VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY"

Transkript

1 VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY A/ Průvodní zpráva a/ Identifikační údaje stavby: Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/ Brno IČ: DIČ: CZ Zhotovitel: Zahradní a krajinářská architektura, s.r.o. Špilberk 217/ Brno IČ: DIČ: CZ Hlavní inženýr projektu: Ing. Eva Damcová, autorizovaný architekt ČKA číslo autorizace: Zodpovědný projektant: F. 1 Sadové a terénní úpravy Ing. Eva Damcová Zodpovědný projektant: F.2 Komunikace a zpevněné plochy - Ing. Jaroslav Novotný, ČKAIT D1 Zodpovědný projektant: F.3 Oprava schodišť a stávajících zídek na parteru Ing. Jaroslav Novotný 1 Špilberk 217/2, Brno

2 Zodpovědný projektant: F.4 Mobiliář Ing. Jaroslav Novotný Zodpovědný projektant: F.5 Rekonstrukce fontány Ing. Jaroslav Novotný, Ing. Libor Loveček Zodpovědný projektant: F.6 Přípojka vody k fontáně Ing. Jaroslav Novotný Zodpovědný projektant: F.7 Závlaha Ing. Jaroslav Novotný Zodpovědný projektant: F.8 Osvětlení zahrady Milan Štěpánek, ČKAIT Zodpovědný projektant: F.9 Přípojka NN k fontáně Milan Štěpánek Zodpovědný projektant: F.10 Oprava oplocení pravá strana, Ing. Jaroslav Novotný Zodpovědný projektant: F.11 Oprava oplocení levá strana, Ing. Jaroslav Novotný Číslo zakázky: 21/2011 Stupeň: ZD Smlouva: Smlouva o zpracování a projednání projektové dokumentace na akci Vila Löw-Beerů obnova zahrady a výkonu autorského dozoru ze dne Datum: srpen Špilberk 217/2, Brno

3 Použité podklady: 1. Situace, polohopis, výškopis ve formátu.dwg poskytnutá zadavatelem. 2. Územní plán města Brna. 3. Výpis z katastru nemovitostí. 4. Zákres situace do katastrální mapy. 5. Brno, Drobného 22, Löw Beerova vila, stavebně historický průzkum, PhDr. J. Eliáš, Brno Obnova secesní památky vila a život Löw-Beerů, zpracovatel Arch. Design, s.r.o., Brno 2011, DSP. 7. Löw-Beerova průzkumy, 01-02/2011 poskytnuté objednavatelem. 8. Vila Löw-Beerů, vlastní průzkumy, (stavebně historický a dendrologický průzkum zahrady, 04-05/2011). 9. Vila Löw-Beerů Obnova zahrady, PDŽP, Zahradní a krajinářská architektura, s.r.o, Brno Vila Lıw-Beerů Obnova zahrady, DSP, Zahradní a krajinářská architektura, s.r.o., Brno, 04-06/ Situace stávajících inženýrských sítí v areálu zahrady, orientační zakreslení dle vnějších znaků a vyjádření správce p. J. Klimeše. 12. Rekognoskace terénu a vlastní fotodokumentace. 13. ÚMČ Brno sever, odbor stavební a investiční - vyjádření k DSP. 14. ÚMČ Brno sever, odbor stavební a investiční - sdělení k záměru odstranit terénní úpravy v areálu zahrady vily Lıw-Beerů. 15. ÚMČ Brno sever, odbor životního prostředí a místního hospodářství rozhodnutí o povolení kácení v areálu zahrady vily Lıw-Beerů 16. MMB odbor památkové péče závazné stanovisko k provedení hrubých terénních úprav na pozemku zahrady vily Lıw-Beerů 17. MMB odbor památkové péče závazné stanovisko k projektu obnovy zahrady vily Lıw-Beerů 3 Špilberk 217/2, Brno

4 Cílem zpracovaného projektu je celková obnova zahrady významné secesní památky - vily Löw-Beerů situované v centru města Brna, v Černých Polích na ulici Drobného 22, viz příloha C.1. Vila je součástí řadové zástavby. Zahrada vily tvoří s budovou jeden kompoziční celek. Spolu s okolními zahradami tvoří ucelenou, relativně velkou a plně funkční plochu zeleně. Zahrada kromě toho bude spolu s vilou sloužit jako kulturně společenské centrum. b/ Údaje o dosavadním využití pozemku a zastavěnosti území. Účel a charakter stavby je v souladu s navrženým funkčním využitím ploch schváleným Územním plánem města Brna. Zahrada v minulosti sloužila jako zázemí Domova mládeže, který sídlí v současné době ve vile. V budoucnosti, po celkové rekonstrukci, bude sloužit Muzeu Brněnska. Zahrada bude využívána ke kulturně společenským akcím nejen pro návštěvníky Löw-Beerovy vily, ale i široké veřejnosti. Kromě toho je významná i celková logická i kompoziční provázanost zahrady vily s bezprostředně sousedící zahradou světoznámé vily Tugendhat zapsané do Seznamu památek UNESCO. Zahrada sama o sobě není památkové chráněná, leží však v ochranném pásmu vily Tugendhat. Zahrada je situována na parcele č. 3328, k. ú. Černá Pole a vlastníkem pozemku je Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, Brno viz příloha C.2 zákres situace do katastrální mapy a výpis z listu vlastnictví, příloha č. 1 zprávy. Sousední pozemky: Par.č. vlastnické právo: adresa: podíl: 3324 IPc brno s.r.o. Milady Horákové 329/24 Brno, Zábrdovice, IPc brno s.r.o. Milady Horákové 329/24 Brno, Zábrdovice, Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 449/3 Brno, Veveří, Špilberk 217/2, Brno

5 3329 Chlubná Alena Drobného 298/24 Brno, Černá Pole, /331 SMJ Dvořák Vladimír Ing. a Dvořáková Hana PhDr. 1472/11585 Dvořák Vladimír INg. Drobného 298/24 Brno, Černá Pole, Dvořáková Hana PhDr. Drobného 298/24 Brno, Černá Pole, EMPRO PLUS, s.r.o. náměstí 28. října 1109/13 647/11585 Brno, Černá pole, SJM Hybner Aleš a Hybnerová Kateřina 817/11585 Hybner Aleš Drobného 298/24 Brno, Černá Pole, Hybnerrová Kateřina Drobného 298/24 Brno, Černá Pole, SJM Kokta Josef Ing. a Koktová Jaroslava 1366/11585 Kokta Josef Ing. Drobného 298/24 Brno, Černá Pole, Koktová Jaroslava Drobného 298/24 Brno, Černá Pole, Malafová Marta Bolzanova 2435/31b 817/11585 Znojmo, Nedvědová Miroslava Drobného 298/ /11585 Brno, Černá Pole, Poláková Veronika Erbenova 379/11 817/11585 Brno, Černá Pole, Svobodová Irena Ing. Drobného 298/ /11585 Brno, Černá Pole, SJM Šimek Luděk a Šimková Martina 817/11585 Šimek Luděk Drobného 298/24 Brno, Černá Pole, Šimková Martina Drobného 298/24 Brno, Černá Pole, Weissova Jana Ing. Puškinova 1338/1c 54/2317 Brno, Žabovřesky, /3 Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 Brno, Brno-město, Hosová Helena Durákova 332/12 Brno, Černá Pole, Špilberk 217/2, Brno

