Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2004/2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2004/2005"

Transkript

1 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2004/2005 Název práce: I. Provozní řád Domova pro matku a dítě, Litoměřice II. Ubytovací řád Domova pro matku a dítě, Litoměřice Jméno a příjmení autora: Roman STRIŽENEC Rok: 2005

2 Provozní řád Domova pro matku a dítě I. Všeobecná ustanovení - Domov pro matku a dítě (dále jen Domov) je zařízením sociálních služeb. Jeho zřizovatelem je Město Litoměřice. - Sociální služby poskytuje v tomto zařízení Středisko křesťanské pomoci Diakonie Českobratrské církve evangelické v Litoměřicích na základě Smlouvy, uzavřené mezi Městem Litoměřice a Diakonii ČCE v Litoměřicích II. Poslání a cíle Domova, cílová skupina uživatelů služeb - Posláním Domova je být nápomocen ženám, které se ocitly přechodně v obtížné životní situaci. - Cílem Domova je: Poskytovat dostatek času a prostoru k řešení krizové životní situace v bezpečném prostředí. V rámci poskytovaných služeb umožnit: změnu životních návyků, pohled do zrcadla (náhled), posílení sebevědomí a sebehodnocení, získávání nových dovedností, životní aktivizaci, vývoj, posun. - Cílovou skupinu uživatelů služeb tvoří osamělé matky s dětmi (matky svobodné, rozvedené, ovdovělé, dále matky, jejichž manžel, či partner je dlouhodobě hospitalizován, nebo se nachází ve výkonu trestu, eventuálně ve vyšetřovací vazbě, matky s dětmi, které jejich partneři opustili a dále matky, jejich ž manželský, či partnerský vztah trvá, ale ony sami či děti jsou vystaveny násilí a týrání). Pojem osamělá matka v těchto případech není identický s pojmem osamělá žena ve smyslu zákona o rodičovském příspěvku. III. Řízení a správa Domova - Sociální služby jsou v Domově poskytovány v nepřetržitém provozu. Jejich rozsah a zaměření vychází ze Sociálního programu Domova A ZE Smlouvy uzavřené mezi Městem Litoměřice a Střediskem křesťanské pomoci Diakonie ČCE Litoměřice. - Za provoz v Domově odpovídá vedoucí Domova (vedoucí úseku Střediska Diakonie ČCE), jehož ustanovuje ředitelka Střediska Diakonie ČCE v Litoměřicích. Vedoucí Domova je podřízen řediteli Střediska Diakonie ČCE. - Vedoucí Domova je nadřízený všem pracovníkům Domova (sociálním pracovníkům, pracovníkům sociální péče, pracovníkům noční služby). 1

3 a.) Vedoucí úseku nebo vedoucí pracovník (vedoucí DMD) - Vede jemu přidělený úsek a organizuje jeho činnost, zodpovídá za chod svého úseku a za určené klienty. Pro jednotlivé činnosti v úseku vydává rozhodnutí a kontroluje jejich plnění. - Pravidelně plánuje a organizuje činnost úseku ve spolupráci se svými podřízenými pracovníky. - Zúčastňuje se porad vedoucích pracovníků a informuje o úkolech své podřízené. Na porady se předem písemně připravuje. - Vede agendu o klientech svého úseku, sepisuje smlouvy s klienty a zajišťuje statistiku návštěvnosti. Zprostředkovává platby klientů včetně. Předává do evidence kartotéka Diakonie ČCE - nové klienty pověřenému pracovníkovi. - Odpovídá za kontrolu a plnění úkolů svých pracovníků. Provádí s nimi manažerskou supervizi. - Svolává pracovní schůzky se svými provozními pracovníky. - Po dobu své nepřítomnosti určuje za sebe zástupce, kterému předává potřebné instrukce k zastupování. - Předkládá řediteli střediska návrhy týkající se svého přiděleného úseku (náplně práce, odměňování, vzdělávání, organizační změny, akce atd.) - Podílí se na přípravě projektů pro získávání finančních příspěvků např. z vyhlášených grantů atd. - Podílí se na presentaci práce svého úseku a spolupracuje s navazujícími institucemi např.v rámci komunitního plánování. - Vypracovává podklady pro výroční zprávu za svůj úsek vždy v předem sjednaném termínu. - Může činit rozhodnutí ve svém úseku, pokud to není v rozporu s provozním řádem a musí o nich informovat ředitele (v nepřítomnosti zástupce). - O všech rozhodnutích, které mají souvislost se změnou běžného provozu úseku, musí informovat ředitele střediska předem (v nepřítomnosti zástupce). - Všechny připravované aktivity, které souvisí s finančním výdajem anebo s presentací, je nutné předkládat ke schválení. - Samostatně rozhoduje o dovolených svých podřízených avšak za podmínek, že nebude narušen chod úseku. - Vyžaduje-li situace omezit nebo rozšířit pracovní dobu úseku, může tak učinit pouze se souhlasem ředitele a je povinen zajistit informaci klientům, pokud se jich změna týká. - Při finančních operacích úseku se řídí pravidly ekonomických směrnic a rozhodnutích Diakonie ČCE - SKP v Litoměřicích. - Neustále zjišťuje, zda způsob práce celého úseku je v zájmu potřeb klientů a nestojí proti společně projevené vůli klientů. Ve sporných případech rozhoduje představenstvo střediska. - Při nástupu nových pracovníků do úseku zajistí u bezpečnostního referenta potřebná proškolení a seznámení je s platnými pravidly. - Nahlašuje veškeré zjištěné závady domovníkovi, který je dává na vědomí technickému pracovníkovi. - Nahlašuje technickému pracovníkovi požadavek na použití služebního vozu, který koordinuje požadavky na dopravu. - Organizuje práci přiděleným studentům na praxi a spolupracuje podle dohody s dobrovolnými pracovníky. 2

