům sociální péče, pracovníkům noční služby). 1

3 a.) Vedoucí úseku nebo vedoucí pracovník (vedoucí DMD) - Vede jemu přidělený úsek a organizuje jeho činnost, zodpovídá za chod svého úseku a za určené klienty. Pro jednotlivé činnosti v úseku vydává rozhodnutí a kontroluje jejich plnění. - Pravidelně plánuje a organizuje činnost úseku ve spolupráci se svými podřízenými pracovníky. - Zúčastňuje se porad vedoucích pracovníků a informuje o úkolech své podřízené. Na porady se předem písemně připravuje. - Vede agendu o klientech svého úseku, sepisuje smlouvy s klienty a zajišťuje statistiku návštěvnosti. Zprostředkovává platby klientů včetně. Předává do evidence kartotéka Diakonie ČCE - nové klienty pověřenému pracovníkovi. - Odpovídá za kontrolu a plnění úkolů svých pracovníků. Provádí s nimi manažerskou supervizi. - Svolává pracovní schůzky se svými provozními pracovníky. - Po dobu své nepřítomnosti určuje za sebe zástupce, kterému předává potřebné instrukce k zastupování. - Předkládá řediteli střediska návrhy týkající se svého přiděleného úseku (náplně práce, odměňování, vzdělávání, organizační změny, akce atd.) - Podílí se na přípravě projektů pro získávání finančních příspěvků např. z vyhlášených grantů atd. - Podílí se na presentaci práce svého úseku a spolupracuje s navazujícími institucemi např.v rámci komunitního plánování. - Vypracovává podklady pro výroční zprávu za svůj úsek vždy v předem sjednaném termínu. - Může činit rozhodnutí ve svém úseku, pokud to není v rozporu s provozním řádem a musí o nich informovat ředitele (v nepřítomnosti zástupce). - O všech rozhodnutích, které mají souvislost se změnou běžného provozu úseku, musí informovat ředitele střediska předem (v nepřítomnosti zástupce). - Všechny připravované aktivity, které souvisí s finančním výdajem anebo s presentací, je nutné předkládat ke schválení. - Samostatně rozhoduje o dovolených svých podřízených avšak za podmínek, že nebude narušen chod úseku. - Vyžaduje-li situace omezit nebo rozšířit pracovní dobu úseku, může tak učinit pouze se souhlasem ředitele a je povinen zajistit informaci klientům, pokud se jich změna týká. - Při finančních operacích úseku se řídí pravidly ekonomických směrnic a rozhodnutích Diakonie ČCE - SKP v Litoměřicích. - Neustále zjišťuje, zda způsob práce celého úseku je v zájmu potřeb klientů a nestojí proti společně projevené vůli klientů. Ve sporných případech rozhoduje představenstvo střediska. - Při nástupu nových pracovníků do úseku zajistí u bezpečnostního referenta potřebná proškolení a seznámení je s platnými pravidly. - Nahlašuje veškeré zjištěné závady domovníkovi, který je dává na vědomí technickému pracovníkovi. - Nahlašuje technickému pracovníkovi požadavek na použití služebního vozu, který koordinuje požadavky na dopravu. - Organizuje práci přiděleným studentům na praxi a spolupracuje podle dohody s dobrovolnými pracovníky. 2

4 b.) Sociální pracovníci, pracovníci sociální péče, pracovníci noční služby (provozní pracovníci) - Provozní pracovník je zaměstnanec úseku střediska - Domova, který realizuje některý z projektů Diakonie ČCE SKP v Litoměřicích a poskytuje v rámci něho službu klientům. - Provozní pracovník je zodpovědný za práci s klienty, kterou vykonává na základě náplně práce a ve spolupráci se svým nadřízeným. - Informuje svého nadřízeného o průběhu práce a průběžně provádí zápis do provozní knihy, včetně statistických údajů. - Upozorňuje na jakýkoliv akutně vzniklý problém svého vedoucího, případně ředitele střediska. - Účastní se porady svého úseku, supervizí a a podle potřeby koncepčních porad. - Podle potřeb a možností se zúčastňuje vzdělávání, které směřuje ke zkvalitňování poskytovaných služeb klientům. - Případné pracovní či vztahové nejasnosti řeší se svým nadřízeným, supervizorem nebo ředitelem střediska. - V případě nutnosti, je-li určen ředitelem střediska, či svým nadřízeným, vypomáhá v úseku, do kterého je přechodně přeřazen a spadá v dané chvíli pod vedení příslušného vedoucího úseku. - Je zavázán mlčenlivostí, kterou podepisuje při nástupu do pracovního poměru. Pracuje a nakládá s informacemi podle zákona o ochraně citlivých údajů (dále Viz Rozhodnutí ředitele-bezpečnostní směrnice). - Eviduje docházku do docházkového a mzdového výkazu na PC. - Provozní pracovník zodpovídá za způsob provádění práce s klientem. - Každý provozní pracovník musí být seznámen s platnými předpisy pro práci, se svým pracovním zařazením, délkou pracovní doby a s pracovními prostředky a nástroji. Musí být proškolen v manipulací s pracovními prostředky a musí zodpovídat za jemu svěřené pracovní pomůcky. Individuální pracovní náplň každého pracovníka, podepsaná ředitelem střediska, je přílohou pracovní smlouvy. Součástí pracovní smlouvy je i mzdové zařazení. - Každý zaměstnanec je při nástupu proškolen v BOZP a PO a s řády příslušnými k jeho zařazení. - Zaměstnanec musí nahlašovat svou nepřítomnost svému nadřízenému předem. Výjimku tvoří pouze onemocnění anebo akutní situace, kdy pracovník nemohl předvídat svoji absenci. IV. Přijímání pracovníků a rozvázání pracovního poměru a.) Přijímání pracovníků - Provozní pracovníci včetně pracovníků v přímé péči s klienty jsou přijímáni převážně na základě výběrových řízení. Na místa vedoucích pracovníků je ve výběrové komisi přítomen člen představenstva střediska, který není zaměstnancem střediska, případně nezávislý odborník. Zpravidla druhou částí výběrového řízení je test přímé práce s klienty, kteří se podílejí na rozhodování o přijetí. - Při přijímání pracovníků je vyžadován životopis, předkládán vypracovaný formulář a dotazník s důrazem na motivaci pro práci v pomáhající profesi. 3