6 3366 Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 Brno, Brno-město, c/ Údaje o provedených průzkumech a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Byly provedeny tyto průzkumy: - Stavebně historický - Dendrologický Dopravní napojení zahrady zůstává beze změny současného stavu. Zahrada je přístupná pouze vstupem do objektu vily. Areál bude veřejnosti přístupný, bude mít však svůj návštěvní řád. Součásti projektu je venkovní osvětlení, které je napojeno na zdroj ve vile, stejně jako rekonstruovaná fontána a závlah. Dešťová voda bude svedena do přípojky kanalizace, která je vedena z vily Tugendhat a jejíž rekonstrukce je ve fázi projektové přípravy. Oba projekty byly spolu zkoordinovány a to na jednání, které se uskutečnilo dne , kde bylo dohodnuto napojení odvodnění zahrady na nově navrhovanou kanalizaci včetně zohlednění této skutečnosti v obou projektech, viz část D/ dokladová část záznam z jednání. Předpokládá se, že před zahájením realizace obnovy zahrady bude kanalizace hotova. Také bylo zkoordinováno napojení přípojek z budovy vily včetně zřízení strojovny se zpracovatelem DSP, (firma Arch.Design s.r.o.) pro obsluhu fontány v budově. Z budovy bude také ovládáno osvětlení zahrady. Svítidla umístěná na budově jsou součástí projektu rekonstrukce vily. Bude zohledněno v ZD projektu rekonstrukce vily. Všechny rozvody v zahradě jsou přípojkami uvnitř areálu vily. Poněvadž obnova celého areálu probíhá po etapách a rekonstrukce domu správce, (bývalé celnice), zatím není projekčně zpracována, bylo v zahradě vymezeno území, kudy bude možné nové přípojky vést tak, aby zásahy do obnovené zahrady byly eliminovány na nejnižší možnou míru. Trasa tohoto koridoru je vyznačena v příloze C.3., Koordinační situace. Z těchto důvodů je také součástí PD F1 položení chráničky pro datový kabel, který propojí vilu Lıw-Beerů s vilou Tugendhat. 6 Špilberk 217/2, Brno

7 Součástí projektu je také řešení vstupu do zahrady pro imobilní občany. d/ Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů Projektovým řešením jsou splněny všechny požadavky dotčených orgánů. Kopie jednotlivých vyjádření jsou uvedena v části D/ Dokladová část. e/ Údaje o splnění požadavků na výstavbu Projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky zákona o Ochraně přírody a krajiny 114/ 92 Sb., především 8 a 9 tohoto zákona a zákona č. 183/2006 Sb. Stavební zákon a dle přílohy č. 1 vyhl. č. 499/2006 Sb. Projektovým řešením jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu. f/ Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací města Brna Zpracovaná dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací g/ Věcné a časové vazby Provedení obnovy zahrady je časově provázáno s rekonstrukcí objektu vily a s rekonstrukcí kanalizace, která prochází řešeným územím. Realizace sadových úprav je vázána na agrotechnické lhůty. Oprava oplocení vyžaduje přístup k němu i ze sousedních pozemků. Jiné vazby nejsou známy. h/ Předpokládaná lhůta výstavby Realizace obnovy zahrady se předpokládá v roce i/ Základní údaje o stavbě Rozloha řešeného území je m2, komunikace a zpevněné plochy činí m2, plochy zeleně m2. V Brně /2011 Ing. Eva Damcová 7 Špilberk 217/2, Brno

8 B/ Souhrnná technická zpráva Obsah Souhrnné technické zprávy i Technických zpráv k jednotlivým stavebním objektům vychází z DSP. ZD je v souladu s podmínkami Smlouvy o zpracování projektové dokumentace ze dne i v souladu s jednotlivými vydanými dokumenty správních řízení, s vydanými vyjádřeními, povoleními a stanovisky dotčených orgánů. ZD celkové řešení dopracovává, upřesňuje a rozšiřuje a to zejména o technologické předpisy a upřesňuje dílčí části stavby dle příslušných ČSN. 1/ Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení: Zahrada Löw-Beerovy vily se nachází v centru města Brna v městské části Černá Pole. Byla vytvořena jako zahrada secesní rodinné vily. Vila je situována v těsné blízkosti významného městského parku Lužánky, v jejím bezprostředním sousedství je situována světoznámá vila Tugendhat, památka UNESCO. Řešené území zahrady leží v jejím ochranném pásmu. Zahrada sama není památkově chráněna, v seznamu kulturních nemovitých památek je pod číslem rejstř / vila - dům č.p. 297, Drobného 22 v Brně. Zahrada se svým parterem je uzavřena z ulice Drobného kompaktní obytnou zástavbou. Na její hranice ze tří zbývajících stran navazují zahrady sousedních domů. Tím vzniká rozsáhlé klidové území s kvalitní vzrostlou zelení. Svažitý terén zahrady, s výhodnou expozicí (směr východ západ), spolu s významnými stavbami v těsném okolí Vila Tugendhat, Löw-Beerova vila a Arnoldova vila vytváří zcela vyjímečný prostor. Na plánu z roku 1909 je již zahrada spolu s novostavbou domu zakreslena, (viz. část projektu Průzkumy - Stavebně historický průzkum zahrady). Na tomto plánu je čitelná kompozice zahrady, která i když zahrada prošla stoletým vývojem, se v hrubých rysech dochovala do současnosti. Terasovitě uspořádaný parter zahrady je přímo propojen se vstupní halou vily, zahrada i dům tvoří harmonický celek. Fontána spolu s květinovými záhony tvořily dominantu parteru zahrady. Schodiště, které vedlo na další terasu, tvoří propojení 8 Špilberk 217/2, Brno