4 b.) Sociální pracovníci, pracovníci sociální péče, pracovníci noční služby (provozní pracovníci) - Provozní pracovník je zaměstnanec úseku střediska - Domova, který realizuje některý z projektů Diakonie ČCE SKP v Litoměřicích a poskytuje v rámci něho službu klientům. - Provozní pracovník je zodpovědný za práci s klienty, kterou vykonává na základě náplně práce a ve spolupráci se svým nadřízeným. - Informuje svého nadřízeného o průběhu práce a průběžně provádí zápis do provozní knihy, včetně statistických údajů. - Upozorňuje na jakýkoliv akutně vzniklý problém svého vedoucího, případně ředitele střediska. - Účastní se porady svého úseku, supervizí a a podle potřeby koncepčních porad. - Podle potřeb a možností se zúčastňuje vzdělávání, které směřuje ke zkvalitňování poskytovaných služeb klientům. - Případné pracovní či vztahové nejasnosti řeší se svým nadřízeným, supervizorem nebo ředitelem střediska. - V případě nutnosti, je-li určen ředitelem střediska, či svým nadřízeným, vypomáhá v úseku, do kterého je přechodně přeřazen a spadá v dané chvíli pod vedení příslušného vedoucího úseku. - Je zavázán mlčenlivostí, kterou podepisuje při nástupu do pracovního poměru. Pracuje a nakládá s informacemi podle zákona o ochraně citlivých údajů (dále Viz Rozhodnutí ředitele-bezpečnostní směrnice). - Eviduje docházku do docházkového a mzdového výkazu na PC. - Provozní pracovník zodpovídá za způsob provádění práce s klientem. - Každý provozní pracovník musí být seznámen s platnými předpisy pro práci, se svým pracovním zařazením, délkou pracovní doby a s pracovními prostředky a nástroji. Musí být proškolen v manipulací s pracovními prostředky a musí zodpovídat za jemu svěřené pracovní pomůcky. Individuální pracovní náplň každého pracovníka, podepsaná ředitelem střediska, je přílohou pracovní smlouvy. Součástí pracovní smlouvy je i mzdové zařazení. - Každý zaměstnanec je při nástupu proškolen v BOZP a PO a s řády příslušnými k jeho zařazení. - Zaměstnanec musí nahlašovat svou nepřítomnost svému nadřízenému předem. Výjimku tvoří pouze onemocnění anebo akutní situace, kdy pracovník nemohl předvídat svoji absenci. IV. Přijímání pracovníků a rozvázání pracovního poměru a.) Přijímání pracovníků - Provozní pracovníci včetně pracovníků v přímé péči s klienty jsou přijímáni převážně na základě výběrových řízení. Na místa vedoucích pracovníků je ve výběrové komisi přítomen člen představenstva střediska, který není zaměstnancem střediska, případně nezávislý odborník. Zpravidla druhou částí výběrového řízení je test přímé práce s klienty, kteří se podílejí na rozhodování o přijetí. - Při přijímání pracovníků je vyžadován životopis, předkládán vypracovaný formulář a dotazník s důrazem na motivaci pro práci v pomáhající profesi. 3

5 - Pracovníci jsou přijímáni na zkušební období 3 měsíců. První pracovní poměr se uzavírá zpravidla na dobu určitou s trváním jednoho roku pokud není stanoveno ÚP jinak. - Pracovníkovi je k dispozici supervizor, který pomáhá novému pracovníkovi zorientovat se v koncepci poskytování služeb střediska. Současně má svého nadřízeného, který je povinen pracovníka zaučit na přiděleném místě. V době zácviku se provádí manažerská supervize u provozních pracovníků min. 1x za 14 dní po dobu zkušební. b.) Rozvázání pracovního poměru - Způsoby rozvázání pracovního poměru se řídí zákoníkem práce. - Pracovník před ukončením pracovního poměru předá fyzicky všechny jemu svěřené věci (klíče, nářadí atp.), a předávací podklady z man.supervizí a individuálních plánů. V. Porady v DMD a.) Individuální řízený rozhovor nadřízeného s podřízeným pracovníkem (Manažerská supervize dále jen MS. Viz též odst.ix. 2) - Uskutečňuje se min 4 x ročně - Termín je stanoven po vzájemné dohodě na závěr M sezení. Lze jej iniciovat podle potřeby častěji, jak nadřízeným, tak podřízeným. - Je vypracováván formulář o výsledku hodnocení, který se vypracovává ve dvou vyhotoveních. - MS se řídí pravidly z rozhodnutí ředitele celé Diakonie ČCE a obsahem je mimo jiné kontrola a úprava náplně práce pracovníka b.) Koncepční porada - Uskutečňuje se před začátkem školního roku a na začátku roku kalendářního. - Porady se účastní všichni provozní pracovníci celého střediska. - Poradu řídí pověřený pracovník. - Program porady určuje ředitel střediska. - Z porady je proveden zápis. - Program porady: kontrola zápisu minulé porady a týmové supervize změny v programu střediska případné návrhy na úpravy náplní práce a pracovní doby informace k provozu střediska program úseku služeb veřejnosti plán připravovaných akcí finanční výhled a hospodaření střediska je sestavován strategický plán a hodnocení uplynulého období různé - Zápis obdrží vedoucí úseků a ředitel střediska 4