5 - Pracovníci jsou přijímáni na zkušební období 3 měsíců. První pracovní poměr se uzavírá zpravidla na dobu určitou s trváním jednoho roku pokud není stanoveno ÚP jinak. - Pracovníkovi je k dispozici supervizor, který pomáhá novému pracovníkovi zorientovat se v koncepci poskytování služeb střediska. Současně má svého nadřízeného, který je povinen pracovníka zaučit na přiděleném místě. V době zácviku se provádí manažerská supervize u provozních pracovníků min. 1x za 14 dní po dobu zkušební. b.) Rozvázání pracovního poměru - Způsoby rozvázání pracovního poměru se řídí zákoníkem práce. - Pracovník před ukončením pracovního poměru předá fyzicky všechny jemu svěřené věci (klíče, nářadí atp.), a předávací podklady z man.supervizí a individuálních plánů. V. Porady v DMD a.) Individuální řízený rozhovor nadřízeného s podřízeným pracovníkem (Manažerská supervize dále jen MS. Viz též odst.ix. 2) - Uskutečňuje se min 4 x ročně - Termín je stanoven po vzájemné dohodě na závěr M sezení. Lze jej iniciovat podle potřeby častěji, jak nadřízeným, tak podřízeným. - Je vypracováván formulář o výsledku hodnocení, který se vypracovává ve dvou vyhotoveních. - MS se řídí pravidly z rozhodnutí ředitele celé Diakonie ČCE a obsahem je mimo jiné kontrola a úprava náplně práce pracovníka b.) Koncepční porada - Uskutečňuje se před začátkem školního roku a na začátku roku kalendářního. - Porady se účastní všichni provozní pracovníci celého střediska. - Poradu řídí pověřený pracovník. - Program porady určuje ředitel střediska. - Z porady je proveden zápis. - Program porady: kontrola zápisu minulé porady a týmové supervize změny v programu střediska případné návrhy na úpravy náplní práce a pracovní doby informace k provozu střediska program úseku služeb veřejnosti plán připravovaných akcí finanční výhled a hospodaření střediska je sestavován strategický plán a hodnocení uplynulého období různé - Zápis obdrží vedoucí úseků a ředitel střediska 4

6 c.) Velká porada Diakonie ČCE SKP v Litoměřicích - svolává ředitel střediska v pravidelném čase v měsíčním cyklu. - poradu vede moderátor podle sestaveného harmonogramu - porad se zúčastňují povinně všichni vedoucí úseků (CDS, APZ, DMD, Správy, Služeb veřejnosti a fundraiser) - na porady přicházejí pracovníci s předem připravenými požadavky a informacemi jednotlivých úseků. Požadavky na vzdělání a metodiku, správní věci(např. finance, údržba), program akcí, fundraising atp. - z porady píše sekretářka zápis - zápis obsahuje: hlavičku - název porady, číslo a datum účast kontrola úkolů z minulého zápisu informace k úsekům jednotlivé úkoly jmenovitě a s termínem kdo zápis vypracoval - zápisy obdrží všichni vedoucí úseků a ředitel max.do týdne - vedoucí úseku je povinen o úkolech informovat své podřízené d.) Porada úseku - Jednotliví vedoucí svolávají porady v pravidelných cyklech, které si určí svým rozhodnutím - Porady se účastní podřízení pracovníci. - Způsob vedení porady určuje vedoucí. - Z jednání pořizuje zápis. - Termíny porad oznamuje vedoucí řediteli střediska. - Zápisy se ukládají na určených místech, tak aby byly volně k dispozici pracovníkům úseku. - Předmětem porady jsou provozní záležitosti(úkoly, termíny) a vzešlé požadavky na porady vedoucích. e.) Porada vedení úseku s ředitelem - provádí se pravidelně podle ujednání jednotlivých úseků, DMD 1x za 14 dní. - jde o jednání vedoucího úseku a případně zástupce s ředitelem ve věci plnění úkolů a plánů svého úseku - zápis provádí zástupce úseku VI. Supervize Smysl a cíl supervize Supervize je metoda napomáhající k rozvíjení odbornosti v oblasti pomáhajících profesí. Prostřednictvím reflexe (zaměřeného vnímání) a sebereflexe (zaměřeného sebevnímání) probíhá individuálně nebo ve skupině diskuse zaměřená na uvědomování si jednotlivých aspektů poskytované služby: vztahu s klientem, spolupráce v týmu, řízení týmů a organizace. 5