9 parteru s relativně velkým územím rozvolněné části zahrady, kde prostorovými dominantami jsou mohutné cca 100 let staré stromy, které byly vysázeny v období založení zahrady. Rozsáhlá travnatá plocha uzavírající zahradu je od zahrady vily Tugendhat oddělena pouze drátěným oplocením, takže obě zahrady vytváří logický celek. Uvedené kompoziční principy původní zahrady budou v rámci tohoto projektu obnoveny. Jsou základem celkového architektonického řešení. 1.a. Popis stavby Současný stav: Zahrada je v současné době téměř zpustlá. Údržba se omezuje na nepravidelné sečení trávníkových ploch. Domov mládeže ji téměř nevyužívá. Zpevněné plochy parteru i komunikace vedoucí k domu správce jsou rozpadlé erozí, fontána je nefunkční, původní schodiště i zídky jsou zarostlé nálety i nevhodnou dosadbou, stejně jako základní průhled do zahrady ze vstupní haly domu. Travnaté hřiště v centru zahrady mělo sloužit ke sportovnímu vyžití obyvatel domova. Jeho výstavba však byla hrubým zásahem do původního terénu a významně narušila původní kompozici zahrady. Oplocení zahrady ve své původní podobě se zachovalo jen ve vstupní části vily a je působením stáří, povětrnostních vlivů i kořenů okolních náletových rostlin značně poškozeno. Z větší části tvoří oplocení novodobý drátěný plot. Uvedený stav zahrady je nutné urychleně změnit, aby nedocházelo k její další devastaci. Navrhovaný stav: Cílem zpracovaného projektu je v obnovené zahradě vytvořit zázemí pro budoucího uživatele Muzeum Brněnska. Parter zahrady bude sloužit jako místo pro konání kulturně společenských akcí i jako výstavní síň pod širým nebem. Zbývající část zahrady je určena jako klidové zázemí návštěvníků vily i veřejnosti. V budoucnosti se počítá s propojením zahrad obou vil, (Löw-Beerovy i Tugendhat). 9 Špilberk 217/2, Brno

10 1.b. Podklady a příprava stavby: Zadavatel předal situaci stavby ve formátu.dwg pro AUTOCAD. Do tohoto podkladu byly orientačně zakresleny trasy přípojek inženýrských sítí. Před zahájením prací je nezbytně nutné všechny stávající inženýrské sítě vytyčit. 1.c. Technické řešení: V rámci obnovy zahrady budou provedeny sadové a terénní úpravy, obnoveny komunikace a zpevněné plochy, bude provedena oprava schodů a zídek na parteru, osazen mobiliář, to je lavičky s opěradlem, lavičky bez opěradla, odpadkové koše, orientační tabule, stojany na kola, bude provedena rekonstrukce fontány, přípojka vody k fontáně, závlaha, osvětlení zahrady, přípojka NN k fontáně, položena chránička pro datový kabel, který propojí vilu Lıw-Beerů s vilou Tugendhat, bude provedena oprava oplocení a přestěhování sochy z parteru do horní části zahrady. 1.d. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu: Napojení na stávající dopravní strukturu zůstává beze změny.. Odvodnění komunikací bude napojeno na nově vybudovanou kanalizaci, viz. Průvodní zpráva a a část D/ Dokladová část. Přípojka vody k fontáně i závlaha, stejně jako přípojka NN a VO budou napojeny na vilu. 1.e. Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu: Vjezd do zahrady vede přes vilu parcela č z ulice Drobného. Komunikace budou mít povrch z žulové drobnodlažby- řezané mozaiky dvou barev, okrová a světle šedá. V areálu se nepočítá s výstavbou parkovacích míst. 1.f. Vliv stavby na životní prostředí: Obnova zahrady bude mít příznivý vliv na životní prostředí. Realizací navržených sadových a terénních úprav dojde ke stabilizaci stávajících porostů. Při provádění stavby ani v následném provozu nebude docházet k manipulaci s nebezpečnými látkami ani nebudou vznikat žádné nebezpečné odpady. 10 Špilberk 217/2, Brno

11 1.g. Bezbariérový vstup do zahrady: Komunikace navazují na veřejně přístupné plochy a na vstup do zahrady přes vilu. Přístup z vily na parter do zahrady je bezbarierový, na horní terasu zahrady umožní přístup Mobilní Rolovací Most Rampa. Tato rampa bude uložena ve vile a v době konání kulturně společenských akcí bude instalována k horní terase zahrady. Je zahrnuta do objektu F.4. Mobiliář. 1.h. Průzkumy a jejich vyhodnocení: Byly provedeny stavebně historický průzkum, a dendrologický průzkum. Jejich závěry jsou zapracovány do projektové dokumentace. 1.i. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby: Podkladem pro obnovu zahrady je geodetické zaměření v digitální podobě, JTSK uvedený v části F na výkrese situace. 1.j. Členění stavby na stavební a inženýrské objekty a technologické soubory Stavba je na žádost zástupce zadavatele rozdělena na 11 stavebních objektů. F.1 Sadové a terénní úpravy, F.2 Komunikace a zpevněné plochy F.3 Oprava schodů a zídek na parteru F.4 Mobiliář F.5 Rekonstrukce fontány, F.6 Přípojka vody k fontáně F.7 Závlaha F.8 Osvětlení zahrady F.9 Přípojka NN k fontáně, F.10 Oprava oplocení pravá strana F.11 Oprava oplocení levá strana 11 Špilberk 217/2, Brno

12 Ad F.1 Sadové a terénní úpravy: Projektová dokumentace je beze změny, protože tato část PD se stala součástí žádosti o dotaci z z Operačního programu životního prostředí, XXVII. Výzva, prioritní osy Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5 Zeleň v urbanizované krajině, která byla podána Tato část projektu vychází z výsledků dendrologického průzkumu, který tvoří samostatnou část PD. Projekt řeší odstranění poškozených a nevhodných dřevin, ošetření stávajících stromů a keřů, návrh nových výsadeb a obnovu trávníkových ploch. Součástí této části projektu je i odstranění nevhodné terénní úpravy v centrální části zahrady, která tvořila základ dnes již zcela nevyužívaného hřiště pro míčové hry. Terén bude upraven do původní nivelety. V rámci Z D je dopracována část F.1.1 Květinové záhony. Realizace těchto navržených prací je tzv. neuznatelným nákladem a pro tuto část byl dopracován detailní výkaz výměr včetně specifikace jednotlivých rostlin. Ad F.2 Komunikace a zpevněné plochy: Navržené komunikace vychází ze stávající nivelety území. Plocha celého území činí 6.200m2. Povrch jednotlivých komunikací bude vydlážděn z kostky malé, kombinované z dlažbou z řezané žulové mozaiky dvou barev - okrové a světle šedé. Na parteru bude tato dlažba tvořit ornament. Dlažba z mozaiky bude uložena do lože z kamenné drti fr.5/8mm, rozměry kostek 60/60/60mm. Spárování dlažby z mozaiky bude provedeno vmetením kamenné drti fr. 0-4 do úplného zaplnění spár. Dalším navrženým typem dlažby bude povrch z původních pískovcových obrubníků, které budou položeny na ležato na části horní terasy zahrady. V omezeném rozsahu, s ohledem na svažitost terénu je navržen povrch hlinitopísčitý mlatový, jehož technologie je podrobně popsána v technické zprávě objektu. Cílem je vzájemně propojit jednotlivé funkční prostory zahrady cestami a upravit plochu parteru před budovou. Únosnost komunikací je navržena na stálý provoz do 3,5 t. 12 Špilberk 217/2, Brno