6 c.) Velká porada Diakonie ČCE SKP v Litoměřicích - svolává ředitel střediska v pravidelném čase v měsíčním cyklu. - poradu vede moderátor podle sestaveného harmonogramu - porad se zúčastňují povinně všichni vedoucí úseků (CDS, APZ, DMD, Správy, Služeb veřejnosti a fundraiser) - na porady přicházejí pracovníci s předem připravenými požadavky a informacemi jednotlivých úseků. Požadavky na vzdělání a metodiku, správní věci(např. finance, údržba), program akcí, fundraising atp. - z porady píše sekretářka zápis - zápis obsahuje: hlavičku - název porady, číslo a datum účast kontrola úkolů z minulého zápisu informace k úsekům jednotlivé úkoly jmenovitě a s termínem kdo zápis vypracoval - zápisy obdrží všichni vedoucí úseků a ředitel max.do týdne - vedoucí úseku je povinen o úkolech informovat své podřízené d.) Porada úseku - Jednotliví vedoucí svolávají porady v pravidelných cyklech, které si určí svým rozhodnutím - Porady se účastní podřízení pracovníci. - Způsob vedení porady určuje vedoucí. - Z jednání pořizuje zápis. - Termíny porad oznamuje vedoucí řediteli střediska. - Zápisy se ukládají na určených místech, tak aby byly volně k dispozici pracovníkům úseku. - Předmětem porady jsou provozní záležitosti(úkoly, termíny) a vzešlé požadavky na porady vedoucích. e.) Porada vedení úseku s ředitelem - provádí se pravidelně podle ujednání jednotlivých úseků, DMD 1x za 14 dní. - jde o jednání vedoucího úseku a případně zástupce s ředitelem ve věci plnění úkolů a plánů svého úseku - zápis provádí zástupce úseku VI. Supervize Smysl a cíl supervize Supervize je metoda napomáhající k rozvíjení odbornosti v oblasti pomáhajících profesí. Prostřednictvím reflexe (zaměřeného vnímání) a sebereflexe (zaměřeného sebevnímání) probíhá individuálně nebo ve skupině diskuse zaměřená na uvědomování si jednotlivých aspektů poskytované služby: vztahu s klientem, spolupráce v týmu, řízení týmů a organizace. 5

7 Pro optimální průběh supervize je potřeba, aby supervidovaní cítili pocit bezpečí, který jim umožňuje být v supervizi otevření. Pocit bezpečí pomáhá vytvořit písemný supervizní kontrakt, poskytování zpětných vazeb v závěru každé supervize a pravidelné vyhodnocování supervizí (nejméně 1x ročně). Charakteristika jednotlivých druhů supervize a.) Interní případová supervize: Interní supervizi provádí ředitelem jmenovaný pracovník střediska, který je vzdělán v daném oboru. Interní supervizor je garantem kvality poskytujících služeb klientům a je s ním sepsaná dohoda o supervizi. (Viz: Dohoda o supervizi) Interní supervizor provádí případovou skupinovou a individuální supervizi tam, kde nedochází ke střetu zájmů. Cílem případové supervize je poskytovat prostor konkrétnímu týmu nebo jednotlivci pro získávání profesionálního nadhledu a promýšlení strategie řešení případu, dalšího postupu práce s uživateli, diskuse o možnostech,zdrojích. Zjišťování změny - reflexe práce s uživatelem. Podpora a posílení supervidovaného v jeho profesionálním růstu. Reflexe a zpracování emočních a vztahových aspektů práce s uživatelem Závěry z interní supervize mohou být podkladem pro vzdělávání, externí supervize a další odborné konzultace Interní odbornou supervizi organizuje in.supervizor střediska v pravidelném měsíčním cyklu - tým DMD - soc.poradenství - tým CDS - tým koučů, instruktorů a prac.chráněných míst b.) Externí supervize Případová - odborná Cíl:Cílem externí odborné supervize je poskytovat prostor pracovníkům všech týmů najednou k strukturovanému reflektování přenosových procesů a vazeb, ke kterým může docházet během poskytování služeb mezi pracovníkem a uživatelem či uživateli. Frekvence: podle dohody cca 3x ročně 1,5 hod. Je určena pracovníkům v přímé péči s klienty Týmová jednotlivých úseků: Cíl: Cílem externí týmové supervize je poskytnout jednotlivým týmům SKP prostor pro reflexi týmových procesů, které mají vztah k optimálnímu poskytování služeb. Směřuje k upevnění týmové identity a podpoře týmové atmosféry. Frekvence: 2x ročně cca 1,5 hod pro každý tým SKP - týmy jsou rozdělené podle druhu poskytovaných služeb Týmová celého týmu Diakonie -SKP 6