7 Pro optimální průběh supervize je potřeba, aby supervidovaní cítili pocit bezpečí, který jim umožňuje být v supervizi otevření. Pocit bezpečí pomáhá vytvořit písemný supervizní kontrakt, poskytování zpětných vazeb v závěru každé supervize a pravidelné vyhodnocování supervizí (nejméně 1x ročně). Charakteristika jednotlivých druhů supervize a.) Interní případová supervize: Interní supervizi provádí ředitelem jmenovaný pracovník střediska, který je vzdělán v daném oboru. Interní supervizor je garantem kvality poskytujících služeb klientům a je s ním sepsaná dohoda o supervizi. (Viz: Dohoda o supervizi) Interní supervizor provádí případovou skupinovou a individuální supervizi tam, kde nedochází ke střetu zájmů. Cílem případové supervize je poskytovat prostor konkrétnímu týmu nebo jednotlivci pro získávání profesionálního nadhledu a promýšlení strategie řešení případu, dalšího postupu práce s uživateli, diskuse o možnostech,zdrojích. Zjišťování změny - reflexe práce s uživatelem. Podpora a posílení supervidovaného v jeho profesionálním růstu. Reflexe a zpracování emočních a vztahových aspektů práce s uživatelem Závěry z interní supervize mohou být podkladem pro vzdělávání, externí supervize a další odborné konzultace Interní odbornou supervizi organizuje in.supervizor střediska v pravidelném měsíčním cyklu - tým DMD - soc.poradenství - tým CDS - tým koučů, instruktorů a prac.chráněných míst b.) Externí supervize Případová - odborná Cíl:Cílem externí odborné supervize je poskytovat prostor pracovníkům všech týmů najednou k strukturovanému reflektování přenosových procesů a vazeb, ke kterým může docházet během poskytování služeb mezi pracovníkem a uživatelem či uživateli. Frekvence: podle dohody cca 3x ročně 1,5 hod. Je určena pracovníkům v přímé péči s klienty Týmová jednotlivých úseků: Cíl: Cílem externí týmové supervize je poskytnout jednotlivým týmům SKP prostor pro reflexi týmových procesů, které mají vztah k optimálnímu poskytování služeb. Směřuje k upevnění týmové identity a podpoře týmové atmosféry. Frekvence: 2x ročně cca 1,5 hod pro každý tým SKP - týmy jsou rozdělené podle druhu poskytovaných služeb Týmová celého týmu Diakonie -SKP 6

8 Cíl: Cílem externí týmové supervize týmu SKP je reflektovat změny v poskytovaných službách v souladu s posláním SKP, podporovat v řešení obtížných situací vyskytujících se během spolupráce jednotlivých týmů, nacházet podněty pro další rozvoj organizace. Frekvence: 2x ročně 1 den c.) Řízené rozhovory: manažerská supervize/rozvojový plán práce Cíl: Dát zaměstnancům prostor k diskusi o jejich práci a vést tak organizaci k větší profesionalitě. Manažerská supervize/ rozvojový plán práce zahrnuje diskusi o stávajících a možných problémech a dává možnost vyjádřit pocity, které s prací souvisí. Umožňuje vést lidi v průběhu pracovní činnosti a upevňuje zodpovědnost celé organizace. Dává příležitost, aby lidé přijímali zodpovědnost. Je to prostor, v němž se supervizor, supervizant a celá organizace mohou učit Frekvence min 1x za 3 měsíce. U nových pracovníků cca 1x za 14 dní V případě RPP je rozhovor veden ve spolupráci s metodickým pracovníkem. d.) Pravidla používaná v supervizním systému organizace - Supervizoři pracují s tématy vyplývajícími ze supervizí ve vlastní supervizi. - Supervizní systém je otevřený, tj. může se měnit. Změny obvykle probíhají na základě diskuse mezi pracovními týmy, supervizory a vedením organizace. - Pracovníci SKP pomáhají ke změnám v supervizním systému zejména tím, že poskytují při supervizích zpětné vazby. VII. Vzdělávání 1.) Vzdělávání a) Provozní pracovník, který nastupuje do pracovního poměru se zavazuje, že absolvuje základní kurz Diakonie ČCE - SKP na náklady střediska Diakonie v rámci pracovní doby. b) Vedoucí úseků absolvují potřebné vzdělávací programy za účelem získávání odborných znalostí dle finančních možností střediska - alespoň 1 školicí program za rok. c) Provozní pracovníci absolvují průběžně krátkodobé vzdělávací kurzy. d) Náklady na potřebné vzdělávání, které pracovník absolvuje se schválením ředitele střediska jsou propláceny dle platného Rozhodnutí ředitele střediska. V odůvodněných případech lze udělovat výjimky. e) Pro individuální vzdělávání pracovníků může ředitel schválit úhradu cestovného a proplatit pracovní dobu. f) Středisko může poskytnout pracovníkovi na jeho žádost placené studijní volno. 7

9 g) jedná-li se o finančně náročné vzdělávání nad částku Kč, zavazuje se pracovník na vrácení podílu kursovného v případě ukončení pracovního poměru. (viz rozhodnutí ředitele Proplácení a poplatky za kurzy) h) plánování vzdělávání je v kompetenci interního supervizora, který doporučuje a zařizuje potřebná vzdělávání podle dohody s pracovníkem a ředitelem střediska. Na začátku roku je podle finančních zdrojů sestavován plán vzdělávání pro jednotlivé pracovníky, na kterém se pracovníci podílejí. ch) po ukončení vzdělávání je pracovník povinen podat supervizorovi zpětnou vazbu o zajištěném vzdělávání a o přínosu pro jeho pracovní zařazení. Na velké poradě bude výsledek vzdělávání představen. 2. Exkurse a pracovní cesty a) Provozní pracovníci při nástupu schvalují podpisem, že souhlasí s pracovními cestami. b) Absolvují podle dohody exkurse v partnerských zařízeních, ze kterých vypracovávají zprávu, která bude představena na velké poradě. c) Proplácení se řídí rozhodnutím ředitele (Proplácení a poplatky za kurzy,školení,semináře). V odůvodněných případech lze udělovat výjimky. Požár VIII. Řešení konfliktních a nepředvídatelných situací na pokoji klientky nebo v domě - informovat pracovníka ve službě a vyhlásit poplach - dle uvážení zdolat požár vlastními silami - informovat nejbližší klientky a vyžádat si pomoc ostatních - dle uvážení evakuace všech dětí, klientek a pracovníků ( únik ven na ulici nebo na zahradu ) - vypnout elektrické jističe ( hl. jistič u hlavních dveří) - vypnout hl. uzávěr plynu ( hl. jistič v sušárně ) - použít ručních hasicích přístrojů - zavolat záchranný systém číslo telefonu : 150 nebo 112 na zahradě / např. domeček / - informovat pracovníka ve službě a vyhlásit poplach - dle uvážení zdolat požár vlastními silami - informovat nejbližší klientky a vyžádat si pomoc ostatních - dle uvážení evakuace všech dětí, klientek a pracovníků ( únik ven na ulici ) - použít ručních hasicích přístrojů - zavolat záchranný systém číslo telefonu : 150 nebo 112 Havárie vody ( prasklé potrubí, WC, utržený kohoutek ) - informovat pracovníka ve službě - vypnout hlavní uzávěr vody ( sušárna ) - zavolat opravu Výpadek dodávky elektrické energie 8