13 Podloží cest a zpevněných ploch bude provedeno příčným sklonem 2%, dojde k rozptýlení v drenážní vrstvě do polopropustné zeminy, povrchy chodníků a zpevněných cest budou zaústěny do rekonstruované kanalizační přípojky vily Tugendhat. Ad F.3 Oprava schodišť a zídek na parteru: Jedná se o nejstarší kompoziční prvky zahrady. Schodiště budou vykazují výrazné deformace, proto budou očíslovány, zdokumentovány a po vytvoření kvalitního podloží znovu postaveny v původní podobě. Stávající zídky budou očištěny a dle potřeby opraveny. Tyto práce musí provádět odborná kamenická firma. Ad F.4 Mobiliář: Dodány a instalovány budou 3 druhy dřevěných laviček, materiál dub nebo akát, přenosná skládací křesílka, odpadkové koše, informační tabule a stojany na kola.znovu budou instalovány nádoby na květiny, 2 ks budou doplněny na hlavní terasu u domu. Přístup nepohyblivých občanů na horní terasu zahrady je zajištěn přes Mobilní rolovací Most Rampa. Dále je navrženo přestěhování sochy akad. Sochaře Řehůřka z parteru do střední části zahrady. Artefakt umístěný na vrcholu stávající fontány bude také přemístěn a bude sloužit jako pítko pro ptáky. Ad F.5 Rekonstrukce fontány, F.6 Přípojka vody k fontáně, F.7 Závlaha: Rekonstrukce stávající fontány je v ZD je rozdělena na dvě části, F.5. Rekonstrukce fontány - Stavební část a F.5 Rekonstrukce fontány Technologická část. Fontána zůstává umístěna v původní poloze v centru parteru, místo původního artefaktu bude voda vytvářet dynamický vodní obrazec. Vodotěsnost původní nádrže bude zajištěna tím, že mezi kamennou obrubu a stěnu se uloží lem olověné vany, která vytvoří novou vodotěsnou izolaci, jež bude kopírovat stávající konstrukci. Retenční jímka je navržena plastová vel.1500/1500mm, světlá výška je 1500mm je součástí projektu technologie. Strojovna fontány bude umístěna ve vile, také přípojka vody povede z budovy a přepad bude do přípojky nově zbudované kanalizace. Jako zdroj pro závlahu bude sloužit navržený hydrant. 13 Špilberk 217/2, Brno

14 Ad F.8 Osvětlení zahrady: Základní technické údaje: Rozvodná soustava : 3 PEN AC, ~ 50 Hz, 400V/TN-S Ochrana před nebezpečným dotykem : dle ČSN : - živé části: izolací u přístrojů a kabelů, krytem svítidla a svorkovnice - neživé části: izolací u předmětů třídy II, automatickým odpojením od zdroje (kovové předměty) Instalovaný příkon vily...pi = 1,0kW Ze stávající RIS2 na uliční fasádě vily bude položen nový kabel do hlavního rozvaděče 01-RH1, který bude umístěn v 1. PP vily. Dekorativní parkové osvětlení bude plně v souladu s platnou legislativou (ČSN , ČSN EN ). Dle ČSN EN je prostor zařazen do třídy S7 (velikost osvětlení není určena), s přihlédnutím na třídu S5: 3lx min. hodnota 0,6lx. Osvětlovací soustava nebude zdrojem rušivého světelného smogu. Napojení bude kabelem CYKY-J 4x6, uzemňovací bod napojen FeZn D10. Stožárová svítidla osvětlí parter zahrady, na budově jsou již instalována stávající historická svítidla z 30.let minulého století, která jsou repasována a znovu osazena na původní místo terasy. Další světla na budově vily budou instalována v prostoru vjezdu do zahrady (bude řešeno v ZD Obnovy vily ). Osvětlení vodního obrazce fontány bude zajištěno v rámci technologie fontány. Ad F.9 Přípojka NN k fontáně: Řeší napojení technologie strojovny fontány a uzemnění. Základní technické údaje: Rozvodná soustava : 3 PEN AC, ~ 50 Hz, 400V/TN-S Ochrana před nebezpečným dotykem : dle ČSN : Ze stávající RIS2 na uliční fasádě vily bude položen nový kabel do hlavního rozvaděče 01-RH1, který bude umístěn v 1. PP vily. 14 Špilberk 217/2, Brno

15 Ad F.10 Oprava oplocení pravá strana, F.11 Oprava oplocení - levá strana: Stávající oplocení je tvořeno několika stavebně odlišnými částmi, cihelné zdi opatřené na koruně kovovou mříží, cihelné zdivo, a drátěné oplocení na ocelových nebo betonových sloupcích. Na základě vyhodnocení stavu jednotlivých částí oplocení je navržena jeho oprava. Oplocení zůstává ve své původní trase, takže e nebude nutno provádět nové osazení. Vytyčeny budou jen hranice parcely, aby nedošlo k posunutí trasy oplocení do sousedního pozemku. Oprava zdí se provede oboustranně tj. i ze strany sousedů. Podrobně jsou řešení jednotlivých objektů projektu popsána v dílčích technických zprávách. 1.k. Vliv stavby na okolní pozemky Obnova zahrady nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Stavební suť bude roztříděna podle druhu přímo na stavbě zpracována nebo odvezena na příslušnou certifikovanou skládku. Likvidace odpadních látek odpadní materiály z bouracích prací budou tříděny dle příslušné kategorizace odpadů dle zákona o odpadech č. 185/ l. Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků při realizaci obnovy zahrady bude zajištěna zhotovitelskými firmami a investorem v souladu se všemi požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, to je dle zákona 309/2006 Sb.o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podle nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při na staveništích. Dále viz. část E 2. Mechanická odolnost Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: - nadlimitní přetvoření - poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení instalovaného vybavení v důsledku nadlimitního přetvoření nosné konstrukce - poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 15 Špilberk 217/2, Brno

16 3. Požární bezpečnost zajišťuje: - umožnění evakuace osob - umožňuje bezpečný zásah jednotek požární ochrany 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí: Vzhledem k účelu stavby nejsou kladeny žádné hygienické požadavky ani požadavky na ochranu zdraví. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. a při jejím provádění a následném provozu nebude docházet k manipulaci s nebezpečnými látkami ani nebudou vznikat žádné nebezpečné odpady. 5. Bezpečnost užívání: Vzhledem k účelu stavby nejsou kladeny žádné požadavky na bezpečnost při užívání stavby. 6. Ochrana proti hluku: Vzhledem k účelu stavby nejsou kladeny žádné požadavky na ochranu objektu proti působení hluku. 7. Úspora energie a ochrana tepla: Vzhledem k účelu stavby nejsou kladeny žádné požadavky na úsporu energií. 8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace: Bezbariérový přístup na parter zahrady je řešen komunikací o sklonu do 8,3%. Orientaci umožní materiálové odlišení okraje komunikací. 9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí: Na stavbu nepůsobí škodlivě vnější vlivy. 10. Ochrana obyvatelstva: Situování stavby je jí řešení je provedeno tak, aby stavba neměla negativní vliv na ochranu obyvatelstva. 16 Špilberk 217/2, Brno

