(A) i i (B) i a (C) i y (D) y y 9.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(A) i i (B) i a (C) i y (D) y y 9."

Transkript

1 1. Která z následujících možností je napsána spisovnou češtinou? (A) Nechci jíst rukama, proto si radši vezmu tácek a příbor. (B) Dostal by jsi přes čumák, pokud se tu ještě jednou objevíš. (C) Neva, že jsme přišli drobet pozdějc? Ujela nám tramvaj. (D) Když tvůj kámoš omdlí, nejdřív zavolej 155 a teprve potom mu zkus pomoci. 2. Které z následujících slov se čte stejně, jako se píše? (A) rozsvítit (B) zazpívat (C) zbrousit (D) zkoušet 3. Která z následujících možností obsahuje pouze slova příbuzná? (A) válka, válečník, velitel (B) město, starosta, náměstí (C) hroch, slon, nosorožec (D) malíř, malba, malování 4. Který z následujících výrazů obsahuje dvě předpony? (A) bezelstný (B) neúrodný (C) rozedraný (D) vyděděný 5. Které z následujících slov není zdrobnělé? (A) kroužek (B) rybka (C) veverka (D) stužka 6. Která z následujících dvojic slov je napsána mluvnicky a (A) upřímně vzpomněl si (B) zřejmně známě (C) doměnka nejznámější (D) vědomně pomněnka 7. Která z následujících vět je napsána mluvnicky a (A) Byl to pro nás opravdu velký kultúrní zážitek. (B) Kúra některých stromů má zřejmě léčivé účinky. (C) Vydali jsme se na náročnou vysokohorskou túru. (D) Zopakujte si prosím výslovnost slov cizího púvodu. 8. Kačeři i husy s housaty se v řadě batolil_ na místo své každodenní koupele. Batolata i děti staršího věku s napětím očekával_ příchod velkého kouzelníka. Ve které z následujících možností jsou zapsána písmena, jež je nutno v daném pořadí doplnit na vynechaná místa v uvedených větách, aby byly napsány mluvnicky a (A) i i (B) i a (C) i y (D) y y 9. Která z následujících vět je napsána mluvnicky a (A) Každý rok začíná festival Pražské jaro smetanovou Mou vlastí v pražském Obecním domě. (B) Na dovolené v jižních Čechách jsme navštívili zámek Červená Lhota a zámek v Hluboké nad Vltavou. (C) Mezníkem pro všechny Čechy byl vstup našeho státu do Severoatlantické Aliance a vstup do Evropské Unie. (D) V Panamské šíji se Americká pevnina dělí na Severní a Jižní Ameriku. 10. Ve které z následujících možností musí být ve větě za všemi číslovkami tečka, aby byl text napsán pravopisně správně a byl smysluplný? (A) Na 2 ulici ve 3 obvodu jsme měli sraz ve 4 hodiny. (B) Na 5 olympiádě byli naši 4 sportovci na krásném 10 místě. (C) Od 10 do 12 hodin jsem čekal u vchodu číslo 267 na Terezu. (D) Jsem ve 2 oddělení v 6 patře a jako 2 půjdu na řadu. Scio 2014 Tento test je určený výhradně pro použití 2 Český jazyk 8. třída