10 - na služebně je baterka, popřípadě svíčky a zápalky - zjistit příčinu kontrola jističů hlavní jistič u vchodových dveří služebna a prádelna u žetonovače ubytovací jednotky nade dveřmi Únik plynu ( podezření ) - informovat pracovníka ve službě - vypnout hlavní uzávěr plynu v sušárně, před kotelnou dle pokynů Prasklé topení - informovat pracovníka ve službě - v hlavní kotelně vypnout ventily ke stoupačkám - informovat správce kotelny tel na služebně ( nástěnka) Úraz dítěte nebo matky - informovat pracovníka ve službě ten reaguje dle situace o poskytne první pomoc - lékárnička je na služebně - zavolá záchranný systém (č. telefonu : 155 nebo 112 ) o vyžádá si pomoc ostatních klientek Úraz pracovníka ve službě - oznámit jinému pracovníkovi v DMD ( pokud tam jiný je ) - použít nouzové klíče a odemknout služebnu ( přízemí nad hydrantem ) - dle situace poskytnout první pomoc lékárnička je na služebně - zavolat záchranný systém č. tel. 155 nebo odemknout hlavní vchod a popřípadě požádat o pomoc sousedy, kolemjdoucí nebo prodavačky ve Večerce u Šubrtů. - informovat vedoucího DMD nebo soc. pracovnici čísla tel. na služebně nástěnka Zabouchnuté dveře - informovat pracovníka ve službě - náhradní klíče jsou na služebně v zásuvce - v případě, že klíč je z druhé strany : vlastními silami tel. číslo na opraváře : služebna nástěnka zavolat záchranný systém 150 nebo 112 Krádež - informovat pracovníka ve službě - dle situace : pracovník řeší sám, popř. volá Městskou policii na přání klientky zavolá Městskou policii č. tel.156 Útok cizí osoby před DMD ( osoba dožadující se vstupu ) - řeší pracovník přes videotelefon 9

11 - domluva přes okno na služebně ( hrozba asistence Městské policie ) - zavolat Městskou policii č. tel. 156 v prostorech DMD ( návštěva, která ohrožuje děti, klientky a pracovníky ) - informovat pracovníka ve službě - dle zvážení pracovníka ve službě : slovní upozornění na nevhodné chování vykázání z DMD hrozba asistence Městské policie zavolat Městskou policii č. tel v případě napadení si vyžádat pomoc všech klientek v DMD - použít nouzové klíče IX. Ostatní ustanovení 1. Hygienická a bezpečnostní pravidla a) je zakázáno: - manipulovat se zařízením, které není určené k práci, - opravovat a konstruovat přístroje na el.proud, - kouřit v prostorách domu. Je povoleno kouřit v místech k tomu určených - odnášet věci ze zařízení Domova. (Věci si lze zapůjčit pouze po dohodě s pověřenými pracovníky. Půjčka musí být zaevidována) b) povinností každého zaměstnance i stálého klienta je: - odchody ze střediska oznamovat službukonajícímu pracovníkovi, - vypínat el. spotřebiče po práci ze zdroje, - závady v Domově nahlašovat službukonajícímu pracovníkovi, - uklízet svá pracovní místa - jídlo, které je uschovávané ve veřejné lednici, popisovat jménem vlastníka c) ostatní ujednání Pracovník, kterému jsou svěřeny klíče, razítko, ceniny a jiné hodnotné věci, je za ně zodpovědný. Je povinen je zabezpečit proti odcizení a okamžitě nahlašovat jakoukoli závadu či ztrátu. 2. Mzdová pravidla Pro odměňování pracovníků v pracovním poměru se střediskem platí v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy samostatný Vnitřní mzdový předpis Diakonie ČCE. 3. Směrnice k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Je vydána samostatně rámcová směrnice formou písemného rozhodnutí ředitele Diakonie ČCE a zodpovídá za její plnění technický pracovník střediska referent BOZP a PO. 4. Ekonomická pravidla 10

12 Jsou vypracována samostatně v podobě směrnic a rozhodnutí. Zvláštním rozhodnutím je čerpání z FKSP pro zaměstnance a to rozhodnutím o čerpání na kulturní akce 200,- Kč na rok/zaměstnanec a možností bezúročné půjčky do výše 7000,- Kč na základě stanovených podmínek. 5. Projednání stížnosti Formy: anonymně - prostřednictvím schránky přání umístěné v klubu. přímo - se svým vedoucím. Pokud není možná domluva, má právo podat stížnost u ředitele. Pokud není spokojen s řešením stížnosti, má právo postoupit ji písemně představenstvu střediska Diakonie ČCE - SKP v Litoměřicích. Řešení: Do 3O dnů bude stěžovatel vyrozuměn jak byla stížnost vyřízena, případně jaká byla přijata opatření. Evidence: stížnosti jsou evidovány včetně způsobu řešení Zpracoval vedoucí Domova pro matku a dítě: Roman Striženec Podklady: 1. Organizační řád střediska 2. Ubytovací a provozní řád DMD ze dne Metodika řešení krizových situací DMD ze dne Rozhodnutí vedoucího DMD o podávání stížností ze dne