17 11. Inženýrské stavby: - Dešťové vody jsou svedeny do přípojky kanalizace - Přístup do zahrady je přes průjezd vily Drobného Komunikace mají povrch ze žulové drobnodlažby - Elektronické komunikace nejsou řešeny 12. Výrobní a nevýrobní zařízení staveb: Uvedená zařízení se na stavbě nevyskytují. 13. Projektová dokumentace: Je řešena na úrovni pro dokumentace pro provedení stavby.. Pro realizaci tohoto projektu je nutná realizační dokumentace. Datum: srpen 2011 Ing. Eva Damcová 17 Špilberk 217/2, Brno

18 C/ Situace stavby C.1 Situace širších vztahů C.2 Hranice řešeného území zakreslená v katastrální mapě C.3 Koordinační situace stavby 18 Špilberk 217/2, Brno

19 D/ Dokladová část 1. Výpis z katastru nemovitostí ÚMČ Brno sever, odbor stavební a investiční - vyjádření k DSP. 2. ÚMČ Brno sever, odbor stavební a investiční - sdělení k záměru odstranit terénní úpravy v areálu zahrady vily Lıw-Beerů. 3. ÚMČ Brno sever, odbor životního prostředí a místního hospodářství rozhodnutí o povolení kácení v areálu zahrady vily Lıw-Beerů 4. MMB odbor památkové péče závazné stanovisko k provedení hrubých terénních úprav na pozemku zahrady vily Lıw-Beerů 5. MMB odbor památkové péče závazné stanovisko k projektu obnovy zahrady vily Lıw-Beerů 6. Vyjádření národního institutu pro integraci osob s omezenou možností pohybu. 7. Zápis z jednání, které se uskutečnilo dne , 8. Zápis z jednání, které se uskutečnilo dne Záznam z jednání, které se uskutečnilo dne Špilberk 217/2, Brno

20 E/ Zásady organizace výstavby a) Zařízení staveniště bude umístěno na stavební parcele č přímo v zahradě. Parcela je uzavřena a oplocena, ohraničena okolními zahradami. Energie pro provedení stavby budou odebírány ze stávajícího přívodu NN, voda ze stávající vodovodní přípojky. Zemina vykopaná při provádění podloží bude složena na parcele č a odvezena na zajištěnou skládku. b) Přímo na staveništi nacházejí sítě technické infrastruktury: kabely NN, potrubí kanalizace, vodovodu, plynovodu a kabely telekomunikací, jež musejí být před zahájením zemních prací vytyčeny správci sítí. c) Energie pro provedení stavby budou odebírány ze stávajících rozvodů. d) Staveniště je oploceno, nebudou učiněny žádná další bezpečnostní opatření z hlediska ochrany zdraví třetích osob, neboť stavební práce budou probíhat uvnitř zahrady. Uzavřen bude vstup z budovy na zahradu po dobu stavebních prací. e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů: Je třeba v daném případě řešit parkování pro přísun stavebního materiálu na parcele před domem, která je majetkem města. f) Prostor pro vlastní skladování stavebního materiálu bude řešen v zahradě, příjezd techniky bude řešen z ulice Drobného. Jako zařízení staveniště budou sloužit montované přenosné sklady umístěné v zahradě. g) Žádné stavby zařízení staveniště vyžadující ohlášení nejsou v daném případě navrženy. h) Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví budou zhotovitelem dodržovány veškeré požadavky platných zákonů a vyhlášek a to zejména nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 20 Špilberk 217/2, Brno

21 při práci na staveništích. Povinností zhotovitele je vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. V průběhu výstavby budou použity pouze materiály s platnými certifikáty. Stroje a zařízení smí obsluhovat pouze řádně proškolené osoby nebo osoby oprávněné. Během stavební činnosti musejí být dodržovány předepsané technologické a pracovní postupy. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude zpracován zhotovitelem dle 15 zákona č. 309/2006 Sb. Požadavky na zajištění staveniště: 1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: -staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m. -nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením -nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. 2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích 21 Špilberk 217/2, Brno

22 umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením. 4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. 5. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 6. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 7. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. i) Pro ochranu životního prostředí při výstavbě nejsou v daném případě kladeny žádné podmínky. j) Předpokládaný termín realizace stavby je rok Přehled rozhodujících dílčích termínů výstavby stanoví zhotovitel díla. Srpen 2011 Ing. Jaroslav Novotný 22 Špilberk 217/2, Brno

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY F.10 Oprava oplocení pravá strana F.11 Oprava oplocení levá strana Technická zpráva Identifikační údaje stavby: Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5,

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY F.5 Rekonstrukce fontány stavební část F.6 Přípojka vody k fontáně F.7 Závlaha Technická zpráva Identifikační údaje stavby: Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje

Obsah: 1. Identifikační údaje Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Základní údaje o stavbě a) popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění b) předpokládaný průběh stavby c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje a) Stavba Název stavby: MŠ U Lípy Svobody, zpevněná plocha Místo stavby: Statutární město Brno městská část Brno-Tuřany kraj: Jihomoravský katastrální území: Brněnské

Více

Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012

Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012 Schválil: Ing.Miloš Martinec Název akce Projektoval: J. Ludvíček 462112801 Stupeň dokumentace Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012 Akce obsahuje Stožáry a kabelové vedení VO Kabelové vedení

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

Projekce : E L P R O M CZ, s.r.o. Projekce a montáž elektrických zařízení Hálkova ul. 875. tel.: 739 626 672 stryhal.elprom@centrum.

Projekce : E L P R O M CZ, s.r.o. Projekce a montáž elektrických zařízení Hálkova ul. 875. tel.: 739 626 672 stryhal.elprom@centrum. Stavba : Chlum u Hořic rekonstrukce veřejného osvětlení Stavební objekt : Veřejné osvětlení Investor : Město Hořice nám. Jiřího z Poděbrad 342 508 19 Hořice Místo akce : k.ú. Chlum u Hořic okres Jičín

Více

OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6

OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6 OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6 TEXTOVÁ ČÁST 05/2015 Tektum spol. s r.o. Horská 72, 541 01 Trutnov IČ 47454024 DIČ CZ47454024 tel.: 499811229 e-mail: tektum@tektum.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY Stavebník : Architekt: Kopecký Bohumil, Kopecká

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: Místo stavby: ÚPRAVA ČÁSTI ULICE F. PROCHÁZKY MEZI NOVOU BUDOVOU MUZEA A SUCHARDOVÝM DOMEM - úpravy u zadního vstupu do Suchardova domu s cílem zpřístupnit objekt pro tělesně postižené občany

Více

a. Územní stude "Rodinné domy Nové Ráby " v katastrálním území Ráby. b. Objednatel: Obec Ráby zastoupena - Zdena Morchová starostka

a. Územní stude Rodinné domy Nové Ráby  v katastrálním území Ráby. b. Objednatel: Obec Ráby zastoupena - Zdena Morchová starostka 1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 62 z února 2013 Změna zákona čs. 499/2006 Sb bezplatně pro Obec Ráby architekty Josefem a Soběslavem