8 Cíl: Cílem externí týmové supervize týmu SKP je reflektovat změny v poskytovaných službách v souladu s posláním SKP, podporovat v řešení obtížných situací vyskytujících se během spolupráce jednotlivých týmů, nacházet podněty pro další rozvoj organizace. Frekvence: 2x ročně 1 den c.) Řízené rozhovory: manažerská supervize/rozvojový plán práce Cíl: Dát zaměstnancům prostor k diskusi o jejich práci a vést tak organizaci k větší profesionalitě. Manažerská supervize/ rozvojový plán práce zahrnuje diskusi o stávajících a možných problémech a dává možnost vyjádřit pocity, které s prací souvisí. Umožňuje vést lidi v průběhu pracovní činnosti a upevňuje zodpovědnost celé organizace. Dává příležitost, aby lidé přijímali zodpovědnost. Je to prostor, v němž se supervizor, supervizant a celá organizace mohou učit Frekvence min 1x za 3 měsíce. U nových pracovníků cca 1x za 14 dní V případě RPP je rozhovor veden ve spolupráci s metodickým pracovníkem. d.) Pravidla používaná v supervizním systému organizace - Supervizoři pracují s tématy vyplývajícími ze supervizí ve vlastní supervizi. - Supervizní systém je otevřený, tj. může se měnit. Změny obvykle probíhají na základě diskuse mezi pracovními týmy, supervizory a vedením organizace. - Pracovníci SKP pomáhají ke změnám v supervizním systému zejména tím, že poskytují při supervizích zpětné vazby. VII. Vzdělávání 1.) Vzdělávání a) Provozní pracovník, který nastupuje do pracovního poměru se zavazuje, že absolvuje základní kurz Diakonie ČCE - SKP na náklady střediska Diakonie v rámci pracovní doby. b) Vedoucí úseků absolvují potřebné vzdělávací programy za účelem získávání odborných znalostí dle finančních možností střediska - alespoň 1 školicí program za rok. c) Provozní pracovníci absolvují průběžně krátkodobé vzdělávací kurzy. d) Náklady na potřebné vzdělávání, které pracovník absolvuje se schválením ředitele střediska jsou propláceny dle platného Rozhodnutí ředitele střediska. V odůvodněných případech lze udělovat výjimky. e) Pro individuální vzdělávání pracovníků může ředitel schválit úhradu cestovného a proplatit pracovní dobu. f) Středisko může poskytnout pracovníkovi na jeho žádost placené studijní volno. 7

9 g) jedná-li se o finančně náročné vzdělávání nad částku Kč, zavazuje se pracovník na vrácení podílu kursovného v případě ukončení pracovního poměru. (viz rozhodnutí ředitele Proplácení a poplatky za kurzy) h) plánování vzdělávání je v kompetenci interního supervizora, který doporučuje a zařizuje potřebná vzdělávání podle dohody s pracovníkem a ředitelem střediska. Na začátku roku je podle finančních zdrojů sestavován plán vzdělávání pro jednotlivé pracovníky, na kterém se pracovníci podílejí. ch) po ukončení vzdělávání je pracovník povinen podat supervizorovi zpětnou vazbu o zajištěném vzdělávání a o přínosu pro jeho pracovní zařazení. Na velké poradě bude výsledek vzdělávání představen. 2. Exkurse a pracovní cesty a) Provozní pracovníci při nástupu schvalují podpisem, že souhlasí s pracovními cestami. b) Absolvují podle dohody exkurse v partnerských zařízeních, ze kterých vypracovávají zprávu, která bude představena na velké poradě. c) Proplácení se řídí rozhodnutím ředitele (Proplácení a poplatky za kurzy,školení,semináře). V odůvodněných případech lze udělovat výjimky. Požár VIII. Řešení konfliktních a nepředvídatelných situací na pokoji klientky nebo v domě - informovat pracovníka ve službě a vyhlásit poplach - dle uvážení zdolat požár vlastními silami - informovat nejbližší klientky a vyžádat si pomoc ostatních - dle uvážení evakuace všech dětí, klientek a pracovníků ( únik ven na ulici nebo na zahradu ) - vypnout elektrické jističe ( hl. jistič u hlavních dveří) - vypnout hl. uzávěr plynu ( hl. jistič v sušárně ) - použít ručních hasicích přístrojů - zavolat záchranný systém číslo telefonu : 150 nebo 112 na zahradě / např. domeček / - informovat pracovníka ve službě a vyhlásit poplach - dle uvážení zdolat požár vlastními silami - informovat nejbližší klientky a vyžádat si pomoc ostatních - dle uvážení evakuace všech dětí, klientek a pracovníků ( únik ven na ulici ) - použít ručních hasicích přístrojů - zavolat záchranný systém číslo telefonu : 150 nebo 112 Havárie vody ( prasklé potrubí, WC, utržený kohoutek ) - informovat pracovníka ve službě - vypnout hlavní uzávěr vody ( sušárna ) - zavolat opravu Výpadek dodávky elektrické energie 8