13 Ubytovací řád Domova pro matku a dítě IX. Všeobecná ustanovení - Domov pro matku a dítě (dále jen Domov) je zařízením sociálních služeb. Jeho zřizovatelem je Město Litoměřice. - Sociální služby v tomto zařízení poskytuje Středisko křesťanské pomoci Diakonie Českobratrské církve evangelické v Litoměřicích na základě Smlouvy, uzavřené mezi Městem Litoměřice a Diakonii ČCE v Litoměřicích X. Poslání a cíle Domova, cílová skupina uživatelů služeb a. Posláním Domova je být nápomocen ženám, které se ocitly přechodně v obtížné životní situaci. b. Cílem Domova je: Poskytovat dostatek času a prostoru k řešení krizové životní situace v bezpečném prostředí. V rámci poskytovaných služeb umožnit: změnu životních návyků, pohled do zrcadla (náhled), posílení sebevědomí a sebehodnocení, získávání nových dovedností, životní aktivizaci, vývoj, posun. - Cílovou skupinu uživatelů služeb tvoří osamělé ženy s dětmi 1 (matky svobodné, rozvedené, ovdovělé, dále matky, jejichž manžel, či partner je dlouhodobě hospitalizován, nebo se nachází ve výkonu trestu, eventuálně ve vyšetřovací vazbě, matky s dětmi, které jejich partneři opustili a dále matky, jejich ž manželský, či partnerský vztah trvá, ale ony sami či děti jsou vystaveny násilí a týrání). Pojem osamělá žena v těchto případech není identický s pojmem osamělá žena ve smyslu zákona o rodičovském příspěvku. XI. Zásady příjímání uživatelů služeb a.) Žádost o ubytování podává matka osobně nebo písemně řediteli Střediska Diakonie, nebo vedoucímu DMD. b.) Poskytnuté ubytování může mít charakter ubytování krizového nebo přechodného. 1 Pojem osamělé matky s dětmi je totožný s pojmem uživatel služby (klient). Pro potřeby tohoto řádu bude užíván pojem matka 1

14 c.) O poskytnutém typu ubytování rozhoduje vedoucí DMD, jeho rozhodnutí schvaluje ředitelka Střediska Diakonie ČCE. d.) Matku s dítětem přijímá vedoucí Domova, v případech poskytnutí krizového ubytování, v době mimo obvyklou pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu a pracovního volna službu konající pracovník. Součástí přijímacího řízení je vstupní pohovor, v rámci kterého je matka seznámena se svými právy a povinnostmi vyplývajícími z jejího pobytu v Domově. Pohovor je ukončen podpisem matky na osobní kartě matky. Na základě ústní dohody s matkou vedoucí DMD vyhotoví písemnou Smlouvu o ubytování, kterou podepíší vedoucí DMD a matka žadatelka o ubytování. Tuto smlouvu schvaluje ředitelka střediska. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž jeden výtisk obdrží žadatel a druhý výtisk je uložen v jeho osobním spisu. e.) Krizové ubytování se poskytuje na dobu maximálně 10 kalendářních dnů. Přechodné ubytování se poskytuje na dobu 3 měsíců. V odůvodněných případech může ředitelka Střediska rozhodnout o prodloužení pobytu maximálně na dobu 1 roku. O prodloužení delším než 1 rok rozhoduje sociální komise Městského úřadu v Litoměřicích. f.) Po podpisu smlouvy předá službu konající pracovník nové klientce matce jednotku společně s klíči a vybavením jednotky. Převzetí jednotky, klíčů a vybavení potvrdí matka svým podpisem na Předávacím protokolu, který je přílohou smlouvy. a. XII. Práva uživatelek služeb a.) Využívat služby nabízené podle dohody, uzavřené písemně či ústně s Diakonií ČCE Střediskem křesťanské pomoci v Litoměřicích. b.) Matka má právo na to, aby byla přijata s respektem. a) pracovník musí respektovat právo matky na soukromý život, b) pracovník může získávat pouze takové informace, které jsou nutné pro poskytnutí péče. c) Matka má právo na činění vlastních rozhodnutí, což znamená,že: pracovník při poskytování péče vychází z uživatelových potřeb a přání, pracovník musí poskytovat informace o alternativních metodách péče, jejich účelu a výhodách, pracovník zahajuje péči pouze se souhlasem matky, pravidelným poskytováním informací o cíli péče, metodách, roli a úloze matky, vlivu na další podmínky matky, očekávaném výsledku péče, pracovník umožňuje uživatele spolurozhodovat o dalším vývoji pomoci. Není-li matka schopna porozumět informacím nebo nemůže dát svolení, či odmítnout navržený typ terapie, musí pracovník toto povolení získat od osoby, kterou lze považovat za odpovědnou za matku (kupř. soudem ustanovený opatrovník). c.) Matka má právo na důvěrnost, což znamená, že: a) pracovník musí dodržovat statutární závazek nezveřejňovat informace a musí informace o matce používat diskrétně tak, aby to matku a její práva nijak nepoškozovalo, 2