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C Bar v íř sk á 1 2, Li be rec 3, 460 0 1 Tel.: 485 104 773, 482 710 249 Pro jekce, inžen ýr ing, Fax. : 485 107 962 r e a l i z a c e e l e k t r o E-mail:

Více

pro stavební povolení a realizaci stavby

pro stavební povolení a realizaci stavby Obsah : I. TECHNICKÁ ZPRÁVA C.2. 1.1 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Závěrem II. VÝKRESY SITUACE C.2. 1.2 ULOŽENÍ KABELŮ C.2. 1.4 ROZPOČET /VÝKAZ VÝMĚR C.2. 1.6 I.TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice Objednatel: Statutární Město Teplice Náměstí Svobody 2/2 41501 Teplice Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice SO 01 Parkovací záliv SO 02 Přeložka veřejného osvětlení Dokumentace pro vydání rozhodnutí

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.Stavba : Přibice rekonstrukce chodníků a parkovacích stání před obecním hostincem kraj - JM, katastrální území Přibice 2.Stavebník/Objednatel : Obec Přibice Přibice

Více

Valdštejnská 183 472 01 Doksy. Martinov 279 Kostelec nad Labem 277 13 Ing.Ivan Marek, Ing.Barbora Eismanová, autorizovaný architekt

Valdštejnská 183 472 01 Doksy. Martinov 279 Kostelec nad Labem 277 13 Ing.Ivan Marek, Ing.Barbora Eismanová, autorizovaný architekt Identifikační údaje Název akce: Regenerace lesoparku Masarykovy sady, Doksy SO 02 Posílení rekreačních funkcí Investor: Městské lesy Doksy Valdštejnská 183 472 01 Doksy Projektant sadových úprav: Zahradní

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ STUDIE ZÁSTAVBA RD, ROMANOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ STUDIE ZÁSTAVBA RD, ROMANOV věc: TEXTOVÁ ČÁST - akce: ÚZEMNÍ STUDIE ZÁSTAVBA RD, ROMANOV katastrální území Mšeno ÚDAJE O POŘIZOVATELI POŘIZOVATEL: MĚSTO MĚLNÍK, ODBOR VÝSTAVBY A ROZVOJE ADRESA: NÁMĚSTÍ MÍRU 51, 276 01 MĚLNÍK TEL:

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Místo stavby: Kraj : Stupeň : Druh stavby: Katastrální území, parcely: Investor,majitel a provozovatel : Hřiště U Nádraží

Více

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ U Lípy Svobody - projekt hřiště a zahrady U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby MŠ U Lípy Svobody

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Palackého 126, 503 03 Smiřice

TEXTOVÁ ČÁST. Palackého 126, 503 03 Smiřice A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A.00 Identifikační údaje Název: Územní studie lokality Z13, k.ú. Hubíles Obec: Smržov Dotčené pozemky plochy Z13: k.ú. Hubíles: TEXTOVÁ ČÁST p.č. Výměra [m2] Druh pozemku Vlastnické právo

Více

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky H. PROJEKT, architektonická a projekční kancelář Strana 1 (celkem 8) B.1. - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY B.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekty pozemních komunikací Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Více

Výkaz výměr Příloha č.f.2.3. číslo Staničení Vzdál.prof. Výkopy Násypy hutněná zemina Svahování výkopů Svahování násypů Sejmutí ornice tl. 20 cm Úprava pláně profilu km m m 2 m 2 m 3 m 2 m 2 m 3 m m m

Více

PROJEKTU: STAVEBNÍ OBJEKT: KÓD PROJEKTU: 17 /2014 BEZ ČLENĚNÍ STUPEŇ: DSP+DPS NÁZEV VÝKRESU: DATUM: 07/2014 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Č. VÝKRESU: A. ZM Č.

PROJEKTU: STAVEBNÍ OBJEKT: KÓD PROJEKTU: 17 /2014 BEZ ČLENĚNÍ STUPEŇ: DSP+DPS NÁZEV VÝKRESU: DATUM: 07/2014 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Č. VÝKRESU: A. ZM Č. AUTORIZACE: PARÉ ČÍSLO: Projektová činnost ve výstavbě Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Jan

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: MĚSTO TÁBOR Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15 SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Projektant:

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSOBENÍ OBJEKTU PÁLENICE VODOU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYHOT.: ZHOTOVITEL PD : ING. Petr VYORAL, V - PROJEKT, Nám. T.G.M. 2433, Zlín INVESTOR

Více

STAVBA: datum březen 2015 Oprava silnice II/305 Horní Jelení - průtah číslo zakázky 201503 příloha označení přílohy číslo pare PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.

STAVBA: datum březen 2015 Oprava silnice II/305 Horní Jelení - průtah číslo zakázky 201503 příloha označení přílohy číslo pare PRŮVODNÍ ZPRÁVA A. ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice k. ú. : Horní Jelení, Jaroslav

Více

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY Přechod pro pěší Hůrka, Pardubice strana 1/10 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OZNAČENÍ STAVBY STAVEBNÍK OBJEDNATEL STAVBY PROJEKTANT

Více

ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20

ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20 Akce : Část: ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20 OBNOVA PRŮČELÍ ORIENTOVANÝCH DO ULICE NA FORTNĚ Zak. č. : 1221 Stupeň dokumentace : projekt stavby DPS SEZNAM PŘÍLOH (členěno dle metodiky platné Vyhlášky č.499/2006

Více

TEXTOVÁ ČÁST A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE. A.00 Identifikační údaje. ÚZEMNÍ STUDIE ROZVOJOVÝCH LOKALIT X2 A X4, k.ú. HELVÍKOVICE

TEXTOVÁ ČÁST A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE. A.00 Identifikační údaje. ÚZEMNÍ STUDIE ROZVOJOVÝCH LOKALIT X2 A X4, k.ú. HELVÍKOVICE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A.00 Identifikační údaje Název: Územní studie rozvojových lokalit X2 a X4, k.ú. Helvíkovice Obec: Helvíkovice Pořizovatel: Městský úřad Žamberk Odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Více

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel.

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. 516 417 531-2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh : A. Průvodní

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Úprava odvodnění ul. Krhovické Hodonice b) Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice IČ: 00292788

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

H ř í š k o v prodloužení veřejného osvětlení. Jaroslav Kovařík, Ing. Miroslav Souček/ 0402282. bude určen výběrovým řízením

H ř í š k o v prodloužení veřejného osvětlení. Jaroslav Kovařík, Ing. Miroslav Souček/ 0402282. bude určen výběrovým řízením Číslo zakázky: 069 2014 A 1 Základní identifikační údaje : A. Průvodní zpráva Název stavby : H ř í š k o v prodloužení veřejného osvětlení Místo stavby obec/kraj : Investor : IČO/DIČ : Zpracovatel projektu

Více

1. ÚVOD... 2 2. REKONSTRUKCE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE... 3 3. ZÁVĚR... 5

1. ÚVOD... 2 2. REKONSTRUKCE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE... 3 3. ZÁVĚR... 5 1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. REKONSTRUKCE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE... 3 2.1. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.2. BILANCE SPLAŠKOVÝCH VOD... 4 2.3. PROVÁDĚNÍ KANALIZACE...