2 11. Která z následujících možností je napsána pravopisně a mluvnicky správně? (A) Letní ráno se rozářilo nad širým krajem kdesi v polabí. (B) Bílá terasa zářila, jakoby byla s cukru, a růže se vynuly po zábradlí. (C) Ženy si samy vydělávat na své živobytí neuměly, neměly vzdělání. (D) Kráčel tak dlouho z rodného kraje, až přišel do cizý země. 12. Která z následujících možností je napsána pravopisně a mluvnicky správně? (A) Nepropadej panice, protože jakmile se objeví noční hlídač, což bude za chvilku, dostaneme se odsud ven. (B) Hned se mě taky zeptali: Pamatuješ si, jak se to zběhlo, že tam najednou vůbec nikdo nebyl? (C) Jarmilko zavírali jsme hlavní přívod vody, než jsme odjížděli na dovolenou, nebo ne? (D) V tom roce, kdy se tátovi stala ta strašlivá nehoda, jsme držely celá rodina pohromadě, což bylo naše jediné štěstí. 13. Která z následujících možností je napsána pravopisně a mluvnicky správně? (A) Na polévce plavaly mastné oči tuku. (B) Dítě si hovělo na Honzových kolenou. (C) Sbírali jsme houby do košů se dvěma ušima. (D) Hodiny ukazovaly svýma ručičkama dvanáct pryč. 14. Společnost pro adrenalinové zážitky vám nabízí nevšední zábavu na třech překážkových trasách a adrenalinové věži v lanovém parku pro děti i dospělé. Který z následujících slovních druhů není obsažen v uvedené větě? (A) číslovka (B) předložka (C) příslovce (D) zájmeno 15. Chtěli bychom o víkendu zajet do lanového parku,. Kterou z následujících vět je nutno doplnit na vynechané místo v uvedeném souvětí tak, aby vyjadřovala účel věty první? (A) abychom vyzkoušeli svoji kondici (B) který je nově a moderně zařízen (C) protože jsou tam nové atrakce (D) přestože hlásí chladnější počasí 16. Která z následujících možností uvádí souvětí právě o dvou větách? (A) Zdálo se mi, že princ, který se stále vyptával, mé otázky neslyšel. (B) Všechno mi vysvětlila náhodně pronesená slova. (C) Bylo mi šest let, když jsem jednou viděl nádherný obrázek v knize o pralese. (D) Toho ne, ten je moc nemocný. 17. Vyzkoušeli jsme také novinky v lanovém parku. Nejlépe se vedlo Jakubovi, protože Jakub je jako sportovec prostě skvělý. Ale i my všichni ostatní jsme si vedli dobře a prožili jsme skvělé odpoledne s našimi přáteli. Ve srovnání s uvedeným textem došlo v následujících možnostech ke změně slovosledu. Ve které z následujících možností se však změnil také smysl výpovědi? (A) Také jsme vyzkoušeli novinky v lanovém parku (B) protože sportovec je prostě skvělý jako Jakub (C) Ale dobře jsme si vedli i my všichni ostatní (D) s našimi přáteli jsme prožili skvělé odpoledne 18. Ve které z následujících možností je podmět ve větě vyjádřen číslovkou? (A) Nikdo z vás tam nebyl. (B) Několik studentů přišlo pozdě. (C) Všichni přemýšleli až do večera. (D) Každý z nás měl svůj názor. TEXT K ÚLOZE 19 Mami, já jsem dneska viděl vílu! Dej pokoj, nevidíš, co mám práce! Ale mami fakt, já jsem dneska doopravdy viděl vílu! Měla dlouhé zlaté vlasy a kabát skoro až na zem 19. Která z následujících možností nejméně odpovídá okolnostem uvedeného rozhovoru? (A) Matka nemá čas syna vyslechnout, proto ho posílá za otcem. (B) Kdyby matka neměla moc práce, možná by si synovu příhodu vyslechla. (C) Matka nemá čas a nejeví zájem syna vyslechnout. (D) Syn si schválně vymýšlí nesmyslnou příhodu, aby si získal matčinu pozornost. Scio 2014 Tento test je určený výhradně pro použití 3 Český jazyk 8. třída