10 - na služebně je baterka, popřípadě svíčky a zápalky - zjistit příčinu kontrola jističů hlavní jistič u vchodových dveří služebna a prádelna u žetonovače ubytovací jednotky nade dveřmi Únik plynu ( podezření ) - informovat pracovníka ve službě - vypnout hlavní uzávěr plynu v sušárně, před kotelnou dle pokynů Prasklé topení - informovat pracovníka ve službě - v hlavní kotelně vypnout ventily ke stoupačkám - informovat správce kotelny tel na služebně ( nástěnka) Úraz dítěte nebo matky - informovat pracovníka ve službě ten reaguje dle situace o poskytne první pomoc - lékárnička je na služebně - zavolá záchranný systém (č. telefonu : 155 nebo 112 ) o vyžádá si pomoc ostatních klientek Úraz pracovníka ve službě - oznámit jinému pracovníkovi v DMD ( pokud tam jiný je ) - použít nouzové klíče a odemknout služebnu ( přízemí nad hydrantem ) - dle situace poskytnout první pomoc lékárnička je na služebně - zavolat záchranný systém č. tel. 155 nebo odemknout hlavní vchod a popřípadě požádat o pomoc sousedy, kolemjdoucí nebo prodavačky ve Večerce u Šubrtů. - informovat vedoucího DMD nebo soc. pracovnici čísla tel. na služebně nástěnka Zabouchnuté dveře - informovat pracovníka ve službě - náhradní klíče jsou na služebně v zásuvce - v případě, že klíč je z druhé strany : vlastními silami tel. číslo na opraváře : služebna nástěnka zavolat záchranný systém 150 nebo 112 Krádež - informovat pracovníka ve službě - dle situace : pracovník řeší sám, popř. volá Městskou policii na přání klientky zavolá Městskou policii č. tel.156 Útok cizí osoby před DMD ( osoba dožadující se vstupu ) - řeší pracovník přes videotelefon 9

11 - domluva přes okno na služebně ( hrozba asistence Městské policie ) - zavolat Městskou policii č. tel. 156 v prostorech DMD ( návštěva, která ohrožuje děti, klientky a pracovníky ) - informovat pracovníka ve službě - dle zvážení pracovníka ve službě : slovní upozornění na nevhodné chování vykázání z DMD hrozba asistence Městské policie zavolat Městskou policii č. tel v případě napadení si vyžádat pomoc všech klientek v DMD - použít nouzové klíče IX. Ostatní ustanovení 1. Hygienická a bezpečnostní pravidla a) je zakázáno: - manipulovat se zařízením, které není určené k práci, - opravovat a konstruovat přístroje na el.proud, - kouřit v prostorách domu. Je povoleno kouřit v místech k tomu určených - odnášet věci ze zařízení Domova. (Věci si lze zapůjčit pouze po dohodě s pověřenými pracovníky. Půjčka musí být zaevidována) b) povinností každého zaměstnance i stálého klienta je: - odchody ze střediska oznamovat službukonajícímu pracovníkovi, - vypínat el. spotřebiče po práci ze zdroje, - závady v Domově nahlašovat službukonajícímu pracovníkovi, - uklízet svá pracovní místa - jídlo, které je uschovávané ve veřejné lednici, popisovat jménem vlastníka c) ostatní ujednání Pracovník, kterému jsou svěřeny klíče, razítko, ceniny a jiné hodnotné věci, je za ně zodpovědný. Je povinen je zabezpečit proti odcizení a okamžitě nahlašovat jakoukoli závadu či ztrátu. 2. Mzdová pravidla Pro odměňování pracovníků v pracovním poměru se střediskem platí v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy samostatný Vnitřní mzdový předpis Diakonie ČCE. 3. Směrnice k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Je vydána samostatně rámcová směrnice formou písemného rozhodnutí ředitele Diakonie ČCE a zodpovídá za její plnění technický pracovník střediska referent BOZP a PO. 4. Ekonomická pravidla 10

12 Jsou vypracována samostatně v podobě směrnic a rozhodnutí. Zvláštním rozhodnutím je čerpání z FKSP pro zaměstnance a to rozhodnutím o čerpání na kulturní akce 200,- Kč na rok/zaměstnanec a možností bezúročné půjčky do výše 7000,- Kč na základě stanovených podmínek. 5. Projednání stížnosti Formy: anonymně - prostřednictvím schránky přání umístěné v klubu. přímo - se svým vedoucím. Pokud není možná domluva, má právo podat stížnost u ředitele. Pokud není spokojen s řešením stížnosti, má právo postoupit ji písemně představenstvu střediska Diakonie ČCE - SKP v Litoměřicích. Řešení: Do 3O dnů bude stěžovatel vyrozuměn jak byla stížnost vyřízena, případně jaká byla přijata opatření. Evidence: stížnosti jsou evidovány včetně způsobu řešení Zpracoval vedoucí Domova pro matku a dítě: Roman Striženec Podklady: 1. Organizační řád střediska 2. Ubytovací a provozní řád DMD ze dne Metodika řešení krizových situací DMD ze dne Rozhodnutí vedoucího DMD o podávání stížností ze dne