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby Obsah projektové dokumentace :

Více

ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V K. Ú. DÝŠINA

ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V K. Ú. DÝŠINA BRM spol. s r.o. Farského 5, 326 00 Plzeň projekty staveb * stavby * geologie * ekologie * odpady * konzultace * tepelná čerpadla ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení Identifikační údaje Název a sídlo investora: Obec Stratov, Stratov 90, 289 22 Lysá n.l. Schvalující orgán: Městský úřad Lysá nad Labem - stavební úřad, - odbor dopravy Následný možný provozovatel: Obec

Více

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever Obsah: F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 2 1. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 2 A) POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 2 B). POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 2 C). NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Více

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 1.A CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ...2 1.B OBVOD STAVENIŠTĚ...2 1.C ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ...2 1.D NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ STAVBY...2 1.E SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY...3 1.F

Více

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú.

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú. A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice Stávající veřejně přístupná plocha při ulici

Více

C Souhrnná technická zpráva

C Souhrnná technická zpráva akce: Propoj silnic č. II/150 a II/434 Přerov II. etapa (MEOPTA) stupeň: dokumentace pro územní rozhodnutí - DUR zpracovatel: EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město C Souhrnná technická

Více

E. Dokladová část F. Výkaz výměr G. Propočet nákladů

E. Dokladová část F. Výkaz výměr G. Propočet nákladů PŘEHLED USPOŘÁDÁNÍ PROJEKTU A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C.1. Celková situace 1:2880 C.2 Koordinační situace 1:500 C.3 Situace zákres do KM 1:1000 D.1 Kladečské schema D.2 Podélný řez

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Průvodní a technická zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant : Stupeň PD: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ v ul. Sokolské v Komárově k.ú. Komárov, okr. Beroun Městys Komárov,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 z.č. 2/122/11 A TEXTOVÁ ČÁST průvodní zpráva 1 Obsah: A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 A.2. PODKLADY A DŮVODY ZPRACOVÁNÍ... 3 A.3. ŠIRŠÍ VZTAHY... 3 A.4. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace K akci: Nebe nad hlavou Mateřská školka VII, Horní Slavkov, Sportovní 713 V Horním Slavkově : 12/2013 Vypracoval : David Thol Zakázkové číslo : 62/2013

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA SUBORDINAČNÍ NAHRAZUJÍCÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ A POVOLENÍ STAVBY_VZOR

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA SUBORDINAČNÍ NAHRAZUJÍCÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ A POVOLENÍ STAVBY_VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA SUBORDINAČNÍ NAHRAZUJÍCÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ A POVOLENÍ STAVBY_VZOR V souladu s ustanovením 78 odst. 1 a 5, 78a a 116 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 3. Situace - technická infrastruktura 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Ing.Pavel Lexa, Mnichovka

Více

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko:

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko: ±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247 www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz Hlavní inženýr

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z01 Z ÚP LADNÁ - "ČTVRTKY POD DRÁHOU"

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z01 Z ÚP LADNÁ - ČTVRTKY POD DRÁHOU ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z01 Z ÚP LADNÁ - "ČTVRTKY POD DRÁHOU" LEDEN 2015 OBSAH : A. TEXTOVÁ ČÁST... 2 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 A.1. ŠIRŠÍ VZTAHY... 3 A.1.1. řešené a správní území obce... 3 A.1.2. širší vztahy

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y OBECNÍ ÚŘAD PŘÍŠOVICE Příšovice č.p. 60, PSČ 463 46 STAVEBNÍ ÚŘAD +420 482 728 014, 485 177 025 www.prisovice.cz e-mail : prisovice @iol.cz Č.ú. 0984859319/0800 IČO : 263 125 Spis.zn.: SÚ-79/2012/Ma V

Více

Regulační plán NEVEKLOV SÝKOREC

Regulační plán NEVEKLOV SÝKOREC Regulační plán NEVEKLOV SÝKOREC I. NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Město Neveklov Stupeň : DÚR Regulační plán Neveklov Sýkorec Číslo paré: Dílčí projekt: Urbanistické a souhrnné řešení Zpracovatel: Ing.arch.DášaTůmová

Více

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název akce: Zřízení parkovacích stání v ulici Vlčkova Praha 14

Více

územní studie v obci Újezdec zadavatel Obec Újezdec zpracovatel homostudio s.r.o. / Jemníky 94 / 274 01 / IČ 28450001 / DIČ CZ28450001 kontakt

územní studie v obci Újezdec zadavatel Obec Újezdec zpracovatel homostudio s.r.o. / Jemníky 94 / 274 01 / IČ 28450001 / DIČ CZ28450001 kontakt územní v obci Újezdec obsah 1 / Průvodní zpráva 2 / Základní údaje 3 / Navržené využití dle ÚP 4 / Podmínky prostorového uspořádání zástavby 5 / Regulace veřejných prostor a dopravy 6 / Plošné využití

Více

v k.ú. Lipno nad Vltavou n á v r h A.Textová část

v k.ú. Lipno nad Vltavou n á v r h A.Textová část Změna č. 1 ÚS Lipno - SLUPEČNÁ v k.ú. Lipno nad Vltavou n á v r h A.Textová část pořizovatel: Obec Lipno nad Vltavou, Lipno nad Vltavou 83, 382 78 Lipno nad Vltavou Zastoupený: panem Ing. Zdeňkem Zídkem,

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY HŘBITOVNÍ ZDI KOLUMBÁRIUM - DOLNÍ JIRČANY A.1 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry

STAVEBNÍ ÚPRAVY HŘBITOVNÍ ZDI KOLUMBÁRIUM - DOLNÍ JIRČANY A.1 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Kraj: Okres: K.Ú.: Středočeský Praha

Více

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 Bezpečné cesty do školy 2015 STUDIE Zodp. projektant: Profese: Vypracovala: Kontroloval: Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA doprava Dita Zemanová Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA Umístění stavby: Praha 8 - Ďáblice

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby C 101 Parkoviště Technická zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / D-101-1 Zhotovitel : Ing. Jan Görner

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro provedení stavby AKCE : SBĚRNÝ DVŮR ODPADU SNĚŽNÉ k.ú. Sněžné na Moravě p.č. 353/1 INVESTOR : Městys Sněžné Sněžné 55 592 03 Sněžné GENERÁLNÍ PROJEKTANT : HIP

Více

7337-25 BPO 6-76982a PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Mariánské Lázně, rekonstrukce Nákladní ulice. 18 Stupeň projektu PST 19.12.2012 PODPIS JMÉNO DATUM