3 TEXT K ÚLOHÁM 20 AŽ 24 Venku se ozvalo kašlání motoru. Podíval jsem se z okna. Na paseku svítilo slunce, cesta ještě ležela ve stínu. Stará fiatka právě zahýbala kolem domu k trati, přejela ji a začala sjíždět do údolí. Brzy ji zakryl výběžek lesa. Spustil jsem se zpět do sena a přitáhl si deku k bradě. Cítil jsem se slabý a malátný. Bolely mě nohy, rameno, hlava, všechno. V noci jsem zimou skoro nespal a teď se mi zavíraly oči. Opodál odfrkl kůň a pak jsem zaslechl vrzání žebříku. Nadzvedl jsem hlavu. Spíš? dolehl ke mně Jitčin šepot dřív, než se v průlezu objevila čupřina jejích vlasů. Nespím, odpověděl jsem, ačkoli jsem si tím nebyl docela jistý. Vyšplhali nahoru a posadili se vedle mě na seno. Jitka držela koš, ze kterého vyčuhovala termoska, Filip nesl pod paží podlouhlý kufřík. 20. Přinesli jsme ti topinky, řekl. A vajíčka. A kakao. A ošetříme ti rameno, dodala Jitka. Které z následujících tvrzení o uvedeném textu je pravdivé? (A) Text je zaměřen na vzhled a chování postav. Převažuje charakteristika. (B) Text podrobně popisuje prostředí a hlavní postavy. Převažuje zde popis. (C) Text komentuje probíhající události, informuje čtenáře. Jde tedy o reportáž. (D) Text zachycuje děj a rozhovor postav. Převažují zde prvky vypravování. 21. Ve které z následujících možností jsou situace z úvodního textu seřazeny tak, jak v příběhu skutečně probíhaly? (A) vrzání žebříku příchod Jitky odjezd fiatky slib ošetření ramene (B) chladná noc zvuk motoru vrzání žebříku slib ošetření ramene (C) pohled z okna odjezd fiatky zvuk motoru příchod Jitky a Filipa (D) zvuk motoru přikrytí dekou chladná noc přinesení jídla a pití 22. Která z následujících vět je v uvedeném textu přímou řečí některé z postav? (A) Cítil jsem se slabý a malátný. (B) Nadzvedl jsem hlavu. (C) Podíval jsem se z okna. (D) Přinesli jsme ti topinky. 23. Kterým z následujících výrazů nelze nahradit slovo malátný v úvodním textu, protože by se změnil význam sdělení? (A) ochablý (B) zemdlelý (C) bezmocný (D) vyčerpaný 24. Která z následujících možností nejspíše zachycuje SMS, kterou by na základě úvodního textu mohla Jitka poslat své kamarádce po návštěvě seníku? (A) Staráme se o zraněného kluka, přijeď pomoct. (B) Filip je zraněný, přijeď mi pomoct s ošetřováním. (C) Naši už odjeli, přijď co nejdřív, hrajeme si v seníku. (D) Rodiče odjeli a dochází jídlo. Přivez prosím zásoby. Scio 2014 Tento test je určený výhradně pro použití 4 Český jazyk 8. třída