15 b) pracovník nesmí zveřejňovat získané informace, pokud není statutárně uvedeno jinak, c) stížnosti matky, příp. jejího zákonného zástupce lze projednávat anonymně, prostřednictvím schránky přání umístěné v přízemí objektu DMD, nebo přímo s vedoucím DMD. Pokud není možná domluva, má uživatel právo podat stížnost u ředitelky Střediska. Pokud není spokojen s řešením stížnosti, má uživatel právo postoupit stížnost písemně představenstvu Diakonie v Litoměřicích. O způsobu, jak byla stížnost vyřízena, případně jaká byla přijata opatření, bude uživatel vyrozuměn do 30 dnů. 2 d) Matka má právo obracet se na pracovníky Domova i pracovníky Střediska ve všech otázkách svého osobního života, péče a výchovy dítěte. V rámci možností Domova a Střediska může matka v zájmu svém a svého dítěte požadovat účelnou pomoc a radu, zejména v případech styku se státními i samosprávními institucemi. e) Není-li to v rozporu se zájmu matky a dítěte, matka má právo odcházet z Domova na delší pobyt svátky víkendy, dovolené apod. Tuto okolnost je matka povinna oznámit vedoucímu nebo sociálnímu pracovníkovi. f) Matka má právo i s dítětem přenocovat mimo Domov. Tuto skutečnost sdělí vedoucímu DMD a uvede adresy svého dočasného pobytu. Matka, která takto učiní, se zapíše do Knihy příchodů a odchodů. Do této knihy se zapisuje rovněž denní odchody a příchody matek. g) Návštěvy cizích osob jsou povoleny pouze v době a prostorách k tomu určených. Obvyklá doba pro návštěvy je stanovena denně v době od do hodin. Výjimky řeší vedoucí Domova. Místa určená pro návštěvy jsou: 1. klubovna v přízemí, 2. společenská místnost ve II. patře, 3. kuřárna v suterénu, 4. zahrada v případě příznivého počasí h) Matka má právo vzdálit se ve večerních hodinách z objektu DMD nejvýše 1 x týdně poté, co si zajistí přiměřenou péči o své dítě (děti) a tuto skutečnost oznámí vedoucímu nebo službu konajícímu pracovníku. Převzetí péče o dítě potvrdí svým podpisem jak předávající matka, tak i osoba přebírající péči o dítě. Doba návratu je stanovena do hodin. XIII. Povinnosti a závazky uživatelek služeb, vyplývající z ubytování v DMD a.) Provoz Domova je ve všech aspektech podřízen především zájmům a potřebám dětí. Osobní zájmy matek také musí být této zásadě podřízeny. b.) Matka je povinna sama se starat o své ekonomické zajištění. c.) Matka s dítětem obývá v Domově určenou ubytovací jednotku, která je vybavena příslušným zařízením a vybavením.. Převzetí tohoto zařízení a vybavení matka stvrzuje svým podpisem předávacího protokolu při nástupu do Domova. Zároveň má právo využívat společné prostory a zařízení. 2 Viz Rozhodnutí vedoucího DMD o způsobu podávání a řešení stížností ze dne 1. dubna

16 d.) Matka spolupracuje s pracovníky Domova a Střediska při řešení otázek péče o dítě, vedení domácnosti a při řešení svých dalších sociálních a jiných problémů; je povinna dle svých možností účastnit se pracovních a jiných terapií. e.) Matka je povinna hradit nájemné poplatek ve stanovené výši a částky za elektrickou energii platbou poštovními poukázkami, které jim vydá vedoucí Domova vždy v den stanovený rozhodnutím ředitelky Střediska. f.) Matka je povinna ve všech částech Domova dodržovat zásady hygieny podle platných předpisů a podle pokynů pracovníků Domova. Úklid a hygienu v přidělených prostorech zajišťují matky samy dle rozpisu úklidu. g.) V zájmu dítěte je matkám zakázáno kouřit v celém objektu Domova, mimo místa vyhrazeného pro kouření Donášení a požívání alkoholických nápojů v Domově je zakázáno 3. h.) Matky jsou povinny účastnit se odborných besed a ostatních programů, pracovních aktivit a dalších akcí, které jsou pořádány v Domově nebo ve Středisku pro obyvatelky Domova pro matku a dítě. i.) Dále jsou matky povinny účastnit se všech akcí a aktivit, které jsou pořádány dle programu a které jsou směřovány k řešení jejich životní situace, organizačních a dalších otázek, týkajících se života v Domově. j.) Povinností matky je řádně a všestranně pečovat o dítě, starat se jeho i své stravování podle zásad racionální výživy, pečovat o ošacení a další potřeby dítěte i o potřeby své. Pracovníci Domova i Střediska mají právo a povinnost přesvědčovat se o způsobu výživy, o způsobu péče o dítě, o způsobu vedení domácnosti, hospodaření a udržování pořádku na ubytovací jednotce a o dalších aspektech jejího pobytu v Domově. k.) Matka spolupracuje s pracovníky Domova a Střediska při řešení otázek péče o dítě, vedení domácnosti a při řešení svých dalších sociálních a jiných problémů. l.) Svůj volný čas věnuje matka především péči o dítě a jeho výchově, spolupráci s pracovníky Domova a Střediska. V případě, že dítě navštěvuje předškolní nebo školní zařízení, spolupracuje matka s pracovníky těchto zařízení. m.) Matka je povinna pečovat o zdraví svého dítěte podle pokynů zdravotnických pracovníků, zejména dětského lékaře a dětské sestry. S dítětem pravidelně dochází na preventivní lékařské prohlídky, na povinné očkování při známkách onemocnění dítěte včas vyhledává lékařskou pomoc, využívá všech možností poučení, které domov případně zajišťuje ve spolupráci se zdravotnickými pracovníky. n.) V případě onemocnění matky, při delší nemoci dítěte, které znemožňují jeho přijetí v předškolním zařízení nebo ve škole, jakož i v dalších závažných případech pomáhají pracovníci Domova a Střediska zajistit péči o dítě jinou vhodnou formou ( vzájemnou výpomocí mezi matkami v Domově), případně formou placené pečovatelské služby pro rodiny 3 Výjimky v případě mimořádných okolností (rodinná výročí a jubilea, svátky apod. řeší vedoucí DMD na základě žádostí jednotlivých žadatelek ve spolupráci s ředitelkou Střediska a svými spolupracovníky. 4