13 Ubytovací řád Domova pro matku a dítě IX. Všeobecná ustanovení - Domov pro matku a dítě (dále jen Domov) je zařízením sociálních služeb. Jeho zřizovatelem je Město Litoměřice. - Sociální služby v tomto zařízení poskytuje Středisko křesťanské pomoci Diakonie Českobratrské církve evangelické v Litoměřicích na základě Smlouvy, uzavřené mezi Městem Litoměřice a Diakonii ČCE v Litoměřicích X. Poslání a cíle Domova, cílová skupina uživatelů služeb a. Posláním Domova je být nápomocen ženám, které se ocitly přechodně v obtížné životní situaci. b. Cílem Domova je: Poskytovat dostatek času a prostoru k řešení krizové životní situace v bezpečném prostředí. V rámci poskytovaných služeb umožnit: změnu životních návyků, pohled do zrcadla (náhled), posílení sebevědomí a sebehodnocení, získávání nových dovedností, životní aktivizaci, vývoj, posun. - Cílovou skupinu uživatelů služeb tvoří osamělé ženy s dětmi 1 (matky svobodné, rozvedené, ovdovělé, dále matky, jejichž manžel, či partner je dlouhodobě hospitalizován, nebo se nachází ve výkonu trestu, eventuálně ve vyšetřovací vazbě, matky s dětmi, které jejich partneři opustili a dále matky, jejich ž manželský, či partnerský vztah trvá, ale ony sami či děti jsou vystaveny násilí a týrání). Pojem osamělá žena v těchto případech není identický s pojmem osamělá žena ve smyslu zákona o rodičovském příspěvku. XI. Zásady příjímání uživatelů služeb a.) Žádost o ubytování podává matka osobně nebo písemně řediteli Střediska Diakonie, nebo vedoucímu DMD. b.) Poskytnuté ubytování může mít charakter ubytování krizového nebo přechodného. 1 Pojem osamělé matky s dětmi je totožný s pojmem uživatel služby (klient). Pro potřeby tohoto řádu bude užíván pojem matka 1

14 c.) O poskytnutém typu ubytování rozhoduje vedoucí DMD, jeho rozhodnutí schvaluje ředitelka Střediska Diakonie ČCE. d.) Matku s dítětem přijímá vedoucí Domova, v případech poskytnutí krizového ubytování, v době mimo obvyklou pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu a pracovního volna službu konající pracovník. Součástí přijímacího řízení je vstupní pohovor, v rámci kterého je matka seznámena se svými právy a povinnostmi vyplývajícími z jejího pobytu v Domově. Pohovor je ukončen podpisem matky na osobní kartě matky. Na základě ústní dohody s matkou vedoucí DMD vyhotoví písemnou Smlouvu o ubytování, kterou podepíší vedoucí DMD a matka žadatelka o ubytování. Tuto smlouvu schvaluje ředitelka střediska. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž jeden výtisk obdrží žadatel a druhý výtisk je uložen v jeho osobním spisu. e.) Krizové ubytování se poskytuje na dobu maximálně 10 kalendářních dnů. Přechodné ubytování se poskytuje na dobu 3 měsíců. V odůvodněných případech může ředitelka Střediska rozhodnout o prodloužení pobytu maximálně na dobu 1 roku. O prodloužení delším než 1 rok rozhoduje sociální komise Městského úřadu v Litoměřicích. f.) Po podpisu smlouvy předá službu konající pracovník nové klientce matce jednotku společně s klíči a vybavením jednotky. Převzetí jednotky, klíčů a vybavení potvrdí matka svým podpisem na Předávacím protokolu, který je přílohou smlouvy. a. XII. Práva uživatelek služeb a.) Využívat služby nabízené podle dohody, uzavřené písemně či ústně s Diakonií ČCE Střediskem křesťanské pomoci v Litoměřicích. b.) Matka má právo na to, aby byla přijata s respektem. a) pracovník musí respektovat právo matky na soukromý život, b) pracovník může získávat pouze takové informace, které jsou nutné pro poskytnutí péče. c) Matka má právo na činění vlastních rozhodnutí, což znamená,že: pracovník při poskytování péče vychází z uživatelových potřeb a přání, pracovník musí poskytovat informace o alternativních metodách péče, jejich účelu a výhodách, pracovník zahajuje péči pouze se souhlasem matky, pravidelným poskytováním informací o cíli péče, metodách, roli a úloze matky, vlivu na další podmínky matky, očekávaném výsledku péče, pracovník umožňuje uživatele spolurozhodovat o dalším vývoji pomoci. Není-li matka schopna porozumět informacím nebo nemůže dát svolení, či odmítnout navržený typ terapie, musí pracovník toto povolení získat od osoby, kterou lze považovat za odpovědnou za matku (kupř. soudem ustanovený opatrovník). c.) Matka má právo na důvěrnost, což znamená, že: a) pracovník musí dodržovat statutární závazek nezveřejňovat informace a musí informace o matce používat diskrétně tak, aby to matku a její práva nijak nepoškozovalo, 2