4 TEXT K ÚLOHÁM 25 AŽ 30 Jak se vlastně dřevěné uhlí vyrábělo? Ve zkratce si řekněme, že se ke kůlu vztyčenému na vyrovnaném place přikládala kolmo polena, až vytvořila jakousi pyramidu. Ta v průměru obnášela 40 plnometrů dřeva. Navršená polena čili hromadu přikryli uhlíři vrstvou mechu. Následovalo zapálení nitra milíře, kde bylo u kůlu naskládáno suché roští. K podpálení sloužil ponechaný vzduchový kanálek ve spodní části hromady. Potom se celý povrch milíře poházel vrstvou hlíny. Tím dřevo v milíři nemohlo hořet naplno, ale při nedostatku vzduchu jen uhelnatělo. Pálení hromady trvalo pět až šest dnů, za postupného strhávání a opětného zakrývání hliněného obalu. Zkrátka jako každá práce, i tato musela mít svůj fortel podložený zkušenostmi. Závěrečným úkonem bylo rozebrání milíře, aby uhlí vychladlo a pak mohlo být naloženo na vůz s korbou vypletenou košikářskou vrbou. Tak putovalo do železáren. 25. Ve které z následujících možností jsou uvedeny pouze výrazy, jimiž lze nahradit podtržená slova v úvodním textu, aniž by se změnil smysl sdělení (pořadí slov zůstává zachováno)? (A) místě obsahovala zručnost (B) náměstí měřila sílu (C) svahu nesla přínos (D) kopci tvořila nejistotu 26. Které z následujících tvrzení je možno přímo doložit z uvedeného textu? (A) Vyrobit dřevěné uhlí je velmi jednoduché a rychlé. (B) Uhlíři dnes už vůbec neexistují. (C) Pálení dřeva na uhlí trvalo pět až šest dní. (D) V našich lesích se dodnes pálí dřevěné uhlí. 27. Která z následujících možností nejlépe vystihuje význam slova milíř z uvedeného textu? (A) Pyramida ze dřeva, která se zapálí, aby byla vidět. (B) Hranice ze dřeva, ze které se získává uhlí. (C) Vzduchový kanálek ve spodní části hromady. (D) Hromada polen, která se pomocí novin zapálí. 28. Ke kterému z následujících slohových útvarů lze nejspíše zařadit uvedený text? (A) k návodu k použití (B) k charakteristice (C) k vypravování (D) k popisu 29. Která z následujících možností obsahuje pouze podstatná jména slovesná? (A) uhlí, zapálení (B) zakrývání, železárny (C) rozebrání, strhávání (D) pálení, hromada 30. Ve které z následujících možností není ke slovesnému tvaru z uvedeného textu správně přiřazen infinitiv? (A) vyrábělo vyrábět (B) řekněme říkat (C) poházel poházet (D) vytvořila vytvořit Scio 2014 Tento test je určený výhradně pro použití 5 Český jazyk 8. třída

5 TEXT K ÚLOHÁM 31 AŽ 34 Pak konečně poručená sláva 11. června 1881 propukne. Chrám české Thálie, jedenatřicet let budovaný z dobrovolných příspěvků prostých lidí, se slavně otevírá pro cizí nobilitu. Místo Kde domov můj zní úvodem rakouská a belgická hymna. Princezna Stefanie se z účasti na slavnostním otevření vyvlékla. Korunní princ Rudolf vydrží do konce 1. obrazu 2. jednání opery Libuše. Pak, zřejmě přetížen povinnostmi, spěšně odchází. Nemá ve své pýše ani tolik elementární slušnosti, aby zdvořile přijal čest, o niž připravil Čechy: aby vydržel až do konce. Bedřich Smetana? Dílo složil před devíti lety a pokorně na slavnou chvíli čekal. Organizátorům však neslyšící skladatel nestojí ani za pozvání. Musí se procpat do divadla bez vstupenky, na vlastní pěst. Ano, při prvním slavnostním otevření zasedli do novotou blyštícího se namísto obětavých přispěvatelů samí lepší lidé, co vždycky vědí, kdy se vecpat do popředí. Ale protože Bůh všechno vidí, 12. srpna 1881 tu pýchu ztrestal. Onoho dne vyhořelo Která z následujících možností nejspíše patří na vynechané místo v uvedeném textu? (A) Stavovského divadla (B) divadla Bouda (C) Národního divadla (D) Národního muzea 32. Na kterou z následujících otázek nalezneme odpověď v uvedeném textu? (A) Jaké neodkladné povinnosti měla princezna Stefanie? (B) Které umělecké dílo bylo hráno na počest otevření? (C) Kdo z umělců byl pozván jako čestný host do lóže? (D) Kdy byl položen základní kámen stavby? 33. Která z následujících možností nejspíše charakterizuje slovo nobilita z uvedeného textu? (A) vládnoucí vrstva společnosti (B) pouze němečtí přispěvatelé (C) poddaní a chudí obyvatelé (D) umělci 34. Ve které z následujících možností je uvedeno synonymum (slovo stejného nebo podobného významu) ke slovu elementární v uvedeném textu? (A) vychované (B) zachované (C) zajímavé (D) základní Scio 2014 Tento test je určený výhradně pro použití 6 Český jazyk 8. třída