7337-25 BPO 6-76982a PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Mariánské Lázně, rekonstrukce Nákladní ulice. 18 Stupeň projektu PST 19.12.2012 PODPIS JMÉNO DATUM INDEX ZMĚNA a ZMĚNA TYPU SVÍTIDLA 18.4.2013 DATUM JMÉNO Košan PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 17 OSTROV Tel.: +420353675111

Více

A. Průvodní zpráva. Název stavby: NOVÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA

A. Průvodní zpráva. Název stavby: NOVÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA Název stavby: NOVÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA Místo stavby: pozemky parc. č. 449/14, katastrální území Loučany Investor: Obec Loučany Loučany 749, 783 44 Náměšť na Hané Stupeň dokumentace: Územní souhlas 1. Identifikace

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: A.1 Identifikační údaje. A.2 Seznam vstupních podkladů. A.3 Údaje o území. A.4 Údaje o stavbě

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: A.1 Identifikační údaje. A.2 Seznam vstupních podkladů. A.3 Údaje o území. A.4 Údaje o stavbě A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení - 1 - A.1 Identifikační

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ POŘIZOVATEL : Městský úřad Kroměříž, odbor rozvoje města AUTOR : Ing. arch. Ivan Havlíček, Díly IV/3691, Zlín DUBEN

Více

F. Technická zpráva. Valchov, k.ú. Valchov. Parcelní čísla: 59/1, 68, 69/1, 268/1, 268/2, 363/1, 1042

F. Technická zpráva. Valchov, k.ú. Valchov. Parcelní čísla: 59/1, 68, 69/1, 268/1, 268/2, 363/1, 1042 F. Technická zpráva (Architektonické a stavebně technické řešení a stavebně konstrukční část) Název stavby: Stavební objekty: ÚPRAVY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ PODÉL TOKU VALCHOVKA SO 05. Zpevněná plocha Místo

Více

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část 1. Identifikační údaje Průvodní zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel: Zodp. projektant: Stupeň PD: Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část ul. Vojtěšská, ul. Hwiezdoslavova

Více

Rakvice RD v lokalitě Dílce

Rakvice RD v lokalitě Dílce DOPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Rakvice RD v lokalitě Dílce Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor rozvoje a správy, Nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice POLNÍ CESTA C8 D o k u m e n t a c e p r o s t a v e b n í p o v o l e n í D o k u m e n t a c e p r o p r o v e d e n í s t a v b y S O 1 0 1 P O L N Í C E S T A C 8 K R A J J I H O Č E S K Ý O K R E

Více

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA dokumentace pro stavební povolení změna stavby před dokončením listopad 2014 Zodpovědný

Více

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce Stupeň Stavebník : Rekonstrukce a výstavba polní cesty

Více

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU a) označení stavby, Identifikační údaje stavby: Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Charakter stav. objektu: Stupeň PD SO: Projekt cest

Více

OBYTNÁ LOKALITA OVČÍRNA VÝČAPY

OBYTNÁ LOKALITA OVČÍRNA VÝČAPY 1 Investor : Obec Výčapy OBYTNÁ LOKALITA OVČÍRNA VÝČAPY ÚZEMNÍ STUDIE DISprojekt s.r.o., Havlíčkovo nábř. 37, Třebíč, IČO 60715227, DIČ CZ 60715227 Ing.arch. M. Grygar, M. Kheková 04/2010 tel/fax 561 204

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ SLUNEČNÁ V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 883 v k.ú. Železný Brod B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor:

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Víceúčelové hřiště při ZŠ v Okříškách Místo stavby: Okříšky Kraj : Vysočina Stupeň : DSP Druh stavby: novostavba Katastrální

Více

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Stavba, objekt č. Žďár nad Sázavou, Pěší trasy podél barokního mostu SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Katastrální území Obec Okres Kraj 795453 Zámek Žďár Žďár nad

Více

REGENERACE ZELENĚ NA ZÁMKU V BLUDOVĚ NÁDVOŘÍ A PANSKÁ ZAHRADA, ZÁMECKÝ PARK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

REGENERACE ZELENĚ NA ZÁMKU V BLUDOVĚ NÁDVOŘÍ A PANSKÁ ZAHRADA, ZÁMECKÝ PARK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ REGENERACE ZELENĚ NA ZÁMKU V BLUDOVĚ NÁDVOŘÍ A PANSKÁ ZAHRADA, ZÁMECKÝ PARK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situace stavby D. Dokladová část

Více

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY PODIA Investor : MĚSTYS SVITÁVKA, HYBEŠOVA 166 679 32 SVITÁVKA Projektant : ATL projekt s.r.o. ing. Jaroslav Chloupek, Česká 11, 679 61 Letovice ČKAIT - 1001709 Zakázka číslo : 17-2014

Více

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1 Staré Město

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1 Staré Město NÁVRH UMÍSTĚNÍ PÍTEK VE STROMOVCE K.Ú. BUBENEČ, STROMOVKA, PRAHA 7 DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŽADATELI A ZPRACOVATELI DOKUMENTACE, OZNAČENÍ STAVBY POZEMKU

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Vršava II- lokalita BI 231

ÚZEMNÍ STUDIE Vršava II- lokalita BI 231 Územní studie 1 ÚZEMNÍ STUDIE Vršava II- lokalita BI 231 Textová část Prosinec 2014 Pořizovatel: Magistrát města Zlína, odbor stavebních a dopravních řízení, oddělení územního plánování Územní studie 2

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A, B

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A, B Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 TEXTOVÁ ČÁST A. Průvodní

Více

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1. Identifikační údaje : Název stavby : CHODNÍK V UL. 5. KVĚTNA U DVU V MĚSTĚ KRÁLÍKY Místo stavby : k.ú. Králíky Kraj : Pardubický Druh stavby

Více

Relaxační areál Újezd u Svatého Kříže DUR A ÚVODNÍ ÚDAJE B PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Relaxační areál Újezd u Svatého Kříže DUR A ÚVODNÍ ÚDAJE B PRŮVODNÍ ZPRÁVA Relaxační areál Újezd u Svatého Kříže DUR A ÚVODNÍ ÚDAJE B PRŮVODNÍ ZPRÁVA červenec 2012 vypracoval: Ing.arch.Václav Drchal Plzeňský projektový architektonický atelier s.r.o. Barrandova 28, 326 00 Plzeň

Více

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 2 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Semechnice Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Semechnice Městský úřad Dobruška Ing. arch. Karel Novotný

Více

KŇOVICE - LOKALITA Z12

KŇOVICE - LOKALITA Z12 KŇOVICE - LOKALITA Z12 ÚZEMNÍ STUDIE POŘIZOVATEL : ZHOTOVITEL : Městský úřad Sedlčany Odbor výstavby a územního plánování nám. T.G.Masaryka 32 264 01 Sedlčany pro Obec Kňovice, Kňovice 6, 264 01 Sedlčany

Více

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě stavba dispoziční úprava šaten v 1.n.p. místo stavby 1.n.p. v budově č.p.375, ulice Pastýřská, Liberec předmět dokumentace DPS A.1.2 Údaje

Více