15 b) pracovník nesmí zveřejňovat získané informace, pokud není statutárně uvedeno jinak, c) stížnosti matky, příp. jejího zákonného zástupce lze projednávat anonymně, prostřednictvím schránky přání umístěné v přízemí objektu DMD, nebo přímo s vedoucím DMD. Pokud není možná domluva, má uživatel právo podat stížnost u ředitelky Střediska. Pokud není spokojen s řešením stížnosti, má uživatel právo postoupit stížnost písemně představenstvu Diakonie v Litoměřicích. O způsobu, jak byla stížnost vyřízena, případně jaká byla přijata opatření, bude uživatel vyrozuměn do 30 dnů. 2 d) Matka má právo obracet se na pracovníky Domova i pracovníky Střediska ve všech otázkách svého osobního života, péče a výchovy dítěte. V rámci možností Domova a Střediska může matka v zájmu svém a svého dítěte požadovat účelnou pomoc a radu, zejména v případech styku se státními i samosprávními institucemi. e) Není-li to v rozporu se zájmu matky a dítěte, matka má právo odcházet z Domova na delší pobyt svátky víkendy, dovolené apod. Tuto okolnost je matka povinna oznámit vedoucímu nebo sociálnímu pracovníkovi. f) Matka má právo i s dítětem přenocovat mimo Domov. Tuto skutečnost sdělí vedoucímu DMD a uvede adresy svého dočasného pobytu. Matka, která takto učiní, se zapíše do Knihy příchodů a odchodů. Do této knihy se zapisuje rovněž denní odchody a příchody matek. g) Návštěvy cizích osob jsou povoleny pouze v době a prostorách k tomu určených. Obvyklá doba pro návštěvy je stanovena denně v době od do hodin. Výjimky řeší vedoucí Domova. Místa určená pro návštěvy jsou: 1. klubovna v přízemí, 2. společenská místnost ve II. patře, 3. kuřárna v suterénu, 4. zahrada v případě příznivého počasí h) Matka má právo vzdálit se ve večerních hodinách z objektu DMD nejvýše 1 x týdně poté, co si zajistí přiměřenou péči o své dítě (děti) a tuto skutečnost oznámí vedoucímu nebo službu konajícímu pracovníku. Převzetí péče o dítě potvrdí svým podpisem jak předávající matka, tak i osoba přebírající péči o dítě. Doba návratu je stanovena do hodin. XIII. Povinnosti a závazky uživatelek služeb, vyplývající z ubytování v DMD a.) Provoz Domova je ve všech aspektech podřízen především zájmům a potřebám dětí. Osobní zájmy matek také musí být této zásadě podřízeny. b.) Matka je povinna sama se starat o své ekonomické zajištění. c.) Matka s dítětem obývá v Domově určenou ubytovací jednotku, která je vybavena příslušným zařízením a vybavením.. Převzetí tohoto zařízení a vybavení matka stvrzuje svým podpisem předávacího protokolu při nástupu do Domova. Zároveň má právo využívat společné prostory a zařízení. 2 Viz Rozhodnutí vedoucího DMD o způsobu podávání a řešení stížností ze dne 1. dubna

16 d.) Matka spolupracuje s pracovníky Domova a Střediska při řešení otázek péče o dítě, vedení domácnosti a při řešení svých dalších sociálních a jiných problémů; je povinna dle svých možností účastnit se pracovních a jiných terapií. e.) Matka je povinna hradit nájemné poplatek ve stanovené výši a částky za elektrickou energii platbou poštovními poukázkami, které jim vydá vedoucí Domova vždy v den stanovený rozhodnutím ředitelky Střediska. f.) Matka je povinna ve všech částech Domova dodržovat zásady hygieny podle platných předpisů a podle pokynů pracovníků Domova. Úklid a hygienu v přidělených prostorech zajišťují matky samy dle rozpisu úklidu. g.) V zájmu dítěte je matkám zakázáno kouřit v celém objektu Domova, mimo místa vyhrazeného pro kouření Donášení a požívání alkoholických nápojů v Domově je zakázáno 3. h.) Matky jsou povinny účastnit se odborných besed a ostatních programů, pracovních aktivit a dalších akcí, které jsou pořádány v Domově nebo ve Středisku pro obyvatelky Domova pro matku a dítě. i.) Dále jsou matky povinny účastnit se všech akcí a aktivit, které jsou pořádány dle programu a které jsou směřovány k řešení jejich životní situace, organizačních a dalších otázek, týkajících se života v Domově. j.) Povinností matky je řádně a všestranně pečovat o dítě, starat se jeho i své stravování podle zásad racionální výživy, pečovat o ošacení a další potřeby dítěte i o potřeby své. Pracovníci Domova i Střediska mají právo a povinnost přesvědčovat se o způsobu výživy, o způsobu péče o dítě, o způsobu vedení domácnosti, hospodaření a udržování pořádku na ubytovací jednotce a o dalších aspektech jejího pobytu v Domově. k.) Matka spolupracuje s pracovníky Domova a Střediska při řešení otázek péče o dítě, vedení domácnosti a při řešení svých dalších sociálních a jiných problémů. l.) Svůj volný čas věnuje matka především péči o dítě a jeho výchově, spolupráci s pracovníky Domova a Střediska. V případě, že dítě navštěvuje předškolní nebo školní zařízení, spolupracuje matka s pracovníky těchto zařízení. m.) Matka je povinna pečovat o zdraví svého dítěte podle pokynů zdravotnických pracovníků, zejména dětského lékaře a dětské sestry. S dítětem pravidelně dochází na preventivní lékařské prohlídky, na povinné očkování při známkách onemocnění dítěte včas vyhledává lékařskou pomoc, využívá všech možností poučení, které domov případně zajišťuje ve spolupráci se zdravotnickými pracovníky. n.) V případě onemocnění matky, při delší nemoci dítěte, které znemožňují jeho přijetí v předškolním zařízení nebo ve škole, jakož i v dalších závažných případech pomáhají pracovníci Domova a Střediska zajistit péči o dítě jinou vhodnou formou ( vzájemnou výpomocí mezi matkami v Domově), případně formou placené pečovatelské služby pro rodiny 3 Výjimky v případě mimořádných okolností (rodinná výročí a jubilea, svátky apod. řeší vedoucí DMD na základě žádostí jednotlivých žadatelek ve spolupráci s ředitelkou Střediska a svými spolupracovníky. 4