6 TEXT K ÚLOHÁM 35 AŽ Cestou do školy Praštím sebou o led, bude mě to bolet, narazím do plotu, ať dostanu teplotu, zůstanu půl hodiny v průvanu, posvačím s klukama nemytýma rukama, jaképak ciráty, napiju se uhřátý, podpořím to tím, že se znova zpotím, pak se přejím zmrzliny, suď mě, kdo jsi bez viny způsobím si cokoli, nechce se mi do školy! Ve které z následujících možností je obsažen literární žánr odpovídající úvodnímu textu? (A) humorná báseň (B) lyrická komedie (C) úsměvná bajka (D) veršovaný vtip 36. Kterým z následujících výrazů nelze nahradit slovo ciráty z úvodního textu, jestliže má význam sdělení zůstat zachován? (A) cavyky (B) drahoty (C) nehody (D) průtahy 37. Suď mě, kdo jsi bez viny. Ve které z následujících možností je správně vysvětlena zmíněná část uvedeného textu? (A) Může mě soudit jen ten, kdo se taky provinil. (B) Může mě soudit jen ten, komu bylo odpuštěno. (C) Nemůže mě soudit ten, kdo nemá žádnou vinu. (D) Nemůže mě soudit ten, kdo se sám provinil. 38. Podle které z následujících možností nelze najít hledanou knihu v knihovnickém elektronickém vyhledávacím systému? (A) podle autora (B) podle počtu vydání (C) podle klíčového slova v názvu knihy (D) podle signatury inventárního čísla knihy 39. Ve které z následujících kategorií knih lze najít nějaký typ slovníku? (A) pouze v beletrii (B) pouze v cizojazyčné literatuře (C) pouze v jazykovědě (D) v beletrii, v cizojazyčné literatuře i v jazykovědě 40. Které z následujících slov je svým významem nejbližší slovu ceremoniál? (A) obřad (B) zahájení (C) oslava (D) jednání Zdroje použitých textů Text k úlohám 20 až 24: Procházková, Iva. Únos domů. 1.vydání. Praha: Albatros, 1998, s. 55. Text k úlohám 25 až 30: Čáka, J. Střední Brdy, krajina neznámá. Praha: Mladá fronta, Text k úlohám 31 až 34: Hora-Hořejší, Petr. Toulky českou minulostí. Osmý díl. Český Těšín: Via Facti, 2000, s Text k úlohám 35 až 37: Dědeček, Jiří. Uleželé želé. 1. vydání. Praha: Albatros, 2005, s. 14. Scio 2014 Tento test je určený výhradně pro použití 7 Český jazyk 8. třída

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vypracovala skupina pro přípravu standardů z českého jazyka a literatury ve složení: Vedoucí: Taťána Holasová, Gymnázium Opatov, Praha 4 Koordinátor za VÚP: Jitka Altmanová,

Více

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1 Mluvnice 1 MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ Mluvnice 2 SKLADBA (SYNTAX).... Syntax: klasická

Více

Sborník nejlepších literárních prací

Sborník nejlepších literárních prací Tajuplná Litovel Sborník nejlepších literárních prací O CENU JOSEFA JUNGMANNA 1. ročník 2012 Eva Nováková, 9.A Tajuplná Litovel svou minulost skrývá, odvál ji čas, v jejím nitru však stále přebývá.. Ivana

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru

Více

1. Pojmenování a slovo

1. Pojmenování a slovo 1. Pojmenování a slovo Témata: - opakování z 1. ročníku - vlastní jména v komunikaci osobní jména a jejich užívání v běžné komunikaci, zeměpisná jména (tvary i pravopis), - frazologie a její užití vlastnosti