17 s dětmi, umístěním dítěte v ústavu nebo dětském domově v závislosti na věku dítěte. o.) Matka nesmí dítě opouštět a ponechávat je samotné v ubytovací jednotce a odcházet mimo Domov. Musí-li opustit Domov s dítětem nebo bez něj, uvědomí o tom službu konajícího pracovníky a zabezpečí péči o dítě pomocí jiné matky. Případnou krátkodobou náhradní péči musí obě matky stvrdit svými podpisy u službu konajícího pracovníka a odcházející matka musí také uvést adresu místa pobytu. XIV. Všeobecné zásady provozu Domova pro matku a dítě a. Matky Domova mají právo pro svou osobní potřebu využívat prádelnu s vybavením proti zaplacení stanoveného poplatku. Doba použití prádelny je stanovena nejpozději do hodin. Matka je povinna prádelnu předat v čistotou a v pořádku službu konajícímu pracovníku Domova. b. Matky Domova mají právo používat elektrospotřebiče a zařízení určené ke společnému využívání. Použití a vrácení takovéhoto zařízení zapíše službukonající pracovník do knihy zápůjček. Matka odpovídá za technicky bezvadný a čistý stav zařízení při vrácení. Případné škody hradí. c. Matkám Domova není umožněno používat telefonní přístroj pro osobní potřeby. Ve nutných případech zajistí toto služba Domova (přivolání lékaře apod.). Hovory mohou matky přijímat pouze výjimečně. d. Matka se dle svých sil a možností snaží o vytváření harmonického prostředí v Domově. Je žádoucí, aby si dle svých možnosti matky vzájemně pomáhaly. Nelze však přenášet péči o dítě na jiné osoby. Toto lze pouze ve výjimečných případech s vědomím službu konajícího pracovníka. e. Televizor a videopřehrávač jsou umístěny ve společenské místnosti v přízemí a do provozu je lze uvádět pouze s vědomím službu konajícího pracovníka, s ohledem na dobu a vhodnost programu pro děti. Používání vlastního televizoru a jiných audiovizuálních prostředků na ubytovací jednotce řeší vedoucí Domova. f. Pro děti a jejich hry jsou vyhrazeny společenská místnost v přízemí a herna ve II. patře a v případě příznivého počasí zahrada. Děti nesmí být bez osobního dohledu matky. g. Vybavení a zařízení předané matce do užívání jsou majetkem Domova. Matka je povinna dbát o to, aby nedošlo k jeho poškození, dodržovat zásady hospodárnosti, šetření energií a spotřeby vody. Matka je povinna dodržovat všechny předpisy týkající se ochrany zdraví, života a majetku, zejména předpisy o prevenci úrazů dětí s dospělých a protipožární předpisy. h. Klíče od ubytovací jednotky je zakázáno komukoliv půjčovat, předávat či zhotovovat jejich kopie. i. Při odchodu z Domova odevzdá matka klíče od ubytovací jednotky službu konajícímu pracovníkovi, kde si je při návratu opět vyzvedne. j. Každou závadu nebo poškození zařízení obytných nebo jiných prostor je matka povinna ohlásit službu konajícímu pracovníkovi, který to zapíše do Knihy předání služby. 5

18 k. Za ztráty způsobené na osobních věcech, které si matka přinese do Domova, nenese Domov odpovědnost ani při případném opuštění Domova matkou. l. Za škody způsobené na zařízení, nebo ztráty z nedbalosti zaplatí matky úhradu, přičemž se vychází z pořizovací ceny poškozeného zařízení. m. Pracovníci Domova mají právo vstupovat do ubytovací jednotky matky za její nepřítomnosti způsobem, který stanoví vedoucí Domova. XV. Porušení Ubytovacího řádu. a.) Podle druhu a stupně porušení Ubytovacího řádu zve vedoucí Domova matku k osobnímu rozhovoru. U rozhovoru je přítomen další pracovník Domova. Z takového rozhovoru je učiněn závěr, který je zapsán do osobní dokumentace matky. Matka je povinna takového rozhovoru se zúčastnit a řídit se jeho závěry. b.) Za hrubé porušení Ubytovacího řádu se považuje svévolné opuštění bez vědomí vedoucího nebo službu konajícího pracovníky, zanechání dětí bez dozoru, konzumace alkoholických nápojů neb psychotropních látek, nepovolené návštěvy, neuhrazení stanovených poplatků a plateb, apod. c.) Pokud přijatá opatření nevedou k nápravě, nebo porušuje-li matka v Domově Ubytovací řád soustavně a trvale, nebo způsobem, který může vést k ohrožení života nebo zdraví dítěte, nebo vede-li matka způsob života, který dává trvale špatný příklad ostatním klientkám, v případě, že matka trvalé nebo vůbec nevyvíjí úsilí o řešení své bytové situace poskytovatel služby má právo vypovědět Smlouvu před jejím naplněním. d.) Návrh na zrušení ubytování podává vedoucí Domova nebo sociální pracovník na základě výše jmenovaných důvodů. e.) Výpovědní lhůta v uvedených případech činí 5 kalendářních dnů. XVI. Způsoby ukončení poskytování služeb ze strany matky a. Matka má právo vypovědět Smlouvu o ubytování na vlastní žádost. Výpovědní lhůta činí nejméně 1 týden (7 kalendářních dnů). b. Před odchodem z Domova předá matka vedoucímu DMD nebo určenému pracovníkovi věci a zařízení převzaté dle protokolu. c. V případě poškození, zničení nebo ztráty hradí matka poškozený nebo ztracený inventář v plné výši ze zálohy složené při podpisu Smlouvy o ubytování. X. Závěrečná ustanovení a.) Matka je povinna seznámit se s tímto Ubytovacím řádem v den svého nástupu do Domova a svým podpisem stvrdit závazek, že se tímto Ubytovacím řádem bude v průběhu pobytu bezvýhradně řídit. b.) Veškeré výjimky z tohoto Ubytovacího řádu řeší vedoucí DMD ve spolupráci se sociálními pracovníky DMD a se souhlasem ředitelky Střediska křesťanské pomoci Diakonie ČCE Litoměřice c.) Tento Ubytovací řád je závazný pro všechny matky bydlící v Domově a nabývá účinnosti dnem... 6