Husova 623, 534 11 Holice

Husova 623, 534 11 Holice DĚTSKÝ DOMOV HOLICE Husova 623, 534 11 Holice VNITŘNÍ ŘÁD Platnost od 1. 3. 2013 1 Vnitřní řád je vydaný na základě Zákona č. 109/2002 Sb. Čl. 1. Charakteristika zařízení Dětský domov Holice, Husova 623,

Více

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Láskyplný domov pro každé dítě loga esf 2 Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Sdružení SOS dětských vesniček Praha 2013 Autoři: Mgr. Jindra

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Platný od 1. 1. 2014 Mgr. Dušan Šimonka ředitel DDŠ 2 Obsah: 1. Charakteristika a struktura dětského

Více

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích P R A C O V N Í Ř Á D Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Preambule Pro úspěšné plnění úkolů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen JU ) a k zajištění vnitřního pořádku vydává rektor

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

V N I T Ř N Í Ř Á D DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE. Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007.

V N I T Ř N Í Ř Á D DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE. Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007. DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Na Dlouhé mezi 19, Praha 4 - Hodkovičky V N I T Ř N Í Ř Á D Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007. Obsah 1. Charakteristika a struktura

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PŘEROV, SUŠILOVA 25 Sušilova 25/2392, 750 02 Přerov Č. j. 1358/2009/Řed VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ Platný s účinností od 1. ledna 2010 Mgr. Jan Pavlas DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ ředitel

Více

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 tel.: 543420751, fax.: 543 213 543, email: ddu@ddubrno.cz VNITŘNÍ ŘÁD O b s a h: 1. Charakteristika

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu

Závěrečná práce posluchače kurzu Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři kurz efektivního řízení 2005 / 2006 Název práce : Vnitřní předpisy občanského sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Jméno a příjmení autora : Zdeněk Jelínek Rok :

Více

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace 1 Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova Tel.: 412 391 322, fax.: 412 391 714, e-mail.: ddlip@interdata.cz IČ: 0041074 DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD

Více

Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013

Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Pracovní řád MěÚ Dvůr Králové nad Labem Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán na základě ustanovení 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

Více

Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i.

Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i. Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i. Obsah I. Obecná ustanovení II. Pracovní poměr III. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr IV. Pracovní doba a doba odpočinku V. Bezpečnost a ochrana

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 I. Všeobecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda Kontrolu dodržování předpisu provádí: Ředitel dětského domova, vedoucí zaměstnanci

Více

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9 Vnitřní pracovní řád Střední školy stavební Třebíč Kubišova 1214/9 Střední škola stavební Třebíč Kubišova 1214/9 (dále jen škola nebo školy ) podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění

Více

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55 Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 se sídlem Sokolská 362, 675 55 Hrotovice, příspěvková organizace Kraje Vysočina Směrnice č. 02 VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: Sp.zn. Skartační znak DDHr/005/2015 DDHr/029/2015/28

Více

Domácí řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách. - Domově pro seniory

Domácí řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách. - Domově pro seniory Domácí řád pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách - Domově pro seniory Základní údaje o organizaci: Název a sídlo : Domov důchodců Sloup v Čechách p.o. Benešova 1, 471 52 Sloup

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ŠKOLNÍ ŘÁD Podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb, 30, odstavce 1,2, a 3 vydávám školní řád Základní školy Svitavy, Sokolovská 1 s účinností od 1.

Více

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Organizační řád Platnost od: 01. 12. 2013 Standard č. 9 b Ve smyslu ustanovení Zákoníku práce vydává Jedličkův ústav,

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Vnitřní řád v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb. v platném znění a vyhl. č. 438/2006 Sb., vč. přílohy a dle zák.č.333/2012

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SZŠ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, BRNO, JASELSKÁ 7/9 OBORY: RAZÍTKO ŠKOLY PODPIS ŘEDITELKY ŠKOLY. PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD.

ŠKOLNÍ ŘÁD SZŠ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, BRNO, JASELSKÁ 7/9 OBORY: RAZÍTKO ŠKOLY PODPIS ŘEDITELKY ŠKOLY. PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. RAZÍTKO ŠKOLY OBORY: PODPIS ŘEDITELKY ŠKOLY PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, BRNO, JASELSKÁ 7/9 Zdravotnický asistent denní i večerní forma studia Zdravotnické lyceum Sociální

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace. ředitel: Mgr.

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace. ředitel: Mgr. platný od 31.12.2013 ředitel: Mgr.Tomáš Široký Obsah: 1. Charakteristika a struktura zařízení... 4 1.1. Název zařízení, adresa, kontakt... 4 1.2. Součásti zařízení a jejich organizační členění... 4 1.3.

Více

PRACOVNÍ ŘÁD s platností od 1.5.2010

PRACOVNÍ ŘÁD s platností od 1.5.2010 PRACOVNÍ ŘÁD s platností od 1.5.2010 vydaný vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku se souhlasem Základní organizace Odborového Svazu KOVO VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. OBSAH

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

Školní řád. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní řád. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Školní 247, 262 31 Milín IČO 70998868 tel.: 318691134, e-mail: zs.milin@post.cz, www.zsmilin.org Školní řád A Školní řád 1. Práva a povinnosti

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B Obsah: Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem.2 Ochrana práv uživatelů 4 Možné střety zájmů uživatelů

Více