Více

2013/2014 ALMANACH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ (6. A, 6. B, 7. B, 8. A, 8. B) Zpracovala Mgr. Jana Táborková ZŠ jazyků Karlovy Vary

2013/2014 ALMANACH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ (6. A, 6. B, 7. B, 8. A, 8. B) Zpracovala Mgr. Jana Táborková ZŠ jazyků Karlovy Vary 2013/2014 ALMANACH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ (6. A, 6. B, 7. B, 8. A, 8. B) Zpracovala Mgr. Jana Táborková ZŠ jazyků Karlovy Vary MINIPROJEKT 6. TŘÍD BÁSEŇ (6.A, 6.B) 2 MINIPROJEKT NA ZÁŘÍ/ŘÍJEN BÁSEŇ (6.A, 6.B)

Více

---------------- 4.část ---------------------

---------------- 4.část --------------------- ---------------- 4.část --------------------- Zadání cvičných testů k přípravě na Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd realizované centrem Cermať~ Následující cvičné testy nebyly vytvořeny Centrem

Více

Menšiny mezi námi 2009

Menšiny mezi námi 2009 Menšiny mezi námi 2009 Obsah Editorial předsedkyně ROMEA, o. s. 2 Předmluva koordinátora projektu 3 Výtvarná část kategorie do 10 let Zuzana Gorolová, Jan Kica, Kateřina Bačová, Eva Horváthová, Mario

Více

JAK NA TO Písemná práce z českého jazyka

JAK NA TO Písemná práce z českého jazyka JAK NA TO Písemná práce z českého jazyka Materiál slouží jako pomůcka při přípravě na maturitní písemnou práci z českého jazyka a je určen pro maturanty a jejich učitele. Dozvíte se, na co si dát pozor,

Více

ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK VÝKLAD. Mgr. Ivana Tichá

ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK VÝKLAD. Mgr. Ivana Tichá VY_12_INOVACE_ČJ.9.A.01 ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK VÝKLAD Mgr. Ivana Tichá TEXT: LEONARDO DA VINCI (1452 1519) Mládí strávil Leonardo ve Florencii, roky dospělosti v Miláně a poslední tři roky ve Francii. Leonardovým

Více

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje beseda s paní TISCHLER, dámou, která přežila 3 koncentrační tábory ze školních kronik pohřeb Karla Hynka Máchy rozhovor Ing. Vlasta Lišková zástupkyně

Více

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR VY_12_INOVACE_ČJ.9.B.01 ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Naděžda Dzodzáková Dvouapůlletý šimpanz Dodo z thajské zoo ukázal, jak blízko mají lidoopi k člověku a jak jsou neuvěřitelně učenliví a

Více

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho.

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho. Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2013/14 Konečně nebo bohužel? KONEC! Organizace školního roku 2013/14 Začátek školního vyučování pondělí 2. září 2013 Podzimní prázdniny úterý

Více

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií Český jazyk učebnice pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 6 OBSAH Úvod............................................................. 5 Opakování z 5. ročníku..............................................

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

VI. S Y N T A X VĚTA A VÝPOVĚĎ

VI. S Y N T A X VĚTA A VÝPOVĚĎ VI. SYNTAX VĚTA A VÝPOVĚĎ 1 Znázorněte základovou větnou strukturu gramatickým větným vzorcem. Rozlište větné členy obligatorní, potenciální a fakultativní. Řekněte, které výrazy nejsou větnými členy.