19 Zpracoval:.. Roman Striženec vedoucí Domova pro matku a dítě.. Irena Opočenská ředitelka Střediska křesťanské pomoci Diakonie ČCE Litoměřice Za představenstvo Střediska křesťanské pomoci Diakonie ČCE Litoměřice... Schvaluji: Městský úřad Litoměřice 7

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 26 Název směrnice: O podávání a vyřizování stížností Stížností se rozumí projev nespokojenosti klienta nebo jiné osoby s poskytovanou sociální službou nebo způsobem jak je poskytována (např.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Tento dokument je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se zákonem č. 561/2004 Sb., o

Více

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Přijímání, evidence a vyřizování stížností

Přijímání, evidence a vyřizování stížností Účinnost od: 1. 4. Revize: 1x za 3 roky Rozsah působnosti: Všechna pracoviště, všechny pracovní pozice Obsah 1 Účel a předmět... 2 2 Pojmy a zkratky... 2 2.1 Pojmy... 2 2.2 Zkratky... 2 3 Související interní

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva Smlouva o poskytování odborného sociálního poradenství č. X/XXXX Uzavřená podle 91 a 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

Standard č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb Odlehčovací služba

Standard č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb Odlehčovací služba SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz Standard č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Dokument P4/1 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Smlouva o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení Pan/paní, narozen/a., dosud trvale bytem.., v textu této smlouvy dále jen uživatel,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

Organizační řád Základní školy Všeruby

Organizační řád Základní školy Všeruby Organizační řád Základní školy Všeruby školy. Organizační řád patří mezi základní dokumenty, které upravují organizaci, řízení a činnost Při zpracování organizačního řádu řed. školy respektuje: platné

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. č.j. 235-1/14 - Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola

Více

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Vypracoval Kontroloval Schválil Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Lucie Bělská, DiS., personální oddělení Verze: 01 Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení NT_SM_132 Datum vydání: 1.9.2015 Účinnost

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém Domácí řád Domova pro seniory v Bystrém Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy v denním chodu Domova pro seniory v Bystrém (dále jen DpS ) a pomáhá k tomu, aby

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád I.Základní ustanovení 1. Organizační strukturu komunitního plánování

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň datum narození: trvalý pobyt: číslo jednací: zastoupená Mgr. Markétou Štychovou,

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Směrnice č. 13/2012. Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb

Směrnice č. 13/2012. Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 13/2012 Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb - 1 - Každá stížnost je motivem

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice uzavřená mezi: Domov pro seniory Dobřichovice se sídlem Brunšov 365, Všenory 252 31 87 IČ 708 758 80 zastoupený

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová - lázně ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 27.2.2007 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 21. 1. 2013 Školská

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb.,

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Zpracovala: Stanislava Češková Dne: 3. 1. 2008

Zpracovala: Stanislava Češková Dne: 3. 1. 2008 25. Pravidla pro přijímání nových zaměstnanců a činnost fyzických osob, které nejsou s poskytovatelem v pracovně právním vztahu (Zastoupení pracovnic v soc. službách v době nemoci, dovolené) 1. O přijetí

Více

Smlouva o školní docházce

Smlouva o školní docházce Smlouva o školní docházce uzavřená ve smyslu ustanovení 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon Smluvní strany Soukromá mateřská škola a dětské jesle Moudrá sova s.r.o. Studentská 312/65, 360

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i: 1) Pan (paní), nar..,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Vnitřní předpis směrnice č. 107/2011 Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád vydává ředitel DDM. Zveřejňuje jej na přístupném místě (úřední deska) prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance DDM, účastníky

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova se sídlem 798 14 Olšany u Prostějova 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OLS-370/2015 Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Mgr.

Více

1. Všeobecná ustanovení. a) Úvodní ustanovení

1. Všeobecná ustanovení. a) Úvodní ustanovení Škola : Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4, příspěvková organizace Organizační řád mateřské školy Č.j.: 11/2013-OŘ/Ji Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 2.1/2014 Skartační znak: S 5/2019 Změny: 1.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZSHost/ 35 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

Provozní řád Centra sociálních služeb Praha pro poskytování služby Azylového domu Šromova

Provozní řád Centra sociálních služeb Praha pro poskytování služby Azylového domu Šromova Provozní řád Centra sociálních služeb Praha pro poskytování služby Azylového domu Šromova 1. Základní údaje o poskytování služby 1.1. Zařízení poskytuje na dobu určitou pobytovou službu osobám v dlouhodobě

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice č. 34/012 Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností Obsah 1. Úvod...2 1.1. Použité zkratky...2 1.2. Základní

Více