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

ilí čtenáři, našeho mateřského jazyka nabízí nekonečné možnosti pro zrození nových příběhů, pohádek, básní

ilí čtenáři, našeho mateřského jazyka nabízí nekonečné možnosti pro zrození nových příběhů, pohádek, básní ilí čtenáři, uběhl právě jeden rok od doby, kdy jsme Vám poprvé představili Sborník vítězných slohových prací okresních a krajských kol Olympiády v českém jazyce. Ohlas ze strany autorů příspěvků, pedagogů

Více

Nová rubrika: Survival skills Kam vyrazit: Kumburk Tip na hru: Headball. Roverský silvestr Oldskautské jamboree

Nová rubrika: Survival skills Kam vyrazit: Kumburk Tip na hru: Headball. Roverský silvestr Oldskautské jamboree Nová rubrika: Koutek poezie Rozhovor: Láďa Pražák Kurzy: SELŠ Erasmus ve Španělsku Kulturní koutek: Kutná hora Století českého junáka: Zlatá éra skautingu Nová rubrika: Survival skills Kam vyrazit: Kumburk

Více

1/2010 ČESKÉ ILCO HÁJÍ ZÁJMY STOMIKŮ. Vitala STOMIE POD KONTROLOU. STÁLE JE NA CO SE TĚŠIT Rozhovor s karikaturistou J. Dodalem

1/2010 ČESKÉ ILCO HÁJÍ ZÁJMY STOMIKŮ. Vitala STOMIE POD KONTROLOU. STÁLE JE NA CO SE TĚŠIT Rozhovor s karikaturistou J. Dodalem 1/2010 ČESKÉ ILCO HÁJÍ ZÁJMY STOMIKŮ Vitala STOMIE POD KONTROLOU STÁLE JE NA CO SE TĚŠIT Rozhovor s karikaturistou J. Dodalem Natura Stomický systém NOVINKA Péče o stomie, které můžete věřit Adresa společnosti:

Více

Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích

Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích červenec 2013 číslo 5 ISSN 1804-3283 editorial Milé čtenářky, milí čtenáři, vzhledem

Více

Obsah O fotografce... 3 Úvod... 5 Anna Surmač.... 16 Elvíra Jumaeva... 30 Irina Kuzmina... 34 Jana Litvinova... 34 Malgorzata Olczak.... 42 Maryna Hordiyenko... 43 Natalia Kolva...51 Sarima K... 52 Sihoko

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem ŠKOLÁK ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Číslo 3 Ročník sedmý 2014 Školní rok 2013/14 Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem Lidé spolu komunikují už odpradávna. Jako jediní ze zvířat jsme si ale vytvořili

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3 S T A N D A R D Y P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Příloha k Opatření ministra školství, mládeže a

Více

Studijní texty k disciplínám Syntax 1 a Syntax 2 (ÚBK FPF SU v Opavě)

Studijní texty k disciplínám Syntax 1 a Syntax 2 (ÚBK FPF SU v Opavě) Studijní texty k disciplínám Syntax 1 a Syntax 2 (ÚBK FPF SU v Opavě) Jana Svobodová: Česká skladba Komentář: Tato cvičení byla vybrána z původních skript J. Svobodové Česká skladba pro studenty učitelství.

Více

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy ČESKÝ JAZYK MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy Opakování 1. Jazykovědná disciplína, která zkoumá slovní zásobu, se jmenuje: a) slovotvorba b) lexikografie c) lexikologie 2. Základní jednotkou slovní zásoby

Více

Víte, že... Petra Procházková

Víte, že... Petra Procházková Když jsem byla v pubertě, ptala jsem se své matky, proč bylo mezi ženami v historii tak málo výjimečných vědkyň, malířek či hudebních skladatelek. Usmála se, moje maminka, a řekla: Nebylo jich málo. Ale

Více

číslo 133 strana 2 časopis Základní školy Jižní IV., ročník 20

číslo 133 strana 2 časopis Základní školy Jižní IV., ročník 20 číslo 133 strana 2 časopis Základní školy Jižní IV., ročník 20 vychází poměrně nepravidelně, ale vytrvale, tentokrát 9.6.2014 Redakce: T. Bečvářová (6.P), K. Hudečková (5.U), D. Hudek (7.M), M. Koudelka

Více